Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00151
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 10, 1939
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00151
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text


i


I


I I IL~_._ .. __ _~__


I L. eLI 3 I, -- --9 r PL LI


-~ IIII i alIIII II III I mII


I


Hebt Goi het plan

de groote Amerikaansche wereld-tentoonsptelling te
rew York te bezoeken, wuendt U dan tot one on
introducties brij onz~e Newr YorkschBe vr~indent

Chase National Blank,

Guaranty Trust Comlpany,


I aOf M800faCtUrtzfs THISt r0815580#

die sicrh tevens ookr iI~we va~lendien ~sti~es toomern
en U met raad lea inlicil~agen terzijde sullen srtan.n
W~ij verachafIFen El gea~rn~e de voor H~w besock
betnoodigdd reis~cheques in dollars dan wel een
c'r~F~'.edietbrief of een acereditlet bij een der bovren
stanadie banken, tot billije voorweardea.


langs baar international congree, ini R~io-
me heeft gehouden.

Een NTederlands IaideBlifh.

Met bij'zondere vreng~de heft de Hei-
lige Vader hij die guelegenhei enr'ken-
nist genomeen vad 4e i~Rnalf autist~iek uit-
goeero~8e .A~titanezie d~oor de Ned~werl~e
metajet lwerden sangebo~den. Hiewin ~zijn
ticadnhead~sss~~~sss~~~ss van handttekeninges~o var de
laden der vro~uweighke Katholiakse Jleugd-
~Actie verzameld, all~een reeds veetir-
duizeald in2 esa albumas door hait biadom


- -- -- --- -


.. ...,.~J:1-,...; :Ir,.~ur~~-.~.. lirt r:r:.r.:~Lj~*YICf.Y ~b is~s~ ~UUJ-U* I*CUDLO~L :IVC*LU~-~~I~LVI~U~C~LII~-~ Yn-~i


Tot- zover onze Iitobiniig~in. -
Inderdaad, het zijn 'woorden, die
verdienen gebeiteld te worden in de
gevel van elk regeringsgebouw.
Dat persoonlijk contact met God nu,
wearvan de Koningin spreekt, word
gelegd door het gebed. En de ont-
reddering dcer wereld is zeker niet op
de laatste plaats te wijteq aan het ge-
mis van dit contact tussen God en de -
wereldlijke gezagsdragers, van wie ve-
len in dwaze zelfgena~egzaambeid de
afhankeliikheid van hun hoogsten
Meester niet willen erkennen.
De geftale;:K~ardinaal Melrcier neemde
als het grootste kraad vaq- de moder-
ne tijd en als de voornaamnste bron van
de tegenwoordige ellende ,,l apostasie
des nations" de afval van de volken
als zodanig, die als natie, als volk geen
Goddelijke Macht en Goddelijke Wet
meer boven zich willen aanvaarden en
het daarom overbodig achten, de zegen
iran den .Allerhoogater at te smeken
;over de werkizaamhoeden in hef~ be-
lang der gemeenschap ondernomen. Is
het te verwonderen, dat de Volkeren-
bond te Geneve tot nut toe op ~een iase
co is uit~gelopen, ~wanneer men ver-
neemt, dat pas in Septemaber j.I. voor
het eerst de zegen v~ari God o~ver Zijn
arb~eid werd algebeden, town ad~n. de
lerde lIdder ad Vhlera eenrvergidfdering
vo~orzaty
Tiich is de raktijk vanl fet open-
baar gebed, ook in landen en streken
geat lemleng~de bevolking, niet geheel
en ~alqnekn Inrglp v be-


Ook de vei'gaderithgh ~van ;de Pro-
vinciale Staiten van Noord- en Zuid
Holland, U~trecht en Zeeland vangen
sanmeteengebed,da doren
,Voorzitter wordt voorgelezen. Sinds,
'1904 is .in de meeste gemeenteraden
in LimbuIrg weeli hef openh~aar gebed
;ingevoerd en de laatste jaren hebben
verschillende andere gemeenten. cok
boven de IVoerdijk, dtat voorb~eeld ge-
volgd. Het g~turgde zeker Wan didp in
zicht en wijs belt~id; toen de g~elineente-
raad van Huissen, ruimn een Jaar ge,
leden, de inv~oerin~g van het publiek
gted aldus motiveerde:


r Ntupo~6cl a esd een me os m~e


I

.Msther g Iil
~prlte~t" es 13 a
`Irachete on taelo '


C


Paas I l


He~ntrat 21 Fund .


Zaterdag '10


Juni 1939


.C
n .I


Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel.

Administratie: St. Thomas-college Tel.
Lltgever : W. J. A. Donders.
Drak~ked)~ van het Vicariaat.


292

550


Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdatg
Abonnementsprija voor hetigebiedsdeel
fl. 2.-- per kwartaal bij vooruitbetaling.


Voor het Buitenland fl. 10.-- per jaar
Afzonderlijke nummers' 8. 0,10


Breda verder vier albums uit het bis-
dom Roermond zn twee nit het aartediio-
ceees van U~trecht. Ook in de hoge Va-
ticaglnse kringen heeft dese spontane
daad diepen indruk gemaakt Ten opsich-
te vanl de mannelijke Katholieke Jengdl-
Actie heeft de Paus evenleens inmid-
dels uiting gegoven yan zijn bewtondering~
voor b~et door derze verriehte werkr, ge-
tuige een seer hartelijk en waarderend
schrijven van 15 April j.1. ann den pre-
sident der manneijke Katholieke Jeugd-
Actie in ILtalii8, wearin Hij zegt, dat de
K.A. de ,,zuurdesem is voor de heiiging
van de moderne maatschappij" en het
,,veilige licht voor de worstelende sielen"'.

ZegeargSke insteling

Inderdaad son haet apostoliach werk
van de Katholiekle Actie in. het heden-
daagse Itaiir niet meer kuntnen worden
gemist. Eij zorgt voor- het inrichten van
godesdienstlessen en voor het behoud en
de sedelijke verheffing van de aanako-
mende jeugd. Haar lekenpretlikers gaan
de bedrijven on fabrieken binnen en win-
Snen de arbeidere voor het venrullen van
hun go~dsdienetige sligten. De centrale
van de K. A. te* Rome gee~ft Weighse i~k
meer41pg~ een half mpillbeen go adienatig e
bladen uit, die grif g~ekochrt en galezen
worden. Geen wonder dus, dat lie hoog-
~ste kerkelijke overhead de zegenrijke in-
stelling van de K.A. naar waarde weet
w~eek t schatten.
W S vernamen stelfs, dat bij de homende
sanvulting en verbeteringen van het
Kerkelghe Wetbook, die door de evolutie
.van onze moderne t~jd ~inmiddelse reeds
ziin noc~ig .g~eelgetreq. co een veranke~-
ring van bet ~work~E der tholieke A15c-
tie in het hechte or~gae~Fniso van de uni-
versele K~erk wordt voorberad.


LEADING~ TOEVJERTROUtWD AAN
KARDINALEN-OOMIWISSIE.

Nae rleorgan~isatle op v~elerbi g~ebied.
sAls een setk b~edingd~jkre -2iting va~n het
beleid van Paus Pius. XII wliordt in her-
kelijke kringen van de Eeuwige Stad het
door den Heiligen Vader genromen be~siuit
bea~chouwd, de leading van de Katholieze
Actie voor Itali8 ann de commissiei van
biaschoppen toe te vertrouwen.
Het vertrouwen van den Pontifex heeft
hiertoe di~ie hardinalen gerorepen, die te-
vens een Italiaans bisdom b4esturen, en
wel de aartabisschoppen van Palermo,
Venleti& en Genua, resp. H. HI. Em. La.,
vitrano, Piazza en Boetto.
Als s~ecretatris van deze commissie van
kardinalen sal de bissehop van Parma,
Bdgr. Colli optreden, die daatrmed~e door
den Paus tot rechtstreeksre opvolger van
kardinaal Pizzardo in diens hoedanigheid
van algemeen geestelijI ~advigeur der Ka,.
tholieke Actie in ItaliB werd benoemd.
Het essenti81e verschil met: de vroe-
gere toestand is, dat de nieuwe algemneen
geestelijk adviser, die dus met de da,
geliljkee leiding sal tijn belast, niet meer
gelijk hardinaal Pizzardo onder het on-
middesllig'e gezag van de H~eilige Stool
rstaat, doch sijn directieven ontvangt van
het Italiaanse Episcopast, vertegen-
woordigd door de genoemde commissie
van hardinalen.

Voo~rtsehrijdende reogrgnlan~iesi

Deze daadl van den- fteawen-Phae @Ib
als- een vcervlgte~.~etf40ampag ;eoit ~a c
de rege~i 9ds Rbri~obbedeisi3n ophettinge
var.Matabai: ~lRT*418Bre 1door 'kardinaal Pirs-
gardfliciifndhith*e ceantrale department
foor~'e Katholieke Actie in de gehele
Kerk, is een nieuw bewijs voor de grote
drbhsei~ warmede Pin~aaXIiI apt om set.
aoet op de door Ilin jurst genordseale
weg tot reorganisatie van de leading der
Kerk.
Voor een good begfip vahi de v~rrei-
kende betsekenis van de nienw getroffen
maatregel, die zoals gezegd in verband
Inoet worden gezien met de allereerrste
regeringsjidget~ va\n den niouwen Paus,
waardeor Isardinaal Piazardo san het
haoof$K sterd getoepen van de Congregatie
voor de Se~minaria en 1Studii~n, en die
daardoor de activiteit van de Katholie,
ke Aetie over de gehele wereld rankt,
moeten wij onderacheiden tussen de per,
mbnlje Ut n de nat~lj am eetn alf
lade tusva ernitbrn lan dai~e
voor d erge lnen.

pe person van Erd. Pizza~rdo.

Gelijkr wij reedsr eerder hebben belieht
wterd de person van den feitelijken lei-
r&er der Ka~tholiekre Actie, hardinaal Pis-
sardo tsereht' of ten onrpechte als een de
vborns~lanthst hinderpalen bese~houwd
Wloor een obelemma~erde osntwikkeeling
van het werk der Katholieke Actie.
Eilierin ligt een sekere tragiek, omdat
Snislt het toegewijdel werk van dezen van
Apostolische ijvetr brandenden prelaat so
onnoemielijk veel goedsr voor de lieve-
lIngsaechepping van den verigen Paus
heeft gedsan.
Mdaar in Itali8 sag nien in hem nu een-
Inaal in vele en invloedrijke kringen
el~echts den van antifascisme verdachten
asi pol itiek belasten vriend van Don


Sturzo, en in de overige wereld waren er
velen, die zich niet konden verenigen
met de strakke centralistische leiding
van een organisatie, die hoofdzakelij'k
leken ormrmatte en dearom so dlep hron
ing ~pelit in het: geetditijke en ook polt2
tiekse leven van elk land.

Ongewenste spanningen.
Leidden deze persoonlijke bezwaren
reeds tot vele ongewenste spanningen,
die het muttige werk van de Katholiere
Actie sleehts konden bemoeilijken, in
zakelijk opzicht zijn er nog veel g~ewich*
tiger motieven aan to voeren.
Zoals de Katholieke Actie in Italid tot
dusver was georganiseerd, most ook
het meest eenvoudige vraagstuk nopens
de Katholieke Actie, dat de Italiaanse
regering wens~te te bespreken, door dere
tot onderwerp worden gemnakt van di~
plomatieke stapppn bij de H~eilige Stoe1'
aangezien de leidling van de K.A. in ham
den lag van een Kerkrelijk department.
Door de nieuwe regeling is dit bezwaar
vervallen, omdat than de Italinanse K.
A. enkel door Italiaanse bisschoppen
wordt bestaurd. Sleehts bij diepgaande
rooeilijkheden zou dus in de toekomst de
Paus zich gedwongen hunnen zien, tijn
gezag te doen gelden. Wat betreft de
zakelijke bezwaren voor de K.A. buiten
Italid, is het bekend, dat vep bissehop-
pen de voorkreur er~a g 8iali ;veri
men van herkelij~fhi en godsA
diensttig letren; in ^j~tEf~~e hun
dlien:Aljnjafat

Artrerthdlre a Fei (dt;~st~F2edimii van een
landal ke' Rathoblieke Actie over te gaan,
waarbti uiteraard rekening sal worden
gehouden met hzet Italiaanse voorbeeld,
zodat een hechte en definitive regeling
van ade prt~. ,graic. 4)~e,~a aq

Interdicleanwne regerling. '

Een interdiocesane regaling inpleatat
van een organisatie voor elk bisdom af*
zonderlijk 'bestantr reeds in tal van lara*
den, zoals b~v. in Frankrijk, en was voo e
al in Italie niet te vermijden, omdat door
het aftstonderlijk grote aantal van vaak
zeer kleine en zowel num~eriekr als finan*
titial utterst zwakke di~boesen een in ve"
he hasnderd kleine afdelingien gesplittatd
orgfanisatie ~tot machteloosheid tou sija'
oin B g. omD eemslde e~den twsel va ~
de prie~sterseminariar als vojor de krerre-
lijke rechtbanken, die volgens het Ker-
kelijk Wetboek evet~neen voor elk bis-
dom afsonderlijk moeten bestaan, be-
paald, dat dese in Italt4 voor versechil
lenage hisrdommen gem~senr~schp-jieltli moQ
ten worden 2ngr~ich~t.
He~t tou geheel verkleerd zijn, nit de
ingtbjpende maatrege~en, die de nienlwe
Paus reeds ten ol~atete van de Katho.
lieke Adtie herift g~entrfe'ien t il
concluderen, dat; Pluis XII niet dat ge-
weldige: belang in het georganiseerde
leke~a~postolaat Biet geliik sljn Voorgan.
ger;
De grote waardtering voor het: ork
der K A. ook van d~ese Paus is reeds af-
doiende gebleken ult de liefdevolle woor-
den, welke de Pontifex heeft geberig4
bij de imponerende audientie der vross
welijke Katholieke~ Jengd-Aetiet, die on-


dan. ooit san diens ath~ankehrjk-
heid van de~n Schepper herin-
nirt, gievoelt ~ook de overhead
meer dan ooit behoefte om ne-
derig in te roepen de hulpe des
Heren bij het vervullen van hare
moeilijke bestuurstaak".

Yditortla'~~ e stenz~;enernatr werdnot
in 1814 een gebed vastg~esteld, dat' bi
de openirig der zittingen most ge-
beden worden. *Doch in 1815 bl
de irereniging met BelgiB, werd her
afgeschaft. Merkwaardig is nog, dat
het bestuar van een groot lichaam
als de N~ederlandse Handelmaatschap-
pij jaren lang zijn verg~aderingen met
ge~bed' aanving.
De invoering vah bet openbaar ge-
bed ligt overigens geheel in de lijn
van onze historic.
'Wij laten hier het woord aan Jhr.
Mr. A. M. W.~ van Asch van~ Wife~k.
die in de viiFftiger inten een werk deed
verschijnen o'ver de Gecidns
vanl het arpbtsgebed in .de NSederlan-
d~enT', een worke~t wearsoi stgi aletlang
geleden `d& Chriseik:~ff-H~fistoristhee ,,De
Nederlgnder't weer eens de aapdaicht
vesti'gd-.

,,Onze voorouders waren ge-
woon, aldus Jhr. van Aschi van
Wijck in het voorwoord, on
hunne vergaderingen; waarin fil
de belansgen van de Stant, van
het ge;2rest~ en de- stad huin-
ner inwoning waarnamen, of
waarin ag hbet recht bedeelden.
m-aet een gebed tot God in de
Nansh~i~ van' Ziin Zoon, onzen
Heeki en Verlosser Jezes Chrils-
tas, te openen. Hoe onbszpeald
en uitg~estrekt oak -seats hone
macht ware, zij schaanden zich
niet, om door dit gezamenlijk op-
zenden huinner gebeden de open-
1 ike yeijdenis at te leggen van

'"ei~iandse Ydlk door een Hoger
Mao~cht gesteld. Goddeifke wijs-
heid, lichit en ra~ad ter vrervuing
humirier soms moeijike plichtsbe-
trachtingen behoeden~~1. Zij
schaarmden zich niet, dait alles af
te smeket van den Koning der
koningen, den Heer dwrP hlereii en
den Rechter der rechteren......
SDoor~-dit~ get~id werd! bij he~t Ne-
d~edtal~se volk het vertronwen
bevestigid ten opzichtle van zijn
vertegenwopt~rdigers in de vast-
heid huainet beginselen, in de
eerlijkheid knnner bedoeingen
en in -44 onpartijdigheid hunner
cordesfet.

9/art ;nit ~speciaaf ons gebiedsdeel
Cairacao bd~i~fretty jn wij momaenteel
niet in de geleenheid na te gaan.
offook irgne~ Koloniale Staten ooit
.hae openit~l iiid bed in gebruik is ge-
wi~ees1I. .
%lfieb miise~d wij als vastst~aand te
mogeni sandmen, dat zo ergens dan
zeke~r in Culraqao het openhaar ge-
bed in de:'Staten op zijn pleats is.
Dpraigg]3 IE)Blgeogggghischee ligging, zijn


sociale en economisithe structunr heeft
Curagao minder dahanadere gebeden
symn exgen welvaart in haniden, T~alrgh,
zijn hier de factoren, die voor het wel
wel exi wee van het land'besissend'
sija,,en waarop tects de.onmiddelfgkefr
besturirders en de Fe i~ers van het

doen geldben. Me~er daii olders rnn" w
li er diss~angewezin ~op'eGodts Vfolas-
ziendigheid; die alle dsraden van her
wereldbestaur bijeenhoudt en de lear-
ten van de grot~en deer aarde vol-
gens Zijn welbehagen kan leiden alsd
waterbeken, zoals de ~Schrft zege.
Daarbij wil het'ons voorkromen. dat
een openbaar gebed in de Staten ook'
bij het mierendeel der cStatt~nleden. zd
niet allen, aan een diep gevoelde pler-
soonl~ije behoefte son voldoen. Ret.
is immers een der roorlitP:r~effelij hoe-
danigheden van olas 'volk, dat het
godedienistig is en z~r~~ijp godedica-
stige ~gevoetens, oadk gaiiracI 'in bet
openhaar uting(~iF .ggft. You ke t an

deze re,11gieuse medi~ s6igshesit At in
vertegedwoordiqggin vii het do~a~F
Staten3, haar weespiege~ling vl~~?
Van de kant der bpvolking adye1
mag men vrilwel alge~e~ne instemming
verwachten.
Ontegenegge~ijk heeft ons- volk
steds gaarne gehiog dat zija be-
stuarders en gezag~~s 1 cinen lapn-
de aan de Naan~i Go~~M.~ l~ d d e pa~
gaven, die Hessr ,a-i.

Wif 'gated olk~s e one. ;daat
idvderi~ng van het op~enbear .geed in
bestuarscolleges m'et ledten van ver-
schillenge godejdienedge r~is-hu~g~ cen
zank is,"~die met t act on elerid aet
worde aangearat. Dith als ~dat ge.
schiedt, kunnen birif de gPodachtei niet
van ons afzetten, dat in onze Sitatein
voor een openbaait gebed wel een ge'-
meenschagipelij ke handszo

in 1~926 igi verzoet van de Randbi vap!
Beheer bet nienwoe gebo~uw rids Mjet'
International Arik~idsbiurea in lawgjda
de, veroorloorde hilf'zich 'te sprehten:

,,in naaaaaaaaaaaaaaaaaaaard tan' de in'iinem e~n;
die, ofschd~ vrchilend ini~
leery, toC& verenig4 sl~i in he' in en
zelfde geloof~ iri'eea'adhit
VCloorzieniigheridt' cL-' die ct lot der~
mnensea l'eidt' emt jiiet, 'in' raaain
van hen, die J~ al b~un iea-
selgh ~e kraiclitt~italihn .gelo-
ven, nederf~g 'iei ref te verva~tfies
van med~ewerklets vian God: ts?
naam van ben. voor 'wie dk APl-

micdoi txe on r~~lpn n s ithe
stennpunit van alik' eenhelnd..."

Op deze basis, drndide ons. atoden
ook onze Statenledena zch in ree ge-
meenschappetijk gebed" &bn~ kthdpati
voeln.
Het gebed'ili 18!{ &i~ de Staten1-
Genernal ~bepddkt~. Mo6'dikt vgooibed
anrk~ann dienen.

-.!~~a ddeijkei dM4. vbe' dioo


Pater C. de Kle~k CSSR schrifft
hiervan in de (kath.) ,,Surinamer",
wat we met enige variatie overnemen:
In de laatste maanden- is in ver-
schillende grote Nederlandse dagbla-
den de questie ann de orde gesteld van
de weder-invoering van he~t openbaar
gebed in de vergaderingen van de Sta-
ten-Generaal eix andere publieke be-
stuardsichamen.
Aanlleiding oxin voor des~e task ook
in dit blad de aandacht te vragen, von-
den wij in hBet waarlijk koninklijk
ivtoord, dalt onze geterbledigde VorstIn
op Vrijdag 2 Jan. J.1. door de radio
heeft gesproken in haar rede ,,Over
onze taak in verband met de mordeleen
geestlijke hierbewapening",' een rele,
waarnaar obk onzb Gouvu~felrer Z.
Exc. -Prof, M~. J. C.,'~ilelstra:, bi) de
jtngtste opening d~er Staten met grote
instemming beeft vei-wezen.
Bif voorbe~at vergeve ons de lezer,
dat wij~ in dit artikel enkele langere
citaten zullen aanhalen; wij zijn van
mening dat in een questie als deze,
persoonlijke id~een op de achtergrond
moeten wijken, om de gedachten van
mensen met diepe blik en van erkend
gezag better in het volle licht te knrix-
nen stellen.
De gurll~e woorden dan van onze
Landsvorstinne luiden aldus:

,De-ib~eg~iie;; lt9 naafp T~seenijk
cos t God~ as weGj s opit eo

~tegenwoordig, nu sch~ier alles


maken, en onzeketheid en on-
vastheid ons'over~al tegemoet tre-
den.
Die persoonlijke verhouding,
.zonder welke gFeer innoerlig'ke vlre-
de maogeijkr iel en die ver uitgaat ~
bordi~n de hoots~te~ sihe~ds~mure~n,
onverschillig van welke aard de-
ze mogen zijn, kenmerkt zich bij
uitatek dcoor waarhe~idszin, op-
rechtheid en eerlijkkeid.
Wij weten, dat er geen spleet
zo klein is, of het zonlicht en de
lucht, die wii thodenertjl dringen
er doorbeen. OBp- geifke. wijk
banen Godcs l~Efde~P~cer-eac~~ GosGet


een, wonder nitzondering, onvrer-
schillig in welk werelddeel hit
woolnt, of wat zijn overtuiging is,
of welke taa~l hiij Spreekt.
Staat ons allen deze ontzag~lij-
ke, doch teveans -o yeablij~rende
moedgevendV~t widr~li~ei4'd liblded
voor 'ogen? BeL1e3ffien 141), d:Eat zig
het krecrhtigate cement is tussen
mensen oniderling en volken on-
8dering. ,..


.~k.l \Y-\~~~ -d-IIU;C: .;-- h.l:-dli;. ~lL~~I~~)Ll~i)rlrrYz-
i


* -~m'~. u.,mb;r* -- ~rl'rrr+;~L~sm-drr~~:- (r.~.~.. .~~i.:.~


~EEP 0 YDr

UJS DOOR WIARMTE

workt m'et kteros~irnk


* Gehele beacherming voor voedset'. .
* Kloude desserts .. . .
* Gtenoeg ijsblokjes- \ .' : *;


G~een~ iagelijkse attentive nodig'


*. .


eZonder machine die slij t.


No. 3061


56~ste Jaargang


Katholleke Actle in Italle op nieuwe wegen


jR g g SC


Bflan Tande*5N


B AN K -. UNIJ~E N~s.V
Kantoor WNillemPstal~.


-ibe -- Ste
--j i

Verwijder vergif uit Uw
nieren on eindig t het
8 nachts waker 'worden*
Leef gemender, gelukklger. Zaiver het
blood. Leef alngler,
Wanneer U voor f 0.75 een goed middel
ene dur etquer kutki 4 n, ald zee d el
fen, vergif en surren verdrijft, die U krm
aen schatden, we~arom dtan doorgaan met
slecht slapen en dikwijls wakrker worden ?
Vrsag U~w apotheker HAARLEMMER
OLIE CAPSULES (GOLD MCEDAL),
maar kijk of U ~GOLD ME~DAL krijgt; de
No ld en zin mepee fe haonurd aar m'
rikat. Andere symptomen dan wakker
worden sijn: rug- en oogpijnen, kranp
aan de vo~eten, vochtige handen en bran-
dend pijnlijke afvoer. 8.


BfONAIRIAAN4SE KRABBELS


_


- I _1 I


I 1


L
Z '
t .
t
~i ~ t ~T?1IIFT?1T POLITIEK OVEII~


I -. I


Laat k Ie ne wo ndjes
geen grOte wonde'n ivirden.
'Leer uw kinderen dat het meer 'dan nxuttig is
aanstands kleine snijwonden, schrammen, brand-
wondjes en alle beschadigingen van de haid te
zuiveren:' Oneiddellijk~e verzouging voorkomt her
geaa vn nttkig Plat en`fles DIOXO-
g E ar van okading.re di atsn een aide kune
bereikwaar DIO OE Nis t ons n lig dat zef


DIOXOGEN -. de v eilige en k~rachtig~;e microben-dodei r en
ontsmetter uoor huiseliyk gebraeik.


IL I I I i,, - ~ .CJ b~~ Is..,


UIT~~~~~~. DE1TR~TOBEBR


De Adm iln Etrate ur va n F inanc ien ninC ura-
gaO maakt hierbij bekend, dat alle vorderin-
-gen ~Op~ sl an ~cs: as -wegens leveranti~es of
anderszins, die ten last van het dienstjaar
1938 moeten komen

Uiterlijk den .30sten Juni 1939~

SChriftelijk ter Administratie van Financien
m oeten nz j nI nged le n d

Na dien datum zijn-bedoelde vorderingen,
ingevolge de bepaling van artikel 28 van de
Curaqaosche Comptabiliteitswet ve4-~jaard.

\illemStadl, 2 Jurn 193j9.

De Administrateur van F-inancien,


: r -I- .i, -L I I


ming bezit elf- comtpleet uitgeruste
kleine motorspuiten met een groot
aantal vrijwillige brandweerploeged.
Nog tien spuiten zal het rijk ter be-
schikking stellen. Deze worden in Ne-
derlhand gemaakt. Ter aanvulling heeft
linen Inog de beschikking over de vi'ij
wllig~e brandweer in de geannexqerde
glorpen .met motorspuiten. Het perso-
neel wo~rd~ ~opgelei~d door den oud-
h~riofdbrandineeser Fiirch.
"; Verder zijn opg~esteld veertig ~sire-
ae~'s,.waarmede neg proven worden
genomen, terwiji de volgende week
pok de particuliere sirene's worded in-
igeschakeld.
4~De schuilgelegenheden zjn opgeno-
Tnen. Haar aantal wordt steeds uitge-
Irebreid, doordat firma's haar kelders
beschikbaar stellen.
Als hulppoliticagenten zijn nu 750
personen an opleiding. Oudcommissa-
ris Dijkstra heeft hiervan de leading.
Nog zijh de voorbereidingen voor
een snelle zanddistributie door middel
van schuiten gereed. Het aantal gas-
~maskers ~van de hulpdiensten is tien
,daizenge, welke nog met zes duizend
,worden aangevuld.
Oak administratief zijn vele vorde-
rgggq.gemaakt. Wijkhoofden~ zin, be-
'putteipd ex~ik~ele dpor:-den I6prgemees-
ter benoemd; de benoeming van blok-
11oolden is gaande. Alle vrijwilligers
zijn geregistreerd en d Ce oproepings-
kaarten liggen gereed, benevens ap-
pellijsten, instructies en mededelin-
gen; waar alles te vinden is. De com-
mandopost voo~r het hoofd van' de
luch~tbescherming,' den heer Verschoor,
.is ingericht. En nog vele ondlerdelen
zijn gereed, ten aanzien van ontsmet-
tingsmaatregelen, de bescherming van
kunstschatten .enz. Oak de tekst van de
proclamatie van. den bulrgemeester bij
]uch~gvaa isklar
lu r zijn bestqaaan heft deze diens
met een klein personeel en nanw ge-
buisvest in Mei ver uist de dienst
naar de Keizeragracht- bij de Vijzel-
straat veel wo~rk gedaan, on de pa-
raatheid op te voeren. Alleen hoopt
ieder nu, dat he tnooit zover sal komen,
dat op de vele oefeningen en voorbe-
reidingen nog.eens .de..werkelijkheid
zal volgen.
NIEUWS UIT CARACAS.

Het volgend jaar in Juli zal het be-
kende tijdschrift LA RELIGION viiff-
tig Ja b estaan. dnk gede da n

nu .het initiatief genomen om aan de
redactie en haar staf een radiozendsta-
:tion als feesteadeau aan' te bied~en, op-
d~at de heren ook via de radio hun
id~een bdehend kunnen afiaken.
De minister, wonder wie radio hier
ressorteert, heeft bekend gemaakt, dat


doen aan de goede zeden, noch ook
de goede naam van Venezuela in het
buite~nland in discrediet allen bren-
g'en.
Op de 5de Juli a.s. zullen te Cara-
cas nit alle provincies a~fgevaardigden
bijeen komten om. te spreken over het
melkrprobleem in Vbenezuela. .Dat was
was lets voo~r de mensen van onze
melkeentrale, m hun oor dear eens
ter luisteren to leggen.
Ondler de jongste daden van het mi-
nisterie van landbouw vallen te ver-
melden :
De verdeizig van 1000 ton mais-
en het tevens gratis verdelen vain 360
hectare' ground ond'er arme landbou-

et laatste congress ter ere van de H.
M~aagdl te Coro was in 1928, welnu, 't
vtolgende national Maria-congres zal
geholiden wor~den in Febr. van het
voalgend jaar en wel te Guanare, op
mel ,c gresT deeH. Maagd tvan Coro-
geheel ~Venezuela zal worden uttgeroe-
pen.
Z ou er ook een bedevaart van nit
C~uragao inaar toe trekken?
Er is een .prisvraag uitgeschreven
( tot sitdieping van de haven van Mar


racaiibe. lets voaor e~en Hollander om
'dat te winnen, we hebben een goede
reputatie op het gebied vair baggeren.

Ceen Asth ma JAAR

J.Richards, Hamilton, Ont., Canada, ag
twvee jaar te b~ed met Asfhma. Verloor
$1 c~Cpnd ge:Mobso-A po rst~eefB di~
hele; eacht, kon niet s~lapen. viendaco
stopte de ellende al de eerste nacht na
tEe jfaar. Mendrco is, zo goed, her is
gegarandeerd U in 24 uur een wrife adem
te geve~n en alsthma te stoppen in 8
endacodagen of geld terug voor
ledige verpakking.
Eindist assthma, bronch~itus, hooi-


DeIngseq 4.ri cqona ~r
3eerd en worden dear met grote pyraal
ch~ m~iii;iiae s'ofgen.
Hest is overigens arg still in de pp
Iltik. ta fal~st '"badat et zo wemag.
aletws is, ]ifjest eqs de.incidelites sh i
Bchtl~~~ enel w~at doorP dbe pes~ ov~ef- ~'
Ijdeen.~ Er is delar .in~ teezfabietis- ~tCliag$ M-rt~lb g~epomen, als slIui-
ting 'vanr.dmiakel .boscopen enz., -een
snoot staat tran; big, viraarbi) dnsfei~ -
cschjFk apotltg is ontwapend. Hier, ais
in Dataltand, islt ck de strenge cen-
sour wel porgen, dat de fuiste bericht-
gevirng agt deoorkEout en zoals ge-
woo ~alijslt men dan aan het fan-
tadren
Engeland is no iet klaar met Ru~s-
land en de bkehi pSpliticiss Wil~ian-
Strang,' ts gistes n ar Moshouve-
trokiken~se aomnog r;; el gelnte vinden.
Want van Pol~eni ko an berichten,
dat een 10 dizisal az s~seen verga-
deinbik ble i D$nzig, waar
Ook '9rP~aord sal voeren.
Met tii daa~ider ietwat


I~t pbatsoliiis bero~~t~Ig zleke
De ~pdcfg ueae ala vrmoefein eze
weekjjl5~ Woensdag beeft onze gedach-
NethS s many fcn $oetiarening, aarh@ g tconentere onze gedchte
eigSCf.phdevarvantu~n chbom fbardml-

bqriici~cateag.in'% 'atele lioen in
vesF~a3% wordk enten slit lcht- w
~itdi dr ~eset &rand-J takn scher~bm

sei assor he hialutene oe o de
bvyrale tali ng n athar lagn te de
retrosite dian on mpzwark to maken, wor-
rwsacln lsde an cet gewone zakn voi'-
is ^ll ~dese pmdden, welke diezien
nlcr on~pa dsvx teesande tor de
voeraen te dwingiien z6worden zond
es~ge g~wtensbezwif~ aa gebanie. Het i
i~~t~ sniahc aIeek etstlld hier is zells
mens-aeteen Ic n '~~htBetm zagtea vanales
1isRX' neg, daeede~aeam~n dige opgaan, on
2.d 4.Warmess. wiys v. ort on-


stagess her gaseond verstand over een
d2.>tiX .obs te dd zen viwe n,
rip...... vooruitss,, are wi s. de
ve"a hebsf '"e~a~h, fian ons zg
doshoappen gesteest zijai
IF&t in de moiddele~inenier vermoor-
sten van een %klin -aastal et~Zenen
van een veroverde stad wer aee te-
;eet als een misdaatd van barbaren
98~i~n mrzrarthall WOd

womrsn vir an t~c~~de' ateden als


Uwe oneindigne wijsheid het heel-
Sal regeert, en ons geroepen hebt
;~;- tlsee e everderen van de enal-
hankelijkheid van deze staat, van
de vrijheid en welvaart van des-
zells ingezetenes, vi bidden U
ons in dit gewichig rwrk te 1Cil-
len sterken doi~r Uwne geest, en
ons te ver funnep dier wijsheid,
dat beleid, diP stanadxastigheid,
onpartijdigheld -,en eensgezand-
heid, waardcoiCrg," mlet teni ge-
rust geweten op Uwe goedertie-
renheid vertrouwenide, Uwe dier-
brare zegen over ons werk af-
smpekien en on Uws. Zoons Jezus
Christus wille verwachten mo-
gen. Amen .
Wellicht zon de vermelding van
Christus om will der niet-Christelijke,
maar tech in God gelovende leden
moeten weggelaten worden, ook al zal
een epreebrt Christen dat gemis pijn-
lijk voelen.
Ben gebed; zoals in 1'904 voor de
gameenteraden in Limburg voorge-
ateld, zon daarom misschien nog de
torkur verdienen.
Het openingsgebed luidt:

..Heer, wif bidden U, stort
Uw mi> Again w it 'evQ~;r dees
vergadering wril onze geest ver-
ifthten! ze' heraacsagingen ge-
JistiEm,~P~ pagBt' vii geena ogenbik
anoge t krort doen aan onze
plicht en in staat mogen zijn, de
belangen deer gemnente met al-
alle krachten te bevrorderen. Wij


,t
il
m
ot
e-
r-
:n


:it
Le
ns
Le


id


al


dragen U onze arbeid op to
Uwe meerdere eer en tot he
deer gemeenrte. Amen".

E~in Bct dankgebed na 'de vergaderin!

,,God wij danken Ul na dez
arbeid en bidden U, dat Gij her
wil doen gedijen en strekken te
Sheil dter gemeente, welker be
langen onze zorgen zijn toevel
tronwd. Mog~en daar vre~e e
en welvaart h~eersen. Amen."
Oak zou mogelijk het Onze Vad~
in aanmerking kunnen komen.
Wiji willen eindigen met dit ple
voor invoering van het gebed in d
Staten bescheadenlijk, maar tever
met warmte, aan te bevelen in d
welwillende belangstelling der betroE
kener.
Wrij zijn overtuigd, dat de openlijk
erkenning van hun afhankelij khei
van God: de Statenle~den zelf als men
ei bestaurder zal eren:
hun prestige bij de bevolking z;
verhogen:
hun arbeid 'vtior orik 9anar~ d vtqjchl
boarder zal maken.
More things are wrought biy praye
than this world dreams of, will~en w
Tennyson nazeggen: Door het gebe
w~oerden meet~ dingen tot~ siand ge
bracht dan de wereld wel vermoedt.


*) De concrete gegevenls van d
artikel hebben wij voor het merender
ontleend aan De Maasbode van 2
Oct. j.1.


. .,, !. .. .4
F S- - ?I i I *


sta nden,
g v ni en op erven. Hij sa selfs van bin-
anen het huisz better gaan sankleden en
helermaal op een hoger platn ~komen.
Op Curag~o b~ehoeven vire nataurlijks
niet (e jI~aten over tuiljtjesi maar er sonu
'tenmirikt~eeeni opgeruimde cioral kunnishi
zijn. Het huisje behoeft geen villa tp
zijn, maar het kon tenminate wat mb~5t
wezen d~a~neen gelapte, kist, pgraarii e~
behoorlijke st~oelals een aansflui~ting so
sijn tegen de res~t.
Van dit soort huizen gant nietsl ve~
hef ends. uit. .~
Inltegendeel! ~


On in 80e
Het Isatijden vrolgk gezicht als
(8 irt~~ elhnliroddige' 'wofng~ ornfingd. ziet
'door een self aangelegd tuintje. Het be-
hoeft geen park te siijn al. zijn het maar
oodgwan:4ee, aena84f *,4etyjib:edie
groiet #e taSaairit ;tz bi- '
roner van het huis liethebberij'heeft in
Le~t kweken van bloemen en in de natuur.
Waar zijn anders de volkstuintjes voor?
Om deiniensen .wait leerzaams bij te bren-
gen en om ze op te voeden; om hun leven
rijker te maken.
SWie schik heeft in sijn, tuintje sal ook
sichik krijgen' in zijn huis: hij aal het zo-
veel mogelijk ophalefateren, een verjle


I De Ngusj en .de AmbUl~ane.

s Bi K.B. vani 1 April 1939 is de Gezag-
rhebbjer van Bonaire in rang verhoogd en
ifmet ingalng van die datum zal Hij- de ti-
d tel van Negus van Bonaire magen voe-
- ren. Zuks staat ten nauwste in verband
met de ambulanc$ die de deskundige be
last. met de reorganisatie van de gezond-
heidadienst op Citragao in Abbassyniti
itheeft ontdekt. WSij mogen wel van geluk
el sprehen, dat dese deskundige geen reis
!7 heeft g~emaakst naar de Noordpool of
naar Vuurltand, want wie weet welke
Lijzondere, vervcermiddelen daar wel ge-
b~ruikt: worden. Wij kennen een land waa"
zieke mensen helemaial niet vervoerd
wrden enaan nun l w rdn overg l

vervoermiddel oor.

Governe e t neog ne mde ede lhs
het ent Jekte vervoermiddel is samaeage-
steld, wa~nt er is hieromntrent geen me~-
dedeling gt'dan~inde ~tateni. Dit isdus
een Gehei~m. ER -nu s~tat het on~s v" ijte
fantascran, want een vervoermiddel nit
Abeasyni5 ;. raitelt de fanta~~sie. jaist ro
veel als de Nregue van Abessyni8 de fan-
t~asie~n vati de MEogendhedren heeft pe-
prikkreld
In Alt sy6nill komen veel ezels voor.
'": = tt =".m-e \'""o dihan dn en
tu~ssen de sieke worrdt: vastgeboziden.
Gfaan de bieestjes de verkreerde krant uit
dan wor t, de feke gev ren eden is

!lost van. de lastf die een ~zieke m~aa6r ~geeft.
~' Ook komen or veel leedlwen voor in Abe~s-
h syni ti er sijn er arl twee.besteld vdor- het
rt ka~nitoor van den` Negins), dus is kret mor
e geljlh, dat inh plants vian esels lecuwen
n gebruikt fallen worden, hetgeen nog- by*
:r ter is want die kunnen de sieken onder-


.s en oud sill sijn; Want danzi al men kdn'i
nen gaan wedden of de zieke er onderweg
-e a of niet uit sal wippen, hetgeen up de
r, hobbeige wegen vi' ~Bonaiire 'nidP on"
-e denk~baar is, tensij d.enlq hertonnied weg
II gaan gebrulikeni in Eandijk,~f~ die er nog '
Is niet is. En zo kan men~ verder fantaase-
l1 ren. Bet ware eenvoudiger gew~eest in
dtien men~ een juis3te beschrijving van het
:t o~ntdete ve~rvoerminitdel had gegeven.
:e Quos Ego.


L__I


3 MAAPLPER DAG.


U OntiVcailt Cto l 1.11


de Ami oe gratis

wanneer gij U thans abonneert on.Ad~mmiistratie --


-:t
-

I-
n
n
t


I-

I-
-
a


re
l-
l-

s C
et
-
-


eent eaatb~aar oodlogskdb 5 ~g
beschaving _zipde tw~in( stae~Csyw
Laat~ di' mac .tiii tbed,; die, e'last" ge
ven tot dergelijke schurkezstlreken zic
wel reahiseren,. gat -ilif uiteindelijk nie
alleen: big den "vsjand, maar ook in d
bride lagen va~n het eigen volk, ee
gevoel van walg~ing verwekken. Ove


gaast, heeft met zijn .geweten wel reed
grondig afgerekend.
En ook mogen die Europese macht
he, beran;zich wel terdege .realiseren
dat~ me~t het instoPRte van haizen, scho
len, ke~rken en musraea, de leidende po
siie; vasi Eurypa~ in de wereld en dis
ook van die msooenaartls Avengens za
inxstorten
En .tot oirermaat van 'ramp is hi
oor24gsmiddel van de .on'beperkt
luchtoodlog aaar onze vaste overtui
going bovendien nog ondeugdelij~k ool
H-et zal ongetwijfeld, v~ooal in he
begin van een oorlog, de meest ijse
like verwoestingen anamichten, ge
paard aan het verlies van duizende
mensedlevens, zowel ouden van dage;
als jonge kinderen, anaar dit zal nie
voeren tot de overgave~. Integendee
nadat de eeirste schrik en verwarrie
vtooibit zijn, sal een volk stchwee
oprichten en mnet ale ten dienste staan
de mcdrlen la t andadibeastsij n d
liever te onder gaan, dan zich te. krom
men wonder het juk van dergelijke bar
baren. Daarbii komt nog, dat als n
die eerste lachtbom~bardementen d
repressailles loskomen en de aangeval
lenre zzyin luchtyloteo oven het aan
v'allend land zendt on daar eveneen
d~ood en verderf te verbreiden, he
aanvallend volk te laat' tot de conclu
sie zal komen, waartoe zijn gleweten
loze machthebbers dat volke veroor
deeld hebben.
Het vschijnt voor volken, zonde~
aanvallede aspiratQiiqPs fppifick~e zit
zo Peevoudig oS~ de w~eeld~edrag t
sluiten-oa ~daze merst. weertinvekken:
,de van alle wKiffen. van aeorlogvoere
nit te bannen, do~ch gezien de hedenl
daagse anen~tahtekit :zou het wel zee
naiel zijn daar voorlopig' enig result~
van to ~verwachten en nog naieve
voornit te lopen. Misschien komt me
tot inklreer. als dre eerste- duizendtalle
Sniet-strijders ds4 bodem met hun bloe
;gedJreakst hebbel.


29


LUCHTBESCHIERM3ING.
IN AMSTERDAM. ,


Paraat.


t .1+


i;J Dertigdiainee wrijwi~lliger-s' ;
4 ~MATERIEBL EN PERSONBEL*
J Ter o-vername werrd ons onderstaan-
Istaande aangeboden.
In de laatste, tija is de gemneentelijke
iiluchtbesch erming sdienst, zowel wat
het personeel als het materiel b~etreft, 1
~belangrijk ultg~ebreid, en' ht hoofd
.van de diens~t kan tevreden zijn oVer
de medewerking, welke hij van de Am- ~
sterdamse bevolking onldervindt. lede-
re week is er verbetering, wordt het
rendement groteS..Er hebbren zich meer
dan dertigd extwrijwmilliges opge-
geven.
Alley hopicSf- en ulplposten vaan de
~G.G.D. ifin 'nwa't materiel en per- j
Ssoneel betateE,' r~eed a~n ingedeeld.,
SHet aa~ntal ticrfierdt zich voor I
E.H.IV.O. lieeft oriSgegeven is gewel-,
gi. .
.N~iet minder dian t-ienditiizend in to-
teal,: onder ~wie vele vrouwen. Hat
stireekt va~inzW3f, dlat men. aan al dezen
rjiet tegeiijk curs'ussen katn geven.
Nut de brandweer. De lechthe~scher-


\7 ~dh%~


~. -~.. -. i


Voort Um


kinde~ren


STel. 450 ~


St. Thomad College


Het meest-- getapte bler toi


-1011and an in Cura ao.

Vraagt steeds
MenSinCI O.


Ve rtege nwoo rd ige rs.


RE SW 1ppe! rf AF MET INIFERIEUREi SMERING
rl~~lL1i t bnjzine verkwistende "renA". Slechis een klein`pre1
l~. ~. aegesde benzine, die3ibanschaft,word beau,.
,....0..--. ru..r ....ws."***
-. b . kBfi irkn8 ugr k f sm le sil


Allicro j
O~r. 1


Fl FRANKE.


3-3

Bevrijd U van pijnen
pi jnli jkhe ad en rug pijn.
Met f 0.70O bent U klaar.
Spoedige verlichting zult U ondervniden
wa teer goeddinwrijft met meg eOne.
lichten, waardoor hel zoo popular gewor-
den is in geheel Curagao voor pijnen, vet-
stuitting, lamheid on andere koellingen.
Gebruik en flon a s f .1 va or tr C
karngen- weg.
Good inwrfiven voor aij~ve hals. poljakie
armen. voeten, verkoudiseld altgd re-
so alik het met vertrottwen voor Uw
kwellende rheumaltiek, sheurarstenle --- rug-
pijn neuralgia het stelt U niet teleur
- een flacon krachtige en onsch~adelijke
Omekh MOle ,us maar f 0.70 in elke Apo-


Geheel parallax-vrij, geen dubbele belichting, Spleetsluiter van thoustot l2 sec.,
zelfontspanner, vrsebreobjectieven tot 1:1,9, Tele- engroothook-
objectieven, tshetkvormicro-opnamen, verb~inding voorbikm-
tichtopnamtn, tusschenstukken voor opnamen op zrkotnafstanc~enz.
1 1.Zitkamerameublement (ta e; twee ieuns oe


len, bank, theekast, rooktafeltie); eatkamer-


ameublement (tafel, 4 stolen, dressoir


alszodanig moet irernienwd worden op ~
CURACAO* e"'Aao weg mtet e banlst was o
onderwija vernieuwd moet worden, kan
ik alsi vakman in pluim~fokkerij erlecht
R. K. RtERKEN*Y nitmaken; hier ligt een task voor de ex-
perten.
Parochiekerkr Otrobands: Maarp hier wil ik nogmat~Fs verklar1en,
4.45 ~m, H Misdat ik het grootsta-s~espect heb vuoor de
4.4 v.m. H.. Misd (K dermis) ijver en. toewrijding a~vn thet enderwiizend
7.3 v.m. Ho gms ( n Holl. Preekr personnel op d_,13gohl~ .Het~ is
edern~m. Lof -e..s ad
cnfegaHtf g~~~~rii ~ibgeld 4 worenDjie~i ve~r*
cogrled~en weekr ilt Ie oloniale '5jtek3 ge*
eig**ahlkehar Platermanau: zegd, dat het bij d~ wet verbeden is,
4.30 v.m. H. Mls. om sich te mengen in de schiolen; hij
6 v~m. H. Mis. mag slechts randgevingen doe, geen ini-
.30 vsm H, Mis. (kindermis, nist tiatieven geven;.,1xet to4kl9 ,. Am ~r
'tre' 'ow~~tn daan~och wel ienk~ash4ji~ disk'~PPt mz t~~~i
or3 volwassenen) dan wepl han geven.
6 nmna L gmis Dit is .de b~edoeling gew'ees~t met mijr
Mijnheer de Reda~cteur, U dankend voor
ongreatie.de plaatsruimte.


AlctoholgeBrulicende -
~autbsruarders on (don.
deijke) ongelaCI ~idee arp
enalschddidell spent ve h
l~higa idescht nuchter.
herid! ~beinrtveor ggMensen die in andere asll~es


doodzwijgen, geven dzeardoor dudij
te kennen dat zij zelven niets ad
zijn dan een grote poinhoop.

De goedkoopste~ aalme isn
vriendelijk eichrt.

Hebben de vreugden bna schaden~,
:de smarten hetigh -air 'liftht.

De knisheid haeet geen verschrikk4.C
lijker vijand dan de 'hovar i Ho-
vaardighed8 van het vices v~Ct biipj
altijd de hovaarrdigheid van g4eest
lop de voet. I
~lrr ..


hoeft men er niet bij te zoeken. Maar
als men weer .eens een avond hartelijk
lachen wil om~ de grappen en vondsten
dan is Een 'professor in de archeologic
heeft acht schrfifplankjes, bij een mum-
mie behaorende, in Egypte ontdekt,
wearop en lielde~isgeschiedenis staat
geschreven:; daarvan is her eind, het
negende plankje, onbhekend (overigens
schreven de snuimies tiidens hun le-
ven op papyri in plaats van op plank-
jes!)
Hij raakt zelf in een romance ver-
Sward en vereenzelfvigt ziin eigjen er-
varingen met de g~eschiedenis van zijn
held, de mummie; maar hijzelf durft
nit goed door te zetten, want hij kent
het end van de geschiedenis niet. Mvaar
zijn bruid weet hem een vervalst slot-
plankje te even volgens hetwelk het
end een happy end zon ziin. Dat- geeft
hem' moed, voldoende zelfs on de te-
genstand van zijn almachtige schoon-
vader te overwinnen.
.Intussen komen dan natuarlijk de
nodige koddige scenes die de lachlust
opwekken.

'INGEZONDEN.J

Mgjnheer de B~edaceurpn

Gaarne son ondergetekende liet vol-
gende in Uw blad geglaatat Pi' near
annl~eiding van Uw ar~tik~d ,,Opetir be-
handeling 1940", AmnigodE d~i Carrkgao, 7

ielrn komt een noot van Uw tedactie
voor welke we hieronder la~ten vogen.
,,We h~ebben het selfde gesien bij de
jongens van d~e Amb~achteachool, die
-practisch onderw~ij gengtgp ibii be bour

vrse d He iccjgin Non s
Hierover eontden w e. aarne het voil.
gende 'willen opmerkeni


derwrija dan allse:en de ipbahtssehool,
dris niet op, een. ofA~ bonwwerk so.-
als in boveintakiid's noot beweerd.
De jongenrs van de Am~bechteachtool
ontvangen tijdens de lessen noofit en'o
vergoeding en hebben hier~i ookt noo~it'ot
Alendkoant Met voor dt i~n d
grote vacantie enige le~eplinger-rn &
3de leerjaar timnmeren, blj eenr of ~Land
re workgever twee of drie wPehen ge~
werken. De jongens outra~ngen.dher eat
vergo~eding voorvatn -t 66n golden pok~
dag. ...p
Er is hier dues in het geheea g~ee
sprake van ,,Ho~evel' brgg-il nikathd
tadld ?"', maarr loater eats drangvan deep
jongens om sich enfiga~zias to preparlerajk
voor hun toekomstlig leven,
desq.jongeE~aeslate den d~Eat 4i
voor hurn vak, hebben en liever een a
ded~ite van hur -grote vacantle anttid; 26 steden dan langs do~l~l~ atgas dlt tRe~leeree:
ookis~i hee. I~spreekhars ntiti b~~j
geers: ..Yo~o~r-wt, lioos8twai~t !!"-Lr;;
Mt~inhear EgBde ~eaeteurl, sk dankU~ f
de mij verleende plaaofntembate.

a c. Behowan :
Dircteur AmbsachooS


tent de inveerrech~ten.; Hierbij wo~rden
wij wel op sterke wijze herinnerd aan
de middeleenwse toestanden, toen ie-
dere stad .een staatje op zichzelf was.
Wilt gij in Suriname lets invoeren, ook
al komt dat met een Nederlands schip
regelrecht ~uit Nederland, dan hebt gii
voor zo goed als ieder artikel invoer-
recht te betalen. Verklaarbaar is dat
zeer zeker, want die invoerrechten zijn
een zeer belangrijke post op de Suri-
naamse begroting. Voor het jaar 1939
wordt deze geraamd op f 1.420.000 +
f 212.000 opcenten dus total
f 1.632.000, d~i, ongeveer 42%/ van al-
le geraamde inkomsten. In Curagao
worden de invoerrechten voor '39 ge-
raamd op f 2.054.500 + f 350.000 aan
bijzonder invoerrecht op benzine, dus
total f 2.404.500, d~i. ongeveei- 25%
van alle geraamde inkomsten.
H-et zou zeker wel enigszinls be-
zwaarlijk zija, dergelijke bronnen van
'inkomsten maar op te geven. Maar
toch doet het bestaan ervan onwille-
keurig denken aan de tijden van voor-
heen in ons eigen'land. Al zijt gij ook
Nederlander, in verschillende opzich-
ten zijt en blijft gij 6n in Suriname en
in Curagao g~elijk staan met den eer-
sten en den besten vreemdeling._ ~

Tegenstrijdighedlen. -
Soms zijn er min of meer zonder-
linge tegenstrijdigheden op te merken.
Als gii~tot een Surinamer of een Cura-
maaor geeel ljtik al Neer andrsh b
schoitwt, omdat zij toevallig niet bin-
nen de grenzen van het Rijk in Europa
gieboren zijn, zouden zij u dat zeer
kwalijk nemen. En ongelijk zouden zij
n etd hbep r Maar, vrij zeker zo ce
asyn, als gij zoudt beweren, dat het
toch wel wat zonderling is, in aw ge-
vl ieb h t binnen noben hudn l and
worden.
Maar. wie weet? Er verandert in
de tegenwoordige tijd zoveel en die
veranderingen gaan zo snel, misschien
is in dit opzicht de R~ijkseenheid dich-
terbzij dan -wij wel denkent
KATH. SOCIA;E COMMISSIE
\ NAAR VENEZUBLA.

Deze maand vertrekrt van de Ver.
Staten naare Venezuela cen Katholieke
-Sociale commisslte, wonder leiding van
den Hoog Eerw. Pater Dr. John F.
O'H~ara C.S.C., president van de No-
tlre Dame Universiteit.
.Het doel van deze comnmissie is hi
Craracas verschillende confeenties te
hottden, welke een nieuwe verm van
samenwerking zijn zal tussen de beide
republieken.
Deze cominssie is uitgenodigd door>
President Lopez Contreras, die een
fi~itEmainal :rogram. vcan: Soc~cible wKed
vaac~t wail opstellen.
De~ze commissie is samnengesteld wit
experts op het gebied van wonin~gvoor,
ziening, openbare gezondheid, zieken-
huizen, opvoeding, verpleging en so-
ciale actie op het gebied van land-
houw en industries.
Dagelijks zal deze Comnmissie tee
Caracas besprekingen houden met de
verschillende hoofden van departe-
menten, opvoeders en kerkelijke wear-
.digh~eidbekleders ter advies in techni-
sche en, social aangelegenheden.
In meerderheid bestaat deze com-
missie uit katholieken.
We geven hier de namen en titls
weer, zoals we ze venrden in het Ame-
rikaanse wleekblad ,,The Register":
Father O'Hara, chairman; the Rt.
ofeve Top Mr Ciorrigian, pers der
ca, Washington, D. C.; the Very Rev.
John J. Dillon, president of Providence
college, Providence, R. I.; James E.
McCarthy, dean of the College of


Commerce, University of Notre Dame,
special commissioner of taxation and
insurance, state of Indiana: the Rev.
Dr. Edgar Schmiedeler, O.S.B., direc-
tor Family Life bureau, National Ca-
tholic Welfare Conference, 'Washing-
ton, D. C. the Rt. Rev. Michael J.
Ready, general secretary of the Na-
tional Catholic Welfare Conference
Washington, D. C.; Dr. Thomas Ar-
ran, surgeon general of the United
States: Dr. William F. Cunningham,
professor of educational administra-
tion, University of Notre Dame: the
Rev. Dr. John P. Boland, chairman
of the New York State Labor Rela-
tions board: director of the Society
for the Propagation of the Fatih, Cle-
veland, O.; Mrs. Antonio C. Gonza-
les, wife of former United States Mi-
nister to Venezuela; Mis's Regina O'-
Connell, director of child welfare, Ca-
tholic Charities, Chicago. Ill.: Miss
JTosephine Brownson, Laetare medalist,
Detroit, Mich.: Miss Tess Marie Gor-
ke, executive secretary of the Catho-
lic Youth organization, Gary, Ind.;
the Rev. James M. Drought, Vicar
General of Maryknoll, executive or-
ganizer of the mission.
The mission will retuRn.via .olobm-
bia, Panama, Jamaica, and Hiaiti, rea-
ching New York July 10.
HET TOBRISTENSEIZOEN
INGEZET DOOR HET
M.S. VEENDAM.

SHet was Donderdag weer de beken-
,de fleurigheid in de stad, welke ver-
oorzaakt werd door de ongeveer 350
toeristen, welke met de Veendam de
eerste cruise van het seizoen meemaak-

enTIj zagen ook tot driemaal toe de
;Fokker Snip van de K.L.M, boven de
stad en vernamen, dat 28 toeristen

utnn iing uat nde a M. no e n
negental hereir der Amir~ican Express
Comp. en officieren der H~olland Ame-
rica Lijn zcih hierbly de laatste' vincht
aanlsloten.
Vermdldenswaard is hierbij, dat
!zich wonder de plezieryliegers de 78 ja*
rigke hsee GeoNg Y.Myr i t nd
Fao zijn luchtdoop onderging.

K O


lilfTZ ND)INPG NJEIDBRLANF~ DS
Wrji'ELDPR~OGRAMMA,
Zondag, 11 Juni 1939.
01.25 02.24' unr ~G.M.~T.
Via P.C.J. Golflengte 31.,28 meter.

1. Wilhelmus Opening
2. Gramofoonmuziek
3. ,,Wereld-Apostolaat"
r door P~Lsasecor 'p. Or:A. r. Wou-
ters O.B.S.A.
4. Gromofoon~muziek
5. De WCereld in Vog'elvlucht en
Van en Voor de Missiepost
door Paul de Wraart
6. Eventueel Vaderlandse Kroniek -
S7. Gramofoonmuziek,

Koloniale utizending 13.35 14.35.
SVia P.H.I. Golflengte 16.88 meter.
1. Mars
2. Medise e auserie
3. Gramof~oonmudek
.4. De Wereld in Vogelvlucht en
Van en Voor de Missiepost
door Paul de 'Waart
5. Eventneel Vaderlandse ]Kroniek
6. Gramofoonmuziek.


.Vader van een tarijk gezin.


Parochlekerk San Mateo:
4.45 v~m. EJ:I. MUis. .
6.30 H. hbe i
7.45 KIlndermis
9 v~m. Itoogmis.
7 mi~m. Lof.
ledere Woenedagrivond 7 unir Jon~en-
congregatie met Holl. Preek.
Parochiekerk Groot K~wlalkier.
5 unr V~roegmis.
7 unr Kindermis.
8.15 unr Hoogmis.

Inde week dagelgjks de H. Mis orn
4.80 at.
JIn alle kerken gSeleg~renhe tot Bisacten:
iedere' Z~aterdag vsan 4 tot 8 tunr n~m.;
en daa~gs voor iedere grote feestdag.
INGtEZONDEN.

Geachte Redactie. .

Nadat mijn ingesonden stuk van ver*
Pq1 ik hier even een maisverstand recht

ivijzedi 6f o>nderwgi3~~ i~eedi~~n;~ in de: loop
vran de jkaren beid ik m~oilhaen verbuied;
dat brengt mijn yerkkri~ng nu leenmlaal
mee maalr overal is he; en~derwijs zo ori
practisch op de Bulitenscholen; nogmaals
het ga~at hierf over al het enderawija Ms-
zodesidg en mijn besdoeling is niet om leen
bepaalde school san te vallen. -
Uit het: veralag van de Kolomeale Sta-
ten b-lijkt, dat de Heer Rustiger veel en
1lang over. de vernienwing van het Ondere.
wija geaprokpen heeft; maar die vernieu.
wing, outi de kinderen meelr to trainen
in selfbeheereing wordt door de rjieligien-
ze onderwijsers en onderwijzeressen reeds
sinds mensenheuzgenis ve~rricht. Het is
bewonderenswnardig to zien, hoe de Zu~s-
tersr van de Buitenrdistricten de: kindleren
opvobedenh op godedienditig en zedtelijk g~e-
bied. Waarom. er den zo weinig reslulta-

mD t kot, emdat wie, a qers mooten
Fader 'en vooral moirede siij de eerate
opvo ders van bt knd; ar* t gen e
op ahod gele 1d wo d an i thu omdter
va admurlt~e van de shool nietns te-
rcht. Ook hier geldt het woord vans het
~vnie: ,Een goede~ boom brquge
goede vruchten voo t; een sleehte boojm
brengt sleebte vrue ten v awing
dieH hi ot reet bltr ht o~idderwtis


Met het m~s. ,,PERICLIES" d.d. 1
14 Juni te Curaeno,.trallen o~a. de
volgende passagiers, arriveren,
Ir, P. J. Rosenwald~: IT.JC Rey-
nieree, Mr. M. H. te W~inket~i rater
J. W. van Ziest, Frater.H.~ J.Lemans.
L;UCHTPOSTBRIEVENN. .NAA2R
EUROPA


dat metp g ~nS edm dnD e ~~f~ ~
Juni 1939 de gelegenheid word open-
gesteld opm fuchtpa~stbrieven -naa;~r B:u--
copa over de Verenide State v~an
Amerika te verzendlen..De, verzeuding
van sit de Ve~renigde Staten zal plea~t
hebben per Trans-Atlntic Air. See
vice.
De route is als volgt: .
Vert. Cur. WJoensdag 1 p~.m
Aank. Marac. pe~jansdag 2.50 p~rn.
"ak Ovyteq :chtenui- ada~J en, ;~m
V.Bariee eta r angs .Dhridez wegS am
tenk woren .vero enida zu tn an


linkerbovenhoe~k moelten worden voor-
zien van de aan ui ing. ,, fa Trans-
Atlanitic Air Service''.
De mailsluiting is bepaald op
Woensdag 1;1.45 a~m. terwijl het porto
60 cent per5 gram ofged~e van
5 gram bedraagt. De mailsluiting voor
Eurompadvlia Natal opnWeoensdag kom~t
hiermede~~ tevraln


Nief60 moeten, Vrij
va : zue- :. ai pg
U.w lichaam wordt door 9 mLillioen
nierfi1ters van zuren an vergif gezuiverd.
Verif in aw nferen ofbilaamsiistoirzank
ta jaht gk I er wordo a enuwe ,
mailijk lozen, wat niet w gat met
me one medicijn, Bestrijd d eurgiften
met CYS TE~X. CYSTEX beglint zia ~
weiek in drie unr. Pfobeer het tot aw
voiddening, en wees zeker dat h~e helpe
of ;geld:tarug is gegarandieerd, Vraag
uwaothek~er vian'dzaa C'YSTEX
CY TE X. scermt, a.
voor nietent retaindisit~k, Mila~ss. I


ISETERE VERBINDING MET
NW YORK.

De komst van de Gracelijn op Cu-
ralao bracht een grote verbetering in
de verbinding New York Curagao.
Maar de verbinding Curagao -
New York was er op achter sit ge-
gaan.
dThans is dit ech~ter anders gewor-


ranqilace Canrthagena en Cistoba een
keerit dranteru warn et scchipda dese
Woe rnsdagsf 6le unr pdm opracdao
host ehan 'snch a New York vear- C
thli vao La Guaira, enr Capeo Haiten:


een tocht van 5%i dag.
Voor Curavao is deze verbetering
alleszins toe te juichen, vooral nu door
hiet inlassen van de schepen van het
Socratestype de K.N.S.M. ookt al zijn
passagegelegenheid aanmerkeijkc heeft
verminderd zal deze nieuwe maatregel
van de Graceline voor velen een wel-
kome gelegenheid zijn on csr3omfotabel
en snel in Europa te komen.
FEM~BESPREKING.

PROFESSOR, PASOP (Cinelandia).

Een film van Harold Lloyd. Veel
films verschijnen er vadn hem niet even-
min ails van Chyphn. En filmkonst

WEdELD IN Vt

14(EiE~RLAND.

Overgenmen eit Bees- enNicaweb.
Na de angewone hilde der leatste da-
gen isven verkoeing~ ingetreden. Door
dat het in weken lang niet heeft gere-
gend zijn de lataste tiid op diverse plaat-
sen bosc-en heidebjranden altgeb~o'ker.


Verklaarbare maatregelen. -. OFl -1? as~ 5-9 r-+aePSYPfPsrll. l

Nu ~is het ongetwijfeld wear, dat in
de tegenwoordige tijd! grote voozichc ;
tig-heid geboden is bij het.toelaten.van I.ndlen U zlch droef eestig otmoedeleos ge
onbekendeq, al zijn het ook Njederlanc :voelt, is dikwills de hardlijvigheid de schud
des Mar n de nder kan acnlr r~err dit dus niet. Tracht aw moed, aw
tuers. z. aar beaa n ea Ec.were a t accen- Iwlaskracht terug te krijgen, gelijk dukzendea
tuern zlke epainge toh we strkdoen, door FEEN-A-MINT te gebruiken, de
dat Neederand -en de beide gebieden zoete, laxatieve kanwgom, welkre o.a. deze
san de overzijde van de Atl~antische tid~re voordelen heeft: -
Oceaan ieder iets op zich zelf stands t. u~~r d~e djtma nee ean o e I
rin. Historisch heeft zich dit natuarlijk MoI, nT hebt h~geagotset noe in watde
ontwikkeld uit de qmstandigheid-,e glet sp~issertering~al Remoeillij#
Suriname lang~e tijd eeni ko~lonid e: ;Ittet' kaunwen-Melet de spgasverterid.
Geoctroyeerde societeit, Cura~ao een Het kauwest befort het natuarlijk
van de West-Indisch~e.Com pgB13: ne a; vle nrtei .het ~leliel en helpt zo e
pe 13ovenwindse eilandenow~isi enitSA~g 3j. engt actle wear die nodig is. Ret.
tijd kolonian van partictlieren~ geweest ; taxatieve FEEN-A-MINT, hieeft een
zijn. 19aar, enigszins" yreem$ ifoet 'let' zoete smaak, hindert de werking van
toch soms aan, dat men aan de ene de madlg niet, passaeedde ingewan~den
kat Itenoer van wtr t d e pvis pt eg 1 zl akar i or de res a" c
het Rijk te zijn en san de anilere katit le'ns nairdig voor krinderen, welke verzbtzijn
er zo zorgvuldig tegen waakt, dat die o Yder zotedsa na ann Fe AEMI~NT. Nt
cenheid met het Rijk toch weer niet de slaap niet. Ga vandaag naa9rde bo* aen
id te gt60t ~wordt. koop eeQ paigje r. FliN-A-MINT. 8--33S.


~I
~oO~
t ~L~1"5d~er.~"'d~ te 1 r
: saa~;b:;ss~)I~k;iib~~teP'
~z


. .


GCELVLUtECHT.1 :

De verackeringspwrmrise~ tegen ourlogs-
molest zijn belangrigkt verlasgd en at~q
op het skiv~ean va~n Poor d e rime


In Prankrjk i s anagekondigd clat biin-
nea 4 nrrrden deitroepen sulllenn age


Invoerrechten.


Die afzonderlijkheid, dat gemis aan
enheid, komt nog in iets anrders aan
het licht en wril in de begialingde on


RIlJKSEENH;ID

In het weekblad van genoemde titel,
geeft Emeritus een beschouwing over
de Rijkseenheid, waarbij hij vooral de
West wonder de loupe neemt, en in de
veronderstelling dat een geboren Ne-
derlander naar de West wil verhui,
zen, vlertelt hij de formaltei~te~lteh "di
daarvoor nodig zijn, want ge zijt daig
een' soort latidverhnizer, al gaiit' gij
ook van het ene Nederlandse gebied
naar het andere met een, wonder Ne-
derlandse vlag varend schip, zodat gij
het g::ndgeibtd erl e seigenljk

Pas oort

Allereerst hebt gij dan, als iedere

'EigE an utjendingu nt dpa oonost j ,
die ten slotte toch wel nuttig is, want
het is goed, al ware het alleen maar


nagaan, waar hij zichi bevindt. 'Maar,
om dat document te' verkrijgen, moet
gij o.a. aantonen, dat gij met den fiscus
en regle. zijt. Ook weer een goede
maatregel, want, al gaat dat h.t.1. nu
niet zo heel gemakkelijk, het is toch
dnkbaar, dav i e% h en p icate ne

daan. In Curagao b.v. is het nog niet
lang geleden gebleken en officieel toe-
gegeven, dat er wel belastingachuldi-
gen waren, die maanden en zelfs ja-
ren met het offeren hunner penningen
ten achter waren.

Fiormaliteiten~ bij aankomat

Goed, gij ixebt al die zaken hier ge-
regeld: gij hebt uw reis gelukkig vol-
bracht; het schip ligt voor de steiger
te Paramaribo, of aan de kade te Wil-
lemstad. Gij denkt: Ik ben hier weer
o Nederl ds crodeb ed;. sao

`aart ga~a Ai naar nliet. Gif zift
w'iop zse delands grondge ~ee; g
voor de Gouvernementshotels wappe-
ren, maar voor opig zijt gij toch nog
een vreemde ing. En in zeker opzicht
blijft gii eigeenbijk nen vreemdel ng, a
de and.
G~ij wilt aan wal gaan, maar hebt
allereerst aw paspoort te tonen en
wellicht nog meer te doen. In zekere
in zijn Suriname en Curagao al even-
min op uw komst gesteld, als onze
grensgemeente op die van zigeuners of
dergelijke zwervelingen. De autoritet-
t dt de thben daar moe en degaran ie hben'
dat zij u eventueel wonder kosten voor
het land kunnen terug~zenden dear-
heen van'waar gij gkoed ps tq re,

dat dearvoor zo; liodig zou kunnen
Aienen. 'In Suriname bedraagt dat
f 100.-- plus nog~ landingsg~eld ten be-
drage van f 1.- tot f 5.-. Alleen als
gij van Rijkrswege zijt uitgezonden, in
SuJriname this behoort, of slechts kort
daar wenst te blijven, zijt gij van de
starting van dat deposit vrijgesteld.
Curagao is blijkbaar n~g minder op
uw aanwezighed gesteld. Daar vordert
hebi ~,daa toe eein. speciah verg -
l ing n 4 gtdie osel egns nle r-


theekast) slaapkamerameublement


(met


Rooktafel, spiegel.


spiegelkast).


RO CNOA[) A()I [} IAALA 3 ||| Q


O

Aflransiren van Curagno:o
Na qr ata Mbarts, Pto. ColomPa Cartagena, Oristobal, K~ingston, on Pto.

as4. .,Costa Rica" 26 Juni.
as. ,Sisson Bolivar" 11 Juli.
Near~ Santa Martar, Pto. Colombia, Car~tagena, Kingston, Pto. Limon
as Cr~iseobal
ar. .,Percls" 15 Juni.
Naau Pt4L Osbello, La GoasrFa, rndad, Barbados, Plymouth, Ilovre, Am-
--.;ir aen Wemimra :
as. nCoknlomb1a 15 Juni.
as. ,,IPricles" 29 Juni.
Naar~ Port as Pr~nc~e ea New York :
aJs. ,Crguesea" 26 Juni.

'I.."'v toCl. La Guaira, Gulanta, Cumana, Pampata ,u ra
pwo, rimided, Georgeto wn1, Paramaribo, Trinidad, Barbados,
'tA~ Plymouth. Havre en Amsterdam:t
e. ,Vanl Reasselaer* .25 Juni.
sas Ciagnaea" 16 Juli
MI~ta^ Pta, C4abel a New York:
aas .nlla" 16 Juni.
s. ,,strcea"' 5 :231 Junic I

sa. ,, M radr' 21 Juni. 6 p.m.
ras. ,=l Libertador" .26 Juni 6 p~m.
44ear Cgtitaban em Sm Paelte East:
an .dioecoop" 19 Juni
DiseL atmar Itrmerpo em Boterdam:
, g; R non~an=* 23- Juni.
AM. ,Hb, r~ en" 7 Juli
Nea l.3~s brrs
as. ,,Astrea" Woensdag 14 Juni.
es. .ID -ibetador" Donderdag 15 JonJ. 2 p.m
as ,8) 14betador" Zondag 18 Jui 5 p*
Naar EM.urrQ S~ct. aan, Saba, St. Eastatius. en St. Kitts:
ras ',BC~arak't" 17 Juni. 9 a~m.


Huwelijk van een ]Fie~tarijder. Paul
Maye, FraLns kampioen fietsen, worrdt by
het verlaten dter kerk enthouisiast toe
gejuicht~ door zijn breeders in de sport.


- -I- L r


Toen enige weken geleden Danzig in
het middelpunt der belanatelling stond,
namen versechillende inwoners van de
vrijetad de vlucht naar Eng~eland.I i
Op de Britae werven wordt hard ge-
werkt en de ene ocurlogsboot na de an-
dere verlaat het dok. Hier zien wre een
van de laatste nieuwe otlderzeeers
, Triad" die voor het earst sijn element
kiest.


Hoge bloeddruk is gevaar-
lijk voor hot hart.
Duizenden mannen en vronwen boven de
40 ondervaihden de gevaren van een gestoodr
hart en verlamming vanwege hoge bloed-
druk Hoge bloeddruk is' een gebeimzinnig
verschijnsel dat meer doderi veroorzaakt. dan
kanker, gewcoonifik door het volk fereer4


ogen, duizeligheld, korte adem, zenuwachtig-
held, slecht slapen, hartpijnen, dommelig-
heid, kort van memorie ets energie. Als U
ana Hen go dedsya7ptme lifdt, tl nt
in gevaar. Begin de behandeling met Hynox,
wat de hoge bloeddruk reduceert reeds door
de eerste deasls, het neem't de drukking van
het hart weg en verjongt U veel jaren. In
koyle: tijd. Vrang Hynoax vandaag nog in aw
apotheek. Htet is gegarandeerd U fitter en
sterker te maken, anders- geld terug.
Agenten: DE LIMA Gr CO., P.O. Box 158
Curaqao, N.W.I.Fiat! Moge 't vroom gemoed
lIederen dag dit word herhalan
Als Utw plight en li~efdegfloed
Vader, Qp onsj nederdaleni;
Als Uw inspraak, sterk en~ zoet,
Ons Ujw wegen krennen doet,
Fiat! blijve ons aller b~e
'Bij het buld'ren van de baren,
Als bij 't bljde spelevaren.
It de nacht van ramp en ~wee
Stormed d~oor of kalme see'
Fiat! voert de bark ter ree. .


r _
Ten~einde 'variat~ie te brengen in het voetbalprogramma, heft het Beetuur
van de Curaggos~e Voetbalbond een programma ontworpea dqEt piet p31en e~pige.
belangrijke weids djen belsoot, doch tevens verschillende spelers de kans sal
geven in sware wedstrijden hunne capaciteiten butten clubverbabnd naar vo~rli te
brengen. -
Als eerate dleser wedstrijdetn etaat op het programma een combinatie vanr
op Ptmda wokeande 'speles togen een combinatie van Otraband~a, de zg ,,Pun-~
da" viz ,,Otrabanda" wedatrij'd die op Zondag 11 Juni e~h. op bet -terrein Mundo
Nobo gespeeld sal worden..
De Curagas~se' V~oetbabondS beeft -dese elftallen l~aten sama~tellen door de
twee oudsite activev) international~e spelers, en w~el Alex Senltiago en Antionne
MladarEo; de lasrthts han wiegens eek lichte bleasure niet aan dese wedatrijd deel-
nemen.
Na zorgvuldige overrwegingF hebben de samenatelflers bhaloten de na~digeste op~p
het veld to brfengen, t~w.:

PUNDA r


geheeld
Jeuke uw voet, kwelt en pijoigt hij u zo-
dat a meent er gek van te worden ? ~Gaat
de knid stuk, schilfert of bloedt ze ? De
oorzaak van deze huidziekee is 'n kiem
;de or ;a lbele werl~d verspreid is en

eeVotgapore, uk.,Dht~
'd kunt van deze ellende verlost worden,
als a de oorzaak wegneest. Een nieu-
we, ontdekkingl, Nixoders, stopt aw
jenkr in 7 minruten, doodt de oorzaak in
24 unr en herstelt de: hadc, maalst ze
zacht en zuiver in 3 dagen. Nlx~oderm
is gegarandeerd aw jeak geheel te gene-
zen en aw knuid te he en aan aw voeten
ea overall elders, en de oorza~ak van ex-
zeem, eitslag, ringworm enz. weg te ne-
men of geld terug voor, ledig pakje.
Vr~aag by aw botica vandeag Ni~xo-
NIllULIDEII $eltrnibeschermt -.
Voor haidziekten, 2


s. E. ht. JI1DURZO & SOIYS,-- Agenten.


'fE VIER5WACHTB>TN SCHERPEN OVER DEP MAAN JUNI 1939.


LE~VI$SLUST HERSTIEID

EaN 24 ggy.
Hiet is oanodig nog te lydenp aad verlies
van kracht en manneljkbe~id, swakzne- ~
mosie hunuaenda ruij o ed, ziekehnid,
goed middel heeft glevonden om hieraan
een eind te maken. Dit middel is in te


efblen~sre in, talten o~n ei cu

ur vchdt ksac doner zw Het sr~

kelen, a voelt n vol kracht en levens-
medt.a get erbazende ner- erstsellbr,
precefd in U.S,.e eat te koop byj alle bo~
ticas, onder galrantle van voldoening of

gddmtaakt UIf e o ~ 5i6iti of g d
t~er voor ledig pia f BEnh delbbel-
k & fl~iesi van 48 Vcf!Tesbs hst wel-

.I-~B e U g~arante b-
H~e~ratelt -moed en kracht 3


Z I I I


BOEKiBESPREK;ING.

HET VUUR OP~ DE BEBG.

Het: kven rafi den
9ivivtneno viaii A.isgg

H-et leven van den f-I. Franciscrus
van Assisie, den Poverallow ii dBogr
velen en op velerlei wijs b~eschreven.
Maar z~als Renke Zeller, dce beken-
de Franse schrijfster, waarva'n reeds
eerder werken in de Nederlandse taal
. werden overgebracht, dit leven ver-
haalde, geschiedde slechs een enkdel
maal. Zijn de gotlde en gezonde broe-
ken over den H fEranciscus, in' de
;Nederlandse taal geschieven of dEaar-
in overg~rachte t aazi de vingers

Dearom bea~i~~b~tionsagoed, me en-
kele woorden dat iimnd~ciff tir vestigen
op het nieluwe haekr over het even vuan
den Arme van AssisiB, uitgeg~even

Zte l, va de Bnd vanb Rng Zele

,ed rlandso .eegegeveon. HeI b
wonddere even van den Heilige ~trekt
"a nsvaren'Th, oeab edan kekki
Izien we de boiste tild waarizi lij leef--
de, wdarin zichz eijn zo sterk beachou-
-en rntgli to kwerkzaam leven-
Rente Zeller .heeft dt boek gencihre-
v~en in een. echtEe en waLImne Francis-
caanse geest, niedrerig en zonder zelf-
;overschatting. En da-arom i~s het, haar
gelukt, het onuitsprekellike ult te druk-

Ben werkelifk rijk boek, waarvan
het siterlijk door HSet Sjactfum op
santrekkeh hie wipze werd Lerzorsd.
Verkrijg aar bij de Boekh~adel
s;,St. A~ugustins" St. Thomasco6llege.


De sonnidge kant is de bjeste k'ant ~van
bet liPeeastic -
Eam een-soag Sjitbt e abiib san
alis IQig '~~-~~:~eie
m" ** ~bp~~b~
*t c~~a$~~~i:l-i';:


__ __/ ___ __ __


;
r P~

Q
""~C;~;;
\
'r
~BkS~1


To EUROPE, via Pto.
Barbados:


Cabello, La Guaira, Trinidad and


as. ,,Phioenicia" June
ma. ..Caribia" June
ss. ,,Ionia" Junie
as. ..,Patricia" June
Tfo OENTAL AME~RICA (Pto Columbla, Oartagena,
tobal5, Pto. Limon, Pto. Barriots) :
as. ,Oakland" June
as. .,Patrcia" June


4

15
29


3
7
15
22


ss. ,.Orizaba" Ju
me. Cor fillera" Ju
To PTO. CABELLIO and LA GUAYRA:


ne
Lne


Eucharirstisch Congres te Algiers.
Hierboven een foto van de K~inderrcom-
munie gedurende het Eucharirstisch con-
gres te Algiers.


ss. ,Duarazo"
re manscL~AIBO*


March 11--12


as. ,Alemania" and ms. .,Frisia" in connection with our
tnrasad~antic steamers.


Edwards, Henriquez & Co.,


Catragao, Tel. 106.


AEU~B TRADING CO0., Araba.


3 dagen


J ndre
( UB )
Baklhuis
(SUBTr) (d
Pie~t~trsz Mario
(SUBET (Feytjen.)
Emmes:B: .'.'
Sialcedoi . SyBT
Doran UBC~T


Rosn
(Sc erh.)
Thod4 Md
Scherp.) (I
Bosch 19J
( SUBT)


.Davelaar
Feyen. )
ahir. Sr.
(Scherp.)


Bernabela
(Peyen.)

SU1BT
rSegnoord


:S.S. ,SAN~TA ELENA"

~ y-F.8 ,,>SANTA~L ~ L ROSA"
3s. ,,sanTA PAULA" ~
S.S. ,SAINTA ELENA"
UltalatItend' bii~tenhutten met

NSjll MARACICAIBO, via Aruba :


I-


Juin i
Juni
Juni


V. Ev~ertsz
B Jansen


SJuli
prii6' aootwja~te~rbad.


OTRCABANDA:
Ro~ndijk Snares G. Pardo Panpelek

g: AJ -(J.~~) 5Hl 1e


(ROC)


Phiase
(S C~Ccy


S.S. .C I 8 8"


(Vrfacht alleen)


Juni 12 18


8.8. .CI~S 8" (-Vracht alleen) Juni 19--20


s.S. CeIS s" s


(Vracht alleen)


Juni 26--27


VPolh.' vahn Ecks
Tra~8nsv. Bosnie
Jde Ctdo -Voth


ClEarence
'de Korop '
d. Parao


Vlh,
Tra~nstP
.. J.. Holland


,,El ~Ifirtador"
,Miai Horn"
.Strao"
,,San Rafael"
,Mkles"
,,Cliss"
,H. C. Hiorn" (Nih
.Barals"
&. l~bE~ :,
.Abstra"

.1)ke~ao" -

,Ak~arce" (C~bee.)


Ned,
Do~ 'DIhttsch.
Ned.


La Guaira ArubaftM.bo.
Pto. Colombia Pro, -Cabello.
Maracafbo Pto. Sure.
Cd, Trujillo Amrba.
Oost Venezuela ?
Maracabo ArabaEjM.B. ~
enwp.) Cartagena Cartagena.
B.WIS.E.I~onaire BoairetB,W.E.
SPl~a. Cabello 940; CTeilombia,
N.-YorkiPt. Cab ArubaljMu.b.
Pto. Cabello i P~to. ("alom bia.
MI.bo.)Araba Aruba~llVIt~.o*
H;laitf . aiti.
Sto. 1)o~ingo Sto. Domningo.
Crsabat - Southa~pton.


if Juni op


'Zoals bemeirk~t zis wotdeh, iWebben der voetballiefhebbers op
M4undo Nobo el~e gelegenheid hun hart 09 te hialen. '


Wegens verhindering van enkele spe~lers is het mental van xle Pundat ggciaenpd,
H~ETZ BBST~LUUR.


Dke Waitneank on dE OlCm,


De wasrthldl~ is naakt, omdlatde long~en
hin~le hisedf ~ boihef~t am afo ti.Pouver-
Montsseek~~

-'941 vltee ezi gelur, veel vriendseohap
en; Ifiefdie fi4%ben schipbre~rk el~eden op
de diid~erese klip, die men mis~9ertenan
nosiat;

ax.3 ... wasr~vrt~~ raena, masr 4.
e6 azgoedkeuring


W~aar; mensen agjn, erijg 9 .
O'p, teder gebied v2Lhmesty a
han~ nodoit ggfheel5 Sp~itengesloten1 ,wprd
Daarm~ee mcief men~j altga rie~esingliotz-
den. Wie vah zichaelf of vi "asideren
verP~n~deplrstet zond6er ~gebreke~n to iiju,
did mragad~e berate bedo6e1i: tr~a werela
besitten, 64) mtst dp stodige 'seid des
levens.

Geluk $10& innacll$15.evewic~ht z.


eI$tPatr wgn anska hearstut onthoQgen
HXing kwijnend, enr -ter aar~d gehogeri,
Odfmadia2tig, hualplooe en :allen;
Eea ohboo~n voobt Ihaawr om t~zith heen,
UI (dacht hij) die geeziyroebt Inqpg
dragen
I. k bent~~~~tttt~~~ te meer verplicht een vrushtb W
plant to schra~gen

$e "eon~irt a.s vaLn: a rid. is. as
.we~i JiYaceni; e~.Ra an*,


Next sailings front CURACA 0:


door het dagelijksche gebruik van Sanatogen.
Weliswaar is mija dagtaak inspannend, een
gropte ?verlaaltwoorgetijkhe Id~. re~s~t on mij en
mlin ir~e~Ldag is lang,~ ;naar ik ken jeen veb
moeidheld meer, sind~s ik dagelijkrs Sanatogen
gebruik."
De tijd kromt, dat energie en veerkracht geen vanzelf
sprekend bedst meer zijn, maar Uw nandctht Tragen.
Steun Uw gezondheld en senuwkracht door bet gebrulk
van Sanatogen.

Sanatogen` houdt 1.1sterk en9 opgpewektt


Voetjeuk in


1 ** L I I 3


8i~ Cull'898se Voetbalbond"*


~O"CE ~ LINE1


I


~QW~tii~Arr00oobehouden.)
APVtYAAR~LTPET VAN CURACAO:
NAAR NPW~ YORK, via La Guaira, Pto. Cabello, Aruba (falcul-
tatief), Pto. Colombia, C~artagena, Cristobal,
KingstBon en Ca~p Haitien :


~Advertaern doet ~verko orn
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs