Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Added title page title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )
periodical ( marcgt )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

No. 2201


Zaterdag 13 laart


1926.


ftman2 , rr I.. 22 2_ II : . .. I.: .-' I I, ,2 7 2 tCZ I i' FU2 "IW Nw rV


14 1:OE Dl URA I


WEEKBhAD VOO R D E GUAQAOS CE EI ILANDEN
..Z 22
Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Bureau Van dit blad: St.Eisabetb's Gastbuis. Voor het Buitenland per jaar fl. 10.Abonnementsprijs voor Curaao, Bonaire, Aruba Afzoiderlijke nu timers fl. 0.15en de Bovenwindsche elanden per drie maandcn hdministratie: t.T cts.llge
en e ovnwndsheeianenperdre aade Prijs der Advertentidn van 1-7 regels L.0.50; voor fl. 2.- bij vooruitbetaling. D R U K K E R L B0 G A E R S. elken regel meer 7%2ts.Afdeeling VII. Vindngrijk is inen ok in het vinu~r I I donen malc-di i ? INd. en, om hoit 12-'
Artikelen 119 en 120. Het schce -vc an' Lltd -ud ,m
enzoosmd ) ik edoen aaniMerie vh an Toelichlinp. Vgartverkeer in de St. Annab al AM iam psse-i Lygew, id ontwikkeling zoodanig toe, dat uitbreiling van het aniel a wtd o k
Van U110cc
aintual loodsene2 onverj- Aiadr M ei schijut onsYoe, dat er twee
delijk werd. Omstreeks Juni van he[1voornam factoren zijn, die a te zeer At. 1s'4. ouw van Cen koelhal algeloopen jaar moost ondergeteeken~ oorde vren i de atteg VOre gosi cht vee. de tot hunne aanstelling overgaan en vworden vergeten de vaardeschattingegenwwordige koelhal is o de werd tevens de hulploods, die inmid-- n nshenlevnenht ver
DO oguw)Ouio kelalisindeanitwoordlijkshoidsbo)s-If bij do lotvleeschhal ondergebracht. Het geslacht'dets voldoende praktijk gekregen had, an grootodsee de
vee, dat daarin opgehangen wordt, tot loods bevorderd. Degroote rosultaten van het snelle heeft veel te lijden van de ratten, In verband met het voornemen van vorood ruchten van e oor hetgoen uit een hygienisch oogpunti de Curaaosche Petroleum Industrie ek BIJKANTooR zeer ongewenscht is. Bovendien is de Maatschappij om in de Caracasbaah
hal ook te klein voor de tegenwoor- ian groote schepen de gelegenheid tot der beteekenis dan velen wel ineenl. Heerengracht 471, AMSTERDAM. CARACAS, Venezuela. dige behoefte, zoodat meermalen het bunkeren van olie te verschaffen, werd Maar afgezien daarvan zou het niet vleesch aan een der balken in de een loods aangesteld, die dan special verkeerd zijn, als meij het verkeers- StattairKapitaal5,000,000. Veeschhal word opgehadngen om to qr dds ba bescikbaar zou bi von modernovorkeor over ons even brengt Geplaatst & volgestort: ft 1,000,000. besterven. Toneinde aan dozen onge- Inmiddels zal hij in do St. Anniabanieon do zware vrantwoordlqkhed. die wenschten toestand een einde te ma- dienst doen. hot Buitenlandsche Wissels ken, wordt een krediet aangevraagd Het spreekt van zelf dat ook het het doet dragon, op den voorgrond Vreemd Geld. voor den bouw van een nieuwe koel- aantal loodsmotorbooten moest wor- plaatste. Deposit's & Spaar-rekeningen. hal, die zal worden opgetrokken dicht den vermeerderd, tengevolge waar N is dvermate- Credietbrieven & travelers' checks. hij de slachtplaats. rialiseering van ons leen mee schul- Uitvoering van Effecten-orders.
-Bouw van 25 militaire woningen toristen tona en de kredieten voorig gstld aan ht biedig gevog Verzilvering van coupons & dividend-bewijzen.
voor het politiepersoneel w i oon en vergoeding van dat perso- van de verkeersontwikKeling van on- Incasseering van uitgelote obligaties. 3 Teneinde de gehuwde marechaus- neel hooger gesteld dienen te worden zen tijd,
sees, die uit Nederland gedetacheerd dan voor 1926. Door drukker gebruik Iet wordt, gaat het -d "or, unkri zullen worden bij de politiemacht op dat van die motorbooten gemaakt wel tijd dat het: gq zult niet dood- 601fBAMIN. Amerika) anders is; en dat is deels slaa, eo plats o dowaarsch-' ADLFU!I ek
Ctiragao, in staat te stellen een huis wordt, nemen ook de bedrijfskosten islaan, een plaats op de warch- HOlU LX N B U U AMINEili.1 gelukkig ook waar; maar dat zal slechts te bewonen, dat in grief en prijson- t. D eoo k do g rijfskoson wingsborden langs onze wegen ver- -zoo tang duren, als wiwaakzaam en teweroveenk t ingieen pdontoe. De voor 1927 geraamd hoogero krijgt -Het katholieke tijdschrift ,,America" vaardig zijn, om onze Christelijke opvathen in Nedrland verlatn woning, van die booten zijn evenredig aan do Men gruwt om den oorlog om de bevafte onlangs het volgende kern- tingen te verdedigen in dikwijts harden wordt het noodig geacht eege wo- in 1925 gedane uitgaven.evele lenschenlevens die hi vraagt. achtig artiketje: strijd. wirge hote nodigeacht doige W-in 1925 geanoidgaven p e En terecht. ,,Voor den gemakzuchtigen mensch, Zeker, er is Goddank ook nu nog ningenrt bouwen op het domein Naar aanleiding van planen tot Maar wordt het green tijd ook eens die de wereld neemt zooals ze veel gods in de werld : de Kerk

vendien van belang dat de politie- men schaal peilingen 1moet2 ord op dien anderen geesel te letten, dien nu eenmaal is, op conditie, dat ze heeft mannen en vrouwen heiligvervni en van bobandtdo poluite e aal eiigen mooitovn word0n
ianschappen i olkanders bunrt gedaan. Hot gewono kredict van f 500 Imen thans als met een juichkreet:,,het hem niet belet volgens zijn eigen lef- klaard, die bijna van onzen tijd zijn. wonenm zal daarvoor niet toerelkend zijn en moderne verkeer" noenit? j hebberij te leven, moet het we! den Maar het zou en noodlottige dwaling Van de izen zal ten behoove meent ndergeteekenide daarvoor een schijn hebben, dat de Katholieken toch wezen, met de macht van het kwaad v m den Lande huur worden gevor- bedrag van f 4000 te nioeten aanvragen. eigenlijk een dwarsdrijvend volkje zijn. geen rekening te houden. derd, die in evenredigheid zal staan Aan het personeel van de loodsmo- Tot zoover De S'andaard. I Ze zijn bijna altijd in de contramine, Onze Zaigmaker zel heeft gezegd: net ronte en afschrijving van hot torbooten wordt dionsikiceding ver- In Zansluiting met het ingezonden on doen maar zelden ens glad met dat Hij niet den vrede, maar het zwaard
"H apil strekL Dd hur van het kantoor we a van de orig Ldk over de d rest mee. Een cchte- Jantje-con- is komen brengen ; en zoolang er vijan- Aanschaffing van een nieuwe met I january 1926 verhoogd, om welke oogverblindende lichten der auto's trarie, zoo'n Katholiek I den zijn van Her, zullen wij dat waloodsmotorboot. reden het krediet voor kantoorhuur voegen wij hier bij,- zeker we tot g- 't Is een feit, dat wij als Katholie- penen moeten gebruiken. Een comDe eerste loodsmotorboot, die thans en andere uitgaven met f 1140 is noeg van dien inzender, een stuk- ken oppositie voeren tegen een heele promis, waarbij onze beginselen wor12 jaar in gebruik is, eischt voort- verhoogd. je, uitgeknipt uit een der Holandsche boel dingen, die anderen maar kalm den ten offer gebracht, is geen wapendurend herstelling, zoodat aanschaf- Artikel 123. Het nieuwe verkennings- bladeren. aannemen of zelfs ijverig verdedigen. stilstand, maar een schandelijke nederfing van eon nieuwe boot in 1927 licht voor Willemstad brandt door Wij beschouwen deze methode niet Zoo zijn wij vostrekt tegen het be- laag. noodzakelijk is. middel van electriciteit. Voor stroom- als een definitieve opossing. Deze ginsel, dat de Staat zich niet hoeftte En laten wij noot uit 't oog ver-Bouw van een nieuwe Steiger in de levering en voor behoorlijk onderhoud verwachten wij veeleer van de auto- bekreunen om de moraliteit van zijn liezen, dat zoowel het oogmerk als P aardenbaai. is een bedrag van f 600 noodig. riteiten en van hetltoezicht der politie. daden, alsof de Staat geen kwaad kon het gevog van onze oppositie opbouVerlenging van de tegenwoordige De geleide lichten op dukdalven in Wij beschouwen het volgende veel- doen. wend is. t Is ons niet te doen om in steiger in de Paardenbaai zal nooit het Schottegat, onderhoud, vernieuwing meer als een geschikt middel om zul- Wij staan lijnrcht tegenover het de contramine te zijn. Als wij betooeen aidoende oplossing zijn van de en bediening daarvan zullen ongevoer ke onwillige lichtmaniakken eens te denkbeeld, dat de mensch eerder aan gen, Cat een opvoeding zonder godspogingen tot verbetering van die 1 2.400,- kosten. Oin deze redenen laten zien en voelen hoe oogverblin- den Staat dan aan God moet gehoor- dienst verkeerd is, pleiten wij tevens baai. Er wordt daarom voorgesteld had het krediet f 3000,-- hooger ge- dend hun eigon licht is. zamen. voor een godsdienstige en zedelijke opeen dam te laten bouwen beoosten raamd moeten worden. Ziehier het knipsel uit het Ho Wij verwerpen volstrekt de theories, voeding. Opposite tegen naaktcultuur, Fort Zoutman, waardoor de aanslib, landsch blad, dat het kind aan den Staattoebehoort zedenverwildering, echtscheiding enz. die door de 1oi achter geeld fort Afdeeing IX, ,k sprak een wielrijder, die als be- en niet aan de ouders; dat de Staat is tevens verdediging van huisgezin n de Paardenbaai uitkomt, zal worivorin schermingsniddel tegen de verblinde dus heeft te bepaen, hoe het kind en maatschappij. dn tegengehooden. Deze dam kan ken van do watrvoorzioningIzab at- autolichten met succes. . een spie- onderwezen er. opgevoed moet wor- Wij strijden niet enkel voor de uitdon teens to denn vaen watervoenigngorah~.geltje aanwendt. Nadert hem zoo'n den, en de ouders daar niet het Iaat- roeing van het kwaad, maar vooral dan tovns tot laad- onlKossteiger wor- hangen van heot advise door Prof. licht-maniak, dan weerkaatst hij met ste woord in hebben. ook voor den bloei van het goede. Aandoitoeingevareocdege Kraus, op vrzook van Z, E. don Mi-zijoo vordnboianetgde jk an de uitvoering van een de'ge-nister van Kolonin, is deze uit te-zij spiegeltje dien chauffeur diens ei- Wij zijn gekant tegen ale vormen Onze oppositie is geen dwarsdrijverij, dowerk kon eerst worden gedacht toen brengen. gen licht in de oogen, waarop deze, van polygamie, gelijktijdige of opeen maar constructive arbeid. 't Is geen e Omstandigheden,die thans de eco- Indien wordt overgegaan tot de zelf verblind, stopped moet of hij wil volgende. schande, maar een eer voor ons, dat
Oschen toestand van Aruba verbe- uitvoering der werken zulen daar of niet. Wij bestrijden godslastering enon- wij in veel punten nit met de operen, waren ontstaan- door fondsen beschikbaar moetell ziar~, Mijn zegsmnan had a een paar maal zedelijkheid, ook wanneer zij zich als pervakkige massa meedoen. Laten wij
gah ke- door nn beschkbaa .t het genoegen gesmaakt, dat zoo'n 1 kunst voordoen ; alsmede 't zedelijk er dus, waar 't pas, geeft rond voor
-Vrgrooten van hot koinmiozon- die .door lboning zulben zijn te vei- Minzgrahaalenpamalzdijhiokw neri]evlkgoasaede.Ltnwj
kanitoor en tolhuis op den steiger van krijgen. g en zijn te ver-chauffeur hem uit nijd allerlei lieflijk- e godsdienstig anarchisme, dat zich uitkomen. Non enim erubesco Evan Aubar heden toevoegde. ,vrijheid" belieft te noemniten. um: want ik schaam mij et over
Waar het kommiezenpersoneel ten- Zou in dit eenvoudige middel niet Wij verwerpen de gboortnbeper- het Evangelie, het is immers een gevolge van uitbreiding van den een vingerwijzing liggen, hoe men king. kracht Gods ter zaligheid." handel, door de vestiging van de H IL IVIdoor het aanbrengen van een spie- Wij kunnen geen vrede hbben met
Lago oil &Transport Co., van 4 tot gel v66r aan auto's, onwilligen tot het eene opvoeding, waar God buiten
7 man moest worden uitgebreid, is De Standaard schrijft: dooven der scherpe lighten kan dwin- wordt gesloten, het kantoor voor de kommiezen te ,Het moderne verkeer treedt niet gen? schoolsysteem, dathetonzen kinderen*
ren gewordeng slects op als een onbeperkt heer- Fietsers hebben al een rood glaasje practisch onmogelijk maakt in gods-!
-erlenging van den Steiger te Kra- Scher, die alles voor zijn wit doet achter hun voertuig, Spoorwegboo- dienst en zedenleer voldoende onderlefdijk. ie arles voor hi t let men zijn ook van roode glaasjes voor- legd te worden.


A-~ucetrotto[ t verlenging van den zich moet schikken en richten, het zien, een en ander om door de weer- Wij hebben bezwaren tegen maar (oud-Adv. Gen) iger boston d reeds in 1925, doch is ook ontzettend wreed n doet het kaatsing van het auto-lich d chan- waarom het lijstje nog langer make?
kok ton wegens ht uitvoeren van getal zijner slachtoffers nog steeds feurs te waarschuwen. Nu weer spie- Want wij Katholieken voeren opposid en van grooter belong gevolgd stijgen. geltjes aan den voorkant van auto's tie tegen den duivelen al zijn werken ; door en I $OTIA tIS. langdurige ongesteldheid Aan een rede van den hoofdcom- enz. Zoo naderen we wellicht met en daar zijne werken in deze goddewerken Gvagrooerbelaggvld tje.In] ovuhni nhbo
ter handen Geozaghebber niet worden missaris van politie van Utrecht ont- een stapje meer de veiligheid van looze tijden overtalrijk zin, staan wij K daarvr wgenomen. Voor 1927 wordt leent het blad eenige cijfers omtrent den weg." dikwijls in de vuurlinie en hebben darvoor wderom een krediet aan- de statistiek der verkeersongevallen, Mij dunkt, als men reeds tot zulke wij maar zelden verlof ; van demobi- Bovenverdleplng dir AU!. Bankzake
gevraagd, doch de uitgaven worden cijfers, waarop de aandacht wel ge- middelen zijn toevlucht neemt, dan lisatie kan nooit sprake zijn. S00,- hooger geraamd in verband vestigd mag blijven en waaruit blijk blijkt daaruit wel duidelijk, welk een Wat sommige lijntrekkers ook mo- V/d HH. M. E. Curiel & Sons. Welt do tigig der lsam n va ul o Ja- Waiom ie isnr kk r o k mo /d R . E. C ri! & o s
Sstijging der arbeidsioonen dat in de groote steden in Holland gevaarlijke last men van zulke ]an- gen zeggen, een goede portie opposi- Kamer No. 3
deVeranderoen van hot kustlicht aan de verkeersongevallen met doodelijken taarns heeft ir, die paatsen, waar het tie is onvermijdelijk voor een flinken cet Noordwestpunt van Bonair in en afloop aanzienlijk toenemen en in Bestuur verzuimde de gemeenschap Katholiek. As een Katholik merkt, Opgang,, K knstitraat". oelyne icht.sommigoplaatsenMor dan vr- te beschermen dpor het eenig adoen- dat hi nergens meer tegen behoeft te van kusoddaan de Noordde middel: een wettelik Verbod en door vechten, dan is hij 6f in den Hemel, SPREEKIREN: 8.30-12 i.
ronairo is as verkenningslicht En de spreker verwachtte nog mor- op do uitvoering en handhaving er waar ongestoorde vrede heerscht, 6f 3-2
naar do directe vaart van Europa dere stinging. jvan strong toezicht te houden. buiten de Krk. Zoolang hi in de het t Curagao van groot belang. Door In het buitenland is toestand nog - strijdende Krk is, kan hi niet met tO genwoordig licht, dat met pe erger de wereld meedoen, maar moet tegen trleum brandt, te veranderen in een Dit wijst op een ernstig gevaar. veel zaken opponeeren, krachtig en acetobyn ii0 pzainhteonsevai.13ek ndaP uIdolPk ningsli icht, zal hot abs veiken- Verbetering der wegen zal de veilig- duidelijk.
botr aan Zijn doel beant-. heid niet doen toenemen. Eer wordt; Ondergeteekende deelt hierbij mede Sodert nu vior eouwen hobbon zich
baar dn en bovendien mor betrouw- snelheid en roekeloosheid er groo- dat hi van of den 8sten dezer Zijne I in de wereld allerlei wisgeerige en
Arti 1 ter door. k werkzaamheden heeft hervat. godsdienstige stelsels ontwikkeld, die
kel 115. In verband met do Mon zegt dat angerokInrcht staan tegenover don guest b111aa ijk datdevocigangerrch san egnoidde ens
nodzakeijko uitbaggering van het niet vrij uitgaat, en dat zal wel zoo Curafao 8 Maart 1926. van Christus; n en groot deel der Waaigat om als ligplaats voor zeI- zinD k mootsnha ich daareo
schepon to worden ingericht wordt- Het is noodig, dat ook hij de regels mee en laat zich daardoor leiden, het krediet voor baggerdoejeiden van den weg kent en het onderwijs L. C. MONSANTO. vooral in de kringen der staatslieden.
8000,- hooger geraamd. kan r op ingeriht.-1 kan er op ingericht. Wi] donkon gaarno, dat hot bi] ons (in SL IMPOITERS: ESX o


43ste Jaargang

schappelijk inkomcn, dan voorheen! Koloniale Raad. Toeristenbonten. Officifele herichten. Een kleine correctie. het geva
htge .(v)Ine sitting Vald8. dezer word Maaag 8 Maart eest n den(van de vorire wee) Met volle insiemnming plaatsen wijs Vat spr. ber zegt, mg getst ook in 6. aitngenvmen8 het ontewerp tt midMcaten8 1 Mur kwam, voor de De heer E. S. C. de Veer is bel$ aangenteinii;h:t oiiwerp tot niddag ten ur kwamCd
hier het onderstaande artikel uit irdense ir a. zk el I vilelig en wijzigiag van de veror- tweede maa dit jaar de toeristenboot met de waarneming van de betrek worden ; en naar onze bescheiden avuig wtgig uCWOuma uljareiosenoiareigberk La Union van deze week: meaning, met des t meet reden,dUar, dening r egelende let ouderwijs in de Ohio van do Royal MailSteam Packet king van notaris op Curaeao. In een artikel van de N. Rott. GtI terwiji v]gens het oordeel var spr. kolonie Curagao. Conmpany onze haven binnen. 'Zooals Aan den havenmeester en loods 14 van 19 Januari 11. over Curayao, voor het leven in Nederland 60 a 65 pet. 1aarna word aan d goedkeuring wij bij bet eerste bezoek do vorige jde Paardenbaai op Arub%, J. H. HarrM een gedeelte overgenomen door do duerder is dan vddr den ooriog, het der leden ondeworpen de volgende maand reeds opmerkten, is de Ohio is, uit hoofd van lichaamsgebrekell Amigoe di Curagno, lazen we met de op Curago bier, volgens bet Rapport ontwerbriet-antwourd aan den Gou- de grootste boot, die tot nu toe onze eervol uitslag 's Lands dienst verleen4 haven bezticht. Aan Mej C. H.cW.RvanoEpsI'oil
grootste verbazing de volgende zin- van de ,,Kamer van Kop. ndel en verneur : haven bezocht. Aan Mej. C. H. W. van Eps, on sneden : ,,dat de loonstandaard er bui- Nijverheid", begin verledei jaar Liit- ,,Naar aanleiding van Uwr Excel- De boot nam ligplaats aan de derwijzeres 4de kasse aan de Emma' tengewoon sterk is gestegen. Men zal gebracht, gemiddeld 100 0 gesigenj lentie's depeche van den 23i. Dec. K/eine Z'rf Wij gven hier nog tens school ahier is, wegens ziekte, drill 1 925 no 2640hPcL dt Koloniale Raad o ticetingen van doze boot wken binnenlandsch verlof verleend vtr mnoeten zoeken, oni .tijgingen van is; -eun nar nt fZO ;iiZ l .-PI, va ez ee. 200 en 300 percent in de loonstan- afgeloopen jaar, wat huurprijs der ue eer Uwe Excellente mode te deeien, Lenge : 615 voet, breedte 72 voet, (van deze ieek.) duard as Curagno t ians te ien geeft, huizen en andoro artikelen van nod dat de Raad niot i: overweging kan diepgang 26% voet. Inhoud 18,940 Mej. L G. Renaud is enoemd bi te ontmoeten. Arbeiders in de boon-, zakelijkhoid, bereft, zeker niet 'i* even tot opheffing van de betrekking Br. R. '. en 10.234 Netto R. T. Wa- bet Openbaar Onderwijs in Curaaf in de haven-, in de losse bedrijven, der, maar oer duurder geworden is. van godsdienstleeraar van de Protes- terverpiaaitsing 27.180 Ton. en werkzaam gesteld aan do WilheI dienstboden, veldarbeiders, die allen taitsohe Gemeente op Bonaire over Aantal toeristen aan boord 392. minashool alhier als Hoofdonderwija verdienen thans drie tot viermaal zoo- Arnr ai or to gaan, bijaldien daarm;ede bedoeld Tegen 6 uur 'savonds verliet deze 'zeres der aan die school verbonde veel a/s 'n jaar of zes ge/eden." 11 IU&bW WI U ojbIL. is het verwijderen van die Cui agaosche boot weer onze haven ii zette koers voorbereidende kassen. Het heeft ons bevreemd, dat de begrooting van de bozeldiging van aar La Guayra. j Aan Mej. W. J. H. Branjes is, o Hotgeefit zon bevreemd daeedret oelgdeen va n Krdenai Me- den leeraar van die Gemeente. Donderdrg 11 Maart kwam weer haar verzoek, onder dankbetuigingvooA Amigoe dit zoo maar zonder mor, cier," aldus lezon wij in de,N. dlto ogvlovnbt iee i S ohvn ed hewezen diensten, ervol ontsa zonder eenige commentaar of correc- Ct" eet heP ej Gin R .uw Ie' ndien tengevolge van het afnemea het SS. Relian-e voor de haven en dejwzndesen evlotl tie, heeft overgenomen. Daar was toch d l ,heeft geheel Beli inlrouWg- van het aantal Protestanen op Bonaire zette weer koers naar de Caracas- verleend als lid van de Bioscoopconl tieheefthwove'rennn. aar wags tc dompbld Ien eona orig Onu er VI de noodzakelijkheid of behoofte van bani. Do Reliance, behoon. tot de missie, ahier en de beer Mr. A. W. hegge. welt en zen anereend to di bveldhebbsen reeds zzed we het geregeld op dat eiland wonen van: United American Lines (Harriman). Desertine is benoemd tot lid van bo bovenstaande bewering verre bezij plants in doe Krk en ink n land ille een godsdiensteeraar van die Ge- De Reliance is 620 voot lang, breed vngenoemde commissie. boenstaaded. beweing ere bezij- pelatseind ok en izijn lanrde Iir neente niet ncer wordt gevoeld, be- heeft 36.000 Ton waterver- Aan dei :gent van politic 2de klasse don de waarheid. Laten eenigo loonen bekiedde. Gok wat hij voo do snort, staat er nmar hot oordeel van den plaatsing en 19.581 Br. R. T. en 9.961 F. E. Brion, is, op zijn verzoek, eervo
toch zeker niet in de laatste zjaar, de, past hot in heinnering to bren- Raad geen bezwaar dat de tegen- netto R. T. inhoud. Het schip had aan ontslag lit 's lands dienst verleend.
toc zkernit i d latse 6jargon. Kardinaal Mercier hild vel van Z
maar moeten we om tot die stinging de. sporendn seciaal v vtba. woordige titularis den dienst verlaat boord 413 Tooristen Mej. C. N. van der Wall Dovale is
maar meten w om tt die tilgig deon bodoeldespcibarvankviabiv.
to komen, een heel cind verder te- Herhaaldclijk woonea ij groote a w end- bedoelde be rekkiug vacant blift, Hedenmorgen 13 Maart kwam het eervol ortheven van hare vrdere gIts geregeld op de Curagaoschc be- SS. Califorlia (2e bezoek) onze haven werkzaanstelling an de Emmaschook rug gaan, n.l. tot vddr of tot in ht strijden bij en hiij was bet die your tie Ig olvg ttvordi orokngnt- ine.air begin van den oorlog- id.br chJne vv e ok rooing het voor die betrekking uit-J bomen. alhier.
begn va dens onoge biddelbar scholn en voor deovoks getrokken bodrag voorkomti, waaruit te De California behoort tot de Cu- De tijdelijke guuvernements-geneesr
(Het was juist onze bodoeling door, patronaten jaariijkscho voolbatorno'l
de publicatie van dit gedeelte van hot t o gd allen tijde de bezoldiging van eon nard Anchor Lines. Doze boot is 578 kundige in Curagao, R. M. Robles,i, stuk nit de N. P. C, eon adoende kin e even riep, geurende wer- guasdienstleeraar op Bonaire kan voet lang, 70 voet breed en heeft dofinitief als zoodanig benoeid. weerlegging uit te lokken van de zijde den bverspoeld.o t !gonkert met: &ats hebben, ingeval door toenemen 16.791 Br R. T. en 10.135 Netto R. T. Julio Magarita is benoemid tot tijdevan m r bevoegden, die beter met de dekre van he aantal Protestaunteri aldaai of inhoud. lijk motorist van de loodsboot in St.
van ~6rbevegdn, ie ote me dodenl kardinaalsboker vooc do niitdevroegere en tegenwoordige boonen bare scholen in 1908 en ieni g anderzins de wensch naar eon voor- Het had aan boord toeriste.: Nicolaasbaai op Aruba. bekend zijn. leean groove am in dig se ganger mocht ontstaan en waaruit A.s. Dinsdag konit dan nog het Do beer Jossy C. Henriquez is beNoot Red. Amigoe). stn rooi e fapet i do er- zouden kunnen gekwcten worden de SS. Megantic van de White Star line noemd tot lid van den Rad van ToeVoor de arbeiders in de bOUW- 't z eerste stap m v -reis- en verbijfkosten bij eon dienst- en Woensdag de Montroyal van de zicht op de Koloniale Postspaarbank Vakke vinde arwijde volgende loon- b ot koa reis naar Bonaire, wanneer op een an- Canadan Pacific en daarmee is het aihier. stijging- Bdwgogd o D kadn al o k .vo n der iland gevcstigden predikant of seizoen van de toeristenbooten weer Vastgeloopen. ot 114inge. on lon Belgsiscizen Voetba/lw'zd ,!ve-Ilde vcrzekaneideotr Tot 1914 waren do gewon loonen' getuigt het feit, dat hij toeliet dat ziji godsdi1stleeraar, die op verzoek van agesloten. .hDinsdag morgen is het SS. Bennevoor timmerlui en metselaars fl. 1.50 privaat-secretaris, de eerw. heer Frin- Jo Prtesiantsche Gemoente op B Wij mogon tovrden zijn. In hot kon van de Pacific LIjn van de K. W. tot fl. 1.75 per dag, terwiji eon baas10is Dssain, oud-intornationaal i ire hereid mocht gevonden worden gehoel zijn or dit jaar twee mal 7 I. M., komende van Colon bij bet fl. 2.- tot tl. 2.50 verdiende. Eindeispeelde in 1903 of 1904 tegen Ne- Ich op vastgeselode fijtstippen of bij tooristonbooton hier gewoest. binnenloopen juist in den mond der 1914, toen de stijging in de levens- derland) ini het bontids1ur zitting geegenhedien naar gozegd eiland te be- Do Drocgte. haven met het achterschip vnstgraakt middelen begon, ten gevolge van de had en vice -voorzitter van de B. V. de k- Donderdag morgen 6 uur hebben we Het schip lag wars in den havenmondt schaarscbte, kwam or eon stjgmng tot B. was. Adat ( d een flinke regenbui ghad, doch het INa eon nur wrkns is het chip ge-f fl. 2.25 a fl. 2.50, voor gewone am- De ook in Nederland bekende den vereenigen, slow ddeVoorzitterideduurde helaas maar goed 5 minuten. lukkig zonder averij losgekomen en bachtslui, voor een baas tot fl. 3.- scheidsrechter R. L. vm Priag stapte vergadcrmg. Had het in dat tempo een paar uur 's avoids naar Holland vertrokkem'
In 1918 kwam or wederom een stij- cn jaar geledon teoBrusse! In dcii trein, Berirhten iiit den Haag lang nanghouden, dan was bet schitging, zoodat het gewone loon te staan komende van een wedstrijd, dien hij Ontvangen pr korte4olfzender I terend geweest. kwan op .3.50. Tegevolgedaar-geleid had. De wagen wVnaoverbe-d avond. Och, was nu de beloofde waterl- Gisterenmiddag on 12 uur is de
awerden op do ,,lsla tie loonen volkt em onze scheidsrecnier bleefan ding maar klaar, wat zouden we strk Italiaansche boot Frisco de haven binook verhoogd met 10 cent per uur en rechtstaan. Daar werd hij opgenerkt Hot extra parlementair Kabinet do staan en alle droogte trotseeren. nengestoomd zonder loods en voordat kwamen in 1919-1920 tot fl. 3.60 door E. FI. F. Dessain, die met kar- Geer bestaat uit 2 Christelijk Histo- Wat al verzuchtingen en jeremiAdes de brug geopend was. Gelnkkig kofl per dag t ,, dinaai Mercier in eei gereserveerden risChn :Dl GEER en SLOTENMAKER DE zullen we dit jaar nog over do droogte bet anker bij tijds vasthaken, waar' De laatste verhooging op de 2slaoou coup6 zt. E. H. F. Dessain sprak 'BRUINE. 2 Vrijzinnigen : VAN ROYEN te hooren krijgn. Wat zal vooral de door groote ongelukken wrden voordateert van '21--22 tot fl. 4.95 vor even met dell kardinaal en toen kwam en KONINGSBERGEN. 2 Antirevolutio- werkende klasse, doch ook de meer- komen. gewono ambachtslieden en voor bazen hij Van Praag uitnoodigen in den ge- nai-en: DENNE Per'VAN DE2 VEGTE. gegoeden dit jaar van gebrek aan fl. 6.- tot fl. 7.-, terwijl n de stad reserveerden coup te komnen plaats 2 Partijioozen : VAN KARNEBEEK en KAN. water to lijden hebben. Want we zijn vaar de loonen varienren tusschen fl. 4.- nemen. Do kardinaal was zeer vrin- I1 Roomsch Katholiek: WASZINK. pas in het begin van de droogteperio- onto do mand Jan. 1926 en m. 5.50 delijk, sprak over den wedstrijd van de en bet duurt nog lang voor hoet
Waar die goeie man van de N. R den dag als een uitstekend supporter.! ,,De Telegraaf" shrift: BATAVIA November is, bet begin van den ei- Binnengekornen van: Uigezeild naar Ct. 't vandaan haalt. dat in de laatste Hij maakte logische opmerkingen over 5 Maart. In verband met bet feit dat genlijken regentijd, als 't -,dh ttww-- -V-'-nraM
6 jaar de loonen drie tot viermaal onze competitie-indeeling en liet dui- een der eerste drie punten, waarover minster gelieft t regenen. Amay (Ven I ) I Bonaire 43 zooveel geworden zijn, is mij een delijk blijken hoezeer hij ingenomen het nieuwe Kabinet mot decideeren, De organisatie van den aanvoer van Bonaire 37 Bov. Eilanden I radsl.a zjnd koz anee ievvnBoy. El. 1I Guanta I was met onze sport en met lichanme- zal zijn do keuze van eon niuwon putwater is zeer secht geegeld. Or- Guanta I La ayuaya Voor iemand die een beetje rekenen lijke opvoeding onzer jeugd. Landvoogd, verneemt Aneta dat vast- ganisatie hestaat r heelemnaal niet, Gulfport I LaVeladeaCoro 8 kan, zal 't duidelijk zijn, dat sinds 1918 Bij de opening de Vito COymrpiade saij-t dat MR. FOCK onder geen con iets wxat toch vooral di jaar wel bi- La Guayra 2 London 1 de verhooging voor dg gewone ar- te Antwerpen hield kardinaal Mercier' ditie bereid is eveniteel nog a3 zonder noodig. Nu is men geheel en LaVelade Corn 8 Maracaibo 2
bedr o n5%r G ouvennur-Gener-aal aan to blijven vroeot n oweervn London I Mayaguez I ders nog gn 50% bedraagt. in e hoofkrK een rede, waain hij al overgeleverd aan de willekeurvan arcaibo 4 Ptoabelo
Dat wat de bouwvak-arbeiders be- te niest vorbeven gedachton outwik.. na 7 September. watertrucks en ezelkarren, die ht Pto. Cabelo 23 Rio Haca 2 treft. kelde. Hij zegde er namelijk in, dat Mordeky C. Henriquez. 4 water brengen, waar zi het goed vin- Pointe a Pitre I San Juan I
Voor de haven-arbeiders vinden een sportman die groote wetten had den, dUs daar waar zij het eerst kwijt to Rica 2 W oe r s a g I to.Domlingo I
wij de volgende stijgingen. na to leven: lo. de morele tucht Wonsdagavond overleed alhier op raken en niet daar waar het 't meest Tucacas 3
V66r den oorog was bet gewone en de eerbied voor de overheid ; 2e hoogen leeftijd de Heer MORDEKY C. noodig is. De mer afgelegen straten en Van Zee I loon der hayen-arbeiders 22% cent per de eerlijkheid ; 3o. de wet der ma- HENRQUEZ, die tijdens zijn leven ta wijken, vooral de hooggelegen punten uur voor de losse werklieden aan tigheid. Ten slotte eindigde hij oot Ivan eervole betrekkingen vervulde der stad kijgen bijna geen beurt. Tota 30 boord, en 15 cent voor de werklieden deze woorden : ,,Wanneer gij loopt,! Langen tijd was de overledene lid Wie brengt hier ens en betje-- aan den Wal. Dit loon is geleidelijk wanneer gij strijdt, wanneer gij bokst, I van de SchoolcOlfMliSie, maakte tot order en organisatie in uIen warboel, gestegen tot respect. 25 en 20 cent, dan streeft gij naar eon gloriekroon' hot cide van 1905 deel uit van den die tot nadeel strekt onzr bevolking.0a dn orlog die spoeig zal vrdorren ; tt is best Kolonialen Raad en is van 1912 tot.
en in de laatste jaren van enoorg en wij kouren hot good ; aar, doet 1919 lid van ton Raad van Bostuur Droogte heerscht alum ok bij onze en eerste na-oorlogsche jaren, door e niaburen, overil in do tropen zelfs b-ij Z de duurte der levensmiddelen en de better, street naarn hooger, overwin geweest.nv ni kljo- hot menschelijke best en doet de Aan de geachte familie betuigen wij onze tegenvoeters. '2' toenmalige schaarschte aan wer l gd g r : d z j ez r he e.In Oost-indie heerscht er droogte. c E eon tot resp. 50 on 45 cent per un tiugdreovreron d sultgijk "iog Op Java dreigt de suikeroogst met eon l
- terwiji gedurende dezelfde tijds- o w rn orivEenoud-kek'nde.ze geringe opbrengst ten gevolge ruimte bet loon der kustmatrozen ge- IObnealkgat kardinnaleMercieryoeen stegen is van fl. 1.25 met kost, tot de sport heef gedaan, buigt ook heel Bij Kon. besluit is benoemd tot van begezbrek an ngoen. a10ve fl. 2.50 met kost, per dag. In het jaar het sportive Belgie voor zijn grifgriffier bij het kantongerecht te Den hard aIn Veezel kaag. en daa oeng 1922 hebben de maatschappijen ge- -----ie- Bosch, Mr. B. J. M. H. RULAND, oud- hdV ais bi mskk. Aar eigt 2
anbtmna anCuaao~ do oogst to inislukkon. Arn maisoogst, C4tracht de loonen wederom terug te oten rift de ou-ar nbte: aar n 0ie zelfs aan maisplantenl denkt hier de brengen tot 40 cent; doch ten slotte, tM a biitnbevolkig nauwolijks m r, ontkanto1gcr Mns-eniigd beon lkns6our do tanice ooze
tengevolge van de staking, warden ze!j klo niouwe abus'S V1 h t tcb Hemis op gagn aatie medgsa bij underling contract bepaald op ---- mislukkingen een tikjeovemoedig 45 cent per uur en 80 cent voor kwartaal AWL JUNI, cNtvangue noe g der werkzaamheden van grit- skngoz, ent dien steun van ero g
overtim-e------- fier van den Raad van Beroep to Den.on ij etdns Woderm gohl in stijtimetdde mers V.I MA&v IS. Boeen goeden naisoogst wel te kunnen Wederom geheel in strijd met deiontberon bij to tegewoordige ruimere E 09 kotee bi j de to C7


boven aangehaalde bewering, daar in Hg eDia iddag kwanr soverdiensten en economishen welstand.:F
d.0
stede van stijging, er in de laatste Hoog Rezoek.. Dinsdag middag kwamnen met een be- v ndeavnvn ar!q0l lg jaren een dating te constateeren is. Aan boord van de toristenboot trekkelijk kleine bark i 130 jongens 0dk w ,d d sn
Ik geloof, dat 't hiermee voor ieder- Ohio, die 11. Maandag middag ('z2 en joge manen hier van Corcaan' boten a ang era doorueh oo ngs
I bootn .C ~ ~ katic nnwaopbvodzih o ongesapeld, inan tie rivier- o6cNI een duidelijk zal zijn, dat er van de haven binnenkwam, beyond ziCn 00k ur bier as peonnen of losse werk- tie kan)geracie lavgsrbewering van de N. R. Ct. niets over- Zijn Eminentie Krdinaal O'CONNELL, lieden op de Isla arbeid te vinden. bouten ovenni tot workeloushoid ge- L blijft. De bouwvak- en havenarbei- aartsbisschop van Boston, vergezeld Spoedig na aankomnst warden zij metzr tiers vormen toch zeker de twee voor- van verscheidene priesters. Deze zijn jeci lighter en een sleepboot naar dendot n ijn hetiae tie ernaamste klassen. ook aan wal geweest, maar Kardinaal terreinen van de C. P. 1. M. in bet not n h ot kunn overebrahi.voeron, nu de gruoto Magdalena- C
Toevallig kwam ons onder de oogen O'CONNELL bleef aa boord. Schottegat overgebracht.v
een rede, over bet ,duurtevraagstuk", Dat is de tweede maal, dat ons Naar wij hoorden, worden o nug 1nmogelk be van dflodroogle
Tovabi wa osunerdoogo OCNNLLbeo nn'bun.Icotogtniveior vaarbaar is. a
gehouden door den heer W. 0. A. eiland een bezoek ontving van ee!Inicer Corianen voor de Isla verwacht. Alleen de Condor en de Scadta ma- a) Koster, oud-lid der Tweede Kamer en Kardinaal. De eerste maal in De- I van Cuba. ken met bun vliegmncbines oode industrieel te Geldermalsen, ter ver-i cember 1923 vertoefde hier op zijni Deze week Dinsdag middag werdenn zakn, die bet geheele passagmers- en gatening van hot Departement Utrocht doorreis naar Spanje, komende van hier door de Ligia van Aruba aanvan de Maatschappij voor Nijverhiid' Chili en Peru, Z. Em. Kardinaal BEU- gobracht de Curaaosche en Bonai- goetriernaso oet igedoog- 2 M 2 Z en Handel. Na een vergelijking te heb- LLOCH Y Vivo, Aartsbisschop van Bur- riansehe werklul van Cuba, tie doe C ivibr onar bet bikennd van lh ben gemaakt tusschen Nederland en gs. vorige week per bark Georgetown al IColombiaor hun rekening hbbe Nittgenstaande Februai ng 2 of 3 andere landen, wat de duurte van het Quo Iareis. inar van Cuaaankwamen. Ze zullen En Suriname, met eon jaarlijksche dagen minder telt tan andeno maanlevensonderhoud betreft, geeft hij als Met het SS. Stuyvesant vertrekken bier volop work vinden.rEnvaman m er d a.ligt den was het aana ben maa eerte orzak nndo msandghod, ~s.Donortngvon me volofnaa Iregnval van imor tan 2000 m.M, igt den, was bet aantal stoumboten maf eerste oorzaak aan, de omstandigheid, a.s. Donderdagavond met verlof naad op d Isla. al even rog. Daar mot e spoor 2 booten minder dan in December 11. dat de arbeiders een beduidend grooter i Holland de Eerw. fraters BEATUeS ent ein dgk drinowter2 tiem tageijks ht dinkwater ver it' en mann 12 miner tan in Jannari,
deel van het maatschappelijkinkomen ROMUALDUS. Frater BEATUS vertoef- Zondag avond van 10 tot 11 uur het binnenland van den bovenloop toen het record ghaald werd. ontvangen dan v66r den oorlog. Ver- de bijna 19 jaar zonder onderbreking heeft er op de terreinen van de sa der rivieren naar de stand Prama- Dat de bruto inhoudsmaat in Fe' diende een bouwvak-arbeider in 1913 in de Missie en was gedurende dien. weer eon vrij hevige petroleum- of ribo aanvoeren. bruari nog bijna 200000 Mhooger 25 ct. per uur, in 1925 bedroeg zijn tijd werkzaam aan de scholon van het gasolinebrand gewoed. Op sommige Overal in de tropen waternood; a- was dan in Januari en nog ruiM60 000 uurloon 80 cent. St. Thomas College, op Aruba en Scher- plaatsen in de stand en daarbuiten viel de oaen in Europa overall in alle landen Ma hooger dan in December, zal We
,,Met dit nominal verdrievoudigde penheuvel. Frater ROMUALDUS was brand goed waar te nemen. De vammen overstroo pingen elnwatetnood. mede een gevolg zijn va de groote loon kan de arbeider twee maal zooveel gedurende 16 jaar als hoofd van de stegen hoog op en een dikke rook Er hapert tegenwoordig wat aan et toristenbooten, die in Februari onz koopen als v66r den oorlog". Drukkerij van het Apostolisch Vica- trok in Zuid-Westelijke richting over atmnosphoisch mechanisms. haven en bzoekhebben gebracht.
Tegen doze onzaak wildo sprekor iiat werkzaam. het elland. Met ie foamite-bluschin-I Ook de zeivaart handhaafde zich echien green remedies nangeven, daan IL Decemober :. s. hopen beiden weer'richting werd bet vuur gedoofd. Voor Gedurende de maand Februari gaf tamelijk we! op het hooge peil, waar z. i. een arbeider wel degelijk recht frisch on gezond terug te keeren om i zeover wij weten, kwamen green per-'de regenmeter van het St. Thomas mee in Januari bet nieuwe jaar was heeft op een grooter deel van bet maat- het werk te hervatten. !soonlijke ongelukken voor. College eon regenval aan van 6. m.m. ingzet.

Doe Wost-lndlsche Gids. A L EFR LEI Ze zouden het dan maar aan de'4 toekonist overlaten, om licht te bren- fTt Onder het opschrift: De wet op de gen over dat mysterie. staatsinrichting van Suriname", wijdt En vriendelijke invitatie. Het duurde niet zoo h661lang,voor El Vapor Mr. 0. E. G. Graaf van Limburg dat licht kwam "Buenos Aires" Stirum een uitvoerige beschouwing In det ,,Hnde e streep" rubriek En dat licht verspreidden ze zef. se espera el 12 do Marzo. de Europa via Cuba y Venezuela, para aan het in 1923 in druk vershenen van e,,nesbdi be n. Toen ze thuis kwamen. seguir el mismo dia al Pacifico via Pto Colombia y Colon. versiag der commission, welke o. m. ei van de ,,dingen die gebeuren." En het knopje omdraaiden van het El vapor de opdracht had advies uit te bren- Dat was een verrassing! 's Mor- electric licht in de huiskamer. "M ANUEL ARNUS" gen omrent dc wijzigingen, welkeIgens met do erste post vinderi m- eetie iNi o usae." A U L en ten g v d wdei gns eer s pot Ie Mevrouw ilde! Meneer Dupont se espera del Pacifico via Colon v Pto Colombia alrededor del 28 do mce lahtngemng van deoedernd en rein dous vapnt dIe Parijs vlockte! Mevrouw viel in zwijm. Marzo y seguira i el mismo dia a 'Pto. Cabello, La Guaira, San Juan sche belangen van mnoederland enjeen briefie in de bus van den volgenkolonien, in de Regeeringsreglemen-! den inhoud: Meneer droeg aar naar den divan,'Tnerife, Cadiz y Barcelona, tell van Surinane enCuragao zouden ,,Hierbij een paar plaatsen Voor den rchts en links verspreid hun m- Ambos vapores acptan carga i pasajeros. inoeten worden aangebracht, zoowel ,,Moulin Rouge", om daar de neuwe ste tafelgoed, hun familie-portretten S Los Agentes. in verband met de desbetreffende i revue van Mistinguette te gaan zien. kS. E L. MADURO & SONS. artikelen van de in 1922 gewijzigde -Van raadt eens van wie? gbuffet-laden stndeen laen w paar (jrondwet, als in verband met deI Ze dachten en dachten, maar kon-ige
itistelling van plaatselijke besturen in den het niet raden. Wie van hun ken- half-leeg fkerss gi wd mevnportoe E D ,," iNE 0 F STEAr C Ifl bevolkingscentra, welke er zich toe nissen zou de attentive hebben, hurn wer bijkwam.RK leenen om ter voorziening in locale e paar plaatsen or den ,,Moulin e dit, zi men REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,
leihoeft n he el ofte ne deloe op Rouge" e surenar En ee ngewole schen zijn tanden sissend. Hij reikte CURAQAO AND VENEZUEL A. igen kraeht to steunien. Do selir. ,vrijbiljetten", waarvoor je altijd loch SALIC UIG M R H bepaalt zich niet tot bet geven vani nog zd6veel aan belasting voor de aar eon bricfjo, dat op laie lag. En b ~~~~~~mvrouw ]as: ________________________een overzicht der voorstellen van ge- ,,stad" en voor de ,,arnen" te betalen ,,Nuw s : noemde commissie, doch brengt daar-: badt, maar twee gewone, echte, aan ,,n w!t u Mt, vanM wie de karten1sc S.S. S.S. S.S. S.S. b zijn eigen denkbeelden naar voren, de kas gekochte en besproken plaat- kwamein._L voortspruitende uit de begeerte ,om sen. En wat voor plaatsen. Fouteuils_zoowel voor Nederland als voor Su- d'orchestre tweede rij koo het Een Weddingschap. inam o icts goeds en heilzaams tot mooier? Wie in vredesnaam kon dat Leave SAN JYORK . 1Feb. 1Feb. 7 J 24 Mrch 3 Mirch 10
brengon' gedaan hebben? Toendek Amerika-boot in Volleee Leave, .. 15 ,23 216
Mr. B. de Gaay Fortman, die bi- Ze kwamen er niet acher zagen was, ontdekte men in een der red Arrive CURAQAO. ,, 175.. 23.. .81 zonder goed thuis is in oude bron- green hunner kennissen in staat tot dingssloepon eon versholen reiziger. Leave18 nen over de geschiedenis van Cura- zulk een aardige, belangelooze ver- i,,Hoe kom jij daar in die boot?"! Arrive PTO CABELLO.' 19 eao, citeert vervolgons eenige blad- rassing, en z~d maar ineens! niet eens vroeg de kapitein. eeArrive LA GUAIA 20 Feb. 25 rch 4 Mrch 10 rcl 18 zijden uit het in 1748 verschenen ter gelegenheid van een verjaardag, een ,,Ach, mijnheer, 't gaat om een wed- i Leave ,, ,, . ,, 25 ,, 27 6 ,, 11 20 ,,Het ontroerd Holland" welke blz. feestdag of iets anders! dingschap. Ik moet in en open soepA.7 op die kolonie betrekking hebben. Enfin! zei mevrouw Dupont.We den Oceaan oversteken.A CRAQAO
Lnii. Ariv *~ ~81 eb.28 13, Mrch 21 D rubriek boekbespreking be- zullen dan toch maar gaan, h0? Mis- Leave,.
paalt zich tot het in 1918 verschenen schien komen we er later wel achter! Hellum-houdondo petrolembronnen Arrive MATACAIBO. . . Mr ch 1 9 14 22 werk van W. C. Farabee: The Central Natuurlijk gaan we!- zei meneer i CaLeave 6 13, 20 27
Irwki aaa Arrive CURALQAO.. ,, 7 14 21: 2
Arawaks, waarvoor de h.h. C. H. de Dupont. Het zou toch werkelijk te Leave .;F. 2. 8 ,, 7 14 ,, 211 ,, 28 Goeje enjhr. L. C. van Pannuys aan- onaardig zijn om geen gebruik te ma- 22Arrive.PTO CABELO .28 ,,, 2 ,,
dah rge.D Naar uit Engolsehe bronne n borichtArie POCBLO....8
dacht vragon. Do bespreking van ken van z66n aardig, hartelijk. ano- is to Enggel en I Leave ,. , 8: .22 laatstgenocmde is inderdaad een in- niemnaangeboden uitnoodiging. En wordt, is te Inglewood, gelegen op Arrive LA GUAYRA'. rch 1 9 Mrch 15 ,, 23 Mrch 29 teressante studio op zich zelf, die misschien komen we er in den schouw- enkele mijlon van Toronto, de ont- Leave . 15,, 23,, 29 volle aandacht verdient. burg zelf wol achier, wie do zde dekking gedaan, dat er helium voor- Arrive SAN JUAN. . 3 11 17 25' 31
In de als altijd goed komt in de gassen, die ontwikkeld eave Arrve NW sArv NE3 ,, 12OR18' ,, 20 April7
In do als altijd good verzorgdo was.word on door d o bronn on van e on niot A rv E O K . 8 1 43
rubriek Bibliografie zien we den ttej Toen het avond was, en ze gegeten I dndo ebrne a e It"I opekeven van een artikel in ,,De hadden, kleedde ze zich beiden in uit- meer in xploitatie zijd petroleum- S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curaao for Maracaibo op": vvn v2 Dco arto ipn ,,D hadn e eieb baidn in uei- vld. De capaciteit voor heliumwin- March 25 returning sails from Maracaiho Feb. 27 and April 3. Surname en Qjn htorie, naar mode- tolijke stemming -het doe altijd ples ning is grooter dan ergens anders in For further particulars apply to deelingen van Mr. Dr. C. F. Schoch. zier te ontdekken, dat men belange hot Britsche nijk en ovonaart die van Agent
Kol. Wkbl. looze vrienden heeft, zelfs al weet de heliumhoudende gasbronnen in
Be Rotor-schepen. men ook nog zelfs hun namen niet Texas. De Canadeesche heliumwinning
De Haseatische Mi., die het door De revue was alleraardigst. Mistin.- wordt overgelaten aan de Univrsiteit
Dr. FLETTNER uitgevonden rotor-stel- guette allercharmantst. van Toronto. Men verwacht een he- ( sel op schepen toepaste, deelt mede, Maar noch v66r het gordijn opging, lium-productie van 100.000 kub. Eng. (NwSrvice) Havre,Hamburg dat zij de helft van haar kapitaal, groot noch in de pauze, noch na de voor- vt. per jaar. via 450.000 Mark, heeft verloren en de stealing ontdekten ze ook maar 6n -Qok de gassen van de petroleuin L(Salins every 17 days) Pto. Cabeo, Iikwidatio overweogt. hunner kennissen in de zaal, of in den bronnn in Venezuela worden gegld to Pto. Columbia, Cartagena, Sta Marta. Trina
De Mij. had twee schepen met ro- foyer. op Zet laboratorium onderzochtomn. toren uitgerust, maar heeft niet vol- Wonderlijk! wonderlijk! zeiden te zien of hun chemische samensteldoende vracht voor haar schepen kUn- beiden. En opniouw lieten ze al hun ling ook waardevolle verrassingen nen krijgen voor een loonende expoi- kennissen de revue passeeren voor oplevert.ar Ma D -ie hun geestelijk oog: Lafene? de Dau- Mlrh T eee H r 2hF bu rA R Deze mnislukking is dus all6n een nous? de Aristal? Jean Finistre?
govolg van de malaise op de vrach- En telkens besloten ze: Neen, die enmarkt en boslist dus niets ten na- toch niet! En ook die niet! en zeker
(eovail de technliSehe ward van die nit!..
do uitvinding van Dr. FMeitnon. Frida Horn 19th March 7h A


Vertegenwoordigers; MENSING & Co.


r

L


- 1


C
cc

C12
0


Koninklijke West-Indische Maildienst.
VAN CURAQAO
NAAR Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbados en Europa:
SS. "'v Renselaer" 1 April.
SS. "Crijussen" 15 April.
SS. "OaJe Nassau" 29 April
NAANPo. Colombia, CartaZena, Cristobal en Pto. Limon:
SS. "Crijnssen" 1 April.
SS. OranjeNassau" 15 April SS. "Venezuela" 6 Met
NAAR Pto. Cabelo, La Guaira, CumanA, Pampatar, Carfpano, Trinidad,
Demerara, Paramaribo en Europa:
SS. "Nickerie" 617 April.
NAAR New York:
SS. "Carna" 19 Maart.
SS. "Luna" 26 Maart.
SS. "Prins der Nederlande" 4 April


Wanneer U zich op reis begeelt en U met gemak en
goedkoop wil iizen, koop Jan

CREDIETBRIEVEN E N
TRAVELER'S CHECKS
VAN
IThe National City Bank of New-York,


MORRIS


BIJ
E. CURIEL


& SONS,


Afdeeling Banzaken.


fl-ta-


DE


GO RAAOSC E


Petroleum-industieVJl.


rengt ter kennis, dat zij na voltooiing harer nieuwe installaties in staat zal zijn al hare producten te vervaardigen volgens het procede, waaraan de


Shell


-Olie-


Producten


", n1


Henri Horn Marie Horn Waldtraut Horn


5th April 23rd April 10th May


24th April IN2t MaY 291h Moy.


All ships accept cargo and passengers.

8


De nieuwe gramofonen Victrola Ortophone zijn

juistaan gekomen. Komt ze hooren in

El houvre

Prijzen van

$585-- tot $300-J. & D. 0. GOMEZ

Agenten.


Wilt g l good e goedkoop rooken ? ?
ct- koopt dan uwe sigaren bij 0
ELLIS & DANIA.
*Qok kunt u daar van allies krij- c w gen tegen zeer lage prijzen. c
De winkel, die goedkooper
d-n't goedkoopst verkoopt.
Komt en overtuigt u, of bel Teletoon No. 423.

V OI CO NEA
"PRECONSTITUi 1hVh-


Het t-ds hunne wereldreputatie te danken hebben.
ot tijstip waarop met aleverng van SHELL PRODUCTE N te

OuraQao zal worden aangevangen, zal nader worden bekend gemaakt.


Ira~r~IIu


Iiensing


Jc NiLGEN-p


&Go


VIertegencuoorrdigers.


I


PAAANEMA, COROSCL M AA COREA. AMENORREA, NEURASTEMIA. MAL. DE BRIGHT Y CONVALECENCIA DE LA GRIPE.DE PUL. MONf'A Y DE IFIEBRE TIFOIDEA.jladuro s


Bank


C uraqao.

Volgestort Kapitaal en Reserve fls 150.000
Koopt en verkoopt wisseis, buitenlandsch bankpapier, coupons, gemunt goud en zilver. Neemt gelden a dep6sito en opent
chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reiswissels, Credietbrievei, Circulaire Credietbrieven. Telegrafische Uitbetalingen. Safe-loketten Spaarbank.


Alpotheek


"Botica racional"

van Edmund Jacobsen.
Apothekier. Breedestraat, Otrabanda Telefoon 356.

Spoedige aflevering van Recepten
Patentmedicijnen Drogerijen
allerlei Soorten van Suikerwaren,
Chocolade en Beschuiten Sigaren en Sigaretten Vlugge bediening Aan huis bezorgen.
id MUT ;"T = S


1- 1 A&"& A- U af' 9i F.41" 7- I PQ- 1


Het schitterendste en meest gezochte sigarenfabrikaat in Holland en Ned. Oost-Indi
is dat van de Sigarenfabriek ,,Wascana" KAMPEN (Holland.)


Met de laatste boot is wederom cen nieuwe voorraad aangekomen.
Vertegenwoordigers voor Curacao: Mensing & Co.


-4
2 merk en
_een ander LIKGROENTEN
mer IP

,MOLEM"'
Jar;kaat der frma TIELEMANZDB2-SmDEN

C

MESIU'& o


DURANTE LA ESTACION CALUROSA Iwaudgusted, se fatiga ficilmente y le falta energia.se siente abatido, nervioso, irrita ble y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE en un vaso de agua.


REFRESCA,VIGORIZA, LIMPIA Y PURIFICA.


Estimuls el f HfGA'DO ,le RINONES entonala
DIGESTION,limpia y prifica!
el CONDUCT INTESTINAL;
elimina el ACJDO URICO, evits' ia POSTRACON yj a LANGUIDEZ.


Ook voo DOuMERGUE, dIn CalvaBUITENIA D.* n1SfisclCn (ASTON DouMi.GUim-, die 1n 1921 als Senator ecn der tegenOnze wereld is rijk aan spre- standers was van Briand, die toen kende tegenste1ingen van felle bewo- reeds op den terugweg do gdrstelogenheid. Toegenstellingen, die zich ling van ht gezantschap vrdedgde.
ja okDoUMERGUEde s O
sorns met zulk ecu scherpte ktinnen 'oJeankDoMogJe.an [e thanys o openbaren), dat men onthutst raakt, niet dee arij ig t o v d ctinen kee weet vaak, witt to zeggen. e1 r9 nzch vrdodnet re Do laatste jaren is men neermialen e hen nopk zlet, met onbenevlde getuigen kunnen wezen van vinnigen oogen. strijd tegen het Vaticaan in verschil-- In dit verkarend licht bschouw lende landen. Het hoogtepunt werd was de 21e December een historischc daarbij gewoonlijk bereikt door hot dag i de geschiedenis van het Elys6c. streven naar en kloek (!) besluit den Ter erkenning zjner gooe verdienVertegenwoordiger bij den gehaten sten wrd MGR. CEREj-ri door Z. H. H. Stoel terug te roepen .... den Paus tot het kardinalaat verheven.
In Nederland, waar % der bevol- Volgens het bestaande gebruik king katholiek is, werd dat feit door most hot Staatshoofd van Frankrijk een klein groepie christ. historischcn, den nieuwbenoemde plechtig den door het fel anti-papistisch drijven in rooden bare opzetten, uit Rome daardie partij opgezweept, klaar gespeeld. voor toegezondn.
Onder dezulken is ook Frankrijk De kwestie leek netelig, want Dougeweest. MERGUE als Protestant kon bzwaarGeweest. Want sedert eenigen tijd lijk optreden als intermedair van het is er juist geen land, waar eene ver Hoofd der R. K. Kerk voor dze kertegenwoordiging bij het Vaticaan of- kelijke ceremonie. Daarenboven zo ficieel vuriger eni zakelijker verde&gd Dournergue ongaarne uitgesloten worwordt dan in Frankrijk. den van dit hooge voorrecht, dat hem De twijfelachtige eer van dozen b- in zijne waardigheid als overgeleverd teekenisvollen strijd laat Frankrijk aan privilegie toekwam vanuit den tijd der ons Moederland, dat zich politick en oude koningen. verstandelijk van een zijner smalsie Met wijziging van het protocol wrd ka:nen Laat bekijken. toen vastgesteld, dat de overbrenger In Frankrijk zetelt thans de Nuntius van den baret dezen aan den Presiniet alleen, doch in Frankrijk heeft dent zou overhandigen, waarna doze men het merkwaardige feit kunnen hem, ter voltrekking van de plechtige zien gebeuren, dat de Nuntius met opzetting zou aanbieden aan Kardigroor ceremonieel naar het Elys6e ging naal DUBols, Aartsbisschop van Parijs. voor een eigenaardige plechtigheid. Aldus wrd het krkelijk voorschrift ,,Le Nonce I l'Elys6e....."dat is geuerbiedigd on het Elys&e behoed eon gobeurtenis, waarvan nierand voor en pijnlijke uitsluiting. een jaar geleden had durven droo- Op 21 December 11. ad dze plechmen, een jaar geleden, toen Herriot tigheid plaats in den helvelichtensaals minister-president zich ten taak Ion van het paleis, waar met den Wrestelde den gezant bij het Vaticaan te- sident ook Briand, de premier, aanrug to roepen... wezig was met den SecretarisgeneoE nnu...? raal van Buiten. Zaken benvens het Beschouwen wij eerst de persoon- militair en civiel hus van den presilijkheid van dozen Nuntius, die toch dent en verdere autoriteiten. een bizondere figuur moet wezen, van In static-autos van het Elysee arrinabij. veerden Kardinaal Dubois en Mgr. CeVier jaar geleden kwam hij te Pa- retti met klein gevolg, begeleid door rijs aan als Mgr. Cerretti voor do mas- den opperceremoniemeester van den sa, doch als een opmerkelijke gestalte President der Republiek, Becq de voor de inigewijden. Een man, die Fonquidres. de kwaliteiten bezat voor een wereld- Bij aankomst van den stoel presenfiguur. teerden de opgestelde troepen (te geAlvorens con tiental jaren gleden weren, de muziek speelde de Marin de nuntiatuor op te treden, had hij seillaise, terwijl een groote massa vier jaren gewichtige posten bekleed den regen trotseerend, het schouwin de Pauselijke Staatssecretarie. Als spel genoot. secretaris, daarna als auditeur der Na de opsteliing in den salon deed Pauselijke legaties in Mexico ontwik- Mgr. Valrio Valeri, Secrtaris der nunkelde hij een tact en bekwaamheid, tiatuur, voorlezing van do breve der die hem voerde tot de waardig- verheffing van Mgr. CERETi tot het heid van Apostolisch zaakgelastigde Romeinsche purper. van Nieuw Zeeland. Vervolgens wenschte de president Toen eenigen tijd daarop de diplo- der republiek, de heer Doumergue, matieke betrekkingen van Parijs en den kardinaal geluk. HIJ spak ffi den H. Stool moesten worden hervat, eenvoudige en welgekozen woorden
werd hem de delicate taak toever- van den arbeid door den nuntius getrouwend er de leiding op zich te durende vier jaren verricht, en van nemen. den gunstigen invloed, door hem nitEn vier jaar lang bleef hij daarin geoefend op het tot stand komen van werkzaam op een wijze, die slechts het statuut der Kerk in Frankrijk door bij benadering kan worden bevroed instelling van de diocesane vereenials men de apotheose van 21 Decemn- gingen. Hi herinnerde aan zijn loopber 1925 waarover straks even baan van groot diplomaat en zij acgadeslaat. tie in Rijnland, het Saarbekken en Een kleine greep in de voornaam- Marokko.
ste kwesties, welke Mgr. Cerretti re- Zer bewogen dankte kardinaal CEgelde onder moeilijke omstandighe- RETTI in kore woorden den president
- den, voettangels bleven hem door der Rpubliek. achterdochtige tegenstanders niet ge- Dan trad Don Enro di Napoli Ramspaard kan dit eenigszins duide- polla, Prins van Monte Leonce, naar lijk maken. voren, overhandigde aan den her Men denke slechts aan de langdu- Doumergue de kardinaalsbaret, door rige onderhandeling tusschen Mgr. hem uit Rome mnedegebracht. Cerretti en den heer jonnart ter rege- Het hoofd van den Franschen staat ling van de uiterst teere en moeilijke droeg deze aanstonds aan kardinaal kwestie van de verhouding der Kerk Dubois over, hem verzoekende dze in Frankrijk, uiteengevallen door de op het hoofd van den nieuw benoembrute opheffing van het Concordaat, den Prins der Kerk t plaatsen. gevolgd door do plompe doorvoering Een fiuweelen kussen, rijk geborder scheidingswetten. duurd, hetzelfde, naar men zgt, waarMen denke aan het netelige vraag- op eertijds de koningen van Frankstuk der bemoeienis van de overheid rijk neerknielden bij de kroning in met de bezetting der bisschopszetels : het koor van de kathedraal.van Reims, ,,droit de regard," dat door Mgr. Ce- werd geplaatst voor aartsbrsschop retti teruggebracut is tot het recht van Parijs, Mgr. CERETTI knielde voor do overheid om van bisschops- erop neder, boog het hoofd, om benoemingen, die zeker gewichtige kort daarop, bekleed met de roozaken mogen heeten, niet eerst door de baret, zich wederom t ver-


de bladen te worden ingelicht. heffen. De ceremoniemeester, Becq Men denke aan de vele kwesties de Fonquidres, hing den roovan het Rijngebied, het Saarbekken, den mantel om de ouders van den het nabije Oosten en Marokko, in wel- nieuwen kardinaal. De plechtigheid ke alle de nuntiatuur gemengd werd was daarmede geeindigd. Maar kort en het Vaticaan iets had mede te daarop werd kardinaal Ceretti door zeggen, terwijl er eminente Fransche den president der republiek in pubelangen op het spel stonden. blieke audientie ontvangen.
Als men dan weet, dat de verhou- Waarna een groot dejeuner plaatst ding tusschen de nuntiatuur en de vond, aangeboden door het hoofd van Regeering aan hartelijkheid won, kan den staat aan den nieuwen hoogwaarer orntrent het resultaat der bespre- digheidsbekleeder, meerdere prelate king weinig twijfel zijn. en gezanten en talrijke politieke perMen herinnere zich slechts den soonlijkheden, die bij de plechtigheid BRIAND van jaren terug, den verwoe- waren tegenwoordig geweest. den anti-clericaal A outrance, den Het vertrek van het Elysde naar BRIAND, den gloedvollen, zeldzaam de Nuntiatuur geschiedde met hetwelsprekenden redenaar, die door zijn zelfde ceremonieel als de aankomst nimmer falend woord uren achtereen ten Paleize; het 5e regiment infantehet Luxembourg in spanning hield rie bracht de eerbewijzen, de muziek met zijn pleidooi voor het behoud speelde de nationale hymne en nog van het Gezantschap. altijd stond eon geduldige menigte
Maar de tijnen zijri ook veranderd. sainengepakt. om den nieuwen karNiet voor BRIAND alleen. ninaal, die als pro-nuntius nog enVoor allen. Ook voor HERRIOT, kele maanden te Parijs zal vertoeven die den kampioen van een jaar ge- eerbiedig te begroeten. leden, die thans als Kamervoorzitterl Dat is in Frankrijk geweest de apozijn goede redenen aangaf, waarom hij theose van den strijd om den gezant niet gaarne ten tweede male zijn sym- bij het Vaticaan terug te roepen, op boliek gebaar zou herhalen, zooals in het einde van het vorig jaar geopend den Gijd, dai hij het kartel most ont- door een communist, die vereenzien, En achteraf wenscht hij zich zaamd bleef staan met zijn voorstel 1geluk met den golden afloop van het daartoe. avontuur. En in Holland .....


I

I


TE KOOP. 01Aii RioiI 8 6':I, 7 Aulo. HlgIM 41 6y mrs AMt. Zich aan te melden bij


J. 0. C.Gomez


El liouvre.
8


Agenten: MENSING & Co.


4'


i :-


a


The best


whisky imported on thelskmnd. M~ensing & C~


A~gents.


HAR EYS
i SPE :IAL a
oe, H -s


o I orI


b wandO
IrtLNDON:
Mensing & Co.


lit


0 ~THEA
BRSTL&LON C Vertegenwoordigers; Mensiiig & Go.


1


TOS 4. TOS FERINA BRONQUITIS ASMA. TUBERCULOSiS
LARINGITIS EAA L

ALIVIA LA TOS Y LA RESPIRACION IDIF!CU LTOSA. ESTIMULA:, LA LEXPECTORACION, ALVIA LA iN7LAMAc0N REPRIME LOS SUDORES NOCTURNiOsFORTALECE LA 7ESIRACION Y DOMINA EL DESASOSIEGO.


-1


J


1)E
Full Text