Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Added title page title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )
periodical ( marcgt )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
No. 2204

Zaterdag

3 Rpril

1926.

43ste Jaaigang

- wrmmrrr~w~Xr :'-fmatr6' '-~

WEEKBhRD VOOR DE GURRgAOSCHE EIhADEI

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. .
Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden
fl. 2.- bij vooruitbetaling.

frei4Wp dit blad: St.El.Isabeth's Gasthbuis. Adtinitratie:. St. Thomas-college.
DRUKKER. .L. OGAER S.

Voor het Buitenland per jaar fl. 10.Afzonderlijke nummers fl. 0.15. Prijs der Advertentien van 1-7 regels
elken regel meer 7% cts.

f.0.50; voor

t ~ - 'tgt...."' ..~A. ~xt da~; czn.~rj.. nz.nzrr

*e*
Xtrr izen is.

Daar is wel nooit zoo smadelijk, 'oit illn zoo bitteren smart 'n einde gemaakt aan een menschelijk leven als op dien Vrijdag, toen de Heiland der wereld wonder de duisternissen van het terugdeinzende zonnelicht den geest gaf in de handenri Zijns Vaders.
Nooit zoo smadelijk.
Die Gods heirgewade draagt met ylddelijken zwier en majesteit, boven Wiens hood geschreven stond het Rex Reg'un et Dominus Dominanlium.
,Koning der koningen en Heer der heerschers" ging aan den kruisbalk ten Older in een zee van verguizing, veriietigd als het ware onder de veraehting van alien, die Hem in Zijn laatste ure nabij stonden.
Hij hing er tusschen de moordenaTen, waarvan de een, Hem bejegende met loongelach en vlijmnienden spot.
an den voet van Zijn Kruis dobbelde men om Zijn kleed.
De Pharisee r en de Schriftgeleerde spuwden nog een lastering uit naar het hooge Kruis, den erivijand van hut, Sanhedrin in 't gezicht.
En al wat er vijandigs onder het kruis bijeengegroept stond, het juichte met helsch geschater over de vernedering, die Ovever den Zoon van den timmerman gebracht was op Zijne, van nile glorie ontluisterde stervenssponde.
Maar ook was daar nooit zulk cen :;nmartelijk levenseinde.
De smart, de felle, de bittere smart
e ecst i:mnc sch,.]eijke foltering 80 ;ieni iet garsche lichaam vermorzeld, en als een scherf zoo was Hem bet gebeente uitgedroogd.
Een melaatsche gelijk, als een walg Voor de menschen hing Hij daar, en daar was geen schoonheid meer in dat afgepijnigde en afgebeulde Lichaan.
Robijnen van Zijn bloed flonkerden op de bleeke koon, en de heete lippen konden door geen water mineer verkoeld worden.
De scherpe doornen staken Hem door het heilige hoofd en gunden aar dat hood geen rust op het harde hout.
En uit de wonden der vastgespijkerde ledematen, uit het wreed geoPende Hart druppelde nu het laatste levensbloed, en de vale doodverf kleurde met haar verschrikking langzaam aan het stil wegterende lichaam van ,nzen Heer en Heiland Jesus Christus.
Zoo stierf Hij en zoo zonk Hij straks Weg in het graf.
Dat was in het oog der wereld als de Vernietiging van Zijn bestaan.
En dat nu was voor Hem de grootste Versmading.
Curaqaoscbe
Dities en Datjes.
(Vervolg)
Waar was ik ook weer?
.O, ja. Toen had op 7 Jan. 1920 's liddags om 'n uur of vier, de officieele opening plaats van de ,EERSTE ROrTERDAMSCHE MISSIEWEEK."
Ik was er ook.
Was er propvol.
We Stonden geperst ais mandarijnties in 'n kisije, wat bij zulke officiele gelegenheden zoo schijnt te hooren,
tnmte heb 'n dito-platidrukkerij not n Paar keer meegemaakt.
_ lange speech, 'n nog langere speech, en ni nog 'nallerlangstespeech werdeindelijk de missieweek eopend Verklaard. g
Toen kwam er schot in die compacte massa van bont en boa, en cache-nez en winterjas, en 't hoofdcomite Voorop, verdwenen allen in de entoonstelingslocaliteiten. Ik stond Paraat bij mijn Curagaosche stand den eersten aanval at te wachten.
Eerevoorzitter Deken THIER in 't paarsch, met Voorzitter Kapelaan SciuPbesTr n'o, daarachter t hoofdbeen, k n lite-stoet van dames en stevend. amen rccht op mij aange-

Want het graf is een snaad.
Het is het afbrokkelen eheu-tervoorz Ing,
rafelen van een m enschelijk b.san &i'Ud' van A'woord.
het prijs geven van dt wondere kuri t. (S:)
vJwrk des Scheppers ann de w-ri liet over ICe n. -n de inwoners
dter aarde, het neersiaan van een, heef g ;ee regennak. De?. awoners koopen kracht hoet verneiovi n on het uit- niet heot dure regenwat ..r o et nor blik)

M _l', lt 1 LIg;; i ;
blusschen eener schoonheid, zooals God aileen die vermag neer te leggen en te formeeren in de menschelijke verschijning.
Dien mensch doen afdalen in hetd

./
in droge tijden. Zij gel fri.en grondwater. Dat zij op het oogenbli hinder dan 15 Liter water per dag getclL.en, is toe tc schrijven aan:
i. de prijs, die zij veor het grondwater molten betalen (7'ct.per-alik);

2o. d ealen M i.pef)k) lnUNIKANTrn fl iK LJAA'N Flfl
z. oezeergebregkige d|iirqutie, .ar.tr ;t t~~, ~
graf, het is hem neerwerpen in d De inwoners die reel gondwater afne-4 versmading. men, worden bet eerst bediend; de man die icerengracht 471, AMSTERDAM. CARACAS, Venezuela.
En al gelooven wij, dat de dood een blik noodig heeft, ka, wachten, krijgt Statutair Kapital f 5,000000.
en het graf geen heerschappij konden sos niet. Stattar Kapita 5,000,000
voeren over dien Ene, en de Heilige Een andere oorzaak van .et geringe ver- Geplaatst & volgest0rt fl 1,000,000.
briuik is, dat men het w-at van den regenGods het bederf niet zou zien in de bak of van de waterkar u. tt lialenof moot Verleent hare bemiddeling tot het aanknoopen van
windiselen. des doods, voor de oogeti laten halen. Personen die dttegeneenverder menschen zonk Hij toch weg in goeding willen doen, zijn n, altijd te vinden. prima handels-relaties in het Buitenland.
dien afgrnd van vernietiging, en m De aanvoer van grondv jer bedraagt in prima hanels-relaties in het Buitenlan.
dien zwagren seen wide men met process den drogen tijd slechits M3 per dag. DEPOSITO'S op langen & korten termijn. Spaar-rekeningen. een zwaren seen wilde rlen het process Einde 1923 distribueerde Gtzondheidsdienst der levensontbinding onttrekken an om den nood nan drinkr. ,er te lenigen, Cheque-rekeningen met rente-vergoeding.
den blik der menschen, vastelijk nce- 350 M3.
nende, dat het nu gedaan was met Heeft men eon waterleidi .v in huis of een Handels- Credieten.
'-aftap-kraan in de buurt.. On zal van zelf
de pretenti en enie leerstellingen van et wvalerverbruik lIoencmC Elke waterlei- Rembours- Credieten.
died gehaten Galilee&. ding breidt zic:, op den d- ir uit. Ditzal in
Maar ziet, wat blonk op den Paasch- het bijzonder gelden voor W\V ,Iemnstad, omdat Volledige Handels-inlichtingen.
morgen het heilige, glanzend licht, door gebrek aan water, e.n groot gedeelteV morgen diebeidge, ogu e van de inwoners van hun i rille jeugd at op Vertegenwoordigers der Assurantie-Maatschappij
dat in die blijde ure hoog uit het rantsoen gesteld is. Wanne:r zij betrouw- ,de Nederlanden" van 1845 'sGravenhage.
donkere graf uitsloeg naar de blauwe baar en goedkoop water kanen betrekken,N rane a 4 Gen
Palestijnsche lucht! zal hun behoefte aan watr ook van lie- BRAND-VERZEKERINGEN. 4
Wat flikkerde het lichtgewaad van verlede toenemen. .
Ondergeteekende zal nier wilen ontkenden verrezene op dat vroege mor- neon, dat in den regentijd- die maar kort Het Bestuur is niet van plan, wanneer er f 100 000, over 20 maanden gerekend worden. tgenuur en hoe zijn de robijnen van duurt en dan met meestal ,rootetusschen- opf) Curagao geen voldoende werkkrachten Bij de rentabiliteitsberekening is als Zijn blood verkeerd in lichtstralen poozen -- regenwater om et wordt weg- zijn te kriigen, van het project af te zien. grondslag genomen 8 maanden droge en 4 ia b gegeven, doch hij wenschte nherinnering te Indien dit geval zich mocht voordoen, maanden regentijd, en blijkt dat reeds bij
van banke heerlijkieid brengen. dat gedur,nde Oc ber, November zullen werkkrachten van elders in dienst ge- deze berekening het bedrijf rendabel is. Het
En hoe hoog juicht het Paaschlied, en December 1922, toen er 479.9nm.. regen nomen moeten worden. droge seizoen zal over het algemeen lande hymne der Opstanding, uit het in de stad gevallen was n daarna nog Het Gouvernement heeft, voor de uit- ger duren, waardoor grootere winsten worverlaten graf, hoe juicht en schalt de 57,3 mn.m. in Januari 1923. ,jet putwater in voering der werken in eigen beheer 100 den gemaakt en derhalve zal blijken, dat psalm van het ieuw tlokenleve die maand reeds 7,5ct. per ;:ik kostte. werklieden noodig. In aanmerking geno- de leening reeds eerderkan worden afgelost.
psalm van et niuw ontloken leven Het aantal inwoners in 2 beide stadsge- men, dat de onderhanden zijnde uitbreidings- Curaqao dient het benoodigde kapitaal te weer op uit de doffe versombering vani deciten is elk on 8.000 tc tellen. In aan- werken der C. P. 1. M. gerekend mogen leenen, rente daarvan te betalen en het at de* znerkingg;enomen, datb5'( in deinwoners worden in 1926 gereed te komen, zal het te lossen, wanneer hbet betreftdaarmedein1 r. ,a snel o tk h,*f &j.xin r, cenuhak p euit", i: 'ob niet over- aantal in dienst te nemen buitenlandsche heemsche bedrijven tot stand te brengen
* v reven um ) den aanvang van het bedrijif wekKrachien seciht gearing beioeven tcijn. vdaivani de re'ntabilitit is ver.ekerd.
zlch op in iet morgenrood van een op o00 huisaansluitingen en 50 attapkranen Bij het becijferen van de aanlegkosten zijn Ann het slot van deze memorie gekomen, nieuwen dag..... voor elk stadsgedeelte te rekenen. de arbeidsloonen ruim genomen. Een ver- zou ondergeteekende Uwen Raad dank
Die gebroken en verbrijzeld was in Het verdient geen aanbeveling een aan- dere stijging wordt niet verwacht, maar wenschen te betuigen voor zijn belangzijn kracht, omgordde zich met On- vang te maken met de watervoorziening zou, indien deze toch plaats viudt, uit de stelling in deze zaak betoond d6or een bevergankelikheid van de stad uitsluitend met water van Buena post 6nvoorzien groot f 104 000,- bestreden zoek nan de Hato-bronnen te brengen. Hij
vergan ei .. Vista, omdat alleen door de combinatie kunnen worden. vertrouwt dat bezoek 's Raads meening ormDie weerhouden was door den steen, van Hato en Buena Vista bet mogelijk zal De rentabiliteit van de watervoorziening trent het rendement der bronnen zal hebdrong door dien steen in het leven zijn gedurende droge tijden een voldoende van de stad is berekend voor de minimum ben gewijzigd. terug en verglansde den hot van Jozef hoeveelheid water aan 'de stad te leveren. levering van 200 M3 per dag. Hierboven is Dat de Hato-bronnen steeds water hebvan Arimathda.met de uitstraling Zijner Het personeel, bij de ontwerp-begrooting aangetoond, dat op een grooter verbruik ben geleverd kan wel bij een terugblik op voor de exploitatie van de waterleiding ge- van het water en blijvends toename van het het verleden als vaststaande worden aanvernieuwde schoonheid, en met al de noemd, is noodzakelijk, ten einde het be- aantal verbruikers gerekend kan worden. I genomen. glorie van zijn onsterfelijk, Goddelijk drijf door ter zake kundige personen te Ook al neemt detegenwoordige opleving De eerste Hollanders, die in 1634 op Culeven. late leiden en daardoor te voorkomen van Curagao eenmnal at, dan zal het wa- ragao kwaimen, berichten omtrent Hato
In dien Ho knielen wi heden neer, dat het bedrijf eens onverwacht gestaakt terverbruik niet aamerkelijk afnemen, om- reeds dat daar was: ,,een seer schoone
In den Hoknielen wij hde naar zo mooten worden. Men houde in het oog, dat de prijs, die het Gouvernement voor waterback, die door een water ader
opziende uit het geopende graf naardat gedurende elken drogen tijd een ge- het water zal vragen, lager is dan die waar- uyt bet geberchte vol gehouden wordt met onzen Heer en God, en de verrukking dee'te van Buenra Vista geploegd en de voor vroeger, gedurende slechte jaren, het water, opdat debeesten mochten te drincken des geloofs in de oogen gevoelen wij kici voor de dammen verwijderd moet water werd verkocht. vinden. Deze waterplaetse wordt wel voor
bij deze openbaring van heerlijkheid worden. De leening kan dus uit inkomsten van de besten (niet: voor de beesten, zooals er
Bovendien is noodig een geregelde con- het bedrijf aigelost worden. Er blijft dan abusievelijkstaat)Red. Am. gehouden, omdat iets in het harte branden, zooals de tr6le op de watermeters, terwiji tevens met nog een flinke zuivere wlnst over. Een ge- het water oock in de grootste droogte niet Emmausgangers het in zich ontwaar- het oug op de zorg voor bet hygienisch deelte hiervan zal in het ,uitbreidingsfonds" ontbreeckt." den bij de Goddelijke samenspraak op betrouwbaar blijven van het water, behoorlij- gestort mnoeten worden, de rest komt ten In de eeuwen, liggende tusschen dat jaar den weg. ke en geregelde contrble moet worden uit goede aan 's Lands-kas. Het nageslacht zal en nu hebben opvolgende eigenaten er
en weg. geoefend. dus ten deze niet met schulden worden be- veeteelt en tuinbouw gedreven, enkele
En luide jubileeren wij bet heden Op Curagao hebben particulieren getracht zwaard. hebben er zelts groote bloementuinen gena zoovele eeuwen het wederom uit: met niet ter zake kundig personeel en door Vindt de Raad den leeningstermijn van houden, zonder dat de noodzakelijkheid
. at te zien van onderhoud bedrijven in 38 jaar te lang, dan zou de geheele zuivere bleek dat putten werden gegraven of reSurrexit Christus, Spes mea! stand te houden. Het resultaat hiervan is winst tot aflossing van de leening kunnen genbakken gebouwd, terwijl ten slotte in
S geweest, dat deze bedrijven zijn vastge- worden aangewend. het jaar waarin dit wordt geschreven, de
Christus, mij ho opopen. Door de grootere afname van het water bronnen, na een droog jaar nog ruim 150 ton
Oaidergeteekende heeft niet de minste door toename van bet waterverbruik zal de per dag leveren. '*- aanwjzing, dat de aannemer van de ge- zuivere winst steeds grooter, worden. Willemstad, den 18n Maart 1926.
wapend-betonwerken zijn oflerte aanmer- Wanneer er geen regen valt in den ge- De Gouverneur van Curacao,
479S Ikelijk zal verhoogen. wonen regentijd kan op een zuiver winst van BRANTJES.
_ -- I
- ,,Hier zijn we in de West, niet onder hoede van zusters en broeders, Oeganda'sch repliceerden, weet ik zoo ,,Dag Pater."
waar Pater.....???" onderwijzers en onderwijzeressen; da- precies niet meer, maar 't had heel ,,Dag beste kinderen. Zoo, ko- ,,Delgeur," Mgr. Dank U, aan- mes en heeren; giechelende bakvischjes veel weg van 't geknetter van 'n ma- men jullie ook 'ns kijken ? Waar Cugenaam. Ja, in de West, in Curagao, en geaffecteerd doende jongelui met chine-geweer. raqa ligt, dat weten jullie wel, niet
maar minus 't tropische zonnetje." gele slopkousen; burgerlijke luidjes met We keken mekaar 'ns aan, en de waar ?"
- ,,Ja, juist, natuurlijk, en is u daar confectie, kattevelletjes en gestopte vier kooltjes vuur gloeiden demonstra- ,,O, ja, Pater, we hebben 't pas ook geweest ?" handschoenen; fatsoenlijke armen met tief weer op in hel-aromatischen brand. op school nog gehad. Is U daar ook
- ,Zoo wat 'n jaar of twintig, Mgr." glimmende groene zeep-gezichten, pet- ,Zeg, old-timer" dit tot 't et- geweest ?
-,,Wel, wel, en .... Pater, die hoe- ten en wollen omslagdoeken. iwat beteuterd jongmensch, ,,weet je ,Ja, zeker, al 'n heeleboel jaden (kijk 'ns, Schiphorst, 'n inzen- En dat ging zoo door, dag in dag wat, bezorg ons 'ns wat stoelen, we ten ?" ding van 't Ministerie van KoloniEn, uit, van 's morgen 'n our of tien tot kunnen toch niet op den grond gaan I- ,,H, j0, dat ken je ommers wel
aardig, &h) en die bouquetten en dat 's avonds vijf, wat feitelijk nog 'n zitten." zien. De Pater ze'n koonen bennen
borduursel, is dat allemaal door de ideaal-toestand was, want op latere ,,Heel graag, maar 't hoofdbe- net zoo bruin als'n cocosnoot.
inboorlingen zelf gemaakt ?" missie-tentoonstellingen stonden we stuur heeft bepaald, dat de Paters bij ,,Eng tusschen die zwartjes?
,,Ja, Mgr. allemaal." zoo nu en dan tot 's avonds laat te hun stand moeten blijven staan". Welneen, heelemaal niet,'t is watgoed
,Prachtig, interessant, ik kom parlevinken, waar ik gruwelijk 't land Zag, dat de zwarte fez-kwastjes on- volkje. Zoo, zou jij ook zwart willen zeker nog 'ns terug. Dag Pater Del- aan had. Toen op dien bewusten Maan- rustbarend begonnen te trillen, en ik zijn, broer ?Ja ? En waarom ?" geur,'t is me aangenaam gweest,".... dagochtend de sluizen geopend wer- trok daarom 't orde-commissarisje ,lkke? wel, dan hoef ie lekker
en in 't illustre gezelschap verdween den, in casu de monumentale deuren gauw vriendschappelijk mee, naar de niet gewasschen te worden, dan zien via de binnenlanden van Suriname in 't van de Oppert-hoofdingang, stonden groote zaal. ze ommers toch niet dat je vuil ben.
hartje van't Chineesche Zuid-Chansi." mijn buurlui Pater MoRSINK, de Suri- -: ,,Hier, pak aan, ieder twee", in ,Dat denk je maar. Vent, kom
Toen tippelde ik fiuks langs'n om- naamsche woudlooper, en de twee no time hadden de moebeenige mis- maar 'ns kijken."
weg nar e garde-robe,sprngerAfrikaners Rev. DE LOuwenV.D. BURG sionarissen van Oeganda, Suriname,I Dan pakte ik met liefkoozende
wit in, en kwam er zwart nuit, zette plus ondergeteekende diep te halen en Curagao, ieder 'n koel zitje, als de hand mijn dierbre hanienkop en vroeg : mijn kraag en stak 'n sigaar op, nam aan 'n formidabelen rookstok, met 'n v!oed van aangolvende belangstellen- ,,Wie weet van jullie, wat dat is ?" mijn spurt met 'n: ,,ziezoo, dat is gewichtig kom-nou-maar-op-gezicht. den 'n beetle ebde. Ik hoor: ,'n Beestenkop."
weer afgeloopen," naar de Diergaar- 'n Hupsch jongmensch met 'n geel- Wat ik allemal in die dagen vet- ,,Prachtig!Maarvanwelkbeest?'
desingel 88, waar de exquise soep- wit insigne in ze'n linker-revers kwam teld heb over Curagao ? -,,Van 'n Olifant !"
geuren me bij 't binnenkomen reeds kraakschoenend op onstoegestapt met Mijn goeie menseh, als ik dat al- -,Mis!
door de neushaartjes kringelden. 'n schuehter: lemaal hier moest neerpennen, dan ,,Van 'n Krokodil.
Maar den volgenden ochtend begon ,,Waarde Pbres, t is hier niet nam ik voor een maand lang geheel ,,Ook mis !"
as de karwei. gepermitteerd te rooken." de Amigoe in beslag, en dan was ik -,Van 'n tiger
't Liep storm. ,,No huma? Ai, coi loco, hombre nog niet uitgepraat. t Lijkent er niet op :.
Einplooze rijen van schoolkinderen, spontaande ik. -No smoko ? Lau sani! 't Beste maar, er 'n slag in te ,,Van 'n zeeleeuw"
deftige, minder-deftige, en niet-defti- foeterde Suriname in 't zuiverste ne- slaan. ,,Heelemaal niet: Weten jullie 't
ge; weesmeislos en weesjongens; arme ger-Engelsch, en wat de twee Afrika- 'n Zestig al zeventig schoolkinderen, nu heusch niet ? Wel, 't is 'n doodrodneuzige klompen-kindertjes, alien nets met hun rooie fez hieop in 't jongens en meisjes. gewone kop van n haai.

HoFDp, A -p,

B, i Or n n,
Die sobere gegevens van de M. ,,. M3 inhoud gehou.wd. Bij een rendo- Berichten ,.t de Kolonie. onze watervoorziening A. en de berichten der Raadsleden ment van 150 ton zou dus elken dag Bericten itdeKolonie.
? omtrent het rendement der bronnen dat tekort van 50 ton water aan dat .,1gN.Owidt" Stichti. buten gevaar van 1ato, hebben ons tot ernstig na- reservoir onttrokken worden. "'A r Newind t t
denken gebracht. Wij zijn er over Men zou dat 16.000: 50-- 320 dagen In een Herderlijk schrijven heeft de De onverwacht verschenen Memo- aan bet piekeren en becijferen ge- of 10 maanden kunnen volhouden. Apostolisch Vicaris van Curaqao verrie van Antwoord op bet plan-Molen- raakt, en de slotsom is voor ons zeer En dan is dat reservoir schoon leeg leden jir, 20 Mei 1925, zijn Gegraaff van de Watervoorzieninghebben verontrustend geweest. en zonder hoop, dat het uit de bron- lIovigen er (p gewezen, dat de grooonze lezers thans in zijn geheel vddr Zeker, wij hebben zelf de twijfe- nen kan aangevuld worden. Want de e toemle der bevolking, v Het is een degelijk stuk, een ste- dat uit de gesehiedenis geen enkel gaarbak, maar gaat rechtstreeks naar Al deze werken hebben groote vig pleidooi. Alle argumenten, die de feit of gegeven bekend is, dat dit de stad. sommen ann het Vicariaat geko st,
Raadsleden in het Voorloopig Verslag ooit zou gebeurd zijn, veeleer het te- I ngeval dus het volgende seizoen dal daardoor de schuldenlast voorttegen deze Watervoorziening hadden gendeel. weer een droog jaar wordt, zou de durend heeft zi.en vergrooten.
opgeworpen, vinden de lezers in deze Doch dat historisch feit, dat die watervoorziening reeds op het einde Wel werd van vele zijden hulp M. v. A., hygienisch en technisch goed bronnen nooit zijn opgedroogd, kan van dit jaar stop liggen. geboden, uit Holland, de Vereenigde gedocumenteerd, nog sterker weeilegd, natuurlijk geen bewijskracht opleve- Feitelijk zal het nfg veel eerder Staten v:n Noord-Amerika en ook dan wij dit in onze vroegere artike- ren, dat die bronnen voldoende kwain- gebeuren. Want lo. het tegenwoordig van Curaau zelf, wat steeds danklen reeds gedaan hadden. titeit water opleveren voor een stads- rendement van 150 ton is natuurlijk baar za worden erkend.
De twee hoofdpunten: lo. de drin- waterleiding. eerst geleidelijk zoo laag gedaald. Maar die hulp nit Holland en de
gende noodzakelijkheid van een wa- Wij geven toe, dat wij nergens in Laten we aannemen, dat het erst voor Vereenigde Staten wordt minder. Ilet terleiding voor onze stad, staatnu op onze artikelen de betrouwbaarheid van 3 maanden geleden onder de 200ton Vicariaat is dus mdr aangewezen hyginisce grnde welonomtoo-101 den steur, door zijnl eigen Gehygienische gronden wel onomstoo- die bronnen in twijfel getrokken heb- daalde en in bet begin van Maarto o den te e or zij eign Getelljk bewezen vast. ben, ja, zelfs die met kracht hebben 150 ton zakte. Gemiddeld is er dan '
20. voor de goede kwaliteit van het staande gehouden, steunend daarbij tot Maart per dag 25 ton tekort ge- De welvaart is op Curaqao onder water behoeft men niet bevreesd te op het gezag van den Heer Molen- weest, zoodat er tot op 1 Maart reeds een zeer groot deel der bevolking zijn. Het is zelfs niet te verwachten graaff. Achteraf, na het Rapport-Mo- 25 X 90--= 2.250 ton uit bet reservoir toegenoinen. dat door experten dit punt nog wel lengraaff ernog eenser opted hebben is weggepompt. Het zou daarom onbillijk zijn hulp
noit in twijfel zal getrokken worden. nagelezen, nmoeten wij erkennen, dat 2o. Is bet met zekerheid te voor- te vragen in den vreemde, nu de
Alle bezwaren en bedenkingen te- over het rendement van de bronnen zien, dat het tegenwoordig debiet van eigen bevolking kan steunen.
gen het put- en bronwater komen dat Rapport uitermate sober is, en 150 ton (zonder nieuwe groote regens) Inbovengenoemd Herderlijk schrijalleen van de wijze der tegenwoor- veel minder gegevens verstrekt dan binnen 6 maanden zeker tot 100 ton ven heeft de Apostolisch Vicaris bedige distributie door middel van de over de kwaliteit van het water. zal gedaald zijn, zoodat in die 6 maan- loofd een meer uitgebreid plan te waterkarren en trucks en zullen later Ook de Memorie van Antwoord zon- den of 180 dagen gemiddeld 75 ton zullen overwegen om het allen gevan zelf verdwijnen bij distributie door digt grootelijks op datzelfde punt. uit dat reservoir wordt weggepompt makkelijk te maken hunne giften, middel van buizenleiding, waardoor Om de betrouwbaarheid van de ter aanvulling van het tekort, wat kleine of groote, Hem ter hand toe het water, voor verontreiniging afge- bronnen van Hato voor onze water- 75 X 180 -- 13.500 ton bedraagt. Voegt stellen, en het Vicariaat geregeld te sloten en ontoegankelijk, onmiddellijk voorzieing, dus het uithoudingsver-Li men daarbij de 2.250 ton over de 3 blijven steunen. onder het gebruik van de afnemers mogen ervan na drie of meer droge eerste maanden van ditjaar, dan heeft Uit dit wel overwogen plan is gewordt gebracht. jaren, aan te toonen, m. a. w. of na zulk men deze 13.500-- 2.250-- 16.000ton groeid de ,,Mgr. Niewlndt" Stichinr.
Niemand heeft zich van den begin- een lange droogteperiode bet rende- of de geheele voorraad van het reservoir Zondag II. vereenigden zich ten ne af grooter voorstander en neer ment der bronnen nog ruim voldoen- reeds 9 maanden na 1 Januari, dus eind huize van Mgr. VUYLSTeFKE om de overtuigd verdediger getoond van de is voor onze stadswaterleiding met September totaal verbruikt., teeken ooen ten toverstaan van den Nohet plan-Molengraaff dan juist de een capaciteit van een minimum van in dat geval kan dus de Water-taris ES LANSBERG : Amigoe di Curafao en op wetenschap- 200 ton per dag, hadden nog heel voorziening der stad (in de veronder- Mejtas E. S. LJ. vANSBERGPs Mr. W. C. pelike gronden hebben wij onze opi- wat meer cijfers moeten gepubliceerd stelling dat zij nu reeds in werking MeJ. U. J. VAN Eps, Mr. W. C. rme kracht bijgezet. worden. was) na September niet meer aant de DE LA TRY ELLIS,S S. D Heeren J. A. VAJ.
Tot nu toe werden nog geen on- Wij hebben inzage gehad van een eischen voldoen, en dat wel juist op RoELLIS, S. DE LAN DER VEEN ZEP-H.A. VAN zer argumenten ontzenuwd. paar keurige graphische voorstellingen Ieen tijd, dat er tijdens de felste droogte RossuPENFELDT, Ben Mr. E. VANG. C. ER VAEN ZEPMaar nu moeten wij eerlijk beken- van den Openb. Gezondheidsdienst de hoogste eischen aan gesteld wor- VEEN ZEPPENFELDT.
nen, dat onze overtuiging dezer dagen (bij deze M. v. A. gevoegd) om aan den. De Hoogeerw. Pater M. LuYCKX,
een geweldigen schok gekregen heeft te toonen den gunstigen invloed van Men behoeft niet te vragen, wat er Vicaris Provinciaal en Pater R. J. C. en aan het wankelen is gebracht een .waterleiding op den algemeenen nog later, wanneer we in November VAHLEN, secretaris van bet Vicariaat,
- en wat nog meer bevreemding zal gezondheidstoestand, en het verband en December geen regen of slechts WAHLEN, seretaris van et Vicariaat, wekken juist door de lezing van tusschen typhus- en dysenteriegeval- kleine buitjes regen krijgen, zal ge- waren de getuigen. deze Memorie van Antwoord. len met den regenval alhier, beuren. Stichting benoemde de Apostolisch
Deze twijfel betreft geenszins de Waarom had er ook niet een der- Misschienr zal men ons op eenStichting benoee do Apostoliseb twee genoemde hoofdpunten, maar gelijk kaartje kunnen bijgevoegd wor- kleine onjuistheid wijzen. De M. v. A. Vicaris den Heer R. S. S. DE LANNOY een ander, punt nl. de KWANTITEIT van den van het rendement dier bronnen noemt de totale voorraad van alle reser- tot Voorzitter en Mr. VAN DER VEEN het water, het RENDEMENT van de bron- vddr, tijdens en nd een goed regen- voirs: 21.545 ton. Wij houden slechlits ZEPPEFELDT tot secretaris-penningnen van Hato, waarop in hoofdzaak jaar en na 66n of twee jaren van rekening met den inhoud van het reser- esr of bijna uitsluitend de watervoorzie- droogte ? Eerst door zulke gegevens voir van 16.000 ton. Een verschil dus Volgens Artikel I word hoet doel ning voor de stad steunen zal. kon voor een ieder het uithoudings- van bijna 5.500 t. In geval men dusdeze der Sdeting om schreven als vogt :
Die twijfel is eerst bij ons opge.en productievermogen van die bron- voorraad er bij zou mogen rekenen, Hot doel!de stictingis aan den komen door den allerlaatsten regel nen met sprekende en onweerlegbare (wat wij als niet geheel juist aanne- Apostolischen Viearis van Curaqao de van deze M. v.A., waarin de Gou- cijfers zijn toegelicht, terwiji nu dat men) dan zou men het 5.500: 75 74 middeon te verseaffon dor den verneur zegt, dat: ,in het jaar, waar- 66ne cijfer van 150 ton per dag, een dagen of 2% maanden langer kunnen bouw en de reparatie van de kerken in dit wordt geschreven, de bronnen treurig vooruitzicht voor ons opent rekken. Dus feitelijk maar een kort en kapellen van het Apostoiickr Vina een droog jaar nog 150 ton per van de impotentie van Hato. uitstel van execute. cariaal van Cura aoen voor de voordag leveren." Wij willen zoo duidelijk mogelijk Men zou dit bezwaar kunnen on-ziening van die kerken en kapelen
olijkW11zienovndide kerkense apeen i
Een paar alineas tevoren dankt de rekenschap afleggen van de motieven dervangen, door nog meerdere en nog vebnoodigdheden en sieraden in Gr. de Raadsleden, ,voor hun belang- onzer twijfelingen. grootere reservoirs in de laagvakte van verband met d bstmming diet gstelling in deze zaak betoond door Laten wij eerst de grondslag leggen Hato bij te bouwen. een bezoek aan de Hato-bronnen te voor onze verdere redeneeringen. Het antwoord op deze en nog anbrengen. Hij vertrouwt, dat dit be- Onze stadswaterleiding is berekend dere bezwaren houden we in petto your zoek 's Raads meening omtrent het op een minimum van 200 ton (M3) de volgende week. rendement der bronnen zal hebben per dag. Bij gebrek aan nauwkeurige cijfers
gewijzigd." Wanneer dus de bronnen van Hato hebben wij ons bij de bovenstaande
Over de resultaten van dat bezoek een constante productie van 200 ton becijferingen met deze rutiwe schatvernamen wij nog bet volgende: Ult per dag kunnen leveren, dan is onze ting moeten tevreden stellen. de eerste bron werd in 21 seconden watervoorziening gered, ofschoon ze Wij verwachten van den Mijnbouw66n blik (van 18 Liter) water opge- zich dan nog niet kan uitbreiden. kundigen Dienst publicatie van de vangen. Dat is dus bijna 3 blik of Immers wordt daarvoor een grootere voigende cijfers: > I
54 L. per minuut of 77 ton (M3) per productie vereischt. lo. Hoe hoog was het iaagste renetmaal. De drie volgende bronnen lie- Op een constant productie van 200 dement per dag van de bronnen van pen zoo onmerkbaar goring, dat zij ton per dag valt niet te rekenen. Als Hato in het droge seizoen van 1924? volgens gevoelen van de Raadsleden bewijs diene, dat in het begin dezer 2o. Hioe hoog was de maxinun~t gerust buiten beschouwing konden maand het rendement reeds gedaald productie tijdens dat overvioedige reblijven. Daarentegen gaf de verst afge- was tot +150 ton per dag, zoodat er per genjaar ca wanneer ? legen bron, aan de Z. W. zijde volgens dag 50 ton aan de watervoorziening 30. Wanacer daalde dc produceti verklaring van den begeleider, onge- te kort komt. daarna het curst beieden de 200 ton
veer gelijke hoeveelheid als de eer- Doch in het plan Molengraaff is met per dag. *
ste bron. Zoodat we dan ruim ge- een tekort rekening gehouden. Voor ,
rekend tot een rendement van 155 dat doel wordt in de laagviakte van .. __ -- Agenten: MENSING & Co.
ton water per dag komen. Hato een groot-reservoir van 16.000 -:
__ __ __ __ __ __ _ .. .. .
- ,'n O, O, 0," als 'n rits sausijsjes ,,Heb U daarin geslapen, Pater ?" die je wanhopig maakten door dood- den atn schudde met 'n : ,,Toe Pater, in 'n spekstagerswinkel. J ,,Ja zeker, jaren lang, en als 'n kalm 'n reuze-boom op te zetten over zog ereis, is dat nou niet do zoon van
- Kom s bier, zus, vool 'ns, boo ros, boor." den economischentoestandvan de West onzen goeien ouden Dokter VuYLscherp die tanden zijn." ma ,,Slaapt U hier ook in 'n hang- in 't algomeen en Curaao in ma srEE ?"
- ,,Au! Au 1" mat?" wonder, of 'n oude dame, die or daar ,,Di schilderij daar? Ja zeker,
..Zie ie wel, als je daar tusschen ,God beware me neen, hoor, niet over uit kon, dat wij daar mals dat is Mgr. VUYLSmKE, do bissehop
.... ,i n Cur

komt, dan ben je voor de haaien." ik kruip hier tot 't puntje van mijn papagaaievoer noemde ze t aten, vi .....,D...
H Pator hi hi hi," alge- nous onder drie wollen dekens, snap maar dat warren Goddank, uitzonderin- oc ,,Dat dacht ik wet. Wat janir
,,H, j, ,' ktoch, dat de aude dokter dat iet
meene hilariteit. je. Maar, meisjes, vinden jullie die zak- gen. Ineer heedat dmogen eleven. doktr dat nitWas
U kunt u gewoon niet indenken, doekjes en kleedjes en tafelloopers Wonderde vaak over mijn voor mor hot mogen beleven. 't Was hoe idioot-pijnlijk 't is, dag in dag uit, niet mooi ?"' niets staande Hollandsche flux doe toch zoo goeie beste man, die oude
honderdmaal, duizendmaal diezelfde ,,HA ja, eenig !" bouche, ondarnks mijn jarenlang alleen- dokter. God zegne 'm, voor alles
goedkoope flauwiteit te verkoopen. ,En weten jullie waar di bou- zitten op West-lndische buitenposten, wat ie voor ons, arme menschen, geProbeer 't zelf maar eens. quiet van gemnaakt is? Niet? en 't even jarentang niet spreken van daan heeft."
- ,,Pater, is 't daar bij U ook altijd Van vischschubben; geloot je 't niet, miijn mooie rnoedertaal. Stond dikwijs droomerig te turn warm, net als in Arika ?' kijk dan maar 'ns goed. Zie je nou we. 1Maar't moest en daarom going 't --En naar 't naburig ,,darkest Africa."
- ,,Ja, precies zoo, altijd zomer, al- Ach, moeten jullie al weg, wel dat a liep er nu en dan 'n Engelsch of De twee gebaarde tanige Afrikaners tijd warm." spijt me. Ja, dat zijn scorpioenen, en Papiamentsch woordje onder door, in hun schilderachtige wijdgolvende
- ,,H, hoe eenig, hoe zalig! Dus dat zijn duizendpooten. ach, wat zou 't? -Mijn gebabbel over witwollen burnoes met vuurroode fez,
hebben zij bij U geen kachel." D Vieze beesten ? Kom nou. En dit Curaqaoschoe toestanden, over im-en- te midden van hun kleurige, bloedige
- ,Wel neen, de zon is ons ka- mandje is gemaakt van riistkorrels expo rt, veeteelt, watervoorziening, expositie, met achtergrond, de opencheltje." en dat is 'n Curavaosch kolibrietje, goud-en-fosfaa-exploitatie, Willem- gesperde grijnzendc muil van 'n Oe- ,,Maar dan kunnen de jongens jja, schattig, eh? Nou, dag beste kin- stadscheoevverbinding, kindersterfte, ganda'sche leeuw, deden vaak al de bij U nooit geen sneeuwballen gooien, pderen. Hier, neem ieder zoo'n boekje hygiene, etc. etc. vond steeds 'n an- snaren van mijn artistiek gemoed trilen glijen en schaatsenrijden, is 't wel mee, dan kan je thuis lezen over dachtig auditorium, omdat die lange len, en tevens weemoedig piekere Pater T';Curavao. Hier pak aan." 1magere pater met z'n gebruind ge-Jan Paul, Jan Paul, wat is al jou
- ,,Natuurlijk niet, vent, dat be- ,, Wat kost dat Pater?" zicht zoolang in die verre Missie ge- jarenlang zwoegen op St. Eustatius en grijp je toch ook wel." ,, Dat kost niks, broer." weest was, wat men interessant vond. Curagao toch 'n allerakeligst beetje in
- ,,O ja, Pater, en wat is dat voor ,0,O dank U wel, mag ik er dan Onfeilbaar was steeds de eerste vergelijking van den reusachtigen pioeen ding?', nog eentjevoor mijn kleine zussie vraag van welke bezoeker ook:,,Pater, niers-arbeid, die deez' twee helden
- ,Dat? Dat Is mijn hangmat." meenemen is U daar ook geweest?" Daar sheen hebben verricht in dat onmetelijk
- ,,'n Hangmat ?" h m ,Best bhoor, hierzoo!" men ontzettend veel gewicht aan te heidenland, voor de ware beschaving,
- ,,Ja, om in te slapen." ,Dag, Allemaal hechten. en uitbreiding van Gods rijk op aard,
- ,OJa, tusschen twee breedeboo- ,,Dag Pater." Was 't ja, dat had je 't pleit ge- PATER DE Louw, een en al beminmen in de wildernis." En zoo ging 't uren achtereen. wonnen; was 't neent, al aanstonds 'n nelijkheid, bleek, ondanks z'n afmatten- ,,Welnee, aan 'n paar haken 's Middags stond 't gexpliceer ge- paar graden onder 't zenith. de tropenjarenl onvermoeid, pakte de tusschen de twee muren vanmijn slaap- woonlijk op hooger peil. 't Was treffend, hoeveel cenvoudige steeds aandrcmnendc bezoekers in
kamer." Wel waren er soms oude heeren, luidjes me in die dagen vertrouwelijk met 'n vaartje; PA'ER VAN DR BuRG,

Berleten ult den Haag
Vrijdagavond 26 Maart 9 uur.
Per kortegolf.
De begrootingen van Binnenland sche Zaken en Landboiw, van Arbeid, Handel en Nijverheid, van Waterstaat, van justitie zijn z. i. s. aangenomen, van Marine met 45 tegen 22 en van Oorlog met 41 tegen 26 stenmien aan genomen. De middelenwet is z. h.S. aangenomen.
Donderdag is de Kamer op reces gegaan tot 20 April. Dan komen de koloniale begrooting bet eerst nan de beurt.
--Donderdagavond is de bekende zanger Jos M. Orelio overteden.
-De minister deelt in zijn M. van A. i. z. de Curaaosche begrooting 1926 de voldoening bij vele leden, dat over 1926 your het eerst na vele jarende Curaqaoscho rekening met een batig slot zal kunnen wordern ges loten ; eeail gunstig resultaat, dat zijn oorzaak vindt in de verbetering van den economischen toestand, inzonderheid doof de vestiging op Curagao en thans ook op Aruba van Petroleumraffinaderijcr. De minister zet verder uiteen, dat voor een verhlooging van de ramining van ontvangsten geen aanleiding is. Waar de verbetering van den econo mischen toestand op Curaqao end te verwachten verbetering op Aruba het gevolg is, of zal zijn van de vestiging van Petroleum onderneritgen, terwiji voor de overige cilanden gunstige factoren voor verhooging van het welvaartspeil ten eenenmale ont breken, zullen deze eilanden in eco nomisch opziceht nog sterker dan voorbeen bij Curaao en weldra ook bij Aruba achter komen te staan.
Het is den Minister echter niet doi" delijk, dat hierin aanleiding zoa te vinden zijn om te spreken van een tegenstelling van belangen, De minister deelt mede, dat het dank zil bet ruimn vioeien van middelen in 1925 den gouverneur mogelijk is geweest het voor den bouw eener school te West-Soto op Coraqao benoodigd bedrag van f 12.000 ten laste van deat post ,,tegemoetkcoming in de kosten v an het stichten enz. van schoollokalen"
van de begrooting voor 1925 te doe, uitkeeren. Hoe wel niet onbelangrijk beneden het cijfer van de in 1924 verv kregen opbrengsten, zijn 't invoerreclit en de gedistilleerd accijns onderscheidenlijk f 71.000 en f 50.000 hooger geraamd dan your 1925. De minister beschiktniet overgegevens ter beantwoording van de vraag, of en zoo ja waarom door de Curaqaosche Petri, troleumn Industrie Maatschappij tot heden nog niet een belanrijk bedrat aan inkomstenbelasting is moeten wor" den betaald. Wat de bezoldiginget betreft, merkt de minister up, dat de beperking van duurtetoeslagen tot illkomens beneden f 6000 gagrond is op de overweging, dat men bij cen zoodanig inkonimen door bezuiniging hief en daar het evenwicht wel kan her stellen.
-Aan de ilolland-Anierikalijiit en de Cunardlijn is bet monopolies your de Wolga-vaart verleend. De Suvjet-regeering brengt als haar aandeel alley rivierschepen, werven en k.iden in.
-IDe Minister van finan cinh merkt ill de Memorie van Antwoord ,p, dat voorhands geen wijziging in den toe stand der Staatsloterij is te wachten.
-Oud -Minister van Koloniest WiinrER is weer benoemd tot lid vail den Raad van lndi.
-Inge:iend zijn Wetsontwerpen tot wijziging van de Curaqaosche en Surinaamsche Begrootingen.
-Donderdagavond is Oud-Minister PLEYTE overleden.
hooger bejaard, zonk dikwijls doodmoo op dlien bewosten door mij gokaapten stoel, en geen grootergenoe* gell kon je 'm doen, dan bladerend in z'n standaard-werk ,,Mono"

graphie sur I'URUNDI et les WARUNDI, un grand peuple de l'Afrique Orientale Alemande."- 'm met papia" mentsche woorden en zinswendini gen te bekogelen, om zoo mogelijk eenig verband uit to visscherl tusschen 't taaleigen van deez' twee dialecten, wat 'm helaas niet bleek te gelukken.
De Surinaamsche woudlooper, PATER MORSINK, mijn naaste buur, zoo'H beetje in de West, maar heelemaal ir' de Oppert, had ook manuscripten vol hierogliefen van z'n dierbaar boschnegers-taalije, waar ie enthousiast over was.
SLnat ik cerlijk zijn, veel snapte ik er niet van, inaar mijn advies was toen: ,,my dear, publiceer die moeizaim verkregen resultaten in een of ander ko Ioniaal orgaan, dan komt er critiek, guistig, misschien ongunstig, 't komt er niet op aan, maar dan weet je, wat ze waard zijn."
Heb echter later nooit lets vernomen over 'n choc des opinions ifl deez' linguistische lijn, waaraan mija povere belezenheid ook heel goed de schuld kan zijn.
Schuins rechts over me was do stand van de Paters van de H. H. Har ten, de zgn. PERES PICPUS.
Pater AURELIUS, causeerde daar met
Ontvangen : Maandag 29 Maart 5P. M. litvoering van ,,San Hose." Koelkast-Ysmachine. I Officliele berichten. De West-Indlsche Gids.
JHR. A. C. D. Dinsdag 6, Donderdag 8, cn Zondag Wij meenen goed te doen met de Aan den heer Fred. Labega is, op Inhoud van de lie afi. Maart 1926.
tJHR. MR. A. C. D. DE GRAEFF, gezaIIt 11 April s' avonds ten 8 uur wordt aandacht onzer lezers in de tropen tej zijn verzoek, eervol ontslag verleend' FourArawak Indian Songs, by THOMAS e Washington is benoemd tot gouv. er een uitvoering gegeven door tie vestiges op het volgende berichi (on- als rooimeester op St. Martin N. G. E. and ARTHUR P. PENARD.
gen. was werkzaam b. ij de algem. se- 53 jaar tooneelafdeeling vian de Congregatie der het hoofd ,De nienwe koelkast- Aan Mejuffrouw C. H.W. van Eps, Mengelingen (in de Curagaosche cren was werkzaam bij de algem ster lid en vice- ,,San Hose," van Otrabanda. Het is ijsmachine") in de ,,N. R. Ct." van I onderwijzeres 4de klasse aan de Em- courant van 1824-1835 van PHOEL) cretarie in Indi en later lid en vice- de eerste maal dat die acteurs voor Maart, Avondblad D. maschool alhier, is, wegens ziekte, door Mr.B. DE GAAY FORTMAN.-I Een
president van den Raad van Ned, lndi. het voetlicht komen. Dezer dagen hebben wij een bericht een verder binnenlandsch verlof ver- aanvulling van BORDEWYK'S ontstaan
In 1919 werd hij gezant te Tokio en Het program bevat een drama: Eert gegeven over een nieuw soort van leend voor den tijd van drieweken. en ontwikkeling van het Staatsrecht
Din 1922 te Washington. dkkvader en moeder, een episode uit de ijsmachine, die in Engeland gedemon- Alexander Nicolaas Emelius Mac- van Curagao, door Mr. B. Da GAAY
FehrDe Duitsche Oud-rijkskanseden.ier verwoesting van de stad St Pierre op streerd is. Uit nadere mededeelingen nack is benoemd tot tijdelijk agent van FORTMAN.
ehrenbach is overledan Maas en aal Martinique op 8 Mei 1902, en een van de ,Daily Telegraph" blijkt dat politie 2de klasse. Een West-lndische Gouverneur(JAN
Het land van Maas oen Waal is blijspel Een geheime opdracht. Ver- het een toestel is, dat in hoofdzaak De heeren J. J. Beaujon en E. S.C. NEPVEu, Gouverneur van Suriname grootendeelsweer boven water, zoodat der wordt de avond nog afgewisseld een ijs- of koelkast is, hetwelk echter de Veer Abrahamsz zijn benoemd tot 1768-1779) door S. KALFF. men weldra beginnen kan het land door zang en mutziek, warbij ook bet ook ijs voor huishoudelijk gebruik kan Iieder van de commissie vn aanslag Een Vloothouder over CuraQao in te bewerken. Volgens een voorloopige Muziekkorps Excelsior van de Cura- leveren. Het is en Zweedsche uitvin- voor de Petroleumraffinaderijbelasting. 1851 en 1861. Over het boek:van naming worden de kosten voor herstel aosche R. K. Volksbond zijn mede- ding, waarvan het exploitatierecht in Gedurende den duur van de vrij- OTTHO KEYE, door Dr. H. D. BENJAder huizen en het oprichten van nood- werking verleent. de V. S. aan Amerikaanische finan- stelling van dienst van den seinmees- MINS. Bibliographie.
woningen op 3 minbegrepien geschat. De eerste avond Dinsdag is voor ciers is verkocht, die voor dat recht ter op het Fort Nassau, J.W. Tschuan ierbeij s et inbbge adee schade de leden en genoodigden ; de beide $ 2.5 mtillioen betaa!d hebben (een mie, is Delfincio Asman belast met ta b acdt, wk ogroer za volgende avonden Donderdag 8 en record-bedrag voor zulk een exploi- die werkzaaimheden.
zo.egebracht, weke og grooter zal Zondag 11 April voor het publiek, tatierecht), met beding dat zij boven- De heer Dr. P. H. van der Hoog is 0 N D E R TR O U 11 D:
-n ..... ...dien 50 pCt. van de winst aan de belast met de waarneming van de beitslag voetbalwedstrijd HollandZwitserlandgisterln te Amsterdai GR00TE UITVOERING Zweedsche maatschappij zullen af- trekking van Directeur van den Openstaan, benevens de bepaalde ,,royal- baren Gezondheidsdienst in Curaqao
geouden 5-0. ties". en de Officier van gezondheid Th. J. G.
Ongevallen. DOOR DE Do en
Ongvallden. DOORSyri DE r, daags t DE De ,,Daily Telegraph" noemt het Derks is eervol ontheven van de ver- en
Mana ad enrer daango Leden der CONGREGATE SAN HQ8E een vernuftige inrichting, die voor- dere waarneming van de betrekking a
voren pas uit Venezuela aangekomen. durend koude kan produceeren zon- van Directeur van den Openbaren Ge- an obok .
het ongeluk door ontploffing van ben- van Otrabanda der het gebruik van eenig mechaniek zondheidsdienst, onder dankbetuiging
-ine deerlijkc brandwondeti te bekomen aan handen, voeten en aange- OP Donderdag 8 811n Zonldag 11 April en voedsel goed kan houden zonder voor de vele en belangrijke door hem Huweliksvoltrekking14 April6.u.n.m.
zt aa had onen t e- toepassing van bederfwerende miidde- in die betrekking bewezen diensten. Stahuis Willemstad.
*ht 'savonds precieston 8 ur indezaal len. Het toestel ziet er uit als een J.E. van Lierop is beaoemd tot tij- Receptie:Negropont39.
- Zondagavond bekwam een Ve- van het ST. THOMAS-COLLEGE. zeer ooglijke kast en het werkt met delijk agent van politic 2de klasse. 7-9 u.n.m. 14 April 1926
inezolaan bij eon vechtpartij eon groote 79a .m 4Arl12
nezolaan bover zijn vechtparterwij eengroote mjt dZ Ir .behulp van water, ammonia en wa- Aan den R. K. Geestelijke van den
snijwod over zijn hand, terwijl hem Utgvoord za woron terstof, die wonder invited van warmte, 2n. rang Antonius Gerardus Ellis is, Algemeene Kennisgeving. 3-3
bovendien nog een pear ringers zoo;
goed als afgesneden werden. Een dratna getit,Id de beweegkracht oeveren, welke in op zijn verzoek, eervol ontslag uit 's
andere ijskasten door een hulpmotor Lands dienst verleend.
Twee Hollandsche militairen, schaftwrd. Als zij aangesloten
vrienen vn eiaarware~atedag-~ nra b0 tta tmamaverschf wordt. AIs zrij aangesinten...
vrienden van elkaar, waren Zaterdag- Onra bo tataI mama is op de gewone electrische instaliatie, avond laat samrnen uit geweest in de kan men zulk e ijskast met ener L
Punda, en hadden daarbij m&r dan Een tpisdi, till (h \ t it in, dagelijksche uitgaaf van 4 stuivers lanoodig gedronken. Van daar kregen zij val 1o stal ten funrctioneeren en dan zooveel voed- -O0 N.
om een kleinigheid ruzieoen vielen er2. 17.ERH-' "l MAITIN[- sel good houden, als bewaard kan Mensig & 0.
klappen. B1. ging naar het fort en kteonng
iegde~~~ zihmt1e pnre as Mt1 worden in eeti ruimte van lien kubie-'
gdte rzich met, en opean .es aast ke voet. Bovendien zal de kast een
zich, to rusten in hot bed van B. Toeni~fe~~odgr.________deze thuis kwam, vond hij het raad-- een b]ijspel getitield zeer goed to stade komende hoeveel- -,
eze thornuis o kwa, n ht en heid ijs voor huishoudelijk gebruik
7aerhm it eweke n ohten'jprod uceeren.K nnkjk WetIdshMadi st
ander leemg iede wekdn np, zoch elijkn Encargo secret Almen gas gebruikt als warteKoninklijke West-Indische Maildienst.
van dat eerste verwijderd. In denI IA nrw
vroegen morgen van Zondag stond PrUs der plaatsen: 75 cts. seiwekkecr, bedragen de kosten (in VAN CURAQAO
B]. 0P,1vam ee n gewei u ton, Engeland) slechts 1.5 stuiver daags.NAAR Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad. Barbados en Europa:
zop, hnam een gewee uit het rek, Verkrijgbaar bij de COOP. VERtEN"I Maar de koelkast kan ook functio- NASS. "Cri nssen"lo, La Guaira15 Trinidad. Barbados en Euro ilpa:
techt B. op, en gaf hem, die rustig lag EN NI/VERHEID en de Succursalen neeren met behulp van een petroleum- SS. "Oranje Nassau" 29 April
te slapen, met de kolf een hevige lamp. De geheele inrichting zou het SS. "Venezudla" 20 Mel
slag op de linkerzijde. Cur. Hypotheekhank. ideaal van een perpetuum mobile NAAR Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal en Pto. Limon:
13. ligt nu imet veel pijn in het Het nieuwe Bestuur is samengesteld benaderSS. "Orane Nassau" 15 April
Gasthuis.I Ht niuw Bstur is samengstld Ibeaderen. SS. "Venezuela" 6 Mel
B. zit vol suit de volgende Heeren: De Amnierikaansche maatschappij tot ss. "Stuyvesant" 20 Mel
Bl zit vol schaamte en spijt achter E. PENSO DELVALLE, Voorzitter. exploitatie van deze ultvinding, stelt NAAR Pto. Cabello, La Guaira, Cumand, Pampatar, Carfipano, Trinidad,
slot.
e deR. S. S. DE LANNOY, Ondervoorzitter. zich voor 300.000 van deze nieuwe Demerara. Paramaribo en Europa:
Beiden zien, nu het te laat is, pas Gewone leden: S. A. L. MADURO, C. koelkasten in een jaar te maken. SS. "Nikerie" 617 April.
NAAR New York:
in, dat eon barrel te veel ook aan de GORSIRA J. P. Ezn, J. H. DE HASETH, In Engeland wordt de productie ook SS. "Poseidon" 9110 April
bste vriendshap een einde maakt B. A. H. PALM, J. P. G. ECKER, MR. flink aangepakt. De nijeuwe fabriek SS. "Astrea" 16 April.
ho o. Garnizoen. Jin B. ACH.EATRL, ELIA. G fPE N-' nea.DeISS. "Carna" ___23 _De PassagirslijeSW. CH. DE LA TRY ELLIS, ELIAS M.PEN- te Luton is berekend op een jaarlijk- SS. 'Cara" ,,
het Bol. C heeft ons de vorigen IsO. sche productie van 100.000 stuks. In T a i
week op n heeft ons de vorigeI PlaatsvervangendeledenJ.SUHE- Frankrijk zal spoedig bij Parijs een O T aal ca
Swaalspoor gebract. LAND, ED. SENIOR, ELIAS M. CURIEL. fabriek verrijzen om de nieucee uitNiet de He,, MANSVELT BECK, lste iu El Vapor
Lui.t bij het arnizoANSVELT BECK, zijsten De winst over 1924 bedroeg fl 35.217 vinding te exploiteeren. De ZweedscheIE ao vrtw n ketd Garnizoen doch zijln waarvan 30.000 fl. of 750 fl per aan- maatschappij zal den aanmaak voor "N EL CALVO"
vanN kind zijn met het SS. jan deel bestemd werd voor dividend. andere ianden op de wereld onder haar se espera el 12 de Abril de Europa via Cuba y Venezuela, para seguir
van Nassau nar Holland vertrokken. De winst over 1925 bedroeg 36.062 f. eigen volledige contrOle stellen. el mismo dia al Pacifico via Pto Colombia y Colon.
Krigraad. .,. El vapor
Dinsdag is door den krijgsraa-Evtegenapor"MAN
de fuselier Cl. die een maand geleden I(INIIiNG V l ;iltB ] "MANUEUL ARNUS"
aan P. v. d. V., werkman bij de tank- Bekendmaking. se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 4 d
bouw op de Isla, een gevaarlijke steek AMenrvird rklilk y seguird el misao dia a Pto. Cabello, La Guaira, San Juan
toebracht, waaraan deze drie dagen De verkoop van juiweelen en van Tenerife, Cadiz y Barcelona.
later overleed, 5 jaar gevangenisstraf De Examens in Boekhonden, Ne- gouden en zilveren voorwerpen ter Ambos vapores aceptan carea i pasajeros. geeischt. De beklaagde erkende het derlandsche, Fransche, Duitsche, En- Spaar- en Beleenbank van Curafao Los Agentes.
Inisdriji en had geweigerd een prakti- gelsche en Spaansche Handelscorres- beleend van den 2 Juli 1924 af tot S. E L. MADURO & SONS.
zijn te nemen om hem te verdedigen. ponaentie zuilen in Juni a. s. aanvan- en met 31 December 1924 onder No. .
Welkom. gen. 3811 I tot en mnet 3304 K, zal plaats DURANTE LA ESTACION CALUROSA
Met her SS. Crijnssen is Donderdag Ook op CuraCao wordt gelegenlieid hebben, op Donderdag den 150e April I ctando usted, se fatiga ficilmente y le falta morgen hier aangekomen DR. M. QUA- gegeven om a an die examens deel te a.s. 's morgens omn 9 ar en volgen- energia, se siente abatido, nervioso, irritaEKKER, de nieuwe Officier van Ge- nemen. De opgaven zijut dezelfide als de Donderdagen. bleydebilitado,tomeunacucharadita
Zondheid bijhet Garnizoen alhier, ter die in Nederland, Oost-Indii en S- Belalhe nden worden verzocht deSALVITAEenunvasodeagua.
vervanging van Dr. TH. J. G. DERKs, die riname worden voorgelegd. Lien vercoop te voorkomen door de REFRESCA,VIGORIZA,
inet de Crijnssen op 15 April naar Aanvragen tot deelneming worden anznivering der verschuldigde inte- LIPI Y
Ilolland terugkeert. tot uiterlijk 14 April a. s. ingewacht resten. PURIFICA. Esmula-*I
Ontvangen. op de Inspectie van het Onderwijs. Curagno den 20 Maart 1926 HfGA'DO, y os
VandefimeS. E. L. MADURO &SN trfa e 0Mat12
een nieuwe tijdtafel van April uni De Inspecteur van het Onderwijs, de Voorzitter RINONES entone l
Van.de schepen van de Red-D-Line. 2-1 P. 1. J. v. D. BIESEN. H. /. COHEN HtENRIQUEZ. DIGESTI(N,limpiay.purifis.
.... el CONDUCTO INTESTLNAL,
. . . . . . -- .. ..-. -[ elirnina el A C ID O U R IC O evie '
Glan over 't wel en wee vanhun teens van hem gehoord, maar 'm nooit dween in de O. 1. Archipel van de la POSTRACION ydla LANGUIDEZ.
Ver"u-nue mhse f c r j t moet. P

.,-,,nillne misses enl ie dreel je ontmoet. Peters Jesuiten.
Onweerstaanbaar 't water in de oo- De Mill-Hillers hadden een pracht- Toen ik 't hoorde, had ik 't land. gen, als ie begon te vertellen over expositie in zaal links van de vestibule, Wat 'n reuze-wanbof! Had ik maar Pater DAMIAAN, de bekende melaat- Op 'n goeien middag kwam ic bij 'n vroeger treintje genomen! Mijn Schein-apostel der Molokaiers. me aangestapt, kennismaken, en toen eenigste kans om met die sympa- EEN
Zijn levensgroot portret, 'n pracht- praten, praten, praten, leuk! Pakte thieke Hoogheid kennis te maken, kerel in de kracht van zijn leven, al boomende een der stroodopjes, was nu voor goed verkeken, want op Waaronder prijkte hoog boven allerlei Molokai- Willibrordsche schoolkinderen- fabri- mijn Curaaosche buitenpost wordt Curiosa, daaronder een afbeeldingvan caat paste 't onder 'n: Zeg, Fa- ge heusch niet door Prinsen van den 1 compleet sl diern edelen martelaar op zijn sterf- ther, verkoop me die hoed ?" Ibloede onderste boven geloopen. 1 ee
bed, de nobele trekken, nu geheel ,,Nee, zeg ik, ik zal je 'm ca- Zou nog kolommen kunnen vullen 1 paar groote
liSvormd, weggerot door die ver- deau sturen, nI afloop van de ten- met tal van mij hoogst welkome 1 nieuw eetse Sehrikkelijke melaatschheid. toonstelling." ontmoetingen te beschrijvingen,
Kan beter beseffen dan menigeen, ,Nou, dat kennen we". b.v. van P. JONGBLOEDT S. J., oudEustatnijn jarenlang bezoek aan 't ,,Maar dan ken je mij toch nict; missionaris van de Oost, wiens hoofd- Te zien 8.30
iaansche lazaret, waar helden- let er 'ns op, Doc." lartikelen in de Java Post ik vroeger
eugd en zelfverlooching 't eischt je 'n Week later zond ik hem als gretig verslond, van oud-gouverneur, zehe en al weg te schenken aan monster zonder waarde, dat Cura- NUYENS, die eerst door mij onopgeZulk 'n levensdoel, om alleen uit lief- gaosche Panama'tje. merkt, glimilachend mijn hevige Cice-I
de tot den grooten Meester, ons ter Toen ik later weer bij 'mn in Til- ro pro domo Curaaeo'asi stond aft te Will als 'n melaatsche geworden, 'n burg kwam, heeft ie me ontvangen luisteren, van DR. DEN HOUTER en opc
langi, eenzaam, door'n ieder geschuwd als 'n prins. nog zoo talloos velen mij uitermate
level Van lijden en smarten tegemoet Apropos, over Prins gesproken. sympathiek, minaar 't gaat niet, 't mij ,flran te gaan, door je zelf geheel tegeven 'n Paar maanden later was 't mis- toebedeeldebiancoisalweerschoonop., aan de verzorging van die arme me- sietentoonstelling in 't Schevening- Als ge ooit later in patria of waart aatschen de paria's, de uitgestoote- sche Kurhaus. ook, in de gelegenheid zijt 'n missie- huh
ne Vande maatschappij. Op 'n frisschen ochtend, tamelijk tentoonstelling te bezoeken, ga er Wij h
Niet 't mooiste, 't interessantste vroeg nog, kwam PRINS HENDRIK met zonder mankeeren heen. :oor .on
Plekje van de missietentoonstelling ze'n adjudant daar binnengestapt. 't Zal U misschien wel de ietwat Ai Was de stand van Pater DAMIAAN'S Zat op dat moment doodkalm in pijnlijke gewaarwording bezorgen, dat on
l eaerasr maar 't was mij boven al- ,,de Electrische" op weg naar Sche- ge toch eigenlijk in uw egoistisch lee ierbaar en sympathiek, omdat een vening mijn brevier te bidden, en ventje al heel weinig gedaan hebt dier subliemste uitingen der christe- wist van den prins geen kwaad. i voor den goeden God, en de uitbreilijke charitas daar in zulk 'n over- Pastoor GIJLSWIJK, de tegenwoor- ding van zijn H. Rijk op dit onderVedige mate tot uiting kwam. ge pauselijke Delegaat van Z. Afrika, maansche, maar dat kan ik be- 1-2
Wonder, hoevele lang vergeten be- zoo juist gearriveerd, bofte, ontving doel : aan die gewaarwording- heusch kenden je bij zoo'n gelegenheid ont- Zijne Koninklijke Hoogheid op Cu- geen kwaad, integendeel. Receplie
ermaat, e hoevele nieuwe vrienden je raqaoschen bo6m met de hem aangebo- En nu aan al mijn lezers, van harte Kralend AA hb ren sang-froid, vertelde zoo 't een en ,, n Zallg Paschen."
Daar heb je b.v. de bekende DR. ander over deez' aloude Hollandsche JAN PAUL.
0AarDrcou a t ib scejner over deoz' aloud Hollandscbe'
Col DireteurvantTilhurgsche nederzetting in de West, totdat de San Willibrordo
ollege der Mill-iill-paters. Had wel Prins met 'n stevingen handdruk ver- Maart 31/26

TE KOOP
COMPLETE INBOEDEL

aapkamer-ameublement (Fransche stiji) tkamer ,, (Engelsche stijl)
spiegels met consolnieuw. rvies voor 24 personen (176 stuks) enz. Dr. M. GERSITL, Schaarloweg
-10 A.M. 2-5 P.M.

enz. 84 2-1

t mt li2-1

len 17en April hopen onze getiefde ouder.s
e CO 01- ukanboom
e 25 jarige echteereeniging tle herdenken. 'open, dat de Goede God hen nvoy /angen tijd moge sparen.
a ire, den islen April 1926.
Iumne dankhare kinderen.
W1illenfriedus
Mart lnus.
Enrique
ten aoonhuize Rosa
jk, des aonds ? uur Gormado
BUITENthIAND.

Co. VeFtegentoordigers.

RED ,,D" hINE OF STEAMISIIPS.
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,
CURACAO AND VENEZUELA.
SAILINGS IIRING MARCH.
98.8 .3 achra.S.S.hS.S.
1 9 2 6 L.. il.c8l8 T.8l 5.5.
Lm1CommlisMim~ci' Tohir8 C&iflbIo

Leave
Arrive Leave
Arrive Leave
Arrive Leave
Arrive Leave
Arrive Leave
Arrive Leave
Arrive

NEW YORK Mrch SAN JUAN. . CURACAO .. . PTO CABELLO LA GUAIRA M rhI PTO CABELLO::... CURACAO. . Mrch MARACAIBO. ,

10 Mrch
16 16
. I
20 April
21 ,, 21. 221
271
281
28 April
il

17 Mrch 24!
,) i-irk-x

22

'F
April
.
April
'F 'F 'F ,,'

30

Mrch April
I,
April
'3
,
. .
April

31 61 6.
8
101 121
12: 13 17' 18
18
Sa
. .

April
. April
'F
,
,, 'F
,
.

ave Z9 5prsl122
Arrive AN JUAN. 3 7 15 21
ave April 1 7 16 22,
Arrive NEW YORK . ,, 7 12 22 ,, 28 May
S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curaqao for Maracaibo
March 25 returning sails from Maracaibo Feb.27 and April 3.
For further particulars apply to
S. E. L. MADURO & SQNS.
Agents

(Ne evcto (New Service) Havre,Hamburg
Via
Horn Line (Sailings every 17 days) Pto. Cabello,
La Ouaira &
to Pto. Columbia, Cartagena, Sta Marta. Trinidad.
......... ...-

Motarship Frida Horn
Henri Horn ,, Marie Horn
8.8. Heinz Horn
Moorshlip Waldtraut Horn
I Minna Horn

Ilh April 24th April 12th May 29th May. 16th Jho Mf July

All ships accept cargo and passengers.

Bank

C u ra ao.
st0rt Kapitaal en Reserve fls 1.750
Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zilver.
Neemt gelden i dep6sito en opent
chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Rei-wissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegrafische Uitbetalingen.
Satfe-loketten Spaarbank.

.000

IV EN DRO I5E RV ,,f
L E IDN

4% j(1

De OostenrUksch-Duitsche toenadering.
De oud-bondskanselier, mgr. Seipel die onlangs te Berlijn is geweest, heeft te Weenrien de kwestie van de aansluittng, waarvan hij tot dusver geen voorstander was, in cen redevoering besproken.
Hlij constateerde d(laarbij in zeer verstandige en voorzichtige bewo,)rding-en: dat, wanneer de dringend noodzakelijke toenadering in Europa snel genoeg van stapel loopt en in afzienbaren tijd in ekonomisch en ander opzicht de staatsgrenzcn tot iets bijkomstige worden teruggebracht, dan is het niet noodig en wellicht niet eens verstandig, den zelfsstandigen Oostenrijkschen staat op te geven. Maar indien de verdeeldheid in Europa nog langen tijd voortduurt, zal hct Oostenrijksche yolk zich op een goeden dag moeten aivragen of de, in de eerste plaats in ekonomnisch opzicht, drukkende scheiding van het rijk nog wel langer te verduren kan zijn.
Mexico.
Vreeselijk gaat het in lihe hcdendaagsche Mexico toe. Ontzettend, zijn in Mexico de tegenstellingen. In dit door en door katholieke land met cen roemrijk katholiek verleden, wordt de katholieke godsdienst op de meest brutale wijze gekneveld; wordt de bevolking in haar godsdienstige gevoelens en overtutging op cynische wijze beleedigd en geweld aangedaan.
Een teekenend bewijs. Onlaugs hiel- 0 den de katholieken er een Nationaal Eucharistisch Congres, dat de regeeriring met het oog op den grooten toeloop van vreemdelingen, niet openlijk durfde verbieden.
Maar op geniepige wijze zou dit verheven feest worden bestreden. Socialisten en communisten gingen hand aan hand om deze grootste plechtigheid in de war te sturen. Op den avond van den hoofdfeestdag zou in het groote stadstheater van Mexico, welke inrichting aan katholieken behoort, op grootsche wijze een beeld worden gegeven van de katholieke kunst. Enorm was de belangstelling. Naast de bisschoppen waren het geheele diplomnatieke korps en tal van vooraanstaande Mexicaansche figuren 7 aanwezig. Op het oogenblik, dat de vergadering zou wordengeopend,toen de zaal dicht was bezet, betrad een priester het spreekgestoelte om tot de l aanwezigen het verzoek te richten zich. Se verwijderen, wijI de socialistische Svakorganisaties aan de muziek verbo6 den hadden t i spelen en de werklieden der electrische centrale nu geen
7
7 stroom voor het theater durfden leve8 ren. lnderdaad gingen weldra de lam4 pen uit en waren de bezoekers ge5 dwongen onverrichter zake naar huis 5 te gaan. Den eigenaars der inrichting 5 werd aangezegd, dat zij zouden ge7 boyct worden, omdat ze het gewaagd 7 hadden, hun zalen beschikbaar te stel9 len voor katholiek godsdienstige doel4 einden. Ook werd die boycot uitgestrekt tot al die eigenaren van woningen, die deze voor katholieke vergaderingen enz. hadden beschikbaar gesteld.
Dat alles kon ongestraft geschie-

fiensing &
Agents.

den. LARINGITI5
De regeering heeft immers den mondL
vol van vrijheid, maar elke gelegenheid grijpt zij aan, om den katholieken te kunnen vervoigen. Zoo is onlangs een wet afgekondigd tegen de katholieke vakorganisaties.
De priesters worden zoo vreeselijk ALIVIA LA TOS Y .
vervolgd, dat in den staat Tabasco, PRESIME LOS SUDORES NXPE
PRIME LOS SHORES NC
die een opperviakte heeft als een groo- Y DOMINA EL DESA5 C te staat in Europa, thans niet meer 3Ulm dan 7 priesters zijn, die Zondags dikwijis drie Heilige Missen op drie verschillende plaatsen moeten lezen. Doch zulk een toestand strookt juist met de iet schitterendste en imeest gezo bedoelingen der regeering. Naar ver- is dat van de Sigaren
luidt, zou president Calles kort geleden verklaard hebben, dat in October van dit jaar het katholieke geloof in Mexico onbekend zou zijn.
Zulk een cynische uitiating herinnert aan den geest van de Russische kerkvervolgers.
Maar zal het Mexicaansche yolk dat Met de laatste boot is
alles dulden. Zal het niet met alle Vertegenwoordig
wettige en geoorloofde middelen zich
aangorden voor den strijd tegen der- WiltU goed e goedkoop gelijke hemeltergende toestanden? rooken.?..?
Het antwoord op die vraag is voor
alles een kwestie van organisatie en koopt dan uwe sigaren bij evenals bij de Fransche katholieken is i- ELLIS & DANIA. aan de Roomsche organisatie ook op, Ook kunt u daar van alles krijpolitick gebied, veel te laat aandacht b gen tegen zeer lage prijzen. geschonken. De winkel, die goedkooper
Sdan 't goedkoopst verkoopt.
Komt en overtuigt u, of
Bekendtm aking bel Telefogn No. 423.

Vertegenwoordigers: MErising & Co.

chte sigarenfabrikaat in Holland en Ned. Oost-lndi fabriek ,,Wascana" KAMPEN (Holland.)

wederom cen nieuwe voorraad aangekonien. gers voor Curacao: Mensing & Co.

Mensing
cc.
I

& C0.

Ondergeteekende maak/ hiirbij hekend dat hjs zijn kantoor cerp/tatst heeft naar d, bovenverdieping /;an de bank-instelling der heeren MORRTS CUUIEL & Sons, kanmer No. 2, Breedestreat Willmstad alhicr. Kxautow're'n : 8-12 a.m.
1- 4 p.m.

3--6

De Praktizijn
.. L. C. MONSANTO

Vertegenuoordigers.

Agenten: MENSING & Co.

The best
wbisky mported

I .

Mensing &

Leave Leave Lev

Arrive CURACAO. Arrive PTO CABELLO. . Arrive L GUAYRA rch

l potheek
"Botica Nacional"
van Edmund Jacobsen.
Apotheker
Breedestraat, Otrabanda Telefoon 356.
Spoedige aflevering van Recepten
Patentmedicijnen Drogerijen
allerlei Soorten van Suikerwaren,
Chocolade en Beschuiten
Sigaren en Sigaretten
Vlugge bediening Aan huis bezorgen.

19th March
5th April 23rd April 10th May 28th May
14st June

Maduro's

VolgE

Le
Se.

SOLE IMPORTER MIMENING & t0,
Full Text