Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
periodical ( marcgt )
serial ( sobekcm )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
No. 2216

Zaterdag

26 Juni

1926.

43ste Jaargang

dM a~n& ..t. f..~v~. .- .v ~ ~~aannzr~ ,L? -~--r -a m~aa~in rM~~r R~MS ~ -Z

.-Ms

WEEKBhAD VOOR DE GURAqROSCHE EIhRNDEN

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Abonnementsprijs voor Curaao, 3Bonaire, A en de Bovenwindsche eilanden per drie ft. 2.- bij voruitbetaling.

' ~ ,.ac.. ~->ZS. -

.r&.

Bureau van ditblad: St.Elisabeth'sGasthbuis. Voor het Buiter
ruba dministatie St. Thomas-college. Afzonderlijke nu
maanden dtPrijs der Adve
DRUKKER. B. L. BOGAERS. elken regel im

nland per jaar fl. 10.umnmers fl. 0.15. :rtentien van 1 -7 regels f. 0.50; vooI neer 7% cts.

De achtste Internationale v,,n de arbeidersgroep MERTENS, waar- De openingsrede van Mgr. Nolens
door een derde Belg den lof van Mgr. werd door de geheel gevulde zaal in HOLLANDSg HE BAN
Arvbeidsconferentie. N,,,,ns zong. Zooals men schertsend de grootste stilte en opmerkzaamheidlLLM UE DM
in de couloirs der conferentie reeds aangehoord omdat, iedereen gevoelMgr. Nolens bij acclamitie tot zei: Men kan wel bemrnerken, dat het de, dat bier iemrand ian het woord K(apita:tl
voo00rzitter gekozen na huldigende Nederlandsch-Belgischeverdragweldra was, die met groote kennis van zaken Fredevoeringen. -- Zijn openingsrede. zal in werking treden. en liefde voor het ideale doel der in- ( epiitst 'tl V0olg
Toen ter achtste Internationale Ar- Mertens verklaarde te gelooven, dat ternationale arbeidsorganisatie op de
beidscof ere itsiete Genativc le verkie-hij de gevoelens van alle arbeiders- helaas bestaande tekortkomingen wees HOFATOO A T zing vanfeen voorzitter aan de order ve.tegenwoordigers op deze conferen- en ii menig opzicht een middel totWW iliUUN HIILJILSlURDIM. Werd gesteld, was de Belgische oud- lc vertolkte door de candidatuurvan verbetering noemde. Wrd gesteld, was de Belgische ud- Mgr. Nolens voor het voorzitterschap Met bijzonder applaus werden be- l 1.1 K A N 0) 0
sister van Justite die zij land in te ondersteunen. Allen, die te Wash- groet zijn woorden, dat een staat niet
d e n in te r n a tio n a te n b e h e e rs r a d v a it.. .......-... __ . ..--- =hetn internationalen beheersraad igt ington hebben deeigenomen aan den lid kan zijn van den Volkenbond enI de Arbeidsbureau veregenwoordigt, arbeid der internationale arbeidsorga- de internationale arbeidsorganisatie Neemt Gelden i Deposito de eerste gedelegeerde, die Mgr. No- nisatie, kennen het werkzarnmeaandeel, zonder door het feit van dit lidmaat- Opent Rekeningen-CourE LENS voorstelde. dat Mgr Nolens hieraan genomen schap zelf zijn eigen souvereiniteit In- & Verkoop van Buitenla
es eer MAAIM zei naar de co- heeft. Wij weten, hoe menigmaal eenigzins aan te tasten. Bezorgt Telegra
respondent van de Maasb. seide, het Mgr. Noles de noodige preciseerin- Met algemeen applaus werden be- Cdietbieven & Reisissel
vollgende : De titels, die Mgr. Nilenls i ~ ~ r weunU>Gredietbrieven & Reiswissehs
bezit oin den voorziterszete in te gen in de discussies heeft weten aan groet Je slotwoorden van de rede vanVerstretrediet
heom den voorziterszeteik init te brengen. Wij kennen te gelijker Mgr. Nolens, aldus luidende: ,,Moge Vestekt edie
kn beproeven, ijn zoo terijk, dat ik n iet tijd zijit verlangen om een duurzaam deze conierentie met c onontbeerlij- Uitvoering van Effecten-Orde is nebtereven titel, dieneikin de eer -werk te verrichten. Om at deze re- ke hulp van de Almaciitige bijdragen Ste piss wit stelle n dne en ogom vele anderen, o- tot den vooruitgang van den sociaPersoonlijk zeer aan het ane ligtdat wij ons heden herinueren, dat: len vrede en gerechtigheid en tot de Mrsoonijk zeer an iet harte ligt. Mgr. Nolens zich werkdadig te Wash- verhooging van het welzijn van hen, 1gr. Nolens is n t een nieuweln iningtn he t
(e zaak van den socialen vooruitgang." igton heeft ingespannen om de zaak, die bij dit streven de eerste belang- MIIRESPOIIEENEN IN ARE YI
i eender arbeiders van beteer-die toen de gedelegeerden der arbei- hebbenden zijn: de wereld der arbei- IV
t is een der arbeiders van het eer- ders daar verdedigden, te doen zege- ders." Ste uur uit de lnternationale Vereeni-.
gitu ui t de Intentne Vereivieren, ondersteunt de arbeidersgroep Vertegeunw. to New York: NATIO
S voor d wettelijke bescherming In de namiddagzitting der conferender arbeiders, waar wij het genoegen WMi Itcandidatuur. tie werden tot de vice-voorzitters ge- INTERi
n er gdWij weten ook dat Mgr. Nolens inkdINTER
en V eer gehad hebben zij hooge 1921 op de Internationale Arbeidscon- kozen: voor de regeerirgsgroep Ague- te London: NATIO
gaven vian geest en hart te waardee-rentie met andere regeeringsgede- ro (Cuba); voor de werkgeversgroepLondonNATIO ren ferentiemet andere regeeringsge oda (Twkee o te Parijs: Socfa"
, waardoor hij de hoogachting en geerden al bet mogelijke gedaan heeft, lodac (Tsiecho-Slowakije); en voor e Sympathie veroverd heeft van al- opdat de arbeidersgloep voldouning werknemersgroep Miiler(Duitschland) .
len zes vn hn, ie ijnovetui opdat de arbeidersgroep voldoening
en, zelfs van en, die zijn overtui-kreeg en haar bedoeling de conferen De verschillende groepen op de "
Ringen niet deelen. tie n ardot e uitvoern
gen niet deelen. tie te verlaten niet in uitvoering zo conferentie hebben 7ich als volgt
edij kent allen de groote hoedaiig- behoeven to brengen. Wij open, dat geconstitueerd: president der regeeheden van Mgr. Nolens. (Gij hebt Mgr Nole:s. die een zeer grooten in- ringsgroep Sokal (Poten), president hen hier aan bet werk gezien, waar voed in ijn lad bezit, weldra, wan- der werkgeversgroep Carlier (Belgie); hij verschillende comissi:s reeds ge-d en president der wtrknemersgroep
Presideerd et. Staatsa n van d e cer hij met een nog verhoogd pres- pI
eed eeft. Staatsmian van duen Mertens (Belgif)
eersten rang in zijn vaderland, zal tige en een nog verhoogd gezag in z i Mertens (Belgie) v ltra -V
A4 rn nzj aeln land 7-0i terngkceeren, daar cen nieuwO VDe belieers;r-stPrl v let zitersohaliaen die wij de verschillende conferenties te doein iternationale deskundigenconferentie P
tot bet VOorzittersehap van deze con-,ratificeeren, die wij sinds 1919 heb- bijeen te roepen voor het uitwerken13A) 4 Efi en B
ferentie geroepen hebben en hi zalen n aangenomen. van conventies betreffende de bescherde conferentie door zijn presidium bnaoeonn
eer aandoen Ook deze rede ontving een applaus, i ming van inboorlingen tegen de uit- V0
Wat ons betreft, we zullen in hen evenals de daarop volgende van den re- bufting van hun arbeid.
eeren een staatwe e in geeringsgedelegeerde van Cuba, AGUE- De raadszitting werd voor het eerst
op het peilva, welks wetgeving zichvoor RO v BETHANCOURT, die verleden jaar gehouden in de raadszaal van het nieu- A
uitgang bevindt den mod in zijn pernen voorn met Mgr. Nolens op minder aangena- we gebouw die een voornamen indrukI een democraat en n oprechten vriend men voet had gestaan, in verband maakte en waar vooral bewonderd TE
Van de sociale rechtvaardigheid. met Aguero's bemoeiallerij met de werden de geschenken van de regeeNadat cieze candidaatsteling met sa-enstelling der commissies. Ague- ringen van Engeland, Frankrijk en Ne- TTT E
Iuid applaus was toegejuicht, nam rmo verklaarde niet in bijzonderheden derland, onderscheidenlijk prachtig BI I
de Engelsche regeeringsvertegenwoor- te willen treden over de hoedanig- houtwerk, mnooie gobelins en een zeer diger het woord om de candidatuur heden, die Mgr. Nolens sieren. Alle fraai schilderij van Ferdinand Bol. Van Mgr. Nolens te ondersteunen. gedelegeerden op deze conferentie .VanbeMgr. n adviezen nderwiesheedie
WOLFE verklaarde dat het hem ee hebben zijn adviezen vol wijsheid en 1-4 PROSPER
ervaring en toch op zoo beseheiden Eleo e to e
bizonder voorrecht was de :andidatuur ervaring en toch op zoo besheden Ellen Forest over Van Z.Exc. Mgr.Nolens te ondersteunen.wizgegevenkunnen waardeeren Dientengevolge ondersteunt de dele-i lt
IMgr. Nolens is geen vreemdeling voor Dientengevoe onderst e ale oomsche Cultau lieken het heft inhanden krijgen, gaan
ons. De meesten van ons kennen gatie van Cuba van ganscher harte dewe terug tot de oer-toestanden." Och hem en diegenen onder ons, die nog proclamatie van Mgr Nolens tot voor- we kom Al te graag wordt dergelijke
"iet dat voorrecbt hadden, zulien zitter der achtste Internationale Ar- De bekende schrijfster en wereld- kom I A e graag word dergelijke 5POedig ontdekken, dat zooals van beidsconferentie. Zij wenscht den ge- reizigster Ellen Forest is bet nieuwe onzin gelooid. Ik zelf geloofde het oen Britsch staatsman eens gezed delegeerde van Belgi geluk een der- Seminarie Hageveld op Heemstede tech. Maar 66n blik in de douche zaal Werd, Mgr. Nolens leere kennen is gelijke hoogstaande persoonlijkheid te wezen zien en daarover schrijft zij in van Nieuw Hageveld stelt a gerust. Zijn Opvoeding voltooien. hebben voorgesteld. 1k steel voor, al- ,,Iiet Schild". Wij noteeren uit dit ar Wal 'n installatie! Van Amerikaansche
Overtuigd dat wij allen van zijn dus beeindigde Aguero, Mgr. Nolens tikel de voigende merkwaardige ge- perfectie! Stellig de beste, inmeest comleiding voordeel zullen trekken en ze- bij acclamatie tot voorzitter der con- tuigenissen van iemnand die niet-Ka- plete, incest up to date inrichting in rden ferentie te kiezene tho enk is.ons land.
ker er van, dat niemand van ons te ferentie te kiezen. tholiek is.k alle roomsch-vijandigen wel
oud is om te leeren en vooral uit zijn Na deze woorden van lot had Ik,, ben niet Roomnsch, dus was de llzou alle roomsch-viandigen we handen, rihtte de Engelsche regee- ARTHUR FONTAINE, voorzitter van den voorgeschiedenis van bet gebouw, dat wille-1 wakker schudden, hun willen ringsvertegenwoordiger tot de confe- beheersraad, niet anders meer te doen we gingen zien, mij vreend. Die wil toeroepen; ,,Blijft niet volharden in rentie de aanbeveling, Mgr. Nolens tot dan Mgr. Notens bij acclamatie geko- ik ook niet in details weten. Voor mij is, uw middeleeuwsce vooroordeelen de hooge onderscheiding te roepen zen te verklaren en hem te verzoeken aan wat de Roomschen doen, maar 4n Ziet wat ze ten en begrijp dat bier de arbeidsconferentie te presideeren. den voorzitterszetel te willen innemen. inachtige drijfveer ,geloof" en 66n be- nicer achter zit dan gij vermoedt. Wij
OP Wolfe volgde de voorzitter van Nieuw langdurig applaus volgde, nijdenswaardige grondslag ,,eenheid". hebben alleen kunnen bewonderen. de Werkgeversgroep, de hoogbejaarde toen Mgr. Nolens door de zaal schreed Wij protestanten, protesteeren tegen Als ik jongen was, zou ik hier wilgie werkgever p CeR eze en het voorzitterspodium besteeg, die eenheid en noemen die ,Room- len zijn, tusschen de werkende, denVerklaargische wzerkgever CARLIER. Dezenvan waar hij door Fontaine hartelijk werd sche Kuiperij." Alsof er bij ons geen kende, biddende mannen. Zeg nu nooit klaarde zeer krachtig ut naamn van k e datbt nderwijs er slecht is. Gaat
d werkgeversgroep bet voorstel t welkom geheeten en de officieele per- kuiperij bestond, geen geknoei en in- dat bet onderwijs en slecht is. Gaat oudersteunen. Mgr. Nolens en wij, sonen, die daar zaten, o. a. de trigue. Laten we even aannemen, dat eens zien naar die proefzaal van wiszei Carlier, kennen elkander sinds zeer sect.-gen. ERIC DRUMMOND, en de at, wat menschen beweren, mensche- en eatuirkunde! Ziet cens wat daar langen tijd, en ik kan mij veroorloven vertegenwoordigers van de Zwitser- lijke fouten heeft, dat er dus bij de van de ail ermodernst apparaten bijbet te zeggen: wij omringen hem sche en van de Geneefsche regeering- Roomschen evengoed kuiperij kan zijn, vn is! De boekerij is en diepe (on Wet een eerbiedige sympathie. Het is en zich haastten onzen landgenoot met als bij ons; alleen dpaer gaat alles om van alles en nog wat. elke kamer (het reeds aeht jaren geleden, dat wij ge- de te beurt gevallen onderscheiding een ideaal en bij ons, helaas, om kleine zijn geen ienvoudige cellen, maar zalnenijk op bet grondgebied der geluk te wenschen. persoonlijke belangetjes. En als we mooe, ruime fnissehe kamers), van de
Vereenigde Staten aan land stapten Ook de heer OUDEGEEST,'die als on- dan dat leerrijke woord gebruiken, am ieeraren, heeft 'n aigen keine boekerij, om een taak te ondernemen, die sinds- dervoorzitter van den beheersraad op we iets grootsch bewonderen, zit er maan de groote, algemene isook voor dien ons zwaardr en moeilijker is het voorzitterspodium zat, wisselde dan niet meer ,,afgust" in dan ,af- hen de we!, waruit ze putten. gebleken als wij toen dachten. Mgr. met Mgr. Nolens een hartelijken hand- schuw" om wat; we 'n kwaad mee- Naast de traditie der kerk, even Nolens zal, zooals men terecht zei, druk. nen ? Laten we even eenlijk de hand hier de tradities der menscben. Nog,
0p den voorzitteszetel eminent goede De 4chste Internationale Arbeids- in eigen boezem steken en ruiterlijk als in de aiddeleewes, zijn de priesoeldanigheden meebrengen en het zij conferentie heeft op bijzonder warme bekennen. ,,wij zijn acgunstig op bet terms schatbewaarde s van wat de SVerooroofd hieraan toe te voegen, indrukwekkende wijze den man geeerd resultaat van wat we citiseeren." i mensceid wroct. ga hr eeneukkig sainenhreffen is die reeds voom de stichting nog van; Over bet seminarie zeive schrijft En ze bewaren alles, niet als booze
,eden den voorzitteszetel te zien die ren onaeneForest: waakhonden, maarals vriendelijke meStilgen door ei dienaarvan Hem, die, zich zoo gtoote verdiensten voor de ,Een heelen middag hebben we er dedeelzame verzamelaars, trotsch op aan den keizer even wat hem be- zaak den international sociale wet- gedwaald en we hebben geleerd, wat hun schatten, die ze zoo graag late hoort, ekezrevnwa...t z ern ha eendracht kan. wat liefde vermag. 1k bewonderen.

...L, ernaar gestreeid heeft onder gevigverworei,, .
dmenschen den eeredenstvan recht- D opeingsede van Mgr. Nolens zou een ied willen dichten op de En menschen zijn het, menschen Vaarnighen goedheid en waarheid te trok zeer de aandacht door zijn bij- vlekkelooze reinheid van gangen, trap- van vleesch en bloed, met menschedoen heerscben. zonder interessante beschouwingen pen en zalen, op den Pieter de Hoog, lijke belangstelling en nieuwsgierigGok deze woorden werden evenals over de redenen, die er toe kunnen schen glans en glorie der hypermo- heid, naast hun stellige zekerheid omdie Va Wofe met luid applaus be- e e aen, tde werkelijkheid derne hygienische keuken Hier wer- trent God en zijn Beloften. Hier, bij
greet, ten aanzien van de internationale ar- ken geen menschen, hier werkt liefde, hen die het stigma nonverdraagzaam
Ne VOlgen gedelegeerde, die Mgr. beidsorganisatie og in heel wat op- toewijding, geloof." heid" kenmerkt, geen zalvende, onnanlen aanbevaL, was de voiurzttter zichten afwijkt van het ideaal. .Wi e ei me laatst: ,Als de Katho- tuurlijke preektoon, gEn: ,,Heer, ik

K VOOR WEST-INDIE.
fl 5.000.000.-estOrt fl 1.000.000.NJKA1OO: 6A1CA8 nSeud). R CURA (A 0.
. Opent Spaar-Rekeningen. tnt met Rente-Vergoeding. ndsche Wissels & Vreemd Geld fische Uitbetalingen. s Rmerican Express Company. en aan den Handel. s. Verzilvetting van Coupons.
N ALLE HANKiAKEN,
0ORNAME PLAAISEN DER WERELD.
)NAL BANK OF COMMERCE IN N. Y. )NAL CITY BANK OF NEW YORK NATIONAL ACCEPTANCE BANK INC. NAL PROVINCIAL BANK LTD. TI GieNtRALE POUR FAVORISER ETC.
IWNATEIT
INNENBA NDEN

)OR ro's

GEN
PRIJZEN
te koop bij
O BRIZ & Co. (Rgenten.)
dank u dat ik niet ben gelijk deze"... gedoe Deze lieden hebben lets beters dan uiterlijk vertoon van ,boven de gemeente te staan.' Ze voelen geen behoefte aan 'n zalvende spreekwijs, ze kennen heiliger zalving dan die van menschenstem. lk heb Nieuw-Hageveld gezien en Smeer dan ooit ben ik overttuigd, dat deze menschen die zulke dingen tot stand brengen, de werkelijke dragers onzer beschaving zijn. Onze wereld is gekomen op een punt waarin ,,kiezen" is geboden. 't Is nu maar de vraag: ,,Wat wenscht ge voor onze wereld? Organisatie of desorganisatie, wording of verwording? Aan het eind van bet touw staat aan den eenen kant zwart, aan den anderen rood. Wat daar tusschen ligt trekt vruchteloos rechts of links. Wij moeten kiezen. En wie wenscht nu ondergang of verwording? Hier geldt het woord: ,,Hoort niet (als ge daar tegen bent) naar mijn woorden, maar ziet naar mijn daden."
Die daden, door de eeuwen heen, behielden voor ons alle klassieken, alle handschriften, alle kunst. Die daden geven ons de schoone Gothische cathedralen, als juweelen gevat in de ketting, die is de weg welken de kruisridders gingen. Die daden gaven Toorop een waardig kader en zuiverden de literatuur.
En die daden bestreden pest en cholera, gaven hygiene en scholen aan volken,die geenvan beiden kenden, gaven mannen als Couvreur (China) Wieger en honderden anderen gelegenheid onbekende talen te bestudeeren.
Die daden houden nu de wereld nog eenigszins in bedwang, trachten de traditie hoog te houden, die wil dat een vrouw zich bedekt en niet in aaoschijn de gelijke is van den man.
Hun dadenzijnbewonderenswaardzie Nieuw Hageveld !"
Een schrljven van bet Doorluchtig b r
Berichten lit de Kolonie. Episcopaat aan den H. Stoel betuftlul iM
enige details ulit ons havenbedrUjf aanblljven van den internuntius Het publiek wordt h
- ~~~~verzoekend.Ht uie wod h
go K.W 1.M. Dke ootkend gemaakt, dat de tre
e I Door het Doorluchtig Episcopaat de Loteri j ten bate van he
II. van Nederland is aan den Heiligend te b a C
D. Bemannin, noan boord en werk- Vader het volgende schrijven ge- Theater, yoedgekeurd bi lieden aan den wal. zonden : mnents-Beschikkbin No. 55
1. CURAQAOSCHE EQUIPAGES.-plaats za/ A:no alhier thuisbehoorenden, die UTRECHT, 6 Mei 1926. Jul 1925, plaats zal
'op Mtandg
deel uitminaken van de vaste bemanning Heilige Vader, n
ter schepen werd nitbetaald: ige er, 2S ten dz, o.8
in 19.5 221.912 fl. De Aartsbisschop van Utrecht en de voormiddags en, zoo noodi
1924 215.907 ,, Suffragaan Bisschoppen zijn ten zeer- yende dagen, in de zaLa/
1923 191.214 ste bedroefd, dat onze Koningin ge- Kolonialen Raad.
2. de KUS'rTPLOGEN, die op de Co- noodzaakt is geweest, tegen Haar be.:o o enRad
LON-LIJN van Barbados tot Curaqao en doeling, HaarGezant bij den Heiligen Ounadno e
terng en, van Curacao tot Puerto-Limon Stoel terug te roepen, wegens een H.J...C. Hen,
-n terug; ,p de SURINAME-LIJN van politieke stemming tengevolge van Voorzilled/
COiragao tot Suriname en terug en van den haat van sommige andersdenken- Man'rique Capriles C. tot Haiti en terug; ook kleine kust- den tegen den Katholieken godsdienst. Administraleur ploegen, die op de Pacific-lijn bijna Opdat dus de verhoudingen met geregeld mineevaren en ook kustploe- onze niet-Katholieke medeburgers g n, die soms naar Maracaibo mee been niet nog slechter worden en de Kerk The en terugvaren, daardoor geen schade lijde, wagen best
Aan deze kustploegen werd uitbe- wij bet Uwe Heiligheid, die zich nog t :td ann tooe en overwerkgeld: kort geleden jegens de Katholieken
in 1925: 164.658 fl van Nederland zoo welwillend toonde, wh.ubisky
in 1924: 157.508 ,, met aandrang te verzoeken, dat Zij J
in 1923 113.894 ,, zich alsnog gewaardige Haar Gezant,
3. I ET LOS WERKVOLK AAN DEN WAL den Internuntius, bij ons te houden. ported
(de hwavenarbeiders) bij het lossen en Moge God enz.i orted
ladein der schepen. (w.g.) HENR. VAN DE WETERING,
De kosten van lossen en laden be- Aartsbisschop, 1
liepen iver 1925 A. J. CALLIERon tbe ls and.
Vim]-l LoSSEN an den 1vul 75.253fW I A
o ssEN aan den l 652840 Bisschop van Haarlem.
,aan boord 62.840,, L. J. A. ScHRIJNEN0 SCo
LADEN Own den wal 39.771 ,, B Rensing
,, aan boord 38.238 ,, Bisschop van Roermond.
E. DE VERWERTE LADING. P. HOPMANS,

Met het oog op de voorgenomen ,.erbouwing van de Westwverf, is er1 het vrig jaar een overzicht samengesteld der op Curagao gelosle'en geladen hoeveelheid goederen.
Dit overzichi geeft de volgende cijfers
OVI-'SCIIEEP- WAARVAN
LADING OVER DF WESTWERF
ealost 41.163 ton 22.825 ton
eluden 36.910 ton 20.373 toiln
78.073 ton 43.198 ton
LOCALE LADING OVER WESTWERF
Nelost 35.073 tonil 7.575 ton /reladen 10.970 ton 599 ton
46.043 ton 8.174 ton
Total verwerkt over Westwerf
78.073 ton 43.198 ton
46.043 ,, 8.174 ton
124.116 toi 51.372 ton
Uit de cijfers van D 3 en E blijkt dtis, dat per ton et LOSSEN aan werklIon cekost heeft"
75.253
an den wval 75.253 =0.98,7
41.163 + 35.073
62.840
aan bowd 41.1632 30 = 0.82.4
.41.163 .81

en bet LADEN per ton
39.771
n den wal 39.7710.83,1
36.910 + 10.970
in board38.238 0798
Sord 36.910 10.970 0.79,8
ft. 1.62,9

In deze cijfers zijn alleen begrepen de uur- en dagloonen, dus niet de salararissen van
werkchef, assistent-werkchef, en vaste voorlieden in weekloon.
Behalve werkloonen komen ook ten laste der lading
lichterhuur aan anderen betaald exploitatie v. eigen lichters
, v. motorbooten
opslagloon aan anderen betaald ex loitatie van de werf.
F. WATER VOORZIENING.
Uit eigen voorraad werd gedurende 1925 afgeleverd aan de schepen 2030 ton ketelwater (1924: 3824 ton) en 1255 ton drinkwater (vorig jaar: 1544 ton) Onder eigen voorraad wordt verstaan, hetgeen hier door de schepen van de K. W 1. M. zelf wordt aangevoerd voor de reservoirs op de Westwerf, in 1925 ni. 1575 ton drinkwater en 30 ton ketelwater, hetgeen wordt opgevangen bij regen (in 1925 ongeveer 105 ton) en hetgeen van Bonabista en de Hoop met de lichters wordt afgehaald (in 1925:2146 ton).
Steenkoo001. In 1925 bunkerden de schepen alhier 7.363 ton steenkolen (in 1924: 5891 ton).
Stookolie. In 1925 werd hier door de gezamrnelijke schepen der My gebunkerd 93.869 ton tegen 80.605 ton stookolie in 1924.,
Van de gelegenheid om in de Caracasbaai stookolie te bunkeren werd door de schepen der K. W. 1. M. geen gebruik gemaakt.
Onzen oprechten dank, aan den Fleer MENKMAN die ons mnet de grootste welwillendiheid deze gegevens verstrekte.
GETROUWD :
eodo 0If f. 0r
net Mejuffrouw

acob.

Bisschop van Breda.
A. F. DIFEPEN.
Bisschop van 's-Hertogenbosch. Die Nieuwe Magister-eneraal der
Dominicanen.
Op bet Generaal-Kapittel der Dominicanen gehouden in het klooster te Ocaia in Spanje, is op de Vigilie van Pinksteren tot Magister-Generaal der Orde gekozen de Hoogeerw. Pater Dr. Bonaventura Paredes te Madrid.
Deze. verkiezing komint niet onverwacht. Reeds bij de vorige generaalskeuze in 1916 was Pater Paredes reeds een van de meest genoemde candidaten, welk feit al aanwijst, dat de nieuwe generaal behoort tot de meest op den voorgrond tredende figuren in de Dominicaner-orde. Daarbij een man, die zoowel door zijn uiterlijke verschijning als door zijn buitengewone beminnelijkheid en sympathieken eenvoud bij het eerste gezicht lederen voor zich inneemnt, en een die bogen kan op beproefde levenservaring en groote wereldkennis.
Dit verklaart dan ook dat pater Dr. Paredes reeds betrekkelijk op jeugdigen leeftijd geroepen werd tot de gewichtige vertrouwenspost van Provinciaal der groote Dominicanerprovincie van de Philippijnen, welke provincie zulk een omvangrijk wereldmissiegebied onder haar bestuur heeft.
Als provinciaal der Philippijnen resideerde Pater Paredes tc Manilla. Na zijn aftreden als Provinciaal in 1904 keerde Pater Paredes wederom naar Spanje terug, waar hij benoemd werd tot rector van het groote studiehuis het Collegio Santo Thomas te Avilla. De laatste jaren was pater Paredes werkzaam te Madrid, waar hij in een der nieuwe wijken een kerk bouwde.
De Hoogeerw. Pater Bonaventura Paredes is thans 60 jaren oud, hij is doctor in de Philosofie, in de Letteren en bet Burgerlijk Recht.
Mbd.
Begrootifig van Suriname en Curagao
Volgens ,,Korte-golf-bericht van 21 dezer zijn de begrootingen van Suriname en Curagao in de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aanenomen.
rste Kamer der Staten-Generaal Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs over de ontwerpen van wet tot vastelling van de Surinaamsche begrooting voor het dienstjaar 1926 (1) en van de Curacaosche be2rooting voor bet dienstjaar 1926 (3)
Verscheine leden wareu van oordeel, dat het wel is waar wenschelijk zoude zijn met de eerst onlangs opgetreden Regeering van gedachten te wisselen aangaande bet beleid, dat zij voornemens is te voeren ten aanzien van de bij deze wetsontwerpen betrokken gewesten, maar dat, nu het dienstjaar, waarvoor deze begrootingen zijn opgemaakt, reeds voor een zeer aanmerkelijk gedeelte is verstreken, het van h661 weinig nut meer kan zijn, thans nog in beschouwingen dienaangaande te treden.
Aldusvastgesteldden27stenMei 1926
HAAZEVOET,
RINK.
POLAK.
DE VRIES,
MICHIELS VAN KESSENICH.
In dank ontvangen
van de firma S. E. L. Maduro & Sons, Agenten alhier, een drietal reclame-blaadjes met verschillende toto's van de luxueuze booten derCompailia Trasatlantica Espaflola."

Curaqao, San Hos6 Van den Heer J. E. VAN DER MEU26Juni 1926. LEN, uitsluitend agent alhier van de 26 Juni 1926. 1Trio" sigaren een b fijn kistje ,Trio"
j sigaren en een aschbakje ats reclame voor dit merk sigaren. 1-2

Agents.

-a
ado
=
=
c-c
a
a
Co c-c Co
-U-,

Rondom ons work. l ,Rech! door zee" orgaan van het
. ,,Aposiolaat der Zee" schrijft:
ierb be- Onze Mdeeling Amsterdam, waarvan kkny can het secretariaat gevestigd is MarnixI Nieuwe kade 39, zal binnenkort over 8 boeGouverne- kenkisten kunnen beschikken. Met 7 van 3 leege kisten kunnen ze echter niets van doen, daarom is de grootste zorg op
hebben het oogenblik om aan boeken te koden men. Ze hebben er reeds een aardige
.30 ds collectie en bet moet gezegd, hun :y op co/- ijver doet dals 't ware wonderen. Recan den gelmatig bezoekt een der bestuursleden de schepen, verspreidt ons weekblad en werft leden aan voor ons Apos1926. tolaat. De ijverige h.ofdzelatrice zal 'iquec er, ondanks teleurstellingen,onze BroerI derschap tol bloei brengen.
In Curaqao zijn ze bijzonder actief.
Niet alleen wordt ons weekblad er op
2--2 de schepen verspreid, maar ook het
andere werk wordt stevig aangepakt.
v Het vorig jaar liepen 2400 diverse
- schepen de haven van Curaqao binnen, dit jaar zal het wel boven de 3000 zijn, het is dus van belang, dat daar gewerkt wordt. Een drietal artikelen over ons werk zijn in de volkstaal, het papiaments, in de bladen geplaatst. Ook de,,Amigoe di Curagao"
Sbevatte een artikel. Een clublokaal voorzeelieden is spoedig gereed (Laten we 't hopen Daarom alle handen in mekaar! Red.) en de zwarte CuraR ES qaodrs krijgen in New-York, in St. PeSPE IAL0ter Claver's Seamans Rest, 5Jefferson rTCe WI Avenue, Brooklyn, een tehuis.
Zoo juist komt van een onzer ijverige
S propagandisten bericht dat hij te Port
au Prince op Haiti de zaak voor mekaar heeft gebracht. Ze beginnen er met goede lectuur en mogelijk komt er een
clublokaal in orde.
Indien het een beetje wil, zal ons
werk spoedig in New-York definitief
1georganiseerd zijn."

6
C) c-i
CO
a


a-

A Beautiful Hornme

FE greatest comfort
t* "
A Brauriful Home-. h ether it be cottage, or Mansion.
Breinig Brothers' Varnishes, Enamels
and Paints

can make and keep it
ocautitful.
For .sale by
Cooperative
Vereeniging &Nijverheid
Ouravao. D. W. I.

SOLE IMPORTERS: MENSINO & Co.

Wegens vertrek : Inboedel te koop.
Te bevragen :
Scharloo 116.

Donderdagavond werd ten huize van den Heer Veltman Pietermaai de Curaqaosche afdeeling van bet ,,Apostolaat der Zee" officieel opgericht.
Tot Voorzitter werd benoemnd de Heer L. VELTMAN; tot Penningmeester, de Heer H. v. d. HOEVEN; tot Bibliotecaris en Hoofdzelateur, de Heer A. C. Golo; en tot Secretaris de Heer M. A. FRAY; terwijl de Eerw. Pater 1. VERRIET het geestelijk Adviseurschap op zich nam.
Als resultaat van de voorbereidende werkzaamheden valt te boeken, dat zich 35 personen als lid hebben opgegeven en 17 donateurs, terwijl dank zij medewerking van verschillende zijde, de afdeeling reeds een verzameling van ruim 300 boeken bezit. Ten spoedigste zal een begin worden gemnaakt met het vervaardigen van boekenkisten, welke dan op de verschillende van hier vertrekkende booten zullen geplaatst worden.
Nog steeds houdt de Vereeniging zich voor boeken en andere steun aanbevolen.
Z. E. Kardinaal van Rossum,
Bescbermieer van bet ,.Apostolaat
der Zee.
Met de allergrootste voldoening ontving het algemeen secretariaat te Rotterdam onderstaand schrijven van Z. E. Kardinaal van Rossum, waarin Z. E. op bijzondere wijze zijn belangstelling toont in het streven, en als Beschermer ons Apostolaat voortdurend wil ter harte nemen.
Deze mededeeling zal vreugde brengen in de harten veler zeelieden. Meenen zij tot heden toe in geestelijk opzicht in zekere mate verstootelingen te zijn, thans hebben zij de bewijzen, dat het hoogste kerkelijk gezag zich hun lot bijzonder aantrekt.
Wij laten bier den letterlijken tekst van het schrijven volgen.
Aan het Bestvur van het
,Apostolaat der Zee."
Het doel van het ,Apostolaat der Zee" is zoo verheven en het nut dezer instelling zoo groot, dat Wij het Ons ten plicht rekenen deze noodzakelijke instelling naar best vermogen te steunen.
Niet alleen bevelen Wij haar dan aan, niet alleen willen Wij haar steunen door gebed, maar Wij willen 'ok als Beschermer der Vereeniging voortdurend hare belangen ter harte nemen.
Intussschen roepen Wij met vertrouwen door de voorspraak van de Sterre der Zee, Maria, Gods bijzonderen Zegen over de Vereeniging, over al hare leden en over degenen die haar steunen en helpen met aandrang af.
I Rome, Paleis der Propaganda, Feest van St. Marcus 1926.
W. M. Kard. VAN ROSSUM.
Steunt het
Apostolaat der zee.
(Beschermheer Kardinaal van Rossum.)
leden vanaf f 2.50
per jaar,
geass0cieerde leden en
donateurs vanaf
f 5,00 per jaar.
Help onze zeelieden.

Ons droogdok.
Het door de Scheepshouwwerf Nieu" we Waterweg te Schiedam, in opdrali van de Curaqaosche Scheepvaart Mij gebouwde droogdok, heeft de reis aa0' vaard, gesleept door de sleepboot RoO' de Zee, van L. Smit & Co.'s Interl Sleepdienst te Rotterdam.
Het dok is 287' 5/" lang, 76' 6" breed en 8' 7" hol, met een diepgaflng van oigeveer 3'', en heeft een liclit vermogen van 3000 ton.
Het is door vier havensleepbooten op stroom gebracht en aldaar door de sleepbooten Roode Zee, Hudson e6 Rozenburg overgenomen.
Om 12 uur was het convooi elin zee. De Hudson assisteert nog mede de Noordzee over, waarna de Roode Zee alleen het dok over den 4200 miji langen afstand zal sleepen.
Het commando berust bij kapiteil Nils Persson.
In West-lndid ziet men met belan," stelling de komst van het dok tege* moet, daar er in onze West nog gee1 droogdokken zijn, .zoodat het in ee lang gevoelde behoefte zal voorzie,
(Recht door Zee).
Het dok zal genaamd worden:
Koningn Wilhelmina-dok.
Valsche bankbilletten.
Zondag 1. 1. traden twee vreemde lingen in de Punda, den winkel vag den Heer Alfredo Leent binnen en vroe" gen om parfumerie, welke zij betaaldel met een amerikaansche banknoot. Al dade]ijk trok het de aandacht van A. L dat deze banknoot buitengewoon dik was in vergelijking met andere. Daa hem dit eenigszins verdacht voorkwalt zeide hij de koopers dat het geld niet goed was.
Tegelijk wreef hij de z.g. banknoOl eens stevig door zijn vingers en con stateerde toen met alle zekerheid dal ze inderdaad valsch was.
Maar op bet gezegde van L. dal het geld valsch was, hadden de twee vreemdelingen reeds de plaat gepoetst, L. ze achte; na, totdat hij een politie* agent orntmoette, wien het op het schreeuwen van L. ,cohe, pak hem gelukte een ervan te pakken te krij gen. De ander ging aanboord van de fransche boot, waarmede ze hier op denzelfden dag waren aange:komen.
Naar verluidt, is de een die geart resteerd is, een spanjaard.
Water-yoorziening.
De ,,lsla" zorgt beter voor haar erfl ploys, als ons gouvernement voOt zijn onderdanen.
Ter gemoetkoming in de than heerschende water-schaarschte, rijdt op gezette tijden een truck mnet groOt water-vat, waarop met groote let ters geschilderd staat C. P. I. M. de stad door om aan haar employs die in de stad wonen, en die ook Iljde door gebrek aan water, regenwater uit te deelen. Elke employ krijgt 2 blik ken per dag.
Een alleszins prijzenswaardig initiatiet, dat navolging verdient van de zijde van het Bestuur, vooral in de meer afgelegen wijken der stad, zoO" als b. v. Monteberde, waar het voOr de bevolking dikwijls bijna onmoge" lijk is, zelf niet voor geld en goede woorden, water te krijgen voor de meest noodzakelijke levensbehoeften, Een weinig meer activiteit van de zij' de van het Bestuur in dezen, zou ze ker geen kwaad kunnen. Het Gouver nement heeft beschikking over voldoende watervoorraden, zoowel .ail Hato als van Buena Vista, terwiji het een niet te loocheren felt is, dat het particulier initiatief in zake watervoor" ziening geenszins toereikend is: zoo als uit de klachten die ons dagelijks bereiken, overduidelijk blijkt.
Waarom dan de zaak niet eens flink aangepakt en ernstig ter harte geno" men? Daar zijn zooveel klachten eO redenen van ontevredenheid onder het publiek, in verschillende zaken, maar vooral in zake woninghuur en watervoorziening, om van andere niet to spreken, -en van den kant van bet
Bestuur is er zoo weinig activiteit merkbaar, dat men onwillekeurig der indruk krijgt, dat het Bestuur ziCts

van al die klachten niets aantrekt.
Wie dat besturen wil noemen, het staat hem vrij,- wij niet.
Heeren van den Raad van Bestuur en van den Kolonialen Raad, laat u 0 stem eens hooren, het algemeen be' lang eischt bet.
Stranding van de ,,Delft"
Een Dinsdag alhier ontvangen Korte-Golf-bericht uit den Haag, meldde, dat de ,,Dellt" gestrand i5 bij Sta. Clara, doch dat de passa giers en bemanning allen in veilig' heid zijn.
Volgens informaties van het Agent' schap van de K. W. 1. M. is het schiP gestrand bij het eiland Sta Clara, ii de Golf van Guayas.
Alle passagiers en de bemanning van bet schip werden overgebracht naar Guayaquil (Ecuador).
Een bergingsschip is reeds ter plaatse gearriveerd en volgens o1" vangen officiel bericht, bestaat ef, zeer veel kans, dat de bootweervlot zal raken. De reden van het ongeva1 is tot heden onbekend.
Onderzleer K 13.
De ,Korte-dolf" van 22 deZe seint uit Den Haag :, Telegraafmeldt' Las Palmas 21Juni.
- De Nederlandsche ondcrzeetoOt ,,K 13" is heden middag van hierC' vertrokken en heett deI reis naar Ct01 raqao voortgezet.

au a A

Fl ZcsG
Brand te La Guayra.
Zaterdag 12 Juni des morgen 6% iur kwam de Venezolaansche bark Ana Isolina, kapitein Weber van Ma- z racaibo, te La Guayra aan en zocht ligplaats bij La Poza. Terstond be&n nen met de !ossing van de lading bestaande uit 1241 kisten gasoline, toebehoorende aan de Lago Petr. Co. en bestemd voor den Heer Celedoni Perez.
SBij zulke gelegenheden heeft men linmer de vaste gewoonte elke kist goed na te zien, of niet een der blik- V ken is lek geworden, gedurende de l reis, in welk geval dat blik terstond ter plaatste zeif opnieuw gesoldeerd ( Wordt.
Terwiji een derbeambten bezig was een der lek geworden blikken te soldeeren, vatte door onvoorzichtigheid van den werkman dat blik vuur, dat t zich onmiddelijk aan de geheele lading meedeelde.
I Terstond begon men de kisten gasoline in het water te gooien; doch nu verspreidde zich het vuur over het water, zoodat in een oogenblik de zee met eea onafzienbare laag vuur bedekt was.
De meeste schepen maakten hun trossen los en verwijderden zich van de kaden. Het scheelde maar heel Weinig of. ook de Ana Isolina had Viam gevat.
Alle autoriteiten der haven, beambten van de douane, van de Harbour Corporation, verleenden hulp.
Alle kooplui van de havenwijk stuurden hun eigen brandbluschapparaten. Het meeste succ s bereikte echter het bluschapparaat, dat veel grooter kracht kan ontwikkelen, het elgendom van de Caribbean Petr. Co. Zoodat met medewerking van alle krachten het vuur spoedig gebluscht Werd.
Het gevaar voor uitbreiding van den brand was inderdaad zeer groot, daar vlak bij La Poza ook de opslagplaatsen van de kustvaart en groote Voorraden van hout lagen.
Geen enkel persoonlijk ongeluk had gelukkig piaats.
Schipbreuk.
De golet Ann Altogrocia, eigendom Van den Heer JOVINIANO PINEDA al,bier, op weg naar Cabimas, aan het Meer van Maracaibo gelegen, heeft tegenover Punta de Camacho wat noordelijker dan Cabimas gelegen,'
Schipbreuk geleden.
De kapitein van de petroleumtank-I boot Paraguand van de Venezuela Gulf Oil Co, die daar toevallig langs kwam, bemerkte, dat verschillende personen zich in een roeiboot tracht-!
-ten te redden, en zette daarom met' ,Zijn tankboot daarheen. koers en hadl 4et geluk de geheele bemnanning, bestaande uit 9 personen op te pikken. I De kapitein van den Ana Altagracia, de Heer G. Arends, plaatste een wit licht, als waarschuwing voor scheepvarenden, op de kiel van de golet. lntusschen worden pogingen aangewend om de bark nog te behouden. Aldus een berlcht in de Nuevo SDiario van Caracas vau 12 Juni II.
Brand op die Isla.
Maandagavond, tusschen 7en 8 uur ontstond er een kleine brand op de Ilan. Door bet snelle optreden van de brandweer, was men den. bra"'d Spoedig meester. In den tijd van 10
minuten was alles weer kant en klaar.
S. $. Almelo.
Terwijl men aan boord van het
S.S. Amelo bezig was een lichter te lessen, kwam plotseling een der hijsch-boomen naarbeneden. Gelukkig zijn er geen persoonlijiceI ongelukken te betreuren.
Gorrespondentig.
Aan K. -- Hartelijk dank voor ontVangen brief.
Voor deze week echter reeds te laat. In het volgend nunmer nog beter op zljn plaats. Gele koarts
Naar men ons bericht, heeft zich aan boord van de Van Rensselaer"
komende van Columbia, een geval van ele koorts voorgedaan. De lijdereen, uritscher van geboorte, stiert tusschen Puerto Cabello en La Guaira en werd

VOor La Guaira, 20 mijlen ult de kust it zee gelaten. Daar de boot niet aan den steiger mocht liggen, heeft hij IZin vracht in lichters moeten lossen.
Nader bericht men ons, dat, na gehouden consult van drie doktoren, het een dubieus geval van gele koorts was.
Ofileele befihten.
SLodewijk C. Janga is benoemd tot Ijdelijk boschwachter 2de klasse op Ionaire.
De heer Ir. 0. J. H. Molengraaff, ChefI Van den Mijnbouwkundigen dienst al- I ier is in activiteit hersteld en wederorn belast met de waarneming van de betrekking van Directeur van Openbare Werken en de heer Ir. I. H. de PuY, toegevoegd aan den Chef van en Mijnbouwkundigen dienst op Cuaao is eervol ontheven van de verere waarneming van de betrekkfng van Directeur van Openbare Werken. .Aan den tijd. leinwachter bij den selnpost in het Waterfort alhier Mar.ello da Costa Gomez is, op zijnp Verzoek eervol ontslag uit 's, lands ienst verleend en Enrique Cipriano
KUSnus is tijdelijk benoemd tot sein-: w :achter bij gepoemden seinpost en tevons tijdelijk belast met de werka. hedein van den gewezen seinWaehter Spenser.

HOLL ANDSCHE SIG AREN
van verschillende soorten en prijzen. Rook van deze sigaren en al nooit mineer andere koopen
2 H. J. VOOREN.

U

Bovenverdieping der Bank M. E. CURIEL & ZN. Zaal No. 4.
...... .tot de kellner :
,,Ik rook TRIO-sqigaren", was het antwoord van den man wiens vrienden vol bewondering waren over zijn goeden smaak en geukkige keuze bij het bestellen van zijn sigaar ....... .. .... en
lit antwoord maakte verdere uitleg overbodig.
TRIO Sigaren zi.jn verkrijgbaar b:j
Van Leeuwen & Co.: Botica Excelsior- Summer Garden- Hoel Americano Tischer & Co. Club Gezelligheid enz. enz.
Voor Prijs en Monsters verfoege men zich tot:
J. E. VAN DER MEULEN
Vertegenwoordiger.

Curagao.

Kortlijn, Otrabanda -

Agents: Mensing & Co.

Postbus 8.

- Eu -

Maduro's
C ura;
Volgestort Kapitaal en Rel
Koopt en verkoopi
buitenlandsch bankpar
gemunt goud en
Neemt elden a dep6si

Bank

a O.
serve fis 1.7
t wissels, ier, coupons, zilver. to en opent

750.000

chequerekeningen met rente-vergoeding. Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegrafische Uitbetalingen.

Sate-loketten

Spaarbank.

Compania Trasatlantica
El vapor
"LEON XIII" se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 d0 Jili0 y seguird el misno dia para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan Tenerife, Cadiz y Barcelona,
El Vapor

,,MONTEVIDEO"
se espera alrededor del 12 de Julio de Europa via Cuba y Venezuela, y seeguiri el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon. Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.
Los Agentes.
S. E L. MADURO & SONS.
Koninklijke West-Indische Maildienst.

VAN CURAQAO
NAAR Pto. Cabeilo, La Oualra. Trinidad. Barbados en Europa: SS. "Crijns4en" I Juli.
SS. "Oranje Nassau" 15 Jal
SS. "Venezuela" 5 Aug.
NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristobal en Pto. Limon: SS. "Oranje Nassau" 1 Jull
SS. "Venezuela" 22 Jul
SS. "Stuyvesant" 5 Aug.
NAAR Pto. Cahello, La Gualra, Cumand, Pampatar. Cartpano, Trinidad,
Demerara. Paramaribo en Europa:
SS. "Nickerie" 20121 Juli.
NAAR New York :
SS. "Poseidon" 2 Juli.
SS. "Astres" 9 Juil.
S8. "Flora", 16 ljull
SS. "Prins der Nederlanden" 19 juni.

ATTENTIE. SCHOENEN van gegarandeerd zuiver leer voor Dames,
Heeren en kinderen, van het zoo bekende merk
c"MANNA"

Goncurreerende Prijzen. Bovenverdieping der Bank

TeM.
M.

verkrijgen in de Breede Straat E. CURIEL & Zn. Zaal No. 4.

H. J. VOOREN.

Wat mano th bnla ma i

l III11 0L U1RUIIUU 13 11I K1 lI
het Duitsche HOLSTEIN-BIER
Verkrijgbaar bij

... ..TW ISIUHLI( & UO.
-' 4 -2

Steel Is the Secret
of Dodge Stamina
All motor cars can be divided into two classes: Cars with all steel bodies and cars with wooden body frames covered by thin metal sheets. The all steel body absorbs
heavy shocks without great harm.

I
Dbo~

Dodge Brothers Motor Cars have all steel bodies. And Dodge Brothers Cars are quite as superior in the chassis as in the bodycontaining more pounds of drop forgings and costly chrome vanadium steel than any other car in the world, regardless of prico.
Touring Car
Sedan -. . .
Screen Commercial Car
Chasis .. .
.'.!" .,Dkft=w. .
'.St-" ," *
O rO
D5E BROTHERS

Apotbeek
"Botica Nacional"
van Edmund Jacobsen.
Apotheker Breedestraat, Otrabanda Telefoon 358.
Spoedige aflevering van ReceptenPatentmedicijnen Drogerijen
allerlei Soorten van Suikerwaren,
Chocolade en Beschuiten
Sigaren en Sigaretten
Vlugge bediening Aan huis beagen.

..iw~ VA~ ?7~~ i~-i-r~~c'~ I lJ UFA cuu~m
- ~

TOS TOS FERINA.
BRONQUITIS ASMA- TUBERCULOSIS
LARINGITIS_ AFEOESRESPRIAS

Brainfag
Nerves
Insomnia
As the daily routine of your work goes on, the daily strain on yMzi
nerves is felt more and more.
It takes all the holidays toe properly fit-the brain to be alert --the nerves normal. Why allow yourself to get into this state when it can be avoided by taking a cup of vitamnnnrichGlax-ovo everyday?
Glax-ovo is the only. food-drink that contains the wonderful "Vitamin Concentrate" (known as Ostelin), which is blended with milk, extract 'of malt and cocoa. This deiciousfood-drintk with' i s unique "Vitamin concentrate," feeds the nerves and ensures restful sleep at nights. It increases the nourish, mcnt value of the rest of your daily food, and is better than tea, coffee,
cocoa or milk,
GLAX- OVO
"EVERY DROP NOURISHES"
For ree amp&.beokrt .ed this coupon: to
N lm e ............. ................................................... ..
S treet_..................................................................................
.ocalitv .......-...................... .................................... . .

MOTOR CARS

11

-

U

[I

c

s
-hI

3ailings to
Pt olomba etc.

Waldtraut Horn Friday Horn Minna Horn Marie Horn
Therese Horn Watdtraut Horn

fO RN

M TOR.ll!P

2nd July 19th ,, 5th Aug. 22nd ,,
8th Sep. 25th ,,

Consul Horn
AI! ships

*) via Pto. Call La iuayra and Trinlad.

iensi ',

7 ti
Pueiiten MEJSM & C

& Co.ert tegenwoorligers

lensing & Co.

Yerte genwOardi rs

0 Koopt, koopt
d r n I 'ILRIJ ten bate vn hlet NIEUWE
,AiATER. airvan d cRHKKING op den 2Ssten Junti, fl.S. plaLs /al h(-bbc
\oo .,10cht fl. IO.-- per ,;t, kuit L een van de
- j/ p ij, r~n tien dulizend, vier dJuizend,
twVee dvizend of een duizend gulden tre kken.
1) zc loten ziji \'erkr'ijsrbaar bij vele w .dervcrkooper
I !'Iji l \dministr tCu MAN RIQUti CAIPRII'I i
s -' tleerenstriat No. 1 7
,,D" h IlNE OF STE SHIPS.
RFGIJILAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO, CURACAO AND VI:NEZUELA. SAILINGS IDURINU JUNE.

SS. S.S S.S. S.S. S.S.
Marfll Tachirl Cmabobo Lari 6 saras

NW 'Y i'l June Irrv SAN I .A \N. ,rriV'e C JFADAO

Lt-ave Lea t.Leav
Lt'aXve v .'; '!e [t" ve [,-ivc

Ariniv P-FT) CABF LLO

Ai iv' i A.G ;AIRA .
,,, ,,,, ,,i' c ;, A riv '(3CA RELLO.
Arrive CUPACAO. Arrive M.\ARACAIO. Arrive CI JRAOA(.. Arrive 1TO CARI.LL, Arrive LA GUA RA. Ar ive 'AN JUA[IN. arrive NEW YORK .

. .
June t o
JLine 13
1
,, 19
. 20 2i
21 211
22
, 22 ,, 24 S 25 july 27

Jule ,,
, jury
,,
I,
Juney

9 Jui 1%
17 June 19 20 ,
21
21 ,, 22
26 July 27 27
28 ,, 28 ,, 30 ,,
1
7 ',

16 June 21 21 .
23 July 24 ,, 25!: 251.
26 july 26' 27
5', ,
4
5
5
t; Jly 6i 81 ,,. 8i
13

23 June 29 July 29
'p
. "
- n
4,
4
5.
10
11
11 July
12 July
12
14
21

S.S. "Merda" connection with SS. "Caracas" sails trom.n Caraan for Mlaracaibo
juIIe 3 atd July 8, relturning sails from MIaracaibo June 13 and July 18.
For further particulars apply to
S. E. L. MADURO & SONS.
Agent

DURANTE LA ESTACION CALUROSA cuando usted, se fatiga ficilmente y le falta energia, se siente abatido, nervioso, irritable y debilitado, tonime una cucharadita de SALVITAE en un vas, de a'ua. R FRESCA,VIGORIZA, LNIPIA Y PURIFICA.
DIGES

4'

Estimula el
HILGADO, y los RINONES enton laI TION. limnia v nurifice

el CONDUCTO INTESTINAL,
elimina el ACIDO URICO, evita la POSTRACION y la LANGUIDEZ.

NE
Sailings to
Have and Hamburg*)
15th June

21 th July
7th Aug. 24th ,, 10th Sep. 27th ,, 14th Oct.

BUITEw~w D .Ja on ,,rv .naF nnonr A.. +,.,,lrI n.o ~cNw1I f~~lIy
OI 1III1g4, Ilt A lIIIi I~tI. fl.IA.E EC a VrM i r a i it i
BUITEAniD. de door de leening te zullen bijdra- ill ,
gen tot het ophouden van hooge -Of de king dollar ook koffieprijzen. Nu is het een feit, dat EXAMENS.
de wereld beheerscbt! koffie in Brazilik al hbl weinig protectie genaten heeft, juist omndatAme- De Inspecteur van het Onderwijs lnderdaad. Hier sluit wel bij aan rikaansche speculanten de prijzen brengt ter kennis van het algemeen, da de rnar wilen ijzign. p Izen e examens ter verkrijging van aktefl de opmerking, hoe koning dollar de maar willen wijzigen. Aangezien de examens ter verkrijgin an akte wereld beheerscht, overheerscht. Brazili de grootste koffie- producent van bekwaamheid tot het geven van
Napoleon noemde eens Nederland is, kan n;iemand het kwalijk nemen, onderwijs in de kolonie Curayao ineen aanslibsel van Fransche rivieren, dat men nu in Brazilie eens in een gevolge artikel 1 van hut besluit van wat your den kiassieken goeden ver- betere positie wilde komen tot het den 10den December 1921 (P. B. 1921 staander, die aan een half woord ge- regelen der koffie-prijzen, dan de No. 79) zullen worden afgenomen i ni eg pleegt te hebber, boekdeelen New Yorker speculanten en tusschen de maand September 1926. spreekt. handelaren. Mr. Hoover wilde daar Zij, die zich aan cenig exaned
Nu is het niet zoo ondenkbaar dat niets van hooren! Zoodat het resul- willen onderwerpen, moeten zich v66r de groote Bonaparte school maakt en taat werd, dat het m66r-practische of op den vroeg of laat een chauvinistisch Yan- Engeland de mensehen van Sao aIsten Juli 1926 schriftelljk kee de wereld modern-zakelijk gaat Paolo, van Rio Grande do Sul en zien als een elk oogenblik op te van Minas Geraes definitief in staat aanmelden bij den Inspecteur vanhet eischen aan Amerikaverbypothekeerd stelde, hun koffie te planten en hun Onderwijs, onder overlegging van de pand. oogst in te halen met de zekerheid. bij de onderwijsverordening 1907 verHet is algemeen bekend hoezeer het dat hunne gewettigde winsten in hun eischte akten of bewijzen, benevens geld een rol, een zeer gewichtige, eigen zak, inplaats van in de koffers van een geboorteakte. beslissepde rol speelt in de politiek. der New Yorker importeurs komen. Zij, die eenig examen wenschen af
In veel sterkere mate dan de mees- Een andere noot wordt aangesla- te leggen, moeten den leeftijd van ten wel zullen hebben gedacht. Want gen door ,,La Nacion", van Santia- ACHTTIEN JAREN hebben volbracht, bleek dit vroeger meer openlijk, de go, in Chili; die spreekt van ,de tenzij de Gouverneur omn bijzondere tegenwoordige methoden van finan- economische en financieele blokkade redenen vergunning verleend het exacieele transacties permitteeren een van Washingion tegen de naties, men eerder af te leggen. meer gecamoufleerd optreden, welke grondstoffenvan vitaal belang Zij, die zich aanmelden, worden
Hoe deze twee: financin en poll- voor Amerika produceeren ... En ze slechts tot het afleggen van het exatick, in nauw verband met elkander zegt: ,,de regeering der Ve;eenigde men toegelaten, waineeruiterlijktwee knnnen staan, wil ik hier bij 6n cij- Staten verbood bet financiereen dat lagen v66r het begin der examenS fir 1elichten, n. 1. bij het cijfer van gebruikt kan worden voor het be- ten kantore van den Kolonialen Ont199 millioen dollar alleen in het at- schermen van zulke buitenlandsche vaner op Curaqao een examengeld geloopen jaar aan z. g. Latijnsch Ame- producten als koffie, nitraat en sisal. is voidaan van riki voorgeschoten door Wallstreet. Washington trachtte zoowel de koffie, VIJF GULDEN voor bet afleggen van
In hue sterke mate hierbij en hier- als de nitraat-leening tegen te gaar,. bet examen voor de akte van beachter politiek betrokken wordt ge- Beide werden direct, en zonder kwaamnheid als onderwijzer(es)
acht, zal ik ditmaal een ander laten moeilijkheden, door Europa overge- der vierde klasse, en van het exauiteenzetten. nomen. Londen zal nu een flinke po- men in gymnastiek, nuttige of
lk herinnerde mij n. 1. in verband ging doen, om New-Yorks groelende fraaie handwerken met dit cijfer een hoogst belangwek- financieele hegemon!e over Zuidkend artikel van den Washingtonschen Amerika, aan te vechten. Dat is wel- T'IEIN GULDEN voor het afleggen van correspondent van ,,D)e Maasbode, be- komn nieuws voor Z.-Amerika, dat voor het examen voor de akte van begin April in zijn blad gepubliceerd. den oorlog op de Britsche geldmarkt kwaamheid als onderwijzer(es)
Aan dit artikel ontleen ik het vol- steeds goed terecht kon." der derde klasse en van bet exagende: ,,Toen, gedurende vier opeenvol- men in de wiskunde, het boekDe Amnerikaansche Merchants As- gende jaren, de koffie-planters hun houden, de Spaansche, Engelsociation heeft nu, waarschijnlijk om product met verliezen moesten ver- sche, Fransche of Hoogduitsche de vriendschapsbanden tusschen bei- koopen" smaalt de ,,Nuevo Tiempo" taal, welk bedrag verminderd
de Amerika's zoo nauw mogelijk aan van Columbia, ,vonden ze toen eeni- wordt tot vijf gulden, wanneerde halen", de Zuid-Amerikaansche pers 1) ge sympathie bij het Amerikaansche candidaat in het bezit is van de naar Washington uitgenoodigd, op het ministerie van handel (mr. Hoover's)? akte van bekwaamheid als oneerste ,,Pan-Amerikaansche Congres Vonden de suiker-planters medewer- derwijzer(es) der derde of viervan journalisten," van 19 tot 23 April king? Neen. De slinger slaat nu te- de klasse; te houden. Tusschen de namen van rug. De commercieele en financieele VIJITIEN GULDEN voor het aflegde persbroeders, die reeds Ce uitnoo-, overheersching der Vereenigde Stadiging hebben aangenomen, vind ik ten als een natuurlijk gevolg van den gen van h et examen in t' Spaanbijv. vertegenwoordigers van Argen- oorlog verkregen, is langzaam aan 't sche, Engelsche, Fransche of ,, Hoogduitsche taal, bedoeid in tini (van ,,La Nacion" en ,El Dia- verdwijnen, ten overstaan van Euro- Hgduitsche a, bedoed in ro", in Buenos Aires, en van bladen pa's groelend herstel. De verbazende het 2de lid van artikel 27 en in in Logos, Rosario, Santiago del Es- financieele campagne, door de Ver- bet 2de lid van artikel 42 der tero, La Plata, La Comuna en Lanus) eenigde Staten in Latijnsch Amerika onderwijsverordening 1907. van Chili (,,El Mercurio", in Antofa- gedurende de laatste jaren onderno- De candidaten worden opmerkzaam gasta en in Saatiago) ;van Brazilie men, was er bijna in geslaagd, de gemaakt op de versiagen der vorige (van bladen te San Paolo) van Co- oude zakenbanden tusschen Z.-Ame- examens, die in de De Curacaosc/ie lumbia, Pera, Costa Rica, Ecuador, rika en Engeland te verbreken. Pa- Courant bekend gemaakt zijn. Guatamala, Honduras, en alle Cen- nama, altijd achterdochtig ten opzichtraal-Amrnerikaansche republieken. Ver- te van Onkel Sam, nam echter de Ondergeteekende is tot het geven der een dertigtal gedelegeerden voor Panama-indemniteit aan en gal den van inlichtingen over examens te spreken elken ZATERDAG des mnorgens
de Cubaansche pers, en voor die van Amerikanen zijn economische reor-ken elken ZATERDAG des morgens Venezuela en de Amerikaansche eilan- ganisatie in handen. Peru, in de hoop van 9 tot 1j uur op de inspectie van den van W. lndi eenig voordeel te behalen uit bet.1het Onderwijs, Fort Amsterdam.
19 landen zullen hier vertegenwoor- Tacna-Arica-geschil, stond aan Ame- Cura ao, 22 Mei 1926. digd zijn; alle onkosten wordendoor rikaansche firma's fabuleuze concesdigd zijn; ale onkosten worden door sies toe. Venezuela en Bolivi sloten,! De Inspecteur voornoemd,
terwij tAmerips naarnschNew-Yoastheeren eanadi, onder medewerking van Washing- 5- P. J. J. v. d.:BIESEN. re groote steden in bet Oosten op bet ton, leeningen af, gaven concessies; program staan. voor olievelden, en het oprichten
program staan van bankinstelhlngen. Brazilii riep
,,'n Monster-reclame van de V. S. bj Amerikaansche marinebouw-experten
de Zuid-Amerikaansche pers," zou Iter hulp en Amerkaansche instruc- 1
men in Holland mogen zeggen,- en teurs, voor het organiseeren van zijn terecht! Maar wa men g n oot Argentinie en Uruguay sloten
ten zal, bet was erg, .erg noodig! in Wallstreet leeningen your m {r
De oppositie van Washington ten dan 300.000.000 dollar op schandelijk opzizhte van het plaatsen van zekere zware condities.... leeningen yoor Zuid Amerika in Wall- ,,Nu, met het Pershing-fiasco in street had in de laatste maanden niet zake het Tacna-Arica-dispuut your weinig kwaad bloed en... gepeperd- oogen, concentreert zich de opstand

Spaansche satire in de Zuid-Ameri- tegen Amerikl's gela-overmacht opkaansche pers verwekt. Koffie, ni- nieuw, nog aangezet en geprikkeld traat, sisal en suiker vormen het door Mr. Hoover's ,,economische poleeuwen-aandeel van den export han- titiek," die nota bene, maar altijd aan-

30 del van Z. Amerika naar de Ver. Sta- Idringt op de clausulen van ,,most fa5 len; en nu hebben Zuid-Amnerikaan- voured treatment and privilege",
sche bladen er niet weinigden draak wanneer er handelsverdragen ge7
8 mee gestoken, dat een leening voor maakt moeten worden ..."
9 de nitraat-industrie, welke in New- 1) Hetbezoek der Zuid-Amerikaan
9 Yrk ,afewee,, b1n ) Het bezoek der Zuid-Amerikaan
9 York werd afgewezen, binnen enwr keer"en erainnen ensche journalisten, waarvan bier verder
ikele uren door Amsterdam en Berlijn 15 sprake zal zijn, is reeds achter den rug.
16 werd opgenomen.
17 Uncle Sam en Latijnsch Amerika.. 18 Een paar weken later trachtte de
Sstaat Sao Paolo, in Zuid-Brazilie, een WACHT U Y00R NAMAAK leening in W alistreet, te krijgen ", '" -T-*--- -.
cen 50.000.000 dollars ten behoevej1 18 van het Braziliaansch ,,lnstituut voor
de bescherming van koffiebelangen." lI Toen New-York niet erg happig scheen, t9 had Sao Paolo zich tot Londen ge21 wend en ,,in een half uur" zoo heet' 21 het, was de leening vijf maal over2 teekend! E.LKE KIST ECHTE WASCANA
Waarop de ,,Journal," in Rio de ISV00DZIENVANDITHANDELSMi K
Janeiro, triomfantelijk ultroept: ,,Nu MENSING & Co.
beeft de beer Hoover eens een goede les gekregen Wij hadden het geld Vertege oordiers.
noodig voor onze koffie. Toen de Britsche regeering haar verbod tegen bet plaatsen van buitenlandsche leeningen in de City (Londen) introk G-evraa nd
zat er voor Sao Paulo niets anders i 9WiU
op dan van New York naar Londen
terug te gaan. Nooit te voren Een kindermeid van goede
was er door BraziliE zulk een gtuigSChrift V Zien
groote financieele operatie voor getu chriften voorzien,
particuliere doeleinden aangegaan: Om zoo spoedig mogelijk
want het ,,lnstituut voor de bescherming van koffiebelangen" heeft met in dienst te treden.
den staat van Sao Paolo nietsI
uit te staan. De Vereenigde Staten, Aanbieding bij :
in haar poging om een stokje te steken v66r bet plaatsen van die lee-' MAA
Sning, heeft opnieuw getoond, hoe JOJO MAAL
weinig ze de psychologie van buitendsche naties hegrijpt, -.- in tegen-1 2-3 Scharloo.

Vert

egenwoordigers; Mensing & Co.

Agentes : Mensing& Co.

accept cargo and passengers.

- e tflii( ~ F a n1( Am prik r

J

IV,~lll~lDDIiMMlilllITIt

do-&, r Aw w-,i n A dv jp wA Apr&

I
Full Text