Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
periodical ( marcgt )
serial ( sobekcm )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full TextATIiloE DI CUR)AC)A0


WEEKBLRD VOOR DE GURAG AOSCHE Elh ANDDEN


Dit Blad verschijit elken Zaterdag Bureau van dit blad: Pastorie Otrabanda Voor het Buitenland per jaar fl. 10.Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba ndministratie: St. Thomas-colle Afzonderlijke nummers f. 015. en de Bovenwindsche eilanjen per dre maarndvn 'Priqs der AdvertentiEn van 1--7 regels f.0.50: voo
fl. 2. bij vooruitbetalinp. DR U KKE R. B. L. 80 AERS. elken regel meer 10 cts.D met deni aard der bevoking en de riecie schade dan bij burgerpolitiehet De Re trga isatie plaAtseh he omstandigheden, ook in geval zou zijn en hetgeen bij naderA NS H BANK V O T-INDIF.
verband met bet toenemend vreern, onderzoek zelfs kan blijken onnoodig ULL U S EBA K VUU EST-I UI[ Van de Politie. dcingerverkeer. le zin geweest. Het qp miltaire wijze
Met inilitaire politic beef! Curagao tegen burgers optredAi, het op mih- Kap taal: I 5.000.000-VOORLOOPIG VERSLAG, reeds van 1910 tot 1918 kennis ge- tairen toon aan burgers, als aan on- Kptd l 50000afeensodezekhe.1an n(t Iid~ epiatst el Volgestort fl 1.000.000 liet aldeeliagsoriderzoek heeft aan- mAt en na teleurstellingen moest dergeschikten geven van bevelen, door 0pdttB ~ ~ t9 00 leading gegeven tVt de volgende be- men weer zijn toevlucht tot burger- personen aan commandeeren of aan Schouwingen en opmerkingen. politic nemen. Bij bet nagaan van de werktuigeijk gehoorzamen gewend, zal De afdeelingen zijn doordrntge van geschiedenis van de Curagaosche po- de burgers, die anders zijn opgebracht, denozkljhi eener poltiereor- tie met 1883 als uitgangspant, ziet meer prikkelen, hun verzet bitterder B H K A N T 0 0 R C U R A C gani :tie. Uit den boezem van d men, dat in dat jaar bij P. B. No. 16 doen zijn, dan wanneer zij met burgers Raad is vroeger m eermlen op toe- een reorganisatie van de de burger- te maken hebben. Wrijving en animoStaden bij iepliti gewezen e.lto-rI politic heeft plaats gehad. In 1910 siteit zijn naar bet oordeel der efdeehet Bestnr in Februari 1925 (n e werd bij Koninklijk besluit opgeno- lingen sterk te duchten van bet stellen Neemt Gelden a Dposito. Open Spaa-Rekeningen. Mlemorie van toclichting op de voor- men in P. B. No. 19 de burgerpolitie van de bevolking onder de hoede en Opent Rekeningen-Courant met Rente.Verlgoeding. lo1Pige begrooting voor 1926) Inede- vervangen door een van militairen. de bevelen van de militaire bezetting, In- & Verkoop van Buitenlandsche Wisses & Veemd Geld leelde, dat bet zich aan een plitie- Spoedig na deze reorganisatie bleek die als zoodanig vremd staat tegen- Bezogt Telegiafiscbe Uitbetalingen. reorganisati had gezei, is bij voorloopig het reeds, niettegenstaande al het goede over Curagao, de ingezetenen, plaat- Cpedietbrieven & Reismissels Rmetican Express Company verslag dd. I April d.a.v. verk aard, van militaire zijde voorgespiegeld, selijke belangen en behoeften. De dat Tre nist datfei ingenomen wa s hoe slecht dit werkte en reeds na ach militairebezetting is eenronafschei- Uitvoeing van Effeten-Orders. Verzilvering van Coupons. tfl dat reorganisatic inderdaad noodig jareni, in 1918 (P. B. No. 43), was men delijk deel van bet leger, dat en Iivern a fetnO~e~.VrlvligvnCuos Was. gedwongen weer de burgerpolitie in gansch andere taak en roeping heeft 1 1 menig workman met gemak te voeren dan de straatpolitie in ecen door een a 4 6 f 5- per dag kan verdienen in de memories van toelichting dd. toenemend aantal vreemdelingen be- en menig pontvoerdur of kruier (die 30 jUni 1917 op de gemelde verorde- zochte sad, dat zich bij bet vervullen bovendien geen nachtarbeid heet te fning van P. B. 1918 No_ 43 heeft het daarvan van gansch andere middelen fU I I ULD i D I LTlA! VErrichten) meermaleriineer dan een! toenmalig Bestuur verkaard: ,,De bedient ; dat van een gansch ande- DRRE'flflhlVI0 N hLL VORNAMRLAUS[ADER WE R1 P agelt van politic verdient, zijn de be- organisatte der politic inoet dus wor-,iten zuurdeesem is doortrokken, waar talingen bij de politie met in even- den herzien. Daartoe stonden twee gansch andere opvattingen en begrip- Vertegenw. t New York: NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N. Y. redigheiI net de door den agent te wegen open, n.n. opriching van een pen heerschen en waar gansch andere NATIONAL CITY BANK OF NEw YORK Presteeroj diensten en kan moeilijk politiekorps, dat tevens is blast meti oogmerken worden nagesreefd. En INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC. verwacht worden, dat geschike ele- de thans op de militaire hezetting rus- dat bet Bestuur zef reeds thans den le London: NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD. lenten zichl voor de politic aanmelden. tende taak, dan wet oprichting van nadruk legt op bet militaire karakter te Parijs: SOCItTt GtNtRALE POUR FAORISER ETC.
Alhoewel erkennende, dat de tegen- cen afzonderlijk politiekorps en hand- der politietroepen is niet geschiktL_Woordige politic slecht is en alhoewel having van een militaire bezetting. om bevrediging te wekken. Het geven Val oordeel, dat de kracht van de Na gezette overweging is aan den van een zoo streng militair karakter Polite niet zoozeer in het aantal, dan laatstgenoemden uitweg de voorkeur aan de politic, bet omvormen van de Wel in bet gehalte mnoet worden ge- gegeven. Immers is, naar aanleiding politie tot een legerafdeeling, is niet Z(ICht, gab eshled ee l a et rapport der Staatscommisse in overeenstemnming met den aard van Mdr' 3n Unule meening te kennen, dat de te- van 1903, waarin voor Suriname op- deze bevolking, druisht in tegen de Stand, waarin de Curagaosche politic heffing van de militaire bezetting en psyche der bevolking, die niet gewend
--. o ie deel een s pi ng 2:a :a krps narechaussec ii do.:r dienstvoorschrilten en politievan de holding door het Bestuur was aanbevolen, de uitvoerbaarheid bevelen gereglementeerd te worden. In de laatste jaren tegenover de politie van dien maatregel door de Regeering Een politiekorps, dat een dergeijk aalg11eiomen. Op de begrooting voor in bet Moederland ernstig overwogen, streng militair aanzien krijgt, zal eer olgestort Kapitaal en Reserve fs 2000.000 1921 kwam een crediet voor om het doch volgens eenstemmig oordeel van der worden bescouwd als een uit-e-0korps met 25 man te vermeerderen ; bevoegde adviseurs zou daarbij op heemsche macht onder kommando van Koopt en verkoopt wissels, dOr"r het Bestuur is daarvan geen ge- orloverkomelijke bezwaren van perso-. tijdelijk uitgezonden legerautoriteiten buitenlandsch bankpapier, coupons, briik gemaakt. En volgens de memo- neelen en financieelen aard worden en zin optreden zal eerder tegenzin gemunt goud en zilver. Vie van toelichting op de begrooting gestuit. Het gevog was, dat bet door dan ingenomenheid wekken Neemt gelden A deposit en opent ?or 1921 (ad. art. 23a) geschiedde de Commissie aanbevolen denkbeeld Wsselende inzchten van elkanderg die aanvraag in afwachtingsvan de moest worden prijsgegeven. Uiteraard opvolgende korpscommandanten en cequerekeningen met rente-vergoeding. nader in te dienen reorganisatie-voor- zouden dezelfde bezwaren zich heb- officieren, die dezen vervangen, van erschaft Reiswissels, Credietbrieven, Stellen van de politic. De meest be- ben voorgedaan bij de samenstelling wie lang niet zeker is, dat zij van Circulaire Credietbrieven. SCheiden outileering ontbreekt. Er van een deugdelijk politiekorps voor plaatselijke toestanden op de hoogte. Telegrafische Uitbetalingen. iehoren 4 hoofdagenten te zijn ; iCuragao." en met locale omstandigheden ver-a W werkelijkheid zijn er maar 2 (de Nu stelt het Bestuur wederom mili- trouwd zijn ; het voor drie jaren hier- Sae-oketten. Waarnende commissaris niet mede- taire politie voor in een ontwerp, dat been detacheeren van onderofficieren ; Rerekend). Voorts worden de agentenenkele der ondervonden bezwaren bet is niet te verwachten, dat dit alles Hier mag in herinnering worden aanleiding van dat handelen is en zelf 2qr~ enkeleahtbe beinervain wordn tanedng vat halk nde leisenzef 2Ue klasse sinds geruimen tijd niet willende ondervangen, andere en groo; Curaao ten goede kan kornen. gebracht bet bekende geval Minnaard uitmaken wat telkens de algemeene bevorderd. Opleiding genieten de aan- tere moeilijkheden schept. Medewer- Dat nu van politietoepen gespro- van een dertiental jaren geleden, n.l. orde of veiligheid eischt ? Krijgt, ook koInende politieagenten niet of ter- king wordt gevraagd voor een rege- ken wordt in plaats van ,,garnizoen" van den militair, die op een Zondag- zonder dat een strafbaar feit is genalwernood; dit is ougetwijfeld een ling, waarvan met meer zekerheid dan of ,,militaire bezetting" kan hierin geen namiddag op den Berg Altena van zijn pleegd of gepoogd zelfs, elke handeVorname factor. vroeger een fiasco kan worden ver- verandering brengen ; de memone van kewang gebruik gemaakt, een volks- lng of vordering, naar bet inzcht van )it alles heeft zeker niet medege- wacht. Zoodoende blijft men in cen toelichting zef noemt de politietroe- oploop veroorzaakt, de geheele buurt de poitie in bet belang van de alWerk om het politiekorps op peil le cirkel rondgaan pen een onafscheidelijk dee van het in rep en roer gebracht heeft en de gemeene orde en veiligheid verricht, Men. Agescheiden van den cirkelgang,! Nederlandsch Indisch leger en de po- uitspraak in wiens zaak door den mi- hierdoor een wettelijken grondslag, E1 de laatste jaren wordt geregeld dien bet Bestuur volgt, daarbij geen litiemilitairen zullen wel ,,krijgslieden litairen rechter geen aangenamen in- strafbaarheid van den wedersrevige het Koloniaal versiag verklaard, dat rekening houdende met d1e opgedane van den Staat in werkelijke dienst" diuk heeft achtergelaten. of onwillige met zich brengende ? Redrag en ijver bij de politic Ie wen- ervaring op dit gebied, kon geen der blijven, zooals art. 70 van het Regee- Niemand ziet gaarne de beslissing Door wen en hoe moet worden narlhen overlieten. leden zich met een militaire politie ringsreglement bet uitdrukt. eener zaak geheel of gedeelteijk in gegaan of de politie binnen de gren0or elke duizend gulden, die toen en nog minder op de voorgestelde Kachten van burgers over bet op- handen van de tegenpartij gelegd, en zen der hier bedoelde bevoegheid is ezu zijn, zal u voor de nilitaire wijze, vereenigen. In de toelichting is treden van een politiemilitair, over bet valt niet te ontkennen, dat datI gebleven en niet onnoodig of onnooItie twee of driemaal zoo veel uit- niet eens vermeld, wat de reden of door hem tegen burgers bedreven fei- stelsel met de meeste waarborgen is dig streng is opgetreden ? Het ligt gegeven moeten worden en vrijwel noodzakelijkheid van 'sBestuurs stand- ten moeten worden aangebracht bij, i omgeven, waarbij een geheel buiten voor de hand, dat verschillende beQlten eenige control van den Raadptnt is o weer met een militaire onderzocht en beoordeeld worden door de partijen staande autoriteit cen uit- antwoordng door den politiemlitair n dit verband werd in herinnering politic, die zoo kort geleden als een dies meerdere, die, alhoewel hooger spraak geeft. Het optreden van mii- en den betrokken burger van de vraag REbracht, dat in 's Raads vergadering I fiasco is afgeschaft, voor den dag te in rang, toch aan hetzelfde korps ver- tairen tegenovers burgers, bet gebruik of de vrijheid en de rechten van het
4' ni8Me 1926, nadat door den komen. bonden is. Een aantal feiten, waarte- van wapenen en vooral de naar aan- individu gekrenktzijn, onaangename en 1, istrateur vain financing als ge- Dit gebiedsdeel aan militairen als gen in de strafwet reeds is voorzien, I leiding daarvan te nemen reactiemaat- soms zelfs verstrekknde gevolgen na
van bet Bestuur was ver- bewakingskring willende toevertrou- kunnen volgens de dienstvoorschrif- regelen dreigen een bron van onee- izich kan sleepen. Indien bevoegdhe-


oard, dat op goede (evenwel niet wcn, mnaakt het Bestuur zelf een on-I ten onder ijzondere omstandigdn iedenogognt wrnealwavnhe sak ibj
-egeven) gronden moest worden derscheid tusschen militairen en bur- krijgstuchtelijk worden afgedaan. Bij waarbij cen plaats gead hebbend feit verordening aan de poitie worden Vreesd dat kort na de voltooiing gers. De vrees is niet uiggeslotebruikmaking van wapenen door po- niet beperkt blijft tot de rechtsreeks toegekend, moeten die, naar het geCan de Westwerf hier ernstige arbeids- dat door een ontwerp als het onder- itiemilitairen stelt de korpscomman- daarbij betrokkenen, maar ver om zich voelen van de afdeelingen, nauwkeu(n3erortenzuen voorkomen, door den bavige meermalen naar voren komende dant voor zoover hetvoorgevallene er heen grijpt en bij welke gelegenheid rig worden omschreven en moeten ten I Ile, vooromen, oor detoevigeeft, eenn nonderzoekomein
Ztdevoortter (die reveals de Voor- burger, aanleiding een onderzoek in alles met elkander in verband wordt vens waarborgen tegen machtsoverde er het door genoemdegemachtig- Europeaan en West-Indier (Curaao- om mede te kunnen constateeren dat gebracht. Daarbij komt, dat de taak schrijding in de verordening zelf opva orntrent de verantwoordelijkheid naar, inlander) zich ten nadeele van strafbaarheid van dengene, die van de van de preventieve of veiligheidspo- genomen worden. Z n den slechten politietoestand ge- de inwendige rust zullen verscher- wapenen gebruik maakte is uitgeslo- litie, welke het Bestuur i deze ver- De afdeelingen kunnen zich niet
e~etreh esre) ne t e-'t n i e eknsi e weeten ltiwekebt esur ndee e- e feeiugn une zc ne
U ege tereCht bestreed) onder te ken- pen en uit de telkens in de tweede (zelfverdedigmg, uitvoering van ordening vast wil leggen in artikel 1, vereenigen met de in art. 2 voorkor engeving, dat alle preventieve maat- plaats genoemde groep kachten zul- een wettelijk voorschrift of van een tweede lid onder a, zeer ruim is om- mende zinsnede: Hij (de korps comen achterwege zijn gebleven, er len opkomen over achterstelling en ambtelijk bevel) en rapporteert hier- screven, n.l. door de alles omvat mandant) regelt den dienst in overWei 0ngedrongen is, dat alsnog en behandeling uit de hooge door per- over aan den. Gouverneur. De politic tende formule: ,,Zorg voor de alge- eenstemming met door den Gouverul middelijk unaatregelen zouden 'sonen uit de telkens in de eerste plaats geeft dan blijkbaar aan zich zelf ver- meene orde en veiligheid." Een alge- neur gegeven dienstvoorschriften." In inordn .men, o. a. control op de genoenide groep, die zich als de anwoording van daden van geweld meene bevoegdheid ter afwending van. een zoo gewichtige materie moeten de
W tatie. ee meerdere zouden beschouwen. De tegenover burgers gepleegd. Het stand- gevaar, wordt hier -aan de politic ver- beginselen in de verordening zelf opve rasb en algemeen van oordeel, dat eenheid zal dit ontwerp moeilijk kun- punt van de militaire politic wordt leend. Een nadere aanduiding is in genomen worden, die de nadere nitWoeterung in bet politiekorps moest nen bevorderen, veeleeredeedheid. huerdoor niet versterkt. Ten aanzien het artikel niet te vinden. Vogens de werkng aan atvoerngsbesluiten opde Ieen aangebracht, cenparig waren De militaire bezetting als zoodanig van burgerpolitieagenten kan men zich dienstvoorschriften trachten de poli- draagt. Het gaat, naar de zienswijze
den vai meaning, dat niet alleen en als een geheel vormende, heeft bij niet vervolging door het Openbaar tiemilitairen ongevallen, overtredingen der adeelingen niet aan alles over te iliet9o dzakelijkheid door het Bestuur steeds gestaan en staat nog afgeschei- Ministerie, tevens (plaatselijk) hoofd en misdrijven te voorkornen. De laten aan dienstvoorschriften, volgens bed t8 aangetoond maar dat het zelfs den van de burgeri en buiten de van politic, weaden tot den rechter, I vraag rijst waar de grenslijn getrok- het opschrift bij bescikking vast te litienkelijk is wederom militaire p0- burgerlijke samenleving. De militaire die in geen betrekking tot de politic ken moet worden. Het straiwetboek, stellen die kractens art. 3 RegeeAlIt te voeren. politic zou door haar optreden veel staat. de strafverordeningen en keuren be- rngsreglement geen wettelijke regeAreqgerneen werd betreurd, dat na eerder dan zuks bij hurgerpolitie het Verwijzing gschiedt door den korps- den hier geen houvast, aangezien lingen zijn en waarop niet eens de tot Wachten den Raad een voorstel geval zou kunnen zijn, dreigende of commandant (die ook de leden van schending daarvan geen vereischte is Raad van Bestuur wordt gehoord. Het qat Politiereorganisatie heeft bereikt, ontstaande ongeregedheden uitgebrei- den Krijgsraad benoemnt); doch zelfs voor bet hierbedoelde ingrijpen der zwaartpunt word. zoodoende ver0flth bi de adeelingeo geen gunstig den onvang kunnen doen aannemen; bij terchtstelling ziet de politiemili- politic. Moet de politic zef oordee- legd. Enkele der in dit voorloopig at, aalheeft kunnen vinden. Na zoo- zij kan massaal verzet misschien eer- tair een of meer zijner meerderen voor len, wanneer en hoe zij i elk voor- versag voorkomende opmerkingen zijn eeng 'ahten hadden de afdeelingen der onderdrukken, maar ten koste van zich, die in hetzelfde hierarchisch ver- komend geval behoort te handelen, een uitvloisel van de hier vermelde
O(twerp verwachi, dat strookte mee menschenlevens en meer mate- band zijn opgenomen. ook zonder dat een strafbare daad de grief. (Wordt vervolgd)


Zaterdag 19 fabtruari (927.


45ste Jaattgang


No. 2250

la
o

m wa

Ui

d
p zi in
w ge aa
sc
ri

nit co
no in
ke
sa na in ve ee tie be
w
he ge re ru

oc en
m
dai
W

air
a

ca
w
I

ter so
ee hiu
ru
di 2i as za
U
te
bei %of
da ho
de "M
in aa ml
be
ke ze
w en
ric

na
he ve

on
om
as aa ye
rel


mau gen prs, in piaaIs van, zoas
thans geschiedt, door den ogenprijs
dhen men-ervoor vraagt de.burgersj Koninklijke West-Indische 4Idienst.
af te schrikken; aanmoedigenenV
steunen ook door bet verleopen van
bouw-credieten aan particulieren of NAAR Pto. Cabello, La Guaira. Trinidad. Barbados en Europa: vereenigigen, en het geven van voor- S&. "Or. Nassau"' 17 alt schotten op langen termijo. S."StEyvUaIn" Miart. Niets van it s is eschied. En Cartagena, Cristobal en Pto. Limon het gevoig ervan isy dat 1r.C uht oogon- .s. "VSzneiA" 10 Mart. blik op het gobied der volkshuisves- SS. "v. r" 31 MU-t. ting een testaud hesescht, ten NAAR Pto Cabello, La Ouaira, Cumani, Pampatar, Cardpano. Trinidad, wantoestand, zooals Curagao nooit ge- S9. ,,P. der Nemetara. Paranaribo en Europa: M kend heeft, en die met alle wetten NAAR New York: 14-At van rechtvaardigheid spot. S. "Connewgne" bo Dat bier in de eerste jarpn veran- Bovendien wordt eengeregelde dienst onderhotiden tusachen Curaqao-Maracabo dering en verbetering. in zal ko'nen, is v. met deS.S "Arladne "Baraif' en "Brion". niet te voorzien, tenzij het Bestuur
op de bovenaangegeven wijze ingrijpt.
Dan eorst, mssr din. sheen ook, is A n r fffl~lI f er verbetering vandon thubans heer- 1PQdg iaA ti W schenden chaotischentostand te verwachton.Vao
Eoenoogenblik bestond or hoop, dat E por ,,LEON XIII het 't Gouvernement ernst was met se espera e 23 de Murzo de Europa via Pto. Rico p Venezuela y seguiri deze kwestie, toen bij Beschikking el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon. van 17 Dec. 1924 er een Commissie El vapor van 5 leden benoemd werd ter be- "vlarAZPl" studeering van ;het woningvraagstuk.
Deze Commissie werd later, op ei- Ise espera del Pacifico via Colon y Po Colombia alrededor del 25 gen verzoek, aangevuld met twee ter Fbrr y seguir& el mismo dia pars Plo. Cabello La Guaira, San Juan zake kundigen, n.I. den Inspecteur Tenerife. Cadiz y Barcelona, der Belastingen, en den Directeur van Ambos vapores aceptan carga i pasajeros. Openbare Werken'S LQs, Agetes. In J11- van bet daaropvolpmad Jaar S. F L. MADURO &'SONS.


heer Abram Muller gehouden buitengewone vergadering van den Koniqklijken West-Indische Maildienst werd met algemeene stemmen besloten tot liquidatle der vennootschap.


K. W


II


Vt rk *was deze Commissie met haar rap- ons de som van enkele honderddui- Bericbten Regeling van bet Nederlands
UV J- port greed. zenden zou geweigerd hebben voor onderdaanselap, Het kan misschien zijn nut hebben hetzelfde' doel
dit rapport nog eens in bet kort weer Wat zou de toestand thans niet ge- Welkom! Het Kol. Weekblad van 20 janu Iu~aisvasti5g. te geven. heel anders zijn, als van den kant van'
Eenstemmig was de Commissie bet Bestuur degoede wil bestaanhad, Per S.S. Oranje Nassau is deze Bij de Tweede Kamer is ingedie
-van oordeel dat de woningnood ta- or' in de bestaande mistoestanden week ult Holland gearriveerd de heer een wetsontwerp tot uitbreidig YI& melijk ernstig is, niet alleen absoluut, vebetering te brengen. IDE KOCK, een der Directeuren van de de toepasselijkheid van de wet Wat de Regeering van het Moeder-maar voorai relative d.w.z. dat er gebrek jaren verleent men voor- Bataafsche Petroleum Maatschappij. 10 Februari 1910 (,St. bl. 55), h od deed, en nog steeds doet, had Reedseein anbtNeel ze Reeeifig loch sokkunn doen aan woningen bestond, overeenkom- schotten voor landbouw-doeleinden, Berte Eeuwfeest van de parochie sendefdan van debv, ize Regeering toch ook kunnen doen. stig met ieders stand en inkomen. zooals bet plaatsen van windmolens, sche ondedaanchap van de by Want moeilijk kunnen we aanne-s m et Gtnrnkmen zt plts van windmolens, van den H. Brnardus op Be Playa king van Ned-Indie, tot de bevolk
en, at e wninnoo ergroter Daarom dient bet Gouvernement anleg van dammen etc.
as, dan bier.oningnod er groter zijn steun en medewerking te ver- Niemand, die de utgave van die van Donairs. van Suriname en Curavao.
Me~de h hand heeft de Regeering leenen, om dezen wantoestand ut den gelden ooit betieurd heeft, daar ze Op 24 JulI a. s. zal de parochie van In verschillnde gevrdt blb n bet Moederland z'n millioenen weg te ruimen, menigeen aan een goed bestaan ge- den H. Bernardus op de Playa van Suriname en ook voor Curaio b ten eerste door bet verschaffen van holpen hebben-2 Bonaire bet eersle eeuwfeest van zijn Suinae eno dorgCuragaogliai itgestrooid, aan bouwcredieten en ge mis van eene dergelijke regeli orschotten en subsidies, overal waar voor woningbouw geschikte terreinen, Men heeft voorschotten verleend bestaan op feestelijke wijze berden- evoeld Men heeft in de bestaa
beboefte aan goede en goedkoo- (op Mundo Nobo, Penweg en bij bet voor bet bouwen van booten, ten ba-; ken. Honderd jaar geleden zette daar gevoeldgMen een de bet
eaeofeangee ngeko mtan dighdnen re nee
e volkswoningen zich maar eenigs- Waaiat) 't zij voor niets, 't zij tegen te van de visscherij. jde Eerw. Heer Johannes Bernardus nen die hoewel geen nationalist ns gevoelen deed. Wat Nederland een lagen piijs, aan particulieren die Alweer, over 't algemeen, goed be- Esenbeil voet aan wal, om zich voort- 'nende holgeen ntionalit de crisisjaren op bet gebied van een woning willen bouwen en op de, steed geld. aan geheel te wijden aan de zielzorg hebbende, volgens de bestaande w tweede plats aan woninkbouwver- Maar bet risico aan al deze voor-IdrKtoikbeokn.'Wamargvg(r.7.RR)ttdehg oningbouw gepresteerd heeft, kan ht d derKatholieke bevolking.'t Wasmaarlandsbediening, door den Koning :rust ten voorbeeld gesteld worden eenigingen; scene verbonden, was zone wij- een arm en klein begin; een eenvou- te dragen, benoembaar zijn. Zij i in de andere landen van Europa. ten tweede, door bet verleenen van fel veel grooter dan van de voor WO- dige stroohut in Den *Tera diende tot en blijven vreedelingen (art 12d Ten de secretaries van den Engel- bouwcredieten, aan particulieren of ningbouw gevraagde credieten. bedehuis. Maar niet lang duurde bet,' wet o b et Nederlandschap) en ml hen wonlngrpad, Mr. Henry Tel- vereenigingen, wonder bepaalde voor- Wij durven zelfs nog verder ga, of Pastoor Eisenbeil toog aan den ar-s dh ge dge in enthousiasme uitriep, dat bet- waarden, zoowel wat afbetaling, als en beweren, dat bet in 't belang van beid om een better en waardiger Gods- sen de beshering van den wat huur en hygiene betreft; de Koloniale Kps zou geweest zij, hula op te trekken. sEn met de mede22, Eeland p de gebne 19, 1 1 ten derde, door bet verbeteren der indien bet Bestuur tijdig an de be- working van geheel de bevolking s on en 5 (Stuaatsbla nso 8) e )22, en 1923 op he gebed van wo. arh a-h!sn eta. 6wnnndorltElbkiln April 18 .tasldno6)Le, ngbouw gepresteerd had, ,,a most wegen naar buiten, zoowel als bet aan- hoefte van gw me womngen, door bet hem gelukt. En thans nog knielen maakt die uitdrukkelijk al Nederlan nstderable" prestatie was, zoosis r leggen van straten op de te bebouwen bet verleenen van credieten en gron- de Katholieken van Bonaire neer in g nooit in de wereldgeschiedenis terreinen; den was tegemet gekomen. dezelfde kerk, waar eenmaal hun voor- ders ook beachouwt ben, die ingdC eenig land was voorgekonen, re- ten vierde, door het doen tot stand Dat bet leven op Curagao thans zoo vaderen gebeden en kracht en sterk- Nederiandsche kolonien of bezitting konien van een geregelden autobus- ontzettend duur is, komt voor een te en roost gevonden hebben. uarer nde Minister Asiberse dien entbou-, boren. ast eens even heel nuchter na, dat dienst, tusschen de stad en buiten, groot deel op rekening van de maar Er heerscht een groot enthousiasme Zoowel in het belang van de b' ar verhouding in diezelfde jaren er hetgeen den woningbouw zeer bevor- steeds hooger, too exorbitant hoog onder de bevolking, om- bet feest zoo trokken personen als in dat vn Nederland meer dan viermaal zoo- deren zal; opgevoerde huurprijzen. plechtig en zoo waardig mogelijk te enhpesnen as i a van
Ndradme a ira zoten vJfde wsmen van oree, Dat emand vanEr heft zih reed een eest-ma atscappelike orde is bet vog el woningen waren geproduceerd was oordeel, d zijn naandeiijkscb vieren., Er heeft zich reedseenfees de Reeerig noodi dat in de n nog meer ,considerable" presta- dat ambachtsonderwijs, vooral met inkomen, een lkwart en soms zelfs commissie gevormd, bestaande uit dededdegeemte ordt inrzea
,n nogeduidecoeemderword" voorzien.1Da
, dan die ,most considerable van betrekking tot woningbouw, diende meer, aan wonipghur betalen moet, volgende Heeren : ge stretewetontwe A zoo progressistische Engeland, bevorderd te worden. is lets z66 abncrnaals, als men wel Julio Herrera, Gilberto Herrera, Cor- t r M. van Blankedsten schr En bet Nederlanctache your is er Wat bet instellen van een huur- nergens ter werfld ontmoeten zal. En nelis Hart, Jose Hart, Ricardo Hart, r r M van Blank23tey sche commissie betreft, was men bijna al- toch behooren deze gevallen geens- Dr. Arends, Daniel Oduber, Willibror- heoe Sinam "j el bij gevaren. en de schatkist beefti e van oordeel, dat it asheen in zins tot de uiznderingen. doHrRmgoBoMr7u oi boek Suriname." it verlies van die millioenen niet gemeen do Hart, RemigioBoo,MartinusBoo' Naa aanleidin hiervan schrijft he voeld, daar ze alien binnen korte- bet uiterste geval geschieden moest, Geen wonder, dat men er voortdu. I Jacob de Palm, Nicolas de Jong, Naar bldi hieranshri lie n of langeren tijd er weer in te- wanneer n.. al de genoemde mastre- rend over hoort kagen, dat het ZOO Hilarion Nicolaas, Cornelis de Palm l gkeeren. gel geen voldoend resultaat zouden goed als onmogelijk is, om bij de be- (America), Lindelik. Heeeg h C opleveren. staande toestancan, met zijn inkomen koeveel goeds had men inwurnaao Huu rond te komon. zondor en tot op terwiji een Commissie, bestande uli Men vraagt zich a, warom so zoner dt orn kullnen mrege en, datbetindordaa enstr bet uterst gedieven zuinigheid te be- de volgende Dames: mige dingen, die niot zeer. ingeWik wonder dat er millioenen mee ge- om te toonen, dat het inderokrnst trachten. Qeen wonder, dat men maar keld zij, zoo lang op regeling mot oeid waren geweesti Te mier nog geweest was, toen het op verzoek van voortdurend, en terecht hoort van ver- Mathilda de Bruin, Betsy Hart, En- ten wachten. Die vraag komt ook o ar, zooals de schrIver in et Kol, den C. R. K. Volksbod, deze Com-, k lari h queta Visser, Carolina Rosario, Mi- als eekblad met, vreugde en voldoe-missie benoemde. zoeen dt ls no6dig ge est zijn, guelita Rosentelg, Clara Nicolaas, Hi- weken geleden ingediende wetso ig constaleert, ,et verlangen aDochet Bestuur bleef zwijgen, en I dite ooest ijd laria Everts, Pascualita George, An-' tot uitbreiding van de op ar een eigen woning een weldadig de zoo zeer verlangde -daad, die ver- indin r door bet Bestnur op tijd drea Mrtijn, Carmelita Marchena, Ma- seljkheid van de wet, die et Node
odoosd verschijnseleonddr dooCura- de zooezeorhverlannddedaed, die ver-'ewa
ndoend verschinsel onder de Cura- betering in den bestaanden wantoe- regelengrebestijdio van de duurte ria Matis, Maria Ignacio, Odulia Hart, landsche ondedaanschap der bev osche inboorlingen" is. stand moest brengen, bleef achterwege. rgen ion s v Rosa Belen Booi, Sofia Natividad, Isa- king van Nederlandsch-1ndie r Doch ,aan deze neiging der Cura- Het rapport werd, zooals wet, helaas ro i ts belita de Jong, Ramona Vermulen, tot de bevolking van Suriname osche bevolking leading te geven, met zooveel Anderen reeds gegaan s Wijzjn zooVr, dit ten zeerste t Enriqueta Bool, Urania Martijn, Leonie Curaao. In 1920 heeft de beer Ou erd echter tot nu toe verzuimd, en was, naar alien schijn, gedeponeer b ijfeln. ..jvan de Ds, Maria LuisA Nicolas, Csaon 192 het ndeer, O
wasWeiaarallen bedononoerdnogvan qa,;nsschans Dntz bet onderwerp, scinwr, Wlnngs e id o a ai isr EnsiaWyaRs hn orinwrt ed nNt had reeds zooveel in dien zin kun fin de afdeeling van ,,vergeten zakeO." or wool in de richting godaan wor- Maria Visser, Ernestina Weyman, Rosa than voorzien wordt, reeds in e n worden gedaan." Was bet dan lets zoo onmogelliks' dn Dammers, Genoveva Booi belast is landia behandeld. Een jaar later Onder alle factoren, die van groo- wat door de Corhmissie werd voor- jn or vrschillende gouver- sti et inzamelen van gelen en ver- in de W est-Indische Qads over o, ovorwegendon invlood zijn, op do gesteld? nementronde itermate geschikt s. chreven. In 1923 viel de commissi ciale en econoniliche welvaart van. In geenen deele. evoor nro w,ubeschikbaar I Reeds zijn er verschillende aanzien- Staal er over. En nu, 4 jaar lat n volk, is het bezit van een eigen Was er een zwaar finantlieelrisico o rwoningbowbIrijke giften ter vefraaiing van de Kerk wordt nar aanleiding van bet ra is webeeon van do voornaamste. I nIv meddamzethot 3etuur n. iterst is aan vebaden, xedat het esturiugekpmen : o. a. voor niuwe deuren, port van dze commisie en regeli
Wet be ti s mn bagef Mk bnetsrdabiehe lshem vrdgprnn
st en zekerheid aan een volk. Is door er op In te gaan ? C hout, voor plafonneeren etc. Er Is verneurs van Surinamo en Cur t bezit verzekerd, dan behoeft men Al evenmin. zic met bet bkooe volk oningn een algemeene wdstrijd, om lets voor heeft we lang geduurd. n hoofd niet meer te broken, hoe Finantleel was de zaak zoo gezond sclktn goedkEnd vokoin hun zoo geliefde kerk t doen, en Wij bopalen ens tot Curaqao. H n 't elude der maand aan de nood- als wat. Het risico was door de lsn b en.endn holir- zoo, zoowel aan den Goden God als gast nu em do nationalireitslooz kelijke huurpenningen te komen. aan de te verleenen credieten en leenen van bowcrdl bet pati- aan un Priesters, en bewij t green Er zn twee soorten Vooreerst do et gerustheid kan men de toekomst I voorschotten verbonden voorwaarden cuier niialief zooweol moglijk aan van hun dankbaarheid, voor ai het i Mel 1869 in Curavao buiten ec
Acin I ;I -169i uaaobie
gemoet zien, en gestadig voortar- I tot nul gereduceerd. Kans van mis- DU% ger n n tgoede in die 100 jaren gewrocht. geborenen, die noch door vader noc iden aan den socialen opbouw van lIukking was zoo goed als uitgesloten. ODaneostz1.r binnn niaQok de Bonairianen in den vreemde door moeder erkend zijn Het ge n uisgezin. En komt men te valley, Er bestond alle kans op een volledigangen tideon' nde komnan al- willen zich niet onbetuigd laten. Op van hen, die om deze reden geent inkan me met grutbid zijn succos. vleoig mibruiken ent' antoeslaniden, die Cura g fl'pt encol ssievan do a edeo oendngo t loet gsebid dor volkshusvesting Ctionaliteit hebben, ,is zelfs niet old neerleggen, daar men zijn kin- Waarom er dan niet op ingegaan ? en ot gDames Julieta 'en Cecilia Marchena, en benadering aan te geven," zegt deoin ren lets van bhimvende waarde kan Ik kan er mi moeilqk indenken, anderen,rond, ter inzmeling van gel- nister, waarna om een- denkbeeld laten. Daarom zijn alle pogingen dat de Regeering van het Moederiand, voor het feest, ter wijlde heer Clovis geven van bet aantal buiten echt die richting gedaan, alle steun die jarenlang millioenen besteed heeft Marchena rndgaat onder zijn landge- boreenvn wordt medegedeeld, dat n de burgers, en vooral aan de en nog besteedt voor woningbouw nooten die werkzaam'zpn, op de 1924 tegenover 759 gboorten in ec ndere klasse verleend, om zich het' .-Isla. OQk de Zeereerw. Pastoors van Istonden 552 geboorten buien e zit van een eigen huis te verze- j 4 4 74. Otrabanda: en Pietermaai, en de beer rg en zoo bij utatek socia, eon JiflMario Marchena, Boica Excelsior, volgend huwelijk der ouders ptl gen voor de maatschapp4. A L 1 i( Punda, b ebben, zich .gaarne bereid vonden. Hot blijkl niol, wasrom 0i jammer, dat ons Bestuur dezes verklaard; giften in ontvangst te nemen. het aantal der erkenningen is opr4 arheid zoo weinig heeft Ingezien, va Ednd acobs n Grootsche planen ter viewing van De twoede catogonie besta igdat er daarom zoo einig in diedi Eerste Euwfeest z in wording, uit de afstammelingen van na de W
Want do neiging, *t volangent HEEFT PAS ONrVANOEN die wij later, ala zijeon vastoren yorm vn 1892 gefmmigreerde vreemdeli ;' a de eigwoing etaer.. on hebben aangenomen, zullen publicee- gen of van gfmmigreerden, die opli tar een eigen woning bestaat. Men u ren. Ook bestaan or,plannen om een Jui 1893 geen Nederlanders waren eft er offers voor over om aan ditl F CH AC UflE xcursie oar Bonaire ,te organisee- voorzoOVer deze geTmigreeden wa
rlangen te voldoen. ren, nietalleen voor dehiergevestig- vallen onder de bepaing van de W Dock, holoas, umar al to dskwijls in fantasle-doosjes, per pond en In' tabletten do en wekzasm zinde Bonairianen, op bet Nederlandsche ondrdaanach tbreken de middelen er toe. maar ook voor de uraqaoenaars, die van de bevolking van Ndeland Van Bestuurswege had er daar- Saan de feestelijkheden willen deelne- Indie. leiding moeten gegeven worden Simon Aat figaretteD 00..70: en 30 men. Door bet thans ingediende w
nmoedigen en steunen, door het zeSeight Zeep, Persil, Chloorkalk en Kimkllk WOe tst-Indische1 ontwepk da aatstnemdo wet rachffo wa gechike buwtr- IMaIdl~~t.do bevolking van Curaao toepas '!I h..en v~2an" ge ?!0%h Beek atebyoV d Wah. delijk vekiart, wordt in dze leer Inen, vror niets ot voor een zeer 12-2nntErab v %feannN in iof un' V 1 In de onder voorzitterschap van de


Don Ellas Penso Delvalle.
In de nacht van Zaterdag 1.1. overfet de heer Elias Penso Delvalle, In) ven Consul van PanamA. Onze deelneming aan de geacfl Famlie van den Overedene.


Vevkoopkoevsen der' Bankenop ep Gaqao
vow'Bultenlandscbe Wissels.


(Opgsueven door Gd follandsche Bank voor West-IIdif.)
Feb. 11 Feb. 12 Feb.14 Feb. 15 Feb. 16 Feb. 17 Nord-Aimerica 2.49 2.48.75 2.48.75 2.49 2.49 2.49 B1il 7.17 7.16 7.16 7.17 7.17 7,17 lultschland -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60
Ehgeland 12.13 12.11 12.11 12.13 12.12 12.12 Frankrfk 10.02 10.01 10.01 10.03 10.01 10.ItaI 11.- 10.90 10.90 10.91 10.93 10.92 Nederland 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 Spu5a 42.50 42.54 42.54 42.74 42.66 42.53 Venzuela-Garuas 47,15 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90
Marasalb 47.40 47.15 47.15 47.15 47.15 47.1 Zwlttsrland 48.77 48.72 48.72 48.77 48.77 48.77


r


VilLIUNia Vhn1d Rnnnn KAFtAf I'Ifthtflfl A T IW'd 'EX
25 Dec. 1926. 1 Febr. Tot lid van den Indi- -DE NIEUWE BUSER.
schen Volksraad is benoeind de Heer
(in duizenden guldens). van Zalinge, directeur der Kon. Pak- In de ,,Groene" werd kort geleden ketvaart Mij. de spot gedreven met de moderne Totaal tegoedc..... f 2.174 15 i-ebr. De Commandant de ma- smakeloosheden op het gebied van rine te Soerabaya J. C. Jager is be-- den dans, aan welke boutade we een roed bij's Rijks kas .... f 1.691 noemd tot Commandant van Java. en ander ontleenen: Tegoed bij de Curaeao- i Nu de ,,Charleston" de oorspronSthe Bank.. . . ,, 483 Officlfele erichten. kelijke-, de X-beenen-,iCharleston" we
te verstaan aweer op zijn laatste
A.H. Mej. R. Abbad en Mej. A. A. Phi- beenen loopt (of moet ik zeggen: lipszoon, tijdelijk onderwijzeressen al- ,danst"?) ben ik zoo glukkig, Ukn Ptroleum In Surinamie. hier, zij' definitief benoemd tot onder- en ander te kunnen vertelen overeat wijzeressen 3de kiasse bij et Openbaar ons binnenkort te vervagen te wach6De West" van 12 December deelt Onderwis n Curaao. De Banannschil. Dze dans isge)Smde, dat aan den ingenieur Yzer- Aan den loods aiier, R. J. eujon Dbaseed op de bewegigen en verdeftns die onlangs is teruggekeerd van veertien dagen binnenlandsch baesn o re gedragingen van emand, die utd Xeli arhtWlemng-vetot eder herstelvandshverlof! egdaignvnlmndeut
Xpedttie naar bet Wilhelminage- verleend. glijdt over de gele, het vruchtvleesch rgte, telegrafisch opdracht is gege- De beer M. R. W. B. Berkenveld, omvattende schil van de gewone WestVeh o een voorloopige verkenning geneesheer fe Paramaribo, is najdelijkIndische banaan of pisang (Frusto Badoen van de beweerde vindplaat- endsih )u
van Petroleum in Suriname. Hij onomd .aouvernements-genees- Hoewel vrijwel al andere muziek S in dit verband voorloopig nog in standpgets Caa eveneens kan dienstdoen, zal deze Suriname blijver. K W. tadlaats Saba. astchebstotigrctko SD e opracht ging uit va de Aan den tijdelijken agent van politic dans toch t best tot n reclit ko8t1af sche. 2de kiasse aihier H. Lank is, op en, wat eeroube Orkeatje eennol znjn verzoek, eervol ontlag uit 's Lands weer wat verouderd deuitje speelt, dienst vericend. waarin werd ined &@ecld, dat we A E HAan den agent van politie 2e kasse geen bananen haddeif en op de wis KABELDERICHTEN i op Aruba A. SIM6i, op zijo verzoek, waarvan thans als vantelf de woorontslag uit 's Lands dienst verleend.den zulen worden gezongen: De onderwijzer S. v. d. Vrede aan De zdAt ligt vol met bananen caragua. sendrikscdool aer is overge- 1k trap op een bananenschil.
plaatst en tijdelijk werkzaam gesteld
Oiaz..hoofd van het Conservatieve aan de Wilhelminaschool ahier. Dit kan aanzieniljk meehelpen, 4titUur heeft aan een vertegenwoor- om de dansers te doen denken bij dige der Associated Press verklaard, oVerdronken' wat ze'den, hetgeen eenkmisschien 1at li bereid is afstand te doen van1 Vnwat vermdoelende, mat ch niet On
igde Stateng di wensch~ler lk e. Vrijdag morgen is ter hpogte aangename aiwisseling voort op de V4 eheige"ta tendiwen soler ou van Marchena in het Schottegat cischen, aan bet uitoeren van d e
het lijk gevonden van een jongen, neeste overige niodete dansen geWashington. die sinds drie dagen vermist word. Veel kan hierbij aan de fantasie en Hij was op de Isla werkzaarm. bet egen Initiatief der dansers wrDe Republikeinsche vertegenwoor- Men vermoedt dat hij bij ongeluk den overgelaten, mits men maar de 111er van New-York heeft in de Ka- te water is geraakt. Hot lijk was zoo karakteristieke bewegngen maakt er gesproken over den koop van de reeds in staat van ontbinding. van demand, die op een 1verrderlijk ropeesche bezittingen in de zee der gladde bananenschil getrapt beeft en '1Illen, door de Ver. Staten. Daar-' 1lu hevig trachf om op de been te
zou men de reeds vergevorderde Postsruen. blijven.
'tdgmng van bet kanaal van Pana-Me Ondergeteekende maakt hierbij be-Het verint aanbeveling om zijn Skdninen organiseeren, en tegeijk kOdreekne ak iri e partner daarbij slechts met 6Rn hand I3ta:het kunnen dienen om de schul- ed a egwctgesvo oslojes vast te houden. Komt dan d 44 van Engeland en Frankrijk te vet- pakketten naar Nederland en Suriname 6n ete' val, dan ka mte ander nog en omgekeerd, verhoogd is tot 10 K.G wat alleen doordanset:
J Ocoon Engeland en Frankrijk, Het tarief bedraagt f 2. Daar vooral bet r ndzwaaien der
zede hi, de waarde dezer elan- Curavao, den 17n Februari 1927. armen, ter bewaring van het evendie zich in de sfeer van onzen wicht, een cachetvan ,net-echt" -held
lkw bevinden, en die geografisch De Postdirecteur, aan bet gebeel moet geven, zal men obs nmoesten toebehooren, schat- TH.KRAFFT.oed doen, er voor zorgen, dat niet 8ben ik ervan overtuigd, dat wij! M.KAFT.1 te veel paren tegeli k den gladden er aarzelen tienmaal helgeeni -i en in it geval dbr decrbeldcivragen, zouden betalen, 0111 ding nog gladder ge n n Voer bete ontdoen van de Europeanen in -wtreden.
tee der Antillen en in Centraal en De opgejaagde voetgjper, ook we)
.A-moesten-wij afsiand 1JOn .4P 6d ,,Het overseen rraatr
van hoderdtalln van mni Joe- heten, is mede 66p; dor nipuwtevan dollars van de schuld van v 1 e i 8es die binnenltius intrede and, en do heft van de schuld 4zulea doe in qnze d are dast
a zo de koop toch voor gelegenhedeo.
anoiwr i*PNIET TE CONSULTEEREN- Het is q oregraftheu1. It beeld in g 2-2van de gevared, die den weehloozen 2-2uonwandelaar voordurend *edreigen door het zich steeds uitbreidende snelver* keer op den publiekm;.weg.
President Coolidge is van meening De eerste passed zije e.
4Mbet oogenblik nog niet gekomen DcetepsnIjo fteleenvoudig: De beide voegangers verlaten
Ot14 de beslissingen te nemen, om- schichtig links en rechts kijkend -, thet plebisciet over de onahan- bet trottoir waarop zij zich altijd mee lijkheidder Filippijoen. Hij wenscht lof min veilig kunnen toelen h.eerst-daarover met den Gouver- Dan nadert echter met de vervaart%1., Generaal Wood, le onderhoudeu.Da detchrmtdevvar like snelheid een auto, waarvan de
bestuurder heel duidelijk op-hen mikt.
Govive. Enkele -stoote op- dv:;Iaxon, -die in geen enkee waarlijk beschaafd jazNneigevomge van tie griep warren er band ontbreekt illustreeren dit.
a1 decrte week van Februari in Ens Haastig ruktfnu dejfter zij .dame d718 sterfgevalle, en meer dan opzij en daarna wrden weer enkele 4o% gewone wandelpassen .emaakt.
n Bulgarje jNu komt een slage rngen op cen flets aanracen, htgec bet orkstje
Francsco doe PluEda. doorhevig gebet en g hreeuw aanduidt. Is men ok it gevaar door
ndan Francesco de Pineda, enkele passen ontspingen,. dan konz ijn vlucht rood de wereld, digt getoeter een motofits aan.
W&rChijnlijk ook op Curagao zal Meising & CO. flrtegenWOOrdlgers Tot slot geeft en laaggrekte zucht V5tten, zooals wij vereden week, van verademing door alle dansen-


4 S4te Boletin meldden, heeft
-etn wereldnaam als aviateur verdoor zijn- vlucht van Rome' Tokio in 1925. vetkk. T0 seon telegram uit Cagliari,
is- hij vandaar vertrokkenV de Z.W.. kusten van Enropa
deP. W. van Afrika, en.zal
einde plaatsen- van Noord- en
d Anaerika sandoen.
rittgaat hij naar Rabat, (Ma rokko), 644etvandaarndeniAtlantiscben
over nanr Zuiti Amerika,: van daar zijn vlucht naar' litrdAmerika, Oceanie en AzIE, en 4aar Europa terugkeeren over de
r0n ,ecbestuurder van zijo
Yb0n ,Savoia 55", wortit vet% door kapitein Carlo del Prete,
Ploot, Vitalle Zachetti als mecae en Sergeant de Glinacenti, die
drie eerste etapen als passagier
hfift in viliegmachine met den,
-M ,Santa Maria" gedoopt ter-' 1b, een der karveelen van Co-:
jIS. Ze is voorzien van twee; A Trischini-motoren, elk van
K. Deze raid, die over een
totvan 50,000 mijlenzal gaan, I 'P bet Iaatsto oogenblik ge-t
*. gIehouden. Zij geschiedt in opira Van Mussolini, met het oog
de snelheid.
het laatste bericht is hij
t C Ritra M a ro k k o a a n g e k o WOW do menlgte bern cen ova-


Een Doklersfamilie in het Hooge-Noorden
DOOR -A
AGOT OJEMS SELN
OPNIENW BEWERKT
DOOR
T. HELLINOA ZWART GEB. Fl. 3.Een doktersfamilie in bet hooge Noorden schetst ons bet familieleven van een doktersgezin in een klein fjordplaatsje in Noorwegen. Over het geheele boek, in eenvoudige taal geschreven, ligt een stemming van vroolijke ernst en ernstige vroolijkhetd, die niet Aialaten zal opvoedend te werken. Voor kinderen van 8-14 jasr.


B3oekbandel


shur
*5


I i


WALt1
SIGAREN SWETIG
GEDEP: LSNOVI9OS


ONTYANGE:
Aromaticas, MiniaturaBv Cubanos, Delicias, Graciosos n Hihife.
H. J. VOOREN. Bovenverdiepipg. M. E. CURIEL &Sos., Kamers4 en 6.
lngagi~eakosutaat Zaterdag en *ondag.
Geojwnd: 8-12am.
Kantooruren: ---p.m


A LLRIZ'.


SA~d vinttands trchnld Putnam


AORP0Tp1EE-K "Botica.fiacional"


van EDMUND JACOBSEN, Apotheker


AMERICAN DRUGSTORE


ENGLISH PHARMACY


Breedestraal, Otrabanda Telefon No. 256.
Spoedige aflevering van Recepten
Patentmedicijnon en Chemicalien
DrogerijenParfumes en Zeepen
Wilnen en Likeuren Allerl el ortor van
Chocolade, Suikerwaren, en Koekjes
Sinarn en Sigaretten Sodawater en Linonade


ILUGGE BEDIENING


001 IAN HUlS BEZORGEN.


STOOJVfOUTZAAGVOEN


GOI0

opge
P. 0. B. 95. PARRIW

Export van a geschlkt voo bowJDanbaiklak,

Moral

$evaanitevbondei .11-o6


IPE TS


1RRIBO.


(flollandsch Guyana.)


lle Surinaamsche houtsooten.


en watevwerken


Bastard hocus,

Oroenba.A

eons -modea'ne- in.'itlng-


It,


uuuuaauralq3


den geljktijdig te slaken to ken- gelatin op te mekken, zdn de middemto, dpt bet tegenorer gelegen tat- Min, waarvan de muzfek dic tj dete toir voilig terodl is.. nituwe daiten bedieni, tulVer natuHet boordenknoopjei ,Zooals iedere ralistisch.
man- weet, is- dit bet moest trouwe- Daartegenover staat, dat deogebaten looze onderdeel van zijn toilet. juist en bewegingen der dansers hoe als men haast heeft, zal bet u uit de realistisch ook op zichzelf als exjachtige vingers glippen en naar de pressionisme pur-sang moeten worddn onbereikbaarste plaatsen rollen, bij aangemerkt. voorkeur onder bet bed. Bovendien kan ieder, die meent
Vaak ook zal bet u'savonds- bij bet aanleg te hebben om voor de Him te uitkleeden ontsnappen -en onvindbaar spelen dat wil dus weinig minder blijken. Ge besluit dan, om den vol- zeggen dan : ledereen door pasgenden ochtend, bi] daglicht, te trach- sende gelaats-expressie het levendig
-ten den voortvluchtige te aclterhalen, I effect van deze dansen nog verhoogen.
's Morgens echter denkt ge bij het j Ook bet zoeken -naar nieuwe voruit uw bed stappen natuurlijk aan-bet men en de speciflek moderne onrust beele boordenknoopje niet meer, tot ikomen op, treffende wijze tot ulting. ge met uw blooten voet er op trapt. E n en ander tezamen vormnt dan
Op dit contatt'krijgn nu van de den chaos, die geacht mag worden op onbeschermde voetzool en bet gede- de volmaakste wljze dezen tijd ut te serteerde knoopje, is deze alteraardig- drokken. ste dans geinspireerd.
Zoodra de voet bet verraderlijk op de loer liggende boordenbedwingertje ontmoet, worden namelijk de passed ineens versneld.
De Andalusia. beze dans -is even eenvoudig als sierlijk.
De deelnemers worden geacht ,,An- 2
de-luslErs" te zijn, zooals de volks- tuonti ze noenit, dat wil zeggon: staande trampassagiers, diezich vastklampen aan de door ee niet alleen ibbiut-, maar oak omhoog-ziende directie boven hun hoofden aangebrachte lussen, waardoor gezegde passagiers komen van een toestand van labiel- in een van (matn of meer) stabiel evenwicht_.
D dansere seen zich op in een lange, rij, vri dlcht open, en de partnets gaan tegeniover elkaar staso, met t .tecbterhand bovenhun hoofidalsof ze bengelen aan de bewuste leeren lussen. De Giaxo-melk is voor kinderen
iDe mest typische karaktertrek van onovertroffen. dezen dans is hot onderhobden van i eon eigenaardige, been en weer zwaai- ensuing& Go. ended beweging van bet lIchaam in alle richtingen, zonder daarbij de voetn te verplaatsen, ietongelijkaan00 K T
,,stil" staan van olifanten.
Slechts wanneer bet geknari en ge- gg piep der muziek er op wijet, dat de lt tram een bocht neemt, of ,bij plotse- r bpr itk ling remme (aan to geven door een:-verkrijgbaar b,1devoorndacist'Wke~a korten nrtl op'td Meie trou),wor I. BAIZ. Agent.
-den oukoeehaffte paoen gemaakt. P 60FtT SE:
den bijonder aurdig effect tan ten Nienwe voorroad engroote twaa' slofte wog s r wkrege, wanneer OiBich uImGrtsg6e. 4on ube e n F ts. gametes maurtqs;I je penafen alle btj odigleden voor ct#derne
-0dkomer-inricding
Zooals de even unstzinnige alsE.
schradere lezer ilet zal hebben na- 'LA 011R" I. BAIZ. Heersnsras S.


zooals :


Knrtaf olf-harlebtan.


I.~IIi.


P


nur
N


TIELEMAN &DRO-$

M OLLANO


il


MEXICO. AMERIKA. LONDEN-NEW Y1K E AFSTADEN VEROW(JKEN.
*BanneBgen. De kerkvervolglng in Mexico. De trans-Atlantische draadlooze te- Dezer dagen is gemeld, dat de Aleen het bureau te El Paso, Texas, De Amerikaansche Arbeidersfede- lefoondienst tusschen Londen en New gelegenhid on van Londen ut met VER. STATEN N.-AMERIKA. der immigratie-afdeeling van deNa ratie biedt haar bemiddeling aan. opend. d7njauari H. officieel ge-Ne Yorthans bsaatkeerd te dele ionae batnln Welfare Cnf247erce -lHet vnortduren der anti-Katholieke Dit is een historische geeurtenis. treffende draadlooze dienst verle0. o ei heegde Kbinsnez5stersden 2 P vieter- beweging in Mexico en de dreigende Met de draadlooze telejonie is 25 i'den week werd geopen. Maandag
oficeeefim a letitena.jaagde Kloosterzusters en 6 Priesters, beMeIdedr.
De officieele film van het Internat. ijgestaan, die wegens de godsdienst- verbolschewiseering des lands is voor ren geleden een aanvang gemaak, j werden zestien gesprek'eii geEucharistiscb corgres te Chicago, die vervolging Mexico moesten veraten. den president der groote Amerikaan- doch dit geschiedde Loen in zood'- wisseld : de verbinding bleek goed te voor Kardinaal Mundelein is vervaar, sche arbeidersfederatie, den heer nigen vorm, dat zi v00r gewone i zl iiI die oderrekingen, die ziCh digd door de Fox Film Corporatiou- Moordei en oproeren. Green, aanleiding geweest in een delsdoeleinden onbruikaar was. Men v oordeden, durden slechts enkele seis 8 Nov. voor 't eerst te New York officieel schrijven aan den Mexicaan- moes op de uitviding tier ynilshel coden. 't Is echter nog een dure bevertoond en daarna gedurende twee De Braziliaansche .correspondent schen minister van handel en indus- lampen wachten, die cen geheelen if, lied. Dat ondervond cen Ameriweken dagelijks tweemaal ; vervo- van de Tijd schreef: strie Luis Morones, de zienswijze der ommekeer in het draadlooze vekeer kIansche dame. Zij belde te NeW gens begon de rondreis met de film Toen het bekend werd, dat het Amerikaansche arbeiders in deze aan- hebbe teweeggebracht. Aanvankenijk York een vriendin in Londen op en naar de grootere steden van de Ver. lijk van Mgr. Manriguez y Zarate. gelegenheid uiteen te zetten en tege- van kleine capaciteit, zoals nog he- er ontwikkelde zich een gesprek, dat 28 Staten en van Canada. bisschop van Huejutla, vreese lijk Ijk de verdenking terug te wijzen, den bij plaaselijke omnroeping in ge minuten geduurd heeft, en slechts afAmerica vertelt ervan, dat voor de minkt in de gevangenis te Vera Cruz als zouden de Amerikaansche arbei bruik, niamen deze lampen ieder jaar gebroken moest worden omdat eef opname der film 22 experts hun dien- gevonden was, wierp het volk ZICh ders met de beginselen der Mexi- in capaciteit toe, zoodat that's lamp- ander de ,,ijn" aangevraagd had. Het sten hebben bewezen en dat meer op de troepen, die de ambtenaren caansche kerkvrvolgers sympathi- zenders van 200 K. W. voor het tlp- vriendinnen-praatje kostte 700 dollar dan 30.000 voet film gebruikt zijn. van de regeering moeten beschermen. seeren. fonische verkeer tusschen Londen en of 1750 gulden Een aantal kieken van de reusachti- Deze moedige bisschop is overi- Green schrijft onder meer New York worden gebruikt.[let blij intusschen een grootsche ge volksmassa's te Chicago zijn aan- gens niet het eenige sachtoffer van De toestand vordert de verkaring Als de abonn6 t Londen thans van uitvinding. Men spreekt met elkaar, grijpend realistisch en moeten tot de Calles' trawanten. Uit vertrouwbare dat de Amerikaansche arbeidersfe- ut zij kantoor spreek, wordt het %lsof men in dezelfde kamer was en beste proeven van filmphotographie bron wordt ons gemeld, dat er hoI deratie van den beginne af onherro- geluid van zijn stem overgebracht nar er ligt een afstand tusschen van 5000 behooren. Op sommige ziet men tot derden Katholieken zonder eenigen pelijk aan bet beginsel den gods- het centrale station e vandaar tngs K.M. Oceaan Is het -- vraagt een blad 400.000 menschen in en romdom bet vorm van proces in de gevangenis- dienstvrijheid is verknocht geweest. bijzondere ondergrondsche kabes naar niet wonderbaarlijk, bijna niet te groote Stadium te Chicago: terwijl de sen zijn vermoord. Op deze berich- Dat is een der grondzuiten waarop de het draadlooze station t Rugby. Daar omvatten vor uw menschelijk veropname van de enorme menigte te ten moesten de legertroepen versterkt groote beweging rust. Volgens de sta- vindt een transforniatie plaats, waar- stand? Wacht naar, 't wordt nog Mundelein, op den sluitingslag in 't worden om bet volk in bedwang te tuten en reglementen mogen de le- door de trillingeri van het geluid om- .wondebaaiiijker. Congres, en de groote processie on- houden, dat de gevangenis wilde aan- den der fedeatie naar egen goed- gezet worden in draadooze golven, ,Want terwiji u beiden dat gesprek der regen en hagel, tot de pakkendste vallen en de bewakers lynchen dunken zonder eenige belemmering die over den Atlatischei, Oceaai, tot voert, terwij u vraagt hoe het uw en indrukwekkendste filmbeelden moe- De aartsbisschop van Michoacan, hun godsdienstplichten nakomen. Ge- Houlton, in den staat Maine gaan, jongen gaat in de Niewe Wereld e ten behooren. die ooit gemaakt zijn Mgr. Ruz, verklaart, dat de troepen tr.ouw aan dit beginsel, heeft de fe- waar ontvanginstallaties door de Amne- hem vertelt dat moeder een rustigen Bijzonder interessant zijn ook de op- in zijn diocees twee piesters en deratie in de Vereenigde Staten zich rican Telephone and Telegraph C nacht heeft geh d en dat dokter than namen van den avond van den derden dertig leeken vermoord hebben, om- steeds tegen die vereenigingen ver- zijn opgesteld. Van lHoulton worderi alle hoop op herstel geeft, zit er daar dag den Mannen-avond -toen meer dat ze protesteerden tegen de tyran- zet, welke de godsdienstvrijheid te de trillingen langs een landlijn van ergens in WeInen, Oslo, Marseille, 1 dan 250.000 mannen bet Stadium vul- nieke maatregelenI na komen. 500 mijl naar New York overgebracht wellicht in Tnboktoe een onbeknde den ; bet beeld van de reusachtige In Acombana wilde het volk de Goed begrip van dit feit zal het u en vandaar naar den onivanger door- met een vierkant kastje voor zich met ruimte. verlicht door de kaarsen, die kerk met verlaten en moest met de duidelijk maken, hoe bet kwam dat gezonden. een paar knoppen en een paar gloei de vergaderden in de hand hielden wapens vedreven worden. Ze smeek- gebeurtenissen in Mexico vele leden Indien de abonn6 te New York ant- lampjes. D[ie onbekende draait wat tijdens het Lof. is onbeschrijflijk ten hun priesters, waaraan ze letter- der federatie hebben getroflen. Het woordt wordeii de tillingen van zij Ran die knoppen, iets naar links, eeO school. lijk hingen, om hun niet te beletten gevoel van deelneming werd nog stem naar het centrale station ove- tikje naar rechts, dan hieft hij 't tC
Deze officieele film wordt verspreid tegenstand te bieden en te sterven versterkt door het streven der geor- gebracht en vandaar langs ondegrond- pakken en woord voor woord kan hij door Kard. Mundelein met behup voor et geloof. iganiseerde arbeiders, de weldaad en sche kabels ter lengte van 70 mijl i Weenen, Osl, Marseille of Tomvan een uitvoerend comite, dat de ver- In het dorp Zatuago weigerde de den zegen van religieuse, politieke naar het draadlooz station op Long boktoe het gesprek volgen, dat u ill tooningen in de verschillende steden bevolking de kerk af te geven. De en economische vrijheid niet slechts Island. Daar worden de trillingen om- Londen met ow jongn in New-York leidt. Met Mgr. Quille, Atg. secreta- commissie nam haar toevucht tot een voor zichzelf te verzekeren, maar ze gezet in draadlooze golven, die over ivoert. ris van het Congres, zitten daarin peleton van vijftig soldaten, die aan- ook andere volken ten vole deel- den Oceaan gaan tot Wroughton hij ,,Wordt bet u eenigszins ,,unheio.a. de vice-president van de Fox stands de beschieting begonnen. Het achtig te doen worden. Swindow, waar de ontvanger van het imnisch" te moede bij het verwerkell Corp. en ng twee andere grootheden volk herschiep de kerk en den torn Velen zien in de handelwijze der postkantoor de draadlooze golven weer van dit feit? Och, bet za wel weiop het gebied van filmvertooningen. in sterke barricaden en de troep Mexicaansche regeering een aanval Omzet in de trillingen van de men- nen, want bedenk, dat we nog rnaa Het comity heeft een bureau geopend moest met achterlaten van vele doo- op de gewetensvrijheid Zij hebben schenlijke stem, geschikt voor over- heel -tan 't begin staan van de ote New York, in Suite 1214, Longa- den aftrekken. Versterkt keerde zij den indruk, dat de Mexicaansche re- brenging langs de ondergronidsche ka- geijklieden der nadio-wonderen. De te NewYork, in72uite dw1, oga- terug en nam de kerk stormender- geering de Katholieke Kerk vervolgt hels naar de centrale te Londen en diest Londeji--New-York, die in Weeacre Buirsldin47 Boadway datm be hand. Zeer vele Katholieken lieten en den Katholiekeji godsdienst in vandaar naar den eersteni aanvrager. nien heluisterd word, is nog maai elalle correspon'lentie over de film be-! hd et en.Kahleenlee L, I handelt. btlvn
Mexico wil uitroeien. Velen hebben Ten einde zoo zuinig mogelijk te kele dagen oud. Wat zal 't geven a5s Getulgenis van een Protestant. mij dan ook gevraagd, of de AmerI' werken, hebben de transmissie en ont- we ceis tien jaren verder zij, twinBe Stebting van Moeder Alphonse. kaansche arbeidersfederatie Mexico's vangst op dezelfde golfenigte plants. tig, vijftig, een eeuw. Dat beluisterei Een nieuw vlugschuift over Mexi- religeuse politiek onderschrijft. Dit maakt bet gebruik van schakelaars is op zich zelf natuurlijk een foul, De New Yorksche bladen hebben co, uitgegeven door de Amerikaan- Het antwoord moet luiden, dat de noodig, die zoodanig door het stem- die nog weggewerkt moet worded, maanden lang iet opgehouden de sche Ridders van Columbus in een toestand in Mexico een vervreemding geluid worden gecontroleerd, dat, in- maar toch demonstreert deze tout op heldhaftige deugden te roemen eener! million exemplaren, deelt een uit- tusschen de Amerikaansche en Mexi. dien de abonne te Londen spreekt, zijn zeer teffende wijze de geweldig toeZuster Dominicanes, Moeder Maria spraak inede van mr. Hub. Herring, caansche arbeiderswereld te voo- stroom op New York wordt inogescha- genomen macht van den mensch tenAlphonse Lathrop, die 9 Juli te Ro- een der voornaamste leden van de schijn moet roepen, hoewel de Ame keld en de stroom van New York naar gevolge van de radio-teleonie. sary-Hill in bet door haar zef ge- delegatie, door de Amerikaansche rikaansche arbeiders hebben getracht, Londen uitgeschakeld wordt. Zoodra ,,Asanden vallen weg, scheiding stichte hospital voor kankerlijders Congregationalisten uitgezonden om I zich op geen enkele wijze met de hij ophoudt te spreken, komen de bestaat niet neer op den knikker, die!' overleed. 1 den toestand in Mexico te onderzoe- Mexicaansche aangelegenheden te schakelaars automatisch in hun oor- wij aade noenen. Straks spreken Wij
Dezemerkwaardige en heilige vrouw ken Hij verklaart: bemoeen. spronkelijken stand en als de opge- met iedereen met wien wij wensche was een dochter van Nath. Hawthor- ,,De Kerk van Rome bezit bet hart: Het is mijn vaste overtuiging, dat Iroepene te New York antwoordt, werkt te spreken, waar Lr wereld hij ook ne, den vermaarden Amerikaanschen van Mexico. 1k pleit niet voor Rome, de hoogste belangen van den georga- zijn stem op de schakelaars -ioo, dat mag vertoeven. Thans nog een kleiromancier. In 1871 trouwde ze te zegt hij, en ik kan mij met hare denk- niseerden arbeid in Mexico en in de hij met Londen verbonden wordt en ne verbetering aan oze vliegtuigen, Londen met George Parsons Lathrop, I wijze niet vereenigen. Maar deze Vereenigde Staten een bijeggen van de stroom uit Londen naar New York een motor met een drie-, viermaal evenals zij UnitariEr. Zij hield zich reiten zijn onweersprekelijk: Mexico het godsdienstig geschil, dat Mexico tijdelijk uitgeschakeld wodt. Di pro- serker vermgen en we zijn er. Da" bezig met letterkunde. Ze had een is godsdienstig, hartstochtelijk en in beroering brengt, vorderen. Een ces gaat autoinatisch geduende den stappen we 's morgens te Rotterda!" zoon, die jong stierf. innig godsdienstig. Die godsdienst bilijke en rechtvaardige overeenkomst, geheelen tijd van het gesprek voort. in de cabine en zijn nog voor twaalIn 1891 zwoeren beiden bet Pro- zal niet sterven, de Kerk van Rome dat slechts goeden wil vraagt en de Naar aanleiding hievanschijft het yen in New-York. Amsterdam-lndin testantisme af en werden te New is daar om er te blijven. De vervol- rechten der Kerk zoowel als die van Centrun idi vergt een heeled dag en voor LonYork katholiek gedoopt, Het nieuws ging, als die er is, zal haar niet de den Staat ten vole erkent, zou bij Centrm_:_den -Melbourne moe men zelfs onhunner bekeering baarde groot op- ren .... De Kerk van Rome zal daar- het Amerikaansche volk en in de ge- i deweg, b.v. in een der luxe-hotels i zien, minder echter dan bet bericht uit te voorschijn komen sterker dan heele wereld den besten indruk ma- Om de eet lust het Kaakoroemgebergte, overnachtefl, kort erop, dat de twee bekeerlingen ooit, niet rijker aan gebouwen of ken. Het is niet aan te nemen, dat I1Dat is de naaste toekomst, die als de rest van hun leven gigen wijden landerijen, niet sterker aan politieken de huidige betreurenswaardige toe- IloY op te wekken, t ware iederen dag werkelijkheid ka aan de verzorging van kankerlijders invloed of wereldlijke macht, maar stand zonder eind zou voortduren." -eworden. Of onze aarde ergezellige
Mrs. Lathrop nam eerst haar intrek met een nog krachtiger greep en in- Tot slot biedt de Amerikaansche Iis eonglaasje worden oze wanneer streaks de in een klein huisje in het Osterkwar- vloed op de affectie van het volk.en arbeidersfederatie haar diensten aan, nac ROy" draadlooze telefoongesprekken kristier van New-York. It Begin was met nog zekerder beloftie voor de om tot een goede verstandhouding te kras door den aether zullen tillen el moeilijk, maar de bewoners dezer toekomst." geraken. de intercoitinentale vliegtuigdiensten arme wijk beminden hun weldoenster. 1 aun vaste lijnen zuln exploiteerefl, In 1899 stiedf haar man. Tegelijk met -- dat staat nog te bezie," vier medehelpsters werd zij nu rel- [J gieuze en verzorgde in haar land- 0v m k huisje achttien kankerlijders. 't Schijnt *van smaak en dat God dit offer van haar vioeg MOTORSHIPS Sailings to t) Sallngs to zeer verterom haar werk te zegenen, want van Pto. Colombia and Cartagena. Have and Hamburg dien tijd af kon zij zich in de Jack- .eCd. sonstreet in een wooing van vijf ve WaldtraD Horn 11h Jan. IDe vertediepingen vestiges, welke zij den, IQtruL or 11th Jaw orngr. aaam gaf van: ,,Saint Rose Free Ho- Con I iwohdigUh1op me for Incurable Cancer" Nu reeds Uonsul Horn u10th Jan. 28th meet dan derig jaren wijdt zich deze I Cua 0a nieuwe Derde Orde-Stichting van Frida Horn 26th 15th Feb Dominicanessen aan een aldoor Herrd Fi groeiend aantal kankerlijders. Zij HenriHorn ) th Feb. 24th zit op bet oogenblik twee kloosters: MIH rI Ute New York (Jacksonstreet) en te I "n a Horn 19h .1 th March. Overzi d


Hatorne. Alphonse werd om haar Marie Horn *) 6th March '24th 6
bevolking, Katholieken zoowel als an- Therese Horn 1. .th -u91sd dersdenkenden, ge~erd en behind enIf 2-3o bijgenaamd ,de engel der kankerlij-'Waldtraut Horn )2nd April 21st erpckt In dzen d2cad'ets ders." Heer heldhaftige ijver ontzag t) via Pto. Cabello. La Guayra and Triniad. Verkr i qlaacrbijApothekers geen offers en zij zelf wilde altijd de
meest weerzinwekkende zieken be- *) These boats also call at Santa Marta. T E 'x OP 6_10 handelen. Ze was een vrouw van levendig geloof en onbegrensd ver- All Shipsp cargo and passengers trouwen in Gods liefdevolle voor- --- ---P..N--ThE best
zienigheid. Had ze geen geld, dan
plaatste ze in de voornaamste laden AI n ze odn saa
advertentie en wacte rustig .SC OE N eet goed staat The best Ze ontving altijd genoeg, gewoonlijk, UIRIU H LLITCFBRK AT RfEVFNA l\ 11N D
me n evoe jaon9 d SUPERIEUR HOLLANDSCH FABRIKAAT." ""wh" u isky meer dan ze vroeg. Bina onmiddel- w ik lijk na haar afsterven riep men haar Woensdag 24 December aangekomen met het S.S. ,,VenozF'u(" ABRR l DE SOA aan de telefoon. Men antwoordde. een groote partij DAMES- en HEEREN SCHOENEN. [fiji No. 18 ieternma,. dat Moeder Alphonse zoo juist over- mPt5 imported leden was. ,Dat kan aan ons voor- H. J. VOOREN. 3 nemen niets veranderen", was het !
antwoord. 't Waren eenige vrienden, Bovenverdieping Bankgebouw MORRIS CURIEL & SONS. die een cheque van25.000 dollar be- Kamers I en 6. Ingang Keukenstraatd AR Eo loofden te zenden.
Om haar heldhaftig werk voort te Me& 0zetten laat de stichteres 27 geprofeste Zusters, 3 novicen en 2 postu- ; lanten na. Moge de zegen Gods en)
van haar H. Vader Dominicus dit Agents. heldhaftig liefdewerk bestendigen en C uftbrelden. (Tijd). MENSINO & Co. VERTEGENWOORDIGERS MENSING &U gne
Full Text