Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00130
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 15, 1927
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00130
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full TextIlr


W EE (BsA D V00R I D E GU R~ ollOS C HE EIh A ND E N


9~.'la~lC~LD~oar.~Rrpo*~arrr~i~aia~R~u ~II -~I- I r -r I I1Y, Fslrl I e~lrr~lllu sp-----rs-- I I~


Kalct ta~tl: 11 5.000.0001..--
P)}{llitt 11Volvefstorlt fl 1.000(.000.O-


HOO~fA ,JOR KANTED, 0 0 NTOR : CRA QAS 0.nzulfleemt Gelden & Deposito. Opent Spaar-qekeningen.
Opent Rekeningen-Courant met fiente-Vlergoeding.
In- &t Verkoop Van Buitenlandsche Wissels & Vveemd Geld
Bezorgt Telegaafische Ultbetalingen.
Gredietbrieven & Seismuissels American Express Company.
i ~Verstrekt Gredieten aan den Flandel.
Uitvoering Vran Effecten-Orders. Verzilvering van Goopons.


I


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba
en de 80venwindsche eilanden per dried maanden
fl. 2.- bij vooruithetaing.


Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentien van I - 7 regels
elken regel mTeer 10 ets.


LO .50 ; voor


C~~a~oschemet een der aanyoerders, die ook in door zijn katholieken metgezel, den
CGFBBOSl)Bde West diende, en had slechts medicus datwin dekolonie nie-
woorden van lof voor het corps. mand zich bekommert over de gelijk-
aang eleg enheden. Wa t ons de opmerking ontiokte, stellingsquaestie". Bsehalve n atuurlijk
*dtzijn bezwaren legen de reorgani- de mrissie! orwl mddeig
~enfele lrid i en keln klonesatie van de polite, zo3oal de gou- cok in, dit opzicht de ;~klaringen van
en ell srij i ee kein klone.verneur van Curagao die wenschte, den gouverneur word. onderschie-
.Het Handelsblad"' is wederom zijn licht in dan toch grootendeels waren onder- ven. (? ?? A. d. C.)
"Curagaosche aangelegenheden" gaan ont- vangen. Feitelijk bleek dit dan ook ,Maar"' aldus de heer Muller -
Steken; dezen keer niet bij Gouverneur Brant- het geval te zijn ,,wat zija die betrokken Aringen?, waar-
les, maar bij ,,twee vooraanstaande bewo- Ik heb" aldus de heer Statius van de minister, c.g. de neer Brantjes,
a er etnCkura~aoa sn wi 1. ee ewkl th Mllr- ge bezwaar tegen poli- spreekt ?"
like) heer H-. Statius Muller, oud-voorzitter tietroepen voor de koloniie, wel tegen En tot den strijd over die vraag,
ar den Kolonialen Raad, en een katholiek de soldaten als politie-agenten." welke misschien een woordenspel be-
' iuns. Maukrgpoiitoen" vtis wellicht de animositeit der
ontstoe a ethedet v rei chte b -helerhe ne verzekerden wij, aan de hand van de katholieke pers tegenover mr. Brantjes
bracht in vele kwesties. laatste verklaringent van den gouver- terug te brengen. Wamt wij meenen
Geen wonder neur. ,,Politietroepen uit Nederland, dat evenmin wat betreft dilt punt-- de
b a Ism dHe Hdelsbiad zedf gethu gr .haen juist zooals a die thans heft ge- gelijkstelling van het onderwijs het
je: zelf een stroom van critiek ontketend' Zien.... en goedgekeurd. De aanmel- lalgemeen beleid van Curagao's gou-
in ie katholieke bladen. dang van kader en minderen voor verneur in het gedrang komt.
och niet in de katholieke bladen alleen. dienstneming op Curagao is bevre- Van katholieke zijde hier te lanide
g ,Het Koloniaal Weekblad" van 15 Sept. digend." wordt aangenomen, dat de heer Bran-
tIeta s het aP mnign puntt ite be alv g aao d be Statius Mutler tjes de door den bisschop te Willem-
genceg, ongeveer in gelijken zin ult als wij in verzekerde, dat hij op bet oogenblik stad nauwkeurig geformuileerde wen-
ons nummer van Zaterdag 8 Oct. Ll-. ook geen .andere oplossing zag. In schen van het bijzon ter onderwijs

:i o_ 2 ms e kwuisde besp0 in e~5 pzich tniser hiewrdw th ij aarn h eertw aneo fel ; m a. w. dal ede
beleidj van Rouverneurr Brantjes. wijn zou doen : de zaak most in de overhandigd' (of gesprokeBn over) het
De miitaie poide.kolonie haar beslag krijgen en niet lijstje van desiderata, den gouverneur
Svan bovenaf worden opgelegd. Wat door het boofd der missie even voor
Omtrent de ending van den heer Statius o. i. kan gebeuren wanneer Curagao het vertrek uit de kolonie van mr. Bran-
nauller, ,,naar er erian gekomieen donton- vraagt om precies datgene wat het tjes ter hand gesteld. Dat lijstje,
getting van de burgerpolitie in een militaire nu gaat krijgen! wara ehe rnjsosgd-
te voorkomen", schrijft .,Het Handelsbiad': Het wil ons voorkomen, dat de rende het onderhoud onomwonden
als volegt: quaestie van de reorganisatie der po- sprak i
sHet zooeven gebezigde ,naar werd litie thans o~p gelukkige wijze nader Ma ninzumee odnan
genteld" verdient de aandacht. Want kan worden geregeld. In principle genomen, dat gouverneur Brantjes voor
wie meende, dat: de heer Statius Mul- zijn thans beide partijen het eens; den minister belangrijke details heeft
ler naar het moederland was gereisd b~ij de uitvoering van het plan zal achtergehouden, welke eerstgenoemde
ril e de pan v d gu gemakkelijk mnet eenige wenschen vanl met ons in den breede besprak, dar.
Verneur te dwarsboomen, te trachten minder belang rekening kunnen wor- nog zou dat de zaak< ze~lve niet kur;-
de utivoering van een feitelijk reeds den gehouden. Hoofdzaak is, dat nen schaden, aangeziei, de minister
defi~nitief plan te vnookomen, verglisti de heer Statius Muller, eigenlijk een van die byjzonderheden 'ongetwijfeld
zich. afgevaardigde van de kolonie, op dit toch volkolenl op de: tbgte is. Niet
Wcij herinneren er in dit verband gebied geen tegenstander van den door het verslag van ons laatste pers-
aan, dat wij meldden het reeds 'gouvereur is. Dat kan siechts in het gesprek met den heer Brantjes, maar
de plannen tot reorganisatie van de Cu- Ibelang van Curagao ziju !" door lezing van het orgaan der missie
r~aosh Flt re i i isa- te Willemstad. In de ,Amigoe di
Sash oltered naleisa-Een enkele kantteekening onzerzijds kran Cu, a" va 3Jl ~.hetmr
ties zijn goedgekeurd en de Staten- hierbij niet achter wege blijven.Cuaovn23Jlj.hefmg
General de daarvoor benoodigde gel- Volgens Het Handelshlad zijn thans bei- Vuylsteke de zaak uitvoerig behan-
den voteerden. Zoodat dekn nde partijen het in principle eens, en zal bij deld wij wijdden daaraan aandacht,
ae kn mde ultvoering van het plan gemakkelijk terwij de Nederlandsche katholieke
Oschorting van of verandering in de met eenige wenschen van minder belang pers het betoog van den bisschop
uivoering te verkrijgen, gering most rekening kunnen worden gehouden. De ghe vra V d mnsr n
~orden genoemd.- correspondent van de N. Rott. Crt. heeft ghe vra.Vn e iitrkn
.4 in de van zijn hand afkomstige artikelen dus ter zake geen onwetendheid wor-
doe e lag dan ook geenszins in de be- verschillende ernstige grieven tegen de mi- den verwacht, zelfs niet indien de
doling van den heer Statius Muller litaire politie en het bij den Kolonialen 't he l
oni bij denl minister verzet aan te tea- Raad ingediend ontwerp ontwikkeld. heer Brantjes de quaes ie op h Pein
kene tegn de niewen aatrgelOf bij het onderhoud van het Handels- onvolledig zou hebben overgebracht
keen tge e iue atgl blad met den heer Statius Muller die of zich met een woordenspel van de
11q rbeenutorn vnd ln grieven besproken zijn, blijkt niet. Voor zaak zou hebben afgemaakt !
hen te voorkomen. Evengenoemde heer zoover ons bckend, zij? die bezwaren nog Aan de gelijkstelling van het on-
heft slechts dit doel : een poging aan niet uit den weg gerulmd en bestann die
te enden om het militair karakter van moeilijkheden nog. derwijs op Curagao is wij kunnen
de niew oii eisist e- Eigenaardig klinkt de verklaring van het niet anders aannemen in het kabi-
Zachieuwe poii engnst e Handelshlad: ,,wanneer Curaqao vraagt om ~net van den minister van Kolonien de
Ill tn.M.a. w.: niet teen geheel precies datgene wat het nu gaat krijgen." aandacht besteed, welke de aangele-
Ilitiaire politie te Willemstad in te Zooals uit de gevoerde besprekingen
Voeren, doch een burger-kern aanvan- duidelijk genoeg is gebleken, zal Curagao genheid verdient. Het persrumoer van :
kelijk te behouden. Voldoet dan de niet vragen, om het ontwerp, dai onder thans is ons daarom niet heelemaal
trailit goedkeuring van zoovele ingezetenen, door duidelijk.
~ne iaire politie, dan zou die kern kun- den Raad is bestreden en verworpen. Of Voor ons en vele anderen is de be-
n8 worden terug getrokken; voidoet Izal, indienCuragao om politetroepen vraagt,
zilrait dn zu e krn an urgr-met eenige wenschen van minder belang teekenis van de woorden ,,in betrok-
Poit iet kunnen wokrdevan gbureid e-i rekening worden gehouden 2 Iken kringen" duidelijk. Die kringen
Poete worden, gevormd doorbrid gehelCu
ge n dus neerkomt op een poging om i Nog In een artikel, voorkomende in de ragode met m uitondrigvan el missie
n de iitrng eiecne-. Rott. Crt. a Sept. 1.1. (opgenomen in raamtutodrn a emsi
cles mie v erkrjgn. Waeedsg dadel ijk ns nummer van I October, en op ons den ~als de eenigfe betrokken partij. En de
heel~ indruk makende als te zijn de concluste van heer Statius Muller, die zeker sprak
iel ets anders is i"het met Z. E. den Muinister besprokene) ver- namens verscheidene Curagaoers, ver-
0. i. zeilt Het Handelsblad hier eenigs- la reikt K b oed o reespnd goo N lgeneeern klaardenggitrn:ikbneen
nah in het vaarwater van mr. Brantjes. 'Nederlandsch belang, als hij zich met hand een gelijkstelling zooals die in Ne-
Earnt at noemt hlet blad verder op den heer, en tand verzet tegen het doordrijven van derland bestaat."
tilller ,.een af gevaardigde van de kolonie." de een maatregel als waarom hel hier gaat. enz". ,Dus tegen een volledige gelijk-
eteekents van zijn ending wordttoch wel Nog een kleine opmerking. ,
alte veel verkleind. Den heer Statius Mul- D at per thans hier een moord per week Stelling ? vroegen wij. H-et ant-
aer is wel degelijk door den Kolonialen Raad plaats heeft, is niet just. Bif ons weten heeft word, 66k van den geneesheer, luid-
leeer dringend verzocht om de tenuitvoer- er gedurende hlet 3de kwartaal geen enkele de bevestigend i :
al~ging van bet plan militaire politie, zoo- plaats gehad. Wij meenen hiermede, voorloopig
an, goge IC d K nledi obeis o t tn. s~ De Oelijkstelling. althans, de quaestie van het rrnder-
~loede. He adlba etwijs op Curalao voldotende te hebben
Het Handelshlad gat veder *belicht. En de zaak zebre wacht nog
ga ve er.Vervolgens werd besproken in op een definitive regeliag, zooals ook
"Daar er is nog meerl tegenwoordigheid van een katholiek door den minister (op 22 Juni j. 1-)
De heer Statius Muller is met den geneesheer uit Willemstad de nog werd toegezegd."
o~uverneur1 overtuigd dat een krach- besproken aangelegenheid van de ge- Wij zijn het met H-et Handelshlad volko-
ibR poitiecorps voor Curaqao, in e ikseln het he newj.men eens dat het ,,wegmoffelen" van de


NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y.
NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD.
Socrtvt GENERALE POUR FAVORISER ETC.


Vertegenw.


te New York:


te London :
te Parijs:


dit op zoo'n onhandige wijze, dat wij er har-
telijk voor bedanken zouden. Het vindt
de verklaring, dat, ,,in de betrokken kringen
van curagao allerminst de begeerte uitgaat
naar volledige doorvoering van de gelijk-
stslling" nog al duidelijk. Die kringen zoi-
den gevormd worden door geheel Curaqao,
met uitzondering van de missie als de ee-
nige ba rodkc tert .s de Hnde ebaedr n
partij is; en dat er dus in elk geval een
ultzondering moet gemaakt worden op de
too algemeen door den minister in de Eer-
ste Kamer afgeleg~de, en uit de mond van
mr. B3rantjes opgeteekende verklaring.
Maar dan is die verklaring ook niet just,
Ste minder zelfs, omdat de katholieke
missie in Curagao toch maar geen quantity
ndgligeable is.
Doch hoe dit nu weer te rijmnen met het.
geen het Handelshlad zelf uit den mond
van mr. Branties heeft opgeteekend, dat n.i-
de Bisschop hem zelf zou hebben gezegd.
dat de wensch naar algeheele gelijkstelling
niet bestaat.


had gedurende vijf jaren get raineerd;
aani het onderhoud der kaden en de
haven werd nooit iets gedaan bij
benoemningen speelde pei soonlijke
voorkeur een voo~rname rol een
jong arts, eerst weinige maanden in
de kolonie, was plotseling met voor-
bijgaan van alle ouderen, tot chef
van den gezondheidsdienst benoemd
- de gouverneur had het politiecorps
en het garnizoen heelemaal laten ver-
loopen, vermoedelijk teneande gemak-
kelijker de reorganisatie te kunnen
doorvoeren; er werd veel geld uitge-
geven wonder dat iets werd bereikt;
enz. enz. Ziedaar eenige der bezwa-
ren, welke in Curagaosche kringen
tegen den beer Brantjes werden ge-
op per .d "
En komt dary tot de volgende conclusie.


Want volgens het Handelshlad (niet vol- IWjwle ndz eeieqas
gens den minister) zou just de missie als ,Wjwle ndz eeieqas
de eenige betrokkene partij een ultzondering tie geen partij kiezen; hoorden uit
mnaken. den mond van den gouverneur wat
Het is een gedraai met woorden, ieder hij in het belang der kolonie denkt
eerlijk-denkend mensch onwaardig, dat
echter een dieperen ondergrond beeft. te ondernemen en vernamen uit de
Alleen nog dit. In de laatste jaren is er burgerij-kringen wat men tegen den
op Curagao weinig over de gelijkstelling landvoogd beeft. Waarmede voorloo-
gesproken;e en niet iedereen weet hoe het pig aan beide palrtijen techt is gedaan !
met de uitvoeting ervan gesteld is; maar D~ i ilnwjng~mre
volslagen onjuist is dat, met uitzondering Dohdtwlewingop rk :
van de missie, er in geheel Curagao de in een kleine kolonie doen zich steeds
wensch naar algeheele gelijkstelling niet dergelijke geschillen your, omdat in
zou bestaan. een beperkte gemneenschap altijd par-
Die opvatting is in strijd met wenschen'
die reeds meermalen vroeger zijn ultgespr o- ticuliere belangen en belangetjes kun-
ken, en met protesten en uitingen van ver- nen worden geschaad door een van
ontwaatrdiging die ons sands het bekend het central gezag emaneerenden
worden van mr. Brantjes' woorden hereik- maatregel. En op Curagao kan dat
ten. De strijd gaat niet maar om een woor-
denspel, zooals het Handelsblad er van ma- de eere e ea in ma
ken wil, maar is wel degelijk een strijd om daar de Koloniale Raad de vertegen-
het princiep; zoodat het persrumoer alles- woordiging vormt niet alleen en niet
zins gerechtvaardigd is. lin de eerste piaats van de burgerij,
Ten slotte nog bet beleid van denl maar allereerst van particuliere be-
Gouverneur. langen. Welke laatste in botsing kun-
(nen komeni met elk bestuur !
Hieromtrent zegt Het Hlandelsblad:
Wat niet wegneent, dal de grieven
,,Maar nog 66n quaestie diende te der Curagaoers verdienen ter dege te
worden besdroken. !worden onderzocht, terwiji de minis-
Duidelijk trad, vooral sinds de be- ter den gouverneur thans nog met
handeling in de Eerste Kamer van de goeden raad van dienst kan zijn."
begrooting van Curagao, aan het licht, Tot zoover het Handelsbiad.
dat de opposite tegen gouverneur Ult den mond van twee vooraanstaande
Brantjes in de kolonie vrij algemneen bewoners van Curagao heeft het Handels-
was. De eerste woorden van critiek blad verschillende grieven tegen het be-
op ht hfdig betuar-beeid er-leid van mr. Branties verniomen. Soort-
den geuit door den minister van Ko- Iedke ni dn ernstage ntalh avan nddr
lonien, die van mr. Brantjes zeide, Curaqaosche ingezetenen kunnen verne-
dat hij, dr. Koningsberger, in den gou- men; en daarbij ook hooren klagen dat er
verneur gaarne eenige meerdere voort- geen rekening wordt gehouden met wen-
varedhel zouzien Teriji it en /1e ult de Curagaosche burgerij voort-
aideelingsverslagen der Eerste Kamerj De meest ongezonde plek in het huidig
de meening sprak, dat de Koloniale Bestuur is wel ziin autocratisch karakter,
Staten te Willemstad het vertrouwen dat zichntaeaskrs ndo t vs leens nsu te er
in mr. Brantjes hadden verloren. En algemeener wordt.
ten slotte : de beide heeren, met wie Het gaat hier niet over particuliere belan-
wij gisteren een onderhoud hidden, gen en belangetjes. die in botsing kunnen ko-
toonden zich ook geen bewonderaars men met het Bestarur. Het stempel dat het
hundig Bestunt draagt, is het, wat algemeen
van dezen gouverneur. Hunne klachl- verbittering wekt en wat een zeer beden-
ten waren analoog aan die van den kelijke sfeer van wantrouwen heeft ge-
minister. schapen.
Mr. Brantjes had, volgens hen, ge- He aHarxielshla nzegtt,edalte lrevent dr
brek aan belangstelhing en toonde te onderzocht. Wij zijn ervan overtnigd, dat
veel neiging om de zaken te laten lig- indien de Nederlandsche Regeering dat
gen en afdoening uit te stellen. Een advies in den wind slaat, het te voorschijn
opinie, die met tal van voorbeeldenl bretn van dle pl~ann~ep ran Goeoreu
werd gestaafd. ten, geen verandering in den hoogst on-
De quaestie der watervoorziening bevredigenden toestand zal brengen.


z'Jonder voor Willemstad, noodza-
"elijk is, vooral nu tengevolge van
e elvaart in de koloniie en de steeds
t eer arbeidskrachten vragende indus-
trtei~n een stroom van werkzoeken-
dn, 0. a, uit Venezuala, in onze ko-
e nie immi~greert. En die Venezuela-
neg vormen een lastig volkje, dat ter-
eeonder den duimn moet worden
gehllouen.
an roeger hadden wij 46n moord per I
ree nU "6n per week!"' zeide de
erStatius Muller, wiens verklarin-
gel in dit opzicht bijna woordelijk
goeijkluidend zijn aan die van den
%Overneur.
hIbaarbij komt nog dit:
toe heer Statius Muller heeft hier
te Inde een studied gemaakt van on-
Zemilitaire politietroepen, sprak lang


door d~en Bisschop; nanwkeurig geformu-
leerden wenschen ,,de zaalkzelve" niet kan
rptati emn retW le 1 ehe c den an, d e
zich aan dat ..wegmoffelen" heeft schuldig
gemaakt.
nHet Blij rulerenOn eijs v dig gelukk g
het rechtvaardigheidsgevoel spreekt bij het
overgroote deel der Staten Generaal dui-
delijk en krachtig genoeg, om van dit,,weg-
moffelen" niets behoeven te vreezen .
Geheel dit entrefilst over de gelijkstelling
van het onderwijs is overigens een gedrani
van woorden, als we maar zelden te aan-
schouwen kregen, en dat het Koloniaal
Weekbla einozij nummea V 5 oet t nk .n.el
men dat het aan ons ligt, dat wij moeten
bekennen er niets maar ook letterlijk
niets van te begrijpen."
Blijkwsar wtli- piHandhels t ti en Bran-
at stof opgejaagd en ergernis verwekt heb-
ben, in bescherming nemen. Maar het doet


En na nogmaals herinnerd te hebben. aan
hetgeenl Mr. Brantjes daaromtrent in het
persgesprek verklaart heeft, gaat het aidus
voor .

.Nog verdient het de bijzondere aan-
dacht, dat toen de gouverneur voor
de eerste maal zelf sprak na de me-
dedeeling van den minister van Ko-
lonii~n op 21 Juni jJl. in de Eerste Ka-
mer op gzag van mr. Brant es
gedaan dat ,in de betrokken krin-
gen van Curagao allerminst de be-
geerte uitgaat naar volledig~e door-
voering van de gelijkstelling."
,Allereerst willen wilj byj die mede-
deeling even still staan. De heer Sta-
tius Muller verzekerde ons en zijn
mededeelingen over dit onderwerp
werden alle ten volle onderschreven


Zaterdag 15 October 1927.


N~o. 2284


44ste JaargangS


Bureau vtan dit blad: Pastotrie Otrabanda


A dmi ni stra tte .


St. Thomas-college.


0 RUBK E 8 B L 80 0AER3.
,taal en liturgisch z66~ krachtig van een schande is voor een staat als
Heiligenvereeting, dat niemand, die Nrederland.
deze oude steenen hoort roep'en, erl De bezoldiging vanl deni onderw#g
de ooren voor sluiten kan. zer bij her O, O. is mret het recht op'
Het Room'sche is. ook hier onmis- pension en alle andere hier genoemrnd
kenbaar, taent da noe in wedrekelijkheidd cefl
Deze oudste kerken getuigen ten bij ahet B. O. Wie het ander~s beeartNs
laatste zeer sterk aoor h-aar hi~rar-l,, l eguenugeton.
chrische regaling. verkeerde voorstelling van zaken.
1. Dit getuigenis klinkt op in haa r Oe etrsrk erct bsP
Hood, en Paus vaerredn Roe, die on-toelage" zullen wij niet veel zegg*4
misknbar zeer eed in e drdewant zij verdient dezen naamn alles'
eeuw, z66 als-van-zelf-sprekend het behalve. Volgens punt 6 van artikel
geheele beheer van de kerken, de 7 van het Kon. besluit betaalt lad
bedienaren der heihigdommen, de ver, govreet te eemekmigI
deelng er krke ove Roe reel-de kosten van het stichten, verbolf:
de, dat aan de Roomsche hierarchie wen of aankoopen van schoollokales:
als het opperste bestuar der oudstej en het aanschaffen van meubelen d
Christenheid logisch niet te twijfelen ijaar nog geen gulden per kind. Vr
val. enschool van 400 tot 500 kin<
2. Deze hi~rarchie bestaat uit be- rendetan a oue i
dienaren, waarvan de namen uitslui- 1. 100.000 kos, bedaag doezetol
tend in de Roomsche Kerk worden [ge per jaar maximaal f. 300. Een LLt;
Igvonden en waarvan met de deskun- Idrag, nog niet voldoende om deI
dige hulp van prof. dr. Josi een verza- kalen school te houden. i
Imeling kon worden samengesteld, die Men meet toch wel erg kleingelj
werkelijkP overtuigendk is: PusdakBis- tig zijn om dit eenig recht, op
schop, Pries er, Daen, Sudaen,. minder is dan een aalmoes, aan~
lector, acoliet, exorcist derhalve 66k i hale Il be~j~ VOr d dorelo9
de mindere orden der Roomsche Kerkl, den as eijks voo e orvo
vindt men in grootere getale in d adee eiktlig 3
steenen der Catacomben als bedienaars: Wat er van het niet wenschen
van Rome's kerken. de volledige gelijkstelling, zooals
3. In haar op~enbare verschijning] Gouverneur verklaarde aan is, w .
zijn -deze kerkeR -voorts volkomen wij alien, nadat de Apost. Vicaris o .l
jRoomsch en. standing zjn. wenschen heeft keb
4. zij omvatten z66 machtig heel Igemaakt. Alleen is 't de moeite w
Rome, alleChristelijke begraafplaatsen de toelichting van den Gouvern
ingesloten, dat aan een andere Chris- daarop te vernemen. Gl
tenheid, naast de Roomsche, klaar- ,De Maasbode"l schrijft:
blijkelijk geen gedachte kan stin. ,,0mtrent het niet wenschen van
Stlic de othe~~al dhe zijnnsel volledige glkte in dgeeftodedc
ti hbaar oden ofbewjedn deze aologie- dat dit voortspruit uit het feit, dat'
Ivaan, Rones oudstzen kerke volkomen missie niet wenscht prijs te geven
Ite overzien, toch feek het mij voor vrgjheid om kosteloos onderwij5i
SUw lezers van waarde en beteekenis~ geven. Een vrijheid, die ze, ultde
Ite weten, dat werkelijk, naast' het ge- 2ai h r'akI volgenis hm vo e*
tuigenis den Catacomben, het getmi- iseli wrinvod
glenis vlin RPame's audslte kerlren be- ge iktelng w' ig sr.
.staat. D he o n lisk lenws, vora et e
lager oilderwljas kosteloos is en e~r a
4Hi-'d@h?@dr4leen op de M. U, L. O.-scholen'
itaald wordt, in verband met het o
j,,jy O' 4 Wr n idPII Obreken van deni leerplicht.
1804 LiJzne J UUUIU UIVjo: Maar, zoo-zouden we willen V
op ~Guraaogenn kent de gouverneur, die op
ide Minister zelfs verklaarde, dat
De Parlementaire redactelr van ,De niet voortvarend was, dan ook
Maasbode" neemt in het -nummer van wet n~iet ? Art. 180 van het Re
13 Sept. j. 1. ouverneur Brantjes even ringsreglement, dat hij moetto
wonder ha~nden naar aanleiding van zija sen schrijft voor: .Zooveel de
mededeelingen aan het Handelsblad delen gedoogen ~zorgt de Over
omtrent het Bijzonder onderwijs. !dat het lager onderwijs devrkig
Voor heigeen daar is medegedeeld,-- der allereerste kundigheden wonder
Qnze Iezers zullen 't zich herinneren h ereik. brenge ook der onvero
ult ons imn'mmer vahn verteden week, den,"
zegt de 'redhtteur, ,,hebbed wij helai~ 'jtobif'ijr/TOWIflE ati71g iran deii ive
amper een vwoord dat hier kan worden Iom niet tot algeheele gelijkstelling
~neergeschrevenl. Het is ongeloofelijk( komen, geeft de gouvemaent blijk
/en men staat verstomd over de voor- flauw begrip to hebben van de
tellingg .van zaken, die hier door dei Idie het regeeringsreglement,~ hem :
Gouvernear Ivan het: bijzonder onder- het gebied van het onderwija op
;wils In dit dee~l van het' Rijk wordt Hoe ver de gelijkstelling .ook
gegeven, terwijl hij moet en kan we- doorgevoerd, men zal steeds rekenli
ten dat de toestand anlders is.'' Imoeten houdetr met artikel 180,~
,Als de gouverneur echter zonder voorsp~hrijft, dat het enderwijs
meer beweert,- dat wat de bezoldigin genoten kan worden door de onyEC
aangaat de .gelijkstelling er reeds iS, mogenden, dus desnoods geheel koeC
d~an aarzelen we nlet met klem te ver.- teloos moet worden gegeven. :.1
kl~aren, dat deze voorstelling, zontder: Dat is echter nog niet alles. Uit
terevoeging, m-et de waatrhe'id in .strijd heele b~etoog van den gouvernear
is. h~et ovlerduidelijk, dat hij de gelijkste"i
Bi) het openbaar onderwijs betaaltj ling, die de wet voorschrijft, niet we
~het Riik. ens hood en ten minste een Daarom moet ook het spook van
enderwijaer, zoodfa )e~t asntal school- nienwe belastingen, zonder welke:
gend .indeien meer dan -40, en een gelijkstelling volgens hem oiet mog"
boofd : en ten minste twee onderwij- llijk is, dienst doen. In zijn verblil~~'
zers, zoodra het honderd bedraagt. I heid markt hij niet, dat hij dat s9~
Voor elk vijitigtal schoolgaande kin- later zelf op de relucht jaagts als
defen boven de honderd wordt een vertelt, welke werken op Curagao a~,
onde'ratizer. meer vereischt, zoo e gent ziju en daaraan ~teevoegt,, dat ~
paalt artiket 28 van de: Yerordleting sedert eenige jaren reeds overschar
van 1907. ten. zijn en en dat hij de laatste
Byl het bijion~d~er oriderwijs betaalt garden geen cent van het moededl
het R~ijk: .krachtens artikel 8 van het noodig .had.I
Kon. beslait van -1-922: Tot no toe was altijd het mo
a. voor de cholen in het stads- tegen de doorvoering van de getjr'
district tp, CuragPao: een onderwijzer selling, dat er een tekort was, r-
op elk. getal van ten hoogste vijftig nu dtrvlessgoeneurs
leerliange; Igen verklaring, niet meer is, wordt':


b. voor de overage scholen : een iets anders gezocht om de wet''l
onlderwijzer op elk getal van ten hoog- strijd met zija plight niet ult te v .:
ste tachtig leerlingen. ren. HeS overschot wil de gouverad
;i .Dit -alles- met de toevoeging, dat de nu gebruiken voor haven-uitbreidl2I:
kinderain 11inrsteos 6 jar mnoeton zija en wegverbeteritig;' . ..
enper maaddia niet meer dan qen derde `Dat de gouvernour persoonlijk it~?~
der schooltijden moge,. hebben ver- stander van het bijzonder on~der~~
zuimd, omn in het aantal te kunnen is en het wettelijk voorschrift var~~
worde~n meegeteld. Bi). het openbaar gelijkstelling niet uitvoeren wil, bfi,
onderwi5 ~bespaat deze voor de bezol- nogmaals overduldelijk nit heigeeari;
diginlg fan een.onderwijze~r zoo ris. zegt overdbesalarissen. De kosten JdV
rkante bepaling, die soma~meebrengt het levensonderhoud bliiven strlj~
dat als 66n ki'nd tien dagen tiek is, maar een algemeene verhooging I~
over die maand gehn salaries vergoed salarissen gaat volgens hem alet, oi.
wordt, nist. dat deze zou werken In de richting
Maa~r ok al krl~%gf een aantal on- de gelijkstelling, aangezien dan lQ
depijzers aan heettind vian een maand voor de religieuzenl een hoogere
hetzelfde trakttement, dan kan men lage zou moeten worden gegeven,
nog niet spreken van gelijkeo bezoldi- wj ttasresblnrjeb
ging, daar de onderrwijzer bij het B. O. n il de scholns ined de kas djer
ni~et pensioengerechtigd is, een- ult- vioelen.
rustingskosten ontvangt, geen vrijen Vo a irgzg od
overtocht geniet, geen verlofstrakte- ner, we geen word vmnden. We md
ment- kerrt,. geen prenlie ontvankt en ten volstaan met de verklaring qS
was het ergste is, zelfs bij ziekte langer domino Li.ngbeek het niet verbtet~
dareen mnaatnd its weer krijgt. Over- kan. Dezen anti-papist kunenc
homt een Ei'ropeesch bijzonder onder- slechts gelukwenschen met den
wljzer in: dit ~ropisch kilmaat het enge- van den kathollekea gouverneur,
luik van' aleks to. \orden, dan laat het bescha~mend het dan ook is, se~~
Gouvernement hem aan zjn lot en in Wat dle gouvernea~r zegt, i
dat vreemde land,' ver vanl-oitders enl in strijd met de waarheld. De
bloedverwanteu, aan de openbare lief- siekas op Curagao is leeg, men
Sdadigheid over, in' togenstelling met idaiar, grebukt wonder drakkendez
den openbarren onderwijaert, die inkoml voor bet onderwijs, inde grootste,
isten blijft genieten. Eebn toestand die moede. Bovendlen, wetle baten F


Rome's oudste kerken getuigen in
haar eenvoudige, voor het gewoon ge- KLA
zond verstand bevattelijke, monumen- L
tale' historic; dat is, door de geschie~ : let Kalkvoedsel
denis der oudste kerken zelf. D-ithis-.
torisch bewijs nit de monumenten ligt s**A **rbr* tendon en beenderen. en voorkomt zie ni die can govels
~P~Iudedkndj s~ctknigg-rijn van helksebrekr io has.lichaam. 7onals allem esr -waktt, kier.
oudhadkudig n rehtskndigge-,. aikeen. Enselche ziekee. eczem. ec.
Het bleek immers aan de Christe-' *rkrisheart in alle Apeot eken.
like oudheidkunde, na tal van op-: I.~
gravingen, dat vele kerken, die men
in de vierde en viifde eenw ~als Pau- i
selilke basilieken aantreft, een v66r-
beataan hadden tot in den allereersten j ( nea rm N th .
Christentijd, soodat to isCh alle twij. Iat u n 44U t'utz;~o ,U 1 v5 "
'fel bis stitgesloten,.b' ofe Christenlyeid ~ . :
der Pawisen ult de Ade eenw moge- 10ri( CUf8080 lil(8 in 81l Other par~tsif Of e 8WOrki,
lijk een andere C~hristenheid is ge-
weest dan die dqr allereerste tijde'n;
- twintig krerken, de eene krachti-
ger day de andere, dragen hetzelfde
argument aan. VAIMS-IN- HEAD
Het bleek vervolgens, dat de' Pau- I
selijke Christenheid in de 3de enr 4de j
eenw, soms vermoedelijk nog vroe- *
ger, op graven van martelaren -
zonder dar eeniige andere Christen-
heid deze aan de Christenheiid der
Pausen betwistte: ja 266, dat heel de
Christenheid, 66ki de eigenaars der
kerkhoven, waar de graven lagen, dit '
blijkrbaar goodkreurden, heiligdom- .
men, kleinere dan of grootere, hebben i
gebonwd.; waaruit ~logisch volgt, dat
de mlartelaren der groote Christenver- i
rolgingen tot de Christenheid derj Mag *ygg ~Si;
Roomsthe Kterk behobtoirded
lhbeDen i e~ouIne onat dit alles met ~afbeeldingen of '
spreken, behroort te worden todge- .
licht, Higt onmiddelijk voor de hand.i In the September issue of the ,MOTOR" Magazine Vol. XLV[Il No, 3
Juridisch getatigen Rome's oudrste S9tatistics of the American~ Automobiles 'sold ai~thre;U U.S. A. during the
kerken het eigendomsrecht der Room-
sche Kerk als I~chaam over de ge- firstl six months. of 1927 (Jan. Ist. to June 30th.) disclose the following,
bonlwen van den eeredlienst onbe-l *s~~ '- lt l
twistbaar. Eerst eigendom van heide- Chvoe 60 s.Pae
nen, die het Christengeloof omhels- od<39,1 n. *
-den; later, op welke wljze dan 66k,j BUICK 112,628) 3rd.,,
soms van zekere genootschappen ;' Essex 92,106 4th. .
.treedt in de 3de, eenw openbaar de! Chrysler 80,0s8 S- th.
Roomache Kerk op als hear eigena.; Dodge 65,8113 6thE.
res, biliklen deze: eerbiedwaardige ge- I Whippet 58,543 7th. .
boowest ~kerkoyjk gosteentebesit deri Pontlac Kerk van Rome. Nasrh56 St ,.
Z66 verloor de Roomache Kerk haar: Studebakert 46i J9t. ,,'
gebonwen bij de Christenvervolgin- Hudson 30 1th. .
gen, z66 word herhaaldelijk eerst Star 30,23[, 12th. n
door heidensche. keizers en ten slotte Oldsmobile 254,524 13th. n
door Constantijn -.-niet aan een va-; Willys Knight 2:3,84~r 14th.' s
ge Christenhleld, maaar-aan de Room- H fupmobile, 18s,018 'ith
sche Kerk Itet geh~ee van RomeC's Oakland 17,357 16th. 4
`kerken etruggesdsolikea. Dlt artgn- Packard 15,556 17t. .
snent lijkt besliarsend oour (e vr;;ag, Reo 10,830~ 18th. .
of de oudate Christenheid Roomschi Chalddler 10,397 19th. a
was ja dan neen; de historic getaigt Paige ~.98ggi 20tl ,
~hier even eachfig op juridisch als op Cadillac 9,022 21st. a
archeologisth gebled. Auburn 57@ 2n. ,
:Met getaigenis van der ,oudste ker. Alarmon .5,617 23d..
ken eeredienst is at even klaar en Peerless 5,300 24th. ,
.ndulelgg La Salle 4~,g@~ .25tly, ,v
Het Ifkft mij, dat het in' drie vor- BUICKI's World wide popularity ;hai '~~iid p::led it in. the
men tot ons kotat.
Vooreerst: dese endste kerken sijn THIRD place among the most prominent Pt'i~tutmoilesl, anti
.blijkbadir gebouwdr voor eek eere-
dienst, die enkel in ;de Roomsdie PIsTas place esattl sn th OFsxrl ilatter
Kerk bestaat. Hier zljn afbeeldingen
schier onmisbaar; men moet hket feit 8Pta01p. Such popular~ity- must be d~e~served' beca~use.
lien, en het feit openbaart r zic in:U 'mO 'm~l L 89BfTiii~L IUT
alledlel verscheidenheid. H TTRAT OBLSAE8 T 88 LL UIDT M.
Vervelgens: .v zij i dikwerf ge-I EL AUTOMIOVIL AMBE~RICANO.
bolwrd voor een doodenliturgie, waar-
iran enkel de Rodrnsche K~erk heuge-: Egon Gterst~l & Co. ~,
als 'Beeft .
Ten talote: all spereke monumen- Distriti rs. o


Het Christehijk


80016's oudste ker ken. 6-6
Niet enkel om haar dikwert bewon-
derenswaardige kunstvormen :niet en-
kel om haar talrijke schitterende mo-
zaleken: niet enkel ook om den over-
stelpenden rijkdom van haar marmer-
pracht en de verrukkelijke kleurscha-
keering van vioeren, platonds en mu-
ren; maar 66k om haar eerbiedwaarr-
digen ouderdom en haar indrukwek_
kende geschiedenis verdienen't vele
kerken van Rome de aandacht van den
ernstigen Christelijken bezoeker : al
dus schrijft uit Rome Pater P. Hen-
drichs S. J., de auteur van het pracht-
werk ,Hfet Christelijk Getuigenis der
Catacomben".
Ult de verste oudheid zija vele dier
kerken tot ons gekomen, meelevend
in haar steenen vormen het zich staag
ontwikkelend leven der Christenheid,
telkeps weer met dat leven historisch
ultgegroeid, altijd openbarend het le-
ven dier Christenheid, voor wier ee-
redienst zij waren, gebouwd.
Zoo rijet te Rome, nibst het ,Chris-
telij get (kgeni jge Catacombe om hes
oudste kerken".
Hlet getuigenis der Catacomben komt
tot ons in symbolische vormen, die
uitheelden, wat de eerste Christen-
heid heeft geloofd en liefgehad, -
het getuigenis van Rome's oudste ker-
ken spreekt voor haar historic, haar
eeredienst en haar hierarchische re-
g ok hier is het monumental bewijs
in volkomen harmonie spet de docu-
menten; ook hier hebben de nitgravin-
gen enl vondsten der laatste 40, 50
jaar machtige b~ewijzen aangevoerd
voor de grootste eenheid, waarin -
gelijk mgr. Kirsch aanmerkt in ago
werkje: ,Oe gebonwen van den eere-
eRo ~heo Ker zic berise d
van de eerste Christentijderr af


Flet: is ook be tet.


Ster U W tanaen
OR V~Oorkom tandbederf

metb Kalzan
,,KalmonI voorkebm 0ok bi vlOebSsenan ket enorf-
sch;i)$snr oon kenlandheded. donedaitbcl. da teadn s
hard an wor met" '
adef)6k t ** beke~nd Nederlandich Medioui.
Ialmrn went op smakelijke an gemakkeiik
weasedure wiize de kcalkt..bnoodied on
de tenda erni gezd n hard to maken, nam
Ibt Echm~ toor. Reeds n. askele webs
teq~ ha~bben gebruikt zult gebor~rwhen.
drr Ow sanden witter en steviser s -
wrordecr on dea Ievelisheid veel veirmm-
dead i
F..a ompdec Kakan op alleldamcen
son s~eFrkende worktyj utiteienf~rt, Eal 18*
rspe alteen Uw gebit versterken~ en trands-
derf voorko~men. mear tevens Uw g~ehte
geazoadhoid~ guestig beinvloeden
Begin nag heden Kalzan to blruiiken er -
gac heL vooral 1.w' kindeven. a ~~~9~
ge~brik van Kalzan sal hun ;~ -,LI~
makenton ta~nditeded 1pa.


r Ir


.


JOSs C. 8Flnig CeZ

Heerenetraeat No. 16,Ga ard as, Palmbeach oln L nnen.
0f01 O


~a TIELEMblN
C~1~ TIE


h~3et `onderwijs geven, waarbif nog niet g RO,
dehe'lft van de religieuze ond~erwi]* De heer Gral. S. G. die een paar $ D OSii~:
*z~eressen van Overheidswege gesala- wee eee e oglkhdte
;rfe erdzi, vooraa oderhud g ebou-wn~t rpersonen met zijn auto aan te rijden: LEI DE N i nE-----~r~;.~---
.wen~ enz ee ame eee ode zwaar te verwvonden, a beg~af zich r *IC OL.LAND l3
.triialleen op de Mulo-sch~olen mandgida inee ouanonaro at
ceaehnednleerlingen school W estp~itt, .. Hi werEd. gevolgd door E m;. I
. jgeld betalen ?. leader onbeyouroordeel-zinee cafuriienvnij
a e olt dtdebeculign vnb'eide autd's, n. 1. die we'lke hem at MI~aar
edenn govener sch is. eenk .paar keer in aanraking met de gedurende de maand S pi. 1927
ii Het .. is meer dnvscrkejkpoitie hadl gebracht.~ Te Whestpunt a ;"' I1fnnengelomen v an: UK gzeld necar.
b.dat een gouverneur dit met het~ ge- aangekomnen, b~eval hif den chauffeur Aruba 28 Aruba 29
'1Trag n, to wijOvheS he er n.dnIl~lui9 r~t-e i~n ,nk dar rzo ng d as E e~: rY~~ iti ,trEl Bq aden5
r anders kan weten, dat om h~et bij- loodrecitt Mt zee oprijst. Daarna ver- Guanth 3 Colon' ~ I
i& wonder od'derwijs in stand te houden' /zo~cht hij beide chauffeurs hem to i, yes lavaae coro 18 Ouanta :
. her vicariaat jaarlijks bij geloofsge- helpen de auto. o~ver den rand der; IMaraca~bo to 2~ajmeate
nootn inAmerka met gan bde-rots in zee te- werpenr. Een der chauf-abeo. 2 KI tc I
h~en, omdat bet~gouveromentet tekort fer rcte e e tVoroe.Ro-Hacha I~ La Veade corb21
ichiet in den plicht. dboo de wetidoor hem een sourgelds ervoor toi ble- Sto. omingot 6 MaraCatbeo to.
WiI gouverneur het bijzonder dtke Er hie g m e rta geha G~eent It&' Ze fed Wes-Inle t Dnmg ., "
iM pnderwijs op Curagao, dat daar~ sec Imoest in zee. En zoo geschledde het: kSE :.B~Z ~II ::.oa 16 go~a 2
r6 dert 1844, mel niet te beschrijven dat deze prachtcar boven van de E BRt ZR t
k opofferingen gegeven wordt, vermoor- rots geworpen en door de evoest- Ttl12 oa 7
A den, laat hij het dan open!lijk v.C, erd opschulmende golven verz-wolgen Rek enfin $Purant in local en~ vi'e~;nm ~d --'~ geld.=-lsr~ 3todBI~lf-taller. aa
I k~laren; maar bdan mtoet hqj er aich wed eoios-ptra lca nvem edB sie rtean,2cf8ruid La
a nak niet opexqmen, .dh lf .88ad g**RH~~lMQ\B~- D8Oet'~is temif.i oc and treekd ged,.it Efl~x dE3- Gorverhiear
9- deel van be,4k, cahoog Eendagt 4.D' deboolgr Vesisbhottn: 9n "landelsoredletetr. do son~ van- 1. 400;Q 0 aangevraagd
bracht en er bezumag d he he~~ngt s S 1.S.4,erestoorIt~ .)B~~'L metnetmnemvo te anelae a enkre
azin pzt elkt dn alheef;~r~lt: on igvst e aiti aMatb Koop,PVerkoop. a n Incasso van Wissels, Credietbrieven, gorlfzender
5erwiswarorhjdnel zorg hie pe .S Bro taang~ekomen.; Coupons- en Vreemd Gteld tegen voordeelig korsn s. Od urna er liezenwi Irdate 5
4. rnoet dragen, denr.Staatjaarlijks schat- Dera Hollandscer bemannijngss Dn" ar Telegifgraf~ltsh'if i~thetidingen naar Alle wer~elddeelen. goltdceimei a.o S. de df~aintie keurfen-
0 ten kosten, die Curacao voorloopig dra ..prS .Ciusn arglsne orSda&t aaa
,rzeker niet op kan brengen." Holn errke.Reis debrieven an Cheques vril de ribo vaerwvacht w~ord6 Dezeis vooraen
,,.... ,..wwwwwwwwwwevrr** Het schip ,,Amersfoort" wordt als, Natllnt$ City (httpE Of NOi tr-YOrk, van een Philipsseei knlowattclamp,
;I s R 1: l1~ p verloren besdtiou'wyl.. welke in starat zal zifea em rond de ge-
ERa IG vo-le TETa]taboten. YE MF* ia~ein :~y ~ Ysk iy he~ele wereld te kunnn seinen. WaarL
Zooas d voigejate, zl bgin' Sae-lketen.schijnlijk zal dan in Januari 1n92 de
volgend aar Curaao wederm door dienst met Holland' othciieel voor h et
MISEIIUS verschilldnde toeristenbooten' bezecht Shtladeigvo nas'.pbikprkreofgoedkhe
; lsrEslr~grr .worden. DC amerikaansch~e k~raiten ) Aldeali rk~has worden
Ilf;:1808688 zija reeds begon~nen reclamne to ma Naar wij ult goede8 bron vernemen
7 October zijn per S.S .Venezuela** ken voor een trip naar de West-In- A a It S ar tte smn o irdu ei e e
.naa hie vrtrokken de eleerwv. Pa- dies. In de ,New--York Timnes" von- '"=== vn Ude lokalen van entvaqgst
tMGEs ri iered veei ie den we -advertenties' vanP het S .i ttod plti optalrvo
adB h@ dier dras iera Vendm" vp d flllan-Amri-d-~e zner in het Riffot. Olmtrent de
etfndkd e pa.arelede k-?Lsijn, dat 15; Pebruari uit Ne-datom van aankomst van- deze delni-
zonreedhed, een pIAaTIU jargen ese Yorks zal vertrikken, en ;welks reis 28i c tieve Kortegolfrender is nog dilets met
2jes coten azue AIR r.S. ker das n'aj durn ne I am -hert S.. VARIO Pl ~EDO & G~o. alib teoo u zegs 1n.D en &~z
IUTlew Pater Prus PAANAKKe R en lijn, dat voor de eerste maal 25 Ja-l zenlder homt, hoopt- men in enkele
EN CS EN NXnuari en voor de tvieede 25 Februarl Bee~ilrtt 1 OSh l la o le ee ord
Prefegelegenheidd zal naar hier nit New York zal vettrekken. P~rinsettsttreat IT c. o ieee opening. -
ergere eEerw. Frater SlIGS-` Doded galebeweenPsntnenen roesreering DB PoVIda titt jaar IS#!C 88l targg.
ND Vergezeld Van drid fileuwe; 1odrar~ze htbo w e ~P nvne e roesrern.October, heeft loit. Regipen sign
aters, bestemd voor het R. K. on-j paar .regefnbli les gehad.; Rieten en Si~enerstoelen togen zeer bll'ijlke prijzen. pitichnarnd avadmet
arwijs.Zachtjes. aan begint de verstikkede owh Aeenn t~tag i6 zgsi utui ,D otag" H wrd,
W' uijr wenschen allen een ,voorspot- atote a elasewkenin, verre door den beer Prijuis, vlieg,
adige t'els en behoudfen sankomlt alhier. waarbilf -geregeldc bijna de thrp-tigrsure bit de, ICpon. Lichtvnaart
.~~~~~~~~~~~~~r~ Goewsrvo eOelSO attt i&ninIkdi E eerem n bl etatuarde 6den
$81801 z 66 I verwachs .reg~entifd Isjn ii 1\aptg-1e leti sendemtr~
Do'eea 1.1.'t ise$~ per; S./,tye lVpr-4LEO MZPI"Fke n.edemoot
sait g~D n etatrve r deI hee J ANet:S SI stitarlel ak t W 4O ct~B b .. r ~eespera el 'fb 11 .iB rjj 'de Eu ropa via Pto. RicoyJ Venerzuoa yseguir ig s)1.. C Optqber blei: o va ng~.er s
~: UK, benoemd tot onderwizier aan i peih ahe ord Heee imodapr cfiovaPoClobayGto
:-endrikschool:: ahll'er,' vei-gezeld van S sa~rctahe do etern e rm i!p'ri~~~cfc i:It 'oo~aY: I~~; r1 fuolnamev Qorpee-~
'Naagi .! vernemetrI : isl tqt hoofd der vrt e ew~oo dgetTOKng d fo yniFact d ElvpraE O I E "k a
:bend lkchoot. alhieir bitnaettid be heer Mexicana de Petroleo ,,El Aquila" en se espera del PaciTco via Colon y! Pto .Colombia.,tl 8e Octabr8 tgoglqgle n gehooddo. sirdag apargeP
a .B~i rsper ndr H. ESKes, rechtskandig adviserr` y seguirtl eI. mismo a1 para Pto. Cabello, La Guair-'Lf~ta, 'de ife. Cad ~arrwearde de f~$r~neeta te &I
*I ijzer EQl'ia~i~tr Dost- Waarachyl-ik der ,Alreird Petroleum 1Maatsh'ckappy Barcelona.. waar dn t~onon ieea o een
I El hid 20 deer sc sel gaari; Als eerate directeur sal optreden de A mbos vapores a ani earga i pasaferos. grotsfeeohvas e del ie
ii. .~ .. ., heer Ir; ROBERT' WH'uAMkl PRANCIs 'oirk ft l.fi MS. ,$BB$?$L


iti: sstrome ten i aru an i: to eaeve VAR SURVA : 'gse .T: *f-s of~antsegaM worde sang tf a
Dez ~~ ~ I seel orengbr e alf miet? g De ometerb Lwast het St 'P' d eser ~ canezoek word en gebrch ass de
eb ted k ,,e Thoa-oe ge wreesor 55bl rel~etr MAn nu totb etgia rswa nPo ioelplanen' Bove denllde wi~end en Oaer de
jnskj rqC illn' OF EH -pe~ dbI .rn i SS. ,~ V ~d~l egon l 2 Octoberch windi onhar ambNe~darbo w~~paeken~ wogden
Gopgvi-ng tge pijerlIt d i Rotst. gr-o.t. Mai5 n .1.,$t NAARi~sle Pte$f the Larsr .rik Tririad Ortibs ieldp
P~~ boven-; dee nomnal waade dboe parleiler Citisfaosdie e
Deze: i~~~SB~nizoen kt geb e afe D izmfenatacipt~ mag~ erIdr
in ruiling alle~Si;~a.(ptlgia Post-,l~e Port enoa langern nive .e Iwtraideoga .r 0819 dTe 0aar l
listege s da de .i~2i 15pl"I"'~otnian -~oe: satba er p"~ ait; ds~ erte~_, g1 bhooll rad Pa marJaaib wke rrp
rag ok &: Surinartn e rir een heseigs' oplessingesall a veeren.
Coneeslzea o an de Cuantoomie -a MAAIcbtidrNew 40 5

sch5; oend oisaware d]`rveiffet. Blpiitcatr lait atrij~ersgo~n tad Boede wor eengergele dens dederoud tascenUrga linel
.4~.lort ~3~es t~ k~o? se~ rlpun t ae riaetghten.~g v.gk~i v.ta-!' met de-p S.SiW "Ala" "Midas"~ en~ "Brian".


****ea.-
De Heer H. C. J. Nieuvwenhoff is
gestaagd voor teet Diploma Book-
Ihouden.
Onze gteitk~wenschen. .
van het Agentschap van de ,Navigazio-
ne Generate Italianna" een pracht-recla-
:meboekije met schitterende foto's van

iton, waarvan de eerste op 22 Octo-
her a. s. de reis zal aanvaarden~ en
!hier arriveeren omstreeks 9 Novem-
Sber a. s.


KERKKL[J ST.
H. FAMILlEKERK, SAN MATEO.
Gedurende de geheele maand October is er Lof iederen avond omn 7 unr
Onder het Lof zingen alle mlenschen de latijnsche gezangen en liederen ter eere
van Maria.
Zondag'savonds en Woensdag'spa~vonds wonder het Lof is er een ktorte predikatie.
St. ANNAKERK OTRABANDA.
lederen avonld gedurende de Octobermand is er om 7 ttur ultstelling van het
Allerhelligste en Rozenhoedje met gezangen. Dinsdag 's avonds Lof met psreek.
H. ROZENKRANSKERK PIETERMAAl.
Gedurende de Octobermaand, lederen avond om 7 unr. Lof met' rozenhoedije en
gezangen ter eere van de Koningin v. d. Allerh. Rozenkrans.
Maandag en Woensdag 's avonds Lof met preekr.
----~------------ -- -------- -

RREORP ** i

Ja1, en~ waarzoo P
Wel in d len~tatd, Breede 8ti'arris
vlak tegenover het Cosmopolitan ,Hotel.
Het oppei-hoofd is de bekende en eenigst werkeijke u-ltVer-
kooper van alle mogelijke soorten -manu~factures. -
Go~ede ~ware~n voor wovrkeliqke
spotpriz~en.


estort Ka itgl :en Rsesev fl 20
pten vlerkooEpt wFiskels, 2.
b adsch bankpapier, opponS,
slult' `goud ell ZI 4T
Ntend gelden, A dep6site, en opidi~tt
c:hequerel~eningen met rente-vef-go ($ng.
:.:.Ve'rse ~ft Reiswissels, ;Crediethneven
ula~ire Gr5~~edietpie n.n. .;:,
STelegrafische Uitbetalingen.
Sjafe-loketten. Spaarbank.


:s~
G
i '
ioE
U~O,
r
3~
U E
e
rd
~bd
5 .E
p
~L "
a,
E
'B,
P
"'C~
an~i
~iE
r
1,
(O E::
;rW
I .0.
~~p
a B


s LD~ j Ln
I cu r
i S g I jS~
, "j te (rr
i- 1 ; Z: c-
oa i I "EI
r r
w z o to c-
U, ad. E
PI LCd; jE:
t~ ; M (D (6
~ m i
i i c~
d~ cu ~. Fu o
~e f~
O !% i: i r
j ti I, :E
cni re O! a
1.
i r
i t, ~i ic
i~
i--W~W~ p
t
ig'OO1~ ceo cci i
a
1Z ~ o
eo i~

CL.j Z :. r iro i"
,O IE
Clcl ~P1 N
iu-r su~ r ii t
Y 1- -I-- i i s:Q)
w~z ~~--.)
IN : O
i ~t


opstand gebracht ~en lkomt een
Lies om Y~aliz d yelt etihe d


De geheele bevolking is in
kIijkje nemen met flink gevulde
te profiteeren,


30 -- sleebts voor 30 deaged SO


im
~EZm


ATTI~EN TTIE r
Denk aan ?t Hollandsche' spreekwoord :
Die 't eerst komit, eer~st maall. 3-1


.


Bank


Volgl


0.000


~~tetson Hoeden.


~ 13-110

Rook uitalaitend Ooatenrijksche eigarettem: uns.aiDo8aeal88 itdoojudo@""~ NieGGle ItOOFFaad :
Ze wordon gamaakt met de flinste tabaksoorton
Engelsche en Amerikaansche laden Heerenpakken van Wit linnendril
sit hot 0oston an zijn beroemd door hun aangenaam bevatten een pleidooi vail Ramsay Mac 105 Gab d Wol
Donald, den vroegeren eerste minister no. 8, ar ine, .
OR ZaChi &FOM8. van de regeering nit de arbeiderspar' Voetballen no. 3 en 5, Binnenballen,
tij, voor de stichting van de Veree-
Mark KHEDIVE in pakjes valf 25 fis.1. nigde Staten van Europa. Yoetbalkousen, Kniebanden,
9 Dat Amerika geen deel uitmaakt van Enkelbanden.
,, DAMAS ,, ,, ,,, 25 ,, O., den Volkenbond, vindt hij niet erg.
EGIPCIOS 10 0.25 Hii zou tevreden zijn, als heel Europa "LA OPERA"
as n as as n er voorloopig toe behoorde. Wanneer
MEMPHIS 10 0.25 Europa zijn hais op orde brengt, kan I I. BallZ.
" " Amerika niet onverschillig blijven. La-1
as a as n 10 ,, 0.20 ten wil ons concentreeren op de ,,Ver- I
eenigde Staten van Europa" en ons
,' SPORT ,, ,, ,, 10 ,, 0.125 duidelijk maken wat dit woord betee-
kent.
Neem de proef an u zal overtulgd zljn, dat de De Vereenigde Staten van Europa
kunnen geen verbond met een gemeen-
kwaliteIt onovertrafbaar is. I schappelijk parliament giju. Als er een I
geineenschappelijke raad aan het hoofd
26-10 LA VIENESA Ikomt, mag hij zich niet met binnen-
landsche aangelegenheden van de deel-
Generaal-agent voor de Ned. Antillan en Columbia.| nemers bemoelen. Hij moet de sou- MENSING & CO. AGENTEN
vereine Staten nemen gelijk zij zijn;
zijn eenige zerg meet de buitenland- Ondergeteekende heeftdeterbekend
I sche betrekkingen golden en bepaal-
delijk hun geschillen, die tot botsin- te maken het opened van ziin Automo-
gen knones .leiden. Het meet een
lichaam van verzoening an arbYtt'age blel-reparatie-inrichting
MOTORSRIPS Salllags to. t) Sallings 10 zijn een lichaam dat de macht liteft
Pto. SololBlilli anil Cartagona. HaWe and Haalburg te zeggen : ,Gij kunt alles doen wat Excelsiotr plotot< Shop.
uw volk verkiest qf zal gedoogen,
1827. / 1927. maar wij zullen Met toestaan, dat glj Werk onder garantie.
3.8. Lisboa *) 5til: 88pt. 25th. Sept- oorlog maakt. Dit behoort niet tot VL UG. BILLl/K. GOEDAOOP.
Therase Hora *) 3rd. Oct. 23rt. Oct. uwe souvereine beyoegdheden als
WBliltrast Horn 17th. Oct. 6th. Nov. natie". : v/h Franc Courier Strop.
808881 Hora *) 31st Oct 20 Nov. Wij willen, vervolgt Mac Donald, H hte d
' ghen ionderdrukking van ideeEn, wij oogac n
Frida Hara 14til, NOV. 4th, Dec. willen den oorlog nitroelen. 2-3 A. J. W. SCILA0.
11087! 80til *)' 28th. Nov. Oth. DOS. Hij betreurt het dat het protocol
1928 van Genbve, waarin de Vereenigde
Marl8 HOra *) .36th. Dec. 11. Jan. Staten van Europa een practischen
gggg vorm. kregen, opzq se geschoven. Het
Ther888 Horn 9 a Jan verklaarde. den oorlog vogelvrij, hat Wenscht U moderne artistieke re-
th. J it. 8181. bood veiligheid aan de naties, het
IBgid 80FD *) 13111. Jan. 14th PBh? maakt arbitrage verplicht en verklaarde clame ? Wendt U tot Langestreat 5.
Frida Hors *) 20th. Feby, qb. Mar. den Staat, die deze niet wilde aan-
vaarden tot den aanvaller en:daarom SpeciaaladresvoorLICHT-RECLAME
t) via Pto. Satiallo, La Guayra ant Thattatt
vogelvrij. :De Staat was binen zija Werkplaats: Excelsior Motor Shop
) These bats also call at Santa at a. eigen agetatedi souvereia; met betrek- "
4 4 zzy94 aggypt ggy, aa& passengers. kingutes andere Staten..was hij dat niet voorkeen Franc' Courier, Wagensteeg
ea kon: hq zalk sen souvereiniteit niet
met wapengeweld laten golden. 2-3 Otrabanda.
Al onze conferenties over ontwape-
ning, al onze tractaten over scheids-
rechterlijke reeling, al onze bond. Bekendrnaking.
genootschappen bewijzen hoe recht-
vaardig en wijs de oude wijsgeeren De verkoop van Juweelen en van
en staatslieden waren, die van de golden en zliveren voorwerpen ter
Vereenigde Staten van Europa droom- Spaar en Beleenbank van Carapat
den, gelijk Erasmus reeds in 1519 beleend van den 4th Januart 1988
deed toen hij een krachtig heroep op af tot en met 30 Jant 1926, under
den vrede deed, dearbij vertronwende No. 1001 M tot en met No. 1130 8
,, ep den christelijkens geest der; men- zal pleats hebben op Donderdaq dea
aers rese---seta gody s****tt sobelijkheid, .aeer dan ep vpolitieke 20st October a.s. s'morgens ten ne-
b. swereenkomaten. gen unr en volgende Donderdagen.
Hot problem sat aan de ords htif- 'Belopghebbenden worden verzocht
ven. De-schaduw' ervan salons bly- den tierkedp Te'"YouRamerr dooriff
ven vervolgen ,tot een regeering met annzuirering der verschuldigde inte-
een verren en deepen blik inde wer- rested.
kelijkheid het tot:een van de eerste *
1 OVER AL YER WRI4Dr BA R 6 -8 taken ask: maken ---- --------- moeill)kheden ervan zal overwitmen." De VoorzItter

SHE L L-PRODt OTEN -- -- ". J. Cohen Henriquez
Bekendmaking.
PR ITISNOTEltR Y$ G I
De endergeteekende meakt hierbly
Gasoline ex pomp per, trallon fl 0,68 beland, dat vanaf heden tot nadere 80ROBISMEB.
G li blik 5 11 3 90 aankondising, de kade -langs de De
aso ne per van ga ons ,, Rayteckade, gerekend vanaf de oade 13-13 Overal Vartritabaar.
Kerosene per blik van 5 gallons '^ **9 2,75 ophaelbraq (Man dennBrandhafbrug)
Mineral turpentine (vervangt terpetstija) p blik in; Gostelzyke richtitag ,over eenelengte
van 5- gallows ,, 8,50 van 50. igavoor het serkeer (te land
Cokes per ton ,, 15, en.de water) ofgastaten ds. .. g g
Kero-gasolk; bran.dstof voor "Delco instid1 es enz. Carapdo den 12n"Gctober 1927.
p O 34 '


MBaar hOe geheelc~ -and~3Xier le d oop, ,
van saken geweest, on hs~oe -: lig 1 De leveringr va'X ,,Key G;~l~ P lie: gesch ~t aoirstaitend in
toonden aij, die zich in< zal~ke vatr- drums van. 80 gallons.
spellingen meenden. to mzogen ver-
."@ *, dre onb tlzaeikrachrt dd8 U AA- E~Rt ~ Il~RI-f~GkPJ
lieke beginselen te kennen. Voor de ; .2
oade *bepr~elde leiders kwamnen an-
deren in de* plaats, in elke wisseling
~van tijd en oinstandigheden; bracht
nienwe vrangstEAkken naar veraen; web
kie de valle aatrdacht' der kathollek'ei
aish~ten: en h ~tti in i itandholl den -dit
Centrumpartif baar alle zijden wnrettig
desk NYBa ,de catestrote van den oori 1 .
2 "'"C.i i'4"0 w fnr0tic~E9i-sne C Orc
anarirchiei ten tbadtir gfingi %n e t ho
linlg, welkse de stichters en eerste lei- ED UW JAOSE
ders der patrtif: sanr hunne volgelinge'n va D UD JAOS pt hbt v
atcleneeten e~tn~w voai I~ AMERICAN DRUG$',TORE N~ildl$TJ PHARMACY
Ce~ntransti i~f proeger; jaren '~odtdatendi: BreedeStraat, Otrit y~nda T~ele No 256j,.
strqjdumoeten voerert tegen eenriegee'-
tin~g w1elke' de tech~tWa' er KhCrk 'ine Spoedige aflevering van RoeEsptan
""tn ra".,i name.' "q~f "in_ iai Patentinedlial~nen e~n Chlemicallen
menteelenPl "areid' eni italitt 14i a 0rge a Prfme n eee
deckth~uoileke pa~rh). deri~eelaniliseil roeis _iaru s z pn
.ee .door hiatea~rds gesebapen ent~ g4WE ;8 OR,..500lrF
;derseades~atweb aecntra -beset<~ ZFetedbt tlllariti 800ttes Fe~a
artC~n~rm'Eo ~ itft~il~tfilg~Ch~eolade,: Solker are~ia, Keekjes
ei.:$~:;r~ arderkdd eleo mt~onitpeer. ia6 DSgrtS 08 at O i~ ae


wee alu JHu lanadjip zrt8s~ign Usgealli i
s ewr itgoo M rtiteche
rijkr en Yresean(PIDCber vook1 aln ont- .. :;;~~~f~'-
wikkeling. Maar zij is meet dan dat, o I e~. R ,rCY~ elut~~,H~~
omdat 4 wortelt in vde weltegin-
selen: -welke 'ook Inl'wtit~erdt~~a~nden
door do~ katholleken wordqm beleden ruif fiti alS ntet grooten tuin bewonend Dr. Park & #7l~;~~ et' td I assenaat ~
on dusaiisetsdeikt isoos:DaiCdladsclad bif d~en Haag met goede verbinding vo~or hat beegoetterean ~middelbare
maar v~oor de, ,geheele wereldsh~aar scholan, son~ gaorne de ztorg Itoor eenilge Schoolkialn dee.!l.ofo Ich nemen
g~~~~rl~eMkherddbe als asoeitriiPver- (yfopejoye-nastsfe teekenacademie of Conservatoriqprr wesduatek) Toericht
bliljdand als sterkend en bemnoedigend op.sftald e; -
felt Referentles beseklkbeart. u'- -


BUITE~hRIMD *

De Duttsche Kathollekarilag.
,De Duitsche Katholiekendag te
Dortmund begin Sept..gehouden was
een schitterende manifestatie van de
katholieke gedachte'.
Met dit waardeerend en veeizetggend
getuigenis leidt een niet kartholiek
blad, de Kblnische Zeitw~g, zijne be-
schouwing over de jongste jaarlijksche
bijeenkomst onzer Duitsche geloofs-
genooten in. En al meent het ook on-
der meer dan 64n opzicht critiek te
moeten uitoefenen op hetgeen te Dort-
mund gesproken en besloten werd.
het geeft toch onomwonden te ver-
staan, dat de katholieke kracht en de -
katholieke eenheid er op irikkukwek-
kende wijze tot uiltng kwamen en dat
de -leiders en redenaars verklaringen
en nitspraken deden hooren, die vol-
komnen passen in het ralam van onzen
tijd. De kerk verotrdert niet, zeide de
rijkskanselier, dr. M ar x, reeds in een
der eerate vergaderingen. Zij is in
den goeden zin van het woord -mo-
dern en zal modern blijven en, ster-
nend op haar goddelijke kracht, sal
zij ook anit dieser Zeit fertig wer-
den
In het prachtig verloop van dezen
Katholiekendag ligt een rijke: beforte
voor de toekomst opgesloten en niet
minder een geruststelling voor het hre-
den. Het aantal deeinemers was over-
weldigend (ongeveer 155.000 matt)
en grooter dan ooit: de geesd rift
laaride telkenis hoog op, en de :
redevoeringen kenmerkten zich door i
een warmte, een ernst, eenr kloekheid:
welke het bewijs leverden, dat de
Dnitsche kathol~ieken weten wat ij
willen en niet aarzelen de tra~agstak-
ken wonder de cogen te zien, .welks
Imunne oplossing wachten.~ Dat zij daar-
bij nog altijd kunnen rekenen op een
machtige partij in de Volksverteigen-
woordiging en dat het hoogate ambt
in het Rijk, na dat van President ~door
can der hunnen wor~dt bezet,gleeft
aan hun vertrourwen op de toekomst /
een stevigen ondfergrond.
En wanneer men verge~lijkingean gaat i
maken, dan blijkt, dat deze K~atholie-
kendag in geett enkel opzicht achter- j
stoord blj die to wroegere peribden van
het Rijk en van de partij.
Toen indertijd de Kultuurkampf ten
einde liep en Bismarck, door het Cen-
trum daartoe godwongen en .,-onder
Rome's machtige leading, de eene
concessie na de andere most doen,
zoodat suiccesslevelijkr bijna alle ha-1
telijlke wettep togen Ide .Kerkc verdwe-
.nea, voo8EfCrspiderr sen, Udh hanse k j
de Centrumparitij haar redeo van be-
staan zon vetrtezeren dat hot wel- I
dra met de staatknadige en verdere I
eensgezindheld der katholieken ge-
,dean. zotn zija. Alleen I de kerkvrerlol.)
going had hen hijeen gebracht on.tbij-)
'een gehouden.. lijk-politieke strijd bad opgehouden I
en leiders vals W~indtl~hort tijdelij-
IRe meet~bet eenwige -hadden verwisr I
seld/rzou het Goetrtum speedig, at-
een~ralen en voor de Kathottekenda. t
gen..nanwelijkso meer staP ter:: behan'
delingi overblijven. Zi) zouden uer-
sichrompelen en steeds meer eafineds
snleler hun aantrekkingskracht Iver.
liezen. . ..
Ntett is reeds, senige tientailens.van
faren geleden, dat deze voorspellin-
gen werden vernomen en met de
meate besltsth~ld' wuia.~erden oan.


De wnd. Procurear-Genetcal,
3 1 C. S. GORSIRA


D~e, Glx- is voor kinderen

Voor alr~teen f 0.15, 'h akje inh./


Ellis ADan .
_ .I' .
I*. : i
118 DOD DES. z_
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs