Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Added title page title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )
periodical ( marcgt )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
No. 2218 Zaterdag 10 dJuli 1926. 43ste Jaargang
WEEKBhAD V00R DE CURA;IAOSCH-IE EIlhRNDEN
Dit Blad verschijni elken Zaterdag. Bureau van dit blad: St.Elis beth's Gasthuis. Voor het Buitenland per jaar fl. 10.Abonnementspriis voor Curayao, Bonaire, Aruba Administrtie St. Thmas-collele.Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
e ..Administratie: St.mThrmas-college
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden Prijs der Advertentian van 1 7 regels f.0.50; voor
ft. 2.-. bij voornitbetaling. DRUK K ER 8 L PO AE S. elken regel mieer 7% cts.
betreft, kan toch een ieder, die met voirs van Hato, waarvan mt.n de stadsH Wltarvooiening vn CraONg den toestand op Hato bekend is en voorziening toch geheel wil laten H )4BANK AEST-IN DIE
de bronnen tijdens droge perioden afhangen, 7ou hebben t igezien en OLLANDSGHE VOOR 0 -II
i hnzocht heeft, op grond van eigen volmondig toegegeven.
h' waarneming en bevinding verklaren, Maar niets van dat alle. In tegen- i : 5.000.000.-De Nieuwe RIotterd. Ctr. van dat naar gelang de droogte aanhoudt stelling met den vrov0ger, .)t voor kort Nienwe Rouerd, Ctr. vanod d 's'P''t or k.rt 'rO0:,"
Woensdag 9 Juni bevatte van den de productie daarvan gestadig af- nog, zoo enthousiaste voo standervan epl atst o Volgest t f 1.000.000.bekenden anoniemen schrijver het neemrnt en dat het zelfs meermalen is bet plan Molengraaff, dei reeds geV0lgende artikel :voorgekomen, dat zij maandenlang noemden Amigoe di Curac ao, die al- F"c i ,N AMj J An neel)
Bij de behadeling der Curaqao- zoo goed als drooggelegen hebben-- thans terstond zijne vroeg,re dwalin- I. .KANhU:A HMIIIM IJKIIIlOl: UC AS (YoIll. "he begrooting voor 1926 in de imnimers niet meer dan uit een oog- gen heeft erkend en than inziet, dat Tweede Kamer eeft de minister van punt van stadsvoorziening onbedui- eigenlijk de geheele grondslag van B LI K A N T 0 0 R CURA A 0. kok*.i~ Q A hetdemnitrva.u
l in antwoord aan den eer dende hoeveelheid van 60-80,,boco's" het plan-Molengraaff niet deugt; dat ,O oi i n in an tw o ord ann den heer ,- . . ... ... _. . . . .. . .. .
JZERMAN, die gewezen had op het (15-20 ton) water per dag oplever- ook met behulp van de volgens het te Willemstad tusschen gouverneur den. plan te bouwen reservoirs, Hato met al Neemt Gelden A Deposito. Opent Spaar-Rekeningen.
en Kolonialen Raad bestaande mnee- 1Nu is het wel heel gemakkelijk zijn in den regentijd zoo rijkelijk Opent Rekeningen-Courant met Rente-Vergoeding.
Ingsverschil omtrent de bruikbaar- izooals het Koloniaal bestuur en, tot vloeiende bronnen, de tad slechts In- & Verkoop van Buitenlandsche Wissels & Vreemd Geld heid of uitvoerbaarheid van het wa- Ivoor kort, ook de vurige kampioen door 66n enkel jaar van droogte been Bezorgt Telegrafische Uitbetalingen.
ervoorziengsplan..Molengraaff, o. m. van het plan-Molengraaff, de Amigoe zal kunnen helpen, en dat de water- CredietbFieven & Reislissels American Express Company. et volgende gezegd. di Curafao, gedaan hebben derge- voorziening zal uitloopen op water- Vestrekt Gredleten aRean edel.
.h :aar, mijnheer de voorzitter, deze lijke verklaring eenvoudig te negee- ontbering -in tegenste!lirg met den Verstekt Credleten aso den Jandel.
*ge ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1 e r.njhe ori ~ ikeezelkn eow eg n ig i eete n gUitoering van Effecten-Orders. Verzilvering Van Coupons. Igenieur" ingenieur Molengraaff ren en zelfs rondweg te weigeren er "Amigoe, schijnt bet Koloniaal Be- UitvoeIing van Effecten-Orders. Verzilvering Van Coupons. dan ,is cen geoloog en met alle eenig geloof aan te hechten. stuur nog geen enkele c,)nsequentie
aardeering van de merites van de Intusschen zijn wij nu toch al zoo uit de, nu toch door zijr eigen des-BEANDELING VAN ALLE BAN AKEN
teden van den Kolonialen Raad, be- ver wij kunnen hieraan toevoegen: kundige waargenomen, feigen te kunWijfel ik, of dezen, wat geologische dank zij de besliste weigering van nen of te willen trekken. De Gounnis bettreft, beter op de hoogte den Kolonialen Raad, nu een jaar ge- verneur wijdt geheele agina's van Zijd dan een geoloog, die aan een leden, om zich zonder grocdig onder- zijn Memorie van Anwoord an de ONLI ALLE VOORAME PLA SENER WERELD
Nederlandsche hoogeschool zijn stu- zoek, enkel op gezag van den ingenieur bestrijding der opmerkingen ten aan'met eere heeft volbracht". Molengraaff, in het avontuur der Hato- zien van de al of niet geschiktheid Vertegenw. te New York: NATIONAL BANK OF COMMERCE IN N.Y.
ij vreezen, dat dit onschuldig waterleiding te storten dat de hoog- van het putwater als drinkwater voor" NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
tInnetie, hoe logisch ook in zijn al- hartige houding van negeeren en ont- de bevolking, maar aan het groote INTERNATIONAL ACCEPTANCE BANK INC.
geMeenheid, op Curagao een onaan- kennen door it. Molengraaff totdusver gevaar, dat er bij de uitvoering van te London: NATIONAL PROVINCIAL BANK LTD.
Benatnen indruk zal bebben teweeg- consequent tegenover alle leeken-in- het plan-Molengraaft in de eerste de te Parijs: SOCItTI GtNERALE POUR FAVORISER ETC.
ebracht. Wij vreezen, dat men daar- formatie ingenomen, dient opgegeven. beste droge periode van eenigszins .. .. ...
,it Zal hebben geconcludeerd, dat de Er is onlangs officieel geconstateerd lanrigen duur ge6n water meer ter"I tl'itister onder den indruk verkeert, en toegegeven moeten worden, dat de voorziening van de stad aanwezig zal Ot het bedoelde meeningsverschil productie der bronnen van Hato na zijn, wordt zoo goed als geen aan- lijk een onjuistheid, irnmers de neemt, is geenszins die, welke aan den 0fltrent het plan-Molengraaff enkel (slechts) 66n enkel jaar van droogte dacht geschonken. loochening van een vaststaand feit: invloed van flora en fauna zou zijn
bertust op tegenovergestelde conclu- reeds 50 ton per dag minder oplever- Schrijver dezes heeft indertijd, in ,Het water van Hato is niet onaan- toe te schrijven, maar wel die, welSies van weerszijden gebouwd op den, dan de hoeveelheid (200 ton), zijn artikel: ,,De watervoorziening genaam van smaak en niet nadeelig ke in verband staat met het zoutgeeoglogische theoriedn. waarop de minimumbehoeften van de vau Willemstad," na gewezen te heb- voor den mensch" halte van het water; het water wordt
Niets zou echter minder juist zijn, stad zijn berekend. Dit wordt ben op bet onvoldoend rendement Doch op de andere plaats brengt eenvoudig brak. an een dergelijke indruk. Want het medegedeeld in de Memorie van Ant- van de bronnen van Hato voor de de memorie ons een andere verkla- Nu was eerder- n. 1. in het rapport gaat thans, in de kwestie der water- woord tot het wateivo-orzieningsont- stadsvoorziening en op en slechten ring. ,Het water van Hato -- heet van ir. Mole:igraaff wel het een en Voorziening tusschen Bestuur en werp en is ook vastgesteld bij een smaak van het water, toch nog de het dan ,heeft geen onaangena- ander gezegd over het zoutgehaltevan Ratd juist niet om een strijd tusschen bezoek, door de leden van den Ko- mogelijkheid aangenomen, dat de be- men smaak, wanneer men het op be- het bronwater op Hato. En o. a. dit, theorie~n maar om de botsing tus- lonialen Raad aan de bronnen van zwaren in beiderlei opzicht te over- hoorlijke wijze opvangt. Thans loopt dat door het oordeelkundig capteehen de theorie en de praktijk, om Halo gebracht. winnen zouden zijn; wat het rende- het water der meest bekende bronnen ren der bronnen voorkomen kan worSen trid uhe conclusie feiten. Men had mogen verwachten, dat meant betreft, door het aanleggen van in bakken uit en wordt het daar ver- den, dat dat (zout)gehalte toeneemt.
)P0 de vraag nu, waaraan meer het Koloniaal Bestuur in het feit van dammen en versterking van de grond- zameld. Daarin heeft zich een zoet- Maar de vraag waar het om ging, was Waarde te hechten : aan enkel op de reeds zoo vroegtijdig afnemende waterreserve, en wat den smaak van waterflora en fauna ontwikkeld en t of die methode praktisch wel zoo theoretische kennis gebouwde con- pruductie der Hatobronnen op zijn het water aangaat door het toepassen spreekt van zelf, dat wanneer men intensief is door te voeren, dat voorkoC"Sies of aan de feiten, kan het ant- minst aanleiding zou hebben gevon- der methode van het capteeren van het water uit deze bakken drinkt; dit men zou kunnen worden, dat het water Word niet twijfelachtig zijn. den om zijn hooghartige houdingvan bronnen. een onaangenamen smaak kan hebben., bij langdurige droogte reeds in het
be conclusie nu, waartoe ir. Mo- negeeren en ontkennen tegenover, de Men zal moeilijk kunnen beweren, Oppervlakkig beschouwd, lijkt deze hart van het gebergte te veel zout lengraaff gekominen is, dat de bronnen getuigenissen omntrent bet zoo goed dat de na lang dralen uitgebrachte nadere verklaring tamelijk bevredi- opneemt. Over dit belangrijk punt Van Hato genoegzaam als drinkwater als geheel opdrogen der bronnen in memorie van antwoord in welke der gend, in ieder geval vrij wat redelij- zwijgt de memorie van antwoord. br4ikbaar water opleveren om zelfs vroegere droge perioden te herzien; beide opzichten ook eenige gerust- ker dan de op den voorgrond gestel- Zoo mogelijk nog minder bevredide droogste perioden aan de stads- dat het althans de noodzakelijkheid stellende verklaringen brengt. de ontkenning van een feit. In wer- gend dan op bet punt, waar zij zich behoeften te voldoen, is in flagranten van een nader maar dan een gron- Wat den smaak van bet water be- kelijkheid is zij echter al even onjuist. richt op de bestrijding der bedenkinStrijd met de feiten. dig onderzoek omtrent de capaci- treft is de eerste de beste uitlating De slechte smaak toch, welke het gen ten aanzien van de kwaliteit van
Wat het rendement der bronnen teit der ondergrondsche waterreser- daaromtrent in de memorie al dade- water van Hato in droge perioden aan- het water, is de memorie van antdingen onder en langs de straten en gang op technisch gebied, alleen maar en dal je dan nog reuzekans loopt, vormt, geheel tegen den heerschenden Qlfaqaosche publieke wegen aan te leggen, zoowel wat te perfectioneeren, geld is er nu dat die drijvende Titan, na 'n paar wind beschermd en in de onmidde. ,in het stadsdistrict, als in de buiten- in overvloed. Zet dan nog 'n ton op happen uit Rif en Waterfort, hope- lijke nabijheid van het dok gelegen. 0 tjes en Datjes. districten, teneinde bet door boring die toen begroote 70.090 pop, en bin- loos blijft steken in 't midden van Men stelde zich voor 't dok'n lengop gouvernements- of- particuliere nen 'n jaar bruist in sonore klanken bij onze haven als in kurk op de flesch. te te geven van 145 M d. i. tusschen Las deer dagen met krullenden gronden verkregen water te vervoeren; de opening van de Iste Curagaosche Hoevele, of beter, hoe weinige Cu- de buitensponning voor de schipdeur euS 't volgend berichtje in 'n heel ou- en zulks voor den tijd van viji en waterleiding 't statig refrein van de racaonaars weten, dat 't ruim 40 ja- en den achterwand, waardoor de nuten Amivogen:eric dertig laren." Hato-cantate door Willemstad's blau- ren geleden maar 'n haartje gescheeld tige lengte op de kielblokken ruim
beHtm A : besproken plan om van PunctumI 'n Pracht opzet, maar .... wende aetherh: eeft of ons eiland was in dien tijd, 140 M. bedraagt.
,,t Hato depo e tad een Div57ane in erea- ~ i wel geen drtjvend, maar toch 'nI vast De breedte van invaart is bepaald
, Plantage Hato naar de stand eene Die 35 plus 7 jaren zijn neergesa- ,En laat die kraan maar openstaan bis- droogdok rijk geweest. op 18 M alzoo ruim breed voor de
Waterl.d I lgen, gaat allerwaar-bdin1fl
ateleingt leggezenigtlerwaar beld on'tnu eenash zrtdn er BWant als 't op is, dan is 't gedaan". J Mag ik ult die ellenlange Amigoe- grootste handelschepen en de meesj ew zo .i Cura.aoschrr' rnt nndor *** artikelen van 1884 feitelijk ais mosterd te oorlogsbooten. ,

sc"ttSchappij zal welara tot stanu L Uteeas IUUt1 IL ,. .....
t ren, om dan aanstonds den arbeid 'n koperen hemel naar Ilevenbren- Wordt er staag gernopperd over na den maaltijd, even 't cen en wander Voor de diepte van invaart is te Onidernemen. Het kapitaal, waarme- gend sprenklend fluidum, want noch de watergebrek, ook tegen't deer dagen opdiepen? 't is bepaald interessant. M. onder dagelijksch hoog water aano, men de kosten van den aanleg Hato'sche waterleiding noch artesi- binnentouwen van 't nieuwen droogdok ,,De plaatsen aan de St. Annabaai, genomen. 0tnkt te kunnen bestrijden, moet zells sche putten hebben tot heden eenige pruttelt men honderd uit. die voor 'It bouwen van 'n droogdok De breedte van Idok zelf is geQ. SOm van f 75.000 niet te boven lafenis gebracht aan ons zoo vaak Zeg nu 'ns zelIf, Jan Paul, komt 'It toen in aanmerking kwamen, zijn: de steld op 26 M. van boven tusscben b~iran uitgedroogd dorstend Curaqao. nute pas bijzulk 'n leerachtige droogte Werf ,,de Wilde", de daartegenover de dekzerken en van 14 M op den
t t weidra en aunstonds blijkt ech- Hoe lang nog, o Dios mi, hoe lang ons nog 'n droogdok op 'It dak te gelegen plaats genaamd ,,Motet", de vloer, terwijl de dokvloer op'n diep4tdateolgens de begrooing door igWterzuchtige Curagaosche publiek in uitgevallen. dit 3000 ton droogdokje, WILTON, mijn lo Omdat 't gouvernetnentseigen- ,nieur VAN DOORN voor de uitvoern
r einste verrukking bracht. Kijk r ns ier. v6r n veertig oud e scAool kameraad, ze'no e droogdokvan dom is.ma n 't e e e n ipte van ne aa t i.
Waarover indcrtijd dat waterleiding- jaren, dachten de grootvaders en va- 47.000 ton met 'n dozijn sleepbooten 2o Omdat I over zijn gebeele op- ,kosten van aanleg zonder renleverle Pn gestruikeld is, eba k niet ekunne en ders van onze tegenwoordige raads- k oersgad laten nemen naar ons aloude pervakten niet bpaooger dan 3.5 A 4.5 M. e nde daien bouw, zondter de et aen D e Amigoe-jn aargangnleden voor e70.000 gulden n waterlrei- Willemstad, wa 't zon dan diee droog- bove n atden waterspiegel ver eveAn ligI ten voor Bet terrein (door I tgoueS1884 en '85 zwijgen er over alsi ending i n mekaar te kunnen zeten. maniac wel n goerd hebben. 3o Odat Iterrein ruimte genoeg ,n 'ement kosteloo v s t Dokverleenen) ise
bt, t~ ot ik opeens weer in die! Waarom is zuiks In fiasco geweesl ? Ben geen autoriteit op, dit gebied, aanbiedt voor In eventuecl noodige ,zonder de uilgaven,van adrninisttie eo ste waterlijn op nbericht ie stuit, Zeker niet doorI gehalte van 't water, en daarom zou Imen a et tding verlenging vanetdokaen vooret ,en et verkrijgen van geld op ongek50 dt Volgende off ici~ele bekendma- die oude beeren waren beuscb Ic waard zijn, omn van Kapitein VAN ZYL, oprieblen van verscbillcnde maritieme ,veere'n miltioer' guldens (f 1.000.000 S ill Amigoe van den 4denOct.gewiekst omn niet eerst C gaan parle- die w tel 'n auoriteit opl'n dat gebied is, etablissementen. komen e staan."
t ti vinken over 'lasnichten van zoo'n maat- eens tebooren ine.roogAdigoe, of e 4o Ondat zich v6r I terrein In Waaro is er van dien ingendiep
1k citeer letterlijk: nscsappij, en dan pas tot-I onderzoek kans zou zien dat monster WILTON- utgestreki en 12 vadem diep opper- prachtopzet uen weer ets gekoe
oDe Administrateur van Financinvan I water over te gaan. DK van 47000ton onze haven bin- vlak bevindt, waarin de itedokken Amioe zwijgt weer als 'n mof. aenachtigd o voor ens bhek Me dunkt, dat die ell uitevallen ddige almighty nen 3000 town droogdokje, WILTON, mijn o schepen wonder hindat gouver voor dnementseige- ,,nieur VAN DooietN vor mis te utvoering le r nu ti Kolonie Curaao, metKijk 'dollar 'ns hier. V66r danig debetn veertige- Toe, Captainhoolkameraa, oze'ndroogdokvaulpen n wone scheepvaart, n veilige igplaatset de veronderstelling, dat niet
en Fleer M. B. GORSIRA een nolariecl1 weest zal zijn, dat ze I mel 70.000 kom 'ns voor den dag, want sommi- krijgen. :zeer pecuniaire, alswel techniscbebe
et a u ilitendetij dacht wortleidint ver- erelaasaidn t &e oinot koloniale dan j e dan eersmet alle in te haven ge- van eOmdatet bouw oer tn gele ,,kosten anaanl't zoo moonder rgezetedok-l
achtrhaiui DisAa nleden voor 70.000 gulden 'n waterlei- Willemstad, wat zou dan die droog- boven den waterspiegel verheven ligt. ,ten voor het terrein (door 't gouverIendomo. opit eiland geegen geld in mekaar te kunnen waszetten. meerdaniac wel gemopperd hebben. ro Omdat 't terreie van 4A 5 .n veruimtlie igenoeg ,,nement kveoornams te verleenijkbij en Snof, to 'k zpeens weer in die Waarom is zulks 'n fiasco geweest ? Ben geen autoriteit opdit gebied, aanbiedt voor 'n eventueel noodige ,,zonder de uitgaven ,,van administratie
este werln opa'n beriche stuit, Zeker nies dat door't gehadte van 'thebbe w ater, en daarom zou 't mten vlief ding verlt I nenging van het dok en voor eklene schepen tot ,eaan- van het vwterkeerijgen vadn ged op ongeP de volendeofficiele bekendmarle- die oude-Hato-plaeereendooroze heusch te waard zijnom va-brug en KapiteincVANZYL, oprichten va na verschillen en smaritieme ,,veernooghmilliouden vagulndens(f put.000.000) k1"R in Amio van den 4den Oct. gewiekst om niet eerst te gaan parle- die wel 'n autoriteit op dat gebied is, etablissementen. ,oe esan
I gevinken over' stichten van zoo'n maat- eens te hooren in e.v. Amigoe, of ie 40 Omdat zich v66r 't terrein 'n Waarom is er van dien ingenieusen Ik citeer letterlijk:- schappij, en dan pas tot 't onderzoek kans zou zien dat monster WILTON- ultgestrekt en 12 vadem diep opper- p rachtopzet toen weer niets gekomen?
.Dle Administrateur van Financien, van 't water over te gaan. DOK van 47000 ton onize haven bin- vlak bevindt, waarin de te dokken Amigoe zwijgt weer als 'n mof.
Ke rachtigd om voor en namens het Me dunkt, dat die ellendige almighty nen te touwen, schepen zonder hinder voor de ge- Geloof 'tniet ver mis te hebben,
Restaur van de Kolonie Curagao, met dollar er weer danig debet aan ge- Toe, Captain, ontdop je vulpen en wone scheepvaart, an veilige ligplaats met de veronderstelling, dat niet zoo den Heer M. B. GoRsIRA een notaricel weest zal zijn, dat ze 't met 70.000 kom 'ns voor den dag, want sommi- krijgen. zeer pecuniaire, alswel technische becontract " an, waarbij aan nehebnkne bowreegewudb-dsudinbwrn, en 50 omdat de inham ten N.W. zwaren den doo)rslag gegeven hebben
ieten het aansluitenda rebht wordt ver- er helaas niet m66r in 't koloniale dan je dan eerst alle in de haven ge- van het te bouwen dok, met n wa- 't zoo mooi in mekaar gezet dok-plan leend, om uli o dit eiland gelegen geldlaatje voothanden was. meerde schepen en steamers naar 't terdiepte van 4'& 5 m. 'n vellige bin- op te geven, voornamelijk biy t maken
to-verne o.tsopoden artesische put- ls dat zoo, dan hebben we dat Schottegat zou moeten verhalen met nenhaven voor kleine schepen tot aan- van den waterkeerenden dam en 't te te admentsoren, en 20. waterlei- oude-Hato-plan door onze renze-voort- onze Emma-brug en lichtboel incluis voer van materialen en steenkolen drooghouden van den put.
woord daar, waar de giuverneur de twijfelaars nimet betrekking totf he! rendcnc t der bron,,en vn replik dient. Eigeilijk weet Z.E. to dezen aanzien niet beter, dan nogt ;ls i herinneriig te brengen. dat eeenige reservoirs zullen worden gebe wd o:, zekere waterreserve te kw,. k .n en een paar damnmen zullen w c .n opgeworden om het thans ci ,g nnog naar zee wegstroo,.C Ui w: r 0.gen te houden e. i J-,i ~ u doen drin:lgen.
Wat de bedneide rsr:v ish trei t, heeft d, A niu ns '-I- I ke rig vourgereke-td, d'. at 71ij ii : ginsti'e geval k', I-,'h ste. in ; t1 zullen zijn de szid do r 0,n enikel jaar van druogle heen t% lin. Up de voor de h ndi "ggend v'.i, die het blad dan ook steel: M: r wat d ni wanneer op rn cer te dro,.g jaHr, nog een twet.'-, ee'n die ee vierde droogja i vulgt' ?" blijft de Memorie van Antwoor wederorn het antwoord schuidIg.
En over den invloed v n dIe aan to leggen damnen, m.a.w. :vcr de vraag Imeveel wa--r, per m.M. egen b.v., tengevolge van de an to reggIn dammien op het plateau van Hale :neer in den grond za! during,, dan thains reeds, zoinder die damm, hbewaart de Memorie evenei.is eii diep tJilzwijgen.
Bij en tenlw .ordciigen stand vi zaken achiten i wij iCt uitgeslote., d:t (-k inar Mn enkel lid v3n dca K,lonialen Raad zich alswng dour den Oinuverneur zl late bel.zeni cm zijn stemi an het aanhangige waterv(;(rzienings:rtwerp te gevcn. MIeni icst zich erop voorbereid hC.uden, dat bodoeld C,;llege dat ontwerp met alge meer.e stemmen verwerpLt.
Zal dan de regeeriag, zeifs indien het advies van prof. KRAUS uit zuiver waterbouwkundig oogpunt, gunlstig voor bet z.g. pla.n-Molengranff mocht uiltvallen, de verantwoordelijkheid vuor de uitvoering daarmede ook die voor de katastrophe, welke van de eventueele rmislukking daarvan voor d' Willemstadsche bevolking onvermnijdelijk het gevolg zal zijr, op zich durven nemen ?
Wij gelooven er niets van.
De groote moeilijkheid, .waarvour men bij te nu te neinen beslissing staat, is liet totaal gebrek aan beschikbare positieve gegevens.
Ilet onderzoek is opperviakkig ge-weest; men heeft geen voldoend feitenmateriaal verzameld, men heeft als hewezen aangenomen dingen, die nog bewezen moesten worden en daarop theorieen en hypothesen gebouwd. Hlet resulta.at is, dat wij nA wel klaar voor ons hebben liggen een uitgewerkt plan voor eene wateleiding, maar iiet een plan van wer-. kelijke watervoorziening.
Curaqao, Willemstad dan, moest en zou een waterleiding hebben. -let was een schandaal, dat andere plaalsen in West-India, van veel minder beteekenis dan Willemstad, waterleidindingen hadden en deze plaats niet. Aan dien toestand moest en zou een een einde komen. Dies bet plan van een waterleiding opgezet.
Of echter voidoende water voorhanden was om zulk een leiding op den duur te kunnen voeden? Met een dergeiijke, onbenullige vraag verkoos het Bestuur van Curaga zich niet op te houden. De bronen van Hato
De bodem toch, bestaande uit groote en klcine koraal-en tufsteenen vermeugd met koraalzand, laat 't water zeer gemakkelijk door, ten gevolge waarvan de waterkeerende dam ter afsluiting van den put uiet dadelijk op den bodem kan gezet worden, maar diep tot op de vaste rots moot doordringen.
fleb no 'n idee, dat die vaste jots te diep ander w:'ter gezeten het.t en nog zit, vandaar dat 't vast-droogdokplan doodgewoon moest worden uitgeschakeld bij afwezigheid van 'n

fundament, van 'n degelijke keiharde ondergrond.
Geefechter mnijn opinie voorbeter. (1). In ieder geval 'n succes is 't iet gewtest, wat me nog spijten kain.
* *
En nu ik al boomende weer verzeild ben geraakt it, 't haitje van ons machtig havenbedrijf, nu vraag ik meteen even 't woord your een persoonlijk feit.
Pende indertijd 't vulgende onderde-streep
,Waaron willen de menschen me ,niet begrijpen ?
,,Kom ik met 'n tunnel voor den ,,dag, ze belachen me schouderschokskend.
,'n Tunnel ? Hoe krijgt ie 't in ze'n ,,hersens, idioot, hyperidioot!
,,Met 'n zweefbrugplan .... ze hou,,den hun buik vast van 't lachen;
(1) JAN PAUL heeft'thier mis. Die technische moeielijkheden van den poreusen bodem zijn pas voor een paar jaar geleden voor den dag gekomen, toen de C. P. 1. M. bezig was da r zijn sleephellingte bouwen, waarvan de uitvoering omni die reden toen onmogelijk bleek. De droogdokplannen van 1884 zijn afgestuit op bet bezwaar dat, bij den toenmnaligen stand van de scheepvaart in de West-Indian, die .nderneming nict rendabel kon zijn. (Red. Amigoe.)

vioeide~n inmers toch zoo rijkelijk ; datii I g g p g j{g j
,d e ci rn adl eeel k0NUBM HET INTERNATIONAAL
zi) wel eens drong hadclcn gelegen, "nOtiJl11 Ill z:onals !eeken, die vai ge,.logie niet heL minst- verstand hebben, niet EICIIRISTIS6II 6N6IES TE CHICAGO.
ophielden to verz kercn, moest wel een sprookje, een fabel zijn. Gouver- II.
neur en ir. Molengraiff liadden althans gedurenMl hun verblif CL- Het is wel niet doenlijk, binnen de thas gedurende hunt verblijf up Curaqao van dat z g. opdrogeti der Hato- beperkte ruimte van ons blad een br,,mven niets gcmerkt. eeriigszins volkomen overzicht te geoch deuvner en ir Mol ven van het grootsch gebeuren te
Doch de ,Y-uv,-rneur en it.,Molen- Chica 0 gra ff zag, tij ,ver het hoofd, Chicag. ant Ihun ne C solijke erva ring slechls -let is alles z66 overweldigendVri, i1. 92i ,ei~t to an orootsch van eucharistische pracht, en .at zij 2d ,'lt.l "; .cne,,, c, egelijk z66 -diep en wijd-strekkend niusi in t' s'c "e ,, 2 ~ "F van beteekenis, dat het nauwelijk; is nigszins erestigen; ,,drogen hjd" up Cu ra a hn ht cimi ca, 'te vatten. De ene indruk is al minchtigZer dan de andere. En hetzij i
Zij zulln echter rmeoeten toegeven, tiger dan de andere. En hetzii .gn dat de seizo.e 1921/22 en !922/23 et congres beschouwt, met de ooget:
bluiteg'owln.ig ien,. --van den wereldling, diealleengetroknen zij gweet e dat ok 192425 ken worden doorde uiterlijke prachtv
n11 zi iWVO~ i)k1924/25en machtsontplooiing, zich openbarend
wal den regen v: i'Atret, niet ontgin stig geno:inid kan worden,. in een kleurenweelde van goud en
Nu" 19r2526 cng herekkelijk rod en paarsch en geel en wit, en
Nu 195/26ar ,,g --berekklijki e wondere orgarnisatie die aio droog altiji is gebieven, begin i d wonder orgaisate die a
echterOvwaarhed v11, z.g.sprok-ien alien beheerscht on bezielt ; --- hetjes en labels zchi to a.ifesteeren; zij met de oogen van den geloovige, is het debiet der I .t-br.nnen terstn die al die uiterlijke pracht doortinteld
is het ,-Dietllcr I terstond "
sterk vernfinderd. en bezield ziet van den geest van het
Heeft zelfs deze persoonlijke erva- wereld-overwinnend en wereld-bering den gouverneur en zijn deskun- heerschend geloof, wiarvan ook hij digen raadsman nog niets gelerd? zelf de drager is in het binnenste van
digen raadsmaninnheg niets neleerd ?a
Schrijver dezes hot is uit al het zijn ziel en in het meest intieme van voorgaandu reeds gebleken-- is geen zijn leven; uit alles jubelt luide op voorstander van t plan-Molengraaff. en wordt voortgedragen tot de uiterste
Toch wil hij, juist met het oog op. hoeken van de wereld, een hymne aan het weinig grondige van hetoto dus- Hem, die 't middelpunt is van ons
le w ii grpdiev nhtttd s. ct nf p rhp l id~ cw nrldAito di

Commnice, volgde de plechtige opening in de rijk met banieren en guirlanden behangen kathedraal, stralend in een mengeling van kleuren, en als een firmament in duizenden lichipunten, Dit was de kronende glorie van den dag.
Een eindelooze stoet van geestelijken, van alle verschillende orden en nationaliteit, allen in hu; resp. kleeding; bisschoppen uit alle landen en windstreken, uit China, lndiB, Japan, Afrika, Azie en Australi; leder land was -r vertegenwoordigd. Dan volgde de Ridders van Malta, van het Helig GCraf, de Ridders van de verschillende pu-mselijke Orden. En ten slotte de Prinsef der Kerk, ieder met gevoig, wier schitterende scharlaken Cappa Magna word opgehouden door in het purpcr ckhe'ede dragers.
Geen schitierender bewijs your de algemernenheid der Katholieke Kerk d(n ZOO 11 stoet.
De aanblik van de kathedwaal bij 't binnentreden was in een woord verblindend. Uit duizend lichtbronneon in het fraaie opengewerkt gewelf viel een zee van licht omlaag, alles zettend in een gouden gloed.
Aan de evangelie-zijde was de majestucuze troon van den pauselijken Legaat, een nabootsing van's Pausen troon in de St. Pieter, en daartegenover de rijk-gedrapeerde tronen der elf Kardinalen.
En terwijl geheel de Kathedraal ge-

CHOCOLADE & Cacao van
Droste Korif el Cadbury i-2 1--4 T'ISCO EI/? d.

Mensiig & ( 0. Vrtegienor\vi ord ige
Vo

ver ingesteld onderzoek, met nadruk 'gIUU, CI l CLJ uCee UvC, wCtoCiJgu vuld werd door de geestelijkheid, la- V erop wijzen, dat zoomin vens tot de uitvoeing van het Al dadelijk bij de opening van het en i aanbidding in aandacht luistepla,,-MAolengraaff te besluiten, men ICongres op Zondag, 20 Jiruni, kwamn rend naar de woorden, die door midevenmi;n thans reeds met beslistheid dit alles tot uiting. del van de radio, namens Zijie Hli-
zou kunnen uitmaken, dat het niet fe Opening ligheid tot hen werden gericht. In eenr
voor uitvoering vatbaar is. magistrale rede, herinnerdeKardinaal e
Men weet van de w:aterwinning up Vonr de eer, dat het 28ste Interna- Mundelein eraan hoe twee en halves
Hato nog zoo winig af. Niets staat tionaai Eucharistisch Congres in ziin eeuw geleden de eerste blanke, een vast omntrent den i:vloed van ann te diocees zou gehouden worden, had Fransche Jezuiet, Pater Marquette, leggen dammen op de capaciteit der Kardinaal Miindelein aan den H. Vader niet ver vandaar op de oevers der waterreservoirs in den gro ; h is een ,,geestelijk bouquet beloofd van rivier geland was. Zijn eerste daad ?() "
walerreservoirs in en nrH,. C" mutie ,
schrijver dezes zelfs niet hekend of er cen million H. Communies. was een altaar op te richten, de H. ..
een onderzoek is ingesteld na.r de Kardinaal Mundelein's verwachting Mis op te dragen en de H. Commnuaanwezigheid van andere ondergrond- is niet beschaatnd, integendee; verre nie to geven aan zijn metgezellen. ( sche reservoirs, dan die in de bronnen uvertroffen. Nadat tot in de late uren ,Een stad, wier eerste bewuste uitinnden, van den v66rnacht meetr dan 3000 ademtocht, wier eerste oogenblik
let inste wat meii min:g eischen priesters, uit nile landen der wereld, van de geboorte aldus gewijd werd en met nadruk moet eiscien is, dat de geestelijkheid van Chicago had bij- door het Geheim der H. Eucharistie, dit alles behoorlijk ci grodig worde gestaan i he biechthooren van de schijnt met recht in Gods raadsbe- tC onderzocht. honderdduizenden van geloovigen, sluiten te zijn voorbestemd, om de
Of zouden wij het ervoor moeten stroomden in de vroege morgenuren: zetel te zijn, waar de eerste publieke
houden, dat zoodanig onderzoek reeds de 353 katholieke kerken van Chicago demonstratie van liefde, trouw en liceft plaats gehad,maar teleursellende vol. Uit alle deelen der wereldwarc ze anbidding voor Christus, Eucharisresultaten heeft opgeleverd ? saargekomen, ami gezamenlijk het tischen Koning, door de geloovigen
Mlaar dan ware inimners het plan- ,,bouquet e vlechten van H.H. Com- der Vereenigde Staten, op eigen bodein Molengraaff reeds hierdoor alleen on- mniires en ze den H. Vader, den Vader plaats vindt." herroepelijk verordeeld. der Christenheid, an to bieden. Dit Bijzonderen nadruk legde Zijne Hleiwas voorzeker een van de schoonste, ligheid in zijn adres aan den Kardinaal- B Naschrift van de Reaacie. meest indrukwekkende gebeurtenis- Legaat en ann het Congres hierop dat
Evenmin als onze lezers heeft de sen van het Congres. Meer dan 5000 met alle krachten bevorderd worde de schrijver van bovenstaand art. in de H.H. Missen krerden opgedragen in de terugkeer van onze afgedwaalde broeN. R. C. zelf meer eenauwke verschillende kerken, en op de veer- ders tot de Moederkerk, opdat ,allen
herinnering van hetgeen de Amigoe fig hulpaltaren in het Coliseum opge- edn zijn."4, e richt.
over het plan Molengraaff enz ge- iesgepend, schreven heeft. En dat verleidt hem ,,Bij weinig gelegenheden in de ge- Zoo was dan het Congres geoped,
tot eerign, die j net kan ver- schiedenis der menschheid" schrijft en de afdeelingsvergaderingen, waartooren o eijen Father Duffy in de ,,The World" op pelgrims van meer dan dertig taanwoorden of bewije nzijn in Mn enkele stad, op 6n len samenkwamen, om in opdracht
Wegens plaatsgehrck kunnen we enkelen morgen z6dveel zielen komen van Zijne Heiligheid de H. Eucharisdat dozen keer niet uivoerig toelichten. Daarotn bewaren we dat deelnenen aan het Brood des Levens; te beschouwen in verband met de naschrifl tot de volgende week. en het schouwspel dat Chicago te aan- verschillende uitingen van het Chrisschouwen gaf, werd naar verhouding telijk leven konden een aanvang nemen., . herhaald in alle kerken van de Chris- Aartsbisschop Sheehan van Sydneyp
tenheid, tot zelfs in heidensche stre- Australie, zeide dat hij allen zou uitKINDERKhEEREN ken, zoodat een reusachtige golf van noodigen tot bijwoning van het Congebed opsteeg tot den troon van den gres te Sydney in 1928. in alle maten verkriigbaar Aerhoogste. i
Op deze opening, iijk aan inniglheid door de meest innige vereeni--bij TISCHER & Co. ging met Christus-Koning, in de 1t.
,,met 'n kanaaltje, 'inea recta van haven wordt ontzegd, maar moeten ,,Duur van dit irriteerend getoeter sche indrukken, de haren te berge ,,Isla naar zee ....sclici nit, jo, ik worden volgespoten langszij de spik- ,,hangt dus heelemaal af van hun te doen rijzen van den in de rmoder* kan niet meer. splinter'nieuwe pieren van de Caracas- ,,vindbaarheid, en meerdere of min- ne techniek vergrijsden K. XIII' t
,,En als ik 't nu zou durven be, bani, op straffe van, zie artikel zoo- ,dere graad van dronkenschap, waar- major.
,staan de idae te lanceeren, om stea- veel. ,,in die passagierende mannetjes ver- En toch beschouwingen van 'n bui"
,mers die slechts hier komen olie- Niet met mij eens ? ,,keeren. tenstaander, die zich nooit in 't il"
,,buukeren, buitengaats,doorpipleiding 't Kan gebeuren, maar dank dan O. ,,'n Patent-remedie zou 't zijn, om lieu van zulk 'n gewirwar van krall ,,van Isla naar zeekuni vol te spuiten, L. H. op je bloote knietjes, dat ik ,,al die wandelende rumvaten onver- en buizen en slingers en periscopell ,dan zot je's wat hIooren." (Sic.) geen lid v. d. Kol. Raad ben, want ,,biddelijk v66r donker door de poli- heeft bewugen, openen soms hoogst
En u, zoowat precies 2 jaar nA dan zou ik net zoo lang ,,meneer de ,tie te laten oppikken, dan zijn ze verrassende gezichtspunten. datum van dit geschrijf, zijn ze met voorzitteren', tot ik mijn zin kreeg. ,meteen Y nuchter, als ze aan 't werk En nu is 't welletjes. 'n vaartje zoo'n buisleiding ann 't leg- Nog lets, ook al in de lijn van onze ,,moeten. Heb nog nooit zoo'n massief-teC&t
gen van Isla naar Caracasbaai, 'n af- haven. ,Luister 's hier, ik ben geen des- nisch artikel gepend.
stand van ongeveer 40 K.M. Een van onze hoogachtbare Raads- ,kundige, maar ik maak nme toch Of ik sors solliciteer technisch if"
O, zoo Koos, neem daar s.v.p. nu leden klaagt in doffe sombere tonen ,,sterk, dat met lichtseinen over en genieur v. d. Isla ;e worden. eens goed nota van, over 't on-gemotiveerd irriteerend ge- ,,weer van steamer naar brug, ieder Neen hoor, dankie wel.
Wie heeft er nu weer gelijk gehad ? toeter van brug en in-of-uitgaande ,,vaartuig even veilig 's nachts zee Hier tusschen mijn cactussen e 't Doel, wat ik met die buisleiding steamers tn 't holletje van den nacht. ,,kan kiezen, als met al dat onzinnig geiten en ezels en zwartmanietjeS OP heoogde, was, oni onze haven te ont- 't Is zoo,. volkomen eens,'t valt niet ,lawaaigetoeter." mijn eenzame buitenpost, leef ik We
lasten van steamers, die bier geheel goed te praten. Aileen spijt 't me, dat Als Curaqao een havencomplex rijk zoo gelukkig, zoodat ik zelfs nog ino" en alleen binnenvallen om olie te 't genchte lid de,,Amigoe" niet schijnt was als b. v. Rotterdam met Maas- 'n voet op de Isla gezet heb. bunkeren, omn zoodoiende onze oever- te lezen, want reeds jaren hr behan- en Waal- en Rijn- en Schie- en Nas.- Schaam je, Jan Paul. verbinding meer stable te maken. delde ik deez anti-Morpheusieke stof sau- en Persoonshaven etc. etc. etc., Heelemaal niet.
Praat me nu niet met wijsneuzig in een mijner Amihoe-causerie's, gaf allemaal 's nachts badend in 'n En nu Slamat tidor!
dddain, over die stuk of wat bun- zelfs 'n remedie tegen dien lawaai- zee van electrische booglampen, Officieren en bemanning v. d. K.X111 kerschepen,, die 't contact tusschen kwaal. wat, zoover ik me herinner, de dan zou ik heusch zoo idioot niet weten jullie nu wel wat dat betee onze beide stadsoevers weinig of niet geachte spreker nu juist niet gedaan zijn zoo'n lichtsein-idee te lanceeren. kent ? d
zouden beinvloeden. heeft. Maar voor ons eenig haventje be- Neen ? Wel, luister. Als ge
Heb deskundige opgave gevraagd, Ik schreef 24 Oct. 1918. faamd in geheel de West-ndie om kroon gezet hebt op dat kranig bra
en ra nu 'ns, hceveel van die booten, 't ,,Weet ge, wat ik toch zoo aan- haar, nA zonsondergang zoo bij uit- vourstuk van echt Hollandschen eine, vorig jaar en nu tot 1 Juni 1926, hier ,,stellerig vind in ons havenbedrijf, dat stek spookachtige donkerigheid, is dit gie en durf, en uw trouwe K'aatje zijn binnengeschroefd alleen om vol- onophoudelijk getoeter bij nacht en beslist je aangegeven methode. vastgemeerd aan de Tandjong-Priolt gespoten te worden ? ,ontij, als er 'n steamer op vertrek- Probeer 't 'ns. pier, dan zal, klokke 3.38 A.M.
Precies op den kop af 492. ,,ken ligt. * 't champagne knallend welkomstfe
Dus en ziehier mijn conclusie, ,,Mijn wieg heeft gestaan dicht bij tijn, 't roerend speechslot van de
waar geen speld tasschen kan- dus ,de Rotterdamsche Maas, weet dus Heb in mijn vlegeijaren gedweept feestcommissie-president U in deoo0 2X492 of 984 maal hebben in 'n tijds- ,,drommels goed, hoeveel lawaai in- met Kaptein NEMO en ze'n Nautilus. ren klinken: verloop van nog geen anderhalf jaar ,,en-uitgaande booten gewoon zijn Als onze duik-log6, ik bedoel onze Mijne heeren. Nog eenmaal prosit honderde gehaaste mopperende tro- ,,te maken. Maar geloof me, 'n Hol- roemruchte K. XIII, nu a.s. Maandag Ad fundum, en Slamat tidor. wat vt pen menschen v66r dien open brug ,,land-Amerika lijuer gaat er 'savonds maar geen al te matineuze bevlie- vrtaald beteekent: Naar bed,n moeten staan wachten, wat met mijn ,rom 11 uur heel wat kalmer van door, gingen krijgt, om er van door te gaan, bed, zei Duimelot. voorgestelde pijpleiding naar zeekant ,dan menig stoomertje hier, dat ie met dan hoop ik nog als Cura~aosche Tabeh! heelemaal niet noodig zou geweest ,,gemak in een van ze'n ruinen kan persmuskiet neer te wieken in haar zijn. ,bergen. Elke vijf of tien minuten geheimzinnig ingewand, om v66r al- San Wiltihrordo, Jmli 6I2.
Hoop spoedig ':n suppletoir nood- ,,begint de stoomfluit te brullen, en les, haar intdrieur critisch te vergelij- JA PAt.
wetje in de Curact. Courant te zien ,,en dat burengerucht duurt net zoo- ken met dat van mijn dierbren Nau.. waarin steamers, die hier slechts olie ,,lang, totdat dr- geheele henanning ti/us, en later door 't lanceeren onder- -: komen bunkeren, de toegang tot onze ,aan boord is. de-streep van mniju maritiene nauti-
D .. _ .... t .. .J .. Alhnrf Mnnrr 2 f fnnt v nianrra Amh hfenndar r il b..
Am bVe & d^1.4,t 4:C f fAlbert Montra assis-tt ..vrIfr m nhs drw cIl I Y1 in na wo

ue aarU evin s1nericten it me on Oi .ie. ,p .u Y. fUUUU,,IUIF Ujo., M uIU Agl il UIJL 114151M .
't is zoo zachtjes aan in Holland Hoezeer de school voor ambachts- Deze week Donderdagmiddag even op Sumaagewoonte geworden, dat wanneer onderwijs, door den C. R. K. Volks- v66r 12 uur kwam deNederlandsche
op Sumata. iemand z'n vijf en twintig jaren van boud geopend, in den smaak valt, duikboot K. XIi voor onze haven.
0tn8 eupr atofvuteutrouwe dienstvervulling viert, Hare blijkt wel uit het feit, dat zich Maan- De Commandant Luitenant ter zee
0tvangen per kortegolf vanuit den! Majesteit de Koningin hem een konink- dagavond 40 leerlingen aanboden, om lste klas L. G. L. VAN DER KUN wachtte
Haag Vrijdag 2 Juli 6.30 p.m I Zilveren Professiefeest. lijke onderscheiding schenkt. den te geven cursus te volgen. Door niet eens de komst van den loodsaf,
Een detachement genie onder be- Maandag a.s. zullen vijf Zusters van Als iemrnand zoo'n onderscheiding gebrek aanr plaatsruimte, en tevens doch stuurde zelf zijn schipmeteen vel van den kapitein A. Treffers is'het St. Elisabethsgasthuis feestelijk verdiend heeft, dan is het wel ALBERT daar niet alien leerlingen op dezelf- flinke vaart de haven binnen, voer aar de Westkust vertrokken o den dag herdenken waarop zij, vijf MORARS, gedurende vijf en twintigja- de hoogte van praktische kennis d66r naar het Schottegat, waar de noodlogies in orde te make waar -en twintig jaar geleden, zich voor ren de trouwe helper, de rechterhand staan, werd besloten ze te splitsen in loods de leiding overnam, die de boot
toe de Lombok-Barakken van het eeuwig verbonden hebben aan haar van de Dokters en Zusters in het Hos- twee aideelingen. A en B. A is voor terugbracht naar de haven en vastViiegveld Soeka-Miskin zijn meege- Hemelschen Bruidegom, door de H. pitaal St. Elisabeth. Dit is in dezen tijd, de meer gevorderden, B voor de be- meerde aan de Handelskade dicht bij nomen. Ecn atal gewonden wordt Professie. nu er een geest van onafhankelijkheid ginnelingen. het Waaigat.
te Padang-Pandjang behandeld. Er Als er in het even van den mensch is vaardig geworden over de wereld, De lessen voor afdeeling A zullen Zoowel bij het binnenvaren alsaan zijn 30 licht en 20 erastig gewond. een oogenblik is, waarop hij zic te- een geest die zich op Curagao ook gegeven worden op Maandag en de ligplaats genoot de K. XIII enorm
De zwaar gewonden worden naar gelijk groot en klein gevoelt, dai is reeds in sterke mate openbaart, geen Woensdagavond, van 8 tot 1( tunr; veel belangstelling der talrijke toePadang gezonden. -let hospitaal tedat wel op het oogenblik der H1. Pro- geringe verdienste, en ward om eens die voor afdeeling 8 op Douderdag- schouwers. Die groengeschilderde Fort de Kock wordtvrijgemaakt vorfessie, waardoor de mensch vai alles uaar voren gebracht te worden. avond van 8 tot 10 unr. romp; dat vervaarlijk karon op bet
gewonde Kock wn van Bapitoch, welk gebieaakt wat hij bezit, het edelste enkostbaia- Albert kennen is van hem houden. Jammer, dat men door gebrek aan dek; die zonderlinge commandotoren, gewondietn van Bapitofgezch, w. De doktoree at hij bezit, et edeist en kostba-orod Geen die zooals hij de kunst verstaat plaatsruirmte verplicht was enkelen, die mast van de draadlouze, die daa: Veronderstelen, dat er meer dooden zzee bevyoorrecht en b1)gadigd omrn door een scherisend woord de die eerst Woensdag 1.1. kwamnen op- hoog boven uitsteekt, die twee luiken, erdanderstellen, dat er n zijn, wiji de wordt, dat hij bevoorrecht en geadheel bij-gd zieken op te beuren, ze een oogen- dagen, af te wijzen, en ze tevreden waardoor de bemanning binnen die
snelheid vn de instorting der uil- ,zondere wijze mag toebehooren. blik nun lijden te doen vergeten en te stellen met de toezegging, dat ze geheimzinnige wanden afdaalt; die zen dermnatewas, dat redding van de Dat oogenblik van Gods geheel een giimlach te touverenophun door begin 1927 voor deefiname ann het geringe hoogte van bet dek boven binnenshuis vertoevenden vrijwel on bijzondere bevoorrechting zullen met pijn vertrokken aangezicht. onderwijs zosden in aanmerking ko- het water uitstekend; en nog zooveel
innogelijk was. Er zo 51 c oden on- dankbaarheid en jubel gedenken d 't is Maandag vijf en twintigjaar dat men. meer, geheel en al afwijkend van alle
Ilogelijk was. Er zii, 51 dooden oil- Albertamrhede en ubelenedenker, n
der de puinhoopen van daan ge- Eerw. Moeder RuHlNA, en de Eerw. Albert met de Dokters en Zusters is Regan. andere stoom- en motorbooten, die
haald. Vermoed wordt dat nog velen Zusters RICHARDA, ROBERTHA, SECUN- roedgegaan, overall de weidaden ver- Gisteren rnorgen en n' g een Leer haerinnenale n ge wo
daaondr lgge. D scukkn drenDA n CPRINA.spreidend van zijn good hart, zin vG-Isenioreenng enkr haveni binnenvallen, geen wondered
daaronder liggen. De schokken duren DA en CYPRIANA.I e wkkrgn eildesaendt
Voort. De militairen verrichten schit- We] zijn zij waard, dat wij ze kro- anderlijk vroolijk en goed hurneur, doze week kregen we iii do stand een dit alles veel bekijks en veel bepraats trend work. vorrtn non met hot silver unzer dankbaar- steeds tot alle diensten bereid. Z1aar >uitjes regent. Ht going echter Igaf en nog zooveel ruimte lie oor
rd rAneid en vereering, de Bruiden, die vijf Albert, den trouwen adjudan nit boven en paar illineter, dus gissingen zonder eind, hoe het daar
Voortdurend zijn zij bezig met op- held en vereering, de Bruiden, die vii van Dokiers Zusters onze hartehijke voor 'n regenbak van luttel beteekenis. binnonin wel zou uizien. ledereeu ruimen. Geklaagd wordt dat de bevol- en twintig jaren, door arbeid, offer en gelukwenschen ficleele bericten staat verwonderd, hoe die bearing
king geen hand uitsteekt. Nogsteeds gebed, haar leven geheiligd hebben Moge he hem De kommies der belastingen op staat verwonderd, hoe die beginning
heerscht er een paniekstemning. Ver enGods glnrie bevorderd, in der; Moge e a et de egene zijne no tAibae di ger i bsiatingen t le zoo frisch en blozenduitziet, n
Schrikkelijketooneelen speelden zichdienst der Christelijke naastenliefde, vole jaren met do Zusters mode te Asiba H.J. Veger is in activiteir her-i zoo veel dagen haast zonder lichaarsaf in de chineesche en inlandsche Aan allen de hulde onzer dankbaar- werken Charitas, de dienst der Christeij- astingod en de tijdelijk hulpkommies der beweging in zoo'n beperkte ruimte wijken bij de instorting van de stad. held, onze hartelijke gelukwenschen, Z ke Charitas, belastingenopgenoemd eilandM.Wid na zoo'n intens inspannend werken
Het donderend geraas duurde enkele tegelijk met een vurig gebed tot den Ziju schoo zal gront en zijn kroAa is ervol ontheeren it dieP. F. J. Hendrik. e zijn opgesloten geweest. seconden. De heele handelswijk is Gever van alle goed, dat Hij zijn C zijn. .Aan de heeron P. F. J. ndriks, Als men daarbij weet, dat in HolVerdwenen. Te Soengei Boeloe is Bruiden sparen moge nog vele jaren, Verdronken. W.F. C. LA. Neterwood en. A. Ri-land en lndi, waar een duikboot
I 1Frng.chardson is ontslag verleend als le-'gsaimer s d eann,(e
allies van Steen verwost. Er zijn daar opdat zij, na sier op aarde met goiud 'en rter s onnn oen g rE d is -e station end is, de bemanningie
10doedseine gew dena~ae it en r ) eire jrk 1 i Madurcez oo vndenz en aouneenta ogira oeest.digr- hle do iotdtoede e ahep osrite
17 dooden en 8 gewonden. Kota Ba- gekroond te zijnr, ill den Hernel de n Veertien dagen ageledoen zijot drieden ven heren C. iartaiedorf. C. R o- des nachts nooit eand boord ogert, uroe heeft weinig gleden, ook Pasar kroon nogen verwerven, die Godyoor vissehers van Aruba jamreriijk un denhuis en .E aren als.Z00!datgnooendlatsrte a
wode n Van andg e e fde e in e neop i van het o s i tl M e C en hewleven gekomen. Uitgegaanom e denh uis ell B.j. Erne uels zijn als zoo- -dat er geen voldoende plaatsruimte in Robo is or good afgekurnon. Verdorop, zijn getrouwon heeft weggelegd. btlvngkmn iteano o
in de richting van Padang-Pandjang Van de vijf Zilveren Bruiden, zj, visschen, wierpen zij in het kanaal danig benoemid.e boord is, dan begrijpt men enigerligtdallesin put Te Penjalangpin zij de Eerw. Zusters RCHAURDA (in de et anker ut. 't Was in den vroegen De h eer Dr.K.E. Feher is benoemd mate, hoe die bemanning zich gedult wooden ellen pui8 gewond en. Te Palanin- wereld arnna Dekkers) e ROBeRT i A morgen. Ide boot bevonden zich tot gouverlemients-gieeskundige in'rend e de reis in die beperkte ruimt jwan zijn 42 wooden en velge- eMaria de Groot) ier werkzaaeT ge- Victor Maduro, zijn zoon en schoon- Curaqao en aanvankelijk blast met heelft moeten behelpen, en dan verManzin42do dJli 6 ve g- (ar Gruthui wzoo vanVMverdrkonmiddeijkdenstvandeadjuniden haven- n quarantaindiens al- wodrt zich ne nd awonden. Van andere afdeelingen is weest in de verschillende gesticlten zon, en nog wteni matros. Plots de aen elated ten a w n ert nienanddat gev
iif.g geen bericht. De assistent-resi- van het Hospitaal, Mtonte Cristo en kwani er een zware golfslag, die de hier en degouvernements-geneeskun- rende de 12 dagen van bet verbliji in
(ent van Padang-Pandjang heeft met Zaquito, sinds 15 Augustus 1903. bIot opzij gooide, en daar ze in plaats digoevan R. M. Rbles is definitief onthea- donze haven, de officieren en verdere e grootste oelijkledetkapen, De Eerw. Zuster SECUNDA (in de van zad, e zwaar losliggend ijzer yen va d waarnming va den ha- bemanning in hotels zijn ondorgedo gose oiiaei t k ampena- wereld, Maria Swink) kwa rn hier aan als ballast in had, kwan ihet gewicht ven- en quarantainedienst alhier. bracht.
ang is eon puinhuop, welke anle be- op 26 Augustus 1905 en is sindsdioi teveci op n kant, met het gevoig, De kommies-verificateur der belas- Over de reis vernamen we, dat do
Schrijving tart. onafgen h eelebroken werkzaaAg nt i geweist bij de dat de boot omkantelde en alien te tingen alhier H. j. Quast is geduren- K XIII van Holland tot de Azoren met
"Chrijing trt. o adoebdoenveortien dagent i vr Ijsolng van voel storm to kampen bad on daarvoo
Mnid a de ms lj verpleging der zieken in het St. Eli- water raakten. Een ervan, de schoon-'de de veertien dagen vrijstellia ls e aen ade aar
Moaandg5i i 6 p. sabeth's Gasthuis. zoon van V. M. verdronk onmiddelijk, dienst van den adjunct-commies R. D. een dag later dan berekend was aanDe aardbeving in het Padangsche er MA (Helena Vader en zoon wisten zich nog een de Arends belast met de functienvan kwam. In Huerta, de havenplaats van
heeft Padang-Pandjang bijna geheel Gorissen) en de Eerw. Suster CYPRIANA tijdlang boven water te houden, doch subontvanger der invoerrechten en ac- de Azoren, as geen gelegenheid voor
liet ~~~~ ~~ ae juseana0odnngmtb- ome a ucsivlj over-zln uen hv erdrinkte. ij elf eeftdegernderi s edoe 0 etr
Verwoest. met uitzondeing vanhet (enrica v. Kaathoven) kwe estn t ten sotte pgven. En cynzen. d banning m in een hotel to
Vpterwst SMit uitzgedood igVan hot(rn- casgast uon) wan evvanu 's ogn viertotviss middags0d1urdeodeoreis 17a dagenediemonder
militair kampement zijn anile gouver- Curaao an op 3uli 1907. Na ge ofschoon de vierde visscher, een uilt- alogeere n en edaarom bleef men
lementsgebuwen geheel of gedeel- durend langen tijd zich nan do v et- steknd zwemmner, nog een poging l maar n dag en kon men ie
p.en de r iek ingo ebanm e ei n Zato reddnc, wa baa' vo n an din
kenopmidenJaa aarenme. che, asgedredeal iejaen af- i d o AnemoOrma e onen, tder galas ek. venkvaueeniegva
tlijk vernield. Daar de k seeste lijken wipleging der zieken te hebben dedie wed Na e t me t he etaa d van een duikbootswaa
vnor det i erepen. eta chem, helaas, niet mogen gelkke d eilanden, twee dagen langer blijven.
oode n begtver 1 wr DHij zag vaider en zoo jammerlijk yor cD groos duikdiepte van do boot
(,pruimingswerk langzaam vordert, iS her 1918 tot overste van Zaquito beiet juiste aantal dooden nog niet be- noemd, en was successievelijk over- zijn oogen verdrinken. tlij zelf heefL gedurende deze reis bedroeg 40 Metro
kend. Een Europeaan, de adjudant ste van Monte Ctisto, van het St. Eli- zich bovoen water weten te houden Van Las Palmas tot Cura
apotheker Smidt is gedood. Van er- e weevan 's morgens vier tot's middags. duurde de reis 17 dagoen, die onder
spthr oetalit meijk oo r Vanl- zabethsgasthuis on thanks wo er van
Sie uengeun e t deerre ee Mnte Cristo. Dvr Eterera der Cy- vier, toen hij dood-op e totaal uit- ; alle opzichten zeer gunstig was. i
stibte geregkel and. SErpe ot.eMartteArbalit m es t lde, ijIntiua i d BltbCyUrehtde
en overkomen is tot dusverre ns priana, thans werkzaam op Zaito geput op 't strand gegooid werd, in al nod n dwas er geen enkele ziin
Veromon. 3Juli zijn lichte aardsehuk- aan de verpleging der armed melaat- de iabiJeid van Zanto blanco waar aan boord. En dat is een bijzio
ken op midden Java waargenome schn, was gedurnde al diejarn af- hij door Anselmo Orman gevondender aaneluk. Den een u ziekootegea
Iwt Oranjekmuis hooP eon nschrijvi waerd. Na een tijd met hem gewerkt' aan boord van een duikboot, w
en te Solo. De muurvan het p st-d verkr 1 tignone-rie d armnzgvrerehji ndctedvnd ados pd
Oran tekFrts e Kok iszr wezge loen era e e to hebben, gelukte het den dokter de' TASDIA BRANC. geen geneeskundige an boord is,
your deoslachtoffers geopend. A.nota' tetihgn
neldt 3 Juli uit Batavia: let aantal i on levensgeesten wederom op te wekken. e AFC CA en fatsoenlijk e ligging en verfrisdooden bedraagt totdusver 198, waar- -sunvDit droevig ongeval heeft groote schingGXoar den lijder.
tOnoloer de reeds gemeide een nje Eu-n k verslageoheid gewekt wonder de vis- *kaDr. dr. VENING MEINESZ, die nietot
Peaan. 70.000 menschen in de afdeeling scher-bevolking. CAIKU de Marine behoort, maakte de roeis
Padang-Pandjang zijn vrijwel alies Dle ,,Ina Vanterpool." Anere ogevallen mo alleen voor een wetenschappekwijt. Milioenen zijn noodig. Het be-Dn iruzijn n eader el, ni. om door de pr
Stuur doet al het mogelijke voour ulp- Vorige week Donderdag iddagweek geraakte en van d be-en met het nieuw verbet uee atkwam de na Vo ntespool hier binnen n geersgelien kdde
Verleeing en heeft de levensmiddelen oatermanning van eon Engeshe brik, die slingertoestel van ht Metereologisch
ist ie n vOtruk wer Zatdag d. a. .ar t Aruba ligt om monest t laden Zbij enstituut in de Bill bij etrcht don
BRNTESdedeortgeregivd. St. Martin.a rfn et an d ep te n gen
Padang 7 Juli. Weder is een NW YORKe PT O Ofiiet aan bord gaan to water on vor, eande
Zwaro schok govoeld to Fort do Kock Wati bebbren zo vutrngwokti on,: dronk. ntr jMpORTE8 EinSiiii 'den aistand en sploten on hougten
en to Solok. Do muur van host- geede areldat dit vnrkzobiegwounde, Naug mon zegt, venkoorde bij in ,ur eYLONU 6.'n dichthoid van do aardkorst op do
kantoor to Fort do Kock is zwaar be- georo,' tatvndrnosca..zwaartokracbt on aantrekkingskracht ~zoo geheel onvorwacht, tegon donsa n onschitp hIdraad.as.ost.o
Scbadigd. Hot huippostkantour to St-gowonen rogel, zunder eenigo aan-' Torwijl do ,,on0a op hetmer r Thi e Ovder drdestn van t ondzo
tinSloekan ri onikbastrte. eo woni-, kondiging of waarschuwing. van Maracaibo was, up zijn terugrois, OJver. kn dento r saeo n odoerzworti~nSolo is nbrikbar. D wo i Wij begrijpen niet, wat or te en kan naar Curagao, vormiste men eon den be-ikndfnte asenorelwr
gon van hot spuorwogpersonoel zijn' in zoon erg h in ge B.Co.t nnin.Alswr feohde don nitgosproen, wannoor hot grout
zii O' eih nbt1o.C niet aiming e r oct dch I gotal filmrollen, waarop do photoSowkba iseodn ib. Der munee- plaatson, on dat in hot rodactioneol IhiJ over ond Mealen nverdro-'7 dat'rphsh ure oo e sigr
Snbewo bar gowrenun o ot Chinde le op e o en kgene-e n t s e ol tl agte o d ir ot ikl
Van hot assistentresidontskantour loP godst opgrozion okgoeponcen bor lennons.ndron-grapese curvoekndoo biet lngkerSoodah Loentoe is omgevallen. Overall kost Daurzinemng ade ovezn01drsoneon n4. en later do gogevens orvan zijn uitboerscbt eon zonuwachtlge stemmingdg van conrespundonties of goode- gorokend.
din IDo prueven met do underwaterilot aantal doodon is thans gestegen ron belang hebben don inauwkounigon Zijne Exc. W. G.E. A. D'ARTILLAC "' klosgae adnmne uc
lot 400. tvertrokdatum to woton. BRILL, Buitengowoun Gezant on Ge- !kunden albhans niot in voortdurende
ANETA. -vulmacbligd Minister van H-. M. do y ". samenwerkung met do slingerproovon
- ....Roningin. to Caracas, heeft namons do /
Reern,-nVnzul a in .gerogeld wordon vuortgozet, orndat
rrrna egein anVneueaaaiije"nr- hot toestel, wat nauwkourigbeid beED[,D"llJV1TE ,fS IVS. Exo den Gouvernour, Dr. N. J. I. g .. 5 rot, ic aa d vowahtigo
BRANTJES do decoratie van Gnuo ir tbean, itord deewahine
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO, Officier in do orde van Simon Bullivar nobpa n iworndo o, cirenonbe

CURACAO AND VENEZUELA. overhandigd.Hd
Himnin et n disdom 1dedofiieen e e
SAILINGS DURIN G JUN E. Onze eerbiedige gelukwenschen. huniverblijfagedurenhier dalle m2 noglijke
Imtsanning toduronen.Do1den vant
S.S S. .S .. K. Onderwijs. -.ntspannng te bezorgon. De militaine
I 9 2 Maracib Tacira Wra.o o Lada wrasascantine heeft zich belast met d
1 9 246 6Maandag 1.1. is de nieuwe school-- organisatie van verschillende autoMri Tci CrooIil op Jandoret geopend, en begonnenj De Glaxo-melk is voor kinderen tochten en picnics naar Sta Cruz,
met 171 kinderen, onder de leiding onovertroffen. Westpunt en Caracasbaai, enz om hen
Leave NEW YORK . June 2 June 9 Junc 16 June 23 June 30 de Eerw. Zusters van Roozendaal. i e oenig afwisseling en voerpozing, verzet
Arrive SAN JUAN. . 8 ,, 1 ,, 21, 29 July 5 De Eerw. Zusters van Schijndel te Mensing & o.en afleiding te bezorgen na het eeni-,ave ., 8 15 21;! 29 5 o i ,l n d rg e i sp n e
Arrive CURAQA O . . . . . . . 7 Sta. Rosa hebben de leiding van de tonig, langdurig en inspannend leven
Leave ,, .. .. . . .... ....... S school op Montagne ?overgenomen. r nwrir in de dagen die achier den rug, maar
Arrive PTO CABELLO. ...... ................... ,, 9 u l ook weer aanstaande zijn.
eave L GAIA June 10 j.....une 17 June 2 July 9 Wij wenschen officieren en bemanArrive L A .'G UAIRA J 0Je 17eun'I"2 :iuly "In 1 "
leave .0. 12 19 24,, 3 ,W 15 K s I a ning een hoogst aangenaam verblijf
Arrive PTIO CABELLO.... . 20 ,, 25...... 18 nklike West-Indische MaIdenst. opons eiland.
Leave,, ,, .. . ,, 20 ,, 25 . . 16
eave Arrive CUJRAAO .,June 13 21 26 July 4 ,, 17 VAN CURAQAO
Leave. .M 1 21 261 ,, 4 .
Arrive MAR;ACAIR-O 14 22 27 5 NAAR Pto. Cabello, La Guaira. Trinidad. Barbados en Europa:.
Leave MARACAIBO. 1 2 July 327 ,, SS. "Oranje Nassau" 15 Jull
U AS20 ,, ft 4 ,, 11 .... SS. "Venezuela" 5 Aug.
lea:rrive CURA. 20 27 ,, 4 11 July I8 SS. "CrijnsSen" 29 Aug.
Arrive PTO CABELO 21 2. .... I NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristobal en Pto. Limon:Le Arrive PTO CAEL .: 21 . . 5 ......... SS. "Venezuela" 22 Jull
Le Arrive GUAYRA .. 22 June 28 516 July 12 July 19 SS. "Stuyvesant" 5 Aug.
leave ,,LA GUAYRA,, 22 June 28 6 J, 12 19 SS. "Van Renaselaar" 19 Aug.
Arrive SAN JUAN. ,, 24 30 81 14 21 NAAR Pto. Cabello, La Ouaira, Cumnan, Pampatar, Caripano, TrinidadCOSTITUYE
-eave 25 July 1 81 ,, 15 21 Demerara, Paramarilio en Europa: *
Arrive NEW YORK . july 27 7 13 ,, 21 26 SS. "Nickerie" 20i21 Jul.
....YO.......7..NAAR New York: PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA
july M AAR New York:
I .. ..ISS. "Flora" 16 lull. NUTRICI6N, TUBERCULOSIS,
S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curaqao for Maracaibo SS. "Prins der Nederlanden" 19 juli. COREA, AMENORREANEURAS
SS. "Prins der Nederlanden" 19 Juli. coREA, AMENORREA, NEURASJune 3 and July 8 returning sails from Maracaiho June 13 and ]Juily 18. SS. "Medea" 23 Ji. TENIA, MAL DE BRIGHT Y CONFor further particulars apply to MADRO & SONS SS. ,,Amor" 30 Jult. VALECENCIADELAGRIPE.DEPUL.
S. E. MADIRO & SONS. Bovendien wordt een geregelde dienst onderhoiden tusselien Curaqao-Maracaibo MONIA Y DE FPIEBRE TIFOIDEA,
gent- v. v. met de S.S "Amazone", "Baralt" en "Brion".--..
The "as

familiar

as

phrase Buick"

st y
suggests that you see

and

drive

the

car

that others use as the

By Dodge Brothers, Inc
Did you ever see 1500 automobiles at one time?
Parked in one place they cover more than 2,557,160 square feet. Driven in a line, five feet apart, they make a parade more than 5VZ miles long. Tearing Car
Packed for shipment they fill more than 825*freight cars.
Sen And yet this is simply one average day's
output at the great Detroit plant of Dodge Screen Commercial r Brothers, Inc.

Standard

before

When Bette Automobiles Ate Built, Buick
Will Build Them

of Comparison

you

your

spend

mon

Chais D.Etw~r~d

Production on this vast and ever increasing scale permits economies in the purchase of equipment and materials which faithfully reflect themselves in the low price you pay for Dodge Brothers Motor Car.

Do05s BOTMERS
MOTOR CAR S

Egon Geirstl & Co. Authorized Dealers.

Ho

MOTORSHIP

Waldtraut Horn Frida Horn Minna Horn Marie Horn Therese Horn Waldtraut Horn Consul Horn

Kapitaal

-LI NE.

Sailings to
Pto. Colombia etc.

2nd July 19th ,,
5th Aug. 22nd ,, 8th Sep. 25th.,

Sailings to
Havre and Iramburg*) 15th June 21 th July
7th Aug. 24th ",
10th Sep. 27th ,,

14th Oct.

All ships accept cargo and passengers.
*) via Pto. Cabello, La Suayra and TrilnIlad.

adur o's

Volgestort

Bank

en Reserve fis 1.750.000

Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons, gemunt goud en zilver.
Neemt gelden A dep6sito en opent chequerekeningen met rente-vergoeding. Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegratische Uitbetalingen.

Safe-loketten

Spaarbank.

Compania Trasatlantica
El Vapor
El Vapor ,,MONTEVIDEO"
se espera airededor del 12 d Julo de Europa via Cuba y Venezuela, y seguirl el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon. Ambos vapores aceptan caq ga i pasajeros.
Los Agentes.
. S. F L. MADURO & SONS.
El vapor
"P. de Stantrteguil"
se espera del Pacififlco via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 do Jullo0 y seguird el mismo dia para Pto. Cabello, La Guaira, SanJuan Tenerife, Cadiz y Barcelona,

ALLERLEI.
Wat .eon hand waard Is.
MISS MARIE SERVICE een jong meisje van 18 jaren in Amerika, was als stenogratist en typiste werkzaam bij The Equitatible Trust Co.
Een paar maanden geledcien stapte Miss SERVCE volgens gewoonte in een autobus om naar huts te gaan. Bij het uitstappen, reeds de autobu verder v66rdat zij haar voet op den groad had gezet sleepte haar mede, waardoor haar een ernstlge woude aan de rechterltnd werd toegebracht.
De geneesheeren waren van oordeel, dat tengevolge dezer kwetsuur haar rechterhand verlamd zou blijven; en daar het melsje geen enkel, ander middel had am-4n haar onderhoud te voorzien, stelde zij een eisch tot schadeloosstelling in tegen de autobusonderneming.
De Amerikaansche rechters hebben nauwkeurig uitgerekend, dat de rechterhand van een typiste 627.487 dollars waard is, en hebben de autobus Cy. veroordeeld aan Miss Service deze som nit te betalen. Jongelui, die een oogje hebben op een typiste en ernstig van plan zijn haar hand te Vragen, weten nu wat zoo'n hand waard is.
Misschien ljen zij nog wel een aanzienlijke korifig willen toestaan.
De ,durst stad ter wereld.
Miami een stad in Florida, is op het oogenblik de duurste badplaats tier wereld. Acht jaar geleden was Miami niet mneer dan een dorpje, en een accre land werd er voor een paar dollars verkocht. Tegenwoordig, telt Miami reeds 172.000 inwoners en -8 j fandga's land 8 faniga's paradijsland
-zegden de advertentles in de couranten, kosten Aun 75. 000 dollar. Het komt geregeld voor dat de prijzen in J24 uur tijds verdubbelen.
Bijna alle multt-millionaris van Amerika hebben belangen In Florida en besteden enormc .ommen om Florida tot ontwikkieling te brengen.
Alles kos .da fabelachtige prijzen en ook de salarlssen zijn daar naar verhouding -man dien duren levensstandaard. De handwerkslieden verdienen er gemiddeld 100 dollars per week en de peons'(losse werklieden) 50 doi" Ook de jongste bediende in de winkels verdient nog 50 dis. per week.

*I
For free sample and booklet fill in this Street..............
coupon andoend to the Agents: Locakey

Agents: MENlSIG & Co
,,M I C.HEL LW"
PRIM A KWAhITEIT
BAj'NDEN en BINNENBADEN VOOR
AUTO'S
,teoopb
TEGIN
BIEdJIE PRIJZEN te koop blj
3-4 PROSPERO BAIZ & Co. (Agenten.)
HOLLANDSCE SIGAREN
van verschillende soorten en prijzen. Rook van deze sigaren en U zal nooit meer andere koopen
3 H. J. VbOREN.
Boveverdieping der Bank M. E. OURIEL & ZN. Zaal No. 4.

I,-

G a

...
Full Text