Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00149
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 12, 1939
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00149
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text

H-ed Bur zae oe


I __


i


Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis TeL 292
Voor het Buitenland fl 10.-- per jaar
Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel Administ-ratie: St. Thomas-college Tel. 550 Afzonderlijke nununers fl 0,10
fl. 2.- per kwartaal bit vooruithetaling. Ultgever: W. J. A. Donders.
Drukkeril varn het Vicariaat.


'-r"~k~lP T~P~I "- ~--~I~IR~


Hieronlder publiceren wij in vertaling 1930, waarbij ingealoten een ,strik~t ver"
een brtef, welkre door de geeamrelijke pers trpouw~lij" rap~port betreffende de C~ur~-
op Curag~ao in het Engels gesJchreven is gaose pers. U zondt copie van dit schrij-
aan de Uitgerver van de Beaurs & Nienws- ven aan het Amerikraans Consulast op
berichten J. Nijman, alamede aan de an, Cruragao, aan het Deplarteiment van Han-
dere mestanties in het onderstaande~ del in de Ver. Staten to WCashington D.C.


;. AslrFJesid4 Wea~iraa Nfaaa ti~ebareu in deVer. Sitaten wake be-
UTiltgver van~~C de Beurs- > Nienws- long hebben in be~t ~exportgebied.
heric~hten. Wij geloven niet dat de advertentie*
Curaqao. bureaux in het algemaeen, gegevens over
de Curagaotse pers maar zo voetstootrs
Mijnhae~et, ullen accepteren, van een belang~hebben-
de partij als gij zijt. Zij sullen wel eerst
O~ndergetek~enden, Vertegenwoordigers een onderzoek naar de waarheid instel-
van de volende bladen len.


19-39


Maatr volgensl de Mr~aabode trett hie i
a~lle schuld de bheer Patijn. Hii had liet
initiatief moeten nemen en door moeten .
setten.
Hier krijgien we dus weer een, h~ehat-
ling van het spelletje bti Onderwije, n.L.
dat 66n minister als zondebok de woes-
tijn wordt ingestuurd.
O.f. volkoute'~ 'ie
delgk~11, .tvl qCi ~ side air Neer ane m
in Romie afwesiig Yet 14~Sijfe; 'w~aadt ge
grand' op biinenlanidne overagf~~4hean. En
deaarvoor is het gehele Kabinret, wonder
tiitzondering, verantwoordelijkr, al treft
die veranltwoordelij~kheid minister Patijn
op de eerste plants.
Het is een zielige en onweard~g~e ver-
toning.
Ons klein Ned~erland is vatak~ groot ge-
wreeslt in zijn daden, maar het kan vaak
ook heel klein en bekrompen sijn.

De N. Vent. Crt~. schrif nog.:
,,Pr~otestanten en, katholieken zongen
te G~roni~ngen satmen in een protestantse
herk: het was eren li~urgische dienst vol
diep-ontroerende schednhad.~ Bat wasc nu
geeste~lije herblewapening en breeder-
schap van de bestet door~ t. He ag pror
testanten die direct proteatierden. Er
werd selfe een protest-vergagerflit gey
houden, waar op dictatoriale wijze een
protest-motie word sangenomen.
Z,.K. Paus Pius, XI st~erft. E(en grote
wereldfiguur isr heengegnan. D)4ae sJou-
verein-Preau wb~rdt in de' Kamr~~entficel
herdlsht.e De antipaipisten var~laten~ it
prost~~ate Katmer;.~h dat genar belediging


van een staatshoofd ? Zo iets kan in het
enge, arti-ppisrtische Holland, zoals ook
het vernielen der mooie roos ,,Pius XI"
indertijd in het Utrechtse rosarium. Dit
anti-papistischle land trok zijn gezant aan
het Viaticaan dan ook terug. De Kerk
ha~n better verder wonder, dan met ons
kleft landje.
De w~eredgeschiedents gnat verder, .
Ook wonder de kleine, venijnig~e anti-pa-
pisten van Holland. De kardinalen der
H. Roomnee K~erk van heel de wer~eld ver-
gadeeen en binnen een etmaal is de nieu-
we Paus gekozen: ,,de tronwe modewler-
her en oprolger van Pius XI".
De N. Venlo. Crt. heeft gelijk, de Paus
en de Kerk sullen van dit alles geen
hinder hebben.
Maar voor de international reputa-
tie van Nederlanid is soveel kleinheid,
toch seker nist bevorderlijk.
Ons werd onlangs gewrasgd, waartrm
Nleder'land niet in het hardinaalscollege
vertegenlwoordigd is.
We geloven, dat we thans geen ant-
woord op dese vraag behoeven to geven.
SDe Nederlandse hol~ding~ segt wel wat.
Symet~hie Nedelandse viagvertoon
in de vreende zou een wat meer rui-
n~e~ b~~l~li~ 5~~ vessta'i~Gran( huane
wij~ met .Ei'~i~ ,~~apa~FIp p n
prelburg seggen: heit officie8e Daiteiland
moge den nieuwen Pains niet bffielel
begroet hebben, wit de harten van mil-
lioenen hath. Duitsers klonk ~een her-
haald ivedo en een exrntige eed van
trouw ann den nienwen Paus.


of dien amer Blan oatddasn, als sjchaali~g
san oreedi~jke medemangin, grestraft maet
een graveng~enaie~straf van ten hoogat~e een
jaar of aeen geldboote van ten laeogate
negen landed gahlen.

De Hr. NgHIa beeft ged~acht in de
woorden private en emnfidientina eea. rg-
phats 'te vfiden oln er mear op les to
Hiegen. Madr he~t was ook hier wreer ,,a
is de leugen neg so snel, de raci
achtezrllaalt ze wvel". Binnea ean mandnr
hadden wjf zijn ,,confidentia report" op
onae tafel ligg~en.
Men meet maar private en confiden-
-ial een aLantal brieven achrijien aan hiet
Ame-lkaanse consulaat op Cua~raga, ann
het Dlepartement van Handel te Was~hin-
ton en aan alle Amerikaanae adtverten-
taebureaux. W~e mdeeen eerjj k sggen,
dat de Mr. Njiman wel heel good de in.
stanties heeft witgiesoebt, walks eaan ag
Curansc~e collega's ~achad soudenI hunt-
nen doen; maar het wraren or wel wat
te veel om er confidentieel man to achrg.
ven !

Nu we toch aan het schr jven ~jag over
oneerlij'ke concurrentie, willen we hier
even aan h~et dihirerin at we da
2 Dec. 1988 nlit N~ederls~Baen een ahriven
ontving~en .van een advrertentiebupren met
de modedelfng:
,,Is het a bekend, dat men de op-
lage van de Amigoe opg~eet ale 150
exemplaren ?"
e weteq wie-dese opg~av hadft ver-
, street; een ,,Hollandse" reladte op Co-
racao al. die nauw mMe de beer N. in
verband srtaat, wat betraft het advertene
tieg'edealte van de' Biears. Dese heett sich
duls evenen achudig ganaakt sa1 art.
341 bis van ans wetboek van strafveaht.
He kran voor des,,akenrel~ade" van

to weten, wat hem mogelgk be en'ti
hooord .han~gt

Hil T RA;PPORIBT M3N

& $%bt* 11~hI-5I~ gatyrpte blad-
zij~a'e en over de eesrste B b ~jln
loopt het eerate deal ,gevrende een ktort
oversicht vant de eo nmisch~e outwikke-
ling van Carag~ao.
,,Een verdreing va de bevolki~ng i
,,welvar-tkrlassen.
,,De geschatte kcoopkracht der be-
,,(lZq ,,~

Met tweede deel geent een .,1aelde inr
formationn' over de in Curacao verac~h
nonde dag- en weekbla~den.

Van het eerste deel kunnea we sgn
dat het tot doel heett to bewiieen &
offe is~ welvaartbron voor* hPia. ir
ul~t ninret dan hief volgeadde rDMga e
woneden o lsgehowa~d:
Hoe nanwer een bload verb~oaden m
de ofte'deM 'te -grater d~~e puibHla't~ka
de.
WC~elu, de ,,Beeurs & Nienwaeberiche
ten" isl het nanwat meet de olle ve~rons-
den; dcuB de Bours. hae4 de groo4t~e pu.-


Maar behave ei4 arnwep veorboden-
held met do olie, hieedi~ t lee ajd verrder
nog agn beilangrike. pubbiitalt~awearde,
oindstit het in bet. Italandbs 9 ~*acgat .
n ano e~ttee aSi le Iminigk
.,,Na de vestiging der cai~ndus-
,,triant, mert hoofdmsakelik employees
,,uit Nederland, door de groelenpe
,,gouvernamenntuadlminideratle o de
,,'Pes3tiging van versschftleade Hole
,,lan~dee endernenin~ged, door bhet
,,oderwijs in het Rlolnands en het
,,gebruik van heart Biland in de,,vorderd sodat bet Ho~Uands thans
,,de algemreen geeprokren tead op
.,Curagao Is.

,,TegdnwlsooordZig wordt het Pa.,
.,,piaments alleir bpmke doo de
,,ouderne gendrkhe,die buiten wooat
,,en welnig contact he~tt amet do
,,atbd.

S,,De homnende g~enerate deakt,
,,least on spreekrt Eidolland en
,,IangPaamrhsand reaktt 11& papit.-
,,ments in oabruik."h


~Men set hEt begi~nt al anarig ma~ de
leugens. Mtaar het egrgse keent nog bg
Sde ktFalrate~ri~ti ov~er de krramBen, somlel
wpe usanas lten vole~n me~t -hea weekg
comanen~it~aa, omldat d~e 1tg~atea grenoeg
tegen aslh saelf gqjfetulenan do ncalam-
tiesttttt~~~~~~~tttttt er daimenrdlka bov~ en 1p ggeen.

~Boletai Coadnles~elal
E~en blad van hardee~e ranpll o lr Jode
, ringen; h~et wealt~ fdtgageMin in teet
Speans, Engels osn HRolland De inhood
bestuart wit: -

(i8pe~an, Magels, Hollamin)B


lega's de schijn moge wekken, alsof so
iets wonder Curagaose en Arubannse pers-
broeders gebruikelijk is. .
Opreebt betreuren we zulk een un-
faire en mlind~erwardige concurrentie.
Eenstemmig dan ook veroordelen wij
in de meeste strenge bewoordingen uw
mariner van does 3En we ades venier
rd~et veel woorden vuil m8%akenIaa een
weerlegging van al awe moedwillige las-

Een specimen van onleerlijke co~ncur-
Jsentie, zo willen wij uw hatndelwgze
brandmerken, voor het publiek, voor de
advertentiebureaux en voor de adverteeer-
ders;
Copi~n van deze brief sullen wij publi-
ceren in onze bladen en se verder senden
san het Amerikaanse Consultaat op Cu-
itaiao, aan het Amerikaanse Departemneift
van Handel en aan de Advertentiebu-
reux, opdat een ieder moge weten van
welk een sJtanding de nitgoever is van
de Beurs- & Nienwsberichten.
11 April 1939.
(volgen endertekeningen).

Ter nradere motitvering, waarom ons
blade zich bij dese oadartkennyo bedt
9sn~gealdbear BMtf"#61geemie- '

De vorige w~ee on~tving onze adminia-
traie van bevriende sijde nit de Vefr.
Staten een totograffache afdrPZk van een
brief gedateerd 8 Maart 1989 door de
Administrative van de ~Beurs en 'Nieuws-
berichten geschreven en getakend met
J. Ngmna.e~ De- bdef was genejrkt ,,Pd-
vate". Als bgllag~e was bil des~e brief een
,,strictly confidential report", waarin
dezelfde Heer Nijmanl een utteeseting
gaf over de marktpositie van Curaga en
de bselangen aldaar voor Amedhannee
adete TAr alemed~e een overaziht en

W~e hebben not een hrochunrtje wit
de aude tijd, gtetiteld Lhieve manieren
van asekre Carrrtagnse p r". ~Nn, we Lnee..
tentik *~~~~. at~eome~


Bijha alle landen van de wereld, zowel
het protestantse Engelarnd als de Metho-
distische Ver. Staten zonden hartelijke
telegrtammen van gelukwuensen. Alleen
Ned~erland~ Iliet nists van sichl horen.
Tele40i~ hkiert toob~:45e; en~~tttt~~~~ oak '
een derds~ der beyo!~PTdn~g aBt 'ak~en en 4
katholieken in de Riegering hebben.
Voelt men in den Hsang ~niet, hoe grie-
vend en pijnlijk een dergeijke klemnze-
lige houding is tegenover e~en groot deel
van ons volk, waarvan de katholieka
toch ruim een derde deel uitmaken?
En wjl zijn overtuigd, dat ook buiten
dit kath. volksdeel dese houding weinag
waardering sal vinden.
En selfs al was het aantal hatholieken
in ons land teer gering, gelooft men, niet,
dat .in international en diplomatieke
kringen, dese houding van Nederland
klein en benepen sal gevonden worden
* en de! sympathie voor Nedecrl~and in de
vreemde niet zal vergroten?
Dat het een rech~ts Kabinret meet ajn
met nog wel 4 kath. ministers dat deae
holding aatnneemt, sal de toch reeds
niet groelende~ sympatthie van ons kath*
volksdeel voor diit Kabinet zeker niet
doen stijgen.
,,De 'Tid" noemde dese afwezig*
heid van Nederland to Rome een voor
NederieLnd bescharmend feit en verwacht-
te dat dee diplomatieke houding, welke
een droets~l geta~ig~enisJ geeft van de Ne*
derlfand~e~ standing nie~t zonde conse-
gilenties sal bigtiren on in elk geval2 niet
sonde' dieri ahr4Eipe~ chol i~n. 'ht
paidthentiiiiij waarini ks-
0~~~U blikh rufm eriigii8Qeig sin.
so o9 one lek1 aKete~ -s`ti g
nistdr Deeckers.

Ook de Maasbode w~ees~ op de leemte,
dat waar alle grote en beschaafde naties
in Romne vert~egenwoordigd sijn, Neder-
l-aw ein 1%tereddhl~i' ald~e~sigli #eh.dbi
wirs n~i lets niein*.dnes ~.Pataonian ie
10daneibo~de en~-Neeab9Ba land iE t E~b.BjOigg
om in ~rome op toe valin,
Het blad weferpt dan, o~i. volkomenr ten
onreehte, de schuld alleen op minister
Patijn. De M~lanabode wil het den kath.
ministers niet envel duiden, dat agl in
dese aangelegenheid niet meer voldoe-
ning hebben kunnen srchenken san hun
gelootagenoten. De! ant.rev. ministers~ en
ook de christ. hist. ministers, gaan vol-
gens dp Maasbode vP~j ult, omdat se in
des~e ~be~pookt worden door ble~insielige
anrti-papisten. Wel een waardig en sterk
argument om bewindslieden vrij te plei-
ten in een tsak wa~ar internatttion~ate be-
lang~en voor Nederland op het spel staan!
Wij vermoleden dat dit ;excuns van de
Mdaasbode~, al sit er wellicht een ground
.van waarheid in, door de ant. rev. en
christf. irltr migh~ters niiet prettig ~is oet
vangen.


EEN BESC0HAMENDE AFWEZIGCHEID.

Zoals we indertijd aan o~nze lezers heb-
ben medegedeeld, waren meer dan 40
regerangen att~idel vertegenwroordigd bij
de kro~ns.iiing: a a~us Plubigg[. 3~
Nederland ~Was eebtisr eent der weinige
landen die daar ont~tbraken.
WNe weten dat Oud MIinister Deckers
daarover de Reg~ering heeft geinterpdel
leerd.
Het antwoord, hierop is ons niet. be-
kend, maar het sal wel niet veel verschile
len van het kluitje waarmee een ;redac-
teur van de Volskrant die dezelfe vraag
had gesrteld, in het riet gestuurd werd.
Deze hoorde n.1. als motief daarvoor
noemen, dat ook in 1922, bij de kroning
van Paus Pius XI Nederland niet op een
bijzondere wijae daarbij verte~genwoor-
digd was geweest.
Hier hebben we weer dus te maken
met het beruchte Haagse precedent, dat
zo dikwijle als ~d~ekmatel dienst moet
doen om een slechte tsak te bedekken.
Tronwens zoals de Volkskr~ant reeds
opmerkt is de vergelijking met 1922 niet
geheel just.
In 1922 was de Paus wel Souverein,
maar geen Staatshoofd, wat thans wel
het geval is.
Bovendien was Nederland in 1922 door
een gezant bij het Vaticapxn vertegen-
woordigd en Jhr. Mr. v. Nispen tot Se..
vena~er heeft toen wel degeijk zij he~t
dan wellicht niet met een bepaalde ~of-
fici81e opdra~cht de kronain~ga~plihtig.,
Iteid als At#NW e-
gerihg m t
meer byj het ve' w rd atro~~ 8~'
.~L~aa-agg, ntat op.
De~ V~er. Staten zijn ook nist door leen
:gdeant bij het Vaticaan vertegenwoor-
digd en toch stuurde president Roose-
velt een bijzondere gezant,
T)Prouwens toen ..44 thods afgpetedln
1 1egus de ~troon besteeg van Abee~sii6 -
aavi~r Nederland ook geen genant had,
werd een special Nederlandse delegate
naaf Addis Abeha g~ezonrden, terwijl tooh
de positive van den Paus als inter-
nationaal staatshoofd zeker* heel wat be-
langrijker- is dan die van den Negus ooit
g'ewee~st is.
,,De Tijd" wees er onlangs reeds op,
hoe bij het overltiden van Paus Pius XI
ons landje, onze regering onthrak bij de
'condoleantie betuigingen van sichier alle
staatshoofden en regering~en op bet a-
tied~an.
Wij volstanden met een officieel be-
zoek van Irouwhe~klag van onsen minis-
ter bij den Internuntius en de sanwe-
zigheid bii de pleebtige uitvaart in de
Parkrstraat~.
Minder kon het ook nicet.
Nou betrad een nieuwe Pausux de Pau-
sel~ijke trobn.


r


&Y~s5 'Yausini Mrt':'itir s~ibik W~assa to
haip~ert ng nie~t de bjeschiaving van
de olie haddent, heel wcat netter warren
als de manier van handelen van de hui-
dige Beursardministratie. Deme huidige
manier althans is wegenis laster en on-
eedgjke concurrenitie door den strafreceh,
ter verv~olgbar.

De door Nigminan gfegon~ harakteris-
tiek van de Ouragaose bladen is een wit.,
sPtalling van een serie leuend taarheden
. en inainuatie met 6goen a dodi als
om heel de CuT8ragEon pers3 at te breken
en in het buitienlantd swart te maken. Ja
vo~or de Anejrikraame~ adtenrtenties~b-bu
r~eaux wordt een groot debt, van onz~e pe~s
uitgemoaakt~ voor een negaeraddje. Ng. c
Mne~ gebridkt dit ear wel MieB`tiB necht..
atree~;iad, h ~ei dM&~ iMy ir
ling iet van het coloreded '~e~ san
onze verachillende Curagaose tranten te-
genover de blankre ,,Holafinders" san de
Bearsr, dan ligt de bedoe8Clfag van het
rapot Ngr~itan or wel~ h~eel di op. Van
La 8Cruz~,- waar inotabsen de re~dati~Qe be-
stant ult ~d~e H~ollands Paters Wahlen en
Brada, ~aebijt Nijman. Ret ~bla wordt
uitgegeven. door 2 egrSE9PL (COlat ~Led)a
ploves i De3 Btmrs self wPort heel be.
grtlipattjk gew~8eldeig opgekcamd; selfa durft
N. ~to sfekge van een ,,monopollatic po..
sition". En our sanl dese ano~deverg een
schijn van watarheid te gevren worden
door N. bij de vearmediing van lophgei-
fers van Amigne en Unrion eentvodig
daiseandtar~enr P wegg~eahaps~t en biS La
Cruz het' opg~egoven clijfe als ,,bewering
zonder ground van waarheid" aangeg~even.
Betreffende dese oplag~eogfers mogen


dedeelde dat de Amigoe een oplage had
van 1250 en La Cpras van ruim 4~000. Toen
de heer Niaman dit ontkende, vroeg de
Amerikaan he~m em dan mee te gaan
naar de drukkeril, waar op dat moment
just La Crus~1 gedrukt werd een wan-
neer de teller ender de 4000 blet zoeu
dese Amerikaan 100O dollar betalen. Maar n
in het undere geval kon Nigjman1 dokk~en.
De ]Hr. N~ijmn ging hiefi eobter lalet op
in.

De eindbedoeling ders Henre Nfman~,
onze lesers sullen het wel begrepen heb-
ben, is natuarlijk geen anderae als de
Amesirkaanse asdverteedere~ van de C1-
ragaose kranten weg te harlen en anar de
sure ;
Een ovOYtzwdifig~~* -~adY Tsa. het artik#.1
341 bis. va ist hep~~iJtk V~too v4Mtrafrecht
voor de Itolonie Cmnagao, dirt laidlt:
Ifl) die me it;at, ]i~Lpdels Lo liedrp~f8-
delilot van leha selyn of vra n ee arrdler
to restfiigeo, tp behoolenm of pjit to Imelden
errealge IQltigieligs Baeinga pleet tot
mihsle~lding van Ip~i~nbtekt plbekAt van ena
bepsakti paFeroo'n weiui deared ~s
ads mae voeor comersbaffemand vn hem


Almigoe~ d CuraCEca,
Boletin, Commrcial
C~uragaoche Volkskr~ant
La Crns- '
La Pressa
Lat Union
Aruba Post Araba
El Despertador ,
La Verdad ,

hebbrent kefm~ie fresomane vaneurde door U
geneQhave~s n ,gh~elmare" brief dto 8 Mr;1t.


Mbaar het is een geviengeld woord dat
segt: ,,Liegt or mear op los,- er blidft al*
tijd wat van hang~en ,
En daarom vresen wij, dat tenminate
soammige personen of agentscharppen ge-
loof sullen hechten aan verrch~ilende
swear leugens. Daarom. suit U waamrchin"
It)& ook dit motto hrebbenas gebzraikt~ 360
het schcrijen van uw export*
Wi4 willen voorkomsen, dat uwe mie-
thode om zware ,,confidentii5le" histories
en instin~uaties te vertellen omtrent col-


- Am


56ste Jaargang


No. 3044


Woensdalg 12 April


Nederiand en het Vaticaan

was om Haiti ~Ptot efagllliet toe dwingen,
en dasz 2 ~el-
moedig i~s
van geld Iat::dut-
vangst toi~ti itiml3E~~r~~lfi:~e-
181k onvruchtbaar stnk, msaatiri 14) ###
havenr...... Eenz pachthaby 66n
wtoord, en so goed to veratearken! Een


P~ARAI CONVALECIENtTES
'De alto valor nutritive'
ficil de digerka...ayudar a rs
cobrar energia y.v el~d


:. GR I Z HARE N.

Om ze te verven, hereid in Ucw eige~n
huis dezegemakkelijke engoedkope verf:
M liter water, een lepel'glycerlae en
een doosje Compuesto de Barbo. Als
U verlangt kunt U drie lepels~ Bay Rum
of EaU. de Cologne bijvoegen.
tie ruik deze verf volgeng de insfruc
Adeze bestanddelen ziln zeer goedr--.
''i kg h'l$ k we::~Lk apotheek dart~-Pok.-,
~ber grijze haren, Barbo.

wa-ing ges3teld.,
Vo ke nn ano trd nHongarije uit de
Uit de laatste berielten hoorden we
dat door een persoonlijk schdijven van
Mussolini aan Chamberlain er een mrerk-
bare ontspanning is outstaan in de po-
litiekr, zodat Engeland besloten heeft om
''nog niet het Brits-Italiaanse verdrag op
':'te zeggen. Tevens heeft Itake~ toegestaan
dat na de intocht van Franco in Madrid
25.000 Italianen uit Spanje zullen terug.-
tr~ekken.


ken. Duidelijker had de H. Vadrer zich 1
niet behoeven uit te spreken om de por-
litiek der totalitaire Staten te veroom
delen. ,


(J(T jjjgg )ITRPTOAE PR.


Te verwachten sc epen over de maand April.


As Uw adem verraadt:
dat U slechte tanden hebt.
Wees vellig -- Wees zeker -- Gebruik Polident.
De meeste mensen, die een vals gebit adem fris, en 't gebit blifft in goede
of een bridge hebben, hebbep een min- staat. Het kost slechts f 0.60, in elke
der aangename adem. Dek dentisten apotheek op Curagao en Aruba en U
noemen 't -- ,,Gebit Adem" kunt er lang mee doen. Het geld terug
U wTeet 't. zelf niet, wanneer U het als het U niet bevalt.
hebt --- maar 't lIan Uw geluk beder-
ven. Uw vienden vermnijden U de
menseo. pntwijken ~iI,,Elnrt es~ge is, Mel~ht saivral e tooviermiddel
i~c .:4 ;a lip Agrgy aptipt a ,... >
sralg


Il-~s~-s~--q-~a -C ~- ~ ~-ZqC


I


1


/__ __ -


b) dasgelijkae nienws'~ van de. United
Prees.
e) :eeaR- Relem- ,;persnales. en .so~cia-
les".
De intekenlprija is /.2.5 per mend.
Het santal leseur~s ois e~eer 40R:'let
blad wordtf ; 2~$l~~t~~l-geelemn i'n
Joodsct rinlgen en go eadge ianr nit
sympathiie met de. hard-wieee ede nit-
gever-eigenaar M~~r. >M. PineAdo, die
behsend stant als ee grooot vriend van
het Hollands.

La Prasas.
Dit blad wordt uitgegov~en Isn het
Spaans en het Engels en ged~ee~tefijk in
het HoHand~ -Het word~t g~elemen oor de
lagere Gonrvernementsa~mbtenaren, kldei
ne kooplui enr Venesolaana~e arb~eiders op
Curagao. De inhoo~d bestant uit:
a) nit een pers van 400 worden van
de United Prw~s.
b) ult Speanrse en Engelse kranten-
knipeelsJ. .
e) nit"'idg~ethodenfe stakken.
In de lente~ van 1938 werd eiet~ bl~a~d
te koop aangeboden aan de eigenaars
van de Benrs- & Ni~ensbe~richten. Het
santal ab~lonnees was toen 157, terwiji de
strastverhoop een honderd exemplaren
bedroeg. De rant lijdt een maandelijks
verlies van f 400.-.
Eigenaar van het blad is de ,,Typo-
graflai Electrica", de drukker ook van de
B~eare- & .DJiggysPberichfee..~,. ....
La Prensha kan alleen bestaan, dank
sil een gunstig contract van de Typogra-
fia EletricaL met de Beurs- &t Nieuws,
berichrten berted hiet d~rukken van
laatstgeno~emde knrant en van wege de
winast die er wAordt gemaakt met handels-
drukrwerh. Uttgevrer is de 66 jarig oude


Ourage~s~e be Vos~lbakrnt
Itd 1 Maart 1989 was dese krant een
dagblad. Than is het een w~eekblad. ~et
bevindt aich in tamejgh wel dezelfde po-
satie als de La Prensa. De drukker~j van
it blad heett better drahmarteriaal als de
Typ~ogratia electrical. De leiding word bij
de dood van den vak~undigien eigenarr*
uitgvver overgenomen door een neger-
bodiencde (colored employe).
De hsande~sdarakergj is lang niet meer
wat se zcijn meest. Betalingent ges8chieden
met de grootsrte moeilijkheden. De druk-
leas@ evenals het blad self ~staan op het
punt van failliet te gaan,
De lee8ershring van het blad is niet
groter als 150.
Het blad beweert dat het er meer zgn'
Volgens wfelingelichte personean sal
het niet lang meer dozen of het blad
verd~int g~eheel.

Amigoe di CIaragao.
DIt halfwehteiiljks blad verachkignt op
'Woenrdag en Zatendag. Het is de oudste
rant op het eiland. Ret is de offlidle
Mart t van de R. K. M~isele op dit alland
en wrordt sitgegeven door de ,,Dominican
Priar" H. MY. Hulaman.
De inhood bestant alt:
a) artlk~elern vansyitneles eg
over. r~eig~ieusae eiderwerpen.
b)artikelen van sociale en politieke
inhoiad, vanuit de R K., gesichitshoek.
e) plant~eeijk nieuws en comrmenta-
ren op Plaatselijke gebeurtenissen. .
d) nienws geknipt slit de Bears- &
Nienwsberiehten; ongeroeer 100 woorden.
(M~earkwastig~erwijize is de Bears hier
heel erg royant met agfe~ren. Red.)
OVer bet gebeel alt~ de rant er goed
nit. De swakrke sijde is dat het blad dik-
wigle een eenzijd~ig standpoint inneemt en
de askaPn behandeRt met een to uitge-
sprok~en hcathoiekr stanidpunt. Bjj ver-
schien~de gelegenheden critiseert het op
8en tamealgh scherpe 7wize het gouverne-
meat on de gr~ote olie industri~n. De
redaente bliift dikwiis in gebreke de
Fwoorrdyn van de togenstanders just te
alterediin hanw~erkeliljkverband. Daarom
heeft desre krant in de laatste tijd een
groot ~deal van haeru syrmphie Kerloren.
In 19806 was de oplage 1200.
Than iran het blad roem~en op niet
mener as 150.


voorspoed, de mentaliteit van de geboren
Cu~rag~aoinaar, en de patriarchale ge-
woontes is er geen klassestrijd op Cu-
ragao, ondanks de pogingen van bepaal~
de sijde aangewend.
De -krant lijdt een kwijnend b~estaan
en tal speedig van het ~toneel verdwenen
zUB'

La Cruz. Deze Katholieke krant ver-
schijnt eens in de week in het Papia-
ments. Het wordt g~elemen door het ar-
me enr onbetekenende deel van de bevol-
king en special in de buitendistricten.
De zTrant wordt uitgegeven door twee
neger-employe's en de inhoudl staat
op dezelfde hoogte als de mentaliteit van
de lezers en hun zeer beperkte beecha-
ving;
De nitgevers makren annsprank op een
oplage van 4000.

El Despertdeor. (Aruba).
Verschijnt eens in de week in het Pac
payments. Veranderde reeds verschillen-
de male~n van eigenaar. Eind 1937 werd
het blad te koop aangeboden aan de
Beurs. De eigenaars beweerden toen een
oplagen te hebben van 300 en, een jaare
lijkse winst van f 1700.-.
De betekenis van het blad staat tus-
sen Boletin en La Prensa. -

Van de Araba Post wordt osa. gezegd,
dat~ het blad ;neg te kort `bfetdat onri een
oorcdeel te ku~nnen vellen over de meri-
tes; maar het heeft toch geen grotere
oplage als 200.
Over de merites van de uitgever weet
N. dingen te vertellen, die we hier niet
willen opnemen.
Na dit zoodje kranten, volgens de be-
schrijving van de H~r. Nijman, met ziele-
poten van redacteurs, waarvan enkelen
hoogstens wat med~elijden verdienen
om hun ouderdom of anderazins, anderen
als colored people voor de Amerikanen
wel voldoende getypeerd agjn; wier uit-
gaven parasiteren op de Beurs en
Nieuwsberichten en dan ook een kwijnend
bestaan hebben; Ja zo srpoedig van C~ura-
gaose bodem sullen verdwenen si~jn, dat
de Beuds ondankrs.aanbod, het opkopen
niet wasrrd acht ens, .yerachijn dan in
het rappor-t de Karakteristiek van de
Beurs en Nienwsberichten.
Een vertaling; zullen we hiervan maar
niet geven. Als onae lezers sich het mooi-
ste maar voorstellea, dan. zijni ze nog
beneden de inhoud van het rapport.
Eukiele eitaten echter willen we san~-
stippen.
We Iglen~ dat het blad werd opgericht
door ,,one of the residing directors" van
de Cur. Petr. Ind. Mij., en door de Br.
Nijman op 1 Sept. 1935 van den Kr. van
Eykr gekocht werd. Met welk geld de
Hr.~ Nijman, die tot dan 3e stuurman bij
de C.S.M. was, dat kon doen, wordt niet
verteld, evenmin dat het blad tot nu toe
gereg~eld wordt gecontroleerd door de in-
stanties van de olie.
Pae ~geven dese noot,. omdat het rap-
.port sFipreekt v41~n en.finl~ran~eeJ onatap-
kea~~~;;;lt~saijhepogggaag fSpqss,:Y nptygr- g
lijk ovier de hoog geroemde neutrahiteit!!
waar we allemaal wel van weten mee
te spreken en vooral de Katholieken.
We zijn de verkiezingen nog niet ver-
geten.
Zbet blad heeft eenl ,,enige en monopo-
lische positie" en een paar regels verder
wordt nog weer leens g~eneg4 een ,,mono-
polistic en quite exclusive position".
Over de Hollandse staff tegenover de
,,colored people" sap do andere bladten
hebben we boven al g~esiproken. Ja detst~af
is so dik Hollands en~ so. onkundig in het
Papiamnents, dat we niet kunnen begrij-
pen, hoe N. een oordeel heeft durven
vellen over de papiamlentse kranten die
door -de Beuraredacti~e niet eens gelesent
hunnen worden.


YER rIF VAn r


PAlUS PIUS XII.
Na. de inval in Albania schijnen er bij
de grote magendheden nog gegemrens te H et even van een grolot K~erkvorst.
zijn binnengekomen omtrent gevaren die
ook Griekenland en andere Balkanstaten Legioen van Eer.
zouden dreigen van een overrompeling
door Italii4. Als gevolg deaavan heeft Groot is de vreugde in Frankrijk om
Engeland Zondag nog een nienw pro- de keuze van Kardinaal Pacelli tot Paus
test gestuurd aan Italib tegen dergelijke van Rome. Men kent hem van zija ver-
pogingen en heeft Engeland aan Grie- blijf in Loure, sijn reis natar Lisieux
ksenlabnd, RoumeniB en Turkije eenzelfde en Parijs.
waarborg sangeboden als het aan Polen Een special bij'zonderheid is, dat hij
heeft gegeven. de eerste Paus is, die het Groothruis van
Italia schijnt wel aan Griekenland lhet Legioen van Eer draagt.
waarborgen te hebben gegeven, dat de
souvereiniteit van Griekenland intact sal Bii de Roodhniden.
gehouden worden; Imaar waLt is een woord j
bij de totalitaire staten. ..Tijdens zijn reizen is Pius XII in
SToch heeft de Griekse pre~idi~nt Mde- "contact gekomen met allerlei groten de*
taxas san s~ijn volkr iedegedeeld, dat hij : zer wereld, de F'ranse President, de Hon*
alle waarborgen heeft voor de integ~erf gaarsez ~ Rijkaregent, K~eizer Wilhelm van
teit van Griekenland. Duitsland, Hindenzburg, President Roose~
Maar daar er 2000 Italiaanse vliegma- 'i velt.ens. Te South Bend in Indiana heeft
chinesJ aan, de Albani&-Griekse greens ~~hij als Kardinaal Pacelli vert~eedl wonder
staan en er in Italidi 300.000 reservisten de rooodhuiden en de negers. En hj'zelf
zijn opgeroepen, hebben Engeland en ~verklaarde, hier gelukkige uren onder
Frankrijk. hun vloten en ver~sterkingen s:~ijn gekleurde breeders, te hebben door-
in de Middellandse see gemobiliseefrd. ;:gebracht. De Indianen gaven hem een
Enkele dozb'nen van dese schepen agjn :opperhoofd-titel. Dese reis van den
reeds gesignaleerd in de bnurt van Cor- 'Kardinaal naar de negers en Indianen
fu en de verschillende oorlogssehepen was een doorn in het oog van h~et Duitse
zijn uit Malta en Gibraltar vertrokken ,blad ,,;Angriff". Maar de toenmalige Kar-
met onbekende beatemming. Ifdinaal had bewezen het begrip ,,broeder-
Tweede Paasdag, nadat Chamberlain ischap" te verstaan, en dat kan niet van
weer terug was van zijn vacantie in ieder gezegd worden.
Schotland, schijnt er te Londen druk ge-
confereerd to zijn met de Italiannse g~e- Op bezook bij ex-~Keizer WFihelm.
zant, waarbij volgens vermo~edens ook de
Spaanse kwestie op het toneel gehomen Paus en Keizer- Hij die Paus word,
is on Engeland watdede' ldf_3Z~e brasht ?eenes een las~eek aaituakepts. We .
'brit~ik writ~g)4LffmE~~ jesaJa
willigers uit Spanrje te doen terugteiF eeft Mgr. Pacelli eens een bezoek ge-
ken, 'bracht aan den Duitlsen Keizer Wilhe'lm.
Et schijnt nog heel wa~t politie~k to: Op 29 Juli 1917 arriveerde Mgr. Pa-
besprehen zijn, zodat eerst Donderdag. i~clli met de boodschap van Benedictus
Chamberlain. pas mededelingen kan doen XV in het hoofdkwartier vatn het: Daitse .
ann het Engelse parlemnt. l eger te Kreuanach. Hij werd met alle
eer, ontvangen en hij droeg eerst de H. .
Vanzelfsprekend beeft de New Yoi~rkse 'Mis op in het Katholieke Lazaret. Om .
Beursi erg de invloed ondergaan van de tien uur in de mergen had het onderhoud
.gebeurtenissen iri Europa. tttssen Nuntius en Keizer plants, in de
Maar ook de andere landen in Eurgi salon van de villa, waarin de Keiner sgn
pa en wel het meest Nederland. W~ant. intrek had genome. Keizer Wilhelm
van ons moedei~and all~ee vernamen we ontving hem zeer h~areijk. Hij droeg het
van militaire mantrageen. HI6ewel vol- '`uniform van Generalissimus. Onmiddel-
~gens het oordeel` van Ne~deflandset rege 'lijk na de begroeting opende de Keizer
.rin~g de ge~beurteniessen in AlbaniB gee~n het schrijven van Benedictus XV. Hij
'reden tot ongerustheid gaven, heeft meni verklaarde self ook de vrede to willeni,
toch maatreg~elen genomen tot vethoging knu'mar concrete voorstellen deed hij niet.
van de paraatheid aan de grenzen, wonder H~Eij toonde zich vol vesrtronwen. op de
andere hierin besEtaa~nde dalt het. Workeer overwinining. Mgr. Pa~celi -dr~ong. er. op ~;
over de wpegen san de er.giens~en gedclt san; de gedeporteerde Bklgen naar hun
lijk is afg-esoten. land te doen terugheren. Hij wees den
De r~egeiringappersdienst pleidde nader Keiz~ op het~ international reeht en op
dat de regerinrg als voorzorgamaa~tregel :de onmenselijkheid van' deze deportatie
de militaire verloven-heeft doen intr~eh- 'De XFpdzer vers~ekerde den ~Nuntius, dat
ken, en de groot verlofgangers, die stijir hij verachtende maatregelen zou treffen.
ingedeeld bij de kust- etn grenabepeili-; HE~et onderhioud Anurde een half .ur.
going doen .weten dat de mag~elijkhei~d ID8airna iodigde de Xeizser qen Nua(;us
bestaat dat zij kunnen worden opgeroes uit, het middagmaal2 tet lgIn te gebrui-
pen. Nadrukkelijk werd er op gewesen ken.en Bij demae matgd wras ook prinsrHein-
dat deze eventuele optoeping dus nit- rich van Pruisen ,tegenwoordip
shritend het personnel betreft, dat be-


Aruba--Mi~racaibo.
Cristobal
Pto. Colombia
Pto. Cabrello
Pto. Colombia
Aruba -M ra~~caibo
Pto. Cabello -- N. York
Crisitobal' '
Southam t~p
Pto Ca fll
Trinio.dad 0


12.
13.
13.
13.
13.
14.
14.
I4.
1;4.
1:5
15.


Ned.
Frs.
Dts.


Ne~d.
Ned.
Eng


Ned '


,,Florra"
,,Alabama"
,,In~grig Horn"
,,H. C. Horn"
,, Luebeck"
.,El Libertador"
,,Astrea"
RIotorua" ':'
,M~earoa"
,Ca~ribia"
", Bacchus"


N. York-Pto. Catb.
Fort de France
Pto. Cabello
Pto. Colombia
Pto. Cabello
La Guaira
Maracaibo
L6nrden
~Cristobal
Pro. Colombia
N; 'York-Pto. Cab .


der bij. Laat het 10 tot 15 minute lig-
gen, dan is 't gereinigd ..... klaar voor
't gebruikr.


e mo:~n~ia eIze uc ~t iomt~~ van een
schuim, die zich vergadert wonder 'tgebit
of bridge.. Dit schuim verzamelt ziekte
kiemen en ontwik~kelt bacterieenan ver-
oorgaakt .een minder aangename adem,
die U niet kan v~ookomen.
Een ding kan .,gebit adem" verhin-
deren, dat is.Polident Dait nienwe~ nei-
nigingsm~iddel voor valse tandenhaeeft
den .bijval van darizerlden- d~ebtiste~n.
Gebruikers vinden het een zegenl *Po-
lident zuivert~niet alleen' valse randen,
maar houds- ze ook mooi.- ~Maakt de


U zich gqaare Uw werkzaamheden in
Berlija en Uw vriendy ~ihier ,ault herin-
nere. ~O~p dezelfde wx1'~ze sullen allen, die
g~elenhei,,r;1eidtaldy -met if ai~ reefjie to
e~denmet voldoemngr tebugdesik ann
~iw beoopaqpv ,. gedragen door
wiize anakeijuked zivocu -, st~
heid e~ wtrarm'e menseii~lijhid.

POLITIES. KATHOLICISME
. ,,'


ideale plaats, een sleutelpositie tegeni
over het Panamakanaal. Uncle Sam, die
zijn ogen niet in siju zak heeft, was met
een en ander blijkbaar good op de hoogte
en wuilde Fvoodlomen dat:.Ruttaland zich
dear o~fficised kwqwipa vetigenzen, ver-
schaea3en..- I
vo erikar eenmnam ineoo ligwerd ge-
datg dook aajn Diuitaan da r~et Ha~iti,
dtoklad aaDitadd oo log ver-
Tiot da toe h~adden de~~~s ef
wonder Amerikaans opperbeater, kunnen
soen -en i trigeren one~ d gea~lleer-
werden in beslag genomleS eln' geliqui-
deerd on de heren self; worden in
,Schutzhaft" genomen, en --- 't was oor-
lg en zij waren de vijand er werden
plannen gemaakt om al die store Duit-
sets uit tijdverdrijf aan 't, work to setten,
al was het dan maar. lom een paa
strategische wegen aan to leggen, waar
Haiti zo'n gebrek ann had. Dat hierbi
90 pCt. van die Germanen ]let leven zouc
den laten scheen van minder belang te
zijn. Hgiti ~is ge~en land, waarI de~ blpnke
liet schoS :MM~'i~fi~ 8~~C:r .war 't
worden. geneeeet. ~Hbe dan o asdlce Ameri-
iiianen schenen ze liever kcwijt dan ~rijk,
even goed als do negers, van Haiti. Een
Amerikaans lkapitein zei .het me eens
.heel leuk: ,,We willen del volibre, maar
niet dde vogel~s n van die awarten en
so-gn "'t sor~ tten heb~en .we er meer
En toen bedreef iemand politiek hatho-
licisme, of katholieke politiek. De Bis-
schop van Ca~p-Ha'Rien, volbloed Frans-
man, going eens gemoedefik praten met
de hoge omes, die de V.S. vetegenwoor-
digden: ,,Kijk eensl so set: hj ongereer,
dat middel van jullie is, aiet tegen de
written van de ootlpg. '1'engtinsat Duitsr-
land doet het in Belgi8 en N~oord fr~ank-
ij'k; en ze setten dear de mensen niet
aan onschauldig woerk zoasls- weg~nbouw,
maar me dwvingen ze om rechtsteeks, voor
de-orl dte workebalms od;px'uitkomt.
nen dj dear creperen o~an ;kylgM'. Jullie
syste~en is verder perfeek .:etreft
het lieinhouden van .den 4vginid; over
een jaar zullen -al die fMoebs so klein
sijn dat me aan de opperylak~e van Ha~iti
niet de vogels; .en vang ~is, swarten en
len ze zijn dat ze geen sla;cht of geen
snlik ntieer zullen geves.~
Mdaar is jullie system ~ook Chriatelik?


:i


balang g~ewees~t sijn als de Bours hierbij
Hot~ blad wordt gelesen door de betere modedein~g had gedaan dat 4Q000 wooxr*
aend der hathoieke bervolking. Inhoud den ;daarnlit van het behende Duitae
n adjiP I~gen bovenr het begrip van het Propagandar-bureau van Gilbbels zijn n.1.
~erendeal der lse~se, de Trasocean-pers.
SMgar mnirsseien zullen de Amearikanen
Is Union. Dit is hot orgaan van de ditotL wel begepen-Lhebben nit de workeIjjk
.K. Worklfiedenvere~ningi en verechgait dictatoriale Nazi-methzoden, dio de Beurs
eas. in de week: in bet papiarments. De bijrbjaar hier op de Curagaose pers wil
bhond bovrat politiae~p en economische gaan toepassen*
rtikelan Notandulm: We maeeten hier nog even ree-
Van Re~ge echter de pastPige economi- tificeren dat La Verdad m 'bovengeei-
~he condities, de overdesed van work. teerdle brief moet worden ges~chrapt. Dit
et groot aantal nationalitaten, de gun- blad waes tronwens niet in het rapport
;ige aredwowadn de bij~veade opgr oen

TLI 1.7-: .dA .5


Tot alot willen we nog even melding
maken van het geweldige eigen radio-
station van de Bears, iiat dtagep~lihs on-
gerveer 5000 woorden ont~angt vabn de
verachillende Persbureanx.
Het sont voor de Amerikranen wel van


t~roen is bij de kust- en grensb~eveili- rI ebteesrosrn a e aig scaim emre,
going. stelt bef dense'tee doodevijanden op'Ain
Dese maatregelen die Zaterdasg geno- Tijdens zijn verblijf in Duitaland- in de lijn, of sc~hoon het eerst~e een staalharde
men walren, ag~n echter van Maandag of jaren .van de ,werel~doorlog heeft EJr realitait is on het tweede slechts een her-
Dinsdag verscherpt, wearbij de kust- en Pacelli alles in het werk gesteld, om het senschim van zijn overspananet verblel-
grensbe~veiliging ookr werden opgeroepen, oorlogeleed to versachrten. De vredesJ ding. Er ,hiaestaat geen politiek Katholi-
evenale dit in SIepteber het geral ge- ,poging van B~enedictus XV atuitte at op eisme, nialar wel katholieke politiek of
wpeest is. de onwil van enkele regeerders. Hij stel- politier vad' katholieken. Maar een der-
M~1Pa?)SbiEighGld~sultn~it dtemaiteifkd niet alleen belang in de gedeporteer" gelijk essentieel vererehil is- voor het
morgen 'per thidid aba~h'et N &&edard~isiba .AlonLt~, n $vssb~ff~wa~~~aatsle ageh der adk
volk mededeling gedaan, maar ter gie-'J eAWW~StF <;-~I li MI ~~bnd$ .Isli ggk?~SbaLar aiet/wnasern ~
rustatelling erbij g evoegd, dst de reged; My~6nhen word een speeinal bureau. ko baar. Miksichise al aldus de ,,TijE i
ring geen, aanval vreeslt: met de emlig g~ericht voor het onderfthek na f'vlmis- de volgende in ,,Schepter en KruisJ"
gende landfen is men in de beste ver. 2 ten en voor het behartigen van d2e'maitei va Jan. door Pate~r W. Eken opgeh~aal~e
standhouding. Maar in dese dagen van riale en gee~steijke belatng~en der gevan- historiesche- hearinn~eringn hun i~nsict
spnigmeetm mog lb~i~ reke ng genen. ~Mg~r P celi b xohtazelf ge enigazins verhEdktlerenes enjert eherge
Dit besluit van de Nederlandbse regering D~uitae minister van Oorlog stelde twee ,,Het was fp$);l2ir erika de go
was tevefas een- bewija, dat Nederland "oficieren tar~ agner, beaschikking,l Igij log be~elootiadpe .4e m~akdMto~bgen Defiits-
bereid is tot h~et ui~terte am sijn Onf- "hield. .predicatiese voor de gevangen. Ita- land. Twee la n to foti~en hadd6t e
hankrelijkheid en nreutraliteit te handha liaanse slaen in m t~o~oenrT bm Zele* Verenigdce Staten .ingegepen op Hlaiti,
ven. g saer, ,ejta baptu Heageygeamen die heksnketel, die~saeet*~ eep e,iver-
Mdet een bede tot God sloot d'e Minis-~ 14egensbourg* kook~~ -' :- s .
ter zijn rlede welke op Curagao te hoken In!~~ nasm Wiks h nq:c~ de re fuie op
was via de Indische senders. Mgr. PaelH en Bladenburg, dat eil adZ to bedwin~~: <
2e Psassdag liepen e-r hier nog geruebh- In werkelgkheld ~ia het 'le Ver. Sta-
ten .dat 250.000 Duitsers san de Neder- Bti de officidle afseheids-3andi~3ntie die ten te ~doen -om de. met: dej Buitse~rs
labntde grens3 soudeln st~aan. De8fensie R~iklspresident Hindenburg verleende ann in dat sand te fnuiken. We. im-
maatregelen op de Isla, die de sandacht' den scheidenden N~untius Pacelli op 9 mers beheersteq; nigl~ aldehtlk 40 411


Ot) HaitI.
e heefti n

gataten itihet bolsjewisme en het agn.
polittake holicisme. Met het seldzaam
gelil'ek inn gnderscheidingsveimogen


st
e
ap


R

a


ac
hk
st


intcht te bouden. sdar tot nu toe is er
niets van g~ekomen en dese is selfis voor-
lopig aitges~tehd, blijkbaatr omdat de in-
tentionale toesan in aup rten r

spannend is. gewoulen '
SNu beperkt zich dese Europese span-
aing tot de Middellandse zee.
fEngeland; -Frankrig eii de Ver. Staten
-gaven alle drie op min of meer ostenlt8
tieve wijae uiting san hun verontwaar,
dliging in protested
' Tronwens de dead van Italii8 tegenover
Albatil8 s tenx s9chendting vatt het Kellog-
pact alamede van de Anglo-Italiaanse
49ereFenornnnnnnnnnnnnnhoat Pj het eerste heett Itage i
de onathankretijkhlett vatt.Albani8 swl
ra ded; b et twee de status quo
Pd~tts Pius XII heef~t dan ook Zonda~g
niet onduidelijk een toespeling g~emasgt
6p d~e 'anaval van 'Ttalt0, toes blj zelde,
bet~ te b~etreuren dat in ~e' tegenw~c~doidge
tigd ci nirecten vrerbroken worden edi dat
de via de onmogelgk sal hunnen getiand,
heardby~n annaeer men zich fet
hoadt' ash'phet gegevenr woord. Dit kan
&i~fe Itsa iialrs Drigtalandi zich aantrek,


Schreven we ng in. ons~ vorjig over-

in e P8 oor Pason, ep htef ul
dat we dat achireven~, Goed~e Vrijdag,
trothan .de Jitalbianrtaietro~ep Albame
binaen amln dlthiand tp overmzeesrteb n

dera reds nededlige a n
.As~anvaelgk was orz in Albani8~ nog
weiderst~atand, maar ved kan dat niet
~p~set ~asisw horen dat Itage ~
sleebts 12 dee er 50 gewonden to be.,
trorn~het.]oning ZI v Albainii
bltraoen h otte ooke na Gri nlriand
is i~ 'tvl~nat evenals i echtgenote
~~kM do~~e g] 64~gn~aa wel ge-
~elverdwene n zg~n; torow~et? tegen
nbeirh.Plr~cta~~ llserlr leg~erafdeling

blbadea slfldsterr g~aer~t~nniets
aita~Boynder a bet tli no le-
~~BC ~ ti~trr d.P e~lB Veltocht in
see derelgheR s~crjtr god geoefendE ge-

Esrterdag be Ca een boe ge
blrab na 'i~aa n Zo~~t~guseoin a


trok~ikeq .gavten saartdese gerneh);eq mber gi,lpty desee -tot hot Kar-

me ar d~ ond~s kregen we in de Duffl~l ii d~iDi~24q:
se Rai te horen dat berichten van troe- p hot mlene:
Ipenpncentratie aan de Hollandse:~ati gre ,4Zk;ievoel zhsig Qiirplidh-t, U te verse-
sonwi~t Buenfos Aires kwamen vanr eait aren, met, hoeveel droetheid wij allen
H~Pava telegram ziti Londen wsaarthg3e4 Ider afeshe~id Van U nemen. Neg~en jartren
. Duitelband geweldig to keer going al~s hwi '-ise 4 Yge40pen sttls mijn voorgg~anger Uwe
staitje san hetze tegen Duitaland, 10a~eellakf.e- i~e M w~elkom heetft -gehet~en
tph Jtaghb Slavil heeft geritabiliseerrl' als de eerstel ge~cerediteerde Nuntius bij
eii 'B BUigarie hjeeft mea de, N~Yeamtipart d Rijksc~etrel~gernk Het verheugt m~i, it
verf~~~t ~te n de lei~er~ in vers~ekterd be- '-Twe woorden te hebben vernomen, dat


CeofOelige spieren '

Pi jn nijde n,
Orpega Olie.
Brengt beterschap.
~Hier is een gewoon, goedkoop middel
dat machtig is en onschadelijke -- genees-
krachtig en snel werkend --is goed tegen
pijnen, pijnlijkheid en stiff heid -- het is doel-
treffend -- het geeft resultaat. Haal een flacon
OMEGA OLlE van f 0.70 en U zult het onder.
vinden -- millioenen hebben hoet reeds on-
dervonden. .
Wriji e fated~t- ger ve9~CJ~ Qrstadking
en w teltn -- voor sbler~ en Ittjire
aImesnoorten ]in- zul n edg genez n
Voor genesing van theumathiek, ischias
neuritis, zenawpijn en spit is het overall be-
kend in Curagao. 4


WGAAROM MEN IIET DE EEN-~FLES
HUOIS-APOTHEEK; NOIEMT.
Duizenden noemen Absordine Jr. de E~n-
fles-huis-apjotheek omdat 't de eigen-
sebappen van effective massage en
machtig ontsmettingsmiddel in zich verr
enigt.
'n Gewone massage is bestemd om te
doortrekken en is gewoonlijk mineral
van gehalte. Absordine Jr. is van plantenr.
vet en etherische olie gemaakt. t Prik-
kelt of verwoest de huidweefsels niet, is
aangenaam en verfrissend in 't g~ebruik.
Als ontsmettingsmiddel doodt 't micro-
ben, voorkomt ontateking, bespoedigd ge-
n~esing. Daarom just staat Absordinie Jr.
aan de ,,kop" het alphabet van huxs-
middelen. Probeer 't tegen abces, puisten,
knleuzingen, snijwonden, ezzeem, oorPURn,
insectenbeten, hoofdpijn, Achillus-hiel,
rheumatiekr patlengifz huidkwalen, vr-
vandaag nog 'n flesje. Te koop in alle
goede zaken.


Braicht al jaren verlichting bij bezeerde
spieren, splerpgjn, kneuzingen, snijwon-
den, verstuikingen, schaafwonden. (9-12)

Op de Schottegatweg, ter hoogte van
Rio Canario, had een aanrijding plants
tussen een autobus3 en een motorvracht-
rijtuig. De besituuirders bleven ongedeerd,
doch beide motorriftuigen werden erestig
beschadigd.
Ook bij deze aanrijding speelde drank-
invioed, bij een der bestuurders, een rol.

BBAND).

Op Vrijdlag j.1. brak brand uit in per-
ceel Bredeb~traat 151 (O.B.) Door de
Brandweer van Mundo Nobo werd de
brand geblust. Naar de oorzaak wordt
een onderzoek ingesteld.

MOR. KISTEMZAKER.

Nadat~dgr. Niewindt de 12de Jan. 1860
overleden was, volgde Mgr. Kistemaker
hem op. Hij is de enigate bissehop tut-
sen Mgr. Niewindt en de later volgende
Dominicaanse bissehoppen. Tijdens het
leven van Mgr. Niewindt had dese bis-
achop nog~ ntd~t~ gTwgijt willen ~worden,
van wege bezwaren van zijn kant, in die
geest zegt dan ook sijn wapenspreuk:
,,Non sicut ego volo, sed sieut Tu". Niet
zoals ik zou wPillen, maar zoals God wil".
Hij vertrok voor zjjn bieschopswTijding
naar Holland, waar hij te Ryzenburg 26
Aug. werd geconsaacreerd, tegelijk met
hem had ook op die selfde dag de bis-
schopswijding plants van Mgr. Schaep-
man, bisrschop van Utrecht een neef
van hem.
Nog v66rz zijn vertrek naar Holland
had M~gr. Kiseae te stuk dgrond
doeling, daar een kerk te stichten; 6n
kerk voor heel de stad, was veel te wei-
nig en werkte het misverzuim in de
hand. Vanuit Holland stuurd~e Mgr. Kis-
temaker reeds zijn eerate brief voor de
*rlr~r t .nP nlml L lFJ


HET PRINSEI~JK HUWELIJK TE
CAIRaO*
De prinsrj van Iran met sijn verloofde
prinses Fawzai van Egypte bg de hUr
welghs~voltrekking in het paleis van Cai-
ro. De koning van EIgyp~te treedt op als
getuige. -


sidie uit en most men de bouwp staken.
Hij blkeef dus een volop sorgelgkie tidd
daarbij Io nog a Mgr. gekweld w
door een huidziekte, die hem noodzaakte

dkterso ad zekte o 14)ellD' v e~ar
den en zeker een terugkeer naar Curaqae
verboden. Hij doet tragisch aan herhaal-
delijk te lezen in de brieven die MQgr.
'naar Curagno, staurt, dat bij tech wel wat
better wordt en wel spee~dig weer terug
zal kromen. In 1866 op 22 Dec. schri~jft
hij zijn afacheidsbrief, MBgr. is in gaan
zien dat van terugkreren geen sprake
meer kan sijn en trekt eich terug in het
Carmelietenklooster van Zender~en.
Toch heeft Mgr. Kistemakrer in Hol-
land neg veel gezorg~d VOOr CuraCaa en
mede ookr door zijn bem~etihngen namena
de Paters Dominicamen de Olde Juli 1868
de missie over.
Na Mgdr. Klstemake, kwam er tot op .
heden zes Dominicasuse ~blaseno~ppen.

SCHILDERN~EN TENTOONYSTE~.LJNO.;

Kennende de Curaqaose belanlgstelling
voor schilderi'jenz, behoeven wii aiet vleel
wIoorden te gebruikren voor annrsporing.
W~e willen daarom alleen vermalden dat
dese tentoonstelling onder ausepician van
den Curagaose Kunatkring sal gehonden
worden v~an h4-2)1 April in de lokralen

De tentoonstelling omnvat 70 achilde-
rijen van Nederlandse achilders.
Vrgldagmiddag 4 unr sa;l Zi~ne Ex~el-
lentie Gouverneur Wouters de tentoon-
stelling openhen.
,. Thr verdera Am~ip'adeshreden-.a --vi)erw
a~'~i laeininir de 'adhenten~tle

PORtTRETE GOVWERN~UR.

M6en deelt ons mede dat Zijne Excel-
lentie de Gouvernear vereerd werd met
de toesending van een seer good geli-
k~end portret in oliev~ert, vervaard~igd
door de soon van den Reer H. E. XLampe
to Anrba.


Over de onzelfstandigen taazt "het ge-
sag alrs een sweep, over de selfatandi-
gen als een Vlag.

De beste gevoelens van de mens agnu
die, weari~nln voor de ibbeM geen pla~at


Wie klce3akk~~~eloos toee san agn lui-
men en drift~en, vertiest dcaarmee all
weerstandesvermogen tegenover sirtertijke
verlokkingen en indlrukken.

Een meeder mag een wome'en arbeid-
same vrouw sijn, en gedurig besig met
te zorgen voor haar kidBeren, maar wan-
hear aj' niet in het gesinalevena de stim-
lach van het feestelgkge weet te brengen,
kran sij hast moeedel~kie taskr alet vol-
ledig vervFullen.
Mo~eder agn bPetekent mild giin, oee
swaar~ en hoe bitter het leven ook Balt.

Zo lang tech is geen enkele machlt,
Dat eindelijk niet de klare merg~en
lack.
Er ligt lets verheffends in het gjerper
tenswoord: ,,ik ma~g et elet"H, wanneer
wid onsze absolate vmsh~u~~P~n:

tgezag. Mear kpe iidli~r~rak ~t t san
'elke g bod eerst g~egeven, wanneer agl,
die het meeten nlaleven, ten opsichte van
allesi, wat met dat gebiod in strija lS8, jier
durven zeggen ,,ik doe bet niet". E~n neg$
hoger stan~t de daad van dit woord, wan-
neer bet geen geb~od of v~erpichting
geldt, maar christalglaeP of~aernart~dige
ongedwoongen en onverpicht..


Zo kriigt men dus door een vlottere
nves3terings~politiek een selfwerkende re-
gulatie. Wordt, zo besloot spreker, aan
de door mij behandelde drie voorwaarden
voldaan, dan staat het vast dat de werk-
loosheid wordt teruggedrongenr."
Aldus prof. Goudriaan.

Heleas staat de revering die hi~er een
finanfoi~jle potiek voert, die ;seals uit
het ~sngste jaarveralag der Twi;entse
Bank ~lifkt, de in~st mming heeft: der
grote ban~ken en deze dan ook geen
windetenen oplevert, volkomen afwijzend
t.a~v. het plan Goudriaan.
E~n dan-vooral de aut. rev..ministers
want Dr. Deckers zei~de nog op de jong-
ste Parat~ijraad, dat de financi81e politiek
van dit Kabinret, niet de instemming
heeft van de katholieken, sij het dan,
dat de 4 kath. ministers daarvoor mede
de volle verantwoord~eijkhe~id dragen.
Dr. Deckers bepl~eitte. toen evenals
Prof. Goudriaan nu weer, een vlottere
-en ruimnere leningspolitiek, zoals Enge-
land ook doet en waartegren de heer
Schouten nog on2ing s~ijn veto heeft uit-
gesproken. -
Jammer qgeneg, koerst de Regering
hier alleen op de koers van de heren
Trip en Schouten en niet op die van de
here Goti~driannt eni Delekers.
Enl so sal van een krachtige werkrloos-
heidbestrijding niet veel omen.
Want ook dit heeft prof. Goudriaan
grezeg4 dat alleen langs de weg door
hm aa hlgs vn t et werkloosheids*


CURACAO.

K.L.H. SOHOOLEIB~NDEREN
VLUCHTEN.

Naar ons na informatie bij de K.L.M. ,
bleekz, is de belangstelling voor de rend-
vluchten voor schoolkinderen boven ver-
wachting groot. Had men aanvankelijk
geschat, dat een 40 B 50 leerlingen sich
zouden opgeven, er hebben zich thans
al definitief 217 liefhebbers aangemeld.
In aansluiting op vroegaere berichten
kunnen wij nog meedelen, dat de rend,
Fluchted '"'geiirdeden sullnen worden op .
Woensidag 12 April tussen 11 unr en
12.30 des morgens en van 2.30 tot 5 unr
's midd gs
Vanw fe het grote aantal deelnemers
Szal een gedeelte der jeugdigle luchtrei-
zigers niet op Woensdag maatr des Don-
derdags v~iegen. Voor Donderdag gelden
dezelfde uren als voor Woensdag.
Het sal die dagen op Hato z~eker een
gezellige drukte tijn, waar ongetwijfeld
vele familieleden fallen komen kijken en
de enthousiaste verhalen van de jengd
uitn de eerste hand sullen willen sanho-
e.

PAASDRUKCTE OP HATO.


L


NEDERLAND *


WIERKLOO0SHEID IS OPFWSOB~d ,
ALDUS3 PROF. GOUDRIAAJ.

De togenwoordige Directeur-Genersal
van de Ned. Spoorrwegen, heeft reeds het
vorige jaar mhet nadruk betoogd, dat Ne.
derland de werlfloosheid had, die het
self wenate. Dit wo~ord dat een scherpe
cri~ttek inhield op het regeringsbeleid dat
tot nu toe endanks het feit, dat we de
l~antate 5 jaren stereotiep in de troon.
rede laz~en, dat de regorin de beetrijding
der werkloosheid als een harer voor-
naamrste plichten beachouwd, de omveng
Svan dese ramp nog weinaig verminderd
beeft, loktel toee nog a protest wit. Voolr-
al va~n regeringuagide.
Dit heejt~bt itnsen prof. Gousdriannr adet
. weerhouden agln ~bewer~Fin die Ird~eedaed
een aannklaelt is, nu nog con. ~aket,-grote
nadruk te herhalen en dit vooral voor het
Dep. van de Ned. Maatschappij van Nij-
verheid te Breda.


Maar 46n redding.

Er is hilbr maar 66n reddi"ng n. dat
de overhead gelegenheid geaft de ge~
spe~arde kaspitalen in staatsileningen te
investeren. Een dergelijke viotte leen~
polities is, so vervolgde de spreker, na~
tuurlijk alleen geoorloofd in tijden van
grote w~erkloosheid en wanneer het be~
drijfsle~ven de g~espaarde kapitalen met
kan opaemen. Deze voorwaarden zijn in
Nederland sanwezig. Er isi in Nederland
op het ogenblik 1200 million gulden
braakliggend hapitaal. Wanneer de stant
dit gekld opnLeemt, kan hij het gebruiken
voor n~uttige objecten, waardoor hij de
workloos~heid opheft; en een gehreel niienwe
~activiteit schapt,- wardo utteindle~lgk
ook het'tb yiie~~eve w~eer h-rapit~tabban Bop r

Odol la een krachtig ontsmettings.
middle, wearmede wl) ons togen
Irnetlex door den mond kunnon
beSLchibreen... Her. strk .acfterte.
doodenld ver~megan va~n hest ren~id -
bbareeate Odof med water ver.
Sniesigt de rottendfer -LSItI
voesdselresten, die .
zich zoo graag tus-
schen de tandon on
In de plooien van
de ~sljmvliezen nes-
tdele. Odol schenkt by
den mond die ver-
Sfriescheade reinheids,
die da cr d .
mench' kenmerk.'


Gooed your zwakke nioren erecht wonder wereldbeschouwing de uit~
aneik n univerele beacholkwing der
at bl aas dingen. Dait omvatte ook het vraagstuk
.6van de oorspronag der weield, naar haar
doelateing en ordjening. i
lIeak een satC~a~n het 's naschtsr Wanneer men, cl~eze problemein los-
Wakkler worded n voel en toon TI jonger, maatkt vuan God en de er kenning van
God dan is een weardserin van het we-
Hu dU nere.r a vull, vrif reldgebeuren onmogelijk. Daarom dan
en zuren; zuive4~e9 bloed en breng actie o k d dsin oi lae at
worden van de waarachtige wereldbe-
in uw nieren el bleas en U zult gezonder, schiouwing.
gelukkiger en lon~ager even. Een veel gebruikt middel in de strijd
De zekerste pRiligs-te weg om te sla- tegen de Kerk is het bangknaken van de
gen is het ko v-;an HAARLEMMER m8asa. Het volk wordt van de kerk ver-
OLIE CAPU~I~~ (OLD A6EAL) vreemd. Zij wordt uitgemnatkt voor ach-
OLIECAPS (GOD MEAL)terlijk. Hare inlstellingen worden ge-
voor / 0.75 bij xir apotheek en ze gebrui- brandmerkt als on-D~ui~ts. Kleingelovige
ken als aangegente~ De ~resJultaten sullen luiden worden daardoor in hun kaltho-
UT verrassen. De tersehijnselen van nier- like leven aan het wankelen gebracht.
aandoenmngen ajn': 'slapeloosheid, rug~pijn, Zij sijn hang geworden voor hun pres-
tige, voor hun positive. Zij durv~en niet
vochtige handed, Irramp ~aan de voeten en meer de verplichte godsdienastoefeningen
oogpijn. Als U golede resultaten wenst, bij te wonen.
koopt GOLD ME1IAL, de echte, het gro- Jammer genoeg plegen ook katholie-
te diuretique. D ~iggredienten omen van ken, die overigens zeer goed gezind z~in,
Haarlem Holl~aid,, prvel""maakt iix Amer- afbraakr jegens de kerkelijke belangen
ca emn uw;ilt~~ door hun pessimistische voorstellingen.
ea.Renigawnieenvan ti~jdl tot tijd eens Wanneer hier of daar een bolwerk van
goed. '9. het katholiekte eleven g~evallen is, hetzij
diweer een bijzondere school of een of an-
Is ht~en wndljk gotenate ee edere katholiek~e organisatie, dan weten
niet bang behogt te zin aar gve .elo zij reeds, welk ander rsteunpunt nu weer
Dat ou k filiemaa eve teloo saan de beurt sal zijn. En kla~gend zeggen
vragen, want -- ~dat was wsggy aan sij Btot elhear: ,,Nu sijaC de ~eibie orr .
politik doewas df Dai den, de priester~s of de bissehoppen aan
ser nelet wrktiesu n de hand het ho~e de beu Tegen een d rgelijkreb geot
ven te nemen. In pais en vree sijn ze na
de wapenstilstand naar Duitalland ge- selling nemen. Bedenken dergelijke men-
eacued smnag met' bomeduitn san -da niet, deelhe schtade ij aa etd t
lioen boete wer4 betaald, ofsehoon ze de het valse inzicht, dat wij zelf reeds heb-
negers van Haiti meer hadden uitgezo- ben prijsgegeven?
gen dan de kinderen van Abraham dat Gij moet veeleer schouder san schou-
,, der staan ter verdediging en tegenover
haddn hunen oen.dergelijke geruchten uitroepen: ,,Halt!"
DE CHRISTUS-VERVOLGING IN Wij staan hecht aaneengesloten en laten
DUITrSLAND. ons de genadegaven van de Kerk niet
ONS ELOO WER EENontroven.
KRUISELOFWEG,, EE Dan sal men tot de bevinding omen,
HRZJEWE~" dat de Kerk voor u heilig en onaantast-
Een seel gebruik waFpen in de srtrija baar is.
tegen de lierk is het bag- Gij moet ook die maa~tregelen vermij-
makren van de massa. den, die noodzakelijkerwijze tot- een af-
braak van het h~erkelijke leven moeten
De bissehop van Wilrzburg mgr. dr- leiden. Ik denk hier aan de afkeer van
M. Ehrenfried heeft een Herderlijk sommigen voor de priesterlijke en reli-
Schrijven uxitgev~aardigd, dat van buiten- gieus~e stand. Weerho~udt uw kinderen
gewoon grote moed getuigt en een schril toch niet, als zij roeping gevoelen voor
l2icht werpt olj de' benarde positive van de priesterlijke of religieuse staat. Schil-
eKerk in Duitasland. dert de tookomat toch niet at als te on-
SWij onitlenen -ann dit uitvoerig schrije zeker. Dat zou een quiver aardse opvat-
'pen waarvan het eerste gedeelte heden ting .zijn. Priesters en religieusen ijn
in de katholieke kerken van het bisdom dienaren Gods. DakE~e~erkgechiedenis leert
W~irzburg wordt voorgelezen, de navolr one, dat Wirome pfritSers' en ordeagees
gende merkwa~die passag~es: teliy~s in benattleit pn de roem en een
One geloof is voor one s r~~~;F stePad human een urgeworden stjn.
newordn Hat taati he ~oe~~ app~i~~to~ J~h ftgerelik dn .d '
spot. Ilet woodi ;, Ldragle~ 4lit6n r ~eds1 iswahr~ waoiden: zij thans vaak in hun eer
brent: one in moeilijkbeden. en in hun werk asangetast, maar dearbij
nB sh hoor't: ofifr~ijzen op een ,,mieuw orndervinden, ze sJlehts wat de Hear voor~
geloot'', dat ons heeft gered. Men verr speld heeft: ,,Hebben ze Mdij vervolgd, ~e
halt van de wonderen, die het verricht. zullen ook U vervolgen!"
Maar men denkt daarbij sl~echts aan een Wij hebben iedere dag de zegen van
in Duitaland of in. sick- zelf. Het be" Mrdis nodig. Daarotih '~besdchohw iY
nit et gfeloof, dat wij de Leer des het 'als ten grozwel ed als eeir onmense-
Heils noemen... lijk ie~tsi,wanneer dei tense wordt ver-
In brede kringen wordt de spot ge- spreid: ,,Weg met het Krni van Str~aat
dreven get den ,,ljuitenwere~ldlijken" of en huis". Ik bea~chouw het al~s de groot-
,,bovenaardsen" God, in en met dese we- ste misdaad, wanneer verfw~anade en ge-
reld, oql niet te zeggen een aardsen God. degenereerde mensen eerbiedwaardige
And~eren traO~n hun afkreer voor on- monumenten, beeldlengroepen en kruis-
ze godsidiens viTer op een andere wijze bieelden onteren en vernielen, soals mn de
te motiveren. Eg Bes~chouwen ons geloof laatsite tijd in ons bisdom herhaaldelih is
als een Joodse sangelegenheid. Dat ie vtoorgekomen.
een onheilspellende dwaling. Heeft Jesus De bisechop besluit dan zijn herderlij-
niet een nieuw Goderijk gesticht ? Is Hij ke brief met: de woorden: ,,Wij willen
daaromn justt niet door de Joden ver* kruledragerus tijn. Wi1 sullen ons Kruis
volgd en tenslotte gekruisigd ? Toen Jec verder dragen".


.


Prof. Goudriana verklatarde opnlieuw
dat de werkloosheld in ons land op te
heffen is, mits het rege~ringsbeleid vol"
doet aan deze drie voorwaarden:

,,nl. le. het geloof in de mogelijkheid
yan de oplossing van het vraagstuk en
het besef dat: daarvoor iets g~edaan moet
worden. 2e. de doelmatige bevordering
van de stabiliteit van het prijaniveau en
3e. de bevordering 'van een doelmatige
inves~teringypo~lj~iqek door dg qv~e~rbgiq 4tp
einudef de~l i-hgggade kircdth te
doehn teragCv~iieten naar1 het bedr~taevYen*
Onze voo ae~edne n oe1 eeuw gldde

zelfwerkend correctief te vinden om de
workloosheid op te heffen. De practijk

hE is hl rhts eetn motdo om e produe-
tie op gangf te houden en dat is de con-
su ptie, Er is echter in onze huidige
mamatchap ge afdoend middel om de
consumptie op een stabiel niveau to hbeb-
benh De huidige ml tfesr 7oppi t eten
mac ievne zo ~blik saak mest lope .
eDee geerklosh ied heeft de tendens zich-
elf te verater~ken, omdat het inrstru-
2 ent o dese werkloosheid binnen be-
mad comze te reguleren onltbreelat
PH -~et: sheeeeer mogelijk zijn een derge
Iikl isrumene int tt vinden en daare~ dient
aller streven -gericht te zijn"
Dat het prijsmveau met de werkloo
heid ten nauwste verband houdt, blij t
utt het feit dat bij stijgende prijsen de
workloosheid af-, en bij dalende p izn .
oeneet. Wanneer men dan ook het ke
loa heidsmoe atu ind t hest wi a-
v en, sr~tabiliteit ha et p isniveau
denied~ nar nemn~i van de wed .
looEhf hani daarom alleen hereikt wor.
den der~ ~gelidelgke opdrijving van het
prijaniv~eau 'tot een sekrere limit bereikt
is. Gasat men over dese limpiet heen, dan
dreigt het gevaar van inflatie.
Voordeel der vrije vtluts.


sus aan het Kruis srtierf scheurde het
voo0rhangsel in de temper doormidden.
Dat is een symbolisehe gebeartenis van
de allergrootste` betekenis. Het Rijk van
Christus begint met een afscheuring van
het Jodendom.
Er is een heel bijjzonder gevaa~r, dat
ons geloof bedreigt en we moeten het
slpeciaal wonder het oog mien, om parast
te sijn en ons to verdedigen. Ik bedoel
hier de systematische propaganda tbgett
het Christendom'in woord en geschrift'
Dit gevaar is daarom zo ernsEtig, omdat
wij hier in een zeer ongelijke strjd staan,
Onze verdediging is uitaluitend beperkt
tot onz~e kerkgebouwen en zuiver gods-
dienstige geschriften. De verdediging ter
hand n~emen door middel van de pers of
o~p vergaderingen is one omnogelijk gfe"
maakt. De mass is tot swijgen gedoemd.
Er zijn er reeds~J velen in het hamp der
christushaters3, die hutn hoop gevestigd
hebben op dit stilawijgen van de volks~ -
massa .op sanvallen in woord en ge~
achrift. Egj siie daalri een instemaaing,
An1 de annoat~aane ineenato~ir8 Van-hliet .
christieffjk geloof.
Maar dan vergissen sij zich toch. Er
is ook een stilzatirrjgen uit onmacht, om-
dat een vrije meningsuiting en verdedi-
ging tegenottei* de redevoeringen eenvou-
dig onmogelijk gemsaat is.
Gij weet self, hoe men in brede krin-
gen tegenove# de Kerk staat. Vask
hoort gjj het voorwendsel, dat de lstrijd
niet ngeih tr 1s tge tego dienst, niet


g 2en vatoshrte g e~onzm en v
q~el is, da~t de godedienstige rechten der
Kerkr wocrden geschonhden en met de task,
die z~j op dat gebled te vervullen heeft,
g~een rekIening afordt geh~ouden, omdat,
naar men doodeenvoudig verklaart, dat
alles politiek is.
TeneTnde~ Zzet: gebied der krerkeijke ae .
tiviteit nog mjeer t .beperkedl is onlangs '
beweerd: dat ,,w~ereldbeschouwingen" en
.godad~tienst gescheide2n moeten worden.
De K~erkr zou Hgan slachts de eredienst.
toegyewezen krijgets de staat daarente-
son zou het recht 6n de plicht besitten,
:.mI de wereldbeachotllwing te vormen.
~Sie opvatting id ~lijnrecht in strijd met
'4X hisltorisrche b~etitiienis van, het woord
. er~eld.bchouwririg. Volgens de huidige
And c~er wetenschap is zij ook totalal
~ezd. Tot neg toe versrtond men seer


d


In onze N~ed. vrije valuta, hebben wij Op Goede Vrijdatg Zaterday en 2de
een uitatekend middel om het priJaniveaix Paasdag wren vrijwel alle vertrekkende


edtoenteilln op die hk ~rtbj setten
Stii~S -jk niet overbodig bleek. *
ten; t~x Onz 9gikdroorrand i~stran. Cie adird, In verband met de f~eetdagen werden
dat Nederland het self in de hand beeft: ook tussen Trinided en BarbadosJ extra
de wearde v~an de gulden zodanig te rer vluchten gemnakt, waarvoor alle be
gfularisere~n dat men het prijaniveau piro- schik'bare plaatsen reeds dagen ~to voren
centagewiize kan doen stijgen. Zelfa kan gereserveerd waren.
men m~et de gulden in hand Nederland be-
scherm~en tegen de ramp van een dalend DE SNIP TEBCUG) TE OURAIQAO,
wereldprian~iveau. .
Het rijke N~ederlanzd van heden kan Naar wij van de K.L.M. Vernemaen,
een grote hoeveelheid getld sparen, son- werdl Dinsdag 11 April de Fokker Snip
der het echtDer op behoor~ljke wijze to naar Curagao terug gevlogen, nada~t de
kunnen investeren. Door de grote be- o~pdratcht waarvoor dat vliegtuig enige
sparing worden echter grote kapitalen tijd. Ee Tinidaud gestationneerd. was, vol-
ann de consumptie onttrokkren waajrdoor tooid1 werd.
de productie dealt en de worklooshlel~d
stijgt. De tsak loopt dan ook hoe longer HDET PASS3AGI3ERSVERVOER~ DEB
hoe meer verkeerd' K.Islbl 11 DE MAAND MAART.


de wrater~an%" omr As bisahoap~shuis in
te richten.
Verschillende kwesties, typerend voor
de toestand in die! ti~jd, hebben zijn zo~rg.
Hij yraagt aan of het niet mogelijk is,
dat de goede soldaten hier op Cur~aco
een huwelijk mogen sangsaan, treedt be-
hulpzaam op bij een pokhken-epidemte,
waarvoor de gouverneur in een werktelijk
hartelijhe brief dank segt, maar vooral
had de op handen sijnde emancipatie sijn
zorgen.
Wat de geoschiedenis leerde was niet
erg gerustatellend, op verschillende dei
landlen in de West Indi~n was de eman~-
cipatie gepaard gegaan met moord en
doodslag, hier most dat- voorkomen
wvord~en, hg shrift er eedl brief over sabn
.,de gelovigen, raaarhoveallg drhngt hij ~er
'"bij het gouvernemient op~ san hern to


SNiet elke maand vertoont een toename helpen, met het opricht~en van scholen
in het aantal luchtreizigers en so waren. direct bij~ de emancipatie.
de cijfers over Fiebtruari minder dan over De emancipatie is rustig verlopen, een
.Januari; maar seals het gehele zatken, plechtig Te Deum woerd er in de hathe-
leven in Mbaart weder intense werd, liep draal gezongen in tegenwoordigheid der
ook het getal luchtpassages op. Onge., autoriteit~en en het ideaal ook van M~gr.
rekend rondvluchten en uitsluitend beta- Niewindt going in vervulling,
lende passagiers in aanm~ering nlemend, Mdgr. Kistemaker heeft bij sijn worken
bookten in Maart 1209 pas~sagiers op bet hier ook veel stemn ondervo~nden van de
WestcIndill net der K.L.M.,, hetgeen op, Franse missie genoo~tschappen,. hij werd
nienw een recordeijfer is. selfs erepresident van een Institut de
P'Africe, dearnas~t: kwam er~ de grootste.
UOHTAILSUITNG NAR org: meer prientears.
L VI NAAL.In H~olland met de groei en ontwikkle-
EUROPAling dler hastholieke bevolking warenr er
Postantor .lhir hebenwe iet veel wereldg~eetelijken meer over,
Van het datksto in ver h band w die sich beschikbaar konden stellen voor
mde dealing onactvaen wizgne in b et het mi~ssi~ewerk, Mgr Kistemakrer pro-
met e angeracte wsiggenmst beerde het dnaro~m bij de religieusen.
Fiegplan .-van de P~an Airways Sy em Zo bood hij nan de Paters Redempto-
!ske slubtinapilertm~aggereven lawrsgsunhannacp ve~er iqiipcj~~af be '.X-M jrwn~
EUROPAD~~S~ N~A'p~B ~ veaor-:o l'~sa~nnd e'rui and~e Bow~snipiidbe B jibr cd4
.WOE"IDG'i te 1 van n e 1de Apral Patetr Rtedepamptoiriikten reeds op St. Tho-
hebbn, an gemas workxsam waren). Er waren in die
19839. dagen een 23.000) kathoiliekren, waarvdor
A ~RI.DINGIEN. een 21 tal priesters sorg droegen.
Later vroeg hij neog eens de Paters Je-
whtt k die uiten of ij' naar Pietermani souden wil-
De bestaurder van een rrc~~uch'di len komen, dochi ook dit hon niet door-
k ik tcre gaan, bovendien bleef een verhoopte sub-


~eVa Ie ..K nMn vw vor r

een orh3 tep ~ikne va der we

ting' saten.
Tegen den bestaurder wordt pro~es-
verbaal ocpgemaakt-

: De beastyurder van een autobus reed
OLp Ke:ortgn~weg een lichtpaal aan,
g1~aardppr aowel autobus. en lichtpaal
e4-nstag worpden beschaidigd. Pereoonlpke
ongelukken :t kwamen hierJ niet bij voor.

" Een ender invioed van alcohohouden-
de drank verkesrend bestaurder van een
laxe .auto, -reed op de P2ietermaniweg
.vier, ,laar gepark~eerd staande, auto's
am. .
Twee van dese .atio's werden sweair en
de twee modtere minder ernastig beacha-
digd. G~ok de aanij'dende auto word
swaar be~schatdigd,


NEDIERLND.

Ovaergenom8en uM~ de ]Bems ea Niienwsb.

De 12 Aparil al~len de O 13 en O 14 uit
Nieuwadiep Ivertrerken vreor een oeten-
reiar naarU Wet Indi4. De. 7de Meul len de
onderseek~s to Curagao aankromen, wear
sij zes weken sullen b~Lgren.

Te Amsterd~am word het Paascongres
der S.D.A.P. geho~uden.
Het ledenaantal van de partij is niet:
onbelangijk gedaald, namelijk in 1938
met 6500 leden. Dit-is voornamelijk~ to
wijten aan de vermnindering der inschril-
ving van nieuwe leden.
Vliegen dealdbe mete dat hij thans ajn


Isataste w~oord op eenz c~ongreea spreekt.
Hij zsaide tot de ovnertuigin~g to ao ge-
ki~omen -dat extremnisische saanduputen
nooit eenheid brengen, en san eenh~eid is
gebrekt.

On het kampioenachg van Nederland
rspeelde~n Achilles enDW 12.e
vriendseh~apelijke w~edstrijden Blaawwit
-- F.C. Mdee~ihelen 3---1- Ajax ----Namant~i
4-3; ADO -- Wimdb9 ~Pl'. r---
Be~ Quick -- (Gronin~err) Mo~orpegamIen


De Bookeyg weastriid NaEderand ---
Scho~tland eindigda raler een 4---4 over
winning uoor de gastheren.


WNERELD IN VOGELVLUCitT.


a Y M ve
MOrwBtis~ W] OURIZL vi8 ~l~sON
1&~a~s oAgeatua. r oll

s I


Il IP,411as19re


I


PAVA B


_I ~I _


Kardinaal Verdier, aartshisschop van
Parijs, dient persoonli~jk de ou'den van
dagen te Saint Denis op de feestdag van
St. Jos~eph.
?;e


._.


De met aangegeven wedstri~jden beginnen om 2.30 unr n.m. preeies.
De andere wedstrijden beginnen om 4 uur n.m. precies.
DUUR VAN ALLE WEDSTRIJDEN 2 x 40 moinuten.
Daar de nieuwe competitie de 16de April a.s. begint, vraagt het C.V.B.-
b~estuur special aandacht voor de art. 7 H.R., art. 42 en 43 van H.R., art. 8
R.C.W. en art. 6 H.R.
VERENIGINGEN OF PERSONEN DIE TROFEEEN DIE AAN DE C.V.B.
BEHOREN IN HUN BEZIT HEBBEN, WORDEN VRIENDELIJK VERZOCHT
DIEZE(N) AAN DE 1ste SECRETARIES DEN HEER G. MEURS, F~REDERIK-
STRAAT 16, TE WILLEN OVERHANDIGEN.
HET BESTUUR.


mits regelmatig volgfehouden, vermag.
De Malaria-Commissie van de Volken-
bond beveelt in haar 4e rapport (Deci
1937) saan, dagelijks 400 milligram ki-
nine in te nemen ter voorkoming der
malaria; ter genezing van dese ziekte
randt zij aan een dagelijkse dosis van 1
gram tot 1,3 gram kinine, te nemen ge-
duren~de 5 tot 7 dagen. ~
Mal. Ned. No. 130.


BOEKIBESPREKING.

OHIRYSOSTOMUS

De grote redenaa

In ruim honderd bladzijden heeft Pa
ter B. H. Vanderberge O. P. het leven
geschreven van Sint: Joannes Crysosto-
mus. De schrijver plaatst de heilige in
ziju eigen tidd en atmosfeer en gaf op
deze wijze m6Br dan alleen een beschrij-
ving van een heiligenleven. H~et oude An-
tiochia, waar Chrysostomus leefde en
werkte voor het welzijn van de gelovi-
gen, rijst voor ons op met siju voor het
Western zo vreemde cultuur. Vol liefde
en met eruditie heeft Pater Vanderber-
ge de grote redenaar bestudeerd en so
kon een weliswear kort, maar d~aaom
niet minder treffend en boeiend heiligen
leven ontartaan., dat door velen sal wor-
den gewaardeerd. We zien Chrysostomnus
als redder van de stad AntiochiZS, als
pleitbesorger der armoen, maar bovenal
als moralist en zedenpreker, als de grot~e
redenaar van zijn tijd. We haren Joanne
Guldenmond, welke bijnaam hij op de
hausel verdiende, toornen tegen de spe-
len en de onzedigheid.
Tenslotte trekt de schrijve een ver-
gelijking tussen Chrysostomusl en Pau-
lus, beiden vol brandende liefde en ijver
voor de K~erk, beiden ook predikers van
ongewone kracht. Verschillende fragmen-
ten uit predikaties van Chrysostomus
geven san dit goede en boeiend gesschre-
ven heiligenleven een grotere waarde.
Het verscheen in de derde series Schijn-
wierpers, uitgegoven door de Ultgeveri
H~et ~Spect~rum te Utrecht.
Verkrijghaar bij .,St. Augustinus boek-
handel" St. Thomas College.bruin en awart. Hii ligt rstil als het hor-
jaaltje langs schnift.
Weer een open gedeelte. Wijd land met
hoog, drooog gras. Een ellkele rechte
boom. Zwaar is alles van de hitte. Stil
en roerloos. Achter het droge gras ligt
de boa~rand, hoelrgroen. Het kreekje is
al smaller. veel dod e starmmen in het
water, dwars over elkaar dikwjls. Langs
de kant de zachte groene stengels van
de mokkomokko; ruw door de stompe ste-
kelp3. H~et water is diepzwart hier en
toch header.
De twee jonge egers sijn uit het boot-
je gegleden~..e sakken diep weg in de
zachte onderlaag, rotte bladstukken bor-
relen omhoog. Dan knijpen swarte han-
den in de weke bodem, voelend naar vis.
jes tussen de makhomokkoplaanten,
Telkens valt met een~ dof geluid een
krobbia in het korjaaltje; kleine visjes,
plat en rond. De kleine bekjea3 gaan rond
open en happen naar lucht. Hun sltlile
ogen puilen ver sit in de witte zon.

Wanneer alles not is in de regentijd
dan varen ze disht togen het groen dat


DE ~ANNEXATIE VAN MEMEL BIJ
HET GROTE DUITS]B' RIJK.
M. Bertululeit, gefotografeerd terwijl
hij op reis was om te confereren met de
Duitae autoriteiten over het Miemelge-
bied,


L II I I -- I


Gedurende de grote tentoonstelling te
New York sullen veel touristen de stad
bezoeken. Daarom heeft men een afde
ling van het Rode Kruis in de omgeving
van het vrijheidsbeeld ingerich~t, ten
dienste van de vele vreemdelingen '
LA 0 ASAl HOLANDESA
Breedestr. 83, Otrab. Telefoon 302.

Steeds voorradig :

Witte kool

ROode kool

Wco rteIe n

Knoiraa

Prima As rdappele n,
aile SO~ften.

W. MNAA T. .)

CASA HEOLANDEBA Otrabsandalaag hangt. Dan zoeken ze hun fooikie's
op in het hoge water. Kleine spite
mandjes waar de vis wel in kan maar
niet uit.
Of ze kijken, naar hun hengels die ze
uitg~enet hebben aan een swiepende stok.
Dan hangt er misschien een grote pa~
takka aan de ijzeren haak.
Dan hebben ze weer wat vis bij hun
voebtig casetvebroood.

JOSt. ,
Hij is hier aanlgekomen met het trein-
tje uit de goudvelden. Ziekr; maggr, moe
van de hevige malaria koorts. Zgbn broer
wachtte hem op en nam hem 14$het
oude huisje in, het laatste huisje van
Koetiri. Daar heeft Jos6 gelegen, dagen
en dasgen lang, terwij~l de negers kruidlen
zochten in het bos als ze naar hun ground
gingen.
Het heeft lang geduurd. Nu loopt hij
weer over de hoge weg als vnreger toen
hij nog een jongetje was. Zij'n brede mond
altijd lach-open. Grote ogen als swarte
sterren. Zijn platte tenen staan ver naar
buiten: links, rechts.


WHITE MEN'S GRAVE.

Er zijn vele streken in Afrika, welkre
men tot voor een twintig of dertigtal
jaren placht aan te duiden met de on-
heilspellende naam ,,white men's grave".
Daar heersten op moorddadige wijze de
tropische ziekten, waaronder malaria,
zwartwaterkoosrts en slaapziekte, wvel de
?meest gevree .s waren. Wee degenen, die
sich in de binnenlatnden waagden, want
de meesten vonden een eenzaam graf in
de wildernis-
Het waren niet alleen de vermetele
ontdekkingsreizigers, de handelaars en
de avonturiers, die zich aan deze gevaren
bloot stelden; ooks vele missionarissen en
s~end~elingen, die licht wilden brengen aan
het zwarte werelddeel, vonden hier hun
laatate rustplaarts,
Nog oniangs publiceerde .Bisschop
GuillemB in de ,,Nyassaland Times" een
artihel over de Witte Patrers, die sinds
18718 hun heilzasm werk in Oost-Arika
volbrengen. In de eerste twintig jaren
kwamen meer dan twee honderd van hen
om het leven door de dodelijke zwarwa-
terkoorts, die een gevolg is van ver-
waarloosde of verkeerd behandelde maa-
laria; hun graven ligg~en verspreid cond
de grote meren van Afrika, van Nyassa
tot Victoria Nyanza. Bisschop Guillemb
is van meaning, dat al dese paters het
;slachtoffer waren van een verkeerde me-
thode om kinine in te nemen. Zij namen
dit geneesmiddel alleen, indien zij een
malarisaanval keegen en dan elechts so-
lang de kroorts duurde. Ret duarde 27
jaar, tot men er toe over going de ki-
nine niets slechts al~s genees- doch ook
als v66rbehoedmiddel begen de malaria
to gebruiken. ledere dag, te beginnen bi
het vertrek uit Marseile, nam men een
kleine heveelheid hinine en indien iemand
zich onlekker of ziek voe-lde, werd de
doeis gedurende enkele dagen verdubbeld.
Het succes van dese method was won-
dera~tartrigh. Er werken en wonen thans
000 Witte Paters in, een gevaarlyji ma-
lariagebied en in de afgelopen 30 jaar,
sinds de invoering van de kinneprophy-
lazie, is geen enkel geral van swarwa-
terkoorts Imeer voorgekomen.
Bissehop Guillembn's relaas is er wel
een bewibs van, wat kinineprophyl~axe,


VEBGCETEN OBOUND.

door Jacqures Smoulders.


Vervolg.

VIS. *
Het water staat lang in de kreek. Twee
oude krorjalen liggen blooot. Wat grauwe
varkensr lopen door de natte modder.
Verderop naakte sFwarte kinderlijfjee.
Vrolfij steken rode tjepantjieruggen af
tegen al het grijs.
De son schroeit, brandt. Zuiver is al-
les.
Eea bootje vaart weg. Licht glidt het
over bet water en maakt rimpeltjes op
de strakhed8. Ze gaan een Idein eind
maar. LangsPL een breed open stuk wear
veal groense pankoekoe bladear-en L~iggen
op bet water, allemaal ronde bladeren.
Een enkrele hel witte bloem, ver open.
Fdan homt een donker stuk .Veel groen
san de snoten en. opsij, veel bruin van
beetouw ena stamnmen. Onder het voch-
tiga green an do hant en kleine haniman;


jDesk san uw eigen tijd.

Laat ze genieten met hoofden als
boelen ,
Leat ze naar hartelust knutselen,
knoeien,
L~aat me maar vallen en opstaan en
stoeien.
L~ast ze maar wild zijn, day's goed voor
het groeien
D~enk aan uw eigen tijd!


Denk aan aw eigena tijd!
Denk san uw eigen tijd!
Laat in hun broek maar 'n wrinkelhaal
= zit ten,
Laat ze maar schieten met proppen of
pitten,
Laat ze een jas eens bekleden met
klitten,
Las~t so tech! si~t-i~et ep a~eri-eto-vin e,
Denk nan uw eigen tijd!Als grote jongen brachten ze hem weg
naar de stad. Grote buisen, brede stra-
ten, veel mensen in lichte kl~eren. DMk-
wijle heeft hij toen ve~a2rlag4ar aij'n
donker kreektje waarx vrientj~in en var-
kens in baidden. Alles w~as nu so groot
enz zo wit o~m hem hseen. .
Erg lang beeft dif~ net g'e~ttird. -Al
gauw voelde Jos4~ zich weer ggest Hif is
toen nog verver geweest en sm~eerde
witte en groene verf' op gladde planken.
Na een tijd trok hij het goudbos in.
Enkele weken maar. Toen had hem de
koorts.,

Nu gaat hij dike nieuwe dag in met
een grote zaiag op zijn jonge. schoudker.
H~ij en een ander. M~det tweeen topen ze
de vroege zon tegemoet die heldere~ bun-
dels gooit tassen de hoge stammen en
het vele groen.
Vele oebtenden sljn er zo al geweest.
Vele dagen van zwoegen en zwaeten in
het koele bos, van zagen met de grote
handzaag en sjouwen met rnwe posten
op hun harde 1cop naar de TPawajakoera.
Vele avonden ook dat Jos4 vertelt van


Ons even is geen lichtstraal, die ver-
dwijnt in het duister, ~geen golfje, dat
verzwindt in de zee, geen zefler, die wgeg
sterft. H~et is een techt door de tijd,
'welke rsporen achterlaat, die zichtbaar
sullen zijn in de eenwigheid.

Een onbewust slecht ijoorbeeld doet
vaak meer kwaad dan een opzettelijke
verleiding,

Hetltt kaad mpet bes~treden worden
door overmaat van het goede.Ze komt terug als de zon hoog staat.
Loopt weer het lange pad tot Waakzaam-
heid.

Een kleine weg met kleine huisjes.
Veel wied. Alles oud en arm. Het water
van de kreek staat: plat.
Als de late zon de hemel ~verft, ver-
miljoen en purper, dan komen koeien
van over de kreek. Een hele rid koeien.
Mager en klein. Dan vernielt hun loelen.
de fijne stilte. Angs~tig; dat klagend
roepen.
In een brede boom sit~ten doksen.
Zwarte stippen tegen de late hemel. Zo
slapen ze; koeien en doksen.

Nog verder, waar het kreekje banlg
wordt te bestaan, ligt weer een weg met
huisjes; .enkele maar. Weer grauwe hruis- -
jes met zinken daken. Erg roestig.
Hier staat een hoge boom. Fors en
mooi. Vol kracht. Onder die boom een.
rote hoop lege flessen. Wat er naast
twee volle nog met g~oedkoop bier.
Afgoden-offers. od evl,


~F~P~IT~ CilR~~'~


1

4


COMPETITIVE -- PROGRAMMA.
MIUNDO -- NOBO


16 April 1939: A-klasse Jong Holland 1 Hercules 1
(Oehlers)
16 April 1939: Res.A-kla~sse S.U.B.T. 2 ]R.C.C. 2
(1B. L. Dijk)
23 April 1939: A-klasse S.U.B.T. 1 Transvaal 1
(H. Elfrink)
23 April 1939: Ree.A-klasse Jong Holland 2 Volharding 2
(Ercol)
30 April 1939: A-klasse R.C.C. 1 Hollandia 1
(0. Corsica)
30 April 1939: ]B-klasse Hilversum -- Atlantico
(B.L. Dijk)
RIO CANARIO.

16 Apr-il 1939: A-klasse Asiento 1 Scherpenheuvel 1
(0. Corsica)
23 April 1939: A-kl~asse Atletico 1 Hollandia 1
(3. Pengel)
30 April 1939: A-klasse Asiento 1 Volharding 1
(Oehlers)
SOHERPENHIEUVEL

16 April 1939: Bcklasse Jong Curagao -- D.C.C.
(Ercol)
23 April 1939: A-klasse Scherpenheuvel 1 -- Feyenoord 1
(B. L. Dijk)
23 April 1939: B-klasse Sparta Arsenal
(P. Tuin)
30 April 1939: Res.A-klasse S.U.B.T. 2 -- Feyenoord 2
(P. Tuin)


Deze Engelse heer, Jean Challard,
heeft zo'n sterke nek, dat men een ta-
*melijk dik bandijzer om zijn hals kan
buigen


Een van de grote tanks die deel uit-
maakt van de Duitse verdledigingsmid-
delen.


..,,,.4~lr~~~:~:
-'


De Koningf Ghazi van Irak, die deer
dagen tengevolge van een auto-ongeluk
overleed. Hij laat een troonopvolger na
van 3 jaar oud.


G ZOND,

VOl ]~~E en Kracht


ve~d ni geeste" ij p na~uek*t Wenscht U zich ook zoo'n
~U~R~t~R oth~k .;sNggleedy ago eii~d, i e
begone G~edUr verbetes *his tintelendie l-~Ge~;SvYiensvreug
benrkte ik ge" ego ik sohe
dotueede weeSignds at oogen. Verschal ze U dan het
sao esternieng wahe se iddel is er. Ontelbaren
togeoms ai e beer ~ E* :m waren U voor en schreven
in her spuf ons opgetogen brieven over
,,Doo het ardehun resultaat met Sana-
miino set uwod weaken hadden W
hdmiir, krachk geleden en ih togen. Wt Sanatogen voor
verloe ino keehtn as erklust ben deed, sal het ook voor
5 wakoen. eta Sarat un van
ik beide teraghamenq vollde U doen. Zet nog heden Uw

A eat toe en de oventermoe t. eersten stap op den weg naar
ched eo ~ goed akl verdwuenen
g~rif eheer R. T ter~ P. p
to eer ener gie,

Sr O Ote r Ut th on din gs ve r a o ge en,

ge bru sk
Het Zenowaterkrend Voedsel


I

X


Last ze daarbuiten maar draven en
dollen,
Last ze als veulens tot stikkens toe
hollen .
Last me maar v~rij in hun grappen en
grollen,
Last = e 's. plagen, laat .... met a
soiled ,
Denk aan uw eigen tijd.


Wie een nil volgt, loo~:lE fo~ot gov~EPr
in een ruine terecht te omen.de grote stad. Rond hem jonge kerels
dan .die luisteren.

MELK.
Eenzasm ligt de b~osweg, die van Koe-
tiri naar Waaksaambeid gaat. Een grote
wortel loopt dwars over het pad, als een
reuzenslang. Droog its het bos, droog de
g~rond, met harde stukken Opzij achter
het groen ligt de Taswajakoera.
Een bruine sakkaslang kruipt traag
over het pad. Langzaam ritselen sijn ra-
tels de droge bladeren in.
Er gaat een krlein vronwctj tender de
hoge bomen. Op haar hood een open
mand met flessen melJr. ~kaar ogen kijken
streak vooruit. ;Zacht hriselen hiaar voe-
ten tuss~en argevallen bloemen van een
rechte boom. Licht lila bp donkere .aarde.
Dan weer groen en bruin en grijs.
Elke 9chtendloopt ze so. Brengt haar
melk naar de juffrouwt en de meester,
naar de open tropenhuizen op Republiek
Dan hangt het vocht dikwijlrs nog swaar
tusjsen de dichte bladeren en klinkt ge-
kras van laweaniende papagaaien boven.
Een vbg~ konijn scohiet over de weg.


-g -~I, : *$ j


SPORT RUBRIEK


Of~ei~le M~ededelingen"De Curagaose Voetbalbond".
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs