Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00150
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 19, 1939
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00150
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text
e .... ......eg .. ... ... .. -- --


1IL e-m .mnamLFRs...mLPum so-~Ysu see me :m-ru B~)~_t~


v'btI 1iOE01i 1301at C'n ii10 0

nI10a

.-
1 .~,
0 dr
ooi i


a- ci j _in de o~lur an


nc~ nu;~r de itensch appe ike
owns n ;; e ;ilcnaniishe a
c n km nen ut caanak
orde Can; on ad n
Slechtis 25 cts.

p-er- tas.
InlH- 0


I T~T.- I __. - I
,-~-~a~--~-urw-s ~U ~-C~YL~i- ~LI III ~II~Lil~PDIS~B I ~ 1~8 lsll 1 IY


t~~-:Rh^:'.c'~j9'' ~'a~ I I.r


;1.: ..I~~,~9~_~A~LC ,~:~~..~.I*;e~s=yn~~), f..~-~ir'~~~ rh~r~


~Cr,


:I -' I
h~l- -LI


L i
?' -.1
.;- iif
c~ i
I:
.6' ~;19 a I ~f-~
hlil
~ di~-~ u:~-


;- i.


i
?r'
~t C

't
~bi:GS
'' '~';
i~- ~L


!5
4~-~: '."~'.s
:,7

r `
~-: ~
k

' a;


:-
B..


: iP"
"`
II;

P":'r r


:I
'

o.~-ii
I__

c. '`'

%..
YL_~!P;L _i


c ;


;r


wollTr.S~P~J~tjOn. asca~~re -awa on an was em 3CP~


~i~ ~ir-~~:~93-~.'-:;-1 -- rr C~r rT~h~g~d~Ba~ It~MPyl~ 'Q c~rJ

i. :-~


.nw e wr w- n was.anas an. .*n w nese im m am almm mame ns-c er am a. w~ e~ mna e ..e*n~w st wa e rm rmrs ..


k'~PrllWB~dJ&HL~

r :: r
c~
S
i '5; .~ i ~
q"r ~ ~Ss'
c:~
: IIJL--i
~i) ;li
~i ~1~~ ~d~
3~t~ 5' "i
~C `; dr
..,.
~Fd~:~
,~

j~ : ; 7~'-t- 5
.i :


De~F Nieu i


1' 1


indn


1: I -n : am


1 i z! I


jpI ap. f t


i i
I :


i


IIi

inta ri hnci:11e :e O~m


\. 10 a ne e n

a'( c:Cr-Ge; r mann;s wui en a!ls rn?:nu ov
iiik w -,I. 'Toen wairei hj henI do hoo~fde :-
tevens1 h~oofdi ?;n d!e i ropoI~Ily(fmean'l Sch: 1
a w in I! ,


0~ on

ii-. bu i
iii'


i::
' :


'


;ii
: : i":-1.


1 liil-iiil


;I ii


. i no
n or Pe: dit


n li ~~ he~ na;ti


;-. r..


Ir: ins. n Zu kanw we!~:~;!-!~ ~i l;~i~ede to an your can c)


w~ordon! ll het! licht vain onezt me :no tij (


Unt
n ze repeln
do in-nu 1.
n M.
me bl ue buyen n e:
u ude ptibliek Zeker ee::
usal.: eiTn. 31 is dit nug can
R.En Man inor 1 at
rs .:on -laze ornweg houg op Legen
eg unk :1 twinic verhotering b en
en,
Es witHoling win het verbindings-
pral .eeta Znu din nok carder dienon ge
cht to wolden ann de ; .1 ,
11. :th- ann do kani van ans ( Jourov.


I '

1


ulk nn .s


c Rf. F'


+' '' 5


i~PZ~P~ '*'-rE~
ourrur~L-;ww-l-ru;rr~ul su~-Laruaasprrr.uaa~mr


n, i !i-l in \ ei ctas e op: nli -eviliil

raz a

_:

fde~(: nu n ie ce\U ~ 1 1 'Z ft 1 S C


I:c 11 ;ii lze c~lielridiingci Wa: nncer iit
i, ch'jairani ziudlen or !,er dag can twvin.

dee ide nehve n n

n. HNgeon *Tils hijinekiar eker


Eune .
:ns 2


ne


-I I--1.


un sed

inarbij


rn;: inal me
land .But
nor Hi w::el

a as e


I


r- 111 ,.


:A*iFS munana :'c4una1?i~gZklSmeniYYnn-Umamrna


ne IIn


I


1100a


0 I ::


In:n
II.t.iih..ili -?


117


I
(li


-;il


: :I
: : :


III Itl(
ii
-


rl '


I!;
i. .


i


I .II.L1


t
II
r.:


1
I "r:
i" ii
'~~~*"ui,

t:


g9
rpl 6litr ~T~gl'i i

-litler
i
j:Ss~i
r


POSITIEVE RESUB~LTATEN
IN 30 DA G EN.


M6E V ROUW :


Weeg Uw kin~d eens.


C~eeFf het


daairna driemnaall daags TOUaDY

gedurende 30 dagen. 1Naeeg bret


':. r? F !, 8 .
Uw~ kind zwiaarde sqeodn

Uw kind sterker is,

U~w kind better ye~Voedi 's.Neemn met TODDY'U de pr~oef van

dezee 30 dagen. Daarna zuilt U her ~

altijd aant Uw ktinder-en geven.

Als ze altijd miet TODDY ontbij- j

ten, zal het hun goed doen.


~a i ~F-;;c.i L


VOEDT EN VE~RSTERKT..
De Militairen vanr de Koninklilke

Marie RSETVE

aanwzjgOp CUragaO

Worden hier bij ver zocht zich in den loop

dIieter week 'aan te "melden bij' o~ddrge-

t ee ke nd e. .


GRIJZE HAREN.

~tn e E iem en, beeki -i''k e S~of Eau de Cologne bijvoegen.
Gebruik deze verf volgens de instruc-
ties in hpt doosje Compnesto de Barbo.
Al depie bestarnddelen iija zeer goed-
koop~ in welke apotheek cden ook ,
Voor grijze hxaren. Barbo.


LAND BId DE ~PA-USKRONING TE
BOME.

W ehebb ijmtant dena angelf'eg,~nheld d
in .ons blad van Woenedlag reeds een en
ander overg~enome~n nit de Neder-landse
pers.
Gok de later ontrangen mail had het
nog d~ruk' over" dete affarire: wel een be-
'wija hoe dese ,,afwezighreid" envtel, is ge-
riomen.
Het blijkt verder nit de-perscommen-
taren, dat het weer ter wille van de coali-
tie was, dat is teegegeven aan de protes-
Maitsee groepen vian' aitir~evolutionnaii~en
en Offis4t. Historischen.
Het bleek achter~af ook dat Miniister
Patijn wel anders gewild heeft, en het
plan geopperd beeft, onzen vroegeren
gezant ten Vaticane Jhr. 1Mr. v. N~ispen
tot Sevenaer, die in den Hang vertoeft,
are special vertegenwoo~rdiger van ons
land voor dese gelegenheid naar Rome
to sturanm, mear dit plan niet heeft kun-
nen doorvoeren.

Een sciaisti~sche stem.

De he~ KleerIekoper spot als volgtwerd inderdaad een beetje raar, toen
ndt alle landen ook alles behalve hatho-
liekre, het bericht~ kwam, ~dat h~un verte-
genwoordigers n~aar Rtome onderweg
9pe,
B~ovendien hebben dfe beschiouwing~en
over en weer bij del pauskensze weil ge-
lee~rd, dat ledereen het Vaticaan als een
centrum beschouwt dat voor de wereld
en haar lotsontwikkeling~ van betekenis
is. En als de zaak eenmaal zo staat dan
kanr uitzonderighre afwezigheid nooit in
bet belang agjn van enig land.
De heer A. B. K. wijat er dan op, hoe
de Kath.' pers begrijpelijk teen dese
k~leine houding van! ons land protesteert,
mear wijet er t~evens op, dat deze ben~e-
pen houding alleen te wijten is sarn de
'hekle-protensaHtantegroipenoap ivbelks:sa-
menw~ething; de h~tath~fezC zo, 6r Itjp~e-
sta- Irle~En.!~lr 'hitr~ab~ dan ook de consequenties maar van dra~
gen. En dan besluit de heer A. B. K.:
,,Mdet de andere partijen aou de zaak
best voo~r elkaar omen. Maar van deze
wensen de hatholiekren self sleh nu een-
majal op een vrome apstand te houdien. -
Dlat Zoirag~ to Route Nederland ont-
ontbrak, is all66n een gevolg van de
coalitie. Bestond die alet dan wras het
Ileral binen een einmaal in orde"'.

Aklus spot de heer.Rleierehope
En helemaal ongelghB heeft hij niet.
Wie de reebtse coalitie met ~alle kracht
verrdedigt moet ook dese dingen rroor lief
re~men*
Het vaderlandse protestantismet is nu
eenmaal op dit terrein niet breed en


CUIRAGAO.


SCHILDERiIJEN TENTOONSTELLING.

De Inspecteur van Ond. deelt ons mede
opverzoer van de CEagamosche Kunst~
arig, d e nto ~tlig van wer*
k van H~olla e achilders in de Hen-

dag 20 Apopl e~d v hl tin oond e
unr van. gratis toegank Uik is voor leer

Lerar vn de Cura at scolhet, vo
M.,U.L.O. Er sal g~edulrende die uren een
oderwijser(es) aanwesi~g sin voor tee-
Micht
Indien het mogelijk is ondanks de
vaeantie -- groeps~gewija te omen, heb-

sem dobege edeendeblleekahn oo

eose mededeling welwillend te willen op.
nemei.

INWI$DINGC KERK
GROOT KWARTITlt.

Ziondag a~s. 23 -April sal dleplechtige
inwijding .plaats vinden van de nieuwe
kerk te Groot Kwartier.
Des morgens te half negen sal Z. H. Exc.
Mgr. P. I. Verriet te Groot Kwartier
arriveren en voorafgegaan door bruid-
jes en leden van de Jonge Wacht sich
naar het herkgebouw begeven, waarna
de inwijding zal plaats hebben.
Na de inwijding sal de plechtige over-
brenging plaats hebben in processie van
het Allerheiligate van de oude Kerk naar
de nienwec. Hierna sal Mgr,. Vearriet de

Na afloop hiervan ist het receptie in
het huis der Zusters.
Des middags om 5 unr is het pontifir
:aal lof met predikatie door den pastoor.
Na afloop hiervan is het musiekuitvoe-
il~ng door de banda van de Portugezen.
De ~piechtige consecratie zal op een la-
ter` t idatip plants vinden.

DANK ENV ZdGtEN '


mee doen. Goedgekeurd door Good
House-keeping Bureau en:;ct dot alle
dentisten. :~


Het zuivert als een 4oevermiddel.
Legt 't gebit of bridge ineen half glas
water, voeg er aan weinig Polident poeder
bil. Laat het 10 tot !II, spnuten liggen,
brn k.'t gereinig~d .. ..,. Idaar voor het


a,
e
S,
t -m-
i-
w

n

n-
n
.. .

ei


1
- 1

e


d

..i


j


c
r

.t


Reinigt uw nieniransan ver
gifte0 8n !S 00ehets wakke


s-Leidt een glese der gielakkirger en

]Duis~enden mannen en vrouwetn vragel
sich af -waarom rugpijn hen lastig valt
wearom sij 's nachts dikwijls naar de
privet moeten, waarom de afvoer weinig
soms pijnlijk en branded is.
Leder van deze sy~mptomen betekeb
'dst uw nieren en blaas sandacht nodi
hebben, voordat deze kleine verschijn
~selen -zich ontwikktele in ernstige ge-
volgen.
Om suren en vergiftig~e stoffen .uit u~
nieren te verwi~jderen, om de prikkelingel
van blaas en ni~eren te veresalthn~ eqghel
in gezodde working te stellen, koortl pe
doosje GOLD MEDAL KA.ARL;EMMEi
CAPSULES voor f 0.75 et gebrnikt- s
al s~angegevet.
Deze onschadelijke, beproefde en ulke
're mediciljn heeft altffd een goed gevolg
U szal iiCh bihnnen enkele dagen beter; go
voelen, omdat deze diur~tique b-uitenge
:woon surccesvol is, ij' de nieren ver
sterkt en uit uw Michasin alle exrce""
van urine-suren veirwijdert, die dikrwijlr
de oorzaak zijn va~n pijn en reumtkiliek
Muaar overtuigt u GOLD MEDAI
rHAARLEMMER OLIE te~-hopen d
Singr~ed~ie~hen hloin'en' direct vaintit H'~kr
lem, Nederland, vervolmaakt in Ameri
ka. Alle goede dingen worden nagemaakt


In de eetsaal emerlite mevronw C. op
de dag- van aankroma~t by' het begin van
het diner op, dat Goering an zijn vrouw
er ook waren. Dadelijk daarop gelasttE
eeln cD tse epolitiema 1geT Hme oaa g
eerst het diner te mogen be~indigen werg
van de hand g~ewezen.' Ook werd geen rec
den, voor het politiebe-vel op egeren, De

Sg bracht. lievrouw C., dieqer op de e ig


antwoorden zeer ongelovig. Mif ne~edide;
d er beeige der u tatngen over dn
heer Goeringf waren gedaan dan &Hneen
het opmerksaam maken op ag~n agnw~t
sigheid. Bet gazelsehap word in het ka-
maertje opgesloten, van 9 unr 's avonds
tot 66n uur 's nachts. Daarna mocht
het naar bed gaan. De volgende morg~en
werd de famille belet, na het ontbyijt nit
te gaan, haar koffers moesten onderzocrt
Sworden. 's Avond~s wilde sij het Casino te
San Remo bezoeken.. Welwillende mensen
Iraadden haar dit af. De heer Goering zon
efr ook heen gaan. Gesien de argwaan
tegen de families C.' zou ook dit bezook
wel eens onaangename gevolge~n hunnen
hebben. De famihie beeft er gehoor aan
gegeven. Zij is Apoedig daarop van San
Reme naar.Nice Fe~rtrokkea


BERTRAMl.

De psrimaat van Duitaland,' hardin ~al
Ber~tram~, aartshi~schop van Breelau, is
o~niangs 80 jaarr gworden.
Bij die gelegenheid lamen wij een merk-
weardige geschiedenis nit de historie van
-de strijd tuese~n Kerk en Nationaal Sb-e
atalismre.
Wid lean dan:
d tn be nfimelocdim an d
tramn een droevre hruiaweg. Steeds stald
hij.onverachrokken op de br~;ea om'de
rechten en vrijheden der Kerly te verde-
dips .
TIypeend- voor ziin houding is wel de

v snded eisod e i hetjtr 1 t ~B~


" ~- ---- 3


e9id t was, It)a i voo Am riaprRoogeseve te henbe ntoigde tteren confe
retie mtd ner ais d e.Sa
ten ine sloen taij beopateli vaneei
program toteefd vermiaanerin er bewape ~n
ning en een vebetPBc~p gering vande ecne
miosehet d en hatne del t e olf
Verier vreg d acrie president aan e~ die
te ators eten, aatie voor onath an elij
heldgeduend tt fermjated voor al di s
endinavisch en vreerng Baltise Staten, i
miphe~t bsonde Poen hnenLitaeRn
Rooedelt noem~de or 25 opent vroeg Mua
solini een Htear hni integrtitn onaf a~rlj
hcankeinrrkshei ten arandahen Sttn


Earst hebben Mdussolini en Hitler g~e
strege als mioffen; totdat Roosevelt de
ze boodachap aan alle regeringen heef
gestuard an ase elfa in but Dut ea Its
as...P as wRkeT1a over per mado weit, e
algnada sodat men eoo in Duitalant
?en ItaiaF derse voorrst~ege to heren treg
Vooratellen, .die, wanneer Itaih et
D~uiteland ~wlprketiki goede bedoe~agez
hebben,~ geneeeepteestd mooten warden
Wanneer me workaelik so van prede how
den ea Eitler egOL rmaset nam sijr
4pens gageagif woorg~ly g~een Apri-
torial mdai4 asri it goI~tdiarop &
son dlit een gategenhalit mageani~ medieidt
bandon vaan. to .ie
Mraar...... Htler sak aplf in een R~ijks-
daly dcia 28Ap ar ~ stral ordt b ge
roopen, h$ antwourd geven! ijhe
Wel$ een bewgis datt Roosevelt raalB ge-
.alagen Beeft. Trouwens. Goering dieeft
uren lang to Rome met Graaf .Ciano ver-
gad~erd, was to antwroorden. E~n lSitler
self heeft aren lang met Rome gatele~

Deartbii ]rt dat de pghele w~erel atn
Rloouveeltt adhaes beeft be~taigd met
sijn voorsrteten.Annermaenna president en alien hi et
met lugla se as in. En dians pogen wor-
den heS~teh met detattantleme, ingri-
aeas, ain nabitbeit. M~en eaet up met wel-
he WtQ i in de las gi
contrs~acteg en garantieerdragen jeeft
afgealsotea, (welhe door Daiitalad wo-
aerre~chateilk ig~n verlrbro;~6~weken ;niet
.genoemel)~ en mren vindt. het dan eeav~ou-
dig beletigend omi asn Daitaland an nog
.een dergelgkl vroortel to doen. 4
Ult aaes wat de Daiitae Nazi-pecrs nu
deer dagien schriren sal, gaat litler
d~e aan bet elml van dp wpak~8 agaitjine
ren, ~distilleren cdedcernen e conclude-
ren.
Mbet een, oategorisch ,,neen" sal hi
Mn~aa~nda wel nie4 durrenp bespen; spear
hgd sal~homen met torgenvooa~8te~en; hij
sal qcv~as willown on 14auty dt D~itse-
land nfet we~if'~p n mgiPestotnen ea'jn
rechtvaardige eis om kroloni~n en- reebt
op gorondsoffen word~en vervakl; mear
ook seal hfig ooit aan een tatel willen sit-
ten meat Rualdand, ens, ens,
Ifrtitr kan aiet anders.
Wetr bebben~ in een verig overzicht al
geelhreeen over -do statica en dynamics
in de pl~itiek.
Wanneer.Hitler toe sal gsePenaan ROoo-
sevel~t, dan onm het Nationaal Soc~iallame
statiach gaasn Wsorden,, 2Qaru darmeaae ook

Toevallg lamen wre oo dear~e dagen in
de alet-geeensureerde Iitave..vasn de
Nazi bgbel Hitler' Main Kampf~; Daar
8echrgft BHiler op pe. 740.
,,De grp~ansn de staten worden vastt-
gtedooer mene o eRid or


dmendae polittake wrmsteng, so sijo. dat
soak de .grelamanrn aadeL~re Volken.
Ik most mgal treahrtig fuerenef togen die
rtManman rembs~gers~~, die ,Reen ascending
ran he~igei m pe~rssagke srechten" zien in
gehieeaanwinet.~t Geen volk ter wereld
bliift in het bezjt yvan .okB msaar een
vierkanute meter granld krchtens een ho-
gere wril of volgens een hoger Recht~"
tVerand9ratelingen, dat Hitler slh te
Praee~n sal agellen ask een vzedeievpende


econoidsnche veroveriag vaba t Qeuro~lalpa
wrdecin geategentraft: door sijn wrearden
op agina741l: ,,.Iaist alsoeevoooders
bha land, warrrop wgri thansr leven, niet
out~vingen als see gift des Heeinalst dgoch
door zich tevens to wnagdhi in de stri~d,
so3 salB t jin de tookamat~P gaan, sleebts


'Eni p pe~itus3 'r186 athd2t ig: ,,Het
gepr~aat over een vrp~edie~ende economi-
ache veroviering Vant do wereldd waS wear.
.antagntgh de g~rootate onsin, welke ooit
toit seen ~a~ided beginsel van 1een sFtats-
poMdtekr is anurtc.
Op pagina 7r59 sehrifft hij: ,,Een ver-
str~andg overwinnaar sal stfeeds agn
;inern ageeensl.;rave~il.k eplegeP 8 8aa de
ov i~ermannLnean..... ]Ep kan or dran op re-
homen~...... dat een volk ge san voldoende
reden sal slen in elk van done encdardrk-
h~tagn atsonderti~k, ona iopnenw near de
wapeaemn to gripesP'. -
Tot sover HitleF rs tla~ttagn.
We hebben osegoeeteerd at willan we
er srtead aan toM- wd at-wt
meer taltspraen van Hitler weo heb-

agntriet g~ide m .


dpepen at Receevelt's
~,iraseetle degedettarain ~een eebtst kmap-
II ri- geweestd in hQ. hone~derhakr de to-
~ ~taiare Maten, we~ Ipar *.********1grote
~P e~l~PPLI beergt, wa jt alo aLaders~ als
waggagg aga Irran roor do amaste toe

wealite we de vaeBrde ps** ~abertnien


El alim en to cle Midae qe
beneficia a la ves a la madre
y al niflo. jPruebe Ud. Cc~co-
makt legitimo hoy mismaot


C U a CaO,


Het Hoofd van het Centrual .Burekt voorr het

Bevolkitigsr~egister in~ Curagnoc,

M, BartelS Daal.


Advertere~n -doet verk pen '-,,aceten me'er dan sees de mnond speelen):"
,,- zeggest; deskEuandige~ ;., en avei~ ranhk~ san.


't gebit en de bridge verzamelen n-
gredienten, die een mmnder aangename
lucht verspreiden. Een vuile schuim
verzamelt zich wonder 't gebit. Dit
schnim verzamelt ziektekiemen en ont-
wikkelt bacterieen. Het is zoo taai dat 't
gewone afschuieren 't zelden afneemt.
Het schuilt in elk kleine schear waar de
borstel 't niet kan hereiken. In de
meeste gevallen is het resultaat een
,,Gebit Adem" waarschijnlijk de
meeste onaangename geur. Er is toc~h
een volmaakt middel om valse tanden
schoon en zuiver te maken wonder bor-
stel, zuur of gevaar. Het is Polident,
het poeder dat alle schnim, vlekken, o~nt-

s azinge en tou ie net~ a

dent een zegen voor, de weigesteldheid,
g~eachifkthdid en gezondheid. Met kost:
U slechts f .0.70 in elke bihoteekrop
Cragno en Arub en U tt er ang


"'i


m-s IUU Pe
--c.- cw~ 0~


In antwoord op de ge~ukwensen en ge- .a i arsl males Sip ~ene ds~e va u dos t leta f;sets r -
beden, die de Apostolische Vicaris van
Curaqao Mgr. P. I. Verriet ook namens
geestelijkheid, religieusen en volk heeft
aangeboden sata den H. Vader Paus
Pius XII bij de gelegenheid sijlner vler- en un vaso de ag tms la sol cin que produce. Casi inmedilatismente
kxeeng alooht od van de u nithr U Saacn Iio beet., ~


e" Zine H~eiligheid de Paus bedankt U 3e- mtempo.Ait el 1oo~~~~~et A~~AS EraR. 4de .a;~iai~ah
vedi vo de betuigmng v hulde He~m y corrige el exceso de o SU dinero le serl reembolsado.
vgbdeien g voorU vanise at qu~ees la causa. AIKA-SELT2E~ho esl!xn~ axant y nor
aboded ~~~~ ~ ~ aE onsntU a agr at d, quedari ett om rse s~j a; dusknis
.ap~s~ o~stolch zeges. Mo thi ent sorta fraregp~s c~jo gs-:ints
Mfti. pr --fE o 6n alnn~:ircoviee` acies; ~gs~.


squf:4ren.: Y mis, rka a sair8~~d a
Verleden Zondatg vond bovengenoemde dol Usur
ontmoeting plants op het Asien~to-terrein, resfri laos, n~earalgia e8flb tq~so i~i~,~~~~"~ P.
wraar d-estoffige wild onafgekydig~Seniovhrjl E TOA S -t A
het veld suisde. : 1 g
Asiento kwam met 3 invallers, waar-
onpder~ Q- Gotlnegr l qan-eTqjB algl>ei .i .
Scherpenhieuvel volleidig was. De wed* INGEZOND inent (61tnt
strijd werd in de beate v~erstandhoudinR d% huikrvdrj an
gespeeld. bet lads)~ :'j!6j3
Na viyf minute pent Scherpenheavel Curarao 9 April 1989. Wat het complex St. Jago betraft, Lan
de szore. Het gehele verdere gedeelte Aan de Redactie van d e Af~~~~~~i d met stei~g'h eid~ gegd worden:

wfad$ measpeedren, oornzamatd~ijk M d`ec eg o
annval en weten neg tweemaal go~ed to "~~jf-~, doEO~a hubef~l:
doelpunten. plaatsje in U'~e~or dlrt~ije i, 7 -gggli~ 4e
Na8 de rust wordt dearr beide clubs geef U hierbij ~,6 tourbkaat~ mgi dn Ek.. ~1 Dit dIs~tochJ een aader JEicB deze
good sangepakt. Die Asiento-voorhobde k'Arestie; ten' aamazien ~van a@it pli~ ezL
houdt schitterend vol tot het einde en Na kennisnaein~ing van. he~t ingemenden D~jiterisg~~edisel hebben a op~~C~~t~;~
geeft ook workelijk goed spel te slen, stuk ,M tshpeh isotnd' 'gnonie gondn riftier
terwijl daarentegen de voorhoede der .opgenomen in 'If hEeigelsen%]pd ,,Amrir :fiit~si in betalingcp:Qn
g~asten veel kansen verhnoeit door roe- goe di CuraLjolg o p% El a~at 1939 wil. garrata W'aarbij jan vaee
pen, elkaar in de wegretaaa on bet ver-e ik Uw arwaddebt:t i~~iblkh $1chaid Ove~ voor Tithid
wes~arlbazeri ider tilted8efile .i)iEy heliC~~! e VA~edegb tl a4e ming
Ovr.e leen1@dn esees Eerat~ens ohd:~,bt;~::?rb~en stu~ yahi~ ;e.Etnde ~ at; aurlr
van: che aireonheav4P l~i alde ,F~ t pe rs g b lj e g4..ri~ dst voor E'A9Jn 10 b$- wordt getidhi 4 80 hhn -
sich; alsofhbet worke;ljkij hgety byei e be- 10 Meter; f 5~.~i:~:~-;,-tt~if fO--do'yeeig; ner verplichtipagR
~tehenren, we~ke spdthrl dte gddlz mhaskt. nar'er. -van Janurgreadd r t~t. jM.bo In4y~3.v~
MBen onthondte goed dat men sranienpe- VCila La Famaf ~iCBurde ~~~en dd~rs, teltenea~s B~. bt
lend toch zeifstandig moet bllgven, szon- gevr'angd wor4L~ti mededeling is ill oog te beengen dat htid Iisiiieb g
der to letten op g~eroep van wie dan -ook, haar alg~I~eml~ hjeer. onist. Immers wordt gtrenge maatregelen sal ,ten
witgenomen de sanwoerder. Het is ook door den eigeqaar vrdn de huurgronde'P aazisL8fi van huurders dia bpk
baeslist waa~r dlat Scherpheuvel over een St;, Jago, niet'ind e-dan f 5.- gewas(4 ~ b jven 12unie- verplichina:;cpl;;tie agrteto-
%!Idif airYu atig oo een tprrein va~n 10 byi '10 18arBeblig.i tfy ~~:idB~ell~8e:*4aldnzrenerofUmnhe
itaptieg~rog wa iee~ss het on~juist in het sM~esr~ ~ e Maur,~ $Ch van de feitalijke icDe-
n. ffaffeinedp~ complexen to noemen zonde? 8 8 op de ho~gte wenst to' ~t~elln, Ben
go AsiahtB' lkej;e ;the f v i~bded op welke van deady com :ik: gaarne bereid verdrere inl~itshtt~ifrgear te
N; ewto np van e4~ ~ ~~~i,3ee glex4E3 d .tobtaEnden waarop de insenl- irerstrekken, :'
babtespelrs va fee sel4 d er t gecn~eonteerd. hunnen~ wore:q
sIijemde; dfoet echter goe4 by hi~ieigr~_~ ~~4.
k~e~n er veere szorgen, de~t~-derb a iiP v Ueta.~~ji~rdeawdt dese kwlestie gaklatib~van. ,De jphegetler gy bet compleK St, Jago.
eigen partg b~elandti 3666 ant bekeken, ook het gedrayg dern (John Matduro Jul~ianagai~n No.9.
De scheiderechter leidde correct. ~ verhaurders 'met -oad erht,- ooSI- gesien,. .. ..o45,
:ieves~rr ;,-, , 7, -i -.tiVy:. :RiPeq aggals A yan vhet gouverne -,sigg~~~....~ ,


Oak ~een sied .~m auditas~e~ soPamaeewmaiBSgfi$ielir Aag ei Frans c
'von Papen, most in opdracht van stjn
regering trachten,y obpthd~~3eogbejcaaren
Ist schrifft: hie~roer nog .kerkvorst te bewege~-Ee, ags azabt seer ~e
leggen, dear ,,het optreden van den h~er-
onp ~dese klacht der dinaal de nationaal-s~ocialisttische regie-
wel begrijpen. ring in discrediet bracht".
ben gdern gemn~ut meer Frans von Papen going den hardinan1
en hIkgt het dan Proe-: in zj'n paleis te B~resl~au een bezoektt~~~~tttt~~~~ttt bren-
k nlist gebeardl zin - gen en begon het onderhoud met een
ja geweest als het dit- sinqpeling op het ongunstige krlimaatt in
eipchiedf Silesia, dat voor de gesondheid van d~n
Shoogbejaarden hardinaal: toch w~el onlvrsr
opvattingen over~ het dranglijk most zijn.
ebben die pas nitvoerig We neen"', antwoordde kardinaal
g~een ogenblik hebben Bertram, ik ben daaraan -gewoon en ch-
grote belang van dese danks m-ijn hoge leeftijd gevoel ik m~e
geweld~ige~ invloed, die~ neg heel goed"'
lasnakathabeh RErk .i De ate-hanselfa k~pt zihvat
aidt~jibat' "" '" (' ": h ~en P wooreds:hogs leettg@"~~eeee~~~eee~~~ -q kwa~in
een reprelsentatie'-van dan met zijn "v~ooftsfel, at dd~e hastif
tvaardigd als -dand zija ontalatg zou nemen.
tegenover 66n darrde. Toen stond Kardinaal Bertramn op,
king soon dJi evenseerS drukte op de electrische -ljef en t~oen zgn
edigen zijn g~etoeesrt. huirshnecht verseheenz, speak de grijke
Is-Kaftholiekre vorolkseel h Ierkvorst:
g over een representa- ,,iDe .,htear anselier wil vertakkep.
onr Ean gewees~t, had de i org u, dat tija- wagen voor-komt". 4
dese richtin~g een staP Son~Er verd~er een word to sprehen
P pende~ de h~ardianali de deur van aga
Pro~testanten souden trerkktamer, doch v-ergazeld e~ den vice-
ogen hebbear gpamaskt. kanslelier niet naalr die voordeur. ;
In de lIal liet von Papen aiin toorn ~e
GC~ MET GtEVOLO~ trije loop en var~kl~an8t~b alar diaenubulp-
kneeblt:.,,Een 'welopgovoed than ot' den
RES Bvice-kanselier vanY hePt ridk niet op An
"dge3aergelije ~anne an de ~deuri". -
en N~e~Belandbe tadliie Toen de buishneob~t ~and den krardnml,
me aM.l~ ~ die intussejn naar sijn particuliare hapEl
..~ .gkas gegaan; om te hiddm-ean tot h~ralte
Sde M~iandoed; te homen, dese warden :Amerbraobt,
Lpeldoorns ingenetene~ schreef hardlinaal Bertram onmiddellijk
van tietrsonwcbare~ sj- aainvon P~apen een brieif, wadriti'Bg barn
arin bestcht~evien werd, medjedeelde,: -dai; hij we} i~eg .andpr s te
- ~~burgue famiilie' C.~ dosen had dan te: grates ovea regn tn
un Saii Re~moi h~eek on-l moolI weer in: Sited Hj~side verd~er zith
gin' hotel Rtdya geijkr erover te verbasend dat een'welopgoveed
~ering" logdeer~e,' man, ja selfs een h~aneier -oati het rcgk,
dehb gr Goestng todld het sch permitteerde. om sich. op won
~tt~eljke Dibsitepolitie-' dergelalke onbehoorlike wtise over een
ni her`n e bewashren kardinaal tegenover diene dienstknlecht
Ia-1sF6m~~Biteaer;' wessi~ ,we~- wwwwergyt 31'''''''''


De lib. Avondpo
ze~t volgende:
,i kaknnen
kptholfeken seer-
zeher, d1) he~bi
bij het 'Vaticann,
ger inrderaasd 66
son het -so erg zi
'nimal wel ware g~g
N;Ieen.
MBen kent ose
Paus-sebap; wij h
ontwi~kked; maair
wii draariij het
installing en ;de i

'asd dit ree~s
~Nederland gerech;
v~an behffeijkbeid
daed onrser bevrol
vememena to verdr
Wa~Tar bet Room
-in one lanad' sei~
tle seer voi~daan s
R~egeaifrg wel in


of~ geon Besrwasi' t

ALB OORIN
OP i

10irvringes'van e


Men achiPtaft aan
Een ballend A
'dbtvishin oblangs
'de. een brief, wlar
"wat de' Belgisch--
Agi haarbetook as
'dervonde waar a
zilt de ~famille ~Go
Het gerolg vatn (
veetig~ personen e
rizsannn omrjingde~
ag agaggging, Q


14 ArIl 1939


cuer do con su Estomag*?
i antes de las comidas so piente sin apptito-si durange les comidasthee temor
de comer las cosas qile le agraden y si destuds db las comidas se sients ilk6modo,
s m e n o rdp o y sencillo
para


8 evrijd UI van pijnen

pujnlijkheid enrucgpun.
Met f 0.70 bent U klaar.
Spoedige verlichting zult U ondervniden
wanneeer U goed inwrijft maet Omega Olie.
Het bevat producten em pignee' to ver-
lichten, waardoor hel zoo popular gewor-
den is in geheel Curagao voor pijnen, ver-
stuiking, lamheld en andere koellingen.
Gebrulk een flacon was f0.70 voor rug"
pljn tr~ekt pljnen, opstetllingen otrtste-
kin d Inutrfjen voor stljee batIMS pgge
armen, voeten, verkoudheld altgd re-
suitaat.
Gebrulk het met vertronrwen voor Ulw
kwellends rheumnatiek, sheurasteqlle nru-
pijn neuralgla het ste lt i niet teleur
eenl ilacon krachtige on onschadelijke
Omega Olle, kost maar f 0.70 In elke Apo-
theek van Curagao. I

ZoZ~ven deel ikr U made, dat het blusesn
vab de brandbom niet met water ksan ge-
schieden. Dit ~geldt natuarljk vorde
BcOM ALLE3EN, de brandjes die daarna
ontataan, dus wanneer de bom self al
witgebrand is, kunnen natuu~rlijk WE:,
met water worden geblust en daarom is
het ook nodig dat een pear emmers wa-
ter of een brandblusapparaatt bij de sol-
der staain opgesteld Een gewoon hand-
pompje met water van -t 10 L. inhoud
ifs reeds voldoende. -
Tnt alp6t .nog~~33333~~33~~~~ de lastate~ raad die ik U -
geef : houdt wanneer er brand ontstaat,
alles dicht. Een open wlerpen van alle
shutters ~en deuren kan aanleidling agn tot
een hevige brand.
In het hort SAM6ENGEVAT:T U houdt
morgen vroeg een grondig-e inspectie over
Ulw _zoldervertrek~ken, ruimt alles op wat
U niet meer nodig hebt en platatt alea
aan de kant. .
Daa-i maakt U een lijetje o~p van de


voor een verbindinghmiddel tussen bo-
ven- en- benedenverdieping.
Als U dat gedaan heb3t, zorst U voor
een hist of ton met sand, elpige em ar
en een schop m'et lange steel.
Dames en Heren or wordt op het ogen-
blik iets van U gevraagd waarvoor U
zich e ie moeite sal meeten getroosten.
Ik v aw e7~ r gjlthte o dat.'~j ;I~I ALEEN
zonder nitsondering suilt medi workePen.
Het is in Uw EIGEN belang.
Ik dank U. .

HOLLANDSE BANK-~UNY[IE N.V.

Wij vernemen, dat dese bankinstelling
ene ver~dee uitbreiding sal oudergaan
door de opening op 24 April as. van een
nienw K~antoor te Boft~terdam,~tt~ Nederlalnd,
waar zij de oudhekende bankiersfirma S.
van Dantzig & Co (van ~182) he~Ft
overgenomeln.
Als direct~euren van het Kantoor Rot-
terdam aer Hollandse Bank-Unie N.V.
zullen optreden de Heren 8i. van DantaiE
en Mr. G H., L. va~n Gordt.
DE VLAG OP DE NIEUWE BRUG.dag van de opening van~ de Moningin
anunabrug de Nelerlandse vlag plantte
Ook de nienwe zijden vlag die beden o
de tweede brug wait, is een geeschenk
van den Heer Morris Car~doze.
Het is voor de bouwers van de brug
niet te hopen dat de Hr. Cardone neg
de gelegenheid krijgen zon op een derde
brug ook de vlag te plantaeen.

VEBOiUNNINYGSVEBORBDENING.

WCe leaen in het Voortopig~ Veralag:
H~et viel op, dat terwbi in de eerste
alinea van de memories van toe'ie~ithig
medegedeeld wordt, dat door een be~els-
sing van het Hof van Justitie pensions,
* hosthuisenn en der~gelgkeB niet meer oader a
het begrip logemen~t vallen, in de tw~PeEed
slechts gazg4 wordtt, dat he~t goely ~
dearvan is, dat er thans vele kosthurisen
worden gehouden, wearvoor geen loge-
mentsvergunning is verleend. Dit viel des
te meer in het coog, waar de afSfelingen
just algemeen van zoening waren, dat


Is o "t saesltoff ary atidev. ......
nen, pijalidke spieren? Zo ,ja, dan sudt U
blij zijn van Absordine Jr. te boren ,'t
vertriouwde dubbel-woerkend wrijfmiddel
siads jaren door trai~ners van sportinri ge-
bruikt. Dit v~s~sert anti-septisch
wrijfmid~del dringt r~ctstreekst tot de
kwaal door, terwpiji 't verstopping opheft
en de piin onmiddel~ij verlicht.
Absordine Jr. kanes mrassa8ge gebraikt
worden. 't Vea~rbrandt de linid ~n~et. ~ein
workcelijke odi2ln driagen diep doQr werar
de Pija as, doet Y't led goaller door de
spieren strenatu an versiriis'~haaglresue
verdwijnen. Onmidde~llgke mailichting
volgt. Pijalijke spieren wordealowersacht.
Spbedig agin ze ~glad en soepia. W~rff Ab-
sordine Jr. good over de P4e~1e plek,
twee of drie keer per dag. .v~:andang
een flers. Verkriijgbaar in alle goede sa-
ken.


Braentat IL aren verlichtiatg by oeseerde
spieren, spierpijn, kn~easing~en, saijwon-
den, verstuikingen, schearfwonden. (9-11)

kosthuizen niet wonder het begriP lege-
ment meeten vallen, doch pendcsin (ea
dergelfijke) wel. In een hoEsthuls toch
wordt door~gaans1 een seer beperkt aan-
tal personen, vaak aleebtsi 66 door een
:gesin in de keet g~enomen, ttrwiji' in een
'pension 2nog-elgit~~~eee~~ gas3ten j ale in
een logemaent.
Een lid verklaarde or ook enig be-
awaar togen te hebben, dat pens8ions on-
d'er het begrip ,,logemzent" Aercht ison-
den worden, om~dat dan ook degie nder
hot todzebt souidea- knectn, waarndner
tapperijen, hoffiiehuien, enz. staan, en
welg toeaiebt .i. in de laatste tga wel
wPat ver godr~eveni wort~p2 door he~ t Men~
Svan RtegealvioeLren. a selfse~en Ijepeald
sot~erf in d6-nrittin~~a Od d.. e~

dervinden.
.. Anrdere.lrden megearke deartegenevrer
op, dat het hoog tijd werd, dat verbete-
Srlag kwrrama.4i~,q hyggedy~ch e bestand
van vel tappergen, koffieh~uisien, -es,
sodat slj het teejicat~en, dat ragpatrg
len daartoe genomen woreden. Tegen over-
dlrjjing dient sristt~startg altgo g~ewrjaa
~to 'Widgetein. .~.I,
De afde~ingsen soaded on~l~cl~sii'~na
van welk depsarte~ment do tiedomilde voor-
schriften in het btelaang t$Led hyglji~ae PSijn
uitgegaan.
Gaarne senden de aid nhn wkaren
ingelicht, waarom het noo k. sr on
zijn het tarlef &er veiripuml areebten
voor do buiten de sltarldedfaL~talaes vaad~ta-
ragno an Araba' gelegean .rtoM ,br-
ta~pperijen en grosalerdergen to ver~hogeun.
Voor~shns~ hande aig alle Mideirox68e
'net vlerenigetw. 2itI~tsisin &i
de buittendstricten al weiig, ~veru-
ningsholides en liggen ~hani lbjkfelen al
ver wit eitmar. ~Irieloor w~brd~en de uter-
koop vlan elechate waar tegen hoge prg-e
sen en de elan~debtlene verloebp ti~evo
Sdertdl. Oak het: gebrailk vran nietev41dd 6tiiin-
sumnpte bestemde aloohol (bayrum, me-
'thyl-alcohol, ens.) most? his made 'in tir-

a~ingy ~~.caon, san ~ ook ints rulmer
anote aga det het geven. van v8er~gun-
ningen voor de buitendistricten.
Gaarne zouden de aide~ingesn vernemen
wat het Berstuur bekend is van d clan-p
dest~iene verkoop van alcoholhoridende:
drank~en en het geibruik van nilet vocir
co~nsumnptie bestemnde alcohol op OUika
gao en Araba.

Modekulratvoerhg ae.s sendag: a1m. 730Q


1.. Withelmus
2. Semper Fiid~eles (mars)
3. Mlorninrg Noon and Nigth ft
Vienne (Oaet.)4~ C~ Simp st
.:r BeatialB Ladty in:~gr Ste (was)
'J. P. Coots
gjrk H # Yo (Dansa)
PAUZE -
6. Disci Darlings (Two-istep).
(P. WPenrich)
7. Overt. da Plrate (Beht~il)
8. Dans rmuiek (diverM~)


attent, dat de stroomkwitanties over de

maa nd ;MA ART zonder u itzonder ing voor
Of op 24 APRIL be taa Id moe te nworde n.

Alle na dez edatum~ni et b etaaId e Kwi ta n -

tlOS Zullen door ons worden geincasseerd,
Verhoogd met EEN CULDEN incassokosten.

Wij VerZOeken onze verbruikers tijdig hun

kwitanties te voidoen;-:teneinde ons miet to

O Od za ken tot afsl uiti tg ~over te g aa n:Cum~n. Yag


die men misachien helemaal nooit meer
'nodig heeft. U moet dtus eens een gron-
,titge inspectie houden over hetgeen U
daart hebt opgeborgen. Hoe meer opge-
-i'uimd kan worden, hoe minder gevaar
U Qoopt een grote brand te krijgen.
HIOUDT DUS EEN GRONDIGE OPRUI-
MSIN~G. De voorwerpen die U daar moet
lately staan, hunt ;U het beacte regelma-
-tig ocpst~ellen, modanig dat het geh&1 e
~overzichtelijk wordt en U overall bij kunt
Sin gevil.:van nood.

Als tweede maatregel zou ik U wil~
len aanbevelen de instei~ng van een
NPOST. Die bsdo moet 6n

dq' bvfindefi. Na~ :
tuurlijk anit U nu feeds~ een en ander
?rnoeten regelen en afspreken in Uw ge~
zin. Zij die als regel NIET thuis agjn'
moeten niet voorkomen op Uw waicht-
lijatje. I
.rU zult mij nu vragen wat met deze
branldpost daar boven doen ? Luisteraars'
dese pbst sal om te beginnen U die be
neden in de kamer sit, moeten watare
.sehuwen dat een brandbom Uw huis
-heeft .getroffen, want dtese bom geeft
geen knlal en U zoudt anders niet eerder
tiets bemnerken, dan wanneer het reeds
ste l~aat .wars. De post kan U dit melden
door middel van een eenvoudige schel
die Boven te bedienen its. Verrder most die
,~gt de brandtbom onschadelgic ~~anae.
Dit Oan hij doient door de bom op~ toacha~p~
pen met een scdhop, wsersan -sei steel
van~ 2 meter lengte is bevestigd, en
;&a~n de bom in een gereedstaan~d vat met
sand te deponeren. In de nabijhed van
de solder most een vat of een kist met
aand zijn opgesteld. In g66n geval unat
U de bom met water blussen. Dit zou
de spatwerking zeer verhogen en het is
.dtn. ale witgeoloten dat de bom witee-
springt. Het blussen moet meti droog
rand geschiede1.
Ket bedekken van een op de ground
Ifg~gende brandbom met sand helpt U T
Diet, want de gloelende slak sal dan toch
door de planken heen branden. '
!-r Waat Ul no te doen stant, is to sergen
dat U een schop met lange steel hoopt
et self makt uit de micddele die U ter
beachikkitag hebt 'n vat of hist met sand
Ias bij de solder opstelt. Speciaal. most
;IZkr san denkes dese kist met sand niet
f in~ia~~is h et veriakg sp ile be.

h~et voorkomen, dart U niet meer bif de
kist kunt komen, door een ontata'an
brandje.
U hunt de brandpost in Uw huis na-
tuurlijk nog voorzieni van een middel om
het haar te beschermen tegen vo'nken en
om de handen to bedekken, zoals een
:pan en asbes~thandschoenen. -
Reeds word~~en voorbereidende maatre-
gelen getroffen om op vers~chilleade pun-
'ten van de bebouwde kom seasidaeport op
to richten op de straat of op een pl~ein-
tje. Hier kan dan het benedligde sand,
dech ook niet -m66 worden gehaalld.
Wat boetr~e~tthet bedekken van de vloer-
solder met eand rasd ik U son dit niet
-to daoesB sender iread gevraagd te hebj-
~beaprsan een deskundige op.gebied van
SBoarwkunde. .
if;~ t'- 'anbrngest#E #aEn b pdra~ndwrn
verf. of ~als~ die -nlet to rinjgen is een
itneassel van wa~terglas en kcriit,p oe
vioeren van de iolders is seer son to be-
:.ZeYle, doeh~ meakt de brandpost niet
everbodigg. Het doorbranden wordt dan
als het ware eveh afgereand.
Rien ~anre mastregel die U biS het Wlt-
broken van brand meet nemen, is to sor-
gen dat h~et elinetriseh lht initgeeJeha-
held is middels de hoofds~chakela2r.


schot een 2e lesing gehouden over ge-
rlsearnd onderworp en w~el special over
de .brsindbestrs5eijd~ig.
Vooiraf; aidue~~ pr., dien ik echter nog
op een Ad~nder juist standpunt te wijsen,
miesshien op het; agenblik-nog door en-
kele v~it U ing~enomen, n.J. da~t al8
ht iiooirnaamste slpunat op -Curagan, of
Aruba wordt gebom~abardeerd, het. overi-
ge gedeelte van 't eiland btziten srchot
blijft en geen moeilijkheden zal onder-
vinden.
Luisteraars niets is minder just. Het
abstatlhter W te~i~~Da-lT trasiliiipo

;d~aaom -uistatlen, tot de bIsnen~en-atiet cbijdl'sal: houden en die
QOor het publiek toeganketijk zal zijn.
D~it atiaLt vast, dat *U allen zond~e~r it-
zondering de nodige mnaatregelen. zult die-
non te ti~effen, omdat voor allen de kans
bestaat de gevolgen van de lucehtaanval
aan den live te moeten ondergaan.
Het tweede punt wat ik ondeir Uw aan-
dacht: wil brengen is dit: last one toch
niet~ m slaap- sussen door de bewerinzg
hier op Curagan en Aruba kan~ oxns tech
niets overkonieni. LUISTfER3AARS, er
hebben wat dat betrett, te veel ,6i3~r-
wachte feiten plants gevondlen in die
lantate tidd dan dat we one hierdoor zou-
den hIun~nen laten mnisleiden.
Het: grrootate gevaalr op luchthescher-
mingagebied hier op de eilainden. Cua- '
gao& .enAjlrubat is wel het brandge~vahr.
Zeal~s U fila'se.&cht'~n~g` wtet wde~e, khunnen
vijandelijke vliegersr drie soabrten bom-
men besigen, nl.1.de scherf-, de gas- en
de brandbom. VanI ~dese drie is de gas-
bom hier de mainst' belangrijke. De sch~ef-
en brandbom nem~en echter een grote
plants in. -
Het ligt; dan ook in mijn bedoeling U
vanavond enige randglevingen te ver-
strekken omtrent de maatregrelen die U
self reeds au kunt treffen ter voorko-
ming van BRANDEN.
De brandbommen branden seer ~snel en
kunnen gerweldige verwoestingen aan-
richten, omdat de vaurbrald~ niet tot 6n
plants~ beperkt blijft. Door do sipat~fwer-
king ;van-~de bomtl adf han ogp flieerdere

is easme~ngesteld n.-l. electrorm in 'thr-
miet, springen starkken at en deze stuk-
ken branden op een andere plaats ver-
der. De verbrandinzg heeft plaa~lts ender
een hoge temnperatgu~r. Om U een idee
te 'geven Van de brandtijd hian ik U me-
ded~elen, dat een th~ermiet-bom, ran + 3
k.g. ongeveer in 30 1seonden opgebrand

Neemt UL eenrs san dikt fle bom door
het dl -van1 Uw woonhuis lIomlt en op de
jotenste vdrdieping belandt. De vioer
is daar zoals ~in de meeste huisen van
pl~anken die teven~s het p~lafonrd vormnen
troor het veltrzrek daur benzedn. De brand-
bomn sal wanneer m~en at~ niet; tijdig bi
is ldoor de plankten licen branded en in de
beneden hambr nedomn
-ben khbhoddhij~ 0 ;we. de boin~3 niek ge-
ven-en dat~ han -sAbiiMi~oor tiong ~rm pn-
: 'dl~etriied~B~~gElic~0%jjkh iMM %
wiee esp. dat doen? En hoe most ditQ ge-
beuz~ren... TIat nog vtoornamer is, kanmen
bij de bom omen. Het is immers niet
onniogelijk dat er teveel in de weg staat.
Het eiers at-aa U nu toe doen stant; i tLe
zorgen. 'dat op de~sr olvenvereiein-gieen
onlnodige Sidorwerp~en annwedgr scijn.
Dikrwijla gebruikt men de solder of indien
er geen solder is, een van de boven-yer-
trekhen, ouall'er;tlai dingest op to barigen
die men niet gebruikt en wat erger is,


Het Belgieche kabinet PIsriot dat ~Ze. -
dag werd gevormd atit 5 hathoiek~en, 5
socialisten en 3 libealaen, is wear gearaL-
len, daar de-soesialijsten it b~et~shbinet
traden. MWen sat l a traLchten$ een u~9&pgein -
to vormen alleen nit hatholieken en li-
bealen.

NEDERLAtND .
Overgienomen alt de Beurs en Nienwgb.

Vaacsrng~e~lsrigalw eg~e wort het peeledk

'voering vanz de militaire vesedigings-
meatiiagelen in vel~e gaven belemmerd
Wordt Geor de aanweaighai~d van nisaws- ~
gierigen, die de werkzaamhleden vien to
dichtb3ijg gdeslaen. Men ,wordrt versochct
stch hie~rva t o nthouden, mede ter
voorkomain3g v~aii kennianame dooz* oQg~e-
wenste elem~enten van de verd~~cegiginrgs-
maatregewten. Indin aan dit versee geen
gevolg wordt gegoven, drew askeern attra
wachter n~oodzkeliijk wofrden, waardoor
de dienst der treepen wordt vierwaarud.

H~et mnineisteie deeldde mrede dat de
eerstdsags~vosor groot vertof in sanmer-n
kring- komtesnde militakene in dipgsrti bligran.
Aan viezrsoaken on mak~~tienvele door de
thans opgoeroopenen kan voorlopig nist
woarden *toldaaeadB -

Het Nederlands etftal: voor 23 April
a~s. is3 als volgd samieagested (van doet
en reob3tS near links) D4j8katra, Witedrs,
Cal~4denhoven, Paant~we, AndPerisers. Bon-
sema, Drabegervan der Veen, Vent~e,
Smit, de -Harder. Reserves: Vann Msale,
van3 lerleadt, Blomvllet de ~Book ~

- e ~wdstrijd o~n het Nerslaan~da kam-
pioonschap NEC Achiis~;~ewrdt door -


GE~ ;D~ETA'iILLEERDJL ECONOMISJCH OVERE~IHT V;ANJ HIET JAAR 1988.-

Het jaar 1938 was voor Curagao als havenplaats gunstig.
22 toeristenboten bezochten Curagao.
Het total. gewicht van de ingevoerde rolwe olie voor de Petroleum-raffinade-
t: rijen zowel op Curagao als op Aruba nam toe.
De cijfers tonen voor Curagao ene ver betering aan:
BEV6LKING.


Dese bedroeg op 31 December
op Curagao *
op Aruba
6p B~onar
op St. Maarten
op St. Eustatius
op Saba

Totaal `


1938:
30.607
15.525
2.394
805
506
450


32.191 yrouwen
18.630 ,
5.142 ,,
1.397
615' ,
759 ""


mnannen
,, .

t,,


50.287 myannen en 50.734 yrouwen


*) hieroudy niet begrepen -e2000 Portugezen.
SHEEP VA ART.


Ouraao :


1937
Netto M'
33.619.960
152.137


1938
Netto MSd Aantal
91:35.638.4'--i ''' ': 5.657
168.394 1.822


Ingeklaard :

Ballshepen


Aantal
6.872 ~
1 .1.766


Amraba
Stoomsehepe n 4.687 32. 25.233 4.872 32.269.385
Zeilachepen ~865 91.017 832 106.133
De vloot van de~ curagaose Scheepvaart Maatschappij werd gedurende het jaar
1938 met vier schepen uxt~ge~breid,


IVOE&.
a vi~epa
. . .. . ..> 1... : . . . .


':: ;I; ::"
Scapagas;
Totale waarde in
Totale watarde in


1938
1937


f 179.945.850,-
f 138.194.289,-

f 210.788.220 -
f 158.129.001' '


T tal~e waprdy in 1938
Total waarde in 1937 ........................

Totale waarde in 1938' ................... .....~.. ...~...................
Totale waarde in 1937 ...,.....,....................................

Ingevoerde 8goistilleerd ard 50%b cURaAQAO*


159.377, -
136.823,--


1938 .
459.270 lijters -
1937
T381.38 eds ~~t~
S3 : lagov~Feed g~egistlseerd ad
.2 d 1938


f 383.821 *

f 242.784,-


50%f ARUBA.


212.355 liters


f 15i2.518,-

f 82.924,


1937


S142.963 liters


BRANDBESOHIE:RMIING.


UITV OER. '''
Ouraga :
Totalew, in 1938 .............).. ............... f 183.283.818,-
Total@d biigei in.~.)f;G:: 1 '':.............. ............ I.... .... ..:.... f ~119L.802.125,-

TotaB~i waarde in 1938 ..;............. .,.. ....r~i~t ~ ~ ~r.i .....f 18 ;197'.307,-
Totale waard~e i-n 1937 .: W...l... .........ri~~~ .ir; ; 0r* f;t i0 076.614,=

~ hp has 10 .. .... 1:; .f 48.468,--'
n .4. .... ... f 50.435,-Hit hiero r~e gegoeven overzicht wijst de om an .van ~de ~doorhvoer aan.
Totaal gewicht in 1938 189.627.821 Kg.
~I Totaal gewricht in 1B i : 415 6.092 Kg.
Araba :
Totaal g~ewicht in 1938,.:-%: 121.53.811 Kg.
Totaal gerwicht in 1937 i 75&~a9510 Eg, '
LAND BOUW~.

De oogaten oap de Benedenwindse Eilanden gaven geen reden tlot ontvredenheid,
Voortghg~n~Reantwer met het verschaffen uan-.niet ofthetagrije vaooisacotten ter
bevordering v~an de aloecultxtur op Bon aire ter uitbrei'ding van de workgelegen-
heid en, op grjopd arn ep gunstige~ marktpositie van de aloe.
De bouw rvan eep 5-tal huisjes voor ,,kleine" landbouwers op Slanta. Martha
kwama ge~reed,: sodlat het bedrijf aidaar een aanvang hkon- nemen.
De landbouwr op de Bovenwinden en special op t. Eustatiur4 had zeer te lij-
den van de geripi3elge regeava;;in Te~t begin van .1938. Een groot deel van de ooget
vikK zoetee aar~&a~p qdr':~ty agayd~3lisit kte. IhtsJual 1988,stte de regen weer goed
ih, sedt~E weii~ gl ~'rhet' pthnten~ begonnen kon worden. Annl het einde des
jaarrs WBFa~atett vle wi~oodaltsicht gunstg.
Op pheoe91d *(dla nd~ word de plantage ,,Conbordia" gr~oot + 180 HA. aange-
kocht,-ws~~p~~earop sewahtital buisj~es voor kleine la~ndbouw~erss gebonTwd worden, en
waf~arbil;tuathijes grad van.2 @i 3 If.,A. besichikhalar :gesteld. wordeni ter bevorde-
A~ng va-~ndae Adelund~bouw. :c
Op Shrit~.~dbig~jedE Wr~et'i P nproofI op graFterea~nFchasizu.t: etodpanlCien genom~l~en,
waaruvan de Ikckin fevedig endd aga .
Op Saba wegal .een aarnvang gemaakt me~t ket ashleg2gen van een Gouv~erne-
Inents proof~tuit ter meerdere voorlichting van de lamlbo~wenrs. Ook wordeen.
tegen lage prigserl saded~i blesebikbatr ge~steld.
:;fr'~ NIJVEBHEID. ". .
OLIERA~1F BERI;JEN.
Optia*aJ Irerd toor deI riafaderijen ongeveer 12.573.4L56 ton ruwe aard"
olie vwi~~t~e Nd~i ivers .eiesprodnten.
OP "SsArnh 1~F~i~tiit :awk tl e rafnaderi-jen ongeveer 13.154.3971 ton ruwe atardolie.
HOEDENVLECEHTERIJ
Ulf de h er;~t~~i~~utetaidr'igevoe~rdetr6hoeden blijkt, dat dit bef~oep oplj Cixragao
ook .in 1938 ~door velen word sitgeoefend-
De weard~e vat~n de.uitiroer wasr iets geringer danl v~ereden jaar, terwijl ook de
prge per~ dozgjn iets gedgald is 4
,.0 'S 4 ~ I. 254.Tit v o or i~~I . :98 7 -)
- O,-uraga 518osa f 9 .898,-
Arubs62 domijn. f 116, -


de.isetste met 3--4 gewono~IPm. DWSlf -
Agas'l1. P~apeoutie comp~e~tie Set klas
,.Hivrsuam -- EDO 48--92; BlgeprahP;Ai -
Li.ambergla 2--2; Wl~ineca9ed flys---BC
2 ~TP;s-:1 C~omppBtgtie. RP~: 't Gooi 4--3;
:Leuare --. Vlaeitas }---1.iD~efen-
wieedetiad zwal~uwe -- d~e Deuivels


LAATSTE. BERIOREN.

In verband mePt de ;0atE t;g~Ehrjailag

ven Berlijn vor3Be,- -

Von Papen is beneamd tot .gesant in
T~urkgie. ...

Te Gibraltar agealreer 13 Fraenae ounr-
logss~ehepen gearriveerd. De gehele~ En-
gelse Wloot ep~eakgip'acbpagneo na, be-
vindt sich bij MIalta-easn het ~osetm van
de Middellandee Zee.

Lindbergh is opg~enomen als actiet at.-
ficier in het Wrie~geropes~ der Ver..8ta-'
t~es. ..

Riooseverelt usel aga Jabpan easltyleIJSP
boo~danhhea p sendea ~~~a, hg sa Dtalanid
ent Itali beeft godeaa. J~apanr sal dearr
op eeq~atwaoord9eargelgarliet war-~
v san Daitelnd on TIti .
. *
In poeltiagekekringes beechawt shee.de
toest~d~and-ual nmarleeigi ve~rbegadinar
Dukeleadon erItalie ggyrn ~Pa.ei C
Imtanen does, r0emi:er e~ea giateentor-
log te onthetenen.
Deasrbij do eaa1~eeen anatch~es~ no n-
ma~gejlk ~as eea. IpkiS6,pudpir~g. sa~l
sek~er eeadigage~ apr eten agdier~lgag flpp2
totaitairon.t


~36 -
!38, -


Uitvoe in 1938
26275 dozcjjn
8 dozgn


f 89.9
f 2


Curagae
Arnba


zouTINDUSTRIE.
; atjvo4r ma zn:
HoIanstre en SJInt Maarten


138
2.012.t99 Kg.


ff 52 --


f .0.1o~22 -
,, 192.451,-
,, 20.382,-
i.~ <


1938 .
2.337 017 Kg.
AL;OEHAN~S.
Ultgevo~erd,


.1937

*161.900 Eg '~~;~.~ -~'
45.747'~ RP:G.
1938
15.208 KB.G.
291.1480 .KICG.
22,35;8 E.G.
OIBOU LATIE


A~rea.
Beash* -hrjgL

:14L ~ ~ I


~ IjlIJ


COuraao ,
dAruba
Blonaire


..Het .ban~ki~ljettenhapitaal vaa n de Cua repo e ~Bank dat op 1l Jarnari 1~9i88
f 6.800.379.4i0 bdr)edreg nB1am toe len bedroeg 6op 81 December 1988 f. &156.38~0;0
-He ] -~ santal shotorvervoermiddelen is teegeneitnen; .th~an1 rijdten een~ 2780ctal
personen on lstagn; a I


WERELD: lIPI VOGEiVLLIGHlT..'-~-'-~

II~ r '-


-I 1' 3 "~'


Daar er bij het einde van dit seizoen promotie- en degradcatie wede~trijden
z ullen plaats vinden, heeft het Bondsbjestuar het volgende bepaald:
De kampioen van de B-klasse speelt een gehele comapetitie tegen de laatste
op deranglijst van de A-klasse voorkomende vereniging.
'Bj gelijke stand, promoveert de kamnpicen- ~l~asse naar de A-klasse.
Behaalt de A-klasse verenig-ing het hoogat aantial pjunten,' dan blift de Br
Elasse vereniging in de B-klasse.
Behaalt de Blklasse vereniging het hoogat aantal punten, dan wordt de A-
klasse vereniging gedegradeerd naar de B-klasse, terwij1 de B-klasse promo-
veert naar de A-lnasse.
De verenigingen van de A-dfdaase die deal iswenspen te Oaemen san de weds3trijr
den voor de AST1ENTO ZILVEREN B~AL wordie~in vd~rst znulls ~tot uit~erlijk 29
April aan den eersten Secretaris med~te delsn.
De wedstrijden sullen plaata vinden op 7 en 14 Mei.
Diiur per wedstrijd 2 X 20 mninuten. Het programma zal nader bekend worden
gemaa~t.
De verenigingen worden bekend gemaakt, dat: de hoofdelijke omslag van de
schuld van de verenigingen BE QUICK aan de C.V.B. een gulden en vijftig ten bedraagt.
De verenigingen ATLANTICO, FEYEN'OORD en TRANSVAAL is een bolete
van f 2.50 opgelegd, ingevolge Art. 8 lid 5 R.C.W.
HET BESTUT.TR.


I ~ ~v.~f~Aa'*
OASa~ qIOr~landkNDSAOtabnd


Asa he~t dot vaq dlt jagrvqrstag brengen wt)b een woad~ van~ hartelijhe dank .
man e le ~den en begarap~tgersa, .d~i alses in het worrk hebben gesteld om de bloei
der V to helt~: psn beriardaeran,
Dat s~ip 9Fhbar at olidr 'de treagwe mo~desferkers g~en~enld m8age word~en.
~et ~Bestear


Te otrefeailn -lpc Pder dg ma~nrd Arpri~l


Ind sc~''atsbte weken heek m de gh- L
schiedenisi van het Koninkrijk AlbaniC
wel bgdzondear de sandacht getrokkEen de

Ki.~rdin d kjoyi, die e hsar
dages oude baby in sulkae tragische om-
standigh~eden het land veggiten meest.
En als gevolg dnarvan, son.1 Woensdag
in .de radio werd gemeld, zeer orns~t~ig
ouF~g~estd is.
dese .gebeurteisg is echter sleehts
Ms~ Sefgr~i~f in de ~tragische gesichiedenis

'ToSp Bee jgat eden Giravipz G~eral*in hthwljseeslvan voigAme ger acheiden


erediage~t (wrant grlavin App~o3jroyakmisidia-
thzoliek .ea .Zogoe is M8ohatmm~egaan) of
ssal de .jange H~ongaas~te, alhoewel af*
sJtarpmwang~ van een, oud diepgel~vig
hatholiek: .gea~lacht, hagr galooif geir
board geoien en .antn aardae eer~ en g~t
heid neer; waarde huht~ep ~daP.ase, et
vabrrg s an ~ad 11 f & e i~~:ie
bleem' dat zo buitengewcoon teer en i
441ike is hebbenl wij destjjds niet an
de kle~ipate Egzoderheden behandeld.

Het is thans kbreen vast te staan, so
schreat Fra~ngois Karma in ,,La Croix",
enhele mlaanden geleden, d~at de Koning
van Alb~ania niet voor de Kerk met Ge-
ratlde App~onyi gehuwd~ is. Tech mag
men niret =0gen dat Geralde openlijk
am~sking y8~ dkgaftBEP ~ By~en~ies


is het zeker dat er geen huwelijksinse-
gening heeft plaats gehad ten overrstbaa
van enig bedienaar van de Mohamame-
daansre godedienst, want deairtegen heeft
Gleraldine Appoyni zich uit alle macht

-4a~& dan hen u rned shuw ;pk;mb s
voor God en voor de Kerk heeft een der-
gelijk huwelijk geen enkele waarde; vol-
gasp katholiekre opvattingen leeft Ge,
raldine in concubinaat.

Bezwa~ren van de gravin*

Hoe is irmmmyrs de teedracht Mer zaak
rewfeest ? Een agent van Sultan Zogoe is
op zoek gegaan naar een vronw voor agn
meester. Hij zoc~ht een bruid in Amerika,
ItaliiB, Egypte en Frankrijk, doch zonder
resultaat. Toen hij in Hongari~je Geal-
dine ontmeette, heeft hij naar Tirana
gaserind, dat hij een goede vrouw voor
den Koning gevonden had.
Toen aan Geraldine het huwelgjksaan-
zoek gedaan werd heeft sij onmiddelljk
genegd, w~elkre haar bezwaren waren.
,,G~ij wReet dat ik K~atholiek b~en", so sei-
de sij, ,,en gij sijt Mohammedaan. Er is

,,Natuarli~jk", .hernam Koening Zogoe,
,,ben ik hereid ond alles te doen wat nood*
sakeijk is".
denZoudt g~ij dan Kathoiek wPillen wor-
Ik voor mij persoonlijk son deartegen
g~oes Jenklre~ beawear hobben, want or is
seer peel in uw g~odedint dart aghb in-
stemming heefit, maar ggi weet ook dat
mijn uaky~elkin~ptand son homen wanruneer
ik Katholiek werd. De weed eou sieg-
gen dat ik niet uit overtariging tot -het
Keth-olicismne covering, maar onn oppor-
tuniteitsredenen, om de li~efd vanl ~e3
vro w. Dat hEoUte veel bezwaren mset tiehr c ies bata vabseuu a bbe Neader k"

meoet ik als~eis stellea, dat: onse ~kinderet
in de Katholish~e godsdienst sullen wor*
den qpgeroed"
,,IDat alles beloof ik u" zor vserkaarde
de Koning. MeaBr son be~t wel magferlijk r
zijn dat ons howelfjk vPoltdroken work
inseen KIatha~lshe WEee~k".

,,elau, dan, ik beloof a dat orr voor
u een huiakapewl gebouwd satl wordelen in
onzs ~eais, gij zult men hpfkagelanotheb-
ben, die de HI. Mia seal. 9lpdreges~, de dSa*
cramnenten sal toed~iesselr onP~ .alls aw e
g~odadujienaatoeteniven95~ sal vEratiQteai. Euit
gig tevreden G~emit8ine ?"
,,Ja", antwoordde dese*
,,Gij sult zin, Geraldne, hpe v~erdrs-
ziaast jk op di~t pnunt ben. Ni3tets scal de
uitoa~eneing van ulw godedienast i de ~weg
staan en ook uwe kinderen die Allah u


----r r----- -------- CI-


sciatea el~awagan over dEe grote~eehadaw-
veiekbraa wat de 1rape: RIashesllpane oP
de ~iahtI~s wegget D clad igre di pel,
dBD~amas leat i~ntene wpit man4 agjn Pak
~Pi.alos~ le ede a -spaen. door ing Dar
kwmra h@ Moosrb@j ;ew niousr pear waar
bb~ieamin~e stagdens; veel, aspeg ea. paper ; BT
war~ v L~bdsertjces kEi3~Rrge~ste eyden met
deledaralanp kdcrnab. .
&D ato 150 de--hoot.lzle i~uaeoso -r,

embhoog ofg de twPee akha's weer saten
up bek w~alteat -pmatje : van hetf krais.
tlr~e ~grr t~lansap ~ a voPte.. Dan
bounags legrk: vegaltle rbov~aen aiah in de
ImooQt:~ e fabloo~peatasi wear ~bebood
vean de *bleamn dela pl~ekta
23$ Eiep id en k~wam dPn1 14~ ~ie ~gross
wl~te IgnuersA; wi~tte mren, witte kleren
was91 do ~audeen, t wbt pptrOP moer sijn
vingeore~&s. Ke~jek T~koi naa biten tus-
seedi Bhlein btBadges~ rran -de tanainda
dbroo, neiar de drier, wear BSomS e dosn
duiEljd sBoaketje 0 itovierale,

o weasitee bfj r isp aga k-boutpna knis.
Luistart samren mret bet ranke boompje
neaar bpt praise. ran do see. Egj hpert


. ~--- ~-^--- --- -LIJ__T~


[ISKY to redkiPlragn
OUR7IEL & ONS))I
enan~c.


YR AMRQICA.In~r bWk-houten haletje wdont~ S~tag-


B~S~plurlstapt~ hi in agn bodge
sat tabS~e dr vean nrrr Para4maribDo.
~YI' ~:rr :io~8 eecsr neate baSken
'c~ baB~ rro~p p teeswon de w~itte srui~en
~~'tE181`~~~~ #B j~~tdfsg i
Btr~ ~ire let Albgitb'a leram canstin
luT~1L9b :trug aggti~ h~w, by~ a~rt~r i~lcrgy RIPIMI r
F~~ijli'sui on~ wher d CI
~r~t~i~~a~sagugre~ Iseestigratre
agge-' r t stegb semanaps aggies


;L~as vUII an Uself aet


I


WEDSTRIJD UITSLAZGEN.


Jong Holland 1 Hercules 1
Scherpenheuvel 1 Asientto 1
S.UT.B.T. 2 R.C.C. 2
Jong Curaqao D.C.C.


5---0.
5---1.
3--4.
1---0.


sal schenken, sullen volkomnen vrij agin.
Gij zult zien, dat in Albani8 workelijk
vrijheid van godedienst bestaa~t".
De twee voorna~amste vo~orwaarden voor
het verkrij~gen van dispensatie in het hu-
Welijksbeletse van verschil in ~eredienst
(impedimentum ~disparitatlis cultus) wra-
ren dus verzekerd. De Konaing had sulks
uildtruklgelijk en plehtig verklaard.

Haa~r bioeh~tvader melest v~er~tereen.


hun kant gevoelden Bich. b3ewagrd omdat
een Mrohammbdanan, edn jong laitoliek
meisje verleid heeft om ontrou te wor-
den aan de wetten der.HI. Kelrk. Bet Va-
ticaan heeft in 4it opzicht geen e~nkele
andere maattregel genomen, dan dat zij
aan -de Kathoi~kn verbood om deel te
nemen .aan het feestbanket. De bladen
brachten berihten van.ntalrgh]e en kost-

plis weden aeg even. nGeen mnke h~
deau was er bij voor de kapel, die ge-


SS~amnIRAJW nA.&WWABLA .VAN DE FM6LBENIGING ,,RUIBVLIJ3Mtt"'.

Bse~rmn ~ eat van@@Bei atearu wee~ op 3~eeember sils vodgt:
I-x e O.ca L. qap~f BAekadneumee
Mesrr. G: 7 J. Wouters ~Wqgmaan Ere-Voorzitater.
Mer~r. ILa L. MIL~fad~o 18randae Voorsitater.
legj. 4.. Mayer Ondervseeritster.
-.4413;b. Sp'si Secretaresse.
Maj. C. B~oja Penningmneesteresse
~Merr. As tide Ferlkes ]Besu~.
Bek~asltaur an~dergfug in 1938 geen veranderilng.
~leasr. P. Ed. Delft v. Behalkt tieankUte.Yoor he- t Ildmantachap w.OegBens ver-
tak ~saar EunusuEE nst *DeE~~EmY~I Vesenising weallest in easr een tronw en jveerig lid
Ap cigi6e taeestand mag over b~t afgelopen jgar, godjen d~e vele uitgaven,
4te (a VFaresgightg ste .dknagn had, guestig genlound wadx~en*
'IFaI ]Eaa. O. L. Helfrich catving bet Bestuar in dank een jaarlijkse gift.
Qet hotels der aiittgparn bJedreg op 31 Decaember f 10.233.18
iggesse apai .gB~pgkabahts eandeia ken sn ~ madeeartsen f 4587.93
~Dsusoendmanstrn on qPIRe a~iLrttele in voorraad vertegeneror-
AQPle op1) at Deeggalber wonPrar&B Van .f 1.006,98

~i~r qer n de laie o dae ato brengen van de geldelile toe-


Ger~aldine vertrouwde op deze grot~e bud tnwre nhtpli.D u
belofte. welijkalreis, die oorppronkelijk nagr Ita-
Hoe* meer ~echter de grote dag nader; I1i& gemaakrt son worden, going niet door.
de, hoe wantroutrender Geraldine gewor- De jonggehuwden zo~ud~cn aich teen naar
den was. ZiSj voelde hoe zij espied wex'd Amerika begevena, maar ook dEit ~reisplan
en herhaaddelijk bleek dat men haar niei: werd niet verwezenlijkt. ,TenatEe te zo de
niet vertrouwde. De tookomstige ko~nin Sultan met Geraldine naar Hongarije red-
gin had weinig voldoening op de buiten- zen, doch op het ~latste ogenblik werd
gewone weelderige feesten, die elkanlder ook dit plan niet voldbracht, en tenslotte
in snel tesmp oprolgden. Zij wilde liever besjtond de htuwelijkaratl 'ilz een autotocht
alleen zijn. Daags voor het huwelijk gaf van Tirana naar Durazzo.
zij de wena te kennen haar biechtvader Zi~edaar het~eerste bedrijf indek-trage-
te pspreken Dr. Andrbini S.J. L~t~er bleek die ener koningmn, waarap al hee~l spoe-
dat hij sich niet meer in Tiratna beyond. dig dit tweede is gevolgd.
Twee dagen voor het huwelijk haed de mi- -- -
.nister van binnenlandse saken hem la~ten .AC S HOA D S
weten, dat hij binnen 24 unr het land
n~oest verlaten.
Per vliegtuig keerde Patesr Azalr~tni :Breedestr. 83, Otrab. Telefoon 302.
naar zijn vaderland, Italial, ter~ug.
Geraldine Appouyri was aan een he~vige Steads voorradig :Schending van belotten. R o ek o
W~orte len
MWa~a xd dit o ~~aast dv rk ? He KnoI a
danks de 'plechtige beofte die hi had "Prm A rd IPee
gedaan, or~de had. gegeven dart ~bet hu-.
welijk enkel en alleen ten:ruaratwan van 8 g gg,


Balahas op 81 D~eceathp er188


een ambtenaar,van de RuSergj~erl Stand
geslloten zou wordlen. tVoor gexadine -was
het ,welicht te last, of anpisechdies~ selfe
onmogelijk om daaro~p to zyeag~een; dat
is odns niet bekend.

Hot VYadleean gr~eep in.Voo bt got ~estwaent gijen


biE kwa de Mietropoitaa~n Aartshis-
schop van Skoetari te Tirana ann. .De
AdpoolisLche Del-egaat had hem een be-
leagughie moazd~eelling1 van het Vatticaan
overhandigd. Dese booduchap moejt: hiij
zo spoei kmogelijk ooverbre gen auan a-
ken die door Ahmed Zlogoe voor de hu-
O p las va ei. 1 o wa ern uig bn
vembegn -org.aan de festemanitjgd deal'
te nemnen. Een deleg~ati~e van genodigden
liet zich in naamn van allen bij Koning
Zogoe verontechuldjges.


f ~Q42.41
f 29.38


f 10 6.98Trit hiean itites, BebPtigg.


f 60$1,79


..f ns5138
2f r


Goedue gi
~I g


Mebruai~or (atachrgrinig)


-ar sr~


f 256.-
3 5 ~5


f 2400.41


f 2406.41


. ath. Domingo. -
FIR Havre t
Pto. NCefo
Amrba-Masa~wrcartbo
Araba- Mlraracaibo
~Liverpool
Pto. Cabello-New York
Pto~. Cabello
Qestveneanet
Pto. Cabello.


PJed.Ne.

DEs. O


Sea. Doauingo


MJ. Y~rqk-pas Cab.
It~ariai-.athe--Araba
t'lrutbal
M~ialacaibo .
Fis eGlombtia
Cratobal
Onet Venezuela d
II~verpBoo


df.

20.22
21

22


De Moh~ammedanen van Alb'ani& ~wa
rds ~onterreden over dese echtverbinte-"TltWll
nis, omdat Koning Zogoe, die MUo~ham- Gean betime WI
m~edaan is, thans mnet een katholieke MlOBBIS E. (
yrouw getrouwd is. De Katholleken vanl A
~3~i~: A~~ -~._i_~~de**+ g


een gewe Praat wyeinig. Gaat 's mor-
gensr vroeg weg. Kent alles, uren ver.
DE GIELE DAM.
Ern grote~ sandback gernaakt door de
zee, htorreltje~ veoor koeetje hier aanc
gevoerd in kortegtijd. Alles blijft zo voor-
I~lop to~tqt~ dit gate sand weer spealIgod r
wFordt vap de eetuwige speler. Dan drangt
hij de.gel2e massa w~eg. Kilomeaters an ki-
lomaetes verder. .
Als Joeso dan sijn kreek leaga s iet,
zal .gr pen lichte plek mee zijn in do
verte, goraarr r&&n granwheid ep wijdt6.
]Dan :8.1 ook ,Stager moeten luieteres
en zinq hakjle veilig; brengen. .

Er light schaars groen op de geelhel~d,
Ms, vyelgke~ vlekken. Andeslrs holtelas r
ong$elitheid..]Deas klecin kamnp stant mlid-
den op d2e lE~ictff dap. Zles stammen atn
jonge I4Lgen~, as brain met losses, d'roe
berst;. spaapoP ee dak .van pinablae-
rea,. Sepig .ep.knar dit alls.
Op de grroal wonder ,het ltgie dak
een eakel grote ate~nes o ir ee dric~hoci.
iNjtp asnd ; oopt saCht at naar hpt


'gi~auw beneden. De see, sitaat laag.- Veel
grpe modderkleu ligt open. Eslkle
wippende etippenr langs de wateradl;
eenzame saplpen.
fleel in de vlerteloopt d; greene~g over-
rand in een bocht smal naar de see over,
Achter het hamp recht, nari heaedn,
sschxift de M8atpica saij moddepwa~ter
-naar binnen. Bj de bcacht hat blik-shostan
krot.

In de yrosyte ala 4te ogl awarthi
opznijgt yine~tn rode flaxlinge's ~hier: over
Zle homen van het verre aslvawarien met
de och'tendwind, sailen vlak over het
ka~mp, vervagen dan in de bla~uwev nevelen
Svas het 4atte waterbos.
Als de korte ~sehemeiring valt omen
so--wsear,.- g~an tew-M~, wI~~es~g,
wordeal rorte spikkeltje~s in de par~perse
asvondi, -,
Dann isJ iile~s sttile d~e trgrot ruinar dnest
sy~n ~lie~d. Dan kaln ar-op eems een scheTape
schreenwr enj. De zseeganss~s~ss~s~ssss~ss op weg saar
do usses, hoog in de lu~cht,

VAcaNTIE-
Gebaraten ligt de rode kleibde van


de gloeiende Octoberson. Veel groen is 's Middags, als de son de bosrand
weg, alkee is nu meer dof rond het hk-jl 9oekrt, mogen ze meer natr hea glele sand,
kerglnde dak. De deur- staat ver open, de, Gaan allemaal het bootje in. Daan kgiken
kleine ramnen helemnaal. Wat kleuter- ze over de grijze zee, zoeken near schelp-
broekjes hangen te drogen over .een dun jee op het moddersand, gooren met
touw. st~eentjes naar bag klgige,vagels.
Onder het kamp in de schadouw spelenl Eens naam. Jo~esoe~ze~aeP mee eaR 14tcht
roetkindlertjes met een bruin-witte hond. ze daar langs het h~eldere strand near
Op een. kein bankje, met de rug tegen leen boom met leuke gr~ze pitjes Ze ul-
cesbrdoalwdwiant,van het huis, sit vrouw den hun sakjee met de' Jolsoe. Ze tuurt naar de verre boarand. vruchtjes. Plukten toen goteR ~blaidre~n
Van heel in de vroegte zijn de klaine maakten die ook vol, 's Avoids' this
41 bezig, meteen at alsr ze ~wackker worden was er pret,
op de planken voer. De ~awa drogetgd- Wannezer Joesse heel vroeg naar ach-
dauw hangt nog~ dik ovet~ alles, als we~ bu?- Cr te8e t~rkt met de twee Brits-IndiSrs,
ten tsomen, d~e oogjes qdr o~~l elpap de ,reemt hij sij, geweer nu mee. MLeestal
kroeskropjes als honderden krentjea; De als hij wear thuis homt, hangen ang~els
dauw warst hun d ela pg bBLC~~-~jtlijft;1 aapr bet bruina. touw dat zija breek op-
gen ann elk ooghaarftt~i gl.Ra~~~s~(~~rme? Ja~gVP~ malle vel soms, bruin
brijant ~. ''et witte tikkeltjes, of g~ewone awarte,
QEan kii~n swart vingertje vlieg@- dt~:et wl. 1ken op kippen. Eens hingen
boogte in, wijst naar een vlucht ninhz-. 4-i6~gas Wre oksen, groot en aar
hopipoest. Open mondjes volgen de stiate~R'; I ~Bke keer weer feest. Telkens opnienw.
vogrels tot se achter de lag~e mist vezPwi~jl
nen. Dan sitten ze op het brugje Bidhis Maa Deze heerlijkheid duur1t drie weken,
nlaBi een deast.sokie near leazine~ krabje, Dan g~ijdt er 'ecen bootje wc~eg
die hamt wa-rgvinata De bruin.witte head.me jaldt.
Swarte billetjes wonder witte b~8sleendj Wtordt vervdigd.


,E4emkt


SPORT -RUBRIEK


Ociiile Mededelingen


"~De Curaqaose Voetbalbond".


~E10: ;S

tlp~chL!


JUI)J~
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs