Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00152
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 27, 1939
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00152
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text


_L I _I I L _-


I I .I


II I-I I I -- II I


~arp~-aru r~--P-rl I I,, a


Ill I -= I ~ I I, I I


DE STEM VAN HET STRIJOENDE EUROPADE 8EIDE FRONTED DRINGT TOT U DOOR METSTORINGLOOZE ONTVAN~GST


ICANDA me te brengen heeft de Komintern er
,, zich ook op toegelegd intellectuelen te
"*No recruteren. -Zij heeft de ,,Voks" ge-
om Gds armhrtiheidove de e- atsticht d.i. een genootschap voor kultu-
reld af te smeeken, en opdat door ',-rele betrekkingen met het buitenland.

einde moge komen aan dezen zoo bloe-Lo sjry keg lote1l;
digen oorlog. I boullsasy er Klotie I
Volgens h et verlange van'D~~P Zijn 'tin in vier talen. Voks ontvangt,
Heiligheid Paus Pius XIIcl, roepn wiijeP s.~,, controleert en leidt de intellectuele
U allen op, katholieke mannen en eedlnn deusadbzke
vrouwen van Curagao, en heel in het MirsENEltGIA,rmrsVITALIDAD,mbs O e veschafte hun allerlei geevens.
bijzonder, onze dierbare kinderen: FUERZA en el Nuevo COCOMALT. Ombeere somigne m riddens, dief oeilj
Komt U allen vereenigen met Uw aller Est& FORTIFICADO con Vaaomina A, te beweren zijn ,te shereen, heet de-
Vader, den Paus ,in een vurig gebed, wolmina so1, Wofmino D, Nierro, Kmnenzc eshpnah m
geheel dezen Octobermaand, elken Fo'sfore y Caldo. PRUEBELO HOY. 9De angen va men HTievn ppb too
dag, opdat door ons gemeenschappelijk 1Int raoale VolkshulpVlesd
Rozenkransgebed de vrede, en daar- rainep.Vlesd
mee~~~ ~ ~ ~ ~ ae geuedrd oknmg bladen van Moskou zou het bolsfewis-
herseldworen.In lle erkn e .. ,me darmee in tal van landen in litte-
.,stl ratren en weenchpplik kringen zi
kapellen, waaraan een vaste rector bar dn Deeshpeik rne q
verbndeniszal edurndede Oto-innenge rong~en. Door behendige tak*
verbnde iszalgeduend de cto --tielrc en vernuftig~e organisatie is de
bermaand dagelijks het Rozenhoedje R. eb1''"dd
gbedenS worden,t met uitstelling van omu ieewoordenteone te juic nan De H veel en del bge ermileu' saxde igad

En in de parachies, waar de men- kunnen vermeerderd worden. Men li ke communistische partif.
schen ver verspreid wonen, en dus vraagt zich alleen af, hoe men de brute De taak van bolsjewisatie der massa
mioeilijk dagelijks kuninen komen, zul- onbeschaamdheid zo ver kan driven is echter in de eerste plaats toever-
len de: Onderwijzers(essen) dagelijks, om officiael toch het verband tussen tw d aa o zij @murm rsch lpna
onmiddellijk na schooltijd, of op een U.R.S.S. en Komintern te loochenen bijzon deareo zintlingwen i het hleven ge-
tijd, die hun het meest geschikt voor- gelijk Litwinoff deed te Genive,~ rioneepen.Zo dnen Poin bt eern" dei-
ko:x:t, gezamenlijk met alle kinderen in Genive heeft daarbij geen vin ver- toeertonal van d0d syndicatern, om i
de kerkc het Rozenhoedje bidden. roerd. l idsreabidr ebwre.Dn
Tevens verzocken wij allen, om meer ledere communist is verplicht bin- ide Kresinern easarbeidsv t ewreld" D
dan anders, ook in de week, de H. Mis dealings de aanwiizingen te volgen van eftde lastntendabiders ,,rendemsdeel-
bij to wonen en de H. Communie te de Komintern.)l En alle sovjetfunctio- ef den of alcontenten vn het pltteland
ontvangen. Want geen gebed heeft narissen: commissarissen, generals' e O m zich een .wtenschappht ljke" asis
meer kracht, dan het gebed in vereeni- gezanten, handelsagen~ten, militaire at- vLoor de boerenrevolutie te verzekeren
going met Jezus, ons aller dierbaren tech6's enz., moeten communist ziin. si 96t okuenItrai-
Verlosser. Zo is er dus al een lofficiiael net van naal~ 92 agac Institut est Ichmt o
Moge door ons g~ezamenlijk gebed, revolution~nairen over d~e wereld: ge- D ittrvn rltrst
in vereeniging met onzen H. Vader spannen. En wee dengene, die ziin in- eiste dcatuu den toomti eroletari~rs
den Paus en met alle kathrolieken van ternationale niet tropw zou dienen, hij raepublieken zich met de reeds bestaan-
de geheele wereld. Gods barmhartig~- zou spoedigI in een of ander bagno te- d ebne.Zjesdthtfdr-
heid over de wereld neerdalen, en de recht komen of op andere wipje boeten. ie ve bnden i st, dat alustt stad wrdt
geesten van de Staatshoofden, die het H-et essentiele punt van het alge- Itebracht, onophodudeij ruimera worded
lot der volken in hunne handen dra- meen program der Komintern is: ,,de 90tdact, deze fedelkrati een Werdeld


Curagao, 25 September 1939, ternationale ,Parija, Baireau d'&ditions, vorenbndrmnsidodr-
1935). worpen aan de opperheerschappij van
Fr. Petrus Innocentius, Nog enkele citaten: ,De October- de unliversele proletarische Staat."
Apostolis~1 "iai vCr~o eoui a e usshpodrat Aldus krijgt de Sov et-Unie, te
Apostolich~i Vicri v.Crbo heutie vn hth tjpher oder pra midden van de heersende kapitalisti-
]eaI he wcedrvlte I i i sche crisis, de betekenis van een essen-
HUIDGE OUDNG Cse tais ge werelt revo utef zi isde tiile factor voor de revolutie. De mas-
HU I1G EOU DN G t:3't-ie, as lvekaci minmde sa's moeten gemobiliseerd worden. In
delpun a de poaI che Iede ieder land moet het proletariaat een
S LAND beweging, just zo'n gewichtige be- van ede commnit schepe andrt" led
tekenis. H-et feit alleen, dat deze Unie p rtj
beta e da zi tued pbe- .,De Soviet-Unie dienrt als strategi-
gnestaen, atk zj steunen optr e- sche basis en als springplank voor de
ter nationals, is het in zijn diepste v di drbeur erlk ce ndnla r zn wereldrevolutie zelf is zij daarvan
aard vervalsen en dus opheffen; wie zesde deel der wereld omvat, vermt slechts de eerste &tappe, tevens het
bezield is door het Katholicisme, wil een geduchte bedreiging voor het ka- model en de ,,banier". De Sovjet-re-
de wereld voor Christus winnen. De- pitalistisch regiem. Verder vertegen- publiek is ook het prototype voor alle
zelfde algemene strekking heeft de dui- woordigt de Sovjet-Unie het machtigst rev utionnaire orga ia ies de~r arbei-
velse ..verdervingsleer van het bolsje- leger van de beweging, want alle rmid- Lei ef ewekidnt e
wisme; het is gericht op het algemene delen van actie, waarover de Staat be- dremj hel van de Ocoer-rvluiede toe-
onheiL. schikt, staan ten dienste van de arbei- drme va d coe-vlui c
We willen wat nader aantonen met dersklasse." voerd. Stain vervolgt zijn weg en zal
vritspraken van de Bolsjewisten zelf; hen ter overwinning voeren."
waaruit blijken zal, dat deze gruwel M eS tUDoor wat Nazi-Duitsland, de groot-
ieder volk bedreigt! antik pitalist s he uc t, steun sin- Polen aenddan heet vre te d t he
Lenn zlf eef vekonigd ,at etsitrument van de massa en haar verbin- laas Stalin slagen zal en Daitsland
de ening isfhef vahet .bolsjeisme en dingspunt verzekert het wereldpro- zelf het eerste offer worden zal van
de tndin isvan et~olsjwis e e letariaat zich cen allermachtigst bond- deze revolutie.


HEERENSTRAAT No. 23..


BILLlJKE BETALINGSCONDITIES.


aan zijn nasm die van stin stiefrader
toe te voegen. Hij noelrde zich voor-
taan H-ore Belisha, hetgeen zijn typisch
Oosterse naam eeni Engelse klank en
geur van eerbiedwaardigheid gal, ja
de iridruk wekte, dat hij oud-Engels
was. Als hij zslf~ eens geridderd wordt
-- wearom n.xiet?' al hij ziin naam
ot~g cens veranderen.
Hij studeerde eerst aan een Engcel-
se universiteit, dearna te Parijs en
Heidelberg, nam deel aan de wtereld-
oodog, onderacheldde zich en kreeg
de rang van nia~ooar. In 1919 was hq
president van de Oxford Union So-
ciety, want ziin schirttereade heeBdanig-
heden als ~speker bleven niet thag ver-
borgen. Als lid van de balie koesterde
hij evenwel maar &&n verlangen: het

deur als het were open te dringen. In
1923, toen hij nog slechhts 25 jaar waas,
slaagde hij erin het kiesdistrict Da-
venport te veroveren; hij versioeg zijn
conservatieven mededinger en heeft
dit district sindsdien ~behoadn. Bij-
zondere qualiteiten hebbben zijn success
verzekerd. Zijn oratorisch talent, de
levendigheid en bewegeiljkhead van
zijn scherpe geest, zijn stag om met
mensen om te gaan, kwamen te g'oeder
ure aan deni dag, men zon geneigd zijn
te zeggen: met een Oosterse vroegrijp-
heid. Hij behoorde destijds tot de li-
berale partij, geleid door Lloyd George.
Na diens val schaarde hij zich wonder
de vanen van sir Hebet~ Samuel, een
rasge~ot on venry gens ovee te ga
John Simnson, een van de dfemedien~ C-
en zeker niet het minst belangrijke -
vormen van het coa itie-kabinet.
Het success vergezelt den jongen af-
ge~vaardigde. De schommelingen der
er rch va kkeet te be ine, jtib -
weegt er zich in met een opmerkelijk
gemak en een verwonderlijke soepel-
head, d4oc is altijdt op zijn hoede.
In 1931 kwamen de conservaitieven
aan het behind, na het socialistisch
Cchec, waardoor bet trotse pond st~er
ling, welks waarde sedert de glorie-
rijke dagen van honingen Elisabeth
niet veranderd was en dat de lange
period der Napoleontische oorlogen
had doorstaan, ten val was gekomen.
Onder hun leading werd een ministerie
van national eenheid gevorma. Hore
Bdi~sha werd er in1 opgenomen, in een
bschlden~n functie nog, die van par-

I rocpr~ : J --o~"~ I


lementair secretaris van het mliniste~rie
van Hantdel.
Dart was nog meaar een begin, een
wacht-post. Het volgend jaar ging hij
over naar bet ministerie van Handel,
toen nog met ongewrone bekwaambeid
geleid door tegenwoordigen premiere,
Neville Chamberlain,
In 1934 volgde een nieuwe stap
voorwaarts. Hij kreeg de port~elemll
van minister voor het Vervoerwezen.
hetgeen automnatisch zlin inrtrede in
het kabinet meebracht. Eensklaps is
hij' dan lid van de privy concil, met
het recht nan ziin naamu de ze begeer-
de titel te doen voorafgaan: The Right
Honorable.
Een oud Engels spceekoord rPegt:
Het dient nergens toe vroeg op te


te geven. Miemand keeft zovlatl publi-
citeit over zichzelf weten te maken en
heeft zich zoveel moete gegeven voor
ziin eigen eer als Hore Belisha. In 1937
vezrliet Duff Cooper ,toen hij op grate~
oppotitie stuitte, het ministerie van
van Oorlog en werd hij minister van
Marine, welke functie hij opgaf na de
gebeartenissen van SpT~ember 1938.
Neville Chambetrlain deed toen voor
de iporteleuille van Oorlog een hercep
op Hore Beisha.
Bij gebrek aan dienstpich, wraae-
tegen Gsroot-Brittanie sich door tem-
perament en tradities altijd beeft ver-
zet. wenzse de regering voor de v4-i
willige recrutering een kra~chtige, aan-
tre~keikeb le~m eaae,~ eg esr
niet alk kairse Predn: yourt e worklo
zen, moesten er warm voor gemaakt
wo~e Deaiemnwe minister leek. elle
vereiste qualiteiten te hebben veor de-
ze functie: in weerwril van de maaise,

uts eend hei g, hde emooi rruiet6r
men, de goede verloven en de facili-
teiten van allerlei aard had men tot
dusver niet de resultaten bereikt, die
men aneen~de te mogen verwachten.
Here Belisha keeft zich meedig en
eneogiek aan siin dubb~ef task gege-
ven. Ziin soepele en sch~randere geest
gaf bewrijeen van een bijna diabolf-
sche vcindingriijkheid, als het er om
ging Wdin laridgenaoten er van te ovrer-
duigen. dat er geen schoner heroep is
dan dat van militair; geen vak, dat
aangenamer en lucratiever is, nuttiger
en rijker aan gezond e anottes of in-
t resatler in allerlei opzichten dan
dte van soldeat. De recruteringsagen-
hebbmet hun em hi hdo uniformen
hebcnendr if ling uen inspea-
ninig verdulbbeld: met verlokkrende
stemn en een rik van shoase bloften
voorzien arsenal, hebben si4 han be-
roe~p hedaan op de jonge generate.
d n bet lakte. Het was niets te vroeg,
z~e reedruteriogvan bet Engelse leger
bleks e ni d nige oorlog is ge-


Aanged~aan feed enthouden, dat kan
ledereen...... vergeten, d~at kunnen ten
kel edele zielen.

Door te poffn is nog nooit iemand
in eer en deurg8 rijk geworden, metar
zii wel veel mensen tot oedergang
g brac .,
&en dedia -leutgens aga~ er soms no-
dig am ein leugen aannemelijk te ma-
ken.
..Wat wij den minute mtiear bhbt ge-
daan, hebt gif Mi gedaan."
Om iemand goed to kennen. a~et
men eerst verschil van mening met he
gehad Jaahbba .


No. 3092


WYoensdag


~27 September


i~ EE
i' i3i(SU NIVEF~Q~

13 NO~ 19f
~' p~ F~H


S


Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis


Tel.


1292

1550


Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag
Abonnementsprijs voor het gebiedadeel
fl. 2.-- per kwartaal bij vooruitbetalin~g.


Voor het Buitenland 8. 10.-- per jaar
Afzonderlijke nummers f. 0,10


Administratie: St. Thomas-college Tel.
Hitgever: W. J. A. Donders.
Drutkkerij van het Vicatriaat.


genoot voor zijn organisa~tie.
De bolsjewistische dictatuar heeft
alles wonder haar bevelen: het bestuar
der U.R.S.S. en .zijn ministerie van
buitenlandse zaken (Narkomindel), de
Communistische Partij, Komintern en
G~od-lazen-bonden met alle bijbehoren-
de cellen, dus oak alle comzmunistiscih-e


Om de volksmassa tot het bolsjewis-


een 'evoe
el. en al
:t name
ekt ook

aba -
verkre-

gecon-
van het
:nd Co-
Interna-
:manent
lestuurt.
heciden,
~n staal
SDsfoe-
t. Mau-
.ris van
, noem- r
het we-
'35 ,,La
", offi-
:rn, d~at
t). Van
klaarde
mmunis-
, Juli-
les, wat
t nodig
and het
ke pro-
r socia-
~emeen-
Ek voor
nschap-
munisti-
~emeen-
Sgroten
munmiste,
toand op


WAT BETE KENT DE

VANR U


Aanstonds nadat Rusland Polen bin-
nentrok, op het moment dat dit land
zijn laatste strijd street tegen den Duit-
sen invaller, meldde de radio dat de
mogendheden met grotere belangstel-
lng acht gaven op wat Rusland deed
al wat Duitsland deed met Polen of
Fr~ankrijk en Engeland met Duitsland.
Deer dagen vernamen we nog nit
de Radio, hoe, vooral Z.HI. de Paus
zijn bezorgdheid heeft uitgesproken
v orndez opmant van hetoBols ewm ne
goed ingelicht, dat Rusland met de
bezetting van een 3/5 deel van Polen
t ein aleen de bd li h t t ~


1) In het contract, dat de communis-
tische partije~n moeten tekenen om in
de Komintern te worden toegelaten,
lezen we o.a ,,de comm. partij verbin~t
zich, zich aan de ijzeren discipline der
Komintern te onderwerpen en dezelfde
discipline in haar rangen in te voeren"
(Comm. Intern. 1 Aug. 1935. russische
nitgave),


Een de meest belangrijke posten
wordt in het huidige Engeland waacr-
genomen door de jongste Britse Mi-
nister Hore Belisha.
H-ore lBelisha is als vele Engelse
Staatslieden in het verleden van Jood~-
se afkomst en onlangs 40 iaar gJtewor-
den. -
Aan een artikel nit de Revue elge
van 15 April 1939 ontlenen wij het
vod~gende:
in 1931, toen hij- 33 jear wras, wikeerd
hij voor htet eerst minister; drile inar
later werd hij lid van het Britse ka-
binet.
De Jood Disraeli behoorde tot 'n zeer
rijke families van bankers, 'n belangrij-
ke factor in een land wear fortuin van
veel betekenis is voor iemand die
slo~gen wil. Zijn moeeder, een Villa
Real, kwas~ uit een1 geslacht diat door
de koningen van Spanje was geadeld.
Lord Reading, advocaat van beh-end-
heid, had wonder zijninaam van Sir
Rfufus Janas snel de -stadia van baie
emope~sbear~ leven d~ioodopen.


Shore Belisha echter, die van heel
onderop is begonnen heeft nog snel-
ler succes behaald. Over zijn afkomst
geven de biografen niet veel gedetail-
leerde 'inlichtingen. Het -schijnt, dat
zijn famili afkenstig is van Morr~ga-
dor in Marokko, de schildeachtig~e
haven ten Zaiden van Casablanca. De
inheemsen -- -de stad wemnek van Jo-
den tonen gaarne en met trots aan
den vreemdeling het huis der Belisha's,
want zij wetel heel goed, dart een lid
dier families zalk een mooie carriere
heeft gema~kt.
Toen de moeder van den toekom-
stigen minister -die zich toen nog
Belisha neemde, zonder meer - we-
duwe was glewerden, hertroniwde zij
met men hogen .&ritsen sambeaar,
Adair Hore. Deze had een schitterende
loo~phaan in regeringsdienst achter de
rug, werd permaPnenet enderstaatase-
cretaris aan hiet ministerie van Pen-
sioenen, en mocht, toen hij in de adel-
stand was verheve~n, de titel Sir vee-
ren. Z5ij~a stiefsoo~n kreeg aoet~naltommn


Een van de luchtverdedigingstorens
van de Daitse Siegfriedlinie, waarin
2000 personen bescherming kimanen
vinden bij de~hevigate Inchtasanval.


1.919


56ste Jaalrgang


COMM UN

AAN DE GEIESTELlJKHEID EN
GELOOVIGEN VAN ONS
V~ICA3RIAAT.

De Octobermaand is aanstaande, -
4'.*I`Fef81frcittty~ een heel biizonadere wiizer~n~ .
toegewijd. aan Maria, Koningin van
den Allerheiligaten ]Rozenkrans, ook
Koningin van den Vrede.
Meer dan ooit wellicht hebben wij
de hulp en de barmhartighneid van den
Goeden God noodig, in dezen zoo
diroevigen tijd, nu verschillende volken
wederomn in een bloedigen strijd met
elkander gewik~keld zijn, en niemand
weet, wat de toekomst, ook voor ons
vaderland, brengen zal. Wederom lig-
gen er dageijks honderden op de slag-
velden van Europa dood te bloeden; -
wederom zijn ontelbaar vele huisgezin-
'n n in die en rouwzgedompeld;dc aw

echtgenooten met bloedend hart aan
haer zonen en echtgenooten, dear ver
op het slagveld, en treuren kinderen
om het heengaan van hun vaders. On-
beachrijfelijk is de ellende, die deze
oorlog over de wereld brengen zal,
indien hij hetgeen God verhoede, lan-
gen tijd zal duren.
Niet alleen het geluk en het bestaan
d'er volken, maar geheel de Christen-
heid en de Christelijke beschaving
staan op het spel.
Daarom smeeken wij U met den
meesten aandrang, tezamen met onzen
H. Vader den P~aus: Bidt toch veel en
vurig. Waar menschelijke middelen
falen, daar kan alleen een vurifg en
algemeen gebed tot God den Vdr
der barmhartigheid, tot Christus,
~detn Koning van vrede, door de voor-
sp~ak van M~aria de Koningin van
dnG viede, redding brengen.


hoe Hij zich versterft en boete doet


PALAIS


R O Y A JC1


.rngbe aa et oie no eve rkic ort orne
gran,manr dok weh nzt co enen 1prurt o ire oor latied etne eide
de tocht van het Bolsjewisme naar het Komintern hangt feitelijk gehec
het Westen af het S vitb wid me
Duin geen wonder: want nog meer als vran Stalin. Dat behind verstr
uits Rusnd tet nationaal- oiali mteh Id de ednvor dedte~ewdr 1p
Bolsjewisme. slachtoffe~s ~en arbeidsslaen
geloven, wanneer ze zeggen da~t het In Stalin is de Staatsmacht
Nationaal-Socialisme geen exportartie centreerd en hij is tevens ,,1id"
kel is; maar zeker is dat het bolsjewis- praesidiumiu" van het Uitvoere
me veel meer international wil zijn als mit6 van de Communistische
het nationaal-socialisme. tionale: dat U. C. is het per
De leaders hebben dit trouwens van organisme, dat de Komintern b
den beginne af verkondig9d aan al wie ,,Lidl, dat klinkt wel besc
het horen wilden: ,,met de wereldre- maar in feite heeft de man va
volutie staat of valt het communisme" (d~i. de naam Stalin, alias Josef
En al moge Stalin de communistische gasjwik) alles in zijn stalen vuis
Staat mogelijk hebjben verklaard, zon- rice Thorez, algemeen secret
der wereldomwenteling, en al mogen "de franse communisti'sche partij
er over deze vraag heftige polemieken de hem dan ook: ,,hoofd van
ziin gevoerd wonder de c~ommunisten reldproletariaat" (12 Nov. 19
zelf, in feite street het bolsjewisme Correspondance Inyternationale
naar een algemiene omnverwerping van cis~el orgaan van de Kominte
de ordeijike en vreedzame samenleving, in verschllende talen verschijnl
mnaar dit niet alleen; de universele de- Mine, chinees. communist, ver
bacle is een doel dat met het wezen op het 7de congress van de Con
van het bolsjewisme samenhangt. tische; Internationale (Moskou
IMen kran natuarlijk wel anderscheid Augustus 1935): ,,wij hebben al:
maken tussen de U.R.S.S. (de Unie voor 'een prereld-eenheidstronl
van Sovjet Socialistische Republieken), is: een gemeensehappel~ijken vij
de Komintern (Kommunistische Inter- imperialisme: gemeenschfappelij
nationale, de z.g.n. 3de internatioc grams en strijddoeleinden vrool
nale door Lenin gesticht, en de God- lisIane en sovjetmzacht: een g
lozen-bonden, maar er is tussen deze schrappelijke strategies en taktir
drie een wezenssamenhang. de wereldrevolutrie ~een gemee
pelijke wereld-partij, de coml
De Katholieke heilsleer is in wezen sche international: en een g
mondiaal, zoals het woor'd trouwens al scha~ppeijk leider en hoofd, den
zesgt; algemeen, voor alle mensen; het Stalin" (Revue intern. comr
ensldiaal~, zoals he twoord, tronwens al Sept. 1935). De gehele zaal sr


HORE BELISHA
lies ean teer veel mensenlevens.
Reedis 18 dagen houdt het Poolse
Radio station Warschau stand, niet"
tegenstaande het geweldige bombarde~
atent wat de stad te verduren heeft.

Aan het Westfront hebben de Duit-
sers; een of ensief ingezet in de omge-
vingu van Zweibrucken: maar de Fran-
sen houden stand. Franse vliegers heb-
b~en cok de Zeppelinwerf in Frie-
di -~hae e gebo baded. e Da ziI
neutraile slachtoffers gevallen, als
Finse en Zweedse schepen. Zweden
heeit daaromn in zijn protest gedreigd
aan Duitsland geen ertsen meer te
sullen leveren, w~elke levering etteliike
milioenen tonnen per jaar bedroe-.

DE BRITSE GENERALS.

Toen 25 jaren geleden de grote
Europese oorlog uitbrak. waren er on-
der de Britse legeraanyoerders man-
nen met klinkende namen: de veld-
maarschalken lord Roberts en lord
Kitchener, de generals French en
Smith-Dorrien, en anderen die, of-
schoon nog geen wereldfaam genie-
tend, toch reeds als grote militaire
leaders golden: op de eerste plaats
Wilson. Robertson en Haig.
De beroemdsten hunner zifn ctood.
Lord Roberts, reeds zeer bejaard.
stierf in het begin vian de oorlou: lord
Kitchener kw5am omn toen de to'rpedo-
jager, aan boord wxaar\an hij naar
Rusland reisde, verging, Mannen van
z6 grote vermaardheid vindt men niet
wonder de militaire leaders van het hui-
dige Engeland.
Mvaar de grate Britse generaals van
1914 hadden nooi-t een Europese oor-
log gevoerd. Zii waren koloniale veld-
heren. en hadden zich onderscheiden
in Afrika en India. Zelfs de Boeren-
oorlog van 1899 1902 was in wezen
als een koloniale v-eldtochtt gevloerd.
Lord Roberts, ofschoon met roem over
laden in Indie. was van de beroemde
Britse militairen de enige die in de
strategische zin van het woord ,,Euro-
pees" dacht; een bewonderaar van de
Pruisische militaire methods en orga-
nisatie. Kitchener daarentegen was
een ,,koloniaal" bij uitnemendheid, zij
het dan ook een der grootste koloniale
aanyoerders en bestaurders, welke
e~nig Jand ooit gehad heeft.
De Generaals echter die thans het
B~ritse leger aanyoeren (de hoofdlei-
ding echter berust bij de Franse Gene-
raal Gamelin) hebben de oorlog op
de Europese slagvelden leren kennen;
alhoewel zii toen nog geen legers leid-
den.

De oudste hunner is Sir Edmnund
Ironside, bekend om ziin missie naar
Polen.
Hij is 59 jaar. Hij bekleedde dezelfcle
functie als sir John French in 1914
bij het uitbreken van de oorlog, name-
liik die van inspecteur-generaal der
overzese strijdkrachten. .
Fors, en 6 vioet 4 hoog, maakt hij
de indruk van een houwdegen; hij is
dit ook, en niet alleen in de letterlijke
zin van het woord, want hij is vecht-
lustig en kritisch van geest, en scherp
van tong. De 99ste Brigade Canadezen,
die hij in Frankriik aanyoerde, was een
van de geduchtste vechttroepen in heel
de oorlog. Later, op 39-jarige leeftijd,
werd hij bevelhebber van het geallieer-
de leger in Noord-Rusland een on-
mogelijke taak, waaraan hii al ziin ge-
weldige energie wijdde, maar diezelfde
energie wendde hij ook aan om de re-
gering tenslotte ervan te overtuigen,
dat de troepen ult Rusland terugge-
trokken moesten wrorden.
General Ironside is popular in het
leger, waar men hem, met de niet al
te diepzinnige humor \an den soldaat.
.,Tiny"' noemt, dat is ,,Kleu~ter".
De .iDaily Herald", die onlangs bij
zonderheden omtrent enige generals
mededreede. dacht ook aan de moge
lijkheid dat hi gelijk Kitchener in
1914, tot minister van oorlog benoemd
zal worden, wranneer het wenselijk ge-


acht wordt een beroepssoldaat aan het
hoofd van het thans door mr. Hore-
Belisha bestaurde department te plaat-
sen. In dit geval zou hif, teneinde in
het parlement te kunnen optreden '
waarschijnliik tot peer verheven wor-
den, ofschoon hij zeker niet op gronel
van zijn parlementaire gaven minister
van oorlog zou worden,

Lord Gort, de chef van de general
rijksstaf, neemt op het ogenblik de
voornaamste positive in wonder de Britse
miilitairen. Hif is 53 jaar oud, en de
jongste chef van de generate staf, die
Engeland ooit gehad heeft, Toen hif
door mr. Hore-Belisha over de hoof-
den van 32 generals heen tot zijn te-
genwoordige post bevorderd werd
maakte dit enige verontwaardiging
gaande onder gepensionneerde gene-
raals en kolonels, maar de stokoude
en zeer jeugdige general sir Ian Ha-
milton merkte op: ,,Goddank dat wij
nu wonder een echten soldaat staan, en
niet zittende cloodgeschoten zullen
worden".
Een ,,echte soldaat" is John Standish
Surtees Pr~endergast Vereker. zesde
burgraaf Gort, ongetwijfeld. Hij is de
enige peer, die in de wereldoorlog de
hoogste militaire onderscheiding, het
Victoriakruis, won. Deze onderschei-
ding van rang, word uitsluitend ver-
leend voor bui-tengewone persoonlijke
daden van moed. Lord Gort w~erd in
1918 twee maal gewond bij het Canal
du Nord, toen hijeen peloton door een
holle weg voerde naar de flank van.


C Verhindert ,,!iebit Ademl"
a 70


Is~e~k.....--wwwamrs-wam---s...........


delen, wonder het boek van v. Dieren
gelezen te hebb~en, zou denken aan
10kaas en goedkope sensatie. .
Maar daarvan vinden wij niets meer
dan de schijn. De inhoud van het boek
aertg al komenndvan Dieren's eigen-
Freud s verderfelijke theorie~n zijn van
ontzettende consequenties geweest en
de gloeiende verontwaardiging van
Arts van Dieren is alleszins gerecht-
vaardid al me oe kh kare no -

te naam en met w~e~tenschapp~elijke titels
als hoge Freudiaanse wcijsheid aan de
nmarkt worden gebracht, vanwaar het
..geestelijk voedsel" wonder allerles
schoonklinkende aanbevelingen zijn
weg vindt naar cle ,klein-consumen-
ten die het tot gr at nadeel voor
ziel en lichaam wonder verder onder-
zoek gretig slikken.
Ondanks alle schijnen van het tegen-
deel, is van Dieren ben proeft het
op elke bladzijde van zijn boek een
nuchter. 10gischdenkend man, wien het
tegen de barst suit, dat mannen van
wetenschap hun namen te gratbbel
gooien door grenzeloze ophemelarij
en verdediging van Freudiaanse theo-
r een, waar vaak de inconsequenties,
de onbewiisbaarheid en de fantasterij
duimendikc op liggen, terwijl men
slecht~s een greep uit die theorie~n
.teeft te doen en aan haar v-erdedigers
erberedenering van haar juistheid
heeft voor te leggen, om deze here
met de mond vol tanden te doen staan.
Katholieken, die meer van Freud en
zijn theoriei~n willen wreten, hebben een
veilige gids in de vroegere jaargangen
m an het Schild, waar herhaalde malen
gewanarschuwd is tegen cle grote ge-
varen. die godsdienst en zeden door
de z.g. psycho-analyvse van Freud be-
dreigen-
Enkele jaren geleden was de psycho-
analyse een echte mode. die gelukkig
in de later jaren meer vergeten werd.
We hopen dat met: de dood van
Freud, 00k diens z~g. wetenschap,
spoedig van de aardbodem zal ver-
dwenen zijn.


NEDERLAND.


N~u de m oe ilij khed en van i mport ult

Europa aan zoovele moeilijkheden zi n
Onderwor~pen, vestigZ onidergeteekende de

aa nd ac ht van nH Himpo rteurs va n ve rsche

Vr UChien, grOenten~ vicesch, eieren, m7ais-

en tafWemeel en allerhande eetwaren~ op

de g es pec ia Iisee rde SERVICE va n de

SELMA MaN ERCAITILE C=ORFPORATION

24 State Street, New York,

die zich al jaren Delast met den aankoop

sn V Ze ending va n al le pr od ucte nuit de
Vereenigde Staten van Amerika.Gilber to P. Paula
!W~irau ros0Tra~aa I~ ft

TeleQ%~stoo No0. 20Q14,
4 -2AGN


U kunt zelf de lucht van Uw vals gebit
niet merken, maar anderen wel. De den-
tisten noemen deze lucht .,gebit adem".
Het komt: van een schuimn, dat zich ver-
gadert onder 't gebit. Dit schuimis on-
zichtbaar, maar het kan Uw adem zoo
onaangenaam maken, dat Uw vrienden
er voor terug schrikken. Het kan bacte-
riee~n ontwikkelen.~ die de arndere tanden
aansteken, Uw gezonidheid en plezier be-
derven. Gewone afschuieren kan dit
schuim van 't gebit niet wegnemen, het
kan UT niet beschermen tegen ,,gebit
adem." Mlaar probeec he t met Polident!
Polident maake het niet alleeni school,
maar het zuiverte het gebit zonder schuier.
Het neemt elk beetje schuim, onceinheid,
vlekken en geur weg en maake Uw gebit
zuiver en school alsof het nieuw was.
Uw adem worded frisser, Ulw mond
school en Uw gebit duurt langer en blijft


mooier. Polident is goedgeke~urd door
desk~undigen, door Good Housekeeping
en tienduizeudedn gebruikers. Het kost
maar f 0,70 in elke Apotheekrr op~ Curagao
en Araba en U kunt er lang miee doeni.
P~olident zuivert als een toovermniddel.
Leg :t gebit of bridge inl een half glas
dcwater, voeg er een weinig Polident poe-

a I 'ubuk iii ~T


TIiORLO G;ERliE -- JWLN
",S UI Z A"
M\~ noa as '.` au-T 25:


- OPTICl EN


biedt zijne clientele een enorme verscheidenheid uitgezochte attikelen aan
geschike als geschenk bij Huwelijk en Eerste H. Communie. Kom zien en
doe Uw keuze. Polshorloges, pendules, wandklokken, zakhorloges van de
volgende merken: Waltham, (Amerikaan), Sultan~, Mirax, Orator, (Zwit-
ser). gouden en zilvereni horlogekettingen. Heni grote voorraad brillen
volgens ieders smaak. Ook gegarantiseerde reparatie van horlogTes.


DE NEDERLANDSE
OPPERBEVELHEBBER.


Zoals onze lezers reeds weten is met
het intreden van de mobilisatie-toe-
stand in Nederland tot operbevelheb-
ber van land- en zeemacht benoemd,
de chef van de general staf, Luitenant-
generaal I. H. Reynders.
We laten hier enkele levensbiizon-
derheden volgen:
De nieuwe operbevelhebber van
land- en zeemacht is geboren 27 Maart
1879 te Stadskanaal. Na de middel-
h~are school en de Kon. Mil. Academie
:'te Breda doorlopen te hebben, wrerd hii
in 1899 benoemd tot 2de initenant b~ij
het le Reg. Inf. Vier jaar later werd
hij bevorderd tot I ste luitenant bij het-
zelfde Regiment, om daarna geruime
tijd gedetacheerd te zijn bij de militaire
verkenningen. Op 1 September 1913
werd luitenant Reijuders tot kapitein
bevorderd, terwijl hij een driejarige
studied aan de H-ogere Krijgsschool, te
Den Haag volgde. In 1918 werd hij
geplaatst bij de Generale Staf en be-
kleedde daar aanvankelijk de functie
van chef van de staf der landmacht
van de selling Den Helder, om later
benoemd te worden tot directeur der
militaire verkenningen te Den Haag.
In 1925 benoemd tot major bij de
General Staf, werd hij een jaar later
overgeplaatst naar het 19de Reg. Inf.
tee Arnhem en vervolgens naar het Reg.
Grenadiers. Als chef van de staf der
1ste Divisie te Den Haag werd hij op
. 1 Augustus 1928 bevorderd tot luit,-
kcolonel bij de G~enerale Staf, waarna
1 November 1931 zijn benoeming volg-
de tot kolonel bij de Generale Staf,
toegevoegd aan den chef van deze staff.
In de functie van inspecteur der Infan~
terie werd hij bevorderd tot generaal-
majoor. Op 1 Mei 1934 volgde zijn be-
noeming tot chef van de Gen. Staf.
waarna hij 1 November bevorderd
werd tot luitenant-generaal. Als in~
specter van de Infanterie maakte de
nieuwe opperbevelhebber 0.a. deel uit
van de commis~sie Idenburg. Luitenant~
general Reijnders is ridder in de Or de
van de Nederlandse Leeuw en ridder
van Oranie Nassau.

BENP VOORSPEL;LINGZ DIE
WAARHEID WERD.

H-et is merkwaardig genoeg om er
de aandacht op te vestigen, hoe Prof.
Grondijs reeds maanden geleden het
Ssamnengaan voorzag van Duitsland en
Rusland.
.,Stalin en H-itler zullen samengaan"
zo luicide cle voorspellende beschou-
wing, die thans is bewaarheid, door
prof. Grondijs in Mei van dit Jaar
gedaan in een rede over ..de achter-
.grond van international spanningen
en conflicten." Het is mrnekwaardig het
verslag van deze rede, gehouden voor
het Dep. Breda van de Ned. Mij. voor
Nijverheid en Handel ,zoals dit afge-
.drukt is geweest in de ,,Bredase Crt."
in deze dagen van spanning te herle
,zen en hiier moge iets geciteerd worden
van hetgeen prof. Grondijs toen zeide:
,,Men spreekt er over, dat H-litler
en Stalin elkaar haten, doch dit is een
mythe. H-et is ook hoogst onwaar-
schijnlijk. Hebben de Duitsers de
Bolsjewiki niet geholpen om aan de
macht te komen. Ludendorff erkent
het zelf. Na de oorlog gaven de Duit-
sers onderzeei~rs aan Rusland, ver-
schaften het chemische.fabrieken en
lieten hun specialisten opleiden op


Wij kopen oud goud, vervaardigen en repareren gouden sieraden.
Breng cens een bezoek aan onze zaak.
Billijke prij-an; 2 vlurgger bediening.


2-2


Russische scholen.
Die vorm van samenwerking beeft
geduurd van 1922 tot 1935, dus nog
twee jaar nadat Hitler aan het behind
was gekomen. Zelfs tijdens zijn behind
liet Hitler dus nog Dui~tse specialisten
op Russische scholen opleiden.
Dujtsland eni Rusland hebben~ veel
gemeenschappelijke belangen. De coa
litie Japan, Duitsland, Italie is niet te-
9.en de Komintern gericht, dat is
siechts een vlag, maar wel is deze coa-
litie gericht teen Engeland, Frankrijk
en Amerika. Er is geen sprake van, dat
Rusland ooit cleel zal uitmaken van een
blok tegen Duitsland en Italiia. Al cen
jaar lang beeft de Gepoe contact met
Hiteler. Stalin heeft de Russische diplo-
maten daarvan niet op de hoogte ge-
bracht. Stalin liet hen hun gang gaan
in West-Europa, maar wanneer er een
beslissende stap tcgen Duitsland most
worden genomen, dan werd de diplo-
matieke actie plotseling stopgezet.
Opmerkelijk is, dat de Vaderlands-
liefcle in Rusland weer opgeld doet,
in tegenstelling met enkele jaren ge-
leden. Peter de Grote wordt geschil-
derd als een der grootste Tsaren en
Catharina II is niet langer 's werelds
glrootste prostitu~ee maar cle grootste
keize~rin.
Een merkwaardig artikel heeft op 6
November J.1. in de Russische kranten
ylestaan. H~et betrof een artikel van
Stalin persoonlijk, dat......... 20 jaar
oud was! In 1918 had het in de ,,Is-
westja" gestaan. Toentertijd voerde
Duit~sland afzonderlijke vredesonder-
handelingen met het zelfstandige
Oekraine met als prijs petroleum.


graan en kolen. Stahin schreef daarop
genoemd artikel in de .Iswestia" en
vroeg aan de Duitsers, waarom zi e
afzonderlijke vrede met Oekr 13 eeiln
den7 sluiten. ,,Sluit vrrede met aine wi
schreef hij, ,,en wij zijn beri o z
r~edelijke economische voordeleza te
geven." 'nderhandelingen werrden
tot;- geopen~d.
Nu na 20 jaar herhaalt zich dezelfde
gesc fe enis ten aanzien van de
Dekraine. Stalin publiceerde slechts
6 N b lsvem ber i. nogmnaal het bewuste
artikel en hierop zijn onderhandelin-
gnn aangevangen.
I -en bondgenootschap tussen Rus-
anlrd en Duitsland achtte spr. onmoge-
Iik, maar wel willen deze mogendhe-
deni samenwecrken. H-itler on Stalin
dragen elkaar wederzijds acting toe.
Bedreigingen w;orden slechts geuit
amn bij evenltuele onderha7ndelingeni
mee doverwicht te hebben."
Alus prof. Grondijs in Mei van dit
Jaar de feiten stellen hem in het
gelijk.


WSat hebt U een innermende

ge 8tSkleur.
Dioxogen cream, is de
.,.. ..enige cream die actie-
ve oxuygen op uw huid
brengt. Probeer een
maand 'n schoonheids-
... kuur met


DIOXOGEN CREAM
voor gladde en zachte haid. 521


ALGEMHEEN POLITIEK

OVERZICHT.

Er vliegen momenteel verschillende
vredesduiven cond. Maar of ze alle~
mnaal van een c~asecht soot zijn. be~
twiffelen wii
En heel erg verwonderd ziin we er
niet ov-er. daar al bii het begin vran de
de PDo an une agdnu f 00 s d s
gen, wanneer het in Polen ziin doel
bereikt had.
Of Duitsland dit doel nu bereikt
heeft, is een vraag die we maar buiten
beschouwing sullen laten. daar we niet
weten in hoever de Rus de Nazis in
de wielen is gereden. Maar in alle
geval heeft Duitsland een flink stuk
van Polen te pakken en volgens be-
richten zal Hitler nu met een vredes-
v-oorstel komen bii Engeland en Frank-
riik, ho~ewel hij zeker weet, dat het
Iiier geaccepteerd zal wrorden.
L~aarom heeft Hitler er vast de no-
dige dreigemnenten aan toegeroegd;
hij zal anders de Engelse havens en de
industriegebieden met vliegtuigen la-
ten bombardecen: de duikbotenoorlog
verscherpen en Engeland een hanger-
blokkade aandoen, en ten slotte de
M~aginotlinie opblazen.
Wlussoini toont zich hier nog weer
aan de as verbonden, doordat hij in
een redevoering te Venetie~ dit vredes-
aanbod reeds heeft voorbereid, IAif
vlindt ook. dat de tijd voor v-rede is
g7ekomen. nu de kwestie Polen is op-
gelost; hii gaf daarbij tevens kritiek
op Londern en Pariis, dat deze Rusland
nist hebben aangevallen. toen dit land
Po~len binnenviel. 1Moreel zegt M~usso-
hoti was dit =eker niet in orde. hoewel
ha; blif was, dat met de Russische in-
val bet Europees conflict geen grotere
ulttbrei ing hee t gekregen.
H~oewel Londen niet heel veel aan-
dacht heeft besteed aan deze rede van
Mfussoini. is er toch via de radio riij-
delings wel een antwoord gekomen.
Dat n.1. Engeland door een oorlogs-
verklaring aan Rusland dit land niet
nader aan de zijde v-an Duitsland wilde
brengen, want dat er momnenteel nog
zelfs de kans bestaat. dat hetRussische
leger tegen het Duitse keren gaat; dat
Polen na de Russische inval daartegen
geen steun van Engeland en Frankrijk
beeft gevraagd; dat Engeland over de
Russische inval nadere inlichtingen
beeft gevraagd aan Rusland en dat het
tenslotte de oorlog zal blijven voeren.
totdat Hitler uit Duitsland is verdwe-
nen, om Europa te bevrijden van de
tyrannie der Nazis.
De derde vredesduif zou, volgens
berichten. binnenkort uit het Vaticaan
worden losgelaten. Of deze reeds hier
en daar enkele olijftakjes zal kunnen
vinden, die hoop op success geven kun-
nen? We hopen het van harte en de
hele wereld met ons. '
Maar of deze hoop zwaar gefun-
deerd is? Engeland wil geen vrede, het
is zo ultdrukkelijk en herhaaldelijk
gezegd, dan na opruiming van Hitler
en het Nazidom. En we kunnen En-
geland geen ongelijk geven. Het ga2t
toch maar niet aan. dat een man of de
Nazis in Duitsland op een dergelijke
w~ijze Europa terroriseren en de kleine
staten bedreigen. dat geheel Europa
gedwongen is zich te bewapenen, tot-
dat het niet meer kan. Zolang de Na-
zis aan het behind geweest zijn, is
er permnanente onrust geweest in Euro-
pa en in de geschiedenis van dit we
relddeel heeft het Hitlerregime iets
weg van de ourust tijdens de Napo-
leontische period.
N\Ju achten we het helemaal niet on-
mnogelijk. dat het einde van deze oor-
log de verdwijning van Hiter met zich
brengt. Maar deze opruiming zal van
bin~nen ult moeten geschieden, maar
wanneer?
Engeland beef~t deze week weder
millioenen pamfletten boven Duitsland
uitgestrooid: de rede van Chamber-
lain in antwoord op Hitler's rede te
Danzig; meer echter zal medewerken
tot groeiende ontevredenheid de zwa-
re rantsoenering, waaronder het volk
gebukt gaat. Merkwaardig is in ver-
band hiermede wel een we~tenschape


like uiteenzetting, welke we deze week
in de Duitse radio hoorden; hoe weinig
ee n mens nodig heeft om te eten even
e~n dat men boter, groente en melk
niet nodig heeft. -
Wel horen we berichten van op-
standen in Tsfecho Slowakije en het
Rijnland. van ontploffingen in het mi-
nist,-ie van luchtvaart op het Tempel-
hoferyliegveld en in Hannover, maar
in however deze berichten waar zijn, is
niet te controleren.

De verdeling van Polen tussen
Duitsland en Rusland is voor Duitsland
nu niet zo heel voordelig gelopen en
wanneer het w~aar is, dat de Poolse
champagne aan Duitsland 150 duizend
man heeft gekost, dan heeft het met
zijn twee vijfde deel en nog niet eens
het beste, wel weinig waar voor zijn
geld gekregen. Of Duitsland nu de
rd~ speelt van de vos, wien de drui-
ven te zuur zijn. weten we niet, maar
het beweert in all1e gev-al, dat met het
verdrag met Rusland in Augustus de-
ze verdeling reeds zo was vastgesteld.
Doch hieruit blijkt wel heel duidelijk
dat alle gepraat van Duitsland, dat
het door Engeland de oorlog is opge-
drongen. met genoemd Russisch ver-
drag in de reinste tegenspraak is.

Oin nog verder de aandacht te ves-
tigen op enkele Duitse onwaacheden,
kan wnorden medegedeeld, dat War-
schau nog steeds niet gevallen is; dat
de Poolse veldtocht nog niet ten einde
is. Nog op drie plaatsen houden de
Polen stand, al is het dan ook met ver-


Rugpijnen,
Verwijdert vuile stoffen, vergif en zuren
en mlaait- een eind aann's nachts wa~rkher
worrden.

HET KOST U SLECHTS f 0.75.
WSanneer Uw nieren slecht functione-
ren, Uw blaas geirriteer~d en de afvoer
pijnlijk en moeilijk is moet U HAARLEM
MEn, OLe EoCheMUnLdES e M dl
gunstig resultaat geeft en slechts 75 ot.
kost bij elke apotheker,
Het is een goede en veilige manier om
het bloed te zuiveren, de normale wer~
king in uw nieren en blaas te herkriljgen
en UJ zult 's nachts goed slapen. Let wel'
dat 'U GOLD MEDAL krijg~t, de ingre-
dienten komen uit Haarlem via America.
Goede resultatem zullen niet uitblijven.
De symptomen van zwakke nieren en
geirriteer~de blaas ziju: Rug-- en oogpij'n,
krampen aan de voeten en vochtige han-
den. 3.
- - -

bun objectief. dat onmogelijk bereik-
baar geacht was. Persoonlijk bestuur-
de hij, wonder hevig geschutvuur, de
..verrdwraalde" tank, welke zijn mannen
de weg kon banen. Hij verloor zoveel
bloed, dat hij een tijd lang zijn batal-
jon van een draagbaar af leiden most
maar tenslotte stond hij op om de aan-
val te leiden, en organiseerde de ver-
dediging van het veroverde terrein
v6~6r hij het bewustzijn verloor.
Ziin persoonlijke eigenschappen zijn
meer die van een aanyoerder dan van
een stafofficier.

Luitenant-generaal Sir John Dill, die
openbare bekendheid verwierf door-
dat hii belast werd met de onderdruk-
king der onlusten in Palestina, is de
laatste twee maanden commandant van
Aldershot geweest. In Mlei bezocht hij
de Maginot-linie in Frankrijk. Hij is
een ler uit Ulster, en 57 Jaar oud.

De 52-jarige general Sir Donald
Adam is onderchef van de general
rijksstaf; zijn promnotie is een zeer snel-
le geweest. Men noemt hem ,,het brein
van het leger", en hij heeft dat pro-
fessioneel-militaire dat, uiterlijk al-
thans, de meeste Britse generals
schijnt te ontbreken.

Bevelhebber aan de Middellandse
Zee (Egypte, Palestina, Malta, Cy-
prus) is luit.-gen. sir Archibald Wa-
vell. Een ziiner grondstellingen is, dat
een general zich op het hogere com-
mando moet voorbereiden door ,,zes
maanden werkelijk nauw contact met
de luchtmacht*.
Deze 56-jarige general mist een
oog. Gedurende een deel van de grote
oorlog heeft hij in het Russische Cau-
casus-leger gediend; later heeft hij in
Palestina gediend.
De ,,Daily H-ereld" beweert dat de-
ze mannen, en general Thorne, die
het commando voert over het district
Londen; gen. Venning, algemeen
kwartiermeester, en gen. Giffort, direc-
teur-generaal van het territorial leger,
als ,,team" ver uitsteken boven dat
van 25 jaren geleden. .

FREUD.

Zaterdag overleed te Londen den
bekenden Siegmund Freud, hoofdver-
tegenwoordiger van de door hem, te-
samen met Jos. Breuer, opgestelde
Psycho-analyse.
Frteud was Oostenrijker en Jood en
geboren in 1856. Was jarenlang Pro-
fessor in Wenen, werd ereburger van
deze stad en kreeg in 1930 de Goethe-
prijs van de stad Frankfurt.
Freud werd echter bij de anscihluss
slachtoffer van de Nazis en vluchtte
daarom naar Londen, waar hij Zater- -
dag overleed.
Freud heeft indertijd in de weten-
schappelijke wereld heel wat tongen
in bewreging gebracht, en wel heel bij-
zonder wonder psychologen.
in de Christelijke gelovige kringen
vond Freud grote bestrijding. In Ne-
derland zijn heel wat boeken versche-
nen tegen hem, omdat zijn system zo
gevaarli was voor go xienst en ze-


den.
We geloven dat een der laatste boe-
ken over hem wel is, dat van de be-
kende Amsterdamse Arts E. van Die-
ren, een van Freuc;1s grootste bestrij-
d ers.
Dit boek verscheen in 1932 wonder
de titel ,,Prof. Freud" bij de H-ollandia
drukkerij in Baarn.
A on ertitel draagt dit werk deze
woorden: ,,De uitvinder van de z.g.
psycho-analyse of te wel ,,diepte"-
zielkunde en het door velen onder-
schatte perverse gevaar", terwijl wij
voorts op de titelpagina de volgende
gende inhoudsomschrijving aantreffen:
,,Freud als stylist en pornograaf; als
Godedienstverachter en bolsjewiek: als
psychopaat en sadistisch mishandelaar
.van zielzieken; als bevorderaar van
cle perverse ontucht en als ,,advocaat
van den duivel" en ..duivelwekker"
(zo noemde hij zichzelf!) Het titelblad
draagt verder, na uitspraken van der-
den pro en contra Freud, deze aan-
beveling (ondertekend door arts van
Dieren zelf): ,,Dit is geen boek voor
fut- en karakterloze, zelfgenoegzame
..fEatsoe nl ijke Hallemanneties", die
Tiefst zo lang mogelijk hun ogen dicht
knijpen voor de gevaren, die ons op
wetenschappelijk, zedelijk en maat-
schappelijk gebied bedreigen. Dit is 'n
boek voor...... ,,kerels". Hoeveel zijn
er nog in Nederland?"
Hiermede is de betekenis van Freud
wel getekend.
Het is ook magelijk, dat wie deze
ondertitels leest, en dan zou oor-


M ijD COnfratef6 88 0 r meme n O
in 't Pe Ilg M isoffer rienmajn v rien -
den om een gebed verzouekenld be-
r icht ik het over Iljden van mnij n
gOeden Vader

Oshannes Christianr TheodorOp 19 Se pt
p. fr. TH. BAR TEL.Waarom valse tanden gebruikers een onaangename adem hebben.
Duizenden linden wonder het te wveten.,


.


1 1 7 *er
_ ~~I ~le_~


Onderstaanmde firma's hebben zich tot
de Kamer van Koophandel en
Nijverheid gewend, met het
verzoek hen in relative te
brengen met im- of
exporteurs op
Curagao:

1. International Fruit Company -
P.O.B. 566 Rotterdam, wenst
in relatie te treden met importeurs
van Hollandse aardappelen en
uien.
2. Conserves Rainha do Sado, Lda
bon2n8 -u Dor<'oracee rosk -- Lis-
agent voor de artike-len geconser-
veerde vis- en tekenkrijt.
3. P. N. S. Import G Export Co, -
52 Williamstreet New-York,
N.Y., zoeken een agent voor de
artikelen regenjassen van geolie-
de zijde voor dames, heren en
kinderen.
4. Great Ni pon T~roabdng Co. a
P.O.B 122 Kbe -Jap n
wernseni in relative te treden met
importeurs van manufacture
matten, ijzerwaren, rubber arti
kel en, gl~aswerk, porceleinen,
klokken en fantasie-artikelen.
5. Yamakok 8I Co, Inc. P.O.B.
Akatsuka 26 Nagoya -- Japan
wrensen in relative te treden me;
importeurs van aardewerk en por-
celeinen.
6. P. Mittulaul Lalah & Sons 21
Nagappier St., c Iriplicane -
Maras Br. Indie~ wensen in
re atie te treden met importeurs
van kerrypoe er, pickles, thee,
Ikijst, ;tapijten en Madras zakdoe-

Belanghebbenden worden verzocht
zich rechtstreeks met bovengenoemde
firma's in verbinding te stollen. Ver-
dere inlichtingen zullen desgewenst
cloor den Secretaris der Kamer worden
vlerstrekt.

JONG HOLLAND R.C.C.
1 -- 0

Als scheidsrechter Visser voor be-
ginnen heeft geblazen, heeft R.C.C.
algue he kspel w mahlein hanen
het beste spel. Jong Holland moet zich
metestal tot enkele vlugge uitvallen be-
palen, waarbij Ramirez opvalt door zin
snelheid. TToch is hij lang niet meer
zo gevaarlijk voor het doel als vroe-
ger, want dan had hij, andanks het
Overwicht van R.C.C., in de eerste
l~Ilft al twefe punten gemiaakt, mnaar le
ccrste kan3!S verprutst hij door niet en
de tweede door slecht schieten.
Ramirez krijgt bii een snelle uitval
van Jong Hland e bal toegespeeld
en vliegt er mee weg; 20 meters resten
hem nog, 15 meters, nu nog 10, nog 5
en dan valt keeper Vos naar voren en
grjst de bal klemvast van Ramirez zijn
s~choenen. Een prachtige safe, waar-
door Vos zich weer eens een keeper
van bijzondere klasse toonde, maar
toch geen verontschuldiging voor Ra-
mirez. Had hij geschoten, en goed
geschoten, dan had Jong Holland een
kostbaar goaltje gehacl. Kostbaar voor-
Al in deze wedstrijd, waarbij de ex-
kampioenen meestal op hun eigen helft
streden
Dat R.C.C. toch niet doelpuntte, moet
vooral wor en toegesc reven aan hun
buitenspe ers, waar de meeste R.C.C.

renh eu'tn Vrad wapch te eake ke
Inet voorzetten vee~l te lang.
7IC gat dde Iut hmtn m t ub el an ,
de eerste, n.1. een sterker spelend
R.C.C. met een niet erg gevaarlijke
anval, Teend in dnd el mkicl de
kon 1oln kkelia elmidre
ook veel ma klj er werk e doen

k nsstu jn Van vol de rust nooo eelset
bals ij nu van Par h ziin schoenen de
b weg plkt Pac tig wer !
Aanyoerder Sentiago, die voor een
gelijk spel vreest, wisselt met de rechts-


buittn ewa etott gecol hheret ea hehet
of R.C.C. doelpunt -
Maar dan maakt Ramirez zijn fou-
ten in zo verre weer goed, dat hij voor
het zo kostbare goaltje zorgt en Vos
-.


OM~(3EGA OLIE

voo r ugtl pn, pl J ne n
pinikh'id
Wat U wouschit is verlichting voor de
Pijnen, pijnlijkbeid en lamlleid in de ge-
wrichten en spieren en eeni: vlugge verlich-
ting is wat U krunt verwachtten w::nneer U
de krachtige a~n medicinale Omnega Olie ge-
bruikt altijd goede' resultaten,
Wanneer rugpiju1 U in ellende lioudt -
wanneer de spiereni pijn doen en lam ziin
wanneer U een verstuiking of gewrich~ts-
verrekking hebt wanneer Uwe voeten ge-
voelif ac n Ora Ole v oer f0.niOetn wi f"
goed er mnee in.
Elke apotheker op Curagao verkoopt Ome-
ga Olie hij weet dat het goed is voor 't
verlichiten vain rhleumatischecpijnen, sciatica,
"he~urasteni, neuralgia en rugpijn -hij weet
't zeer d 2 ,EM~MASTAD .SPOIRTCL;UB ,,ASIENTO".

Gymnastick.

Voor de gymnastiek-cur~sus der
~A siento" dames is vioorlopig gekozen
de Dinsdagmiddag.
De eerste les vangt aan Dinsdag,
SOloe~r. om unr n.m., in de gym-Oob5d
nastiekzaal van de H-. J. A Schroe~
dcirchool.
Daar de groep to groot is gewar~den
en dus na enige wieken zal wrordenx ge"
splitst. kunnen de dames, wien boven
gencemde tijd niet convenieert met den
beer de Bruyn alspreken in de twveede
groep te worden geplaatst, waarbij .
clan m~et wnrisen omtrent de tijd zo~
veel mnogelijk rekening zal worden ge-
houden
Voor deze tweede groep kunnen zich
nog enkele dames opgeven.
De daur van de cursus is een half
Jaar ,voor welke tijd men zich ve~rbindt
de lessen te volgen. Afrekening van
het lesgeld vindt plaats aan het begin
'van elke maand, voor de eerste clus op
a October. H-et tarief zal nader door
dei heer de Bruyn wor eni opgegeven.


Halfjaarlijkse Algemene
L~edenvergadering.-

De halfjaarlijkse algemene ledenver-

9denie injd wa kuit streld tal tdhan hsg
Itudren xvo den op Vrijtdag b6kO ober,
AGENDA* -
1. Opening door clen Voorzitter .
2. Mededelingen van het Bestuur
3. Notulen vorige algemene ledei-
vergadering
4. Rondvraag.
E~-n !uiirw opkomey~i vanT onze ledEn i
worde verwacht.
Het Bestuur.


I-oc ey-a dehng.

Teneinde de regels van het hockey" -
spel meer algemeen bekend te maken,
1a special vroor de nieuwe leden op
Uoensdag, 27 Septemnber om 8 uur
Savonds in het Repetitie-lokaal op
miimastad een verhandeling hierover
worden gehouden. Aller opkomlst is
ten zeerste gewenst.
De Commissie.


Korfbal.

Op Woensdag 27 September am hall
vijf zal weer eens een oe-fenwedstrijd
gespeeld worden en wel tussen de voll
gende twealftallen:
ROOD
Dames: Mej. v.d. Berg, M/ej. den Boef,
Mevr. Brepois, Mevr. Leef~
lang, Mevr. Oamen, Mevr.

r-leren : Butc te pols, Klein Nagel-
v:oort, Odink, Schipper'
Nieuwkerk.

am~res: Mevr. de Bhecck, Mevr. Boon,


Mevr. v.d. Flier, M/ej. Jurg'
Mej. de Neeff, Mevr. van 't
Veer
H-eren : Butzelaar, Dussel, Houting,
Robbers, Vermeulen, Wen-
sink'
Daar geen reserves aanwe-zig zijn,
wordt aller opkomst dringend verzocht.
Annschrijvingen wiorden nog verzon-
den.
De Commissie.


WAAROPM MEN HIET DE EEN-]FLES
HUIS-APOTCHEEK NOEMT.
Duizenden noemen Absordine Jr. de E~n-
fes-huis-apotheek omdat 't de eigen-

eachpi eon setej smddel snzc ve e
e~nigh
'n Gewone massage is bestemd om te
doortrekken en is gewoonlijk mineral
Van gehalte. Absordine Jr. is van planten-
Vet en etherische olie gemaakt. 't Prik-
kelt of verwoest de huidweefsels niet, is
aangenaam en verfrissend in 't gebruik.
Als ontsmettingsmiddel doodt 't micro-
ben, voorkomt ontsteking, bespoedigd ge-
nezing. Daarom just staat Absordine Jr.
aan de ,,kop" het alphabet van huis~
middelen. Probeer 't togen. abces, pulsten'
I neuzingen, snijwonden, exzeem, oorpgn'
snectenb eten, hoofdpijn, Achillus- iel '

stukn, sntie aei en on ebr .nd,Koop
Vandaagp nog 'n flesje. Te koop in alle
Roede zaken.Brachtalj~aren verlichting bij bezeerde
spieren, spierpijn, kneuzing~en, suijwon-
den, veratuikingen, schaafwonden. (9-12)


Geen Ibetere WHISKHY to verkrijgen
MsORRIS E. O3URIEL & SONS ~
laAg~ento


van dihthb j hetsnishijk n ge t..i r
nu vri wel uit. Panneflek r nt m d
bal in zijn cenitje verschillende malen
kris kiras het veld over, Jong Holland
spelers in de luren le gend, Wat de
goede man hiermee bedoelde, is ons
niet recht duideijk! Van voordeel voor
zijn vereniging was het zeker niet!!
Als scheidsrechte-r Visser voor uit
scheiden- blaast, heeft Jong Holland
weer 2 competitiepunten in de wacht
gesleept. Wel een heel zware sleep-
partij dit maal -
J.S

DE GOUlVERNEMENTS*
MV1IDDEL;EN.

De maand Augustus bracht aan be-
lastmngen op f 476.102.-- tegen
f 960,621 in dezelfde maand 1938,
terwijl l/,o van de raming bedraagt
f 682.242.
Voor de overige inkomsten waren
deze cijfers respectievelijk f 303.819.-
f 286.617,e en f 302.988.-
In total brachten de eerste 8 maan-
den van 1939 op f 8743.186.- tegen
f i6699.10n82.b dina9t38, terwij 8 12 Van

DE DEKKING ONZER
]BANKBILJETTEN.

In het Curagaos Verslag 1938 lezen
w~e, dat de bankbiljetten in omloop be-
dragen 825190, daar tegenover
staat op de Bank als muntvoorraad:
Goud f 8.679.358.20
Zilver f 456.512.50
Wanneer hiervan afgetrokken is de
deposit's in geconsigneerde gelden,
blijkt 1659'c meer dan verplichte dekking.

CURACAO IN 1938.

Van de Curagaose Bank ontvingen
we het verslag 1938, waaraan we het
vrolgende ontlenen' '
Over de Economische toestand le-
zen we van toename van bedrijvigheicl
in handel, nijverheid en verkeer; tekort
aan arbeidskrachten, gebrek aan wo-
ningruimte en stijging van huurprijzen.
Voor het woningvraagstuk werd nog
geen afdoende oplossing gevonden.

Ind ustrie'

Door de C.P.I.M. werd in 1938
8.680.000 kg ton olie verwerkt tegen
7.440.000 kg ton in 1937.
De vioot der aan deze maatschappi)
verwante NV. Curagaose Scheepvaart
Maatschappij bestond eind 1938 uit 41
schepen.tegen 37 in het claaraan voor~
a gaan e jaar.
N.et g~euam slijk bedrag derl tort
Maatschappij en de N.V. Curagaose
Scheepvaart Maatschappij uitbetaalde
salarissen, arbeidslonen en dergelijke
heliep in 1938 f 14.104.755.- tegen
f 10.543.296.- in 1937.
Door de Lago werd in 1938 een
productive bereikt van ruim 11.800.000
kg ton tegenover ruim 12.000.000 k9
ton in 1937. .
De ruwe olie werd ult het buiteu~
Jand aangebracht door een vloot be-
staande ult 42 tankschepen.
D oor de Lago Oil. 5 Transport Co -
Ltd., werd in 1938 f 11.306.809.- aan
salarissen, arbeidslonen en dergelijke
uitbetaald tegen f 8.145.338.-- in het
vorf aade j
voorearf iade~ri Jder Arend Petroleum
Maatschappij op Aruba lag in 1938
nagenoeg still, en werd slechts gebruikt
ais opslagplaats.

Hoedenviechter ij.

In 1938 werden 26.924 dozi n hoe-


den uitgevoerd met een waarde van
f 91.406.- tegen 25.461 dozijn in 1937
met een waarde van f 93.474.-.

Electriciteitsbedrijff.

Door de central van de N.V. Ne-
clerlands Inldische Gas Maatschappif
werden gedurende 1938 7.029.870
KW.U. opgewekt, waarvan 5.936.723
K.W.LL aan de verbruikers werden
afgeleverd. Deze cijfers waren voor
1937 respectievelijk 5.944.360 en
5.017.918.

Landbouw.

Benedenwindse eilanden. Het land-
bouwbedrijf lijd~t aan een voortdurend


L._


Zitting op Donderdag, den 28sten Sep-

tember 1939, des avonds te 9 uur.TE BEHANDELEN ONDERWERPEN:

o. Ingekomen stukken.

2o. Advies op bet ontwerp van wet tot

WijZiging van de artikelen 132, 136 en
137 van de Curacaosche Staatsrege-

ling (1939-1940-18).
I)E GRPIF~FIER,

C. J. rergUSOn.


GEZ ANT ENBEN OEMINJGEN.

Bif Kon. besluit is benoemd tot bui-
tengewoon gezant en gevolmachtigd
minister te Ottawa mr. F. E. H. Groen-
Sman, thans in gelijke hoedanigheid
werkzaam te Caracas en is benoemd
tot buitengewoon gezant en gevol-
machtigd minister te Caracas jhr. P. A.
van Buttingha Wichers, thans consul-
generaal cler Nederlanden met de per-
soonlijke titel van buitengewoon ge-
zant en gevolmachtigd minister te 1 'e-
heran.


Bewegingen komen alleen tot stand,
wanneer ieder person, die er deel van
uitmaakt, weer een drager van haar
idee wordt, en wel nit innerlijke drang
niet wonder uiterlijke druk.

Niets gevaarlijker dan halve geleer-
den, die menen, dat zi) anderhalve ge-
leerden ziin.

Het is soms nodig een knoop kortal
door te hakken, liev-er dan hem lang-
zaam los te maken.

De grootste zonden is de haat; en de
ergste haat is Godshaat.

De vrouwelijke ziel heeft ernstige ge-
dachten nodig.
Wegens hare levendige verbeelding
ziin hogere en ernstige gedachten voor
de vrouw een vereiste.
Zij heeft een tegenwicht nodig voor
de bewegelijkheid, waarmede zij alle


In Parijs is men ook nueuwsgieriag
naar het laatste oorlogsnieuws,onderwerpen beschouw~t, een rem tegen
de gevoeligheid, die haar overstelp met
indrukken en haar die indrukken weer
aan hare omgeving doet mededelen.

ledere critiek op personen is onbillijk
en schadelijk, wanneer ze niet gedra-
gen wordt door een volledig kennis
van redenen en omstandigheden, die
tot een bepaalcle gedragslijn voeren.


Ne Y rk 1938 8669 36.5 9626
Loendeno 1938 29.283 30.776.918
Amsterdam 1938 3.464 4.664.049
Rotterdam 1938 15.366 24.744.472
Hamburg 1938 18.595 20.833.146
Antwerpen 1938 11.762 19.794.423
Batavia Tand-
jong Priok 1937 5.895 5.954.767
Soerabaja 1937 19.765 5.310.241

Luchtvaart

De uitbreiding der versc ilen e
diensten bleef ook in het verslagjaar
bestendigd, zodat op het einde van het
jaar de navolgende diensten werden
onderhouden:
Het aantal vervoerde passagiers be-
droeg 9822.


HEBT U HOEZEN VOOR DE
LAMUPEN VAN UW AUTO OF
ANDER VERVOERMIDDEL? ZO
NIET ZORGT DAT U BIJTI)DS IN
HET BEZIT ER VAN KOMT.


gebrek aan arbeidskrachten. De vol-
"'aardige mannelijke arbeidskrachten
vinden in de industriel~e bedrijven over
het algemeen meer-lonende arbeid.
Als gevoly van de gunstige regenval
in de laatste maanden van 1937 was
de maisoo st 1937/1938 over het al-
gemeen goed. De aanplant van mais
1938/1939 doet een goede oogst ver-
wachten.
De oo st van aloe was zowel op
Aruba als op Bonaire gunstiger dan het
jaar tevoren. De bereidi~ng van aloe-
hars geschiedt nog Op primitive wijze.
Pogingen worden in het werk geste~d
om hierin verbetering te brengen. De
prijs van alo~hars lag aanmerkelijk
hoger dan in het voorafgaande jaar.
In 1938 werd 329.136 Kg met een
waarde van f 222.955.- uitgevoerd
teg1n 2 .,212inKgmet een waarde van
De grootste zorg dient in acht geZ
nomen te worden, da~t dit Curalaos
product zijn goede naam op de market
blifft behouden.

Bovenwindse eilanden. Een grote
droogte trof eze ei an en n het mid
clen a het jaar,ewaarondher Sdo Est c
geheel mislukken der cogsten. Proe-
vlen van gouvernementswege om de
landbouw op die eilanden te bevorde-
re~n worden nog steeds voortgezet.

Veeteelt.

Kon in het verslag over het jaar 1937
nog gezegd worden, dat in de b~ehoefte
aan klein vee voor de slacht te Wil-
lemstad door de in-heemse veestapel
vrijwel kon worden voorzien, thans
rrnoet worden opgemerkt, dat in 1938
ee~n tekort bestond aan vers vices van
schapen, varkens en zelfs geiten. .
Evenals in vorige jaren most het
grootste gedeelte van het groot slacht~
vee uit het brutenland worden inge-
voerd.
Van de in 1938 in het slachthuis op
Curagao geslachte 4.323 runderen wa-
ien slechts 214 stuks van inheemse
oorsprong.

Zoutwinning.

Het verslagjaar was voor het eiland
Bonaire ongunstiger dan het jaar te~
voren aangezien de afzet geringer was.
Van St. Maarten werd weliswaar
nieen ou vers hebpt d nindl937 ddoch
De uitvoer bedroeg in 1938
2.012.764 Kg met een waarde van
f 9.636.- tegen 2.337.117 Kg met een
waarde van f 12.208.- in 1937.

~Mijnwezen.

N.V. Miijnmaatschappij ,,Curaqao .
De algemene toestand van deze maat~
schappij stemt tot tevredenheid. In
1938 werden 99.283 ton phosphorzure
kalk met een waarde van f 888.723.-
verscheept tegen 101.837 ton met een
waarde van f 873.404.- in 1937.


Sceepvaart

Behalve het verkeer met tankboten
werd Curagao gedurende het verslag-
Jaar door de schepen van 13 verschil-
lende scheepvaartmaatschappijen gere-
geld aangelopen naar hare nationaliteit
onderscheiden als volgt: 2 Nederland-
se. 2 Amerikaanse, 4 Engelse, 2 Duit-
se, 1 Franse, 1 Cubaanse en I Domi-
nikaanse. De beide maatschappijen
hebben Curavao eerst in December van
het verslagjaar in hun geregeld vaar-
plan opgenomen. Bij het schriiven van
dit verslag is reeds bekend, dat in het
vervolg ook de Engelse Blue Star Line
Curaga rgeregeld za ana epvar-

maatschappijen Curagao onregelmatig
aan.

ristncen be z hit d~ied r621 te
risten aanbrachten tegen 25 schepen

On3 e t~aad sttanat geeft een verge-
lijkend overzicht van de scheepvaart


Over de jaren 1937 en 1938.
C ra a o.
1 u (lnetto re ister ton
193 nta937 1938 1937
tot. 8.638 7.479 14.771.655 11.933.603
Arb a s B
tot. 5.552 5.704 11.430.110 11.440.112
Ter vergelijking laten wij hieronder
deze fe cij ers van en ele were da-
vens vo gen:


LA SALVACION ) IDFAL PARA )IMI JAQUECA ~ Y ADEMA'S
DESPUES DE COMBATIB UNA DESAPARECT COk I PROTEGE CC NTRA
UNA PARRANDA MALA DIGESTION ALKA-SELTER RE5FRIADOW

'`
<~


Alk-elt Zer
HACE SONREIR AL 6MUNDO ENbTERO
Alka-Seltzer hace sonreir y reanima a pe-rsonas que sufren por
todo el mundo. Representamos aqui algunas de estas personas que
le dicen algo de la feliz experiencia que han tenido.
El primer pensamiento de esta gente feliz, va hacia Alka-Seltzer
cuando sufren de

INDIGESTION ACIDA, MIALESTAlR DE ESTOMACIIO, CASES EN El
ESTOMAcODEPRESIONi CEFNLIERA, ERIADOS, DOLORES
La raz6n es que, Alka-Seltzer alivia pronta y sorprendentemente
como muchos nunca habian experimentado arites.
Prubbelo USTED y tambi~n sonreird, por 2 razones: Alka-Seltzer
es de double acci6n porque quita el dolor y malestar, y luego corrige
el exceso deacidez que generalmente es causa de esos males. Pruebel16
2 tabletas en un vaso de agua. Es efervescente. Es delicioso. Usted
--cmo otros millones, quedard
sorprendido del pronto alivio
qlue se obtlene con Alka-Seltzer.
EN TODAS LAS FARMACIAS .i. [g~ Yil


te en in de richting Emerik vlerdween.

Uit den Haag wordt gemeld, dat
alle Nederlanders uit Warschau veilig
te Koningsbergen zijn aangekomen.

Naar vernom-en wordt, heeft Dr.
Crena de Jongh de wens te kennen ge-
geven zijn functie als president van de
Ned. Handelsmaatschappij neer te leg-
gen. Op verzoek van het bestuur van
de Ned. Handelsmaatschappij heeft
Dr. E. Heldring zich bereid verklaard
eventueel de benoeming tot voorzitter
te aanvaar en.
(it a tre en staat in ver and met
de Mannheimer-affaire; hoewel Hel-
dring als commissatis de gedragingen
van Crena de Jongh sanctioneerde.)

N~aar verluidt overweegt de regering
thans een verbod om op Zondag te
autorijden, met het oog op bet verbruik
v-an benzine.

De heer T. Nauta nam de benoeming
tot senator niet aan, in plaats van Dr.
de Vlugt, zoda~t de mogelijkheid, dat
Dr. Colijn tot senator wordt benoemd,
blijft bestaan.


Een lijnvliegtuig van de K.L.M. op
weg van Kopenhagen naar Amsterdam
werd door een Duitse vlieger bescho-
ten waarbij 1 passagier werd gedood,

Door~~~~~~~ Eneadzi hn 8m
lioeoovlugn Ir f nzi bvno thnDurits1nd
versprei d

Ribbentrop vertrok heden naar
Moskou voor regeling van de verde-
ling van Polen

NEDERLAND
Over enomen uit de Beurs & Nienwsh.

Op de begroting is voor Sociale
Zaken een bedrag van twintig million
uitgetrokken voor uitbreiding werk-
verschaffing. Daarnaast heeft men
achteneenhalf million uitgetrokken
voor de distribute van levensmidde-
len aan werklozen en armlastigen.

Zondagmiddag werd boven Gelder-
land een vreemd vliegtuig ontdekt.
Vanaf de ground meende men dat het
een Duitse machine was. Ned. jacht-
vliegtuigen stegen op. Waarna de
vreemde machine rechtsomkeert maak-


sc e-
pn


ntto reg
tn


Graaf Edward Raczynski Pools
Ambassadeur te Londen, bij een van
zijn bezoeken aan het B3rits Ministerie.


CUR AC AO


WVERELD CIN VOCELV LUCHT*

;.. i. ... .. 2

.l o s .: .
.: .i P .., 1 .. . .
als: U onbn.Ztdezre pzje


,d,

.:


Wanneer er met on.
organisme lets niet in
orde is, geeft het ons
Sduidelijkenoodseinen,
d.w.z.. duidelijk voor
wte haear tecal heeft
teeren verstclan.

~btg a .8a


SPORT- 011,1E


Offcifle MVededelingen


"De Clll'898se Voetbalbond' .

10 Sep t., 1939


Algemeone zwakte (vermoeidhesd,
duizeligheid, gebrek san energies}
Tendhederl Hooldpiijen
Yoorfdurende verkoudheden
Goring weerstandsvermogen, fegen

Onvermogen om femperabuarsver-
andseringen to verdragen

het gerolg kuannen sijn van een zoo simple lets
als een- tekort aan mineralen in het organisme? l
Simpel omdart het zoo gemakkrelijk is, dit tekoert
op to heffen. Het kralkrvoedsel Kalzatn voert die
onthrokende mineralen op een volkomen natuar.
Ilike on doelteffene wPiize toee Wactht niet, tot U T
op bet Ziekbed ligt. Begin KalcPzan to gebruiken
ht) het eerste noods~ein, dat U waarnueemt. Bekende
doktoren lijn van mneening, dat gerbrek oan mine-
raelen een zoo zeer verbreide-oorzoak van zwakdte
in de tropen is, daot Katlzan daar eigenlijk datgelijks -
door ledereen Imoest worden genomen.
Karlzanz geeft eenr sterk gestel. Begin er heden mee.


Versterk~ Uw~a hchaam muetKAAL ZK A
Het kalkhoaudende Versterkingsprepar~aat


Adverteer in de

,,Am igoe di Curacao .


genoeg is ,om haar toe te laten haar
gang te gaan, en ge kunt UI enigszins
voorstellen in welk een benauwend
parket Jackie zich beyond. Oak hier
bracht het geld het geluk niet.

BOEKBESPREKING.
DE BONGERD REE KS.

In de Bongerd-reeks, door de Uit-
geverij H~et Spectrum te Utrecht uit.
gegeven, zijn vierr nieuwe deeltjes
verschenen. Evenals de vier onlangs
verschenen deeltjes, de ,,pioniers" van
deze nieuwe uitgaven-reeks, zien ook
deze boekjes er keurig en kleurig, fris
en lenteblij uit.
De Pilcta, een mysteriespel van
.droom en gelijkenis van Jac. Schreurs
M.S.C., dat enige tijd geleden in een
vrij kostbare luxe-uitrgave het lic~ht zag,
en waarvan ook een toneeluit~gave ver-
'scheen, welke ech~ter niet in de handel
was, beleefde in de Bongerd-reeks een
herdruk, waardoor dit spel voor velen
is toegankelijk geworden.
Van den eveneens bekenden Lim-
'burgsen dichter Mathias Kemp is er
in dezelfde reeks eena verzenbundel,
,,Seringen en Schiroot". Het -is een
kleine bundel met opmerkelijk knap
esn goed werk, dat zeker biizonder de
aandacht zal vragen, waar Mathias
Kemp~ just de laatste jaren zo weinig
pu~bliceerde.
Van Martin Bruyns verscheen even-
eens een bundel verzen, ,,Het Ken-
merk" geheten. Als dichter en proza-
schrijver heeft Bruyns sedert emige ja-
ren verdienstelijk werk geleverd en
vooral ,,Het Kenmerk" zal er mede
toe bijdragen aan zijn oeuvre een gro-
tere en ruimere waardering te geven.
Tenslotte is er een bundel volkse
en fris geschreven verzen van den
VIaming Karel Vertommen, welkte ver-
zenbundel de korte doch sprekende
titel ,,Brood" werd gegeven. B. Max.
versierde het kleine keurige boekje met
een aantal fraaie houtsneden.
Drie nieuwe verzenbundels in een
tijd, die in zovele opsichten arm is
aan poizie, en tegen een prijs verkrijg-
baar die ze binnen het bereik van allen
breng~t. Mogen ze de aandacht vinden
en de waardering, die ze zo volkomen
verdienen.
Verkrijgbaar in de Boekhandel
,,St. Autgustinus" St. Thomas college.

DE LAATSTE DAGEN VAN
MOZART.

Ter gelegenheid van de Mozart
Festspiele in Salzburg.

i ~Het niet doorgaan der Mozartfestspiele
te Salzburg vestigen weer eens de aan-
dacht der muziekvrienden van allq
landen op! Salzburgi en op den com-

waarin hij werd gehoren, ona sc el-
delijk is verbonden.
Wolfgang Amadeus Mozart was ees
echt kind van Salzburg vol melodij en
zang. Want in deze heerlijke Alpen-
stad is alles zang en klank, van de
klokken der prachtige Barokkerken
tot het ruisen van de bruisende Sal-
zach, van de prachtige zangen
ren in de plechtige hoogmissen der ker-


I' I ,, ; 1, 141 --r~a~werP~I2~


Van de vereniging WILLEMVSTAD is bericht ontvangen, dat de Heer
L. C. Zonruiter als voorzitter z~al op treden, terwijil de fieer H. Clemens de
functie van Secretaris wonder hetzelfde adres zal waarnmern.n Aan het be-
stuur is als 2de Penningmaeester teege voegd de Heer R. H. Brouwer.
HET BESTTUUR.


ken tot de talrijke zangverenigingen
der stad, van de blije marsli~ederen der
jongelui op hun tochten tot de vro~ijke
tafelronden in de St. Pet'ers-Stiftskel-
ler. In deze muziekstad groeide Mo-
zart op en wat hij hier hoorde, gaf hij
ult zijn iel terue eid genke auikdr-


hooed is 150 jaar geleden, sedert de
gerijpte jonge musicus de opera
schreef, die als geen twe~ede rijk is
aan zang en melodie~n, die gemeen-
goed zijn geworden, niet slechts van
het Duitse volk, doch van alle muziek-
vrienden in de hele wereld. Het was
de Zauberflate, die hij 150 iaar ge-
leden voltooide, de opera, wiaar van
Grillparzer heeft gezegd: Mozart
is ontegenzeggelijk de grootste toon-
zetter van zijn tijd en verdient de
hoogate bewondering en liefde van de
wereld.
De ruisende triomftocht van de Zau-
berflate, die in het eerste jaar na de
premiere reeds meer dan 100 opvoerin-
gen had beleefd, heeft Mozart zelf nog
kunnen genietem; maar toen reeds
stand de dood achter hem en hijzelf
wist met absolute zekerheid, dat hij.
weldra zijn laatste lied zou hebben ge-
schreven en zijn ziel in zou gaan in het
rijk der eeuwige harmonicain, waarnaar
hij zijn leven lang had gezocht. In de-
ze zekerheid werd hij versterkt door
een zeldzaam voorval, dat een diepe
indruk op hem heeft gemaakt. Op een
avond bracht een bode hem een brief
wonder ondertekening, waarin een
onbekende hem verzocht, een requiem
te schrijven en den bode mede te de~-
len, welk honorarium hij daarvoor ver-
Jangde. Mozart zegde toe, maar be-
hield zich de termijn van aflevering
voor. Enkele dagen later verscheen de
bode ech~ter opnieuw, overhandigde
hem het verlangde honorarium en stel-
de hem nogmaals dezelfde somn in het
vooruitzicht ,als Mozart het werk
spoedig zou afleveren. Zijn opdracht-
gever wilde hij ook nu niet noemen.
Mozart echter voelde zijn einde na-
deren en in diepe zwaarmoedigheid
zeide hij tot zijn vrouw: -e Ik gevo~el,
dat ik die requiemn voor mijzelf schriff,
want de dood is nabij. Nog een derde
keer verscheen de geheimzinnige bode
en vroeg, however het werk was gevor-
derdl. Mozart beloofde, het onmiddellijk
na een reis, die hij most ondernemen,
te zullen voltooien.
Veel later, lang na de dood van Mo-
zart is gebleken, dat de besteller van
het requiem graaf Walseck auf Stup-
pach is geweest, 'die het ter nagedach-
tenis aan zijn overleden gade had ge-
wenst. Mozart heeft het niet kunnen
voltooien. De dood nam hem 5 Decem-
ber 1'791 de vellen muziek nit de hand.
Zijn echtgenote Constanze heeft deze
vellen als een hoog heiligdom bewaard.
De -laatste tiijd van Maozars l~even
sProdde~j~T~~n 1Jiho m akt~LL~~ ~B das$e 2e--
getocht van zijn Zau~berflt~e, waar-
mede hij zijn toekomst pecuniair ver-
zekerd achtte. Nu ik de woken van
mijn bestaan zie wegtrekken klaag-
de hij moet ik afscheid nemen?!


. *


R.C.C. 1 Atletico 1
Volcania Arsenal
Hollandia 1 -- Scherpenheuvel 1
S.U.B.T. 2 Transvaal 2

17 Sept. 1939

Asiento 1 Hercules 1


0-4.
4-0.
1-1.
4-1.


1-2.


24 Sepd t. 1939


. d
2-4.
2-4.


Jong Holland 1 R.,C.C. 1
Willemstad D.C.C.
S.U.B.T. 2 Scherpenheuvel 2


..i' 7 1.Q y ipw r


gesp. gew. gel. verl. doelpunten punten
voor tegen


A-KLASSE

RES.A-KLASSE

Jong Holland 1
Atletico I
s.u.B.T. 1
Scherpenheuvel 1
Volharding I
Hollandia 1
R.C.C. 1
Asiento I
Transvaal 1
Hercules 1
RES.A-KLASSB

Scherpenheavel 2
Jong Holland 2
Asiento 2
S.U.B.T. 2
R.C.C. 2
V~olharding 2
Hercutles 2
Atletico 2
Transvaal9a 2
Holflandia 2
B-KL;ASSE

Jong Curar~ao
Sparta
D.C.C.
Volcania
Willemstad
Arsenal


gem.1
2.-
2.
1.7s
1.25

0.60
0.50
0.50
0.50


gesp gew. get. verl. doelpunten
voor tegen


puantn

10

7
5
2
3
2
3
2
2


gesp. gew. gel. verl. doelpunten
voor tegen


pun~ten gem.


2.e-
2.-0
2.-

0.-
0.-
0.-
0.-
0.-


,,HET JOCHIE"t DOOR ZIJN
MrOEDER BEEDROGEN.

Dat Jackie Coogan, de gewezen
partner van Charlie Chaplin met zija
ouders die al wat de talentvolle knaap
verdiende en dit was in de gouden
tijd zijner vliegelfaren niet zo'n beetle
- onbeschaamd voor zich opeistn,
strubbehnag had *,is algemeen bekend.
JarenL daurt reeds het geschil en nraar
verlandt zon daar thans een einde aan
worden gemaakt door het halverren
van de twistapp~el, of liever van wat ie~
er van het geldi, dat Jackie als film-
ster ontving, nog overschiet.
Verteden jaar werd het geschil
openbaar bekend. Jacki'e was toen 23
jaar oud en getnrowt.
De gouden tijd voor hem was voor-
bij, doch in aan~merkingS genomean de
fabelachtige sommen die hiji yroeger
verdiendle, moest hif, zo alles normaal
was gegaan, tech over voidoende fi-
nlanciale maiddsefe hesbben beschilkt, on
zich cen vrifer en minder honmzervol
bestaan te verzekreren dan zulks toen
het gleval was. Het wras er echter niet
teegegaan zoals de billiikheid en zells
de rechtvaardigheid ditvereisten, zo-
dat Jackie zich genoodzaatkt zag zi~n
eigen ouders, die nmooit van het .,be-
heer" van zijn ohrtin madden willen
afzienE, recherijk te vpervolgen.
Ben lang en pijaliik proces, dat de
openbare nmen~ing sterk beroerde, stelde
het..sachtoffer" tegenover zijn moe-
der, eeni wedowe die hselertrowde inet
een zakeinman, zekerren Arthur ]Berz-
stein.
Aldus werd het wereldkundig, dat
JackI~e's fonrtain van 4 millioen dollar
wonder het onbaatzachtig ,,beheer"
zijner meederl tot 250.000 dollar was
geslonken" -
Tqjdans het proces orunpthod Jachie,


dat hij tot zijn 21ste jaar nmooit een
s~tuiver meer~ had gekregen dan de 6
dollar zakgeld, die hij wekelijks bij .
zijn moeder in otztvangst mc~ht gaan
nemen. Doch wat nog kon worden g~e-
rechtvaardigd in het licht van het
dleugdelijk opvoe~dkundig beginsel vol~
gens hbetwelk het uit den boze is op-
groeiende jongelui veel geld in de zak
te even, werd een schandaal toen het
bij Jackie's rmeerderjarigheid bleek, dat
het zijn moeder minder em opvoed-
kitndige beginselen dan on het lieve
gFe`T~yda te lolen, omdat zij haar zoon
elke toelage ontzegde en het door hem
verdiende fortuin eenvoudig buit
maakte. Om hu~n geweten te sussen
gaven de ,,ouders" den jongen, die nu
op eigen been staan moest, een on-
bedu~idende jaarlijkse toelage, spraken
van de opofferingen die zij zich em
zijnentwille hadden getroost en-schol-
den op Jackie's ,,ondanktbaarheid" des
te vinniger, naarmate hun geweten hun
schreenrwender hun wraakroepende on-
rechtvaardigheidi tegen hun eigen kind
verweet.
Na menigvuldige incidenten tijdens
de reChtfSZittingS, die het aanzien gaven
aan een nieuwe wet de wet Coogan
-- wearbij h1et ddior de kinderen ver-
diende fortuin tegen inhaligheid hun-
ner ouders of voogden wordt bevei-
ligd, kwam drie mraandern geleden een
vergelijk tot stand. Tengevolge van
allerlei verwvikkelingren, kon het eerst
oniangs in toepassing word~en ge-
bracht, Dank zi) dit vfergelijkr zou Jackie
onlangs in het bezit worden gesteld
van de heft van wat er van zijn for-
twiii srg ovPelsdieit, zijnde .125.000 dol-
lar.
Voeg dear nog ann toe de elilende
met zijn vrouw, de hemsinnelijke Betty
Gable, die van haar man scheiden, wil
omd~at dians bakrkenipgng et hoog


geep. gew. gel.


verl. doelpunten
voor tegen
0 7 0
1 2 1
1 4r 3
1 4 3
2 4 7
3 1 8
verL doelpunten
voor tegan
0 7 0
0 3 0
1 0 3
1 0 7
0 0 0


punten gem.


0
0
O
0
0
0


8
2
2
2
2
0

punt~en

2
2
0
0
0


2.-
1.-
1.z

0.66

gem,

2.-
2.-
0.-
0.-


Twee Poolse aviateurs bij hun mo-
derne bommenwerper.


In Pariis heeft men zelfs die straat-
lantaarns gebhiadetarl- et het oo. op
luchtaanvallen.


JUNIOR-KLASSB gesrp.


gew. gtk


1
I
0
0
0


Hercules
S.U.T.B .
Tropials
Vol ai
Jong alland


INSCHRIJVINJGEN: S.U.B.T. R. Ber nabell~a, M. Darve-l~aa M. Hernal
F. Jansen, J. Pe loz, R. Hernan-dez.
SCHERPl!NH EUVEL, E, Esser.
VOLHARDIN G J. Tecla, Fr. Laurens.
ATLETICO C. Quirindonfo.
ASIFENTO E. B~ooth.
SPARTA2 V. F. Isenia, J. B. Isenia, A. F. Scoop.
WIL~LEISTPA D G. 's Gravendijk E. Zielke.
D.C.C. A. Ptra ncisca.
JONG CURAC AO J. A. Lesire. p"'
APSCHWRIJVINIGEN: VOLahNI J. Hijmans, J. Sterling.
JONG SURAC AO E. Scorrea.


ndez,


PF '


SEnigen worden groot door geiboor-
te, andleren worden groot doo~r inspan-
ning enr enklen wordt de goothe~id
opgedro~ngen.


Men moet de mensen aan dfe ani
ten geven en niet de ambten aan
meason.n


WaTcht niet tot U

Sop het ziekbed
.aXOsB B


DE Liga EIuchar istica
keela~ de seat U ht)~ deset madeB te deelen,
29 September, ter herdenking van de
Afsterven van den Zeer


van Pleter maai
date rij V RI J DAG a-s.
twintigate verfaardag van het
Eerw Pater


P.~~~ F OE

s'morgens on 5 unr een Plechtige Requiemnmis zal late opdragen voor
Zija ziseleust en des maiddags on 5 unr een rozenhoedje zal gaan bidden
op Zijn glraf, aup het kerkhof van Piet~Erwai .
Bii dezen invitees wij des arlle vzien@i~k.ea en ani~isen van willen
PAih;TERn P OIE]S Z on dese plech~tigheden6 met hna tegenwoordig-
beid te willa es mer~eo.
Hfeel[ in er blsade ri~mek~eaen wij op de belangstelipg van alle
parochianen v~an Pietercani in wier midden de overledene zoo langen
heef ~tt gewerkt.
Nagmaals VrijdFag 29 Septe~mber
s'morgens om 5 uur de Plechtige Reqluiemmis en
s'midags on 5 unt Rozenhoedje op bet kerkhof.
Namenzs de Liga Eucharistica van Pietermani
Pader PH. OFFERMANS, O.P.
-2 Direceeur.


BADAMHSON~ MBBPT~ 1001 ~W~iNS~~PT,
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs