Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Added title page title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )
periodical ( marcgt )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Zaterdag 4 LJ4unt

1927.

44ste Jaaigang

-- .. .. .- i i J: __ 1 m m / Mt E l lW ,4nan w- = I iI

WEEKBhAiRD VOOR DE GqIR AOSCHE EIhAIlDENi
Dit Blad verschfat elken Zaterdag. Buenau van dit ba Pastotieotabanda Voor het Buitenland per jaar fl. 10.Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Airuba Afzonderlijke nummers 8. 0.15.
.Adrainistratte.: $.Thornas-college. en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden dmnistatie: Tomas-college. Prijs der Advertentien van 1 -7 regents 1.0.50; vow
ft. 2.- bij vooruitbetaling. O8IU 14E t L. 80GAER. elken regel meer 10 cts.
I ll t I I _- II I II I I) I~ i il

* voering der plannen. Dat -gegeven Gouverneur op et Voorlooply Ver. r0FganiZ te de noodzakelijkheid, dat zoo spoedig slag vin den olonialen Raad bemogelijk tot een reorganisatie worde weegt zich gehe' in dezelide lijn. de Pe overgeaan -h bet reorganisatieplan als MEMORIE ANTWOORD.
gevol van het overleg van den OpIt- """'"" *4 .NTwv,. det' Politie ver ef.eA7cJoa kjgn
vrneug meJln ze I a l o4 nde metblag mtbelan.I. o tzlgingzou athn'ergaanp ken a het ten doze uniDe verkaring der Regeering, met name; dat, om ,te gemoet t-gebracht amva t.voorloopig verzake der reorganize van e politic meu aan het bezwaar vane dew Raad4 s m oew st h ij daarailer,loat aan duideli.heid nietst tegen een militaire politle, totirvoe- ult vernemen, da4A ieden van den wenschen over. Burgerpolitie acht de 'ring van een burger-politie van ,01- Kolonialen Raad -nparig van meeRegeering onmogehlyk. En de meer- doende sterkte en voldoende geschool- ning waren, ,,dat ilet alleen de noodderheid van de Commissie van Rap- held zou kunnen worden besloteh, zakelijkheid doorhbet Bestuur nielt i porteurs der Tweede Kamer, heeft achtte de Regeering onmogehlijk. (Cur- aangetQond, maay dat het zelfs bezich bij die verklaring neergelegd. siv. Red. A: d. C.) Immers de uitga- denkelijk i wed mn militaire politie
Aldus in 't volgende ven, welke zulk een burger-politie in te voeren" en geen der leden
VERSLAG DER TWEEDE KAMER. met zichnAzwu brengen, zouden over- zich met eeae 4$iaire politie kioh
matig groot worden, niet alleen op vereer igen.
De mededeling, voorkomende op zich zelf, wiji aan de ambtenaren de- De noodzakelij eid eener politiebladz, 7 der Memorie van Antwoord, zer p0litl die uit Europa zouden reQrgaisatie' stag vast, ook de afdat de Koloriale' Raad in zijn voor- moetehn tde, gezonden, een ,,ietIqpgealn verkacn zidch daarfan loopig verslag in take de ontwerp- onaanziea ljk tnkomen zou moeen a orqqgeL. verordening tot reorganisatie van de worde terzekerd doch oo indi-4 Pinanteele eo wegingen sluiten ..lte tegen het ontworpen reorga- ret: iQie eerst plna t" eien pEt ina uin van het garninisatieplan een afwijzend standpunt wanv l&sgg tocithSSefhon a e 7 P., ( in den vorm
lieeft iageaemed, waaraan werd toe- de aat 'doze tseat t t oe $t van v eg. .,
g6tVoegd, dat deLandvoogd dat voor- Ikennen I lse en d e ove- aAom ts dr samnriga ke abtet~ ,Ae peen ismeitiizg.van' ..n.oeid
loopig verslag erlang zal bpntwoor- Vrige .k a n e en smeltip van p o MIzoen de
en, hteeft der Commissie van Rap tot in, IAflt opziht bedd ti e beschid14g over e tite macht
porleurs asaleiding gegeven met de conseq# Z ou klpn l lep en te ,jge ie. tirljk genoeg
Regeering in overlg to treden. in dotie plats, WIPq t an in b agewone omstn-.
dit oerleg stelde de Commissie burger i b ts ~ iznlgreden met vaOende kracht te
de vraa., of het geen aanbevelang g tuu Ao totm bl k optreden.,
zou ver4enen, de bedragen; welke green u t ou .oet 1 ,De oozakei1 Id om eene mawht
op de. reorganisat(e der poiie be den bi if nstellh t eeer its ,het ven tr teoepen als wdrdt
trekking hebben, ult de begrotting pol i in dit titI rgesteld1. vethtl oudergeteeikttaha trntbnra& h n be$tLR&hIMiena-burergpt-polrtie a t hierdoon r nut lobiende is

SHOLLANDSCHEBANK VOOR WEST-INDI E.
1fipitad: fl 5.000.000.-Gepltaatst en Volgestort ffi 1.000.000.IIOOF9KANTOOR: AMSTER#AM., BIJKAiTOOR: CARACAS (Vezela).
BIJK'ANT0DR 0 IURA QAO.
Neemt 4iden A, Deipelto. Opent Spaar-Rekeningen.
Opent iekeidapo4urant met Rente.Vergoeding.
I- & Verkoop 'van Baltenlandsche Wissels & Vreemd Geld
Bezorgt Telegnaflscbe Ultbtatingen.
Cedietbtetee & Reismls American Express Company.
v ari stekt Creileten ean den. &fendel.
Uitvoeing van Effecten-Orders. Yetilvering van Coupons.
BEHAHELIG VAN ALL UBAKZAKEK.
CMESPOJDMTEI IR ALLEYDORIAMEUU L ATSEaD ER WERELI.

Ir

SVertegenw.
. (4

te New York: to Lunon: to Parija:s;

NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y. NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC. NATIONAL PaovINCIAL BANK LTD. SOCIAT9 OeNEiALE POUR FAVORISEIR ETC.

terug o s engeo, _wi e .Tvoeerenf V4"
dze bed. so zj een goedkeu- 0 odden opgaa Pangetoond. detactrementscommaidant zelfs nietnieuw korps, ter onderscheiding van
ring reeds Ains van een regaling, Na ineinvanenran dit atwoed. bet v( i rWrslag wrdtge. over correctiemiddelen ;hiij had toe de tegenwoordige militaire bezetting
die in Curagno nag een. onderwerp der Rege'ring verklaardede erder- ste, 1910 to1918 te zeion of de Procureur-generaal al en van vroegere organisaties, Polivan overleg tusschen Gouverreur en heid 4er Commissie zich to kunnnI zoude hobben gI met dan niet, ltcht of zwaar wenschte te tietroepen genaamd, samengesteld ult
hed er bC mi s de e zc en ang, a" mit. i r it e- 46 Weturbi
Kolniale Raad uitmaakt; goedke- nerlegge bI d m ning dat e' militate pot straffen, wat blijkbaar 'de penige cor- 66n categorle personen n I. vor uitnag, togesa wIelke te eer bedenkin behandei van de reorganisatie de, ,a ;4ogrstel geene rectiemaatregel was, die then kende. oefening van den politiedienst utgeco nd li it t '.de r nti dL reorf- o een met flet behoeft dan ook geeA verbasigzochte geochikt bevondes nlitai~geopperdl, :AL_~~e*:.4e. -+ ,. .4. -k. .. t,
tege iet voorgestolde pan h geste e ton goede r gn otieren dat i gIj vdo zomaar
"de ~~~~~~ ~W den 2" e~e i ;L '~~f e c.- en i-=f " rs,.van gL
verzet plante De ninderheid der Comzpis E i"' 4aat- houden, dt aetgidgen a ust b i 1e e bschlkbat Ow M4 il lekeurige fuselltrs, van good of
De Regeering antwoordde, dat ook pentegen bleef bet van dent aa'vAr zijn, te td slott oe n t' sket gedra zoider eet litiezij er de voorkeur aan zou hebben af door haar ingenomeh standpitist Curaoteoft net'utudImqoat t n a dt nge- dieSuleS gah verricten, maar
veak eer polifin ge6*dL; ebrraigtinI*mawr
gegeven, hbet einde van de in Cura- Jhandhaven en veIklaarde, met het polite' geknd ; Iel hebben 'nag niseItt* alsU ser-datfkianne, orden aagewezen,
9ao gevoerde besprekingen af te oog op de omstandigheid, datde Ko- burgeragenteri e .aen anta nlitngentgnoi6r rtatminratve zeer zeker i. de kadcrraogen, maar aon a te 0 & awerOeO; en ian o nonze r warddeend
wachten, ware het niet, dat ingrijpen- loniale Raad zich in zijn voodrloopig bij de politic dienst gedaan. In de wrktaamhede o wrden -elast. bovendien ook voor ee groot gede verbetering van het politiewezen versiag eenstemmig tegen het aan- organisatie 1910 i4d de Procureur- En toch had uit deze organisatie mis- deelte in den stand van'sidat De op Curagao, vooral in verband met hangige voorstel heeft uitgesproken general de geheele leiding van den schien nag wel een dragelijk politie- titairen zullen, in voortgezette opleide groote ontwikkeling van de hoofd- en her overleg te dier zake tusschen dienst in handen, terwiji de Luite- korps kunnen groeien, indjen men ding, dienst gaan doen ouder de volplants van hbet eiland als havenstad, den Gouverneur en bet vertegen- nant-detachementonommandant, goe- het een eerlijke kans had gegeven en ledigoe leiding van een eigen chef, ,.yan zeer groote urgentie moet warden woordiead lichaam in Curagao nag heel buiten dieoq .dienst staande, er het niet ontijdig had afgeschaft, zoo- van wien zij steun, hulp en voorlichgeacht. Deze omstandigheidmoethaar, niet beeindigd is, overwepetid be-izich toe had te bpalen de tilitai- dra hbet eenige-teekenen van bruik-ting kunnen verwachten, doch van naar zij meende, weerhouden, zich te zwaar te hebben tegen een doorvoe- ren voor den peolitedienst op te lei- baarheid ging vertoonen; Met de toen wien oak kan worden aangenomen, laten leiden door welke overweging ring van den voorgestelden maatregel den, evenwel onder leiding van den pgedane ervaringen wordt thans we[ dat hij in vootkomend gival met de e eh k rekening gehouden ; er wordt noiegsrrgedtcv1z
dan oak, waarvan bet resultaat zou buiten den Kolonialen Raad om. Procureur-generaal. BJ vergrijpen te- degijk rek ng gehouden; r wordt noodige gestrengheid tactvol zal corkunnen zijn een vertraging in de ult- De Memorle van Antwoord van den gen den politledi at beschikte deze voorgesteld te formeen een g.eheel rigeeren.
C a aoscb ,at Typische, is dat op die enorme taal. Stanley-boy come here now, en en heels tot bier in 't verwaaide ver met eenmaa overseinen dect te Den
GSCafstandon de ontrangst, uitatekend,' kla je oolpe .wij~ open..... schroeide Willibrordsche: bfglafid. Haag opgenonen. Doot herhaaldelijke
,en dat pal, bij hier in Holland de ood eveOpng, )dies and gentlemen. Weet zeker, dat in n center ge- proefnemngen met tersc eidee golfesS er i* .ontvangst -edroevend zwak en zeer Afgeloopen I zeten voor m'n loudspeaker, e de lengten is het vastgstI dat er zeer
lastig is. 'Contact gezot mi Hilversum tranen in de bogen'tZoud h Wellen, zeker een geregelde verliinding met
Ze,.e,, ,.. -.i.,m H s n, "....o# '.(1060 M"). bij t mij) tegenruischln van die be het Moederland ikan warren onder* ,Zeg, ouwe jongen," manilde me ,Heusch, Jan.,. PatI, je most is Polit beri() 'kende sympathieke kanken uit Moe- houden ddor LMiddel van zulk kortedezer dagen nit 't moederland, m'n ,naar de 4odlooze stappen, en Polie drld olf i hllat t Zo
go-e trouwe [uk, vbejwoed ad-ama- -ort ,teotren legg e aan oe rrelen nu i et over van i-- ..e' o a
tour, ,zeg 'r 'ns, heb jij daar op jo ,hollandsche Radiotinzie. 't aol jeItereIisantigikjd, onereo20' .t o __ let tuSblfeA 14 en 20A.. hot
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .-. - -,- '..--, ... Kicrs"' ioot over t ldahtr"heb "'s -4 atshe est gestji IvYourde'dag ;,ter'~
rots aliets gehoord, omtrent- de kor- ,ze.ker n eigenaardige gewaarwor K or naairs of coiffeurs. Ver- arc ri-stte te gan luisterei naar die can25tt -40 ,M. in danmerking ,te-golf-telefonie-proeven van Philips' ,ding geven, 'n stem van uit t jou d Good vor naaiterse coiffeur. Ve i i g lise i de .in.
,r.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~ de ... .... .. ,,,a, ,, ,ata ,,,,,,- wit "' 'geheimznihge" stemhmen litde toe yu de bC'hfve blding.
Radio tabotatorium, Eindhoven op ,zoo dierre Moderland klaar n dui 'jn 810 10.30 utzedi v/d uct, Wat 'm -Waarschinlijk zit in de De resultaten bereikt dtde korte30.29 m? Ze zijn letterlijk over de .olijk t hooro enn 'vorg tvoa an8 .10 tt 0.30 uo 'Do.. ............er.i...met.do'korte
tele word g.hord. ook... ni..t,_ n t-... a.n___, t .Domincuskerkto *eing publicitit or ageggev, j golf zijo tot 4usver veet bel rt
: M zwereli gehoor. UIt java e s ,Oran g K i. ile SI. Dom n dte e iHobe dait e a o stndg, 'nm I tdd venbe ae.eh Sumatra meldon do isadon al,3er zit c o i."iAnisterdm kar oo 1 ot 'kHbdao soav t ndanmen"l i d ange gol, gz
,,entho Sumatra melden de blaen.n a Tot r t c toev k .rtor 10 L kort zakelijk briefie gescreven ande luchtsdringen op d lage golden
e't Moot dan oak in o1beschrijelijke ,'t o me" 'a .l ding wad zijn waai-ner de pg wort ge-. den geachten Chef Pietik o wonder bier meestal d ovephan hhen on
. e a i o et h o ao en her a d i rhoudn over i a de hr meer te weten te komen, woke su-j t opne n va rscl stal c d o nt, wangst wordn garnlinpjos aetisch um pstallati op'do afooge- dolen Zser slo, a eusdge'Ike dh s i van en gtstroe lnbe zoo' hk tatoo
.in de Ossti wan,,eer,,,en-,-,,,,pe .ro's ;"" ""T.e er~U to ar a ;"i t...h Oeveer 1' ag gt. i tPc Rin{ ot
tt lui steren taar muiek die ve wasvan at finesses op radiogebied, van Noord. 00 ngo er vijf ml- lange golf ne nt o. b. o h et el ~ it
30 vangeeis statmivorio ..a. o 0t uen e ke Unhe r zeen ge waklelQteegf daatndi r ndrk ,
~40delljkzuiver door kowt, om dan ale dion zooJult d. ad door.."ij geciteordon nutep panie, '*.flr ,,tzoding d boeken of,,,n tbeed'-, wljk, r.n
.. .. ; .rte'K ...M r or t gr eze h vat 1,oes e r g s ympt,- e,-a,,'- ......... h.. ... -.----, ,, "--,-,, -,,_,,,-1,,
.ten slotle plotseling glasheldor to uk, dieal jaren her, toen dpoeHlMar-:owordOalfp t.E.rste rijU smeifi~ra (4st.),copie comtorm : o;,cego#zemersvanb i i
heel wer he r f.if..h- ereviksalmpi cegosomrachik astwo.dvr dea ,cad b
o re k. J. Hier Esdhoven dHolland 0Btwikkeling vetkeerde, al. rI6antene J. HaaaTh Ci.ssI t ( peC, urajao den 27in Mei 1927.dd r etui e n v ..
P iroEfindingvn ho1 p n C
Proefzending van hetiop zn dak, en 'n zelf kunslg in el- 1:[4. Goria Pattil.. regoria n sch ,; 3 duronde be ohoebo 't a to neme
b0ricehtte H eerni naPet.Irm en
VPhiuip's" Laoratorium. Raopporten, kaar, geoknuteldo on tvang-draadioozo Mod,"o overden d evoreo i1 Zeer GeachA" J Pau. f i nw. Wehee m enu ea in
-m d, ka.o et' heel vreobdehj
eOV tr o n pang est woVden g1arneA in zpen h auiske meeh d 3, .. eg Iv n, wpgroatj bSab- o
.' De w ...l" Wat o_ zk.n lati...e.rer D'nat .s., afieln- bath; 4 Miserere (psaim 50, overd Uw schnven van den ain gstren- elen bi de K. 0. zoo ea n station
-T-u ik d s --- n v h n d .n v he,,,gonis-=,, .-im ,,,in d o v vorzen), G re orijnSch;: 5 M ei atre nam iddag ontvang en en haaslt o met bnvet V wachts yo ar enkele ntia nutea n ot
,I.e ik siiirgnva u dngI In,.--. z-eh.e.. ar getoegen aad UW I la en .te te bunianis, doch- de voordeelenva
1,;'4&Poetzeadingen ,te, weten gekomen lange ur6a je eentje op onze een- over ho t Iid m 4$-levren (2e &w.)_ gesroogel a. U. #Yae te to ho.. is, dk.d.v
"' ,e -" .. ..i 6l vi noor e"ven- de 1g. ouven torn rooter,
It iwas ,- ben 11 Arrnaar gasi 1ui"teren 'iUmeturaguoSche .buitenposten, dan 6 Parce, Dohnliwd(4.At.), M all 'oi6en door U onig gg ens o 'K. o l g t.
,aseonabfsetnendign wasT 70Saenc, r- Philip Loots ;"treat do kortegalverblndFng te ver-I'n aarmerking genamen dovoor" ~~~~~~~~~~o n e e Or g m t n n d U h .. d eelen an d e ko rt eg olf. b uy1on d va
.,ok.b:' $ d e ,o wren. e neg. Topbrae a n A 'Haydn; schaffon. '
- 'ergeepeon zaamheid wor...tour 1u5tis, J Zooals het Umisschien reeds be- lange golf, dan mag zgnder ov
ttt', t,,Mar ,30., &,tvagen, is net ms,, .S-j-vq.opr, in ..jq, .wigwam naast- i Ecce. quo '- o:itr ked Z S otnU hen eeds e- I lae word ag nen o erdtij".Vebazend oeiiijk. n bureauzoo'n up at o dawradio'tje iAndel; ro"Ti0ti' ergo.- Ongoveer knd is, n go- ng. n .et
.T n o toe ,t- 3 ker gehood,' !met loud speaker. minqten paut e, 'T.weede gedeelte 'gelde goede verbinding 'met het Kor- 'naaste toekomst de korfegoT hot weest
C s,..ecbts eenal .bepnd.._rach-,,Even.ies hoare wat Schevenin- .kortie toeprakd dbr en vogrzitter tegolf station op het Thbdnfth Bu- jgebruikto zal zfjn tor oVtrbrugging
"4t4S91,-gb abd~dm en delj t~n g:qa n haven voor niu s an d en K. Rr ,A ; 2 L' C isolate, D. reau te Den-Haag,door middel van van groote afstaqrden.
bIrertter-l heoft. 'Scarlatti; 3 Citrin.n Raossini; 4,.'onzen proefzender die zoogebouwd Is,] uOp lrde ocigen lkdo ijks,. .Ik heb tWen den _,va .ep .. ..3, .C -J- -- .. ' IO I
,.h o, to wr d booren,. opr......- ul an g.=n- ,-ceee .beticbtoti". Nicht so trar0 ct so serh, J. S, dat die ann do se nda'ire p le. qv van vteletrast ha flqlzw 6. r o4 goIf
tNiet noodig, Niet kapitaalkrachtig.Bach; &Pemu %ia Ln a S. n ansr tk rl k pop ten dora d .nd,- ...
N,.. .. . B u y s" 6 I n U, ]D u b o is p... .. .. .. n. in W i d e la ma p d d o r r o !. . ..C
.:Hij. begen:, li4aol 8*1 1 Ooat, ge~oeg, Bu,,ys in Pa ... i -&e.$.Ue tn Tb Dns emd, vail ec set'und~iro speafnig Oak meos"nt' b51B wt een
p .Weut,4ndi .'Surluarm, .ZuitsfrIca,. ,,Ziveine%*I dbltw .eike" okUn %" w" zu.. k.'a _- ....ddel .
-~~ ore Sagi, Wi" Madrid Qa wdor, lnteresseort me.not.'.llgiogsrartfieke,.ultvoerisg- voor mU 't.a....t-.. i., to v..,de: good ,. ebIiz Is dit .:..nlt o
,Ceylon,v. Aatralle, .meol ... ._ ..., ltne ,__, o. to hoo...tep,: die ,I lNm als~te mezeec t- bwo-ren toat'n berd~etniaaio teoontV dr.om -r apporton, :-of hij ?JO er ;,,En~gelsczhe ies." v lcin eug. -br q.... dpseni det rhel. t gortqi olvpn, edijr hot "" : d nq x~n aran .u 'rI'''* .S op' d ,tbiar,.... gaff" S
,g-vfda io mre a ld Zeer lange prbefsten drez.. wdr.n th edrA p. a ron
""~ZV~~fj b4w "b-'-.--'---- '=t a n eri c .hevlns vr t ~en".. Dne,,wi ., 'n .vt-i
' ,m. 'onvang n we a mz, -- '@ X .. .. :--11i qe -d r

No,. 2265
Ter kennisneming wordt als bijla- tuchtrechter evenmin als voor bet van speciale kennis of technische opleiding het politioneele gededilte van zijn taak !
ge hierbij overgelegd een afdruk van partijdigheid verdenken der militaire vereischen (keurmeester, marktmeester, te moeten uitoefenen. Deze toch zal oodsbooten ,,Eelke nuttige algemeene wenken justitie bestaan redelijke groden. havenmeester, bouwpolitie e. d.) be- er zich toe moeten bepalen volgens voor den politie militair" reeds ruim De rechtsgeleerde president van den staat er geen bezwaar de woorden bij door den Gouverneur te stellen rege- Daar heerscht eeu geest van ,lat een jaar geleden vastgesteld en ult- krijgsraad is een der rap(orteurs, die ultsluiting uit artikel I eerste lid te len, toe te zien op de wijze waarop maar waaien," bij ons GouvernemV gegeven, waarvan een exemplaar reeds het voorloopig verstag ondertee- doen vervalleri, Hierdoor zal boven- de politie uitvoering geeft aan veror- ,,een politiek van laisser-aller." bij den aanvang der opleiding der kenden, dien duidelijk uitkomen, dat de op- deningen e. d., te waken, dat de po- Aldus de Curaqaosche briefschrijve
aanstaande politie militairen aan ieder Wat het in het voorloopig versiag sporingsambtegren genoemd in arti- itie zich bij haar optreden gedraagt in de N.- Rott. Crt. van 28 April, ai" hoofdelijk wordt uitgereikt en welke bedoelde geval van den aldaar met kel 8 Straivordering de hun opgedra- naar wet en recht, met het hoofd gehaald in ons nummer van verlede wenken besproken worden in door name genoemden militair aangaat, zij gen taak blijvni uitvoeren. van het politiekorps in voortdurende week.
officieren en lager kader gehouden in het licht gesteld, dat de uitspraak, 1, aanraking te blijven om voorlichting Gevolg daarvan bet vastioopen va
theorieen. die volgens het voorloopig verslag Naast hetIlitaire karakter van het te verstrekken in alle aangelegenhe- een of anderen tak van openbarei
Hieruit blijkt welke geest gewenscht geen aangenamen indruk zoude heb- korps, is de positie van het Hoofd den van politie, daarbij aangevende dienst.
wordt, dat de politietroepen zal be- ben achtergelaten, eene sententie is van Politie hf grootste struikelblok hoe verbeteringen, die noodig schij- Bewijs, de treurige geschiedeni~ ae zielen. geweest van bet Hoog Militair Ge- waaromtrenttt volgende moge wor- nen, zouden kunnen worden verkre- de loodsbooten, enkele maanden ge
Wat aangaat de psyche der bevol- rechtshof, waarbij bedoelde militair den opgemerkt. gen en door zijne voorlichting te leden.
king. die niet gewend zoude zijn aan tot gevangenisstraf werd veroordeeld. Met de i nj 'kking hoofd van po- voorkomnen, dat wisselende inzichten Een nader onderzoek heeft ons ht politiebevelen, moge worden opge- Mocht er al ooit een commandant litie, voorko nde in artikel 153 van van elkander opvolgende korpscom- volgende geleerd. mnerkt, dat niiamer aan eenige bevol- zijn, die klachten tegen de politie- bet Regeeting eglement is geen be- mandanten den politiediensf zouden In bet tijdperk, waarover de correP" king zal kunnen worden toegestaan troepen zoude veronachtzamen, dan paald omschreven verhouding be- benadeelen. Bovendien is de Procu- pondent schrijft waren er geen vier l steeds te doen wat zij wil. is de Gouverneur er nog, ter kennis doeld. Ter veigelijking wordt verwe- reur-generaal, als Hoofd van politie, vijf, maar drie loodsbooten ter be'
Elke politie zal van tijd tot tijd las- van wie de grieven gebracht kunnen zen naar de ten tijde van de totstand- gehouden kennis te geven aan den schikking van bet loodswezen, 6 ten of bevelen moeten geven en moe- worden en die de noodige maatrege- koming van htt Regeeringsreglement Gouverneur, zoodra hij verkeerde was er wegens ouderdom op den kad ten vergen, dat deze bevelen worden len kan nemen ter verzekering van in Nederland eeds bekende positie handelingen vermeent te ontdekken gehaald en afgekeurd. nagekomen. hike goede politie, bur- den goeden gang van zaken. van Directeur van Politie bedoeld in in de ambtsbetrachting van den Po- Oningewijden, zoowel als ter zali
ger of militair georganizeerd, zai zoo Een ieder kan verzekerd zijn, dat bet Koninklijlc Bes!uit van 17 Decem- litiechef. deskundigen hebben de stagnatie zl*
nu en dan in botsing komen met hoog een behoorlijk onderzoek der klach- ber 1851 (Stsl. No. 166) tegenover Maar nimmer kan worden aanvaard, aankomen; maar't was uiterst moeill of laag staande personen, die, vrijheid ten, rechtvaardig of vermeend, hem de Burgemeejers en Commissarissen dat de commant der politietroepen deze te voorkomen, daar er geen goed met losbandigheid verwarrende, mee- wordt gewaarborgd en dat die maat- jvan Politie of '(in de gegeven ornstan- wordt de eerste dienaar van den Procu- motoristen ter beschikking waren. nen niet aan politieregelingen onder- regelen zullen worden genomen, welke Idigheden nog meer toepasselijk) naar reur-generaal. Ware het voorheen wel- dit vooral, omdat in particuliere b$ worpen te zijn. de uitslag van dat onderzoek zal ver- Ide verhoudin van dien Directeur te- licht noodzakelijk den Commissaris van drijven goede motoristen beter beta
Gebrek ann continuiteit in de lei- eischen.. geriover het apen der Koninklijke politie in zijne vrijheid van beweging, worden dan btj het Gouverneme
ding van het korps politietroepen be- Betreft het een krijgsraadzaak, waar- sMarechaussee. Deze verhouding is, den politiediernst betreffende, ernstig Om de loonschalen niet ult bet ver hoeft volgens het oordeel van onder- in naar het oordeel van den auditeur- voor zoover Ilezertijds bekend, in aan banden te leggen, in het thans voor- band te rukken, kan bet Gouvernemel geteekende voorshands niet al te zeer militair niet voldoende gestraft is, dan hoofdzaak geVrmd door de praktijk, gestelde geheel nieuwe stelsel, moet daarin niet meegaan. te worden gevreesd. kan deze steeds appel bij bet Hoog waarbij de betlissing van den Minis- de Commandant zich het recht voor- Het was dan roeien miet de rieme
De inzichten van elkander opvol- Militair Gerechtshof aanteekenen en ter van Justitle als algemeen hoofd behouden naar eigen inzichten te die men had.
gende korpscommandanten en officie- wordt er in eene krijgsraadzaak tegen van politie meermalen van invioed is kunnen handelen om zijne verant-' Dat er eenige dagen drie bootel, ren, zullen niet noodwendig steeds het advies van den auditeur-militair geweest om bij verschil van opvat- woordelijkheid tegenover den Gou- dus alle, in reparatie gelegen hebbel, wisselend behoeven te zija. De de- niet vervolgd, dan kan deze tot den ting eene oplqsslng te brengen. Zij verneur ten volle te kunnen dragen; is helaas, waar. tacheering van officieren geschiedt comnmandeerenden officier het verzoek gaat eenerzijd in de richtfng van zijne-positie mag iet gelijkwaardig Maar dit geeft genoemden correS' voor den tijd van viji jaren. De de- richten om hieromtrent door den Gou- overleg tenet de moeilijkheden en worden aan die van eon lnspecteur pondent nog niet het recht om daarl tacheeringen zijn verlengbaar. Het is verneur te doen bes!issen, die na in- botsingen v weerszijden te voorko- van de Rijksveldwacht 9n Nederland, de conclusie te trekken, dat men de8 geenszins ondenkbaar, dat eenzelfde gewonnen advies van het Hof van men met eerbiediging van elkanders die met den eigenlijken politiedienst booten moedwillig langer heeft lates korpscommandant, voldoening vindend justitie uitspraak doet. positie, and .rijds pit zij zich in het weinig of geen bemoeienis heeft. Kan liggen dan noodig was. Door ondel
in zijn ambt, langer dan vijf jaren nan Men zal goed doen zich duidelijk doen van vodleringen, welke de Di- een ,Hoofd van -Pcqlitie" zich niet kundig personnel, en daarbij een zoo het hoofd van bet korps blijft. en onbevooroordeeld voor oogen te recteur van Politie tot handhaving stellen op bet ruime standpunt van goed als volslagen gebrek aan verf
Zorgvuldig zal er voor worden ge- stellen wat het niew te formeeren van orde en fuust noodig acht. voorlichter en wenscht men geen af- antwoordelijkheidsgevoel werd in entzorgd, dat de wisseling van bet offi- corps politietroepen zijn zal en niet Doch uit d instructie van den In-:, stand te doen van een aantal be- ge minuten meer schade veroorzaak cierskader zoo geleidelijk plaats zal door, waar elke ervaring met het specteur der Koninklijke Marechaus- voegdheden in eene virouderde or- dan men in dagen herstellen kon. DC hebben, dat er steeds officieren, in nieuwe stelsel ontbreekt, voorbarig see, vastgesd bij Koninklijk Besluit ganisatie toegekend, dan zal nlet alleen rapporten die wekelijks over de boo den geest van bet korps ingeleefd, van een fiasco te voorspellen, twijfel te van 1 April 1 90,. No. 23, blijkt wel, de thans voorgestelde, maar gelijk de ten bij den Gouverneur wordqn inge" plaatselijke toestanden op de hoogte doen rijzen aan onbevangenheid. dat de inwendige dienst van het wa- geschiedenis in Cura;ao heeft bewe- diend zijn daar om dit te bewijzent en met locale omstandigheden ver- De afdeelingen baseeren haar op al- pen ook voor wat betreft de 'justi- aen, iedere reorganisatie van helt1 Door her personeel der smede trouwd, bij bet korps aanwezig zullen le punten ongunstig oordeel op vroe- tieele en poloneele werkzaamheden Curagaosche Politiekorps op eene i werd in die dagen gewerkt vanafdeli zijn, die aan de leiding van het korps ger epgedane ervaringen met militai- aan de rechfstreeksche inmenging van mislukking moeten nitloopen. morgens vroeg tot des avonds doni de gewenschte continuiteit zullen kun- rena, die aan de leiding van hun chefs den Directeur van politie is onttrok- Men moet aannemen, dat de Com- toe. Bovendien werd er nog met d nen geven. onttrokken, geplaatst werden in een ken. mandant der Politietroepen, voldoende meest mogelijke spoed een nieuWe
Daarenboven zullen op die conti- burgerkorps, waar hun diensten wer- In Curag ab -beeft de politie nim- deskundig, voldoende betrouwbaar en loodsboot op den wal aldaar gebouw& nuiteit ook nog hun invited doen gel- den, opgedrageen, waarvoor zij noch mer onder zoodaniige rechtstreeksche van een normaal denkvermogen voor- geheel van teakhout, welke boot geh d den de Gouverneur en de Procureur- geschikt Waren, noch werden opge- leiding gestaan, dat zij binnen den zien zal zijn om, goeden rand dank- kant en klaar in den tijd van vi< generaal, hoofd van politie, die als ileid. s kring der hooeraangegeven bevoegd- baar aanvaardende, zelfstandig verant- maanden werd afgeleverd.
regel geruimen tijd in functie blijven. Thans wordt voorgesteld, dat onder held een zelstandig bestaan heeft woordelijkheid te kunnen dragen, te- Volgens deskundige scheepsbouwet'
Noode moet hier worden gewezen de deskundige leidingvaneigen chefs kunnen voeren. De personen, die on- meer daar bet Wetboek van Strafvor- op Curagqao is deze boot geheel vol
op eene in het voorloodig verslag een, uitgelezen politiekorps diensten der verschillende benamingen (laat- dering voldoende contact tusschen gens alle eischen vakkundig afgewer voorkomende insinuate. zal gaan verrichten, waarvoor bet met stelijk onder ievan Commissaris van Justitie en Politie voorschrijft. en bovendien aanmerkelijk goedkoope
Het rmoge met andere woorden zijn I zorg werd geschoold. Polite) aan ~t hoofd van het korps Het zal wellicht niet gemakkelijk dan de in Nederland bestelde boot
gezegd, de bedoeling is duidelijk. i Uitdrukkelijk zij bet bier gezegd hebben ges~ n, waren niet in bet zijn om in den geest van bet boven, De motor van de afgekeurde boo
Op bladzijde 2 van bet voorloopig datruw, onbeschaafd, ontactvol of on- bezit van ce garvoor vereisphte ken- staande de grenzen tusschen de zor- die nog in goeden staat was, we Vetslag reg l 3 yan ,ondeten en yol- u iNardig o$trederq .nvyOorw,.aar- nl, en be.ejd Ware, dit wej gen van 4ea. Pro-qu rsGen.eraaj en er in geplastst en sinds Februari gende wordt er op gezinspeeld, dat e'I wordt afgekeurd en dat bet tot iher geval edst, dain zou in Cura-- die van den Commandant der Politie- deze boot bij het loodswezen I" een militaire commandant zijn onder- de.taak van de leiding van het korps gao de verhoiding tussthen den Pro- troepen z66 scherp te trekken, dat dienst. hebbenden steeds in het gelijk zoude politietroepen zal behooren met ge- cureur-generabi en het hoofd van het meeningsverschillen zijn uitgesloten; Dat er schepen meer dan 24 uUif stelten en dat zelfs de Militaire Jus- strengheid daarentegen te ageeren. Politiekorps zich in dezelfde richting reeds is aangegeven, dat deze verhou- buiter de haven gelegen hebben. mos: tile een soort klasse instrument zoude Militairen, die, om welke reden dan hebben moetin ontwikkelen als die ding onder leiding van den gouver- toch aan dien correspondent bekel zij, dat zich partij stelt, ook., blijvend ongeschikt zullen blij- tusschen de hoogergenoemde autori- neur zal moeten groeien, daarbij on- zijn, dat dit niet zijn oorzaak vond i'
Wijzende op de in het Reglement ken te zijn.voor den politiedienst, telten in Nederland. derlinge welwillendheid en weder- gebrek aan loodsbooten, maar na
van krijgstucht voorkomendc voor- 1zullen onverbiddelijk van hunne plant- Ook bij ongewijzigd artikel 153 tijdsch streven om moeilijkheden gebrek aan ligplaats in bet Schottegat schften betreffende den disciplinai- sing bij het korps worden ontheven.' Regeeringsreglement zal, indien de zooveel mogelijk te vermijden op den De wnd. havenmeester vond het t ren strafoplegger en op den eed in Dit geldt voor allen, zonder onder- beginselen, wtlke hierboven zijn ge- voorgrond stellende. Nimmer worde gevaarlijk om ze te laten binnenkO de Rechtspleging voor de Landmacht scheid van rang of stand, mitsdien schetst in acht worden genomen, echter uit het oog verloren, dat Hoofd men, omdat. er in het Schottegat gee' voorgeschreven voor leden van den ook voor officieren. eene behoorlfjke scheiding tusschen van politie en Commandant van bet voldoende ruimte was om met derge
Krijgsraad, acht ondergeteekendezich Daar bet blijkens de memorie van Justitie en Pdlitie kunnen worden ver politiekerps zijn twee naast elkander lijke groote schepen te manoeuvreere. verplicht met klein te protesteeren te- toelichting zelt niet de bedoeling is' kregen. staande autoriteiten, die zich bij mo- Wij zullen de laatste zijn om t
gen zulk eon ernstige verdachtmaking om de politiedienst bj ulsluiting op Natuurlijk" bangt veel af van de gelijk meeningsverschil beiden hebben beweren dat bij de Gouvernementr' van het Officierskorps in bet algemeen, be dragon aan de politietroepen, im- wijze, waarop door don Procureur- neer to heggen bij oene beslissig van machine miles loopt zoals bet toope
Voor bet in twijfel trekken van de mers sullen zij zich normaal niet in- general word vermeend de werk- hun-beider Chef, n.1. den Gouverneur. moet. Veel is er, dat met 'n beee rechtschapenheid van den militairen late met de aangelegenheden, die eene zaamheden, terband houdende met I golden wil veel beer en vlugger kol0
3:: ._"_,__ _ ... .....__ __ _
den morgen is to hooren. verleend tot bet houden. en in gebruik met koptelephoon uitstekend, maar... Werd wel overstelpt door vriende- mij over den bloei ,van awe gewesteaDe voordeelen van eon kortegolf- hebben van eon ontvangtoestel voor er viel vandeag niets te beluisteren. lijke attenties, dien zontichten Dins- Alleen door volharding is het ons ge" verbinding zijn: D. T. Al deze personen kunnen viet Wat? heelemaal niets? dagnamiddag! lukt, dit groote werk tot stand te brer'
Veel goedkoopere installaties, goed- als amateurs worden beschouwd, daar 't Spijt me, neen, heelemal niets. Tegen zes unt.naar 't marconi-sta- gen, enadaartoe zijn wij nu in staat ger koope bediening, betere resultaten van het meestal personen zijn die alleen Moet U komen Dinsdag, Woensdag, tion gestapt, in hoog gezelschap van west tot heil van de gemeenschai ontvangst aangezien er bijna green 1. s. naar de muziek luisteren. De ware Donderdag of Vrijdagmiddag, en dan Bisschop Vuylsteke en Secretaris Mogen wij steeds verder gaan zijn op die golf en de teekenis gedu- amateur luistert niet alleen oaar mu- gebeurt bet nog wel 'ns, dat we heel Wahlen. .. roep daartoe de steun van allen is.',
rondo do nachturen dabtde luchtsto ziek, doch oak naar andero stations weinig hoorefi De 6bite van Curaa' bewoog zich Geve God daartoe zijn zegen.
ringen het hevigst zijn, zoo hard door- die seen geven, terwij hij zelf zijn IMoet je overkomen, vooral als je daar- reeds tusschen tie afgeknabboelde mas- bin. .i..j n. die komen dat men geen last van die sio- toestellen vervaardigt en altijd er op voor special door 't zengende zon- sale fortmuren. E kbijua onmiddelik n& die k
ringen ondervindt. uit is betere resultaten te behalen wat' netje naar de stad getruckt ben. En toen..... ...ninklijke bartetaal droeg weer
De telefoniezender van bet Philips betreft het ontvangen op groote af- Niets aan te doen I In vriendelijk gaandenij'tje van onze either over die duizelingwekkennr
Laboatorium te Eindhoven wordt hier stand. Zulke amateurs zijn er niet veel Dag meneer dank U web. ,,winteless", staond met grooten geeuw- stand de kindrlijke woondon .r o goed gehoord. De meest geschikte op Curagao en zijn wel op de vin- Dag, pastoot, niets te danken. mond de loud- speaker 't publiek aan ns beon in 't verre Westen van Pri, uren voor ontvangst daarvan zijn on- gers te tellen, geloot ik, wat hebt jam- Maar m'n goed gesternte heeft me te gapen. I s

geveyser na 4 of 5 pm.. Wel woidt die mer as.. weer uit die impasse gered; want wat tEr vo66r, 'n stoel of wat, voor Gou- Suriname en Cura.ao.
voor dien tijd gehoord, doch eerst te- De. 'reden hiervan is, naar mijn wil 't .geval. verneur Schotborgh, Mgr. Vuylsteke,'
gen 5 uunr komt bij sterk doorzetten, meening, dat men hier zoo goed als Heb Diosdagoiddag jmist gemandied, Procureur Gorsira, Lid v. d. Raad v. Het is een merkwaardig derkbeel6 Het Mengelberg concert op den 28n geen lectuur ziet over de draadlooze of daar komt ine opeens Chef Peili- Bestuur Ansingh en wgerdere autori- dat ik heden met U allen mag. spt" April door Phillips K. G. zender ult- en er gelegenheid bestaat om les te ker en sous-chief Labega, van 't Mar- teiten met hun damds., ken. Het is dan ook voor mij v gezonden werd hier goed gehoord, nemen op dat gebied, conie-station, In 'n pracht-glanzende Zes uur. Doodstil! Men kon 'n groote beteekenis en zal steeds l
terwijl de uitzending op den 30n. April Boeken die de beginselen van de Dodge-auto, rn erf oprijden. speld hooren vallen. mijne herinnering blijven.
verjaardag van H. K. H. Prinses Ju- draadlooze in eenvoudige woorden be- Stond paf, then ze meal heel gauw Opeens uit hoornholte muziek- Het is een nieuwe lichtbaan LIANA, speciaal voor Suriname gehou- schrijven ziet men zelden bier. Een vertelden, dat H. M. de Koningin en geruisch, eerst weifelend vaag, nu in geopend is en bet doet mij daarO den, eveneens hier good werd gehoord. tweede reden is dat men altijd moei- Prinses Juliana van middag om zes klare schelle tonen ,Wilhelmus v. genoegen thans met U allen in er Zoowel de muziek als het gesproke- lijkheden ondervindt wat betreft de uur Curaqao per Kortegolf zouden Nassauen." binding te komen. Het was een b1
ne waren zeer zuiver en constant. noodige stroom voor de lamn'pen, enI toespreken, nog paffer, over hun wel- Daarna n glasheldere stem, met zondere gewaarwording dat ik eenot Heel jamnmer is bet dat de Philips wat menig amateur doet afzien van willendheltd ant mij dnaarvoor expres wonder sympathiek timbre. minuten geleden kon genieten V broadcasting zoo vroeg wordt gehou- zijn proefnemingen. Het aantal ama- te komen halen. 't Was H. M. de Koningin. hetzelfde dat aan u nu wordt aang
den, danr die meestal tegen 7 uur 's teurs zal wel toenemen zoodra men Greep vrlendelijke invitatie natuur-i I boden en nu heb ik bet genoegen'
en 4 1 uraq;ao en Surinam e, i ooe a s a d t v r i n w
avonds ophoudt. Het zal ook wel van de Centrale stroom kan betrek- lijk met beide handen aan, en binnen C o groote afstand te overzien waarop d
moeilijk gaan de ultzending op een ken voor het opladen van de accu's. 't half uunr waAik enrote mnet 'n jaap Het is mij een groote vreugde dat mij het persoonlijk contact met W later uur te houden, gezien het tijds-, Hopende dat deze inlichtingen van ten Z.W. van",AM'n neus, me geleverd Nederland het geluk heeft gehad de Indie bereikt is, hetgeen voor aij vefschil tusschen Holland en Curaqao. eenig nut zullen zijin, door je reinstef humbug van n safety- vele moeilijkheden te overwinnen en onvergetelijke herinering zal bliY
Ook bet station te St. Martin word met de meeste hoogachting, razor. de groote afstand beeft doen wegval- Ik behoet niet te zeggen hoe
verleden week van een kortegolf zen- (w. g.) Chef Peiliker bleek al 'n even ide- len. lk aanvaard de gelegenheid gaarne mij zal verheugen als de band
der voorzien. Deze zender werd bier a W. P PLIKER chauffeur 'als marconist te zija, dan, ten eerste om mijn dank ult te steeds nauwer zullen worden aang
zelf in elkaar gezet. De r6sultaten ben geen enkedmaal minet mijo duik- spreken voor de vele bewijzen van haald en neem de gelegenheid te b
daarmede btreikt zijn ook succesvol. N ontvangst van dit schrijven, heb hoed tegdn Z nkapzoldertje gevlogen, aanhankelijkheid, die mij steeds diep mijn hartelijken dank te betuigen a: Men kreeg direct veorbinding met Hol- ik er geen gras over laten groeien, wat anders op onze nu hard hob- hebben getroffen van Suriname, Cu- de Gouvernemus van Suriname land, vanwaar gemeld werd dat de zodat ik Zondag l.L 3.17 P. M. al belbobbelwe e met mijschering en ragao en onderhoorige eilanden. Ik Curag ao voor de gelukwenschlen teekens Yvan St. Marlin daar ergsterk voor 't loketje van ons marconi-sta- Inslag is. koester dan ook het vertrouwen dat aangeboden kort geleden op i
inkwamen. tion met 'n vriendelijk gezicht stond Halfweg, ditht bij den ,Kleinen de banden tusschen Nederland, Suri- 18den verjaardagen de wijze war ,
Tensotte over Uw vraag waarom te beweren, dat ik van wege de pers Berg", in 'n ons tegemoet snorrende name en Curagao steeds hechter zul- die dag werd herdacht.
er zoo wemg, amateUrs hier op Cu- kwam, om 'ns te luisteren naar de plots stoppende auto, twee confraters len worden aangehaald; dat zij met Ne-, I1k zou nog willen zeggen hoe ragao zijn. korte-golfzending van Philips Labora- van tne, ook "al op weg naar San derland in hun streven 66n moeten zijn lukkig ik het vind omdat ik bet e.
Voor zoover mij bekeind werden aan torium t Eindhoven. Willibrordo, d"' me te halen, omt me en blijven, hoewel zoover verwijderd. en ander, heb geleerd van de verschi
ongeveer 35 personen vergunningen Dat vond de dienstdoende marconist de Koningin 'te 'laten hooren. Suriname en Curagao, ik verheug lende gebiedsdeelen van Nederland
KILOEJALE JAI Zitting op Dinsdag, den 7n Juni 1927 des avonds te 8 uunr. Te behandelen onderwerpen: Ingekomen stukken.
Willemstad, den 3n Juni 1927, De wnd. Oriffler van den Rand, J. G, Statius Muller.
. sKER KLIJST. 7 s In voorramad
St. ANNAERK -OTRABANDA. 1827g9gJu 1.2g ,
Vadaag biechthooren van at 4 uur.
Zondag. Hoogfeest van Pinksteren. H. H. Missen 4%, 6%. en 9 uur Pontificale H. Aanstaande Wdtnsdag 8 Juni is het
-is. H. Communle wordt uitgereikt voor en onder de H. Mis van 4%, om 6 uur, on- Ioo jaar geleden, dat het aerate stoomder de H. Mis van 6% en om 8 uur; net onder de Pontificate H. Mis. schip onze haven b enkwam. ir sler50 To ri g.
5Avonds om 6 uur Lof en feestpreek. Nu e onenoo.en
Maandag 2de Pinksterdag. H. H. Missen om 5, 6, en 7 uur gezongen H. Mis. No tegenwoordig de" stoombooten
H. FAMILIE-KERK, SAN MATEO. elke week, op s4$mige dagen zelfs, Pa ggg
Vandaag blechthooren tot 10 tur en van middag van at 39 uur.: bij tientallen onkt havqn in- err ultZondag. Pinksteren H. H. Missen als op Zondag, 4% en 7 uur, 9 uur Plechtige H. Mis. varen, zal het Mntrkwaatdige van dit Met bumpers, 5 bulten- e blaanbanden en baikappen.
I 'Avonds half 7 plechtig Lof met feestpreek. felt niet zoozeer 4 aandacht trekken. a fl 2750.
MAandag. 2de Pinksterdag half 7, Gezongen H m.Mis. z ,juiste ichting bezien AsYorf tslkee
H. ROZENKRANSKERK PIETERMAAi I zij jus chting bze wks ?0? ooroamiddelke levering.
e.ghitt RZ Rechter die eerste oomboot, die van
bi, elegenheil tot blechten van at 4 uur. Hollandni t den5 a oesa e
Zondag Pinksteren, H. H. Missen als op Zondag. Holladi ult a dk eaan overstak en 1hier aankwam, e tilstorisch feit van *O .&
en moest, vooral nu er zooveel ach- pathieke geluid van Hare Majesteit, en' h e nlbijzondere b eknis. oot terstand is in te halen en nu de mid- I de kristalheldere, lieve meisjesstem ,Eig el was Hollandsche bootL
delen er zijn. van de Prinses. a de derdee st ot, die de reis'
,...".over den uceaan maate. 0 -- k n -,ix,,o
Daarom stellen wi het op prijs, dat Om 10 ipinuten voor zessen sein- Doer te caan f 'a o i ,i,,.
er critiek wordt uilgeoefend, en zien de Philips' Laboratorium de aankomst Do2 eorst was Vi an rvroeger, inbt Cnnn ...
daarin een bewijs van belangstelling van Hare Majesteit en Hare Konink-, 1822, de Ameriknsche boot de Sa- niarasat ntc
in een goeden gang van zaken. Maar like Hoogheid Prinses JULIANA. I -. D.chziJn.
I "H ,was meer luxe el diendemeervyour I Elvapor
Vooral bij critiek moet de eerlijkheid Omstreeks kwart over zes nam Ha- was m r uxe e diende m r voor IEl vapor steeds op de eerste plants komen, jre Majesteit, nadat bet ,Wilhelmus" uiterlijk vertoon. De tookpluim steeg *IEO AZPI"
a,,anders bereikt men niets, om niet te (oude toonzetting) gespeeld was, bet all6n uit den schoorsteen op, wan- se espera del Pacifico via Colon, y Pto Colombia.el ? de Jule zegg n itet tendeel van b etgeen men woord. neer men een zeischip ontmootte of y seguirAd el inismno da para Pto. Cabello, La Guaira," 'enerife. Cadiz
. mbet vaneoeeem ranaansghenomen w-oBarc;lo-a
beoogt. Zie your de Rede van Hare Majesteit men van de Am ikaanshe of En- y Barcelona,
de Koningin en van Prinses Juliana de gelsce kust kon ezen Worden. Voor Amb6s vapores aceptan carea i pasajemos.
* "" ,Curogaospie Dites en Datjes" in dit de rest maakte d lschip de reis onder "#$ON 1 ii9
S DERl I P TEI Nummer. ....ee = a s espera el 30.d. .. de Europa via Pto. Rico y Venezuela yseguirt
,iU1 1 lj 'Tot sgot werd-nogmaals bet ,W&. # l82-IS24 M el mismo dia para el Pacifico via Pto' Colombia y Colon.
N i-- -- ~helmu," gespeeld, gevolgd door enkele .toop, rolne, eeerste zee- El Vapor
.Vaderlan, he liederen. rei. Doch wel ee ewijs, hoe weinig
M188148 niaW. Leat dese-eerste publieke ptoef ons o nm i d e pro S. F L. MAD sRO & SONS.
V" en mo t : r wa, at de Caroline door'
Pastor van Everdnlgen. niet ontmoedigen. ,a 't goed en moo. .e r1 eldo edo__I
sloot ee zul~k e CO Vooi e n Kef Neer""~Q
oVolgens van Bonaire dtelegraphisch kan zijn is voor de binenstaandersen ze i be V.angit"li N d. Stoomboot M taah
:ontvanen bericht is de Zeeroorw. duidelijk gebleken. Somswas't alsof;slot zn,. een co Z00i een geregeld! OfIlKliijkiea
Pater VAN EVERDINGEN, stoo de Koningin en de Prinses daar in Doch denoze twe eerste reizen der
van Rincon, ernetig Iok Z PEabtorhoogst elgen Persoon voor Ustonden.' ohdee w'4 inldad Barbados enVANEuropa:
nlatn e I elee he l~gnhp arT U ondn.stoom. overders baaton n coeaela"ene o'pLai Guaira. Trinidad, Barbados en Enropa
do laatste daken nieormalen blood op- Do Prinses hedft haar verlarigon ge- stoom oer -denOr 'an vnde So- NAAR t. Cabeel, L9 baJe T
begeven en moet daarom absolute ult nog ageydere malen met otts langs op zich zelf en ohn dsoo en e s. "Venee" 23 Jul
rus nme. o er. arr EJCHdezen weg- in verbinding to treden; oiczefnI4Wn ook goon df-j55"Vnasete
rust nemen. De Eerw. Pater D. REISCH NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristbal en Pto. Linon:
tlis. met de paketscheener Ligia ter as- Laten wij, dearo p De reis echtereind t27eVan et eerste ss. "v. Rtnsselaer" Ju8 ni.
Sistentie naar Bonaire vertrokken. volgenden keer op better success sto roschina a vA a et SS. Simon Bolivar" 3 J
-Iat0-uenst te St. Martin. so cp n a aao was bet be- Bovendfen wordt een geregelde diesta onderhouden tueschen Curavao-Maracabo
ieuwe pastor. Voor enkele weken vertrokde beet gin van een gerogel4e stoomverbinding !. v. met deS.S "Baralt" "Brion" en "Midas."
De nieuwe pastorieen van Jando- I. Molenkamp, Directeur v. d. Lands- van het Moederlan met onze haven.
ret, lane, en deo Playa van Aruba radio- otelefoon per ,Qeorgtown Etwtit N 6erre Holland onbe in den acht vdag l woes nde geteekende
naderen haar voltodilng. naar St. Martin ter inspete, n oora sdags. M. de Kongn ht plate ..van en krtgo-proef- Want de eersteregelde stoom- dag heeft men ingebroken in een win- bledt can Heren Rookers van golden
H. M.d I lgle ,bet plaatswx an eea lvbni~v a,-I _..a ... ..,, ,.c, ,.. .e.o. kregl-rof bkedt:aan Herren Rookers van gee
kt Cao toe endor, die bier door hot personeel van vorbinding over deq o n, di daarna keltJe van C M. tasshen Ste. Rosa en S e
~spreekt Ceraqa0 too. gender, die hier door het per vl d w "iev. ....n rsmaak:"
S. maakt d wd. ou- dn radiodienst vervaardigd is. volgde, was die vA* de Cunard-line Montagne, en er voor een waarde van
-,e nen Z. E. H. SCHOThOROu bekend, Op Zoadag 15 Mel to St Martin in 1840 tusschenAmerka en Engeland. -f250 ontvreemd aan verschilende gaetten apsta
aa.ko...dme eesManag[ 1856 Domb 4r ka-IJn Io ,gooderon. Ii blikjes van 50 stuks,
dat volgenos van den Minister van Ko- aan kor .d men reeds Maanda De Hamburg- a-J begon gedereBran.ekr. ook verkrijgbesar n 5es van 10 stuks
lonien ontvangen bericht H. M. de mid ag Qm,5 puverbinding metCu-pas in e a d-AmerikalifBill- ai-8k o e i
S.Koningin dien middag on 6.03 Cura-raao, e Vrijdag daaropyolgend, dat eeknt eerst v. 872. Zondagm4iag is na een.. yriends- Sigaretten Alma.
'.ao radiophonisch 6.u toespreke. kwan deaverbindipg met Holland tot 'erst den 30n November 1840 werd schappelijke match tusschew long- 50 stks in een bhkje.
4~go radiophoniach zou toosprokeg. d'akwvaaam;Holnd met IC' arb .C
: ft gewichtige feit, dat d -e Hlooge stand. de haven van La Guayra voor doe cer- Holland en D. F. C waarbi D. F. C. Rooktabak, merk :
~4andsvrouwe zich met Haar under- Mg rE. ilW dt*tStiktting. ste mal door een ...oombont,de Pla- overwinnaar bleef met 1-0, onder aptan en San Dra
danen in de Overzeesche bezittingen Goed begin is 't halve work.' e mer, bezocht. veel belangstelling de BlIl-Brau-Beker
direct in verbinding wilde rstella en, Mgr. Newindt-Sticht,,g" Is verleden ~ dit licht bezen, krijgt dus de overhandigd aan den kamptoen van in bikes van % pond.
in hoogsteigen person 1oar Volk zou jaar prachtig begonnen. Met ijver en datum van 8 Juf 827 oor onze dit jaar D. F. C.' i er., merk: 0DE T I.
,11-loog"ig n p rs l a r okwo ,ekt door e nhaven veel grouter w aarde. O z l k e s h ntoespreken, had voor volep van groo- etithousiasme is er gewerkt door de veel grooter waarde. Onze gelukwenschen an den dap-' in kisten vrn 72 halve flesschen.
te verheugenis kunnen worden. verschillende sub-commissies en ze- Don 26. April I$27 vertrok van pere kampien, en den Agent van Voor rij et.e wends men zich tot
H etlevoetsl h et r 0prni" U.-" ....tc .... ... ..... ... ... ..
o, We hadden ons reeds voorgesteld, latricen. Hetresultaat was een schooner elevoetsluis et : stom chip .,GI. de Bill Brauerei, den heer N. MAURICIOi t4at er een schok van ontroering zou belofte voor de toekomst. raao" ,. zonder e begeleiding, DE JONGH, die dezen *raaien beker Abraham de Sola, Heerestraat 25
gegaan zijn door de menigte, op het Maar volharding is't geheelewerk, en ofschoon ook.. zln van zell- beschikbaar had gesteld. 5ooren van de Koninklijke stem, verre Daarom .m akt 't Bestuur vap ge- vermogen, maakt ~ lbiJna de ge- Verheeljkig van ht I. Sacrmen. .
Th pisgerssiFtt hitz anwool nne IRqies. -84btgJARgs4ez w.grtej ook heeled telisonder pen o4 a Me*. L agaw hand sa-ent
Sen zijo, een onvergetelijk momentvoor verschillonde 4eden' attest op heigeen I1I l SIaffbo st- in de zeal a t.
nmal M~Ssatt T i e st
~velen. -izij vereden jaar beloofd hebbes ernan'n n o n p aCur.eao, V ond reen.ortelilmet
Nu is 't hvisas, voor goeagig spoort alien' aan trouw hunaoecoptri- I waa bet 4i #e.pederedn lichtbeaee *eerbeeralen, 66n groote teleasIt g or- buties to betalen.. a'tn t eept. as d e i ,Wa t Secranad nr if K
den, deels omdat de tljd ontbrak het Steeds zwaarder worden de asten ter..gi.is sa..na-ugus s digv P.1g zagen egeheele toestel naar een grgote zaal, op van het Apostolisch. Vicarlaat ; en te HelievoetSl4is te dee. vereergde tore van t..Falie
Mundo Nobo b. v. over te brengen, en daarmede steeds zwaarder de ver- De bedoellng. eriettk met en SE, Anna-cerk daarbij zeer iooie
'had men 't bulten geplaatst, wellicht plichting van ons Vp1k media te wer- Zr. Ms. Stoompak uraao een gere- toepasselijke gezangen. f rtftnfed
tankelen m46r iets zouden gehoord ken om die 4etep te verlichten. gelde stoonverb me di kolomen Maandagavond wordt dezelfde voor-ILJVIL
hbben, maar de rede in haar geheel Daarom last dit tweede, Jaar niet in de West teopema. Peitellk heeft stalling gegeven voor het publiek., .....
Zou zijn verloren gegaan. onderdden voor .het eerste, het zoo de Cura.ao dan _m:m dried reizen iToegangakaarten zi verkrijgtlaar te- th '..
Van de wijd en zijd saamgestroom- mogelijk nog overtreffen. naar.West-indi.eget. ch deo or- gen f. 0.75 bij de Cooperatieve Ver. On the Island l AR EAY
,,e menigte, waaronder Z. E. de wnd. Tevensdeelt het hoofdbestuur me- log met Blgi in '30 maakte er on- j& Niverheid en- de Agencia funera- sp S
Gouverneur, en Mgr. VUYLSTEKE, heb- do, dat 't voorneamen bestaat up 't verwachts eon einde aan la S. Pedro. 'o r
,n slochts heel enkelen, n. I. die een eind vanhet jaar een bazaar te or- Nog tot het ja 1863 heeft Cura-] Zedenea lhdal. inn
:plaatsje hebben kunnen veroveren in ganizeeren. 9.ao toen moet w.hen, eer hot voor Dozer dagen werd een hollands-chIeeAMP_ ni.
bet stationnetje, van de Koninklljke Ss0rtowa. igoed in het vaor!9l .van een stoom- arbelder van de Isle, genaamd V. D. Ki
0rede kunnen genieten. Hedenapiddpg. vertrekt de George- lin met Europa w topgenomen. Dit ond 42 jaar betrapt op niet to noe-I n
Wat kionk dat wonderbaar, het sym- town naar de Bovenwindsche eilanden. geschiedde door d west-Indian and men handelingen met 2 meisjes van coI.
4 P Pafic Steamshl p'*, de eerste be- t 8 jaar. De aisdadigetf- achter
naming an de latere Leyland-ljae van slot en grendel.
Amerika en hunne staatsinstellingen, en dat Mgr. Vuyisteke me nog dienzelfden Liverpool. isn-eret l n.i"".
4tdlarom hoop Ik steeds op de hoogte middag verteld beeff, dat zulk* hem Doe' twoede stoonWverbinding van Tege den moordenaar van Bo, gehouden te worden van de welvaart bij z'n twee audienties op 't Joninklijk onze bave met Etopa vond pleats die enkele Weken geleden zoo ogeen vooruitgang, van West-ladle. p paleis zoo bijzonder was opgovallen. door midd e van dMk rausche booteut lukkig vermoord Werd, is itimr ge-,
Ik wensch U eens persoonlik te 'n Kleine vraag moet me echter ng delan n, Orn ds ( rale Trans- esch.' lea s. "..
kunnen anechouwen en eindig met van 't haft. D e ng Ka n qkh kked e Mail.en wensch U steeds van nut te kunnen Wasom t ch stond loudspeaker met D K-, tnklik-.-s -ndi, Wederom zljn or v cmO, e Wua.
iijn bij de bevordering van uwe wel- z'n bpen mond naar binen Sn niet dretist opendo don r,.an Amster- Ioden _i de Bovenr c elnue
Vaart. naar buiten gekeerd, de dichte dro dam Paramarib en Cragao eerst den hier.per ,Qgewvn angelio
1k heb gezegd *) van invites had dan misschien nog W Re e ogvr 0 jeer ged men. 'S. O Na.. nIo
> - e~s onevee .gaarnges en n
Onbedaarijk enthousiastisch ap- letP opgevangen. bob ongeveer 20 ar gPer S. S. OrnjeNassa non,
an t Waarachijal n of better zeker, waren hekin do Amg- dl Cura o denet dg L 1. 53 Surinamersgear v rd
*er techtische ezwaren aan 't klanken .nef. .wardigen go .a b wtarvan 43 bestemnd voor 'ebMaar.Jae je f e d c ar" e l n v r cnp ,Curodo" r ltveerig be- en van de C S. M ned
Msar Jan Paul. nu sceelt 10 fantasbe direct naart uIten lanceoron vorbonr :.,..ultv.erig be- pe va do C. S. M. lnenkci

- t V- _CkZ'* nen d er'arwq enq
e toch ietwat booze ~aen .den, anders snap en velen bou. no worden er, naar wi verne-, oog
Need pardon, todt let; last me t~a l% pt*iden met mij,. aOnlatgs hbee f eer j. W. van 250 verwacht, best$ea vo sren, t yan. I l rhet jour van deze eerste de nieuwe scheen, die in eerst
co. is It tletg.weest,nuraroohadI; Toen itk's avonds faatltpnerz-auto n en C abeer e r41 1Mer (t S.,-.
Ad k 't n gedacht. naar mijn wigwam terugwielde, toen Inde dTrev serW st. zuen arlivean
As bpitensa, heb ik niets ge- flikkerde 't ame plots door 't brein, hoe .n ,e he stea mdrt [" [ "' in 18'27. od ,van Zr..,f Ms., Stompa ket "&. ..m i, lwou i haf nur lang miIn zou in onze zusterkolonie de konink- in 1827 an Zr. s. Stoompakket i San fa Is naar Amer 1
: ~~ln ff.. g'.i " .. Per S. 8.San f1AW na~. i
... .. ,... - .kURrtO tegl ettekeningen ,_ I
intent~aesanren. te luisteren like kortegolIf-boodschap ontvangen vCURA AO" ioegIet amet tke nT I ertrk de r Tob V
i. jn ziaast denken mistons in'n enz en kaaich es. DI. XXIX vane ra, rn troek r Vere Ser Taler, .O,
o r die loud-speaker : in It waardg rilieu, schoon ze daar ook Li' enh arte.e l. X dat voa en Echtenoote. bee eela mirizn bn oyoor
S eteg meje warei sait enge, ,de.et forte er op na houden. readers, kapi achinst PerS. Orme Nassan is weder-|"""
tame' 'ndcdea otj ro us ou"n." lnsclz ote-ere en i d1 t vlI al Oni EtPJ4 Nasa is weer mit 'nvo
rg 1adet meq; succ ,tanden Ben trg benieuwd naar de Suri- J ogst interesnte tectunt is. om nar NewYork toruggebberd de 1l og agrw
4 .jak van Kon ev eh Priaes, Am e blded. beer S. .E. L. MAU o.. Qedurende ran raat 14 16.
behotRdens eige lhiten,,tanjk goed lk heb gezsegdl. P. A. E. azgn kodtoding verbliff miller beeft 5 -4 Pietermani.
",,....".. "" JAN PAUL. h Iij het ,Elias S. L. MadIso-tonds"
. ood o15i'etdee- Sj M rd De eniddg HverftPit met eon .gift van f. N 100E r T
)tui .en on toer ain atbsf& jut ... ,. .. .. ,..Hedenmddag HO lntoor' vatUSelma te New-IVL.U J
al,, Z We. weet iefiin 4attnsf d 2. ftTdn at ivan Oelder- York is verplaatst van de Moore *r.
.storingen. ) Zoogo d doen$ nomen door Ie ,p en vernchei- uaar de State Str I maholeest
e. a ner me zoo'n analWoog geval, de ,ands Radelel tun. de dot ti r4 veel huizen bI
-i''Cn van Kuk s- wireless de1nonstra- e
van Kk's wireless detnonstra- en verbeterde opeame van de rede to ,,taonden. Het -1-3 TISCHER & Co.
Si8chop Vuyi."e- .Rol .zal zospaedig "agetik volgen. en penzijn her- TKo n
Altd zou dien avonditomenluisteren...flirt vtaI tb A N
< I,.tllatle was tip top in orde, al .Ve41loen 2 pr eonlang velen br pracht luiter- ~ vaA dhee
4UutVen te booken. n KOO T koMo
Domzatear1 r.4 LaIndol*tIiatjuIh00d1016.
vor r t STEENMHUIS er toestand
4,,0m r a alt van tet h. J.tf 2,"
ktItzoo ~m'"*'.1(-nnrq ~Fjafn.I S4 ej no~ate:JA. 1JANSZN
12Zuik n'bpntttn ft edtf? K
Sdat is al heel eenvoudig, om-' W LIIA Dl LIMA. al nea 3 Pfrn raa 88. IaO a CO; A rrIM.
- ,,De Reske" the Aristocrat of cigette n A erkrijgaar bi nsing n Co.
*,De ResukOe" the Aristocrat of cigarettea, ean .,Ariaw Club" verkr~gbaar bij Itensing en Co.
BE dat arbitrage onmogelijk is; dat a, GRINEVE.
UITEJ' jD, de petities der dominees en al het ad jj z
geschreeuw van senator Heflin en al Beaeeden verwachtingen. MEXICO. bhet gedoe van den senaat, te voren Wij staan:-voor de economische we-i
O bedisseld waren door den centralen reldconferentie van Geneve.
Mgr. Diaz te New-York. raad der Methodisten en den federalen Een aanzienlijker vergadering nog
raad der Kerken; dat dit alles niets dan die van den Volkenbond, vermits Over den verbannen Mexicaanschen was dan een verkapt middel, om den daaraan ook zal worden deelgenomen! bisschop, die begin Febr. in New York zwakken Coolidge van het embargo door de Vereenigde Staten en Rus-, is aangekomen, schrijft de Amerikaan- af te schrikken en Calles tijd te ge- land, die van den Volkenbond geen sche correspondent van de Tijd het ven: want ook voor hem beteekent deel uit a : volgende: tijd winnen, overwinnen. Liever wor- Zal Genbv de zoo ijverig bespro- st0rt Kapitaalen
Mgr. Pascual Diaz, Bisschop van den de milliarden en bet Amerikaan- ken en met zooveel nadruk bepleite
Tabasco en secretaris van het Mexi- sche prestige geofferd, dan dat deze wijzigingd handelspolitiek brengen ? Koopt en ver
caansch Episcopaat, trad in de Socie- zoo schoone gelegenheid voor de Men zijiiit te optimistisch: op de buitenlandsch ban
teit van Jesus, nadat bij reeds in het Methodisten om veld te winnen in confereatie iie Brussel, nu ongeveer gemuint goud
aartsbisdom Guadalajara eenige jaren Mexico zou worden prijsgegeven. Dat zeven jaa teden, was er reeds krach- Neemt golden A
werkzaam was geweest als priester en is de werkelijkheid. tig op aafigedrongen, aan de belem- eequerekeningen
als president van bet klein seminarie. meringen op handelsgebied een einde chequerekeningen m
Hij is een Jalisco-Indiaan, heeft in tas te maken. Versphaft Reiswisse
Belgie en Duitschiand gestudeerd, 1S lI -O l l i Ze zijn sedert tot torens van een Circulaire C
spreekt vloeiend Spaansch,Fransch Icae dew sduizelingwekkende hoogte verhoogd. Telegratische
en Duitsch en verstaat ook Engelsch. Nu kan men ook weer te Geneve lktt
Vele jaren was padre Diaz S.J. de Examnens. wenschelijkheden uitspreken en reso- Sale-loketten.
gevierde predikant in de vele kathedra- luties aannemen, maar de regeeringen
len van zijn vaderland en scheen de .1 n
grootste kerk van geheel Amerika, de De wn. Inspecteur van bet Onderwijs willen niet. prachtvolle kathedraal van Mexico, te brengt ter kennis van bet algemeen, de Penkeling, die wel wil en bet klein voor den stroom van toehoor- dat de examens ter verkrijging van ook doet, brengt zich zeif in groote ders telkens als hij optrad. Als Bis- akren van bekwaamheid tot hetgeven ongelegenheid, zooals aan ons land shop van Tabasco stoned hij met den van onderwijs in de kolonie Curagao duidelijk gedemonstreerd wordt. president van den Raad der Bisschop-_ ingevolge artikel 1 van het besluit van De N. Rbe t. gewaagt gewaagt van poi
pen, Mgr. Mora y del Rio, aartsbi- den 10n. December 1921 (P. B. 1921 ihe tioi hefa erseen dgedrevaen pro schop van Mexico, het hoogst in aan- No. 79) zullen worden afgenomen in dtectionisme der Vereenigde Staten en zien in bet geheele land en was de de maand September 1927. van de gestadige ontwikkeling van Jaschrik van den tyran, die het land in iZij, die zich aan eenig examen wil-I pan ala nijverheidsland, weiksconcur- van EDMUND JAC
de tegenwoordige wanorde heeft ge- len onderwerpen, moeten zich v66r of rentie met de Nederlandche induset AMERICAN DRUGTOrieRE
stor, dch li lkegelgeneidon-op en vooral in onze elgen koloni~ri, met AMERICAN DRUG$;,TORE
start, doch bij elke gelegenheid on-, op den ,den dag toeneemt.
omwonden het ,non licet tibi" van den 1sten Juli 1927 schrlfteljk De N. R. Ct. zou de N. R. Ct. niet Breedestraat, Otraba
Bisschop te hooren kreeg. zijn, indien .ze daaraan niet een klacht
Daar Mgr. Diaz bij zijn gedwongen aanmelden bij den Inspecteur van bet vastknoopte over de sedert den oor- Spoedige afleveri
overhaast vertrek uit Mexico nagenoeg ndjerwijs onder overlegging van de ogsterk gewijzigde mentaliteit der Patentmedicljnen niets had kunnen medenemen, droeg bij de onderwijsverordening 1907 ver- og arbeiderse zoowel ten aanzien vPatentmedicinann Z.Em. Kardinaal Hayes zorg, dat bet eischte akten of bewijzen, benevens loonen sals van werktijden scherpe ei- rogerjen Parfum
den moedigen Mexicaanschenkerkvorst van een geboorteakte. schen zijn gaan stellen.w a
aan niets ontbrak, dank zij de hulp Zij die eenig examen wenschen af De bewering, dat in een protectio- *, WiJnen en
van eenige vooraanstaande Katholie- te leggen, moeten den leefqijd van nistisch land de algemeene welvaart Allerlel S
ken. nachttlen jaren hebben volbracht, tenzij schade moet lijden, vindt allerminst Chocolade, Suiker
Zondag 6 Febr. pontificeerde Mgr. de Gouverneur om bijzondere redenen steun in de ervaring in -de Vereenig[vergnsteunrlenn hdeexervarinerg ind Vreng
Diaz in de kerk van St. Franciscus j vergunning verleent bet examen eerder de Staten, waar niet alleen de arbei- Sigaren en Sigaretten Xaverius. De bekende schrijver en re- af te leggen. dersheendere loon verdienen dan VLUGGEBEIENG
denaar pater Martin Scott S.J. hield Zij, die zich aanmelden, worden ers heeland, maar de e erdienen dan Lvolkg BEDIENIN
9. in ons land, maar de heele bevolking1
de gelegenheidspredikatie, waarin o.a. slechts tot het afleggen van het examen: zich veel gemakkelijker en rulmier bevoorkwam het volgende verwijt, ge- toegelaten, wanneer uiterlijk twee da- weegt. richt tot den 'episcopaalschen bisschop gen v66r bet begin der examens ten En wat J pan betreft, kan zelfs de x
Manning van New York: ,,Vreemd kantore van den Kolonialen Ontvanger N. R. Ct toch moeilijk verlangen, dat doet het aan, dat ternauwernood ne p Curaao een examengeld is voldaan I de Nederlrndsche arbeider tot het loonstem in een niet-katholieke kerk der van de Nederlrndsce arbeider betl ooS-1
p]ganvo e ng e vndevanne fake et' MTRSISSllnst
Vereenigde Staten opkomt tegen de Vijf gulden voor het afleggen van ide detoncurrentier heafzak ten MOTORSIS Sailg to
verwoestende politick van Calles, ge- bet examen voor de akte van be- 'kunnen bieden. Pto. Colo0mbla and Gartac
richt tegen Kerkeen maatschappij. Er kwaambeid als onderwijzer(es) der! Indien heel de wereld om ons heet I is in deze stad een prelaat, wiens stem vierde:. klasse, en van bet examen in hooge tarimuren opricht, kunnen niet herese Horn 19t gehoord wordt in het belang vanI gymnastiek, nuttige of fraaie hand- wij alleen met een dammetje, dat zelfs Christenenen Joden, die, waarter we-,werken; niet dijk rnag heeten, tevreden zijn. Waldtraut Horn 2nd
reid ook, verdrukt en achtergesteld Tien gualden voor het afleggen van Met de economische ontwapening o 1t
worden; die stem blijft ecbter stom het examen voor de akte van be- het kan niet vaak gezegd worden UI
voor de Christenvervolging in Mexico. kwaambeid als onderwijzer (es) der staat metals met de militaire. r ia Horn,1 t
Of zijn voor hem deKatholiekensoms derde klasse en van het examen in Ontwapning, best, miaar dan over Frida Horn 30t
geen Christenen ? In zijn kathedraal de wiskunde, het boekhouden, de de heele liptenHo hield Manning onjangs een masse- Spaansche, Engelsphe, Fransche of de en gelljktijdig, nieteen- UI r 1nt
meeting ten bate der jpden van. Eu- lcogdultsche taal,velk bedtag ve Jd- 1d n ovre.aneisHornhe ve- Men ka*'Over de handelsbelemme- ")28tt
ropa, en voor enkele maanden stuurde minderd wordt tot vijf gulden, wan- ringen teiG'enve weken praten, het iMinna Horn hij naar den Senaat in Washington neer de candidaat in het bezit isvanzal bij prate blijven, zoolangdernoeene petitie, geteekend door 110 zijner de akte van bekwaarnmheid als onder- a g endhede haar hee lasting poli- Marie Horn li protestantsche mede-bisschoppen, tot wijzer(es) der derde of vierde klasse; tiek bt innigst verknocht hebben Thr Horn2 t
verwerping van het voorgesteld ver- Vijftien gulden voor het afleggen aan g stelsel van sterk doorgevoerd/Th!8e H rn
drag met Turkije; maar nooit uitte hij van het examen in de Spaansche, protectionisme. een enkel woord tegen de vervolging Engelsche, Fransche of Hoogduitsche In den tbuden tijd was Ives Guyot op Waldtrau Horn11t van Mexico. taal, bedoeld in bhet 2de lid van arti-congressen' een der voorvechters vanWa tu H or
Deze rake critiek van Pater Scott Ikel 27 en in het 2de lid van artikel 42 den vrijhndel. Consul Horn )23r
bleef tot nog toe onbeantwoord. Voor- der onderwijsverordening 1907. Men vo9d dit prachtig, maar de 1t) via Pto. Gabello. La Onayra zeker profiteeren de protestantsche De candidaten worden opmerkzaam ministeries !waarvanh ij deel uitmaak- ) These boats also call at Sam sekten in Mexico van de vervolging gemaakt op de verslagen der vorige te, waren' neer dan stevig protectioder Katholieke Kerk. Zij geven geld examens, die in de Curaqaosche Cou- nistisch in hun handelspolitiek. Al a
aan bet arme volken lokken bet daar- rant bekend gemaakt zijn. Zoo zaLten bet aanstonds in Ge- ll ships accept car
ee tot zich. Maar Mgr. Diaz verze- Ondeigeteekende is tot bet geven I nve weer eleven, en daarom zijn kerde ons, dat de sekten er weliswaar van inlichtingen over examens te spre- onze verwachtingen ten aanzien van r
op die wijze in slagen enkele men- ken elken Zalerdag des morgens van de resultdam der conferentle minder SH E L 1-P R
schen aivallig toemaken van het geloof; 9 tot 12 our op de Inspectie van het dan bescgden. doch dat zij er maar zelden in slagen,; Onderwijs, Fort Amsterdam. I.._

die afvalligen tot bet protestantisme over te halen. Voortdurend hoort men Curagao, 18 Me 1927., dan ook in bet protestantsche pers De wn. Inspecteur vournoemd, Gh X O.
klachten over bet mislukken van hun3H. A. SCHROEDER. zending. 3-3 H..A. SCHROEDER.
lntusschen is, op negen bisschoppen Herplaatst wegens ingeslopen onna, de geheele Mexicaansche hierar- nauwkeurigheden. chie thans gedwongen in,Mexico-city te verblijven. De aaatsbisschop van GOeachte Heer Redacteur: Guadalajara werd beschuldigd van den Wij nemen de vrijheld U Ed. beopstand te hebben gepredikt. Hoe leefd te verzoeken onis de gelegenheid belachelijk een dergelijke bewering is, te willen geven om in uw geacht en'
voigt reeds hieruit, dat wanneer bht nuttig blad onzen hartgrondigen dank episcopaat inderdaad tot dat middelite betulgen aane Dr. Bolgaartmin uen zijn,. f )]
zjn toeviucht zoo nemen, de over- te betulgen nn Dr. Bogaart en zzjn
. assistenten wegens het met goed gevoig
winning, weliswaar ten koste van veel vrien van een Operatie ann myn bloed, reeds tang bevochten zou. zijn. gellede vrow in et St. Elisaben's Het manifesto dergeneraals Nicolas Gastbats alhier. Fernandez, J. Galindo en Augustin Es- Door het fe dat m e rouw er cobar aan bet Mexicaansche yolk o ernstig ziek uitzag, dat zelfs alle noemt bet Calles-regime een handvolz pen zin aoee e
hoop op genezing was opgegeven, mede, bandieten, die hun militairen niet kun- den aard van de operatie van HELENA De GIaj-melk is veor kinderen n we vertronwen eneen volk vander- GREWEL blijkt wel, dat-in 'tonder- onovertroffen.
tien million verdrukken. Wettige havige geval reel was gelscht van den middelen, geduld en gebed: is bet havopge geral veel was ge.ischt van den wachtwoord van de hierarchic. operateur. hattelijken dank ann de Mensing & Co.
Mgr. Diaz, met wien wij ec. onder- Doktoren ende Geliefde Zusters. boud madden, docb van wiens woorden we voorzichtigheidshalve maar Simson Grewel. Rafael Grewel. weinig mogen meedeelen, zei, dat in- Abel&do.Grewel. 2-2
dien bet embargo op de wapens(d.i ., ... bet verbod, om nit de Ver. Staten! wapens naar Mexico ult te voeren, en RO 0 NT
bet in beslag nemen daarvan bij ontdekking) werd opgeh'even, het Calles- ,.MISS BLANCHE"'i
regime direct zou vallen. Voor oorlog iarette
bestaat dan ook geen gevaar; het em- igaretta
bargo opheffen zou reeds voldoende vekrigbear bijdevoornrmamstewinkels zijn. Maar de sluwe propaganda, waar- i. BAIZ. Agent.
van zelfs een Borah in den senaat A gn
gewaagde, houdt Calles in stand. Peuwe voorrand en groote keuze
Het oorlogsspook werd ten tooneele kuwevoorrad en groote keze
gevoerd, waarop het heele senaatskoor Blisho vloertegels.
ongeveer eenstemmighet woord ,ar- Witte on ge kleurde muinrtegels bitrage," uitbracht. Kellogg werd on- en alle benoodigheden voor moderne geduldig en verklaarde, dat wie van Badkamer-inrichtin.g.
arbitrage gewaagt, niet weet wat er BILLIKE PRIIZEN.
,gapnde .is; en bij -vedcondigde daarmhede niets nieuws. Een leder weet, "LA OPERA" I. BAIZ. Heereastraat 5. Mensing & co, Vertegenwoordigers.

p
S

Bank

Sa o.
Reserve fls 2.000.001
koopt wissels, .kpapier, coupons,
en zilver.
ep6sito en opent et rente-vergoeding. els, Credietbrieven, redietbrieven. Uitbetalingen.
Spaarbank.
TIPK

OBS OBS

L A" 1-, JL.I
icional"
;EN, Apotheker ENGLISH PHARMACY

nda Tele ng van en
es
i Likeu
oorton van waren, Sodawa
S00 K

ion No. 256. Recepten
Chemicalien en Zeepen
ren
en Koekjes ter en Limonade AAI HUIS BEZORGE.

* biE.

gena. h March
April h ,
h ,.
h May
h J(ne h ,,
1 July d 9
and Trini lad. nta Marta.

t) Sailings to
Havre and Hambf 7th April.
21st
5th May
19th
2nd Juneir 16th
30th 14th July
28th Au 11th Aug.

'go and passengers.

OD--CTEN ODIU CTEN

PRIJSNOTEERING,
Gasoline ex pomp per gallon Gasoline per blik van 5 gallons Kerosine per blik van'5 gallons Mineral turpentine (vervangt terpentijn) per blik
van 5 gallon'.
Cokes per ton
Kero-gasolie, brandstof voor "Delco" installaties enz.
lper gallon v

De drums

o.
4*
8,50
S15' ,, I ,3

levering van ,,Kero-Gasolie" geschiedt uitsluitend van 80 gallons.
CURA AOSCHE PETROLEUM INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ,

TIELEMA
LEIDEN
HOL.I.AND
ga,

-

MERGING & Co. VERTEGEWOORDIGERS.

IIIIIoI
Full Text