Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00132
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 10, 1928
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00132
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

E DI CUR ACWrE E K B AD V00(bR DE G U RH(' ROS Cl iE E IIhil f.D Er I


yo o ia*~ a d de depiche d. d. 28 Februari 1928 No 656 D- --n --e -- anm-kn
01111 a d et volgfende te berichten: O LN S H A V R E T ID .
Alhoewel de Iaad in beginsel aangenomen H L A D C E B N 0 R W S -N I
Eltting Zatertlag 3 Mcaart 1928. hefrtool gredi teen slaets i (sp atre) nwe n ier,
De VOORZITTER h7eet den Heer S. Mi. L. dit geval eene uitzondering op den regel aial f .00 00-
Jiaduro wko tevegdrgwaopte moeten toelaten, daar de tijd daartoe Den 21 Janr!ari 192 stierf te New-
de e la de orter bergdarnkt. waip erdhaepeent aishetnb inC rnesj van York GEOOGE WAShNGTON GOET-: bep'inaltst ont Vol~tget ort. fi 1.000.0)00.-
Vole Voorzitter doet mededeeling van de dnzjdnht olena eninbreuk HALS, gepenisioneerd Gjeneraal-Majoor jI
.ecnd~ nscehkrU en vn stdkeeend Petroleum daedemseaaacthfte ade rlnr gwedt, diez Itatreo tstiie is
-H' (Aruba) luidende: Wij hebben met de verschillende motieven aangevoerd door .citridt neitrwr a e
dat th ans bij Uwen raad in behandeling: is een den aankoop van de plantage Parera na- nieuweren tijd ontwirrp eni gelukkig i .
ontwHerp voorstellende de bestaande 8%, gegaan. voltooide, waarbij hij groote ongeken-
dividendbelasting te vervangen door een Ofschoon niet at d ledenl zich met a de, bijna onoplosbare mnoeielijkheden f~etGle ~oio pn parfeeign
belasting van 10:l op de winst. Een ver- de opgegeven gronden voor den aankoopwsttovwienem Gln Dpoto OetSaa-knng.
dere bestudeering van dit ontwerp heeft ons kunnien vereenigen en hterbij zelfs moet *itt vewne!
daidelijk gemaakt dat de beoogde verande- worden opgemnerkt, dat slechlts met de voor- GENERAAL GOETHAL.S Stiert op bijna Opent Riekeningen-Goutrant met fjente-telrgoeding.
ring van belastingbeginsel, gepaard aan deelen rekening is gehouden, meent de 70 jarigen~ le~eftijd. Hij is geboren tel In- & Vetrkoop vtan Botitenlandsche Wissels & Vreemd Geldl
directe verhooging van de belasting, zal meerderheid in den Raad, door de omstan~ Brooklyn7 29 Juli 1858. Hij bezocht; Bezolrgt Telegrafische IUithetalingen.
leiden tot een groote verzwaring van den digheden gedwongen en g~een andere op- td hIt Yr td
belastinglast van de maatschappijen opge- lossing ziende, geen bezw~aar te moeten eerst e sc ool t ew- or, vo toold Gredietbrieven & Seisurissels American Express Company.
richt in Uwe kolonie. Wij zouden vooral maken om mede te werkten nan het voor- ziju studies san de Miilitaire Academie ::Verstrekt Grediet~en aan den ifandel.
den nadruk willen leggen op de nadeelen stel van het Bestuar om voormelde plan- van West-Point, warar hlij in 1880 zijnlIUtorn a fetnOrdts ezleig~n Cuos
Yerbonden aan een algeheele doorvoering tage aan te koopen. De Raad onveinst zicli diploma~ als ingentieur verwierf.Uioeng anEeceOdes Vezleng anopos
Van het principle van winstbelasting in Uwe niet dat er (de bijgebouwen buiten bespre~- De eerste opdracht, die door deil
kolonie. Dit zou met zich meebrengen een king latende) aan het hoordgebouw zware
inmenging van de fiscal autoriteiten in de herstellingen te verrichten zijn, die Ibelang- Regeering aan deli jonlgenl ingenieurl EADLN M 1 B KZ E,
bedrijfsadministrat~ie ter vaststelling van het rijke ultgaven zullen vorderen, hetgeen eeni- werd toevertrouwd, was een werk in
begrip winst en dit laatste zou weer aan- gen leden bij bezichtiging van de plaats en Willet' Point Long Isjland.

': ho keeu ei v washing en i keser beren edtot lwenbanoop zn geege iden ME KIL, d bhls a so latndk Ie
veering. In dit verband meenen wij wonder verklaring van den Directeur van O. Werken betering van de werkeni aan de river
U~ve aandacht te moeten brengen dat in dat de dienst van het department van Ohio. Toen reeds was GOETHALS alj Vertegenw. te New York : NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y.
het begin van 1927 onze maatschappij in Openbare Werken anders overall en op elk ateeenomI de wIerken aan betl NATIONAZL CITY BANK OF NEW YORK
Ilwe kolonie is opgericht just omdat de gebled vastloopt; dat er dringend behloefte a"lewe
ontwvikkelingsvoorwaarden daar zoo gunstig bestaat aanl concentrate der werkplaatsen, Panamla-kanaal te leideul, doch de cor- INTERNATIONAL. ACCEPTANCE BANK INC.
waren. Als deze weggenomen worden, zul- bureaux, garages, bergplaatsen, herstel- log tusschen de Vereenigde Staten eni te London : NAnIoN.-L PROVINCIAL BANK LTD. *
len wij in de toekomst geen aanleiding meer plaatsen voor motorbooten, sleepbooten en Spanje brak los en hij gringr naar et front te Parijs: Soci~Tr GIANBRALE POUR FAVORISER ETC.
tunnen vinden on het bedrijf in Uwe ko- autotrucks opeen terrein gelegen aan wa- al uteatk lonlj der vrijwilligers.
lonle ult to breiden; sulks zou niet in hlet ter van eenigen diepgang, ten elnde op de l utnt oie d vjwlgrs
belang van de kolonie zijn. Het is om deze goedkoopste en meest economische wijze in1 1898 trad hij Weer in dienst van
redenen dat wij ons genoodzaakt zien sterk In een vlugger tempo te kunnen doorwer- het leger, doch nu als feeraar aan de
to protesteeren tegen het door U thans be- ken; dat het in alle mogelijke hoeken est Militaire Academie van West-Point.
handelde ontwerp en U dringend te verzoe- gate! verspreid liggen van hetgeon er aan Twee avn lat r was hij weer met
ken niet Uwe stem te willen geven aan wat hulpinrichtingen bestaat, het voor de alge-
ijnngadeelig achten voor ons wederkeerigl meene leading buitengewoon bezwaarlijkc, practisch ingen~ieurswe~rk bezig, toen I
uit te oefenenl; en dat ten slotte wonder be- de fortificaties enr van de ban~i vanl
20. een schriiven van de firma John God- schikkinlg over een terrein als boven be- 4 r
den & Co. luidende: ,,In verband m~et hlet doeld werke~n tot verbetering van den toe- Ilewport vanl Rhulde-.lanid.
ontwerp-verordening tot wijziginlg van de gang tot en de vaart in de St. Annabaai Daarna had hij het ~--ezicht over de
lakomstenbelastingverordening 1906 thans onherroepelijk vastioop~en. kanadlwerkenl vanl !Los rSho ah: inl de
bii Uwen P~and in behandeling-, hchben wi) Het vertronwen mag cok worden tlitge- l'emlCOeSSee-;jViei'.
de eer namens de door ons vertegenwoor- sproken dat de groote hoeveelheid gruis en Dei2 tlrai 1O ed Gue-iB KilWAI
digde M2ijnmaatschappij CuraCao gevestigd verder mlateriaal voor wegen- enr buizen_ e 7Fbur 97we e-B N M KI
te Amsterdam het volgentde onder Uwe aan- bouw, welke volgens verklaring van den hals benoemnd tot Chef-Ingenieur van
dacht tebrengen. Hetontwerp stelto.a. voor Directeur van O. Werken op Parera aange- de werken aan het Paniamaikanaal en W ebnhtgnee e eed ule nenew ioae
htbu it I ad gev stigd la hnanena deteza beospeanig zlt kunnn" rgeled een groote n geurnd de1 zee arto ev D8la are Pilllt welke wonder koolzuurgas geprepareerd is, tegen de zeer
ken In Curalao, met het gevolg dat de Hierop wil de Raad dadelijk laten volgen,toin in11 waznnamv-bljkprs afl20antebdnerj ijenlenideeleg
winst van de Mijumaatschappij bij aanne- dat aan het meegaan met het voorstel niet bondenl met dit grootsche ingenlieurs- flesschen tegen fl 1,50 terag koopen.
ming van het outwerp met 10%/ instede van de gevolgtrekking vastgfeknoopt moet wor- werk. Deze limonade is gegarandeerd als zuiver en onschadelijk. Stuar een
met dnh tlas za wriven e Waur ig oleang n dt e gada ezidhe r rdsschvln te oren Ofschoon d state aa ingenieurspreeselgprtleonN.35enUztzkeeegreldafmr
Producten der Maatschappij met 50'i ver- kedeo aeazue unnwrdnudrliigvnGe e pzija van de Delaware PunBlh.
hood s, ereenn ij atde eroognguitgevoerd en de verschillende gebouwen de landengte van7 PanamB de sporen
van de inkomstenbelasting zoo kort daaro~ van openbaar nut, als een slachtplaats enz.,: eni overblijfselen vonden van jarenlan- Delaware Panch bottling Co. of Carapao. 3--4
alien ground mist. Zij zal alleen strekken die volgens de mededeeling van den Direc- gen arbeid van verschillende Fransche ,
om de fasten van de maatschapplj te ver-~ teur van Openbare Werken aldaar zouden Maatscha pien, die gepoogd hadden'
~are? torn Ir eenige pl usibelealreddeenetn. kunnen wor in opgrct rrnvnBsur-htknt eoee a ldtw gaat Hiervoor moesten millioenen- ton- samen 620.000 M3 ground per maand
awaarder op de Mijnmaatschappij drukken, zijde de verklaring te ontvangen, dat het bijna niets in vergelijking bij hetgeen nen aarde en klei verzet worden. Nog afgraven, en hierbij waren voor de be-
omdat het system bij deni aanslag dier maat- Bestuar aivorens tot bouwen of verhouwen er nog te doen stond. Alleenl het vele jaren na de opening van het ver- diningg deer machines niet meer, dan
schappij in de inkomstenbelasting tot nog op [voornoemde plalltage over te gaan den Joorzettin svermo en en het genie van Ikeer door het Kanlaal kon menl nog 300 man personnel noodig; wanneer
toe zeer ten onrechte en niettegenstaande Raad telkens in de gelegenheid zal stellen Gotas me zj mlti ogner et aII godverzakkin en te en gaan dit werk wonder machines, all66~n met
de herhaalde protesten zoodanig is, dat er zich over de gedachte werken of inrichtin~- Gotasmtzj iiarneiusnea rng g g de h d had mete bee n zo-
teen afschrijving toegelaten wordt. De ge- gen en over de benoodigde sommen ult te en de activiteit der werklieden, die op dit gedeelte vanl het Kanaal.ean ameegeuenzo
heele winst wordt ten onrechte belast, zon- spreken. wonder zijrl bevelen werkten, maakten Het tweede r~euzenwerk van het den voor dat zelfde gronoverzet per
der dat er rekening mee gehouden wordt Waar een beduidend bedrag met den aan- het mno elijk inl minder dani 10 jaar Kanaal bestond in het Gatun-meer, maand 5500 arbeiders noodig zijn ge-
Qat de phosphaatlagen van de maatschappil koop gemoeid is en beschikkingen als na te des i waraiIe h bed ede nt all en weest.
nriet onuitputtelijk zijn en daarom in de inelden bestemd zijn voor langen duar van eeni werk te voiltoolen, wat dede-waanmnic eeneie eDt kd otes
intbegrepen is verm hindering van kapi- kracht te zijn, zou de Raad mede met het kundigen van an~dere laniden verklaardoemt daarini de uitgegraven aarde van eeecv er ne
taal. De Mijnmaatschappij betaalt nu reeds oog op de beteekenis van Parera en zi n hadden, dat nooit voltooid zou kun- he kanaal te storten, doch ook am steenblokken van 10.000 KG. gewicht
een belangrijk bedrag aan belasting, dat ligging ten opzichte van het stadsdistrict en nnwre ihvnoeyodvnwtrt eztetrilmtmncehn
iehde labutteing drhoudn sitot betqgeen zU keuit g bt atantetevrtenndaaz Toen GENERAAL GOETHALS in 1906 voorzien voor de bevaarmaking van den hetncleeds zeeremwceij vl Irtpeat
niet. Op bovenstaande gronden nemenwij haalde depiche gedaan, tevens beleefd wil- door President Roosevelt met de lei- het kna orshpnvngot
de vrijheid bij Uwen Raad ernstig tegen dei len verzoeken, aivorens eventueel terreinen ding der werken op de landengle werd diepgang. H-et meer, zooals Generaal sen.
taanneming van het bovenbedoelde ontwerp~ of stranden van Pareta in eigendom af te belast, warenl verschillende burger- Goethals het voltooid liet, was maarl *+
beelprodtesteeerem e ver onekenieUwen Rlaadi staan of ddaaropaaco csse treilpeacstetle irgneurs en particuliere ondernemin- :vijf voet boven den zeespiegel, heeft i .t
nen tot het verder verzwaren van de fasten len over een en ander zijne meening ken- gen reeds geruimnen tijd in opdracht een opperviakte van 145 vierkante mnij- Te e 1tnJnai1.t
der Maatschappij door belastingverhoo-t baar te maken. van het Gouvernement met dit werk len en heeft voidoende diepte voor de Colon--Panam bhet telegraftschi be-
ging Ten slotte zou de Raad als zijn g~evoelen te bei ohhtwr cotz6seh roseOeasomrricht aankwam van den dood van
So3. eenschrj'vetn van den Gouverneur, lui- kennen willen geven dat groote omzdichtig- o eng dook det duielike sconma6 cht g~omst Na e opl tossn ana e zemee EERA oTAswedntrt
dende: ,ln aansluiting op betgeen de Direc- heid moet worden betracht bij het impor- O9,nokdedieik ona ht ljkheden kwloam be vra agstuk in be- overaAl Gop TA algeowerdn van rde a
teur van Openbare Werken U in de verga- teerenr en concentreeren van vreemd werk- de tallooze moelelijkheden, die zic ljbd ka e rgsu e orl ie buw v e -
dering van de afdeelingen van Uwen Raad volk." telkenmale voordeden, te overwinnen, handling van den bouw van de groo- naal-Z8ne de viaggen hal stok gehe-
oDP den 27n deer heeft medegedeeld, heb NASCHRIFT VAN DE REDACTlE. maakten, dat de meeningl veld won, dat te sluizen van gewapend beton met zen, terwiji de gouverneur WALKER
ikde eer Uwen Raad voor te stellen wel Wij kunnen niet anders dan ten zeerste het werk niooit tot violtooing zou kun- de verschillende mnethodes omn ze vol- zijn lof verkondigde In de pers van
awe medewerking te willen verleenen voor den aankoop van Parera voor het Gouver-k en leeg te pomnpen en het maken van Panama.
onhat an koo nuiterj 1 n aat~a P~ s e pi w neeallte arhs hijnli keid roordeelen ulen "GOEO BALs riep de meest bekwame de groote sluisdeuren met de bijbe- Oki eVreid ttnhb
heeft, voor den prijs van I. 250.000. op slot rekening zeker tegen de gemnaakte officieren van het leger bijeen en met hoorendle machines om ze open en ben de hoogste autoriteiteni der Re-
WJaar de evengenoemde hioofdambtenaar en nog te maken onkosten opwegen. Een hun aller bulp bracht hij in PaniamA een dicht te draaien. igeering hun deeineming betuigd bij
als deskundige met rijpe ervaring omtrent goede control over de werkzaamheden van bijna volledi e milit~ir~e organisatie Meermalen gebeurde het, dat men den dood van Genleraal GEORGE W.
het opzetten en ultvoeren van wverkten van het Dep. van O. W., wat nu ten eenlen rnale ene h proe t sad. de gemaakte plannen weer most ver- GOETHALS, als een der grootste man-
openbaar nut op velerlei gebled mij op de onmo elijk is, zal er door verzekerd worden. onder Erleij wr bet personn de oi eel tot stan 8 fkt
Ook Uwen Raad bekende gronden heeft De Rand is blijkbaar van die vocrdee-' Na zeven jaren van harden, bijna adrn idlj edhtkna edeoi elhetutea
a4ngetoond, dat de aankoop van de plantage len overtuigd en heeft onverwijld zijn goed- boven menschelijken arbeid, waarbij voltooid, waarvoor in 1915 Goethals van het leger der Ver.-Staten in de
karera een onmisbare schakel vormt in de keuring gehecht aan 't voorstel. Alleen tallooze haast ongeloofelijke moeielijk- den danlk onltving van het Congres laatste jaren.
k kere in z e u naast nbgekeoms nodza blijft hel te obet ehe di an men riet ea hed en i owld aurasd wegens de groote-belangrijke dienstenl ,Met den" dood vani GENERAAL
doogende Landswerken en van de voor-" J'nge z is Gouverneur Helfrich v gean an ws eeshpowepn ednoe-do hem tot de voltooling van het GOETHALS, zeide de Heer DAVID,
Stelde concentrate groote besparing, zoo: Dat zou zeer zeker een aanmerkelijke be- women, kondigde Generaal Gjoethals Panama-kanaal beweren. Secretaris van het Departement van
Hel bij de ultvoering van groote werken, sparing gegeven hlebben; daar het bedag aanl het Congres der Vereenigde Sta- Tijdens de werkzaamnheden aanl het Godrog verliest het land een bur-
barebi drken h 3 vco chnz z innstzoa kO en dat t en als koopsom genoaeammewd j- meern ten naan, dat het werk voltooid was, dat kanaal waren er tijden, dat er legelij-: ger, die zoowel op militair als bur-
Lands belang onverantwoordelijk acht 1gchl van hnetgeen than moet worden be- de twee wereldoceanenl eindelijk door kertijd 44.000 arbeiders aan het werk gerlijk gebied de grootste dpiensten
indien niet van de zich thans voordovenae taald. ~Voor de zooveelste maal beeft de een bevaarbaar kanaal vereenigd waren. waren, waaronder 12000 blanken. Ge- anhtln e:e heeft.
teelegenheid om van deze plantage eigenaar bezuinigingskoorts de w4ijeheid weer be- Om dit glukkig einde te bereiken leidelijk steeg ook het grondverzet, dat En Generaal majoor Summerall,
te woeen mn zeewoden gebruRk dgemaak en drogen. Het schijut rdat hle n ,dembedoeline os eeea oehlbhlezj in het eerste jaar 1906 bedroeg chef van den Etat Major deed als6
meesten aandrang in overweging san bo- naoemd te roe een steiger aan te leggen en strijd tegen de ziekten~ van het land, het 5.35 million M3, in 1907 al 12.05 volgt de verdiensten van de overle-
"enataand vooratel wet Uwe goedkeuring loodsen te bouwen, waaraan in1 onze ha- hoofd bieden aan vele andere proble- million, in 1908 gestegenl was tot dene uitkomen7:,Het success, door hem
te willen hechten." ven zoo, groot gebrek bestaat. De koloniale ,I ,, pi i i inr walv 2. mloe 3 e d lti'g n t nm-


g ,
Op voorstel van den Voorzitter wordt de kas in van dat uttstel weer de dupe. elk reeds een reuzenwerk op zich zelf Het is licht to begrijpen, dat zulk kanaal bereikt, stelde vele andere
debate vergadering geschorst en gaat de -------- was. Het eerste probleembestond hierin een enorm grondverzet alleen moge groove en belangrijke weaken, door
e iafdeelingnoonpdee oek.verga- GhAXO datverschillendebergeninhetcentrum lijk was door gebruik te maken van hem gedurende de 40 jaren tevoren,
during wordt met op een na algemeene van de landengle zoo laag moesten de meest moderne excavateurs, ma- dat hq als militair ingenieur optrad,
bternmen (die van den Heer R. F. Muskus) De Glaxo-melk is voor kinderen worden afgegraven. Zoo verdwenen chines voor het afgraven van grond. Verre in de schaduw, Generaal GOET-
e oten het naltgend schrijven aan den onovertroffen. bijna geheel de twee bergen Gold Hill Een zulker excavateurs kon per maand HALS was een der groote militaire fi-
verneur te ri en. en Contractor Hill, waar de beroemde 14000M3 grond verwerken, alle macht- guren van onzen tijd. Zijn naam is
.De Koloniale Raad van Curagao heeft de
iV enSin 8 00 d d hen nes die e
aar n 't werk waren konden universeel.'


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie maaniden
fl. 2.-- bij vooruithetaling.


Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Afronderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentit~n van 1--7 regels
elken regel meer 10 ets.


f. 0.50 ; voor


. doorsteek Colebra wars e


,r v ui rU --- -----


eer Uwe ~Excellentie~ naar- aanleiding van


Zateirdag 10 ]Y~aaitl (928.


45ste Jaat~gang


N~o. 2305


Bureau vran dit blad: Pastolrie Otrab~anda

Administratie St. Thomas-college~
0 R IIK E 8. .L. BO GAER S.


I~~l~lg~ UI VL. Ingekomen stukken.
2. Verkiezing va n can dida*
ten ter .voordra~cht voor de ver-
vulling vali de ontet~ane vacature
door ontalagnarne van den Heer
J. J. Beaujon.
Willemstad, den 8n. Muaart. 192 .a
De Griffier van den Raad,
BOO MG A ART.


I~P When you need IMILE

Th~e ;best conned milk
Fo~r sale at mo~st Groceries
g~g JOHIN i. MA88180
emesj 12-1 Ag88lt.

Is, wars lT~h'bljft hot .
bgeate; hier I


Il88810g & C0. VO~l0008WOOFdlgef8*i

ha 0netea"

I. I3AiIZ Heerensraait no.; 6,
In voorraad pas ontvange~n : ,


GQoode rels.
land met verlof vertrekken de Heer P. *
AJ 1V 1KiiP, Directeur van de Hollandsche Bae
vorWest-IndiC alhier, die als zooai~
vervangen is door den Heer ANDRd de C~
M~IS 81E IEIIWS. De yHeer Kiip heeff gedurende sija r
blijf anacht jared alhier de Hollandsc~
De toestand van Pastoor van der Veer Bank voor West-IndiC stevig wetea b
is nog steeds hetzelfde; geen vooruitgang, grondvesten, en aan den bloei die gepon~
wel een nanwfelijks merkbare geleidelijke .. B-4 ~ ank thans geolet, heeft hij wel het feetm
achteru~C8n~gang;MatS bil het weinige voedsel aandeel gehad. Veel heeft hijbig
dat de Earat. Iljder tot zich neemt, cok well -- 4, ontwikkeling van het bankwezen alihje
niet anders ka6. ;Met de grootste gelatten- 4 als de Hollandsche Bank voor Wet
held verdraagt 2. B. zijn linden. thans de volle waardeering en het
~i~t vsrlof.vertrouwen geniet van het publiek, at
M91 V60f-dat voor een groot deel te danken aan
Dondrdaga. a verrektaarHol-sympathieke optreden van zijn scheiderc
Donerdg a s vetret aarHol .........Directeur. nic
land met verlof, pet S.S. ,Crijnssenl". "'van hart een voorspoedige rels e
.de Zeereerwv. Pater C. Gall6, geko7go, genaam verblijf in 't Moederland,
tot afgevaardigde der Curagaosche: Reganval.
Missile voor het Provinciaal kapittel De regenmeter van het St. Thomas-coasll
detater Domnikaen, at i Aprl~ wees vae de maand Februari 38.4 m.M.I
deryPatrs Dminkane, dt inAprl Mlitaffe pQitle.
gCeh~aden zal worden. Wij wenschen arwij vernemen zal naar alle wasir
2.E.WV. een voorspriedige reis. hijnlifkheld, de militaire politle 1 Aprl.L5~
Ho0 bezook. in dienst treden, voorloopig naast de II
Og staande burgerpo~litle. ~
Dlnirdagmorg~en .vil Eet Amefikgannsehe De Procurear-Generaal zal als hoofd derlC
jacht~~~~~~ Waro" shaeblemtIItie blijven fungeeren, terwijl kaptein Barr
d Pi ite~ked v l to~~'p. Ann boord va zal optreden als wnd. commnissaris vanf~,
bef~~~g ~obeyo iicib lgne Eminentie Kar-lti ndherTpasIsecer
diinaal P~ATrCK. )IArjhs, Aartshissch~op van: krijgen dus voorloopig een overgangavedil
New-York, vergizeld van Mgr. CURLEY, bis- fw~aarbig naast elken burger-politicagent Cl
schop van Siracuse it Y en den Heer GEOR- This beatiful ten-piece suite has massive well proportioned legs andi curved stretchers with large turned orna- agent der politletroepen zal dienst doe
GBMAlsC. DONALD, Olgenar ar a het jacht iments finished in blended walnut and~made with carefully selected and matched veneers. H vym loerasZoo zal de overgang heel geleidelijk on
de Kardin acn s wer enhane the beauty of this suite. The Buffet is 6j6 inches long, China 40 inches wide and Server 38 Tclhes, el ee verahe i zoatszhbe too
midb~9 te f ouar verliet de ,Warrior" With large 46X6(ff~ inch exjtensionl Table, with twuo*-inch veneered leaves. A~rm and Side Chairs 'have Walnut. feitelijk gebeurt, dat verschillende bure ..
wederomnrsebarvea. Kardenaal Hayes heeft veneered back and are upholstered with Jacquard velocur seats. politie-agenten, eenmaal ongemerktrk to e
een beekei gebiracht aan de Engelsche; PAY TWICE this price and you can get no better in careful designing and painstaking construction. This is I geest der politletroepen Ingowerkt, naar aL
Misalt~n op de Blahama-eilanden, die onder furniture made to use and to be en joed I i zullen overgaan. 4)p dese wijze b~l
sija geestellik, rechtagebled behooren. Na ." ; de invoering wonder schokken of stooqi
alle parochies en misrsie-staties bezocht te COIMPARE this suite with furniture of expensive usakes.. You'll find fourteen high-grade construction features plants.
hebben, maakt het jacht thans een kruistocht in the high-priced furniture that you get for the very small price of this beauty I Terwill een gedeelte de vaste posted lia
in de West-Indische wateren. Florless 1.100.081 oonlpleat by ters!si trekt, zal een ander gedeelte patroulileerg41
Walkom. 10 Uit Cliforf& i tqruge~rerd, n gezl-: ook meest afgeleges stadagedeelten eel
Ulta Calioni isn Ftnlleragekeerd in gee-. ke n ebe n heten ze rzekper b verderlj sal
scapuo van afneail, den Her. M. e osL.vn We invite you to visit our showrooms and make a tour of ins section. aadneebidn etrspc v ndes
Maduo, id va denK. enConsl va P ** ,van het publiek; v09( de plitie. Me
Cuba en Costa-rica. :i ondere jorg sal er gefraskt worden vo8
Ult New-York is teruggekeerd de Heer' ALMACEN~ -DE IMUEBLES "STYLO" I een, beschaaf otro -toeoer hetrbe~drl a
S.ko M. L. Mauo oslva oreeohai & Portillo Furniture Company. bliek, zoodat er workelijk eenbeschavea
Weko f8011.7018. Hendrikplein. Al lado del Salod Habana. aT i M pvente l ecnhtr va het o rps zal .
Per ,SmonBelyak"zli va hir 14 Cuaga, D W.I. let aan, of binnen korten tijd zal leader, aon
ve anaar HolaJa~d de beiJde~ bank-i de meett verwoede tegenstander van
s alteiende Heeten E. A. Zeflinga Azn syte-oiltopn re eseda
en r. W~iji. M.Westerman, na zdch athler on*"*""""""""""'"""'"" MnzlklktvtV0roflg.
tesanod C o eh k dht1OG ) e Zonidag avend van 736 tot 9 nar,
oog ,een eventnele rle organis.iani a tte. 11 Maart 1928.PRG BIII:rialpein .
Sp~ap- ea It8180shank. "ADe Souplex-veiligheidsseheermes- P L TlorgOGRAMMA:dobl,
week is de Spaar- en Beleenhank sen van prima staal zijn reeds ', 'atl~ Faie 4A.Sed
reeds sinds jaren gevestigd awas In hetl Pr Franerde ekrjba bj:JsKse
;bastion, naast den doorgang naar het Giou- garvede elrjba i .FnaseFclP .Se
vernements lein, overgebracht sarhet 13. ~ LaCqutette Polka, Js esl
perceel in de Breedestraat, Punda, gelegen' Arautjo en Cia.LePt otloPokVJ.nod
onder het skantoor van genoemde -bank.: Botica Nuea /"i`Pn otloPla .I eorf`
Deze verplaatsing is een gevolg~ van :het a ;eva. ,r 5e. aGroik~de, Matrch, Baudoacl4
steeds drakrker wordend verkeer, dat de ,, $301088,1. 6s. Le Rendez-vous de Chasse, O. RossIa:
verwidering van dat gedeelte der fortmourt I del Pueblo. 7T. La Fulte, Galop, Q. Delfort;
Iodarlj emda kt bei mtht to Central. 8. Brise du Soir, V alse, Jos. Kosac~;
trn ada zaga voo% a ge enkelve. .e.; Coo~peratieve Vereeniging en to. uedesc esa Pomyrure obC,r
k:ean de operang van de Koning) Emma brag ;- Nij verheid. T. J. Schwelnsbert~i
a ndien kant, sal verleg~d w rdea~.;i A. D. Capriles en CO. Scherpenheuvel.

Saze Floansiga. Mauricio de Jongh. Berlobt aan aboneds on
wa aVO llMori > crdzb Wegens vrre ne1 Hland van db

a~~~~~~~li er to o Dd dens 1n .R apello en bij den onD 98c rb n as th rw ok shn .
srd asa magtl dusri gee ree.aoo HCappr o p~ de Isla a An de naedgsn u;
niet met bekwamen sped under l;iiE*~~inanen tow Jos .~lnon~ e dopez.~T~t7S~~ m
De veMei mmeph~et finartes:`scta- of ENK eestrgand aeqagjUO Maen. Herquz Een~d allje e r-L
de olonle t p brngen vodenen siataalt,~ die be tr ved.feuri en erg ek. kla G. Marcena. n :i en Da ctr ~ if~on br a
antwordts aan des steedsme ren;zenscre ooo elk9 feestie ens iederene uitang Zoo kunt I.eh F. Niu
nocdreuen verd er scri ende siienmisch ont-p ~- ge~d Url;'e weer voelen.ddgr bine enel weken TuoL P 10 1 1 n
wikeing. Wij moeten profittersueen an d-et trnne ge slechts aa U lodenzeawe ls a nSo

steeds ruimer viceiende middefen, ten alge- ... iOR ml
meenen bate. j, ist die stolen toevoert, dse noodig ppj ItngoMa dgen1dn
Het beeld dat de staat de obeatlat$ntgn ilaTO~. aat12 e iod e8ut


gedurende het laatste kwartadI van 192Fte
sanschouwen geeft overtrett affe .. voor-
gaande.


,Sanalogen goat near de kern der gere~ndhed
al. de cellen. en bouwildie op tot een 616ouend
)rochtig licihearsageste!", schriift een hekend
:Engelsch gencakeor don ook.
Doo~rdat Sanatogen lichaam ia zehowewi~tbeide
sterst pu Ie inmkrtn tid Uw esnoedhed
van een kre tige gezon hei genieten.
. ,De uinwerking van Saniatogen was verras'
send. Ik voel me energieker en fleuri~ger dan
Jdst jaren en raa het iedereen metl vole
overtuigmng aan' .deelde ANNIE: SALOMO~s, de .
bekende romianschrijfster rnede.

Begi~n nog lseden Sanatogen te gebrd;ken.

Het Z n waterkend Voedsel-
Verkrrijabaarr in alle Apotheken


V~lll I ~ll utlaeiai~tl sleasssetarllil lihlL


Solple ( ens geprobeerd \$0aplex
~~ouplex\ Altijd begeerd. ~""


Dameska sterf

Gedip~loneexrde flolland-
sche Sapster stelt zlch
beschikbaar ZIooP bet knip.
pen Vran datnes an kinde.
tren big hen aan hals, resp.
f 1.25 en I 0.75.

DDn C. Ou ta n

1Wando flobo

QO~deueg.
__ r c-rrsL-


behandelen~ onderwerpen .


Te


De BELASTINGEN brachten op f ~892,005,
betgeen bijna het dubbele. is vap de ra mint
(476.625) en rulm f.229.000 meer dan in
het 4de kwartaal van het jaar te voren.
Hiervan brphe invoerrechten op f 395.
13 mge f. meer; en jaar/ 9ernt: drts
f. 194.213, of rulm f.4.0 meer; Drtkonse t
Qelasting f. 126.281, togen f175.984, of rate
f.so~coo meer, en sucersse-betastinq f. so.
071 tegen f. 1.359 of blifna 1. 35.000 meer. I
Da INKOMSTEN VAN ONDERSCHsIDEN AARD /
brachten in het laatste kwortaa~l van 1927
op f.421.246 torgen f.384.207 in '26 terwijl
de ratming' slBetrts f.195.912 bedroe6 Dit
geeft wederomt9 eep vermeerderingvan bIjna
f.37.000, tirwilf .de naming nog niet de
helft van de opbrngst ~was. Zij wrerd over-
troffen met raintf. 225.000 Vooral de in-
komaten der poster 'en zljn sanmerkelijk'
getgsn. 1. met bijna f 33.000, de drand- i
looze met 5. 42.000, de tele~foon heeft opge-
bracht f. 18.243, terwiji de loodsgeden bij-
na f, 10.000 meer opbrachrten.
De total opbrengst son~ dus die van iret'
jaar to voren aanmerktell k meer overtroffen
nebe eai b pa 80 Me ander n a g-
w~ee~t, n.I. f. 36.20B togen f. 116.El$.


De TOTAAL INKOMSTENJ OVer het jaar 1927 umuninf lli.illilillulilllif f iittillit.illidi
waren : belasting~en f 2.766.975
inkomaten v. ondersch, aard. 1.381.447
total f. 4.158.422
Over het jar 16 ware' den, .g J IE LE
lakomaten v. ondersefr. aar-d. 1 100 519;
total f. 3430.458 ,
Hte een total vermeerdering get*"
van bas f. 828.000.
De ramiun vo 1927 bedroeg:f..00 i
Inkomalten v. ondersch. ar~d. 791.150 1

De ramng is dus overtroffen met l2.1007~ '
door deahtK IPRaad unmme knge lak
det eleags ramen van de.middelen, wraarbig
geslen de steeds grooter wordendte ultgaven :e
het wel soolt moegatile sop agn tot een sIld-
tende begrooting te komen. Voor de be-: *son. ?~~ *
grooting 1928 heeft het Bestuar met derze
nm de 12t alann oe a heome de op rb gs
gedurende 196genomnen.
Platseltag ood geblevea. :a
,ater,,e,"ng kam *,* zekere. C. d
doorgebracht, per auto stadwaars
Doch reeds voor hij aankwam, word b j
door den dood overvalleni, zoodat men hete
dood thimi brarcht. MIEl81IG &


&Bn


SBelgischte .1asurtegels, Belg~ische
uloertegels, Engebohae Y oetbalc~crsekee
nlen, Binnen- en Buitenballen1, Knie-
Sens Enkelbanden, .Vo~etb~alpomp~"~:
lEngelsche Fietseen, merk : 0036~
DENCE, Boll. F~elsena m~et:
"AY'FENKA"B', enz de reeds zeer i~e-.
klendce draaqgbare FONOGRBAAF.

"f)E~CCE'.


6-5.


Be Age4nton.


_ I CC C II


A real proof of the unsurpassed quality of

Exclusive Distributor : CliRO ROMIER
Bresdil Straat N0. 98 Otrabanda.


~__ ~~_~____~_ _~_~___~_ ~__ ~__I I~I___ __ ~


__
Ir c~- II ~r ---r I -1 -


N0 11018 las stiquotas. Pueden ser eambiadas por valloses regales.
Phla informes 8 10s 8088te8
C.WIKE &ZOENGU~rEh'S BAPY.

MitlemStad Gmeagao I~ed. Wnest-Indie.

AhhE 888 ZAYEP.

Rekening-courant in local en vreemd geld.
Deposito's op termijn in locaal en vreemd geld.
Voorschotten en Handelscredieten.

Koop, Verkoop en Inca~sso vgn Wissels, Cr-edietbrieven,
Coupons en Vreemd Geld tegen voor~deelige koersen.
T'~elegrafische uitbetalingen naar alle werelddeelen.
Reiscre letbrieven en Cheques van de
Nationral City Bank of New-IYork,

-- eNe Yark Cilty.

Safe-loketten.
;5~jciale afdecling voor Incasso's.

ALfdeeling~ Spearkas.
ALdeeing ssura ntle.


. I


Me). Vera Violet Ruiz is benoemd:
tot tijdelijk schrijfster en werkraam
gesteld ten kantore van den Gezag- j
liebber van Aruba.
De beer C:. vain Leeuwen, in her
bezit van de a7kte van bekwaambeid
als hioofdonderwijzer, is benoemd tot
ond~erwijzer eerste krlasse bij het open-
ba;\r .rndelwijs op bet eilan~d Cura-l
cgao en werkzaamgersteld naande Elen-
drikschooi.
Ped~ro Daminit Arenids is bencemnd
tot boschwachter tweede ktasse op
Arub~a
Aani deni Adminiistrateur van1 finan-
clen! aihier, 11. Schotbotrgh, is wegens
ziekte, teen maand vrijstelling van
dienst verleend, met ver-gunning dien
tijd in Centraal Amerika door te
brengen.
Ann~r deni Voo~rzitter van het Hof,
van justille inl Curagao~, Dr. C. S.
Gorsira, is, wegens ziekte, een mnaand
vrijstelling vani dienst verlee;d.
De tijdelijk opzichter bij het De-
partement van~ Openbare Werken al- ;
hierJ. Th. Fijnje is defirntief be-i
noem:d tot oplzichiter.
Aan den heer Dr. C:. S. Gorsir a is,
'op zijn verzoek, eer:ol ontslag ver-
leenid als voorzitter van den Raad van
Beroep voor de Inkomstenbelasting en
dien voor de Gronid- en Gebruiks- ~
belasting alhier, wonder dankbetuiging
voor de als zoodanig door hemn be-
wezen diensten en de heer Dr. W.
Ch. de la Try Ellis is benoemd tot
;voorzitter van voormelde Raden van
beroep.
De commies ter Gouvernements Se-
cretarie M. B. Bartels Deal is eervol
onthieven van de verdere waarneming
der betrekking van districtmeester van

werkz~aarnd iteda t oer = venmet
Secretarie.
De adjunctcommies ten postkantore
M. C. W, Schotborgh is eervol ont-j
even Van zijne werkzaamheden op,
het postkantoor en tijdielijk belast met
de waarneming der betrekking vanj
distaictmeester van het 3e district
alhier. /
aler Dklerk tens One anen jasnn r
het postkantoor alhier.
De schrijver Eric Ar~ends op Aruba
is benoemd tot tijdelijk klerk.
van dere week.
Aan Mej. N. C. van ider Linde, on-
derwijzeres 2de klasse aan de Wil-
helminaschool alhier is, wegens ziek-
te, een maand binnenlandsch verlof~
verleend.
De Heer H.J. C. Henriquez is be-i
noemd tot tijdelijk Directeur van del
Curagaosche Bank.
De Heer P. A. van Stuyvenberg isJ
benoemd tot Technisch Amblenaar/
;bij de Landswatervoorziening op
Curagao.
De Leeraar bij de Protestantschel
Gemeente op Aruba, A. van Essen,i
is in activiteit hersteld.
Aan den Heer Dr. C. S. Gorsira is,
op ziju verzoek, eervol outslag ver-i
leend als Lid van de Commisle van'
administrative over de strafgevangenis
en het Huis van Bewaring op het ei-
iland Curagao, wonder dankbetuiging
voor de als zoodanig bewezen dien1-
sten en de Heer DI. W. Ch. de lal
.Try Ellis is benoemd tot lid van dej
Commisle voornoemd.

INGEZONDEN STUKKEN.

Dear Mr Editor.


00011Flch


tires


are used as original equipment on such
well known makes as :
Auborn
Buick
C h an d ler
Chevrolet
C~unninghaim
Dagmar!
Dar1is
Detroit Elec~trio '
D~ianm *
D~uesenber~g*
F~ord
Jor-dan
Lincoln
Alarm19on
i Mc Fa~rian
Moon
? O klunJl
IOId cmrobhilet
Peer-less
Pierce ATrcrw
Pontiac
Roiamer
Stu tz


J-10 l19
8allings from CURAGA0 to:


BAMVBURG
Guayra


via Pto. Cabello, La
d na T ri n i l a d :


22 March
10 April
22 April
1 May
5 June
10 June
26 June
17 July
22 July


PTO. COLOMBIA and CARTAGENA:


March
April
April
May
Mcy
June
cJnne
July


M.S.
M.S.
M~.S.
M.S.
MV.S.
M.S.
M.S.
Mi.S.
*)


Minna Horn *);
Therese Horn
INGRID HORN *)
WVaIltraut florn
Henry Horn
MIMRI HORN *)
Consul Horn
INGRID HORN *)
These boats also


13
)12

8
25
6


c~all at Santa


Marta.
JACMEL, Kingston, Port au Prince:


Consul
Minna
Maria


Hiorn
Horn
florn


MI.S.
M.S.
MI 3.


'Waldtrant Horn
Therese Horn
Mbinna H~orn


June
July
August


All ships accept


cargo and passeniors


50 PICTURES
ON A
50c FILM


to thi ls 18, til0 f0110WIng IantifactufOFS 8180 use
G0011fIrh tifOS 88 Optimal.pquipment:


Case
du Pont
Elcar


Kissel
Locomnobile
Rolls-Royce


Auzszco hfemol Camzera an
Troi'ector-- aon: $23,73
Not even movie camerraln: b-r 13:caught hold"~ like
the news An~sco Memonc. It girves )i ou 50 pictures exactly
movie si-r: c:1 a so-cent are:; anl projection of your
ownI pi trenytV i. `l:2:- wn:,Cre e~i'n atalC`o rrespondingl y
low costl. Thelowe);:rised? (: JI I: ea ;noma protector in
comnbinatiionl ting: : ~~ -11~-c lme j within t he reach of all,
T'he Po;dell proj:ctor, offered with the Memo,
requires no attach,
f%~S menlts or plug-ins. It

.~; as a thashlight. Just the
beeF~ things for happy, un*
complicated projection.
If you have any- arre-ciat~ion for cameras at all, be
sure to jee the Mr'emo. You'~ll usje it more than any
camera y-ou've eve~r hadJ Lein e;-50 pictures on a 50*
cenlt Cine fdmn, prinrts a~boutl 114C each, plus the ad.
vantageolr eas:y, inexpens; ve- enrgint~~g andl the thrill
of seeing yoer ow-n snays ''on the screen.'"

Agente exclusive *
P. 1114.5l r-.
14~~~'V ---


B a
- -n -- .


~o gestort Kapitaal en Ret
Koopt en verkoopt
Iluitenlandlsch balnkap p
gem~iunt g~oud en
Neemnt gelde~n ft deposi~i
ch~equereckeningfen met rel
Vrerschaft Rieiswissels,
Cir~culaire Cr-edie
'Telegfraftsch e Uithe
Sanfe-loketten


In the issue of the ,Amigoe di Cu-
:a 0 racao" of January 21st. you stated that
:the schooner "Alice" had arrived that
week from St. Martin with 23 labou-
rers.
serve fis 2.250.000 YeoA w E" evir nlyt 1issfotmw d.
wissels, 140 passengers. The size of this craft
;as well as her accommodations, of
ier- coupr, on
.' 9 'rather lack of passenger-accommoda-
zilver*tions are unidoubtedly known to you, i
to en opent ;so that I need not dilate on that point.
nte-ver~goodingL. Sufficient that the "Alice" was chard
Cr-edieth:i ieven, tered on that occasion by the Go-i
-bivn vernment for maintaining communi-
cation between the Windward Islesi
etalingeni land Curacao. The captain refused to
Spaar-ba~nk take any cargo from the islands, but
Proceeded to St. Thomas and took at
That port a cargo of Bay-rum for Cu-
Iracao. Boxes of Bay-rum were even
stowed in the cabin, making it in-
convenient for the passengers to get
to and from their berths.
Such a condition onboard a ship
:chartered by the government was un-
tenable and I note with satisfaction
ORDIGERS. :that the charter was not renewed by
the government. In another issue I
'hope to remark on the kind of ser-
Svice the Windward islands need.
In the meantime the Government's
Te 00op attention is politely asked for regu"
-!ating the transportation-of passengers
between the islands by these small
mooigenerfdien en in Boeden staat sailing-ships. The same "Alice"' ar-
zijnden AU\CTO, merk rived on Monday from the islands
with nio less than 157 passengers.,
Ige~~~ ~~ BrteaN~28 Such a proceeding js unwarrantable
Sand we cannot but IS~elieve that the
facts are unknown to the competent
bevrageu of te btjbe!zicht C~en den authorities at Curacao. .
E. H. DA VELAAR, Berg Altena, Thanking. you for the, space,
!e Heeren MADU~RO~ r Co. Yours for better inter isfnjuicined m- j
WI:~~~;


"El MayorTesoro"


Herstol der buttSelWeg61.


at n paar weken geleden berichtten wij
ent ehet Go vememen plan bee t t rom Een
''sreeren en modernizeeren. Het werk zou
"Oden uitgevoerd door personnel van de
P. 1. M. wonder leading van een wegen- ilo
~-Pert van het Gouvernement. Maandagj. i.Do
18de Heer J. D. Kool, technisch employs
:an de C. P, I. M. begonnen met de voor-
l~edne em dreren Ine orpd tngn die Te
rnen een proefstuk maken in de buurtHer
hoop Ca Idhi uito.mWet w Ik natuj of d
4 r eklerd zi n,bd~al t tdoed zal zijn, zoodat 3-1


elli mstad.


L. J. Heylige.


- El 1 E.


Go~odtwich Original Equripment


5~8. Henrir Horn
-8. Mlra
M.S. Therese Horn
FM.S. INGRID HORN
r.S. Frida Horn
H.S. Henri florn
P.s. MIMI HORN
$.S. Consul HIorn
Ii-8. INGRID HORN


19 March
16 April
14 May


18 adiliti08


B80


Co. VERTEGENWOI


MENSING &

___.x.


eOmpanta Trasatlant~ica


se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia el I de Abrl y seg i
mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, Tenerife, Cadi
Barcelona.
Los Agentes.
S. E. L. MADURO &i SONS

Koninklijke Nederl. Stoomboot Maatsch.
VAN CURAGA0


JAIPAN EN DE IATHOLHE gERK.j Zooals de toestand op het oogen- *
De ildng an en ersen apa- iblik is, kan Japan zich nooit opwer-
Dcen wijdin va de eerste Jaapan-he ken tot een dergelijke hoopvolle blij-
schemen Bisehp mgr. ayaska heeefti o moedigheid, te tch wonder dat zou
algeeende andcht evetig opde Japansche kunst alleen technisch
het Keizerrijk van Achter-Azie, dat zich vomatzjn arznder inhoud.
ontd ki tste alen eenwgo ote t ost En jist doordt Jahpokmn m t" de me It IS Econo ia
tegemoet gaat. Ook voor de Kerk in adhnraking komt, wordt dat zoo goed TO U8e All Fare Thres
openen zich daarbyj hoopvolle per- begrepen. De zucht naar. ontwikke-
spectieven. ln dednapneinhtbodA tire carried as a
,Velen hebben het vaak voorge-li, di 2 'pne n e le
.. zit en het fijn-nationaal bewustzijn" spare, exposed to ten-
s ki, h8 to d e bke ring year dwingt hem tot eigen werkdadig heid. p~erature changes and to
pan en opelos erkzijn somi-Maar al dat streven zal ijdel zija zoo- weather, slowly loses as e
gn hebben zelis beweerd, dat het lang Japan niet dichter komt te staan ability to give 100ay, sge
gebil de bron, waaruit de groote mees- le
gewaa:"gd~ zou zija zoo lets als moge-, ters gedachten geput hebben, die hen iyc. gn tetr
lijk" en~ durenng vrnestelleapn, maar bij de schepping hunner kunstwerken ycagnthtre
vogesminmenigsta Jpa ic-bezielden. on your car occasionally,
ter bij zqn -bekeering, dan de meesten ,De behoeften naar geest en hart puztting the~ spare in ser*..
wel gelooven. Ik wil nog verder gaan Ia 2-ee aanrznn emalseadgvn nt~
en beweren, dat, zoodra de bewegingva eeeJaanrzjnuemaicadgvng nohr
ten auste vb de katholieke Kerk zoo, dat zij vroeg of laat zich alleen tire ret, all five tires
maar eenmaal baan gebroken heeft, ~,~,kke~Z~l"gvee o ek-will deliver greater unle-
- en dat is nu reeds het geval tho Ken de. katholieke Kerk age than if the spare i
japan heel spoedig de weg naar de kWan ant gee redlje p sdol neegnts
katholieke Kerk zal vinden. Dat ,,heel .a a e odvineiko-wdwyi nrcee
rechte onbedorven kinderlijk hart van
speedig" is natuntlijk betrekkelijk en P le I
iq v Fding tot de ontzaggelijke rel t Enr geen m ige mssoar h
groot~l die daar den missiantaris- helnt nd bkosremsinrs
sen te wachten staat. Er zullen jaren die naar Japan gaat zal heel verstan- jse
en jaren, tientailen van jaren zelfsidig doen, zich op de hoogte te stel- 1OSWAlPP#B TERM se
over beengaan, maar ondanks dat ralle weakn dni groote culturerl mene- SOE DITRIU OR :
de ontwikkeling van het Katholicismean dte katolken Ki reerk heuwn, onttaa SE T.IU
in Ja an met reuzenschalken voornit- an hun voltooling ter dankn hebn t A .CPILS& C.
gaan. En wanneer hij daarin goed this is,
Hoe weten wij dan too zeker, datmothjhehekoeometgoe 8FBra 0.0
Japan den weg naar Rome vinden zal ? werkvot ti ihen zetme. Zulket missoteB66~P~t10 0 ~el
vraagt de schrijver, en hij antwoordt : nrise tulnhtgshit ekug b-dealers. y
Vooreerst: Godle wil hethkt nog
,,Vorert:Go wl et- ogzijn in Gods hand. Galmeyer & Co. Ot-rabanda.
meer dan wij en niemand onzer zou '
no anr i Jan livenal wi gen ,Heidensche studenten van bei en- Galmezer & Co. Semikok
ng lager iapa bijv a w ge sche universiteiten komen naar ons
groote verwachtingen koesterden om- lan mdnsiivnozekne B. J. Arends Araba.
tred dzine ergh ndzlenekathedralen te bestudeeren. Heiden- ---------,-------------
Ja ageze va e ih-ae ee sche vrouwen en meisjes verzorgen
Glods, wijzen zelfs alle menschelijke 1z6
aanduidingen erop, dat het bekeerings- ~t hesirni onte tren c awmdoe; 26 "
werk hier in een geheel nieuw tijd- vlhrsen bc ham Hvr
prk getreden is. _In Japan is alles zouden zijn. Aan de kerk van het .' '
peg.Hart en mn de parochie van den H. ... I9f
reeds met een christelijken geest door- Muu eta e eengn m'7%Aa
trokkten, en ik geloof, dat de Japan- kerkelijke paramenten te vervaardigen, 5 i I
ners zich dit mlet eens bewust zijn.' -e meseldnhie
Eenige maanden geleden bijv. zat een waarvan demstldnheeen
Fransch missionaries in den trin en ijn, die zich getrokken gevoelen dOOT
de liturgische pracht van den kathio-
tegenover hem een vrouw en drie kin- ienerdestHebhofgen
deren; leder kind droeg een klein gouden ~
kruisje aan een kettinkje out den hals. verder betoog, dat op deze wijze reedS I
1 g velen tot den katholieken godsdienst
De missionaries vroeg aan de dame o zi vrean f e dnlitr,
die kruisjes ook beteekenden dat zij va w huis behind, ach laat mijn ^e~glukkig
Christenien waren.1,Wel neen ant- 00 0U .
woorde pze,.aarhet s teen-ziel niiet met de goddeloozen verloren
woori ien 6neeiscma ds titgis tef ed gaan. idnnzne p e oro-Heb geen zorg; voor de temperature.
kinderen zulkte kruisies dragen. Bewaar jecomfort en je gezrondheld
,,Eenigen tijd geleden waren vier ke keknmdodtzjzongo-door de meest frissche en aantrekkre-
onzer missionarissen in de keizerlijke te vo rledg h be? oor kerkmnuaTu ijke onekeeigt rgn i
acadealie voor toonkesist, only er een vndnJpne;hjvindt het heer- wereld f~ blibdt B. a.
coudncer van Mozat bif to aten. Delijk dfezinutebeeldige plechtigheden Het zlt jaezoo fijn en de special
brabe de prach tvotloea .Rnm" der H. Mis bij to wonen entfe begrj- sameltstelling eeft je tbook onvrerge-
va M~rt i atjncent--, e pen. Ben missionaris hiler moet er lijkelff geno .~
van lozrtin atynche testmetheel veel werk van maken om zellsi De buiten ewone dalurzaamnheld
b~ege dng a nd eoonrde tnesn ghg rn. de kleinste handelingenl of bewegin- Imaakt 8, r. i. zoo economisch.D z'l Gardiedmnsfe o-C
den dtten, was tot in de uiterste hoe- gen, door de liturgie voorgeschreven, Let op dit roodgeweven label. K
ken evud, mestjonglul hetwaszoo stipt mogelijk ult te voeren, Slor-
ken gevulldn meest jongeli kr het wa dig omspringen met de fsubrieken wekt Niets wonder dat is B. V. D.M
ors stlerleif dan m eend lee kerk Het overall er ernis, maar hier beschouwt: T1
hoe al deze heidenen met gespannenlm"dlla~~d
aandacht zaten te luisteren naar dit Ten slotte willen wij hieraani nog ,
,Requiem", wonder dat ze wellicht de toevoegen, besluit dr. Tibesar. dat men gT~lfRD ,
betekeis r an egrpen ~De bezig is eenige werkten ult te even! t
betekeiser anbegepe. e a-in de Japansche taal, waarin beschre- Wettig~gedeponeerd. ,
planners hebben zucht voor muziek en de k h C. V.D.Cmay n. e e
cultureele ontwikkeling en zij voelen ven, wordt wat de wereld aan a- Th .V CCmay n. e ok
zich juist tot die cultuargoederen der tholieke kerk op het geh~ied van cul oeMkr B V newa K
Westersche beschaving getrokken, die tuar en beschaving te danken heett.: "NEXT TO M~YSELF I LIKE? 'n. V. D.' BEsT"
IEr zal ook binnenkort een. beek ver-]
van keathol bkoent ooresphrongezin r e-schijnen over kratholieke opvoeding.j Agenten: A. & J. C. Henriquez.
schinend" dabladn oftijdchriten Maar wij wrages. ons at:,Waar blij- d
qchijnen- vabae f idcr en V de katholieke manner en vrou-j I ..__-I --~
op to slaan om te mien, dat ontelbaar
he: :'it"n..'i"""i:".:s.i pzct ::G 1"*,!ktho ::n opod ngd ziaj nun B' .3ekendm making .
Japan als een, klein kind, dat hulpel~ oos De oogst is groot, ma1ar er zt~n
to midden in~het druk-woelige verkeer zowii abies Hierbi wordt het publiek In het al-
van een onzer groote steden staat en,
nitwetwarhen apn s nensinj Jo nne rak r ;gemeen en ann Amateur Photografen
""ee utw benaad wredf n mein te nsiaan I O D l Wal er Atf blyzmnder Uebknd a roakthidal
enl heeft al het goede wat er was int geied zoosmalls, ONTWIKKELENAP-i
zich opgenomen. Het is een eigenaar-l ~eiDRUKKE ,N VERGROOEN, enz.
digheid van den Japanner, dat hij snel 'kunnen belas-ten.
vastbesloten is, en zoo stond Japan Alleen primta qualitedt ontwikkelaar
sp hetn p nt go ad e st e geer h edeen r % h o de a e a e
verloochenen en te vergeten om den 1drn bnihfg vi e tdio'i
christelijken godsdienst tot staatsgods- waarborg voor v agge bdening en
dienst verheffen. Gelukkig is het zoo goed wertr. ina adch pcal
ver nist gekcmen, want dan was Ja- iedo
pan no waarschijal jk heelemaaf Pro- apde v~r~~pen 's et teoesergemtiid
t stnast geweest. Nu hebben zij nog)vnenil~~rlotmietleak


tijd om een beslissing te nemen, maar wodn Vergrootingen kannen van alle ntega-
de ontwakkeling van de behoefte naartienotnmt57dum{3 8cM)

dt het lan gos zt noi ef,/Been beters whisky to verkil gen. woren gme maaka dne roft van a 1 o
maar het weet nog niet w~elken. Wan- MORSE.CRE &88. ronknelijkd ki ek a ee gnoowardep ve
neer voor Japan eenmaal het oogenblik 20X28 daim (50X 70 c. &I.) Br~eng
gekomen as om, na eerst de Westersche A g811t01.Uwlelngnatfenlthtvr-
hebben overgenomen, zich cen eigenl grooten. en see zel hoevee moolebahvige aerr a patn e29- I het
cultuar to scheppen, dan zal het tot -wodI
de beidn ::n a~dtom- Bekendmaking. 31ltriv IIIIlnigo & P~intn Co


NAAR Europa direct:
,,SS. Brlelle" pl. m. 12 Msart.
Botn lns.&o, Atl 'n gereetldie st onderhouden tnasshen CuraCao-Mlaracalli


SHIELZL PROD)UCTEN.gasolinee exr pomp per gallon fl. 0,68
gasolinee per blik van 5 gallons 3,90
:erosine per blik van 5 gallons ,, 2,75
mineral turpentine [ver'vangt terpentijn] per blik
van 5 gallons n 8,50
,meerohi~n :
Single Shell"/ ex pomp per gallon ,, 1,25
Double Shell" ex pomp per gallon ,,2,
Triple Shell" ex pomp per gallon 2,50
:o es per ton 15
:ero-gasolie, brandstof voor "Delco" installaties enz.
per gallon n 0,34
De levering .van .Kero-Gasolie" g~eschiedt uitsluitend inz


011810105858 PETROLEUM IWDUllstE ancrld.SHAPJ
42.


HPOTIlEEY

((oic 7na


Breedestraat, Otrabanda Telefon No. 256.
Spoodige Jafievering van Recepton
Patentmedicijnen on Chemloallen
Drogerijen Parfumes on Zeepen

wyne 80t08trikelren
Alledalt 800rtt8 v88
Chocolade, Sulkerwaren, on Kookles
Sigaren an Sigaretton Sodawater on Limronade
VILU0iBE BEDIENIING 005 AAi 8018 BEZORGfEI.


AlmacTCD HmettlcaDO rtan


luarIrO PIPEDO & Go.
Alideallag 1Yerltslen
~PrfIae9Htraat IT c.
Pas ontvangen een groote sorteering.
Rieten en WTeenerstoelen tegen seer billijke prijaen.
Kornt, zlet onr overtsalgt u. 24


CTE X AC 0"
Is the best lubricationi your money can buy.
FRESH SHIPM'INT JUST RECEIVED.
El Automovil Americano
EGON GERSTL, & Co.


Agents.


El vapor


espera el 23 (18 Marz0 1928 de Europa via Pto. Rico y Vecnnezuela
guir8 el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Cln
Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.


El Vapor


"LEOAZPI"


NAAR Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal en Pto.
SS. ,,Stuyvesant"
SS. ..Venezuela"
NAAr Pto. Cabello, La Gualra, Trinidad, Barbados
SS. ,,Crynss~en
SS. ,,8tatyveeant"
NAAR Pto. Cabello, La Gualra, CumanB, Pampatar,
Demerara, Paramnaribo an Europa:
SS. ,,Cottica"
SS. ,,Commllewgnte"
NAAR New-York:
SS. ,Amazone"
,,SSr ~Commewgne"


Limon :
15 Maart.
29 Maart.
en Europa:
15 Maart
29 Maart
Car~spano, Triniddad
19 ar
9 Maart.
12 Maart.


rums van 80


gallons


Apothekier
rLISH PHARMACY


kjlrr jke vyr, zuua) r la yli d a, -~''"" 3 Itl6 ~VV~b urrllgv
sche studenten en kunstenaars niet D eko a uvee nvnHwntafN.a(dvripn.
dezelfde levensopvatting bebben als e vropvnjwee nvnHeesra o O(d edeig
db w rot nmees s, enaarie zi vo a edn en elvez ren vaorues peo 2-2
te danken hebb~en aan het Katholicis- leend van den 28 Jalll 1926, ender go -
pneere z nils M itrtmoet en i i 13laats hebobten opm Doer a5 den al
inzicht hebben in het geloofsleven Maarlt as. 's mergens ten 9 Ilar en
der katholleken. Bit betheerlijke ,,Ten volgIRende Donderdiagen. *
Paradijae" san hett slot van deze mach- Belanchebbenden worden verzocht
tigfe comspositie gaat de treurzang over den verkoop te voorkomen door de aan-
in een heerlijk overwinningslied, een ruivering der verschuldigde Interesten*
opvatting die .alleen kan worden in-i Curagao den 22 Februarf.
gegeven aan den kunstenaar, die de De 'Yoorzitter .
kaltholiekce leer over de gemeenschap
der helligen hul~digt." 4 H. J. COHEN HE~NR1QUB~Z. MENSING a CQ. AGLENTEN,


b ing oil


178


Ilit het Baitenland


yOn


OP


,,BUC;IENOS18 AIRES",


van EDMUND JACOBSEN,
AMERICAN DRUGSTORE ENG
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs