Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00127
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 16, 1927
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00127
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

No. 2271 Zaterdag 16 Job 1921 44ste Jaargang


WEEI(BhliD V00It DE GifR 410SCHE EIhANDEf(


Oft Blad verschijnt elken Zaterdag. Boreau van dit bled: Pastottle Otrabanda Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-
bonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba Afzonderlijke numbers fl. 0.15.
Administratle St. Thomas-college
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden Prijs der Advertentian van 1-7 regets (.0.50; voct
fl. 2.- bij vooruithetaling. DRUK K E 8 B L BO 0 AER 8. elken regel meer 10 cts.


w/ * hooker zullen zgn dan die van 1926. In verband met de groote stinging
e I\0D1nklq ke De Roemeensche regeering is van in de ruwe olie-produche werden de a 1^*
plan nog verder te gaan met het straf- verpompings- en scheep-installaties nULLANDSCHE BANK V00R WEST-INDII.
ten van die maatschappijen, die de uitgebreid.
onredelijke eischen van de nieuwe Argentine. Het ge het ibestaan Kapitual: fl 5.000.000 --
Mqnwet met betrekking tot nationali- van olae en @ In ve illende* ter-
satie niet kunnen aanvaarden. Alaest tabtJ W.M. 2'? den spoor- Geplaatst on Volgestort fl 1.000.000.-
II. ,Verder is (fe teakelarge politialagr wrgy.isear Sarantetite had th tooneri; de
f30adedgke prolluctlegabledaa. biljkbaar off gedcht:em debeyoegdi restigaten echter der 30.K.M. meer 8.. FA 'MA PA P Q 5
held tot bereiden en transporteeren Zuidelijk gelegen exploiaties waren . 1111 lUU UR U U I .
ederlandsch-Indid. Gedurende het van olieproducten ook slechts te ver- nihit, .zoodat besioten vaerd de daa:
eloopen jaar werd de exploratie op leenen aan z.g.genationaliseerde maat- gelegen concessions terug te geven. BUKANT 0 0 R CURA QA 0.
In ons bezat zijnde terreinen schappijen, en het recht om zulke
Chtig voortgezet. Bevredigende uit- producten in Roemenia te verkoopen 700flie8 Ing8f0Bil8 Vertainion
ten zijn daarbij verkregen; aan- als monopole te geven aan een or- PMrd88W MU88. Fleet Gelden & D&posito. Opent Spear-Rekeningen.
nd werd de mogelijkheid van ganisatie welke alleen deze beyoor- Opent Rekeningen-Courant met Rente-Vergooding.
E ere ultbreiding van ons bedrijf. recite maatschappijen omvat. Op 31 December 1920 waren on- In- & Verkoop van BalteDiandsche Wissels & Ireemd Geld
a unroaltty ontra ,at 1 ve Vereenigde Staten van Noord- geveer 21.200 personen lid van dk Bezorge Telegrafische Ultbetailogen.
He aan de Bataafsche Petroleum Amerika. -- Dank zij den intensieven fonds. Gredietbrieven & Reismissels American Express Company.
}* het recht tot exploitative van het arbeid is de total productive over 1926 De stortingen der leden bedroegen Verstrekt Credleten aan den flandel.
Noord-Sumatra gelegen terrain der weder toegenomen. De exploratie- In 1926 de f 8.700.000.----, die welke Ultvoerlog Van Effecten-Orders. Verzilvering tan Coopons.
jaconcessie Paja-Bilik. werkzaamheden leidden tot de ont- door de maatschappijen yeschiedden
De productive aan ruwe olie heeft dekking van een nieuw olieveld in ca. f 19.200.000.-
Oragen California en 66n in Kansas. Na bijachrijving van rente en
Voor de leading en de raffinaderij onder aftrek, van de.' terughetalingen
1926 1925 nabij Chicago is ultgegeven cira bedroegen de middelen tan het fonds
K.O. ton K.O. ton $ 9.088.000. In Californie werd vail o 6h ade vaenk het jear road
ra (excl. DiarabG 658.4$2 555.837 het Ventura-veld naar de raffinaderaj -. e rag, zooa
(excl. Tarakan) 1.101.832 1.241.085 te Wilmin ton een pifpleiding voor bekend, afzonderlijk is belegd en
n 876.558 928.367 he t i d soU eveneeas afzonderlijk fordt gead- Vertegenw. te New York : NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y.
a 197.097 217.586 t transport van cas ngtzea ga e ministreerd NATIONAL CITY BANK OP NEW YORK
41.206 42.281 gebouwd. Dit re ult at is in b INTERNATIONAL AccEPTANCE BANK INC.
Door de verbeteringen en aimvul. 8 a ooge mate be
Total 2.875.185 2.935.856 linger der raffinaderijen bleven de be- vredigend te achten, zedtijrel iroor de te London : NATIONAL PROVINCIAL BANx LTD.
De ruwe olie productive van Suma. trokken meatschapplien volkomen in employs' alt voor Op betrokken te Parijs: Socart OMARALE POUR FAVORfSER ETC.
is toegenomen tengevolge Tran 't staat production af to leverea, welke maatsdiappijen.
ductief worden van 't terreits Serang aan de hoogste markteischen voldoen. $8 JaarBUfers. f 412.103.000 is f 24.726.180. Onver-
a en de uitbreiding van het pro. De bouw van een menwe raffinaden] deeld saido Ao. Po. f268.396. Com-
tie-gebied der terreinen in Zuid- te Dominguez (Zuid-California) werd De balans op ulto Ddeeraber luIdt als volgt : niissarissen : 4 pet. van f 75.527.265
lembang. te hand genome. Gok de Roxana Activa (f 3.021.090. Aan commissarissen
werkzaamheden besiaande in Petroleum Corp breidde haar eigen f 232.500 wordt f 3.788.500.
breeding der fabrieken en vergroo- verkoops-organisatie belangJijk nit, Onuitgeg. Aand. f 157.897.000 (v. J. 162.791.000) Dividend 235 pet.elacit196.844.205.
van de stelgers te Balik Papan. waartoe o.m. enkele reeds bestaande Aand. Bat. Petr. Mij. nonE 180.000.000) Onverdeeld saido f 1.170.318.
.erden geregeld voortgezet; distributie-maatschappijen warden o- Aand. Anglo-Saxon 1 .000 ) f 419.442.506 (v. j. 363.770.792) Op bovenstaand dividend van 23%
L boorgebled At betwilandlars. Neippsomen. Aand. Asiatic,,2dirm 10Q.00D ) ... ... .... . . 4.ward op-& Januari -19& een to-
Sti wondering eenige nitbrelding door De bovenvermelde maatregelen heb- en deelneming in andesi ijen. terim-dividend van 10 pet. betaalbaar
boring van olie op het rioordelijk ben niet nageleten een gunstigen in- Kas en Kassiers 1 96.634.752 (v. je 142.845.606) gesteld.
telegen veld Djoewata. vioed ult te oefenen op de finandeefe Debiteuren f 87.324.579 (9. J. 73.451.919)
Kort v66r het drunken van dit ver- nitkomaten in de Vereenigde States Interim-dividerid
I hebben wij bericht ontvangen verkregen in 1926, Prior aand. I 641.250 (ony.)
nanderijakae d e oTena n nieuwe ei Mexico. La Corona. Voornamelijk f 761.940.088 (v. j. 743.500.568)
4. De betrokken put leverde op ten gevolge van de moellijkheden P8881Va.
diepte van 1132 M. In 4 dagen e inbetkeoknp tg ni Kapitaal f 570.000.000 (ony.) Dankbetaiging.
I K.O. ton paraffine-houdende olie. terreinen niet gedacht worden Preferente aand. f 1.500 000 (ony.)
ast verband met de vermeerdering De ultgebreideexploratie-werkzaam- Prioriteits-aantl. f 28.500.000 (ony.) Bi] dezen hetalken wij onzen wel-
aer rnwe obe-productie in Palem- heden van de Unida in Noord-Oost Onopgevraagde dividenden f 2.383.179 (v. j. 702.814) gemeenden dank aan allen, die hun
d en de nog te verwachten pro- Mexico hebben niet het verwachte Do. Prioriteits-aand, f 116.253 (v. j. 62.014) beIangstelling toonden, bij het overly-
rr e-toeneming der Zutd-Palembang resultant geleverd; intussched wor- Crediteuren f 846.717 (v. J. 1.990.12 den van onze beminde Medezuster
einen, moest tot vergrooting der op Onverd. Divid f 268.396 (v. j 1.969.751
19leidingeapaciteit in dat newest h pebe kz mh nde 1' Reserve art. 4 f 56.729.596 (v. j. 44.275.6 Seeur Maria Conrada
4 igaan wlorden. d S De exploratie-arbeid in Zaid-Oost Winst f 101.595.945 (v. j. 94 500.194)
ala, rsuTta7enwdeer va h ran Mexico, eveneens voor gezamenlijke f 761.940.088 (V. j. 743.500.568) Soeur Supdrieure en
ord-Sumatra gelegen terrain der rekening met de Aguala, geeft hoop De winst- en verliestekening toost het volgende beeld. Zusters van het
Inconcessie Aroebaai, in de eerste op de toekomst. De Coronaraffina- h
Ploratieboring op een dlepte van derij bleef nog gesloten. ?68188. St. Martinasgestic t.
M. een olie- en gaslaag aange- Mexican Eagle. Ook voor deze Fransche blasting op Prior*aand. f 63.587 (v. j. 54.707)
rd; Deze put produceert thans meatschappij drukten de moeilijk- Administratie- en andere kosten f 310.763 (v. j. 371.104)
8 circa 190 kub. M. olie en 150.000 heden. Reserve voor divid. belasting f 550.000 (v. j. 800.000)
M. gas per etmaal. Contractueele verplichtingen f 210.558 (v. J. 176.421) IAl
** I. A. M. Evenals in 1925 nam Curagao. De ruwe olie, in Ve- past f 101.595.945 (v. j, 94.500.194) vy 80800fl1 V6fKfl D&af
ruwe olie-productle in 1926 toe. nezuela gewomen, werd geregeld f 102.730.854 (v. J. 95.902.227)
middeld warden in de maanden naar Curagao getransporteerd; ver-
ari, Februari en Maart 1927 per werkings-, vervoer- en op.slag-capaci- Mast.
geproduceerd resp. 99, 100 en teit werd verder vergroot.
R.O. ton olfe. Gedurende het versiagjaar werd Dividenden op aand. In diverse Mijen. f 97.694.687 (v. j. 88.480.037)
De productiestijging was deels een een begin gemaakt met den bouw Interest en koersverschillen f 5.024.963 (v. j; 7.416.292) en Iteereabaal.
*Folg van hetaanboren van oileop.van een verschepingsstation metop. Verjaarde divid. f 11.203(v.). 5.898)
1 brrein Badfoebang omstreeks me- slagtanks te Caracas '8aal, bijua 16 f 102.730.854 v. j. 95.902.227) Magerspok etc. etc.
o Maart 1927. K.M. van Willemstad, teasinde het -


De exploratie-werkzaamheden der zeer drakke on steeds teenemende 'fedi0htiM: n een 'nist beeld meer geeft. bu F. H. Barall. 1-2
anabi-terreinen warden ook in 1926 scheepsverkeer irt het Schottegat on pqe g )
kracht S B De onuitgegeven asudeelen ver- Wij hebben thans dit system prija-
"Ser ig voortgenet. de t. Anna ani eenigszins te ver- minderden in 1926 nist f 4.894.000 gegeven; ons aandeelenbezit staat
tig wak. Met het doel de ben- lichen. voor ons deel In ultbreiding in Vene- wederom in de balans voor den kost-

3innin udt gas n usi, a o ve wedg nverbanhdet M nen n ordhen zolCase labne gengedeelte van ons prl s aandeelenbezit nam in her ver- Fiine bescha ten
litth met een capacitelt van 5.500.000 venverkeer te Curagao het dringend bezit bestaat at aandeelen van meat- islagjaar weder belangrijk toe, o.a. door
1914 voet per etmaal worden opge- noodzakelijk maakt, den ingang van schappijen, Opgericht in laden, waar- eene deeiname groot f 4.500.000 in MerlE. IIragaeass
de St. Anna Basi te verbreeden. De van de valata stork ge@eprecieerd is. eene emissie der Anglo-Saxon Petro-
menit. Slechts enkele nieuwe hoop wordt hierbl) ultgesproken, dat in one balans werd tot op heden leum Company en door deelname in tegen billljke prl]ze.
eric ratie-vergunningen warden hier dit werk spoedig door de regeeritag steeds het in 1914 aangenomen sys- verachmende kleinere emiseles.
regen. ter hand zal worden genome" teem gevolgd, em alle aandeelen no- De reserve volgens art. 4 der sta-
set de verhoogde productive heeft Venezuela. (The Caribean Pretro- minaal en 4 parl op to nemen en het tuten werd verdeerderd met het agle
lral Ochiuri bijgedragen. leum Chmpany.) In de diepere la- verschil tusschen pariwaarde en der ultgiften van f 4.894.000 aandee-
8 den algemeenen toestand valt gen van het Mene Grande veld werd bookwaarde in minderilig to brengen. leaf 12.453.926.
teeregeonedes verbetering te coulka- een rnwe alle aaugeboord van een Het gevolg is geweest, dat zoowel diet saido-winst bedraagi f l01.595.945. 8 (ff 000,
eH. lager soortelijk gewicht dan de in de het bedrag, waarvoor one aandeelen Preferente anadeelen 4 pet. f 60.000.
e *ia in Roemenie bezig, de kip boventagen eangetroffene. in de balans voorkwagen, als het ge- Prioriteit aandeelen 4% pct. I 1.282.500.
e4Asidtus eieren legt, te slachten. The Venezuelan Oil Concessions reserveerd verschil, voord in de la. Gewone aandeelen 6 pet. f 24.726.180. Verkrijghaar bif
ea* 61926 betaalde de Astra Roman Ltd. De produche-stijging was tere faren oneventedignitoog zlja ge- Blijit f 75.527.265. 3-2 F. N. BornII.
elastingen ruim 195.000.000 Let. grootendeels het gevolg van pen an" worden en derhalve Ital bedrag van Gewone aandeelen ontvangen hier-
Let Whidend betaalde zlj 44.280.000 tensiever boorcampagne in La Rosa' onze aandeelen -in andeemartschap- van 93 pd. 170.240.356, 6 pet. van
e Elgrgelijke enjfers behoeven geets waar het productieterrem belangrijk
rdestil.commentaar. : werd ultgebreid. -- --
olDe taboven voor 'her vervoer van One werd ook aangeboprd, in. Law
leproducten en materialen per spoor gunillas, ten Zuiden van La Rosa ge-
Pliplbiding, in goud ultgedrukt, legea : dit veld heleoft on belang- 7
ongeVeer vier maal zoo hoog als rijke produced to worden. Qe pro- 8 WaS htaf818 00mplest
den oorlog ductie van de terreinen its het Mara-
I Alsof dit alled not niet genoeg was, caibe district bleef ongoveer constant. Palistraat 15
2 tr niekwe wetten gemaaki, wear- De exploratieboring to Sibucara werd
de betastingen voor 1927 neg verlaten. MEllllO & So. VB8tBSEWOO8810ER8. Az
zieningen moeten aandringen, om dit Maar dit vreemde optreden van d
OlOl11ale Read. eiland binnen zoo kort mogelijken Gouverneur wijst ook nog op let
tijd een ander aanzien te schenken anders, wat in deze katholieke kolo
en het deprimeerende weg te nemen "our"" nie at lang is gevoeld en waaronder
ZItting dat de aanblik van de Handelskade, men al veel te lang zucht: het on@
van de meeste straten, wegen en kere zwakke beleid van dezen Gou
pleinen, in de laatste jaren bij inge- verneur.
zetenen en vreerfidehngen veroor- mouseso Wat de Minister van Kolonien in
De Onder-Voorzitter, de Heer C. S. yzaakte, heigeen ak in verband met Tweede Kamer II Mei, pag. 1
Gorsira, J. P Ez. iegt: den stand van zaken op ander ge- van de Handelingen meedeelde, d
bled, tot gegro*ide critiek aanleiding in m66r dan Mn opzicht meer voort
M. d. V. heeft gegeven en nog geeft. TIELEMAN varendheid bij den Gouverneur ge-
Het is u niet onbekend, dat het Hare Wordt 's Raads goedkeuring ge- wenscht was, heeft deze kathollek@
Majesteit, onze GeGerbiedigne Konin- vraagd op een oogenblik, wastop er ,, & DROS kolonie reeds veel te lang gevoekl.4
gin, behaagd beeft, mij op iroordracht geen tijd beschikbaar is your een sup- LEI DE N Juist in een period van een be-q
van Z. E. den Gouverneur te beno4- pletoire begrooting, zulks wordt te langrijkeneconomischen opbloei, welks
men tot lid vandenRaadvanBesttistr. meer betreurd, omdat het reeds bij MOLLAND . een keerpunt kan worden voor dead
Te gelegener tijd en plants zal ik voor de behandeling van de begivoling -, kolonie, voelt men daar het remmend
de hboge onderscheiding miju dank voor 1928 zoo niet eerder bekend, en verlammend zwak beleld van de*
betuigen aasi Hare Majesteit, Regee- althans te voorzien moest zijn ge- 0 El E zen Gouverneur.
ring en Bestuur. weest, dat toestanden zonden intre- En nog maar zelden heeft ook het
Ik kan niet nalaten te zeggen, dat, den, als in depbche van het tijdelijk katholieke leven in deze kolonie zoo
toen mij het voorstel word gedaan om Bestuar uiteengezet, toestanden, die MOTORSHIPS Sallings to t) Sallings to weinig medewerking van her bestuur

dp oc 1, ogme an the e, s sommighe e la d arel aan een Pto/ 80108thia aHO Cartagena. Havre ad BSDlburg d voG nver ur.van dezen kathe
voel van weemoed mi) overview bij de De Rand vertrouwt dat door het Blijkbaar is hij erg bang, ook ma
gedachte, dat-mijne bendeming alslid neet krachtsoortwerken aan deirer- Th80888 HOrn 19th IViarch 7th April. in, lets beschuldigd te worden van1
van den Rand vail flestutir als gevolg bettering van straten ea weged, het a partijdigheid en uit vrees daarvook
hebben moest mijne afscheiding van zal gelukken al de in meergemelde 80tf&Ut 80rn ) 2nd April 21st meent hij als katholiek zoo afwijzend
dit college, waar An als lid Asi als poissive genoemde teven het einde van mogelijk te moeten staan in alles wat
leader der vergaderingen mgne afwij. 1927 in toonbaren staat te brengen, en 80DSUI Horn 18th ,, 6th May de katholieken interesseert.
kingen =van sleti door alien welwillend alsdan de verschillende aridere, die 1 to a Het is een beleid van angst to
ziju opgenosnen en ik met allen de eveneens dringend om reparatie roe- n E30th .. 19th ,, vrees, zoo werd ons kort geleden neg
meest aangename samenwerklog heb pen te bedenken. van ult de kolonie geschreven, waar-
gehad. Ik neem bijaijn alscheid slechts Alhoewel het in het bovenstaande ter 88nf l 80m 14th May 2nd JUR B bij elke wilskracht om te doen wat
de beste herinneringen mee; ik zal toelichting van 's. Raads zienswijze a noodig en rechtvaardig is, outbreekt
altijd met genoegen terugdenken saw naar moren gebrachte, evenmin als Ofn )28th 18th Zoo bleef- b.v. deze Gouvernear
onzen arbeid in dezen Raad, between hierna omtrent de Handels- " zich verzetten tegen een verhooging
Waar mijne .ijdelheid gezegevierd kade volgt, het tijdelijk Bestaur raakt, MaflS HOfn 11th JUne 30th van het inkomen der katholieke gees-r
beeft over heigeen zoovelen uwer mij kan de Raad bij het toestaan van gel- telijkheid, in -verband met de wijziging
als mijn plight hebben voorgehouden, den your de verdere voltooiing, niet OfeS8 Or n ) Sth ,, 14th July der tijdsomstandigheden, niettegen
namelijk .aanblijven in dezen Raad, verhelen, dat een gevoel van onvol- staande de niet-katholieke meerderhel
om van -nit dit front samen te gaan daanheid zich van dit college heeft 80 faUK Orn 11th Ju 28th in den Kolonialen Raad zich daarvoo
met n in uw streven om in dezen tijd meester gemaakt, toen het VAn den ft * had sitgesproken.
van overhang de belangen der Kolonie betrekkelijken post van f400.000.- U008UI 8000 ) 28fd ,, 11th Aug. Zoo heeft deze Gouverneur zick
te behartigen, moet ik hier aan a de kennis nam. ook altijd verzet tegen het inwilligen
verzekering geven, dat ik in mijn nien- Bij de behandeling van het voorj f) 718 Pt0. 88110110, La BBaff8 8811 TFlailad. van de rechten van het katholiek on-
wen werkkring steeds voor oogen hou- stel betreffende de Handelskade en *) Th888 IIOat8 alSo call at Santa Marta. derwijs en zoo gaat hij ook nu weer
den zal de wijze weaken dber n allen het Waaigat is van Bestuarswege niet naar den Minister om te verklarea,0
in den boezem van dit college gege aangekondigd dat een tweede san- All 8 8 accept car o and passengers dat op de financieele gelijkstelling 184
ven voor het richtig bestuar der Ko- vraag den Raad zou bereiken en wel Curagao geen prqs wordt gesteldt
lonie en dat ik niet zal nalaten die te voor zulk een beduldend bedrag. waarvan blj weten kon, of moest, dat
berde te brengen, wanneer zich de Meenende voll dig te zijn ingelicht, O 0 r b telling voor en daarmede, basta. deze vootstelling volslagen onjuist is.
gelegenheid .voordoet. nam dit.college et ontwerp aan, en 6 U 80 80SC 6 De minister verklaarde nog eens War de Gouverneur met deze po-
Ik hoop en vertrouw, M. d. V., dat moet nu tijdens de werkzaamheden zijn bereidwilligheid, om aan de ge- litiek beoogt, bij welke groepen hij
gij allen nog lang awe bes.te krachter vernemen dat er nog andere, en 88gf0000g V00f 1927 lijkstelling mede te werken. Maar er door deze anti-katholieke houding
zult kunnen wijden aan .de dikwills hooge ustgaven daarmede gemoeid zijn nog haken en oogen en daarom stem denkt te verkrijgen in ons niet
niet makkelijke teak, dia gij irk dezen zijn,. dan ult vroeger gedane mede- I 0 PG Kamap wilde hij absolunt eerst met den gou- bekend.
Raad hebt te ventrilen; ik neem met deelingen bleek. Of dit in onnauw- I u Io is mi vernear onderhandelen. WIj weten alleen, dat van het op-
mij de overtuiging mede, dat de be keurige berekeningen dan wel in ge- De veralagg er van De Tilds, Nog waren de heeren Anema en treden van dezen Gouverneur af, her
langen der Kolom nist aan better brek aan mededeelzaambeid zijn.grond schrijft d. d 23 Juni het vol ende De Jong niet tevreden. aantal klachten in Curaqao legio is, 4
handed kunnen 'zi}n toevertrodwd dati vindt, lets dergelijks meest ten eenen- omtrent de behandeling der Cura- Met recht. niet alleen by de katholieke bevol-4
aan u. male stitgesloten zijn. Het doet den gaosche begrooting voor 1927 in de Het ging om het beginsel. king, maar ook bij anderen en niet
Ik beschouw, M. d. V. thans mijn Raad leed dit anddrwerp in een aan I Eerst Ka Mag de gelijkstelling van het on- het minst bjj den Kolonialen Raad
loopbaan als lid van.den Kol. Raad het tijdelijk Bestuar gericht schrijven e hetmer erp Begrooting van derwijs afhangen van de geldmidde. En dat van een vruchtdragende sa-
als afgeloopen en zal dezen avond te moeten aanroeren, doch bet is den Curagao voor 927" spreekt de heer len? menwerking tusschen Gouverneur en
clever niet man debat on steaming Raad niet mogelijk de gevoelens die DE JONo (R. .) over de .belangrijk- Neen zeggen zij. bevolking bijna geen sprake meer kan
deeineaten.n <., bij dit college opkomen, het zwijgen held 4 h De Minister doet nog een com Eilk
op to legged, en talks to minder daar et aroubyweging, Het cessae Men heeft in de kolonie nog de
HI&rop de dbrtitter e HEar ult bein'obbesproken *blifven ouge aope enan wi) g tesn seerdsty Hij sal de zaak nog eens hestudee- still hoop gehad, dat aa befopeali
E. SW Lansberg, wenschte gevolgtrekkingen zoaden ) t, om t e sen, e ten. desavouseren. van dezen Gouvehear
Names den Rakd wensch ik a ge- kunneR Wordest gemaakt. en aangettoden absolaut niervof- Men ziet : de bewindsman is stijf. door den Minister in de Tweede Ka-
luk met de'~ o te beurt govallen on- In o verband met een latere .monde- De geli kstelling tusschen openbaar hoofdig. mer, Dh. Brantjes daarnit de conse -
dersdielditig, awe benoeming tot lid linge mededeeling vat de Raad de en bijzonder o derwijs laat no maar De begrooting werd wonder hoof* quenties had getrokken en zijn ont*
van den Raad van Bestnur. alinea omtrent den daurtebijslag zoo- altijd op zich achten. De kla ht, de delijke stemming aangenomen. slag bij H. M. de Koningin had in -
Meticedweson dealwitityeStaan danig op, dat slechts aanambtenaren eeuwfge van en heer Van Vuuren * gediend.
van dit college, wearing u jaren lang op de eilanden Curaqao en Aruba een in de Tweede Kanter in deAmigoe" lezen wij intusschen,
zitting hebt gehad en groote work- nadere duurtebijslag boven den thans Deze senator uit verschillende klach- Naar aanielding van between de dat ZiJn Excellentle dit niet zal doen,
zaambeid lieb(,ontpjooid.' De Red door hen genotene zal worden teege- ten op ditn gebled. .De kosten voor minister in de Eerste Kamer heeft maar voornemens is op zijn post in
houdt er zich van overtuigd data kend, waarby teens underscheid sal een leering van de openbare school modegedeeld, omtrent een nitiating Curagao terag te keeren.
ook in nwen pienwennwerkkring de worden gemaakt tusschen gehuwden zijn gemiddeld driemaaL Mooger dan van den Gouverneur, in zake de fi- De nog al ongewone ,uitnoodiging
zette voortvarendheid zult blijven en ongehowden, terwiji aan de daar- die voor een leedifig van bet bijzon. nancieete gelijkstelling, schi-ijff ,,De van den Minister zou dus geen effect
betrachten in het belong der bevol- yoor ender hen in aanmerking ko- der onderwijs. Het bijzonder onder- Residentlebode" d.d. 23 Juni het vol- bereikt hebben.
king. Inendermen kinderbijslag zal worden wijs is nog altijd als een kind dat, gende: Nog eens: voor-dekolonieen voor
Steeds zal de Raid met genoegen ultgekeerd. geen passende kleeren draagt, klee- de *katholleke bevolking in het bij -
terugdenices aap den tild, dat hit n .Voor zoover noodig zon de Raad ren, waaruit hqt altgegroeld is. De ft- Ben verrassands inelledeallag. wonder zou het in hooge mate te be-
onder zijn leden heeft mogen tellen. wallen wqzen oli de wenschelijkhead nancieele toestand is dusdanig, dat er Zoo kWalificeetde in ons blad van treuren zijn als de Gouverneur terug-
Alhoewel la; verachillende .colleges van een toeslag aan gepensioneerden, meer dan tot nu toe aan her onder- gisterin orite Kamerov6rz:chtschrliver keert en in den ouden sleur voortre-
zittisig hebbentle zplietwij toch aan aan huri'weduwen en wezen op de wijs kan worden gespendeerd. de diededeeling van den Ministervan geert....
hetzelide doel biljven arbeidendenleilandenCuragaoen-Araba,. OakdebterwANEMA (A. R.) be- Koloiti$n gistermiddag in deEerste ---
voornitgang vap dit ; geblededeal. En De Raad meet er ook de aandacht ploitte de eindelijke behandeling van Kamer gedaan, dat de hier te lande
wat mi) en de verdere ledea van dea op vestigen dat de straatreiniging op openbaar on bijzonder ondetwijs op vertoevende Gouverneur van Curacao, (*) En wij al evenmin.
Raad.aangaat, wij beveless easgaarne ineerdere plaatsen veel to wenschen den voet van gelijkheld. Volgens de. Mr. .Brantjes, zou hebben verklaard, Van de redelijkheld der gelijkstel*
in awe verdere vriendschap. overlaat zen spreker is de thancleele gelijk. dat in de kolonie Curagao.de krine ling sal de Gouverneur toch wel zoo
De gedachte maatregelen em het stelfin een gebiedend voorachrift der gen, geinteresseerd bij het bijzonder good als wij overtnigd zijn.
De Voorsitter leest no het volgende politiekorps eenigszins op peil te Wet. r is allean te praten met den onderwijs, geer, prija stellen op de Dat men er steeds op uit is, het
in de afdeelingen ontworpen en aan brengen en tegemoet te komen aan Minister, als et werkelijk geen mid- financieele galijkstalling. onderwijs te verbeteren en hooger.op
den waarn. Gouirer#eur gericht schrg- de noodzakelijke elschen, voor ver- delen beschikbaar zouden zijn. Want; Inderdead, deze mededeeling is niet te vooran, weet hij ook.
ven voor, dM zonder-hoofdelijke stem- beterlog van politietoezicht, n. 1. ult- ,ad impossibilia nemo tenetur," alleen 'verrassend, maar ook voIslagen Dat dit wonder .vermeerdering van
ming 'word[ goodgekeurd en vastge- breading, hoogere bezoldiging en het De Minister Van KoloniEn betwist, onbegrijpelljk. altgaven niet mogelijk is, is voor nie-
steld. plaatsen van een post op Rool Ca- dat de financi04 van Curagao zoo ge- Maar dit taatste dan in dien zin, a mand een geheim.
De ontvangst erkennende van uwer narse, juicht de Raad toe, overtuigd weldfg schitterend zijn. Het groove Waf bereft de mededeeling van den Dat men dus in de betrokken krin- 9
Excellentie's d6p6che van den 28n dat de daardoor veroorzaakte uHga" scheepvaartverkyer- zal in de toeltomst 16 patria vertoeveinden Gouverneur, gen op Curagao geen prija zon stel-
Juni 1927 No. 1529 heeft de Koloni- ven, welke trouwens geheel in den aan het moederland hooge eischen die, als hij 't zoo gezegd beeft, blijk-, len op ale Road de eer- U:het volgende te geest van den Raad zqu, veel nut stellen. Er moeten vele nieuwe be- baar 'hbsolunt idet op de hoogte is Begrijpen doen wij deze verklaring >
berichten. voor de ingazetenen ea..het polite" driven ontstaan. Te groot o
ptimisme van de wenschen en wooden in zijn aiet, te minder, omdat wi
j nit allersa


Met igateopas dggpa(I waar- korpe angen alwerpen. Op .
s Rands in de financiOn is verkeerd. gebied, en een mededeeling doet aan zekerste bron weten, dat Mgr. VUYL*
genome, dat het tijdelgic Restuar sten ti modeworking daartue kan Het motlef; Utt er iiog niet geld den Minister, die silet anders dan als STEKE, ter voorlichting van Z.E.. dea
reeds' tef$thnd ift tijsi optraden volle het estnut tekenen. genoeg is voor .de gejijkstalling in hot volalagen onjuIst k"an worden gekwa- Minister *In een officisel schrijven aad
aandacht geschonken heeft aan de I Na het vorenstaande beeft de Ko- onderwijs, is di## afdoende, De Mi- .llikeerd. den Gouverneur omstandig al zijn
verychillande in die missive behan- loniale Raad de eer Uwe Excellentie sister acht zichverplicht, die gelijk- Het is immers -bekend, hoe tilt be- wenschen omtrent verdere doorvoe-n
delde.onderwerpen. in antwoord op de meeraangehaalde selling door te woeren.: laughebbende kringen van .het bijzon- ring van de financleale gelijkstelling
Voor de tatrachte voortvarendheid, depdche. mede te deelen, dat de Rand Klachten in Curagao zijit er niet. der onder@ijs reeds 'faren hier gewe- heeft kenbaar gemaakt.
welke -Curageo diet anders dan ten zich kan vereenigen met de daarin De gouverneur van Curagao, de zen is op de ortbillijkheid in de on- (Red. Amigoe di Car no.)
goede kart k4men, wilfe Rapd gaarne vermelde voorzieningen an er by de- heer BRAN'TJES, is in Holland aange. derwijsvergoeditag in Cnra o dn krach-
een woord van lof tot uwe Excellen- zeqijne goedkeuring aan hecht. komen en beeft den minister de. ver- tig werd aangedrongettop di finan-
tie richten. t'j:t;;?:0:11yerktaring.gegeven (,igi- cleele gelifksteHing. (16810
In zake ovetschrij#pg van begroo- sis verbis", .zelde de minister sitdrnk. En bef is ons zells bekend, hoe
tingskosten heeft de itead rdeds meer- kelijk), dat de betrokken kringen in nog getijktijdig met de aankomst hier
malen bet door hem ingestomen stand- Curagao geen ,prija stellen op de ge- te lande vah den Gouverneur uit de-
punt doen kennea. Tengevqlge van ,, ;, lijkstelling. Zeventig vraagreekens I De ze kofonie een schrifven werd ont-
de bijaoders otestandighedeiI va het **MORep81 & ,,8880ThrBBith minister verklaarder..dat hij de gson- vangen ter beyoegde plaatse, waarin
oaderhavige geval ziet de Raad sic 4-3 la % 8asthes bjj den van den gouverneur nog niet had nogniaals" op de dringetide 'nooity-
echter noodgedworageo verplicht cha TISCHER & C kunnen doppgr n.. . kelifkheid werd gewezest, dat de r4Sds
altzondering tde to lated op deo con- O* Wij ook;.elet ( ) lang toegezegde onderwI]sgelijkstelling
stitutioneelea- regel,- dien blj andes De heer ANEMA verklaarde met no eindelijk eens in Curagao werd ] .
onverzwakt son wenscheli te hand- recht, dair herablisolunt er niet op doorgevoerd.
haven, onder taitdrukkelijke vessel- aankonst, of *atesPde gelijkstelling wil Met is alsof men in de kringen tran
ding dat hierdoor geen antecedent aanvaarden of,946. De wet schrifft het bt]zonder onderwf|s in Curagao
mag wordengavored. Een skpple- haar voor ed dbarmede basta I als 't ware heeft gevoeld, welk ge-
toire begroottag ware hier de fulat De ife&r Bg? j@9to was zeer teleure vaar voor het enderwifs dreigde bij
aangegeven weg geweest; doch de gestead over bet4:antwedrd van den dit verlof vast din Gouverneur en
urgentiq der to neaten maatregeten, minister. De glijksteliffrg is gebie- vandaar deze zeker eigenaardige cold- ..
de ashgi@angen werkzaamheden, liet dead voorgeschreven. Minister Ko- cidentle van feiters, zoodat deze me-
stopzetten as noodzaketijke herstel- ningsbasger 'Is: op dit gebied altijd dedeellag vbit den Gouvernear on- De Glaxo-melk is voor kinderen
lingen latea. den Rand geea kense. een beetje watering. De meening van middelijk kan worden gelogenstraft, otIovertroffen.
Veeleer gon de Spad ophaspeediging den sgonverneur toat er niet op aan. hetgeeir -dan twik deker rilet zal wor- '
en beEladiging der verschillende voor- MENSING A CO. AM. De wet schrifft gebledend de gelijk- den nagelaten. ORSing 00.
GolidG Tels. Benwfaest Van 11*, St. Berliardus- *

8 ERIC -lTEN se'",Snd er k6knegB & erisinaG parashle tO Bonairs. Dr p...... STATIUS MULLER, oud-voorzitter van I
-..,,ll------- . den Kolonialen Raad, die zooals be Zondag 24 Juli a. s. ,vied de pa-
Dif8cteur 0. W. kend, op verzoek en in opdracht van rochie van den H. Beridedus te Kra- 1-6
Verleden week Vrijdag is per den Raad, dezes standpunt in zake, lendijk, Bonaire, hear 400 jarig be- - -
duitsche boot van Trinidad gearriveerd reorganisatie der polite mondeling staan. Op dien dag zal bet 100 'jaar .
Heer fr.1. Th. LAN ROSSE, de nieuwe tegenover Z. E. den Minister van Ko. geleden zijn, dat de eerste vaste Pas- GOmpa Old TFAS8tl8DilG8
recteur van Openbare Werken., lonian zal uiteen zetten en verdedi- toor van Kralendijk, de Zeereerw. Meer
De heer van Rosse vindt hier werk gen. Bernardus Eisenbeil, er set aan wal El vapor
in overvioed, verschillende groove Wij wenschen den heer STATIUS zette, om er zijn apost $hen arbeid "LEOAZPI"
Werken, vooral in verband met de MULLER een g0ede reis en hopen dat te beginnen.
Verbetering onzer haven, met weaker zijn bemoeiingen en bemiddeling een Geheel de parochie vi de Playa se espera el 2 0 Ag08to de Europa via Pto. Rico.y Venezuela y seguirb
be8tudeering en uitvoering op zijn gunstig resultaat voor de Kolonie mo. op Bonaire is in de wder, om dezen el mismo dia para el Pacifico via Pto Colonibia y Colon.
kollist gewacht is, en die bi) hem als gen hebben. dag zoo feestelijk mogelijk te her- El Vapor
on Directeur van de haven van Soe- De Arohemache Testoonstelllag. deaken. De. aloude kerk is in- en LECOFti AIII"
rabaya zeker in goede handed zijn; Het K. W.schrijft altwendig verfraaid en vernienwd, door .
plenty gelegenheid am hier al zijn acti- Na de mededeeling in ons vorig de hulp en medewerking der paro- se espera del Pac(fico via Colon y Pto Colombia el 12 de Ag8810
'Iteit te ontplooien. Van harte welkom! summer, dat de heeren Brantjes en chianea en vele goede; vrienden o y seguird el mismo dia para Pto. Cabello, La flusira, Tenerife. Cadiz
Maandag 1.1. is de heer VAN ROSSE, Helfrich voor een plants in het eere. Curacao. y Barcelona.
In gezelschap van den heer R. J. commit hebben bedankt, moeten wij De Zeereerw. Pastoor L. van He. Ambos vapors aceptan carga i pasajeros.
AUJoN JR. naar Aruba vertrokken, onze verontschuldiging aanbieden aan gelsom is Donderdag per ,,Fedalma" Los Agentes.
Rear men zegt, in verband met de het bestuur onzer afdeeling te Arnhem, naar Bonaire vertrokken, om in een S. R L. MAQUSO & SONS.
Verbetering van de Paardenbaai. dat wij bij onze klacht met die mo. Triduum de parochianen op dit feest
Per S. S. Crijnssen arriveerde hier gelijkheid geen rekening gehouden voor te bereiden.
oensdag de heer DE HooP, tech- hebben en de fout gezocht hebben, Op den dag van het feest zelf, zal 00mkilike Nederl Stoomboot Maatsch
isch ambtenaar bij O. W., en fami- waar zij niet lag. Wij doen dit hier- Mgr. Vuylsteke om 9 unr een Pon- *
li** Welkom. bij, doch onze teleurstelling is na de tificale Hoogmis celebreerene waarna
8. 8. Kyphissia. gedane mededeeling te grooter, daar om 11 uur de piechtige receptive in VAN CURAQA0
Na Vrijdag en Zaterdag met alle nu de fout onherstelbaar is. O. i. heb. de pastone zal plaats jiebben. Des
kracht gewerkt te hebben, is het ein- ben menschen, die een openbare be- namiddags om half vier- heeft er een NAAR ePto. Cabello, La Guaira.. Trinidad. Barbados en Europa:
ddlijk Zaterdag tegen den avond aan trekking bekleeden openbare plichten historisphe optocht plaalk, waarin de S. "St @es at" A ustas
dut bergingschip Willet" geinkt het te vervullen, die wel eens met hun voornaamste feiten ult de geschaede- NAAR Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal on Pto. Limon
to itsche stoomschip ,,Kyphissia" vlot persoonlijke inzichten niet zullen nis van de parochie derPlaya zullen ss. "staijvesant" 28 Jun
krijgen. strooken. Nu is het eerecomit6 Cu- worden voorgesteld. SS. "Yenczuela" II Augustus.
Op eigen kracht kwam het de ha- ragaoloos en wij yreezen, dat dit geen Om 7 unr 's avonds Wal Mgr. we- MAR Pro. caheno, La Guatra, Cumand, Pampater, Canipano. Trinidad,
Ven. binnen, begroet door de in de golden indruk ginds maken zal, wat derom een piechtig Lof celebreeren, Demerasa, Paramaribo en Buropa r
haven liggende stoornschepen. aan de medewerking van daar afbreuk waaronder de Eerw. Pater I. Verriet S n wrg ndrik 126 Aulfustus
Onze gelukwenschen aan de kra- doen kan. de feestrede zal houden. Na het Lof NAAR New York :
alge bemanning van de ,, Willet" en E88 Nolorlandsche Relill07. zal het muziekkorps vah Scherpen- SS "Prins Fred. Hendrik" 18 Jull.
lan de maatschappij, met deze ge- Eenigen tijd geleden zoo schrijft heuvel een soiree geven, waaronder SS. "Nickerle" 15 Augustas.
takkige redding. ( vuurwerk zal ontstoken worden. Bovend(en wordt een geregelde dienst onderhowden tusschen Curavao-Maracalbo
Dief8tal ons een landgenoot, die ult uravao Dinsdagavond zullen de kinderen v. v. met de S.S "Baralt" "Brion" en "Midas."
Zondag vroeg in den morgen, toen is teruggekeerd, lag in de haven van van de Fratersschool in de koraal der
heer M. M op de Klip van de Willemstad de Engelsche kruiser school het blijspel: ,De wraak der
eg D Line kwam bemerkte hij dat ,CaTro toen het stoomschip ,Amor Kabouters" opvoeren.
deur van het kantoor van den heer van de K. N. S. -M., gevoerd door ka- Woensdag morgen zijn er volkspe-
klAN PIETERS geforceerd was. Het piten J. A. Berkhout, de haven bannen- len voor de kinderen der fratersschool,
lightSlot dat den ijzeren staaf waar- liep. Deze koopvaardij-kapitein beeft terwiji 's avoids een at ty van Jon-
lbede de deur versterkt was hield persoonlijk een zeer werkdadig aan- gedames het treffend ooneelspel : *
8 afgezaagd, terwiji het slot van deel genome in de redding van de ,,Hertogin Hedwig," sullen opvoeren.
de dear zelf was nitgezaagd. De zaag schipbreukelingen van de big het be- Donderdag morgen ziin er volkspe-

e dmTeeter plaatse.deOpnown e nbrachat gelso ogoo gscz pk n de'smae derogus scho g iticause zilde hampenkappen
e nu eekT tndedezen(o ie ose menAbponkirEn Isc logs- wraak der Kabouters'' wordt opge-
kh met behulp van een kopheltel toe- schip de wetenschap had, dat kapitein Vrijdag avorld een liethaling van
8 had weten te verschaffen tot het geza oelrde nzede sAp ig wa het tooneelspel : Hertogin Hedwig." ha ng estraa t 5 Otrabanda
toor. Daar vond men den brandkast de Zondag zal er om 4 unr een pot-
d intenbjekrboan er ndergat@ en n g lun et it ps n nsoie.de schoolkinderen en d' 88ZiCitig80 Ondags 9-12 v. m.
tebruik teeft gemaakt van een val. Naar wij vernemen zal Mgr. Vuyl-
en sleutel juist daags te voren eer ontvangen. De bemanning stand stekeen gezelschap per S.S.,Midat" 1-3 p
de heer Pieters daarin ruim f 3000. met geschouderd geweer in twee men Zaterdag 23 Juli 'savonds naar Bo-
bankbiljetten en ruim f 1000 aan aan den valreep geschaard, terwiji het naire vertrekken. Per zbifde gele-
ergeld g ep neer om dSe werk- sch dpsmuziekcorps de volksliederen p sha ersga no raeen ootHaoao] Ega Verseek. W. Prince, Secr. v. d. raad van po*,
ibo" zouden a riveeren, ult te be Na het einde van het bezoek werd bestuur als deputatie van den C. R. Van den heer, Mr. B. de GAAY I litle, gouvefRementSSOCretatiS, COrB-
a. Slechts f 350 vond men nog den kapitein op dezelfde wijze alt- K. Volksbond, vergegeld not het mu- FORTMA ontyingen wit een schrij- mandant der schutterij, 1786-1834.
edg zoodat de dief zich met geleide-gedaan; $ ziekkorps ,Excelsior." ven, met het verzoek bet enderstaan- Mr. D. Serruder t 1828, lid, later
I4050 uit de voeten gemaakt heeft. (Algemeen Handelsblad.) Het muzlekkorps van Scherpenhen- Ide ter tennis van het publiek te voorzitter van den raad van justitie,
de omstandigheden van dezen One Politle. vel zal Vrijdag a.s. peg ,Fedatalit"]brengen, aan welt verzoak wij bij dezen wa g aw upt J.1a el)uylckmcklM4
fatal blijkt, dat de dief demand was, vertrekken. gaarne voidoen.
reeds meer dit traflek onder han- Reeds heeft ons interimair .Bestuur Het feest belooft schitt#end te wor- In de W4st-Indische Olds verschijnt lid it. d. raad van justitie.
eH heeft had De polite is druk verschillende goede maatregelen ge- den, een schitterende manifestatle van thans een opstellenreeks over de ge. Herman van der Meulers, 1799-
eden ader of de daders op te nomen, zoowel voor de rageling van Roomsch geloof en Roombch enthou- schiedenis van Curagao, Amba en 1871, scheepsbouwmeester en reefer,
poren. Tot op heden heeft men nog het verkeer, als voor de veiligheid siasme. Bonaire van 1816-1828. lidGvaStr eKolonial d chatter
Reen spoor ervan kunnen ontdekken. der burgers b en de handhaving der De schrijver deger opstellen zon lid d d jo
Andere illef8tal orde. De meuwe reeling van het deze geschiedbeschrijving gaarne zoo van en raa van just ie.
OP Scharloo ebearde het dat een auto-verkeer op het Brionplein vindt veel mogelijk verluchten met portret- Mr. H. R. Hayunga, secr. v/d raad van
enezolaan een winkeltje binnentrad algemeene goedkeuring. Oak aan de HQt0MObtel ten van personen, die zich in dien justitie, later naar Suriname gegaan.
en om een pakje cigarette vroeg. Ter, wanordelijkheden, die geregeld op tijd verdienstelijk hebben gemaakt Jacob TAhtelen, procurer, comman-
ill de ei enares zich omkeerde om Rool Canarie, tusschen de vreemde voor de kolonie. Reeds zijn opgeno- deur van ruba.
cigar ten te krijgen, maakte de Isla-arbeiders plants hidden, is men 80tOF-Repanatten men portretten van de gouverneurs A. Evertsz, waag- en rooimeester.
bezoeker zich meester van een doosje druk .bezig een einde te maken: ** Klkkert, Cantz'laar, Van Lansberge J. Palm, oppervisitateur.
Met geld, ter waarde van f 94.- dat i In afwachting van de voltooiing van De Curagao Mardithe Shop (destijds, vice-consul in Columbia), C. F. Romer, D. Gaerste, Salomon
oD de toonbank lag, en wist het be- de politiepost aidaar, is er sinds 1 Juli brent ter kennis van zijn Rammelman Elsevier (destijds raad- Bulli, procurers.
liendig tusschen zijn broekband te een special wacht voor Rooi Canarle geachte clientele en I et publiek fiscall, en Van Raders (destijds ka- b H. J. Naboer raad contrarolleur der

4 mi reepDede vronw, hsq en omCstre en oorloopigd jMnn in het algemeen dat&an:af dezen u11nrbij dW. gers)T ve d t\ LelastsSc btrgla824, was gehuwd met
est riep om hulp. Ofschoon de diet zij te paard de street rond, en naar datum de 18fer kooplieden, terwijl nog nilen worden Klaas van Eekhout, onderwijzer op
at met een mes bedreigde ging wij vernemen, met 't beste success. opgenomen Mr. Bennebroek Graven- Curaqao est Aruba.
til door met reopen en zoo gelukte Reeds verschillende wapenen zijn in J. W. Schlag horst en den zeeofficier H. W. de W. Schmidt, t 1819, major der
bet den dief meester te worden beslag genome, en wanordelijkheden Quartel. Gaarne zulien nog meer por- artillerie.
1 Wien men bi[onderzoek het ver- zijn er sinds het nemen van dezen automobiel- en motor- t*eparateur, tretten worden opgenomen, doch het J. M.vHan Epsbluitenant bdj de jagers.
alate geld vond maatregel, die door alle rustige be* is niet gemakkelijk die to krijgen. J. 8. Rab e, b/ orps p
* Or. Kolonel Ellaarlo Espinesa owners dier street ten zeerste wordt zich aan onze zaak heeft ver- Daarom wordt een heroep gedaan op de batterijen en seinposten, f 1824.
ggggy toegejuicht, niet meer voorgekomen. bonden. de bewoners van Curaqao om hun J. Groesbeek, chirutgiju major.
Maandag overfeed hier, na een 8088111 Van Belgil. Prompted bediening gagarandeerd. verzamelingen eens na te zlen, en C. A. Zeppenfeld, chirurgljn 3de
ortatoodige ziekte en na van de laat- De heer C. H. Jonckheer Wnz, i@ voor dit doel af te staan, wat ge- klas, later apotheker, 1793-1871.
H. He Sacramenten voorzien te benoemd tot Consul van Belgi6. Curagao Machine Shop. schikt is. Het mogen naturlijk alleen Lourens Croes, kapitein der India-
deN Hiener leDnEDUAnR8 ESPINOSA Offldiale Beridatea. dptir t le zijbvan mpders d ieirn neln a AD 1816-1827, comman-
deur van onaire


abi
t. Johan der Vo
Tromp is benoemd tot tijde- on lg
t een lijst van person
.
en,
OP de begraafflaats voerden het lijk telegrambeateller bij den post 1 3 die o. a. in aanmerking komen. De leosuah de Piza, voorzanger der
oord de Deken van fset Corps Con- voor draadlooze telegrafie op Aruba. heer P. A. Euwens O. P. heeft zich Portugeesch Isr. gemeente.
8talake, de heer 8. J. Delvalle, Con- De beer H. L. Chateau, geneesheer ILL H omid verklaard de portretten in ont. Hate Abinum de Llma, koopman
1 Van Denemarken, de heer L. Cu- in Suriname, is tijdelifk benoemd tot ~ vangst te nemen. Onbeschadigd wo> ten .btlef vae langesser's seater,
los Achurra, Consul van Chili, als gouvernements-geneeskuildige in Cu- OEVESTM: den zij teruggegeven.
ertegenwoordi r van de Consuls van raqao met voorloopige standplaats G. G. van Paddenburg, landson- Volgens de brijactre bladen beeft
*p nsch Am ka; en de heer M. St. Eustatius. derwijzer, J 1824 de moeder van Nungesser aan Colfs
Colo. kanselier vanhetConsulaat-van Aan den tijdelijk agent van polite E. Tran Exel Ds. G. B. Bosch, van 1816-1836.moeder een brief geschreven vanon-
la lumbi8 alhier, in naam van zijn 2de klasse alhier L. J. Anthony is, op predt op Curaqao. geveer den volgenden inhood :
dgenooten; zijn verzoek, eervol ontsiag ult 's Age H. J. Abbring, 4816-1824, Kapt, n U v attrt thij v66r met schrijven:
Onze oprechte deeineming ann de Lands dienst verleend, der genie. mear wij verkberd6n sinds lion ver-
teachte Mevr. Weduwe en kinderen. De tijdelijk schrijver op Saba Th. Scharlooweg. Telefoon No. .3. P. P(h)oel,,onderwijzer. trek its eeri gemeenschap des harted
MFCil8 Dunbar Schwayer. V. Hassell en die op Aruba Eric Arends L. Boyd, corpmandeur van Aruba en isog iedereo dag gedenk ik in main
Citragao verheugt zich in de te- zijn definitive als zoodant benoemd. Spreekunr : 8 -- 9. v. m. Mr. W. W. Duyckink, lid v. 11. hot gebeden aw zoon en den mtjne. Mign
'twoordigheid. van het groote cir- De heer Ir. 1. Th. van osse, c. i., van justitie, gouirernementssecretaris, geloof an den terugkeer van onze jon-
4 Sunbar Schwever, dat over 60 oud Directeur van de haven van 8-9 8 4. n. m* Weesmeester. gens is nog steeds even krachtig,
thaten em 80 beesten beschikt. Soerabaja, is blast met de waarne. W. A. van Spengler, havenmeester want my Hart zon ophouden to klop-
teMaar wit \rernemen, is dit circus ming der betrekking van Directeur en loods, later gezaghebber van St. pen, zoo dat van mijn Charles voor
he Van de beste die Curagao oolt van Openbare Werken in Curavao. Eustatius. altljd'mocist stilstaan. Deel met mij
zoggi tabben. De heer R. J. Beaujon Jr. is eervol Bekendmakmg. Mr. P. B. van Starcketiborgh, f 1820, de onoverwinnelijke hoop t Wanneer
Bepromoveeril. ontheven van de verdere waarneming raad-fiskaal, wn. gouv. -geni.- sk schrei, dan is 't bij de godachte,
la n de Unjqrsiteit to Amsterdam der betrekking van Directeur van De ondergeteekend4. ngaki hierbij B. A. Cancrijn, 1753 of 1754-18@, dat onze jongens missehien lijden,
reef remo derd tot doctor in de Openbare Werken alhier en aange" bekend dat, vanaf hedes tot nadere lidv.d.RaadvanpolitleWeesmeester.lons reopen, en dat wil, oude mee-
ten, Jongtheer NICOLAAS DE- wezen .om den Directeur bij te staan. aankendiging de I[aa$818kade van C. L. van Uytraith raad van ,poll- ders, niets voor hen kunnen doen.
zo van de Heer J. J. DEBROT. Aan den kommies-entreposeur der hoek Ruyterkade tot da 4mstelstreat tie, hoofdontvanget I r, 1842-1844, Maar blj' hub teragkeer allen wig in
tie0aze h rtelijke gelukwenschen aan belastingen op Curaqao J. W. Fabr6 en de 110 RIlytOfgpgg van hock Han. gezaghebber a.z1. mers al ous lijdea wher vergeton, en
at *ienwen doctor, en aan zijn ge- is eerval ontslag nit 's Lands dienst delskade tot het de Rayterplein voor A. A. Beutner tick, ledeni molten wlj dan niet sterk tign oIn- hen
19 Families. verleend. hef verkeer (te land en, te water) af, v. d. raad v, p tre. *TE dan te gene44n en to v roetelen ?
88 gil81W18tok., J. N. Wild is benoemd tot tijdelijk gesloten ziin. (l'.. A. #aron Lare 194)--1832, Ik omheis n ult heef an meeder-
94 adelijk is de ouderwetsche sabel hulpkommies der belastingen op vendumeeste V. blitte' hart en I ,'la en teer nw
gust onz's polite vervangen door een Aruba, Curagoo, den 6n Jull 1927. D. Beevers, Ad" ad po-' jonge kIe aderest vo t mij~ te kus-
to asistok, die heel wat makkelijker Deltincio Asman is tijdelijk beast De d Progratir-Ge trea4 litie. sen, aan aggi God$mn eleven en roem-
tiqhteeren is en in de praktijk meer met de betrekking van seinwachter wn ... .- . ?... : 1. N. C jetting, raad van politig, n] en vader sal teruggeven.
oe44. op het fort Nassau. 3-2 c. S. GORSIRA. koopman. (w. g.) De moeder van Nungesser.
~CL~C_ _


,,s,,,f esed s e gen
tijd krachtig opgetreden tegen de open- peakeo
He Traglak van ean Tolk. n I / / 1 1 bdre onzedelijkheid en de nieuwe wet
II K 7001' 00 geDQOtte tot bescherming der goede zeden is
Rusland is nooit een land geweests 3 daarvan een bewijs. -in draagboar values van leder
aan welks politieke instellingen 'en Wel nergens was, schript men ult TISCHER & Co. 3-
gewoonten, en rechtspraktijken andere Boedapest aan de Tild, de lijdzaam-
volken een voorbeeld konden nemen. heid op het gebied der zedelijkheid,
Het is dit tegenwoordig minder dain door een verkeerd opgevatten geest
ooit. .. I van verdraagzaambeid, z66 groot als Bekenmakmg.
Ongetwqfeld vertoonde het voorma in Hongarije v66r den oorlog. Boe-


O -,(1., :9:drei te nk I as e n bo k I e de
donkerder sch uw lekken enpen de ean de gezondheld van her verwachre kind. Reeds uc builtvahar ikgegem kt z dette S ls at n ar de
tariaat heeft zich van meetaf does van re voren rnoet gil er voor zorgen dat Uw lichaam verordening. straat afgesioten wordt voor het ver
kennen als een dwingelandij, een ti- v Idoe e kalkobed tvoor her opbouwen der cellen, deOp de est htplaatsto p sesringbren keer me motorrijtuigen of andere
rla n wel cvotoer hgee middle terug voor de beenderen en de tandem en her is onone. de Volkenbond voorstelde in zake de ver2noermetdee Men is met gencemde
Kenschetsend is onder dit opzicht beerlijkaIsvoorbehoedmiddeltegenEngelscheziekee. hescherming van vrouwen en meis-.vervoermiddelen het Fort Amsterdam
hetgeen een journalist, d6 stir-corres- Ook Uw eigen lichaam. en special Uwe tanden, ]es, waardoor Honganje andere lan- komende uit oostelifke richting, be-
ondent der N. R. Ct., meedeelt over souden door liet ontbreken der kalk verawakken, den dus feitelijk voor is. zulden de Wilhelminaschool, in te
De Kalzantabletren an samengesteld utt kalk in Het nachtleven en het amusements- I'd
de demonstrates, waarvan Moskou en werenschappelqk zuiveren. goed verteertiaren en bedriff worden aan een behoorlijke r2 en.
andere steden thans weer liet tooneel smakelijken vorm. control oaderworpen. Verder richt de Carapao den 22n Juni 1927.
zijn^ in verband met het Engelsch-
Russische conflict wet zich tegen vuilschrijverij en aan- 3-3 De wn. Procurear-Generaal,
on..a..a e.. 0..**........ stootgavende platen, vooral ter be-
,,Wij gelooven graag', schrijft de dendoorm. deedekalkhn' scheming van de schooljeugd, die C. S. OORSIRA.
correspond, ,,dat het volk-Jangzamer- ***, s..a ... ... ...an.. toch reeds zoo sterk te lijden heeft
hand werkelijk in de Britten den aarts- ,7,'"',, "',," gehad op zedelijk gebied tij-
vqand is gase zien. Maar betoogin- e.......e. s..... *** dens het bolsfewistische regime.
gen bewijzen dat niet Die worden
eenvondig commandeered. Wee den Doordat Kalzan de cellen sterkt. zullen eedust en oorts bevat de wet bepa ingen als
ambtenaar of arbeider, die het wagen gewichtsvermeerdering gunstag be'invioed worden. die van de Engelsche ,Protection of
'1 h k d le de I ig D woman act om zekere vrouwen van
zou wonder geldige verontschuldiging terwis et in ster er en gezon r za n. oer
we te bli ven van de, door zijn vak- he geregeld gebruik van Kalzan sal de relivoedende ode straat te weren en de polite het
recht te geven hen aan te houden.
vereeniging op hoog bevel verordi. moeder sevens over een grootere hoeveelhead vded-
neerde demonstrate. En ook wee den sel voor haar kind beschikken. Dr. van 't Hooft Het gaat dus niet aan deze zeden-
arberders, die het zouden durven on- to a ang, sc ral t an oo MI h f d k verordenmg tot zoover echter als meuw
en specifiek Hongaarsch te bestem-
dernemen een door de overhead niet .Msyn eruarang, wat Kahan bereft, is dat pelen. Nieuw is het echter wel, dat
gewenschte betoogingtehotsdenof een zoogende arouwen bij gebruik van Kalzan de wat zich ook richt tegen vioeken
verordmeerde betooging verder ult te een weel grootere hoeveetheid melkrraan hear en schelden in het openhaar.
strekken dan ter hoogate plaatse nam- kind kannen geuen" Wie evehwel weet hoeveel Ooster-
genaam is. Goede regisseurs go de sche elementen in het Hongaarsch
Russen, sedert Potemkin, altijd ge- Begin nog heden Kalzan te gebruiken volkeleven zijn gekomen, begri}pt, dat
weest. heftigheid, vioeken en schelden in
Door betoogingen in Itualand laat Hongarije verre van zeldzaam zijn.
dan ook niemand zich meer mistel-' Vandaar dat geldhoeten hier zeer op-
den, gaat hij voort. Men sweet wat voedend zullen worken.
zij waard zijn. ,Betoogen in Rusland 1-let Kalkvoedsel D'e minister word dan ook geluk
is zuiver tot gecommandeerde parade gewenacht door de Vronwenbonden norn ess-
geworden." geak stark sandee on becaderwa. en voorkomr seeketo. de ce. van het geheele land. En feitelijk is sun emine
En bleef het hier neg maar bij. Maar Sevolg sale van can kalkgebrek to bet hcheasn. soosts kher, stronal
aselnes, Engetsche seeker, ametreas. nachtzwea. towell hct men de beyofking seeds verzoend met de
er zljn veel erger dinges. PoHtte en seer weardevot verstarkingsmiddel as bI) tuberculose. nietlWe Veror n idmT dh di Verkrijgbaar in alle Aposhekba me za leeren deerein.zal goed Overal verkrQgbaar. 8-
Rusland. Het ging er raw toe. De does, nist al te zeer te letter op de
naam SiberlE heeft met wonder reden wandaden van eenige overdrijvers,
g::. Wa.;**I at ,1::@ et;;,op ee e aa emy o el e ,,08 R8SZke"
Maar wat het Bols)ewtsme aan I
drastische maatregelen te aanschou- De Egkdain .dar for. States. the Aristocrat of cigarettes, en
wen geeft en heeft gegeven, herinnert
De volgende statistische bizonder-
aan de awartste tijden der Fransche ?S
Revolutie heden knunen een denkbeeld geven Am Glob
Er beeft altijd blood geoloeid in van den huldigen rijkdom in de Ver- 2


oak, vermocht ze te keeren. Met was mic Research is het Inkomen van
een strijd op leven en dood tusschen VOlgestort Kapitaal en Reserve is 2.000.000 "i dA 1Hm al il
het regeeringar4gime en de revolutto-
nea die t van Koopt' en verkoopt wiss s, ade a gee t v ijkfangi 8 0 0 1( T
buitenlandsch bankpapier cottpons, van het inkomen per hoofd van de
deP an e wrahan emunt good en silver' bevolking een indrak van de teene- InlWISS BLANCHE'
met bloed genchreven. Neemt golden A deposit en opent. .ming der welvaart. Olgarettea
In 1926 hadden 44.600.000 perso-1
De eene execute, of reeks van exe- 1 chequerekemngen met rente-vergoeding. ..
tes I d d its I nen een eigen inkemen. leder van hen verkdjghaar by devoornaamste winkelty
cut vo gt op e an ere, en ze Verschaft Reiswissels, Credietbriqvens had dos gemiddeld een inkomen van I BA
wonder woros van prices wordt dear- I 12. Agent.
toe overgegaan. irculaire CredietbrieveiI. iets meer dan 2000 dollar, d. i. in' 988 084988568:
Een twintigtal politieke, gevangenen I Telegralische Gitbetatinggy, dies men rekening houdt met de wij- Nieuwe yourrand en groove keuze
z@n kort geleden van dese verachrils. Sale-loketten Spa bank. ziginges in do wearde van het geld, 8018988119 VIO8Flag818.
kelijhe method het slachtoller gewor- ongeveer 25* pet, meer dan is 1917, Witt0 GA 58klantile 81811fteg818
4 en 94 pot. meer dan la 190ik
den, en za) waren met e eessten, of Niettegenstaande do standvastige en alle beneedigheden voor modern
de eenigen, die dit wreede lotonder- teeneming van de bevolking en den Badkdmer-inrichting.
gmHgen.heet, dat die Meadigeditudes betrekkeHfk elastischen aard van de air BILLI/KE PlI/28N.
keh eantSwo is oMp dema ag gath ben le di "LA OPERA" I. BAlZ.11sereastraat 5
het eleven kostle. Als@f zulk een mis- grootere toewilding ea better organi- -- --
drijf, hoe strong ook af te keuren, ten * App satle het welvaartspell doen teene- .
execatie wonder vorm van precesso- 80tlCR SCloD81 ""At rakt in dollars met dekoop-
tiveerde een executed vas perso-
eegd kracM van 1913, bedroeg bet totaled
non boven n, e met de edqn I en van EDMUND JACOBSEN; Apotheker inkomew in 1900 2842 dollar, in 1917
37.3 dollar, ha a 192t 36.2 dollar an
Het Rualand van beden doet, veel AMERICAN DRUGSTORE ENGLISH PHARMACY la 1926 52.9 telRfardedollar,
meer neg dan het Rasland van het 8 t .
vodge regime, beseffen, hoe groot de Breedestraat, Otrabanda Teleton No. 256. inkoem n t rs d idnee
afstand is gebleven tusschen dat land cht .
en bet midden ea Westen van Eu- Egg$(f@8 808W8tiRg V8R $8 (OR zi Pei tIoofd vart de bevolking
roTe Raesinche toestandon, de Rus- gaggaggg Geldbedrag Geldbedrag
sische mentaHtah, de Reasische poll- Dr pa farfames ea Zeepen a nars, m ones va
e on ve@a gas ze agEn 1917 470 361


de ItTssische begriplien an sitanieren Alledef Seartga yea, 455
o re t de Vrijheid on rechtspleging Mesolah, Sulkerwaren, No tookfas Ter teeHchting zij hierb( vermeId,
Men .most dan ook wel seer ver- Sigaren on Sigaretten Sod en timonade a nde8rc tlanna e e a
dwaasd age,. os4 te. Verlangen, dat 40I AA 8018 BEZ08085. ven, vermeerderd (not de geldawaar- ---_ 0 ,,,,,
Russiache teestandemaget hun-systeem
van espionage en endardrnkking, met de van het incomes is natusa; niet in M088tag & 80 VartSIG8WOOriligot
aanmerking zijn genomen de reser-
has bloeggere strl)4 van revolutse on rl
contra-revohale, wearbij het zwaard vee agen door maatechappijen.
meedog as did work verricht," SHELL-PRODUCTEN. %""" ... ..go.
Mass imitage van hat aristocratisch lasting eateld en nit deze vergelij- The best
Realand beeft,.terecht, nowit leptand king h kt dat engoveer vilf zesden
N bol4iewistheteransland is- PRIJSNOTEERING, ,',,an we a tasing je I .
veel ":@#es son vegsbesidder.aa 1 Gasoline ex pomp per galloys ft 0,78 taalt. Van ongeveer tweederden van Whisky
ging Met goefts oats de- van Gasoline per lilik van 5 gallons ,, 4,40 ne a na i no halgeen
een volk terateachoppi pd da a hot Kerosme per blik van 5 gallons ,, 2,75 De heer Ogden L. Mills enter- I td
se e site 5 he 4 waarachawlag tegan heige in hear. van 5 gallons 8,50 dit aft de hardening van do wet- op
schappij van het communisee ade COkes pet ton 15,- de inkumateabelasting. Het santal be-
weaeld breagen sea. Kero-gasolie, brandstol voor "Delco" install ties sist, lastbare inisoluens beneden 5000 dol- On es and a
(('trap.) per lion 0 3d( lar, daakle, dat daanboven steeg. Er
ER n > waren 207 personen aangeslagenveor scores
De lkVering van ,,Kero-Gaselie" gese e it uitsluitend in een belastbear inkomes vartmeer dap o
805 0 drums vt 80 gAHons. I ininleen donars, wearvan seven
met een inkomen Van meer dan 5

4-3 TIBIBBB & Se. 7


"' "'" sna. d


ETIUB MAND


Schrl if machi nes.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs