Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Added title page title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )
periodical ( marcgt )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
No 2194

Zaterdag 23

Januai

1926.

43ste Jaasgang

~1'~ ~'~rnsak','ct~n.ru~rrLvnYr'.itzwr:rJ r'~, -rtu sz' C Ah.*, 's-r S J~k t 1 t. ~Ub! ~fl I 'C~S~Z r~' fllP

WEEKBhAD VOOR DE CURAqAOSCHE

EI h A N DEN

-~ ______

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. Abonnementsprijs voor Curaqao, Bonaire, Aruba en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden ft. 2.- bij vooruitbetaling.

Bureau van dit blad: St.F.lisabeth's Gasthuis.

Administratie: St.

nUnK Ua'A' ) i OkL4 1 L 1 A IL N S.

Thomas-college.

e vI trv X .. A& Ad f Z

Voor het Buitenland per jaar ft. 10.Afzonderlijke nummers ft. 0.15. Prijs der Advertenti5n van 1-7 regels elken regel meer 7% cts.

f.0.50; voor

na litm -a s s

Curagao en andere Zeehavens.
11.
CURACAO EN DE 5 GROOTSTE ZEEHAVENS VAN NEOERL. OOST-INDIE.
De cijfers omtrent de Scheepvaart in de havens van Nederlandsch Oost Indi zijn zeer uitvoerig gespecificeerd.
De Statistiek over het jaar 1924 is een boekdeel in 40 van 225 bl. (uitgegeven bij F. B. SaMITS te Weltevreden op Java).
Het bestaat uit 6 verschillende tabellen, waarvan sommigen een 10 jarig overzicht geven van de scheepvaart in al zijn onderdeelen.
Elke statistiek verdeelt de aangekomen schepen naar stoom-, motor-, gesleepte (zonder voortstuwingsmiddelen) en zeilschepen met of zonder hulpvermogen en oorlogsschepen; en al deze schepen worden weer verdeeld in twee klassen, n.l. boven of beneden de 300 M3. netto inhoud. In die lijsten zijn niet opgenomen de visschersvaartuigen, binnenschepen en vaartuigen van minder dan 10 M3 netto inhoud. Voor de inhoudsmaat is de netto inhoud in M3 voor particuliere schepen en de waterverplaatsing in M3 voor oorlogschepen en andere Gouvernemenisvaartuigen opgegeven. Ter herinnering diene, dat: 1 M3-0.353 Reg. Ton. en 1 Reg. Ton=2.832 M3 is. Voor betere vergelijking is ook voor onze haven de netto inhoudsmaat der schepen in M3 genoteerd.
A. Haven van Cura;ao.
1924 1925
Aantal inhoud inM3 Aantal inhoudinM3
NETTO NETTO
Stoomschepen 1791 7.034.108 2129 10.894.136
Zellschepen 1384 346.772 1340 258.825
Totaal 13175 17.380.880 3469 1 1.152.961
B. Havens van Nederl. Oost-Indii.
Van de 257 havens van Oost in bovengenoemde Statistiek hebben wij alleen die van 5 havens met het grootste scheepvaartverkeer opgenomen, id. vaj. BATAVIA (Tandjoengpaok), SoERAbiAjA, SEMARANG, SABANO en BALIKPAPAN. Van deze 5 havens komen de cijfers het dichtst die van onze haven nabij. Wij geven hier alleen de cijfers over de 2 laatste jaren, doch beknopter saamgevat, dan ze in die officieeie statistiek voorkomen.
B. 1. De haven van Batavia.
TAIDJOENOPRIOK.

Stoom- en Motorschepen

zeilschepen
oorlogs- en
gouvernementsschepen
Totaal

1923
Aantal inhoud in
NETTO

M3

2155 12.122.969
2429 55.359
(Waterverpl.)
126 150.928
4710 12.329.256

1
Aantal
2233
2060

924
inhoud in M3
NETTO
13.217.892
49.224

(Waterverpl.)
207 202.425
4500 13.467.541

B. 2. De haven van Soerabaya.

Stoom en Motorschepen
zeilschepen
oorlogs- en gouvernements
schepen
Totaal

1
Aantal
1719
5414

923
inhoud in M3
NETTO
10.505.642
143.596

(Waterverpl.)
303 209.322
7436 10.927.570

1924
Aantal inhoud in M3.
NETTO
1943 12.254.639
4820 132.947
(Waterverpl.)
383 367.368
7146 12.754.954

B. 3. De Haven van Semarang.

192

antal
stoom-en
otorschepen f 1468
zeilschepen 1114
oorlogs-en t ouvts-schepen f 45
-Totaai 2267

I

33 1924
fnhoud in M3 aantal Inhoud in M8
NETO NETO
10.301.687 1626 11.884.094
47.764 1027 43.887
(WaterverplJ (Waterverpl)
18.119 32 23.405
10.349451 2685 11.950.886

. 4. De Haven van Sabang.

Au

zeilschepen
oorlogs- en 1 gouvernementsschepen J
Totaal

antal
698 28

1923

inhoud in M3.
NETTO
4.984.129

Aa

(Waterverpl.)
56 73.806 782 5

1924
antal inhoud in M3.
NETTO
813 5.978.412
14 2.012
(Waterverpl.)
52 47.030
70 60297A454A

alto I

4.614

Over bet luwelijk.
1.

-.. CHARLES BOISSEVAIN kan, al is hij
RiM 19 V0 niN niet meer actief werkzaam, nog altijd 01ORgeloen als de nestor van de NederSAO landsche journalistiek.
CURA(AO Oharles Boissevain, de oud-hooid" redacteur en directeur van bet ,Alge- ''meen Handelsblad" heeft in de bijna
zestig jaren, dat hij aan dit orgaarn
werkzaam is geweest, een heel eigen
Behandeling van alle Bankzaken. positie ingenomen in onzevaderland.....Ische journalistiek, een positie, ook
- I dit teekent dezen dezen heel bijzonDdposito-rekeningen Buitenlandsche wissels deren journalist welke later aan het
Cheque- rekeningen Credietbrieven & Handelsblad niet meer bij traditie is
Spaar- rekeningen: Reiswissels van de voortgezet, ook al hebben de Boissekantoor Heerenstraat American Express Co. vains er zich gehandhaafd.
kantoor Otrabanda. Handels-credieten CHARLES BOISSEVAIN heeft zich bijIncasseeringen Handels-informaties zonderlijk onderscheiden door ziJn
Effecten-orders Brandverzekeringen. vaste rubriek Van dag tot dag", een
rubriek waarin hij, zooals de titel
CORRESPONDENTEN I ALLE VOORNAME PLAATSEN DER WERELD. zelf aangeeft, op zijn heel eigen en
oorspronkelijke wijze, frisch en boeiend, en litterair verzorgd altijd, de
Vertegenwoordigers te Londen: gebeurtenissen van den dag aan zijn
National Provincial Bank, Ltd. sterk persoonlijke beschouwing onderwierp.
Vertegenwoordigers te New-York: eDeze ,, Van dag totdae", heeft bijna
National Bank of Commerce in New-York zestig jaren lang de lezers van het
National City Bank of New-York Handeliblad en velen daar buiten,
I International Acceptance Bank, Inc. dagelijks geboeid, leerrijk onderhouden en vaak gesticht.
't Was journalistiek van de beste
B. 5. De Petroleumhaven van Balikpapan. soonrt, waarvan wij alleen betreuren,
dat zij onder het opgroeiend journa19 2 3 192 4 istengeslacht niet m6&r school heeft
Aantal Inhoud in M3. Aantal inhoud in M3. gemaakt.
NETTO NETTO 't is Charles Boissevain geweest, die
Stoom- en 1' steeds geleerd heeft, dat ookde jourMotorschepen I t002 3.250.904 1023 3.695.223 nalist 'n zekere charge d'dmes had te
vervullen.
zeilschepen 451 42.625 498 45.449 Dit devies is Charles Boissevain
gedurende zijn langdurige journalisoorlogs- en (Waterverpl.) (Waterverp.) tieke werkzaamheid nooit ontrouw
gouvernements- 20 54.687 23 29.016 geworden. Hij wist zijn werk van
schepen iederen dag steeds een paedagogiTotaal 1473 3.348.216 1544 3.769.688 schen en gelukkig moraliseerenden
toon bij te zetten, welke zijn invloed
Ale we uit deze statistieken van (die zeker bet dubbele bedraagt van op de lezers niet heeft gemist. Hij Oost-IndiE, vergeleken met die van de netto-inhoud) is het totaal bedrag moge een schrijver geweest zijn van de haven van Curagao, eenige van de inhoud feitelijk te hoog. een sterke individualiteit, een tempeconclusies kunnen trekken, dan zijn 40. Dus alleen rekening houdend rament van Fransche warmbloedighet de volgende: met de stoomvaart, dan is er geen enke- heid, in al wat onder zijn pen uitkwamn
to Om een zuivere vergelijking te le haven in Oost-lndiE, die over de was een open ridderlijkheid te betasmaken van deze havens met die van laatste 4 of 5 jaar met zulke groote ten, welke altijd sympathiek aandeed. Curagao, dient men eigenlijk all66n sprongen is vooruitgegaan gelijk de Wij herinneren ons nog, zegt de de vergelijking te trekken tusschen haven van Curaqao. Msbde., een mooie ,Van Dag tot
beider stoomvaart en niet met de zeil- Reeds op den eersten blik ziet men, Dag", die voor onzen tijd en voor vaart. dat onze stoomvaart van veel grooter one tegenwoordig geslacht nog van
21. Want zooals uit de Statistieken omvang is dan die van de havens fHa- groote waarde is.
van al deze havens van Oost-lndia likpapan en Sabang. Het is een ,,Dag tot Dag" over de
duidelijk blijkt, is de zeilvaart een ge- Alleen Batavia, Soerabaya en Se- heiligheid van het Huwelijk, welke heel andere dan de onze. Zooals het mdrang zijn ons nog een heel eind meer dan viji en twintig jaar geleden aantal alsook de inhoudsmaatdier zeil- vooruit, niet zoozeer wat het AANTAL door BOISSEVAIN werd geschreven. schepen aangeeft, zijn het allemaal stoomschepen betreft, maar vooral de Zoo schreef dan deze Boissevain, heel kleine scheepjes, z.g. prauwen, inhoudsmaat. Deze laatste was tot nu zooals hij one 't liefst is: waarvan de grootste misschien nauwe- toe voor deze 3 havens gemiddeld ,,De tijd is voorbij om de menschen, lijks de inhoud haalt van een Cura- grooter dan die van Curagao. ale waren ze drankjesflesschen, zulke vaosche bijlander. Over de laatste 3 A 4 jaar is de etiquetten op te plakken ales: ,deze is
Berekent men voor elk dezer ha- stijging van geen dezer havens, wat de, conservatief", ,deze is liberaal" enz. vens de gemiddelde inhouzismaat dezer inhoud der stoomschepen betreft, groo- ,lk ken heel weinig menschen, die zeilschepen van 1924, dan krijgt men ter dan 1 tot 2 millioen M3 geweest, men tegenwoordig door zulk een etivoor de haven van BATAVIA, bijna terwijl die voor Curagao ruim het quell terecht kan aanduiden. De mees24 M3, voor SOERABAJA 27.5 M3, dubbele bedroeg. Wanneer de stoom- ten zijn conservatief in een opzicht, voor SEMARANG 42 M3,voor SABANO vaart deter havens en ook van liberaal in een ander en zelfs radicaal 143 M3, en voor Balikpapan 91 M3, de onze naar dienzelfden maatstaf in een derde. terwijl de gemiddelde inhoud van de blijft groelen, dan is het gemakke- ,Zoo ben ik persoonlijk aartsconCuraqaosche zeilschepen bedroeg voor lijk te berekenen, dat Curaqao over servatief in alles wat het huisgezin 1925 193 M3 en voor 1924 zelfs drie jaren niet alleen Semdrang en betreft". 250.5 M3, alles netto inhoud. Soerabaya, maar misschien zelfs de ,Den Staat meen ik het beste te
3o. Doordat van de particullere grootste zeehaven van onze Oost nI. dienen wanneer ik het huisgeain help schepen de netto inhoudsmaat staat Batavia (Tandjoengprlok) over het handhaven als zijn kern. Het huwelijk opgegeven, en van de oorlogs- en hoofd gegroeid is. is mi een sacrament. De gemakkelijke
genotsschepen de waferverploaatsing Onze aandeelen staan goed. wijze waarop men tegenwoordig kan
II-IXZ -IfllzIll-I

N
I

supera en todos respectos a los similares. Es compacto, y por lo tanto, se gasta parejo. Su perfume es exquisitamente agradable. USARLO ES UNA DELICIA Y UNA ECONOMIA.
De venta en Boticas, Perfumerias y establecimientos de articulos para damas y caballeros.
Acostumbrarse a pedir siempre

JABON

Distribuidor: D. Ma. NAVARRO, Caracas. Coliseo a Peinero, 40. -5-6 Apartado de Correo.
jSub-Distribuidores en Curagao: C. WINKEL & ZONEN, ,,La Casa Rosada."
_ ---_ _-& _ - --.......__ _ .

Stoom- en Motorschepen

n K Ei IR, R -I

KOLYNOS.

I--

. .

80 G 8
echtscheitr, is mij een gruwel.
,Maar nu ik imij bedenk, komt bet mij voor dat ik daarom even goed radicaal als conservatief kan genoemd worden. Want ik ben een radicaal bestrijder van ieder, die bet huisgezin ondernijnt of met het huwelijk knoeit".
Wat ons in deze uitlating 't meest BHU N
treft is de katholieke belijdenis ,,het huwelijk is mij een sacrament."
En andermaal bij het inluiden der
twintigste eeuw schreef deze zelfde ACTIEF. Buissevain : ,,Wat mij aangaat, ik kan al mijnr hopen en wenrschen voor de twintigste eeuw saamtrekken in 66n Anndeen en effecten beenkele conservatieve wensch en b6: neden de marktwaarde ,,het huwelijk blijve en worde telkens Obligatrin op termijn en meer geheiligd", zoolang bet huwe- op zicht lijk blijft geheiligd en geEerd .... zoo- Credieten op rekeningen lang het gezin de cel blijft, waaruit de maatschappij wordt opgetrokken, courant kan niets ons deeren. Buitenlandsche Banken
,,Daarom ook zeggen wij: (zicht-depositos)
,,Eert bet het huwelijk, heiligt bet Kassa huwelijk en laat geen ondergeschikt belang ooit iets vermogen om dat hoofdbelang der menschheid te verminderen of te kreuken.
,Dit zij 46n doel voor het streven van ons volk in de 20ste eeuw."
Charles Boissevain heeft het op zijn
hooge leeftijd nog droevig kunnen ervaren hoe deze raad door ons yolk De volgende stuat geet
meer en meer in den wind is gesla---gen, hoe zijn hooge opvatting van het huwelijk door zijn jongere tijd- EIND RESE
genooten geenszins wordt gedeeld, hoe met de heiligheid van het huwe- 1917 1
lijk wordt gespot en de echtscheiding 1919 20
steeds lichtvaardi' er wordt aanvaard.I,,I.

URO'S

(1 UJR

QA

13 LK
0

IS OP 31 DECEMBER 1925.

PASSIEF

f. 1.652.422.87
1.829.371.61 2.281.133.26
632.540.12 321.425.27 f. 6.716.895.13

Kapitaal
Reserve-fonds Depositos
Reserven :
voornietbetaalde interesten en verschillen op buitenlandsche wisselkoersen
voor risico-fonds en belastingen a/h gouvernement

t. 1.000
750
4.778

30

158
t. 6.716
----

De Admimistrateur Directeur,
J. A. CORREA.

als geheel hebben opgehouden te vloeien ? En heeft men er zich ook rekenschap van gegeven, dat de ,regentijd" soms geheel wegblijft?
Het is duidelijk, dat wanneer slechts
in den regentijd reserves voor den ,,drogen tijd" gevormnd kunnen worden, het dikwijls zal voorkomen, dat er, bij het uitblijven van regens in het regenseizoen, in het geheel geen reserves kunnen worden gevormd. Men zal dan aangewezen zijn op de dagelijksche productie der bronwien. En hoewanneer die productie faalt? Of zal dat na den geprojecteerden aanleg ).000.00 van het tweetal damnmen niet meer ).000.00 kunnen voorkomen ?
.8953 Niets zal voorzeker de Willemstad.895.13 sche bevolking aangenamer zijn, dan
dat de bedenkingen, waarvan wij ons hierboven den tolk hebben gemaakt, afdoende weerlegd zullen kunnen wor).000.00 den. Oppositie tegen het plan-Molengraaff bestaat op Curaqao geenszins, ook niet bij den Kolonialen Raad. .000.00 Maar van gelooven op gezag is men
I.
.895.13 daar niet erg gediend. Wat men ver895.13 langt, is overtuigd te worden, overtuigd, dat alle moeilijkheden grondig onder de oogen zijn gezien en dat waarborgen geleverd worden, dat zij in elk opzicht overwonnen zullen
kunnen worden.

t een duidelijk beeld van de ontwikkeling onzer zaken

RVE FONDS DEPOSITOS TOTAAL ACTIEF
0.000.- 1.145.331.- 2.427.684.0.000.- 3.500.248.- 4.750.249.--

Koloniale Raad.
Zitting op Maandag, den 25n. Januari 1926, des avonds te 8 uur.
Te behandelen onderwerpen:

-500-.000.....00..00..0DUU.0UUU.- 3.615.71 1.- 5.145.788.- 1. Ingekomen sfukken.
En missehien wel allereerst daarom, 1923 500.000.- 3.931.557.- 5.561.709.omdat men het sacrameniteele en daar- 1925 750.000.- 4.778.895.- 6.716.895.- 2 32. Verkiezing van leden ter aandoor de heiligheid van het huwelijk 1951. 23 vulling der vacatures te ontstaan door
heeft losgelaten. .de periodieke aftreding der leden J.
In de protestantsche ,,Nederlander" Di, Wilintad lington Smith, destijds Consul der belangen, die op het spel staan en J. Beaujon, E. M. Penso, Edwin Sestond dezer dagen een o ltroerend re- .w. S. van Amerika te Curagao, de man nu hebben wij het niet in de eerste nior en E. S. C. de Veer Abrahamsz.
laas over de tragiek van Tolstoj's
hwelijksleven. De N. Rot. Cr. van 17 Nov. wien Cuiaqao de brug over de haven plaats over de financiiele zijde van Wilemstad, den 21 Jan. 1926.
W~ijkenttennbete etvagendNartkel:en de electrische verlichting van het vraagstuk -, een paar bedenkinWij kenden Tolstoj's opvattingen bevatte het volgende artikel:
it zijn Ee van de grootste moeilikeden, Willemstad dankt, het plan opvatte, gen opmerkingen zoo men wil De Griffier van den Raad, over het huwelIjkslev-en reeds uit zijn Een van de grootste moeilijkheden,I.
oe Willemstad door middel van eene niet achterwege worden gehouden.
verderfelijk beek ,Kreutzer Sonate". waarmede de bevolking van Wil- Wil.sa Dormde a eene .,tree odngeod Boomgaart.
verderfelijk boek Kreutzer Sonte"waarmede de evoking van Wi-waterleiding van artesisch water te De ,Amigoe di Curagao," die in een ..... ...B.
Bovendien heeft Holland in den loop lemstad, zoo te zeggen zoolang de voorzien. serie artikelen een warm pleidooi
van het jaar de eer gehad in lezin- stad bestaat, voortdurend te kampen De vreugde over het grootscheboudt voor het plan-Molengraaff, trapt, gen en tournee's door de dochter heeft gehad en nog steeds heeft, is plan van Smith in wien de Cura- meenen wi, een open deur in als hij van Graaf Tolstoj over het huwelijks- detelken jare in den z.g. drogen tijd" plan van Smith, in wien de Cura-meenen wij, een open during alshij iaosche bevolking toen een onbe- zich beiivert om aan te toonen, dat Oe ct,,, wo== ,,b~l
leven van haar vader publiek tewor- geregeld terugkeerende schaarschte oeh hvol en ee ob z ter o ate ten da
grensd vertrouwen stelde, was van bet water van Hato geen voor de geden ingeicht. aan drink-, vaak ook aan bad-, wasch-I korten duur. Eenige diepboringen, I'zondheid van den mensch schadelijke
,De Nederlander" voegt nu aan dit en ander huishoudwater. door Smith gedaan, hadden niet bet bestanddeelen bevat. Dit is, bij ons
tragisch relaas een nadere beschou- Zelfs moet bet eens-nu ruim gewenschte resultaat, zoodat de po- weten, op Curaao ook nimmer be-. wing vast en zegt, dat wij uit deze een halve eeuw geleden voorge gingen vermoedelijk ook in ver- weerd. aangrijpende geschiedenis deze Iles komen zijn, dat de nood zoo hoog band met het beperkte kapitaal, Maar aan drinkwater mogen touch moeten putten: ,dat voor ons heilig was gestegen, dat het water met waarover S. beschikte spoedig meenen wtj in alle becheidenwaarover S. beschikte spoedig meenen wwl in alle bescheidenmoot blijven het eens gesloten huwe- zeilschepen van bet naburige Vene-* meet bliven het teens gestoten huwe- zeilschepen van het naburige Vene- werden opgegeven. Instede van artesi- heid nog wel andere eischen worlijksverbond." euela most worden gehaald om In sche putten werden toen, even bui- den gesteld, dan de zuiver negatieve,
Vooral bij de verscheidenheid van de iest dringende behoeften teten de stad, eon aantal gewone put- dat zij geen schadelijke bestanddee-i .WI
man en vrouw in aaleg, in inborstvoorzienten geboord, die het water voor de len bevat. Water is toch geen me- ISTOL & LOND
in ontwikkeling, die spoedig kan lei- Zoover nu is het sinds dien ge- aamoesten e
dicijn, da-menDmaarinsliktoo bet I bn.. ... de
den tot wrijving en botsing, ot ook lukkig niet meer gekomen. Door het vren doestn le dicin, dat men aar inslikt of ht ....
veren. zunr, zont-of bitter Ts. "...etw e !- -., m ..- ;.
innerlijke vervreemding, is het zoo bouwen van regenbakken in de stad De waterleiding van Smith is eene IEn nu is het een felt, dat atr goed het sacramenteel karakter des en het boren van putten om stad mislukkinggebleken. Enditniet om- uit de bronnen van Hato van wege ert0genwoordigers: Mnslng & Go. huwelijks te blijven aanvoelen. en Schottegat heeft men voldoende dat er geen water in voldoende hoe- den smaak niet goed drinkbaar is.
Wij maken bet, voegde deNeder- reserves kunnen vormen, om zelfs veelheidwerdaangetroffen,maaromdat De stadsbevolking drinkt bet niet,
lander" hier haastig aan toe, hIer- gedurende de ook daarna meermalen de samenstelling van het water niet heeft het zelfs in de buitengewoon The best mede niet tot een sacrament. maar voorgekomen langdurige droge perio- an redelijke eischen vodeed Bleek droge period 1919-1921, ten er, erkennen dat het ets anders is dau, den in de minimum behoeften der aake eiscen voldeed. Bleek droge period 1919-1921, on er, reeds aanstonds, dat het water, wegen. bij de groote schaarschte aan drinkeen subjectieve handeling, die elk stadsbewoners te voorzien. In de tegrootzoutgehalte,alsdrinkwaterniet water in de stad, ookvanHatowater k
oogenblik ongedaan kan worden ge- minimum behoeften, maar ook niets geshikt was, gaandeweg meerderde, naar de stad werd vervoerd, niet wilenIs maakt." meer. Goed drinkwater is to Wil- vermoedelijk door het binnendringen drinken. stad wrd vervoerd, et wilen
Dat is juist het jammerlijke, dat lemstad steeds gebleven een luxe- vermoedelijk door bet binnendringendrinken. I
hot Protestantisrue bet buwolijk as artikel, dat in den ,drogen tijd"van zoutwater uit bet nabijgelegen Wij willen hopen, dat dit bezwaar atsahet Protestaamentisme etet huwelikalslaten.artikel, dat in den det bereik van weti-1d" Schottegat, datzoutgehaltedermate, dat doende ondervangenkan worden. Het imported
Volgens Luther is et buwlijk, ge- nigen is. Met het slinken van de bet leidingwaterthans nog slechts voor is door ir. Molengraaff onder de oogen
Volgens Luthke ander iak, slechts een uik, g- nigvoorraden is. Mn de regenbak snken vastijgen heel enkele huishoudelijkedoeleinden gezien, die zelfs het middel aangeeft trlijk elkdin a en ook Calvijk, slctn zagu in de prijzraden ivn dhet regenbakken stijgen o-bruikbaar is en dan ook zoo goed als om de samenstelling van het water te On the Island terlijk ding, enook Calvijn zag in do prijzen van bet regenwater auto- geheel afgedaan heeft. verbeteren. Maar als wij lezen, dat E
het huwelijk niet meer sacramnenteels matisch, totdat tegen het einde van Thans, 32 jaar na de posing van door ht aangeprezen midde, n.. e dan n ht brbies- f shoena- et egelooz sezoe dikijl facy- Thans, 32 jaar na de poging van door het aangeprezen middel, n. 1. hetsc w
dan in bet barbiers- of schoenma- het regenlooze seizoen dikwijls fancy- Smith, ligt er te Curagao weer een capteeren der bronnen, voorkomen kana
kersedrijf. prijzen ale 25, 30 enen35 et per nieuw plan ter tafel voor de watervoor- worden, dat bet zoutgehalte van het ensinfl &
blik van 18 L. bedongen kunnen td .3
__worden. ziening van Willemstad voormiddelvan water toeneemt, dan is schijver dezes
buisleidingen. Maarditmaalis hetniet niet gerust. Moet-zoo vraagt hij zich Het eigenlijke yolk gebruikt dan een particulier, maar is het 't Gouver- af-dan slechts worden voorkomen, Rg fts. DD ul ook in zulke perioden haast uitslui- nement zelf, dat de zaak ter hand heeft dat het zoutgehalte van het reeds te
r B SD HII tend het putwater, dat met karretjes- genomen en datde waterleidingzal aan- zoute water nog toeneemt?
in den laatsten tijd ook met mo- leggen en exploiteeren. Het is waar; een proef met het capEN EL AR torwagens wordt aangevoerd en Volgens het nieuwe plan, door inge- teeren van een der bronnen heeft tot
,NE A langs de straten rondgevent. Men nieur Molengraaff ontworpen en tot resultaat gehad, dat de samenstelling
E nu a o a L moet hebben bijgewoond, hoe de in bijzonderheden, uitgewerkt, zal voor van het wateraanmerkelijk is verbeterd.
N S ASEO GENEAL karretjes geregeld door de vrouwen de stadsvoorziening gebezigd worden Maar dan rijst de vraag: zal het pracuit het yolk, die dan gewoonlijk geen bet water uit de bronnen van de plan- tisch uitvoerbaar zijn, heeft men zich ouse Sdruppel water meer in huis hebben, tage Hato en voor de voorziening van van de mogelijkheid daarvan vergewist
o u s t0 0O bestormnd worden en hoevelen toch de haven dat uit reeds bestaande en, alle bronnen, die in de vergaarbakken
nog dikwijls teleurgesteld op de aan- zoo noodig, nog te graven putten op of reservoirs uitwateren te capteeren, J 00 komst van een volgend karretje moe- de plantage Bonabista. Het geheele zoodateeneaanmerkelijke verbetering
ten blijven wachten, om ten volle werk zal circa een millioen kosten van de samenstelling van de geheele te kunnen beseffen hoe gebrekkig de en-of maar-zelfs bij zeer schappe- hoeveelbeid to verwachten is?LEIMPORTES MENSING
watervoorziening van Willemstad is lijke prljzen van het to leveren water, Licht, meer licht is in deze tenzeerste en una delicia i welke ontberingen de stadsbe- goede rented afwerpen. gewenescht, opdat men niet gevaar
es una delicia i una volking zich voortdurend heeft te Wat te zeggen van bet z.g. plan- loope weer te stranden op dezelide
Sgetroosten. Molengraaff? I klip, waarop de waterleiding van
economia. Vreemd genoeg schijnt het Gou- Tc Willemstad zelf is het enthou- Smith hopeloos vastgeloopen is.
vernement zich, tot voor een paar siasme daarover niet bijster groot, Onze tweede opmerking geldt het Es un jab6n molido, no jaar, deze zaak nooit te hebben aan- in elk geval lang zoo groot niet als dcbiet van de bronzen van Hato. Kan
getrokken ; is het zeis v66r de indertijd over het plan-Smith om Wil- van die bronnen geregeld gerekend prensedo, y por 1o tanto bestuursperiode van oud-Gouverneur lemstad van artesisch water te voor- worden op eene productie van de nooHelfrich nooit naar buittn althans zien. En de Koloniale Raad heeft dig geachte hoeveelheid, 200 M8. per se gasta parejo. gebleken, dat de aangelegenheld zelfs de bij de begrooting aanget, raagde dag?
5-6 een punt van ernstige overweging eerste termijner van de uitvoerings- Ook aan dit punt wij erkennen
heeft uitgemaakt. W4i is tijdens het kosten voorloopig daarvan afgevoerd, het gaarne is bij bet maken van bestuur van jhr. De Jong van Beek met de bedoeling, dat da,,rvoor eene bet plan aandacht geschonken. Ten en Donk de damaanleg krachtig ter afzonderlijke begrooting zou worden einde den grondwatervoorraad te ver* hand genome en zijn er in de bui- ingediend, waardoor de aangelegen- grooten zullen er een tweetal dammen
flin tendistrichten tal van putten gegra-heid groAdig onder de oogen kon aangelegdworden om het bij regens
e ven, maar dit geschiedde dan touch worden gezien. Op welke afzonder- nog van het platen van Hato weg strooShoofdzakelijk in het belang van den lijke of supplementoire begrooting al mend water tegen te houden en in den Erfgenamen en nabestaanden van landbouw en der landelijke bevol- ruim vier maanden gewacht wordt. grond te doen dringen. Verder zullen er den Heer JACQUE OPREGH (Jacques king. Wat Willemstad betreft, heeft Het light geenszins in onze bedoe- reservoirsgebonwdworden,waarin in Obergh), Surinamer, olieman, die het Gouvernement de zaak eenvou- lirig critiek, laat staan afbrekende den regentijd, wanner de productie e omgekomen is bij de ramp van het dig aan haar beloop overgelaten. wel- critiek uit te oefenen op bet plan- der bronnen grooter is dan het ver- Agenten: MENSIMG & Co. SS. ,Pamir" bij Maracaibo, kunnen in licht in de hoop, dat vroeg of laat Molengraaff. De waterkwestie is voor bruik, eene reserve van 16000 M3. den loop van de week van 25 Januari het particulier initiatief de zware de Willemstadsche bevolking van t& gevormd zal kunnen worden voor dOS iF8YCFS & 8 a. s., tusschen 10 en 12 uur v. m., taak wel op zich zo nemon. I groot belang, dan dat wie ook zich de kwade dagen in den drogen tijd. Ltd. inlichtingen bekomen ten kantore van En inderdaad is er een oogenblik de weelde van steriele critiek zou Maar wenschen wij te vragen geweest, dat het er allen schijn van: mogen veroorloven, nu er eindelijk heeft men rekening gehouden met het LONDON MR. S. G. C. v. D. VEEN ZEPPENFELDT heeft gehad, dat die hoop wel ge- eens van Gouvernementswege een op Curagao bekende feit, dat het in M Io ;
Heerenstraat 23, boven. fundeerd was geweest. Dit was dan poging gedaan word om het nijpende den loop der tijden meermalen is
toen, in 1893, de energieke en onder- vraagstuk op te lessen. voorgekomen, dat de bronnen van aslnnnnW01nrd.nnre
Curagao, 23 Jan. 1926. nemende Amerikaan, Leonard Bur- Toch mogen, juist om de groote Hato bij langdurige drooglen zoo goed DOR,

I:
Beichten it de Kolonie lies beteekent voor de booten en ree- 3e klasse bij het openbaar Onderwijs in
Beiricten nit de Kolone.hier en hoe ook de koop- Curavao.
derijen alhier en hoe ook de koop- Aan den seiner D. B. Oduber, hoofd van Brand. mansstand aldus groote verliezen lijdt. den post voor D. T. op Bonaire, is, wegens
Alleen de booten, die met lading andere reden dan ziekte, vier weken vrijWoensdag morgen 6uur werd door ijzerwerk en rnachinerie~n voor de stelling van dienst verleend, en de seiner een dikken rook, die een uitweg naar petroleum-maatschappijen in Maracai- ig den post voor e D. T. e Z Hermans 1is, gedurende bovenbedoeld tijdvak beast
buiten zocht, brand ontdekt in de bo aankomen, ondervinden er gelukkig met de functien van hoofd van den post opslagplaats onder het douane-kan- nog weinig last van, omndat zij om] te voor D. T. op Bonaire. toor. Terstond werd de brandweer lossen meestal direct naar de aanleg- Aan den Heer C. Holstein, Hulp-bacteriogealarmeerd. In een minimum van plaatsen van de olievelden en boor- Ioog in het laboratorium van den Openbava n la a se n v a n d e lie eld n e b o r -ren G ezondheidsdienst alhier, is, w egens tijd waren de militairen met de terreinen enz. kunnen opstoomen om negen jaar onafgebroken dienst, negen brandspuit op het terrein aanwezig- daar hun lading te lossen. maanden verlof naar Nederland verleend. K
Toen men de deuren zoowel aan R00n Aan den tijd. seinwachter op Fort Nassau
Ton end durn owe anRegen. aihier, i. Vos, is eene vrij stelling van diensi
de zijde van den Waterkant als aan de Deze week Dinsdag en Woensdag aerd. Vo, seen vrijstelling van denst verleend voor den tijd van een maand en
Heerenstraat had geopend, sloeg nacht kregen we een paa- kleine r,- twee weken en depersoon van Jan Lourens de rook en het vuur naar buiten, genbuitjes, die behoudens eenige ver- is, gedurende de afwezigheid van Vos voorMet veel kracht werd er water in ge- frisschiug weinig vangst voor de re- noemd, belast met de werkzaamheden van spoten en wist men het vuur te genbakken en geen voordeel meer voor seinwachter op Fort Nassau.e le klasse Jan blusschen. Naderhand werden de ba- dei mislukten oogst opleverden. jacob Gronenendaal is, op zijn verzoek, eerlen en kisten naar buiten gesleept. Het ziet er treurig ult voor dit jar. vol ontslag uit 's lands dienst vdrleend. $ Naar men zegt heeft het vuur het Er is nergens een regenbak overge- De deurwaarder der belastingen aihier P. meest onder de provisie-artikelen loopen, zelfs niet half gevuld. Nu J.W. det Vos is voor den tijd van twee wekei schade aangericht. Ook de deuren en reeds wordt het putwater vrij duur geschors (w het binnenwerk hebben veel van het verkocht en hooger zal bet nog de vol- (van deze week.)
vuur geleden. vroh nhoe a e o ev0
vuur geleden. gende maanden oploopen. I be termijn van detacheering van
Vele kooplui en particulieren heb- De waterkarren en -trucks were den loods R. J. Beaujon naar Aruba 1 ben bi dezen brand zeer veel schade zich nog maar weinig onm het water !om als loods werkzaam te zijn in de geleden. Sommige kisten hadden door naar de stad te vervoeren, naar men: St. Nicolaasbaai is verlengd tot 15 het vuur, andere door 't water gele zegt, uit berekening om later wanneer April 1926 en de loods L. A. Blom is den en hun inhoud lag over den de prijzen stijgen, des te meer te tijdelijk naar Aruba gedetacheerd. grond verspreid, vrijwel waardeloos kunnen verdienen. Ann de tijdelijke viechtonderwijzegeworden. I
geworden. Hoevelen zullen er dit jaar in alle res aan de leergang voor volwassenen
Deze goederen worden, zoodra de rangen onzer maatschappij verzuch- op Scharloo M. C.Rozendaal-Abbad booten gelost worden, zoolang in bet ten: Ach, hadden wij toch maar onze is op haar verzoek, eervol ontslag douane-depot opgeborgen, tot hun waterleiding. verleend.
eigenaar ze komtafhalen na de douane- Htonderden, ja duizenden zullen dit De tijdelijk schrijver, werkzaam op M
rechten betaald te hebben. De schade- jaar verlangend uitzien, misschien er het departement van Openbare Wervergoeding van sommige goederen, iom vechten, misschien een buitenspo- ken, A.bV. Argus, is definitief als zoodie eerst's namiddags en in den irigen prijs er voor willen betalen, om danig benoemd. nacht te voren waren gelost, ko- maar een blik water, zij 't ook van De hoofdkommies der belastingen delhrrJ .Farzisbvoded o
men zeker nog ten laste der zee- Bonabista of Hato, machtig te kunnen alhier J. W. Fabr6 is bevorderd tot assurantie. Het Gouvernement heeft worden. kominmies-entreposeur; de kommies der
voor de bewaring dezer goederen En diezelfden zullen even hard cri- belastingen alhier, J. A. Hernandez, is, geen enkele verantwoordelijkheid. ticeeren, en schelden en schimpen op onder eervolle ontheffing uit de funcledereen is vol lof over de mill- datzelfde water van B. en H., wan- tien van deurwaarder der belastingen, tairen, die buitengewoon hard ge- neer misschien over eenige jaren de bevorderd tot hoofdkommies ; de hulpwerkt hebben, en aan wier kranig waterleiding voltooid is en bet eerste kommies der belastingen alhier D. H. optreden bet zonder twijfel te danikeng
optreden her zonder twijfel te danken jaar overvloedige regens dat water Garmers is bevorderd tot kommiesen is, dat deze brand, die zich zoo misschien voor hen overbodig maken. de komminies der belastingen alhier E. ernstig liet aanzien, geen grootere' Zoo lichtzinnig, onbestendig en V. Garcia is benoemd tot tijdelijk uitbreiding kreeg en zoo spoedig ondankbaar is de publieke opinie op deurwaarder der belastingen alhier. onderdrukt weird. Toen bet SS. Samson Cura ao. De tijdelijke schrijver R. E. Irausvan de C. S. M. ter plaatse kwam om Garnlzoen. quin is overgeplaatst van het Postmede water in het vuur te spuiten,, anzo.!u iovreltsvnbtPsmede was feiter ijk bet vuur te spuiten, Als opvolger van Dr. Derks, officier kantoor naar het Parket van den Progen. Hulde aan onze militairen. van gezondheid alhier bij het garni- cureur-Generaal en de tijdelijke klerk
Over de oorzaak van den brand zoen, is benoemd als militair arts, DR. M. C. W. Schotborgh van het Parket valt er alleen te gissen. Tot 6n QUAEDEKKER. voornoemd naar het Postkantoor.
uur in den nacht was er nog door Hof van Justitle. De heer W. A. Bos is benoemd tot
uur in den nacht was er og door Mr.A. W. J. M. DESERTINE, benoemd tijdelijk klerk op Curaqao en werkzaam
de douane-beambten daar gewerkt. tot lid van het Hof van Justitie alhier, gesteld ten postkantore alhier Misschien heeft iemand onbedacht-zal met bet S. V uea er, gesteld ten postk.antore a shier.
zaam een brandende sigaret wegge- zal met et SS Venezuela op 17 Fe- Dr. II. S. Boogaart.
worpen, die in bet stroo etc is blijven bruari alhier aankomen. Met bet SS. Oranje Nassau dat: worpen, die in het strop etc is blijven : smeulen. Officlegle berichiten. a.s. Woensdag 27 january hier vers1llnl(van de vorige week.) wacht wordt, zal Dr. H.S. BOOGAART
Knlale ea ad. MAan den hulpkommies der belastingen al- na een afwezigheid van ruim 2 jaar
In de Zitting van den K.R. Maandag hier, A. M. Jourdain is twee weken verlof weer op Curaqao terugkeeren. Reeds 18 Januari 1926 werd een ontwerp tot verleend.
wijziging van de LOTERIJVERORDENING De tijd. onderwijzer 4e klasse Carl G. Bun- I nu roepen wij hem een hartelijk welen een ontwerp tot wijziging van het camper is tijdelijk benoemd tot onderwijzer I kom toe. Wetboek van Strafrecht (valschheid) "*-**
zonder gedachtenwisseling of hooldelijke stemming aangenomen. INGEKOMEN STUKKEN: I e. Een schrijven van de New-York Public Library, N. t
verzoekende kosteloos de gedrukte .tl
stukken van den Kol. Raad te mogen t
ontvangen. De Voorzitler zegt, dat hij
reeds met den Gouverneur hierover 9
gesproken heeft en dat overeengekomen is dat de Gouvernements-Secre- f
tarie daar geregeld voor zal zorgen. Pas ontvange nieuu.en Voor raad
Besloten wordt de Library in dien zin' (
to beantwoorden. n eze kookfornuizen met ttee
2e. Een schrijven van den Gou- 1va deze kookfor uizen, met t ee
verneur handelende over een moge
lijke opheffing van den post van en drive tampen
predikant op Bonaire, en waarin word medegedeeld dat er op Bonaire maar
een 25 tal Protestanten zijn, waarvan Steeds alle onderdeelen in voorraad hoogstens 9 kerkgangers en dat de
Kerkeraad ook onvoltallig is. De Gezaghebber van Bonaire is van mee- bij
ning dat tot opheffing kan worden'
, overgegaan. De Gouverneur heefi de
zaakter kennisvand e Minister van D Capr) iles & C0
Kooingebracht, die teruggeschre- 1. D. C ~ i e o
yen heeft om den Kolonialen Raad
daarover te hooren. Op voorstel van H
den Voorzitter word besloten den 1-3 Heerenstraat 20.
Kerkeraad van de Protestantsche Gemeente op Curaqao te verzoeken den
Kol. Raad zijne meening hierover kenbaar te maken. RED ,,D" UIfE yr LYi5iJ lP S.
Voorgelezen en goedgekeurd wordt
een schrijven van den Kol. Raad aan
den Gouverneur met 's Raads ziens- REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,

wijze over de ,begrootingspolitiek", CURA('AO AND VENEZUELA.
naar aanleiding van ee i desbetreffend
verzoek van den Minister der Kolonien. SAILIN G S DURING J AN II AR Y.
Maracalbo. .
Wat wij de vorige maand meldden S.S. S.S .S. S.S. .. ..
I -.. ..' .
omtrent de geheel onvoidoende laad- 1 9 2 6
en losgelegenheid voor de schepen in rcl Tarra _TrullCum Lr
Maracaibo, wordt voortdurend beves- I
tigd. Leave NEW YORK . Dec. 30Jan. 6 Jan. 13 Jan. 20 Jan. 27 Feb. 3
De toestand is sindsdien nog in Arrive SAN JUAN. . Jan. 6 ,, 12 ,, 18 26 Feb. 1 ,, 9 hooge mate verergerd. den t Leave ... 5, 13[ 19 ,, 27 ,, 1 ,
hooge mate verergerd. In den laat Arrive CURA AO ... .. .2.1... . .. .
sten tijd liggen de stoombooten in Lea ve 2. . . ... .
rijen hun beurt af te wachten om te Arrive PTO CABELLO. ... .. ., 22. .. .. . ....
kunnen laden en lossen. Als bewijs Leave ,, . ..... ... ,, 22 . . . ... ....
ib de booten in M Arrive LA GUAIRA . Jan 8 Jan. 15 23Jan. 29 Feb. 3 Feb. 11
hoeveel vertraging de booten in Mara-1 Leave ., 9 16 26 ,,30 ,, 4 13
caibo ondervinden, blijke hieruit, dat Arrive PTO CABELLO. ..... ...., 27 .... 5 . .
de Merida 14 dagen wegbleef, de Leave .. 28 . 5 . .
Alemania 26 dagen, de Noorsche boot, Arrive CURAQAO. . Jan. 10 Jan. 17 29 Jan. 31 6 Feb. 14 Lev 1.31. 6 14
door de Red-D-Line gecharterd, zelfs 'reve MARACAIO. 1 1 .. 31 15
SArrive M:RACAIB 16 Fe.. 6 11 7 21
langer dan een maand. Leave 16 23 .... ,, b 1 20
En het is, nu niet alleen bet gebrek Arrive CURAQAO. .. 171 24 ...... 7 12 ,, 21
aan steiger en kade Voor de booten Leave . 24 ., 7 12 21
U Arve ,,.TO CABELL. . .7. 13i 2
om aan te leggen, doch ook de dou- Arrive PTO CABELLO. ... .-. 1 '
ane is niet meer opgewas.en voor een Arrive LA GUAYRA. Jan. 18 Jan. 2 Dec. 26.14 Feb. 221
coulante afhandeling van de steeds Leave . 18a 2 .26 8 15 22
20 18 27 ," 28/ ,. 810 17 ,, 24
stijgende aanvoer van koopmansgoede- Arrive SAN JUAN... 20 27 28 10 17 24
ren. Deze liggen hoog oPe.p_,eave. 1 7. 21 28 30/ 1 17 ,, 25
zens opzde raenhw met o Arrive NEW YORK .27 Feb. 3 Jan. 4 17 221Mrch.
zelfs op de Straten, wel Met zeirr- i4ve17
P met zeildoek
tegen zon en regen afgedekt, maar S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curaqao for Maracaibo onvoldoende beschermd tegen diefstal Dec. 17, returning sails from Maracaibo Dec. 14.
en bederf. For further particulars apply to
ledereen kan begrijpen, wat een s.E.L. MADURO & SONS. Agents.
schade deze vertraging en dit tijdver- _- Agns

De nieuwe gramnofonen Victrola Ortophone zijn iistaan gekomen. omt ze hooren in
El houvre Prijzen van
85-- tot $ 300-S D.C. GOMEZ
Agenten.

lisA

to
(NeW Service) Havre,Hamburg
La Onaira & to Pto, Columbia, Cartagena, Sta Marta. Trinidad.
'I

taScilip Therese Horn
,, Minna Horn

Frida Horn Henri Horn Marie Horn

Waldtraut Horn

12th February
1st March 19th March 5th April 23rd April 10Oth May

3rd March 20th March 7th April 24th Apil 12th May 29th May.

All ships accept cargo and passengers.
2

K

oninklijke West-Indische Maildienst.
VAN CURACAO
NAAR Pto. Cabello, La Cualra, Trinidad. Barbados en Europa: SS. "Crijnssen" 28 Jan.
SS. "Oranje Nassau" 11 Feb.
SS. "Venezuela" 3 Maart.
NAAR Pto. Colombia, Cartagena, Cristobal en Pto. Limon: SS. "CriJnssen" 19 Jan.
SS. "Oranje Nassau" 28 Jan.
SS. "Venezuela" 18 Feb.
NAAR Pto. Cabello, La Guaira, CumanA, Pampatar, Cartipano, Trinidad,
Demerara, Paramaribo en Europa:
SS. "Commewijnc" 16 Feb.
NAAR New York:
SS. "Amazone" 22 Jan.
SS. "Medea" 29 Jan

Dr. BOOOAART komt in ons midden 4-- .. .nnr Pr ...ukknni en

Kolonel Kremer.

erug met noug i 'meerVa eHn1 1 1I Ruim eenjaargeleden op7 Januari, kwam
medische wetenschap toegerust dan Ibier de Heer J..H. g. Kremer, oud-kolonel oen hij vertrok.I der Nederi. Marine hier aan, belast met bet Want hij heeft zijn afwezigheid Ihydrografisch onderzoek speciaal van het goed besteed. Eerst maakte hij een lang- vaarwater en den stroom langs de haven.
uge res, waarbij hij de beroemdte Doch in de eerste weken van ziin komst dlurige reis, waarbij hij de beroemd ,tIwas de zee hier doodkalm en geen spiake hospitalen en klinieken in de Veree-' van sterken stroom, zoodat de Heer KREMER nigde Staten van Amerike, Japan en hier weinig of nets kon uitrichten. Oost-lndit bezocht en assisteerde daar- Doch KOLONEL KREMER was ook belast
na geregeld ineer dan een vo aarmet het in kaart brengen van de groote
a geregeld er vol aar rivieren in Suriname in verband met de lang Prof. Noordenbos aan de Univer- bevaarbaarheid voor groote zeeschepen. siteitskliniek te Amsterdam. Ten slot- Om die reden vertrok Kolonel KREMER den te behaalde hij jl. 17 December den 17 Februari d. a.v. weer van hier en ging titel van Doctor in de Geneeskunde naar Suriname om zich eerst daar van zijn opdracht te kwijten, met het plan In Juli aan diezeifde Universiteit op een aca- weer terug te komen. demisch proefschrift (van 255 blad.) Doch het jaar eindigde zonder dat we getiteld : Problemen uit de Psysiolo- den Heer Kremer terugzagen. gle en Chirurgie van de galblaas. inHij bracht in Suriname de groote rivieren
in kaart, en zooals we in de Surinamer leOnze hartelijke gelukwensch met zen, keerde hij half December weer in Padeze promotie en met dit schitterend ramaribo terug na twee maanden besteed hoog wetenschappelijk proefschrift. te hebben om het vaarwater ook van de rivier de Corant(in op te nemen. Den 15 Januari zou hij beginnen de monding dier rivier in kaart te brengen envervolgens ook de rievieren de Coppename en de Saramacca, met welk werk eveneens zeker twee maan* den zullen gemoeid zijn.
Doch ook daarna kunnen we den Heer KREMER nog nie* hier terugverwachten. Want nu lezen wij, dat KOLONEL KRE,I 6sa 8G 7 n Alto. MER ook zal deelnemen aan een groote
onderzoekingstocht ver in het binnenland 4 r van Surname, waarbij ook den top van het
SWilhelmina-gebergte zal beklommen wor' den. Vroeger heeft KOL. KREMER ook in Nieuw-Gumea in Oost-Indie aan een derZich aan te melden bij gelijke expedite deelgenomen. Dezeexpeditie, waarbij KOL. KREMER met bet geographisch gedeelte van den tocht beast is, D C zal tot September of October duren.
J o G OIT Z De eigenlijke expeditie is reeds 5Januari
vertrokken. In April volgen dan KOL. KREMER en Dr. FERNANDEZ de entomoloog. Op zijn vroegst zullen we dus eersttegen l I U tl het einde van dit jaar Kolonel KREMER hier 0 VM kunnen terug verwachten. Het is te hopen dat
Etegen dien tijd de stroom langs onze haven aan KOLONEL KREMER wat meer werk
1 zal geven.

Ontvangen
van het hoofdagentschap van de K. W. 1. M. een nieuwe tijdtafel van de Suriname-lijn, van de lijn New-YorkCuraqao-Venezuela, van New-Haiti en van de Colonhlijn.
- van de firma EDWARDS HENRIQUEZ & Co een mooi geillustreerd boekje omtrent de wintertochten van de groote toeristenboot Reliance door de West-Indie.
De Reliance, die ook vorige jaren otis eiland bezocht, meet 20.000 br. Reg' Ton, en zal 8 Februari en 11 Maart hier aankomen.
Evenals het vorig jaar zal deze boot ook nu weer opstoomen naar Caracasbasi.
- Van de Gouvern.-Secretarie het Koloniaal Verstag van Curapao, 1925.
-van den Heer JOHN DE POOL afl. 3. Miniaturas.

YVertegenwoordigers; MENSING & Co.

I I I I II

lmmmmwmmmw
Curacao Auto Suipplystore 4Ai
I A szA I A Vxt4z- 8 H QU niA J A X" S nrio St tfin J- ****Z

ii. M -Ii da U J H A JA VUlAtP :LaLSUI. -, In de jaarlijksche (27e.) Vergade-:
ring van de Orthodoxe Joodsche
Sprocksteeg Naist C. Winkel en Zonen. Vereenigingen, gehouden in de Ohab
Zedek Congregation, Fifth Ave. en The 116e. Street te New York op den
Onder bovengenoemde naam heb ik een inrichting geopend voor de 24n. October 11., vormde een der
verkoop van alle soorten van benoodigdheden voor automobielen in 't hoofdpunten der beraadslagingen, algemeen: reserve-voorraad, oliEn, vernissen etc., volgens het versnlag van de New York1
Op die wijze hoop ik te voldoen aan de steeds stijgende vraag naar Times, een voorstel om een gerechts-, het wel bekende mrerk ,,NASH" waarvan men de voortreffelijkheid gedu- hof van 25 rabbi's op te richten om rende het afgeloopen jaar bijzonder op prijs heeft gesteld. In genoemnd gezamelijk de zaken van de Orthojear werden er op dit eiland 35 Nash auto's verkocht, waardoor de faamn doxe Synagogen te administreeren, bevestigd werd, die ze in alle deelen der wereld genieten, en de uitspraak. Een tweede voorstel betrof het plan van Mr. NASH werd gerechtvaardigd: ,, Wat ik het imeest op prijs stel, is om ter gelegenheid van de 150e. verde achtin- van het publiek voor de auto, die mijn naam draagt." jaardag van de Amnerikaansche On- I
Aan het hoofd van bovenvermelde inrichting staat de Heer H. A. KENT, afhankelijkheidsverklaring een model expert in 't yak, zoodat de eigenaars van NASH-auto's het groot voordeel van de Liberty Bell in New York op genieten alhier verzekerd te zijn van een vlugge, degelijke en billijke be- te richten. Dit voorstel werd door diening voor het onderhoud van hun auto's. Dr. HERBERT S. GOLDSTEIN, PresiP. E. PORTILLO. dent van de Union of Orthodox Jewish Congregations of America ge- Al
1-4 Agent van de ,,The Nash Motors Company." daan omn daarmede ook het idee van
President COOLIDGE ultgedrukt overU
Het schitterendste en meest gezochte sigarenfabrikaat in Holland en Ned. Oost-Indie den invloed van de ,Hebraic Mortar" igU
is dat van de Sigarenfabriek ,,Wascana" KAMPEN (Holland.) bij de grondvesting van de Amerikaansche Demnocratie, te symboliseeren.
In zijn toespraak drong Dr. GOLDSTEIN verder aan op meer zedigheid,
in de vrouwen-kleeding.
,,Ik verzoek de Joodsche vrouwen
in dit land dringend, zoo zeide hij,
Met de laatste boot is wederom cen nieuwe voorraad aangekomen. om door tusschenkomst van onze
Vertegenwoordigers voor Curacao: Mensing & Co. vrouwen-afdeelingen, maatregelen te
....... .......... -nemen tot het bevorderen en aanWilt g] good en goedkoop Ming & Co moedigen van meer zedigheiderookenf???e slin de kleeding, voornamelijk bij het
Skoopt dan uwe sigaren bij E bijwonen van de godsdienstige bijeenE. GE:: komsten in de synagoge."
ELLIS & ANIA.Deze vergadering werd geopend
Ook kunt u daar van alles krij- dr D.. gen tegen zeer lage priizenl. ab
gen teen zeer large prijzen.ccdoor Dr. DAVID DE SOLA POOL,
De winkel, die goedkooper Rabbi van de Spaansch-Portugees-I
dan 't goedkoopst verkoopt. sche synagoge en werd door meer
Komt en oveituigt u, of g dan 50 afgevaardigden bijgewoond.
bel Telefoon No. 423. 1 Een bericht uit Weenen in het_zelfde number van de New York'
'o- S C I Times meldde het volgende.
NSEHet voorbeeld volgend van verN schilende Katholieke Bisschoppen inI
ot de centrale landen van Europa heeft VoIge
de orthodoxe Joodsche gemeente te
ECN "M s Budapest een decreet in alle synagooNsTYT gen laten ophangen, de vrouwen
'. a UN ,, ais verplichting opleggend om fatPARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA RaS verplichting opleggend om fatuRelN,.,TUBERCULOSIS, GEN& soenlijk en zedig gekleed te verNUTRICION, TUBERCULOSIS, de
COREA- AMENORREA, NEURAS schijnen bij de godsdienstoefeningen.
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON- Er is bepaald, dat de gedecolleteerVALECENCIA DELA GRIPEDEPUL- de dames uit de bedehuisen zullen
MON EPIEBRE TIFOIDEA. V e e10 tigers. verwijderd worden."
--_-Dit Joodsche voorschrift van NewYork en Budapest is zeker een beTHE NEW ZELLhRND SHIPPING COMPANY, hITD. schamende les voor tal van katholieke vrouwen, die zich niet ontzien
FEDERh STEAR NAVIORTION CO., LTD. door hun opzichtige en onzedige
kleeding in hun Godshuis anderen
Servicio rdpide de Vapores Ingleses para transporte de te ontstichten en ergernis te geven. '
Correspondencia y Pasajeros. Chrisatelke Ileldenmioed.
"REMUERA" De Eerw. Heer PIERRE HENRI D'ORGEVAL, als legeraalmnoezenier vijf maal
Liegar d el 29 de Enero de Wellington, New Zeeland, via Cristobal bij dag-order vermeld wegens betoonC. Z. y se despachard en seguida directamente para SOUTHAMPTON. den heldenmoed tijdens den oorlog en Las personas que deseen viajar rdpidamente y con todo confort, cocina door maarschalk Joffre voorgedragen y servicio inmejorabel, deber.n aprovechar esta magnifica oportunidad y voor het Legioen van Eer, is op Moreservar con anticipaci6n sus Pasajes, pues ya quedan pocos Camarotes lokai (Hawai'f), bet eiland der mnelaatde PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA Clases disponibles. schen, aangekornen, om zfch daar
PRECGIOS DE PASAJES: voor altijd te wijden aan misschien
wel den heldhaftigsten liefdedienst,
Primera Clas 55-0-0. Segunda Clase v 38-0-0. de verzorging der melaatschen. Hij
vond daar den ouden broeder DUTTrra Clas 2000. TON, die een schitterende carribre als
Se hard Balija para Europa. cavalerie-officier opgat om te gaan lePor mds informes dtrigirse : yen samen met de meest verstootenen der maatschappij.
J. & D. JESURUN.
Markwaardlge plechtigheid.
Agentes. LAURA HOPKINS, de rijke dochter van
Curapao, A. H., Enero 1), 1926. 2-2 W. A. Hopkins, een der stiehters van
bet groote Parijsche dagblad Le Matin
Sun hife Assutance Company of Canada '" onlangs geprofest in hat klooster
SunLie R sutan e omp nyQider zusters Benedictinessen te~mli
bij Coulommiers in Frankrijk. V66r
h VV ia .-M pij haar intrede in het klooster onderhevensverzekering lY~aatschappi1"" ~reiz4' rkos zn
_e e sN~ee n, aas h scheidde zij zich door haar bijzoiidere
liefdadigheid. De plechtigheid werd
Oe esig t : on~e door velen bijgewoond, o. a. ook door __Geitestigd te: IVonteeal. do1je jgwch ~~
Mille de Rose, dochter van Markies___= de Rose, met wie deze religieuze jaren
lang sarnenwerkte voor allerlei lief- t
DE VOORNAAMSTE VAN CANADA en tevens EEN dadige doeeinden. Miss Hopkins had
een groot aandeel in de stichting van b
DER GR00TSTE DER WERELD. tehuizen vor arme kinderen en fa- d
Totaal der Assurantien van kracht $ 871.636.457. briekswerksters.
Stijging in EEN jaar tijds 167.8 71.21.

(Dit laatste bedrag stelt voor 40.26 % can (, aangenomen verekeringen door DEZE en de ande6e 97 leen.verzekerinqnmact.chappijen 4
die in Canada gerestigd zijn.)
Tegen de GUNSTIGSTE VOOJIVAAi)EN word/n door (deze"
Maats chappi) jcerzekeringen gcsloten.
Inlichtingn o mtrent de cerachillende poli.:;s(n te belkom'n bij den leer ERNESTO MARTIN X.~ J. 1. BRADAO. Agent.

BUITENhIAND.
Amerika.

MORRIS

BIJ
E. CURIEL & SONS,

Afdeeling

laduro's

Bankzaken.

sank

C uracao.
stort Kapitaal en Reserve fls 1.75(
Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zilver.
Neemt gelden A dep6sito en opent
chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
- Telegrafische Uitbetalingen.
a te-loketten Spaarbank.

).000

A~lenln: MENSING g Co.

DURANTE LA ESTACION CALUROSA .ando usted, se fatiga fscilmente y le falta nergis, se siente abatido, nervioso, irritale y debilitado, tome una cucharadita le SALVITAE en un vaso de agua. REFRESCA,VIGORIZA, LIMPIA Y PURIFICA.
DIGFS
el COND
elimina el A la POSTRACIO6

Estimat el
O HGA'DO, y to RINONES enton Is, TION, limpia ypiifice UCTO INTESTINAL4 AQIDO URICO.viW N y.l LANGUIDEZ.

p. a. ,,ElAguilac de GO 4
Compa ia Thasatlantica
El Vapor.
"Manuel Calvo,"
se espera del Pacifico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 de Enero. y seguiri el mismo dia a Pto. Cabello, La Guaira, San Juan Tenerife, Cadiz y Barcelona. se espera el 12 de Febrero. de Europa via Cuba y Venezuela, para seguir el mismo dia al Pacifico via Pto Colombia y Colon. El vapor *
"Manuel Arnus.99
Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.L sAentes.
Los A genese.
S. E L. MADURO & SONS. Agenten : MENSING & Co.

RAR = 3 oV E F 1 U1N Ric. ~ 1te.3 *tOMAN., e -r

Wan

n de Botica Nacional
zijn verkrijgbaar.
lerlei soorten van chocolade met mooie ren in fantasiedoosjes en per Pond
van de bestbekende fabrieken
FrY, Davit en Oroste
special voor de komende
feestdagen
Edmund Jacobsen.

le IE E:A M
J~R 3 A_ m3 -q UI--

TO$ TOS FERNA
BRONQUITIS ASMA, m TUBERCULOSIS
LARINGITIS A AFECCIONES RESPIRATORIAS

S
U
S
r

ALIVIA LA TOS Y LA RESPIRACION DIFICUI.TOSA, ESTIMULA LA EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION REPRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION Y DOMINA EL DESASOSIEGO.

neer U zich op reis begeeft en U met gemak en
goedkoop wil reizen, koop dan
CREDIETBRIEVEN
EN
TRAVELER'S CHECKS
National City Bank of N ew-York,
National City Bannk of New-York,

i

ir

l

MI
Full Text