Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00129
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 1, 1927
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00129
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

No.222 Zteda I cber1927 44ste Jaa gang
WEIBhD90RDE UAglSC A EhffDlIt Bad erscijn elen Zterag.Baseu vn dt bld: ~stvie traand Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
bonnmentpris vor Craga, Boair, Arba Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
en d Bovnwinscheeiladen er die mande Prils der Advertentiril van 1--7 regels f. 0.50; vo
fl. .- ij oorutbealig. 8 U RER. B. 14 80 AE 8.elken regel meer 10 cts.8 OIti-lf01taDI~te I 8 "'lheme ebe 0 r~d h al HOLLANDSCHE BANK V00R WEST-INDIE.


zoo n sildit R ende G lthitst 011 Volgestotr t fl 1.000.000.-
Heer~~~~~~~~HOD(BOR E.STROI S.KATO C.RCB DEVERR- ognsat/.vn e otep sstavodrngstnt geker

A~~~~~~~~~~sZ~~~~~~~em zegtd dat terwijio verchllnd onerpliidins egeendezrg.Me htsanrnn a dt, ntep
longezetenen, ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ O~n nietnebCnrn van deod eo- ord lemeeod n elged znd adee akvnided-... .~oelg
king, ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ n zic totroo den ledenandh van~l de Raadm InhtV V sgvrad ar egndintanhe eeoedae
It ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eog naar~ftc mane ieCraa ne o e oitezefmotulmkewa-ge m nictngn
en, ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ Celeblle en slechtssel tijdelijk hieres zin ee nhe n orkm D ehspakisvnzove e

1] heben eenzwak olitieorps, tege machtoverscrijdig. Haebij vard omdie inaanzie bij de be-In- & erkoo van Bltenladsche Wissel & Weed Gel
stilh 2 jaa zo der ommssais n in ve wijt S r. n ar r. J Kis, d s- olk ng t do n sijg nt. n o he Beov t Telgrafsc e Iltheali en
lecteur. ~~~~~~~ ~ ~ ~ CORSP~ENE Het Bestu heeftHM 'tBTE late tid rcuerGnralt mtedm etne nderct aa nhr


kke
ing komt. over het eedsformulier, waarin twee ventieve politie spreekt. Als dezelfde >>1
su e e rm,
De VEER ABRAHAMSz. Sinds ge-
Vervolgens heeft spreker het over eigenaardigheden voorkomen. politleman voor wat aangaat het re- sk zal hier maine agnorantie bekennen, noemd K. B. is de zaak geheel an-
centratie van macht in handen van Bevoegdheden in verdragen, wette@ pressieve en het preventive onder mij tot dusverre onbekend was. Te- ders, en de ambtenaar van het O. M.
mil. commandant, tetwijlburger- en koninklijke-beslaitenaankethoofd twee verschillende hoofden staatter- gen hetgeendaarmedebedoeldschijtit bij het kantongerecht is beyoegd en
arnbtenaren worden teraggedron- v. polite toegekend, verplichtingen wiji dat alles samen de stask van dien tc zjin, is reeds gereageerd door de verplicht tot al de bedoelde hande-
Dit alles is in strijd met art. 47 hem daarin opgelegd, kunnen niet politieman op bijua hetablfde oogen- geachte speakers die mi) vanavolid lingen, en niet meer de P. G.
het R. R. Ook protesteert sprj bij verordening aan den milit. Comm. blik nitmaakt, zal de toestand nog ge- zlijn avoorgeg)ananuit m nh aterm.o BLus. De ultdrukking ,,/astitietle
n eenige minder vieiende uildruk- worden overgedragen. Daardoor zal compliceerder worden handle bij aan- twee leden waarnit die ultdrukking dictatuar", men vergeve spr. het
gen, voorkomende in de M. v. A. verwarring, en wat verdragea aan- neming van dit ontwergi worden zal. bestaat, elkander over en weer uit- woord, lijdt aan inneriljke tegen-
leg et adres van den onlangs over- gaat sullen zelfs moeilijkheden kun- Madr bovendfen neent liet Beistuar m. slaiten. Om het terrain van het eene spraak. Die qualiteiten zijn onver-
4 Procureur Generaal en Com- nen ontstaan met de laden waarmee i. nu een ander standpunt so den te te betreden moet men het domein eenigbaar; die begrippen incompatt-
Baris Appel. die verdragen zijn aangegaan. Verder voren. In de artikelen 2 en 4 van het van het andere verlaten. En men is bel. Wat preventive polite bereft,
minister v. Kol. verklaart in de zijo er tal van bezwaren, door affli- ontwerp is er sprake van ,Hoofd der dan dadelijk in een heel andere ge- blijft spr. bij zlfu meaning. Wat den
dat wijlen mr. Gorsira een blj tairen die hier in den regel vreemd politle". Met die ultdrikkkirig wordt dachtensfeek. Ik ddnk U, M. d. V ambtenaar van het O. M. betrett,
a beyoegd vervanger van den zijn, de bedoelde vergunningen te la- ook bedoeld de prevenheve polite. schaart hij zich aan de zijde van
verneur was, zoodat deze gerust ten beoordeelen. En in de Memorie van Toelichting * DE VBER ASRAHAMSz. Sinds zijn er
reas kon gaan; en hier op Cura- Die beyoegdheld heeft men den P. staat: ,De agd. directeuren van poli- ook geen officieren van justitle meer
leat men zlch in een officieel stuk G. willen geven, en zeker ook om- tie in Nederland anoeten %Faken voor De GEMACHTIODE VAN RET BE- De opvattirig van het Bestlinr zal de
leerend over diezelfde autoritelt dat hij in Curapaoschen dienst is. Een de handhaving van wetter enz., v6or sTuua zegt, dat de uitdrukking jus- justitle in moethfkheden brengen -
jurist, niet lid van den rand, heeft de rust en veiligheld van den staat titteel dictatuar gebezigd is, omdat de want de P. G. heeft die beyoegdhe-
reat de bewering van het Bestuar aan spreker verklaard, dat hij dit onto en voor de bescherming van personeh term: dictateur, in het Eind-Verslag den niet meer, en voigetss: het Be-
e", dat zich geen luitenant voor de werp niet zou willen verdedigen, voor- en goederen; ten deze zijn het Hoord- voolkomt, en om te kennen te geven staur is de Ambtpnaar van het -0. M.
top, kking van luitt. detachements- al art. 4 niet, waaraan hI) een naam van polite te Curagao wel detelide dat de P. G. thans die beyoegdheden tilj het *kantongkrdcht sledits bulp-
leg alandant beschikbaar wilde stel- gaf, dien spr. hier lever Met zal noe- verplichtingen opgelegd". En in de heeft; en de P. G. is een justitieet officer
. 94'.Weet spr. beter. Spr. heeft alles men. Memories van Antwoord verktaart het ambtenaar. Het R. R. spreekt niet van '
ee" nabij meegemaakt, en weet dat Vervoigens heeft spr. het over de Bestaur: ,Staatstechtelijk (wordt) on- preventive politle. De GEMACHTIODB: Moet ik dan
9 officer zich toen niet alleen daar- eigenaardige positive, waarin de dis- der polite juist v'erstaan dat deel der De ambtenaar van het O. M. bt] sannemen dat de ambtenaar van het 0.
a r beschikbaar gesteld heeft, maar trictmeesters en de 'Gezaghebbers ko- staatstaak dat geticht is op de afwen- het kantongdrecht is een hutpofflicitr, M. bij het kstatongerecht sija eigen
00 boos was, omdat de toenmalige men. De Gezaghebbers stastr n.1. niet ding vaw gevaar" en verder:,Preven en volgens art. 31 stratvordering zijn baas is ?
aliverneur hem niet wilde benoemen. onder den Commandant, en militairen tie behbore in de earste plants tot de de hulpofficieren op de ordering van Het ontwetp werd bierna in stem-
hire madden wij yroeger geen mili- zijn niet verplicht .burgers te gehoor- taak der polite; repressive kome eerst ded P G. of den Off, v. Ju tith g- siilkig gebracht en MET ALGEMEENE
polite gekend, di ontwerp is zamen. in de tweede plants": Het Bestatic hostden natichten te geven ext ender- N VERWORPEN.
tog aemelijk, het veroordeelt zich En toch stelt het R. R. den Gezag- schnitt no blijkbaar een anderen grond- zoele te bewerkstelligen. O erigemF
hebber verantwoordelijk voor de rust, slag onder het oatwarp. Vervofgens verwij40 spr. Mar de M.--vPA. brr

a werdsch Ire ddeoobfCwron de Dankbetaiging.

Bestant nu de wensch naar alge. 18Big gGtfOffen door 118 talrg

Onthalling van het Mgv itieutindt-Standbeeld. h eg ijdk 8 as Ne I ri1 M ze no beenida888gh8a itra888
,neen" herhaalde Mt. Brantjes giste- gGilUFBilllG IBUR OFIIStigB 318$
ren, welke laatste ter staving van za -
De dag van -29 September was een der Z. D. H. Mg. VUYLSTEKE besteeg nu het tot zijn volk hem riep. Hij heeft zijn ne wooden nader opmerkte, dat de W88FY88 11 DB IRet Bolts hulp W88
glorietize dagen in de besehavin -geschle- podium, en aivorens tot de onthulling van leven gewijd an het weldoen. Veel bisschop zelf hem dit had gezegd. En geh601 68?8(8111 688, 80 bU geleg
zooaans od ge $Wise vt on vt" het standbeeld over te gaan, sprak Z. D. M. heeft hij gedaail, veel heeft hij ge bovendien: nog den. dag v66r hel ver- llBill V3B dG 110?11081180 HigBOF
er maar zoo wemag kent, en waarop een de volgende dlepgevoelde wooden. den, veel heeft hij gestreden voor zqn trek van Mr. Brantjes naar Nederland )8tig8 FBliglGHSo professia op 23
einjnolk Ntoon hee u7rke earlijkegej 88118 788 Mgl'. IBylst0k6. tr .d in lweenwas een leven van overhandigde de bisschop den gon- gezer, betag lk aan al 8100 confrt
met zooveel luister en jubel en dankbaar- Het volk dat zijn Lelders cert, eert zich in 1842 doo Paus Gre rius XVI verneur een lijst van desiderata ter t8FS, VM888811 OR 198818888 IR
held het eeuwfeest werd gevierd van de zelf go Despreking met den minister, op wel-
aankomst van den Priester, Martinus Jo- Het is voor mij een onvergetelijk oogen tot B1sschop van Cytrum verheven en ke lijst de de volledige gelijkstelling Opf6811t flattelikGII Il88k
hannes Niewindt op Curagao, werdweder' blik, dat ik deze hulde mag brengen ann benoemd tot Apostohsch Vicaris van met lasted en lusten dus! niet
om het idee geopperd, dat zoolang reeds mijn doorinchtigen voorganger, Mgr. Mar- Curagao, bekrachtigt deze groove Apos- P. A. EDWENS. 0. P.
ht Ca e re, m nh ndbva d tians Niewindt, eersten Apostollsch Vicaris tel zijn onvergoeld weaken door to voorkwT.ife heer Brantjes nader dat 8800r St. Ellsabeth's Gastbuts
te richten voor zijn eersten Apostollsch Niet ter wille van zijn waardigheid is dit getuiges: ,,Doritine, si populo tuo sum ontbreken van den wensch naar alge- .........
Vicaris, den Man van God gezonden, om monument voor hem opgericht. De waar- necessarius, now recaso labarem. lieele gelijkstelling toelichtte met de
hier te komen ultstroolen de zaden van digheld alleen maakt den man niet groot. Heer, indiest ik noodig ben voor .
christelijke beschaving, en door zijn verba~ Maar zijn daden, zlin leven, de vruchten uw volk, weig& tk den arbeid niet.,, mededeeling, dat de missile in geen
zingwekkenden en eerbled- en ontzagafdwin" van ziin daden en zljn leven, die wif voor geval wenschte prijs te geven de
gender Apostolischen arbied die zaden te onszienmaken hemeen groot man. In werkelijkbead,.wat heeft deze vrijheid om kosteloos onderwijs te BE IG TE
doen ontklemen. Hi) heeft den grondslag gelega Voor het groote Bisschop met gewerkt, niette- geven. Een vrijheid, welke ze ult den
Het Curagaosche volk wilde waiting geven godsdlenstig leven op deze eilanden, door genstaande alle endervonden tegen- d I
aan ziin groote dankbaarheld voor sijn Be- het stichten van parochies en het hierheen kantin en, voor de verheffing van zijn aard der zaak voor een ee zou ver-
schaver en Beachermer en Vader bij ultne- I reopen van priesters ult het moederland. liezen, indien volledige gelijkstelling $.S. A818F8f00Ft.
mendheld. Mgr. Niewindt moest zijn stand- I Hij heeft de beschaving gediend door het arm geknecht tolk ult de onweten- werd ingevoerd !
beeld hebben. opened van scholen. heid en achterHjkheld, waarin het ver- Doch de geheele aangelegenheid delbla rN Rv d nHm n beHoof r
En door de vrijwillige bifdragen van het HiJ heeft dli monument niet gezocht; Hu keerde. ? moet nog nader tusschep Minister en. Zonda of Maandag de passagiers en 15
volk is het standbeeld er gekomen, en ver- heeft het verdeend- Ja Mgr. Niewindt is de grondleg- S A ref S. S A
heft zich thans fier, in at de schoonheidvan Niet van Ons, niet van onze geestelijkheid eweest de beschaving, in Gouverneur worden besproken. Maar thne e acht E worod ttha rhard ew
zqn smetteloos marmerop het St. AnnapleIn, is het denkbeeld ultgegaan dit monument E* E dft kon Dh. Brantjes reeds zeggen :
de historische plek, waar Mgr.Niewindtge- voor hem op to richten. den volsten zi des woods, van het de gelijkstelling zal in leder geval zeer banta klessi whae inpA It brr chtn
darende zooveel jaren geleefd, gezwoegd, Het volk heeft het ewlid. En dearmee Katholieke volk van Curagao. Een be- belan ke vorderin en stellen aan de es de p ge
gestreden en gebeden heeft voor 'them heeft het volk zich ze f gellerd. Want het! wijs van zlin schitterenden arbeid mag gri) g kunnen wor n.
zoo dierbaar Curaqaosche volk. volk, dat zijn leaders cert, eert zich zelf. I heeten het stichten van zoovele pa- koloniale. schatkast, zal niet mogelijk Officilele Berichten.
Het beeld, uttgevoerd in smetteloos car- Het.staat aan U, volk van Curaqao, we zijn wonder het invoeren van nieuwe
rarisch farmer, door den Italiaanschen Leider te blijven eeren en zijn lessen te j rochies en het bouwen van zoovele belastingen. Terwifl de havenuitbrei- Sub. B 2o. en So. van de Gouverneme
kunstenaar LEONE TOMMASI, verheft zich op blijven volgen. s scholen. Reeds 30 jaar na zon aan- ding en de we enverbetering nog zoo. beschikking dd. 22 Augustus 1927, No.7
een prachtig voetstuk, eveneens in wit mar- Het stant aan U, trouw te blijven aan, komst hier, bedroeg het aantal katho- I'# waarbij onderscheidenlijk de tijd. gouve
mer atgevoerd. Het beeld zelfis2M.hoog, hetgeen Hij U geleerd beeft, om te leven liken 25 duizend met 24 priestess. veel vragen ments-geneeskundige M. R W. B. Berk
en het voetstak 2.60, Op de voordide yan als mensch en als christen. veld overgeplaatst werd van Saba naar
bet voetstak bevindt zich het ,wapenschild Gil zult hem weldra slen, hoe Hi) U wijat Hij was de vader der armen Laat het ,Handelsblad" maar eens Eustatius, en de did. gouvernements-gen
van Mgr. Niewindt, een Mathezer krds op op uw pilchten. Want dit is de geheele de weduwen en weezen hadden- in overdrukken wat de ,Amigoe di Cu- kundige H. L. Chateau van St. Eustatius n
een ongekwartierd veld, alt de vier hoeken ultdrukking, de geheele beteekents van dit hem hur. grootsten steun ; de ongeluk" ragao" schre6f en wat Mgr. Vuylsteke Saba, zifn Ingetrokken,
aangebla1 nua or e gelenko C2 zinsp mobaumen.t: onderhondt wat ik U geleerd kigen vonden bij hem altijd troops en aan den gouverneur mededeelde, wel- tieT jTheServest t I eeigekne7geTt nV
wapenspreuk:,,Domine, non recast labored. Gij zult Hem voor U zlen, in smetteloos verlichting. . ke stukken wif opnamen in ons num- polite 2de klasse.
Heer, ik weiger den arbeid niet." Daaron- farmer, dat door zijn kracht den onver- Zij, die in dit leven uttgemunt heb- I mer van 20 Augustus. Dan is in eens Ch. B. W. Voges, in het bezlt 'der
der: Martinus]oannes Niewindt, 1796- schtokken strljd verzinnebeeldt, dien Hij ben door hua. heldhaftige deugdenIduidelijkwatdekoloniew61wenscht." van bekwaamheld als onderwijzer vie
1824 -j- 1860, (de datums van ziin eboor- voor U en. uw geluk gestreden heeft, -- en door stipt den weg te hebben gevolgd I klasse, is tijdelijk werkzaam gesteld ann
te, aankomst op Curagao en sterfdag Eerste door zqn smettelooze blankheid, de zusver- Oranjeschool op St. Martin- en E. C. La
Apostallsch Vicarls van Carageo. heid zijner bedoelingen bij al zijn werk, hun door Gods Voorzienigheid aan- Onze college geeft hierna nog eens ga, in het bezit der akte van bekwaamh
Op de zijkantenstaat:,.Den Strydervoor gewezen,-al);dienooitteruggedeanad in 't kort weer, hetgeen wy schreven als onderwijzer 4de klasse is werkzas
Recht en Dengd," en ,,Den Beachermer en En na nog een woord van dank te heb- hebben voor ndervonden tegenkan-, in ons number van 23 Juli, en waar- gesteld als hulp hij het onderwijs in
Leader van d]n Volk." Op de achtersijde: ben gebracht aan het Comite, dat zich met ti en zij e alle.wereldache ge- in duidelijk en o;nstandig de verlan- der klassen van de Oranjeschool op St. Ms
Hulde van het Katholieke Volk van Caragao. de oprichting van het standbeeld beast I tin
Het beeld stelt Mgr. Niewindt voor, ge- had, was het plechtig oogeablik der ont- noegeis heb en vaarwel gezegd en gens van Mgr, Vuylsteke, die rechtens De heer C. Hoek, havenmeester en loA
mijterd, omhangen met de bissehoppelljke healing aangebroken. Ben tocht van ontroe- een leven Van zelfopoffering hebben en feitelijk de eerst en voornaamst alhier, is eervol ontheven van de betrekki
cappa, den mond licht geopend, als spre- ring ging door de menigte, toen het doek geleid, zich geheel en al wijdend aAn geinteresseerde bij de doorvoering der van loods en benoemd tot havenmeester
kend tot zijn volk, in de linkerhand het viel ep het beeld van Mgr. Niewindt daar het hell der spenschheid zif sterven gelijkstelling is, zijn kenbaar gemaakt. Curacao.
geopend Evangelieboek, en met desrechter- verscheen in al zijn schoonheld en groot' h h I bli'ven voort- En vervolgt dan aldus De bode van den Gezaghebber op
hand er op wijzend, als om alin volk te held en pracht. Hiet an erlanering za ] Bustatius, L. Heyliger, is ult 's Lands diel
leerendat in de believing van ketEvange Entemidden van'tgejuichenapplausder leven als blinkende sterren aan den ,Hieruit is wel h661 duidelijk, dat ontsIagen.
He gelegen is, de bron vah. alle geItak menigte, viel de Banda Excelsior met de hemel. Daarom zal de herinnering noch de gouverneur, noch de Minis-
de grondslag van de ware vrgheld en beseba Mgr. Nfewindt-marsch in, een prachtcom- an Mgr. Martinus Joannes Niewindt ter zich achter raadselen belloeven Oaderschelilingen.
tiseenkl SerefiguarzqoalsMgr. positiacoa oP en Curagnoschen musicus, eenwig blijven voortleven in de har- te verschuilen en den politics in Ne- Het K. W, schrifft:
Niewindt zich Ig Heel zijnieve get#ond DaarnabesteegdeHeerR.S.S.deLirnnoy, ten der Katholleken van Curagao, en derland te suggereeren, dat men niet Het is bekend, dat na den oorl
heeft, een onverachrokken strijder Vodi- Voorzftter van het Comitle, het -podium tot zijn glorielifke figure zal altijd om- precies weet, wat de betrokken ,krin- een versobering is ingetreden bij
wearheld en recht. het houden van de volgende: straald zijn da'pr een aureool van ver- gen" willed. Ze weten precies wat de jaarlijksche uitreiking van koninki
c. .t MMnier e aardeer hp ad de heven grootheld . . kolonie in zake de gelijkstelling onderscheidingen op 31 Augusta
een Comit6 van Dames, met behulp van 865ttrade Als plicht van hulde en dankbaar-, wenscht. Sinds de laatste jaren is' vooral C
worklleden van de Isla was het kerkplein held aan de nagedachtenis van dezen IViaar de laatst geciteerde zin in het ragao door die versobering getroff
versierd met vliggen en wimpels engroen{ Een groot voorrecht achtik hetop waarlijk groof$n man en edefen wel- interview spreekt boekdeelen. Wil en waar hetelderslangzamethand
k geheel bood een echt feeptolijken aan* dezen diig, big de onthulling van het doener, heeft de katholieke bevolking men weer op de kosten van 't onder- hield met zachtjes regenen, bleef b
Tegen Ianrbe n-sichAetkerk ein standbeeld. Mgr. Niewin for.eere, van Curagao erkentelik yoor zijn wija beknibbelen ter willevanhaveri- 0 ,Curagaodruppelen. Deondersche
te fallen at geis adh th' jiuTilk hfit livoord is moked voe rt Hadde grocitseta Athlvi rkestymwoog uttbreigingn .andere .avergen 9, Bn -die. Att..Jan pilgereikt
Boven in 4e gaanderij van het gebonw ik redenaars-talenten, ik zon den lof zqn zwoegenien strijden, zijn einde- dan onder 't motto, dat men met pre- vindt men elders in dit blad; het
van den C. R. L Volksbond hadden plants ultbazuinen van dezen grooten Bis. Tooze weldaden, hem dit standbeeld cies weet, wat de kolonie in zake on- er maar enkele. Ons ervan bewu
dgenoV71ks bmuzi rep ,Excelas eart schop, een van de grootste manner, opgericht, opdat de komende genera- derwqs wil . . dat dit onderwerp yan teeren aard
schillende Corporaties, wier vaandels in 't die op ons dierbaar Curagao, het beste ti@n dankbaar: den grootsten eerbled willen wij ons voorzichtig uitdrukkeppr
rend langs de muar der kerk en van het gedeelte huns levels, al weldoende en de grootste vereering on liefde Het duidelijkste en her meest er- Wij onthouden ons dan ook van eat
Volksbondgebouw waren aangebracht. hebben doorgebracht;. maar, daar Ik zouden toonen aan de nagedachtertis gerlijke in dit interview komt echter oordeel over de vraag of de onde
de HPH.hjde dn hh d as nu r die talenten niet heb, zal Ik, ---- geboor- van dezen eetbiedwaardigen Apostel verderop, als de gouverneur bet over scheidingen de daarvoor het me g
H. H. Leden van den Rand van Beetunr en tig in deze tropische zOne waar der Curagaosche beechaving, den de salarissen op Curaqao had. Hij zei in aanmerking komende personen WA
Kolonialen Raad, de voosnaamste Magi- het hart altijd zeer gevoelig is voor al emancipator van ons Volk. . o. a.: ren. Wel meenen wij, dat anderen It'
straatspersones, de Commandant der Troe- het schoone, voor al het edele, voor at Gaarne neem ik deze gelegenheld. ,Wat ambtenaren betreft zijn de sa. minder verdiensten hebben. Zoow
anms oTdc5 ag el de Ma s he r het verhevene, trachten citing te geven te baat om dispgevoelden dank to be- Y2 n m t uTt teh up -' onder de hoogste ambtenaren als on*4
pijen, en de Geestelijkheid. aan de gevoelens, die op dit oogen- tulgen aan db Gommissie die beast I der hen, die in de bestuarscolleg #
Te kwart over viff arriveerde Mgr. VUYL- blift in mijn hart opbruischen, was met het inzamelin van giften, aan soneel, dat daaronder het zwaarst ge- .areniang trouw het land gediend hebu
STEKE la cappa magna, vergezeld door zijn Onze dooduchtige Bisschop, Mgr. allen, die too welwillend met husine bukt gaat, seer nanwkeurig in te lich- n. -A
Eeees% ahr e TTned Txdee 1 n Vuylsteke, heeft zoo even in weige- milde giften bijgedragen hebben, en ten. Wij: noemen geen namen. Er z@v
een oogeablik daama L E. de Gouver- kozen bewoordingen het leven be- aan de Directie van de C. P. I. M. ,Maar er is nu weer een nieuwe fouten gemaakt en verzuimen te he("
new H. Scnorsonon, vergeseld door kljn schreven van dezen grooten en hoog. voor de groote en veelaijdige help duartetoeslag ingesteld, van tion proc' stelles. A bon entendeur, salut 1 .
militairen Adjudant, onder 't spelen van het geschatten Kerkvoogd, emancipator en zoo welwillend verleend bij het op terwiji er reeds een bestond van 25
"Withelmus centralisator op godsdienstig gebled, richten van ditt monument. proc. Een algenteede verhooging ech-
Onmiddelijk daarna besteeg de Voorzitter ter der salarassen zou terugslaan op
van het feest-comit4, de Heer R. S. S. Dr de hersteller van het Katholiek ge- . . 1 . . . d lijkstell d ljs
LANNov het podlam, en sprak het volgende loof, de groudlegger van het Katho- e ge ing van t on erw aan-
liek Volksonderwija op Curaqao. Mija vereering, liefde en bewonde- gezlen dan ook voor de religieusen
Opealogswooral. Reeds vijf jaren na het H. Pries- ring voor dezen grooten .Bisechop een hoogere toelage zou moeten wor- SYPHONS
terschap te hebben ontvangen, stak nopen mlj bij deze apotheose, dezen den gegeven, terwift er thans reeds
De lang verwachte dag is eindelijk de hooggeachte Martinus Johannes lauwerkrans, als miin huldeblijk nee r belangrt]ke baten alt scholen in de verkrUghaar bU
daar, waarop bet standbeeld zal wor- Niewindt den Oceaan over, om het leggen.v66r het standbeeld van dezen kas der inissle vioelen. (Cursiveering
den onthuld ter eere van den roem- woord Gods te gaan verkondigen roemwaardigen Apostel der Curagao- Red. A. di C.) TISCHER & C
waardigen en onvergetelljken Mgr. In liet verre Westen, om zielen te sche ,beschaving. Hier komt de leelifke aap ult de 1--3
Martinus Joannes Niewindt. De wensch winnen voor den golden God, Die Onder een dayerend applatia daalde de mouw I Hieruit blijkt, dat de gouver- gg
door de Katholleken van Curagno bij zich over ons land ontferrnde en to speaker van het spreekgestoelte af en legde near van Citragao ,,eenvoudig" anti-
verschillende gelegenheden genit is hem een zijner beste zonen naar hier een prachtigen lituwerkrans aan de voeten papistische praatjes napraat. Het gaad Participamos al comerdo an general
no to vervulling gegaan. Dit stand- zond om voor zijn helligen Naam to van het standbeeld neer. 4 neeh den gouverneur, noch de Loge los Im-Exportadores en particular, que
beeld van hun eeraten Bisschop, hun werken. en te strijden. Ja Martinus eeDak a et 8 dw g knou d aan, wat de:religienzen met hull sa bide a los subidos salarlos, que ganan
eersten Apostolischen Vicaris, zal aan Johannes Niewindt was de man der de leading van Gen Berw. Frater Richardus laris does. In Nederland zijn we ge. marineros en la Compailla "Eagle" nosI


het nageslacht verkondigen hun dank-, Voorzienigheid; zijn versc
ih jning hier door de ongens der St. Vincentiussehool lukkig zoover, dat zoo ongeveer alle mos obligados de conceder alostripulan
t
baarheid en liefde voor hun glorieu- juist in die somber dagen van Cu- een dangled gesongen, begeleid doorde partijen op enkele anti-papisten denuestrasgoletasunconsiderableaungest
sen Vader. ; ragao's verleden bewijzen dit feit ; .8 tda x slo 'van welgerneenden dank na dit conduit erkend hebbeo. En de sueldo; motive, que nos oblige a had
Dooduchtige Hoogwaardige Heerjalle hoedanigheden noodlytoor dat aan allen, besto de Voorsitter van het laier flebben we een gouverneur die an recargo de 25% sobre la tariff env
Mgr. Vuylsteke, die het Instfatief hebt I fijdperk, bezat hq in verhevett thate* Comlid dete Indr enddbpdlechtigheld. kalmweg di dware bemoeisuch en desde el lo. de Jupio pdo., quedando de
genome om op waardige wijze de.i Hij verliet zon vaderland, alleswat Zoo was de ple ht r.4hd on n huishoudelijke iniquisitie invert ... recargo madera, gasoline, kerosineygas@
groove deugden te vereeren van hem lief was, juist op het mooiste gel onp ebe pd volk van Curaqao En dat verschuilt zich dan achter Este aumento entrarA en vigor el 5
Mgr. Nsewindt, ontvang onzen dsep- gedeelte zijus levels, om zich hier glorienze figure dan 14gr. Niewindt, sym de ultylucht, dat de kolonie zelf geon Octabre p. v.
gevoelden dank. to wijden ann de verkondiging van bool van arbeld, strijd en lijden, ender de doorvoering der gelijkstelling eischt I Aruba 27 de Setiembre de 1927.
Names de Katholieke bevolking van het Evangelie, de veredeling en op- faspiratie van gas H. Oeloof, voor de vry- Het dt h ljd t ij !
Curacao versoek ik 0 het standbeeld beefing van ons volk. akbnool evanbe v un Volk, VOOrWO to hotyHand s net G.eAnn 13u uA(Lna eA. A. L
te willen onthullen, van den grooten Martinus Joannes Niewindt was de Gelukkig heit Volk, dat ziln Leldets weet zijn interview openlijk verklapt heefth A Op [.,ig
en roemwaardigen Apostel der Cura- priester, die voor mets Teragacitroke te eeren to hub nagedachtents in vereering wat er precies achter steekt . F M. Arends gente, oleta ,
qaosche beschavaig. waar zija priesterplicht en de liefde weet to beware.

Koninklifke N8AdN CURA00mboot Maatsch.

., NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristobal en Pto. Limon:
De elbksteHmg van her wensch naar doorvoering der gelijk- In de eerate sats dient te worden SS. ,,Stayresant" 13 October.
selling Van het onderwijs nist be- opgemerkt dat et bijzonder onderwijs SS. ,,Venezuele" 27 October.
00derwlis on Curanao stood. in Curaqao is omach-Katholiek on- NAAs Pto. Cabello, La GuaIrp, Trinidad, Barbados en Europa:
J P V Hoe zit de zaak in elkander ? yraagt derwijs, met 46n uitzondering: 66n
De Residentiebode" st*hrijft d.d. 8 het blad en het vervolgt : .protestantsch schooltje te Pledra Plat 8 ant" 4
Sept. als volgt *Het gewijzigde regeerings-regle- op Araba, terstrijl men er rekening "
ment kent de gelijkstelling eigenlijk mede dient to 9tooden dat leerplicht NAAR Pto. Cabello, La Onaira, Cumand, Pampatar, Carispano, Trinl4a
,HetHandelsblad" is weer naar den teeds sedert 1920 en bevat ter zake in de kolonie niet bestaat. Wat be- Demerara, Paramaribo en Europa:
gouvernear van Curagao thans met de zinanede: ,De overhead doet dit treft de bezoldigingen is de gelijkstel- SS. "Oranje Nassau" 8 October,
verlof hier te lande getogen en (het onderwija gellik stellen) door be- ling er reeds, terwijl ook vroeger werd NAAR New York :
heeft hem nadere inlichtingen gevraagd kostiging op den voet van gelijkheid bijgedragen in den bouw en het on-
omtreat de vreemde mededeelingen van het bizonder en openbaar onder- derhoud van scholen, terwill aan de SS. 'e*' n swgne" 80 OO be
van den Minister van Kolonian in de wgs." Doch de gelijkstelling meet missiescholen edn jaarlijksche toelage Bovendfen wordi een geregelde dienst onderhouden tusschen Curaqao-Mara
Berate Kamer, dat in de kolonie de nog la can wet worden sitgeworkL per kind wordt gegeven. In de laatste v. v. met de S.S "Atlas". "Midas" en 'Brion".

K ERK LI JST.
H. FAMILIE-KERK, SAN MATEO* *
Zondag 2 Oct. Plechtig feest van O. L. Vronw, Koningin van den allerhelligsten
akrans.
Afbaar Iteo a mis.
& Avonds half 7 plechtig Lof, feestpredikatie en Processle.
Gedurende de geheele maand October is er Lof lederen avond om 7 unr
der het Lof zingen alle senschen de latijnsche gezangen en liederen ter eere
Maria.
saTna ndW esas sc ,d f e n ne s oo rdeedi tie
rs.
VrQdag le. Vrlidag toeg4wijd aan het H. Hart van Jezus, om 6 unt gezongen H. Mis.
St. ANNAKERK-OTRABANDA.

MordeenHofeest gz a de nRo nkran orden met het Allerheilfgste, en 'savonds
on half zeven plechtig Lef, feestpreek, Processle en Te Deum.
Op het Rozenkransfeest, kan ledereen, die geblecht'en gecommunicegrd heeft een
en Aflaat Verdienen, telkens als hil de.Kerk bezoekt en tot intentte van Ziine
ligheid, den Paus, vijf Onze Vaders en vijf Wetagegroeten bidt. Deze aflaten
knen verdiend worden van at Zaterdagmiddam 12 unt, en zijn toepasselijk op de
eloovige ZIelen.
lederen avond gedurende de Octobermand is er om 7 unr ultstelling van het
helligste en Rozenhoedje met gezangen.
a stand n ljdag a de eerste VrlJdag der Maand, toegewijd ann liet Aller-
Om 6 ugrais er gesongen 8, Mis.-- Deaderdag midday is er gelegestheld tot blech-
n van at 4 unr.
It. ROZENKRANSKEltK PIETERMAAI.
Morgen. Hoogfeest van O. l... Vronw v.d. Allerh. Rozeakrans. Patrones der parochie.
081 8 nar, piechtige Hoogads.
's Ayonds on half zeven. Lof, feestpredikatle en processes.
Qedureude de Octobermated, lederea avond on4 7 ur. Lof met rozenhoedje eg
ngen ter eere van de Koningin v. 4. Allerh. Rozenkrans.
la4nday on Woeasdag 's avonds Lof rpet pre,@,
Sollecte-stormramp. Kathollake Mlasieweek to
Hot Bester van het A. N. V. Groep
dd. Antillen, deelt ons mede, dat de Amsterdam.
oilecte ten bate van de noodlijdenden, Van 5 tot 13 November a. s. wordt
eagevolge van de laatste stormramp te Amsterdam een atholieke Missie.
den Achterhoek fleeft op ebracht week gehouden, waaraan tevens een
som van f. 1840.05. Na a trels van Copgres is verbonden, waarop vooral
kosten f..88.20, heeft het Bestaur de inissioneering onzer overzeesche
som van f. 1751.76 overgemaakt gebieden zal worden besproken. Aan
het Hoofdbestuur te 's Graven- dit Congres sullen de voornaamste
e, met verzoek het tija bestemming C t rkzaam in onze
willen doen hereiken. De Groep ooenre I geb en, deeinemen.
eft ons verzocht haar beleefden Het Congres sal worden voorat-
nk te bptulgen aan allen die hiertop gegaan door een historische inleiding
bben bygedragen. over de ontwikkeling vooral van Ne-
8. $. 88?8888* derl. Oost-Indle. 1)an zal door alles-
Zaterdag morgen kwam het nieuwe fins beyoegden' omtrent de verschil-
sagieraschip ,Caracas" van de lende gedeelten onzer overzeesche
dD Line voor de eerste maal on- gebieden worden geschetst, wat de
haven binnen. Het stoomschip was missionarlssen daar bij hun aankontat
heel gepavoiseerd en werd blj aan- yonden eit wat zij er hebben tot stand
mst begroet door de mijitaire mu* gebracht.
k. Qp de 'Missletentoonstelling zal in
Des namiddags had er een piechti- den stand older overzeesche gebleden
e receptive aan boord plants, waarbij dete oaktwiklreling aanschouwelljk wor-
enwoordig waren & E. de Gou- den voorgesteld K. W.
erneur, verschillende hoogere Gou- so a to so a
rnementsambtenaren, vertegenwoor. *o 8 g 2
rs van handel, scheepvaart en .g wi ad lii
rs, en een ultgelezen groep van Da- $
en Heeren, die op de meest hof-
ijke wijze door de Heeren Agenten a .ms
Kapitein worden gerecipicerd. .,*
Ann boord beyond ich oo) de Hepr a
filliam L Davidson, Directeur van
ont''da
"'1"buenn badefdhe ubbr diz
t stoomschip op at zijne retzen
t S.S. Caracas, een dubbelschroet- a
mschip, dat 13 knoopen loopt,
eft 'n inhoud van 6400 ton; het is 335
bet lang en 51 voet breed, en heeft e
$tears voor 137 passagiers Iste klasse.
IR 888148tWang88. BS .
Het Jaarverslag van *de Kamer van
phandel en Nijverheid op Curageo a
r.het jaar 1926, en
n nieuwe tijdtafel van de Red D.
ae.
8188W Schill 900? tl0 508. Welled. 8
St00mboot Mg. .
7 Sept. lag in.de Lekhaven gemeerd ..
L door de N.,V. .Machinefabriek en .. o 8
eepswerf van P. Smit Jr. afgelever-
s.s. ,Cottica". -- p
let schip is gellouwd voor rekening il e
de Koninklijke Ned. Stoomboot an
techappij, Amsterdant, bested a r
r haren dienst in West-India. De
ttica" is ontworpen door den heer ZOillaart
E. van Dieren, chef-sclyeepsbouw- gedureade de alaand Aug. 1927
dige en ir J. A. Lambrechtsen, chef-
ktuigkundige dezer feederij. Schip Benengekongen yan Utigezeqd naar
machines syn gettouwd volgens de AR bay ( Aruba 34
gste klasse van Lloyds Register of x-caves


mometer week, in de schaduw, gerni- 1810-0888111%.
men ti]d 93.2 F..atts was er een zeer 19oenedagavond warden te Pfetermaal twee peksones affligheden door auto No.783.
geanimeerde stemming bij het wel is Een Jongejaffrouw brak haar arm, terwljl een kind ernst gewond werd.. Naar wij
Vernemen is process verbaaf opgemaakt tegen den auto-bes murder.
waar niet zoo bijzonder tairijke pu-
bliek. Op een dag a deze blifkt maar
|ll dni 1 lilclkatleee Bovennwi sche per S.S. ,,08888080" zal een
g ag
de arbeiders van St. Martin vroeger *4 *
naar Santo Domingo, om tegen het anuare zes calinder Chtrysistr
midden van het Jaat weer terug te
keeren, thasis gaan naar Citragao 62 TOOMig affillSOFOD
en ... bligen daar. andaar de groo-
te f eegte,, welke het stadsbeeld hier ..
op 31 Aug. j. 1. ves boude.. De prils bedraagt f 3750 met Inbegrip van 5 blanon
De sailwedstrijdqp zija volkomen .
geslaagd. I)e oude kampioen van on buItenbandon, kap, spathorden, 4 schokbrokers,
Philipsboug, de ,Rellance" (capt Luke ,
VIaun) heeft weer, na verscheidene gaSOilROMGtOf 80 918Citi8Chan glasreIniger etc. ete
jaren van on.thouding tengenvolge van
ultlandigheld van don e enaar, den
,, E
8tKUd aangebonden en woor de .zoo- "I
veelste usaal geWORu()a. Het grootste A 4.0 V 9. L Vl? e
deel van de bevolking was v66r de
,RellanCO", letWift de inwoners Vart
het Fransche gedeelte, die in grooten
overgekomen waren, qp de tegenpartij,
een boot. van ,Simpsonabay" wedden.
Ook de tweede zeilwedatrijd, n.1. voor SHE LI PR ODT CTER
kleinere booted, liep gunstig at voor de
Nederlandsche kant.,,,Seely! van Simp-
sonsbay ging met de I stricken. Hij PRIJSNOTEERING
Was Javersets:bikshe ederlandsche
publiek, terwifk agrk togenstanders, Gasoline ex pomp per trallon fl 0,68
$reorist vand Inon y Ffrians([ Gasoline per blik van S gallons ,, 3,90
op zijn hand had. Kerosene per blik van 5 gallons ,, 2,75
. De immmers ,hitting Hie calabash Mineral turpentine (vervangt terpentijn) per blik
blind-folded" en ,,placing of sticks" van 5 gallons ,, 8,50
wateta zeer amusant.1Er boden kich Cokes per ton . 15,-
v461 meer deeinemers sath dan er prij- Kero-gasolie, brandstof voor "Delco" installaties enz.
zen beschikhaor waren. Het verdient per gallon 0,34
zeker aanbeveling dete twee nummers "
het folgend (aar Wear ep bet pro- De levering van ,,Kero-Gasolie" geschiedt ultsluitend in
gram te plaatsen, als het kan met een drums van 80 gallons.
grooter natal prijaen;
'Ookde peardenwekistrijden mogen ,
een success genoemd irorden. go
De kanipioenen van het Hollandsche
en het Fransc.he Geddefte liepen i
de eerste rit tegen elkagr n.I. de race
rfe van Alexandef Ybrk pit Middle
Reglen en de ruin Yan Wrmand Oumbs
ult Gran-Case. Gok literjreer was het
een Wedden vark hePNederlairdsche
tegpn het Franselie Ghdeelte. York's
merrie was sets seller .ep won de
buitengewoon spatinett4e weds(qd la
twee heats, tot groove t@jdschap van
de Nederlandscist St airliners,
De voigenQe race v as nist minder sons fam----esus some seesset '
spannend. Het eene liaard (dat van
George BIlid6n-nit' Piaisdit Quarter)
won de eerste rit, ten g) het Wildere
(dat van Abraham Petershit Polebay)
de tweede rit wron, zo dat een. der-
de liegt belissen moes,- wellse door
de vos van Abraham qters gewort- OVARAL VERKilld08AAR. 4 --8
ten werd,
JArtagid mage worse ae 80k, UltSIUltSBILOO8tSDF 8 Sigat8ttSR 1-i.
Affete aef de fljustbTabaksooden
e e an a na uit bet Boston an th bareelat door hall eangensaal
hebber to ziinen huizes een drub be. : g agg '
zochte receplie. Z. 14 4. 0, sprak-de
aanwezigen eenkort .grelkewistwoord Mark KHEDIVE in
pakles van 25 fIs.1.


toe, waarop Rechter Desertine in wel-
gekozen wooden holde bracht. aan
de Koningin, Haar liefde vodr Hare ondeedanon en;Haar
belangstelling in .hua lot, wearvan Zit
zoo vaak blijken gegeIren heeft,. o. a.
door, zoodra de elegenheid stch voor-
deed, persoonl holdivoord te. rich-
ten tot Hare overgoesche onderdanes
door middel van. degadlo; spr. gaf
een kort overzichi vae Harer Mafes-
teits regeet a deed het belong van
dezen dag- omen en spoonle ver-
der een leder aan oin het national be-
wasizijn op deze ellanden te verster-
ken. Voorts sprak easi80 van de Feest-
cominleste nog een edikel woordje.


n


. .
De lampion-optocht 's avonds om 8
or was eveneests 'een success. Men
godroeg zich keurig gn neges, maar ...
gaf niettemin citing san sign blijdschap
door ult volls borst see to zingen, en
to happelen op do othat van de dar- MOTORSIlPS Sallings to t) talitags to
tele ultizie(L yan ,Ba%" Van St. Kitts .
en ,,Jenks" van Cul-deseas. De St. Mar- Pt0. Sole ub a sat Bartagena. Havre sat Baabare
tijners; 419 anders op.genigsdits droet- 1927. 1927.
geestige wijze feest vieren, Irwamen Si Ltabox 5th. Sept. 25th. Sept.
au tos' TherGas Her 0 3ra. Oct. 23rt. Oct.
-Jammer dethetvourwerk,4at reeds
op 25 Juni telegraphisch besteld was, Waltittgilt Inc 17th. Oct. Stil. Mov.
door de jilectate, verbjgdigg gegarende 808881 501 31st. Oct. 28 See
de orkaantild, niet, ag did sadkwam. Ffl88 88ta 14th, let. 4th. BR.
Daardoor werd het pas op 7 Septem- Ilead VB 28th IS). M. 888.
her 'afgestoken, nadat':or dien middag gggg
weer sellwedstriJd 4thouden was in HarlG 38th. Des. 17th. Jak
Oreat-bay,
Alles bi etkaar hebben we een web
geslaagd netn's BiAddy gehad, me) Therge ra 8th. Jan. 31st. 488.
op sportgebied een pserwinning, over 18grill 18th. JaB. 14th. WhF
de gtheele finie vachet Nederland- Frida 20th. Febr. tith. Mar.
it 3 emlitses e5tePransche Ligt a Pto. 88 elle, La 0tlayra and 'ttlettal.
sloten ? Zal de leges 1 Januartt ) SS DOttS 8180 4811 at Saata .Mart8.
in uitticht.gestel4e Opbeffing van in- pAsselig8ts.
voerr'echten en andere belastingen op
de Bovenvir. sittindell,'tildt eveneent *
een overwindat; het Nederland- Ompa nia Tr asa tlan tica
sche Gedeelte van Martin op het
Pransche beteekener, Zeal alsdan het BI Vapor
Ned. Ged., oniheven van de fiscal "LEON XIII"
listen, (welke het 5 r de uniformi- se espera el 8 88 Ostabra de Europa via Pto. Rico y Menezuela seguid
teitagedachte, on zijn geograS- el mismo dia pars el Pacifico via Pto Colombla y Colon.
sche uitzonderi sifie, tot an toe El vapor
zlin opgel a); en dus op * voet .van id, economischen se esperdi del Pactitco via Colon y Pto Colomblit 1 48 de $8taille
strijd qubi do n lat Fipesebe y seguirA el mismo dia giara Pto. Cabello, La Guaidi Tenerife. Cadia
Godealth, dat landers at meer dan eeks y Barcelona
kwart eeitw als vyije haven, die las- Ambos vapors agapitat earga i pasa)eros.
ten nietagokenth&eft, dastook op 1.os Agentes.
handelsgebted Met overwinnen ? Nons S. E L. MADURO & SONS
verrons I


pang.
et schip heeft 3 dekken, benevens,
promenade- en eett sloependpk.
et schip heeft een dubbeles.bo-
ingeright voor drinisiqater, voe-
water eri byandstof,.olle of water-
ast. De voor- en achterpiek sijn
richt voor waterballast. De by-
yoor brandstofolie of kolen be-
en zich in de zijden en aan de
rzqde van het ketelruim.
r is gelegenheld voor het vervoer
4 42 eerste klas, 20 tweede klas en
perde Idas passagiers.
'9arblatitag Curagas Araba.


Pampafar 1 santo Dominde 9
da lio 2 STan Juan t
Sto Domingo 5 caeas
St. Thomas 1
Tucacas 7
Vast Zee 1
""---*-
fital 189 Total 172
Tresalelingen verkeer.


)e beer Noe Pineda U. maakt be- Volgens bovenvermeld Jaarveralag,
id, dat to beginner. 30 September, werd in 1926 Curagao aangedaan door
I waste diengt i geopend voor pas- 7 groote touristenbooten, elk met +
Bers ch.vracht tusschen Citraga6 400 passagiers aanboord, door de
Aruba met de motorschoener meeste 2 keer...Br kwamen gedurende
assea", Deze* sehoener is voorden het Jaar 20.60' passaglers to Willem-
1 een Diegelmotor, en loopt 8 mijien stad aan, er vertfoftkise validaar 17.874
' unr, zoodat hij de reis.tusschen passaglers on het aantalitransito passa-
de eilandet kiin marlin in ongoveer giers bedroeg 27.993. 'Voor 1925 wa-
Mr. -ren vieze cljfeis resp. 14.124, 12.041,
foorzeker, een prachtige verbete- en 20.203. DWbelan stellfisg vooreons
L die den steun en de medewer- siland, F.egt 't V9 naal .ia het
g van het publiek en van den handel bultenla'td zeer 'toe. e Kamer son
t bijzonder verdient. Daar moet 't wedered willan raden : bevorder het
U. Het particular initiatief moet vreemdelingenverkeer. I'uragan ib ge-
h in dezen tijd van algemeenen knipt voor eea West-lindisch zeepad-
bloet on voornitgang doen golden. piaats.
e sterker en krachtiger zichditont-* QBiggintell ap St. MatWII H. G.
bit, des to meer zal het algetestedn Men sch one ult th. Miii'tin:
as ermee gebaat zijn. Ondanks et warme-weer de ther-


,, ,, ,, 25 ,, 0.76
10 Al 25
as as Is as *
10 0.25
M M H H
10 0.20
is n n n
,, ,, ,, 10 ,, 0.125


DAMAS
EGIPCIOS
.
MEMPHIS
Mirjam
SPORT


;Wggg it p~efO- af 88 11zal overtulgd zgn, dtat de


28-8


LA VIENESA


t negal-asreneG voor de Ned Antilles on .

8 11 & so


' Een goede en grodte beloffe voor of tot air 'Met 30 Jaal 10 er
de verbetering- der betrepingert tas- 50. 1801,@ tot en met 0
sbhbA Daitschland en Frahkrijk is het tal plants Abbben ofr Don den
handelsverdra dath ide linden titaps 26st Octoby -a.s. s'morg s. Jeri ne-
met elkandef oterEen wdar- gies air en volgende Doitterdagen.
bij zij elkaar het recht van mee'srbe- Belanghebbenden worden verzocht
gunstiging van alle artikelen toqken- den verkoop te voorkomen door de
sent ' nanzalvertag der sidrschal@gde Inte-
In een persgesprek verklaarde .de resten.
Franschevolpist# 9an- Hatage),:dqitle
berelkte ovei*eenkomht het bewijs le- Caragan den in October 1927.
verdq, dat de geeet vata LoctrqO door De Vaorditer
workf; en een Pdfilich blad schreef,
dat het voornaamste deel der over- H. J. Cohen Henriquez
eenkomsEvan polkieken aard lis, aflil ,
dsardood ite kanses op eeit tarleven- .
oorlog worden weggenomen en de
weg zich opeat vbor egn normal
economisch verk'eer.
De Fransche briefschrijver van een
der Holf.~blaten schetste de overeen-
komst als ,,een stap in de goede
righting."
,Tusschen de landed wondering is een
nieuwe gemeenschap van belangen
gelegd", zeide hij. ,Dit is onmoge-
lijk zomler eenig offer van de natio-
nale soevereiniteit. Voortaan bij voor-
beeld kan Frankrijk niet meer in vol- .
le vrijheid zijn tarief herzien. De
naam Locarno is in dit verband van ...- .
zelf naar voren gekomen. Inderdaad
heeft deze tekst een verre politleke -
strekking, vooral ten opzichte van Ma-
rokko en Fransche Koloniest in man- De Glaxo-melk is voor kinderen
dantgebieden ten opzichte van den onovertroffen.
Daltschen handel. Op enkele beper-
kingen na is hij er met d {en van an- MBRSing &, 00
dere laden gelijk gesteld. *
Waar aides op handelsgebled van > '
groove 8t1ensd d2e et ee d WAOffUV00R AMAAK
op het punt der dezetting ven het
Rijaland Frankrijk nog attild idet be-
reld schijnt toteenbethngrijkever-
mindering over te gaan,
Toen de overeenkompt van Lopatno
gesloten werd, is door dtQetimtempond
ferentie aan Duitschland die vermin-
dering in het voornitaicht steld ers --
.
Brand, de Fransche am van Bm- 158 KIST EClfW WASCANA
tenlandsche Zaken met tigar womalEnvANDITuaNastsMaur
Duitschen college t heapre-
kingen in dien Er gebearde Messing & Co., vertegenwoordigers.
echter niets, eik 8 tot dasver nog
geen stap- gelsomeis. De Dult
schers verlan ea, -ddt het bezettings-
leger, dat nog' 70.000 man be-
draagt, tot 40. zaL worden terug- The best
gebracht, terwi' de geallieerden (Fran-
sehen, Enge en en Belge mist la-
geridast 00.000 man willed "n.'Uew adisky

wok het leenwea-aandeel heeft in de
bashth Vast ddif0.Ri@maid didn.1. 8) ted
at 8 r
deTen6 7to anadaosniaga onthe Island
dedag Thef; Frap it verhoudingpgewijze betelf- en
de W d$deqR.
O h je Franschy verzet dreigen ech-
ter DesprpkingeiP zooal niet geheel,
dan ec grootendeals te stranded en
zoo see het goedt'&ffect der tot dand
gebrachte handelsafeteenkomst weer
voof eatY bdfangriff 'deel V6rloren 1/un-
neill ly bet thtweap niet in 't e
agemeen afrijdig met dels' geest van
gladn a e a 80Rie OO &Rd
dea oorlog, neg stqeds (gg 1 e Wit Unnendril
ke krijgamacht aan lietetting in het
Rijnland verblifft? 4 R TIT no. 1058, Gabardine, Wot;
Het ware zeer te wenitclien, dalde
Volkenhand tot een verandqrlag ein Voe ba1ilen no 3 e 5 Binpp
verbitedisk in dezbn toestaird sljn ge- Voetbalkousen, Kntebanden,
zag kon doen golden en zijn bemid- Enketbandea.
dealing verleened Wat viior de Elfro-
peesche polidekia 'tWalgerdeed, 'en "IMA 0 A
voor de Fransch-Dultsche betrekkin-
gen in 't byonder, van't grootste be- I* *
lang zots widn.


a ovos an
Rqeds meermplen is met t oog qp
de veskiedisivoor het Pied eatschap,
weike het volgenae jaar in de Veree-
nigde Staten. van Noerd-Amerika mqet
pleats hebbert, de naam genoemd van
gouverneur Sagh, een man van 19tsche
afkomst. Smith zou candident wordon DIgestort Kapitaal en Reserve fls 2.000.0
van de partij der Democraten (thans
zijn de Republikeinen man 't behind) Koopt en verkoopt wissels,
en liet heet, dat 61) een goede kans buitenlandsch bankpapier, coupons,
heeft. Hij wqrdt gepresen als een gemunt goud en silver.
popular, bekwaam, doortastend man' Neemt elden A dep6sito en o ent
maar .... hij Is itatholiek, en tot dus-
ver had de grbdie Republiek nog nim. chequerekening'en met rente-vergoeding.
mer een kathollek als President. Het Verschaft Retswissels, predietbrieven,
anti-papisme is dan cok vaardig ge- Circulaire Credietbrieven.
worden over een groot deel der Ame- Telegralische Uithetalingen.
likanon, want, zooals in verschillende Safe-loketten Spaarbank.
lander van Europa, is de Hetze tegen
Rome ook aan gene zijde van den
Ocean geen onbelband verschifusel.
,De anti-katholieke propaganda, waar-
mee o.a.de-Ku klax klan zich onle-
dig houdt, schi}nt niet te -zijn afgeno-
men", schdjft men blad in een be- .
showing over de verkiezing. En in 6-3 Bt IS 00k beter.
een oniangs in Wederlandsch gewaad .
verscheaen w@> Andr6 Siegfried wordt in eenige bij- .
zonderheden verbaald hoedatgenoot- PflmaqU81118112WitS8f8Che kaas.Non PIts Ultra.
schap de .,katholieken bestrijdt. De
schrijver schetst de Ku klux klan als Bettoemd als uitsluitend agent van de Scheizerische Krauterkase
seen strengen vorm van-protestantsch Fabrikanter Glarus, Schweiz, biedt ik mijne vrienden deze uity
nationalisme", waarvan .,de hoofdge- .. .
munteride kaas te koop a.an, tegen de volgende prg zen .
dachte overall inet enti-kathohcisape is.
De onstaarachijolijkste gprushtes Delicacy groene Cheese a Fl. 1.50 per blik.
doen daarbij de ronde. En de sohrij- Fijn gemalen groene kaas a Fl. 0.50 per blik.
mer vermeldt eep paar stealtlesculide C k Fl. 0.35 blik
American Standprd, een half-reaspdeq ones gr oene ass a per .
lijksch nationalistiqch organ der Khan, J. L. TH. HELDEWIER VIGNON.
die werkelijk vealzeggend moges hee- 4-4 Cartagena Straat.
ten. ,Weet ge', zeide het in qp
summer van .1 October 1925,1 ,day
an a ab$% 8 078G D 8meMCSDO 1180
onze agisterLegie deparipinoptyst Vidt
met papisthg 7 dat _de Idaragglity 81
ag(drfjarqp fitonzaMay(sta tra- At PlgEDO & Go.
tegisthe ter(einen toopt ?: da a ps .


:~~~ .UII B.. *


'I.


. _.lr--_l LI111.. ~_ I


I


I


5---6 ~ *-- -


'8ekendmaking.
De verkoop van Juweelen en van
golden en zilveren voorwerpen ter
Spaar en Beleenbank van Curagno
beleend lian den 45p Janu 20


4


Insenetrast V'f c.
Pas ontvangen een groote sorteering.
**
Rieten en Weenerstoelen togen zeer billijke present.
(pang, algt. en overtalgt a.


Willem~d IDtta 07898 $ed.. West-Indie.


Vorschott n


Hndelsorediten


o e
p
a e .
Koop, Yerkoop en Incasso van Wisselk, Cr#dietbrieven,
Coupons en Vreemd Geld tegan voordee\ige koersen.
TelegrafisQh6 uithetalingen naar alle werelddeolen.
Reis$redietbrievenen Ohdques van de
National (ItST 554td5 ORANOMARYO8*IE,
IVggr Workptity.
Safedoketten. .
Special afdeeling voor Incasso's.
A $25444tf4458.


------ -----s --------- -- --- 9- --
2.18 90orbedtielf r@bf of fel -
Overigens epft dd 1(athdlie3 erk
a
ZI[ 6 4 rak woficil, waarme-
de etnstig droet wordeir ge
hotidfi 191 adt hi li voor de Ro
me-lkite/s%$ia" ddit te dieer othhaid
actie tegetr" Mar te verselieiped 'En
zoo=ligt het vt r de hand, dat -Fen
katholleks candidatuarvoorde hoogate
weardighild irate Reputittek Jop %)
veriet AT stniten, al kent diron '915
Amerika geen staatkttndige artlied
op tpriticipfeeleu grbridela 110 dus
ook-td&a kathogieke Staats art Den
I is 1 tae a a e
schijnsef.


Atdbelsse~ang Azssuranrtle.


val


A~gRJCADRUGST


Simedige afievering van Receptone
Patantinedlollose an theinicallen
Srtgathe Parfootes on Zeepen
WIjnan no so t.ikeuran
ansphaerton van
Chosalade, Suakerwarea, on Kyakjee
Sigaramon Sigaretten Sodawater. q4 1,!otenade
vous a are say 094 AI INIS RER&BS55..


,c


e


N


CO


~,-~-.---------:


MELEt7 AR


4 -1


L


.L


btlHNSING&C.AGNE


war
ess., its...
'

d


.Ktbliscal-


Ba,


* *' HEE


IRF NGIH HRMC


8hevro~~lt No 2


~


:.I


I\
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs