Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Added title page title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )
periodical ( marcgt )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full TextNo, 2227


Zaterdag


11 September 1926.


43ste Jaargang


CUR4


WE IIBhAD V00


D E CURA A OSCH E ElhAtiDEN


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Abonnementsprijs voor Curapn, FBonaire, Aruba en de Bovenwindsche eilanden pet drip imanden f. 2.-- bij vooruitbetaling.


~b~m~mbi~m


Bureau van dit blad: St.Etisabeth's Gasthuis.


Administratie: St.


Thomas-college.


DRUKKEJR. B. L. BOGAERS.


Voor het Buitenland per jaar H. 10.Afzonderlijke nummers fl. 0.15. Prijs der Advertentien van 1--7 regels
elken regel meer 7% cts.


f.0.50; von


Sals d lagere arnbtenaren van den ac- Curagao toe aan de ,,cuurte" of wel Dfl tieven dienst der belastingei, brieven- de 5Aijging der kosten ,an het ]evensbestellers, politieagenten, kleine win- onderhoud. Ook de h vensstandaard I OYells8edird Go i.keliers of neringdoenden, winkele- stijgt voortdurend en -n het opdrijdienden enz. enz. Dat ook werklie- ven daarvan den o ee menschen, Ue bekende Anonymus schreef in den handarbeiders dan --, die wat wier inkomen hiun da niet toestaat. de N, Rott. Ct. van 6 juli. hoogere standsaspiraties hebben, thans Men wil niet achterb ijven bij zijn In hetgeen wij eenigen tijd geleden dergelijke woningen in gebruik begin- meer bevoorrechte ,,star dgenooten" en I dit blad schreven met betrekking nen te nemen, doet aan dezen regels houdt daarbij te wein, rekening met 10t de duurte van het leven op Cu- niets at. de eigen beurs. Vani'aar vooral de aao, heeft een belangstellend lezer En dan doet men verder, wat de klachten over de duur ,. daar aanleiding gevonden aan de re- woninghuurprijzen betreft, niet ineens dactie eenige gegevensteverstrekken, den grooten spring van f 30 naar f 75 earuit zou volgen, dat wij zacht per maand, maar ontmoet eerst de gtedrukt een veel te gunstige woningen van f 40, f 50 en f 60, waar- e o ig a su voorstelling van zaken hebben ge- in nette gezinnen toch ook wel heel even. behoorlijk kunnen wonen ; al moet op Cuurai Zeker wij hebben het nooit ont- men zich op Curaeao wel neerleggen end en wij hebben het aan wie bij bij het feit, dat op dergelijke wonin- Van denzelfden S7rihver bevatte de Ins orn inlichting kwamen nooit ver- gen meer en meer beslag wordt ge- de rt. v hekld het is tegenwoordig duur legd door den ,,financieel opkomende de artikesg: leven op Curagao : In het bijzonder z.g. ,minderen stand". Blijkens een vezucitngin een van VOo)r de menschen, die ,stand" heb- Willemnstad bezit geen rioleering ziin1 jongste hier ontva:,jgeii nummers ben blijft de Amigoe di Curw-ao niog steeds
Opte houden en niet meer dan de bevolking heeft zich te behelpende
f 300 A f 400 per maand hebben om met tonnetes of blikken. Dit stelsel iveren voior een verbo van opdrijven "In te leven, en nog meer in het bij- veroorzaakt veel ongemak en dikwijls van woninguuHprijzen en yoor de 401der voor de Hollanders of andere zelfs onaangename moeilijkheden. r installing van ecn butuirmmissie. Het aropeanen, die, van kindsbeen at is bij den verbeterden economischen blad vindt daartoe a-ieiding in de aan een bepaalde levenswijze gewend, stand thans haast geen concurrentie omstandigheid, dat de hnurprijzen nog OP Curagao voor geheel andere toe- meer in het ,,vak". Maar wie voor de steeds de hoogte blij,.en ingaan en Mtanden en gewoonten komen te staan verzorging van dit onderdeel van de dat voor de ,,meest ellendige worin' die zich daaraan nog niet hebben huishouding f 30 per maand betaalt gen op Curaao ,,afdakjes" geleeren aanpassen. Er zijn er, die dat al zooals de briefschrijver opgeeft -, noemd die v roeger f 4 A f 5 aan hee spoedig leeren, maar er zijn er die weet op Curaeao den weg heusch huur opbrachten, thans reed
die het daarin nooit ver bren- nog niet en is druk bezig de ,,markt" wordt geischt.
Sen zich altijd vreemd blijven ge- grondig te bederven. De Curagaonaar DeAigoe schbijnt tuchmaar weinig 1aelej en gedragen in het vreemde komt met veel en veel minder terecht. profit te ebbein getrokken uit de Wat de hooge prijzen van drink- lessen der ervaring, in schier alle Mar, om tot de concrete punten te water betreft, wij hebben er reeds landen met overheidsingrijpen in de kunren. vroeger op gewezen, dat die prijzen vrie bedrijveneopgsan Terwiji men,
Volgens den briefschrijver bestaan naar gelang van den regenval enorm haast overall elders, than met goed er ,, Curaqao geen woningen van f5 schommelen. Men heeft in het V. V. fasoeiwtracht at te kornen van z. g.

Per nlaand. De laagste prijs is f 7.50 van den Kolonialen Raad over deacris nhetteven eoen
maand en werklieden, die f 4 A watervoorzieTling kunnen lezen, dat ran ij bet et mn ie r apa
Per dag verdienen, huizen in wo- regenwater in den regentijd bijna om raten ; terwiji nietaet minst hier te len van f 25 A f 30. niet word weggegeven. Als gemid- rine de stpn de es ic Schrijver dezes kan tegenover deze delden kunnen de tegenwoordige hoo- wringen in de stopped, die bet directed
liltee stellen, dat hij zelf ge- ge prijzen, teweeggebracht door de en indirecte gevoig zijn geweest van .resseerd is in een groot complex ar- felle droogte, die thans gehee West- de overeidsbenoeienissen, blijfechet v derswoningen, waaronder er zijn Indie teistert, in geen geval dienst blad, zich blind starede op slechts
ta4f7, f 5e zlsva 4e oe. der zijden van bet ingewikkeld '5 7, 6, f 5 en zelfs van f 4 en doen. vraagstuk, voor Curaqao pleiten voor per maand woningen van Schrijver dezes meent met het bo- ernagst k vero e ten oor ng9eveer de atmetingen, door den venstaande te hebben aangetoond, dat een wettelijk verbod en huurcommiSijver uit Curaqao opgegeven, be- zijn vorige beschouwingen over het Hsees
b)eld als 66nmanswoningen voor de ar- onderhavig onderwerp niet op al te Het zij verre van ons te ontkennen,
b adehrSdie hunne gezinnen, buiten de losse gronden berusten. Het is na- dat er zich op Curasao gevallen voorhebben wonen. In den prijs van f 12 tuurlijk niet zijn bedoeling te ontken- dozen van liuurprijsverhoogingen met f per maand vindt men nog steeds nen, dat de levensonistandigheden te 200 pc gelijk de Amigoe mededeelt. ide verschillende stadsgedeelten ar- Willemstad met den dag moeilijker voorukomen zeIs voor ook waar wetserswoningen bij honderden. I worden voor de kleine burgerij, voor verbo en zeucommissies bestaan.
baa ngen van f 25 en f 30 per de menschen die van f 300 A 500 verboden en uurcomisd es Aestaen Th 11d zijn reeds geen arbeiderswonin- per maand een gezin moet onderhou- Maar de gevalten als door den Amigoe Re meer, maar de aangewezene voor den. Maar men schrijve vooral niet bedoeld betreffen inOeder gevaltoch
lMeer beschaafden onder het volk, al de ongemakken van het leven op de uitzonderingen. Over het algemeen


maatschappij een groot stuk land.
ten r00t Vriend Het was 4000 vierkante Meter grootI en besternd voor 50 arbeidersfamihes.
der arbeid ers De afbakening der verschillende stukekenwerd volvoerd en op een goeden
n een der grootsts industriesteden Zondag trok de pater er met 50 geFrankrijk in St. Etienne, ten Z. lukkige arbeiders naar toe. Deze eerVan Lyon, vindt men heden een ste tuinstad werd Mariastad gedoopt. eer bekend geworden en sociaal on- Door nieuwe collecten werd het nooetneen nuttige inrichting, een tuin- dige geld voor het onontbeerlijke genlorp Voor arbeiders Duizenden mijn- reedschap alsook voor het zaad bijarbeders vinden hier een liefelijk, eengebracht.50Arbeidersgezinnen hadbet lamilieleven en den bodecicultuur den spoedig 'n kleinen, welbebouwbevordelijk onderkomen. De verdien- den moestuin. En er volgde zoo een
echter van den geheelen opzet tweede, een derde en vierde tuingroep. ell Inrichting dezer tuinstad komt een Doch al spoedig verhieven zich k OthOieken priester toe, den Jezuiten- mioeilijkheden zelfs van katholieke zijbaler Volpette. Ziju werkzaamheid van de. Sonmmige enghartigen wilden de baanbreker op sociaal gebied verdient sociale leer der juist kort tevoren verII breederen- kring bekend te worden scherien Pauselijke Encycliek ,,Rerum Remaakt. Novarium" in het geheel niet begrijUe t in bet jaar 1894 heerschte on- pen en beschuldigden Pater Volpette er de 90.000 arbeiders der stad slechts ervan dat hij het communisme predikte roode vaan van het socialisme, juist en de menschen met gevaarlijke prohi dit jaar echter ontsloeg de staats- beersels hebzuchtig maakte. wapenfabriek een groot aantal arbei- Nog neer waren natuurlijk de raders en met de werkloosheid, daaruit dicaal socialistische overheden der vortvloeiende steeg de ellende. In de- stad St. Etienue tegen le M gekant. zen algemeenen nood kwam genoem- De radicale burgemeester zag de bet riester, die totdan toe leeraar in mnoeiingen en successen van den Jeezuitencollege te St. Etienne was, zuitenpater met scheele oogen aan e den inval den arbeiders op een en weigerde hem de inrichting van ?eel raktische wijze te helpen. Hij een waterleiding tegen den gebruike4 van een dame gehoord, die haar lijken prijs, terwijl dit anders aan alle arbeiders een stuk land met gereed- algenmeene instellingen en zelfs aan schapPen en zaad gegeven had, waar- vele particuliere ondernemingen toeiede dezen bet zich beet uiselijk gestaan werd. Niettegenstaande dat
adden ingericht. Dit voorbeeld wilde staat heden het borstbeeld van dezen
tlavolgen en wel zooveel mogelijk burgemeester, en niet van P. Volpette, het groot. op een der hoofdpleinen der stad.
Oe rond om de stad gelegen mijn- Wellicht omdat hij de groote social erken beschikten over uitgestrekte daad volbracht had van de tot dan eijen, die niet bebouwd werden, toe z. g. Priesterstraat in een Emile ulmiat de Maatschappij slechts aan de Zola straat te hebben omgedoopt. Dat 1erken dacht Pater Volpette za- is in ieder geval gemakkelijker geniel Onder zijn kennissen de som weest, dan wat Pater Volpette voor van 2 francs en pachtte van de zijn arbeiders deed.


HOLLANDSCHE BANK VOOR WEST-INDIE.

Kapitaal: fl 0.000.000.-(eplaatst en olgest rt fl 1.000.000.llOOF9KARTlORll: AMSTEHUAME HIJKANTOOR: 'a RACAS (YOo1).


BIJKANTOOR CUR A QA 0.


Neemt Gelden A t1eposito. Opent Spaar-Rekeningen.
Opent Rekeningen-Coutant met Rente-Veigoeding.
In- & Verkoop Van Buitenlandsche Wissels & Vreemd Geld,
Bezorgt Telegrafische Uitbetalingen.
Credietbrieven & Reisclissels American Express Company.
Vefstiekt Ctedieten aan den Handel.
Ultvoeing van Effecten-Orders. Verzilveying Van Coupons.

BHBMIIELIRO VAN ALLE DAXKZAKEN.


CORRE3PNDENiTEN IN kitE YOOHIIAME PLAAT8EN DER WEHELlI


Vertegenw.


te New York:


te London: te Parijs:


NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N.Y. NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC. NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD. SOCItT$ GtN$RALE POUR FAVORISER ETC.


- - - ----

zijn de huurprijzen bij lange na niet ming van den particulieren woningzoo sterk verhoogd, blijft de gemid- bouw, waardoor de verhouding van delde verhooging beneden de 100 pct. het aanbod tot de steeds toeneinende En er zijn nog honderden en honder- vraag nog ongunstiger zal worden dan den z.g. afdakjes, die tegen f 5 A f 10 zij reeds is. Wat misschien zelfs tot (per waand wel te verstaan) verhuurd de noodzaak van duren gouvernementsworden. woningbouw zal leiden, met als eindDoch dit is de hoofdzaak niet. Ge- resultaat ,stroppen" van honderdduigeven de reden van de stijging der zenden. huurprijzen, n.l. de zeer aanmerkelijke Nu vermoeden wij wel, dat de Amiverbetering van den economischen goe en zijn medestanders hieltegen toestand der bevolking, waaronder in zullen aanvoeren, dat tegen verslaptegenstelling met den nood van vroe- ping van de particuliere energie geger, thans welvaart heerscht, is het geen makkelijk en afdoende kan worden kwestie van leven of dood als voor gewaakt, b.v. door de eventueele maateen arbeiderswoning een paar gulden regelen slechts toepasselijk te verklameer per maand aan huur moet wor- ren op woningen v66r den oorlog geden opgebracht. bouwd, waardoor tegelijkertijd de bilWel van overwegend belang is de Iijkheid wordt betracht tegenover hen, vraag wat het gevoig zal zijn van die in den abnormalen tijd bouwden, eventueel wettelijk ingrijpen en huur- en de prikkel om voort te bouwen commissies. onverzwakt wordt behouden.
Wij nu, voor ons, verwachten daar- Zij, die zoo redeneeren, verliezen van niets meer of minder dan een on- I daarbij echter uit het oog, dat er nog middellijke verslechting van den toe- zoo iets is als het vertrouwen in de stand, immers een aanzienlijke afne- overheid. Is eenmaal dat vertrouwen


Spoedig bloeiden de tuinhuisdorpen Ook volslagen socialisten en vijan- Och neen. Pater, kijk nou eens, rondon de stad op: ,,St. Jozef".,,St. den van de Kerk werden zelfs toe- mijn aardappelen zijn toch veel mooier Stephan", ,,St Michael". Sainte Croix", gelaten. Aan 66n, die hem dit als on- als die van de anderets. leder arbeidt ,,St. Camille". Natuurlijk was dat alles juist voorwierp, antwoordde hij : ,,U voor zichzelf. de vrucht van ontzaglijke moeiten en begrijpt niets van mijn id&, noch leder voor zich en ieder voor offers. ,,Wanneer zult U toch eens iets van de Pauselijke Encycliek over allen. Alles moet gemeenschappelijk eenmaal met die stichtingen uitschei- het arbeidersvraagstuk. zijn. Dat is toch je communistische den ?" vroeg men vaak schetsender- ,,lk wil dat de menschen 'S avonds leer. wijze aan den pater. Wanneer ik dui- een warme soep en een gezellig te- Toen sprong de man op: Pater, zend tuinen gesticht heb, gaf hij gaar- huis vinden. Want hoe kunnen wij wanneer dat de communistische leer ne ten antwoord. Hij ging echter ver- anders aan hen, die hunger hebben, is, dan ben ik van heden af aan geen der en bij zijn dood had hij er 1500 het Evangelie der liefde prediken, wan-I communist meer! Aan mijn aardapingedicht met evenzooveel arbeiders- neer wij verzuimen, hun werkelijk te pelen zal demand rakenI families, in het geheel 9000 zielen. helpen." Een anarchist, die men eveneens Allen beschouwden hem als hun En juist deze behandeling voerde een tuin aangeboden had, wilde zich grootsten weldoener en noemden hem de menschen naar de Kerk terug. Ve- eerst vergewissen. of men hem hiereen heilige. le arbeiders zijn daarop kerkelijk ge- om geen geloof aan God wilde opIn de tuitien heerschte een eigen- trouwd en hebben hunne kinderen la- dringen, Hij kon het nauwelijks geaardige democratic. leader complex ten doopen, zonder dat men dit van looven, dat men hem de algeheele vrijhad een ,,Raad.". die zelfstandig voor hen ook maar in het minst geEischt heid van levensbeschouwing liet. de goede orde zorgde, eventueele had. Elke maar eeningszins opdrin- Waarom wilt U juist mij dien geschillen beslechtte en de vrijgeko- gende wijze, om te doen bekeeren, tuin geven? vroeg hi] denPaler.bU men tuinen verpachtte. Bij de keuze ging hij ver uit den weg. weet loch dat ik een anarchist ben. der ,,afgevaardigden' had iedere hsis- Daarvoor vond hij een veel betere Ongetwijfeld, zel debpater, maar vader een stem. manier om zijn menschen tot een an- ik weet ook dat ge een brave keret
Voor de toelating tot een tuin stelde dere denkwijze te brengen. zijt met een goede vrouw en zes kinPater Volpette de vOlgende voor- Zoo trof hij eens een fanatieken deren die hunger hebben. waarden : 1. Men mag niet reeds er- communist, die hij eveneens een tuin- Maar dan bent U een grooter gens anders een huis en een tuin be- tje verschaft had, just bezig met zijn socialist dan ik zelf meende de man. zitten, die voor de eigen behoeften arbeid. Toen deze hem zoo vol vreug- Dat zou ik meenen I Maar sociatoereikend is. 2. Men moet als een de vertelde. hoe heerlijk zijn groen- list naar mijn geest De man kwam net en zedelijk mensch bekend staan. ten opschoten, zeide de pater hem en werd spoedig een braaf Katholiek.
3. Men mag op Zondagen in de tui- plotseling: Zulke gevallen waren er vele. nen en huizen niet werken. 4. Men -- Dat is schitterend, ja; dat zullen Een bijzondere trots der tuinsteden mag zijn tuin niet aan anderen ver- de buren ook heerlijk vinden. was het zangkoor der knapen. Voor huren. 5. De tuin moet zoo goed --Hoezoo ? vroeg de man. Wat gaat de nieuwe kerk gaf hun fijn gezang mogelijk bebouwd worden. Elkeen dat mijn buren aan ? een bijzondere aantrekkingskracht. Het is echter vrij, wat hij Op zijn deel Dat moet je niet zeggen, wij zul- koor gaf ook in de stad St. Etienne verbouwen wil. len de vruchten van je arbeid onder zelf concerted en wierp dan dikwijls
Men heeft Pater Volpette voor de allen gelijkmatig verdeelen. een flinke winst af voor een liefdavoeten geworpen, dat hij geenerlei De man begon te protesteeren: dig doel. voorwaarde, het godsdienstig leven Wat ik geplant heb, dat behoort aan Toen Volpette stierf waren de arbetreffende, bedongen had voor de mij !beiders ontroostbaar. Hij was onze toelating tot zijn tuitisteden. Ja, hij Dat is allernaal goed en wel, zei grootste weldoener, zeiden ze en praten verlangde zelfs niet eens een onder- de pater, maar we zijn toch alien heden nog van hem als den edelsten zoek of men kerkelijk getrouwd was, broeders en derhalve moet het aan volksvriend dien zi) hebben leeren kenen of de kinderen gedoopt waren. alien te zamen behooren. nen.


Lo


- -


r. maL.. m3a rvirr .*tlvm,,Jm Mmr- :VVff A


4160E


op een punt geschokt, dan blijft er Nascrift van de RedaCtie ook op andere punten daarvan niet
veel meer over. Gaat het go- Deze beide bovenstaande artikelen van i e best vernement over tot ingrijpen ten den Anonymus in de N. Rott. Ct hebben aanzien van woningen v66r den oor- wegens overvloed van copie in de laatlog gebouwd, dan vervalt meteen elk ste weken langer op een plaatsje moeten Rbis vertrouwen, dat op de een of anderen wachten dan gewenscht was. Ook voor dag niet weer een stap verder za den Curaeaoschen lezer zijn ze interworden gezet op den ingeslagen weg essant, in zoover om te weten wat A en ook later gebouwde huizen wonder er in Nederland over onze toestanden imported de regeling zullen worden gebracht. geschreven wordt. Men zal wel denken: ,,ce nest que le Wij betwijfelen ten sterkste of er I.. P premier pas qui conte." hier velen zijn, die het met den on the IslandHAM E&S
Het is juist met den premierr pas", briefschrijver eens zullen zijn. Waar-4n h0 dat men zoo buitengewoon voorzichtig schijnlijk wel de huiseigenaars, die Se nioet zijn. Wettelijk ingrijpen- dwang blij zullen zijn, dat de schrijver voor brengend waar steeds vrijheid heersch- j hen de partij heeft opgenomen. -& te, zal alleen dan als billijk en recht- Doch overigens niemand. vaardig worden aangevoerd, wanneer De schrijver is de pleitbezorger van bet ook werkelijk steunt op wat at- de huiseigenaars, en speciaal van de agents. gemeen als billijk en rechtvaardig categories, die men in Holland de huiswordt beschouwd. jesmelkers noemt. Hun gedrag wordt
Zal men dit kunnen beweren van vergoeielijkt, verdedigd en met alereen overheidsingrijpen eenzijdig en ten lei spitsvondigheden goedgepraat. Te har. koste van slechts 66ne categories inge- De Schrijver noemt b.v. als de re-1 zetenien, als door de voorstanders van den voor de stijging der huurprijzen, de H wettelijke vaststelling van maximum- zeer aanmerkelijke verbetering van Heme huurprijzen en huurcommissies wordt den economischen toestand der be- heerenhuis (Choboobo) verlangd ? volking. (gelegen ;icht bij de stad)
Men moet het vraagstuk van alle Docii dit is onjuist. De voornaam- waarin paataris voortwee families. kanten bezien, zich niet alleen plaat- ste j eenige reden voor de buiten Het huis heeft twee verdiepinsen op het standpunt .van de huur- sporige stijging der huurprijzen is at- s hee twuo verdiepiders, maar zich ook indenken in den leen het gebrek aan woningen. Er gefl, verschei(ene karers, badkatoestand van de verhuurders. bestaan hier in de stad geen leege m1er, regenbak, garage en huizinDeze laatsten dan, de categories, woningen. Just daarom kan men bij gen voor bedienden. welke de Amigoe in het hoekje ge- elken prijs die men vraagt, toch er, duwd wenscht te zien, waar de slagen verzekerd van zijn er een huurder voor Inhichtingen te hekomen bij vallen, hebben in de laatste jaren alles te vinden. Volgens den briefschrijver om zich heen, traktementen, salaris- zou dit een bewijs zijn voor den Michael A. CorreaI sen, loonen, de prijzen van vrijwel bloeienden economischen toestand der HeerensUrat alle artikelen, de hoogte zien ingaan. bevolking. Doch het bewijst alleen, 4 Zij hebben, gelijkop met alle andere dat er vele menschen zijn, die zich op groepen der bevolking, gedeeld in de de meest bekrompen wijze moeten! lasten van de waardedaling van het behepen of wel in een woning begeld, hebben, wederom gelijkop met neden hun stand, of zonder eenige de anderen, de kosten van hun le- geriefelijkheid, en zoodra er een bevensonderhoud zien stijgen. jtere woning vrijkomt, terstond daar
Doch en dit is voor beoordee- op vallen, ook al verslindt de huur ling van den toestand van overwegend een veel te groot deel van hun salaris belang zij hebben bovendien nog of inkomen. te kampen met een onevenredige stij- Juist om die buitensporige huurging van hunne bedrijfskosten, de prijzen. geeft de Isla tegenwoordig kosten van het onderhoud runner voor haar empoye's, die in de stad huizen. wonen, een toelage voor de huishuurDe Amigoe heeft wet zeer besist wanneer deze m6r dan 50 fl. per tegengesproken, dat de loonen in de maand bedraagt. bouwvakken in zoo sterke mate ge- Men kan zeggen, dat de huurprijstegen zijn als wij meermalen hebben zen, tusschen 40 tot 100 gd. en hooger beweerd. per maand, tegenwoordig zeker 25 tot
Maar wie bekend is met de toe- 50% te hoog zijn opgedreven, aleen standen in de bouwbedrijven en da- omdat er door de huiseigenaren misgelijks ziet hoe de grootste brekebee- bruik gemaakt wordt van den bestaannen in de betrokken vakken, lieden den woningnood. onovertroffen. die vroeger ten hoogste voor een Het is uitbuiterij in het kwadraat. Er er plaatsing als leerling-metselaar of zijn huizen, waarvan de huur meer dan Mefsif & Uo. timmerman in aanmerking zouden ko- 200% verhoogd is. Dat is echter niet4 men en dan f. 0.90 tot f I verdienen, in eens geschied. Doch in de laatste zich nu zonder blikken of blozen voor 6 jaar heeft men dat succesievelijk volleerd vakman uitgeven en het toon of met schokken zien plants vinden. van f.3 A f.3.50 per dageischen,hoe En juist daaroin, omndat er aan die For subscriptions of tha de meeste doodgewone nietselaar zich opdrijving nog steeds geen einde schijnt American zelven hebben gepromoveerd tot z. g. te komen, omdat vee huiseigenaren ,bazen" om f 4 en f 5 te kunnen be- Lmaar steeds blijven doorgaan met die Lawn Tennis dingen, die zal toegeven dat het niet uitbuiterij, daarom heeft men hier ge Lcall at overdreven is te zeggen. dat de kos- vraagd naar een huurcommissie om ten van huizenonderhoud in de laatste aan die opdrijverij der huren een ein- TISCHER & CO 3-4 10 jaren met ongeveer 200 pct. ge- de te maken. stegen zijn, een stijging veel aanzien- Het is dus niet, omdat de Amigoe lijker dus. dan enkel uit de waarde- alleen oog heeft voor de huurders en Wrigley's daling van het geld zou zijn te ver- niet voor-de huiseigenaars. Maar omklaren. dat deze laatsten meer dan rijkeijk Chewing Gum
Van alle kanten heeft men zich be- voor hun eigen beangen gezorgd hebroepen op de stijging der levenskosten ben ten nadeele der huurders, zoodat .t om verbetering van positie-, loons-, het meer dan billijk is de huurders is the best forthe tropics salaris- en traktementsverhooging te uit dat hoekje, waar de sagen op hen. verkrijgen. Met het volste recht, na- i1eervielen" te verlossen. I F packing and prices tuurlijk. Maar telkens en telkens zijn Wat het woningvraagstuk betreft, dan toch maar de stijgingen van de heerscht er tegenwoordig in Willem- call at kosten van het levensonderhoud voor stad een noodtoestand zooals nooit te de verschillende groepen der bevol- voren.-3-5 Tischer & Co. king daarvoor verdisconteerd Een noodtoestand lo door het groot
Zou het nu, bij zulk een stand van i gebrekaan woningen 2o door de buiten-~~
zaken, aangaan slechts aan 66n groep sporige huurprijzen, die voor de mnees- Ti ingezetenen de wapens uit de hand le ten ver boven hun krachten ieiken. slaan, waarmede alleen hij zich ver- 30 doordat vele gezinnen zich thans TU werven kan in den strijd tegen de stij- moeten behuizen in veel te kleine wogende levenskosten ? ningen of dat twee of drie gezinnen in Een goed onderhouden Auto
Gelukkig dat te Willemstad nog 6n woning sainenhuizen, ,
zeer velen dezen vraag vostrekt ont- De schrijver spreekt in dat eerste iMerk ,RUGB 10. 455 kennend beantwoorden. artikel over Jinmanswoningen. Het is tegeni een biliken prijs.
Zeker, in Nederland heeft de wet- voor de eerste maal, dat we dezen!
gever ingegrepen in den crisistijd. naam hooren. We kennen wet iinka_ Voor verdere inl 'htingen \ende Maar men heeft dit bier te lande niet merwoningen. Waarschijnijk bedoelt men zich aan do Administratie eenzijdig gedaan, men heeft niet een de schrijver deze. viAn dit Blad. 3-3


enkele groep burgers utgekozen als Ten minute als zoodanig kennen we zoenoffer. De maatregelen ten aan-1 die complexen huizen, waarin de zien van de eene groep waren steeds schrijver geinteresseerd is. Beken niaking. slechts een der schakels in de keten, Dat die ein kamer-woningen dikwijls: die zoowat alle groepen der -bevol- door den huurder in twee kamertjes De verkoop van' juweelen en van king omsnoerde. Maximumnprijzen, uit- veranderd zijn door het plaatsen van gouden en zilveren voor'erpen ter voerverboden enz. enz. een los schot, doet natuurtijk aan de Spaar & Beleenbank van Curagao beEn er is ook nog dit groote verschil zaak niets af. leend van den 2n Jan. 1925 af tot en dat hier te lande de maatregelen wer- Doch die naam van jinmans-wo- met den 29n JunI 1925 onder No. den geboden, althans konden geacht Iningen is bovendien misleidend. Als 3305 K t.m No. 2393 L, zal pleats worden te zijn geboden door een nood- zoodanig bestaan ze zelfs niet. Wet hebben, op Donderdag den 7den Octb. toestand, terwijl op Curaqao wat zich licht op de 100 dergelijke gen-kamer a. s. s'morgens om 9 uuren volgende daar voltrekt, slechts natuurlijk ver- woningen zal men er geen 5, geen 2 Donderdagen. schijnsel is van een verrassend snel- winen die men dr 6en 5,rseen len vooruitgang. bewoond worden. Want het zijn wo- Belanghebbenden worden verzocht
De groote vraag, het groote vraag- ningen, die vooreerst het concubinaat den verkoop te vworkomen door de aanstuk lever, is niet i de eerste plants in hooge mate in d and werken, om- zuiverinr der verschuldigde interesten. hoe te voorkomen dat de huurprijzenl dat bijna elke jonge man, die in de stad Curagao den 11 Septb. 1926 Rog stijgen die stinging is allang I komt werken, er een bijzit inhaalt, zooverdisconteerd en meer dan dat in de genaamd oni voor de wasch en het de Voorzitter particuliere budgetten maar hoe in eten te zorgen of men vindt er 3 ofH CoheH de toenemende vraag naar woningen 4 jongemannen bij elkaarhokkend, die. H. en enriquez. te voorzien. samen de huur betalen.
Op deze vraag is er maar 66n ant- Voorloopig laten we hethierbij. Doch woord. Bouwen, steeds maar voort- er is nog heel wat meer in deze beide bouwen, tegenover toenemende vraag artikelen recht te zetten. We zullen er voldoend aanbod stellen. nog wel eens op terugkomen.


Selter. Monopoly
mine aal tafelwater
erkrijgbaar bij
3-4 TISCHER & Co.


Struisvogel-park ,Albertine."
Volgens de dividendlijst in het Finantieel Nieuws- & Uitlotingsblad van 19 Augustus, keerde het Struisvogelpark,,Albertin-"alhier over het avorig jaar 4o.ult. Dat is een mooie vooruigang..-


~*~'
."~f ,,,


Agentenf: MENSIM1G & Co.


gegeven wordt ; verder, dat op de d
AI. 1 a.Ugen van aankoimst en vertek val Ligia ok den anderen schrijver
Bij gelegenheid van het bezoek van het kantoor wordt werkzam gesI Z.Exc. Gouverneur Brantjes te Aruba voor den diens der posteri, opdat van 19-22 Augustus, werd door de publiek wat vugger bediend wor& beide landraden J. Hf. EMAN en A. Deze verbetering zou veel kache SWEvER aan den landvoogd een do- voorkomen en allen tevreden steee cement aangeboden, bevattende een 60. BUITENWEGEN. Deze eisct uiteenzetting van de tegenwoordige cen grondige verbetering. Doch 0 toestanden op Aruba met toelichting, 1 de landraden deelen de meening, 0 met verzoek dat daarin verbetering het beter is hernede te wachten zou gebracht worden. de regentijd voorbij is, met uitzond
Allereerst brengen de landraden den rine van den weg, die naar de San Ni Gouverneur in kennis met de slechte colaasbaai voert, omdat wegens 0 verhouding, die er bestaat tusschen zeer druk verkeer langs dezen weg, 0 Gezaghebber en landraden, die elke middelijk herste gewenscht is. vriedschappelijke samenwerking in 7. WILDE BOOMEN IN DF STB het belang van bet eiland en zijn be- Hier en daar konen in de stad tussche woners onmogelijk maakt. de huizen nog een aantal Indjoe-b&'
Reden waarom zij Z.Ex. eerbiedig men voor, die van hoegenaamd gee verzoeken zija overplaatsing te be- nut zin, doch integendee verblijfpta spoedigen. bieden voor vei inuskieten en ande
Verder verzoeken de landraden den re insecten en de straten onsieren. Gouverneur eerbiedig verandering 'te 8. ZTTINGHUIS VOOR DEN Y brengen in de volgende aangelegen- ZAGHEBBER OP SAVANETA. De V0 heden trekking van huwelijken op Savanet
Jo. den Loodsdienst. Herhaadelijk igeschiedt in een huis, dat voor deI kunnen schepen niet de Paardenbaai geijke officieele dienstverrichting g binnengeloodst worden, omdat er geen heel ongschikt is en dat niet bet vaste roeiers zijn voor de loodsboot, en grooter is dan cen korenschu1 zoodat de loods, wanneer er een en maakt azoo een miserabelen li schip voor de haven ligt, er nict in druk, terwij toch de parochie V0 slaagt de vereischte 4 roeiers bijeen San Nicolas-Savaneta in ale andeli te krijgen. Dikwijls gebeurt't dan, dat Opzichten vooruit is en daar even Zoo'n ship op eigen risico de haven soreilijke menshen wonen als in d binnenloopt. Om hierin verbetering stad. te brengen stellen de landraden voor,I Het is dus verstandig een paar gul' minstens twee vaste roeiers aan te dens n66r le besteden aan tiuishuljo stellen. die voor den tijd dat er geen en de woning, die vroeger vor dt loodsdienst te verrichten is, bij open- doel gebruikt werd, weer opnieuw bare werken in dienst kunnen gesteld huren. worden, en dan gemakkelijk bij voor-, 80. OPENBARE PTTEN. Reeds S komende gelegenheid door twee ande- dert langen tijd zijn deze niet me re losse roeiers kunnen aangevuld schoon gemaakt en verkeeren worden. meer in hygienischen toestand.
Nog beter zou bet zijn, wanneer 90. VOLKSGEZONDHEID. Men iS i de motor-loodsboot, die op San Nico- zeer verontrust, dat de niazeen, d laas gestationeerd is, voor den loods- vroeger hier neermalen abs zeer goed dienst in de Paardenbaai kon gebruikt aardig zonder sterfgevallen voor' worden. Want in de baai van San, kwamen, dezen laatsten keer ond Nicolaas is er voor deze motorbootzulke gevaarlijke vershijnselen optr volstrekt geen werk, zoolang die haven den, zoodat binnen enkele dagen P niet uitgediept en toegankelijk is voor en gezin twee kinderen bezwken, te" groote schepen. wijl nu nog bijna iederen dag 66f0
Ook din nog bijft het mogelijk voor I meer kinderen aan deze ziekte stervefl' de uitzonderingsgevallen, dat een Daar dit aleen in de buitendistrictel, schip up San Nicoaas verwacht en geschiedt, vermoedt men, dat de van welks komst steeds te voren ken- sterfte, in verband staat met cen 0 nis gedragen wordt, de mnotorboot anderen onhyginischen toestand. daarheen te zenden. 10. SAMENSMELTING VAN BETRE'
Dit alles is oorzaak dat de tegen- KINGEN. Hoogstgewenscht is, dat z& woordige loods,- iemand met plichts- Epoedig moglijk ienmand worde aa besef en verantwoordelijkheidsgevoel gesteld, om de betekkingen, opejige en geheel berekend voor zijn taak vallen door den dood van den Heer zijn werk met tegenzin verricht. CROES, waar te nemen.
2o. Gouvernements-Steia-er. De plan- Nu deze betrekkingen underling ver ken, die bet wegdek vormen van dezen deeld zijn tusschen den Gzaghebtf steiger, zijn in die mate verseten, dat en den dienstdoenden Ambtenaar V' vrachtauto's, die er over heen en weer het Openb. Ministerie, is een regelini rijden, er soms doorheen zakken. onstaan, die onhoudbaar is, waarVall
3o. De open loods op den steioer. de plaatsing van het Notariaat
Wanneer deze aan de Oostzijde tot handen van den Arnbtr. van liet 0. I boven toe, en aan de Westzijde tot op we bet neest bedenikeijk is. ongeveer 2 M. hoogte beplankt worde, Voor bet vericten van een en zou biermede in den regentijd veel voudige zaak, zooals b.v. geboorte gerief en aan den handel veel voordeel opgaven, mot soms lang gewacht wor' bezorgd worden. De W. C. voor het den en wat soms gpaard gaat We publiek op den steiger is op zoo'n Onnoodig formaliteits-gedoe, omda' ongelegen plaats en zoo onfatsoenlijk men hier te makn heeft met de gebouwd daar waar deze nu staat, Gezaghebber. dat ze kwetsend voor het gevoel en' Eveneens voor een akte a te gevcg weinig bevordelijk voor de zedeijk-! door den Ambtenar v. h. 0. M. m held is. men telkens wachen om hen te spare
4o. Politiedienst. De drukte en be- ken te krijgen, hetzij in zijo kwalited weging in de hoofdpaats van Aruba van d.d. Ambtenaar v. h. 0. M.of P is in den laatsten tijd zoodaimig toe- Ontvanger, of as Notaris, en zooV genomen, dat het niet meer mogeijk laatst bet geval w.3s, omdat hij 1101 is met hetzelfde aantal poitie agenten op zijn katoor aanwezig was, zjflo nog langer den dienst le handhaven. as Notai ; op 5an Nicol;as .erkz Herhaaldelijk komnt het in den laatsten De landraden. tijd voor, dat families in de stad lastig J. ff. EMAN gevallen, beleedigd eni mishandeld A. Wvtiu. worden door de talrijke vreemde in- Dit document wrd door e- wd" gen, die dikwijls in staat van drunken- raden op de audieatie bij den 0 schap verkeeren. vernieur persoonijk nog nade; toege"
Ofschoon de Gezaghebber wel door- ichit.
drongen Is van dezen ongewenschten Tevens werd door den Gouvernei toestand, schijnt hij toch niet te vinden aan den Gezaghebber opgedragenie voor vermeerdering van politic. Doch de Landraden de plaatselijke aage hij kan voor zijn wooing wel een per- legenhedeii te bespveken wcarij ZL manenten wachipost handhaven, waar- tevens den wnsn uitdrukte, dat d door de rondes des te nicer verzwakt verhouding tusschen de landradeie worden wegens bet gearing getal dienst- den Gzaghcbber on voortamin bet


doeaden agenten. Als gevoig hiervan zal worden, en dat volgens vo,;rschlI moet ook de fiscus er onder lijden, der wet de Gezdhebber ten alley ) daar gevaar voor ontduiking der fiscabe' tijde bereid zal zijn met de Lndrade rechten des te grooter is. Onmiddel- buiten den Rad de zaken te pr lijke uitbreiding van het politiecorps keni en in dcn Raa.id op ;chrifteli is dus ten zeerste aan te raden Olm verzoek van beide landraden. veidere nadeelen en onheilen te voorkomen.
5o. PoSTERIJ. Bij het invoeren van
het loketsysteem op het postkantoor, Op Z terrbamaad 28 A lo-sti1si. waarvoor het publiek zeer erkentetijk had deze? Vernci ing wved een is, is echter tegelijkertijd een zeer na- eenkomst ;n helct ge/ouv 't KransJ deelige wijziging gebracht in het uit- Het bestaur is ni- samengesteld l deelen der brievenmalen, n. t. degene, volgt : die in de stad woont en geen loket /. 1. Henssen Vom zilter. heeft, krijgt alleen aangeteekende stuk- E. A. Breeveld Secretaris. ken van de post, geen gewone brieven. V. A. G. I-raani Penningmeestfr.
Zoo kan men op het postkantoor L. E. Braaf
een partij menschen vinden, die het' D. V. C. Aksel Coininissarissdr voorrecht hebben hun brieven te mo- A. j-. C. Niekoop gen ontvangen of wel omdat zij een E. Ch. Nagele loket hebben of wel omdat zij buiten Zij, die leden wenschen te wOret de stad wonen of den ambtenaar kun- van deze Vereeniging, wenden zichto nen wijs maken, dat zij buiten de stad een der bovengenoemde bestuursled wonen of wel omdat zij vrienden heb- aan de Witteweg No. 51 alhier. ben in het bezit van een loket, waar- Ook met-Surinamers kunnen als van zij eveneens mogen gebruik ma- den worden toegelaten ; eveneens ken en een andere partij die de ver- te Curafao gevestigd ztjn. ongelijkten zijn, voor wie geen con Aan deze vereeniging is rechtsP sideratie bestaat. soonlijkheid verleend hij Uouve
Het is billijk, dat ook voor deze laat- meitsbesluit van Vrijdag 10 Septef sten eenige inschikkelijkheid betoond 1926, No. 706, en zal nu in volle JL en aan hen op hun persoonlijk ver- treden lot heil van SmrieaniW zoek evemeens de correspond entie at-- Cur:io.


I


11 September 1926 V c fo. 2227
14 AokE D1 CURAk( IOmet z. g. Monitors, thans met de STATISTISCHE GEGEVENS. Eenkerk in 32 jaa gebouwd door;6Dmetselaar.
z.g.M monitor, tansmepe STATISTI E GDe berichtgever te Rome van de ovenomschreven olietankschepen, Binnen gevallen Opslagruirnte in Verwerkte hoe- Aantal enployes Aanta N. R. Crt, vertelt van ten kerk waarwaarvan de laatste, de ,,Maxima" groot Jaren. schepen tanks M3. veelheid ruwe olie in het Iedrif arb. der ijnsy3.orbeidru eoie ina"berurri d r alle6en gebo wd efela r 3 a rln g w el ti 2300 ton, in Februari d. j. werd af- netto inhoudsrnaat in Kg. tons. werkzaar C.P..M. aan en mets eng eee geleverd door een Nederlandsche 1919 1.530.000 M3 89.000 4.000 45 196 eindelijk geheel voltooid is.
Evenmin als men ooit gedacht zou Maatschappij. 1923 4.50.000 M3 109.000 372.000 53 989 't Was in de eerste dagen van 1894, hebben dat Deli een landschap van Hoe de haven van Curaao zich 1925 k1.40000 M3 548.000* 1.370.000 136 2.435 idat Guiseppe Branchini, p3stoor van beteekenis zou worden en daar een heeft ontplooid. moge biliken uitde OPMERKINGEN. Benevens 171.000 M3. in aanbouw op 1 Jan. 1926. het gehucht Venezzano, 24 K.M. van flioderne stad Medan zou verrijzen scieepvaartbeweging welke it n 1926'2 Bologna, het besluit nam een nieuwe evenmin had men kunnen voorspe die van Amsterdam heeft overtroffen. Gavenhage Juli 1926. kerk te stichten ter vervanging van len dat 't still Curagao, onze West-- Dat[aar34 s epeenlstad FRED. OUDSCHANs DENTZ. deerg bouwvallig geworden oude.
I d tic e so ile iC u dA meao, zo binnen 3469 schepen (2129 stoom- en In tre g n e n o d v n eg1 e e
pbieekolonie in Zuid-Amerika Z 1340 zeilschepen) metende ruim19 Noot van de Redactie van de olie van Maracaibo aangevoerd, aldus nesrengen een vn cigen even Nog tevan de verborg hij een grooten trots op zijn Opboeento en oorpodi gwetmillioen ton, (niet ton, mnaar M". -Am. b.28 Kol. Verslag v. 1918. gmet e iueGdh
met een haven aan de hoofdstad Wil- di Cur.) terwiji Amsterdam slechts Amiqoe di Curaao." In de Maand Mei 1918 was de Rat- gU'eente Het menweGosis zou
teemstad, welke angzamerhland de be- kon bogen op ruim 2999 schepen met finaderij in zoover gereed gekomen, v& oeten overtreffen. Hij verzocht eekenis van een wereidhaven zou 18.6 millioen ton. (M1.) Het is wel eigenaardjg dat we van 'da me het bedrij eeI.na kI b otnoetrfe.Hjv oh Verkrijgen. Ginds, op Sumatra, twee 186mlie o.(:. e swlegnadg, dt e a a met h eu riji een aanvang kon dus een vriend, den bouwkundige Nederlandsche pioneers waarvan de Schepen van allerlei nationaliteit uit Holland er aan moeten herinnerd iworden gemaakt. rdsce Guaendi van Bologn e b eerNinhs, diersogin waervn i, doen thans Curaqao aan; niet minder worden, dat de C. P. 1. M. dit jaar; In Juni 1918 komen de producten Francesco Gualandi van Bologna een eer Nienhuys, die nog in levedais, dan 16 verschillende vlaggen akom- reeds het 2e lustrum viert van haar ivoor het eerst in den handel. Wegens plan te maken. Als eensge voorwaarde Met zijn tabakscultuur de grondslag stig van 36 landen, van herkomst of bestaan op Curagao. transport-moeielijkheden was nog in stelde mhiden Gotischen stiji. Die
toeeft gelegd van een bedrijf, dat than van bestemming wapperden in 1924 Naar aanleiding van deze herden-L 1919 de aanvoer van ruwe olie nit kost minder', beweerde hi Ned.-Indi sen van Nederland kan in Curaqao's haven, Stookolie word king schreef de Heer Oudschans Dentz, Maracaibo zeer gering en onvoldoen- energieke boeren van den omtrek letn Worden gerekend, op Curaeao de thans als brandstof gebruikt door een oud-administrateur van het Militair de om bet bedrij aan den gang te zich doordegeestdriftvan hungeestelijNederlandsche onderneming: de ,Ko- groot aantal schepen, die in Curagao Hospitaal in Paramaribo, thans met, houden, zoodat in het eerste hafjaar ken leider meeslepen en wijdden hun iinklijke Nederlandsche Maatschappij bunkeren, welk eland door zijn lig- verlof in Holland, bet bovenstaande ar- van 1919 de raffinaderij slechts met vrije uren aan bet graven van de tot explotatie van petroleumbronnen aging als bunkerstation aangewezen is tikel in de Indische Verlofganger zeer beperkt vermogen kon werken fundamenten en het aankruien van in Nederlandsch-lndi ," welke haar voor sChepen van of langs Zuid-Ame- van ug. II. en in bet tweede halfjaar moest wor- zand uit bet bed van de rivier de arbeid heeft uitgestrekt tot het hoofd- rika's Noord- en Oost-kust en Zuid- Wij twijielen echer wel een beetje den stilgelegd. Reno. De pastoor betaalde hun werk eiland der Nederlandsche beneden- Afrika op weg naar bet Panamakaal of di jaar wel als het juiste gekozen In dat jaar werd met I lighter met want gratis diensten verlangde hij Windsche eilanden in de Carafbische varende. is voor de viering van het 10 jarigsleepboot in 18 ladingen 14000 ton niet met een stuiver per dag. Zoo Z ee. Willemstad is bunkerstation en toe- bestaan van de C. P. i. M. op Curagao. ruwe olie v. Maracaibo aangevoerd. kwamet den70 uiekeers riz In NederlIndig is reeds veel pio- ristenhaven beide. Duizenden vreem Men oordeele tuit de volgende da- En nu in 1926dagelijksruim 10.000 ton. a bij dienoodeerare liersarbeid verrichi, op Curagao beeft delingen bezoeken met toeristensche- tumns, die wij bij elkaar gezocht heb- Wat een verschil. De baksteenen warren niet zoo ge men die thans ook van particuliere pen veelal uit Amerika de kolo- hen over le C. P. 1. M. Wat is dus de juiste datum voor makkelijk te krijgen. Er zouden wel Zijde mogen beleven, nog sluimert de nie en het behoeft geen betoog, hoe De plantage Asiento, waar thans de de viering van het 10 jarig bestaan ? een milloen noodig zijn. Maar een Zusterkolonie Suriname, welke uit dit aan ieder op bet eland ten goede groote raffinaderij gevestigd is, werd in Volgens onze meening dateert van 30 Maecenas kwam te ulp; hij gaf een haar slaapoo Suinamnbekewakerg ko r t. 1915 aangekocht van den Heer Hipo- Aug. 1915 le vestiging v. d. Cur. Petr oen en en tweeden scon et arm ruoePen moo en wordendwke rige- Vor een droogliok beeft de C. P. liet Chapman. De koopacte werd ge- My op ons eiland. Doch in Mei 1918 betur De boren weke If
Dit jaar is et 10 jaren geleden, da i1. M. ook gezorgd, toen het bleek dat passeerd op 30 Augustus 1915. begon eerst de Raffinaderij. Ischoon de eerste goed al gauw danig de ,,Bataafsche", de Curagaosche Pe- bet Koloniaal Gouvernement daartoe In de Koloniate Versagen vonden In 1925 hadden wij dus bet 2e bekoelde als ze een uurtije over troleum Maatschappij oprichtte met niet durflde overgaan. De scheeps- we de volgende datums opgeteekend. lustrum van de komst van de Bataaf- hadden als steenbakker en do aval van een kapitaal van vier millioen gul- bouwwerf Nieuwe Waterweg te Schie- Op I lanuari 1917 kwam De Cura- sche alhier kunnen vieren. de hennep de rijkdom van de streek den, in 1919 uitgebreid tot 7% mil- dam leverde in Mei j. 1. een droog- ,ao Petroleum My, tot stand, te voren In Mei 1928 bestaat er pas aanlei- diende als stookmateriaal. Zoo kreeg lien, met bet doel om de ruwe olie dok (het Koningin Wilhelmina dok) heette ze nog de Bataafsche Petro- ding het 10 jarig bestaan van de ope- men zoowat de heft van de milloen Van de door haar in Venezuela ge~x- van 287.5% voet lang, 76'6", breed en lea My.ng van de Raffinaderi] te herdenken. steenen bij elkaar, de rest leverden de ploiteerde petroleumbronnen, op Cu-8'7', hol, met een diepgang van 3, vt. ,ln de eerste helft van 1916 werd Nog iets. In bovenstaand art. wordt oude kerk en de onvermoeide proparagao te raffineeren, aldaar te ver- en met een lichtvermogen van 3000 een aanvang gemaakt met haar bedrij." gezegd, dat de C. P. M. werd opge- ganda van den bouwheer. koopen en verder te verschepen over ton. Van dit dok, dat in het Schottegat Aldus in het Kol. Versag van 1917 rich met een kapitaal van 4 million Maar bet materiaal was niet de lie wereld. werd geplaatst, zullen ook andere op bladz. 1. gld. en in 1919 uitgebreid tot 7% mil- oofdzaak. Het werkvolk onibrak. En
Bevoorrecht door haar gunstige jig- schepen dan die, behoorende aan de Waarin echer dien aanvang bestond lioen gulden. Doch dat kapitaal zal daarin lig bet wonderlijke van deze ging en haar natuurlijke haven in het Islavloot gebruik mogen maken. vonden we niet nader verklaard, maar naderhand nog wel aanmerkelijk uit- nieuwe kerk. En metselaar, Vito Schottegat over de St. Annabaai, boven Het spreekt van zelf dat de C. P. olie was er toen nog niet. gebreid zijn, want tegenwoordig saat Mazzoli, begon de geweldige taak en de ondiepe haven van Maracaibo, was I. M. ook zorgt voor vervaardiging van In 1917 werd voor bet eerst met 2 er op de terreinen van Asiento voor vobrach die. Door zijn handen ginCuragao de aangewezen plaats om 'haar eigen verpakkingsmiddelen in houten lichters en twee kleine sleep- een waarde van 40 millioen aan ge- gen alle steenen, hij alleen bouwde, Venezuela's rijke oievoorralen te ver- een blik- en kistenfabriek, terwiji booten van 800 ton 8000 ton ruwe bouwen, machinen en 300 tanks enz dikwijls met primubieve middelen, op Werken tot verschillende producten binnenkort op Asiento een smeerolie- stellingen, waarop hij telkens zijn leals daar zijn : residu, petroleum, ga- fabriek zal verr-zen. ven waagde. Het ruwe werk werd Solie, gasoline, benzine, ruwe olie, De watervoorziening is door de Maat- e- Di rst prentbrlefkaarten. verrich door een paar opperlui, die Smeer-,diesel- en machine olie en pe- s chappij goed geregeld. Geen won- ALLERLEI Te Londen is overleden Sir Adolf lang niet altijd kwamen. Dikwijls troleumcokes. der. Het is van bet grootste belang A Tuck, een der directeuren van de moest de pastoor eigenhandig de kalk
De C. P. M. deed groote bouw- om voor de raffinaderij te kunnen be- firma Rafael Tuck and Sons Ld., uit- naar boven brengen. Toen Pastoor GiuWerken uitvoeren door Nederlandsche schikken over voldoende zoet water,' Eon betere bestemming. gevers enz. Sir Adolf was de eerste, seppe Branchini den eersten door Vito flaatschappijen, welke blijk hebben waaraan Curagao betrekkelijk zoo arm: Onlangs werd de vraag gesteld wat die in 1894 te Londen prentbriefkaar- Mazzoli gelegden klinker zegende, was gegeven goeden en degelijken arbeid 1 is. Het waterreservoir op Zapat kan er eigenlijk geworden is van de ,dikke ten heeft uitgegeven. deze 36 jaar oud, nu is hij 68. te kunnen leveren en die daardoor16 million L. water bergen. Amen- Bertha's, de Duitsche reuze-kanonnen De metselaar en le pastor wedeen lauwer meer geoogst hebben op kaansche wmdmolens pompon uit 15 uit den oorlog. Di West-Indscbe Bids ijverden in bezieling voor de vrijwil't gebied van ingenieurskunde. Zoo waterputten bet water op, dat door Een Amerikaansch vakblad uit de De Aug.-afl. vangt aan met een ar- lig op zich genomen taak. Meer dan leverde de Delftsche Pletterij L. j. pijpleidingen naar bet reservoir wordt petroleumindustrie geeft bet volgende tikel van den hr. S. KALFF: ,,Een ko- eens probeerde Mazzoli te bedriegen: Enthoven & Co. 141 tanks van ver- gevoerd. antwoord op die vraag: Het staal van ninklijk Commissaris in Suriname," hij ga bijvoorbeeld zes uur werk op, Schillenden omvang, waarvan de Ten beboeve van de employee's open-' eze verdragende kanonnen wend waarmede bedoeld word graaf J van terwij bet acht of tien geweest wagrootste 33 M. diameter heeft en 16 M. Ide de imaatschappij in 1922 een club- voorhoogdruk-distilleerketelsgebruikt, den Bosch, dezelfde die in Oost-Indie ren. Maar Branchini liet zich niet behoog is. Deze werden gebouwd op gebouw. Tennis- en golfbanen zijn en een groote Amerikaansche petro als gouverneur-generaal de ,,vader van dotten: de werkman was zijn toon het groove emplacement van de ,,Isla" aangelegd. Er bestaan plannen om mo- leummaatschappij is er op bet oogen bet Cultuurstelsel" werd. In West-In- waard en wat hem toekwam werd Op bet schiereiland Asiento in bet derne geriefelijke woningen te bouwen blik mee bezig zes van zulke oude di heeft de zending van v. d. B. geen hem, zels tegen zijn wil, opgedrongen. Schottegat, aangekocht door lie C. P. oor al bet personnel. Reeds hebbe n ketels door vier nieuwe, van di Duitsch diepe sporen nagelaten ; hij liet er cor- Misschien droeg ook vadertrots bij tot M., welke maatschappij thans een op- de technische beambten op bet eland kanonnenstaal gemaakt, te vervangen. rupte toestanden bestaan en zijne ko- dezen opofferingswil. Mazzoliheeft een Slagruimte bezit van 548000 M3, ter- Negropont keurig gebouwde huizen. Het meaal is bizonder geschikt de loniale hervormingen verdwenen de zoon, die voor piester studeert en bet Wijl nog 171000 M3 in aanbouw is. Er is nog een Nederlandsche maat- hooge temperatunr en den hoogen een na de ander. ,Als vertegenwoor- is natuurlhk zijn geheime wensch, dat
Duizenden arbeiders vonden hun schappij welke een mooi stuk werk druk te weerstaan, die bij het transfor- diger der Koon mocht hij, tusschen deze de Eerse H. Mis zal opdragen in brood aan den bouw van de raffina- heeft algeleverd, n.l. de Ned. Seintoe- maieproces van zware in lichte olie de rij der gouverneurs, een poovere het kerkgebouw, dat geheel tot stand derij met kraakinstallatie, welke in stellenfabriek te Hilversum, welke vol- gebruikt wordt. figuur beeten." kwam door de banden van zijn vaden. 1918 in gebruik werd gesteld. Thans gens bet ontwerp van Ingenieur Scho- stookolle voo r 100omotlurin. De hh. Th. E. en A. P. PENARD ge- De vorige maand werd de nieuwe kan de ,Curagzosche Petroleum Indus-. tel een korte golfzender heeft samen- De London Midland and Scottish, ven, in de Engelsche taal, eene bij- kerk van Venezzano ingewijd. Rondom trie Maatschappij," gevestigd te Wil-1gesteld. Behoudens enkele keinere lasiwg
bre MRailway Company deelt mee, dat de drage over Europeesche invloeden op stonden de pastors der omliggende


lemistali, weike in 1925 bet geheehe' onareeninez znurge
lernt dr derdeelen, in deze zender gehee
b lkieC. 25P.eMo ennametgbow proeven met locomotieven, die met de Arawaksche taa, zooals die in Su- gemeenten, de meesten reeds van een dr Ij VdCP e ,egb-uwderiaalNeer an ervaar-olie gestookt worden, bevredigend riname gesproken wordt. jonger geslacht, opvolgers van hen, r moderne fabriek dagelijks onge-I. Ca k00 K.aMs zijn gebleken en dat als gevog daar- ,,Een vergeten hoofdstuk ult de ge- die Branchini het stoute plan hadden eer aa.0de ato ue ai e vew ee.Poer koe glftand van 20 K. M.van 150 locomotieven daarvoor zullen schiedenis van het Curagaosche circu- zien opvatten en gewanhoopt hadden Qok aan ie Caracasbaai heeft lie per korte golf benibten ontvangen worden ingericht. Tot dusver is dit latie-bankwezen" is de titel van een aan het slagen er van, de parochiaiflaabschappij op haar ternein een aan- nit Ned-lndi .'.reeds met 88 machines geschied. opstel van den hr. '. van Ettinger, ge- nen, die dikwij"s vertwifelden, maar tal olietanks laten oprichten, teneinde Curaeao vooruit,i alle opzichteni De maatschappij deelt voorts mee, schreven naar aanleiding van een op toch alijd weer hun kline bijdragen grootere schepen, welkode haven niet Nog wordt er gearbeid om velerlei dat het bezigen van olie om te soken verzoek van den Minister van Kolo- schonken in geld of in natura, de kunnen of willen binnenloopen, vanverbeteringen tot stand te brnien, vergeleken met steenkool niet econo- niEn teruggenomen voorstel van het schoolkinderen, die de tijden van onSlookolie te kunnen voorzien. Een ka .misch is en dat dit alleen geschiedt bankwezen in die kolonie. zekerheid niet hebben gekend, de atidene groote Nederlandscbe onder- Particuer iniiatief gaat uaarbj og oor. om de steenkoolvoorraden te sparen Verder is in deze afl. opgenomen autoriteiten en de statige karabiniers eming: lie ,,N. V. Swartouw's Con- Als bijzonderbeid kan nog worden -het verslag van de commissie van ad- te paard, die het geval als ,;dienst" Structiewerkplaatsen en Machinefa- medegedeeld dat de 'nkomsten in 1924 NIswe viRdhug o9 v0legtUlg9ebled. vies en onderzoek inzake Surinaam- beschouwden. Zij allen zagen het aan, briek te Schiedam leverde in 1925 de uitgaven hebben overtroffen, zi -lHet eerste Engelsche autogiro- of sche housoorten over het jaar 1925; hoe een kadinaal zeven maal schreed tanks van verschillende constructie. het ook met het kleine bedrag van windmolenvhiegtuig is te Hamle bij eenige boekbesprekingen door Jhr. L. om het werk van Mazzoli en de muDe ruwe olie wordt uit Venezuela ruim f 6500. Over de Rijksbijdrage Southampton beproefd door kapitein C. van Panhuys; een aan de West ren met wiwater te besprenkelen. En met tankschepen vervoerd, waarvan behoefie dat jaar niet te worden be- Frank Courtney. Het toestel had nog ontleend berich over de productieve tusschen hen stond algetobd door de tie Curaqaosche Scheepvaart Maat- schikt. geen tweehonderd meter uitloop noo- waarde van den kleinen landbouw ; lange spanning en gebogen doorouderschappIJ een onderdeel van de in' Dat men dankbaar moge zijn voor dig om op te stijgen en daalde van en ten slotte eene Bibliografie (waar- dom de bouwheer nederig zwijgend I9ag opgerichte C. P. 1. M. er 18 de zegeningen welke door de vestiging een hoogte van 30 M. vrijwel lood- in o. a. de aandacht gevestigd wordt te midden van atldien door hem zoo bezit. Daarvan zijn er 16 steeds in ds van de ,,Bataafsche," Nederland en recht op het door een stuk papier op cen speciaal nummer van het ,Bo- lang begeerden luister. vaart. De reis van Venezuela naaruragao zijn deelachtigworden. Meer aangegeven landingspunt. Courtney zei latin de la Cdmara de Comercio Ho- De metzelaar Mazzoli .... was er Curagao (been en berug. Am. di Car.) en meer trekt de kolonie de aan- dat de autogiro door iedereen te be- landesa-Mexicana en la Haya" van niet. Hij had zich verstopt. Missebien lurt 4 dagen. lederen morgen ko- dacht in het buitenland en verhoogt sturen was, die thans motorfiets rijdt. juli j. 1. met bijdragen over Suriname omdat hij vreesde dat de ontroering te men er 4 dergelijke tankschepen Wil- Nederlands naam als koloniseerende Vliegpractijk is er niet voor noodig. van Dr. A. J. A. A. Baron van Heemsra sterk zou zijn. Ook de architect ontleuMstad binnen. Het vervoer begon mogendheid Het eenige gevaarlijke van het vliegen en van Mr. 0. E. G. Graaf van Lim- brak. hij stierf lang voor de voltooYng In 1918 niet bouten lichters, toen schuilt in het laden, wat met dit burg Stirum. Ook bevat het een schets- van het werk, dat goeddeels door zijn toestel veel gemakkelijker wordt. kaartje van Suriname en eenige foto's). zuon gedirigeerd was.

I-tt
- z - F
- 1 -


I, -$ -


2'


- a .-*. F


1*


" I


I .


Belrichten uit de Kolonie.
Lourdes-Film.
A. s. Zondag wordt in de ,Salon Habana" de Lourdes-Film opgevoerd, die in Holland en overal elders weken achtereen voor honderden en duizenden toeschouwers is afgedraaid. Dezen film is van echt godsdiens-, tigen aard en maakt een overweldigenden indruk. Wij danken voor de Vriendelijke uitnoodiging, Elias M. Penso +
Manldagavond overleed alhier ten Allen huize op Scharloo de Heer ElAs M. PENSO, sedert vele jaren lid Van den Kolonialen Raad, ook lid van den Kamer van Koophandel en ConSuil van BelgiE en Chili.
Onder buitengewone deelnemning Werd Dinsdag namiddag het lijk grafWaarts gedragen en ter aarde besteld opg et sraelitisch kerkhof op den berg van Pietermnaai.
Aan de geachte familie betuigen wij Onze oprechte deelneming.
Verlaging-Posttarleven.
Berichten uit Nederland melden, dat het tarief voor brieven en brief kaarten, welke Qer land (dus b.v. via New-York) naar Indio, Suriname en Curagao gezonden Worden, zal gelijk worden gesteld aan het Zeepost-tarief. Dus voor brieven 10 cts en voor briefkaarten 7% cts. Wj vernamen zelfs, dat dit nieuwe tarief reeds op 1 October a. s. begin.

Wij willen hopen, dat deze maategel ook spoedig voor Curaqao naar Nederlandzal worden afgekondigd, Z-oodat voor brieven, van bier via New-York, of via Engeland, of ook met de Fransche mail via Havre of St. NaZaire, of met de Duitsche booten via Hamburg verzonden, hetzelfde port geldt als voor zeepost.
Eveneens zal worden ingevoerd de mogelijkheidvoor Tuitgevers van, Couranten en tijdsclriften deze voor Zeepost naar lndi Suriname en Cu-; "aao bij abonnement te 1rankeeren tegN de bestaande bindende binneniQ1ldsche tarieven.
liet gevolg zou daarvan zijn, dat de. Pdjs van 't abonnement van de grootel IlOliandsche dagbladen hier in de kolonie precies hetzelfde zou zijn als in HOlland, wat een enorme besparing! Oplevert.
Miniaturas.
Deze week ontvingen wedNo iIvan
* iiaturas gedateerd op den KoninRinnledag.
Iet bevat een zeer mooi portret "af H. M. Koningin Wilhelmina in ranjeoinlijsting. Verder de portret!en van de sprekers en van de meeting 14 het Kransgebouw op 20 Augustus
*elke portretten echter achterste vore zijn weergegeven.
Ezammna.
De vorige week hebben den 4den T Rang behaald na gelukkig afgelegdI examen de dames PETRONILIA WEAVER
ANNA MARIA LACLE beiden van Arubag k e
0flze gelukwenschen.


in de bekende ,,Geelruggen" serie verscheen:

In de Stact0ende Strooming
DOOR
L. J. M. F E BE R met 8 platen.
TITELS VAN EENIGE HOOFDSTUKKEN:
Rothenburg; Do Kruisvaart; Do Monniken Czirds: Arpad ; Do Dom; Ian do Eeuwige Bron; Tibetaanscbe Tempelschildgringgn snz. De in dit boek verzamelde opstellen verschenen voor het eerst in
.,De Maasbode" in de jaren 1923 en 1925.


Boekbandel


ShUYTER.


Apotheek,


"BotiCa J'acionai"

van Edmund Jacobsen.
Apotheke;
Breedestraat, Otrabanda Telefoon 356.
Spoedige aflevering van Receptgn
Patentmedicijnen Drogerijen allerisi Soorten van Suikerwaren,
Chocolade en Beschuiten
Sigaren en Sigaretten
Vugge bediening Aan huis bezorgun,


I


DURANTE LA ESTACION CALUROSA' cilando usted, se fatiga facilmente y le falta energia, se siente abatido, nervioso, irritble y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE en un vaso de agua. REFRESCA,VIGORIZA,


.4


LIMPIA Y. PURIFICA.


"ites Id
HiGXDO,y los RINONES entona Ia
DIGESTION, limpia y purifite
el CON DUCTO INTBgtJNALo
elimina el A.DO URICO, evift la POSTRACION y Ie LANGUtDBZ.


ATTENTIE.


SCHOENEN van gegarandeerd zuiver lee Heeren en kinderen, van het zoo bekende merk
"MANNA"
Concurreerende Pr~zen. Te verkr~gen in de Bovenverdieping der Bank M. E. CURIEL &' Zn.


voor Damea,


Breede Zaal


Straat No. 4.


H J. VOOREN.


a


I;.,


Responde A Los Requisitos

Gubernamentales


Centenares de instituciones en todo el mundo emplean camiones Dodge Brothers. Loa correosde Kingston, Jamaica; de Bombay, India Inglesa; de Ciudad del Cabo, Africa del Sur, departamentos gubernativos de Australia, etc. Bastidores aPnalas, gruesos y, Profundos, muelles de vanadio reforzados, cajas de dimensiones


Autom6vil Comercial En Dodge Brothers, precio Autom6vil de Turismo D Brothers, precio Chasis de cami6n do tonal Graham Brothers Chasis do cami6n do una tonolada, Graham Bro &cim 4n


amplias, uso abundant de finas aleaciones 'e acero y de piezas forjadas a martinete-todo esto se traduce en una eficacia extraordinaria. Todo esto explica tambi6n por qu6 los camiones Dodge Brothers rinden un servicio mejor y mAs econ mico que la mayor parte de los vehiculos de peso ligero y de mayor capacidad nominaL

rejado
-,
Woge
m a
lada,
-
yt Ymedis
there -


V

I


AutoMdVIes COMMERCIAL D 551. 131WRTH&5'FI


Zondag op Maaridag nachi ten 3 uur viel er in de, stand een mooie regenbul. die bijna een kwartier aanhield,
Woensdag van kort na middernacht tot ongeveer 6 uur 's morgens bleef het bifna voortdurend kalm doorregenen, terwiji heel ver weg men de donder hoorde rommelen
In bet geheel viel er dien nacht in. de stad 12 m. regen. Op Sta. Rosa 15 m. M. De geheele week was de warmtetongewoon broeiend en drukkend,- terwijI de wind herhaaldeiijk uit een anderen hoek kwam, meestal zuidwest.

van den Heer Jorge B. Suarez alhier a El Tedsofo.0
Men zal wel begrijpen, dat die bud-9 dhistische droomerijen en verzinselsV van de dames Blavatsky, Annie Besant V enz. zonder eenigen degelijken philo- 1 sophischen en godsdienstigen grondslag vooronsniets aantrekkelijkshebben 1 en dat wij ons niet kunnen voorstel- d len hoe menschen met gezond ver, n stand, die een onpartijdlge studie ge- 0 maakt hebben van de bewijzen voor deze z.g.n. remncarnatie, astrale licha- i men en hoe of verder al die Oostersche phantasterijen ook mogen heeten, dit l alles au serieux kunnen nemen.
H1ten kBlzei..'
In Maracaibo ziin in den laatstenz tijd 3000 houten huizen aangekomen.V Doze huizen zijn kat en klaar in Amerika gemaakt, en worden in Maracaibo in elkaar gezet.a
Op deze wijze hoopt men in Maracaibo kort en boadig bet woningvraagstuk voor de arbeiders, dat ook daart zeer urgent was, tot oploesing to kunnon brengen.9


Mensing & Co.

Vetegenoovdige.&


Asphalteerug.
Een gedeelte van de Breedestraat, Otrabanda van af bet Brionplein lIgt al weaken achtereen aan de eene zijde opgebroken en bet blijft maar zoo liggen, omdat er In bet geheel niet aangewerkt word tot zeer groot ongerief van de bewoners, die daar wonen en tot groot gevaar voor bet verkeer. Want er Is misschien geen drukker punt voor bet auto-verkeer dan juist daar vlak bij den omzwaai van en naar bet Briomplein en naar de brug over de haven.
Toevallig vernamen we dezer dagen wat de reden is, dat de straat daar a zulk eon desolaten toestand blijft liggen.
-Naar men zegt heeft de C. P. M. de fabrikatie van asphalt stop gezet, zoodat de asphalteering van dezen weg en ook van de andere straten, die nog aan de beurt moeten komen, geen voortgang kan hebben. Het Is een lee]iJke strop. Want dit systeem van asphalteering voldeed bier bultengewoon.
Het heeft die straat stofvrij gemaakt ot groote tevredenheid der winkeliers en ook bet verschrikkeljk geratel en geraas over de vroegere kelen en steenbeslag heeft vrtq wel opgehduden. Bij geruchte vernamen we, dat de Isla bereid zou zijn nog een kleine hoeveelheid asphalt voor zoover het voor dit stuk van de Breedestraat noodig is, nog aan te maken. Maar wat gebeurt er dan met de anre wegen, die nog voor asphalteering op het program staan ? Trinidad ligt zoo ver niet en de voorraad van bet asphaltmeer aldaar is onuitp.uttelijk. Maar die natuurlijke asphalt eischt een heel andere bewerking voor het wegdek dan de asphalt, die als bljproduct van de petroleumindustrie hier in den handel komt.


Match.


. 1


A. s. Zondag 4.30 zal er op Mundo Nobo een voetbalwedstrijd plaats hebben voor den beker Bill. rare, long-Holland I en Paramaribo. I.

Spray
DEATH-RAY.
Kills
Flies-Mosquitoes
Moths, Roaches, Ants, Rgs, (nats
and some other insects.
Harmless to man and animals. Also use it to clean Bathtubs,
Sinks, Window-Glasses.
It cleans and Polishes-Cuts Greaso.
Sold at
3-4 Tischer & Co.


!Trt"*gsoeersurg 111116&ago.


Brainfag


Nerves

Insomnia


As the daily routine of your wack goes on, the daily strain on yaur nerves is felt more and mote.
It takes all the holidays to get properly fit-the brain to be alert
-the nervesnormal. Why allow yourself to get into this state when it can be avoided by taking a cup of vitammnrichGlax-ovo everyday?
Glax-ovo is the only food-drink that contains the wonderful "Vitamin Concentrate" (known as Ostelin), which is blended with milk extract of malt and cocoa. This delicious food-dink, with its unique "Vitamin Concentrate," feeds the nerves and ensures restful sleep at nights. It increases the nourishEiient value of the rest of your daily .'food, and is better than tea, coffee, cocoaor milk.


EVERY DROP NOURISHES"
For free samptt&boklet send diis coupon to:-


...N......... .... ...............................
Street ...................................I..................
..c~t.................... ........ ..,...............


I.


Koninklijke West-Indische Maildienst
VAN CURAQAO
NAAR Pto. Cabello, La Gualra, Trinidad, Barbados en Europa:
SS. "Crjussen" 16 Sept.
SS. "Oranje Nassau" 30 Sept.
SS. Venezuela" 21 Oct.
NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristobal en Pto. Limon:
SS. "Oranje Nassau" 16 Sept; SS. "Venezuela" 7 Oct.
SS. "Stuyvesant" 21 Oct.
NAAR Pto. CabeHo, La Guaira, Cumant, Pampatar, Carupano, Trinidad, Detnerara. Paramadbo en Europa: SS. "Commewune" 14 Sept.
NAAR New York:
SS. ,Carna 116 Sept.
SS. "Poseidon" 23 Set.
Bovendlentwordit en geregelde dienst onderhofden tusschen iCuraao-Maracaibo v.v. met de S.S "Amazone", Baralt" en "Brion".
TER OVERNRIE RAANGEBODEj4:

twuee eikenhouten ledikanten
.met mattrassen enz.

gekost f 300, thDs f 240, zoo goed als nleum.
te bezielitigen van 5/, tot 9 ar
'I avonds na aanvrage:
adres -v. d. Sprulit
2-1 Punda Breedestraat 2


-------- -


oa


lp


I


I I


11 1
HOLLANDSCHE SIGAREN rIHet welkomstwoord werd gespro- En dan deze massa, van alle landed D U 11T fi LLA ID ken door rabbijn Abraham Hirschberg der wereld, alle talent sprekend, ui can ver.3chiflende soorten en pr jzen. Rook can deze sigaren en U die o. m. zeide; ,,ndien de geest, die alle standeni en lagen der maatschapzal nooit meer andere koopen - dit Congres bezielt, algemeen was, hoe pij, d3n van zin, geestdriftig sarnenlaklanken van bet Echaristlsch schoon zou dat zijn !" gedromd met n gemeenschppeljk, H. J. VOOREN. Congres te Chicago. Onder betuigingen van diepen eer vereenigend doe].
BdB k E.bied voor het katholiek geloof riep Men stelle daartegenover slechs Bovenverdiepiiq der Bank H. _E1. CURIEL & ZN. Zaal No.4. Het is we interessant eenige be- hij een hartelijk welkom toe aarn de de wereld in den huidigen tijd, ver- ----- kende persoonlijkheden, aan het woord pelgrims, ,,die hier tezamen zijn ge- deeld in kampen als van erfvijandefl, Agentes: MENSING & Co. te laten, die hun oordee hebben uit- komen in het algemeen belang der om door het contrast zonder meer reeds gesproken over het Eucharistisch Con- menschheid." de beteekenis te hegrijpen van de orgres te Chicago in Juni I. gehouden. Dit was echter niet het eenige ge- ganisati, die zulke resultaten weette Het zijn personen, die, buiten de luid van waardeering ut Joodsche bereiken. Kerk van Rome staande, eene positie kringenI. Tot slot mo1e hier een citaat van innemen, die hen even hoog plaatstj Rabbijn Louis M. Mann van de onverdachte en bekende zijde volgen als onafhankelijk rnaakt en een ,,Chicago Union Sinai" een der meest over dit Congres. oordeel zonder beinvloeding van bui invloedrijke leiders van loodsch Ame- De Chr.-Hst. ,Nederlander", het beten af waarborgt. rika schreef: kende hoofdorgaan der Christ. HistoGaan wij de uitingen van de vele ,,Het is mij een voorrecht, enige rische partij in ons Moederland, cell lia Opetta. sprekers, die in de een of andere begroetingswoorden te kunnen richten blad, dat zeker niet vrij is te noeme kwaliteit het Congres in zijn gehee, tot het Internationaal Eucharistisch van anti-papistische smetten, schreef of groepen van deelnemers daaraan, Congres, hetwelk in Juni onze groote als naberachtinig :p bet Fucharistisch I. Baiz iieetienst1aat fo. 5. toespraken, dan blijken zij alle afge- stad za vereeren. Wanneer duizen- Congres het volgende, dat voora aal Astemd op een en denzelfden grondtoon, den en nogmaals duizenden mannen gelijkelijk genfecteerden warm aanbeAlle benoodigdheden voor badkamers, zooals die zeer juist werd getroffen door den en vrouwen hun land, hun bezigheid volen wordt:
k;eemai11eerd qzeren bad, porceleinen waschtafel, mond- Nederlandschen Consul te Chicago bij of hun famiie verlaten, om aan deze ,,Ds roomsche kerk ontwikkelt grospoel tontein, W. C. en bidet, ovale spiegel met bijbehoo de ontvangst der Nederlandsche pel- zuiver-godsdienstige plechtigheid deel te kracht. rende glazenrekje en servettenhanger. grims. te nemen, dan is dat een buitenge- Het 28sten Internationaal Eucharistisch Voorts grootevoorraad van Aan het hoofd der Nederlandsche wone beweging tegen het materialis- Congres legde daarvan opnieuw ge.ogasten beyond zich Z. D. H. Mgr. v. me van onzen tijd en een machtig be- tuigenis af. Hier was ell wereldconBelgische vloer- en witte muurtegels, prima kwaliteit. d. Wetering, Aartsbisschop van Utrecht. wijs van de geestelijke kracht, die in gres, zooals wellicht Rome zelf nooit
Koperen deur- en venterschuiven. De Belgen volgden achter Z. D. H. de harten der menschen woont. Als heeft aanscliouwd.
wi Billlijke prijzen 1 Mgr. Heylen, Bisschop van Namen. godsdienstleeraar geloof ik, dat de re- Verbijsterend was bovendien de beZij werden ontvangen door een ligieuse krachten van ons allen on- angstelling. Daar werden samenkoni1000-tal stambroeders te Chicago, in bewust nut kunnen trekken uit het sten gehouden, waar ongeveer cel dyier naam de Belgische en Neder- wonderbaarlijke bewijs der geloofs- kwart milioen menschen bijeen walandsche Consul spraken. trouw van onze katholieke broeders. ren, terwij duizenden, die geen plaats 4VL 3 B a t")k Deze, hoewel niet Katholiek, zei- Dat God hunne moite en inspanningjkonden krijgen, om het gebouw heen de o. a. moge zegenen." zwierven. De vrowenmeeting was de ,k voel mij vereenigd met deze Van Protestantsche zijde liet men grootste, die ooit in Amerika werd bijeenkomst van Holandsche en Bel- zich al evenmin onbetuigd. Ds. Clif- gehouden. In 6&n woord was er ee gische afgevaardigden en anderen ; zij ford W. Barness, voorzitter van het volksbeweging, die --- naar men schrijft Cauaa06o zal in sterke mate bijdragen tot de Verbond der Protestantsche Kerken wat de aom zich openbarende vriendschap, welke tusschen het Bel- van Chicago, begroette het Congres geestdrift betreft, slechts haar wederVolgest Kapitaal en Reserve fis 1U760.000 gische en het Amerikaansche volk met deze woorden: ga vindt bij de groote kruistochten i bestaat. Deze Doorluchtige vergade- ,De Katholieke Kerk moge in haar middeleuwen. Bij de sluitingscrereoKoopt en verkoopt wissels, ring, gegrond op de fundamenten van streven, de souvereine rechten van nis waren meer dan 650,000 persobuitenlandsch bankpapier, coupons, een chistelijk leven, zal ten gevolge Christus op sociaal, economisch en lien aanwezig.
gemunt goud en zilver. hebben een beter onderling bgrijpen, politiek gebied door middel van een Aan preeken en toespraken was geen Neemt gelden a dep6sito en opent het grootste probleem, dat de volkeren Internationaal Eucharistisch Congres gebrek. Ontelbare heiige communieS
chcquerekeningen met rente-vergoeding.der wereld bezig houdt", te bevorderen, overtuigd zijn van de werden geofferd. Zelfs Eskimo's verVhqerekhateig elmet reet redg. In de laatste woorden, door ons beste wenschen van het Christeijk tegenwoordigden ,,bij de wereldhulde Verschaft Reiwissels, Credietbrieven, gespatieerd, ligt kernachtig gekristalli- volk te Chicago, zonder onderscheid aan den Eucharistischen Heiland hun Circulaire Credietbrieven. seerd de groote beteekenis van deze van godsdienst. Wij hopen, dat dit gekerstend Groenland". Maar 6n van Telegrafische Uitbetalingen. international ontmoeting. Eucharistisch Congres, onder de wijze :iie belangrijkste mededeeingen was Safe-loketten. Spaarbank. Een beteekenis intusschen, welke leiding van Kardinaal Mundelein, er die van den roomschen bisshop van logisch voortvloeit uit het wezen der toe zal bijdragen, het geestelijk wezen Liverpool, dat de eenheid tusschen de R. K. Kerk, die niet anders nastreeft onzer gemeenschap te verdiepen en kerk van Engeland en de Katholieke dan de verbroedering der menschheid het volk te vrijwaren tegen het ziel- kerk its op den weg naar de verweGom pafia Tras~a lantica in den verhevensten zin. Ook op dit doodende materialisme. zenliking kan worden beschouwd.
El vapomT a tCongres werden waardevolle uitspra- De warme bewondering bepaalde Daarnaast werden belangrijke besprevapor ken vernomen van vooraanstaande fi- zich echter niet uitsluitend tot gods- kingen gevoerd over de mogelijkheid
"MANUEL CALVO" guren, die met kracht en overtuiging dienstige kringen. van hereeniging der grieksche orthoerkenden, dat zonder geestelijke ver- Zelts de zakenwereld, waarvan men doxen e roomschen in het Osten se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia arededor del 13 de neuwing onze materialistisch ver- zou denken, dat zij slechs tijd en En de ,,Osservatore Romano" juicht Setlemb. y seguir el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan groede wereld we moet ondergaan. neiging zou hebben voor zuiver ma-' over den gewedigen bloe van bet Tenerife. Cadiz y Barcelona. Klaar en duidelijk werd dit laatste terieele bemoeenissen, sprak zich op religiuse en charitatieve leven in de
El Vapor nu geformuleerd door president Coo- merkwaardige wijze ulit. Vereenigie Staten.
,,LEGA ZPI" LIDGE in zijn Boodschap aan het Van den president der Beursveree- Wij kunnen er bijvoegen : Niet alleeui lnternationaal Eucharistisch Congres in niging te Chicago, Albert W. Harris, dAmr, maar in veie andere laden, ook se espera airededor del 8 de OCtUbre de Europa via Pto. Rico y Venezuela, i antwoord op de uitnoodiging van den vernemen we deze woorden in ons land, is dit bet geval. seguirA el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon. Kardinaal-Aartsbisschop van Chicago, ,,De zakenwereld vereenigt zich met Als protestanten kunnen wij dat beAmbos vapors aceptan carga i pasaLeros.eZ. E. Kardinaal Mundelein, om dit Con- de heee wereld, orn deze groote ka- treuren, doch te ontkennen is dit niet."
Los Agentes- gres bij te wonen. Daarin vindt men tholieke onderneming welkon te hee- Na deze bekentenis kunnen wij ons van S. F L. MADURO & SONS. o. m. de twee volgende passages, die ten. Zulke godsdienstige Congressen verder commentaar ontslagen achten.
iedervoor zich spreken : moeten nu en in de toekomst plaats .......
,,Men verzekert mij, dat dit Congres vinden, omdat zij een veredelende
RED ,,D" hl I N4E OF STER IVISI IPS. een der grootste godsdienstige bijeen- macht voor het menschdom beteekomsten zal worden, die in onze tijd in kenen.
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO, Amerika gehouden zijn. Ons land heeft En van William R, Dawes, presiCURAQAO AND VENEZUELA. langen tijd den naam gehad veel te veel dent van het Handelsverbond te ChiEzijn krachten te wijden aan stoffelijkccago:
dingen. ,,Chicago heet alle deelnemers aan 8.8. 8.8. 8.8. 8.8 I38. Misschienzijn wijvaeendergelijkekri- het Eucharistisch Congres hartelijk tiek niet zoozeer daarom bet voorwerp welkom. Wij hebben de leidng van 1 9 2 6 aracalib Tacbira Caribbo Lira geworden, omdat wij meer dan ande- het Congres toegezegd, dat zij op onze
_ren in stoffelijken voorspoed belang medewerking kan rekenen didr, waar
Leave NEW YORK . Aug. 4 Aug. 11 Aug. 18 Aug. 25 Sep. als wewij wij indezerich- w behulpzaam kunnen zijn.Geduren Leave NEW ORK..!rich-Aug.CoI'gres18 Chicagop. II] enk tn staat gereed
Arrive SAN JUAN. . ,, 9 ,, 17 ,, 24 30 7 ting met meer welslagen dan anderen de het Congres zal Chicago de aandacht
Leave 17 24, 3 ,, 7 gearbeid hebben. Intusschen het van de heele katholieke wereld tot naar boord te gaan Wie
Arrive CURA AO. .... .. .. ...... .. i beste antwoord op deze kritiek is dit, zich trekken. Wij hopen, dat al deLeave 12. .....dat de stoffelijke voorspoed onmoge- genen, die naar Chicago komen, onze I
Arrive PTO CABELLO.: 131,.. ep on aa n de VOl
Leave ,, ,, 13 . . i ijk vezekerd kan worden geacht, in- stad zullen verlaten met een gevoel
Arrive LA GUAIRA ,, 14 Aug. 19 Aug. 26 Sep. 1 Sep. 8 dien hij niet steunt op het werkelijk van vriendschap, ook omdat er nie Leave 19 ,, 21 28 2 ,, 11 bestaan van het geestelijke." mand zal hebben verzuimd, zich door
Arrive PTOCABELLO. 20 29 ,, 3-. ,,Indien Amerika onder economisch de grootste voorkomendheid en be- A
Leave 2 Aug. 2 30 Sep. I opzicht vooruitgaat, indien bet een minnelijkheid verdienstelijk te maken.oa u, Leave 22 30 ,, 4 ,, '2 toevluchtsoord is voor recht en vrij- Men weet niet welke greep te doen
Arrive MARACAIBO...... ,, 23 31 ,, 5 13 heid, dan is het zulks, dank zij de in de rijke verscheidenheid van uitla- Leave 28 Aug. 4!. 11 18 diep-godsdienstige overtuiging van tingen van de meest onverdache zijden.
Arrive CURAQAO. .2Ag"5 12tzijn volk." Zoo behoorde onder de sprekers Arrive PTO CABELLAO: . . 230 . 13 Van hoe groote beteekenis dit Con- ook Mr. Insull, een der machtigste Leave . . 30 . 13 gres verder werd geacht in Amerika figuren in bet zakenleven van het
Arrive LA GUAYRA. .,Aug. 23 ,, 31 Sep. 6 14 Sep. 20 kan blijken uit de ontvangst, welke Midden-Westen, en man van wien


Leave A2r3ive1iAN14JU N.20'."SeI.I 2Sde kerkelijke hoogwaardigheidsbe- gezegd wordt, dat hij recht door zee ceave 25 3q ,, 23 kleeders, maar vooral den Pauselijken pleegt te gaan en er geen gewoonte
Arrive NEW YORK . 30 9 15 21 ,, 29 Legaat, Z. E. Kardinaal, Bonzano, weird vai maakt een blad voor den mood bereid, Niet alleen door Katholiek te nemen, tegen wien hij zich ook S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curagao for Maracaibo Amerika, doch eveneens door den richt.
June 3 and July 8 returning sails from Maracaibo June 13 and July 18. Staat en de Stad Chicago zelf, de Daarenboven wordt van hem geFor further particulars apply to $. E. L. MADURU & SONS. groote zakenwereld, de wetenschap- zegd, dat hij hooge magonnieke graAgent, pelijke wereld, kortonm door Amerika den bekleedt.
als geheel. Wel merkwaardig is het dan hem Onder de 12.000 vertegenwoordigers hulde te hooren uitspreken aan de van allerlei lichamen en instellingen, Kerk, vooral wat betreft haar karakdie aanwezig waren op de ,,burger- tervorming door haar zedenleer en 0IElijke receptie" van den Legaat in het tucht.
uitgestrekte Colosseum zat in de eerste Di alles kan eenigsziis bewerkenu MOTORSHIP Sallings to SalIn gs to rij James Davis, minister van arbeid, die Kerk eens onder juiste belichting Pto. Colombia etc. Havre an 1Hamburg*) als speciale vertegenwoordiger van te zien en hare beteekenis en waarde den president der Republiek. I te leeren kennen, vooral als instituut, Waldtraut Horn 15th June Teekenend, zoOwel voor het Con- dat grenzen vermag ut te wisschen Mensin&Co V U i'woIrd el gres als de Kerk, waarvan het ut- en vershillen van taal op te heffen. Frida Horn 2nd July 21th July ging, is uit de toen gehouden re- Geen tweede instelling ter wereld devoeringen van officieele zijde deze zu, naar het getuigenis van aanweMinna Horn 19th 7th Aug zinsnede:,De oudste en verhevenste zigen, cen manifestatie van dezen ocultuur van het Westen (n. de Kerk vang in zulke harmonic kunnen on-TN7DD van Rome) heeft een gezant derKerk dernemen.
afgevaardigd naar het jonge-Amerika En dat de onvang reusachtig was Horn nooit genoeg zal de Republiek der bewijst wel het getuigenis, dat zelfsk Thnerese Horn22nd 10th Sep' nieuwe wereld dezen vereerden gast Amerika, hetwetk op dit punt toch al
dt Horn 8th ". 7 weten te schatten" buitengewone dingen heeft aan r WaatrautHorn8th Sep. 27th 9Niet minder merkwaardig is een schouwd, nog nooit jets dergelijks receptie, door de meest vooraanstaan- heeft megemaakt. PARA ANEM' ..MA Hhde Isralieten van Chicago den Con- Wat betreft het Katholieke karakter NUTRICION, TUBERCULOSIS.
gressisten aangeboden, ten huize van word verzekerd, dat geen stad, be- COREA AMENORREA, NEURAS. All ships accept cargo and passengers. een hunner, de heer Morris Joseph, halve Rome, ooit zooveel kerkelijke VALEECIADELAGIPE,DEPUI
Voorzitter van de Joodsche vereeni- hoogwaardigheidsbekleeders bij elkan- MONIA Y DE FIERE TFOIDEA. ) via Pto. Cabello, La Guayra and Trllad. ging ,B'nai Zion." der heeft mogen aanschouwen.


Id A liTA-II A R D A P PE hlE X


vetekrigbaar bij Mensing & Co.


'I


. t


,00 1
Full Text