Staatsbemoeiing ten behoeve der zoetwatervisscherij
CITATION
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/WOLF003204/00001
 Material Information
Title: Staatsbemoeiing ten behoeve der zoetwatervisscherij academisch proefschrift ter verkrijging van den gaard van doctor in de rechtwetenschap aan de universiteit van Amsterdam, op gezag van den rector magnificus C. Bellaar Spruyt, hoogleerlaar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op Maandag 27 Maart 1899 des namiddags ten 4 ure in de aula der universiteit
Translated Title: State interference on behalf of the fresh water fish business academic dissertation to obtain the title of doctor in jurisprudence at the University of Amsterdam, on authority of the rector magnificus C. Bellaar Spruyt, professor in the department of literature and philosophy in the public defense on Monday 27 march 1899, in the afternoon at 4 o'clock in the auditorium of the university ( Dutch )
Physical Description: Book
Language: English
Creator: Gracht, Willem Antoon Jozef Maria van Waterschoot van der, 1873-1943
Dijsselhof, G.W. (Gerrit Willem), 1866-1924 ( cover designer )
Publisher: Boek- en Kunstdrukkerij voorheen Roeloffzen, Hübner & Van Santen
Publication Date: 1899
 Subjects
Subjects / Keywords: Book design -- Netherlands -- 19th century   ( lcsh )
Book ornamentation -- Netherlands -- 19th century   ( lcsh )
Literature, Dutch   ( lcsh )
Fishes -- Pictorial works   ( lcsh )
Dissertation, Academic   ( lcsh )
Thesis and dissertation   ( lcsh )
Fisheries -- Netherlands   ( lcsh )
Genre: conference publication   ( marcgt )
festschrift   ( marcgt )
comic strip   ( marcgt )
Books   ( gmgpc )
 Notes
Statement of Responsibility: door Will. A.J.M. van Waterschoot van der Gracht ; geboren te Amsterdam.
General Note: Dutch.
 Record Information
Source Institution: The Wolfsonian-Florida International University
Holding Location: The Wolfsonian FIU Library Collection ( VEEZE )
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: accession number - XA1993.1183
eos.web - 33392
System ID: WOLF003204:00001

University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - Version 2.9.11 - mvs