Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00126
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 11, 1927
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00126
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


o.2266 Zatelrdag 11 Jant 1927. 4seJagn


WElBA 00 EGRC UOSHE ILADE
Dit lad erscijntelke Zatrdag Bueau van dit blad: Pastorie Otrabanda Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-

Administratie St. Thoma s-college. fodrik umr l .5
en d Bovnwidsch eiande perdri maadenPrijs der Advertentien van 1--7 regels 1.0.50; vo
fl. 2.- bijvoorutbetaing. RUK KE~ 8 .B L BOGAER 8. elken regel meer 10 ets.

andee eiande miitaie poiti te laaten, Volgens artikel 99 Regeeringsreglement
wod ne igzin enaneekwestie is, komen de kosten voor de Landmacht ten
O OD 8 88 T .datdenoozaelikhed earan has ng aste van 's Rijks schatkist, doch dan ver- HOLLA N 080HE BAN K 00O R WES T IN DI
nie betaa ener us eerwaaschjnljk eent die Landmacht ookr geen diensten ten
voooopg net oe albeheve teworenbehoeve van dit gebiedsdeet~ Waar de mi-
Onter-vrodein, otopictig enr vegeaa. oo ht oo krtr f anerItaire bezetting in de ontworpen organisa- 'tirl: i,)O. j
gewaend poiti al bedeldhtyartdel76 tjd laasenvaneen detachement Politle- tie vrijwel nitsluitend v4)pr politioneele doel-
Gk hr Rglemnt p he beetdder e- roepn o ee dereilnden scepthet einden zal worden g~eberl~gd, is het niet meer 7 r
geerng n Cuaga. anwer we deglij de ogelikeld, ter- dan billijk, dat voor hef* verleenen van die
MEMRIEVANANTOOR. wji lsdn d Govereurin he~t door hem diensten ook betaling wordt erlangd in den
:: :: t dod t gz ie ns iGIai ng ni ot~euns arikel 9 Rkeog ing HOOATO ASEOM IK TOR RCS Vieal)
innie unraingmetde ngeztenn t he endenplaaseljke Comanantkanreglement voor de nilitaire bezetting uit-
kome, i Cuagaoche dinstzou oetn rgele, darbj as grndbginel anne- geeft. Bordewyjk's toelichting op artikel 176
treen en hef di daeliks edeee-mene, at ,beel"inartikel 114 Regee- Regeeringareglement is ook zoodamg ait
linenraportn o prcesenveraalvanI rngregemet vorkmeneniet in milli- te leggen, dat Curagao, zorgende voor zij- ;1
ziie densdoede ndehebendn otvagttaien in ehort e wrde opeva, dchne polite, wonder toestemming van de Re-.
diezih netinzij breu oslitmaa de n dn ot va ,vodern"wodt lte-geering daartoe niet over de rijkskrijgs-: 1leemt Glelden a Deposito. Opent Spaatr Iekeninger,.
ioeedmacht mag beschikken, doch dat politie-l pn jknoe-o~n e et-egeig
klahtbtw 2i eena oekeen gbrdahte Er oetbijdienstverhindering van den diensten wel aan de militaire bezetting mo OetieeignCuatmtIet-egeig
deroek, eslssnge o poitonel g- orpcomanan iean zindie dezen gen worden opgedragen, indien zulks, ge- ~ loI- &r Verkoop vlan Buitenlandsche Wissels & Vreemd Geld
bie nemten.,zalinaanakngkomn ervng e he lgtvoor de hand, dat daar- lijk thans, met voorkennis, goedkeuring enBezor t Telegrafische Uithetalingen.
en lijen etde ngeeteen onershil te d oustede aawezgelultenants der zelts op sanraden van de Regeering ge-
li zjnaaggan iesvebad.VelerPolierope wrd esem, i gdueneschiedt. Credietbvievren &t Reisulissels Rmerican EXpress Comlpany.
zalzin live bute dn urgaochn ievevanin mt etelfe ezg n e- Wat wordt toch bedoeld met het telkens *Verstrekt Gredleten aan den flandel.
di zlfd verntwordeijkeid ord bekeedterugkeerende ,,Curagao", dat regelingen
keee eennfw i kte~m a nt alsde ommndat, ochgehude ishetwil treffen toezicht wil uitoefenen, beheer Uitvoerin~g van Effecten-Orders. Verzilveaing Van Coupons.
liev teverarrn mt wlleeurof achs- ommndozooeelmoglij vogen dewil voeren~ enz.? Het nienwue politiecorps
wellut. Dt in ederand en wesontwrp izichtn va den orpsommanant n zaltochstaanonde de bvele van en 0 nu u


het hier een tijdelijken overgangstoestand. kend; jonge mannen, wellicht met huwe- ris, een Commissaris, e
en Inspecteur, zes het Bestuar, en het gevaar inziende,
dat dat door amendementen niet minder
at de positive van den districtmeester lijksplannen, die zich echtereersteenspaar- Hoofdagenten, twintig agenten eerste en er gelegen is in het nog langer ultstellen dan 26 osten eschra t of vermin-
eangaat, werd nader ovorwogen, dat, zoo- pot verzekeren en van wie kan worden ver- zestig agenten tweede klasse, dat alles der reorganisatle van dezen belangrijken tak
dra in zijn district de politiedienst wordt wacht, dat zij morel hoog genoeg staan met eene bezoldiging, die zoodanig moet van dienst, eene spoedige openbare behan- derd zijn, waarust de Kamer beshoot
Verricht door politiemilitairen, waaronderom zich, gedurende dien tijd, niet zooda- zijn, dat geschikte krachten (gehuwdenniet dealing var. deze belangrijke antwerp-ver- tot niet veel vertrouwen in het beleid
alch te allen tijde de noodige opsporings. nig aan buitenechtelijk verkeer te buiten te uitgesloten) zich voor den dienst aanmel- ordering mogelijk maken. van den Gouverneur,
ibs d 1 vbevinl$endnfccomm pgCaan, datj ddaar@ evdaearzbdelijkeheldT ch iten w7oliteoepzullenefzi@zD{ - verklaart Zijne Excellentie plechtig,
overbodig en niet in het belong van de deze zien de afdeelingen wederom over het niging. ,dat hij deze opvatting geenszins on-
tenheid van dienstverrichting moet worden hoofd dat het tegenwoordige garnizoen, Met bevrediging werd vernomen, dat ook 0 nz e Beg r ootin g derschrijft. Hi) tract die verklaring te
teacht, waarom alsnog bij nota van wijzi- waarin inderdaad enkele buitenechtelijke de aideelingen van oordeel ziin, dat. als er anotiveeren door zich aan te sluiten
tangen wordt voorgesteld artikel 6(oudart samenlevingen voorkomen, zal vervangen een aantal personen voor de polite moet n de'Tweede Kamer bi' een opmerking in het Voorloopig
5) van het ontwerp onder 2 b te lezen : worden door de politietroepen. nitkomen, op Curaqao wel de verplichting 3
,,sub 20. en 4o. van art. 8 yervallen," Bovendien kan thans reeds worden ge- rust voor halsvesting te zorgen. Verslag, dat de Koloniale Raad zoo
Den districtmeester te handhaven als hulp- zegd, dat, wonder dat aan allen, ongeacht Niet kan worden toegegeven, dat Steenrijk op de begrooting heeft ingehakt, niet
officer van justitle komt ondergeteekende, leeftijd, diensttijd, gedrag e. d. maar dade- te ver van de bebonwde kom der gemeente Zooals het Voorloopig Verslag van omdat de Raad tegen de strekking van
ttlet het oog op het prestige van diens be- lijk toestemming zal worden gegeven tot (lees: stadsdistrict) ligt; het wordt integen- de Tweede Kamer op de Curagaosche vele osten groot Dezwaar had, maar
trekking echter ewenscht. voor het aangaan van een huwelijk, de bepalin- deel juIst als een voordeel aangemerkt, dat 927
Als administra lef ambtenaar reeds met gen dienaangaande bij de Politietroepen minstens 25 gehowde militairen, waaruit Begrooting voor het dienstjaar I ondanks het feit, dat hij in beginsel
andere bezigheden overladen is het niet te heel wat ruimer sullen zlin gesteld dan naast de gekazerneerde ongehuwden een reeds te begrijpen gaf, zou er scherpe met Tele posted akkoord kon gaan,
Vreezen, dat hij zich onnoodig zal inlaten thans het geval is. I kern te vormen is, eensgszins buitenaf en critiek worden uitgeoefend, voorna- en alleen omdat hij de wijze, waarop
met den politiedienst, die, central geor- Voorkomen zal echter worden, dat men geconcentreerd wonen; de afstand moet melijk op het ,,Beleid van den Gou- de ramingen waren gemaakt, de ma-
ganiseerd selfstandig door de politietroepen gaat trouwen, uitsluitend om buiten het ka- overigens met worden overschat, daar deze ,,
zal worden verricht zernement te kunnen wonen. Dit vraagstuk niet meer bedraagt dan een half uur mar. verneur Wat te verwachten stond, nier, waarop de planned waren voor-
Dat met nuttige weaken en met wenschen raakt de innerlijke waarde van het Korps cheered, welke tild door het gebruik van is geschied. Veel meer dan wil ge- bereid en de posted waren toegelicht
Van den districtmeester terdege rekening zal en heeft behave een moreele, ook finan- rijwlelen nOg aanmerkelijk te bekorten is- woon zijn beeft men zich in de alge- door den Gouverneur, beneden critiek
orden gehouden, daarvoor zal in de dienst- ci6ele en disciplinary zijden die het noo- Steenrijk heeft bovendies het voordeel aan meene beraadslaging met de Curagao- achtte De Minister leidt met een
Woorschrift den ewaakt dig maken dat de Commandant hierin me- denzelfden kant als de kazerne te liggen
Bij nade wy7rweg ng heeft zich de over- dezeggingschap heeft. ten opzkhte van de vask geopende brug. Sche aaDgelegenheden, met het beleid zonderlinge logical, daaruit af : De
turging gevestigd, dat de ad. artikel 3 der Als inderdaad niet ten onrechte gemaakt, Ook zal de waarde van Steenrijk als bouw- van net Koloniaal bestuar bezig ge- verwerping van zoovele posten, waar-
mentorie van toelichting bedoelde toevoe-, moet worden aangemerkt het bezwaar in grond steeds onder die van Mundo Nobo houden. Heel wat harde noten zijn tegen men geen principieel bezwaar
ging van een artikel aan de Algemeene het voorloopig verslag tegen de teruggaaf blijven. Dat door verbetering van desociale er gekraakt. De meeste sprekers wa- had bewi'st dus volstrekt niet, dat
olitieken delijk achterwege van een percentagewyze (5090) berekend positae der niet in een gouvernementswo- a 1
zal kunne bl venvermoe gedeelte van de Rijksbegrooting, waarover ning wonende kan worden voorkomen, dat ren 't er over eens dat het beleid van de Koloniale Raad weinig bewonde-
De bezwaren, die de aideelingen reeds de Rand overigens geen zeggingschap zal zij in een ongewenschte bunrt komen te den Gouverneur wel wat te wenschen ring heeft voor de wijze, waarop de
thans tegen een dergelifk voorstel meenden hebben. wonen, moet worden betwilfeld omdat deze overlaat, en zelfs de Minister moest Gouverneur diens taak vervult. Het
e moeten kenbaar maken, zullen dus wor- Het komt daarom meer gewenscht voor, social positle noolt zoodanig kan worden de etuigenis afleggen, dat hij ook Voorloopig Verslag kwam, en te techt
dell ond dat jaarlijks de hoegrootheld van het be- verbeterd, dat hnuropdrijving den betrok- .. E .. G
De ver uangen.van den Gezaghebber tot drag van die teraggaaf door den Minister kene niet noodzaken kan zijne waning te Equerzl]ds bij den ouverneur in meer tot een precies tegenovergestelde con-
de militaire politic wordt gedacht dezelfde van Koloni8n wordt bepaald en bilvoor- verlaten om te trachten goedkooper terecht dan 66n opzicht meer voortvarend- clusie. Dat het Voorloopig Verslag bet
te Zullen zijn als die van den Procureur- beeld voor 1928 werd gesteldopf 160 000. te komen. Tegen tijdelijke onderbrengingan heid aanwezig zou wenschen. bij het recite eind had en dat de
fieneraal. In dere richting zullen door den onder- noodwoninges bestant slechts dan geen * Minister er volkomen nisast is, blijki
Waarom het niet mogelijk zon ziin op de geteekende stappen worden gedaan. bezwaar, Indien de zekerheld bestaat, dat

ult de natulen van de vergaderingen Als bewijs van het laat-maar-waaien- bestuurd wordt van ult Den Haag, genoeg punten, die de Kamer ervan Het geldt hier aIleen een interne
van den Kolonialen Raad." system van het Gouvernement, wijst Dit leidt ertoe, dat wel eens verwij- moet afhouden om dit too op staanden aangelegenheid der Maatschappi), n. 1.
De br. 1)ZERMAN noemt dit een spr. op de geschiedenis van het droog-, ten aan het Bestuar van Curagan ge- voet aan te nemen. de verhouding tusschen de nieuwe
..onlogische kronketredeneering" van dok. Reeds vijf jaar geleden stondidaan worden, die eigenlijk aan een Het gaat, volgens hemnietaanal- chefs up St. Niculaas en enkeleArn-
den Minister. de noodzakelijkheid daarvan vast. ander aires meesten worden gericht. varens de zaak te Curagao is afgewik- bianen als geEmployeerden bij de
,,De Minister schijnt te meenen, dat Overeenkomstig het advies van den Een voorbeeld daarvan is geweest het keld, een beslissing te nemen over Maatschappij, zoodat er absolute geen
de positive van den Gouverneur door vorigen Gouverneur werd door Min. voorstel tot invoering van de poena- een plan, dat zoo diep ingriipt in de voldoende grond aanwezig is om het
dat alles volstrekt niet geschokt is. de Graaff overwogen, of van Lands- le sanctie op Curagan. Op 12 Juni geheele maatschappelijke samenleving Bestuar in een huishondelijke aan-
Ik geloof, dat hij zelfde onhoudbaar- wege tot den bouw zou worden 1914 had de Tweede Kamer er zich van Curagao. Dit zou iets onbehoor- gelegenheid der Maatschappij, te be-
heid van die meeting zal inzien, wan- overgegaan.. Resultaat : laat maar rus- principicel tegen verklaard. Vier maan- lijks ziju tegenover Curagao. trekken.
neer hij Zich cens voorstelt, dat hem ten. iden later dient de vend. Gouverueur Spr. wijst nog op bet onderwijs, De redenen aangehaald door den in-
als Minister iets dergelijksoverkwam. Verleden jaar beeft de C.S.M.zelf een ontwerpverordening in totinvoe waarover geklaagd wordt, en waarbij zendern.1.da(niet eenArubiaan chef
Een Minister, wiens begrooting door de zaak ter hand genomen. Doch bil ring ervan op Curagao. Het strand de groove grief is, dat de wijze waar- de Bureau was geworden, (als de in-
de Staten-Generaal op een soortge- de inwijding op 3 Febr. 1.1.verklaar- echter op algemeen verzet van den op de salarissen geregeld zijo, ten zender reeds de verwachting knes-
lijke wijze onderhanden werd geno- de de directeur, dat ofschoon het Kol. Raad. Toch handhaaft de Gou- gevolge beeft, dat er niet voidoende terde, dat een Arubiaan tot Hoold-
men als thans met de ontwerp-be- aanvankelijk in de bedoeling gelegen verneur bet. Bij de behandeling der krachten gezonden kunnen worden chef benoemd zou worden, met ach-
grooting van den Gouverneur is ge- had, het dok ter beschikking van an- begrooting in 1925 verklaarde de Mi- voor bet openbaar onderwijs. terstelling van een Engelschman of
shied, zou geeq dag meer kunnen dere maatschappijen te stellen, door sister nadrukkelijk dat er voorloopig la verband met de uitzending van Amerikaan) wij achten zulks voorba-
aanblijven. Hij zou een dergelijke be- de uitbreiding der C. S. M. vioot dit geen aanleiding bestond tot invoe_ den heer Versluys zegt spr. vernomen rig, want de spoken zija immers nog
handling als Minister niet kunnen wel onmogelijk zal zijn. Vreemd dat ring ervan. Het bestuur van Curagao te hebben dat deze geen overleg ge- niet verdiend; het gaat hier om een
overleven, zelfs niet, indien hij zich dit niet eer voorzien is. Hoe 'took had dus blijk gegeven van overgroo- houden heeft met en zich geen vol- kwestie van vertrouwen en men moet
een roes mocht hebben gedronken aan zij, zeker is het nu, dat de scheep- te voortvarendheid, zij het dan nok in doende inlichtingen beeft doen geven niet opdringend zijn,);- dat de zaak
een extra-parlementair levenselixer. vaart met uitzondering van de C. S. M. reactionnaire richting. En zie: van den kant van den maker van het zoo geregeld is op St. Nicolaas, dat
Er zijn thans nog slechts twee volstrekt niet met dat dok geholpen ,lk heb oulangs vernomen, dat het vorige plan. Teens vraagt hij of het de Arubianen in een appear lokaal
kleine kringen, waar men over bet is. En waar het uitgesloten is, dat initiative in zake de poenale sanctie waar is, dat ir. Versluys, behave eten, dat het vervoermiddel om naar
beleid van den Gouverneur goed te andere maatschappijen op eigen kos- niet van het bestuar in Curagao is adviseur van de Regeering in deze de stad te gaan niet een luxe-auto,
spreken schijnt, ten tot den bouw van een dok sullen uitgegaan. Het initiative is ultgegaan quaestie ook adviser van de petro- maar een truck is, zija niet steek-
Den eenen vindt men in de boogere kunnen overgaan, moet de Regeering van de hier in Holland gevestigde leummaatschappij was, daar het dui- houdend genoeg, opdat het Bestuar
petroleumsferen. Ult de hooge re- thans weer beginner met te overwe- leading van een machtige petroleum- delijk is, dat de petroleummaatschap- met dergelijke maatregelen, als door
gionen is mij over dien bewindsman gen of niet van Landswege tot aan- maatschappij. Door dit wel extra- pij en de gemeenschap in dit opzicht den inzender gewenscht, gaat tor-
dit gunstig getuigenis ter oore geko- leg en exploitative van een dok dient extra parlementaire Regeeringslichaam tegenstrijdige belangen hebbeu. nen, v66rdat de nood het hoogst is.
men : Hij is kneedbaar als was in on- te worden overgaan. was de zaak bek6xstoofd met het De- Een van de redenen, waarom er Waar de intended dus reeds in het
ze handed. Dit gunstig nordeel schijnt ,,Zooals het met de aangelegenheden, apartment van Kolonik v66r her voor- niet voldoende kracht gezet kan wor- leven wenscht to zien geroepen krach-
mij echter niet in alle opzichten bui- die ik tot nog toe heb gencemd, is ste! in Curagao werd ingediend. Het den achten verschillende planned van tige Verordeningen ter voorkoming van
tengewoon eerval, gegaan, zoo ging en gaat het ook op Bestuur in Curagao had dan ook alle verbetering, ziet spr. in het verouderd mogelijke misbruiken door een vreem-
Het tweede kringetje is in deze ander gebied. reden om te meenen, dat het door de belastingstelsel. Volgens een staatje de Maatschappij in een Nederlandsche
Memories van Antwoord aan het Op bglastinggebied blijft men voort- indiening van dat voorstel tot invoe- van belastingpercentage in Nederland, kolonie en om de rechten te bescher-
woord." sukkelerT met een verouderde inkom- ring van de poenale sanctie geheel Batavia, Paramaribo en Willemstad, men en te bevorderen van alle Ne -
Vervolgens wijst de br. 1JZERMAN Stenbelasting, die verwonderlijk weinig handelde in overeenstemming met den wordt in Nederland bij een inkomen derlandsche onderdanen, de Maat-
nog up de veelvuldige alwevigheid opbrengt, en die vooral ten aanzien wensch van de Regeering 'in Neder- van f 2000 aan inkomstenbelasting schappij met belastingen af te schrik-
van de Gouverneur, en vindt 't erg van de naamlooze venuootschappen te land." betaald; 8% pd. in Paramaribo 2.1 ken enz. . . veronderstellen wij,
unpaedagogisch van den Minister dat kort schiet. pet. in Willemstad slechts 1.1 pet; dat hij minder goed beset de strek-
toe te juichen De planned tot reorganisatie van de De tweede spreker aan het woord voor inkomens van f 5000, te Para- king van deze dingen en op onnon-
De altzending van ir. Versluys polite, waartoe men eindelijk is ge- was de heer VAN BOETZELAER VAN maribo 3% pet. en te Willemstad slechts zele wijze, zijo monde voorbij praal.
juicht spr. toe at vindt hij 't jammer, komen, nadat er jarenlang, ook in de- DUBBELDAM (C. H.) die wijst op de 1.9 pet. Wil men te Curagao komen Deze ziju dimmers dingen van delicate
dat oak ditmaal de put eerst gedempt ze Kamer, op was aangedrongen, heb- abnormale late indiening der begroo- tot een krachtiger beleid, dan moet aard, die niet zoo maar drastisch ann-
werd, nadat ettelijke kalveren waren ben geleid tot een scherp conflict tus- ting bij de Kamer. Vele meenden daaf* men er voor zorgen, dat, voorzoover geroerd moeten worden, redenen waar-
verdronken. Alleen zit men nu met schen den Gouverneur en den Kolo- in een teeken te zien dat een slus- er draagkracht is, daarvan op rede- om wij ook in deze overij1de actic
cen leelijken strop, de plantage Hato, nialen Raad. De Koloniale Raad is tende begrooting verkregen was, het^ lijke wijze gebruik gemaakt wordt. van den inzender ingegrepen hebben,
die heel wat gekost heeft. eenparig van eleening, dat de door geen uset onmogelijk was. Blijkbaar Men moet de financieele kracht in weldenkende vreemdelingen op dit
Wat verschillende verbeteringen be- den Gouverneur voorgestelde vorm was de averaging bet gevolg van te- Curagao, voorzoover die aanwezig is, eiland te kennen gevende, da( wij als
treft vooral ten aanzien van haven- van militaire polite niet deugt, dat de genspoed by het overleg tusschen den ook inderdaad benutten. vertegenwoordiger van dit volk anders
toestanden waarin de Minister een voorgestelde reorganisatie tot een al Gouverneur en den Raad eenerszijds, oordeelen.
bewijs van activiteit meent te zien, lerzonderlingste verhouding tusschen en tusschen den Gouverneur en den (Wordt vervolgd.) Zij hebben blijkbaar den inzender
merkt spr. op dat reeds sinds 1922 justitle en polite zou leaden en Cu- Minister anderzijds. --- -- voorgepraat en hem in een overspan-
daarop is aangedrongen en vele ervan ragao feitelijk onder een soon milital Eigenaardig was dat de Minister INGEZONDEN STUKKEN nen verbeelding gebracht, dat hij zoo
waren reeds v66r 1922 door den vori- re dictatuur zou stellen. verschillende amendamenten van den zeer vreest voor de aanranding van
gen Gouverneur voorgesteld. Spr. kan Terwijl de Minister nog in de Me- K. R. had overgenomen, blijkbaar dus ** onze rechten en vrijheden door een
er geen bewijs van activiteit inzien, morie' van Antwoord verklaart, dat de, meer waarde hechtte aan de adviezen Mill Valley, California:vreemde Maatschappij, als elders
dat men nu eindelijk er mee heeft op Curagao aanwezige macht ,,niet on, van dit college. Wordt daardoor aan mocht zijn geschied,
aangevangen. Evenzoo met de ver- voidoende" is om de orde te haohaven, het prestige van den Gouverneur niet 13 Mel 1927. Wij wonen op een arm eiland, echter
betering van de Handelskade en het heeft hij later, blijkens het Eindver- een bedenkelijke stoot toegebracht ? Zeer Eerwaarde "Jan Paul', onder de nobele Nederlandsche Wets-
loodswezen slag, geheel in tegenspraak met die Wat de reorganisatie van de polite constitutic en niet in behoeftigen toe-
Oak tot bestrijding van de huur- verklaring, het standpunt ingenomen, betreft, staat de Minister aan de zij- Ik heb een appeltje te schillen met stand, en de vreemdelingen komen
opdrijving en tot vermindering van dat die reorganisatie geen dag en geen de van den Gouverneur. Er moeten de "Amigue" en ik ga het 1) voor hier onze prestaties erlangen; zij heb-
den woningnood beeft bet bestaur nacht kan wachten. En op den grond zeker zeer sterke argumenten kunnen me laten doen. Het is over "Mother's ben hard noodig onze faciliteiten, de
geen initiatief getoond, ofschoon 'het hiervan wil hij, dat thans reeds be- worden by gebracht om van de Kit- Day". geograftsche logging van ons eiland en
hier een quaestie betrof wearover de sloten zal worden tot doorvoeting van mer, hangende het overleg tusschen Ver1eden Zondag was het weer andere factoren daarop zijn meer
laatste jaren gedurende welke de I het reorganisatie-voorstel van den Bestuur en Raad, op dit punt een "Mother's Day" en toen ik onze goede waard voor ben, dan het geld dal
woningnood steeds nijpender werd, Gouverneur." beslissing te nethen. Pastor alhier zoo mool er over hoorde zij hebben, aldus een onderlinge (e-
tal van malen is geschreven, herhaal- ,,In zake de amblenaarssalarieering Daar de Mi.Itister, -blijkens het spreken, dacht ik: Wat heeft die gemoetkoming, terwiji het absolute
delijk in het openbaar is gesproken, is er van de hoog noodige verbete Eindverslag de meerderheid van de Amigoe toch tegen dere viewing ? Ik uitsluitend aan ons ligt het al of niet,
en die aanleiding heeft gegeven tot ringen van de salarissen nog bitter Commissie van Rapporteurs heeft zal het Jan Paul eens vragen. voortzetten van deze relate.
vele klachten en requested en tot weinig gekomen. Men blijft voorttob- kunnen overtuigen om de polite" la, 't is waar we moeten lederen Wij dus van onzen kant moeten
aroote en rechimatige ontevredenheid. ben met duurietoeslagen, hoewel het reorganisatie in behandeling te ne- dag onze moedertjes eeren en haar trachten gastvrij te zijn, inschikkelijk
Wat het ambachtsonderwijs bereft, al vrij lang vaststaat, dat de sterke men, en een betronwbaar, voidoend apprecieeren, maar in den gewonen en verstandig en met hen bemoedi-
zegt de Minister, kwam in 1923, P. B. stinging van de kosten van levenson- sterk toegerust politiekorps voor een sleur des levels vergeten we het, gend samenwerken ter opheffing van
No. 73, als eerste stap stap tot stand derhoud op Curagao geen voorbijgaand pleats als Curagao een levensquaestie zooals we alles wat goed en mool is ons eiland en aldus moeten wij niet
de verordening tot instelling van een verschijusel is. Onder deze omstan- is, is spr. bereid met den Minister aannemen alsof 't maar zoo hoort. Nu vergeten, dat wij de beter bedeelden
leerlingstelsel. digheid is het toeslagstelsel onvol- mede te gaan, al had hij clever ge- komt Mother's Day. Moeder krijgt zijn, want zij gaan weg, vroeg of laat,
Onbillijk dus te klagen over inac- doende en onbillijk, omdat het geen zien dat omtrent dit punt op Cura- een extra cadeautje de kinderen die maar kunnen den vooruitgang, die
tiviteit van het bestuur. wijziging brent in den veel (e laag gao zelf overeenstemming was ver- weg zijn getrouwd of elders, komen de plants inmiddels gemaakt beeft,
Doch met het zetten van dezen eer- geworden pensioengrondslag. kregen. ,thuis" om Mother's Day met haar te wanneer zulks door den Almachtige
sien stap was de dadendrang, de De stagnaties en strubbelingen bij Spr. breekt nog een lans voor. de vieren of zenden een telegram. Moe- gegeven wordt, niet medenemen.
hervormingsarift van her bestuar blijk. deze zaak ziin voor een deel te wijtett voliedige gelijkstelling van byzonder der weet dat de afwezige zich goed Dat op dit eiland aanwezige vreem-
baar volkolnen bevredigd. Verder aan de rare en willekeurige manner, en openbaar onderwgs, een zaak die bevindt. Zeg me eens ,,Jan Paul", delingen verwaande denkbeelden koes-
toch is niets, maar dan ook absolute waarop de Gouverneur in de door hem persoonlijk zeer ter harte zaat. vindt U .dat nu zoo slecht om er over teren en van uit de hoogte neerzien
niets gedaan, hem voorgestelde salarisverhooging de Het gaat niet aan deze gelijkstelling te schrijven als de Amigoe deed. op de ingezetenen, hebben wij van de
Met scheppen van gelegenheden tot verschillende hoofdambtenaren wilde met het oog op den ongunstigen ,Waartoe zijn we gekomen, dat we notabelen hier, die onofhankelijk en
ainnbachtsonderwijs was al in 1923 bedenken. Sommige kregen een dub- toestand der financing maar telkens een Mother's Day noodig hebben om zelfstandig tegenover hen staan en
zeer urgent. Door de strike ultbrei- 1 bele portie, anderen werden bijzonder uit te stellen, Le minder voor Cura~ ons te herinneren dat we moeder zakellik als man tegenover man met
ding van de industries door de snelle Ischraal bedacht, terwill twee runner gao. Spr, hoopt dat het overleg tus- moeten eeren", or words to that effect ? hen omgaan, niet vernomen,
economische ontwikkeling van Cu- I geheel van de verhooging werden uit- schen den Minister en den Gouver- Ik kan er geen kwaad in zien Moe- Het is niet de eerste keer dat wij
ragan, wordt de vraag naar bekwa gesloten, nl. de Apostolische Vicaris neur tot bevredigende resultaten zal der heeft nu een tusschenstationnetje te doen hebben met vreemdelingen,
me, geschoolde arbeiders steeds groo- en de inspecteur van het onderwijs. leiden. voor een extra cadeautje een af- maar meerdere keeren reeds bezoch-
ter. Over her ontbreken van ambachts- Voor deze uitsluiting, die later door De heer VAN RAPPARD (V. B). wijst stappertje tusschen Christmas en haar ten en verteefden op ons eiland, met-
onderwijs afgezien van een paar den Kolonialen Raad en door den Mi- eveneens, aan de hand van genoemde verjaardag. Vraag het eens aan de tel woon gevestigd, Engelschen en
zeer kleine particuliere instellingen sister ongedaan is gemaakt, heb ik correspondence in de N. Rott Crt. op Horisten en Bonbonsmanufacturiers Amerikanen, als respectievelijk per-
voor special doeleinden is dan nooit een andere verklaring gehoord, de achterlijkheid in vele, te Curagao. wat zij van Mother's Day te zeggen soneel van Goud-en Phosphaat Maat-
ook al jarenlang geklaagd. Zelfs voor dan dat die twee personen zich niet Een meer doortastende politick is hebben ? Maar we zullen de business schappijen en handelsmannen; echter
de scheepvaart beeft men personnel in de genegenheid van den Gouver- dringend noodzakelijk en de Gouver- zijde er at laten on 't moole van 't de verhouding bestond steeds uit on-
ult de landbouwkolonie Surinamebe- neur kunnen verheugen. Kan Zijne.neur moet tot grootere voortvaren- feest niet te bederven. derlinge aching en consideration en
trokken, omdat in de eilandenkolonie Excellentie mij een andere verklaring heid worden aangespoord. Jan Paul, ik hoop dat ze de vol- aldus kunnen wij de aanleiding tot
Curacao ook voor dit bedrijf geen geven ? Reeds oud-gouverneur Hellfrich gende tweede Zondag in Mei in Cu- opblazing van den toestand door den
voidoend onderlegde arbeidskrachfen Het ontwerp tot herziening van het heeft jaren geleden te dezen opzichte ragao ook Mother's Day zullen vieren, inzender niet inzien.


te vinden bleken. in f
Regeeringsreglement ligt sedert eeni- zijn waarschuwende stem doen hooren. Een genietster van Curapaosche Ditjes
lagranten strijd met zijn ver-
Voor de bedrijven heeft die toestand ge jaren by den Gouverneur op ad- Spr. stemt in met de invoering van & Daijes meend vertrouwen en waardeering
het nadeel, dat men 6f met een te- vies te wachten. Het ligt daar blijk- militaire polite en acht de bezwaren Mrs. Francesconi. voor Mr. Rodger, wien wij nok ken-
kort aan geschoolde arbeiders te baar zeer rustag. Althans, voor zoo- van den K. R. vad. weinig gewicht. nen en respecteeren als een redelijk
kampen heeft 6f zich extra uitgaven ver mij bekend is, heeft de Gouver- Alleen beeft hij er bezwaar tegen, en voorkomend man, en in plants van
moet getroosten om arbeiders van el- neur nog altijd geen tijd kunnen vin- dat alle in art. '8 van het Wetboek Aruba den 30n Mei 1927. een beroep te doen op hem, die de
ders te laten komen. Ernstiger nog den, om omtrent dit ontwerp ook de van Strafvordering voor Curagao ge- Geachte Heer Redacteur, plaatselijke omstandigheden, wegens
lijkt mij her nadeel, dat nu de in- meaning van den Raad van Bestuur noemde personen ultgesloten worden zyn langer verblijf op dit eiland, beter
heemsche bevolking van den econo- en van den Kolonialen Rand in te wip- van het nasporen van strafbare feiten. De toestand besproken in het arth kent, dan de Chef op St. Nicolaas, om
mischen opbloei van dit newest veel nen. Dit kan de bedoeting niet zijn. kel van den intended ,Een Neder- als bemiddelaar op te treden en de
minder kan profiteeren dan het geval De herziening van de scheepvaart- landsch Onderdaan", verschenen in ontstate ontevredenheid weer te trach-
zou wezen, wanneer uit haar midden wetgeving is al even hard opgescho- De volgende spreker, de heer Uw number van den 21n dezer is ten weg te weaken, becritiseed hij
de noodige bekwame en geschoolde ten. Het is nu drie jaar geleden, dat JOEKEs (V. D.) acht blijkbaar de be- ons ook bekend en na een objective in het openbaar de Collegas van Mr.
arbeiders konden voortkomen. de Minister mij toezegde, de aandacht zwaren van den Raad van meer ge- beoordeeling daarvan in vergelijking Rodger en insinueert hij minder aan-
Welke ongunstige gevolgen het voor van den Gouverneur op deze zaak te wicht. Het is goeg, zegt hif, dat men met den geachten inzender kunnen genome en dreigende maatregelen, te-
die bevolking heeft, dat de groove sullen vestigen. Thans deelt de Me- zich herinnert, dat sinds tientallen wij niet anders concludeeren, dan dat gen de Maatschappij, die Mr. Rodger
meerderheid van de kinderen na het morie van Antwoord mede, dat zij bij jaren klachten (over de polite) het daarin hoofdzakelijk 't er om te doen voor een deel ook vertegenwoordigt.
verlaten van de volksschool geheel aan den Gouverneur nog een punt van eerst gekomen zija uit Curagao zelf, is, het belong van een groep men- Verder vanuit het standpunt bezien,
hun lot worden overgelaten, kan de r bespreking uitmaakt. Men is blijkbaar dat het de Kol. Raad is geweest, die schen te behartigen en niet dat van dat alles op deze wereld met be trek-
Regeering nog oniangs gebleken z ijn z66 lang aan het bespreken, dat men het eerst daarover zijn stem heeft het algemeen, als de inzender abu- king tot elkander staat, willen wij ook
ult een artikel in de Amigoe di Curagao vergeten is, wat men eigertlijk be- verkeven, en dat het toen aanvanke- sievelijk beweert. opkomen voor bet belong van de kla-
van 19 Maart 1927. spreekt." Iljk moeten zija geweest het opper- Door het ultspreken van onze mee- gende geemployeerden, als eenigszins
Het ontbreken van ambachtsonder. Dit alles heeft aanleiding gegeven bestuur en de Gouverneur, die daar- ning aldus, willen wij echter niets in- een plicht van ons, doch waar het een
wqs is dus zoowel voor de groove tot de scherpe critiek in de N. Rott. aan weinig aandachthebben geschon- brengen tegen het optreden vap den aangelegenheid geldt, die niet in de
massa van de bevolking als voor het Crt. van 27 April 1. 1. op lxet Bestuur ken, totdat 6 of 7 Jaar geleden de inzender, wanneer hij 't kind zijn pers, maar rechtstreeks behandeld
bedrijfsleven een buitengewoon ern- uttgeoefend. Gouverneur Helifrich aan die klach- waren naam geeft, integendeel, wij dient te worden, willen wi) tractiten
stig nadeel. Het geeft wel een tries Doch volgens spr. treft deze cri- ten en bezwaren wel aandacht heeft achten het als een voorbeeldige daad een underhoud met Mr. Cheetham te
beeld van het huidig bestuursbeleid tiek op het beleid van den Gouver- geschonken en voorstellen tot reor- zijn medemenschen ter wille te zijn bekomen ter take, wien wij oak per-
in Curacao, dat men zich op dit ter- neur zeker niet alleen dien bewinds- ganisatie der politie heeft gedaan in hune moeilijkheden. Echter als ge- soonlijk kennen en bij welke ontmoe-
rein bepaald beeft tot het, in 1923, man. Het feit, dat het bestuar van Deze voorstellen hebben echter niet reopen Verdediger van het Algemeen ting hij reeds den besten indruk op
zetten van dien fameuzen eersten stap, Curagao niet in zeer krachtige han- tot eenig resultant geleid. belang van dit eiland, meenen wij in ons gemaakt heeft.
waardoor in het geheel niets bereikt den is, heeft ten gevolge dat Cura- Na de bekende betwaren tegen.het dit verband, ter techtzetting, eeni- De ,Lago" in verband met het al-
werd omdat men elken verderen stap gao onder den tegenwoordigen Gou- voorstel van militaire polite te hebben ge aanmerkingen, daarap te moeten gemeen belong van dit elland, econo-
achterwege heeft gelaten," verneur in sterke mate techtstreeks besproken, zegt spr: op zich zelf reeds maken misch en social beschouwend, aarge-


concessie aan de Ned. Ind. Gasmaat-
schappij, Beide stukkerworden voor
kennisgeving sangenessels.
Een ontwerp tot wifsiging van het
regleasent van de Curagaesthe Bank
word' wonder gedacht6hinaisseling of
hoofdelijke. stemming sailgenomen.
Bij de fondvraag zegt het lid ELus
dat bij de behandeling van de laatste
begrooting de watervoordening aan-
genomen is, dat 4t reeds, een half
million op de begroffing stond en
toen nog fl 260.000 gegoteerd is, bij
welke gelegedheld a gesproken is
over twee soorten wat .nl putwater
on gedistilleerd seewa r. De leden
van den Raad hebbe t Rapport.
Versluys en de nitgew to cijfers on-
der de oogen gehad, och belong.
hebbenden buiten den Rand en de
belastingbetalers weten piet veel meer
dan dat er twee Soorte water zullen
geleverd"W6then ed"8at '89 ft 760,000
mee gemoeid is. Sprobr doet geen
voorstel om het Bestunt hlerover een
schrijven te richten, ddch hoopt dat
bet Bestuar 10.h@t door hem'ge-
sprokene aanle(ding z44gonen vinden
meerdere mededeeting if to doen, die
de helangstellitig butters den Raad
kunnen bevredigen. 4 -


Tot easto st!"'asii,' sonaire, as
door Z. D. H. Mgr. Vuylsteke benoemd,
de Wel eerw. Pater TH. BARTEL en
tot kapelaan te Pietermaai, de We)
eerw. Pater D. REISCII."
Allf011);
Per S.S. van Renssetirer ziin Woens-
dagmorgen nit het Mdederland terug-
ekeerd de Heer H. J. TH. BOOMOAART
ouvernementssecretaris, en zijne Ge-
achte Famille.
Van harte welkom I
5010B1810 88811


KERKLIJST.
St. ANNAKERK OTRABANDA.
Aanstaanden DINSDAO zal er om 8 unr een piechtige Requiem-Mis aan God worden
dragon voor de alelerust van den Zeer Berwaarden Pater Bonaventura van Ever-
to ea, pastor te Rincon, Bonaire. Allen worden beleefd ultgenoodigd, die H. Mis
men bijwonen.
DONDERDAG, 16 Juni, is het H. Sacramentsdag. Om half zeven is er geson en H.
Miss 19a de H. MIs zegen met het Allerhellfgste. 's Avonds on 7 unr sal het 4 aren-
Re6ed geopend worden met Vent creator, lof en preek.
YRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG is er den geheelen dag nitatelling met aanbiddint-
VRIJDAG en ZATERDAG is de eerste H. Mis om 5 unr, de tweede om 6 uur en om
7 unr plechtige H. Mis.
's Avonds om 7 uur lof. Vrijdagavond is er onder het lof, preek. ZATERDAo is er
den geheelen dag gelegenheid om te biechten.
Aanstaanden ZONDAG is er om 8 unr plechtige Hoogmis, en 's Avonds om half 7 piech-
Lof, feestpreek, Processie met het Allerhelligste en ,Te Deum" ter slatting van het
uren-gebed.
H. ROZENKRANSKERK PIETERMAAl
otElken avond om 7 unr Lof, ter eere van het 1-1 Hart van Jews. Woensdagavond,
EpRYe ., H, Sacramentsdag H. H. Missen als door de week. Om 7 aur g ezon-
tea H. Mis. s' Avonds om half zeven plechtig lof, feestpreek en processes.
Woensdagmiddag gelegenheid om te blechten vanaf 4 unr.
H. FAMLIE-KERK, SAN MATEO.
Elk en avond om 7 ur tof en gezangen ter eerk van het H. Hart van Jezus.
Pl001tige RGII8tSIB-MIS *
Dinsdagmorgen om 8 unr zal er in de St. Annakerk te Otrabanda een piechtige Re-
sem-mis worden opgedragen voor de zlelernst van den Zeereerw. Pater B. van
Verdingen

en Wij wel de bewering van den in- fing van zija stem, sprak hij zijn laat-
zender in de ,La Union" hieromtrent ste wooden: ,Jezus, ik offer U mijn
togen te spreken. Wellswaar hebben jong leven in at mija ellende, Jezus,
II thans meer beweging in het da- Ik offer U mljn leven tot bloel van
teltiksch leven en is ons kopje hooger de Missie en de Orde."
oPgevuld, echter hoe dik de schuim Dat waren zijo laatste wooden.
er in zit weten wij alsnogniet te be- 's Middags om half 66n brak't kil.
palen, terwiji wat orde van zaken en le doodszweet uit en groote tranen
litantschappelijkheid betreft, in plaatsikwamen uit zijn oogen. De grootste
hiervan een tastende desmoralizatie benanwdheld brak aan . . en om
Valt te constateeren. 5 minutes over 66n stierf hij met 't
Muziekuitvoering, tooneelstukken, kruis aan zijn bevende lippen.
kransjes, zangvereenigingen, vergade- Weent, gij, parochianen van Rin.
ringen, tennissen, voetbal, al deze con, gij hebt een zieleherder ver.
sociale uitspanningen, die wij hier loren, die vol zelfverloochening U
treeger hidden, zijn afgeschaft, en in trachtte te voeren naar God. Tot U
'le pleats es van tiju ingevuesd, add- cok synak hij nug in aiju ladsts um.
dansen met draaiorgelmuziek, page- ,Veel dtoetheid hebt ge mi) bezorgd
pjes(ofeigenlijkhanen-kopjes)mo-door 't slechte leven van enkelen
dellen-kleerendracht, die zelfs door uwer, maar ill prijs U en loof U om
de dragster met een zekere schuch- nw kerkschheid en aanhankelijkheld
terbeld gedragen wordt, drinkgelagen, aan uw herder. In hoc lando, sed in
ells. hoc non laudo.'*
hit er alle hoop bestaat, dat de Een stichting ging uit van zija lij.
o dit eiland economisch opheffen densbed, dat 't onze harden aangreep.
indien zij er in slaagt St. Nico- Volgelatenheidenonderwerpingbracht
-baal afdoend ult te baggeren, go bl] 't offer van zijn jong leven voor
If volkomen eens met den inzender 't hell der missie.
doch als laatste aanmerking op zijn Hij vergat Met om allen te bedan-
ackets, waar hij de huidige drukle op ken voor de bljatand en hulp in zfjn
eiland aan de Lago toesthrijft, lijden. Den dokter bedankte 61), om-
then wij er hem op wijzen, dat van dat hij zoo krachtig street met den
I blinked dat hij hier ziet, 75 fo naderendon dood, die hem maar al
do
or ,Een Nederlandsche Maatschap- te vroeg van ons wegrukte.
'ustnFlie deM Curaaq chee em he God moge blj leven in eenwig.
racht is en de resteerende 25 "/o door De Zeer eerw. Pater BONAVENTURA
dlit
e F A E


'i


Zitting 7 Juni 1927.
Bij den aanvang der vergadering,
de eerste gewone verapdering van het
nienwe Zittingjaar, herdenkt de Voor-
altter, de heer E. L. LANSBERG, Wijlen
Mr. J. B. GoaslRA, We zelf oud-lid
van den Kol. Raad lierhaalde malen
s dgemacht van den Gouverne De veered van de Chrysler Zes Imperial zijn niet opgehangen, noch vastgeklonken
rga ng an Ra ann het raam volgens het gewone system, maar ze rusten op gummi-kussens Het
Is verschenen, en tot driemalen toe achtereinde van den krachtigen en geruIschloozen motor rust eveneens op stevige
in een piechtige sitting van den Raad gummi-kussens. Ziedaar reeds twee redenen waarom deze auto een ideaal is van
den eed als waarnemend Gouverneur comfort. Maar er bestaat nog een allergewichtigate reden, nl. de toestellen Watson.
heeft afgelegd. De Voorzitter wees op Bovendlen het ultsluitend Chrysler bogensysteem. Voeg daarbij dat het zwaarte-
d punt zeer laag ligt, en de volmaaktheit. Van het evenwicht even nauwkenrig is
e sangename samenw.erking tusschen als de balans van een juwelier. In idn woord: een nieuw comfort bij alle mogelijke
Bestuur en Kol. Raad, idle tijdens zijn snelheden. En wat misschlen van nog meer belong is, dat is de. bij voortduring be-
Interimair bestaur beptond. Na een wezen zeketheid aangaande dunrzaambeid en weerstandevermogen, waardoor de beste
leven, waarin hitgadwste ktachte0 kwaliteiten Chrysler zich onveranderlijk doen kennen.
aan zija geboortegrondagegeven heeft, Spoedig wordt de 14de Chrysler verwacht,
l az zifn na edachteni8 bi d K l


g j en o .
Raad in hooge eere blijven Het is een FAETON IMPERIAL ,80" voor 7 PASSAGIERS die onmiddellijk
kan geleverd worden. Het number ,80" beteekent een snetheid van 80 miji.
Deze wooden Werden door de De lengte van de Faeton bedraagt M. 4.70.
leden staande aangehoord. -
Het lid E. S. C. DE VEER ABRAHAM'SZ
brengt names de Commissle van ver- Voor prlizen etc. wende
, zoekschtiften verslag uit over een *
schrijven van Dr. A. Bergmann. oud men zich tot de firma
Dir. O. G. te Curaqao, thans in Ned.
Oost India, met een b@lage in handed TISCH ER & Co.
van de Commissle gesteld. Dr. Berg-
mann verzocht in dat schrijven den 2-1 Agenten
Gouverneur inzage te verstrekken van *
de bljlage al. ec.n afachrift van son does ----------
Dr. Bergman aan den Minister van . .
Kolonian gerichten brlef. De Com- GOmpania Trasatlantica
missile was van. gevoelen dat het niet
op den weg van den Kol. Raad Ilgt El vapor
aan den Gonverneur Inzage te ver- "I.,EON XIII"
leenen van een schrijven aan een an- se espera el 30 II. C. de Europa via Pto. Rico y Venezuela y seguirb
dere autoriteit gericht, waarvan de el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon.
Rand self een afschriftgekregen heeft. El Vapor
De Raad vereenigt zich .met deze **BUENOS AIRES"
zienswifte.
De Voorzitter leest een schrijren se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia el 10 de Jullo
van Dr. A. Bergmann Moor ten geleide y seguird el mismo dia para Pa. Cabello, La Guaira, Tenerife. Cadiz
strekkende aan vier bijlagen, waarvan 7. Barcelona.
de Voorzitter een korte opgave van Ambos vapors aceptan carea i pasaferos.
den inhoud doet; al. alschriften van Los Agentes.
twee stakken aan de Nieuwe Rotter- S. E L. MADURO & SONS.
damsche Courant en vae een schrijven
aaanarinODr unBg e eng ht: Konin klijke Nederl. Stoomboot Maatsch.
ten di OVer het beleid sangaande de VAN CURAQA0
stakingen 1922, aangaande ziju, Berg-
mann's schorsing, aangeande de wa; NAAl? Pto. Cabello, La Gualta. Trinidad. Barbados en Europa:
tervoorziening, terw.ijLfaket aan den ,,. an a plan" ands ..
Gouverneur gericht schrijven Dr. Berg-
O MAAR RO. COlOinbla, Cartagena. Crlstobal en Pro. Limon
mann den ouvernear in overweging ss. "Simon Bowar" 33 Jul
geeft djn ontslag aan to vragen; -
voorts een afachrift van een san den NAAn Pto. Cabello, La OnaIra, Cumand, Pamparar, Caraspane. Trinidad,
Minister van Kolonian gericht schrij- Demerara, Paramaribo en Europa:
ven, waarin Dr. Bergmalan hoopt dat SS. "O. Nassap". 28 AnL .
de Minister de belangest van de Ko- NAAR New York :
loni&n hooger zal stellen dan de be- C mmewgne" 2t76 J I
langen van db polittek. Bovendfen wordt een geregelde dienst onderhouden tasschen Curaqao-Maracalbo
Verder doet deVoorzIttermededee- v.v.metdeS.S "Baralt""Brlon" en "Midas."
ling van 2 missives vian den Gou-1
verneur, de een strekkende tot in- Dr. P. H. VaB 118? 800g. 708btpartij.
trekking van een ontworp Suppl. be- Het K. W. verneemt, dat dr. P. H. Zaterdag tegen den avond had e
rooting en de andere,' behelzende van der Hoog, oud-Directeur van O. op het terrein, grenzende aan de Isla
afachrift van een felegiam van den G. alhier, als Geneesheer der Suri- een ernstige vechtpartif plants tusschen
Minister van KoloniEn, betreffende de naamsche Bauxite Maatschappij naar Venezolaansche arbeiders. Er werd


e r bedrijven hier en op Curaqao, RANcIscus NToNIus VAN vBRDIN.
aaronder ook de Lago. GEN werd geboren te Culemborg,
04nkend, Hoogachtend. 20 J nuari.1)$87. Priester..gewijdway
15 ugustus 1910, kwam hij in de
Een Volkvertegenwoordiger C
Missile van uragao aan op 9 Novem-
1,...-- ......... -en- as 1912. Na enkele jaren kapelaan
geweest te zijn te Sta Rosa en Otra.
BE IG E banda, werd hij in October 1918
Pastor van de Playa van Araba, waar
---- ---- -- hij verbleel tot zijo vertrek naar Hol-
land in 1924. Na zijn terugkeer ult
het Vaderland was hil gedurende een
jaar kapelaan op Sta Rosa, nu onge-
he gg veer een jaar Pastoor te Rincon, Bo-
treerW. Pater B. V. 8VBrillagea. naire. Daar overview hem de ziekte,
Playa, Bonaire 8 Juni. die in welnige dagen een einde maakte
Van aan zljn zoo jengdig, maar verdienst-
liarte daag sloeg de goede God onze vol en echt priesterlijk leven. Geheel
ten met innige droethead. Onze zijn religious en priesterlijk leven kan
pitter bunrtpastoor van Rincon stierf* men samenvatten in dit eene woord:
Jui BONAVENTURA VANEVERDINGEN' goedheld. 81) was de goedheld in
Ve at een week geleden kwam hij person, goodheid straalde nit geheel
rtracht op de pastode van de zljnwezenzijnwoordenensijhdaden.
akel. Hij wilde den dokter spreken., Goed doen aan anderen was zijn
Regere malen had hij wat bloed op- leven, en daarom leed hij met anderen,
den en dear hij een ernstige ast- en om anderen.
be er was, werd hij ongerust. Uit de volheid van zijn priesterlijke
beval dokter Dr. J. R. Arends goodheld gaf hij met vrengde zija
Avohem onmiddelijk absolute rust. Jengdig leven voor de Missle, die hem
hosPibl s bracht men hem naar het zoo dierbaar was en voor de Orde,
levensd waar de pastor zijn laatste waaraan hij met hart en ziel toebe-
leagg a en zou eleven. Vertchil- hoorde; het laatste, en grootste
4Wing, en hkerhaaldte zIcht dheMIoe offer, dat de Goode God van hem
2 akte eeg, vroeg.
Ele Pla zoodanig, dai de Pastoor van Zljn naam zal biljven voortleven
Oilesel ta dhem Zaterdagmorgen 't H. als van den goeden.Pastoor van Ever.
Op p ek ienen moest. .. dingen, in den volley zin des words
tiekte stermorgen verergerde zlin een ,bonus Pastor".
4' s aanmerkelijk, zoodat we des Onder buitengewoon groote belong.
om zijn zlekbed. knielend, de telling werd Donderdag zijn stoffelifk
zi a: der stervende baden. Met overschot ter aarde besteld, te midden
r lailerkalmst en rustig karakter van zija parochianen, voor wie hij
de de zieke daarna nog enkele leed en skierf.
0. maar de toestand sche n ho" R. 1. P.
Its 5. De dokler spande at zijn tach-
liew om 't hart op te wekken, wat
Ra oodanig gelukte, dat we op den l)8 OSZke"
on bl ksterdag met vol vertrouwen I5
gemoed, vernamen dat de pols the Aristocrat of cigarettes, en
iger werkte en t hart zich .
good opwerkte. ff
de gisterennacht om 3 nur werd 95 AF
be .oarnstig en leed.aan hevige ba b
te 4 dheden, die de zieke met kalm- verkrejg ar sJ
en gelatenheid verdroeg. Hij zelf lWhenelHS OH CO.
de one in opflikkerende oogen- .g
a dat h a reeds driemaal zija n
aen
teely armen an gelaatsspieren had ,
tog Merstijven, maar hij mocht m's ,
sy niet Sterven. Met krachtige zelf-
Ra king over won de' aleke elke M8)Ufff0aw E. P. Defares

az) dat recensanwdb en Doch d $@cliplottleettle
4 werd te zwak, de pois VPO@t$VPOSSW,
onrustlg of daalde angst Toch 1-2. Sumatrastrast, Domi.
hr -------- - -- -- --- ---------- ---- - --- ------------ -----
94 1 geheel bif, zoodat hij ons
190 rgen zijn laatste troostende
Verorden toesprak : ,Niet schreien," .1 ,
br I C hij de omringende mede- MN WOONHUIS met MEUBELS,
obta gen PIETERMAAl No. I voor 4 a
44 Voelde hij dat zijn laatste unr maneden.
en aandoenlijk met verhef- 1-2 EOON OBRSTL Heerenstreat No 24


Surname is vertrokken. met revolvers geschoten, steenen ge-
Nederla888th OBilgritaanschap. gooid en van het mes ge ruik get
Het wetsontwerp tot uitbreiding van maakt. Een kreeg een dolk eek door
het Nederlandsch onderdaanschap tot tijn lichaam, terwiji 'tWander metein
de bevolking -van Curaqao en Suri- mes awaar gewond werd in de borst.
name is in de tweede Kamer wonder Weer een nieuw bewijs, hoe een
mondelinge gedachtenwisseling aan- flinke politiewacht aidaar dringend
genome. K. W. noodzakelijk is.
Militaff6 9611118* 8181008 IB Z888Flag$.
De Tweede Kamer heeft de militaire De cicioon die een gedeelte van
polite aangenomen. Gelderland, den achterhoek getels-
De heer JOEKEs stelde nog de vol- terd beeft, heeft volgens bericht van
gende motie van orde voor, die mede- de kabel 40 wooden en 150 ewon-
onderteekend was door den heer VAN den gemaakt. De drie plaatsen, Groen-
AALTEN: lo, Neede an Dettlen ziin geheelver-
,De Kamer, woest, terwiji verschillende asidere
van oordeel, dat het engewenscht is plaatsen veel geleden hebben. Gok is
omtrent de reorganisatie van de polite de street tusschen Antwerpen en Brus-
in Curacao een beslissing te nemen, sel heeft ze veel shade aatigericht
hangende het overleg ter zake tusschen The Tropleal San
den Gouvement en den Kolonialen
Raad, Onivangen van den heer W. J. E. PEN-
gaar over tot de orde van den dag." NANK een nummr van ,,The Tropical
Deze motie werd wederom inge- Sun, her eerste eit eenige, in 't En-
trokken, toen sit de herandslagingen gelsch geredigeerde blad, ad Venezue-
la. Dank.


r


eelb k, dat een groot deel der Kamer
het niet er meeeens was.
Om te beoordeelen of er door de
kamer een beslissing ja, beginsel soar
genome worden, amendeerde de heer
Jokes het eerste artikel, n. 1. art. 24.
thf ten behoove van de militaire po-


Gra Detal
a .
De Firma FENSOHN & CO. deelt
ans made, dat zil haar zaak, Breede-
straat Punda No. 25 heeft overgedaan
aan de firma Matos & Schwarts, wel-
ke nieuwe firma zich in de gunst van
het publiek aanbeveelt.
Offiellele Berichtea.
Van deze week.
Den Directeur van den Openbaren Ge-
zondheidsdienst as opgedragen een dienst-
rel te doen naar de ellanden St. Martin
N. G., St. Eustatius. en Saba en de heer
F. B. Quadekker, Chef van den Militairen
Geneeskundigen dienst alhier, is, geduren-
de de afwed heid van Curaqao van voor-
oemd nMDir eteur, tildelijk met diens tanc-

onDhee erwijam J. .enT he
underwiss op St. atius on de oaderwij-
zer E. S. J. Krilyttoff is voorloopig blast
met het geVea van dat onderw aidaar.
.Aan den:konselep--ent der belas-
tingen albler A W. Fabrk is, wegens slekte
een an verlespging van blanent 44ch
I Ah Shdan van Hoo is oead tot
tij ijk agent van polite e klasse father.
Jan den beheerder van de openbasewisesa.
"da e vr t lel nds ine certlen


litie is verhoogd
Bekendmakmg. Het amendment werd met 38 te.
en 19 stemmed verworpen
De undergeteekende rkaakt kkrb 7 De minister verklaarde dog geen
bekend: ultvoerin aan cent e zaak te zullen
dat vanaf 13 #hi 4"W. tot nadete E
annkendigmg de ifandelkkade vanaf geven, voordat het overleg in Curagao
de was afgeloopen.
De Rayterkade toth-en Poor de Zoodoende ging de reorganisatie
Amstelsteeg, als aantyplants voor d lit' d

"gefffy esitanefaidMoone,. AtElls te moor n we eeno zo der
ren van goederen of det Hendelekade la h2e5 s artg in a de Neder-
over diezelfde length verkefen salzlfn; kosten der Landmacht f 8$.Me
dat het vanaf I fall s. tot nadere "
eankondiging verb0dealisal Art. 112 a. kosten van bouw van po*
de D zsyn lanks litiewoningen ............. f 213.200.
e Rayterkade, vandrf hock Han-
delskade tot pan het.DIt Auyterplein, Brill agel II HO8tla.

Crtaigen te m a Mor enavo in de zaal van :den
'"9*** 0 CR Volksbond, Isatste vootstel-
19e nin. Procarear-Otherael, a van ,.Briffantez- dr Hostia -of
I-3 ,C. S. OORSIRA. ,, tomf van het it. Sacrament."


, .


,


flet fijnst mogelijke doore out geld.
__ ~~___


I I I - I


U.FFAHCSTAAME IRTSllIl lilORHPE BKCAgllIC


TI F.L EMAN


-~UVI-iIIIII


U-' --~~-~-3-Un-Y--- ~L~v -'-~--'-lcWU.YCYL:


- 1 --- -


Woens(togmiddag ontvingen way van Bonaire het trearige bericht, dat
onze beminde Confrater
Pater Bonaventura van Everdingen
no voorzten te zijn van de Laatste H. H. Sacramenten, zacht en
kalm in den Heer is overteden.
Namens de Paters Dominskanen
P. fr. M. LUYCKX
,Vic. Prov.


Dankbetaiging.
Bi) dezen betuigen wij onzen innigen dank, voor de vele bewijzen van
attentive en deeineming, gidarende de zlekte en bif den dood van onzen
beminden Confrater
Pater Bonaventure van Everdingen
ondervanden, en geheel in het byzander aan dokter J. R. Arends, die geen
meelte ontrien heeft om het neg jeagdige leven te beholden.
DE PETERS VAN BONAIRE
Bonaire 9 Juni '27.


,'" ,,re,,,-


4--


Vladvo'rs


olgestor t Kapitaal en Reser ve fis 2.000
Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons,
gernunt goud en silver.
Neettit gelded & dep6sito en opent
chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reaswissels Credietbrieven
'
Circulaare Crediethi-ieven.
.
Telegiaftsche Uithetalingen.
Safe-loketten Spaarbank.


3


..
o. o...W is voor khsteren
onovetroBen


dr


tS


& ~DIROS


ralen


__Y__


Sterk en energisk, heeft hij evenveel plezier in aijn
vile'rk a'fs an syn neegens, en wanner de eacht
komt. slaapt hij een baby. Geen wonder, dat
Al At a.op gelukkig affafet. En aija geheim --is het
g6 eld6' 566ruth rkh Sa togen.
Wasineer gi) U dikwijls vermoeid gevoelt, wanneer
ledere kleine taak een berg van rorgen schijnt, dan
yeaagt-ilw gestel om Sanatogen. Hef veert- kettlicheare
Juist die Mementea toe: --t phosphorus en eiwk die
de gpsondheid blijvend opbouwewr on is eerr onover-
troffen Isradigevend voedsel voor awakken, herstel-
fenden en nerveuserve
nold ope schiniver (o.a. van"Wilglpalan" vberklaseta
a vers whendr winnerkint own Senalogen op es@
;, genuoude wonderbemigC
a n Speateges ite gebruiken.
.


8 ENUWSTER diD VOtQS6t.,
.,,>.......


a .
verkriggbaat bij dq voornaa nsfewin cels
.J. ISAlt. Ag4nt,
Pas agrangea:
Nieuwe voortagd.,engroote keaz4
0
... Belgiaste deartegals. .
Witle as gekloards suiriterals
MOTORSIRPS Sallings to t) Santaga to err alle benoofghedest tbor moderne
Badkdare?-tarichting.
.,; Pto. Salambia, aall Sartagesa. Havre and IlaWhart BffilfKE PRI/ZEN
Theresa Horn 18th March Ath April. oneendea r..t
Wald ut Horn ) 2nd Apr d 21st ,,
Can 14orn 18th 5th May
I 5 9
FridaH h tn 1 30 th .. 1 9 th ,, .
$HP Ofi May 2nd June
ji 43
Marie Horn 11th June 30th ,,
ThereseHorn ') 2 5 th 1 4 th J uly
Waldtraut Horn -11th July 28th
0ansyl.Horn ')23rd ,, lith Aug.
t) via Pte SabaHe, La assyra sat' Trialta8.
*) Theaf boats alsosell at Santa Marta.
.
ifRS600g6PS. sens es


P T EO

801'ica $881000
lb
van EDMOND JACOBSEN,.. Apothekit so


-


....... ..,.......
(Van de vorige week.)
N HEER 861 MEYROU Aan den beer C. A. Beaujon,
bi) de draadfooze telegraffe op
;:, *,.7,;a;;:0,,@
..11. w .. o....... ..
bedt der hkte van bekwaamhel
hoofdonderwigates, is bencemd
onderivijeeres eerste klasse bi
go.,0 q0
naschool alhier.
turrif De heeren A. Smit en O. van
Strays zijn benoemit tot Loe
..stay11sakth Gas hais. p stad en aall de Caracasbai
@
Curagan 4 Jul 1927. De tilitaagetat van polite 2de ki
alhter fl. A. Perotte la nit 's La
ditast ontategen.
De bij heth garnitoes athler
1 ,memode' gevoerde utilitair S. 8
sister is, op stja verrotifteervof
0 t ""' "" '"" "'"' "'
e ste j8dd ir R
edt can Heecen RookFrs van golden hoven, workzaam op hei postkand
a'osi .Is WhHief als soodantg
Sigaretten Apatan, De did. schd}verop St. Martita NW
da &Idkles van 50 staks WrNisbet, is deanitief als zoodlid
k la galy'es up 10 stuks. benoamd.

si tabar, m
Wr1 a
t/ 74 x Wint. .
MC MM sht TSOBER
<6e. v n .
bra a da ala flatreastmast SW is arr
< n... 0 Messing it Co., vettagenwook81


oW
beveel n voor
a Meanwar
? le.
s--s Psiterman,


vas bestabout
MI "
SGEMERY Co. 1


AMERICAN DRUGSTORE


ENGLISH 1 ~ARMACY


Breedestrast, Otrabanda Telefon No. 256.
Speedigt a0arating van Recepton
abatibe 88 ChetW0aHe
OR grafgiggs .gR E
Winea -ag Likeuran
Anodes seense var
theculaby Sellarwares, on Kee s
ea Sigat8th Sodawatef en C
RA BBBI St 081 AAE 5818 887


BILL-R RBm


~P~P~P~P~P~P~P~P~P~


A
I JO d

<.ubisk

10 0 ted

hthe TMMd

pensing 0*


Bank


I


0 (.1 F 8.480


V;


SHE L L-PRODU CTEN.

~ PR IJSNOTEERING,
Gasoline ex pomp per gallon fl 0,78
Gasoline per blik van 5 gallons ,, 4,40
Kerosine per blik van 5 gallons ,, 2,75
..
Mineral turpentine (vervangt terpentlyn) per blik .
van 5 gallons ,, 8, O
Cokes per ton ,, I5,-
Kero-gasolie, brandstol voor "Delco" installaties enz.
per gallott ,, 0,34
De levering van ,,Kero-Gasolie" geschiedt uitsluitend in
drums van 80 gallons.


Gbsoi~ndheid


VIV~ 1lr .


en Kracht.


.
er.


n
a
ggpg(

_
onad8
48885.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs