Citation
Amigoe di Curacao

Material Information

Title:
Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Added title page title:
Dagblad Amigoe di Curacao
Place of Publication:
Willemstad
Publisher:
Amigoe di Curacao
Publication Date:
Frequency:
Verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
Language:
Dutch

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )
periodical ( marcgt )

Notes

Dates or Sequential Designation:
21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note:
Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note:
Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note:
1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note:
1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
72707361 ( OCLC )
PA0044408 ( CCP )

Related Items

Succeeded by:
Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

No. 1670


Vrijdag 31 December 191.5.


32ste Jaargang


L


WKZKBLAD VOOR n CURACAOZOHZ KILAND- N


Dit Mad vermebijut elken Zaterdag.- BUREAU VAN DIT BLAD Voor het luitnland per jaar i.1M.Abonnementsprijs voor Cuia;ao, Bonaire, Aruba Afzonderiijke numbers fl. 0.15. en de lBovenwindsche eilanden per (drie muanden Waterkant No 4. Overztjde. Prs( ler Advertentin van 1-7 rRges f. 0.52.~- met voor nit beta Ih'g. DRUKKER. 5. L. BOGAERS en regel meer 7% eta.


J-et Bloedjoarar.


1915 zag bijna gansch Europa in viur on vlam eu blood.
Belg. bet soo bi] uitstek bloeen de, voor it grootste deel eon droeve rufne geworden, ligt plat ebrand en plat getreden. l'olen dat in do loop der tijden al zooveel lijden kende, was 't wreede worstelpork tusschen luitscher en Rue. Noord on OstFrankrijk in 70 reeds zoo gducht bosocht, zijn andermaal bet tooneel, waar eon nog nooit geiene ruzen*trijd afspeelt. Het verschrikkelijkste onweer van knunnenododer, van granatenflitsen en kogelregen barst boven zijn vruectbare auddouwen los, onverpoosd al meer dan eon ]aar, met st6edu fellere razernij. Zelfs het hoidensch Japan men gde ath in don strijd, terwiji ankden Golden Blorn do Islam hoet krom zwaard trekt om in do Geallierden zijn doodvijand don gehaten Rus to treffon.
Van alls kanten snellen de krijgrs toe, van alle rasn en nation, als razond van dolheid om elkaar to verdelgon, elkar weg to vegn van 'ti aanechijn Loer acre.
Honderdduhzenden voor enkel maanden, aog vol krachtig bruischend even, nu dood, haastig er gens onder wat narde wggeborgen. Andsre honderdduizenden wel in leven, maar op de schandelijkste wijie onherstelbaar vermiakt.
En nog zin we niet aan 't einde van deme reusachtige menschonslch. torij. Sommigo gezaghebbende mannen beweren zells, dat we pas bij bet beg in saan.
E n danht sieleleed, dat van dit alles het gevog is I Wie zal ze tolben do tranen bij den hulsolijken haard gestort ? Hoevele Zonen met zooveel moeite en opoffering groot gebract, than weggerukt door 't vijaudelijk lood I Ze mogen ze beweenen de be. droefdo vaders en moeders, beweenen met de bitterste tranen, maar wer zien zullen ze hen helaas niet. Hoevele jeugdige weduwen thins in de diepte smart I Hoeveel duizenden en duisenden kinderen plotseling wes geworden, beroofd van bun hoop en eteun.
En dan die onnoemelijke mate' rieele ellende I
Do milliarden en milliarden, die zooveol nuttiger hadden kunnen be steed worden ; niet om overl ellen de, verderf en dood to brengen, maar to lenigen de smart en het lijden, waarvan de wereld zoo vol is 0 seer zeker, schoon is het voor het vaderland to sterven, maar of het niet in-afschuwelijk is, dat daar mee gepaard moot gaan het roke loos verminken en wooden van zoovelen, liefst uit do bloom van't mernwchelijk geslacht I Of dat dit ook moot beteekenen hot opzttelijk lolaton van weeo en ellende zlfs over onschuldigen ? Of dat dit en op. vlamming moot zijn van dirlijko hartstocbten, die zich zelfs aan vrouwen on kinderen vergrijpt ? Een verbranden en neertrappen van kunstwerken, van weteschappelijke gebouwen, van scholen, kloosters en kerken ?
Zoo ou0t, dan mogen we n wel verzucbteu : A peale, fame et bello, Ui. bera no& Domine (Van pest, hongrs nood on oorlog, verlos one, Heer I)


Wat zal de toekomet geven ? Men. schelijker wijze geproken hbben wiJ katholieken weinig-heIl van do. zen oorlog to verwachten. Nogmaals: menschelijker wijze gespro. ken. Want den Psalmist zeggn wi het na I adjutorium nostrum in nomine Domini (onze hup is in den naam des Heeren).
Zelfs ni reeds brengt de oorlog den katholieken meer verderf dan wien ook. Juist de katholieke streken toch sijn het worstelperk van


den grooten strijd Iu het Onsten betaalv ka rhoiwk Polm h et gelag daarnaast bet katholieke Galici; in 't Weston ligt BekdP platgebrand, terwijl van her onchristelijk Frankrijk just do nag finest lpatholieke gedeelten nan plundering in verwuo'tiug zijn prijsgegeveii. En hoe. vele kerken werden verbrand ? Hoe vele kloosters gepinderd of merger ? Hoevele katholieke onderwij-inrichtingen vernield ? Vooral hoeveel priesters wreedelijkic neergechoten ? f-oevelen die als soldaat sneuvlden door mgonieke wetten tegen bun heiligen levensstaat in, voortgedrevon naar het strijdgewoel ?
Dit wat het heden aangaat. En wat, zoo wij den blik naar de toe. komst wenden ? Wat zal ze ons go von de toekomst ?
Wat is er van den nacht,
( waht ?
Zoo d geellioordr wine, zl Frankrijk, dat zich al tientallen van jaren op do schandelijkste wijze in laaghartigete en kleinzieligste ver volging vriutigde, al jaren lang do vriheid zijner katholieke oderdanen met voeten trad, zich vol. gene rooverelogica de goederen der Kork toeeiignde, Vrijmtselarij on Atheleme de likens et utdeelen zal dat Frankrijk veranderd zijn us den kri ? Ons schijnt Frankrijks triumf dotriumf van Loge, van ongodsdienstigheid, van socialieme, tenzi. de oorlog Frankrijk anders heueu gemaak. Sommigen meecen dat. Ook wij hopen het. Maar.... is hier het hart niet do vder van ien wensch ? Wij voor one vreezen met groote vreese, dat de overwinning Frankrijks publieken geest niet zr veranderd hobben. Menrveran drt nner Dit ]ineos, zker it ten goede; ook niet door eon orlog. 't Goede, d.i. It chritelijke levon en stroven, is en te edele plant, heeft te vel zorg en hovenierskunat noodig, dan dat zoe daar in ens frisch ea krachtig it den bodem opgeschoten v66r one stat. Eon kathedraal bouwt men niet in 6Mn dag wel kan men ze in 66n dag vernielen.
Zoo de Geallieerden winnen, wat heeft dan de Katholieke Ker van Rusland to verwaebten ? Een hersteld Polen? We zullen het erst mooten zien ; en vrvolgens moeten zien wat die hrstelling bteekent; on hoe lang ze zal duren. le g schiedenis van Finland ligt ons nog to versch in het geheugen. Eon land met een verleden als Ru land, golooft men niet op zijn woord. En d'n, in welk land gloelt do afkeer tegen bet Westersch Christendom, met name tegen bet Katholicisme, ale bij do Grieksche schimatieken ? Zeslf do felst protestanteche haa wordt daardoor in do schaduw gesteld.
Ale de Gealltierden het winnen, wat heeft do Kerk dan van Engeland to verwachten? O zeker, Enge land wordt als het land van vrijheid geroemd I Mar Is hot England niet geweest, dat door zijn anti-katholieke politiek den Paus van zijn Krkelijke taten beroode? Ts het Engeland niet, dat vaak de kunst verataat wonder mooie leuzen minder mooie plaunon to verbergen ? Hoeft in bultenlandsche politick bij den Brit ciet meer dan eons 66n pond sterling meer waarde gehad dan tien pond recht on christendom ? En zien we, waar hot ziju imperialisme ten goede komt, Engeland Diet in 't gegovlei komen van Islam, Buddhisme enz.? Noot, zelfe niet in chriateli]kot Lijden, heeft het Britsche rijk zich in ziju kolono veel laten go legen liggen an Christendom. Over Japan kunnen we zwijgen. De zegen van eon verwaand heidndom kan zeker geen zegen zijn voor t Chrietendom.
*. *
Maar mogen we au vragen : al niet de Gealleerden maar do Bond-


genooten Duitschland, Oostenrijk en Turk ije rnet deon zegppmlin zullei strijkon, wat dan ? Zal dat menschelijker wijze gespruken, al eoen zegen voor le Kerk kunne be,cboUwd worden ?
() zeker, in Oostearijk kan dat en zegen zijn. 't [huis van Habsburg toont zich ten minste over 't alge. meon nog ernstig katholiek. Maar ongelukkig is Oostenrijk qua Staat !nog van heel wat Josephisme eli magonisme to zuiveren. Dat zal mooten uitgaan althans vuorloopig, van he4 initiatlef der katholieken zlven. Maar gemakkelijk is dat niet. Een stroom die al ineer dan honded jaar een eigen bedding uitschuurde, Ildt men niet dan met veol moeito langs een nieuwe baan
En wat zal Duitsebtaud doen. ala wederom bet HeU dir im 84eerkranz mag klinken ? Hernnrt men zich nog den schandelijken utrijd van dat Gouvernement na do overwin. ningen van 70, tegen zij katholieke onderdanen ? Dat was nu het loon your hun offers en toewijdig alan do grootheid van 't vaderland I
0 zeker Duitschande regeering beeft wel wat geleerd van den Kuiurkamf. Niet voor nits lop do ,mian van ijier en steal" zijn harden kop to bloede tegen Petrus Rots. Zelfs most hi], anders sulk eon cyalche'kracht. ulting van ,Deutecbe Stolz", dee. inoedig zijn sehreden richten naar Canossa I Maar. .. wat en uitbraking van anti-paipachen haat heeft men in dc eer# -rl'gsmaanden weer moeten beleven? En beechouwt de ,Kaiser" zich niet als do ,,summuue piscopus" (do opperto toeziouer) van 't Duitech protestantisme ? Is bet geen feit dat tot nu toe aan hot keizerlijk ho do katholien zoo goed ale geweerd bijven ? En dit terwijl het katholiek Beiersche Ho! zoo heel anders handelt ten op zichte van de protestanten! Heft ook de groote GbrtREs niet gezegd dat Pruisen (want dat iseop slot van rekefing Duitschlands ziel) Je geboren vijandin is uler katholieke Kerk ? En heeft Duitschland tot aan den oorlog toe, niettegenstaande de vurigste wenschen zijner katholieke onderda. neo, de peters Jesuleten nit uit het land goweerd ? En dat mannen waarvan verseheidenen om hun ver diensten in den oorlog van 70, met bet Yzeren Kruis begiftigd waren I En dat mannen, wier diensten men nu bij 't uitbreken van den oorlog terstond greti aanvaardtl
Wijst dat a lea niet op en nog echt auti-paapachen gest? En als dan nog het nu al zoo chauvistisch ,,Deutschtum" door nieuwe glorieatralen verblind zij anti-pathieke ,,Stolz" op nieuw meent te moeton uchten ?
Over Turkije behoeven we niet to spreken. De Islam heeft aan do Chris. telijke wereld nog maar winig voordoel gebrncht Integendeel word, waar de Halve Maan haar rossigen gloed liet valley, de beschaving incest met lamheid en dood geslagen
Z. 0. Europa met Klein-Azis en N. Afrika zia er helaas al eouwen lang de weloprekendste getuigen van.
e**
Zoodat we wanner we dit alles overdenken, wel met den profeet Isaias mogen verzuchten :
Wat is er van den oacht.
0 wacht ?
Maar met dat alles, behoeft gean vreeze ons hart to bekruipen. Wij] weten : do Kerk is Gods wrk, en vaster dan de grondvesten der aar de staat CHRisTus' woord- De poorten der hel sullen niets togen haar vermogen."
Met DAVID Mogen wij het zggen
,,Onze God is eene toevluct en een sterkte, een helper in de nooden, die one overvallen bovenmate.
Daarom vreezen wij niet, ala de aarde wordt geschokt (door den ondergang der volken) en do bergen (de hooge machten) zich verplaat-


seon in 't hart der zee als bij aard- de zonden der menschhed uit to bevingy door vloedgolven dooiran- boetoe dat bar igen hart ton driugmnle legers moegerukt). doorstoken worden en dat zi, voorHare wateren bruisen en woolen, aleer de Koningiui des Hemels te do bergen sidderen door haar ge- worden, wezen zou de IConiugin weld ...... der martelareon ?
In ontzetting waren volken, en Weet gij niet, dat do border, waarkoninkrijken wankelden. in de grondesten van onze heiliHii verhief zijn stem: de narde sid- ge, katholieke, apostolieko en Roomderde. sche Kerk gelegd werden, iedurenDe Heer der legermachten is met de drie eeuwea besproeid ward met ours ; ooze beschermor is de Gid van het schier onophoudelijk vloeiend JACO ." blood van legioenn artelir!n ?
De Hoofdan van ons leger heeft
het uitgeroepen !,,Die \lij volgen
wil, moet zijn kruis opnemen."
Waarom lUend Go Christellike Ol- -Is bet niet watr, mijne itroeders, dat uwe edelmoedige harten het keren ? kwalijk hadden verdragen, moet oze goddelijke Jesus alloen het leed Op treffondo wijze geeft Z.Em. verduurd hebben ? Hij zou u, niot Kardinal Mercier autwoord op de- waar, diep vrnederd hebben, had ze vraag in bet berderlijke schrij- Hij u gezogd1 : Ik heb alleon den ven, door Z.Em in November 11. klk van het lijden tot den droe uitgevaeLrdigd en waarin wij lezon : sem willen ledigen ; gij nu, drinkt
Hoe komt het. dat wij moeto met voile teugen ann den beker hider? Wearom hebbon de onsehul.- van hot genoegtn ? Is bet iet waar, digen to lijden en roeg iL r i, dat gi] op uwe knien, met mer warom ziin dozen, v66r God, do dankbnarheidog dn eeerbied, uw nitvorkoren slachtoffers van het lij eandeeltje van het H. Kruis wilt don ? eanvarden ?
Al de nation van Europa such- Do-gruwele van den orlogenbb ten op dit oogenblik ouder den druk ben velr onverachiligheid waLker Tau het lijden, umaar komt bet u geachud, en wij zegenen er de wisDietL voor, d~t Lde Voorzieuigheid bold ea deo baumartighid in van an do christebijkse onderbear bet e, Die zoo wonderaar ht god ruimate aandeel in de opofferiug toe- nit het kwaad weet te doen ontwijst ? staan ; maar, in hot inziht GoIs,
Polen, wins naam alleen de go- hobben zij een ander doel, en sij daeete van de martelie opwekt, bet moeten in one een wander uitwerksol ann vrijbeid en goloof zoo vorknocb- voortbrengen ; zii moeren ons de Ie Polen, is verwuest, vertrappeld, wet van het lijden doen aannemen met bloel bevlekt. De bisehoppeu en lifhebben van Polou dozen een beroep op de De goederen dozer wereld betoohulp van do katholieke wereld ; la verea u, wncht u van hunne aaaten Wij dan nog zoo beproefd we- loksels, en streef den rijkdom niet zen, wij sullen niettemin dnaraan a, als ware hij het opperste goal uws gaarne beantwoorden met onze ge- levels bden en onze lieldidigheid. Gij lijdt ontberingen ; uw tranen
En wij, hoof ik u andermaal te vloeien ; gij zijt blootgesteld an onderhouden over oze smarten 2 plagerijen, 7tan kwelingen, aan las
Hot nationaal even ia onderbro- ter, misschien an vervolgiug ken ; onze fabrieken, onze werkhui- staet er niet tegen op, mort niet. zen, onze Uoogeacholen zijn geslo- Maar hoor ik niet uit uwe sebaten ; ounze Koning is fAwezig; dui ren eene stem opgaan, die zich tezendon jongeliugen en huievaders gen doze tal verzet ? Onmogelijk, zuebten in de gevangenissen in don spreekt die stem, bstaat het gevreemde of stellen ieder oogenblik luk in ontborirng en tranen I bun leven bloot op de slagrvelden ; Onmogeljk, wijue Brodersa? Maar, de huisvrouwen en de huismooders doet er dan do ervaring van op storten tranen ; en om de krn- Onzel Heer bedriegt niemand. achtige uitdrukking van Onzen H. Wanneer Hij ons de voorwaarVader Paus Bonedictus XV te be- den tot bet geluk opgeoft, dan is zigen, onoze ijden zijn met baat on het een geoofspunt, dat degene, moordlust goladen, die ze vervult, zker glukkig zijo
Welnu ja, mijne Broeders, Je ebris zal.
telijke nation lij ien, en het bloodi- Wel to versta-in, is er goen spraak ge treurspol van 1914-1915, wear van dit oppervlakkig genoegen. dat in zij de hoofdrollen vervullen, be een duizelig hoofd en en lichtznwijst eenmaal to meer, dat de Voor- -ig hart voor enige stonden in zienigheid, beslist, niet afwijkt van bet vermaak kunnen vinden. Neen; hare algemeene wet, near dewelke ik bedoel het innige geluk der ziel, bare gunatelingen een ereplants in dien volkomen vrede. wlke at de den lijdensstoet bekleeden. korstondige gevoelons overbeersebht,
En waarom, zult gij mij vragen, dit gestadig bezit van ous zelven, die soort hardnekkigheid om on dat eene oppervlakkige -emoede schuldigen te dozen lijden ? ,,Waar beweging noch de tand &SX tijds urn, mijo God, uw aanschijn ver- kunnen aantasten; kortorn, ik bedoel bergen, sprak Job, en met mij het eluk, dat het Evangelie en de handelen, also ik uw viland was? H. Ierk noemen : do euwige rust. Wat baat bet u, z66 op mij neer Niet allen zulben ons begrijpen, ik to storten, rampzalig boomblad, 'lat weet bet; daar zulen or zijn, die de wind afschudt, dorre stroohalm. in hun binnenste herhalen, wat ee. dion hij zonder moeite vervolgt 2' mnige kleinmoedigen van Chritus' (Job XIII, 24-25). lerlingen zeiden: ,,I)ie taal is vrij
Laat one zonder omwegeu tot u hard wie toch sou baar kurauenr spreken. Zegt toch niet : Waarom verdragen?" hijdon de christelijke nation, auge. Daar zullen er dan ziju, die wei zien zij christelijk zijn ? Zegt veeleer: geren ons te anhooren. Maar gij, One geliefd Belgeonland is christelijk, tenminate vurige zielen, die O. 11. het is christelijk in den grond, dat Jesus Christus misschien alreeds ge is overbekend, naar eeuwenlange vormd heeft in do school van de overlevering, is het zijner dan Diet tegenspoed en het ongeluk; gij die. waardig eene eereplaats op te ei- meer dan anderen ainds en janr schen op den Calvarieberg ? Veigeet armoede, angst -en rouw geleden gij, dat do Stichter der maatsechp- bebt; gij kloosterlingen, die door pi], waar wij trotsch zijn aan toe belofte u verbonden hebt om me: te hooren, een Gekruisigde is7? Weet meer getrouwhoid do bloedige spogij niet, dat Zijnoe Noeder, die do ren van don kruisweg to bewandezoete Jesus, ale mensch en als God, Ion; gi] vooral, priesters, zielenhrbeminde sooals nooit 66n goon zijn dors of opvoeders ounzer jogd, wier mooder bemind heeft van af den ending bet is aan de wereld het dageraad van baar moederschap, Evangelie te verkondigen, -Dniet een vernam, dat do Zoon, Dien Zij ter ontzout on naar den sm-ank der wereld zou brengen, het slachtoffer measchellijke lichtzinnigheid opge IoU wesen, door God verkoren om discht Evangelie, maar het ware,


E I


DI


C

strenge, manhaftige Evangelie van in slaagden kleine afdelingn over ) H. Jesus Christus, ,,DIle geboren do rivir to brngn, willen vrzwaren. is nit de Maagd Maria, Die geleden Von Hindenburg is bezig met hot heeft onder Pontius Pilatus, ge- aanleggen van spoorwegen in Koerkruist is, gestorven en begraven", land, wat er op wijst, dat hij opnieuw gij zult de keurbende uitmaken, door conceritratie van ovrmacht op waar bet Book der Macbabeors over 66n punt het Russische front hopt gewaagt on door wie hot heil van te doorbreken. En oognblik scheenr Israel moet bewerkt worden. do omtre-kIng bi Wilna to gluk ken, mar de Russische tegenaanval bij
De WhilterCampa~gn. Smorgon deed dit plan ineenstrten En sinddien hebbeo do frontaanvalVoorden estEuroosa Is ein i] Vidy, Posawy, Illlt on
Joor den Wsst-Europoaau Is do Schlock slebre tot root everliezon Russische ziel een gesloten book. gleid. Wei kennen we haar als en meng- Totdat de herfst kwam en met hem sel van hardhoid en sentimentaliteit, hot zwelln der rivieren, bet stijgeni aarzelende zwakheid on vasthoudende van het peil dor morassen. het onkracht, fatalisme en geloofsvertrou bruikbaar worden tier wegn. Reeds wen ; maar nimmer, tenzij bij toeval, lidde dit ongeroef, geaard met het voorsieo wij, West-Europeanen, wlke optreden der tusische vloot aan Russische eigenschap op bepaalde do kust der Golf van RI a, wier gebeurtenissen zal reageeren. ir'gang door Engelecho ondorzee rs Met deze onberekenbare egenschap word bewaakt, tot heot terugoemen pen der Russische ziel hebben do e t bo uitchtot tou vorbij groutste veidhoren alien tijden ken van bet ('itche front tot voorbi] alegromaskt enbinar teds k de linie Ragazzen, Anting, Kmmern. unis geankeanchrijt Pste es tot-En blermede Is tvens bet streven hun nadeol, chijft P. in Het a"" der Russen aangewezen. Zi willen
In 1700 vorsloog Karol XII met trachtei het IDuitsee front ergeos 8000 man hi] Varna 60.000 Russn. tusschen Olaj en Auting, 6f wl ten En0hi] sponte arn hot0RassebeNoordwesten van Smorgon t verlE er.ijNepntt-aover et R oschj broken. Hunnerzijds hebben zijb et, zgrNaon an n 1709.word tot duever echter nit verder kunnen zegenpralen ; maar in 1709 werd brengen dan tot plaatseljke en parhij bij Pultowa verpletterend ver tieele succesjes Dat hot, wanneer de slagen on bijna zijn geheel leger Rus straks In stat zal ziju nog gevangen genomen door denzelfden Reras in sid sa i n Peter den tinooto, dion hi] ween ens twee million man lden 9 jaar to vaon hbi] Varn met strijd to wrpn, niet anders zal schande overnladd. bEn en ew worden, is aan twijfel ondrhvig. later jooe Na pde 1 oaande Rus Vast staat echter, dat Koning siehe legrs ale kafvor den wind Winter zijn heerschrstaf, die in Rusvoor zichduit, am ten slotte tot land, en in Koerland niet het mist, den terugtocht gedwongen en tot vreeselijk kan drukken, begint to in Frankrijk zelf achtervolgd to zwaaien en dat do Rue in bor eon worden, nadat van de ,,grande ar- trouwen boudgenoat begroet. mI" sleebtH armzaligo oerblljfsols Net is de vraag, of de Ditsche wanon teruggekord. techniek on organisatie alle bewaren Duver word in dozen wereldoorlog z-1 kunnen overwinnon, wlk meter. eon dorgelijko ammokeor niet waar- dikke sneuwlagen an devoorziening genoueon, al zin doe groat schom der legers in den weg liggen ; maar melingen van den strujd aim hot het is g44n vraag, of de handaving Oostelik front wel woer do typiche hiunner iies in Rusland zal deni verschijnse froan hetowber ekeae Duitschers alleen reeds aan zieken verschijneelen van bet Onbokenbare ontzaglijke offers kosLen. uspisdobekarkter.van Gost-Pruison De Duitsche gnerale sta had zaker
en Gaici voigde ae ontruiming vsn zijo goede rdenen om v66r allies d gohoel Congres-Pleon on do groote vereeniging met bet Turksche leger terugtocht der Russiecho legers nasr na to strevon I hot thans bereikte front.
Is bet weden do psychlogische
factordie beworkte, dat, sinds hot t lit di dagen dir bzutntglng. bereiken van dit front, geen enkele
rioemenewaardige vooruitgang der Men schrijft van D Maasbode: ljuitechers on Oostenrijkers meer te Goehel Nederland wil, dat zinig vermolden Is ? wordt ongesprougen met do statsHot screen niet mogelijk, dat de duiten, dat toch wordt beuinigd Russen, as den grooten terugtocht, zooveel mgeli k in do uitgaven die met de doorbreking runner linien voor ons gemo ihseerd leger, want bij Gorliee ee aanvang nam en bun waar moten de mihoenen vandean al64un san gevangenen meer dan komen, die one leger kostI Ut le. een % milijoen man kootte, binnen deren book van 't vaderland weereen half jaar nog tot iets noemens- klinkt het wactword : Bzuiniwaardigs in stast zouden zijn. ging Weest toch zuinig I 't Kan
En t6ch waren me het. niet anders, of iedereen, die aan Hot Russische offensive san do het staatslaatje zit, wordt zuinig, Sereth, do Strypa en in Wolbyni ik sou haast zggen, krenterig. heeft dit even afdoende sangetoond Ten bewije hoet vlgnd: ale het taaie, niet to f oiken verzet, In en Noorbabantsch dorp, dat met den grooten strijd om reeds van den eersten dag der moWilna, tusschen do Njemen en de bilsatie gezegend met inkwartioring, golf van Riga eon sanvang nam. moeten, op hoog bevel van den
Eenigen ijd geleden vrklaarde kapitein, alle menschen, die sldamajoor Morath, de bekende militaire ten in kwatier hbbn, ledikanten, modewerker van bet ,,Berliner Ta alias ,,kribben", laten makn, zoogeblatt".: veel soldaten, zooveel stuks.
De Russon bieden taai verzet op De mnsehen voeren oogenblikkede 1ie Riga-)unaburg en ten Zu- ljk en stipt nit dat bevel. den daarvan. Mawn wij hebben Du Na eon maand, nu een week ofI naburg om strategische redenon noo- drie golden, vrtrokken alle soldadig, en daaroan zullen wi het, wat ten, e komen geen andere in bun bet ook moge kosten, krijgen. plants en dus......alle ,,kribben" nutDe verklaring van %I o r a t h ten teloos. Eon luitnant, bgaan met spijt is liunaburg echter nog steeds hoet lot van do menschen, die zoo'n z66r vast in Russische handed en groote onkosten total nutteloos ijn de Duitschers, naar bet schijnt, gmaakt hadden, wist er wel raad verder van de verovering verwijdrd op: Hij zou sommige van die,,kibdan toen Morath zijne uitspraak ben" aankoopen voor het leger. I deed. En wat Riga betreft staan de Hij komt bij demand, die 14 slDuitschers thans op hot naast bijge- daten in kwartior had, due ok de legen punt pl.m. 22 KM van doze eigonaar was van 14 kribbn enI groote Russische haven met de hier vaagt;. zeer breede Duna on de Tirul-moe- Hoeveol vor die kribbn?I rassen tusschen zich on bet begerde Jan: Een rij&daalder per stuk,I doel, on mooras- en boschterrein, luitenant.I door talloose gezwollen zijriviertjes Luitenant: Good, se zijn verkoct.I van de Aa doorsneden in bun rug Jan: Mag ik en schriftlijk beIn de laatste dagen zijn deRussen wijs van den verkoop en vooral ten Weston van Riga tot Ragazzen van den pij, luitenant, want an.I on Anting on ton Zuid-Westen tot ders weten we wel bij ondervindingE Olaj vonuitgednongen. boo 't later gat al er betald; Dit gedeelte van bet Russischefront mot wrden. ten Noorden der groote Pripet-moe Luitenant: Zker. (schrijft eon beI


rassen is thans wel bet meest be- wijo),9 langwekkend. Luitenant af Jan 't btwijs inI De vorm van dit front wijst da vestjeszakje.1
delijk uit, in welke richting het stre. Na drie agen.9 ven der beide partijon zich bewoegt Luitenant: Baas, ik kom de
-Sinds laugen tijd hebben de Duit kribben betalen.C
schers geweldige pogingen gedsan, Jan: Goed luitenant.1 aaovankelijk om het front ten Zuiden Luitenant telt in klinkende species
-an Dunaburg, later om dat ten drie gulden neor per krib. d Noord-Westen dezer stad en tusschen Jan kijkt, telt, veegt bet water de Aa en de Golf van Riga door e uit zijun ooged, kijkt en telt nag broken. Al deze pogingen hebben tot eons......Luitenant, dat is to veel,1 zeer kostbare mislukkingen geleid en ik heb die kribben verkocht voor t werdeu, na de groote Russisehe to een rijkedaalder per stuk, en u be-o genuanvallen ten Westen en ten Zuid taalt drie gulden.9 Weston van Postawy, die bij MuchI Luitenant: U krijgt drie gulden. d liski vooral tot nog al beteekenende Jan: Neen luttenant, die wil ik successen leidden, onlangs gestaski. Diet.V
Dit beteekent zeker geenezins, dIL Luitenant: Pak wat je krijgen ze ebeel zijn opgogeven. Hot schijit kan, ik betsal drie gulden. [ erder, dat de Duitschers hun dr:Ik Jan: Ik wil se niet, ik help 't a bij Friedrichetad, waar ze reeds san laud niet bestelen. w de Duna stasa en er herhaaldelijk Luitenant; U krijgt drie gulden, hi


wij hebben een uniformen prije be. verboden heilige ernst is en dat al paald. haar organen daartoe krachtig en
Jan: Ik wil eon rijksdaalder on onverbiddelijk sameuworken. Net is gean drie gulden. de hand van 66n regoerirng, die langs
Luitenant: Drie gulden of nietel de geheele grenslijn evoeld moet Jan: Dan waar niets. worden, niet hier en daar eon viAn.
Luitenant af. ger waar zich langs been last slippen.
Een uur later Jan en luitenant Hierover veel en luid te spreken in tegenwoordigheid van den beer heeft zija beiwaren. Maar geheel to burgomeester van het dorp op bet zwijgen kan niet good zijn. Een raadhuis. half woord moge zijn work doen.
Verhaal van Jan aan den burge.
meeeter over den vorkoop doer kib- us vurlezmn der oorlogvosreraden. iben, bet bewijsetoonend, door den
initenant gesbren, dat bet zoo De Amerikaansche general Francis is.
Lultenant: Burgemeester u zult V. Greene beeft oulangs to New-York me beter begrijpen, we hebben een in een redevoering eenige cijfers gouniformen prij en betalen per krib even onitrent do verliezen der oordrie gulden. iogvoerende partijen, welke minimumJan: Die mag ik niet nemen, cijers zijn, die, ,,meer dan verstan. want ik heb ze voor een rijksdaal. dig gissiogen zija." der verkocht. ij schat de verliezen dau ale volgt:
Luitenant: U krijgt drie gulden, Gedood. gewond. dat komt beter uit on dan teekent Groot BrittannW 86.000 251,000 u eon bewije, dat u drie gulden Frankrijk 400,000 700,000 gehad hebt.. Etusland 500,000 800,000
Jan: Gij zijt gek, niemand betaalt Itali 5,000 15,000 toch meer, dan hij schuldig is, Belgig 25,000 40,000 burgemeester, wat zegde gij nouw, Serviw 20,000 40,000 dat le mij 14 rijksdaalders geeft,
dan kan ie de rest bouden, se zIjn Totaal 1,086,000 1,846,000 niet meer waard.
Burgemeester: Ja, luitenant, dat Gedood. Gewond. begrijp ik toch ook niet. Groot Brittannli 55,000 382,000
Luitenant: Burgeneester, dat sit Frankrijk 300,000 1,400,000 In...... ja, dat jelui dat nu niet be Rusland 900,000 2,200,000 g ript. Italig 5,000 25 000
Jan: (met z,n twee handen in lielgib 15,000 80,000 zijn broeksakken zoo diep mogelijk) ServiW 10,000 70,000 Z66 heb ik 't nog nooit geboord.
Burgemeester: 't Is al to gek. Total 1,285,000 4,167,000 Maar wat n doet, Jan, neemt de Gedood. Gewond. drie gulden per krib......, bij wil I)uitechland 600,000 1,000,000 toch niet winder geven. Qostenrfik 400,000 700,000
Jan: Op uw verantwoording dan, Turki4e 30,000 80,000 Burgemeester. i ,0
Aarzelend strijkt hij de driemaal Totaal 1,030.000 1,780,000 veertien gulden op.
Vermist. Total.
lit t oreuli guvaar van buitschland 300,000 1,900,000 Oostenrijk 700,000 1,800,000
I smskkelen. Turkije 20,000 130,000

Onder dit opschrift betoogt de Totaal 1,020,000 3,830,000 ,Nieuwe Counrant", dat al wat rede. vG lijkor wiie mogelijk Is, am den Ult demo cifers van genorasi Greene smokkelbandei te betugelen, van blijkt alreeds, dat zifn becijeringen regeeingwege moot worde verricbt in elk geval niet tot den laatsten
En e se bijut ho or b d von- tijd loopen. 1iumers officieel is reeds scbillende esetreken aen do gel meegedeeld, dat de Britsee verliezeor held van toepassing nog al wat teo ongeveor eon ball mu0iloen bedragen, haperen en do noodige samenwerkiog on ontoveer 100,000 gee neuvelden tusechen den fiscus en de militaire onvaten. In eon i zonden sruk macht geenezins verzekerd to zijn Franseman doaFransece verliezen Voor het internationaal-economi reeds op 2,00000,oerwiev6r0000 scbej gevaar, dat bieruit voor ons gesneuvelden. De jongte Dui sche land kan voortvioeien, ulen do verlieslijsten kwamen alleen voor gn.Ho lijkt oneennodig badr Pruisen op eon totaalcijfer van meer ziju. Het lijki ons ODBOOdig aor dan twee million. hiermede na te jagen en a governo Heel veel waarde hebben dus, zegt van bevriende oorlogvoerenden --het,,Hbld.", blijkbaar de berckenjuhetzij san den Oost-, betzij aan den ge van geneiaal Greene rp hot West kant schrijven wlj niet. oogenblik niet Meer. Maar just Ma-ir een asndere vraag is, o Weiomdat zijn schattingen slechts mi voldoende wordt ingelen welke ver.n ma zija, hebben we se vermold. derfelijke moreele gevolgen do tegen- Zij toonen hoe vreeselijk de schatting
__ -_A g_


woordige toestand in sommige onser grensetreken medebrengt voor de bevolking en een deel van onze weermacht.
Wat wij van bier en daar vernemen laat ons niet toe te betwijfelen, dat op sammige posten san onse greens de bewakingsdienst aan mill. cios en landweermannen inkomsten oplevert, waarvan de aard en het bedrag niet valt to outkennen. Hier tegen moot sei kan met de uiterste gestrengheid worden opietreden ; een hoog legerbelang is asrmede gemoeid.
Het is niet voor niets, dat de grenswachtdienst, anders bij do min dere militairen nu niet jaist geliefd, in sommige fWreken in den laatbtetn tijd verdacht populair is geworden. Verkeerd is ook, dat hij niet soldzaam wordt waargenomen door landweermanneu, uit de streek zelve afkornstig, blj wie bet besef van schorpe controleplicht door plastselijke en familiogevoelens door vreeo voor latere represailles ook, wordt verzwakt. Het zijn maar gewone menschen, die bier aan sterke ver zookingen blootgestold worden; op het toeicht, waarmoe sij belast zijn, moot door hun superieuren scherp worden .... to ezien.
Elders is bet e landelijke bevol. king tegen walker bederf, doordat slj zich aan den winstgevenden smokkelhandel gaat wennen, met alle kracht moot worden gewaakt. Heele gezinnen wijdeo sich nan bet nieuwe ,,bedrijf" ; arbeiders laten bun work onverwacht In den steek, omdat mij met smokkelen grof geld kunnen verdienen; do beschouwing wint veld, dat bet hier een bijzondere produc tieve ,,werkverscbaffing" geldt, waar van het bij zoo gemakkelijke gelegenheid sonde sou sijn geen gebrulk te maken. fier drei t eon deel oner bevolking eon zedlijk verval, waarvan de gevolgen nog lang na den oorlog zullen nawerken. Al was het alleen maar om dat verlies van volkskracht to voorko. men, is strenge uitoefening van eag noodsakelik. Zoowel do bevolking le de sold at aan de grenzen moot weten, dat bet do averheld met do iandhaviog van haar uitgevaardigde


in nenschenlevens en bloed is die doze wereldoorlog der weuschheid oplegt.

Ride van Churchill.

Winston Churchill voerde onlangs in bet Britsche parlenient bet wood. nopeus zija ontslagneming ale minis ter. Hij verklaarde volkomen vol daan to zijn. Hij zal zijn loopbaan voortzetten in een anderen vorm, n.l. in den militairen dienst in plants van in den politieken dienst. Hij voegde hierasn toe, dat hi niet pero0,nlijkdverantwoordlijk was voor do expeditie near Antwerpen, wolke te laat kwaw. De rechtvaardiging van zijn verantwoordelijkheil .ak ren opzicbte van den zeeslag hi Coronel sal volkomen zijn, indien alle documenten openbaar sullen zijn gemsak t.
Vauntgaande ootkende Churchill met betiiheld de bewering, dathi] de beslissing der raadgevers van bet micisterie van marine had verworpen ten aanzien van de 3 cruisers, die in de Noordzee uijo verloren gegaan.
Sprokende over do Dardanel len ver. klaarde Churebil, dat de onderneming door degroote massa werd ondersteund. Bj alle daden zijner politiek on silo plannen, die hij antwanpen had evenais alo oorlogsdadon,rdie hi] gedurende zijun ministerechap had ten uitvoer gebegd, was daarbij geen enkele, die niet door den eersten Zeelord schriftelijk was goedgekeurd.
Omtrent do taekomst oiethi zie optimistisch alt. TenwijI do mscbt van Doitachland vermindert, wordt Engeland als mogendhoid voort durendsterker Doze carpagnetvan 1915 had In hot toeken gostean van het tekort aan munitie; daaram moot do camp no van 1916t in bet nadeel van Ilultechland eindigen door zijn tekort san man-C schappen. Engeland is de reserve in de zaak der geallieerden en de tijd is than gekomen, dat dezoe re serve geheel in do schaal moot wor. den geworpon, zeide Churchill.


Konng Albert ziek.


fetelgi~che orlogscorrespondent van ,,De Tijd" berict : Hot bare krijgemanslevez. do groote vermoeienissen en ontberia. gen, de ernstige slagen, die Blgie en zijo vorstenhuis troffen, hbben het herstel van Koning Albert iet anaangretast goisten. Lang bleef do fere vorst do ongeknakte, onbuig. zamo, statige fguur, zoas ieder die bewonde. Maar i de laatste dagen was het. voor iin omgoving goon geheim meer, dat de Koning lijdende was. Thans hebben de zik. teverschijnselon zich duidelijk geopenbaard on blijkL d Koning to ljden aan een harduekkige maagriekto, die hem veel pijn veroorzaakt, btm geregelde voedselopuame verbidert en 't gestel ondermijnt. De toestand is ehter gelukklg niet zorgwekkend en alsnog niet ernstig. Pe genees. heer n open op spoedig ageheel hors tel.

Mist Signalen.

New York.-Prof. A. G. Webster van do Clark Academie van Worcester, Mass heeft in eene rede voor do vergadering van de Academie van Wetenschappen modedeelingen gedaan over en instru. ment dat hij vervaardigd had, dat de richting aaugif van mistsignalen en dat naar hij verwacht hot rei zen op zee van een der rootsto verschrikkingen zal bevrijden. Jaren lang beeft prof. Webster proeven genomen met Fille soorten ge. luidgolven en hij deed nu mededeelingen over zijn work met betrekking tot de standard geluiden voor mist hoorns en de outwikkeliug van eon instrument dat in staat is de plants der signalen to bpa. len. Het standaardgelui'I dit hij hoopt dat door de zeevaart zal worden aahigenomen, voor zoover bet mistAignalen betreft, wordt go. vorind door middel van een stem. vork, die zoodanig ingericht is, dat zij in eon klankopvanger klinkt door middel van een electrischen stroom. Het omvangapparaat bestaat uit kegelvormige hoornms, die in paren geplaazst warden met de nauwe einden to zamen Een spiegel die met het opvangapparnat verbonden is, toont aan, door middel van lighten duarbinnen, do riehting waaruit de signaledn komn. Tot duever hobben de zelieden niet tor binnen een grens van 45 gra. den kunnen bepalen uit welke richting mistsisnalen komen.
Ie ramp wa'rin de Empress of Ireland zonk op do kust van Canada, ongeveer twee jaren geleden, was to wijten aan de loodsen an boord van dit schip en hot schip waarwede zij in botsing kwam, doordat zij in de mist in verkeerde richting staurden. Indien zij geleid waren geworden door zulk een instrument, souden do loodsen juist hebben geweton hoe zij moesten sturen en de aanvaring, die aan 1,200 mensehen ht lve3n kost. te, zou gemakkelik vesmede rzij.

Sproken met ParUs.
0
Toen John J. Carty, hood ingenieur van de Ame ican Telephone on Telegraph company mededeel. de dat nen op don 29Oen September een succesvolle proef had genomen wet den draadloozo tele. pil-on door van Arlington. Va., to spreken met Mare Island PanamA, San Diego en Honolulu, deelde hi tevens mede dat het verkregen sue. ces do mogelijkheid aantoonde van trans-Atlantische draadlooze telphonie van Washintou of New York naar London, Parijs of andere Europeesche steden. Hij verklaarde dat, als bet niet was door den oorlog, de trans-Atlantiache draad. looze tolepboonverbinding reeeds eerder dan di met Honolulu zon zijn tot stand gebracht. Toch is do draudlooze teephonie over den Atlantischen oceaan reeds een volbrachte zaak Men hoorde op den EiffeltIoren to Parijs het gesprek dat van Arlington, Va, ge voerd word.


Toen Mr. Carty's ingenieurs het werk van de proeven wet do draadlooe telephoon over langen afstand begounen werden personen niet alleei naar Panama, San Diege, Mare Island en Hono-lulu gezonden doch gingen er ook twee naar Parijs. Van het Fransebe gouvernement kregen zij onmiddellijk toestemming om zich op den Eiffeltoren aldaar in te richten. En toon werd [net succes de menscherijke stem van Arlington naar Parijs overgebracht en konden de persouen op den Eiffeltoren doi. delijk het gesprek volgen. In dozen tijd van wondervolle dingen, die door de wetenschap wor. den tot stand gebracht, behooren de aatste proefoemingen met de draadooze telephoon zeker wel tot de merkwaardigste,

Do Belgen.

Een lezer van ,,Vrj iBelgi" deelt in het blad zijn bevindingen mede, die hij achter bet (Belg'sclhe) front heeft opgedaan :
Bet doet goed aan bet hart. hIS wij zien hoe onze wide zoowel al jouge soldaten, die Da zoovele maan den ondergrondsch verblijf afo deU boorden van den Yser, eeus in rust' komen achter het front, stoeier. kunnen als jongens, die zich gedurende de speeluren in den schooltijd ver make met alley snaaksche spelen Wij zagen ze aldus op eon gelffnproviseerd oefenduigspleireen woide in een Fransehe gemeente, waar zij, tot tijdverdrijf, eenige uurtjes wapenoefeining kwamen doen, doch na en. kele minuten geoefend to bebben, ,,repos" kregen van hun overste. Het is alsdan, dat men best bemerken kan, hoe de goede geest hen bezielt en hun moralaa" onaungetast blijft.
Speleri met den bal, springen, loopen, tuimelpertpn make, in 6a woord, allies wat aan onze kinderjaren herinnert, en danrbij praten en lachen, d, t men tiet zoU WadLen, dat het vcor hen oorlog is.
's Avonds zingen zij.
Niet meer ns vroeger Eijn het schui. ne straatliedjes. Neon, bet zijn nu vaderlandsche zangen, die wij bier op Franschen bodem in bet Vlaamsch hooren klinken olet zij ,,lDe Vlaam. sche Leeuw", ,,Branbangonne" ,,Ar teveldelied en ook nog wel oorlogs. liederen, door onze jongens zelf in do loopgraven gedicht en die in dozen tijd nogal menigvuldig zijn.
Anders is bet, ols zij het hebben over ,,don hutch"....... dan gnat het blood aan 't koken en spreekt uit den blik de vastberaddnheid,
Allen, zonder onderscheid, zijn vast overtuigd van de overwinning, en niets z10 hun to lastig of to zwaar zijn om dit deel to bereiken.


Berichteo uit de KOnie.


9. .


Hoag Dezeek.

Woensdag middag bracht rd Hoog Ed. Gestr. Heer Gouverneup Mr. Ta NUYENS, vergezeld van zijn militairen adjudant de Wel. Ed. Gostr. Heer H. do Vries, een be. zoek abn het Melaatscbet-Gesticbt Zaquito.

Vlatatlereta.

Dinsdag middag 4 uur Is de Apostolisch Vicaris Mgr. M. G. Vuylsteke, vergezeld van zijo Secretaris Pater R. J. C. Wahln en den In. spocteur van het Katholiek Onder. wijs den Eerw. frater Radulfus met de Eaehle naar de Bovenwindsche Eilanden vertrokken. Ook 4 Eerw. Fraters en 6 Eerwaarde Zusters maakten die ris tot Bonaire mode, om dahr de volgende week het nieuwe schooljaar te openen. Woens. dag morgen ten 9 uur kwam do Ea4lle op Bonaire aan en zette dien zelfden middag ten 2 uur do reis naar St. Martin voort.

Welkom. s

Gistdon morgen zijn met do 4 lombia, bet uieuwe stoomsehip de K. W. 1. M., de Eerw. Paters omi[icatin, GABRIEL MURK on n sIERO NIMUs JANSENIS on do Eorw. Zusters Dorniaicanessen PULCHERIA. ANDREA Pe MATIHIA na een vrij voorsp6edige roe in bobouden weistand op CuraSao angekomen. Aan allen won. seen wij een hartelijk welkom en een vruchtbaar arbeidsveld in oze missie.I
In het Kaiuaal word do Columbia reeds den 2en dag der reis door een ENugelsche .politieboot aangehouden en n'xar do scheepepapioren gevraagd. Dat oponthoud duurde drie dagen. Bij Quessant kwain een Fransche torpedojager naar het doel van do reis vrngen. Doze echter stelde zich terstond met het antwoord tevreden.
Ouze Drzaalooze.
Do leerling-relegrafisten, opgeleid door den Heer E. Molenkamp heb Lon de vorige week hun theoretisech en practisch examen van hulpseiner afgelegd. Geslaagd zijn de HeerenI JOzEF Z. HERMANS, CARLITO JULIAO, PEDRO A. SIMON, PEDRO J. FRIGERIO en MIRTO HENIQUEZ. Aan allen onze gelukwenschen.j De Heer JozEF Z. HERMANS isI


reeds benoemd tot Chef van het Do beer ". J. Vooren is op zijn huipstation Bonaireo en Diirdag verzoek eervol ontheven van de met do Estelle naar zijn nieuwe function van conservator van do staudplJAats vertrokken. permanente tca o'mstelling, tevenis koloniatl. on schmolmuseum, en de
S. S. ,,Veuezula". heer L. W. van Eps is tijulelijk be last Wet die function.
liezer. morgei is het Venez. S. S. lie hulpbrievenbesteller alhier Jo ,.Ve'ezue ir" binnegerloo z. i van zef Z. HermLn4 is eervol ontheven \laracaibo. 0' bin n g o I Im V D uit die functie en beuoem d tot
\Iaacab.'n "en nnwdd'tg ver- boofd vtui de post vent' 11-widlootrekt 't S S. weer na'ir dozolde ha- t telografie op Bonaire; do chef ven. Aanstande ZAterdatg 8Jan,
komnt waurscijlijk her Fninsch S van het station voor D.T. op Bo k ,,VenWzues~l)a" het aa ins naire J. W. Peiliker is eervol uit die S ,Ven3zula"bier 111van 12ibetrekking ontheven en beoemd
Euf .tot seiner ispe kiasse op den post voor I).T. op Curagao.
Ecuador. De heer Mordy S. L. Maduro is afgetreden als lid der schoolcommis
Dit nieuwe stoomschip van de sie van Curag o, aan wien dank is K. W. I. M., dat bet laatste is van betuigd voor de door hem alsz ooda het driestel Venezuela, Colombia en ig bewozen diensten; en de hoer Ecuador, bestemd van de nieuwe lijo S. M. L Maduro is benoerud tot. B. voor de vaart Amsterdam-Colon. lid van die cowissie. zal voorloopig nog wel niet hier De tweede hulpbrievenbesteller E. komen. Bet vaart nu als vracht duardo U. Fray is benoemd Lot schip op Buenos Aires, om graan hulpbrievenbesteller alhier, ea Humvoor de regeering aan te voeren. berto de Jongh is benoemd tot tweeden hulpbrievenbesteller.
De Colombia. Hot lid van bet Rof van Justitie in deze kolonie Mr. C. S. Gorsira
Eon mooi drie-deksschip.Nt is voor den tijd van twee jaren En nooie drije dhip. Niot wat benoemd tot Rechter-comissaris be men noemt eon dri]vend zepaleis last met de instructie van strafzadoch ecbt Hollandsecheonvoudig, ken hi] geo ld Hlot. chique en sober versierd. Ingericht kio bira ker naar de eischen des Lijds en ruim. De aspirant-tlerk A. W. de H aOntler 't booten dek. bovindt zic seth, werKlizaam ton kautore van
't pomende-dk me eenflin e ue Kolorlialen ontvanger, h3 naar 't prornonado-dek met eon flinke de gouvernoments-secreuarie overruimte om te loopen1 waard dodek- p go ewplyeerdo stolen staan. Gehoel &an do ach. Flaatst en de geemployeerde eJ. terzijde bovindt zich 't beeren rook. mentsSecretariknaarhote. kautoor salon en voorop onder do koebrug va d e o naanbOt, aner 't danssalon, die beide flink ruim vanD eiKoloialen Ontvnger, zijn en beide in donk- re kleuren go- De tijdelijke opzichter bij bet Dezijnend, bip in donkeror.iouron partement van Openbare Werken stoffpord, bruinplucho in leer. Aan j C. Groenondijk is oorvol outhoven de achterzijde van bet heorenrook- nIt diedunctie. salon heeft men een beschut zit-je
voor de liefblibers, die een ruim uit- PosterUen. zicht willen hebben op 't kielzog.
't Damessalon ziet door eon wljde, Liftt van onafgehaalde en onbmtelhaar mooi gedecoreerde opening, die veel bevonden brieven heeft van eene rotonde, uit beneden
in deo eetzaal, die strong in stijl ge. A. R. Alfrep, Felicia DomInges, Sartfina meubeld met moone stoeltjes var, de Yeso. Carmen de Haseth. Hotel del groen pluche ruirnte biedt voor im. Comerctal, Elisa Ocho. Franco, Edwin
Warren Guyol, Julia C. [lenriques Wille 100 personen aan t wee lange tafels Hoop. Atalla Inlas Ambrosina La Crus, en torzijde en in het middenpad Arnol Marten, Mercelita Pletersz, Adelina kleinere, elk van 5 personen. Pinedo, G. A. Roosburgh, Julian Rovina,
Do buton' e flijn"''Carmen Raven, Anita Roteatam L. M.
Do btton z io w at e no om lj ", Sedwick (2], A. J. SenIor & Co.J Natalia elk, voor twee porsonen, met al do VICO, J000 A. Weihonas.: :ommoditeiten, die de oerste kiasse Aangeteekende stukken: Isabel de Pocastoomers blelen. 't Gerieftlijke ervan terra, E. A. J. Joubert (2) ; theodora i I ook, dat to paarsgewz met kwerken : Oscar Dittmar, C. D. Henelkaar in verbinding staan. riquez & Co., Lawrence, Import Co., Fr.
Lavatoires vindt men vele tusschen Schmidt. de button in.
De wanden der gangen zijn met Persnas Delicada:, matgrijs zeildoek bebangen.
Natuurlijk is het geheele schip
electrisch voricht on vindt men over- Lab personae faca4 quo faltan de al, in salons, en in de hutten ,lans" fuerzas i vigor, em prendimiento, etc., die de temperatnur tussehendeks ballarhn i en aEmal si6n de Scott genietbaar maken, eveneens in de un auxiliar ideal y efilca para ad. hutten. uirir plena salud. Lieva. nutricin I todas partes del organimo, san.
Opsnbaar OndrwUs. gre, nervios, musculos, etc. Es en realidad un gran t6,ico:
,,En mi prActica he obtenido siem.
Voor- don hoer J. B. Prince was pre brillantes resultados con la combet det 24sten. December de lasatste binaci6n feliz titulada ,,Emulsi6on do dag, dat hij als onderwijzer voor Scott," y so explica tal efecto, pues de klasse stond, na ruirn 55 jaren ella iDe la acei6n t4nica de los hi bij het qoderwije te zijo werkzaam pofosfitos con la eminentemente nu. gowoert. tritiva del aceite do, hfgadc de ba.
Verschillwakde onderwijzers warren calao. Asi es que ,un organismo daaromtgentwaalf uur in de Emma- debilitado se beneficia de modo rAschool bijeen gekomen om bun oud pido al tomarla." Dr. Rafael Je. sten coliega op dozen dog to huldigen lambi, Caracas, Venezuela. 2


In en MUIOOe rede schetste de heer Van Eps de verdiensten van den beer Prince en overhandigde hem, namejns vele der onderwijzere sen en onderwijzers, een prachtfoto van leerlirigen m personeel der Em. maschool.
Moge bet den beer Prince gegeven uijq nog vele jaren van wel verdieude rust to genieten.

Auto Ongeluk op Aruba.

[it Aruba schrijft men, ons dat op Keretdag, 's avonds, tegen 8 uur, een zekere Rafael Lopes door eene auto, op den hoek van de Hendrikstraat naar de Nasaustraat, word over. reden, met het ot gelukkig gevolg dat de overredene zijn been brak.
lie inan word terstond naar buis gedragen, waar dedokter bet gebroken been spalkte.
Dit is bet eerste auro-ongeluk op Aruba.

Offlcleele Derichten.
Aan den wijkmeestar van de vijfde wijk alhier C. F. Muskus is op zijn verzoek eervoel ontslag veleen dmet dankbetuiging voor de doo.r hem als zoodanig bewezen diensten en de beer B. E. van der Veen Zeppenfeldt is in diens plaate benoemd.
Aan den Directeur van bet krankzinnigen- en leprozengesticht albier R. J. C. Wahlen is ow gewichtige redenen twee manoden verlof verleend on de R K. Geestelijke van den 2n. rang P. Euwens is belast met die function.
Carel L. van der ien is eervol ontheven van de betrekking van hulp seiner bij den seinpost op het fort Nassau, en in diens plants is benoemd Chevalier Croes.


DE OORiLOG.


Ar

rMw T,

I t ?i


z ag i ,:cque t F1n i'ac-n ttraen Jos ricos que; :bres.


Toda persona que tenga la nenor propenirn d debilidad pulmonar, .nflaquecimiento,
anemia, nocesiga tomcar la
[ifsi deUtScoff


I


(de Acite puro de Higado de Bacalao con Hipofoafitos.)


Podmr-.?,a en sus efectos.


Buena en toda 6poca del aflo.
_ __


HAVEN-NIEU--S VAN 25 DEC. 8 JAN.


Kapitein Aankomst


A Johanson P W Johnson i W Goodman G D Nieman A -lohanson (4 W Goodman s Morriwi P E v d Eat A .Iohanson A Jlohanson S S Morris
H Hichborn A A Focker


Nilson
0 Comer


22
30
22 .,
29 ,, 29
1 Jan 5 .,
3
5 ,,
6 8 ,,

27 Dec
29


van


La Guayra Maracaibo New Yark Amsterdam Maracaibo
La Guaira Maracaibo New York Maracaibo La Guayra
Maracaibo New-York Amsterdam


Norfolk Liverpool


Vertrek


23
23 23
1 30
29
1 vp
3
(S
6
9


J an .Jan


? Dec 31 ,,


Shill


Merida MaraCAibo Philadelphia Colombia
Aferida Phiadelphia Zulis fan ran Nassau Alerida
Aferida Zuia Caracas
Fortuna


Tabor Merchant


uaar


Maraeaibo New York La (iuayra New-York
-0 aracoteo New-York New-York New-York La (uayra Maracalbo New-York La Guayra New York


Cuba
Pto Colomutila


Schooners Aankoumt van Schoeners Vertrek naar
MR!.


Sirens H Rita otalia Nib H Presidente C Gacela 14 Alix H Ann Sofia V Brion H
Refugio H Abeona H


125 28
29 28 29 29 29 29 29 30


Dec'',


Maraalbo M aracaibo
Bonaire Rio Hacha Maracalbo Maracalbo Maraealba Maracaibo Aruba Maracaibo


Clici a V Siren E&telle H Maria Refugio


17
8 28 80


,


Maracaibo
Maracibo lil. Parlovento
Marcaulo Arula


Tot nog toe is hot gezamelijk op.
treden der Verbondon Mogeudhoden
in den Balkan vrijwel een fiasco
geweest. In London, Parije, Petro- even groot leger bij Odessa on Is stammen tot opstand zijn gekonen. grad en Rome is men het volkomen mA'l voor dat doel samengetrokken. Servi schijnt uitgeput e- de hoop eens, dat er iete moet gedaan wor- Zoowel de kwestie van bet santal allengs op te geven. De vorige week don. Doeh dat is vlugger gezed dan soldaten, als van do munitie is reeds is de Staatskas met 18 millioen uitgevoerd. De Engeleche blaien be opgelost. Blijft nog alleen het traum- francs. reeds naar M rseille in veiligrekenen, dat er voor een oleuw offen port en do ontacheping to regelen. heid gebracht., en op Kerstdtg is de slef in den Balkan minstens een Zooveel schijot echter wel zeker, oude Servische koning Peter met milljoen soldaten naar Salonika dient dat dit groot offensive der geallieer. een Italiaansch oorlogsehip te Bringezonden to worden. den in den Balkan riet voor bet disi aan wal gezet
Do Times is van oordel, dat do begin der lente kan verwacht wor- In de andere landen duurt de strijd vier Verbonden Mogendheden best den. Daarom vreezen wij, dan ook voort, zonder evenwel nieuwe goin stant sijo, ook sonder dat de ditmaal weer do Verbonden Mogend- ztchtspunten sae to biederl. actie tegen de Dardanellen or schade heden to Isat sullen komen en dan de onder hoeft to lijdon, om binnen eon eigenlijke strijd weer naar elders zrtl maand tijde met een leger van een verplaatst sijn.
million man Bulgarije on Turkije Reeds nu stnat een leger var l binnen te vallen. 100.000 Turken wonder het. oppeiHot eenig bezwaar is hot trans- bevel van den Duitschen general
port van die enorme menschenmassa. Trussomer to Jerusalem '6rijdvaar Caranza door do V. S. erkend. Doch ook dat lezwaar is wel te bo- dig, om Egypte binnen to valley von to komen, als men in sanrer- Met man en macht wordt er door Do wantoestanden In Meico. king neemt, dat in het begin van Duitechers en Turken gewerkt aan den oorlog Frankrijk al1a6 in eon eon spoorweg van Damascus eaar et besluit, dat de Vereenigde week tide 100.000 soldaten met hun den Sinal, die hen in staat zal stellen, Staten en eenige Zuid-Aomerikaansehe complete artillerie van Afrika naar om tegen Februari een leger vain republieken genomen hebbeUrn (Ale Marseille verecheepte. eon half millioen soldaten op de regeering van Caranzi als ,,Gobierno Bovendien stast (lit aantal sol. grens van Egypte bijeen to brengen. do facto" to -erkennen, za! tvE-licht date reeds voor dose expeditie be- Steeds meer komt Duitschland ziju tot eon der voorniAamete feiten der schikbaar, want Italie heeft reeds doel naderbij, om zijo do)dvijand Mexicaansche geschiedenis moetea 150.000 man op 48 uur afstands Engeland in zijn aostbare kolonies gerekend worden ; de Mexicaansche van de haven van Salonika en m66r to treffen. Donkere wolken pakken jeugd heeft in de toekomst nog een dan 500.000 in de buurt van zich daar in bet Oosten samen. datum meer te onthouden. Brindiel en Tarento recht tegenover Naar verluidt zou de onverwachte Mogeliik is bet, dat de regeering Albania. Engeland kan nog over een reis van Lord Kitchener naar den vin Wilson eon nleunwen flater lgaan ontzaggelijko troepenmacht in het Balkan, niet zoozeer de Balkan,heeft, door eon partij to erkennon, Oosten beschikken, Frankrijk even. maar veeleer Britech Indi8 tot doel die, alhoewel verreweg da machtigste eons. Ruland heeft reeds lang eon bebben, waar verschillende Indische toch door het meerendeel der bevol.'

king noch gewild wordt, noch gwild eon Dominercaoer-geetelijke ontdekt Binen enige weken wrden de kAn zijn, daar do welgesinden, 60 bad bij bet leggen van dynamiet- Iieuwe biljetten verwacbt, die in de doze sijn or genoeg, Villa beshouwen patronen op de rails. Men vrgat Ver. Staten gemaakt wrden en, ales eon bandiet onder roovero, Zapata either te meldn, hoe of doze heette van watermark vorzien, de noodials een roover onder bandieten. Nu en waar hij naAr togebract was. g gar;wtie biden tegn vervalis weliswaar bet grootete deel van Ieeft men bet in andere landen wel sching. De oorpronelijke bdoebet iad onder hersechappij van de eans over de ,,boosheid der Jesulten," ling heette to sijo om do oud lIaaten, maar men vergete hirbij hier moeten moor in het bijzouder voor niuwe in to wiselen, dock niet, dat bet feitelijk nergens velig de Lowuinic en bet otitgelden, die bier word ten seerste gevreed, dat is, daar roovers, die ich Zapatisten de wlvaart der republiek bedreigen op zekeren dag alle in ombaop noemen, overal buizen en bovendien en shpelouze naeten bezorgen aan zijude biljtte ongldig wrden ver. vole Caranziften het verschil tus- de gouvernurs der staten. kiaard, of dat er en decret geschen bet mijrx en dijn niet geheel 1,watst ie ik nog een stuk, warin publicerd wordt, warbi doze eon duidelljk is. Dat er nog zoovele de schrijver, ,,een bljzondr vrind sekre waarde krijgen tegenovr de Zapatisten huizen in streken, die der jeugd," beweerde, dat feitlijk nieuwe b.V ale 4 tot 1. Tot de sinds lang onder de Caransiston tegenover elken geestolijke eon onder. laagste praktijken neemt men sijn staan, behoeft geon verwondering to wijzr moest wezn om de knderen toevlucht om do emissiebanken, nog baren. Bet gebled is zoo ultgestrekt, to wijzn op bet oninnige en het ult den tijd van Porfiro Dia daen de schuilboeken sijn zoo velvul- nuttelooze van het naar do kerk terend, to doen failleeren kennelijk dig, dat uitdelgng van die bnde gaan; bet zou veol beter zijo van met het doel om self eon bank op eono onmogelijkheid lijkt. Er zij do kerken volksbibliotheken, scholen to richten on zoo met vole handen onder die Zapatisten ook wel lui, of desnoode stailen te maken. Zon do vructen t plukkn van jarn die men nu eigenlijk niet met den hem misSchion een Fransech schot- revlutie. naam roovers betitelen mag. En schriftje in handen gekomen zijn? Do Maasbode. groep Caransisten dringt en hacienda leeft de gestelijk boid niets mie. binnen, doodt den eigenar on steelt d reven, diai zijo hot do vreemdelin- Terklialiga vt Mc. Ina. al bet vee. De zool s, in woede ont. gen, die er van langs krijgen, en stoken, grijpen bet geweer en begin- wordt ens, ten overvloede, op g. nen een guerilla-oorlog, waarvoor wezen, dtt zij bier nietste vrtellen Do bladen publineern eon lang inhet land zich zoo bi uitstek leent. hebben. want warbeid is het, dat terview van Mc. Kenna met den corIs bet nu heelemaal kwalijl to nemon? onder Poririo liazs eon vremdeling respondent van de ,,New-York TribuEr gaan verhalen round van ban- weer was dn en Mexicaan en dat ne .noen loop van her ,onderhoud dieten, die eon trin opbliezen, nn de niet-Mexicaoec zeer op hewtge. l einancieele retaioes van ons land er zich in bet openbaar op broem stell waren, omdat hi hen voortrok.Ipl den bun vaderland met dit work to )auk zij de bakschheid on de onkund moeten en der groote factoren zijun dienen daar, volgens bun zeggen, der meeste Mexicanen is de handel waarvan ten sott het succes sald alles geoorloofd is tegen degenen, eu de industrie voor eon grot dool abangen liedtotate neweri eke mor die zoovele schelmenstreken op bun in de handen van -rreeniden ; i] de derheid van deo naonlijko bevolking geweten hebben en zich zoo hellig vremdelingen hbben veel inlandsch dr goallierdeo.ven die dor vi en onsechuldig mogelijk trachten voor ersonee en staan dikwijla aan bet anden is overwldigend. aar do but. to dozen, druk schermend met do oofd van zuiver national onderne- tengewon dkobtou owonoze man non woorden, vrijhoid en democratic. En mingen, welke plats zij zich hebben n die der boodgenooten older de verbalen do Moxicanen soo' n gechie weten te ververen 6n door bun wains to budn moetenIn belang.t denis, dan schitteren hun oogen en kenuIs van vremde talen 6n door rljko mate godragen wordon door glaan zIj zich vol vuur op do borst bun arbeidzautnheld. En dnkt u nu Engeland.' bij de gedacbte aan hot hedhaftig denzolfden toestand eons In, sooalsL ang echter voor England to kort optreden van bun ladgenoot. Villa hij in ons land zou wesen, ale silo krijgt San Feld, zal het menaschenis wonder alle opzichten eon bandit, takken van bandel en bedrij wonder Eatrialdin iuishliand uitgput d iemand, die in vroegere jaren beslist betaur van vreemden stonden, war zij o owdo loges hto radhaven. ( naam sou gemaakt hebbea ale ,,vo de regering niets over to zggen lultebland beft bt erst alzijo leur des grands chemins," maar toch had, en die zich bovndien smaeond oetcdevn opgoropn en onlang zij er genoeg Mexicanen, die vol over ons uitlieten? De vrijheidle eoftrhot %al@ banoenonder do vs bewondering voor ziju daden sijn, vnde Mexicaan gvoelt wel degelijk pens geroepfe, dio byeo den miliopenlijk vorkondigen, dat do Vilisten den druk van buitenaf op zijo v eleeti d uijo.LDe permanent. do dapperste soldaten zjn on schelden drland uitgeoefeud. Maar in plate vrliadn der ?uitdcbers bedran op do Zapatisten, die meer In het van steu" te zoeken ondr elkaar ifemiddldpermaad nat ider donker werken on slechts deckon en to overwegen wt eon onderwijser thSO 2W, mnmen son bino ma. ; aan roof on plundering onder de in en hboe betemd voor de jeugd, lang kuinschlnon berekenn hoe-an lagDuiteeland den strijd iog kan 'w
gunstigste omstandigheden. enige jereu geleden, schreef : ,,Alle voortzetten,0
De toekomst zal echter moeten Mexicanen bminnen elkasar, omdat Wat Is do poaltie san de ande- d aantoonen, of Carana, vorsokerd alien sicl veroenlgd gevoolen door rn kant. Wj wilden de vrjheid der van den Steun der Ver. Staten! het dezelfde hrinnringen ; allen bmin- see bandhavon on dat doe! is be- C land tot rust kan brengen. Villa nen wij Cauhtemoc on Hidalgo; reakt. Bi] het begin van doe oorlog g zal nu waarschijnlijk kap op kap alen wonshen dat Mexico lve en konden wij abteg 160.000 mao near krijgen, daar hij geen vuurwapenen alien moeten deugdzaam zijn opdat button zm nden, than m bedraagt dat en kogels meer sal kunnen bekomen, ons land geerd weze, seken zi gets! reeds milioonen. en waarschijolik met medenoming door niji verblind, twist onderelkaar Mijn task Is hot de dnanciole d van sooveel geld als mogelijk is, in dooden bun poitieke tegenetander igentwek I' oor degele d de Staten een good heenkomen o onbarinhartg es vrlaon 't laud zorgen, we ke wj vor do gheele ken, waar hi] met Huerta kan gaa tot 'n vasastast van de er..Staten, entento dragon1 tden w e to re. treuren over de wiselvalligheden van welke bet land noodig hobben &isen. En hoe t obben i] dse tak 0 afz tg bie v or dhoben a ig v lb a ht on ] ar g le eevn bet leven. Moelijker wordt bet work afsetgebiedvoord indutie en ow t? eD aar g k henbvro met de Zapatisten, want dose sitten de vle grondtoffen die de rijk g. m ijo oorgalger eon jaarlikech b be In waarheid overal, en zi] zullen nog zegnde Mexiaanche bodem levert. gpds-verbooging van 6i million fi wel heel wat vernield bobben, voor. Den laateten tt d zija de moeilijk pond op begroTang, de 200 million dat de laatste verdwenen is. heden met bet gld nog toegenomen. pond bedroog. Than bobbon wij eon
Als eon bewije voor bun optreden Zooals wellicht bekend, gal ed wergalooze verooging van inkoms. d, dieno nog, dat tekens de treinver. partijleder bijetten nit, die tang.e angen 0 uit, dielong elstngon.
bindingen verbrokon zijn en het rei. zawerhand al het goud- en zilvrgeld Oe yolk was niet winder odelma. g sen bier waaghalserij to noemen is aan den omloop onttrokke, doordat dsg b" w i brin d g onder deze omatandigheden. Door de kors van dose biljetten a mar dge e dgoejweknnoo dwardo treinongelukken Is het aantal lager wrd, zodat op het oogeg. om onse tigen oorlogkosten o n die r locomotieven en wagons seer inge. blik eon VillabIljet zoo winig waard der gO allieerden te dekken n di krom pn, mar verwacht mag war- geworden is, dat men al het donk. dor gatrder todekken, dW den dat de Ver. Staten spoedig voor beeld geopperd heft eon part. it. Gold word or golden, snderd sanlevering van materaal sullensorg te voeren nar Europa om % ar olten sander onwettige mtho d dragon, waarbij de industrie der al behaqgselpapler to gebruiken don toe to paesen, volke oor l Noordelijke Staten wel sal varen on De biljetten zijn echter soo sleht verswad.go economisten wordu at. weer het noodige goud bet land der godrukt dat namaken vrij gemak-. eurd. dollars binnenstroomt. keijk gat. Nu publiceerde we in a 15 mdanden orlog is onuE Nu de Caransisten als regeerings. do corauton een lij4t van en se goud-markt nog steeds vrj. Elk tuk parti] erkend zijn, kan men zeggen, tl kolommen druks, waarn ean anvij door do baesawg ugvn'dat eigenljk de Maderisten aan do gegeven was, welke vervalschingen gn hi]de bankvaid gelsrt. regeoring komen. Immers zij hebben or zoo al antdekt warren. De it- gen goutgonewiesld wrde. bet programme van Francisco gebreidbeid van do lijt knbdbezeerferd e Duiesyteem nit togen Madero, ,,de apostel-martelaar der vage aanduidingen maakten bet voor waruit eon bankrioet moet volgen. democratie, die Porfirio Diaz bet een gewoon moesch onruogelijk de Vrder woes de minister or op, dat land deed rumen, grootendeele over- echte biljetten van devalschoteonder het volk sich van onnoodige uitgagenomen. Van Madero's bloften schiden. Iedereen bzag extra nauw- ven most onthouden on den exporthoe good ook miscbien bdoeld, is keurig do biljetten, die men hem handel, do kracbt van Engoland nooit veel terecht gekomen. Zijo aanbood, men zag ijevnters d ruk handhaven. Wordt dat gedaan, dan tegenstanders beweren, dat hij to gesticuleerend met eon loupe in do ben ik or abuolnut van orortuigd swak van karakter was, terwijl zijo hand en er warren exprten, die da do elod-victorlotier gealiloerdon partijgenooten wijsen op bet verraad wisten to vrtellen, dat op de och. ezked is van Huerta en op het fet, dat al te, do maagd geen armband had r de regeoringsbeambten bun poston on bet formaat eon winig kliner behielden, zoodat ean ingrijpende was, also valsche munters er nit Io A&rii verandering zeer moeilijk to bewerk. aardigheid en armband bijgetee. stelligen was. Van de togenwoordige kend hadden. Boudweg wordt dan i het proce begonen tegmn eon partij, waarvan de aanhangers sich ook beweerd, dat bet meerendsel der directuren van do Hamburg- a Conatitucionalisten noemen, kan men der .g. valsche biljetten van do Amerikalijn, Karl Biu, on been. p moor in bet bijzonder zggen, dat rgeoring zelve akomstig So 1ij3, den agent voor de sankoopen Jo. S sij een specialiteit is in het utvaar. die eon partij weder valseb verkaard swph Poppn haus; verde tegen den qi digen van wetten, walker nut echter aoe bobben, teneinde nieuwe te kun tweede-oficer on superintndant p


niet door iedereen ingezien wordt, nen uitgeven. George Kotter, die ter htstaan op h oftchoon er toch wel goeds onder Den dag daarop verscheen een beschuldiging vas samenspanning ci to vinden is. Vooral op het gabied decreet, waarbij bepaald werd, dat tot schending van de Amerikasanshe Se der drankbestrijding traebtn sijilets ille bijetten moesten worden vour- neutralitelt. de gods tot stand to brengen, sooals zien van een stempel, teneinde so Men verwacht, dat all. aenwij- e blijkt uit het verbod van verkoop to kunnen onderacheiden van do ingen edurende hot algeboopen jaar van pulque in do geheele republiek, ,,valsche". ,,Ie regeering waakt bljeengeb ht betrefede complot. Is terwijl in sommige staten ale alco- steeds angatvallig om to voorko. ten van pro-Dufteobere an streak. te holische dranken verbannen werden men, dat bet publiek bedrogen kend om munitie to vernielen en pr Dit kan niet anders dan medehelpei wordt." To begrijpen valt het, dat verschepingen van eorlogsbuig Voor tE om het volk een trap hooger te bli zoo'n stempelarij de noodige do gealloeerden, sad do foderale groot &o brengen. biljetten ongeldig vorklaard worden, Jury sullen worden overgolegd, nag ll
Ook besteden zij bijzondere sorg vooral onder die van booge waar.t binnen dose week. ce san bet onderwije, teneindo het door de, en de regeering de kosten van De omvang van dit material is, se Porfirlo Dias verwaarloosde volk te het stempelen er wel uithaalt. volgens den bondeminiter van Ju- hi verbeffen en ,,paal en perk to stellen I Het grappigste was nog wel, dat @titie, bergen hoog. co uan de heerschappij der geestelijk or daarna weder eon decreet ver. Het betreft den handel in vervalsoh. T held." Het laatste vooral Is van screen, waarbij bet luidde, dat alle to pas poorten, de comploton oW ca .root gewicht. Toen keer op ken biljetten, gestempeld of ongestem. stoomhetpen op to blson, on bran. ti de trein naar do hooldstad cAL peld, aangenomen moeten worden den of ontplofi gaa boord van 0 spoorde, vermeldde een blade, dat men of men liep eon boete op. schepec of In Mumnfabrtloow to wag V


lterloof d.


Jacob Oduber

met

Albertina C. de Vteer.

Baltimore broba.
20'December 1915.
3-1

LONGMAN & MARTINEZ NEW YORK.
(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporteut s van verfwaren in allerlei soorten in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor hout en ijzer; Vert voor vloeren, die in en nacht droog zijn: Witte lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie vlammen der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor rijtuigen; Olien om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage grntis verzonden.
Te koop bUi C. WINKEL & ZONEN.


te brengen, verder do pagingen om arboidanlusten to vero)rzaken, zich door aankoop de control to verzekeren over muniliefabriekon, of wel door 't plantsen van geflngeer. de orders, het sluiten van bonafide contracten door geallieorden to ver. jdelen.

De regeering van do Vereenigde Staten zal hot bowijo leveren, dat er n totaal vijftion schepen waren afgehuurd voor do voorziening van hWitsche kruisers, die Alch toon op bevonden. In sommige gevallen waren do schdpen al waken voor de oorlogs-vorklaring gecharterd. Hier. loor wordt opnieuw bewezeo, dat de DUitsche agouten van do komt van den otog afWein. Er sal worden aan. ;otoond, dat het stoomachip Haria wuada, betwelk do Vereenigde Sta. en had verlaten, tevergoefa naar de Duitsche kruisers socht on daarop Le haven van Pernambuco binuen. voer. Do kapitein, die zijo papieren wenschte te vernietigen, deed ze in en sak, on wierp dien overboard, maar later vonde Brauiliaansche vis chere dose zak in den buik van eon aai. Zoo kwam do tak van deme chepen asan het licht. De Foltische Korreepondens schrijft: lit welkt trabelo brounon de anti)osenrijkoche agitate in het buienland materiaal krjgt, bowijst hot edoe van .oricar, den ge esen Oossnrijkschen consul to San Francisco. Do toongevende kringOn in Ame. iks sullen evenals wij wel nauwe. jks in ataut zijn voor do handelijse van Goricar andere dan one ele en verachtelijke beweegredenen e ontdekken.


Nlls DelIcatcs.


Pars nifos y nibas que se desirrollan con dificultad nada mejor oede drseles que la EmuloI6n de cott. Es ur. poderoso fortificante [e bace care y hueso por ser iuramente un alimento cientificamenconcelade. Los m6dicos espealistas en enformedades do los nifios expresan coo entusiasmo acerca 0 1. EmuWel6n do Scott. Lea Vd. ate cortifleado :
"Doode haceo diez aios que ejerso profes16n de m6dico-cirujano-par. iro en este Distrito, no he dejado de rescribir d gran parte de mis clien. s Is Emulsi6on de Scott, por ser to un medicamouto do muy briAotes resultados, en todos aquellos toos de debilidad, orgAnica en que requieve el empleo del aceite de $gado de bacalao, en combinaci6n on los hipofosfitos de cal y de soda. odos los organismos se benefleian on su uso, poro la primer infancia me en eolasnuverdadero salvavidas." r. Jo6 Manuel Castillo, Bocon6, enesuela. 7


Post z eg elIs.
61 verschillende, zeldzame, gezarandeerd echte cataloguswaardef 18.voor f2.50 Froaie collecties van pastzegts worden op verlangen gaar ne toegezonden. De 56 bladzijden beslaande postzogel verzainelaar.cou. rant zenden wij ieder gratis op asnvraag.
Bela Szekula, Luzern, Zw tserland.
2


"Pitt" r Perfect"
W r0..an 1.f!01)thrnugh.

AN jiT L W air* and n. wta U :.22'....s.Wg Wd
16 6 . oc V' tat. 0
--l
73W -,- L)J.M. E.JOU BERT
119 lJzerstraot No 39


Exolu dye Agent for the Dutch W1PhoobLiettei e is
Sobet e is


HOEPHOTOGRAPEN


VAN


I. M. tie Konitigin der Nederlniden
BEKROOND


A insterdam Antwerpen Chicago


183.
18s8, 1893, (HO


,, Curagao. Eerste Prijs Eeremedaille, 1904. ,, Brussel, 1910
Curacao, Waterkant, OtrabandaAdverteert steeds

IN DE

A migoe di Cu ra~aQ.t


fr~ ~ 4 wOaak~ '* to."
td 't~r


l
Full Text