Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Added title page title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )
periodical ( marcgt )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
No. 2200

Zaterdag 6 Maatt !926.

43ste Jaargang

c m-~nt2 .r'ts~ Trains in.

leur Amouraai s ~~~.,~ 13 .5 Ti QA C

WEEKBhAD VOOR DE CUrAqAOSCHIE

EILhA 4DEN

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Abonnementsprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden
fl. 2.- bij vooruitbetaling.

Bureau van dit blad: St.Elisabeth's Gasthuis.

Administratie:

St. Thomas-college.

DR'JKKEA. B. L BOGAERS.

Voor het Buitenland per jaar fl. 10.Afzonderlijke nummers fl. 0.15. Prijs der Advertentian van 1-7 regels
elken regel meer 7% cts.

f.0.50; voor

- k~ 2rrS~~~~xt '~.St.d~CX. ~ driz .na *&t ~, ~ ~ a~ ..,~arsara-.xakT. LX~rVJ a. 'ain~,n V.1. .: 1. Al .CZ'i-iA. s~. -a &A~.. LaJ&-. ~Sb% ESW&

Ol rp-Begrootilg oor 19?7. z
Memorie vanu Toelichtiin. k
(Verto..)
Afdeeling IV.
Artikel 59. Teneinde het onderwijs, zoowel op de Hlendrik- als op de Wilhelminaschool, op peil te houden wordt het noodig geoordeeld het aantal onderwijzers en onderwijzeressea le. klasse op vier te brengen. Oproeping in Nederland van gegadigden lieeft reeds geruimen tijd plaats gehad en volgens ontvangenk mededeeling van het Departemnent van Kolonian kan uitzending van 2 onderwijzers binnenkort worden verwacht. Bij de oproeping werd bovendien de eisch gesteid, dat behalve de hoofdakte nog de akte middelbaar wiskunde en handelsrekenen aoodig zou zijn. Waar voor het bezit van een middelbare akte thans een toelage van f960,- zal worden toegekend (P. B. 1925, No. 64) wordt het krediet voor bijakten aan onderwijzers f 5000,- hooger geraamd.
Uitbreiding van het totaal aantal leerkrachten zal echier niet plaats hebben, integende'el door de opheffing van de openbare school op Bonaire, waartoe uit gebrek aan deelname minoest worden overgegaan, en samenvoeging op Saba van de scholen te Bottom en St John's, woidt het aantal met 2 man verminderd.
Artikel 60. Vernieuwing van de meeste leerboeken op Curagau en Saba wordt dringend noodig geacht.
ken wordt bovendien telken jare overschreden, zoodat ondergeteekende heeft gemeend die posten voor 1927 te moeten verhoogen tot respectievelijk f 5 000 en f 800,-.
Artikel 61. Voor uitkeeringen aan bet personeel van de R. K. scholen zoomede voor tegemoetkoming in de kosten van stichten, aanschaffing van meubelen, enz. wordt voor 1927 dezelfde bedragen geraamd als toegestaan voor 1926, behoudens verhooging der kredieten voor Curagao met respectievelijk f 11 000,- en f 500,in verband met de oprichting van 2 nieuwe scholen n.1. te West Soto en Jan Doret,
Artikel 67. De onderwijzeres met in Nederland behaalde bevoegdheid, die met het voorbereidend onderwijs bij vertrek van hoofdonderwijzeres naar Nederland, belast was, trad in Maart 1925 ult den dienst. Aangezien het voorbereidend onderwijs zeer op prijs wordt gesteld en het nOodzakelijk geacht wordt dat met de leiding van dat onderwijs een kracht beast wordt, die in Nederland de akte verworven heeft, wordt, wederom een krediet aangevraagd voor een hoofdonderwijzeres.
Voor vernieuwing der leermiddelen wordt tevens een verhooging van f 300,_ op het voor 1926 toegestaan bedrag voorgesteld,
Cura0aosche
Ditjes en Daties.
Las onlangs in De Maasbode, eindverslag van vooriarige lweede Rotterdamsche missieweek, en toen flitste 't me opeens als 'n weerlicht door 't brein, waarom niet 'ns 'n beetle gebabbeld ,,onder-de-streep", over de erste Rotterdaschie ri.sieweek, die ik heb meegemaakt. Daar zit zeker copies in, je echite onvervasclte Curaaosche cope. We zullen 't probeeren. Ready about! Let go!
Kreeg einde 1919, met verlof In 't Moederland, de eervolle, tevens onereuze opdraht, om te zorgen dat onze Curagaosche missile Waardiglijk vertegenwoordigd zou zijn op de eerste Rotterdamsche missietentoon selling, 'vat beteekende niet alleen 'n reuze Correspondentie, maar ook 'n overal-heenrosa,, ow zooveel mogelijk CuraQaosche cuin-op denl kop te tikkenl.
Ius Roosendaal visehte ik achter 't net. onze zuster-kolonie Suriname was me juist vo6r geweest.

in Voorschoten, Reuver, Breda, Huissen en bij eenige particulieren had ik meer succ s, 't zaakje begon te rollen, postpakketten en kisten en monsters zonder w'aarde, stroomden dra binnen.
Dat was dat. 't Liep of 'tgesmeerd was ik adenimde verruimd. totdat er 's-avond was, uL' met de laatste post weer 'n keisteen aan miin adreskwam binnenvallen, in den vorn van 'n keurig getypt briefje van hooger-

a -

Artikel 68. Aangezien de leergangen door het toenemend autoverkeer op
zich alleen zullen uitstrekken tot .....--...-Curaao oen Aruba deugdelijker hervlechtonderwijs en vervolgonderwijs steld moeten wordendanvoorheenen
an naar de meaning van ondr.e- .-..de arbeidsloonen gestegen zijn, meent
eekendo emet eil kri ';nr1 .- -ondergeteekende de kredieten van
10000ee--worden v)istaatr. joonderhoud enz. der straten en wegen
ftdee1ingfV1.IlAKW -u 'in het stadsdistrict op Curaao en op
Afdeeling VI. Aruba onderscheidenlijk f 3 000,- en
Artikel 82. Ondanks verschillende CURA AO f 2 000,- hooger te moeten ramen.
pogingen is het ondergeteekende niet Artikel 112. In verband met het
mogen gelukken cen geneeskundige -aangevraagde krediet van f 50 000.bereid te vinden voor de bij de be- voor buitengewone uitgaven voor herzoldigingsregeling bepaade bezoldi- stelling der straten en wegen in het
ging van fl.7008, de betrekking van HOOFDKANTOOR: BIJKANTOOR: stadsdistrict op Curaqao, wordt het
Directeur van den Openbaren Gezond- leerengracht 471 AMSTERDAM. CARACAS, Venezuela. krediet aangevraagd voor steenslag
heidsdienst te aanvaarden. In an-nmer- f 3000,- hooger geraamd dan in
king genomen, dat van den genees- Statnitair Kapitaal fl 5,000,000. 1926.
kundige eenige bijzondere ervaring op Artikel 113. Herstelling van strahet gebied van hygi6rie en hbacteriolo- Gep.atst & volgestort: fl 1,000,000. ten en wegen van Curagao.n stragie~~ vcosli:a-1is ten en wegen van Curaqao.
gie vereischt wordt, terwijI teves par- Buitenlandsche Wissels Evenals in 1926 wordt ook voor
ticuliere bijverdiensten krachtens de Vreemd Geld. 1927 kredieten voor buitengewone
verordening uitgesloten zijn, vermeen t D'posito's & Spaar-rekeningen. hersteiling der wegen aangevraagd.
ondergeteekende dat een inkonen van Crdietbrieven & travelers' checks. De straten, die voor asphalteering
fl 12.000 's jaars niet te hoog is om Ultvoering van Effecten-orders. in 1927 in aanmerking zullen komen
eon geschikto kracht to krijigen. Ten- jitvoering van Effocten-ordors. i 97i amrigz~e oe
een geshikte t bezoldigingsbkrach t te krijgen. TeI Verzilveri, g van coupons & dividend-bewijzen. zijn de Scharlooweg van het Concorwijzeinde het bezoldigingsbesuit jkt Inca seering van uitgelote obligaties. 3 diaplein af, de Bargestraat, de Werflawijzigen, wordt eenld. persoonlijke toe straat, de Van den Brandhofstraat en
lage voorsteld. deVn aersrat.D.e.shate
Tevens wordt een ktediet aange- yolk bij den reinigingsdienst en de 'toegenomen, dat den machinist-mon- de Van Radersstraat. De toasphalte evraagd voor bezoldiging van een ge- urgentie omni den dienst beter te rege- teur, die daarmede belast is, weinig ren oppervlakte zal grooter wezen neeskundige, die ter beschikkingvan len, maken het noodzikelijk, dat de tijd oveisehiet voor zijne andere dan in 1926 uit t voeren, zoodat den Directeur is gesteld om beast te bestaande groote karren voor vervoer werkzaamheden. Bovendien bedraagt ook het krediet voor 1927 hoogergeworden mnet de behandeling van de van vuil afgeschaft en vervangen het aantal motoren bij het Gouver- steld moet worden. gouvernements pati nten in het St. worden door twee auto vrachtwagens. nement thans in gebruik 35 stuks. Al Voor de buitenwegen zal met een Elizabeth's Gasthuis en de verpleeg- Bij verschillende nauw.:, stegen zul- deze machines dienen geregeld nage- krediet van f15.000,- kunnen worden in het Krankzinnigen-gesticht. len vuilnisbakken wooden geplaatst, zien en c. q. hersteld teworden, het- den volstaan.
Ondrgetekend is tot dzen aat- die door middel van uen kraan op- geen door den machinist-monteur zou -Verbetering van straten en wegen Ondergeteekende is tot dTezen maat- ormde a ~nkano-mee ecidn ohwavo i pBnie
regel reeds in 1925 overgegian, daar genomen en uitgestort zullen worden moeten geschieden, doch waarvoor hij op Bonaire. stagnatie in den dienst ontstond, in de groote bak ach:er de wagen. thans geen voldoenden tijd meer heeft. Het verkeer met vrachtauto's stelt
De bezoldiging van den gouverne- De in 1925 gedane uilgaven bedroe- Uitzending van een mechanicus is hoogere eischen aan de wegen. Aangemeats- geneeskundige in het 2e. dis- gen ongeveer f 23 000.-, terwijt voor noodzakelijk, waarom op deze begroo- zien eenige wegen om aan het verkeer trict kon wordcn teraggebracht op' 1927 in verband met de hierboven- ting een krediet voor bezoldiging weerstand te bieden een deugdelijke fl.3000, -, ondat gaandewcg bleek, vermeide verbetering cen krediet van wordt aangevraagd. herstell!ng moeten ondergaan, wordt
dat vermineIi1rw van ,vr-m blede+i f 35 000,- aangevraat!d woidt. Artikel 110. Aangezien de in 1925 voor 1927 boven het krediet voorgeplaats had en omdat aan dies genees- Afdeeling VIl. op Curaqao, Aruba en Bonaire gedane woon onderhoud een afzonderlijk post
kundige vergunning werd verleend om Artiket 108. In verband met de be- uitgaven voor gewoon onderhoud der voor buitengewoon onderhoud uitgein de stad te wonen, waardoor hij langrijke werken, die door het Depar- Landsgebouwen, de toegestane kre- trokken. meerdere particuliere praktijk uitoefe- tement van Openbare Werken moten dieten, als gevolg van hoogere ar- Verbetering van wegen te St. nen kon. worden uitgevoerd, voornamelijk die beidsloonen, aanmerkelijk overschre- Martin.
Artikel 84. Het wordt noodig ge- voor havenverbetering, acht onderge- den hebben, meent ondergeteekende Voor het autoverkeer wordt verbeacht dat de Directeur v. d. Opend. teekende het noodzakelijk, dat de di- de daarvoor aan te vragen kredieten tering van de wegen van Beneden en Gezondheidsdienst eenmaal per jaar recteur wordt bijgestaan door een onderscheidenlijk f 4000,-, f 500,- Boven Prinsenkwartier noodzakelijk alle eilanden bezoekt, terwiji het toe- ingenieur. en f500,- hooger te moeten ramen. geacht. Waar de uitgaven voor die
gestaan bedrag van fl 500, voor Vroeger had het Departement van -Voor Saba wordt een verhooging verbetering niet uit het krediet voor reis- en teerkosten, steeds blijken zal Openbare Werken ook steeds de be- van f 300,- voorgesteld in verband gewoon onderhoud gekweten zullen te gering le zijn. In 1924 toen de schikking over een technisch opzich- met vermeerdering van de gouverne- kunnen worden, wordt een afzonderBovenwindsche eilanden bezocht wer- ter; eerst na 1921 werd in deze betrek- mentsgebouwen t.w. de school te lijk krediet daarvoor aangevraagd. den, bedroegen de uitgaven fl 850,-. king niet meer voorzien, aangezien Bottom en het ziekenhuis. Artikel 114. Bouw van een nieuw
Artikel 93. De betere intrichting van naar aanleiding van de door te voeren -Ook het kredietvoor onderhoud en belastingkantoor.
de polikliniek op Mundo Nobo stelt bezuiniging geen werk van eenig be- iherstelling der militaire gebouweni Het tegenwoordig belastingkantoor in staat om meerdere lijders aarp be- teekenis ter hand zou worden geno- wordt om dezelfde reden als hiervo- eischt voortdurend groote herstelsmettelijke geslachtsziekte te verple- men. Thans echter nu de economische ren aangegeven met f 1000,- ver- lingen, aangezien het geheele gebouw gen. Om aan de bestemming te vol- opleving van Curaqao de totstand- hoogd. en zelfs het dak in vervallen toestand
doen, zullen meer uitgaven gedaan brenging van verschillende belangrijke' -Het aanbrengen van water eischtte verkeert. Nog aan het eind van 1924 moeten worden, waarvoor een hooger werken eischt, acht de directeur van een betere contrOle dan tot dusverre en in 1925 werden groote bedragen krediet word aangevraagd. openbare werken het noodzakelijk geschiedde en ook de kantoorlokalen besteed voor het opknappen van
Artikel 97. In verband met een wederom de beschikking te hebben worden thans beter schoongehouden. het gebouw, zonder dat vernieuwing voorgestelde reorganisatie van den over een technisch opzichter, die dan Een verhooging van f400,- van het van het dak, waarvan de meeste balreinigingsdienst zullen de twee auto- vooral met het toezicht op de te krediet tot hetdoen van die uitgaven ken vermolmd zijn en men gevaar onderstellen, op de begrooting van bouwen werken belast zal worden. wordt daarom noodig geacht. voor instorten begint te vreezen, ter
1926 aangevraagd voor vernieuwing lilet aantal opzichters wordt op drie -Voortelefoon-abonnementen werd hand genomen werd. Tengevolge van de in gebruik zijnde vrachtwa- behouden, daar een den ingenieur bij in 1925, tengevolge van meerdere aan- van de onlangs plaats gehad hebbengens, voor vervoer van vuilnisbakken de havinverbeteringswerken toege- sluitingen, o.a. door uitbreiding van de brand in de verdieping gelijkgebruikt worden. De beide in dienst voegd zal worden, een voor het toe- het loodspersoneel f 559,- uitgege- vloers in gebruik als entrepOt zouden zijnde vrachtwagens kunnen echter zicht op het gewoon onderhoud der ven. Waar het tarief van de gouver- weer groote bedragen moeten worniet gemist wordten, doch zullen reeds gebouwen beschikbaar blijft en de nements-telefoon hooger zijn zal dan den uitgegeven voor herstelling van zoo niet in 1926, dan toch zeker in andere met de herstelling der wegen het tegenwoordige, worden de uitga- het gebouw zonder dat daardoor in 1927, moeten worden vernieuwd. belast zal worden. Given voor 1927 geraamd op f 2500,-. de toestand van het gebouw wezenArtikel 98. Het gebrek aan werk- Het keuren van ketels is zoodanig Artikel 111. Aangezien de wegen lijke verbetering gebracht wordt.
hand met ongeveer den volgenden inhoud: All right, zal er voor zorgen. Anders Westen van Rotterdam, 'n wagen van Van gratis voor 'n week aan 't missie-comitd af,,Waarde Jan Paul, Besloten 'n populair niet? Gend & Loos met zeulend-biefstuk-paard, gestaan, en later weer verkocht met 'n ton
missisbrochutirtie tit te even. Hierbii in- Neen anders iet v66r 'n deur met miin naam erop; 6kisten of wat erboven op aan de gemeente,om't

gesloten 'n artikeltje over onze mnissie ,van Ajo werden gelost, en ,,alsdat de overige 14 in 'n hulppostkantoor te ietamorphd i
Portorico. Wees zoo goed, 'n drietal korte Ajo! kisten spoedig zouden volgen. 't Kan me nog spijten indertijd bij die
en krachtige ,Curaqaosche schetsen te pef- Afbellen. Wist niet, dat 20.000 van die petieterige zusters Dominicanessen, geen bodje genen. PATER VAN BERGEN, onze vaardigeschil- Toen op 'n drafie naar 't Beursstation. boekjes zulk 'n reuze-quantum vertegen- waagd te hebben. der, zal ze illustreeren. Juist op tijd, om hijgend 'n coupd van den woordlgden. Den vierden lanuari stapte ik naar de
Goed succes: t. t. N. N." Amnsterdamsellen sneltrein binnen te duike- En nu kunt ge 't gelooven of niet, maar Oppert.
Mompelde zoo iets van 'n strop,'n reuze- len. binnen 3 maanden waren al die exemplaren Een der schoollokalen was aan de missie
strop, Maar 'n paar dagen later 'savonds Uitgehijgd. Brevier afgebeden. 'n Sigaar schoon op. van Suriname en Curagao toebedeeld. Ka7.17, nA 'n dinetje van om den drommel gerookt. Nog 'n sigaar gerookt. Amster- Zet 't de meest gevierde auteur, om zulk toenhouten schraagtafels met kleurige kagn ru bberige gitenlap es, verdween ik in dat. Uitstappen! re er 'n succes te kunnen boeken. toentjes bespijkerd langs den wand, 'n amalmijn knusseokamer met snorrend roodkoonig Zat in no-time op 't bureau van deoR. K. Maar..... en hier krast als 'n viji p 'n gama van kisten en doozen en pakken op salamandertje, pinkte de switch, draaide denI Boek-Centrale Keizersgracht no. 62. verroeste moerschroef, de kraakstem van den vloer, dat was alles. sleutel in 't slot, zoog 'ns diep aan mijn Voorgesteld. 'n criticaster: ,,Maar dan gingen ze zeker Aan den arbeid! Jas uit, vest uit, hamer
geurige Wascana, en calligrapheerde met Aangenam.I heel goedkoop, die boekjes van U, JAN en breekijzerinactie, tikopmijnfikken, au!! sierlijke halen op 't kale hoofd van mijn Kijk 'rns hier. enikdeponeerde'ttwaalf PAUL?" Stond dra te transpireeren, aisof 't Curablanco-folio, ,,CURAQAOSCHE SCHETS NO. "I tal vellen copie en de 4 Ineesterlijke crayon Jh, mijn waarde mandril, ze gingen goed- qaosche zonnetje me weer bescheen. Tegen 12 uur was ik klaar, en kroop ik krassen op 't bureau-ministre van den aller- koop, heel erg goedkoop, allerreusachtigst Mijn reisgenoot over 't groote water van wonder de wol. vriendelijksten directeur, eventies business: goedkoop, want we gaven ze weg bij hoopen the far West naar patria, Pater RedemptoHeb dien nacht zwaar gedroomd over 'n Brochuurije in quarto, verlucht met voor geen cent, voor geen halven cent, maar rist MORSING, de altijd goed gehumeurde Curagao. deez crayons, geen autotype, maar zink- heelemaal voor niks, Wil je gelezen worden, vurige Surlnaamsche missionaris, stond ook
's Morgens copie laten viseeren. jes, oplaag 20.000, op hoeveel komt dat ?" en daar is 't toch maar om te doen, al te puffen.
Goedgekeurd --Laat me 'ns kijken. En z'n potloodje krie- dan is dat je methode. ,,Hello, old timer, balsamiek, eh ? VerArtistieke breed opgezette crayon-teeke- belde wat cijfertjes op 'n bloc-note.... wel, 'n Paar dagen n, Nieuwjaar 1920, 'n pho- beeld je maar dat je met 'n paar van je ningen van PATER van Bergen kwamen in. dat zal U precies idem zooveel kosten." netje van 't hoofdbestuur, om zoo goed te dlerbre boschnegers aan 't kuieren ben in't Huissen opgebeld, intercommunaal of inter- All right! Wanneer kunt U ze afleveren? willen zijn de diverse missie-artikelen op te Surinaamsche oerwoud s'middags om 'n uur communicaal, ik weet 't heusch niet meer. Nu, over 'n dag of tien. sturen naar 't tentoonsiellingsgebouw in de of 12. Kom, steek nog 'ns op."
NA 'n unrlije wachtens de telefoonverbin- I Best. hier is mijn adres. Oppert no. 69, en op 4 Jan. de boel te eta- Alles uitgepakt. En nu, o groote Goden,
ding Kleine Berg, Willemstad W. 1. doet 't Tot genoegen, meneer! leeren. aan 't etaleeren.
nag 3 minuten viugger eindelijk contact Tot genoegen, pater! Dat bewuiste gebouw in de Opperf was Weet van etaleeren nog minder dan van
gokregn. 'n Half uur later zat ik allergezelligst te voorheen klooster en scholen-complex van kousenbreien, en van kousenbreien weet
Hello dineeren vis i vis mijh ouId-ProfessorPater de zusters Dominicanessen, die juist'n paar ik heelemaal niks.
Hello Ja, U spreekt met Jan Paul. J. V. DE GROOT, 't maal gekruid door zijn weken geleden met al hun hebben en hou- Never mind, beginnen met 'n pidce-deCopie klaar? pittig-mousseerende humor, en z'n goed- den naar hun nieuwe stichting op den milieu, en daar omheen de rest groepeeren,
kant n kaar. lachsch ophalen van lang vergeten herinne- Walenburgerweg verhulsd waren. i zei mijn gezond verstand, maar waar zoo
SLat er dan maar'n twintig-duizend exem- ringen uit mijn jaren als propaedeutieker. Door den nieuwen eigenaar werd geheel'gauw in mijn.armoedig rommeltje,'n waarplaren van drukken. Op den tienden dag precies stopte in 't 't gedoe'te voor 'n paar ton gekocht, toen dig middelstuk op te duikelen.

-.-'>i~~-zj.~$ai. :.~aair. *~yiaz '~.flt~ ~J. .~-.acr ~ 'r. .rnr.tt.fl ; QY .tt4 -4IQr ~ t- .v:tiir.r Lit'. 2,~ asu:t-m.,,,
Ondergeteekende meent te weten 1zal door welwillende niedewerking dat het de wensch van den Raad is ondanks de verouderde letter van ude dat bet optrekken van een geheel wet de gewenschte toestand, o. i. de nieuw belastingkantoor in casu beter eenig bestaanbare toestand, verkreware en stelt zich voor thans alleen gen kunnen worden. het allernoodzakelijkste te herstellen.t Zijn wij goed ingelichlit, dan heeft
De bouwkosten worden Memorie de gedachte, in het bovenstaande geraamd, daar het in de bedoeling neergelegd, ook voorgezeten bij de van ondergeteekende ligt daarvoor uitzending van den kapitein Borren. een speciale beffting voor te stellen per Men mag trouwens veronderstellen, collo aangebrachte goederen, die hier dat deze, van te voren op de hoogte gelost worden voor invoeren vertrouwt gebracht van den plaatselijken toedaarvoor de medewerking van den stand en ingelicht omnitrent een der Raad te verkrijgen. Zoodra het be- voornaamsteoorzaken der heerschende noodigd bedrag zal zijn opge- misstanden in het politiekorps en in bracht, zal de heffing moeten ver- het geheele politiewezen, zijn voorvallen. (Wordt veryolgd.) waarden gesteld heeft. Anderzijds
.._._............ mag men verwachten, dat hem van
bovenaf, aan het ,,Plein" en op het gouvernementshuis alle mogelijke mePolitie en Justitie. dewerking zal zijn en worden verleend, en dat het hoofd van ,,de rechII. terlijke en administratieve politie"
dan in Nederland, heel wat zeif niet minder genegen zal zijn, deze
Langer dan in Nederland, heel wat zaak zuiver te bezien van uit het gelanger zelfs, heeft daar dus de ver- zichtspunt van het belang van Cura~ao. eeniging van justitie en politie stand Ten slotte gaat het niet om een stuk gehouden, want dat de procureurs- macht, maar om het zien der zaken generaal bij de gerechtshoven hier te in de juiste verhoudingen. En praclande als waarnemend directeuren van tisch beoeft e noodige wijziging niet politie optreden heeft hiermee niets tisch behoeft de noodige wijziging niet te maken. Wlj kmnnen bet best be- gepaard te gaan met bet inboeten van te maken. Wij kunnen het best be- eenig stuk werkelijk gezag. grijpen, dat het zoo gegaan is, en ook Het hoofd dnig stuk wer poliktie za.l hebben dat het zoo nog een heelen tijd lang te gehoorzamen, wanneer en in zoooed an i. Mar mn ha eer tegehoorzamnen, wanneer en in zoogoed gegaan is. aar men had eer- verre de procureur-generaal in her der moeten ingrijpen. belang der justitie bevelen geeft, maar
Men had wijzer gedaan, als men overigens zal hij, waar bet de ,,adhet ambt van advocaat-generaal bj ministratieve" taak der politie betreft, het hot van justitie had afgeschaft, van niemand bevelen hebben af te den procureur-generaal meer op zijn wachten dan van den gouverneur. En eigenlijke justitietaak als hood van de procureur-generaal zal zich niet bet openbaar ministerie aangewezen wenschen te begeven op een gebied, had, en der politic een afzonderlijk dat ook technisch het zijne niet is. hoofd gegeven had. Nog eens: laat men den tegenwoorDan had men een toestand gekre- digen toestand bestaan, dan handgen als in ons land, en tusschen het haaft men willens en wetens een der hoofd van het parket en dat der po- hoofdoorzaken van het jarenlang inlitie een verhouding als tusschen den gewortelde kwaad; neemt men weg officier van justitie en den commissa- dit vitium originis, dan alleen, maar ris van politie of den burgemeester. dan ook zeker, schept men verhouNu is al jarenlang de toestand deze, dingen, die bij eendrachtige samerndat de politie den niet-vakkundigen werking een einde kunnen maken aan procureur-generaal boven het hoofd toestanden, die de koloniale verslagen gegroeid is. Daarvan is dien ambte- nu al een reeks van jaren in schrille naar geen verwijt te maken. Bij de kleuren ons teekenen, en een aanontwikkeling van Curaqao tot wereld- fluiting zijn voor het Nederlandsche havenplaats is meeren meer de behoef- gezag in Curaao. (Kol. Wkbl.J te gebleken aan deskundige leiding. De overleden commandant of commissaris kon die niet geven, en dat hij op r de plaats, waar hij misschien in het begin goed voldaan heeft, gebleven is *
toen de omstandigheden hem te machtig werden, is niet minder aan dege Oldsmobile 8 Cyl 7pers Auto.
nen, die hem daar gehandhaafd hebben, te wijten dan aan zijn eigen zelf- Bug g rs Auto
overschatting. Wij willen daarvan niet meer zeggen, na wat wij 7 Mei Zich aan te melden bij van het vorige jaar hierover schreven, waarnaar wij in bescheidenheid mee- C Io
nen te mogen verwijzen. J. .U0m eZ
Tallooze voorgenomen reorganisaties zijn mislukt en ook die, welke thans in bewerking is, zal o.i. mis- El houe.
lukken als men den knoop niet doorhakt en de politie losmaakt van de justitie. De politie heeft als hoofd noodig een politieman, wat iets anders is dan een justitieman. En geen politieman, die zijn eigen waarde en de waarde van zijn yak verstaat, zal een ondeskundig hood boven zich dulden. Voor de samenwerking tusschen politie en justitie is het ook niet noodig, dat beide diensttakken onder een hoofd staan. De politie, die haar taak begrijpt, zal ten dienste der justitie staan, maar daarvoor is geen inmenging noodig in de inwendige organisatie van het politiekorps en in den politiedienst, die niet alleen ten dadelijken nutte der justisic strekt. De officieren van justitie ten onzent geven hun ,,bevelen", zegt
ons wetboek van strafvordering, aan commissarissen van politic, burgemeesters en officieren der marechaussee, maar zullen er niet aan denken zich te mengen in wat niet tot hun Agenten: MENSING & Co. taak behoort. S ns
De aanstaande herziening van het MOrris E flUrie I S
Regeeringsreglement biedt gelegen- L
heid om bet laatste wettelijke be- Neemt glden op deposito op korte letsel voor een behoorlijke regeling weg te nemen. In afwachting daarvan en langen termu.

Toen kwamen, als je reinste Deus-ex-ma- terklaastafels met 'n-zet-mnaar-neer-zoolang. china, twee witkielen met bollende linker- Mag ik U heel eventjes vertellen, in drokoonen binnengestrompeld, zeulend 'n enorm ge waschlijststijl wat al zoo uit Curagao in groot plat vierkant, gewikkeld in groen de Oppert was aangespoeld? laken. Ziehier: Hoeden, veel hoeden, heel veel
Bennen we hier terecht, meneer? hoed, Bouquetten van schelpenenvischDat ligt er aan. Voor wieis 't? schubben, 'n hangmat, geraamte vau
Nou, en twee pruimen gingen gelijkmatig 'n haaienkop,- Bovenwindsche koelkannen over stag van linker- naar rechterkoonholte: en Long Toms (sigaren), flesschen met ,,De dokter en z'n vrouw zelen, alsdat we scorpioenen, Cur. mais en boonen, duizend't moesten afleveren aan 'n zekeren JAN PAUL pooten en slangetje, Krabben en schildvan Curaqao, hier in de Oppert 69" pad-schalen, ZoutvandeSan Willibrord- ,,0, dat is all right, zet daar maar ache zoutpannen, Dividivipeulen van een neer." verwaaiden boom uit nijn koraal, 'n op- ,,Kunnen we soms 'n handje helpen gezette Iguano, maar 't kan ook 'n babymet uitpakken?" krokodil geweest zijn, 'n mandje van
- ,,Niet noodig, dankie wel." rijstkorrels (?). mandjes en doosjes van
- ,Affijn, dan maar niet. Nog lets van Curaqaosch vlechtwerk, 'n stuk diabaas, Uwees orders? Ook al niet, 't was anders'n 'n stuk Arubiaansch gouderts, 'n bonk verd.... ik bedoel 'n verdraaid zwaar ak- phosphaat, flesschen met verschillende kefietje, niet waar, Kees ?" soorten Curaqaosche gelei, Arubiaansch
- ,,En of," zei Kees. filigraanwerk, 'n reuze-partij alpargaten
"Non 't is alright hoor, hier heb je ieder van de Co6peratieve Vereeniging 'n paar 'n kwartje, en ruk non maar in." flesschjes echte Curafao-iikeur van de Botica
- ,God zal je zegenen, meneer van Cu- Central, Cura aosche wasvruchten,- 'n ragao, en als je cog eris'n karreweitje heb, kolibrietje op nest met eitjes 'n zaag we bennen je man, hoor. Tabeh !" van 'n zaagvisch, 'n stapel tafelloopers,
Witkielen af. anti-macassen kleedjes, etc. zgn. spanish
Groenlaken ontspeld, en er ontpopte zich, work, prachtfoto van onzen ontslapenen 'n door HUlB LUNS geschilderde pracht-olie- bisschop MOR. VAN BAARS en alie Rotterverf-in-artistieke-lijst van den Rotterdam- damsche missionarissen behalve ik, schilschen-Curaqaoschen bisschop MOR. VUYL- derij van Sint Eustatius gepenseeld door I STEKE. FRATER AUGUSTINUS, kleurige CuraqaoIk jubelde 't uit, ik was gered, ik had sche crayons door PATER VAN BEROEN, mijn pi&ce de millieu. pakken Cur. kieken en papiamentsche boeEn nu met animo rondom mijn bisschop ken en boekjes, en eindelijk eenige exemaan 't etaleeren en groepeeren, wat orde plaren van ,,ALA BLANCA," ,LA CRUz," en geschapen in dien chaos, gedieptuitkisten van den mij zoo dierbren AMIGOE DI Cupostpakket, gedeponeerd op de lange sin- RAqAO."

Collecte Voov de slachtoffers
Van den Watersnood in Holland.
'Pen einde golden te \ erzanmelen tot Jeniging van den nood der bi.volkiig van ldo streken in lollai d(, (lie geteisterd ziijn dtor de overstrounlingeln, llhebben l nder'geteekeliden Zich vereenigd tont een (cOlrit(, \V tFrvanl Ziin Excolhent ie do (inivern our vall Cura-a welwillend hI Er-V.1n l'rZieO1'shal O[> zich gonninen teeeft.
ZIU \vekkell de inwlters \ivaltli L .mlnilu blilragi to shbenken voor dlit gedoe doel. Dezoer dagei i zulln la' d huizen lisIli Lero te(1kenilno Vorden ,aaebodel.
Het Coniti :

Zi.in 1 Ex:. Mr. N. J. L. Bantjlies
S. M. L. ladai' :\fr. (. Eskes
.ll(. F jlfaayven
,). e o n ll

E(r-(' Y-ourzitter. V oorzitter Secretaris IPcnn1 in 1( Iil

El. Curiel
II. .1. C. lode luirg llrLIlId .1. M. Ellis
J. C. Henriquez
J. Mansvelt Beck
Mir. S. C. van d r Veoon Zppnfeldt.
Hierbij. wordt bekend gemaakt, dat met ingangvan Manndag S Maart 1926, de ,,Sanatorium-steiger" in Bat Pania Baai (achter het Sanatorium) voor de veerdienst op Otrabanda uitsluitend in gebruik zal worden gfenomen.
Curagao, 5n. Maart 1926.
Curaaosche Petroleum Industrie Maatschappij

Cur~aoa- otteram -lliwburg- Antwerpen.

Ingezonden.

Curacao, LFebruari 1926.
Aan de Redactie van het iad
,Amignm' di Curu ao." A Iier
Geachte Heer Redacteur,
11et .genOegen en he angstellill 1heb ik een paar weken geleden uw artikd gelezen, handelende over de wijze van liCl* geven door de auto's hier op Curaqao, Md verwijzing naar de reeds ter zake bestaani bepalingen in Nederland. Ii vilde, alsik1 niet vergis, opkomen tegit bet gebruik v2I de groote stralenbundels, dat door de Chauf feurs (hij zij zelf eigenaar, of wel in dien bij het ontmocten van elkander in den re' gel wordt toegepast. hetgeen zoowel vod den cen als voor den ander erg hinderlijkil bij het sturen van het vervoermiddel, oil01 reden dat bijzonder sterk licht, U noendl bet, ,,oogverblindend" is.
lk zeide daar, ik 1eb met genoegen t artikel gelezen, en ik dacht.- ziezoo, eindt lijk dan, heeft een Curacaosch blad dat ed' vel onder de aaundacht van de politie ge' bracht en ik hoopte er meteen bij, dat dl politie nu dan toch daarop zoude gaal letten; en niet zooaks gewoonlijk, zoudi voortgaan alleenlijk te gaan letten op hd rood ilichtje aan den rugkant der auto's, tel einde dan den brutalen chauffeur, die hd waagde de politiewacht voorbij te gaal zonder dat lichltje, dat meermalen niet dul' delijk zichtbaar is en metterdaad DAT veP grijp) deed, door eenvanuitzijnwachthuisjil daarin zoo-scheef-en-slordig-mogelijk-zittend gendarme de gebruikelike vermanings' commando van ,,laz patrs" toe te roepe
Want werkelijk, die stralenbundels va# de atio-lantaars zijn ZOO OOGVERBLINDE:NIA dat het, nu er meer en meer automnobielel hier ingevoerd worden, mder dan tijd i dat te dien opzichte door de politie word ingegrepen. Heeft onze Politiekeur geen be palingen dienaangaande ?
Heeft U er soms opgelet, als men zichtl voet bevindt op een eventjes vrij rechtel fweg op straat (er zijn niet vele hier, maol toch e enige) namnelijk: die Brno. WaerRant, Hoogstraat, Roodewcg, Pietermaai en Scha' looweg, de De Ruyterkade niet te vergetes (deze is de langste) en men komt zull(ke auto's tegen, dan is het heel erg voor j oogen; maar, o wee als ecn of ander die pronkers het in zijn hersens krijgt omn oF den weg te blijven staan, dan is het meer da verschrikkelijk; komt je hem te gemoet, bei' den zich voorthewegende, dan is de dutf van die verblinding zooveel korter: maas wanneer de voetganger zich aileen moet voortbewegen en meneer staat in ziin heet-

Wij laten hieronder een vergelijken- Aruba. 23 Februari 1926 lijkheid te pronken, geheel onnoodig miet
den staat volgen van de havenbewe- zooveel licht; dan is het verschrikkelijk voOt
ging van Rotterdam, Hamburg en Ant- Mijnheer de Redacteur! het og.
SVergun Mnij een plaatsje in Uw veelge- Mag ik U beleefd verwijzen naar een ar' werpen over 1925 en 1924. lezen blad, bij voorbaat mijn hartelijken tikeltje in ,, Wetenschappelijke Bladen va1
Idank. December '25, onder de Korte Mededeelin"
Rotterdam aantal inhoud in Het betreft hier, de reeds zoo dikwijls gen : ,, Wetten n voorsetrif/en betreffenidt
schepen netto R. T. besproken: motorrij- en vocrtuigen inde Vereenigde StW
ten"; daarin wordt tevens verwezen naat
1925 11.220 17.213.513 Politle op Aruba. een in gemeld blad in het nummer van A'
192 10257 -1 .568-A1 7gustus tevoren reeds ter zake geschre\,eO 1924 10.257 15.568.117 Er zijn hier in de Nassaustraat, op Aruba, gstu.s tevoren reeds ter zake gescreve
Verschil + 963 + 1.645.396 niet ininder dan 4 plaatsen, waar sterke U belcefd dankend voor uwe mocite o
dranken gesleten en niet minder clan 4 cafW's dezen brief te lezenen aan U geheeli over Hamburg : of restaurants, samen 8 plaatsen, waar sterke latend de wijze waarop U van 'den inhoud
1925 13.241 16.636.312 drank verkocht wordt. ervan wilt gebruik maken, verhlijf ik hoog'
Nu er in den regel drie tot vier, somtijds achtend, 1924 12.522 .15.536.269 meer schepen in de haven zijn, waarvan er tEndie arikege'
Verschil + 719 + 1.100.043 meesten tijds een of meer Amerikaansche bij lezen heeft en zich ten uvol/' uaunsltit bij t
zijn, waarvan de bemanning zich Erg Droog opmerkingen, verder guarne zoude wenschll Antwerpen*) : gevoelt, laat het zich licht begrijpen wat er dat U meermalen de aandaoht van de polift
1925 9.971 20.201.598 danvoor een drukte heerscht, in de anders Ivestigt op dat zeer ,hinderlijke" op de opell'
1925 9.971 20.201.598 zoo still Nassaustraat. bare straten.
1924 9.709 19.304.907 Dat er heel wat geklonken, gedronken Naschrift van de Redactie.
Verschil + 262 85.691 en gevochten wordt, is ook te begrijpen.
Maar dat het publiek hier bijna zonder Wij vestigen, de aandacht van den inzend( ) D voor Anwerpen opgegev enige bescherming is, laat zich niet be- er op, dat de sclirijver van een ingezoniJ
Dedir Antwerpen opgegeven grijpen. -4 31 --t ,rrrltn ,, 'sI'll; J2
cijfers der netto tonnenmaat zijn die De Nassaustraat is de hoofdstraat en zije naam op tc geven, welke naar gelaIl volgens Belgische berekening. maar zeer zelden ziet men daar een poli- van den inhoud van het stuk en ter bcoOr'
Om deze gelijk te maken met de tie-agent. Er zijn, wanneer die schepen bin- deeling van de Red. in sommige gevaille dersgebruikelijkeberekeneingoetnen zijn, ongeveer 70 tot 80 vreemdelingen niet behoeft gepubliceerd te worden. Voor 7dsg ril'brk ig oeaan den wal, welke zich allen bijna zonder ditmaal hebben wij hierop een uitzonder t, deze cijfers met 15 % verminderd uitzondering in de genoemnide straat op- gemaakt. Doch in het vervolg worden zulkC worden. houden. ongeleekende stukken ter zijde gelegd.
I-let totaal-cijfer voor Antwerpen Dat men geen rekening houdt met een
wort dan voor 1925: 17.171.358 politie, die men niet ziet, is zeer logisch.
wordt dan voor 1925: 17.171.358, Wij willen echter niet zoozeer de politic voor 1924: 16.410.021 en het verschil de schuld daarvan geven, als wel hun on761.337. macht.
In de cijfers voor Rotterdam zijnI Er zijn, in de stad 8(zegge acht:) politie-1 de bunkerbooten niet inbegrepen, agenten, waarvan 6dn dienstdoende hoofdVantieinegroote eegreps agent is, 6n ordonans van den ontvanger,
Van de drie groote Zeehavens van in vrijvan dienst.
het vasteland van Europa wint Ham- Zoodat er maar 5 dienst-doende agenten
burg het tdus, wat bet aantal sche- zijon, en waarvan er adn steeds op den pen betreft, daarna volgt Rotterdam stMjnheer de Redacteur, nu he(waar wat druken daarachter Antwerpen. ker begint te worden op Aruba, zou het
Wat de inhoud tier schepen be- dan geen tijd worden om wat nimeer en betreft, spant Rotterdam de kroon, met tere politic hier te detacheeren ? een klein verschil gevolgd door Ant- beMoeten dewburgers en de Handel dan niet 'gevlgd dor Ant-: bescbermd worden ?
werpen, en daarna door Hamburg. I Laatste Zondag waren er niet minder dan
Wat den vooruitgang over 1925 drie vechlitpartijen in de Nassaustraat alleen, betreft tegenover het jaar te voren, en van de politic geen spoor. boekt ROTTERDAM, zoowel wat heti let is toch onmogelijk, dat 5 politie-agentten (indien er geen enkele van het korps aantal als de inhoud der schepen be- ziek is), de orde en rust van de stad en treft, de grootste aanwinst. onder de bemanning van vreemde schepen
Ter vergelijking plaatsen wij hier kan handhaven.
nog eens de stand van onzu haven in: Nu men zich op Curaao zoo verheugt n tan over den groei en bloei van Aruba, laat
Aantal men zich dan ook de onkosten getroosten
schepen inhoud in netto R. T. van meer en betere politie.
1925 3469 3.936.995 Mijnheer de Redacteur. Unogmaalsdanken- *
1924 3175 2.605.450 de voor de verleende plaatsruimte:
Voor het overige verwiizen wij naar ..

. ---- -0 - .j-- I
ons artikel geplaatst in ons nummer van 6 Februari II.
Daar zou je heusch moe van worden, ik bedoel door 't gecatalogiseer van zoo'n soort opruiming vajn restante goederen van 'n warenhuis in miniatuur.
Spreidde met 'n breed futuristisch gebaar, dat heel West-indisch gedoe'tje inopen slaglinie, over de mijtoebedeelde dtalage-ruimte. En toen, nAmi t twaaifuurtje broer, schoonzus en blozend bakvisch-nichtje 'ns nieuwsgierig kwamen neuzen want ze kenden mijn all right-allures wat ik er toch wel van terecht gebracht had, toen was mijn succes door die uit den hemel gevallen arlistiek aangelegde reserve verzekerd. Want met 't aangeboren vrouwelijk talent, om iets smakelijk, gezellig, je eigen thuis voelend te maken, hadden moeder en dochter in no time met 'n opsehuivertje hier, 'n plooitje daar, er 'n ,,finishing touch" aangegeven, die insloeg, die pakte, die 't 'm deed.
De grootste glorie van mijn ,,stand", waren i~n 't fancy-work, 6n de hoeden. Wist, dat indertijd de leider van de Cur. hoedenindustrie de Heer H. J. COHEN HENRIQUEZ, 'n partijtje van onze wereldberoemde panama's naar Ministerie van Kolonien gestuurd had. Die op den kop te tikken was me 'n lief ding waard. Maar hoe? Schreef naar 't Haagje naar mijn vriend oud-gezaghebber 'AN GROL, en binnen 'n dug of wat stoomden de Curagaosche stroodopjes de Deiftsche Poort al binnen, Want zoo was ie, altijd bereid om je 'n pleizier te doen.
'n Groot plakkaat laten fabriceeren met er op in reuze-letters: ,,Inzending van het Ministerie v. Kolonien."
Dat sloeg in.
- ,,Zeg 'r 'ns, JAN PAUL, hoe is u zoo

Hoogachtend:

x. P.

Agenten: MENSING & Co.

bevriend met den Minister van Kolonien?" Je paradoxt, JAN PAUL! vroeg me een der leden van 't hoofd- Wel, als ik dan toch paradox, dan schei
comitd. ik er meer liever uit maar inzien doe ik 't
-,,Waarom zou ik niet met 'm bevrind anders niet.
zijn, 't is 'n reuze-baas." Dus tot den eersten Zaterdag van April.
-,,Ah, zoo, kijk, interessant, toch alle- Door overvloedige toevoer van copieiS machtig aardig, dat ,koloniEn"zich ook voor er geen kwestie van, v66r dien datum 'I onze missie-tdntoonstelling interesseert." plaatsje te kunnen bemacht gen voor miniji
Toen had den 7den Jan s'middags de offi- minissfe tentoonstellings-vervolg.
cieele opening plaats van de eersfe Rot- Zou 't onder de hand geen tijd worden de terdamsche Missie tentoonstelling. Amigoe in 'n ruimer meer elastisch ge't Was propvol, ik was er ook, en .... waad te steken? Ult dit strakgespannenl nee 't is, dunkt me, beter nu'n punt te zetten. pakje is ie al weer lang heelemaal uitgeUitgepraat ? groeid.
Heelemaal niet, ik begin eigenlijk pas, Zoo langzamerhand begint ic mineer op 'ii Maar ik loop liever niet de kans, om weer advertentie -- dan op 'n nieuwsblad t g'emijn geesteskinderen te zien optreden, in lijken. zulk in spillebeenige ragfijne letterplunje Wat jammer is. als vorig maal.(1)
't Is je reinste evidentie, en toch zoo JAN PAUL..
weinigen bevroeden 't, dat vaak 'n groote dosis litterair succes athangt, van 'n prettig Sn Willibrordo aandoende, gemakkelijk lezende, kloeke lettertype. Maart 2/26.
Kriebeltjes als Egyptische hierogliefen to
moeten ontcijferen, is bij den lezer per se -'n kwade noot, niet op rekening van den (1) Tot onzen grooten spiji kondun we drukker, maar op die van den armen au- niet aan het overigens zeer redelijk verlan' teur, vooral op 't met doornen bezaaiden gen van JAN PAUL voldoen. -- Nu er zoo pad van de belletric niet zoozeer in de weinigplaatsruimteis.isditdecenigeminaniet geleerde doceerende Iin. om voor meer copie meer plaats nit te spare.
Snapt u me. Wat die slotopmerking van Jan Paul hbe
Daarom is 't zoo reuze-gemakkelijk treft, ja, diezelfde wensch is ons at sedert zwaarwichtige quasi- geleerde verhandefin- lang door tallooze vrienden van de Amnlce gen te schrijven, en zoo reuze-moeilijk sma- kenbaar gemaakt. lijke onder-de-streep artikelen te pennen. Wij zijn daar volstrekt nit ongevoelig
'n Groote troost, dat de eerste gewoon- voor. Integendeel. Ook wij zouden niets lie' lijk niet, de laatste gewoonlijk wel ge!egen ver wenschlien. Maar.... men is er daarvoor worden. bij de Redactie aan het verkeerde kantoot-
Ondergeteekenda verzoekt beleefd Allenieuwe abonn6s voor hit Onze korte-golf-zendlr. IcAh0N hE R R es. s k
aan ale, |tile iets to bespreken kwartaal APRIL -JUNI, 0Bvingen Donderdagavond heeft Z. Exc. Gou- Met 5. Stuyvesant kwamen bier
1ebben betreffnde du Adlministratie .. .. verneur BRANTJES de korte-golf-zen- Zitting op Maandag, den Sn. Maart Donderdagavond weer 37 werkleden
van de Drakkeri, niet meer aan de de nummers van MAART gratis der Va ons Draadloos Station Riffort 1926, des avonds to 8 uur. it Holland voor de sla aan.
hio00fddeur vanll 't St. Thomas-colle Jan va Nassau met het volgende draadloos bericht Te behndelen onderwerpen:
.q an e e16, llardn e 00tSS. jan vail Rassau Te behandelen onderwverpea:
110 aan bll oo tO111111 118? 8I de 90ort I aan H. M. KONINGIN WILHELMINA Oflaarnaast. Met deze boot kwamnen bier Zon- an H. M. KONINGIN WILELMNA of- ingekomen stukken.best
Ant. Graste dag morgen weer een 20 tal jon g ieopend: 2. Ontwerp-verordening tot aanval- Thes
Administrateur werklieden aan voor den tankbouw. t AR MAJSTEl DE KONINGIN g en wjzigin van de verord ening
van de Isla. Volgens een betrouwbaren' GRAVENHAGEvan den 6n. October 1906 (P. B. 1907
Kantooruren 7-12 v. m. 1--5 n. m. ooggetuige moeten zic deze Holiand-i Miet (lit radiogram, het eerste recht- No. 5), regelende het onderwijs in de tubisky
sche werklieden gedurende de reis streets van Curavoo naar Nederland kolonie Caragao. Betrichten fit de Kolonie. i6dr din onbehoorlijk, zelfs schan- door mij p er kortegolfverzonden, bied Vasistellinr van een anwoord
.... ..... . ........... ... ... d li k a n b ord g e rag n h bb e :, ik U tier M aj esteit in ijn e h ar te i k t 3 V as tstellin fy van een an tvoord d
Commissie Watej'snood. delijk aan boord gedragen hebber, k Unr Malet njt ohartelijkste nan dendGouverneur op ZiJner Excel-' mte
vooral den latsten nacht, nadat tgr4nwenschen can met tot stand ge- imported
Blijkens advertentie in dit nummer Puerto Cabello een vrouwspersoon brochte verbinding lenile's depeche dd. 23 December 1925r
reef zich ook hier een commisie ge van icht allool an boord gekoren OUVERNEUR BRANTJES. No. 2640 betreffende de vraag of er
' van licht allooi aan board gekomen iGOUVERNEUR BRANT1JEs. ed bsatvo evreei-'
vor d om golden in te zalelen ter aanleiding bestaat voor de verdere in- I t
leniging van deontzaggelijkeschaden e was, werden alle grenzen van fatsoen Dezer dagen kan de openstelling standhouding van de betrekking van 0 n the Island H
win den watersnood in Holland. Dui- en eerbaarheid overschreden. van dit rechtstreeksch draadloos ver- godsdienstleeraar bij de Protestantsche nbaAR '
zenden wesnoo ien HuisadeHet verwondert ons, dat zoo'n keer met het Moederland door mid- Gemeente op Bonaire. acoc
zenden engst, hun hebben huilair en eeen, vrouwspersoon hier op het eiland is del van de korte-golf-zender ook voor ninWillemstad, den 5n. Maart 1926 en oogst, hun meubilair en kleeren, toegelaten het publiek verwacht worden. Wilemstad, den 5n. Maart 1926. a 0t
alles verlren.W elgesteide land- DeIri-oer andenRad, %
lerverlentedge b Wij willen hier aan de autoriteiten \Vaarschijnlijk zal he tarief fl per D Griier van den Raad,
bouw ers zijn tot den bedelstaf gebracht, i n a. le discretie in overw eging reven B QO M G A A R T .
Hun boomngaarden zijn vernield, hun n alle discrete in overweging v woord, en voor uitgestelde telegram-BOOMGAART. akkers en weilanden omwoeld en vol om aan den nieuwen havendokter op I en I f per woord bedragen. .
ditpuntwstrengen te uer woord bedragen.
diepe gaten of met een dikke laag zand I1it punt strefge voorse-riften te rut
en steenen bedekt, geheel ongeschikt voering op te leggen.
om te boeplanten of er bet vee op Wij hopen, datdergelijke m"Gdvie e ti d
duen ais hier Zondag pet S,. Jn pvUC1M L
laten grazen. De meeste woonhul- Nassau zijn aangekoen, n ov' r
zen zijn ingestort of weggevaagd ofoze stad of buitenbevlking le C
onherstelbaar beschadigd. De over- onze stad of butenbev lkingzlle LbaaO sc ad|gd.:De ove.- i E, S. C. h:V:01::::-N.
strooming heeft zich over de provin- Mwodenslhen, nogelat wel blanke, ie (oud-Adv. Gemn.) '...
den Linburg, Noord -Brabant, Gel- zelfs geen gevoel of besef van verant- j Q
derlant en Overijsel uitgestrek ordelijkheid of van hun verpitingl jP t
Wij mogen verwachten dat tde bevol- woorRd k oarn v n ltg 0n Lu.
king van Curaao op schitterende wij bezitten om een voorbeeld van fatsoen uueS'
k arewij n beschaving te geven in hun optre LO )fDOi
ze haar edelmoedigheid en weldadig- den tegenover zwarten en kleurlingen, Kantoor: Mensig & 0
heidszin zal tonen. Vevri e f.Bnzki
heidszin laffe Misdaad.n zijn een voortdurend gevaar voor onze 0V rdipll tier Af. BakZak 0.
samenleving en alleen door een streng
Vorige week Zaterdagavond tegen veHen e en oeten H. M. E. Curiel & Sons.
10 turis r n ht MliairTehisoptreden tegenover hen moeten zij
10 uur is er in het Militair Tebuis i.
van hun minderwaardigheid over- Kamer No. 3.
op Pietermaai een lafhartige misdaad tuigd worden. gepleegd. Berlchten uit den Haag. Opgang,, Keukenstraat". THE
Vele Hollanders, die hier thansaanV "k
den tankbouw op de Isla werkzaam (Per Korte-golf-zender) SPREEKUREN: 8.30-12 v.m.
zijn, maken van de gastvrijheid hun Van Maandagavond : 3-1 I-8 1
door het Militair Tehuis geboden, Naar aanleiding van het verzoek .. .
dankbaar gebruik ornm hier eenige ont- van Mr. J. Limburg aan de Koningin Bekroon. I O
spanning te genieten. omn van de opdracht tot vormingvan H AovBRISTOL& LONDON
Dien Zaterdagavond zat er weer een een extra parlamentair Kabinet te Hot Apostolisch Vicariaat van Cuclubje bijeen, toen een Hollanidsche worden ontheven, heeft het Ned ragao werd your zijn inzending opde ie militair CL., die beschonken was, Corrrespondentie-bureau zich tot den Vaicaansche e o beyondd Ve tgeWOordigers; MENSING & Co. VertenwoorigersM sig
zonder dat hem daartoe eenig aan formateur gewend, die mededeelde vorigjaar te Rome geuden, bekrond Vertegew rgers MENNG & o. Vrtegew rgrs M i & Go.
leiding gegeven werd, die Hollan- dat het zijn bedoeling was een ge- mnet een zllveren medaije en een di-Ha... .ti
ders kwam sarren en tergen met de mengd extra parlamentair Kabinet te ploma BeneMerentiom Go paiia T asatantc
woorden: ,,hongerlijders" e. d. Ook vormen, bestaande uit personen van Consul van Nicaragua.
een week te voren had dezelfde links en rechts. Geruimen tijd ging Tot consul ad honorem van de Re- El Vapor militair hen reeds up gelijke wijze met het zoeken dier personen heen. publiek Nicaragua is benoemd de l"AntOntiO Lopez"
lastig gevallen. Hoewel hij tenslotte geslaagd was Heer L. O. LAMPE alhier en met toe- se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 d
Ondanks alle vriendelijke verzoe- de noodige personen bereid te vin- stemming van Z.Exc. den Gouverneur Febreo. y seguir el mismo dia a Pto. Cabello, La Guaira, San Juau ken bleef hij daarmee doorgaan, zoo- den in het Kabinet te treden, is hij van Curaqao met ingang van I Maart Tenerife, Cadiz y Barcelona. dat het eindelijk 6n hunner begun bij de nadere bespreking op moeilijk- in tunctie getreden. El vapor
te vervelen, en hem verzocht even heden gestuit met name ten aanzien Onze gelukwenschen. "Bueno. Aires"
met hem naar buiten te gaan om daar van het nader detailleeren der ge. Cuba Aruba. se espera el 12 d Marzo. de Europa via Cuba y Venezuela, para
af te rekenen, dragslijn inzake Gezantschap bij het Een bericht in LA UNION meldde seguir el mismo dia al Pacifico via Pto Colombia y Colon.
Nauwelijks buiten en v66rdat hij Vaticaan. Naar verluidt moet de our- deze week, dat den 26 Februari met seguir el Ambos vapores aceptan carPta i pasajeros.Colmbia y Colon.
-~I Ambos vapores acoptan carai pasajeros. nog lets had kunnen zeggen, geeft zaak van Mr. Limburg's niet slagen een Engelsche goulet Georgetown, kodie soldaat hem met een mes een voornamelijk gezocht worden in de mende van Cuba, 52 werklieden van Los Agentes.
steek door de lip been. houding der Christelijk Historischen. Aruba en Curagao zijn aangekomen,l S. EF L. MADURO & SONS.
Op zijn geschreeuw kwam zijn Leek het your een paar dagen, alsof waaronder 6 kinderen en boven-
vriend P. v. D. V. toegeloopen, dieop zij voor een modus vivendi zouden dien nog 66n Venezolaan. Die bark RED D" hINE OF STEAMS IPS.
hetzelfde oogenblik een geweldige te vinden zijn, de agitatie in Chris- deed de reis van Cuba naar Aruba 0
sleek over de burst kreeg, waarna hij telijk Historische kringen tegen het in 13 dagen. REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,
badend in zijn bloed neerzeeg. Gezantschap heeft hen ten laatste Volgens deze werklieden moet de CURA AO AND VENEZUELA
Onmiddellijk werd Dr. ODUBER ge- weder afzijdig doen blijven. 'I'al van toestand op Cuba allerslechtst zijn, CURAAO AND VENEZUELA.
roepen daarna Dr. WINKEL, die ter- Christelijk Historische Kiesvereeni- zoodat allen, die er nog achtergeble- S AILIN DR I IN M A R C H.
stond de autoambulance requireerde gingen in den lande toch deden op ven zijn, heel graag naar hier zouden 8 .. .. 5.
om den ongelukkige naar het Gast- vergaderingen door het aannemen van overkomen, als ze maar een reisge- S.S. S.S. S.S. S.S. S
huis te vervoeren. moties blijken, beslist tegen het Ge- legenheid hadden. 1 9 2 6 ar aT ra an a
Het trof allerongelnkkigst z66dd, dat zantschap bij bet Vaticaan gekant te Zou dat geen reden zijn, betzijvoor toen de ambulance met den gewonde zijn en deze omrnstandigheid waarin de het Gouvernement of voor de C.P.1. under geleide van Dr. W. v66r de brug kwestie der partijeenheid, ook wel M., een boot daarheen te zenden om Leave NEW YORK .Feb. 10 Feb. 17 Jan. 24 i Mrch 3 Mrch 10
-Arrive SAN JUAN. 15:, 23 Mrch 2! 8:, 1
aankwam, dat men juist deze wilde een woordje zal hebben meegespro- die menschen daar op te pikken ? Le Arrive SAN JUAN. 1 2 Mrch 2 8 16
openen.Dr.W.beduiddedenagentnog ken -deed de mannen, dieaanvan- Hier is gebrek aan werkvolk inal- Arrive CURAAO. . 17 . ... . .....
de ambulance met den ernstigen kelijk wel ooren hadden naar ee le bedrijven. Leave 18. ....... ....
bijna stervenden gewonde eerst te la- oplossing, gelijk Mr. Limburg zich die NiellWo N0taris. Le Arrive PTO CABEL: 19:. ....................
ten passeeren, wat die police viakaf dacht, tenslotte terugtreden. Als derde notaris is door Z. Ex. e Arrive LA GUAIRA 20 Feb. 25 Mrch 4 Mrch 10 irch 18
weigerde. Van Dinsdagavond: Gouverneur BRANTJES dezer dagen Leave Arrve. ,, 25 27 6 11 n 20
Zoo heeft die ongelukkige ongeveer Staten deneraal vergadering der benoemd de Heer E. S. C. DE VEER Arrive PTO CABELLO. 26 .. ..2. 7 1 .
3 kwartier unrs your de brug moeten Tweede Kamer van heden. Het voor- ABRAHAMSZ vroeger advocaat gene- Leave Arrive C6RAAO2 Feb. 8 13 Mrch 21
wachten. stel der SDAP tot Kamer-ontbinding raal bij het Hof van Justitie alhier. Leave .... 28 8 13 ,, 21
Bij nankomst in het Gasthuis on- verworpen met 70 tegen 24 stemmed. Onze gelukwenschen. Arrive MARACAIBO. .... Mrch 9 ,, 22
derzochten DR. WINKEL en later ook V66r stemden alleen de SDAP en de Toerlstenbooten Leave CRA. .......,, 6 ,, 13 20 27
DR. BOOGAART de wonde, die ruim Communist Visser. Donderdag morgen kwam alhier Leave ArrivebURA8:O, 7.1eb.1, !
een singer lang en zeer diep was en Mr. Limburg heeft bedankt voor binuen het SS. VEENDAM van de Arrive PTO CABELLO. .....8 8.... 22 ....
met groote kracht was toegebracht. het Lidmaatschap van den Vrijzinnig, Holland Amerika line met 374 Ame- Leave 8 . ., 22
Alle onderliggende spieren warren Democratischen Bond en zal als ge- rikaansche toeristen aan boord. Arrive LA GUAYRA. March Mrch Mrch 2
doorsneden, en zooals later bleek volg daarvan ontslag nemen als Lid Avonds te voren liep het gerucht Leave Arrive gAN JUAN. .*' 3 I 17 ,, 25 31
was het mes tusschen de ribbon door- der Provinciale Staten en daardoor dat de boot naar Caracasbaai zou door- Leave ,, 3 12 18 25 April 1
gedrongen, had ook de longen en de tevens ophouden Lid van Gedepu- stoomen om daar 3000 ton stookolie Arrive NEW YORK . 8 11 ,, 24 30 7
hartzak geraakt, teerde Staten. teb ee.Glki sdtne .... .....
dDinstlagmorgen ten 6 uur overleed Van Donderdag avond. wabugebIleken.GDe kbot is oe na S.S. "Merksa rnecn witnu h sSS "Caracas"c sils frm2Cura ao por Maracaibo
e geweste ten gevolge van inwen- De Haagsche Courant vermeldt o. a binnengestoomd en is vastgemeerd For further particulars apply to
dige verbloeding, als goed katholiek het volgende ult de Staatscourant aan den steigfer van C. P. 1. M., in het S.EB.L. MADURO & SONS.

na e H. H. Sacramenten der ster- Zijn benoemd E. S. LANSBERG en C. S Schottegat, waar het voor fl. 80.000 Agent
vende te hebben ontvangen. GORSIRA .. P.;E. Zn onderscheidelijk stookZolie heeft ingenomen.
en treffendongenblikwashetZon- tot Voorzitter en Ondervoorzitter van DeVEENDAM is575 voetlang, met Koninklike West-indische Maidienst.
dagm'cddag toen de dader met den den Kolonialen Raad van Curagao. 15,400 Reg. T'on. Bruto en 9.202 netgewonde geconfronteerd werd. Op De Haagsche Courant meldtt: De to R. T. VAN CURAQAO
oe vraag van den Rechter-commniissaris Koningin heeft Maandagmiddag de Het is de eerste tnaal dat de VEEN- URA A
'mNAAP Pto. Cabello, La Gualra. Trinidad, Barbados en Europa:
f h dezen militair als den dader her- Iformatie van het extra-parlementair, DAM onze haven bezocht. SS. "Stuyvesant" 18 Maart
kende, antwoorde hij: Ja, hij is het. Kabinet opgedragen aan Jhr. Mr. D. Eerst ten half 8 's avonds verliet SS. "v Renselaer" I April.
lk weet, dat gij in drift hebt gehan- de GEER. Alvorens deze opdracht in de Veendamn schitterend verlicht onze SS. "Crijnssen" 15 April.
NAAR Pto. Colombia. Cartagena, Cristobal en Pto. Limon.
deld en dat ge me niet hebt willen beraad te nemen, heeft de Heer de haven. N5 A Rensselaer" 18 Malurt
vermoorden". Hij reikte hem de hand GEER verzocht eenige besprekingen te -Gisteren morgen kwam het SS. ss. "Crljunssen" I April.
toe, zeggende : ,,k vergeef je alles, mogen houden. Deze hebben tot het CUBA van de Cie. Glndrale Transat- SS. "Oranje Nassau" 15 Aprl
voor mij is het niets, ik ga toch ster- resultaat geleid, dat hij vancdaag aan lantique met 221 toeristen aan boord. NAAR Pto. Cabello, La Gualra, Cumana, Pampatar. Cartipano, Trindad, ven, mnaar voor jou is het erger." Allen de Koningin de volgende Ministers Zooals men weet, is deze boot door Dem. "eins Freara. Paramaribo en Europa 10 Maa
daar tegenwoordig waren zichtbaar Iheeft voorgedragen: Buitenlandsche de Kamrner van Koophandel te Houston NAARNewYorked:Hendrik
geoed NAAR New York: 12 Maar
geroerd. ok de dader weende en Zaken Jhr. Mr. H. A. VAN KARNEBEEK; (Texas) afgehuurd. SS. "Medea" 12 Maart
Snikte en betuigde dat hij in drunken' Justitie; Mr. Dr. J. DENNER, Raadsavi- Deze boot is 493 voet lang en 64 SS. "Carna" 9 Mat.
schap gehandeld had. seur bij het Departement van justitie; breed en meet 11.336 Bruto R. T. en SS. "Lu"
Het slachtoffer is een Rotterdammer, Binnenlandsche Zaken en Landbouw 6,325 netto. Wanneer U zich op reis begeeft en U met gemak e
30 jaar oud, gehuwd en eerst sedert Mr. J. B. KAN, Secretaris Generaal Het is de eerste maal, dat deze
3 of 4 maanden up Curavao. Hij had in algemeenen dienst: Onderwijs, Kun- boot onze haven bezocht. goedkoop wil reizen, koop dan
kort te voren aan zijn vrouw geschre- sten en Wetenschappen; Mr. M. A. M ............ ..gekoi
ven, om ook naar Curaqao over te WASZINK, Burgemeester van Heerlen; CREDIETBRIEVEN
Don gOorlog a. i. van Marine; Prof, L. A. EN
De begrafenis van uit he St. Elisa- van Royen, Hoogleeraar aans Rijks EN
beth's Gasthuis had under overgroote Hoogeschool teo Delft; Financien: Jhr TRAVELER'S CH ECKS
bewijzen van belangstelling plaats. Mr. D. J. de GEER; Waterstaat: Mr. H. VAN
Vijf prachtige kransen werden vooruit- van der VEGTE, Lid van Gedep. Staten Nhe 'llational City Bank of New-York,
gedragen als een bewijs van Sympathie van Overijssel; Arbeid, Handel en Nijvan zijn vrienden, van de Directie van verheid: Prof. Dr. J. R. SLOTEMAKER de B
de C. P. 1. M. enz. Alle Hollandsche BRUINE, Lid van de Eerste Kamer;.
tankbouwers meer dan 100 -1 Kolonlen Dr. J. C. KONINGSBERGEN, MORRII E.URIEL& 8N ,
ok de Commandant van het garnizoenioud Voorzitter van den Volksraad in LE IMI : EI A deelin B nk aken.
KAP'. BORREN e.a volgde de lijkstatie. Ned. Indie,
The Royal Mail Steam Packet Company's

"o Io"

STEAMER

Gross Registered Tonnage Displacement ,,

19,000
27,180

Lenght: 587 feet. Beam: 71 feet.

West Indies G uises de huXe.
This, the largest and most sumptuously appointed Vessel, a veritabic floating palace, admirably designed for comfort and coziness and for tropical waters, with spacious deck, lounges, elevators, gymnasium, commodious staterooms with cold and hot water running and large wardrobes; bedrooms and suites with private baths, electric fans and thorough ventilation and heating of all rooms, is scheduled to sail from NEW YORK on the 21st. Januarl and 20th February 1926, and will arrive at CURAA0 at 6 o'clock a. m. Friday 5th. February, and at same hour Monday 8th. March. leaving this Port, on both occasions at 5 o'clock p. m. on the same day of arrival to proceed to
LA GUAYRAt VENEZUELA, CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS
PORT OF SPAIN, TRINIDAD, SAN JUAN, PORTo Rico, BRIDGETOWN, BARBADOS, BERMUDA "The land of perpetual Spring",
FORT DE FRANCE, MARTINIQUE, NEW YORK, U. S. of America,
PASSENGERS desiring to avail themselves of a splendid opportunity to embark on this palatial STEAMER, having well stocked Libraries, Barber Shops and Ladies Hairdressing Parlors, Ball Room, Dining Saloon extending entire width of steamer, a cuisine in every respect equal to that of world-famons hotels-the invariable Royal Mail Standard for 86 years- and furnishing daily Wireless reports of important events at home and abroad, ampte Lifeboat accommadation, including twomotor lifeboats equipped with wireles-Submarine Signalling Apparatus, Fireproof and Watertight Bulkheads, Combined Semaphore and Morse Signalling Appliances will be accepted to INTER-PORTS, according to accommodation available.
OWNERS of AUTOMOBILES to hire, with competent GUIDES, are invited to have a number of good conditioned CARS in attendance at the landing stage in town for the optional use of Tourists.
FOR PASSAGE RATES and further information, please apply to:
J. & D. JESURUN. AGENTS.
Curaqao, January 18, 1926. 6--6
to
(New Service) Havre,Hamburg
via
Hor Line Harabr
o (Sailings every 17 days) Pto. Cabello,.
to Pt. Columba, Cartagena, Sta Mar La TGuaira & to Pto. Columbia, Cartagena, Sta Marta. Trinidad.

Motorship Therese Horn
1,, Minna Horn
,, Frida Horn ,, Henri Horn
,, Marie Horn
,, Waldtraut Horn

3rd March 201h March 71th April 24th April 12th May N May.

All ships accept cargo and passengers.
7
CHRYSLER FOUR
58 miilen per uur. Een gallon in 25 mien. 5-25 mlilen in S seconden.

V66rdat U de voldoening heeit gesmaakt in een CHRYSLER FOUR te rijden, of een CHRYSLER FOUR te besturen, kan U onmogelijk de buitengewone prestatie begrijpen van een auto voor zulk een lagen prijs.
Op de heele wereld vindt men alleen in de CHRYSLER FOUR vereenigd: 58 mijlen per uur, een snelheidstoename van .5 op 25 mijlen in 8 seconden, een verbazend voordeelig gasolineverbruik van dn galon per 25 mijlen.
De fabriekanten van de CHRYSER FOUR, die werken met de enorme CHRYSLER hulpmiddelen en faciliteiten, hebben deze resultaten zonder weerga bereikt en hebben er mee verbonden een sierlijkheid van uiterlijk, die verre elke andere auto overtreft, die er in prijs mee gelijkstaat.
Tischer & Co., Agenten.

Cbtrysler lVier.

Touring 5 Roadster 3 Club Coupl 5 Coach 5
Sedan 5
Hydraul. rem

pass. fl 2850.
, ,, 2950.
, ,, 3150.
3275.
,, ,, 3425.
op 4 wielen.

Bovenstaande prijzen ziu
franco aan huls.

4-C 4
CHRYSIIR FOUR

DURANTE LA ESTACION CALUROSA cnd usted, se fatiga ficilmente y le (alta energia"ese siente abatido, nervioso, irritable deblitado, tome una cucharadita de SALVITAE en un vaso de agua. REFRESCA,VIGORIZA, LIMPIA Y PURIFICA.
W DIGES'

oppp"el CONDI elimina el A la POSTRACIOP

'

Estimula el HIGADO, y los RINONES entone ia TION, limpia y pw'ifl& UCrO INTESTINAL? CQDO URICO, evit iyfa LANGUID'Z.

TWIN-SCREW CRUISING

een der veriensten van Pres. Calles, dat hij ,de Roomsche priesterschap onder den duim houdt." En de wet van 1917, waarbij aan vreemdelingen verboden wordt, kerkelijke bedieningen in Mexico uit te oefenen, vindt hij alleen niet erg verstandig, wijl daardoor wel ,,de vreemde priesters, die Mexico exploiteerden (?), hun verdiende loon kregen," maar ook de protestantche zendelingen te lijden hebben. 't Is fraai! Jammer, dat er geen uilzonderingsmaatregel ten hunnen gunste bestaat in een land, dat voor 84 pCt. katholiek is, en slechts door buitenlandsche invloeden onder

Het schitterendste en incest gezochie sitarenfahrikaal in Holland en Ned. ()ost-Indi6
is dat van d Sigarenfabriek ,,Wascana" KAMiE'N (Holland.)

BUITENhAND.
De Kerkvervolging in Mexico.
De gouverneur van den staat Tabasco, Thomas Garrido, een actief voorstander van de schismatieke zgn. nationale Kerk van Mexico, heeft een decreet uitgevaardigd, dat alle priesters moeten huwen, willen zij hun amrnbt blijven uitoefenen.
Natuurlijk wordt zoo'n draconische maatregel alleen tegen kath. priesters genomen! Maar dan weet men ook zeker, dat enkel anti-papisme de drijfveer is.
Berichten uit Villahermosa meldden, dat onlangs vijf priesters werden gevangen genomen omndat zij weigerden hun celibaatsgelofte te schenden. De Bisschop, Mgr. Pascual Diaz, en de geestelijkheid van Villahermosa zijn met een aantal Katholieken en corps naar Mexico City getogen om zich in persoon bij den President te bekiagen over zulk een inconsitutioneele verdrukking.
Dat heeft natuurlijk niets geholpen. Het decreet van Garrido toch was offict eel gepubliceerd door het Ministerie van Binneul. Zaken, zonder dat de Federale Regeering de minste poging heeft gedaan omn er een stokje voor te steker.
- In de laatste twee jaren zijn 20.000 Mexicanen naar het bisdom Dallas in den N. Amerik. staat Texas gemnigreerd om aan de anti-godsdienstige wetten van hun eigen land te ontkomen. De bisschop van Dallas, Mgr. Jos Linch, heeft op zijn terugreis van Rome ook Spanje bezocht, om de hulp der Spaansche geestelijken in te roepen bij de zielzorg voor de steeds in aantal toeneinmende Spaanschsprekende bevolking van zijn diocees.
- Voor de wet bestaat de Kath. Kerk niet in Mexico. Feitelijk wordt zij slechts getolereerd in zoover tijd en kracht aan de pogingen van 't Gouvernement om haar te vernietigea zekere grenzen stellen. Priesters en religieuzen worden systematisch vervolgd tot in de details van hun particulier leven. Kerken worden ontheiligd, geconfisqueerd, gesloten en veranderd in museums en theaters. Scholen worden in beslag genomen en haar leerlingen uiteengejaagd of gevangen gezet. Het katholiek levenl. der leeken staat voortdurend aan allerlei plagerij en bedreiging boot.
Tegenover deze vervolging en verdrukking is als reactie een sterke beweging naar vereeniging ontstaan onder de Katholieken. Daar isvooreerst de Kath. Jeugdvereeniging, die al in 25 bisdommen is opricht, 1871 plaatselijke afdeelingen telt en naar de 20. 000 leden gaat. De volwassenen hebben zich georganiseerd voor de bescherming hunner religieuze belangen in de Nationale Liga tot Verdediging v. d. Godsdienst, die 40-000 leden heeft, en in de Katholieke Arbeidersvereeniging met 300 afdeelingen en 25.000 leden. Behalve den Katholieken Oudersbond, is er insgelijks nog een Vrouwenbond en de Bond der Ridders van Columbus. Deze laatste is de best georganiseerde en de werkdadigste katholieke leekenvereeniging in 't land, en heeft 45 plaatselijke raden met 5000 leden. Zij besturen avondscholen, financieren studiebeurzen en bereiken m~6r practisch nut dan eenige andere vereeniging. Geen wonder, dat zij dan ook door de regeering bet meest worden tegengewerkt.
Teekenend is, dat daarentegen de protestantsche Y. M. C. A. (Christelijke jongeliedeu vereeniging) onlangs van President Calles 100.000 pesos subsidie heeft gekregen voor de voltooing van een stadion in Mexico City. De Protestanten zijn dan ook nog a! over den president te spreken.
Zoo roemde onlangs de protest. bisschop van Mexico G. A. Miller in de Methodistische Christian Advocate als

Met de laatste boot is wederom cen nienwe voorraad aangekonmen.
Vertegenwoordigers voor Curacao: Mensing & Co.
Iaduroe's Bank
CGur acao.
Volgestort Kapitaal en Reserve fls 1.750.000

Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons, gemunt goud en zilver.
Neemt gelden i dep6sito en opent chequerekeningen met rente-vergoeding. Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegrafisclhe Uitbetaliio-en.

Sale-loketten

aA
S)

TOS
BRONQUITIS ASMA.
LARINGITIS

Wilt gij goed en goedkoop
a rooken ? ?
~koopt dan uwe sigaren bij
S ELLIS & DANIA.
Ook kunt u daar van alles krij.4 gen tegen zeer lage prijzen. SDe winkel, die goedkooper dan 't goedkoopst verkoopt.
- Komt en overtuigt u, of
be[ Telefoon No. 423.
ioN co GAIiwuuil7

NCON ICITUV-r
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA NItRICI6N, TUBERCULOSIS, COREA. AMENORREA, NEURAS. TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON. VALECENCIA DELA RIPE. DE PUL, MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA.

Spaarbank.

De nieuwe gramofonen Victrola
npfnknno -7i.

UILUpIIUIIt LIJ
iitt.qqn C'pknmon

een tyranniek communistisch en anti- U UL LI I eURUI I lllI.
katholiek bestuur staat. m z in
Nu president Calles de financiaele ilmt ze ooren in
belangen der vreemdelingen gaat aantasten, en zelfs de oliemagnaten niet 1
ontziet hij heeft cen wet voorge- lho vtre
steld, die alle buitenlanders dwingt, binnen drie jaar hun grondbezit toePrizvan Prijzenvanl
verkoopeon of zich te laten naturaliseeren --kon aan zijn macht wel tot
eens schielijk en cinde komen. D)e s 85-- tot 3 -Ver. Staten hebben hem al een pear maal een krachtigewaarschuwingdoen J. & D. 0. 0 MEZ
toekomen, dat hij beter heeft toe te zien op de bescherming van leven enAgenten eigendommen der Amerikaansche burgers. Een veeg teeken. 7

ft m~ ~ ~~(~7':
3 4
2'
.

A = U S U

__,I -T TOs FERINA
- AE TUBERCULOSIS D- FECOIONES RESPIRATORIAS

ALIVIA ,LA TOS Y LA RESP!RACION Dir-ICJLTOSA. ESTIMULA LA EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION REPRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION Y DOMINA EL DESASOSIEGO.

AkF;?A k E3A I .

12th February
1st March 19th March 5th April 23rd April 10Oth May

C)
CD
O cg
t,-u

Mensing & Co

Vertegenwoordigers.

Apotheek
"Botica Nacional"
van Edmund Jacobsen.
Apotheker
Breedestraat, Otrabanda Telefoon 356.
Spoedige aflevering van Recepten
Patentmedicijnen Drogerijen
allerlei Soorten van Suikerwaren,
Chocolade en Beschuiten
Sigaren en Sigaretten
Vlugge bediening Aan huis bezorgen.

m

L

%..R

sot=
Full Text