Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00153
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 17, 1904
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00153
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


I -


"Mt~ad verschijnt; ell~an Zatedrda. BU1RE~SlfX VAN DIT BLAD: E Courant aki to saIli toer dia Sabra..
Abonnements~prija voor Curaqao, Bonaire Su prijs di abonnement to fl. 2,- pa tree
en Arubat per dr~ie maanden fl. 2,--- mevt REDACTIE Blaterkant, 0trabandla, No. 223 luna pagar padilanti.
voorubtbetalinig. Pa lugarnan foi Curagao, Bonacire i Aruba
Voor hat Buitenla~nd per jaar fl. 10,- ADINESTRTIE: lein Concor~iai Ila g Potermaaf fl lo,-pa anja.,
At ge)@rijke nummers fl. 0,20.' Un n me so f.0,0


No. zo95


ontralngen, weaarin de medefeeling
wna vervat, dat de commlissue ten
nanzien der statistiieken van hot
rechtawezen zich vereenigde met de
denkbeeldenr, ontwikkeld in eene door
haar mnedelid Dr. C. A. VERRIJN STUART
ingedliende nota. De verwezealijking
ran depe donkbeelden werd ook voor
de Koloni~lp .iVeralragen iter West-
ludische kolonii~oin overweging ge-
geven. Naar aanleiding van deD iD*
houd dier nota, welke met do noo.
dige toeliebtingen aan de Gouver-
neur~s van Suranarne en van Oura-
gao werd toegezouden-, sijn de on-
der ES 2 verstrekte modedeeling~en
in het Kolo~niaal Yeralag opgenomean.
Een exemlaa~r der nota van dea
heer VTanastsM BTUar w~ordt ter in-
sagfe van de leden tow Gerijie van de
Khttler nodergeleg. -8 rout
Zichobare teekenlen an ori
gangf van den ~c~onomisthen toaestand
der ko~loni~n siju ook dit jeair niet
voorbauden; veel eer linden handel
en lazudbouw nog onder de gvolgen
der Venlezuela~anehe handelspolitiek
en den m~iRoo~g'st van bhet worig jaar.
Het ware eebter voorbarig: reeds hans
voorni~tgang te willen b6espeuren, nu
eerst sedert seer korte'n 'tijd door
he emes vcn~an m~eefatregln pier
gahe kactddi dl an a8n
verbeterring van den toenstnd is pe-
slagen. Dat hiermede sultaten sullen worden Kereikt, in
dianr men op den ingeslaglen weg
blijft voorgraan. lijdt bij den onder.
gieteekende geen twijfel.
Die verhoudlug tot Venezuela; bleef
van vriendschappetijken nard, hoe-
wel klachten van Venexueltaansche
zijdle orntreat het ple~ren van amok-
kehlbandel van nit d~e Yederlandsche
kolonie en daertegenover die van
Curagetosc~he sijde orntrent aanhou-
ding van koloniazle handelevaartui-
ge~n door Venezuelatansche kustwaeb.
ters, zonder gegronde redenen, meer
dan eens3 voorkwamen. De noe steeds
bestasinee heffing oan 30 pt. ad-
dit~ioneele rechtenl op` van de Antil-
lenu (nirt alle~en v~an Cut~tagno) ing~e-
voetrde gted~ereo, tot wier afeschaf-
fing de Ve~nezauelaansche regeering
zich voortdurend ongeneigd toont,
oefeat op bet voortbestaran van de-
sen minder aewensebten toestands e-
kefr invioed uit. De ondergeteekende
is met den Gouv~erneur vain Cura-
80. ge~durenda sijn uerlof hier be
lande in eene bespreking: petreders
van malatregtele; -die wel fhe tot
vet~betering: der handlelsbetrekkingen
scouden kunnon leidely, doch: de 19
de Zuid-Arnerikaansche reptiblek
he~erachende toeebeanden leveren to
dieu~ aanzien soovPele~ bezwareai op,
dat dearo~mtrenrt n'og geene d~ethi-
tieve beeligsingf is ksunees worden
genomen. Uitbraidinlg van de han-
delsbetrekkingfen met Columbia is on-
tegaeseggelijk in hetl belangr van den
Curipaosebien handel be achten, doch
bet Ilgt in den aard der -ank, dat
daarop van bestuarew~ege weinig of
geenl invloed kon worden nitgeoefend.
Elet nut van soodanige~ nitbreiding
zatl door de direct bblanghe~bbendlen
self ingesien en door ben sullen
daartoe de noodige sfttppen gedsan
moeten worden.
Door den Gouveraner is in Augus I
tue .jl. eene commissie benoemd om
a~dvies uit tie brengen anagaande de


nota-vaw KoZ1 (litt. A, sub '8), is
door den gouverneur nogS met a~n
de hand god~aan. I0eze quaestie houdt
echter verband met de mogelijke
vervagl~jug van het garmsaobn op
Curagao door marechausseets, waar-
ombrent de bedlissing sal moeten
worden afgewacht op het report
van de bij Konmnklijk besluit van
28 F'ebruaril1903 n*.17, ingestelrde
commissie.
7*. Va~(n het graven van putten
op Bonaire werden over het alge-
meen goede resultaten verktregen.
Het nemen van mantregelen tot;
het tege~ngaan van de gred wongen
winkelnering wPords. nriet uit het oog
verloren. De moeilijkheid om to de
zen opsichte tot eene bevredigende'
r~egeling te komen beeft het tot
stand komuen da~arvanh tot dusverl
nog niet doen galukken.
8*. In den toestand der arbeiders
op de plantages, ook in verband
met het ,,paga-terra" contract, is
geen verandering gekomen. WTare
den gouverneur voordlening ten de-
ze noodig. voorgekomen, dan zou
bij zeker niet in gfebreke gebleven
sijn dteartoe maatremelen te nemen.
Betzelfde gelds ten aanzien van
den -le~inea man, d~ie de auderg~etee-
kenlde met gerustheid asan den land-
voogd meent te kunnen overlatten.
9*. Aan het weiderecht sal de saen-
dacht .worden g~eschonken, doch de-
se saak is geenesins eenvoudig to
achten, dear bij de re~gelingl er van
gSelet sal moeten worden op van
aenher dagteekeneude togetsan
dnvan privaatrechtelijken aard.
10. Het is den onderseeteeende
bekend, dat betere opleiding, het
veraEchaffen van v~oorsehotten en het
socken van atfsetmarkben ter bevor--
dering van het huisbedrijf de ernstige
Randacht van den gouverneur heb.
ben. O~mtrent de deartoe reeds mn
voorbereiding mijnde plaurma kan de
ondergeteekende echte~r miet meer
meledee'en dsn is vermeld in het
koloniaal veralagrf van 1994e sub. B.
11*. Omtreat het undersoek van
dr. vaN G3e~ER ka~n word~en modegfe-
desk). datb de VOo~r een hr~zerining
van de pensioenregSehug~ benoodigdje
gegevens nit de kolonie grootep-
deals reeds zijn ontrabngen.
12*. De ondergeteekende gelooft
niet. dat oo de bestuarsuitgaeven kan
worden bezaninigd., Integlendeel zon
antamerkelijke stijginog daarvan te
verwaebten siju indien alle de in de
Nota-vAN KoL voorgestelde matatre-
gSelen tot verbettering van de kolonia-
le toeestanden ten uittoer werden ge-'
legd. Te dezen opsichte kan reeds an
worden verwezen naar de voorgestel-
de verhoogin9:en voor de pos~tepaar-
.bank en de outwoorpen herslening van
het districtsbeatualr.
De onde~frgeteekende moet erkennen,
dat van de te nemen meatregfelen
in het belong der kolonie noy g~been
toteeneide s ebracht. Bi e e
oordeeling van dese aangelegfenheid
m~a echter niet ult bet; oog worden
verloren, dat vele dier manmtreg~elen
tijdroovende voorbereidinp en de
voortichting van deeskndigenl verei-
,sehen, die mn de kolonie niet manwe-
aig zijn, terwijl andere verbeteringen
m net dan geleidelijk znien kulnnen wor-
den tot stand gebracht, tensij m


Curageo, 16 December

Homorie tr11 AntW~c01#
(Ingesoaden bilg brief van 17 Nov. 1904.)
Aangfasude het tijdship van indie-
mang van het; wetoantwarpowanva
de ron~ddealing rap bet; Kglos~inal~P
VeiraelCay ineen de ooderet~eekende
to kanonea verwijzen naap betgeen
dca~romtrent door hem is gezegd in
de Maemorie van Antwoord op het
Voorlooliig ~Veralag betreffende het
outwoerp van wet tot definitieve vast-
st~elling van de koloniale buishou-
delijke begrooting ra~n 8vriizape ~
voor het dienetjaar '1905.
Over dsan in hate, Voorloopig Ver-
slag: uttiredrak~teo, WenBch outjin het
Koloniaal. Veralag graphische volor-
stellingen uop tie nemnen outrent; de
inkometen, cit0Saven en subjsid~ik
over eenige vijfjarigqe periodes enide
toenemmng of den. ach~ternitg~anpg deg
bevolking, alamede med~edeeingen om-
treat pvesapniewyzen, het ouderwija
en de waterverechaffingf sal ues~den
GouverDOUP in OVOFIl~g Worderi ge-
treden. Omtrent den uitvoei. kan
nu ree~d worde~n medegedeaFld, -dat
daarvanr voorehands alleen van de
kleinere eilanden -statistieken sullen
kunnen worden overgelegd. WTel is
son den administrateur van finan-
cian opg dragen ook voor het ei-
land Cura~gao tot bet esmenatellen
van een uitvoerst~atistiek over tegnan,
doch. het niet beattean van uityper-
rechtea op bet eilandl (behablve van
delfatofteo) mashk~ bet seer bezwvaar-
lijk datarvoelr betrouwbare geg~evens
te versramelen.
De- opgraven in bet Koloniaal Yer-
slag omutrent de g~eboorte- en sterf-
gevallen onder de bevolking der ko-
ronie berusten op de tiutheatieke
gegevene van den burgferijken intand.
Aangaande de betrouwbuaarhpid van
de overige bevolkingtsetatistieken en
van die des veestapels iij het den
ondergeteekende vergunod to! ver'wij-
zen naar bet~geen daarorntrent is ger-
sedin de Koloniale Verala~gen van
190en 1.902, sub A, n in daat van
1903, sub A en N, $7. i
Gaarne wil de ondergeteekende over-
wege~n of in betr Koloniaal Veraslag
eemg~e mededeeling karn worden ge-
dean emtrent, de staartkundig~e ve~r-
houding met Venesuela. .
Eeoe gopEgaove van den prija van :
geteekende niet wel mogelijk voor.
Die prijea blijkt uit de verkoopreke-
shrigen der Aru ba-phosphaatmaat~-
schappij, die ter berekening van de
suivere opbrengst der latdingen (wraar-
van % nann de koloniale kas ten g~oede
kout) aan het koloniaal bestuar ter
insage~ gegeven wordlen. Eeue pu
blicseeing van hetgeen nit die reke-
ning blijrt, acht de onde~rgeteekende
niet geoorioofd, daar tij eene schen-
ding van het bedrijfageheim 'zon
opleveren.
Naar aanleiding van een versoek
van' den votijgee Minister van Ko-
loni~n rann de sCentrale Commissie
voor de St~atistibkt, wearin sij word
ultgenoodigd~ om advies nit to bren-
gen tiopens den tatjbiachen ishood
van het Koloniani~ V~ersiste voor Oast-
Ilndi@ werd eBn ultvoerly;~ iachrijven


wrede ~richting eener Kamer van
K~oop badel; moebt men hiertoe hun-
noni &elen, dan sal van dit college
ook mn dese ahangelegen'heid wellic t
genige brijtkracht kunnen ultgaaln.
Ilet hoas den ond~ergeteekende san-
gengaugf t vernemen, dat eenig'e
leden alet g~enoegene hadden geziel,
dat, sia~t den landbouw sangE~at,
41e llh4 aan den plodg words e-
:: i rerwciji h~ij de m~eaningder
leen tat rooral de aauleg van dam.
menr e het m3aken van putten krach-
t~ig m wrde bev ordered, deelt,
kaen conststeeren, dat dit ook
indr d eechiedt. Nou bij dat werk
voor .topographisiche bpnemnidgen
besehike kabn worden over de krach.
ten va4 den wearnemenden Chef vin
het Depjartemet vani Openbare Wer-
ken, .aelt de ondergetekenrde voor-
foopig bet witzenden van atndere des-
kundigen overbodig.
Den 6ndergeterken~de ontbreken de
gegeveris~ om op a~lle, naaru aanleiding
van de liota-VaN KoL inl het Voor.-
loopig Veralag gedane vrag~ren to ant-
woprdeta. flij .wordt niet op de hoogte
gehouden van de dge~ljksche 'ver-
richtingen der ambtenatreu op Ourl-
gao on too kan o. a., wat de eerste
cetg:rangla hot Yorlooig Vleralag-
berfwel dDoor hem worden, mede
gedeeld, dat aan den admuinistra-
tour van flinancian a.Idaar bet sa-
menst~ellen' varo een ultvToerstatistiek
is op edragen, doch bet is hem on-
beken of die ambtenaar met dat
werk reeds ed~n aanvenlg heeft ge-
maakt. Evenmia onwvangs de on-
dergeteekende verelag~en omntrent den
toesttand van elk perceel domein-
ground in het bijeon~er en hij is dan
ook niet in sataat om een answoord
te feven up de sub r* gedane Frang
welke terreinstakken reeds sy~n om-
heind. Natar sanleiding van de ver.
dere vragen kan het volgende wor.
den glezegd.
2*. flet rapport omtreat het in de
beabntwoording. van de Nota-VLN
iorn dp bladse. 1. sub cE bedoe~ld on.
dersoek heeft den ondergeteeken~de
4*, Voor beikt doen van proefbo.
ringfen ter verkrijging van artesisob
water was allereerst de voorliebtcing
noodligran een deskundige en0 de
tVoorkeur word gegeven aan een per-
soon, o~nathankelijk van boortoeetel-
len leverende firma's. Met het oog
hierop wo~rd sonals de ondergetee-
kende reeds mededeelde in de beant'
wo~ordinag der note-Van K~oL-dae
van van hier uisges~onden vervan-
grer van den directeur van hot D~e-
partenient Ban Openbaire WCerkenin
de geleg@euheid gesteld om de p~rac-
tiSChe ePrvaring op te doen van m
Duitsebhland, Goeterijk en eg
plaats h~ebbende girondboringen. e
directeur is nog slechts enkele mean-
den in de kolonie en peroetbogdtnringen
sindoor hem nognetgdn.
5*. ooratellen tot verbetering
van de waterstsltetEa~ntaestnde op St.
Eustat~ius sija bij den ondergete~-
krende nog niet ingekomen, evenin
als voorstellen over de boesehikbaar-
heid van bonwg~rondea Voor l~eine
landbouwere en het ultzett~en van
vestigingsplantsen.
6. Eco andere oplosstag tot ver-
betering van de politie, als is. ann-
gegeven in de bseanswoording der


Zatertdag zy December rgo4.


21ste Jaargang.


MIG OE


01


CUR


CAO


enURtFAoscKE I: ILANItlH.


WRIE n~AD I


voo OO

gproote financie2le offers van het moe
d~erland.
Met veracheidene der in bet belany
van de kolonie sanbevolen maatlre
gelen is echter een begin gemuaa~t
Met het oog op de reboisatie en de
waterverechaffing zijn de hourvoor
waarden van gopvernements-terrei
nen en de bepalingen omtrezit he
branden van kialkovens herzien,' ter
wijl eep proef word genomen met '
aanplatnten van mangrove's; onde
de l~eiding va'n een landbouwkundi
ge werd op .OuraCqao een prodi~vele
aangelegd t~er beoordeeling van de
beate wijae van verhouw~ing van mais
eenige -kleine plaznters op S~t. Eusta
tius en 'St. Martin werden door voor
echotten uit de koloriiale kas ir
staat gestetld Om zich toe to legged
op de katoencultuur, die ook op Ou
ran werd sangemoedigd; het toe
sichE~t( op bet domain wreld verbete~rd
veracheidene kleine dammen zijn reed
anngelegd; oude putten werdea her
steld so nieuwe gegraven; inhet be
- lang der lepralijders werden proven
genomnen met de tea-tua plant; in
de inrichting van het kranksionigeni
gesticht word reed een verbetering
.aange~tbracht; o de landbouwschoo:
to- Wagenmngen is een leerlinlg nil
OuraCao toegelaten, die er sija stu.
dies kian voleindigen met bet hem
nit de koloniale kas toegekend sub
sidie. En dan mogen mlet worden
vergeten de werkzaatmheden van de
Curagaveche laudblouwmaatachappij,
die grootendeels niet souden kuanen
sijo ondernomen wonder bes. aan
haar toegekend gotivernements-sub.
sidie.-
Naar annleiding van de in bet
Voorlooptg- Verelag voorkomende
opmerking datt, behalve nit den post
in art. a17, too g&oed ale niete
blijkt van het streven naar bevor-
dering van de belabgen der kolo-
nie, meet de ondergeteekende er de
a~nadachts op to mooten vestigen,
dat van sulk streven eveneens blijk
even de credieteo, nitgetrokken In
de artikelen 140, 141, 147, 148,
149, 152, 153, 160, 166, 182, 190,
204 214.
Vat men~ in bet oog~ dat, na de
beautwoording der Nota-v~N Kor
door den ondergeteek end e in de
bijlage sijoner op 19 D~ecemzber 19Q3
ann de Kamer aangeboden. Memno
rie van Antwoord op het Voodioo
pig Yerslag betreffende de CuraGqao.
ache begroot~ing voor 190T4, sleehtni
twfee meanden verliepen totdat de
onderwerpelijkre begroioting door den
Gouvet~rrur van Cur'aqao aan den
Koloniafen Rand word aaugeboden-
immers de verg~ezelleade Memorie van
Toslichting v~an den Gouverneur
dr~aagt den datum van SS Februari
1904LI-dan han~naar het oordeel
van den onderg~eteekende e~en w~otord
oan lof san het; koloniaal testuur
niei; worden onthouden, nu wit de-
ze begrooting blijkt, dat met meer
dan een der geweenchte m~antreg~e-
len tot verbetering van den bestaa~n-
den toestand een annvang is ge-
Maatkt.
De bonding van den Koloniatlen
BanEd bij de be~handeling der outwerp.
verordeningS tot voorloopige vast.
selling van dese begrootmng is ook
do aandacht van den pndergeteeken.
de nies ontgaan. Voor soover bij de
leden een strevens annwezig moebt
sijn om, sij bet, wellicht op eenigs.
shes al te aEnguevallige wsijse, teg~en
tiitsettitag der ufttaven to waken,
kan h3ieraan naar het oordeel van
den bcderge~teekende siekere! watardee-
ring niet woorden ontshooden, waar
.vroeger wel eens het verwijt is genit,
dati te seer op de door het moeder.
land .to verstrekken hulp werd gie-
steand en van eenig streven ofP ZQoo
veel mogelijk de terng naarF de ne.
ring to setten wenlnig~was te bespeu.
ten. De opmerkingen, gethankt in
het Ouragnoache Voor~loopig Verelag
en bij de openbare behandehing van
het outwerp mn den K~olomialen Riand,
cschijnen er op to we zen, dat op de
in hiet Voorloopig Teralag gewreak-
to hondmeg met wonder invioed is ge*
weest de 6i] sommige leden beistaatn-
de' vrees eendeels om An~ de door 't
moederland gegeven bewoijzen, dat het
door financidfefen steun den bloei der


- kolonie wenscht. to bevorderen, mis-
bruik to makren, anderdeels om sich
g het verwijt; op den hals be' halen door
i. de oproermg der koloniale nitgaven
i. toe hebben ~medepewerks tot noodza-
e kelij8;e verhoogmng san de belastin-
- gen. D~at door een wijaiging in de
Ssamenstelling .van den read ten de-
t ze verbetering sonu wordijen verkre-
- lgen, meent del ondergeteekende te
t mooten betwilfelen. 14iettemin wil
r hij gaarne hierover overleg pleo-en
-met den Gouverneuir, wear~bi)R
d ook' de Traag sal kbnnen worden
e behandeld op welke wtqze. deybelan-
~; gen der kleinere eilanden in deq .raad
. het best tot hun reebt sunlley' kun-
nen komen. .
n Nat eenigena tijd aan de begn .op-
s gedrag~en herziening van het ibe~lds-
Stin stelsel der kolonie Ouraga te
heb engewerkt,meded her
SBARTlELINK daarvan to mootyin af-
s zidn wegens een tussucherrhem on den
Soudergeteekende geres~eaverseltil van
Smeening!9nritrent de @ifjze VPn bie-
I~handehing van, de herzieninqvoor-
i Itellen. Bedert' 1 November is~ than
Sde heer DE JONGREERE,. insp~ecteur
der, regiaSratie 'en domreinen, met de
l heaseog~ belat.. aij 'dezen eLarbeid
t, wordt; sooveel' riiogelijks spbd .be-
.tracht, .doch de endergeteekende
meent er de sandacht op, tb mioe.
.mooten vest~igen, daitvoor eell reor-
ganisatie va~n het; :beietingste:~lsey
reenl ernrstige studied 'der best~aa~ne
toestanden en het re~adplegeA tvan
talrijka gegevene onontbeerlijk is.,
De invoermng van de inkoinsten-
belasting behoeft, niet t~e,wackben op
de g~eheele herierning vFari heti belas-
tingstelael,.maar op espe nocddzake
lijke verbet~ering, die~ de dooir d Ko
lonialen Rand goedggkeurde rde
niDg V66r 11RrY 1Wet"Igr
moeten onder aan.
Bleeds kort na ziju aankonef op
C'uragao meet de heer RIJKrEss land
bouwkrundige voor de kolon j, om r
gezondbeidaredenen verlof vra e~n ebo
hRet is dearna gebleken, dattl niek
bestand was tegep hetklimast, wear.
om hij outslag vroeg en verkreeg.
Bierdoor konden veysehillenda hpm
opg~edragen wrerksabamhedenaet tot
him recht ksomen ea kon o, a. or Q
hem nies worden voldaan aannde
opdrascht tot het in~dienen van een
rapport -omtrent de wenserhelijkheid.
'van de oprich~ting van een landbouw.
credietbatnk.
Een ontwerp eener Pliinwefi voor
de kolonie Curacao werd" la ghereed.
heid gIebracht. Vermits de. ;deatrin
op to nemnen regei~og ten opsichte
van personen, die .m de Itolonie
vroeger de vrije besebikking hebben
nitgeoefend over de op en .in den
hun in eigendom berhoorenden grond
en bodem sieb bevindelde delfstof..
fen, eigenaardige- beswarea o~plevert,
word dit punt in nadere orverwegmng
geomen. HBet ligt -evenwel in de be.
dol et wetso~ntwerp soo0 moge.
lijk a~drende dese sitting der Sta. 1
ten- nuersal in to dienlen.. Van een
outeigfening ten algemeenen nutte.
kan naar Thet oordeel van den on.
dergeteeken~de geen sprake wezen.
Een rechtstreekeeh versoek sana de t
Briteche reg;eering om op den heer ~
GODDEN preasse mlt tooefenen, opdat
door hem de phosphiant-ontg;innin~ e
Sweder ter hand worde~genomen, komt '
den opadrg~eteekende vooralenog. nist r
wenachelijk voor.. ~ e
Ten opsichte der in het Britsche i
parlement op 9 Augustua, ter spra-,l
kergebrachte krlaebt van den heer r
GODDEN. moet de ondergeteekenlde; i
zich voorloopig van nabdere mede- nx
deeling~en onfhond. d
Ten anamien van de osokerietla-
g~en op de plasntage W~aterloo heeft
de ondergeteekende tot duster eleebts.
in het a,1emeen vernomen, datt de F
annwezige delistol van seer goede d
hoedanigheid moet slija van de al ,
of niet wenschelijkhbeid eener exploi- l
takie van 8tnatew~ege kan derbalve B
nog; geon sprakle wezen. d
Ook de Foorbereiding van het arnn- (
leggen van model-soutpannen wacht d
op de beatedeering van de soutwin' o
mung en van betgfeen daarmee sea- mn
menhangt door den nieuwen direc-
teur vast~het departem~ent van Open- s
bare WVerrein. t;


RBet is den ondqrgeteekende niet
met jluistheid bekehd of de laatste-
lijk mtgegeven concessies op Bonai-
re een bjezwaar s~ouden sija to ach-
ten tegen het aranleggen van een
model-sdjut an op dat eiland, doch
wearabchijni k is~dit niet, dear de
krust van Bonaire ta~lrijke gelegen-
heden atanbiedt tot bet annleggen
van soutpannen en de gouverneur
reeds ten vorigen jare was ingelicht
omtrent de platnnen in sake de sout-
winning [BSeanswoording der nott-
VgN -KoL, shLb C0, 1, oD sub D, 8].
Rteede in de heantwoording van de
Nota-VALN KoL sprak~ de ondergetee-
kende ;als sqoe m~ening nit dat, soo
latig er geen g~ebrek is sann gouver-
nementregroud, annkoop of outeige-
niiig vThe partiettlieren ground geheel
overbodig.is (F, sub 5). Sedert re hem
pan sulk gebrek giet ~ebleken, doch
doet het mnderdaa~d skeh gevojelen -
s~ooals-de Andgoo. dsi O~ urragas van 24
September 1.1. segt- dan sal ter
voornie1in in denJ 'nood door het
koloniki~;~ bestuar ong~etwijfeld een
voorstel worden gedaatn,
Voorloopig moet de ondergeteeken-
de sijs oord~eal orptr~eqt:BhefIDa~ de Ami-
goedRi ~ Ozkragei ontwik-kede 'dentrbe~eld
opsehort n. `
Inte APDEELINSG*'
Art. 1. flet vooratel-ma ~den gou.
verneur tet~r~betere bezoldigfing van
de distriewleesters hangt samen met
de hersiening van de verdeeing man
het eiland Curagneo in dustricetan, wel'
k~e bij het Regeeringereg;ledent aan
den koloniaa,1eg raad is. opgredrageu
Het kome datarom r~andzaam -voor
mett het overne~men van het voloratel
van den Gouverneur t~e wash ten, tot-
dat een wi si ing in de bestaande
districtever eeling tot stand salsijn
gekomen.
Art. 8. Met geno~ene vernam de
ondergeteeiend~e dat net overnemen
van den in dir artikel omachreven
poet algemeenen bijval~ mocht ooder-
vmnden.
T(d4e AFDEELING.
grt;. 2~7. D~e klacht over de groote
moeilijkbeden, die door de eleebt~e
co~mmunicatie tusejhea~de verachillen-
;do,eilalC~ndder erkolonie teubn manst
:vh de fghlt~spraak' squdea 'outsptang t~i
ko dj itd odndergeteekeide eo vidred
voor. Eetrst ,onlangs mtn~cht eene
verordenina, waarbil de reebtspraak
in lIm'gerlijke saken der ratden van
justitie op St. Eustatius en St. Mar-
tin (Ned. gedeelte) weder werd over-
gebrach~tbij het hof Vdan juzstitie, de
volle instemming; van dba kolonia-
len raad .verwerven.
,,De Md. v. Toel. betreffende de bnt-
werp--erordenipg segt woorde~lijk:
(ma~ar at dit moois be~hoeven @kif
hier nie6t mear at te drukk~ed, vroeger
hebben Trij er orize me~ening al1 over
gezegd. Bedl. Amigoe.)
Art. 29. In de voorachritten om.
trPeat de voeding der gevan~genen en
het daarop to houden toesichit is
geen verandering ge~bracht, soodat
er voor minder yoldoende verzorging
vran de gevan~genea geen3 Frees be.
hoeft to Deataan.. Dat dit arti~kel la. I~
ger ko worden g~eratamdvindt sia
grond' in bet voornemen on de level.
:ing .vtan de voor voeding, krleeding
,n ligging~ der egevangenen benoo.
digde artakrelen be doen gepchiedlen 1
big ineebrijving, watardoor die leave. 1
ing in handen van kooplieden esal
komen, die lagere prijaen sullen luau.
ten rekenen dabn droor den cipier kop. l
ien worded bedonen.
IIIde ~ADEoEeLNG.. l)
De onder~geteekende is met dlen Gou. I
rerneur mn overleg getredeD over 't
lenkbeeld om ter verbeterin Ivan 't l
Ferkeer tusse~hen de verechil nde ei. i
anden der kolonic een $ouvernemente-
Ichoener .Voor den deast tueechen
lie ella~nden -in de vaart te brengen.
Daarblij sal ook de sLandacht wor- d
ten geschonken san de mogelijkheid t
nm een zeilsehoener met stoomvert b
aogen te besigen. j;
Art. 71.. H Le meenin dat een pos~t n
pearbank in de ko onie, -ofe~hoon ii
hans noodlijdend, weinig of geen out 'n


kan stichten kan door den onderg~e-
teekende niet worden beaamd. De
Gouverneur -heeft de oprichbing~van
sulk eene spearbank krachtig verde
digd.
IVde APDEELING3.
De ondergeteekende, die ook uit
begpinsel scheidingl van Kerk en Staat
wenachelijk acht, kan bet slechts met
sormmige leden betreuren, dat de ver-
w~een~lking van dit beginsel ook in
de, kolonie Cuaragao nog to eene verre
toekomest light. Dbe uit het feit der
afwesigfheid van beide predikanten
gedurende het volle jaar getrokken:
conclusie, dat het worik dier predikan-
ten evepgoed door godCedienstleera-
rep son~ kunnen gescheideo,kount hem
echter voorbarig voor. De g~elijktij-
diAFe afwezigheid der beide predlkan-
ten is $an een toeea,11ig sementret-
fenlder, poor beideo gereson noodea-
kelijkheid. Yvan. .verldf wRegeps. ziekte'
toete schrijven de hieruft vioort-
ge~sproten noods~akeijikbeid om ge-
durende die afwezigheid hunne leidmg
te, ontheren rech~tvaardigh geenezzas
;dB conclusie, dat die leading over-
;dqig kas. worden gencht.
i r~t. 14. IDel''eer~ 'hoogee hosten,
verbonden al~"~'riki'~ Wltm~oursioningq op
allessinls bevr~edig;ende~~i~rwifteda d[ege
neeskundige hulli buiten Willemeltad,
hebben den Gouvertneur alsnog terug-
gehfoudlen rall het doen van bepeasl-
de vooratellen ten dese.De zaak wordt
door hem echter niet sit het oog vetr
lay~en en de mogelijkheid is niet bui-
toeiiilotIgfend'aa~t een herziemnin vtn
de tristrictste~ifdeelitig -van het eiland,
met name de 'vergrooting van het.
atadedistrict( (waardobt* )eaweekghr~ta
vtb den stadsgeneesheer taitgebeid~
ell die tan de distrietageneesheeren
verminder~d son kunnen worden), ee-
nige verbetering ten goede kan be:
ujReg brengen soudecralehoogeop-
voering van ko~tdat.' **
A:-rt;. 140. Omtrent d e -genomen
phoeveni met tua-tua,-~plant g den .
didergeteekiende ge~en nadere gegfe
V~en% bekend dan die, welke in het
Vborloopig Verslag (noot 1, ble. 5)
reeds tijn aaugeh~aeld.
Art. 149. Ter sake de verbete-
ring van de viascherij kan worden
medegedeeld, dat het onderacoek de-
ser zaak aan het licht heeftgebracht,
,dat' het total gemnis sath geCTovens
kkin hetvirssherijbedriji mn de
ik~aonJ~'~idh e#'voorlooo~ig badersoekt
vain 'de 'isiisb~Lts~~'a Tai o- b.e~n se
de locale vejrhoudin~gen ~' noodig
maarkt. Tot bet instellen van zoo-
dalnig onderzoek zal nog dit ja~ar de
heer dr. J. BOEKE, tijdeljk aseistent
van den wvetenschatppelijken adviser
in vieseberijzaken en tijdelijk eerate
bjologiache assstent bij het Rijke-
institunt voor bet ondersoek der
~e ete desn HIelder, naar de kolonie
v rtrekken.
Art. 152i. De voors~iening in de
b hoefte man ~topogtraLphisc~e~ opme-
tingen voor de wa~terVercBhalfang sl
wrden opgedragen san den. waar-
npmenden directeur van het Depa~r-
tement van Openbare Woerken.
.'locht, het 'den gouverneur noos-
dig blijken het work ale ,,relief workr
nit to voeren, dan salI salks ~by ~den
opdergte~ledend isen ~beswsPar ent-
raoetenh.
"Art. 15i4. Dat er in den kolonia-
lei rand stemmed sich verheffen ter-
bes3traiding van de meaning, dat de
4biidbonw van het eiland voor ver-
beheritig vatbaar is on due bet nut
van een laindbouwkundige -moet
woirden betwijfeld isl allessins natuur-
~ijk to achten. Dergelijke uitingen
k~n men steeds vernemen, wear voor
de eerate maal a~an verbetering ran
.abdbonw of veeteelt de hand ~word,
gblegd en dit moet vooral bet ge-
val1 slja in een kolonie,` wraar de
andbouwer zooveel jaretn long met
~ekenspoed heeft toe kampen gehad.
II.. V~Ide APDEBLING
o Art...19. Zooals reeds word sne-
legedeeld in. de Mdemorie van Ant-
wo~ord betreffende de Curagnosch'e
~egrooting voor het loopendde dienat-
aatr (art. 139), berichtte de gouver-
leur, dat de krranksinnigeaverplegfi~a
n g~oede handen is. Btedert iade~
loodsakelijkheid van een vollabgerin
***************c-


'360s vaa dae Beden~tide
Onze lezers sullet~neg een paar we-
ken geduld moeten oefenen. A~lvo-
rens rwy -kunnon ovoeraanl :tot egn
volledig~e beepr~eking~ he bellandelig
van onze begrootin an H olland, die-
non wip eerst nog :e ;a~ntwoot raplSarteurs etI de ka~merv~t8lagent a~f*
to waebten. Wij beloven alles zoo
bpoedidg eil getrouw amogFelijk te sullen
bekend maken.

N16uwsherichten.
---


II ,. Kerkel~lrke~.Berlobten.;
Woen~sad~m'forgesel sin *de EerR.
Zueters Dom~ininesssenb ISF. Lovmsa
en 8r. Tnorasaa, met de-dbteavrhe
zaan deb ~Brandhobfl -iant St~t Martiin
ve~trtkroeli otno dsichd~aldha~aa het
eonder~ ewijetwdetr. ;
nawinbericht.
Dinsdag ke~erde H. ~M. Ifortenger van
La Vela de Coro terug. De o~orlogs.
bodem wfars dan~heen g'esonden, om
Ee~E tinqhden echeeje, dat ve
ooder h aq~i~dlaohe viag, nit de ge-
vang~u fg berryjd~en, aar kwam
onge k~kig to laat. Ibte ~i~S~gensene
waaen reeds.o gebrac 6E nads alltra-

* 7J : ~l
nde Gouveitwrneur ver-
renpl C( M ER apM. C.
FAI~ E get ,;et -in besock
bre ogn iqpr,~ Bonarf - 'd:ed3 281"
w d i'-e'j!B 'Fee ritr. r It w e r cn m e e r .

De mieuwe kgtometers~ agl a&nn
het D~epartement van openbar~e wer-
ken on~aqngen qsllen eeratdqage


tiac augdqpencht taaeasd.ve f
A'n tratus weraEt, g0/a n ege
worklen opg~estea Bobairb ontvangs
tweb-mi~eters, de andere-effauden ieder
een, pmdat er niet meer siju aange-
vraag~d.
oBij de meters on us aepde reue -
wasatr si ie eren dag dder ben en.
Iml cij er len regeny~n kubohou aan-
Ongs~twijfeld sulllen dlese staten (ver-
kort~) maandefijks to sainen gep~tibli-
r~eerd worden om de belangstelling
in dese allerbelangr~ijkste taak toeer
graaude te houden en nog vierder san
te shoedfgen. .. .

). n 'ftIft 2* Gitrict is reeds vij tien
giloner daed uig~t~ swa an en
DQankbetulging.
Ontrangen 'van de beeren J. & D.
JEBWRUN, alg~s emeene a~cginteie der Ta
salfaoctrers Life Inzsurance Compan~y, den
bekepden rtesenkalender met graS. -
sche evoorktelling van het engelch
moeuw ontworp. '
Met; groote vrengde Ijegroeteri wij
het nieuw o~ntwerp tot wtederorprich-
ting van K~amere vatkn Kophandel
en Ni1jverheid in de kolonie` CuraGno,
deer dagen door den Goilverneur
den K~olonialen R~ad aangeboden.
Alle teekenen 4ijp aanwesig, dat- het
algemeen leven in onze krolonie met
was meer belangst~elling word tgev~olgd
Idan vroege~r; wij hkoestereR- deartm
ge~gronde hoop, dat de* Kamers van
kobphiandl en raijerheld een krachti-
ger l~eviel5 sullen bjesitterren met vol-
;ter energie werken kunnen.
Beti outwerp is nog to hort in one
.besit dan dat wij omi reeds dese ewee~k
nann een bespreking durven Wc~gen.
Den' volgenden keer dus: l
Deschorst.
Bet verbod van uitvoer van bus-
kruit en wapenen is weder voor van-
dang geschorst.


la cWestlba y pbatle' al'ni~o
stra vear.eir~condiciones sa* rnasrc pe~aralri crecr, S el aion v
esiI tsiduct~daidor y no meor4
.nbr :Weo denbeo lrdp therla .


A~i d nf'theato ern? .l madre
come es clb paise. Vebic'intel ot

prebni. nroe .de:a r j2 ar~ni qu rsqb
egad tanbquets elPa pescdor lhivnde
f brelos homro an gran be also. t

Veriengd.' d
De bestaande traboce1i E~~ius; 'at'
$1 5. 1 ne n linet hoee r rlem r -
n~m wa i rook i o s~t. ikt el k
bi le~ssf. ende~~~db I ~le~e
Dsomeopredangt 'derbeastingen
durendagyen del eerte ege maan
blevren oPSt artin +f 1200 on.

Dei inkoom etea d van o deredn


litaire K~apel, van 't fort Am-
sterdaml naar het sellietterre~in
achter bet Riffort. Even na, acht4
unr, veracheen de Gouverneur, v~er-,
gemeld van sijn adjudant on werd
door den luitenant commandant Vax'
ZLIEr, VOOrsister der C. 8. 8. V., ont-
vangen, die den Gouverne~ur' weligom
heetteen hem dank bracht, voor'de
voodrtdurend ontvanges bewijzen van,
belanatelling onu waardeering, wer-.
van de. door 0. .E.Gr ..ge-,
.schonken prija, een eprekend be-
wlqa was.. Spreker -braCht deaarna'
in herhannering, dat de Scherpsehut-
ters steeds met volhardio de le~seen
ena oein eno gdureride, ki aa~ar'hheob
uit, dat indien deRueptenrde8t~edeli]-
~ke Schutterl .~weer. ult hear slap
~mohio~~ntsw~kep, haltq easter, de ijve-
~rige C. 8. a;.;Y., niet mfsk~end 'sp~,1wor-
den, inasr.t~oqt an contraif4,'dat'
hare .leden erkend en de eere l~aais'
,mo ene krijges in de gldio vary
de, -Sedelijhe Schuttery d
Verijcheidene ge~noodi~agdn, wm8ir n-
.dei;deofi':ei~erei van de mstende S~fhit-:
terij de onderateunende 16&en der
C. 8. B5. V., officieren. van het garni.
zoen, de Retdacteur..ian 101 Tinaparetl
woone de a nd,4 id~ nodif
vain den fToorzitt~r, opedid'e d'e se iet-
wedetrijd,' .ospe het eerate~ schot
en s~chooot,..;... .o 'wae, een pbedel f
D'e eereprija,, door 'den Gjonvernear
geeoken, weSr4 41 iald adO d
met, 48 p rten. van dB' schokAi
DIe prije va~n Clseaa C doni den ser)
goa~nt F. liaaNImi met38 plbten, de
prts 8a V~rD 01886 dOOr 8 Eger&Tlt-
majoor J. '6. W~.* Oulvxna ine 4~3
punten, de eerste en tweede prqzen
pea. Cla~ase A door de Schultters W.

youten.
Omstreeks 12 uur was de schiesi
wedstrijd gesindigd en marebeerden
de Scherpchutters nagr ~het fort Am.
aenghbsudrama ert e4n prodmeupet
hebnt vaq Opiqldaen vata, de Wited

Asavenverseer. .
Vra~n 1---15 December liepenl onze
hiaveri binren:
Stoombootee - 12
B Maner l .~L

,. 4 schepen.
DE .OORLOG.
De Batltische vioot'b fint alaar.e
dig op te achieten, den. 36 den el
ber waren, reeds 21 schepen thit Mos.
Rmede ee Oqtfesh kol8 I E in
sij om de kaap De goodd floop vak
ren en kunne~o dan weer lygngamer-
hand naar -boven kruipen. De qroot-
ate htelft Van de reiaJ is, due a aegd.
Intunachen is bet eskader voor Porte
Awo dnz grw rit n~u beferd dt'


F8ANKRIJIC
General Andr4 heeft oatelag pe-
nomsen en werd vervangen: door 11er-
teatuk, een. banker.
Andrd's besluit wordlt, volg~ene een'
telegram ni't Palfije in de ,,gifoln.
tStg, in politieke kringen ale een
rioodsakelijkheid geaebt. tDe boian~l-
lingen ra~n Guyvot de Villenetive, de
oorvegen vanvSyvetron, es de w~ei-
gering vand Andr4 en van diens soonr
am Byveton .tob eein duel, uit .to
44gen, hebben over bet; alg~emeen
ensleeh~ten indrak g em~asakt. )O
hoe ongaarne dombee bem oiok~ si~et
heen g~aan, hoe ga~arne A~nd6 idog-
anar hqj voor .-enkele 'dagen aias
een fpdpeteur vn. ;raqde J,Rumanit 'i~
Perkinasrde -- zij yortefeuille son
heblien bjehouden, het wfoids liis het
belang van het leger en van 'het


reorR;anisatie van het .oestich~t den
oridergethellende iebtgeblkens Mocht
die noodzakeliikheid blij en to be.
stasan, aan so'u men,-it afwachting;
dat tot gene volelagen reorganisia_
tie kon wor~den overgegaatn, toch
niet mogen wachten met het ann-
brengen van v~erbeteringen in do' in-
richting vanchest gesticht, die noo-
dig wordten geacht voor de gesond-
he d der patie~nten en in dringende
be cftea ,yoursin. Daaromn dien t
dead-posrt 41an oak, B4iadgy: to
worsen.
Rathl94s, iPh go uv~ernSPar. .gtte
den ondergeteektende sa~t ,' hk ~t
de ovor o ppo der be
teliike a igvan et Wasigat~
warn obe elniesi,;die fil~a~am n
ag 2vad den: chef. van :hget
0mnt vrt~i Qpenb~are ,Workesn
wenschte te ondera ,hn.,dt hij

post niet k ho :*n
Bedert''hei~;i 61'dW C tjhen
eenvoudige wi~se aan de hand ge-
daan om die bIleswaren to boven te
ko 3~, dep~t. teveas- deelde bij den
go dbulbdedede datigigigg 9314#n
Diet voldoende zou sy~n en nog 4s.
dere maatreg5ehit mudoa trpi~e

Desetse nd'sijiK denf on-
derjegerteknde ;rhts gdeelte ijk be.
kend ap ~de 1 ten er vetti 'in het
het ean VbitiJieth di on emidei I i
Art.. a13, Met de verbetering 1111
de wegenr bp~ St; '4. rdy f
geleidelijk voor~ra mtedr,
dat daaiytoe ,ge~f~;~ re kpij de be.
groot~in r' worl t~ooegestatn.
A ars'lJ f7tilegetten Jlan ~ estigings-
plaateen )vordt de saadac~h't g8achon..
krt atQ 21-Met gfno gn vernam
edd~ j2iitisin bre~ngenuan .4 1
Vt~~~~~sisr it~Vidd nrk es steiger C~"~~
atru ido veracheldene I* e~t
mt n ag odm i n hie iningrpe .
arn fing prp~~a gten atsst 4Ea ft t
to deer sa eibe 6'ii tAw fengeri rap-
iort!'tan delediteot~eur vankh~es del
p~rtytent) v44r obpnbaite wer on .
name~n arPordeo .,eslist: of ;een ast -
riP~ _as door den b~uycerneur be-
ed~ ann de ver ~6chtihg~en sal
beatntwoot~den. I

'i :, "IVIIde An 15@9 : ~? :

Art.. 220. D~e vraag, Ad en soo 3a.
op -welke :wife het. Isgranreiles van
het pensioencijfer is tegen te gaan,
is tash li ft deskdddig oordeel van
d~ry B. Raxs GE~Es~ ooderworpen, aan
wieq het nitbrehgfen vath een rap
port omtreat eene, her~igeninrg der
West-Indische pensidecjre~~e lemeot
is opgedragen; ook bet aoor den
gouvrney; e1; a .gog,;;asg :,"d wa
gedoeld, is tot dat doeleigde in mine
handen esteld. Het 4 Apport- van n
dr, vaN -EER, fleft, de Oudergaetee
kende nog miet outvan~glibb en. de
Ten aanzionu der reein a

k~l ven am enr, die on.

dergeteekende naar si n M~emorie
rfa~n Autfwoord saangaande het Xde
Trooldstuk der Staatebegrootmng*
hEaming dBer miatdelen on inkomaten*
Een overzichts van de werkeliike ult-
hkometen: der raming van de middelen
en inkomaten der kolonie over de ja-
i~ril1899 t~t is''6r ~nietl%8 .to v=
den onder de. begrroo~tingshijiagen a
No. 14..ggy Greddrktte tukken).
B, m. Te aanzien' dier gevi~ailgde
opgaaaffatt'4en prije der Aruba-phos-
.phae;t in dQ1 lan~tate tien jajgeu meet
de ondergieteeliende te mogest verwl-
:zen near he gen be dien annzien
d-ioor hem op aU~d. I deer MemorieIDENBURB.


***ee


'


St9 Pueddoaldae

fecto~ adolce su ~athieato*
t.es ai~os sanes estdar ro$. ;
tes; i8616 I (f~ilarPa s estta 1

de Idque so ae d une all"
aegflq-q nigg~ .gtenes
que crecor; cr'e~erds~ hivi"
t afi rooooooosis As~) plimtagg

Quzd so a coactido a-
a ~~etrol', y, ~cale*. resurlta: i
.?o, ladigetidares debil. En
tal case, no hartdis cual io 1
-aggeQi~nas 4 pl ed~esed los

Ef~pidk Imag0C `4 la Ib8*
Ituraleas. La as wra de ha-
i~ a & '~iO ie


dei Saon

4~i aMitmeat de 8150 tres 6
castron veces al dia. Desde
p~~rie~r dife at notu~ar l
a~jinale, Parac noarmalizErTEGEN W

Bfaodsthl(0 OR Op het leTr e

,,De JY~ederlandenl"l

Opg~rilht 1840 1
TI~E 'lsGRA .V ENH AG E.

De~ ondergeteekenden maken het
pbikbekend, dat i anagested
.z ijn tot ageiften van Imvengemelde
M3aatschapply en dat sij tegen zseer
billijke remi~a versek~ering aluiten
tgn 8rands~hatde op woon- en
katnd~e sgen, evenals3 op Meubels en 1


koU .Tn. .


van de stoornachepen der ,,'Red D Line" inseshen


PUERTO 3100, VrENEZUELA~ en OURAQAO~~..
toodat Miateb.Carce as.i~ A~l, P~ilad "Mareb.l Oarcaa
Vertrekt van Ntw-POlrK..............., NOV. 5Nov.12 INov.19 Nov.26 Dec. 3 Dec. 10
RomsE zannto saw Jess.............. Dec. 1
Yoet Cbm n a~an....2..,....22 ...... .. a0 4 18
Kome asa to La Iearn............ Novi.is at so a to 19
Vertrekt Van ,, ....i......... 18 9 8 27 7* 11 2
Ye mt sa DsPlro. Casazto......;..... 1 8 s
Koms son tot Can L~aO......2 Nov, 14 26 SS 10 12 S
Vertrekst van ,, .......... 1 st Dec. 5 11 19 e
Does Ia: ownnsB aann;..,...,............. as 12 So
BooaP... .... "8 De 1 a

8R~ itSS8hO 8f(0 OB t AC '$
..6m sa eNI-Ta........ .o,9 EC 8 .l ja. s

Dirst~~sM~nar~ob .Meid Eula Mride aarb. Mrid
I~a~b.
Vetelmf vctex Co c :a Nov. ~ Nov. l iNov.a Dee. 5jDec. I(Dec gne:r6
gohas an so eaacnlo.............. so so1 88 1 to a
I ME~~ Drla s :eia~Mrb

UlPRE~~IDO P SINTIAGO.


kdabine eeages ach dat en a
,,Vernietiqd schrijdft alsmette in
o' iFgar -d~o,70tle oto n nen
maakt door het striemend dosexer
van den beer De Villeneuvte, gegee-
seld door de heftige protested van
de beeren Millerand, Leygnues, ]Ri.
bot, B Iarthou en Vaeille, geslag~n
door den beer Syveton aftgejonwd,
door het land, verlaten door sin
yrienden, verloochend door de mi.
nisterrs, eijn medeplichtdgen, daarop
door hen riitgestooten, verd wijnt ge. ~
nersal Anrid~ to midden van dn
alg~emeenen alkeer."
AMIERIKA. '
Tot betterr en volledigaer b .vp~fan
een presidentakense in de Ve nEig-
d~~~teni o an 'bfloord-Amerike, lesegroot-kiezers son kunnen noeme'n,
aot in as aaidegr thea Pet Pr
tement.
Die tal 'bedrsang, was den Be'
neat btref~t. voor f ederen' Staat,
pao Afe radip den o rtr Te Hu g
bet e op to ke T O Mse swo es
dit jaar 476. ~aa de keuse van dese
inanne a~ meededr Amerikaan deer


daten op eenle lijet, soo in den staat
N~w-York niet mindetr dan 3o.
De aldus geko-zen grootkriezere kio*
men in de hoofdeteden himnler 8ta
ten bijekd, om den president tokie.
Ienan eerst werd dlup Roosevelt de-
floitief gekozen; t~enzij...... er verrat-
ders onder siju.
Den swearaten doorsta gfaf than
ook weer de Steaat New York, waur
Rtoosevelt groote meerderheden krees,
tot selfe in die plaatfe Esaious, waar
Parker woont.
da Eel der i% dag is d isagq
sylvaniB heeft' 400. O0 stem men
Ineerderbeid g~eleverd pvoor Roosevelt,
N~ew-Yorki 1715.000, Illinois 225,000
Iowa 140,000, Kansas 100.000, Mi'
chigasn 142,000, Mdinnesocta 100,000
Ohio 1,54,000. Van de soogenasm)
twijfelachti~ge statten gaven Indiana
60,00,0, Cronnecticut 38,000, New-
JCEeree 60,000, West-Virglai8g 10,0)00,
Wiscolle~sin 75-,000, Mqutana 10,000,
tseh le e00 s umoemiec to b rhid

noel, me deA e kane dndd ais
van des~e verkid~zing eep lawine of een
vioedgolf noemen
Voor eenr goot deei its dit; resltaat

mAar voor een nog; grooter deel'mis.
schiien tan de hoodmngder togenpar-
tij. De! veldtoebt van de democraten
is, gaeTijk de N~ew~-Yorksehe corree-
pondent van de ,,Timnes"' segt, van den
anovang at wonder geest~drifte noeb
overtuigmg gevoerd. Bryan ste~nde
Parker, mesar htou de B~r anieten niet
m~edkrijgen. Niemand, de op Parker
stemde, wiet~ precies te seggen, wat
voor soort 'tan regeering; die van
Parker sijn son, en evenmmn, wat de
democr'a~tn noi eigeolijk: VOOr plan.
nen headden. EI' to on~tevredienbeld
noeg over de traists, de tarieven,
tn am de ledmers e an e d~on n
tischen verkiesingaiveldtoebt bleken
aiet bij machte, dearvlran gebruikt
tdn maro en e~ ale enem klv a
j de h~and.
Ee ige St~athn hebben, hoewel sij
Roosevelt stennden vbor bet press
dentffchacp. een demolkrans taot gou-
verneur heosren. Bij Massachusetts
is da~t sh re me~a~r bet is miassehiet'
ook het geva inet Rhode Tala~nd,
West-Virgnai MLinifesota, MJtstaina
en Colorado;; 1ebraska verkroos een
Insrie-man.


190~. 9.
No. 10.


23 Stcharloo
3"..Schar'loo


LY'Y-~~ -


zoowel van koeien als g~ei-
ten, tegen~ 25 cts dar kan.
Te be tragen bij J: 8. JOUBERT

op de Kln'eial etoeeln
Gok tde benvraged or -
to B areen Wacabeo, als
med teihieva e eop 8. JOUBfaERT oen berg.in


P0to~afia ;Boublettel
Este mary oonooido Taller o-
ft~qu de ueP~e. e trabajos

(masi invenclonesu yl.IZSs~;3 d~
tantemnente de Penta apartor~s
8 ingredientes frescos para el
arte fotogr~ificO.
IIOBA8 DE TRABAJO:
De~sa 8 M.--4 P. M.


LONOMAN : ITARTINrlez
.NEW YORK, U. S. A.
De Vents For Lu erreadsirie y


Ingeoanden W~ededeelingen.

EMUL;SION DE SCbTT.

COMPLETIO~ EXITO.- Lgase el si-
siguiente certificado del Dr. Jestra M.
P~alacios, de Cafratcas:-
"LDon Je~stleM. Palacios, M~dico-
Girujano de la Universida~d Central
de Oenezuela.
"Certifica: Que ha usado la Emul-
sidzi- de aceite do higrado tdid baealso
con hipofosfiitos de cal y2 de~ sosa,
Ilamadal de Scott, erintkidos aque-
Ilos caEon~ ques~J es necesarJio 11ear una
medicaci6n reconstituyeste y repa.
radora, obteniendo siempre el m~s
complete 4xito. .


: -Adveittentien.
Breede Stfraat.-Oversijd~e
biedt van heden at -te koop
san teen

VERMIINDERIDE PRIJZEN# :


loowi in olie in blikken van


en Of lbs netto. Bspeansch en
fr~ieisch groen en all adere
800ptext 'etfwairel, alame~de
SNIE LDROGE NDOE
Holl. lijnolie.
CuraGao, 16 Dec. 1904..


I'Oilerico 1. Petttet Oxeltil,
Beheerder van de
Plantabge "GitOOT. st. JO~RS,"
hseet het gentoegen made to dee.
len ann het Gjei~erde Publiek van Co-
raqao en antn de Vreemdelingen, die
ons .elland bezoeken, datlz si enoem-
de dplantae mogen bene htrpen en
daa~ro b d~en dag door~brengen, mite
"sj ge ruikr ma en van de rqjtuigen
der stalhouderi b Aerora :
De prijzen sija als volgt ~
1 itugvoor perrsonea f10- ~
1 O nibus voor 6 perscinenfl2,- '
V or dese prijsen kunnen de be
aoek'ers beschikken bver de, rijtui-
gen scoolongo nejverkiezen,u n de
avonds.
Tevens hebben sij het recht in het
landhuis to verbl~g~en, in de plan.
tage to wandelen en .een bad to ne*
men in het groot r;Bservoir.
Indien de besoek dit verlongn
!kunneni sij op de ~antage out
tfen of luncheon, he .targ~iefi dan ~
volgt :.
,On~thijt per pers~oon fi,-- aaate pray,
Laneh f2 ,- ,
Curagao, 4 Januari 1904*


" HET HERT".

'Drinkt steeds betd % heljk
Laus~I expor Rier .,e Hr"
haet bee~ft een zui~eron en as-
gienalmen-smobak en is3 het mees~t
geschikte BibrP Voor oneJ wa~rm
klimzaat, d8iviji ht se~r w~emig
alcohol bev~at
Agente~n Y Foor, rgo
)E~ LANNOY & C*.


T~L'GE KOOP)
DRIE HEERENHUSIZEN
c". Van den Brandhofs3traat
No. 5.


D.4~ GEL IJMR~;,
I* ,. rpeh
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs