Expositie van de vereeniging: "Kunst Toegepast op Boekbanden," in de Kunstzaal van het Sted. Museum te Leiden, met medew...
CITATION
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/WOLF003251/00001
 Material Information
Title: Expositie van de vereeniging: "Kunst Toegepast op Boekbanden," in de Kunstzaal van het Sted. Museum te Leiden, met medewerking van het Museum van Kunst-Nijverheid te Haarlem, de heeren Burgersdijk & Niermans, den heer J.G. Ballego, E.A., 13-25 Januari '96
Alternate Title: Expositie der ver. Kunst Toegepast op Boekbanden in het Sted. Museum te Leiden
Translated Title: Exhibition of the society: "Art Applied to Bookbinding", in the Gallery of the Municipal Museum of Leiden, with the cooperation of the Museum of Applied Art in Haarlem, Mr. Burgersdijk & Niermans, and Mr. J.G. Ballego, E.A., 13-25 Januari '96 ( Dutch )
Physical Description: Book
Creator: Loebèr, J.A., Jr. (Johannes Aarnout), 1869-1957 ( cover designer )
Ballego, J.G.
Burgersdijk & Niermans (Firm)
Publisher: Kunst Toegepast op Boekbanden
Publication Date: 1896
 Subjects
Subjects / Keywords: Kunst Toegepast op BoekbandenExhibitions   ( lcsh )
Book design -- Exhibitions -- Netherlands -- 19thcentury   ( lcsh )
Book ornamentation -- Exhibitions -- Netherlands -- 19th century   ( lcsh )
Decorative arts -- Exhibitions -- Netherlands -- 19th century   ( lcsh )
Decoration and ornament -- Floral and plant forms -- Netherlands   ( lcsh )
Art nouveau -- Specimens -- Netherlands   ( lcsh )
Flowers -- Pictorial works   ( lcsh )
Genre: conference publication   ( marcgt )
festschrift   ( marcgt )
Exhibition catalogs   ( gmgpc )
 Notes
General Note: In clamshell case.
General Note: Dutch.
General Note: Het boek als Nieuwe Kunst, 1892-1903 : een studies in Art Nouveau / door Ernst Braches. Utrecht : Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, 1973, p. 347-348.
 Record Information
Source Institution: The Wolfsonian-Florida International University
Holding Location: The Wolfsonian FIU Library Collection ( VEEZE LOEBER )
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: accession number - XA1993.175
dti - WOLFO 12216
System ID: WOLF003251:00001

University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - Version 2.9.11 - mvs