Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00131
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 29, 1927
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00131
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


-~- L-r -~"~%(~L~s~l~l~pi4P~~RIIL~YI~~IK~; .~.~3~YLLPC~.~.1'Lml~ui~UlbbVUr~;~lU~.~ :I~VCII~


.+~''~IY~~~B~l~r-io"~il~IIR~l~n+`~DII mr~-~--~Lm~ II I


W EE l(B rA D V 00OR DE G U RRi~ -O S C IE E I h~A ID E E
Dit~~~~~~ Blad~.. veshjteknZtra.Bra a i ld a veOwbna orhtBieln e arf.1.


HOLLANOSCHE BANK V00R WEST-INDIE. j


Higgj{ jifigg A URTEROHAMI BI K HMIR CTAR .N IS IC Hz~

8 IJ K ANT 0 0 R CU RA A 0).

fleemt Gelden g Diposito. Opent Speaar-Reketningen.
Opent qekeningen~-COuFSea Imet ROtjete.Vgooding.
In- & Verkoop v~an Balteolandsebe Wi~ssels & Vtreemd Geld,
Bezorgt Telegraffsche Ultbetalingen.
Credietbrievren & Italsalissels Ilmerican Exptress Company.
Vettshekt Credieten aan den flandel.
Uttroering Iran E~ffectan-Orde s. Vlemzilverlog aan Coupons.


* *doen, dat een der luitenants geroepen
)H i 1 tairewordt als rechter te oordeelen over
Izijn eenigen mede-luitenant, voor wien
hij op zljn beurt als beklaagde kan
hebben te verschijnen.
rechts vaak. Nu behoeft de bur~geri zich, zoo-
rech~s~ aak. lang bet om zaken tusschen de mili-
D Niid-eoranistlesaleentakren wondering gaat,. over .de aange-
\loordiening la de rechtspreakr noo- lgthdnne amt tae.D
dig makren in verband met de on- militairen en hun overhead moeten het
mogelakheld om de militairerecht- maar voor zich zelven nitmaken.
spraak op pell te houden. Maar anders wordt het als bij in-
In 'n tweede correspondentie schrijft voering van de voorgenomen politie-
omtrent de militaire rechtspraak dei--~---- reorgansatie d burgeri meer ire
particuliere correspondent als volft : belang krqjgt byj de. militaire recht-
,spraak ; als de misdrijven door mili-
,Volgens de geldende wettelijke taire politiemannen tegen burgers ge-
regeling in zake de militaire recht. pleegd, door krljgsraden moeten wor-
spraak in het gebiedsdeel Curagao dent berecht. Dgt kan de burgerij niet
worden de krijgsraden aidaar samen- koud laten, voa itashten
gesteld nit een burger-rechtsgeleerde of meermalen gaat voorkomen, dat
(president) en twee officieren (leden). misdrijven tegen burgers gepleegd
Voor de samenstelling van de krijgs- onvervolgd moeten blijven of op de
raden zijn bij de tegenwoordige for. lange baan geschoven, omdat het
matie der militaire bezetting to Wil. onrmogelijk blijkt in die special zaak
lemstad beschikbaar vier officieren. of zaken een krijgsrand bljelkaar krij-
Er is dus eenige keute bij het formen gen. Wat zich geiik wij oven
van krijgsraad, en er is ook reserve- hebben aangetoond zeer wel ican
material. Ontstentenis van 46n, zelfsvodon
van twee officieren behoeft nog geen Int een quiver burgerlijke maatschapi-
ernstige moeilijkheid te weeg te bren- pij, althans eene waarin Nederland-
gen. sche rechtsbegrippen heerschen, zou
Anders wordt evenwel de toestand een toestand als men nu in de ktolo-
wNanneer de in de lucht hangende plan- nie staat te scheppen op bet gebied
nen van pol itie-reorganisatie (vervan- van rechtspraak en rechtspleging, een-
ging van de huidige bezetting door voudig- niet denkbaar zijrt. Zou trij
een korps politietroepen) tot uttvoe- al ergens worden geconstateeid, men
ring komen. zon geen oogenblik darzelen hem ra-
Volgens die plannen tal de samen. dicaal te veranderen.
stelling van dot korps, wat de officers. Maar waar, zooals in ons geval, de
rangen betreft, zijn: een kapit-ein en militatire geest schijnt te overheerschen,
twee luitenants. daar zal hbt --- vreezen wij wel
Waar nu de kapitein, als comman- eenigen tijd duren, voordat nien
dant vant het korps, geen deel mag erkent dat zulk een toestand onhoud-
ult~naken van den krijgsraad, zullen er baar is en tot de eenige conclusie
alsdan voor de bezetting van de mi- komt, dat in kleine, gersoleerde gar-
litaire plaatsen inderr krijgsaradslechts nizoenerr de rechtspraak door krijgs-
beschikhaar zijn de twee, eerig aan- reden een parodle is van een ~behdo~r-
wezige, luitenants. Iljke techtste~deeling.
Eenieder zal het met ons ecans we- En dat ales, terwill Curagao in het
zen, dat hier een toestand staat te bezit is van een rechtsprekerkdAppt~-
worden gecreterd, die in de praktijk taat, waarop Nederland als MoederlAnd
tot, soms oneverkomelijke, moeilijkhe- wel ftotsch mag zijn het Hlof van
den aanleiding zal geven, en boven- Juslrttitl.
dien uit een oogpunt van rechtsze- Bij ons lijdft het geen twsjitiof het
kerheid bedenkelijk, ja verwerpelijk is, eind van het lied zal zijn,dat de omstan-
Waar b.v. -- om maar 46n praktisch digheden den wetgever er toe zellen
bezwaar te noemen stelt men zich dwlagen uoor het gersoleerde garni-
voor bij ontstestents (of onbekwaam- toen te Curapao de rechtsprank doeor
heid om in een special geval in een krijgsradets ep te heffen en de rechts-
krijgsraad zitting te nemen) van een macht te leggen mn handen van het
der lultenants het derde krijgraadslid, Hiof van Justifie. Daartee zatl te eerder
tweede militaire lid, vandaan to halen dienred te worden overgegiaan, Ikan-
om het rechtsprekend college com. neer gan de mnilitaire bezetting pohi-
pleet te krijgen ? Op de aanwezigheid tionegle beyoegdheid wordtteegekend,
in de kolonie van marine-officieren want daft zija big die techtspidak alCt
valt niet meer als vroeger te re- langer enkel militaire belangeni (a
kenen. En gepensioneerde officieren het spel, marar ook die der imrgerews:
van lana- en. zeemacht zijn er op Cu- civiele belangen.
ragao oak al niet mneer to vinden. Wij hopeni, ook ont de boogheld
En dan een algemeene bedenr van het recht, dat het ove~gahpgstijd-
kid dados ndet ttien vneeden te p rk, warin nogwat t aegestribbeld
maal de hand to leggen op een plaats-
vervanger vorender lIt~enarts,
toch altijd het goval zich kan voor-j


_II


Ea~elrdag


P3o. 2285


1927.


haald, om de gelijkst gp niet door
Cur8980 In de pers. te t.:e, isal'.volonj bne w jdzi
dan volledige of niet vilpedige, niet-
r.~ de Mail-Editie van de ,N. Rott. vertegenwoordiger van a particuliere wil. Want elk verderos doorvoering
van Zaterdag I October ves- belangen noemt. z~au die vermeende ba gnog groo-
f de particuliere Curagaosche cor- Wij willen gaarne pangfeogen, dat erf poaken : wat reeds 46n aardig
fbndent de aandacht op tret feit, dat laatste niet soo Wji~aaid biedoeld a~letoetje fas, zon neg meer ren-
ha et ge mis aan belangstelling voor is als het klink~t en meer bij wijze dabel worden.
tlragao zoo zachtjes aan begint te van abstract selling is neergeschre- Dat is toch wel e~RREn ns anders
Verdwijnen. ven. Maar dan kan het no~g geen als maaf een ijdel woo fiel.
1ij schrijft als volgt : kwaad als- daartegen onmiddellik pro- Waarom zon de missie, die jaren-
'test wordt aangeteekend en er ultdruk- lang, tientallen van jaren lang, zoo
*Mocht Curagao in vroeger jaren kelijk op wordt gewezen, dat de critiek goed als blicen al de lasten varfhet
Bllagen hebben gehad over gemis op het tegenwcoordig bestuarsbeleid tot Bijzonder Onderwijs getorst heeft en
anbelangstelling bij parlement en dusverre steeds uiterst zakelijk is ge- nog met ware zorgen voror het On-
D in het Moederland; gingen 'n houden en nimmer wonder invioed derwijs te kampen heeft, zich cen
fa i 25 geleden no de dCura- stond van welke particuliere belan- dergelijke behandeling moeten laten
a8 neehegbrootineen zef sn e Kan gen of belangetjes ook. welgevallen ? Te minder, osndat zij op-
Ju~ie zijgzam weeKmr Wat als de voornaamste grief dient komt voor haar recht, en niets auders
iestal ongemerkt, als ,klein goed", ite worden beschouwd, de 46ne, waar- dan haar recht, dat hraar biblde Grond-
"turalizatie van een paar Chinee- nit eigenlijk al de overige voortvioeien, wet is toegekend. .
a1 goedkeuring van conclusies enz. is de volstrekste afwezigheid blj de~n Dit is geen campaign caen geen
nda endert de or itterskamer tdoor r,, lzaonodsien ar gan tiebelan -, w odenspel, maar een hdog ernstige
adscg h dagla overi Cundr aao sch sukken, die sinds lang aan de orde Om maar- iets te neem~Bii hoe kan
geleenhden etng naderdanzijn, als voor den gewonen dagelijk- men verlangen dat den! du izenden
g evenement in Curagaosche oogenscegnganakn overmogenden kinderen, di lde scholen
datalls i tansandrsgewor- H-et Handelsblad stapt daar luchtig- der Missie bezoeken, dg vereischte
;4a et jes over been. Maar wij houden ons leermiddelen verstrekt dn, voor
~o het parlement is de opleving eprvan overtuigd, dat wanneer het blad neg geen gulden per ?kdd Want
neeigenlijk al sinds van Kol eens wist hoe daar ginds te Curagao scholen met over de 5(p9 kinderen,
r stm vrhif i he beangderde meest belangrijke zaken worden zooals er zijn, ontvangen ale~ts meer
)emaarloosde kolonie. En al is het achtergesteld bij ultstapjes en plezier- dan de aalmoes van f. 300. per jaar. i
r de parlementaire belangstelling ]reisjes ; hoe opperylakkig en ,en ba- Hoe komt men aan de ieis- en nit- It
sit teeds crescendo gegaan, en wa- gatelle" de gewichtigste aangelegen- rulstingskosten van de reli leusenh
Ser zelfs perioden van bedenke- heden worden behandeld; hoe d4. K ters en zusters, die telken re het aan-
rieinzinkingen de behandeling R. telkens en telkens weer meet kla- tal onderwijskrachten konrS vermeer. I
Y de jongste Curagaosche begroo- /gen: over onvoidoende voorbereiding deren ? Wie beeft or te8rgen voor
In 10 ons Lagerhnis heeft aange- en toelichting; in het algemeen hoe de onderwijzers, tijdene' ziekte of
4 da Cuaga thns e =llever de geest van ,apr~s moi le d6- bij invaliditeit en hope n auder- i
acte vlseegnodiginluge" op allerhoogst voorbeeld reeds dom ? Of denkt men s;J dat bet-
iin verschillende taken van dienst geen in de laatste jaren a subsidie
n wt d pes btret zen ij heeft doorgewerkt dat ditn het blad voor den bouw van ni ev scholen
18 Algemean thndelsb/ad, Maas- wel anders zov Doordeolgn onl zon race- ,gagoven iJs, vw~oidenge t om
~Ye en Residentlebode thans haast ten erkennen, dlat de te berde gebraich- d bonwkosterlr te delifen :'Wie maar
Qreigend tegenover elkander staan, fe grieven, in het juiste licht gezien. eenigszins op de hoogte is van het-
0u aa ee ur obte.te reeel en te ernstig zija om met een geen nienwbonw heden en dage kost, f
'c ge egn toespe~ling op particuliere belangetjes weet wel better.
IDe belan selling, waarnaar men in op zijde to worden geschoven. Dit alles zijn factoren, die nog ge- /
koloie o ln rikhlzed heft Het in den wind slaan van waar-l regeld de missie wonder ware zorgen e
]igezien, is er dan eindelijk. In dtitschuwingen want als zoodanig is doen gebukt gaan, en die het tot een l
OPzticht heeft Cura ao geen kla en "de gevoerde critiek in de eerste plaats bespotting van den woerkelijken toe-
Ater te beschouwen, heeft bij menige stand maken, als men spreken zou
Een heel andere vraa is- echter administrative tot debacles geleid, die van baten die ult de scholeni in de r
of de~ wlze waarop die bae angstelling benoemingen van Commissies van kas der mnissie vioelen. i-
tIhin de genoemde bladen open- advies en uitzending van regeerings- Tnsott eerndthti-
art, in de kolonie wel instemming commissarissen noodig hebben g~e- slaitend" gaat om geldelijk belong, is l
881 Vinden. maakt. leen miskenning van het moreel der
il glooen et ietMen late het voor Curagao toch zaak. Als de R. K. Misrsip yraagt om
lmers als wij zien, dat het Han- niet zoover komen. een billijker betaling van het door haar
lad ichalshet areinsant Daarvoor is, vooral in de legen- gegeven onderwijs, -iets wat haar I
0 te verdedigenfte vergeijknspn woordige period van evolutie waarin bij dr: wet geparandeerd *is en waarop i
B bestuursbeleid, dat ter plaatse Curagao verkeert, de tijd wat al te aij dus het volste rechtiheeft is dat I
telyte, waar men het van dag tot dag kostbaar.' jmaar niet een nitsluitend finantieele i
'a nabij kan gadeslaan, haast geen Tot zoover de Correspondent. kwestie, geen uitsluitend geldelijk
Ehlkele veddgrme idnc belang, maar heeft die eisch wel de- I
I blank noch bij zwart, bij rijk zoo- igelijk ook een moreelen grondslag. e
its als bij arm dan wordt er geen NASCHRIFT DER REDACTIE. De missie komt op voor haas recht, 1
"'tondere scherpzinnigheid toe ver. dat namelijk haar onderwijs als ge- i
elachti om te kunnen voorspellen, dat Dat de correspondent, zooals hij lijkwaardig met het openbaar onder-
tegnorie belangstelling, van,,,,, in z'n interview met ,Het Handels- wijs erkend worde, en daarom ook t
Arnsterdamsche blad te Curagao blade" beweerde, zelf persoonlijk tegen bekostigd op den voet van gelijkheid; ;
a1 heel welnig weardeering zal vin. de gelijkstelling Is, zullen wij hem en tevens voor het belang van dit I
(100. niet kwalijk nemen, ofschoon 't toch londerwijs zelf, opdat het zich parallel I
niet zoo moeilijk is zich in 't recht- met het Openbaar Onderwijs kunne
ij et is niet onze bedoeling thans matige ervan in te denken. ontplooien en ontwikkelen en in het I
'bijzonderheden critiek te leveren Maar dat hij spreekt over ~een ,cam- streven omn steeds meer aan de mo-
O~het bedoelde bestuarsbeleid. Voor- pagne'', die ,washjliko e derne elschen en de actueele behoeften t
Wensche wij nit med te doen woor~denspel" berust, en ,aif"'tslutend"anhtoktevdenitbove
"" de door de Amigoe di Curaqao gaat om ,geldelijk belang' kunnen lachter te blijven. I
oP den landvoogd geopende kllop wjtoch psernmalar niet too zonder meer Daarom hoopt en verwacht de Mis- i
li~i wegens z. g. onjuiste voorlich lae aser sie, dat, wanneer eenmabtt de eischen 1
Intl van den Minister van Kolonian Wanneer iemand, zooals in casu en voorstellen in de ricatha~g van ge.
a~ike de gelijkstelling van het on- de R. K. Missie, opkomt voor haar tlijkstelling sullen gedaart~worden, men l
ijs. In de eerste plaats berust rectbt, dat haar grondwettelijk is alle nevenmotieven zal wveten op zij I
campagne waarschijnlijk op entoegekrend, kan men toch kwalijk spre- Ite zetten, en de missie te geven wat
$Ordenspel en in de tweede plarats k en van een champagne. Elk zon in dit haar volle techt is,
hben zij die van oordeel zijn, dat geval hetzelfde doen, en niemand zou j
'r* Brantjes vooral in dezen tijd van hem daarin kuntren verhinderen.
~eolutle als landvoogd niet isde rech- Bovendien heeft de geschiedenisl GhHIXO
man op de rechte plaats, wel an- der laatste maanden overduidelijk be- *
Qere, deugdelijker en krachtiger ar- wezen dat het conflict maar niet gaat
Plmeniten ann te voeren dan enkel om ,een woordenspel," maar om een r
ii,,eldelijk belang van de R. K. werkelijkreh.M.Bajsmoe
88te~ te Curagao, om welk geldelijk dien indruk hebben gewekt, en daar- :i r 1,CI
~tfg, het in de champagne van de door een schijn van gelijk hebben
gg4tgfoe di Curagao.toch ultslultend verkregen, in werkelijkcheld beeft hij. C
'tech kunnen wij, ria en in verband Dit blijkt voidoende nit het feit dat j
b.heigekenR het Handelshlad over het den Bisschop of de Missie een hou-
r ht swijgen niet geheel toe doen. Ven, die in strijd zijn met den inhoud I
9et blad toch stapt in het resu- van een officieel schrijven, dat NIET I
h*- dat het in' het avondblad van 15 genoemd is in de verklaring van denl ht i


;7Zr van een onderhoud met schrij- Minister in de Eerste Kamer, toen de
dezes en een ongenoem~denl Cu-: gelijkstelling, ter sprake kwam. i
os"~~rchen geneesheer ~geeft, luchtig- Heeft de Missie soms niet het recht
I~ henmo. r tnkjse it erhdet be daarOv onseimp sti c i ltng a De Glaxo-mel tso or kinderen
IsE~te grieven en vinrdt daarbil zelfb: mr. Branties, dat n.1. de missie reeds
siceheid tot een snanw aan d~en genoeg baten sit haar scholen trekt,
`'tab~len Raad, dien het alleteerst hietwelk als een reden wordt aange.- Mensing & 0.


29 Octobes


44lste Jaargang


Kapitad~: fl 5.000.000.--
f1pitiatst on Volvestort fl 1.000.000.-


CORRSPOOEHTI 1 AII Y0RllAE PAATSH OR WEE1,

Vertegenw. te New York : NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y.
NATIONAL CITY BANK OF ~NEW YORK
INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
te London : NATIONAL PRovINCIAL BANK LTD.
| tet Parijs: Soclatl~~ra eOuRNvoRALe PURFAORSE E


BER~IGHITEl

MISSIE-W~EUWS.
Molloedr Cherabina.
Tegen 't einde van de volgende u&c
worden hi~er per S.S.,Bredsl' verwlb
de Z. E. M~roede CHERUBINA en dele41
'Zusters BARBARA en ARNOLDA, V
ICongregratie der Eerw. van Breds~~
ide Eerw. Zuster MARIE THERSES VM8
Roosendaal, bestemd voor het parr
sionaat van Welgelegen. Aan allo
van hate welkom!
Benoeminges.
De W. E. Pater B, KRUGERS is
delijk geplaast te Pietermaai, en de
E. Pater M. MEESTERS benoemd
kapelaan te Otrabanda. i
KATIOLIBI: HIEUWS.
Z811g VBklaFlagsproses van Plasj~
De curie te Mantua heeft mi
Juli aan de H. Congregatie der R
de documenten van het zoogen~aa
;nformatieproces teegezonden over
heldhaftigtheld der deugden vant
Pius X zaliger gedachtenis.
Het process begon in 19246 en.i
kbrt geledenl geeindigd.t.
Het beek met documenten telt
bladzijden. Er werden 40ztt
gehouden, waarbi)' 26 getulgen
hoord werden.
Ben nalowet Iellige ?
De Bond van Katholieke Acad
in Duitschland heeft op zijnI
vergadering, einde Juli te Ac
burg gehouden, het bestuar o
dragen den H-. Vader te verzo
den Zaligen Albertus .Magnus,
grooten Duitschen Dominikaan,
gebeente in de.kerk van? #n He;
Werk van Pater AhlbrinkS.
De Koninklijke Academie van
tenachappen beeft ter perse een
die van Pater Ahlbrinck, misi
te Suriname, over de taal van de:
ralben-~ladiainen. ,**
Ds 80tvlT8FBrY v88 88Faga0.
Wij lezenE in de Res. Bode:
ern~sti gruh hdatde dg uern ur
Curagao 1Mr. Brantjes, die op dft<
igenblik hier te lande vertoeft,
Inaar Willemstad zou terugkeeren.
Naar wij} thans vernemen zal
gouverneur echter over enkele w
wel naar de kolonie terugkeere'n,
alleen your afdoening van enkeje
pende zaken.
Het moet in de bedoeling van
Brantjes liggen om binnen niet at
langen tijd zijn outsiag aan te v
Mevr. Brantjes zal dan ook
meer naar de West terugkeeren,
hier te larnt~e achterb iven.
ReeZ~s rerd on ilimll
eventueel opvolger genoemd maarr
tundiijk is een dergelijkte p~ublicai
dit stadium nog praematur
Zonldagmorgersleek het, of het
echte~ regendag zou worden. Even
zessen begon 't en hield aan tot
He en. ~
maar wij vernemen is 't een a;
mene~ regent geweest, al beeft a:
lifb -de eent plaats mreer, de a
minder gehad.
Te St. Willibrord going hij ep
met een zware onweersbut.
Bliksem en donder warenl niet!
de lucht. Op twee plaatsen is;
bliksem ingeslagets, n.I. in het
huis vani Porto Ma9;rle,.waar hij
scheur in de snIur maakte, en in~
huisje op St. Sebastiaan;ge
echter zonde~r veel schade aan to
ten.
In de stad wees de regenmeter-
m.M., te Sta Ma~rie 23, te St. WVI
qrord 37, te Barber 14 en te W
Punt 8. Op verschillende plaatsen,
men in September geplant heeft,
de mais reeds mool, terwiji meni
landere plaatgpen druk aan 't planet
Begsaval October.
De regenmeter van het St.Th
/College gal gedurende de manadd
tober aan 114.8 *n. M.i~
Poli ttewasl gen.; ,
Op het terrein van Iund6 No .S~


Shet Dep. van Open bare Werkbe
nen met den bouw ~van 42 polid
ningen, een gedebite: voror de U
officedeen, een ander voor de rnll
re manschappena. Al deze #
de vercilerd erinb oknk I akA
bakken gebottwd worden,teM
later 'bovendten bij ~de waterletr
zr611et ann esloter n worden.

Volgens on Gangl8 Ble raphiscet
rlh intbi ru nlij rzBer in~
Kolonialen Ri~and de Hfeer mr. 1(-
DE LA: TRY -Elttus en tot li'd ife
P. L. Gorsira,-- deze laatste in
van den Heer C. S.GoRslRA J. fQi
die niet lang geleden tot Lid va~n
Raad van Bestaur beneoemnd'is.
.hartelijke gelukrwenschen.
tbllalst;r
DonderdagJ inddag gingeig
G. werkzaanl bij de mieuwe
;de Pirma Maduro, zijo.,ehtge
een Surinamner per, motorboat,
jan Tiel omn te baden. Sindedian
"i di~et meer `teruggesiian. Oish(c
~n en ook gister mIfd~daL hedIt
foodsbo~qi de h~ust algezecht, o
lets' to oltitdekkeii QOak de bi
Itsla hebben opdrachr'gekregain a
te krijken. Men Freest he~t ergote.


tlet fRomeinsche adgeit tten eStd u hin.vohri": SH~EE~L -P'RO>D UCrTEN.
Het is voor de supranationale po- P M T G
vra 4tk. sidie des Pausen noodzakelijk, dat hij P J N T E I G
*die de Vader van alien is, van indi- .
~viduen, zoowel als naties, niet is en Gasoline ex pornp per crallon fl 0,68
De maand September, aldus Het zelfs niet ook maar ult de verte kan Gatsoline p~er blik vart 5 gallons ,, 3,90 .
Centrumn, brengt telken jaren de ge- sch~ijneni te zin:d ndropn erosine per blik van 5 gallons ,, 2,75
welddaad Jin herinnering,' welke nu aan walke regeering, partij, of natie M~iinera uGrpentipe (ver'vangt ter-pentijn) per blik
bijua zestig jaren geleden pleats had ook. 8 50
en een einde maakte aan de wereld- En nitale ee rjed a r Va~ti J~lions n ,
like macht van den Paus. Het was deze edetevan volle vrijheid en Cks tn 5-
op 20 September 1870, dat de troe-- absolute politieke onafhankelijkheid !KSero-gas~olie, brands~tol vo~or "Delco"' installaties enz.
pen van den toenmaligen koning Vic- moet hem noodzakelijk verzekerd zijn, per g lion ,, 0,34
tor Eimmanuel Rome binnen trokken, niet door middel van particuliere .
waarop kort daarna de stad des Pau ischikkingen of diplomatieke mrraatre- De levering van ,,Kero-Gasolie'' geschiedt uitsluitesid in
sen tot hoordstad van het vereeniigd Igelen eenler regeering, of eener partij,f drums van 80) gallons.
Italie werd verklaard. Pius IX protes- die aan het roer zit, maar dooar een cSb!A 6H ERLU N STI (T[HPIJ
teere e de athliek weeld et onstntejuridische en universeel er- .
Hem. Gok niet-katholieken keurden de kende positive, z66danig, dat in de 7124
gewelddaad af, maar het anti-clert~- oogen der volken voor het oogen-
calisme juichrte en de fanatieke vijan- blik zoowel als volor de toekomst, ........ .
den der Kerk verborgen Wun vreugde aile noodzakelijke en voldoende waar- en jk
nie enevnmi hn iooi, atde alBorgen gegeven zijn van algeheele en I
der wereldrijke macht ook de onder- kennelijke onafhankelijkheid van hun
gang van het pausdom zou beteeke- gmeshpeikn edre ae.
nen. V66rdat dit verwezenlijkt is, blifft
De loop der gebeurtenissen he~ft h ~et een noodzakelijke consequentip [
die verwachting op de meest volko- dat de oorspronkelijke ..,oneenigheidf
men wijze beschaamnd. De zedelijke i n beginsel blijft bestaans en door de , ...
grootheid van Kerk en Pausdom hand- volken en vreemde regeeringen wordt
haafde zich onverminderd; tegenover erkend, ten einde hun ;de gerustheld
verdrukkisig en vervolging. De kracht tegvndtd Paus. ann geenl en-
die van haar uitgat, was niet te bre- kele regeeripg; onderworpen is, diej so sldb=lUn soug serwat
ken. En1 alle aanvallen, toowel in~ hun mededinger of vijand of minstens
ItaliZ! zelf, als daarbuiten, stuitten af vreemd voor lien is en bijgevolg van .
op Rome's' ondoordringbaar child. nature verdacht.
.Hoe verbaasd was de wereld, toen; Alle verzachtingen, aangebracht in a
prins Bismarck, de machtigste staats- jde vroegere hockigheid der weder-
man van zijd tijd, na jarenlang de zijdsche betrekkingen, doen geenszins: ;
Kerk fel bestreden te hebben, zijn de oneenigheid ophouden. OVERAL VERIIRIJOBAAR. 8 -8
3,gang niaar Canossa"' ondernamn! En: Zij zon slechits ophouden wanneer
hoe verwonderde zlj zich nog meer, eindelijk het middel gevonden zots
18lo de a self e staeatsani denma8 htl, k k lI eke a weirnllet die oldO p ii 85 h Dtc '
beroofden Paus verzocht als scheids- hankelijkhid endie vrhijed tegeven, El apy~ ilBZP'
rechter op te treden in het conflict, die, naar wij gezegd hebben. niet alleen E AZ I,
dat tusschen DultschlandJ en Spanje volledig en. werkelij`k is, mnaar duide- .
gerezen was over het ~bezit der Ca-i lijk zichtbaar voor allen en univer- se espera~eY de 0 liOVIem~bre de Europa .via Pto. Rico y Veniezuela ysgid
rolmnen-edlanden. 'seel erkend, ten aanschouwe van alle el mismqg~r para el PaCifio via Pto Colomnbia y Colon.
Het Pausdom, -schreef in die dagen /katholieke volken. El vapor
de Londensche Times, is weder een. Zoodoende men moet nooit op-; l IO I II
wereldmacht gewordlen. Eeri merk- Ihoudenl het te herbalen, is de grootel LEO XII
wiadg o ken msesvorzeekner in z i nkwetwr' riieta-lourkatna~tli al, mer se espett del Pacificor via Colon y Pzto Colombia el280 de Rovisabre
verre onfjulst, dat het woordje ,we- e n naties, in iwaarheid de geheele be- ysgiA4 im i:pr t.Cblo aGarSnJa,.Tnrf.
der" er te veel in was, daar ket Palis- i;schaafde wereld. Cadiz y Bdacelona*
dom nooit hiad~ opgehouderr een we- Zjiwarikenuirslek s- Ambos :vapores aceptani cargea ipasajeros.
reldmacht te zijn. Itie en haar oplossing is derhalve zoo-LoAgne.
Maar intusschen yvas dear de Ro- w \el des te delicate en belangrijkrer,; S. F. L. MADURO &r SONS i
meinsche quaestie, geschapen dloor als ingewikkelder waarvan zooveel
de wederrechtelijke daad van 20 Sepl igelegen heidspolitici van het :oude enj Ko lje N dr.Som otM as
tember 1870, ent bestaandce tot op den het nieuwe liberalisme zich ~geen re- o M k eelSom otM ash
dag van beden, wiji -nimm~er een her- kenschaip gegeven h~dden. **
stel plaats vond, of een regeling werd i
getroffen,' welke als een oplossing kanl Tot zoover het officieuse oranVAN CURAGAu '
worden besdhonwd. De Osservatore van dA~e H. StoeL Het artikel is een!
Romano is er deer dagen' aan ko- herhaling van he gen reds dikwerf' NALRg Fto Colomrbia. Cartagena, Crlstobal on Pto. Umo foeme;
aten ~ herinn9ery naar ~a~asleid~in9. van i.werd geed,z~maF n d!en joystent~ijd anong pay spay 1 N macr,
eenige beschouiwinges in een tw;eetal inita of; heer verigetedi schieen~ te ziin. !:k'e~pt
Italiaansc~he laden en de Parijsche De wereld-ooriog heeft overigens wel N4AR tor abeno, La Gjuairs. Trinidad. Barbado~s en Europa:
Figard. bewezen, hoe noodzakelijk het is, dat L." Venezaela" 10 November,
,as den Paus de vrijheid en onathanke-l I M, 7WVan Rersselaer" 241 November*
.i ~~kelijkheid worden ~verzekerd, waarop i NA' Pro. Cabello, La Guaira, Cumand, Pamplatar, Cardipano. Trinidad
8818Bgwe8 88118 verklarln~ag 78811de schrijver in de Osservatore zoo-i DIemerara. Paramaribo en Europa:
.0~888rVtSF8.o !zeer den na~druk~ legt. Het Vaticaan i .gi) "Comnmewijne" 8 November.
/ondenrond toen jutist omdat de po. I
De jongste Qagbladbeschouwingen s iitie van den Paus een abnormale 1"4Q illo York: ,.
over de ,Rioomnsche kwestie" hevatten i s velerlei meeilijkheden inzin.S.*Aio" 4Nvtr
~niets nieuws, noch origineels en sells verkeer met de buitenwereld, metal " de S. ,,Ciottic 7 Novre~nber.
zija ze over.'t algemneen zeer opper- katholieke wereld vooral. En itet isl Bovendlen w erjdi een geregelde dienst oaderhonden tdaschen~ Curaqao-Maracalbo
viakkig. Niet alleen worden de ware niet eslechts het recht' en de waardig v. v. met dti S.S "Atlas". "Midas" en "Brion''
,kernpuntep der -kwestie niet.,verhel- Itheid van den Paus, maar ook het
derd, maar ze worden -of ~geneg~eerd, belang Vain d(e Kerk en de Mlaat- ,.
of gegnoreerd,d fweggewerkt, terwBIj schappij,' aarvoor de oplossing van~ A~ a cSD 8m eMrc n CSD .Ia D
ze .toch onwrikbaar b j~ven vaststaan, het Rolneinsche vraagstgk in hooge
zoeals z~e waren, den dag na den 20 mate noodlzakelijk en urgent mnoeti '4
stest September 1870. worden- geacht. 1 li D o
Zekrer, de bitters, en. felle .bandel-I . *i :Z ;PpE &
~wijzen, die men vroeger jegens de' i i
Ker teepaste, zijn thans verzacht;, de tS$ :Ad1n MLetuhlen
.hardheid der anti-clericale vervo~lgin-P *H elt e tI .
gen is 'verdwenen, tenminste in de Fa nvne'e~got~otsi
meeste streken van ItaliC a nvne en roesrern.
Het is de onloochenbare verdienste (11V Riet rt~ en Weerret's~tthlet tegen seer billijke prijaet.
.der tegenwoordige, regeering, die daar. --
vroor zeker de oprechte erklentelijkheid tORmt, cift AM'OVerf itl lg1 t .1 8
en goedkeuring verdient van hen, die r* li
alleen het grootate ~heil der Kerk en ,3 c i
maatachappij nastreven, buiten en bo- ~t~
venr ple politieke- partijen. ~ t
Maar, no diit ieenmaal is toegegeven
en~deze terchtrEaardigte lot is teege- *-
k~end aan den goeden wil en de wij-: d ~ J l~


ze pplitiek, .wearvaa- de nituwe re-: ~ S
geerders over .'t algemeen .inl, huql re- C : Z-i het best :kinder mee I -
laties .met de Kesk l ijk ge~red, msag CS CD *~c 'L
mlien de ware en ntapakt werke~ljliheld i ;e 1 IPi~nvri~~d l og:
nierf bemantelen. Het is zelfs des te -J ve s d a olt
noodzakelijker, aan de. str-ikte termen. co
',.:kwest~I tebondn weri ""d ( te bussen.: f '2.--
tarwiji de: vermi~nderde hockigheld der CD' S-co
nitecrl~ijke relaties aan velen zou kung D 15
wien doenl gelooven :dat~e ,kweetie"~ Q) ~ ~ V esn .o A etr
: werleiA practisch gelgimineerd of

dowje I ee ,p ele ve h fetd ngdrl e
betre~kklogen op, de secundaire e ;
practice. punten, bresigt wijzigin 'n Cb~~C~~A
:het jurid~isch beginsel,, noch haktden
kneop der ,kwestie"' door., '1.sa
Djeze kwestie is gehegl en al pgelge D
in dea asoiste en oeffiskenbarec nood- i.. t DO
s~akelihid deeldn vogen de kathopekei LE I- D N- i.- 1
ter advrijheld onF onatfhap~~heiJlc- ~e.~~~C~1-~ AZ 1(I;Y O CIt
beid -van den opperarten rdeester e O T -B A .
zichtbaren leider der kath~olleke. Kerkr ,
alet alleen reel en volmaakt zijn, De~ R. K. V. V. Jong-Holland meakt
mlaar ook daidelijk kenbaar voor al- r
len, zeodat aientand, nech individa, hierby bekend, .dat zi zkch teragl .b~
abch: regeering, .in. de politieke rom-.heeftgetrok/ren, van de verdere deely
standigheden: van, den Paus een voor- ; namne aana de Seriewedstrtyjden sisteem /.
wend~sel kan vinden om zijn beslis- 'YKnock-out'' volor khet Beeld "GOO~P ;
singees ,of ,zija.onderrichtingen van na- YBEAR."
tionalisme of siegeeringsfavoritis~=e te
bschaldigen, en om zich aan zijn Het .Beatuar,


Wij zouden bijna kunnen spreken; PO8tk88t~r6 Straega0. ra mara118Ilsasl
;van een petroleum-manie. In de ~u- Z81f8 ,,De Dalleraad" to bar.
iragaosche .Courant'' van Vrijdag 21 Gewone stukken; W. Weger- DeV ekrveen ea
SOctober j. i. vinden wij n. i. vier aan- ton, E. D. Heye, John L. Henson,; ,, Vtiekrveijgang ,D a
jvragen om vergunning oml op gouver- Ana Sanchez Sales, Jose Hernandez, geraad" heeft zich met het volgende
jnementsgronden ondezoekingen teosHrndz LusCteGmz schrijven gericht tot President Calles
doen. G. Lestone, F. L. Boekstaaf, Henrique v.enand Meexio land Europa t en spcaal i
De heer Jacob Ho rell Clarke vian Berkle, Ramon Garcia, Beatrico Hod- on ad eelnd od e et
SQt. Martin geeft te it ~nen, dathijop he, Manuel Ramos, Mafki Felis, Jean sten tijd een reeks barbaarsche wreed-
zijn terrein petroletab ieeft ontdekt en Nenot, Edman Hypolito, Salomon Har- Iheden gepubliceerd door menschen,
vraagt daarom: verguaning om op de vey, Fellpe Clarenda, Veronico Koh, die zich ooggetuigen noemen; wreed-
aangrenzende gouvernementsgron~den Paul Gannoel, J. Frederik, Pedro H heden die in Mexico zich afspelen. En
onderzoekingen te doen. Daar editer Beniks. Fernand Seturma Sonson, J. ofschoon wij de pogangen van elke re-
het verzoekschrift niet aan de in art. F, Faneyten, Piet v. d. LeeA. San.-gergtoucenomdnSate
32 van de Mijnveroide~ning gestelde chezz, S. Banka, M. Dolores Saldibia, Izuiveren van kerkelijke overheersching,
elsdlen volidoet, is 13 t afgeWezen. IL. G. Olive, Antonio Jose Ramirez R., otnwj nind oebded
De beer Eduard de~leer, koopman Ellen Spanner, Charles B. Hobart, Do- berichten just zijn, er tegen protes-
tte Amba, Vtraagt' ve inning om op lares Diaz Robert Armstrong, 1Mignel teeren, dat in den strijd tegen deze
dri veschllede eraita aiaarAp-Harise, F F.TomsiFauto ic-kerk~elijke overheerschmng aanslagen
sporingirshlen te do~Ien nalar mineraliss, cad, J. KlpAovesi Jonston S.E- worden gepleegd op de gewetensvrij-
sprne edemetalen en a1ndere delfstoffen. colastico Flores, Rom~ans Noor Juan h~eld der burgers, en neg wel op zulk
i-let ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ E ptlpi iiai bgn gpbier.een barbaarsche manier als hiier wordt
Hetparispie intiate beintteG. Parma, Roberto Robinson, Secilia eulier
ontwaken. Conquet, Walter jipoeff Quinti Perez,
Per S;StiVSaul Rey, Adolf Sepp Jo~hanes Aren~ds --
PerS.S Ytezla is Donderdag Thomas Arrindell., GOaetan o Se- A LL ER]LE~I
hiergeariverdde her t. an io verini, James Marten, Pedro C.Lt.Prin-
tie erivd ceierI:vnV o-E, Bernardo Martinez.
:en, Vergezel Van eqkele werklieden, AgtekneskenA.Trs, LIBDBER GII De BERoEDBE.
voor het bouwen vast de steiger voor aEeeknt ukn A ors.
de ,Arend Mij." op -Araba. W. Dania, Francrisio Mlerkles,~ Anto-: Een seer bleggerd jeagomeaceh.
BrFkluli v007 (1 1818. nio TIozes, Eririqtie Henriquez, Esto ilW;88500 1 1 it
Steeds meer werklui voot de Isla ban Fede Wmndt, Jules Chacuto, Ge-
komen er van de Engelsche eilanden. noveva Baak, J. Henriquez, van Vug- De secretalris van Lindbergh pu-
'Zondag ;j.:l Bikwaufide e gelsche ten, Z. Henriquez~de Lima, Angel Her- bliceert in het tijdschrift .Popular
bark ,,Three Si~'~hsterfan St. Vincent nande a on, Euge~nio Henriquez, W. Science" een bloemiezing van de aan
Imet 134 werklieden. Bovendien waren Dijkman, E. H-. L;. Brenne, Ramnon Bo- Lindbergh loegestaurde aanbiedingen.
er nog aan boord 34 stowaway. Hoe livar, W. Bouwman. Daaronder bevindt zich een aanbod
'dit aan boord van zoo'n schip mage- ,van een million dollar, indien Lind-
,lijk is, is ons een raadsel. bergh een filmopname.van zljn hu-
Opehet ne d6tdu dweek ,,otia we idkskpelechtighteidi arib~etrstaanl ne
Iwordt hier verwacht het nieuwe stoom- Telegra sch bericht ontrangen van moeilijk vallen, daar wonder de 3% mil-
schip ,Cottica" voor~ de Suriname-lijn ehdnt 1t lioen brieven, die hemn zijn teege-
der.K; S M. avna n nzonden, zich verscheidene howelijks-
H-et schip is gebouwd bij de ms- c~teranokn vnen oede re
Schinefabriek en Scheepowvert P. Smitj de vlieger 100.000 telegrammen. in-
and Zn. te Rotterdam. .r Essyltha C. Kuiperi. dien Lindbergh echter liever nog ee~i-
Vogn e os n nhtKl-gen tijd vrqjgezel wil bliqven, kan hqt
W~ueekiblad, is 't eektrl'fichtig chip, Namens de families een kenze doen sit drie aonderlinge
Idat aan alle `elecherr a ~oderr~i com- Iuitnoodigingen om in een vliegtuig
fort in ruime mate voidoet. ;Alles is ADDISON ~W. CROES. naar de maan te vliegen. De post
Ismeakvol en doelmatig ingericht. Alle Aruba Oct.! 25en 1927. van Lindberg is de ontrangrijkste welke
ruimten, salons, hutten enz. zjn voor- ooit een privaat person is toegezon-
.zien van electrisc~he mWatiers.. Eenige kennis~qeving. den. Behalve 5000 godichten, ont-
Het schip~ behoeft rin;niets wonder te ving hij 10.000 dollar aan bijgevoegde
doen voor de weeldesigst inrichte o- portkostest vo~or beantwoording. 14.8000
IceaanstoomPers. Er is plaats voor.. 52 personen zonden geschenken. Vooral
eerste, 26 tweede en 16 derde klasse. de vrouwen on meisjes hebben heel
passagiers. KBabelberic~t. wat inkt gebruikt voor Lucky Lind-
De eetzaal is Ingericht naar een odt.. bergh. Lindbergh beantwoordde eeni-
w~erp van architect Nibeuwenhuis, bier 'Buenos Aires; De Italiaansche boot ge duizenden brieven door zijn hand-
timmering van de frm~a Pander. De ItPrincess Mlafalda" is.komende van teeksening te plaatsen en liet de rest
tweede klasse dame (410 ~ieeizaal en0,,~g,~ Ai or arena 30in de prullenmand verbuizen.
rookkamer betimmerir g door de fir- Gena vrgan. an oor waen 30
ma Allan te Rotterdant De derde klas- asge, arn 7 ee z.
se heeft een rookkamrer, eetzaal en Het oordeel van een deskrndigje.
teen goede gele m aan dek K0lft S001-berlihtes. Lr hmod i
t eteerVoal agid is de kaee- Den Hnaag 20 October; 8 p..ml... nilor un alchve ar 14 'h n nidee
kIrm ~~~a 941 f'"t~~Z-~r- tisplijken* Kat;erdaghlac h btatentviep lectr gepubliceerd over de slasg-kansen
Wa~I}Eat dqppois ~n d se n aatahapp v sjche: tr~ajiner op het tr~aject den 'Hang van de Oceaanvluchten. Daarin zeide
haregakk et esk nnwe sto-Amsterdam tegen elar, ddoordat de hij niet te kunnen indtea, welk voor-
mer, dian vt i talv rafast van harte trein uit den flaag door verkeerden deel vlerdere vinchten vdorthands

.' Ofic0l~e~ lshten. Beide motorwagens werden' zwaar mannen dapper waren, maar dit wis-
dpraim g en halvetcrweg i~tigedllruk tn d~rl O i


IF:' errkoopkoetisen detr Banken op Curragino: :
1Gltoo 80ttenlandschhel .Wi~ssels,
(Opgeagven door 110 Hollandsche Bank poor West-Indig.)
21 10 -12 10 24 10 125 10 126/10~ 27 10


EZ ..._..~. _~.. ... ~ .....I.
-- L- ~


a__


KZ ERK~LI J3ST.
e St. ANNAKERK OTRABAN;DA.

''.Om wrI pcht geC H.ise s'k vnina om 6 unr lof en feestpiceek.
Dinsdag I November,- feesidag van Allerheiligen, te vieren als Zondag. De Heilige
Missen zijo zooals opZondag 4%~ --6X- 8. Na de Hoogmis ,Te Deum", ter sluiting
van de Octobermaand.
's A onds om 6 unr Lof en Riosenhoedje, en daarna i,,De profundis" voor de geloo'
i'Woensdag 2 November. Allerzielen. De 1st H. Mis is om 5 no~r, om 6 nur H. H.
M'hissen, en om 7 unr; om 8 mrir piechtigre H. Mis. -'s Avonds om half zeven16df voor
de overtedenen en preek.
ze rt]a 4 November, 1st Vrijdlag. Om 6 unt gezongen H. Mis en 's avonds om half
De'nsdag van af 12 uur 's middags en Woensdag den geheelen dfag kran men den affia~t
nToties quotles". verdienen, die alleen toepasselijk is op de geloovige Zielen d. w. z.
een volle aflaat, telkens als men, na geblecht en gecommuniceerd te hebben, dekerk
bezoekt en vijf Onze Vaders en Weesgegreeten bidt tot intentie van Z. .H. den P~Faus.
Biechthooren :Maandag, den geheelen dag, en DInsdag, van at 4 aur na den middag.
H. .FAMILIE-KERK, SAN MATEO.
Zondag, fees van Christus'-Hboningsehap, 9 uur Hoogmis .~en Zegen ~met het Aller-
heiligte.
'Savonds 7 uar. Lof met predikatie.
Maandagmiddag vanaf- half 4 gelegenheid om te blechten-
Dinsdag, Allerheiigen;I verptichting van Mlishooren en onthouding van slatelij'ken
'arb~eid.
H. H. Missen als op Zondag 4% ;- Iten 9.
's Avonds half 7 Lof met Allerzielenpreek.
F:Woensdag. Aller~zlelen. (totles quoties).
Vanaf 5 aur. gelezen H.H~.~ Missen, waaronder de H. Communie wordt idtgerelkt.
;Om kw~art vocei 7 pleebtige Requiemmis.
Kwvart over 5 's mriddags $idden op de beide kerkhoven.
Jaf7 RozenhoQidje en Krniswe voor de overledenen.
:1 r~da,7e le. Vrijdag, toegewijd aan het H. Hart van Jezus omm 6 drar geeong igk
.Mis met grebed. e
urAvond harlf 7 Lo taer eeefan leet-n H. :_p ~
H. ROZENKtANSKERK- PIETrERiMA I
,P Zondag, feest van Christus' Koningschap.
Om 8 unt plechtiage H. Mis en 's avonds te 6% unr piech~t~g lof e met eestpreek.
.z Maandag den gelieelen dag gelegenheid om te blochten;
.4191nsdag. Allerheiligen~. H. H. Missen als op 2'ondag, 44, as en 8.
;:0)s Avonds ten 7 aur Zielelof met preek.
V nrsag o llr Ze sntdn m ur ehtige H. Mis. s'Avo~nds om 5 unr rozenhoedje
o~p bet kerkhof.
ST` MICHALSPIKERK ILAl


t Maandagmiddirg gjelegenhield omn te bliechten.
.DInsdk~g, Allerheiligen, de H. H. Missen als op Zondag.
Wo'llrensda~g, Allerzlelendag om 6 uar H. Mlis.


2.47%
35.66


~12.10
9.95

99.715 :
42.96
47.85
48.10
48.40 .


2,47%
35.66 '
o0eo
12.10
9.95
13.75
99.75
43.08
47.90
4&815
48.40


35.,66 "

12.10
9.95
13.75
99.75 -
43.08
47.80
48.05


35.62~9.94
13.73
99,75
42.82 .
47.75
48.-
,I35


2.473
35.162 '
0 ,oo
12,09
9,34
13,72
99,75
S42,84 -
47.75
48,03
.4gg


24474.
35.62

12.10
l.9
13.75
9 .75
42.87
47.80
48.05


Aan den tijdel~lifk tt van polite terwiji van de andere wagens tal van dteen gliegtuig ^3000 mif;l kan af-
2de klasse alhier J. Adams is, oP ruiten brakes en twee rijtuigen door leggen wonder to landed, doch dit
zija yerzoek, se~rvoffontalag ult 's den schokt nit de. rails liepen. kron ook evengoed boven land worden
Lnds dietist verleggd;. Er zijn drie zwaar en elf licht ge- aangetoond. Wel was Thoultoit van
De heer J. Gi. Vweirrs as, eervol ont- w~onden, terwiji later worqlt gemeld meening dat men door het ultvaar-
haven van dezerders waarneming der dat de toestand van de zwaar gewonl- digen van wetten het doen van Oce-
functla~n va1n behderder van de open- den hoewel ernstig, doch niet levens- aanvluchten niet zou kunnlen tegen-
b~are leeszaal en beekerjj en van het gevaarlijk. is. gaan. Doch dearbij zou geen gebruik
kolottlaa eni shookhasena alh ier en Tij dens d~en Zondag te A~rnhem ge- mogen worden gemnaakt van land-
de heer G. H. Ferguson is tijdelijk speetden wedstrijd V~itesse-Wagenmn- vliegtuigen, daar bij evert~eeefe da-
ibels de tWyea emde functitn gen btak de bekenlde Vritesse speler J. ling den inzittenden geen karis meer
2jd va p d atiszjnpos son overblijven. ieder Oceaanvliea-
2d kase p Aruba mJ~an Tromp is,] Maandagmorgeni vertrok de POST- tuig zon voorts voorzien meeten zqln
o.in n wracek, eervol ontslag nlt 's DUIF van Batavia naar Amsterdam en van radiolinstallatie. Om door de draad-
Ln dienst vei-lea. landde den zelfden dag te Singapore. loozre installatie op te offered aenkel
Aan dlen kommies der belastingen Voetbaluitslogen: den Haag HBS en alleen in staat to zijn een passa-
alhier W. J. Tweebdom is, op ground VOgC 1-0. .Hilversum Exceleior 4-3. gier te krunnen mneevoeren is naar
van .meer. dan zes j a lronafgebroken. devn Haag VUC EDO 0-3. Utrecht U zijn oordeel een soonsterachtige~dwaals-
dienist, twee maanden binaenlandsch V DFC 2-2. Haarlem RCH Ajax 3-'. sed. .Het ajeenemen van pasisaglers
verlot: verleend, 4 Zaandam .ZFC Blauwwit 4t2. Haarlem aloest verboden wrorden.
SDe loiods L. A. Glom is overge- HFC Stofmirogels 0-1. AmSter~dant. ide Indien de passaglers geld bieden,
plaatst~naar Amuba o8arlsloodswerk- Spartaan 3,3. Rotterdam F~ey~epToety't worden de: piloten er van szelf toe
zaam te zijn in de Paarden- en del Gool 1-2. Rotterdaim Sarta~ )lVV4-2, gebracht om een oanoodige risico op
St. Nicolaasbaai. De POSTDUPF arriveerde .woeds- zich te nemen. ;Zooals gezegd, pas-
- ------dagmorgen te Bangkok; waar het lich' sa'giers tnoesten eigenlijk beelemnaal
< -te schade aan het landingstoestel kreeg. Meict worden meegenomen; zij staan
010Dinale Read De reparatie zal vermoedelijk. twee in den weg of nemlenn rulete in, wel-
dagen duten. he anders door benzine of door de
Zitting op Maandag, den 1slteri O2.ctobc 6 p draadlooze installaties zou kunnen
~October 19227, des agends om 8 uur. 1 r .m worden ingenomen. Gok was rThom-
Te~~ ~ ..adle adrere: LeffenaiskKOPP EN a let de 3,POST~- seon fa~n lrneerrin dat de .~machines,
,Tebehndlenqadrwrpe: UlF"' is bedenmidd@ bPehouden to welke vooer ~eek Ocaan ?8cpiE wor-
~. Ige~menIltuki~. ICalcutta; geard~vakd.iM d~. gebrulki, as een'" a si~zet on-
21. Ineoe suk OP hlet lstababCibitig ,ALMA(E RKiAft" !'estck; moe~es.tedwaggjliad rpen,
2 Yrorenig ot 'inder flollaild-Australib' lijn werd-tilj onidat t~oof die 'tbditiro6 geireldig
Yerodeni,$ tt wizigngl aankomst te FftEEMANTLE ondek~t Iveel van ze wordt gevergil. Eigenlijk
itan het 4Ko~nin~,lijg besigit van 15 dat 54 chineezhnl zigJh hadden. ver- d~zou geen nieale 91egtulg mogen starten,
Augustu~s 1868 (P. B. 1868 No. 17), borgen in een diep~arik. Door d Maur;i~rperFF:teer fge redelijke kans be-
han~dende bepaingen tot reeling ringe aimetingen d~esi taink w'8len 8 tstand4, dar ~e overkant zou knanen
Yra31 h.et amb't der^ hypoilf~eekbe. Chinelezen overleden,~ terwiji de ande- wodworden bereikt. Thanls is, naar mee-
waa~rders~ en yan ,ilnne ~ pekrhou- ren bewiiithtlfoos warea. De lucht ifn n~itzg van den sc~htijver, In~ bet Buidi-
de tank was zoo bedorven dat de e- ge stadiium va~n ,de ontwikkelin'gvan
ding in de kolonie Curaqao. amnblen die de menschenr kwamen be- de. talittaart de niterste limiet van
Willemstad ldex *28sten Oct. 1017.. vrijden gebruik van gasma'skers mo~s; attenschellrk en mtechanisch uithou-
ten clakent De g~eragvoerder zal wor- dingsvermogen hereikt. De pioniers
De G~rilier van ~den Raad, den vervolgd wegens het toelaten van hebben de overwlaning behaald op
:: .,een poging om clandestien Australie die lucbl door hun moaed en met hun
'. 00M n cAA RT. binnen te kom~en. De menschen had- prachitigemlachines. Thans is bet woord
_I;Yn de 3dgni ejbprt ru a- ari de wetenscha;p om de~ wegen aan
te doorgebracht en waretn waarachijn- te tooneri, welke bewandeld moeten
HOL AN- AURANT lijk daoo eetn geheint ge~noptschap to wobrden one vrie de lucht het bieste ge-
Portsaid san, BWord gebtacht. braik te roikdakpo ~:
,,,Op den i'Schevreringenschen logger-I Teriditotte Thog.ago IS ag
~sch'9561 0g:~ihraiffeifotgeWaoid8er;de ch- marti~fig~i- Y~. (lb'ik~do op~iiessing
.~h& l ~ Ri~ii'~lald[t1 des tilds gIschey9Q~-"'asarir-r 989-191 algiggit** Willi~aca Veeleer
Ineia~ r. ketel w&f~~ea~;ida;': eorcnq in~ -a~a g_. 0114 damp a het- vieg-


50art A~merikIa

Dultschlanal
Enggland
'Prankrgk
'ttgg
WeBilBland
8panle
IVlieslela-Saracas
M~aarsacab0
ZW'taoFlah4


i


-
.

-


Teeristellbooten. Militaie politle.
H::et 8. S. Montroyal van de Cana-i Voor de nieuwe; politie is gealrri
:iian Padific zal ons begi? volgendrru veerd een motorcyl mtzisa
lelar wederomei een bezoek brengen. Spoedig zal Gok een special motors
DPe eerste afvaart vanr N'ew-York met b~oot voor de politie arriveeren.
'toeristen zal plaats hebbea op 26 Ja- j Pos 4 l~o~al
"' nari, de tweede. op 29 Februari. 088-8888.
11 Febr. a. s. wordt be~t S. S.- Arcall Ver schillende na~men ~werden ge-
'dian van de Royal Mail verwacht. jnoemd voor de betrekking van Pro-
.I 908 G 08 te Inrata Icuresu Gen~eraal .athier. Toa$kite
Zond- 1 1. eef ee aidelivanis echter niets met zekerheid beksend
od agl i.hetenape-ngva N aar vrerluidt, zal de nieuwe dignita
de p iltie, bes eande uit zess b ntedne ris, 'als ook' de politie-atitoriteit dir
Ituis'es in het Bovendistrict, die ver- kapitein, De (3eer Poortugael zal ko
dacht werden van -clandestiene ver- men vervangen, nitkomen in Novem
to6~ van. sterkendan De uis ber, in gerelschap van Gouvess;en
"vrherd origed enwt an t Brantjes
~in danokm evnvde nis, in besla ge-i EnIg 0Yet 't Waalgat.
'ornen, terwiji tegen de eigenaars De nieuwe betonnen ophaalorag
i, ~ces vierbaal is opgemaakt. over het Waaigat, die de oude Van
Wij juichen dezen 'maati-egel toe, den Brandhotbrug zal vervangen, na-
oran nits s 9watzooeerde an-dert haar v~oltooinag.. let is eenl prach-
orelijkhedei n ct'e hand werkt ;als tg ebtrrgozie nvrraig
al~ist de veie clandestine kroegjes die Ivan dat .stadagedleelte.
~~lerwegen gevonden worded aptl A .N;or
8a 'Trr88 ig 8811. Bptl Pjo.


LWij zouden 't kiunnen_ noemenl : Kapitein A. R. NIJBOER, de Nestor
_en autodrama. jvan de gezagvoerders va~n~ e K. N.S.
i- Onze lezers weten reeds hoe en- M. weleer de K. W. 1. M. maakt
~ele~i yeken geledcen Oral. S. G. zijr, thaus zija laa~tste re~ia.
a'uto, wearmee hij voortdurend. mik- Sinds 1888 .heeft hij op de West
unak~ had, te Wespunt boven. van de gevaren. Zith tersti" reis aanvaarddge
~Pots in zee heeft doen werpep. Da~t hij 1 Depemnber vain dat jaiarals dbrdt?
at. g't eerste beoriff. ~ sthiurmatit, assn boord varl de oude
Deze autJ is daraogvsh Oaj aia nder kapitein
l~oor enicele Bonairiaansche visschers, crooy. Naar wij vernemen heeft kp.
aan wie 't gelukte hem op 't droge Nijboer ongeveer 25 jaren als gezqg-
at ~krijgen. Tweede bedrijf. :voerder gevaren op veischillende scile-
h Nu .komt de .elotsedne: De iheer pen van de. K. W. I. M. en laatstelijk
":..die ervan veinomenehad liet cert vandr~et Sa$ ,eneinelfa".
d er visschers halen en bood he:$m 191 w htischeh kapt. Nijboer van
20 al hijde utoverneld enharte een voorspoedige reis, en daarna
reer~l hin zee zton werpn iwrlde Cdat hif hog Vele jareni in gezoddheld
inenomen. VeE~rleen week Don- zij ,,otium cam dPignitate" moge ge-
rdFlag begaf de beer G. zich per-i nieten.
'Bonlijk naar Wesrtpunt estr in zijnTiB0.
te8genwoordigheid is daar door een Zatterdsgavend j,.1. he de gypana-
~toep mannen do: auto in :gruizele-! stiek:-verebuniginrg ,Thes'os' ('tdth~eel en
S tenten geslagen. sterkcg onzer ~spieren) adeSrn-
Doch 't drama had nog een ninspel. users in het Kransgeb~oasrut te;-i'
8 De visschers, met hkun fl. 400.- in mooie~ turnuitvoering gagt~ea., De
1 nden, zetten -'t op '8n drinikex), metitvoering woerd .opgelu sperehrdoor it
:iet gevolg dat er rudle ontstond, de ondharmonica -corps Curaqao. -
:Polirie erbij te Cpts most komen, en Wij danken het Bestuar der verJ;
p.ae die schijnbaar tegien de hedoeing ging beleefd voor liaretieffelij( ~i 4) ~X~
ian de politie, een slaig kreeg, Zich noodiging on genschen de vereen-igring
gie n de politie versetite, en ~ingere- ee steedts'grdoter succe$4
end werd. I dsalrak 08v8818
A ielaws nan re v. P. 1: it; i
SBij Valentijn heeff de 0. P. .I. 6A.' van de firma Galmeyersir Co. en-
fle nieuwe pieren g~eboygwd-wsoor :;e kele ,reclamneartiak Je~n en proe~ffesch-
ieankers. Va'ndaar wiordt: ~de ol~ie je van di zqo, b~ieTinde ne jen~ever
.9po een buisleiding naar de tanks ,,De - Papigegdaf" vga..:.lris detrma ar~E
i P Aalento geposnftpt ; Becket Q g.


Troos -B~SL E~nr I'a 4ie rt veniage-
vaart~il, argi -YiegaPpad. ,.~
Op 'IP~o~seka~.za ba de- 2@ .Kp;
mer de. behandelingF van de staa~tsbe-
gfootidig SaRVAngdi l:.


Na
seer rl


~ r~ihmlr


SPairer A. Itvi;P1&sp


Petroleala-pactt?


`Ltst van anafgshaalde srtakkes ten


HNI 8881Ja~tER


17


_ 1
D~eze zegels prordengbren
ongebr. in leader k~wann
turn (oo i~per losse series) te
te koop ivra~agd tegen prijzenI
Ver bovey de nominale waarde. i
Voort stes se koop gezooht
of in ruilhig'rl,1e' Post-, Port- en
I);nstzegels van de Kolonicn :!
Curagao &~ Spiriname.
Brieven met Offerte's te richten
aan : DIJRl~fA. -- C. S. M. Isla:
3 2

G. H. J0ckheer Wzn ,
praktkifin,
Prins $??881 80 8


((oic p.sa 4 na 2

v~an EDMUIND JACOBSEI .Apotheker
ERICAN DRUGS;TORQE ENGLISH PHARMACY
Breedestraat, Otrabanda Telefon No. 256.
Spoedige aflevering van Recepton

gayllon Parfum~es on Zeepen

Allarle'1 300ft8R v88
Obcsealade, Sol~ker~r ar~n en, e Keekt)es
aron ean Sgaretteao Soarrwater an Limonade~
SEi IBEDIENIRO 00K~ aAW 11818 88508088.


em de proat on a zal overrtitald dln, .dat drii
kwaliteit eniovertrasfbaar is.


saal-agant vooar de Ned. Antll)anr an Columbia.


i_ ___ ___~


_


. ;


Ypjrl

'
I '- -- ~- I~F 1 I
: 1~ rC I-~EBllkss :;!:
i
i 11!1 ~1 r .


r I I II I


BUITE~hAltD # "fs D 'll "- k".*,'i:,1:" u d h t-
jzend K.M. om het H. Vormsel te:
.ontvangen.
RBSANS mi~ oko ela ize n zletne tene evne
Mgr. d'88tlilga in Maeskon. mi) te kunnen aantreffen (aangezien ik
.slechts gedurende den nacht, en dan
Van zijn jongste verbliji in MVoskou nog wel voor eenige uren, in mijn
(herfst 1926) verhaalt Mgr. d'Herbig- kamer aanwezig was), om met mij
ny S. J. hoe bet meerendeel der be- over dingen te spreken, die of myj so
volking niet wist, dat hij tot bisschop het geheel niet interesseerden, ot waar.
was gewijd en hij zelf ~deed ook naar] mee ik mij niet kon of mocht inlaten.
buiten alsof hij nog ,gewoon priester" Alleen cen interview, h~etwelk ik aan
was. Van heinde en verre kwamen twee journalisten van de .Krasznara
katholieken van, allerlei nationaliteit, Gazette" (roode courant) en de
die in de buurt van Moskou verblijf ,Koschsoscholskaja Pravda"' (waarheid
hielden naar ,,Pater" d'Herbigny om over den communistischen jeugdbond)
Mlis te kunnen hooren, te blechten en most toestaan, moet ik nog noemen.
de H.H. Sacramenten re ontvangen. De bladen in Leningrad hadden n.1. op
Behalve de gewone zieken'aezoeken den vorigen dag gemeld, dat een ver-
in de hiospitalen der hoofdstad, bezocht tegenwoordiger van den Paus, een
ik aldus Mgr.d'H~erbigny in de kardinaal, uit Romle wvas aangekomnen,
omgeving van Mloskou, op vaak 100 om de katholieke kerken in Rusland
K.M. afstand per trein en per boeren- te inspecteeren.
wagen door de ongastwrije steppen zie- De persmannen vroegen mij:
ken, die reikhalzend naar de komsti Is u een gezant van den Paus ?


G URIE h' SBAP1 K

Willlemstad larrageo- fled. West-]Indle.

ALhLE B8NEZAYE .
Rekening-couranit in local en vreemd geld.
Deposito's op termijn in locaal en vreemd .geld.
Voorschotten en Handelscredieten.
K~oop, Verkoop en Incasso van Wissels, Credietbrieven,
Coupons en Vreemd Geld te~gen voordeelige koersen.
Telegrafische uithetalingen naatr alle werelddeelen.
Reiscredietbrieven en Chdques van de
National City Baink of Net~w-York,
New\ York iCity,


~Attl


Safe-loketten .
Special afdeeling voor Incasso's.
eeling Spearkas.
Afde@l g Asl


SESEr~ani *


van den priester uitzagen. Neen. Wie is n dan ? Ik b~en teeton N .9
Een stervende Fransche vrouw nit de voorzitter van het Orientalische in- te ph nN. 9
Savoye, die wist dat- ik bisschop was, stitant in Rome, ben als bisschop hier- ..2-3-
staarde mi) lang: in het gelaat, en filus- heen gekomen, wonder eenige opdracht -
terend p ayweljjks verstaawb~ar :,Ge- n et betrekking tot politiek -of iets der- .
darende bljna tien jaar heb tk~ geen ~gelijks te hebben ontvangen, doch al- PiC18Qult~ :11001 ~aad :
katholieken priester egerien, en thans, leen met het' doel de katholieken in
an het unr van sterven slaat, komt hiunne godsdienstige aangelegenheden Heerenpakk .vaon Wit linnendril
mijn Heiland tot mij in de H. Com- bij te staan, in het byjzonder de Fran- .
manie, door een Franschen Bisschop. she, Duitsche en Italiaansche katho- nlo. 1058, Garardine, 1Wol.
Mijn God, hoe kan ik UI genoeg dan- lieken. Hebt u betrekking met de
ken." orhdx eseikhi agkopVoetballen- no. 37 en 5, Binnenballen'
Niet alle ?gebeurtenisseue w~aren ech- zoo ja, welke? Absolunt geene, sk: Voetbalkousen, Kniebandon,
ter van dien aard. Twee dagen na 1)eb aog nietnand van de orthodoxe Baki~elbanden. AMI
miin aankomet te Moskou bracht de geestelikheid gettfen of gesproken. t
,,1swestija" het bericht over een pro- Wilt a beweren, dat de Kattholieke **nA 'JIP ggAI~ 9 ,
ces, hetwelk teen dertien katholieke Kerk in Rusland vervolgd wordt? - ,Ba~;
priesters in de omstreken nit de om- Er is niemand, die een dergelijke .E i
streken van Kiew was gevoerd wegens bewering van mnij heeft gehoord.
.spionnage" ; twee der. priesters wer- H et is echter duidelijk, dat wanneer Bekeodmaking. r
dnvrijgesproken, tien tot lange tucht- de Kathlieke Kerk geen -priesterfi en Dr
liaisstral on een, abb6 Jilipmsky ter dood seminaries in Rusland mag hebben' De onderekende rnaakc'i hierij
veroprd~eeld. .Dit tericht ver~wekte on- en dat wanrneer de arrestaties en ver- bkn a fhdntondr
der de Buttenlandsche diplomaten een oordeelingen van priesters blijven door aaroden,-~ kd aR eb
groote opschudding. Ik zelf ben welis- gaan, uwe vijanden natuurlijk kunnen anyera de ngetek ad va aqf de :oudd
w st niet in nd rde gele ndhened ge- beweren, dat deo Kat oli ken hekinopabr (ndeBadhjrg) S
in Oostelifke rjkhting over eene lenlgle
tegenwoordiger van Polen te hebben, moeilijk zal zijn hierop een goed ant- van 50 M, voour het verkeer (te land VU
maar vernam, dat de Fransche en woord te geven.e ewar)fgtonis
Daitsche gezanten zich in dezen tot ,Dit interview yan den 27sten Au- e ewtr felf s
de Russische Regeering hadden ge- gustus verscheen natuurtlijk in geen; Curoago, dlen 12n Oictober 1927.i R
wend en haar ecop hadden attent ge- enkele courant; ik~ had echter het voor- ; Rwd.Pouru~eenl
snak, atdergelijkretreurige gebearr- gevoel, dat. fk den latfgsten tijd in Deid rcra-eeal
Itenfisen buiten Sovjet-Rusland ouge- Rusl1and was geweest. En inderdaad; 3--3 0- 1 $. OORSIRA. 0
twijfeld een hougst ongenstiglen in- in den nacht van 3 September werd -- ,:-:: _-- - rlt he
druk meesten maken; het Qoodvomnis energiek aan mijn kamerdeur gek!opt. !
werd dani opk niet voltrokken en de ,In naam van de Sovjet van Mbs-~ 11,
Pqqische priest r tegren eeen in Polen krou, doe op~en." Een co'rrect gekleed
gearresteerden 'ussischen communist heer verschijnt, maaktt zija excuses, I: a
uifgewisseld. dat hij mij zoo laat moet storen en
Na een kort bezoek aan Leningrad elscht van mij, dat ik Rusland zoo ,
(400 kIllometer vain Moskou ve4rwijspoedig mogelijkr zal verlaten. .Uwe' !
derd) waar ik juisit den tijd-had~ hInde tegenwoe~rd~igte ` otmt *aus cige- as
kathedraal de H. Mis te lezen, kieerde wenscht voor" zegt hij. Op mijn vraag
ik weer naar de hoofdstad terug. of ik over Finland terug mag reizen, a~apq e- I
Ik had het geluk er op Mraria He- gaf hij mij ten antwoord: ,Zeker, ook
melvaart voor een menigte geloovigen, zelfs via Odessa, echte~r dirfect en zon-
waaronder velen, die in hun leven er ei pnhu.
nog nooit een bisschop hadden ger- Veord ee ik areis~eh ad ikt e
Zien, een pontificale H. Mis ith de genoegen den Apostolischen Adininir Ner
Petrus en Pantuskerk te lezen; d~e strator van Moskou te begroetel:. an
verwendering, de ouitroeding en 'de zljine zorgen zijn thans de katholieien
vreugde der 'geloevigen: faat zich niet van 1Moskou en het muidden van Rus-:
besch~ri ven. Na het Evang~elle'besteegladterro d.2 12
Ik den kainsel eni verklaarde in korte Nag gen laatste piechtige Hoogmis~ r a: 7 ,
wo rdenb dat ve or zip d eton zij in de Ptr en aulus' Katsheederaade Mensig&C'Vreewogg ee
osla~nd te toonen, hun ditmnaal een wijkskerk en zegen met htet Aller- i
Blak~hop gezondon had, opdat de godl- hei ligste...... dat was nmijn arfscheid. Bekre~n dmak ing.~5vw~rrr /
delijke zegen in neg gr~ootere snate Ande kratholieken lageri op de lmrieen~
hun ten deel zoude worden. Ik zeide en terw~iji ik den monstrans boug hief, 4,~ ver'keep' van .i/aweeten enf-:t an
hun, dat mijn ending met politiek en voelde ik dat tranen vail ontrpering goaden .an zi retii Moonverped ter
dbiplomatie alets had sit te saan en .4nij orer het gezictat liepgn. ~ Spear ~en B~ieeabak vafr CarFapo Ja, ~
mij~n oponthoud in Rutland sichity .Nog eenibge uren en Ik zat indeknbeleend Pan Elea 448l Jalaarl legg Wel
'korten ~tijd koki dalren, omdat ik oIr~p trein naar bet N~oordoen o tot en mtf 30 Jant 1926, onfder vla~k te
vserangen van den H..Vader mljn ge Sedert die stonden de :ka'thol'iekecn iaj g tte mtlw1100 j
wone werk als voorzitter va itin Rusland wleer sian talrijke nieuwe zal pleats ~hebbenf of Donderdae den et
orlEntatlische institatt in Rome weer vervolgingen .loot. Het aantal aanhou- 3, November~.llL. s'morgens ten ne-
Ta",'r ".!" "',"mge, d.tr binenkhr nl nee n rrler Baur 9~ e be nde Dps eageb~~ foren nvrt
permanent een Bisschop in hun mid- tollasche Vicarissen staan nog steeds den verkoop te voorkomen door .
den zon zljn. aan itet hoofd van hpn diocees te Le- nanzalvering der vdschtuldigde I
Na den bissehoppetijken zegen moest ningrad en Moskou. Yrol geduld en resten. D1e -
ik lang biechrt hropren en de H. Comi- mtretrik ~fecnetprn Crgodn2nOtbr1 ke
madne nitreaken. zqt a ite hunnre krchend cop dt~een zorgodn 2nOtoP:lII
De volgende dagen diende it tal `voor de zoo zwaar betproefde kathq eVorite po
van votwassenen en kinderen iet H. liekren, als vertYegenwooydigers en nit i fl'. J. rha~ H~enr az 30
Vermsel toe. naam van die Kerk, die altlid, zooals
Oladhloon' de bladen in Rusland niign ookr thans, de groote Moeder en Wel- PB~rj 16o~ AT
sanwrezigheid 'ye~rtween, kcwanstibi er doenstander voelkes gyew~est is.


00k nitaluitand 0ostennijksche sigaretten :
Wordep gemaakt spot de fijnste tabaksool
t Oastcn en.zijn hero'esd door hun aangemr
an zacht .aroma.
rk KHMEDIVE' is pakjes van 25 fis.1.
DAMM ~ ,,i ,, 25 ,, o,

IRcE~MP.HIS 10 io ,.g,


O


in de Willettastad, Bpeede St~ree1
!genover' het~ Cosm~opoitan B old2.
opperhoofd is de bekende en eenigst werkelijke aijYC~t~er
rper vall alle mogel~ijk soodten manufacturer.geheele bevolking is in opsthtnd ~gebrae~bt $ a komt eeni
netwee;met:flink gevruide beurs, on van dese gelegyenei~
'Ileerzen. :(
-- st~iestat voor 30 dagen ..--.~ i:O~

Denk aan 't Hollandsche spreekwoord: :
D ~ie h ~o~nt, eft; al.E


L.
r
:i


0 00 n an
OO


Sc, l ra a o.
8 8 tort;Kapi~a~ean Reserve fis 2 0 0.
Koopt n verkoopt wvis!sels
bstitealandscu. bankpapiet, copayns,
gemun~t gould on zilver. .
iNeemo:gglden g .dep""sito en open

; verachdo, Ijepathiels, Crde;ven
~Circplaise. .he r~ iev;~i~en ,
Teleg~rafis~che ~Th~taihgen.
Safe-lok~etten. Spaarhank.


t) Salitgs to
.. vie .n ... ..
1927:
25th... Sept.
23rd,~. Ost.
6tth. Nov.
20: Iw~e.
4tht, liesc.
20th. Base.
1Q82
-IPth. I aso.


S th..

17th.
S tat.
4t~h,


'*)


Sept.

Ocrt.
0ta.
Jan.
Jant.


II;


Walatras~ reta
Steasal Isra :
Frita HEreTherese Born
lagrl8 Berg'
Fid Herl a ao ,


31st.
I1hb.
Alph


Jan.
sFelit.
arJ.


*R
*)


Vila 'Ptp at~Mf:l~o l'n~p Guafa ~talTldftti;~ : .
Th~isp i~Bf' att p alassa at auta Marta.
1I slle 888ae 000t -$2fg0 gag$ $8808 t.


.WJgsPa~ie CO. ~AGOE#EEN


C ;rr


n~ nI :1D 0.20
,, ,, 10 ,, 0.125


25


Mirj
SPOT


~R~ER i?


ruhisk


1Vad so s


Ban


-hlNPE.


Fi oS


YOTORSHIPSs SatUllltg to
Pvo l..... .. ... ..... .


vOt g


o


28. eth.
19 28
8~Ith.
18th.
20.atlhs


Y888184 & Soe. VEBBTS68WOORIDI SERS..
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs