Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00128
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 6, 1927
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00128
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

No, 274 aterag 6 Augutas 927.44st Jaatrgang


IeE DI CURAC AO

WEEl(81sAOD 11008 DE GU If lqG OS G FIE EIhA flDE 1


it Bad ershijn elen aterag.B~ieau an it lad:Pasori Ottabada oor het Buitenland per jaar fl. 10.-
bneetpjsvoor Curaqao, Bonaire, Arubaa nel j k umesf. ,5
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden Rdministtratie: St. Thomas-college.nderilnmu E .5 rees .00;oo
fl.~~~~~~~ 2. i oriteaig RUK 5 E 8 8 L .1 80 0AER 8. elken regel meer to cts.


en Id ~~Hoevelen, wier leven absolute leeg, sterven en bij horcde'rftalien tot den -
Sen waardeloos en doeljpos is. 'It Be- bedelstaf worden geebt icht. O, als het O LN S H A V R E T ID .
o e o grip varn een hooger leven zijn ze eens bezitters van goud nijnen en onie-HO L N 8 EBA KV 0 W ST ND .
op cen op.volkom-en kwi t geraakt. bronnen waren, wien zulk een lot
We1 zelden zal men in de wereld- overkomt, ge zoudt de :legraafagment- .~pt;1 1 5.000 )000 --
Althete le a.gescitiedenis een tljd- aantreffen, die schappen aan .'t z~k~; inen marn '~ltle *1 ogso~ f ,0.0
ldnzal de wereld wel een tijd zichn rdo karakterizeert door een zoo die Roomschent a enitrefas ogsotf .0 .0
Reked hebenwaarin veel zoo hoog mogelijk opgevoerde sucht niaar aaglgnedvn eio etu
rehsliep, als thans. genot, naast een zoo groot mogelijke Ien deat moeten we 6, :zoo vo-orzich- HOOFDKNTOOR AggEOIA IKH OR CR~S(ere~)
Deheiligste begrippen van eer, fat. geestelijke leegheid, als dtevan thans. tig mee zijn vanwege Ide internatio- HU li H
aen moraliteit, die sinds eenwen. Men heeft zelfs 't oog voor geeste- nale verwikkelingen. Bo edien: waar-
taoden hebben als de eenig ware en lijkte schoonheid en geestelijke hel- om onewre zic lide ne K 1T 0 0 R 0 UIR A Q A 0.
liadvlle, worden gewoonweg on- denrmoo~d verloren. aan de wetten van den ~aven Calles;
at bve gze.Met een enkele Boks- en andere kampioeneni wor- dan zal hun geen haa f. op 't hoofd
bweginig wordt als verouderd en. den als de heldenf der natie vrerbeer- gekrenkt word~en. TMidr wat voor iteemt Geslden g Dirposito. Open Spear-Rekenilngen.
areloos op zij gezet, wat eeuwen- lijkt. wetten zijn dat, die eelt priester ver- Opent Rekeningen-Conlsant met qente-Vergoeding.
dals het heiligst bezil der mensch- 't is of de grootheid en glotte van bieden een huwelijk In fe zegenen, op in- &~ Verkoop rlan Baltenlandsche Wissels & Treemd Gield,
wer bechowden inderdaad een volk er mee staat of valt. satraffe van met bruidspfaar en getui- Beszotcgt Telegtraftsche Utehetlin en.
k a.Hondardduizenden verdringen zich gen te worden gefusilederd t Wjat voor rdeblundfermsal mrcnepes~ mey
ndtde menschheid er wtl bij .om den grooten" man te zien. En kwaads, wat voor st~abtsgevaarlijks Gedebeen&elislsimicnEpssopay
argeen die 't onrustig jachten van de wereld-pers staat er vol van, alsof kan er toch steken inl eelj katholieke iVerstreit Credieten san den plandel.
8 oennmensch gadesiaat, er nIIets beters en edelers aan 't publi'ek howelijksplechtigheid 7 ii esn iettemin Ult~oering van Effecten-Orders. Ve~rzilvering llan Coupons.
Actnnaar bezit en naar genot, -- viel voor te zetten. wil de tyrdn Calles zoo ifes niet heb-;
91' uvnbeweren. E~n ,als~ een nalti met leenwenmloed, ben. Om no-de katholi eni voor zul- BEHigg IfIN A 111 Il BA 'fKE
Toen er enkele weken geleden in met ect-christelijk heroisme, strijdt ke btoed~ig~e bruiloff'en vrijwaren,IIlnu n n n u .
We eelvan Europa eenl zonsver- voor zijn heiligate rechten eni vrtjhre- heeft de Paus voorM ic tidlk
strng te aanschouwen viel, liepen den, en in dien. strijd zljn bloed ver dehweikwegvig danigver
znden en nogmnaals duizenden ult igiet, dan wordt dat door de wereld- Izacht, dat Roomache e ren kun- ;REPIDM# 1 U 0 IB IAT I I RIO
dtnatuurphenomeen te zien. pers ternauwernood 't vermelden waard nen huwen wonder usmtva
Och, un z de ret,'t kmt zo gecht.een geestelijke. Zij ne ekander, Vertegenwr. te New York : NATIONAL ~BANK {iF COMMERCE IN N. Y.
en~~ vor.'t Is om te knarsetanden" schreef gekmield voor een altaarl tht man en NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
oogig t erijsook bij een een kroniekschrijver. Ja: vr~ouw en hebben daankepdei tot tild INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
Stlikean-ehs. i en wijie aan hun verptithting -vol- te London: NATIONAL PROVINCIAL BANK L.TD.
Alsee ofanerschandaal, betzljj 't Is om te knarsetirnden als m daan. Tot tij en wijie, Waant natuar- Ite Paritsl: Socittr GANBRALe Pous AVORISER ETC.
t aascapeljkof familieleven, eenerzqjds leest, hee, nze geloofs- lijk zal de Kerkvervolgibg wel eens i
a scaduwwierp op de zon der genooten in Mexie o-rden germr- ophouden strenge en,'ditarbij Jn
bleezedelijkheid en eerbaarheid teld, alsof Nero, daair -regeerde, en rechivaardige meesters 1'egeeren nieti -
fatoen diectwas de publiekel men anderzijds moet constateereni de lang en met- luister. igltn dan de
nie rbi om't te veroordeelen en onverschilligheld der wereldpers ten aldus gehuwden de krgken worden !m aken staan wonder zijn invioed en kirankrzathtigen en sanatoria voor
branmeren.Luide sprak het pu- aanzien van die growelen. Als Lind- binnengehaald. Welk ee~ ureugde zal ieindigen in ernstige buiterisporighe- drinkers.
ek ewtenerzijn veroordeeling~ bergh ik gun .den dapperen jange- dat zijn. En wat 'n ver dming zal deu. Er worden 4% milliard mark per
r lt d mnshheid, die volgens manr alle goeds -- te New-York wordt dan over Mexico opgaal Iloge diei Tallooze mannen en Jongelieden, ja ijaar voor alcoholistische dr~anken mit-
woord gvanTrtuld iaan ,vanatre g huldbigd, sete tint m en zells heeerl ijd spoedig aanbrekenl :' elfs vrouwen en meisjes, geiren~ zich gegeven en bovendian meer dan 2
risten is" ngeved zcah erdo geve-~ kubi-V l_ M tcers pgnger a te zijner er r bfmeil "ooae e v buiten feestelilke gelegenheden ,nietl millard mark voor zi~ekeninrichtingen
Te evedi no srakhetgeoelal inMeicoeenjogemn ekri-hedend~aagsche genohtzn' en een van- genot van geeltittke dranken en la vast acl n wonder te brettgen.
n zedeljkheid n hearing wordt en geifasFHeerd, root m!en uilijtinh :ervn t e'acooms tenl dit tof een vydiffelijke gewoon- : Dese anta uan. 63% milliard marknakbe-
Teenoodi zj de geestelijkte dit ult patcleecrepnete rilgte!di p edrikte wordern. i wifet thieer dan lang uiteenzettingen,

R-elipennie we vn dn hme venemn.Nu s wardatCales- shrjve, utgvaadid dor e Jitall dele V" ols adelad Ihoewefdeig e iftlan vn aco


g
dan voelt ge je op je gemak, waaraan we dra gemeerd lagen. Hoofsch genijg en gebuig, g
li
jdend langs elastische sauctsse-de- maatschappq stggen.
eetemaal thuis war 'm voorname. Werd, op warande-trap verwelkomd En plots pikdonkerte '6 Victrola of Boulogne'achtige lianen, met jachtge- En toen verscheen er een getul-
zit in de aangeborene, niet aan door lt. Driebergen onder 'n: Kijk, Brunswick Panatrope sette in analsche weer bengeland over papnatten schou- ba Maleser op 't dock, met z'n
leeren gave van recipiceren. dat vind ik sardig, dat je gekomen orgeltonen 'n Andante of Foga in. der, terwiji mijn drie boys als gem- aap aan '0 lang tonw, en m'n hart glag
as punctueel 8.02 aan boord, vol- ben, en zoek nu maar gatew 'n goed Nu zullen we 't hebben, lispelde zen omlaag cabricolden, en m'n drie open, dacht treer aan Jim en Coecoe,
5 invitatie in smetloos pas gestre- plaatsje, want 't zal wel volloopen. m'n bar, en jawel 'n symbolieke honden zich op de Qulllrand heesch m'n twee darling-motakeys, die nu in
on wit, schobn snit 'n eenw of zeven En de stijlische frissche hel verlichte renze-schelp verscheen op 't witte blaften, met den start tusschen de den apenhemel in de pinda- en pisang-
achter was zaal, waaraan 't riet-serre-ameuble- doek, vervaagde, en wereldkaart ont- pooten. velden aan 't asbyrieten zijn.
Precies vijf minute over acht kwam ment 'n opvallend hollandsch cachet plooide zich vol donkere stip en en Zoo'n oerwoud overweldigt je door Je aroet elgenigk, zooals ik, jaren
beweging in de langszij puffende gaf, liep vol met 'n vaartje. plekken, allemaal stations, ra inade. ziju grootechead, imponeert je door met apen hebben amgegaan, om die
%launch met trossen vastgeplakt Kortgerokte-en-gemouwde dames in rijen, factories, nederzettingen, boor- 't forqch-massale, maakt je door eenig meesterlijke opname te kunnen
. Ban onze tot ferry gemetamorphoseerde alle kleuren van de regenboog-creaties, terreinen van dit zich meer en meer z'n ongebonden woestheid huiverig, appredeeren.
Itter, en we golden tiktakkend door heeleboel heeren in 't wit, kleineboel ontplooiendmachtig petroleum-bedriji. pertsief, stil. Je horde duIdelijk iktenminste
kabbelend havenwater heeren in 't zwart; wit costume van Scherp, ek, horde ik naast me. Wel lusde verkondigt de jungle 't trompetterip protesteerend stac-
Zat kalm op gecanvast bankJe, naast die zwartelingen wapperde hoogst- Was zoo evident, dat ik er niet op Gods majetitueuze-scheppende kracht! cato-gebrul, om m toch los te laten,
ee druk converseerende dames op waarschifulijk nog aan 't drooglijntje reageerde. De twee pootige-boomvellers met om die gladden stam eventjes te nemen
id, peinzend te stared in de ons van den Willemstadschen chineeschen Toen kregen we een lesje in de caf6-au-lait-velletjes, die plots ult 'f en met cocosnoten te gaan smitten.
Orgrhuivende omhullende pikzwarte waschbaas. petroleum-wording. wirwarrige onderbosch te voorschip Totdat einddlijk die onverstoorbare
t"8ternis Naast 't wit gespannen dock, twee Geen uil zijnde, kost ik bezwaarlijk kwamen, waren eenig. 19taleische typetitig 't touvirtje vierde,
kilin noodkreet, reeds jaren geleden hollandsche viagged en twee geel notittles maken; dehier, wat er mij Er zat pep in hun bijigezwaal I en 't weigedaan Darwin-voorvadertje
esiaakt, om meer licht om 'n zee geverfde drums met C. P. I.M.,spre- van bijgebleven is: Je hoorde de vinnige slagen, je als'nwervelwinddenboominpooterde,
an licht op onze beide fevers, als kende emblemen van 't reusachtig oile- Petroleum wordt gevonden in ge- hoorde 'm 'kraketi, zag 'm sidderen, en van heb sk jou dahr er op los beet,
der eerste eischen van 'n wereld- bedriff. steenten van verschillende geologi- zwaalen, bom, daar lag le, de trat- en cocos- nA cocosnoot deed neer-
'90 in wording, bleek, helans, niet in linkerachterhoek der zaal 'n wel sche formatics, waarin ze in fijue sche woudreus, en grinnekend wijs- ploffen in 't pas gesneden alang-alang,
eslagen te z n voorden buffet, er achter de palate druppels verspreid is, verzamett zich vingerden zich de hakmanneties 's En toen ?
008 eenig n tuurlijk waterweggetje kastelein, er om heen 's zwerm kell- in holten in den road, en staat daar zweet van verhitte beparelde weak- Toen niks, Want toen pinkte een
tear zee is nA zonsondergang nog ners, nu eens wonder 't eenwige pot- onder sterke druk lag van bijgemengd branwboog. of anger willekeurlitig de lichten aan,
4teeds heelernaal kopje onder gedom- loodje met bloc-note. sameageperst aardgas, zoodat bij aan- Je krjjgt op zoo'n film aanschou- en kwas or *0 olitant met 'n langen
belds in 'n reusachtig fluidum van Op diverse tatelties beers 'met boring spuitende broanon entstaan. weigk.'n kl)k ap 't pionierilwerk, dat. anutt,. dadht u, toch niet, a heeft
%tzwarten Oost-indischen stempel- sigaren en sigaretten, m.1. w. w.). n. Als Ik hier nu neg bhoeg, dat pe-. aan zoo'n tileuhre petroleuin-neerset- opited libdis, geen olifant, maar 'n
as ** m welke raadselachtige letters elk petroleum waarachijnit)k want or ting vastzit. oddgewone ke hier met een bhid bier
booP, dat Ir. Meyer, de nieuwe Di- re htgeaard hollander pardoes 'n be- zijn nog andere sententies 'n dis- Eerst mija-iagenieurts er op ult, alet on limon de en soda whisky, getolgd
En naast die millioenen werkloo- voor de malsplantende bevolking zou- *
zen, staat een ander leger iran mil- 08 WOf UI 60 den kunnen opened, indien deze ult- Bekendmaking. no v
lioenen, dat in genot en weelde zijn . vending ook voor Java in practische (") C ) I
heiligste en edelste goederen verspeeld trialsatengel zlide'l toepassing zoude kunnen worden ge- De Administrateur van financing
en vergooit. bracht en zulks eenigszins op bet maakt hierbt] bekend, dat de brand-
't Is wel de wereld op den kop. E. L. K. Schmillling schrifft hier- voetspoor en in navolging van de kastzegels voorzien zijn van een op- MI881E-NIEllWS.
Ook tot ider is de genot- en weel- over in het K. W. van d. d. 30 Juni rijststrool die in de befaamde paper. druk ,,frankeerzegel" en met overdruk
dezucht, met geheel zijn asleep van het volgende : fabriek tot Padalarang sinds 5 jaren 3 cent, 10 cent, 12%, 15 cent, 25 cent, Zilveran Prof88818f608t Van 118 8?
geestelifke ellenden, doorgedrongen. zoo goed tot Dapier blijkt to kunnen 30 cent en 50 cent, op 3 October e. k. Zll8tSF8 Octavie, Zachea en MIial
De geestelijke zon-eclipsen in ons Onder dezen weinig ernstig klin- worden verwerkt; bevreemdend is al-.in gebrunk sullen worden gesteld en
maatschappelijk en huiselijk leven kended titel trok eenkortberichtmij- leen, dat het bij deze 66ne fabriek]slechts ten postkantoreopCURACAO Op Vrijdag12 Augustus a.s.zu
worden met den dag veelvuldiger. ne aandacht, dal in het weekblad de gebleven is ea zij voor Java geen na- (verkrijgbaar zullen zijn. in het Hospitaal St. Elizabeth
Velen schijnen het als een onaantast- ,Deutsche landwirtschaftliche Presse" volging heeft gevonden: wellicht is de in verband met de geringe oplaag, Eerw. Zuaters OCTAVIE, ZACHEA
baar recht te beschouwen, op de eer- van 21 Mei, No. 21, voorkwam ; het reden daarvan, dat het vervaardigde zal slechts ee 1 beperkt aantal com- NioNicA, naar zliveren Professiefeel
ste plaats te leven en te weaken, am luidt vertaal aldus : 1 paper wel in Java kan mededingen plete series aan het loket worden vieren.
te kunnen genieten. En dan east, ,De berichigever der Hongaarschelinet het ingeveerde, maar zulks nietverkocht en derestgereserveerd won .Als een glas waier in Godsnaas
wordt er gedacht aan de plichten die ,Landeshandwerkkammer" deelt ons of nog niet kan doen bij den ultvoer. den voor gegadigden op ChragaAen gegeven zelfs zqn loon niet misses'
men tegenover zich zelf, zijn haisge- mede: de geheele wereLdpers reeds Voorts vergete men niet, dat het rijst, in bet buitenland, die voor de door zal, hoe rijk aan verdiensten mod
zin en de maatschappij te vervullen houdt zich bezig met de alivinding stroo niet is een volstrekt en daard hen verlangde hoeveemeid sckr(ftelzyke dan met het leven ziJn dezer dris
beeft. van den Hongaarschen scheikundige, door waardeloos afvalproduct, maar aanvragen moeten indienen aan.den Jubilaressey, die reeds 25 jaar zich ad
De wereld, en ook wij, moeten te- den Ing. Bila Dormer, Directeur van dat dit ook als ligstroo en veevoeder Postdirecteur, welke aanvragen ulter. onverflauwden ljver en steeds groelea*
rug naar den eenvoud, tot de sober- het chemisch laboratorium der Hon- wordt gebezigd en ook nog op het lijk op 2 October meeten zijn ont- de liefde zich geheel en at gews
heid en zelfbeheersching, mv a. w. tot gaarsche Staatsspoorwegen, nitvinding, veld goede diensten kan bewijzen voor vangen. hebben aan het edele, verheven werb
- het Christendom, dat de beste en waardoor ult den stengel van de mals verbetering van den bodem na on- De toewijzing zal op 3 October e.k. de christelijke naastenliefde. Met wel
eenig deugdelijke teugel is tegen het cellulose, kunstzljde, ja zelfs films derploeging of verbranding; hij is plants hebben. Deze zal watineer het een jubef en dankbaatheid mogen
teugelloos zich uideven. Vervaardigd kunnen worden. Voor de dus veel waardevoller dan de cocos- total der aanvragen de Agereser- dan ook dien grooten dag herdenke
Slaagt de hedendaagsche maatschap- practische toepassing en exploitatle bolster of de malsstengel en dear door veerde hoeveelheid motht overschrij. dat zij, nu vijf en:twintig jaar geledes
pij daarin niet, dan keerea wij terug (Ausbeutimg) daarvan is reeds eene is de opkoopprits van het rijststroo den, ponds-pends gewijze geschieden, zich geheel aan God gegeven hebbe
tot het tijdperk van het Romeinsche MIj. met deeineming van Amerikaan- allicht hooger dan van deze twee. met diest verstande echter dat zoo om te gaan waar Hij ze zond, en zt
verval met zijn ,brood en spelen," en sche finducieele groovee lui" tot een Maar mocht blijken, dat inderdaad mogelijk ieder aanvrager minstens 44n te wijden aan het werk, dat de g
wat daarop volgde: de instortingyler bedrag van meerdere millioenen dol- cellulose (wal)ruit 0. a. en vooral pa- stel ontvangen zal. hoorzaambetd van ze vroeg. Lan
maatschappij. lars opgericht. Deze ultvinding heeft pier wordt refyAardigd) en kuristiiJde Gegadigden in het buitenlaa6 zijg jaren zijn zij .hier in de Missie weth
voor den landbonw enorme (unge- voor een lagren eindprijs uit den verplicht hun aanvragen vergezeld te zaam geweest, afwisselend in de dd
0 seesse heure) beteekents, omdat door de mo- malsstengel kon worden verkregen, doen gaan van een premise ter waarde gestichten : het Hospitaal, Montecri
gelijkheid van to geldemaking (ver- dan zou de beteekenis daarvan zeer van de aangevraagde zegels en van Zaquito, overall met dezelide lief
PUNKTROLLER wertung) van den stengel, die vroe- v6rstrekkend,, Ja men kan wel zeggen de verzendingskosten. Gegadigden in en geest van offering, die het kes
het eenige apparaat voor personen, ger siechts als brandstol en in geval onoverzlenbaar zijn; dat is dus onge- Nederland kunnen het bedrag shorten merk is van de ware Liefdezus
die slank willen worden en blijven. van grooten voedsehood, voor de veer betzelfde, wat ook voor den co.; bij het Departement van Kolonian-en Haar loon moge groot zijn hiernV
voedering gediend had, de voortbren- cosvezel geldt. Zal nJ. de cocosvezel sullen het bewijs der sorting bij hunne maals; maar moge God ook hier reijM
ging van maTs eene zeer rendabele te zijner tijd in eenige dozijnen fa- aanvragen moeten voegen. Bruiden riog vele jaren spare v
TISCHER & CO., zal zljn. Die stengel vormt nu nist brieken machinaal worded verspon- Gegadigden op Curagao moeten bij haar zoo verheven en verdiensly
3-3 slechts een zeer waardevolle grond- nen, c.q. voor een deel gewevert,,dan de indiening van hunne aanvragen of werk.
stof, maar daarvan zoude, nadat vol" beteekent zulks n1et minder, dan dat het bedrag daarvan deponeeren bij Onze hartelijkste gelukwensch
gens die nitvinding de cellulose er er naast de katoen, wol en jute een den Postdirecteur of ten genoege van aan de drie Eerw. Jubilaressen en a
R 0 0 1( T nit zonde zijn getrokken, een dee0 vierde massavezel zijn intrude in de dien amblenaar zekerheid stellen tot de Eerw. Moeder en Zusters van h
van het resteerende gedeelteeenvee- textielwereld zoude hebben gedaan. dat bedrag. Hospitaal-St. Elizabeth,
wMISS BLANCHE* M nd a Te b t nw dde vo ts soortgcehl s meend s em I BoGe digSdenMoaptide and uba 008110 8818.
Sig8FOttSB wing van mals, waarvan zich in Hon- want ook hierbij heeft men met wel Saba kunnen het bedrag van huane Naar wij vernemen. zal de Heer R
garije sinds 1921 de behouwde ult- fantastisch te neemen hoeveelheden aanvragen bij den Chef van het post- J. BEAUJON Ja. Geraghebber van
verkrijgbaar bijdevoornaamstewinkels gestrektheid met 450.000 ,kadastral aan grondstoffen te doen en dat wordt kantoor ter plaatse storten en sullen Bovenwindsche eilanden, reeds sinds
1. BAIZ. Agent. joch" vergroot heeft, eene verdere eerst ten volle duidelijk, als men denkt het bewijs der sorting bij hunne aan- eenigen tijd hier als assistant van de
vergrooting zal ondergaan, waardoor aan de wereldproductie van mals; vragen meeten voegen. Dir. van Openbare Werken werkzaalat
Pas agtVasg81t: wel eene prijsdaling van de vrucht daaraan nemell de Vereenigde Staten De opzending van de toegeweren dezer dagen naar Holland vertrekkesk
Nienwe poorraad en grootekeuze zal pleats hebben, maar de Hongaarddeel metongeteer70%. Alsconcreet- hoeveelheld aan gegadigden in het waarschijnlijk per S.S. Stuyvesant of
Belgi b 1 rt el sche varkensfokkerij en mesterij ren- indrukwekkende bevestiging hiervan buttenland zal geschieden per aange- Donderdag a.s.
88 8 V OS Og 8. dabeler zal kunnen worden." herintler ik mij nog heel goed de teekende brief, terwiji het eventueel Reeds tijdens het verblijf van 18
Witte as gekloartle slaurtagels aideeling mals" in het reusachtigg door hen to veel geremitteerd .bedrag J. VERSLUls op dit eiland, werd, nast
en alle benoodigheden Voor moderne Aldus dit bench, dat belangrijk ge- Agricultural Building der Wereldten, tegelijkertijd zal worden teruggezon- verluidt, de Heer R. J. BEAUJON JR. d
Badkamer-inrichting. neeg werd geacht, niet alleen, om toonstelling van. St. Louis in 1904; den. De bedragen door gegadigden Z. E. Gouverneur BRAN*ryss als ch#
aeP BILLifKE PRIlZEN. het ook ten onzent bekend te maken, deze indruk werd voidoende beves- in Nederland bjj het Departement van van de distillatie-inrichting en water
maar ook om het in yedachten te tigd en zeer Wersterkt op de reis van Kolonian te veel gestort, zullen door leading voorgedragen. In verband hier
'LA OPERA I.BAtz.lleareastraat 5 houdea, met het doel, om te contro- St. Louis naar Chicago, dat er + 800 dat Departement aan hen worden ge- mede zal de Heer Beaujon gedurers
leeren, wat er van waar is en vooral K. M. noord k van ligt* langs de- restitueerd. eenige *naanden een studie-reis I
en zoo ja, wat or sit worden en groel- ze lijn zijn e kele halten en stopplaat- Aan het loket zal aan denzelfden Europa maken, on zich van een
G hill0. en zal. De bron is als eene alleszins sen gelegen et ultgestrekte pakhut- person op denzelfden dag niet meer ander nader op de hoogte fe stelles
ernstige aan te merken : het week- dan 3 series worden .verkocht
blad wordt sitgegeten door den alom za va bde schurid@ dr nara nk Curagao, den 4 Augustus 1927. DG 1100? 8 J. AD818gh.
kenden a ver voo la1qd be meanines r itestaHen kilometers De Administrateur van financial, Naar wij ult goede bron vernome
Berli' -44 refst men were door een zee & & SUMERIS hetaben, pl de H r Ef. ANsING
In- -' van mals;r to aan den gezichtseinder Directeur der C. 1. alhier, 1
Daar Ik tot. dustreAe nog niet van
toe is er niets anders te zlen dad * September a.s. Curacao voor goed ver
deze stitvinding had vernomen, meen- matsaanplant van verschillende leeftij- OStettljen. Iaten. De Heer ANsmon zal vervan
de ik er goed aan te doen, haar be- den en groel oogten., Met kan dus niet gen worden door den Heer VAN DE
kend te makes, en mecht dit reeds verwonderen, dat Ametikaansche ka- De Postdirecteur brent hierbij naar STOK, manager van de petroleum raffi
elders in Nederland agn geschted, pitaalkrachtig6 personen aan dese aanielding van bovenstaande bekend- naderij to Balikpapan (Borneo), di
dan meet hare vermelding in het Kol. uitvinding a dacht zouden hebben making van den lieer Administrateur hier in September verwacht wordt.
Weekblad, am de groove beteekenis geschonken. at zij voor de reeds van financing ter kennie van lielang-
dezer taak, tech niet overbodig hee- bestaande veil omvattende cellulose-, hebbenden, dat alle blj hem gedane Nienwe Doktoren.
v / ten. Mals is na fljst het voornaamste papier- en ku sataijde-industrie zouden aanvragen voor brandkastzegels, als-

L 4 age awn a so asbo an beteekeden, moet afgewacht wor- n oor den 2n O pnber a. Na w D 8p dBonHa r
De Glaxo melk is voor kinderen r el ede malss engezleal Vr . aanVragen of C.q. onder aanbieding n eemd t Gouv rnneedien enecesnkil
onovertro8en. in overgroote hoeveetheden jaar in Van 2eker eid. hier, terwiji Dr. POLAK benoemd i
jaar- uit beschikbaar en het behoeft Curagao, 4 Augustus 1927. tot Gouvernementsgeneeskundige op
MOD810g 0. geen betoog; wat voornitzichten zich TH. KRAFFT. 3-1 Bonaire.


door een half dozljn dito-tteladeq terdamsche straatbengels 'n lesje aan der 't inzetten van 'n vroolijke march le 'n door en door onvervaarde dap- helaas, nu zoo goed als van de basti,
college's. nemen. de olifant kwaini. berlin is, wat Ik bewijzen zal. want gratis concert geven, en dat
Een, twee, drie, telde didgent Drie- Die Oost-Indische typen sl>egen Dankbaar yeshakehand met Direc- In hanhay on kuier met z'n film- nog 't electrisch-muziektent-licht it
bergen, en 't bekende ,Dichter und vooral In. I teur Ansingh; die zes 't aangenaam toestel, zag ie 's papr vervuilde Chi- moeten betalen, is toch te dol om lot
Bauer" ruischte door de zaal, welk Katt 't niet helped, maar in onge I te vinden dat Ewe gekomen waren en neezen m n vervuild kotje aan 't te loopen, en daarenboven voor hpff
met brio ultgevoerd rummer, havig tegenvoeters, de Aziaten, vind Ik heel Ions geamuseerd hidden, en toen en maffen op 'n Amerikaansche vHig. 'n financiOele strop.
beapplaudisseerd werd, wat ten volle wat terug, van onze uit Afrika geim- route naar Sah Willibrordo,- waar ik Hq zes nlets, maar wachtte z'n kans Welk bezwaar immerse heelemaal
verdiend was. porteerde menschen van de couleur. 12. 17 A. M. blnnepwlelde, en spoe- af. niet telt voor de meer gefortuneerd
Weer plofte nu de duisternis in. Zulks viel me vooral op bij 't kleu- dig, wonder 't stereotiepe glassje wa- En niet zoodra harden de staart- musical Isla-amateurs.
Hoog in boortoren spuitende oHe- rig betaaldag-tooneeltje, bij forschen ter, achler, ex'n klamboe verdween. rnannetjes n voet buiten dat kot gezet, Maar, Jan Paul, speelt je phantasm
bron, ontiokte 'n sucht van .beafon.. kerel met kauwende karbouw en ver- e of hit er in, star and stripes in z'n je hier niet ietwat booze parten,
during, spositaan maskeerde lk't gloet. legen lachende meisjes. Diezelfde * film-4tui gemoffeld, en er mee van kan toch met.
ende puntle van m'n nobele sigaarj embouchure, on pomise de terre-neus, Nog lets. door naar den bevelvoetenden admi- Wat kan niet ? Bedoelt u, 't Indle
En toes..... Ja, hoor 'tis m'n precies 't zelfde laagbehaarde voor Amigoe uitte indertijd de wensch, raal van 't Amerikaansch eskader, die non van die bill voor 't electrisd
vriendeH)ke losers, als Ik alles moest hoofd en dikgekruide ifppen, alleen I dat de groot.4movie-mogol Mullens, ,that brave Dutch boy wel om den licht ?


ah ls had willen vi
gaan vertellen wat ik dien avond ge- de oogen doen abaders aan, gaan nu toch ook 'ns ons Curagaosch
legen uit pure dank- We
'
l, t spijt me, maar dat is to
o
zierr Web, dea had tk minsteha geheel reser naaf 't Chineesthe. groothedriji zy komen filmed. baarheId. absolunt zeker.
de Amigoe plus 'n bijblad noodig, ea Dat ook voor zieken ultstekend Daar went itapoxpilig door key n Paar dagen later beent ie weer Dat zoo iets alleen op Curagao go
dat gaat natuarlijk niet. Wordt gezorgd, bleek ult 't up to date nismaking tak den heer van Assem, P94: ?'n filmtoestel door Shanghay's beuren kan, bes ik gloeiend met
Daarom ? verdere interessalite U Izospitaal. Mullen's film-4pirateur die a/b Van ruinterige opsoerige straten. SchuIn eens.
In condenseerde pastille-iforris aan- Keek schain naar m'n linkerbour- H. M. ,Sumatry was, meer van. (chtei* 'm barst 'n granaat en scheurt Curaqao is nog steeds het land der
gebTon, op 'n gelakt presenteerbleadje man Dr. Boogaart, die glunderde toen Dit jaar, vertelde ie me, zon -ie te- ,n Chineesch meisje 't halve been van onbegrensde mogelijkheden.
met 'n klearig gebatikt servetje, ie moderne operatiekamer, en witge rugkomen, om gelieel de Hollandsche 1 teere soepele lichaample. Zal maar uitscheiden, want anders
De wondered der techniek Itregen aste dokter, hem bekend, in 't vizier West Suriname, A. B. C. en Bo- Passeerende auto wil er vandoor ga ik weer te ver.
we no te savoureeren. #eeg.. venwindsche ilanden te filmen. s deq. Die pen van mij kan soms zoo
Reusachtige gebouwen Met stame oen luchtig tropisch kerkje op 't Mag Ik. hier nog 'ns eventjes ver, top, buldert van A]sem. akelig raar doen.
pende machines en rondgierende dock verscheen, glanderde Ik. Dat ik tellen, wat voor 'n sympatideke type feuNeen, schudt de Chineesche chauf- Never mind I Sans rancune I
vilegwiglen, distilleer-kolven, moto- greag 'n Dominikaan in 't wit habit de beer van 41ses is ? *
ren on condensatoren, dynamo's, tur- bl) 6pen gothleke kerkdeur had deny Ten eersty, is le 'n bypergezonde Dat denk je maar, ets in no-time heeft Jan PAut*
blnes, en pompinstallaties, 10 aan- staan, matt a me heusch niet kwa- I slater. iran Alsem den recalcitranten chauffeur San Willibrardo
bouw aijude en kant en klarti petro- lijk nemen; die enzen Isla-kapelaan, in Philippope waat de holfendsche over de straatsteenen gekeild, spring
leumtanks, blik- en drums- en Pater Koenen, kennen, fallen me be- Gost-Indle-vliegers met panne warest met de jammerende kleine in z'n ar- Aug. I 27:
kaarsentabrfekenexpeditieafdequnggyg pen. neergestreken, was hij er-natnurlijk men achter 'tstaurwiel, enrace'tanet .
transport to water per steamer an zet- ti dandle schilderachtige bun- ook dadelijk weer bij met. z'a film- *n 60 K.M-vaartje naar 't hospitaat
ter, to land per zwaar puffende onaf- galow's van de employs, en de kas 'e. Heb sk geen gelijk, m 'n dapperen Wederom verkrijgbaar
zienbaar-lange tanktrein; kenrige frlsache haisles van d in- oest s'morgens on 6 nur gewekt kerel te noemen ? bu P A. EIIWEN8
En nog meer, Jan Paul ? landsche kleine luljdeft en die pracht- worden, en ie .grard geklopt door een, En nog iets, weer in 'n heel andere '
Nog meer ? great Scott, nog geea wegen waasover 't 'n genot moet zljn door, twee, door drie manneties, tot lijn. 868tor St. Elleabeth's Gastilal8.
honderdste, heb ik n verteld van die to nashen of te buicken, 't was alle- dat tes -laatste geheel 't hotelperso Tot success van dat genotvol avondje
voor mljn opgetogen bilkkets voorbig tasal 'n lust voor de oogen. neel op z'n k ordeur-stondtebom- in club Aciento fleeft zeker 't 61ite- UMVEETEELT
schuivende wonderwereld. Curagao kan nog heel wat van bardeeren, corps van Ir. Drlebergen 'n groot deel
Daar had Je. o. a. ook 'n transport deez' film leeren, die sloot met le- Ten einde raad, is toen een der bijgedragen, de sappig-getoonde reuze- 4
spiraal-glijbaan voor bhkken petro- vensgroot portret van Sir Deterdink. vilegenters door z'n raam geklom- gramaphoen oiet te nageoproken. Praktische weiiken en raadgevinge
lenal en gasoline naar kaairand, waar Als Deterdink er niet geweest was, men, en nA lang behreenwen en schud- Muziekale Ingenieur, toe geef no voor kippenfokkers.
petroleumsteamer gemeerd lag. 't Ver- dan was nu A. D. 1927, geheel den....'n reast-ge9uw en en hoogat Zondags'avonds ook 'ns 'n niet at te
wonderdeme elgenlijkdat geenenkel ,Aslento" nog je. reinste rimboeflegmatiek: anaat waarom heb je da@klasslek concert op 't Brionplein. 1100? 408. BOSheBWOFS.
Javaansch jochie als stow-away mee mondi, wildernis. jaleteventjes-geklopt? Pablieke muileknitvoeringen van
omisag spiraalde; daar kunnen de Rot- 't Was goed half twaalf, toen, on-- Dat is son, et number' twee is, daL Volksbond on Scherpenheuvel, zijn, 1-3 3<. Drak. Prija 60 cents


2.48%
5.72
0.60
2.12
ggy
3.74
9.75
2.68
8-


(Opgagoven door de Hollandsche Bank voof West lati0.)
------------- -
29/7 30/7 1/8 2/8 3/8
--------
oard- Amerika 2.48% 2.48% 2.48% 2.48% 2.48%
Algil 35.72 35.72 35.72 35.72 3!i.75 3
81t8thland -.60 -.60 -.60 0.60 0.60
AgGlaBO 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 1
Bakrj)k 9.96 9.96 0.96 9.96 9.041
18110 13.71 13.74 13.74 13.74 13.74 1
MOrland 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 9
lialt]e 42.78 42.80 42.80 42.78 42.76 4
98828818-CaracAs 48.05 48.- 48.- 48.- 48.- 4
Maracalipe 48.30 48.25 48.25 48.25 48.25 4
it88tland 48.51 48.51 48.51 48.51 48.51 4


S. F. L. MADURO &i SONS


Nederlandsch Indische Gas Maatschappij. ***'nt tw a asses am sets -
Woensdag, to Alsgustus, as s. Na enkele dagen van 'n ontzetten- .
.Elierbif maken wif bekend dat de rekeningen voor het electrisch s'avoods ten 8aurzalbetAposto{ant de hitte kwam'teindelijkindennacht De tijdeli agent van polite 2de
ter Zee" aft.- Curago, sljn eerste van Donderdag op Vrijdag los. Tegen klasse op naire C Hart is ult 's
cht over de meant$ Jttli 1927, bdualboar ziin te piechtige jaarvergadertag~ vieren in de half twee stak- er plotseling-'n .zware Lands dienst outslagen1
neen kantore Prinsenetreat 30. zaal. van dest C. R. Kerkplein Otrabanda, or leden, be- van een in de buurt heerqchenden boschwachter 2de klasse op Bonaire.
Curacao, 1 Aisgustus 1997 gunstigers en genoodi en. storm of orkaan. Deze wind word George Sch$nherr is benoemd tot
Het Muziekkorps excelsior" van spoedig gevolgd door een malsche tildelijk bode van den Gezaghebber van
sea 10-12 v. m. De Directeur a. s. den C R. K. Volksbond sal deze ver- regenbui, die ofschoon niet van lan- Araba.
gadering opluisteren, terwiji onder de gen dunt, de atmosfeer toch 's wei- Aan den tijdelijk agent van polite
2- 4 n. ns. P. MEYER.. leading van den Heer M. Lasten, en nig verfrischte. 2de klasse alhier J. At Hudson is, op
begeleid door Prof. J. Palm een man- De regenmeter van 't St.. Thomas- ziju verzoek, eervol outslag uit s
neitkeot enkele hollandsche liederen college wees gisteren morgen 17.3 mM. Lands dienst verleend.
zal .uitvoeren. e Adjunct-commies R. D. de S
De Voorzitter L. Gltinan zal her Averids is bevorderd tot commies. en
eerste jaarverslag van due cog jeug. de klerken H. Oduber op Aruba en
dige vereeniging vooriezen, terwiji Greap Waterlandscha Antinee C. C. G. Philipszoon op St Martin
.. een bekend propagandist voor dit yan Ag( zijn bevorderd tot adjunct-commies.
schoone werk, de feestrode zal houden. ALtBMBEN REDERLANDSCII M.. J. D. Seymonson en L. M. H.N.
De vereeniging, of broederschap Sitten zijn benoemd tot tijdelijke ages
van het ,Apostolaat ted Zee", is in. 9888059. ten van polite 2de klasse caller.
0 ternationaal, en heeft agn hoofdzetel Buttengewone algemsene vergadertag Ann den kompies der belastingen
7 4 to Glasgow. Bi) Breve van 17 April van de Teden dezer Groep. te hoade4 10 V. Garcia as, op ztin verzoek, eer-
1 1922 is het work doot .Z, H. Paus pp Dissdog, den Sn. Airgustus 1927 vol outsJag als deurwaarder der be.
.'1 ---.** : 1, Pius XI goedgekeurd .en gezegend, des avonds te acht aur, in- de verga- lastiTen op Curagao verleend.
terwsil de afdeeling C4tragao op 4 derzaal van den Kolonialen Rand. F'. Inger Is. benoemd tot tljdelijk
April 1926 door onzen Apostolfsch Agenda agent van polite 2de klasse alhier.
Vicaris, Z D. H. Mgr. YUVLSTEKE 18 Aan den keer Mr. A. W. J. M. De-
goedgekeurd. 1. Enkele mededeelmgen van het sortine is, wegees vertrek van het
Een z w ak ventie? ...We adame..:1""'""'erhezing va een bestaursUd, alk e oloon vi r na h
hastbilsonderen Eleschel)tnheer te heb-. ter voorzlening in de vacature ont- de heer H. J. A. Schroeder is als
Geet hem Kalzan, de bouwstof der cellen ben, die het schoone agrk ten zeerste staan door pntstagname wegens vertrek zoodanig bencemd.
heeft aanbevelone yan den Heer hs. G. J. Eybers. De gouverseatents-geneeskundige
..Kalkermorde is een in de kinderproktUk ved Het doel dei* vereenjging is, het Als candidates voor bestuarslid wor- C. J. Polak, thans blast met de ar-
coorkomend verschiinsel. byno steeds zie it du geestolijk welzijn der teeliedea op den voorgesteld de Heeren H./. Co- menpraktljk in het 3de district van
echier door Kalzan gunstig hernolord. orn walke alle wljzen te bevordere Fooral door hen Henriquez en Dr. H. Polvilet. De Cura(;ao, is overgeplaatst naar Bonaire
. reden ile her ved voorachrUJ. Ern beter worden hel verschaffen van go lectuar aan stemprechtigde leden kannen even en beast mef de armenpraktijk op
. oan den eetiest door her gebruik ean Kalzon boord der schepen, en het steu. wel haiten deze lijst om hun stem laatstgenoerad eiland en de gon-
wordt door my by dergaigke kinderen dikwUls non en oprichten van R K. Zeemans, altbrenven. vernements-geneeskundigeJ. R.Arends,
moorgenonsen** halten in de diverse havenplaatsen* 3 Rondvraag thans blast met de armenpratijk op
schriift Dr. L. R. Koliewilri te Helmoisd. WI) hopen dat Woendidagavond ye ' Bonaire is overgeplaatst naar Cura-
zaal van den C. R. K V. zal volloo- 4. te 0 gar : qao en beast met de armenprakfljk
in de iaren van snellen groel heeft het pen van belangstelleaden in dit goe- in het 3de district alhier.
d de en schoone werk e dat velen LSIlag over.,08 E188tficitSitlBAS DeschrijversA.J.vauWeekhovenen
organism dat voorlderen bezig is met die tot beden nog geen lid zijn van BRIShtating tot het houden waar J. M. Pietersz zilit bevorderd tot
den opbouw van nieuwe cellen van been- Apostolaat, he naass als iid sul- van de Heer Ir. F. Meyer zlch wel- klerk.
deren, spieren en bloed veel kolk noodig. len opgeven willead bereld heeft verklaard.
medr kalk dan bet dagelijksch voedsel be- Steunt 't goede we k ( IdTbtendDa a gewarden Dok alet- Ben kloake oldersealap. -
val. Want kalk is een eerste vereischte voor GeratWhK
de yorming van krachtige lichaamscellen. Curageo, den In. Augustas 1927. Naar wij van het Hoofdagentschap
juan deD;S.deVeneaplaanschear- van de K.N.S.M. vernemen, zal de
Ceet LTw kmd daarom geregeld .enkele bolder, die in de late halft van Juni Het Groepsbestaur hear K. J. Kuperus te Engelate big
Kalzantabletten daags. weardoor de noodige 1.1. op Root Canarie galandgenoot; Leeuwarden, fokker en exporteur van
kalk in smakelijken en gemakkehik verteer. den arbelder L. P.met epn mesdood- Friesch stambookves met hot nieuwe
baren vorm aan ziin lichaam wordt teegeroerd. gestoken heeft, is Woqpadag 3 Au- ke" KNSM-as. ,;BOSKQOP" (zusterschip
gustus 1. L veroordecid 9tot ses Jaar ? 9 van de .,BAARN"); dat bler om-
Kalzan zal rijn eathat vermeerderen. saw gevangenisatral met opes)bare tewerk- streets 26 dezer verwacht wordt, naar
krachten down scenemen on hem zonde? t>e selling. the Aristocrat of cigarebles, en Valparatso vertrekken. Met genoemd
zwaren door de period van snellen groe George-TOWS, schip wordt een.50-tal eerate klas
been helped. Defe soboener vertrekt b. is. Woens- em Glob" staks fok9ee verscheept, beatead voor
dag naa 'de Bovenwind be eilandea. I> Santiago. de Chile.
NA AK ZL s De Heer Kuperus stelt zich voor
Sellecte-stor(argap verkrggbaar b in de verschillende aanioophavens
Mansign go go. van de ,Boskoop" een soort ten-
Het Bestaur van het gemeen Ne- toonstelling to hoodatal hetwelk voor
flat Kalkvoedept derlandsch Verbond, Gr Ned. Ant, gegadi fish 'niet dik-
s**** ***rk* =uden -at**=deren eastwsk.... 4.Identedia heeft e ziph yougesp n,.geldge wif legenheld is het
ece skvote agh won can ka kgebrek he hot Sche*m. ****1* R BR V de apido$@r8 VAR Ve6 & : -
Alsone Zwalue. Kamesekeen. Missaine. ass. dea laatsten storaggapp to Holiand, ki
VerkrQghabar in alle Apotheken. h 8 MS -882818889.
terwiji vels andereWass Ukksch
de geleden hebbpa. Op s, die balance, waarvoor
ven onder dezelfde Koni inne en de- ko El de Wild. Gouver-
VOFkoopkoetrsen dett Banken op Capat;80 zelide Vlag, rust toch:s er de plicht, nesti schdiven aan den Kolonialen
in zoover in. ons vermogen is, mee t. Bekendmakmg. Raad, sun krediet heeft -aangeviaagd,
1tootr Baltenlandsche Wissels. helped can de lealging van den nood. is reed$ aangekomen,


e me\sscetrif Ja in n, a
vruchten van God weet, hoeveel aren
zwaren arbeid zagen vernield. Het is
zoet te. kunnen denken plat oak wij
tot de leniging van dien nood heb-
ben bijdragen.
De milde lezer van ons blad, die
It doelMhet sitae ilr hijdra on
bladzilde van ons Blad ult to knip-
pen en ingevuld met be rag en naam
op te zenden. aan :deo ,,Secretaris.
Pennin8-meester van itet Alg. Ned.
Verb. roep Ned. Antillen. God loo-
ne11I 88frig8thdag0.


De ondergetarkende meakt hierby
bekend, dat de Van den Brandhof-
brag, liggende over ket Waalgat al-
kon
rj ee t ma rrift te a
dere servoirmiddelen, met attrondering
van handkarren en rijwlelen, afgesfo-
ten is
Carageo, den 26st Jull 1927.
De end. Procurear-Ocnerael,


C. S. GORSIRA.


2-3


.
8.25 Naar wij vernemen beeft de heer 4
DAVID 1. CARDOZE ME van 2. E. den 6-
8.56 Gouverneur a.i. verlof'gekregeit tot de
oprichting van ees koethnis op het QPROEP TOT LENIGIN8 MAN 0ER 8000
- Rif, waar dagelijks la ifs geconser-
veerd vicesch; gevogeMe, visch, groen- VEROGAZAAKT DOOR OtN STORM IN REDERLAND
'= = **=== ****=
De planneeven dease)1erthodernste gg.g4..------
indchting zija reeds khgir, abodat men
kan verwashter dat met de Greap HallOrlaall8the Attliles Van bat AI.$BMSEN REBERLARittR
ultvoeringel'vaW > A 0810 maakt worden. Tif V@rbliff
adiz in Amerika cheek de stiser Cardoze Het Bestuar der Greep stelt 'sich besabibbear are giften fa ontrangst to
een nanwkenrige stud geotahid van nemen en op to renden ten behoeve ran do noodlifdeaden in dea Achterhook
dergelijke inrichtinges eat de plannen (Gelderland) en .ometreken, in Nederland. -
ervan eatW9tped. MilllOthes aag 88bate !
seguird %St 81884 0. Vales 258 88#}#08 geblavain !
Naar w Verneate itselt de Chrlis- 4 MW, 80 M 1! e -
tiastal & telised's getomatatachappij 0 wordt beleefd verzocht, het bijgaand briege in te vullen v66r den
den bouw van een nicatr theater aan- 15si. der ibigende maand te zendert aast den Sectefaris-Penningmeester
genomen voor den priffs van f. 93*000, der Oroep.
Over he, bedt ral dan lier kwitantie worden beschikt *
Mgr-. Blewlest-stishtlag. Curaqao, Jull 1927.

h. ,a."ail.;M.MYMBAria to.......,awages.
eerste jaar van zljri opriating de som
va f 1617.40 aan het hoqfdbutuar Oadergeteekende is bereid voor de noodlijdenden in dea Achterhook (Gel-
afgedragea. Bravo1 derland) on omstreken, eene soul van f ........ ( )
$81 3, S. $$#Mt. bij te dragon
stus. Verleden freek is bit stoonaschip caraggs, go,
stas. ,BaraIt" dat gemiatest tild reeds hier ', (naasteekening
de vaart op MarackIbo Reeft wearge-
stus. Romen, Mar Colon t titokken, om ad
ustas, ten geregeld vaart 0 nen tas-
Trinidag, Schen Colon de On A. u. b. duldeli n to valleg:
Fl
Aus. Ig gggg gggy 4,
tus. hit verslag over 1 As deNe*
araeatbo derlandsch indiscise Oth Mastschap. Adves-
plj."


Gc


Colon y Ptd"tolombia
Pto. Cabello, La Guaira,

NOS AIREB"


R espera del Pacifico via
agulrb el mismo dia para
rcelona
I vapor
"tSUE


el 12 de


* *~Pea el 5 to Satismabr8 de Europa via Pto. Rico Venezuela y


d


^iia Pro. cabello, La Gualva, Trinidad, Barbados en Europa:
SS. "Staymesant" (1 Augu
##. "Venezaela" M Augu
NAAn Pto. Colombla. Cartagees. Cristobal en Pto. Limon:
SS. "Venezuela" 11 Augu
SS. "Van Reasselaer" 25 Aug
Now Pro. Cabeho, La Onaira, CumAnd, Pampeter, Garalisa0.
Desprara, Paramaribo an Europs:
g
NA@ NgTYo ; Hendrik n 38 Auga
. gg "Nickerle" 16 Aegas
Yendfen wordt een geregelde dienst onderhouden tusschen Curageo-M
alet de S.S "Brlon", "Midas" on "Atlas".


84
Volgenatelegraphisch ontvangen be-
richt heeft onze landgenoot, de Heer
CORNaus SPaocKEL mer good gevolg
examen middelbaar Engelseh afge-
legd, en is Mej. Baunstra PRINCE
geslaagd voor de hoofdakte.

digOuze unkwenschenne aa b ade


Drinkt: Amstelbes~.


Trasatlantica .


ompama ~i


C* I~rEO~(N: XKlIII"


:oninidijke ItadarL Stoomboot Maatsc


VAN CURAif0

BUITENhKND f.".due gdensc e nSd t 8008V88 Van $SB 8paattha 508180. SHEL L-PRODUC TEN. 1
de arbeiders onderhoudt, doch dezen genDedo a s74a gel ddeser rda-
858818868 TO88taBil88. nhhaa hun ar dm et*rehd th gegaan, waar hij eenige weken zaj PRIJSNOTEERING,
10 de Standeard wergen een reeks bestaan mogelijk. In alle ,kapitalisti- vertoeven, en 4k is voor de butten-
artikelen gepubliceerd over de toes sche" bedrijven ontvangt de arbeider landsche pers wear aanleiding gewor- Gasoline pomp per gallon fl 0,7.
standen in Soviet-Rusland, die een zijn loon des Zaterdags. Daarentegen den, om alledei bizonderheden utt het Gasoline per blik van 5 gallons ,, J,
nieuw getalgents geven van de mise- wacht hij onder het proletarisch r6- leven van den tkonmg op te halen. Kerosine per blik van 5 gallons ,, 2,
rie waarin de bevolkirig en in "t ghne soms 3 maanden op zijn loon. eet named worddtedaarbtile gewenz1a r Mineral turpentine (vervangt terpentijn) per blik
bizonder ook de arbeiders, die dan Intusschen wordt hij in ,bons" nithe- n. moe en groo ege 5 11 8
.. digheld van geest, welke den Spaan- van ga ons ,,
heeten de dictator ult te oefenen taald, welke hq bij de cooperate van
schen souverein kenmerken en hem Cokes er ton 15,
oader het legenwoordig regime ver- zija onderneming inruilt tegen natu- "
keeren. ra. Maar dikwijts beschikt zulk een zelfs onder da meest critieke omstan- Kero-gasolie, brandstol voor "Delco" installations enz.
Omtrent de loosen en de woning- cooperate zelf niet over de meest digheden an keelbloedighead deden per gallon ,, 0, .
toestanden in den communistischen noodzakelijke artikelen." beware. enag woord door hem in
heilstaat deelt het blad 't volgende Ook met het verzekeringswezen is die omstandigheden gesproken, geeft De levering van ,,Kero-Gasolie geschiedt uitsluitend i
mee: het treurig gesteld. De schoone be- daarvan getuigents. drums van 80 gallons.
,,De beyoorrechte arbeiders, die er often, op dit gebied gedaan, warden Die moed en tegenwoordigheid van
in gesiaagd zfjn een betrekking te evening verwezenlijkt. ,Vooreerst was geestt hade st tah fkd w II ody,
krijgen, moeten in Sov et-Rusland on- de administratie zelve gebrekklg. Dan pg zqn
der bijzonder pljnlijke verhoudingen hebben de Staatsondernemingen en de zooveel aanslagen gedaan als op Al- 9
leven. Zij molten bestaan van een be- werkgevers systematisch de vermin- fonso XIll.
lachelijk loon, leven in verschrikke- during van hun verzekerings-bijdra- Hij was no alaar heel jong,
lijke woningen, en dat wonder zich gen geeischt, heigeen dj bereikt heb- verhaalt de ,. el. toen hq voor
behoorlijk te kunnen kleeden of ook bea; En ten slotted hebben zij die blj- de eerste maal een officieel bezoek
maar eenigermate voidoende gevoed dragon niet witgekeerd. Anderzijds aan Parijs bracht. Na afloop van de
te worden. Het povere loon wordt heeft het onophoudelljk toenemen van gala-voorstelling in de Opera werd
dikwijls niet in contanten betaald. het getal werkloozen in verhouding itif begroet met een paar bommen.
Weliswaar zijn de loonen in vethou- tot de vermindering der fondsen de President houbet pprong onmiddellijk * ( pp
ding tot die van 1922 aanuserkelijk ultkeering van met het loon evenre- op man in eendo calling, ,BOtica 8010081
verbeterd, doch in den tifd van de dige bijdragen onmogelijk gemaakt. om sign gast ,
communistische glorle inoesten vol- Reeds in 192) warden roaatregelen maar zAn dhemwoheel zach Van EDMUND JACOBSEN Apotheker
gens de arbeadestatistlek de arber- genomen, om het aantal tot de work- if * 5
ders, om niet van longer te sterven, loozenverzekering toegelaten arbeiders eth 8ummarate menteerMdeer resident, AMERICAN DRUGSTORE ENGLISH PHARMAGY
om aalmoezen vragen, van hun be- te verminderen. Die maatregelen heb- ,;
zittingen verkoopen of wat nog er- ben tot resultiat gehad, dat in 1922 Dergelijke octroekers heeft de Breedestraat, Otrabanda Teleton No. 256.
ger was, stolen. De nieuwe politick slechts 16.3 pd. der bij de Arbeids- koning meer a zqn weg ontmeet, gaat
(met dezen, reeds vroeger gebruikten benes van Moskou ingeschreven work- het blad voort. Doch de schokkendste Spoedige aflevering van Recepton
ann s'T'ef de is p nde d edrioodne Ipooze 7dar un sttee at us va a w exilezi n jdadi Patentmadicijnen en Chemical ian
gen een paar schreden terug naar en vingen En desondanks konden de gemalin rechtap stand in haar staatsieq Orogerajen Parfumes on Zeepen
eenige concessies races doen aan het verzekeringskassen de bijdragen tot rijtuig, het gewaad bevlekt met het .
gehate kapitalistische stelsel) heeft de het pell van het arbeidsloon niet be- blood der slactitoffers.... Maar eenige Wijnen on Likeuren
loonen meeten opvoeren, opdat de talen. In Januari 1925 ontving slechts uren na dit soorval, dat de koning Alledel 800888 V8B
fabrieken aangezet konden worden, 23 pQt. der workloozen do alikeering; als een ,arbeadsongeval" bestempelde, Chocatade Sulker waren, en Keekjes
maar die stinging is nog geheet on- in Mei 1926 16.9 pet. en in October ij een open rijtuig inspannen en a
voidoende. 1926 25 pct." maakte hq, met de koningin, stap- Sigaren on Sigaretten Sodawater on Limonade
,Nu ageeren de werkgevers en lei- Tot zoover de mededeelingen in de oseen Ikit door het razend-geest- VLUSSE BEDISHING 00K AAN 11018 BEZORGEN.
ders der Staatsbedrijven reeds sedert Stand., en het alles behave fleurige I ige vo .
de tweede helft van 1923 onafwijsbare verhooging van bet loon- woordige social verhoudingen, a groove parade bijwonen. Er waren
peil. Sedert Maart 1924 is de posi- Ongetwijfeld bestanden er ook vroe- tribunes opgericht voor de toeschou-
the van arbeiders on beambten weer ger wanverhoudingen in Rusland. Eend wers; de heete stad maakte zich op
opnienw veralechterd. En terwifl de modelland was het nooit. Maar het om het schouwspel bij te wonen. De
prijzen der levensmiddelen en der bolsjewisme heeft er, na de ellende week tevoren werd de omgeving van
noodzakelijkste levensbehoefica stil- van oorlog on revolute, den toestand den vorst door een stroom van ano-
gen, selfs na de monetaire bervor- biljkbaar geheel entredderd. En het nyme brieves.. gewaarschuwd, dat er
ming, dealt het loon der arbeiders. Is dan ook totaal onbegrijpelijk, dat, een samenzwering bestond en dat een
Het bereikte niet meer het pell ran na at hetgeen daarvoor reeds werd aanslag op glen koning zou plants cT cT O.
v66t de revolutie. En als men as be- meegedeeld, men dat land als een hebben. Met moeite kreeg men van
deskt, dat die- gansche revolatie ge- land vap belofte aan andere volken Alfons gedaan,.dat de parade een week
data eten a m unrkn bh@Mu ter an dka no alad ri t. g dde n es en MM teento vi 1 V0lg8810rt Kapitaal en Reserve is 2.000.00
zijn; dat het land gernmeerd is door Onze arbeiders zouden en tereaht van anonym(.brieven den aanslag
de ontplooiing der proletarische macht; van een Russilich social regime al bleef aankon agen, verklaarde de ko- Koopt en verkoopt wissels,
wanneer men verder overweegt, dat heel speeding meergylan genoeg iteb- ning : ,,De p ade zal plants hebben, bustenlandsch bank paper, coupons,
die macht onbekwaam is, om dewar- ben.. om .van..4a praktijken alsof er nie gaande fs; fk zal op gemunt goud en silver.
bender sells 06k assair *IackWhadige maar Met esias me optehen heL vastgest unr op de aange- Neemt golden A dep6sito en opent
b rt a wt dat I I ciggsrergeffiggth met rente-vergoeding.
tige regime van het oude Rusland, van mija hof)ouding hun leven voor Verschaft Rerswissels, Credietbneven, .
- dan kpa men de conclusie trek- my wagen, f ik formeel bevel mq Circulaire Credietbrieven.
ken, dat de Sovjet-politiek een vol- alleen te la n rijden, en Ik verbied Telegralische Uithetalingen.
ledl e mislukking is. het seder op korter afstand dan Safe-loketten Spaarbank.
n omvang van dit mialukida vijitig voet vbigen.
kan rees to beger overzien in het lic t Het bevel yerd opgevolgd. De ko-
van de vergelijking der loonen spet ning reed alledis voort; -de aanslag had
die van andere landen. Ala men de plants. Een Man, de revolver in de
berekening der looney op de waarde voist, reade the op stja paard en wil-- ..
van den golden rebel van v66r den de het bl} n taugel'grijpen t Nog *
oorlog baseert, krikt men dese ver- inist had 'de zoning tqd sljn paard te
holding: in Engeland verdient de ar- --- laten steigerea; het dier kreeg ded ko- MOTORalHPS Sainags to t) Sallings to
2 rw dk Idle V Saten geldn dden b .. e t wan8dal ,Pt0. Coleabia and Sartagona. Havre sat IsabetW
raebe pe rden he arbe kon ar, Sir het zal toc'h wel een Thef680 1-10fn 19th MafCh 7th Apr H.

ow"' "". ":":...11' "A". 1%ldtraut Hor|1 ') 2nd April 21st ,,
a vofan a rme k 8," antwoordde de 80bal Horn 16th ,, 5th May
pt t id nt ke de ne k ng i ce 1) e2 ieVwas *) 30th ,. 19th ,,
om jn gezin te nderhouden. de I kwas hhetd#iet dde ee ted t ijmb Henri How 14th May 2nd June

dh nd r n e g 076581. rkaggitapr. 8-4 nod Inoolt eer ler bij de hand had ge- M ina Of n )28th .,, 18th ,,
burg maakte een professor maande- pg
lijks 40 tot 42 rebel, een privaat- The best *
docent 28 tot 32 rebel, een assis- 25th ,, 14th July
tent 22% rebel (normalp waggle vaa
den rebel 9. 1.90). ht de province cabisk Waldtraut Horn 11th July 28th
is het poll agg lager an roacal de
levensfethendingen overtreWest daar 008UI 8000 28fd 18# Aug
alle voorstelling. De scholen ziln er
gevestigd in keeten of barakken, die rn
pot ted t) Via Pto. Cabello. La Guayra and Triallad.


op .way age sagr inv4ths; wipers sign godwongen de beeres oty ,
"."",3... .7 qad gn On the stand thit E M 311 s adce@ c go and passengers.
salads altgekeerd. Zij worden siechts sa
voor de zeven maanden van bet wlad a score w
tersemetser aangenomen : Nor dorqst
van heL jaar ziin zij tot wprkeloopheld
gedoemd.
,Ean der grootste *eheadeavan den ft , ,,,,,
Russiachep arbeider besjapt 14 de
woningtoestapdea. Volgens de Sov- o ....a.. .. I
jetwetten beeft een volwassene recht
op minqtens 16 Arschin pervisktee Meastag a go, fartegallWOOttigers.
In de workell)kheid men to 1 4 **** once
Moskou, 8.7, to Petersburg 15.7, to
'i' wTo r Ween BUICK ratet 8 8trid 8-810cks
begin van 1924 to Moaken ingestel4 buiten- blenesbanden en burgers, yg$g IHIAAR 814 TISLEMAN
de enqdte beeft anagetooad, dat! er TISC IER. A co' & DROS
gemiddeld 3 arbeiders per kataer on in perfecte conditie, bit 3-3 pa g., e4 no
per bed wonen. Van de volwessenen t..,RS F) B N
slapen er 17 pd., van de klatleren 38 Tischer 8 Go. -ou...
pd. op den grond. In 192548 didae-
stand gelijk gebleven. Van het spoor 3 3
wagpersoheel haizen 8000 godanes


MENsIN At CO.AGTE.


in wagons.
,Niet 460 bedriff slaagt erin, dea
arbelders hun volle loon ult to beta- 0
lea. Met die ultbetalingen zijn. allen
achterop, sommige twee weken, an~ 8880MSMBER
deren een maand. Met andere woor- '
den: de arbeiders geven den Staats- 13-3 Overal verkr8ghaar.


IY81E C. EREGWSRDGES
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs