Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00108
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 17, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00108
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

I)it Ilsld verachijnt olken Zaterdag. BUIREAU VAN DIT BLAD ii Voor her Buiteanle per jaor fl. 1(o.-
Ab IonnementaplrijH v(Oor maaItonatire, A rnh foneljk umeef. .5
cen de liovenwinds~che oilanden per dlrio~ mHaandon laeran No A Ovfzlde rider i Adertumeentiln van1-7rgl f .0 vu
fl. 2- metvoorithetling DRUKKER. B. L.- BOGAERS- e ee me %es


woord dat sij heden van m n


van Idsinga zou Eegaen Ondankse van de wije late brengeo, maar wel
haar constitutioneelen plicht voor heb ik mij afgevraagd : Is niu wer
of bet oordeel van de Kamoer ten keljk bij sommigen in den Ilande hes
dese kennen. Zij deed dit met veel anti-papisme son, fel, dat men liever
apoed, on twee redenen. In de eerste geen vrede son hebben, dan een vre.
pleated, omdat gelijk ieder wel begrij- de, tot stand gebracht miet medewer.
penkn, het voor bet becogde doel, kingl~~e v e an h et Vaticas ? el
dbbevordering van eamenwerking, Vegemedaheboerol,
wtenechelijk ase onmiddellijk woor. dat wij btj dit alles voor oog~en
den in daden om te setten; in de h ebben 7
tweede plreats, en dit is een seer ge Zijo er dan in den lan~de, die zich
wichtige reden, omdiat st] losag, dat geeen rekenecharp geven van bet af.
de openbare behandeling van een s chuwelijk, sch ri kwek kend drama,
dergelijk anderwerp meet planta~eb-eb dat sich dearginds afapeelt, coowel
ben op een oogen blik, wearop nog in bet G~oeten ale in bet Westen van
absolaut geen quaestie is van eent- Europa; van het ornoemelijk lijden,
ge uitgedrukte neigingi tot vredeeini. deo kommer en de ellende, weario
ten, van welke oorlogvoereade sijde een groot gedeelte van het menech.
ook. Indien een dergelijke neiging dom gedompeld ie; van de ver dra.
tot v~redeeduiting reeds merkbaar was gende, outsettende economisebe ge.
blj een vanl de partijen, spreekt het volgen, van den nasleep, d-ien dese
vanzelf, dat een neutral Ro~geering, strijd seker met tich moet breng~e ?
die traebten zou in den door mij oan. Zijo er, die niet dankbesr souden
geg~even don to workeo, son de tegen- sijo, indien door een actie, welk e
partij die den vrede cog oniet wleoecht, ook, van Nederland, bet land van
den echijo son geven van te hande H~ugo de Groot, het land, dat in
len in het belanog van, een dienet, to de laatate jaren eso eenige telling
willen bewijzen san de eerstgenoemde inneemt t op~ international gebied
partij, en dit moet vermeden worden. door de tlos nentoaecm
,Met leedweze n moet ik seggen, dat flerentie s e congreseen, door de in-
een enkel Nederlandseb blad oiet ge- Iternationate vredesconferenties8, bet
eebroomd beeft te sinspelen op de( Hof van Arbitrage, bet VrecleepaleiP,
mogelijkheid van een reeds bestean om, waar bet dat kan, een poging te
de pressie van een der oorlogroe- doen in de richting van vredee-
reude partijeo bij de RegeerinR, toen h erstel 7
zij beeloot on een missie bij bet Va- Geeft men er sich dan geen reken-
ticasu in te stellen. In woord en beeld schap van de beer Troeletra beet
word dit te keonen gegeven. Ikr sal er op g~ewesen dat dit de hood.
aean de Vergadering; wel niet de ver- eask is, dat men alle krleiodieligheid
sekering behoeven to g~even, dat nmm-r en kletogeeetigheld moet vergeten en
mer de gednecbte aan een coo onaeur alleen dit boog~e doel voor ogn
traile.handelwijze bij deBRegeoring le moet bonden ? l~itis pliche voo~
op~gekomes en dat oooit van welke derland, plicht to~genover sich self,
slide ook, lete in den geest van pree, toganover sijo mede-nleutralen, la,
eie self is beproeld. tegrenover alle oorlogvoerende do -
Wij behoeven one geen illusie to goodhedeD, tget~Oover de gebeele
ma~ken, van herstel van den vrede is mensebbeid.
voor longen tijd nog g~een eprake;l Al moge de sramenwerking met het
maar zeker is bet, dat die vrede V aticaan oiet tot het g~eweneebte doel
eene komen moet. D)aarom wil de leiden, dan nog geloof lik, dat bet
R~egeering gernimeD tijd v,,n te vo- beler sal sija gewreest voor Neder-
ren te beyoegder plaeste oplettend Iland in die pogang; gefeald te bebbeo,
sijn on worksaam,daaorlrgelateof sij )dau om, sanneer het Vaticann al-
besluiten zou onmiddellijk dan well leen moebt stagen, san die sacLe niet
eerst over eenigen ttjd een verte~genr te hebbenl deelgenomen.
woordiger derwaarts to seuden. De Kamer weet nu waarom bet
U csit het, Mijobeer de Voorsitter, gast. Ik beb- het eebriftelijk gene~gd
;de saak is zeer eenvoudig. Toch en herhaal bet thane mondeling :
,spreekit men in den laude van ge. het goldt alleenr een tijdelijke, bijo
stoorden Godevrede, van dreigend sondere mlessie bij bet Vaticasu, son.'
.gevaar voor belt politiek boetand,. der eenige gedaebte om dese sending
ja sells van gevaar voor de nationale te beechonwen ale een voorbereiding
eenheid. Ik last het aan den tide. voor een toekometIge blijvende sen.
lijken Voorsitter van den ~Minister- Iding.t i wolj eug an
'read over nader daerop in te g~aan. WsI eeolj eiema.
Toch kan ik niet nalarten te ze~ggen, den geleden to de E~erate Kamer,
dat ik voor mij geloof, dat de na- naar aanaleiding van bet ter eprake
Itionale eenheid op tor bechte grond- gebraebt bsrstel van een blij vend
elagen rust on in gevaar gebracht g~esantechap bij bet Vaticaan, ge
be worden door dergelijke deokbeel cegd heb, staat hrier geheel buiten.
;den in het brein van enkelen opge- Natuarlijk volhard Ik bij de des,
komen. I~k geloof ook, dat van een ti~'de gedane verklaring, dat indien
bedreiging van den Godevrede geen landede belong; dit te eeniger tijd
sprake kan sijo. D~ie Godevrede zou leichen moehb, ik geen principiel
al seer oppe~rylakkig moeten sija, bezswar togen een blijvend gesant-
;wanneer bij door een van alle gode.l echap son hebbea, mear, ik hereael
'dienetige en nationaal-politleke over-I bet, dit beeft met dese tijdelijke csn-
wegingen vrijeo maetregel bedreigd ding niete be make.
werd. D~en genebten afgevaardig~de ult
Ik sal niet ontkenneo, dat er een Goes moes ik o merken, dat ik nooit
jzekiere outroeringS in den lande ie, in de Eerate a~mer bedoeld heb een
;maar geloof, dat die outroering tot gesantechap bij deo Pane ale boofd
:zeer enkele kringen beperkt is en sij, van de Katholleke Kerk, maar bi)
wat psychologiechi verklaarrb:lar le, den Pane ale bekleeder eener gebeel
igeheel te goeder tronw overdreven h Iijoodere ioternationeiepositle, sten
wordt door personen voor wie een need op de historie, op een evolatite
sameng~aan met den Paus on een van 19 eenwen.
maa~l ets ondenkrbaare is, lete waar- Ik wil than de sprekere van gIs-
van' zi) absolunt niet willen weten. teren op enkele punten, voor zoover
Er sijo mij verwijten g~edman van mi) mogelijk is, beantwpoord~n.
verachiilleade zijden. Bet outwerp Ik ontmoet to de eerete pleats den
is in protestvergaderingen en reques- g~eachten algevaardigde ult Rotter-
ten gequalificeerd al8 onvaderlande- cdamIII, die o. m. ter sprake~ beef
~lievend, ookoningagezind, oochriste gebracht een artiktel in de,,0eserva.
lijk, oodemnocratisch, anti-historiech, tore~ Romano," een offieless, gedeel.
In etrijd met het mandeantder togen- telijk ook offlecel blad vae het
woordige Regeering, in strijd mret de Vaticaan.
volkseenheid en den tijdelijken Gods. Uit de beete bron le mi) bektend,
vrede in de politiek. dat bedoeld a~rtitel bad een onmis
Ik beb ook anonieme brieven g keabaar polealisch kararkter. Bet
kregen. Er is mi) geechreven, dsbladi~strijd, elods 40 jarea om de po-
bet lnatete our van mijlo ministe- eitie van~ deo Paus international
ricel leven geologen had; die wear. eeedt rjese ednta.
ehobwing was everoseer gerichbt tot lij salk eee aruent aete beat als
mijo ambtgenooten I de ernedaerteode pooltie van den Paus
lk heb mi) dearduor evennwel niet begenover bet door do omatandig.


beden gedwongen vertrek van eeni
ge gesaten. Ult dezelfdle b~rcn west
kdat bet Vaticean zich nlietbe
schouwt als buiten contact met de
bedoelde gezanten, tij het ook, dat de
afetand bet contact natuarlijk be-
moetlijkt.
Dat voorte de Psan verklanrd zou
hebben, dat bet beepoedigen van
den vrede niet was sijn apostolinche
plicht, is, user mij utt deselfde brook
bekend is, boogetwaarachijuolijk niet
jutes.
De beer Eerdmanse beeft mij eenige
weaken willen geven ten annzien van
den san to wtijzen person vo~or bet
tijdelijke, buitengewone gezanitsebap
bi) deni P~ane.
Ik veroorloof mi) bem to doen
opmerken, dat dit een zaak is die
alleen de Kroon saangnt on niet
de Kamer.
In de derde pleate beieft de geach.
to afgevaardigde mij herinnlerd aan
hergeen ik heb opgemlerkt in de
Serste Kamer omtreat bet voor
beeld van Eng~eland.
Bet voorbeeld van Engreland sloeg
in geenen deale op one, gelijk toen
reed door mij werd gesegd. lIe mo-
tieven en het doel wren vermoede.
lijk andere dan de onte thane ziju.
Buitendien, het feit dat wij in Fe.
bruari nog: niet een tijdelijk sending
blj het Vaticaan noodig achtten,
eluit nies in sich dat wij in Mei niet
het oogeablik dearvoor aaogebro-
ken vonden.
Teg~en een opmrerking van de g~ench-
to afg~evaardigde n ut Apeldoorn en
nlt Tiel moet Ik opkomen. Spreken.
de van bet neutral karakter van
den Paus opperden dij twijfel, of die
neutraliteit nog wesl estande gehou-
den werd. N~ear mtfo ov~ertutginug
evenwel kan niemand meer neutral
zlin dan de Pasus, om de ecovou-
dige reden, dat hij in alle oorlog.
voerende Staten, wonder onderecheid,
een seer groot sental geloofe~genaoo
teo heeft.
De genchte algevaardig~de uit Bo-
detgraven had een constitutioneel be
sweaBr. Nnar souleiding dearvan
moet ik verklaren, dat de Regeering
g~eon oogeablik er san gtedacht beet
de verantwoordelijkbeid voor dit,
weteontwerp van scJh at te echuiven.
Zi) blijft, volgene haar opvatting ook
nu daarooor volkomen verantwoor-
delijkr. Zij heeft alleen de Ka~mer wr
in willoo kennen Bn om de krediet-
saanrage, die er ano verbonden wee,
An om het beleag van de csak.
Tegen bet denkbeeid, door dien ge.
achten algevaardigde asn de hand
gedtaan om de con~iderans te wijzi
renl, heb ik geon bedenking. Ik neem
bet miet oaer, mear iodien de K~A.
mer die wijziging van de considerane
wenecht, dan heb ik ei absolunt
niete tegen.
D~e genchte afgevaardigde ult Tiel
beeft een plan san de b~and gedaan
om namelijk voor bet gezantechap
bij het Vaticana drie personen 9an
to wijsen in plate van &blo. Ik weet
niet of bet voorevioeit sit de om.
standigheid dat ik sann diplomatieke
tradities misechien wat meer hecht
dan anderen, maar ik moet verkla-
res dat ik voor derg~elijk drichoof.
di,,,gemengrd" gesantachap al seer
wenig gevoel. IkE geloof, dat het den
lodrak son even van een diploma-
tiekre commisele van toesichbt, en Ik
sie er dan ookr togen op on bij 't Va.
ticean aan be komen met soo's diplo
matieken Cerberue. Biet son ee-s in-
novatie sijo, die ik niet op mij durt
Demen. Daarbij bedeake men, dat
soo lete der schatkist son komen to
efaan ep seen ual~tg niet van elechts
f 20.000 per jaar maar van f60.000
en Ik betwfijfel bet of verseheidene
geaebte afg~eeardligden dearaan buu
etem souden willen geven.
De geachte algoevaardigde uit
Amerefoore beet mij to bet bijsonder
geweaen seer natuarlijkr in sijo bee-
dan' ~eid- van president van de C'om-
amek van Raepporteure op bet
elodverelag waarin ecln pear opmner-
kingen zijq opg~enomen die beant
woording eiechen.
la do eerate plate is mij door *Ie


Il~~~r .~I~ lontoeasnge
Hot is nu eenmaal bet lot van een
Minister van Buiteolandeche Zaken,
Aller oog~en sijn gevestigd op Noord. dat hij in tijden van groote inte~r-
Amerikra. nationale spanning, tijden wario
President WItson beeft met ouge een weetgierig publiek en, ik mag bet
duld bet antwoord van D~uitechland e~e~Bn, ook een woetgierage Kamer,
op sijn Nota afgewaebt, en qoo blijk lu'st soo geRnue uit siju mond al-
gegevn vadit ugedud dor toleei belangwekkende mededeelingen
laten vragen, of alt antwoord nog zouden v~ernemen, nog maeer dan an.
heaet niet kwsam. dere moet swlgen.
lril het versenden van sijo Nota Ik sal, sooals ik ook in de Memo-
heeft hij eep slijer beate vrlenden, rie van Antwoord heb gezefad, in
MlH. BuRYN opgeofford, d aar dlese geen i ntern ati o naal-poli lek debate
verkloarde niet lang~er Stcratesecre kunnen treden; Ik csl due op veel,
tarie te sullen blijven, ale die Nota dat door de verecbillende sprekers te
vercooden werd, want dat hij v66r borde! gebracht is, bet antwoord
alles een oorlog tuenchen Amerika schuldig moeten blijven.
on Dauitsebland wilde vermijden. Toch is de quaestie watr het on
President Wu ~soN beeft sioNota gaaet een seer eenvoudige on het le
toch veronden, ondanks dnfellen mij bspconder anngenasm, dat ik na
tegenstand VaD Eijo Secretrrrie, die de breedvoerige debatten van giste-
In afwijkende meemnin volatrek t niet ren de zask tot baar natuurlijke en
alleen stood. juiete afmetingen kan terugbrengen
IDuitechland beeft long opeen ant en hear kran outdoen van bet eenig~:s-
woord laten wachten, todautsh efe a ih
Ult de Uniteche Bladen vernemen gaandeweg dearombeen geopounen
wij, dat dit antwoord zeer omsichtig beeft.
word opgesteld. Vier teketen werden W~at toch is de zaak ?
san den Ri kedag ter goedkeurngp De Regeering had vernomen, het
voorgele d. .pet seer veel politiekr be. was in de meand Mei dat er aan
leid wera ult die vier teketen een bet Vaticaan niet alleen een geneigd-
answoord samen esteld. heid tot vrede bestand, g~elijk gis.
Nu Dultechland entwoord to Wa. teren" door een der sprekers gesegd
shington inkwaem, was President War,. werd, mear dat een bepaelde, sij het
so n ele thnie, soodat geen der le. ook nog embryouische vredeeactie
den van het Kabinet het wangde ook gaande wae. Getro~uw ann baar tra-
mear iets over dan inbhoud uit to la. dities van de lanstte jaren, wousehte
ten. D~e nieuwfe ecretaris van Stant, de tiegeering san die actie deel be
Mr, LaNamo viood bet niet noodig nemen. Zij liet sich daerbij geenesine
P'reeident WILBon tegenanopsoeken, leaden door de overweging, dat bet
mear sal self, onathankelijk van deo VaticanU is een machtip kerkelifk
Preeldent een aotwoord opetellen, centrum, of dat bet, gelifk de geach-
on dat, dan later met het antwoord to afgevaardigde utt Goes gistereo
van den President to vergelijken. opmerkte, squn unlike international
Dast geheimsinaig g~edoe, dat lan positie outleent aan de geechiedkun-
ge tolmen met oebrmkndige outwikkeling van 19 .eenwen; de
wear men andera zoo vlug mee is, Rgeigle ihmtt e e
spel nie vel gods.vrsag of de Paus souvereine macht
Zulleo de Stealkoningen, de groot. ei a e lebsd trbtu
machten vani Noord Amerika, zege. van een souvereine macht; dij s
viereu, en sa l~reident WILeoNgeen alleen v66r zieb, dat van bet ai
dollar LateS va~llenl van de enlorme casu' ultgagt een onmiskeobare on
winesten, die er in Ameorikar gemaakt wijdvertakte invioed, een inrvioed, die
wordon door de leverentie van oor wiearachijnlijk krachtig kan woerken in
lownseboodi~d heden ? de richting VaD herstel van den vrede.
Want dat is natuurlijk de spill De' Regeering wPenachte, sooals ii
wear alles on droait. reeds selde, ann die vredesactie deel
Zoodra Amerika geen poasagiers- openpronto nemen. Zii eloe daarvoor 't oog
echepen, bevracht met munitie of openpron i hier leg ik den
o~orlogemaeterinal, sullern die schepen nadruk op haar volle vert~rouwen
vrii uitgasu en geen gevaar loopen gemlet, een persoon, die door zijo po-
door Duiteche ouderseetire getorpe. Bitle on door zlin bekendheld met het
deerd to worded. Vaticaan meer dan iemand anders
Maar soolang olet strijdende man- in den landle de sangewezene was,
neo, vronwen en kinderen munitie. omr een dergelijke opdracht ult te
toevoer moeten dekkan, sullen de voereo. D~e Regeering gaf~ hem to ken,
D~uitechere op die ~echepen azenen so e nen, dat zij wenachte een samenwer-
trachten. ouschadelijk te maken. ken met bet Vaticannl, maar dit al
De toeetand is utteret gee annen, leeo wilde, aanseer sij zich rekenschap
de tookomet blijft donker. Doe sal kon even, dat er een workelijke vre-
het antwoord van WuasoK luiden on; desactie van het Vaticeao uitging.
wat er bet gevolg van sijo 7 D~r. Nolens is dus naar Rome geg8&D
Gok de groote eaolenkomet te met de opdrachlt, stch op de boogte
Calais van ag~eleche en Franech~e to stellen van betgeen dear gaande
autoriteite wiet alete bizonders. was en ome, iodien daitgene, wat de
Over gheel etester-front was liegeering reeds meende, bewnarbeid
de actie buitengtewoop hevig, maar wcrd~, te keuneu te geveo, dat de Re-
brarcht weinig veralndering in de geering eamenwerkin~g voor het be-
boofd li n. o ogde vredeadcel wenechte. Bet re-
D~e Rueeen houden de Dniltechers suitant van de opdracht ann dr. No-
nog altijd druk besig in bet Ooeten lene is gebleken ulit den brief, dien
en verhinderen op dese wljae, dafglj ik kort voor sija terugkeer nit Rome
bulp bleden in hlet Westen. D)e Tta. van den k ardinaal-staateeecretarie
Hoeneo roeren zich ook g~educhlt. beb' ontrangen. In dien brief werd
Het groote nieuwe moet echter nog mi) te kennen gegeven, dat volgene
kom bet oordeel van het Vaticaan de bee-
0.8' te wijze oma voor bet beoogde v~re.
-- ---"--deedoel semen to werken zou beetaan
Vd 3in het afvaardligen door Nederland
V00[ deB V608e. van een. oflice ertegenwoordiger.
DeB Regeernog beeloot tot de beaoe.
ming. Zi) we~nechte daerbij en ik
D81 1dilOlaldlliail Regerlag~ iB wije hierop in het bijsooder deo ge-
DG PallL achten afgevaardigde nit Leenwar.
den sich op geerl.wijse te bioden;-
In' de h isto ri che sitting van scij bleef volkomen onathabtnkeijat, be-
Dondrdag10 Juli eprak 10 do~ biold een seltfeandig oordeel enl blijft
Tweede Kmer de~ S~taten- Genersal wrij selfetandig be handelen, gelijk lj
de Heer Isdoan, Minister Han 1901.i I sedert 't begin van den oorlog eteede
tealandsche Zakenr: iMijubeer de Voor. s elftstndig*l heeft gehandeld se ook
sitterl I et kran wel niet auders, otfin alle' opsichten tegfenover bet but
eenig~in der leden die gleteren hun tenland sal blijven handelen.
etebn hebben doen hooren, sullen let. Die Regeering wilde ond'atesk har
wat teleargeisteld sijo over bhes an$*' constibutioneele bevoegdhfeld-ide beer


No. I848


Zaterdag 17JlI I.


82s3te .faargarng


~WEE K ELA D


DE: CU RA CA OS C HE


V00R


E ILANDEN


I
T7 ~ /~C~ 1 ) r ~~Y

zou willeni brengrenl on thrlsl in ti
vcereni een lgenea oefeuiplic~ht
Niemand~ ever dain dll Mtinister
vlrn Oorlog zou ini deze omatau
dlighedeni algeeeonen coefeuplicht ii-
voeren, zoo spoedig mogelijk, maer
door verschillende gaoachte a~fgevaar-
diydeo is er reeds op gewezen,' welke
bezwaren bet zou ontmooten on r
thaurs op groote sch sal geheel on-
geoefende menachen soover te bren
gen, da~t Zij inderdaad op nuttige
w~ijae zoude~n kuunenl deelnemen atan
de lanideverdedigfing.
Inr landeni, ik erl ze nu mlur niee
men militairietische lando~n. ale
1)Uitechland en Zwit~eerland, is bet
buitengewoon gemek kelijk om tel.
krene maer weer nlieuwe scharen san
het leger of san de legerreserve toe
to v~oegen. Waarrom 9 10 die lauden
beweeget men zich in een militaire
mniddenetof ; ledeer mensch, die ge
zond van lijf en leden is, is dear
militair geweest of is bet nog'
~Men voelt hier bet nanwe verband'
dat tusechen de verachillende perio
des van militaire voorbereiding on
dienstplichtidheid bestant.
IMaar tevens blijkt uit bet boven-
staainde, dat het met den algemee-
neo oefeuplicht miet zoo snel en ge
makkelijk gaan sal, zoodat men
daarover due allermanet licht mag
denken.
D~e minister stelde dit nog nader
.in 't liebt, toen bij voortging .
Waarin beatant de opleiding van
soldaten tegenwoordig ? Voorname
lijk in bet Ramkweeken van volbar
dingovermogen, inr training, psychiech
en physiek, in marcheereo, in veld
dienet, in bet volbrengen vna mceet
like dingen, vaak vervelende dinigen
die some de keel gaan uithangen.
Dat is de psychische training. Ver
der in wo~rken met de schop en on
tourlijk in schieten. Bovendlen heb
ben zij noodig een opleiding van
thieoretischen aard, die onmogelijk
gemist kan worden, waar in den
togenwoordigen tijd op de selfstan.
digheid van bet individu eterker
wissels moeten worden getrokken
dan vroeger. Een theoretische op.
leading is nu neg veel meer onmis.
baar dan zij dat vroeger wee.
Zie, Mijobeer de Voorzitter, wan.
neer ik onu ulke berichten lees,
dan vreaag ik mij af: Begrijpt one
volk dan zoo weinig van het wezen
van den soldaat on van bet leger?
Ik heb het bier al meer gezegd:
wanneer men den man het pak
santrekt en hem in rij en grelid last
staan en last marebeeren, is hij daar-
mee nog gaen soldant. Wanneer men
een tooneelvmo stellidT voo bereidt
ceeren moeten, dan kan men wel in
e verte kdagediceenavryto nin
maar daar zijo die jouge melejea nog
geen soldaten mee.
Inderdaad, wan neer men d ue
spreekt van honderdduisenden, wan
neer dear de een of andere phantae
tische schrijver segt : gij Rtampt ze
maaor ult denr grood, wii hebbeo or
nog 600 000 beschikbaar, dan moet
ik deartegen een~ Rawerend gebaar
maken. i)at isecovoudig oodoeolijk.
omdat ik wil dearop oiet verder
ingaea het one op dit oogenblik
niet zou schikiken, al die menaschou
to bewapenen en ook, omdat wij niet
bet noodig~e personieel beachikbaar
bebben, bekwaam om die menechen
een soldatenopleiding to geven."
Het mag verre van overbodig bee
ten dese dibidelijke taal, welke gene-
raal Bosboom nog g~een maead gele-
deo sprak, in de herioneriug terug te
brengen. Zi) wees vooruit op de groo-
to elechen, wAelke het thane ingeko*
men ontwerp stelt en sal tevene de
illesie verstoren van heo, die in den
letwat nateven war n verkeeren, dat
de useuw op te roepen manner en jon-
gelieden in eeno ommezien degenen sou*
den kunnen vervangaen, die nu al
tien maanden gemobiheseerd mijn.
viaar kan een geruime taijd moee
gemoeid wezen, en welke zekerheld
heeft men dan nog, dat de ,,geli ke
verdeeling van laisten sooals bet
heet, in rulme malte wRe'rhelij k eid
sal worden, vooral wat bet ka er
betreft ?
,,WihoUden elke kritische be-
echouwing bier terug ', echijft de
N. fott. Crt. na van den paeaue. in
de M. v. T.omtrtat bet met verlof


zernden der land weerplichtig~en te
bebbeu gewag getmaakt. En bet
Sblad, dat enuds maanden your leger-
versterking en algemeenen oefen
plicht propaganoda maakt, g~ant dan
voort :
Noch over legerveraterking, noch
over locale laudatormuoefening~, noeb
over de oefeningen van den vrij.
wfilligen landetorm willed wij in dit
verband than epreken. IDe reg~ee.
ring, die materiee~p en personeele
middelen overrien kan, oordeele.
Wellicht, dat wij later, no bet tot
stand komeD Van do wet, onse wen.
echenl sullen moeten doeo booren.
Voorloopig sij one aller zorg op
soelle behandeling van bet ontwerp
gericht. ..
Snelle behandefing kan hier weimg
anders beteekenen drosneelle aannreruiag.


Mar:L hoe~ menC! unk Ivrr cit, unt-
werp, mag~e toeb, dat; de Kanrner valn b sar recht
van ouderza ek eni usedrexegenachap~I
gebrui zail maken op- ceen wijze arle
door dfen ernst en de verre strek-
king van dlit oit~werp voor land ecn
volk wordt gevorderd. D~erbalve goen
ovrc~thasting en geen apperviskkig
held.
Her Genrtrum.


Tu1838110 IklitSshliani 01 Alll0fila

worden naar het schijot de betrcek.
kingen steeds slterker gaeapannen.
E~en Havas-teleg~ram weet zelfa to
vertellen *
,De ledetn der Amteriksaasche ko-
lonie to Berlijo werdrln officious ge-
waarachuwd, om zich op hun vertrek
voor te hereiden, dear de betre~k-
kingen tueschen de Vereenigde Statenr
en Duitschlanod biucen 48 uur kon-
den sija afgebroken.
Vele Amerikaansche onderdarnon
ziju reeds in Zwitsetrland Ranaeko-
men; i verklaren in 't openbari~
te siju beleedigd~ in geheel i)uitech
land vooral in de steden in de Rtijn-
provincie "
Maaer dit komt uit Fraunche broo.
De beer Robert Bacon, oud-gesant
de Vereenigde Staten in Frankrijk,
die zich in E~uropa~ beyond, 18 D~rB
NewYork' teruggegaan, anni board
van de Amerikeaasche pakethoot
,,Philadelph~ia".
V66r eijne inscheping beeft hij de
vrolgende verkluring gedaan:
,,D~e oorlog tueschen de Vereenigdco
Staten en, Iuitschland kout even.
seker als de nacht op den dag volga.
Binnen hoeveel tijd en op welke
wijce hij zal nitbaraten, hangt vooral
of van de be~eveelheid rooa Amoeri-
kaanech bloed, dat de preeid ent
Wilson in si nl aderen beeft. lDuitech.
land veron eratelt, datl de verout.
waerdiging, die het in de Vereenigde
Staten teen zich beeft g~ewekt,
minder on minder is gasu worden.
Hiet verklaart achtelooe, dat bet
outreot de zaak der ,,Lusitania"
binnen een week ongeveer sal not-
woo~rden, betgeen een toevoegsel is
aan de beleediging, het Amerikaan-.
slche volk ~nagedaan. Ik vrertrek;
met de hoop, dat plrealdent Wilson,
doen sal wat hi] moet doen."

Bij velen rijst echter de vraag,.
wat Amerika in geval van oorlog
teg~en Duitechland zou kunneo doenc.
gle anm' rd hdF r( cindi s'

Het is belangwekkend, de twee
teene rijdige u eningen te ve gei J

gevolgen van een oorlogaverklarnge
der Vereenigde Staten san Duitech-
land. H~e Duitschgeziode Amerikanen
verklarea, dat Duitechland oiete to
vreezen beeft. D~e Keizer weet wel,
dat bij geen proviand van da Ver-
cenigde Staten kau ontrangen, zoo.
lang bet toesicht op see door do
gealliilerden niet verbroken is Eeni-
ge koopvaardijeebepeD meer, behoo-
rand tot de A~merikaansche v:oot,
constitueeren geen belangprijken fac.
tor, in staat om de planoen van
D~uitsebland te dwaraboomen. Het,
is onwearachijolijk, dat Dauitechland
de Vereenigde Staten sal aanvallen,
daar bet geen troepen daarbeen kan
senden. Lft eenige gevolg der in.
meogin~g sal sija, dat de Amerikaan.
eche koopvaardijechepen deselfde
gevaren zullen loo en ale die der
a~geleches of der Eralnchen in de
onderseesche oorlogazine. D~och
'Duitechland zou green enkel voordeel
kuannn trekken utt een ourlog met
de Vervenigde Stateo, die een out-
ketening van dnuarsamen heat zou
tewFeeg bre n gen .
b~e partijgenooten der Ver. Staten
utten zich geheel anders. Indien hot
land zich mn den strijd mengde,
zeggeo zij, zou bet beteekenren, dat
al myj rijkdom, al zijo militaire en
seemacht, a1 zijo lijverbeide- sn
handels-activateit op de w~eegeehaal
souden wor~den geworpen en dit
ensemble zou voor de gealliIterden
van heel g~root belang squn. Men
maet rekem~og houden met de out


sagg~,elijk~e opstapeling van beschik-
bare rijkdommeo, die, io de moderne
oorlogen, een factor van onschat.
beAr belang mitmeakt. Ze oon het
credit der geallitierden verhoogen.
Buitendien zou de zedelijke invloed
van de someoglog van Amerika op
de overag~e neutrale mogendhedlen
sanz:ientik sajo, to bet, bijzonder op.
Holland en Scandinavill, die evene~ens.
van ooderseeilre te lijlden hebben ge-
had. Zija modewerk'ing verlteenend,
de goaellillerdeo eteunend met sain
credit, son Amerika ano task ver.
gemakkelijken, onder bet verstrekken
van sain productive van oorlogamunitie
ten opstchte werarvan sojn industrie
soo good is nitgetrnet. D~it punt, is
van bijsoader b~elang, met bet, oog
op bet, teg~enwoordig: gebrok sau
mumitie. Bovend~ien son autonuatisch,
bet verbod om ooderseeiilrs ea modere
oodo~gsleveractieu nit ; te I 1oereo,


itormwet is ~tot ron nad~cr door One i
to hepaleii tijdntip niet van krucht. |


Ka;mer gevrongad o~f ik de noodige
Srandfen had omn te blijven hij mijo
obewr~nimperlde en met den meesten na.
de uk g~egeven verklaring, dat door
dle voorgesteltle zending de neutral
stelling vanl Nederland wehPel ouge-
replt~ blijft en dat in de ve bouding der
Nrlderlandsche Regeeringf tot geen der
onzijdige of oorlogvoerenide Staten
ce~riige verAndering sal komnen ten
Srvolge rtan die sending.
Judlien de bedoeling der opmerking
is to~ weten of er ~tippalde feiten
zijri die mijn verklaring motiveeren
clnn menet ik antwo~orden dat sulkB
niet~ het gteval is. Mlijn verklarin~g was
hlet Hotwoord op, een vriing, ini bet
Voo-,rloopig: Versiing~ gesteld en be
rustte op verschillendle mij overge
b~rachte indrukken en op het karak-
tor en bet doel der ending self zoo
alls ik die heb uiteengSezet en waar-
nan a lle! st~atkundige overwegingen
vreemrd waren. V-an de geruchten in
(le twveedte paragraaf van bet eiud-
ve(rHlag bedloeld ale zou de G~arantie-
wert niet in thaar volley omIvang wor
rjt'n g~ehHIn:jlbnfd, heb ik geen enkrele
hterestiging ontva~ngen. intagendeel is
mil vILn teer beyoegfde zijde gezefd
rlit die wet volstrekt gehandbaafd
trlbcf.
Mlijnheer de Voorzitter Er rest
mnij dlank uit te spreken aaen de KB-
mpr, dank Han tal van sprekers,
zoowmel van de uiterste linker- als,
vauJ de uiterdte recht~erzijde en op
F-arachilltande plaateen daartusschen,
danlk voor het gpatelde vertrouwen,
darnk ;,ok dat zij, ofchoon, naar
ik: zeer giood zie, dit outwerp de
Kamier niet sympathiek is, vertrou-
worn blijven stellen in de Rtegeerioge
ron me1t adme in deo persoon die
brelast is met de leiding5 der butten-
landslebe b~etrekkingen In verband
me~t dat vertrouwfen wil ik tevens-
I!at zal mijo slotwo~ord zii n een
vrrrag van den g~eachten af gevaar-
dligde uit den Hielder, den beer de
Mleeuter, beantwoordea. D~eze beeft
mij gisteren gevraagdl of sk afetem
mingi van dit outwerp ale een bewija
van wantrouweo in de Regeering
zou beflchouwen. M~iju autwoord is :
zondler eenigSe twijfel ja.
Iliermede meen ik beantwocird te
hebben al datgpene wat ik kan. en
naarr de mate waarin ik het k~an.
Ik spreek; ncginaals de boop ult, dat
de! Kamer overtuigd sal ziju, dart de
Itegeering met dit outwerp oxets
anlders op het oog beeft dan een
b~uitengewone tijdelijke sending met
hort speclle doel om, indies het mo-
gelijk is, in de richting van den
nee~le werkzsam te zijn.
Handlelingen.
Algemleene Defenplicht.

Aa~n de leden der Tweede Kiamer
vanl de Staten-Gfenersal is het vol
genrdf! adree gezonde :
O)nderg~eteekenden, vani oordeel, dat
de veiligiheid en waardigheid van den
stast eischen, dat gedurende desco
oorlog en bij de dearop volgfende
vredesonderhandelingen, op elk ge
wvild oogenblik over alle gesonde,
kraebtige manner in weerbaren staat
beschikt kan worden, dringen met
Ilen meesten ernet aan op onverwijl.
de wettelijke invoering van algemee
nen oefenplicht en aanvulling van
d~en daarvoor mogelijk niet volko
men toereikenden voorread wapeneo
eni mun~itie, en sulks in afwach~ting,
da~t dfe dringSend noodige ,,ealeme
no dientplicht," met ,,oefeoplich ,'
your alle phyerek geschikten sal zi 0
tot stand gekomed.

(181)?8111111 IansaBIt0D.

Ee~n woeteontwerp is ingediend tot
nlderet uitbreiding van den land
storm enz.
Iet luidt ale volgt :
11szoo Wij inl overweging genomen
hebbende, dat nadere uitibreidting van
deni landstorm noodig is en dat van
a~lle landet~oruplichti ren gewapende
dlc~iene most kuunen worded g~evor.
derd
Zoo is het, enz.
Artikel 1


1, Door one kan worden bepeald,
da~t tot dlen landstorm behoort -
dile vtiir het in werkineg treden van
det Landstormnwet is komnen te ver-
keeren in een der grevallen bedoeld in
art. 2 eerate lid, ouder lo. eu So
dier wet, dan wel van den diecet bij
do militie is vrijgesteld als eenige
wattige soon en niet v66r 1916 her
40ste levenejuar beeft volbracht,
2. Het vorig~e lid is niet vanl toe.
passing: ten asszieo vanr personen
als b~edoeld in art. 2, tweedy lid,
der Landst~ormwet.
A2rtikel 2. .
D~e dienetplicht bij den landstorm
v~angt voor de inr art. 1, eerste lid,
bedoelden naon met denl d~a, waasrop
zij volge~ne One daartoe strekkend
b)esluit tot; den landatoarm-komen to
behooreu
Artikel 3.
Hlet twPeede lid van arts. 4 der Lan, !s;


Artkel4-Her~ is reeds~ bij ea~rste lezing dnli-
lIeze wet treettcl in we~rking u~p den delijk, dat men hier to doen beeft
dagl volgende op diren warop sijis met ee n ntwerp van verre trek.
nfgekondigd-. king
Aau de Mtemorie van Toeliebting ie M. v. T. is wel sober, mear
wordt het volcgende outleend : ,ij geeft dessiettemin seer veel to
Sinds de togeanwordile oorlog lezen.
weaedt~, is streeds dnidelijker grebleken, 1)e Reg~eering spreekt ale baar
da~t een voclk zich nietrpf Isa VtO~ni' overt~uiging uit, dat~ de mogelijk-
loven~voor de Icad~verdediging ge- heid, om tot den krijgedienst te
-chikte kraechten onbeaut to! latea. Er verplichten dat deel van one volk,
sitn onmiskeabaire teekenen, dat dit betwelk, ofechoon deartoe wel in
bersef coak tot bet Ned!terlanrdsche! volk "tnat, nogi nist tot den gewspenden
is doorgedrtoogen, dienet kan w~orden geroepen", thaos
LDe reseering, overtuiga~ van de moet worden geopend,
noodzakelijkheid onm geleidelijk onze D~it kan due sleebts beteiekenen,
weermacht to ve~rsterken, is van oor dat ledereen, tendj] bij wordt sage.
de~l daRt thurs de m~oge~lijkbeid mffoet keurd, voortasn soldaat sal moe.
Swordeo geopenld on tot den krijgs~ ten wordlen.
dienst te verplichten dat deel van ons fio zi) meet verder, dat dit oog
volk. betwelk, ofechoon wel daarotoe userk op de meest doeltreffende ws).
in st~at, nog niet tot deo gewapen ze kan worden hereikt door de
deni dienst kan worden opgeroepen Landstormwet to nemen ,,ale punt
Zij mneenlt dit op de meest doeltref-vnitag or de under vast
fende wijze te kurrnen bereiken, doo.r to stellen mastregelen."
de Landatormwet re uemeo IL a~ll t Mant sal dit out~werp due niet beb.
van uitguag voor de nader vast to ben te beschouwen als een v-ooratel,
stellen mAatregeleil. Immere doordtopicefsta.
uitbreiding van den landstoorm kan Het is niet andere dan een begin,
ooder de togenwoordige omstandig .eninleiding van betgeen daarop
bedea op ult een oogapunt van wet- volgen sal.
ge~vlng weinig oralarchtige wy~ze wor En als sozodanig bepaalt be~t zieb
den ereit, dt oo annhendieblijkbaar in zijoe bedoeling niet tot
ale ingreschrevenen voor vroegere, de elechen van het oogenblik, tot
lichtingen~ der inilitie van den d~ianst orinn in den noodtoestand,
warn vijestldof rijelotdowaario de ourlog ook de neutralen
verplichtinge kuunon worden opge- heeft gebraebt; hebboo wij dus niet
legd, san dhe landeverdediging met te doen met een louter tijdelijken
de waipenen mede to werken. masltregel, maar word die grond-
Het ligt nu in bet voornemen der slag: gelegd voor een hervorming
regeer~ing on, indien het aangeboden vanr algemreenen aard, ver beeoreaken-
outwerp tot wet wordt verhevenl, de over de buitengewone eischen van
achtereenvolgeos, naarmrate de ver- het beden enl d;eBp ingrijpPende in one
schilleud~e deara.p van invioedl zijuide volkeleven.
omstandighledeu dat zullen mnoge~lijk Mlen heeft zich daarvan ter dege
miaken, iogeschrevenen, die van denrenchptgwee*
dieus~t bij de militle werden vrijgesteld Waaruit dan ook, dunks one,
of zija vrijgeloot, voor zoover zzij volgt, dat men tegenover dit ont-
niet reeds in militairen dienet zijo epadessat dan tegenover
of ot en andtor beoora, otmastregelen en voorzieningen, boe
den landetorm to does teet reden' drukkend ook, die enkel golden voor
to beginnen met degeoen, die squo In dezenr abnormalen tijd.
ges~chreven voor de jongsrte der lich De vrag is thane aan de orde
tingen, waarvan de dieostplichtigenl gesteld, wat algemeene dienstplicht
thaus ouder dfe wapenen ti~n~ voor one land betee kenot, was bij
In gelijke volgorde sullen at voor meebrengt aan lasten, maestchap'
zoover zij miet lichamelijk ongeschikt pelijk, economnisch, financieel, wat hty
worden beyonden, bij ploegen tot slechnanbet gesia, met name
den werkelijken dienst worden opge! van bet groote gezin, ens.
rorpen, ten einde to worden geoe- .Tot duever kon men van oordeel
feud. LerDaarn zullen sij plaate oemen zjdthtmmno arvr
in de militie- of landweerbataljonis iln, bonerbed oeo te treden, of am
en compaggiec~u, waairdoor bet mo- er zelts maar over to discussieeren,
gelik zl sq om narmat deon et gekomen was, en dat daartoe
standigbeden dit xullen toelateo, ach- een minder spanoende en abnorms
treeny lg~end, lnd wedertpliedbetigeondbe. le ridm eetwrorden a gewach, eei
de wpene zijdemet erlo todelijk onze weermacht te veraterken"
zeodmn.i dcbeldtbi es endeo geleg~enheitd o openen, d~adtdeal
wezenj loorz over vrijgeste de en o vepihmf e en Taogdo i
1rjelt mlit elichtiae niet be tot ge ~pene de
vrjeoemiip Ilepihi tgreeis de zuak vanzelf sa"
hoeven te reiken tot a8leihtoe~ gbde orode.
wuervan de dienstplichtigefe zieh L)e Trang is on oiet enkel meer,
tbans in workelijken dienst bevibnien of men een szhakel sarl emeden, maar
Zooals ust bet weteootwerp blj t'ook hoe long en swaar de keten
meent de regeering oiettemin verder wo~rdeo sal, waorin hij past.
te moeten gaan. Zij is ol. v~a oor .Men beeft het recht daasromtreat
deel, dat, waard het outwerp, in z klasrbeid en nadere inlichtingen te
ver het ui brei ing vabn e a vrkerlne
van den la dstirm beoeogt, neer- Men beeft in en buiten de Kamor
komnt op ge edljes op hffng va een sekeren dralng mtgeoefend on
debe eoveg~sbeplt oger Leatn dstr to komen tot algemneonen oefenplicht,
wet be wnsceljk oebbeten ein afwachting van den in 't bekende
beyoegdheid deartoe thane ten vol adree der beeren v. Aalst c.e. ,,drio
le to acheppend opdat, dmocht de gedooi"genoemden algemeeneo
noodzakelij kbei er tole drangen, dienst~pOlticht. -
oregeerng zoe bev Berwg sa bkunneo lu de K~amerzitting van 18 Mei
doodstrmga met't in w eI joken ijiene sprak 0.a. de heer Tydemaen in ver
apoen va:oder ree rj band met dat adres, het rondweg
oprldo epe van oen er reen vrijgoe l nit, dat het deokbeeld van een wet-
stelden hebes ikgen oen sel d zeul telijken oefeoplich~t voor bem wonder
die ge diend hebben e0 die teo6evol mer ierom andoukkelijk was, wiji
ge van bedoelde overgangebepaling bet ,,de voorechool, de voorberei
thans nog buiten den landjtorm dingK kan sijo van den rlgemeenen
plicht vallen. dieuetplicht, waartue wij toeh sul
Wat artikel 1 van bet wetsootwerp len komen, zij het dan ook, wan-
aangaat, wordt ter toelichting op. neer de oorlog archter den rug is en
gernerkt, dart bet zich, wat betreft. wij better kuneon overmien, of die
de categ~orie van perso nen die in o oodzakelijk le geworden. '
den landetoruplicht kunneo worden Aaul duidelijkbeid laten deze en
betrokken, geheel sanslait ann art. dergelijfie verklaringen mnete te
2 der Landstormwet. In dat aIrtikel wensachen.
wordt echter niet geeproken van hrem,I Al blijven militiewet en landweer
die van den militiedienet is vrrijgreteldI wet ougews sigd, wij staan voor de
op groud'van te sija eeuige zovo, wat 'invoering van ealemeene dieustplich
wel geen andere redeo sal hebben tigheid door middel van de land
dan dese, dat bij het in het leven setormwRet, en zoo ver gast daarbi
roepen van de Landatormwiet de be de ijver van sommiagen, dat zij zelfs
doeling~ voorzalt. den landatormplicht g3een ont~hefflug voor theologen meel


niet to legg~en op v66r de invoering wilo
dier w~et vrijgestelde militiepliebti le de eask eeammalr in beginsel en
ge n. ten deele ook prac~iech aunovaard
Indies de toepa~ssing vanu de thaus dan sal de verdere doorwerking nist
onrtworpen wet sieb Vevewl BZOU uit uijtblijVen, d~hrop kan men wel
strekken tot peraonen, ingeschreven staat maken.
voor een vloe~ger. lichting dona die in verband hiermee zij tevene ge-
van 1903, dan zou er g5een reden stijo memnoreerd, between de minister van
om de eeaige soone van die toepas. Ou~rlog sprak to de sooeven genoem-
sing uit te scooderen. Uit dien boof de K~amer-sitting vea 18 Met
de sijo sij ultdrukkeijk in hat eerete D~e sprekere io die sitting beant-
lid vermeld. w~oordends, liet de minister sieb ult
B~et ligt in het voorcemen, om bij als volgt:
zolndere bepatingeno termitvoerlog van I[k zeide zoo st~rake, dat bet ook
art. 16 eerateid, 20o. der: Lsonetormr~.votjr de Reg~eering pijolijk was om
we't in het leven, to reepen, teo einde to sien, dat, soovelen niet kondeo
dlenog~ oiet, geoefgalde landetormeanzeo wordeo gedwongen om mnede te doen
neo in de gelegenjseig dpteelenov;66r, san de verdediging van bet land.
hno opkment in work iken., dienet N'u hebben wij kenoie kunneo nemen
een .sopeEsoe y t.' isppogesehlrt, I an bet adree van dea beer van
;heid: .89. optergasu.. -, .. Aalst ..e., die det..Regeering or toe


flat Oordeal der PGFS.

a "" "


0 Par& COmbatir afecciones Puhnonaere,

BrOnquitis, Toses, E~nfl~aquecimento,,

Anemia, y toda clase de Debalidad.


ICec~-e~--~--c~-----~- IT


__


--I


ul


floe sal dit echter kunnen, als or
geen voidoende voorrnad manizaad
is ? Ziebier ons vooratel: D~e Siete
Sceman groleit ving, vooral onder
gunatige condities; ale nu de Land-
bouwkundlige eens op zich nam voor
een spoeedige uitzasunig der aname-
sige Siete 8emtan to sor~gen en den
snellen groei zoo veel mnogelijk te
bevorderen. Dafn wordt de voorrand .
plantzeasd tocb aninetensl ver-tienvou-
digd, mieschien wel booderd maal
grootcr. Een dan kan de grootere
voorread worden uitgreeeld aan den
arme, zoo niet dit, dan zeker het
vol~gend jear.
Het Gouvernement sal den san
wezigen voorraad due dienen op te
koopeu, terwille van het algemeen
belang van A4raba.o on voor dit
eiland de Siete Seman te behouden.
Ale dit ann Particulieren wordt
Overgelaten, sal eerst na een lange
reeks van jaren de voorraad weder
zoo groot sijn, dat ook de arme
kan voordene worden.
Zou bet niet mogelijk wezen het
nienwe zaad tijdig genoeg te winner
on nog: dit jaar te worden geplant,
dan sal bet arme volk zich voor
loopig tevreden mooten stellen met
bet zeaien van andere male.
Ale de Siete Seman maar voor de
toekomet behouden blijft.Di ned gm org~en ~werd bet eerste
schot weder gelost ale teeken, d~t
men opuieuw is begonnen met dui
ken, en mijuen leggen op het onderzee
rif ann de Westzijde onzer harven.
E~en paar weken geleden bebben
de baggerm cies uogi eene beroed,

renopvantdedelard eekorei bmat mdpe
wonder dat Er veel steentjes tusschen
de kiezen bleven sitten.
Aao de Oosteijde goat het bagger-
werk andere zoo prachtig I
Elopen we, dat de WCesteijde nu
ook wil los achieten en los laten
lie duiker heeft een extra~desk undig
pak sann. H~ij gat :heelemaral in
ondoordringbaar zeildock. Zijn sta-
len helm wordt vastg~eechroefd op
syjn ij eren kraag, die vastzit son
stalea borst-, rug. en schouderbe-
dekklog. On zijo middel draagt bij
eeniige kilo's load en ann zija voeten
groote looden schoenen.
Bet wachten is nu op dfe bagger-
machines on de resultaten vasn dezen
Cureagaochen ondersee~r te kunnlen
nagasu.

StSeakoles.

Het is in den laate ten tijd weleene
voorgekomen, dat sitoomechepen, die
to W~illematad hunkerden, voor de
reis welke zij starnden to ooderuemsn
behoefte madden aan mneer steenko-
len dan zij in hunne bunker konden
bergen.
Ofechoon nu wel is wear bij het
derde lid van artikel 1 van de veror.
dening van.10 September 1914 (P-
B van 1914 No. 41) saan den Gou'
verneur de beyoegdheid is toegekend,
om in byzond~ere gcwallen vergunning te
verleenen, dat stoomechepen meer
steenkolen lonemen dno wat de bun-
kere kunnren bevatten, elast dlese be
paling to zeer op uitsonderingsae-
vallen, dan dat dearaan eene soo
crume toepassing ware te g~even als
vbor de belangen van den Cureano
echen steenkolenhandel wel weneche
lijk ie.
D~e Gouverneur acht het du~arom
in bet belang van den Curageachen
steenkolenhandel seer wenechelijk, dat
san etoomsebepen sal worden toege.
staan om, wonder dart deartoe tel
krene de toestemming varn den Gou
verneur zou behoeven te worden gfe-
vrangd, eene beperkte hoeveelheid
-200 ton steenkolen meer in be ne*


men, dan de bunker kunneo bevat-
ten.
ZHEG. beeft een daertoe etrekken.
de wijzaiging van de vrongere Veror.
dening den Kolonialen Rand voor-
gesteld.

DF881100ze.

Ziine Excellentie de .Minister vn
Marine btefef aan Zijo ambtgenoot
van Kolonitin medegedeeld, drtt in
verband met een belnanrijk to kort
op de vioo0t uani onderofficieren-sei
oer en monteur, de detacheering
van zulk marinepersoneel by 't knet.
station voor dreaidloose telegral~fle op
Cureaga niet langer dan tot 1 Ja-
nuari 1916 zal kunnen worden ge*
band haafd.
Naar sanleiding hiervan sal nu
moeten worden overgegnan tot bet
instellen van een vast korpe kolo
niale radiatelegrafisten.
I)arF meermalen de noodzakelijk-
held is geblzken on personnel van
Curagao naar Aruba en Bonaire tij*
delijk over te plaateen, ter vervl
ling van plastsen, wegens ziek te-
verlof opengevallen, terwiji er dea
some tegelijkertijd nog hier iemand
van bet personnel siek le, meent de
Gxouvemoent to moeten voorstelltln bet
personnel to vermeerderen met drie
hulptelegrafisten, be4tgeen ook nood.
zakelijk is, wil men aan het station
ook een geregeldeD Daebtdienec; kuno
nen bebbeo, die nu al woeg~ene gebrek
ban personnel omdat en op Amuba
en op B~onaire de telegraflaten tijde
lijk vervangen moeeten worden -
voorloopig is opgeheven.
Voor etold wodt v *
Trak emneut vaonr r.


In dank not~vangen van dlen Heer
A. P. DEM:~ARcHENa verechillendle mon.
sters seep, poeder en reukwerken van
de AQmerikatnache tirmis (OLGATE &
Co., wear van de Heer IM ARCH ENA
agent is

Oflcliele berichtel*

Aau Mej. J. 8. H. F~orbee, tj.
onderwijseree 3de klaese man d
Wilbelminaechoo~l alhier, is tot her-
stel van gesondbeid veertien dagen
verlof verleeod.
H~et ann den veldwachter A. Mar.-
tious door den Gezagheb~ber van
Bonaire tot heretel van gezoodbeid
verleeod verlof van veertion dagen
is goedgekeurd.
Aan den torenwachter op Klein.
C'uraqgao, G~unstat Moneantol, is tot
verder herstel van gezoodbeid veer.
tien dag~en verlofeverlengingr verleeod.


Regenval.

Gedurende de manud ,Mei.


Maiekuitvaering.


1 The ~idechiptnan Marach LaRurendeau.
2. Goverture di Othello Ro~ssni.
3. La 8erenata Valse O. IMetra.
4. Fantaelee aurDon Pasquale D~onizetti.
5. Alas Kameraden Marche C. Telke.
6. Fantatale our La Fille du Regiment,
D)oni zetti.
7. Ein Yorgnugte Neger Hloghtett. Humo
rlettache Cake Walk Volatedt~.
8. Dansa N'. N,
Zondagavoud om 7.30 unr in do
,,Wilhelmina-Park.'
Rattga,
Gedurende de laatete 8 dage~n wer-
den in het fiesclant sangeb~racht on
door middel van petroleum verdrlgdl
17 ratten


Si su salud estA, resentida no tra-
te de adivinar shitomas 4 imagi
naree enfermedades. Mi ucho mAs
prudent y eficas sorts dejarse de
toda close de indliscrecioncee y to,.
mar por alggin tiempo el poderoso
t6oico out ritiva-medicinal, la~ Emuil-
ei6o de Scott:
,,Certifico que deede hace much
tiempo vengo neando con buen bxi.
to en mi clientela la Emulsidu de
Scott en el raquitismo, anemia, CA-
tarroe escrbfulas, y en general en
todas lae eafermedadee consuntivas
yde loe pulmones, y que en vista
dedichoa resultadoe la recomientdo
como una exceleute preparaci60."
D~r. Pablo 1. Torregroza, CiBnagIa,
Colombia.


m.iM.
28.5
42.7
21.5
16 9
8.8
16.
42
47.
29 5
51.8
27 5


Fort Amnsterdam
Westpult
Pleatage Siberlii
D~okteratuin
Kl. St. 1Martha
Hoffl Abso
eas Chikitoe
StA. Maria
Pleatage Gr. St. Joris
Wilbelmana-tuin
Sta. Rosa
Beekednburtg


alHet w dorjsr ee rlamomooidjRar;
droge meaaden hebbentl we oog niet
gehad Ale er nu m~er plantzaad
genoeg te krijgenr is, gaan w7e een
een g~oed] oogretja sr tegemoet.
D~at ger-e God I


Mlarkttslercit vm al 18
88?8980881188 888001811bon
Van 16 Juli 1915 '


1 chef vanL het stati


ion......... f 2.000
~............. 1 500
asse....... 1 500
,,....... 1.100.
,, ..... 800.

at 360 ., 1.080.


monteur. ..............
telegraftet late kl
idem. 2e.
idem. Se.
toelage van .'
bulpd elegrafleten


1
1
1


1 telegrambeateller .........,..., 300.
bruggeld voor idem......... 36

f 8.816.
Aan alle leden van het to becoe-
men personeel zullen twee jaarlijk
sche periodieke trak tementeverboo
ginger in ultsicht worden g~esteldl.
to weteln;
ann den chef twee van f 200.-;
saa den mont~eur en de telegrsaftten
late en 2e klasse twee van f 1150.-;
a (den telegratist 3de klasee twee
aa de hu p-tele ratieten twee van
S7. ,en asan en to egrambeatel-
Ier twee van f 50.-.
Voor deD telegrambeateller is thans
op de be rooting voor 1916 een be.
drag van~ 338.- toeg~estaan, waarin
begrepen is eene som van I 36.- voor
bruggegeld~. Bet komtndeo Gouverueur
knalmt ger voor dit bedraga ston 1
dljk nit to trekken*
Van barte verbeue we one over i
het beeluit vran Z. c de Ministter
en den vooorgesteldeo maatregrel van
het Koloniaal Beetuar.
Niet, dat bet 1Marine- etoneel oiet
uitatekend voidaan beef en ten volle
berekend was voor sijo taskt, dRisar
omdaf er weer een pear flinke betrek-
kirg~en open komeo voor ooderne-
mende jong~elui. Boe meer gelegen.
beid ~op Cureano self voor onze joo
gelieden om was geld te verdieneo-
hoe liever
Het oppertoesicht echter on de g
regelde contrble vanonze 6tatio e
zag~en wij toeb grange blijvenI bij de
Marine. De Mareontaten onser oor
logeechepen knonseo tj krno brsoek
ann once beaten soo gmakkelljk een
oogje in 't seil hou 0n dat dear
geen bisondere meeiten of oakoston
voor in esamerking komen.


A,,DNOTEN t(Pln as p~er KKG f ..
DIVIDI I per KL,G....................,,
O)RANJESCHlILLEN per KGI.1atkw. ,,
id. per Kf.2e kw. ,,
WOLDE per K.G............................ ,,
SCHalENLVELLEN per stak......... ,
BEEN EREAN per KC.KG3... ......... ., ,
a e 0fOEI)EN ( t~tfaa 1.rotj
,, ,,1 (~gebleekt),,,, ,,
.. 2 .. .. ,
n .. ...... ,
,, a "'i "
., 6 ,, ..... ,,
n~~ ..Inn-....... .. il
8, 10, OLA ,,
10 ., OL *
II la ,, "L

I ran 25e M. of mind


0--
0.05
o.ao
0.40

0.10
0.50


3.25
8.


8
*
12.50


ler f


H~ist


can onrafgehaald~e en onzbeterboar
betrorde a brieves r


Trovo Lulgt Brestlllro, Alndrer y Rafel
Dias, Anita Garola, Hilpolito Lamp, Pedro
Miartines, Ples Manuel pars entrgeat Cor-
selle Ma~nnel. Piet Manrel, Jan Gerardi, He.
nrorma Reness Paula Heorbor, Coastae 8pen.
cer, Ernestin Traldad, Helena Willlems J.
E~. Perdomo (alng)
Dnrakorken: Mrs. R. Conreds. Consul de
Bulgarle. -


NO Hay Nada Que


Pueda Sustituir AL


La Emnulsi~n de Scott


sirdeigh denebe ende tushe ko nd
der Ver. Staten geeeszios onbelong-
rlijk ziju enk toun zi e tinele va"Berkchten sit de Kolonie.


Kerkelljke Berichton.

No de ve rsch ri k k igeni van den
no~rlog blijvten san hourlen en ear
toe- dan afnemen, wekt Zr. H. de Paus
de Gfeloovigen herhaaldelijk op tot
boot~e en geh~ed. De Algenseene Va.
detr der Christenhieid vraagt sijnoen
kinderen drie dagen te wallen vasten
voo het ghthdi sirtel linde vrien

Augustus a. e. mnet een algemeeneo
biddag de eerste verjaring van de
norlogaverk larsuag te willen hier-
denken.Vreriodeln Zoudag5 is ann b~oard van
de Prins Fre~derik H~endrik naar Ne-
derland vertrokkien Majuffr. ILOGELIA
RINasuLNo met bet doel sich unar
het klooster vano Voorechoten !e
begoven.
Wij wenechen de Jongedame een
goede en voorspoedige reis en hopen,
dat zij in hare heilige roeping mo-
ge volharden en een litnke Domini
kanes worden.

Walkom!

Hieden is de Heer JANBEN, 1)iree
teur van de P'et role m-raffi nad erij
in once Kolonie Hsangekomen. Wi)
heeten ZEd. van barte welkom en
wenechen hem bet meet voliedig
sulcce .
Zulk een groot-industrie, als de
H-eer JANBEN ondernemnen gaat, is
van seer veel belang# voor de eco-
nomuisebe ontwikkelingr ouser Ko-
lonie.

V00? (10 V18881104) "

Onze g~enchte Collega El1 Imparcial
deed one het genoegen bet artikeltje
van verleden week over te nemen,
wearvoor onzen dank.
Nop eeD groot mnotief om bet aann'
tal viescherebooten soo spoedig mo-
grelijk te helped vermeerderen ver-
oamen wij dese week. demand, die
hekend isl op Aruba, velrzekerde on,
dat op DE PlOORD vereebillende goe.
de vieschers siju, die, wegensJ gebrek
aan de noodigo booten, hun bedrijf
slechts heel weinig kunnen uitoefenen-
Het son een zegen zijn voor 1E
NOORD, als ook son die visechere
een pear booten gegeven konden
worden. T'ot dueverre werden boofd-
aae cj de) vieschere van de Plya

< lrdblon. Zlrden ento hol nhu
viech san A. V. O. Neptunue.

Plantz888.

1)e algemeene planttijd breekt coo
langaemerhand sann.
Maar ou is ook de algerneene
Praag near Plasntzaad, dat er niest is.
1)at wil seggen, de arme menseben
zij n doodsbecauwd, dat er geen
pliantzaad te krijg~en sal wezen, on
dat seij er to~t due verre zoo hee.
rlemnanl niete van hoorden
Vooral op Amuba, waar men al
- drie jaar achtereen geen ooget beef t
gebad, is bet gebreke man zanizaad
.neer groot.
Arnba verbouwt niet de gewone
Klleine ~ais, manl de Sisete eman. Er
thestaat groote vrees, dat dese mae e
\wearaun de bevolking gehecht en
gewd vs rel die b etegenz gelij
too vlug; groest, dit jaar niet ge
plant sal kinonen worden.
Reade maanden geleden bebben wij
op dit alles de sandacht geveatigd
en weten ook, dat once Landbouw.
kundige or zijo asudacht san ge.
schonken beeft. Htet is one echter
oiet bekend, of bet ZEd. ie mogen
gelukken een genoeg~zamen voorrand


plantzaad van elders te betrekken,
in bet bizooder van de Biete 8eman
D~eze vTariilteit schijut In den vreemde,
of in het geheel miet, of teer weinig
voor to komen.
Toeb zo~u bet jammer wezen, ale
Aruba vour bet' meereadeel zifo Bidel
Semasz zou mooten miseeo.
One werd verzekerd, dat sr nog
wetl peantzand van Biete 9snran op
Aruba is, maar seer wemigi so ver.
basend dunr.
Voor den arose is er geen annko.
men nag, ook son de voorrand nies
toerelkend wezen En toch is just
voor den arme een goede malecoget
Pan het grootate belang. Eco sehour
Pol mals sal een einlde mak~en ann
Eijn ellende en bemr bet dooreestane
feed veel doen verg~eten. Er moet
due getracht wordeo een malseooget
fegeveln au ben armed.


[de Aceite prre 4de Higado
de Bacalao con Hipofosfitos]


Buena en Toda Epgoca dehl Ano.


Pamra Nliao y Adultos.


D88kbetalging.


I~it Weekblad bevat alle Gitlotin-
genl, Rentebetalingen, Nieuweberich-
ten, Producties, in 460 woord alle
wetenswfeardigheden op financii~el ge-
bied; het g~eeft geregeld booget in
teressante Hoofdartikelen, Koerclijet
der meet actieve! fondeen en Beurs-
verelge~tn nit bioneo- en buiteulanud;
het verstrekt gratin advies in de
rubriek Beantwoordingen ens., ter
wijl eens per maand een prijelijst
der premseloten wordt gepubliceerdt.
Gok vermeld het blad alle ultlo-
tingen der kleinere leening~en va~n
Gemeenten, Tramweg~- en anderel
Maastchappijen.

Prl]S f 2.50 = fr 5. P. j.
wIUA bgrsc mde geregce sol teloxen eontrole
BUREELE N*
BILD)ERDIJKSTRAAT 98, DEN HAAG.
BONDGENOOTEN8TR. 19, BRUSSEL,

m oeno~mmere sijo gedurende een
b aan op sanvrage g~ratle vetrkrijg~.
18e nenAbonnemeatnt mdelke op die
&RDs) WorneD &BngenOnieD bij clen
iltgever van de Courant.

13ileililialid.

StSRming 18 Luxsmhtlf.

L De stemming onder bet volk in
Luxem urg is enods de deeinalme
ane Iel ann den oorlog, veel on-
rustiger geworden, en de anti-D~uit.
ache gestodhead deer volks kount nu
.dud ijkr eon het liebt. Heel n aief
hoort men thane bewsereo, dat ad
see weken de DUkiseeber sullenl ver-
alages sija en bewonde~rt menr de hou.
ding van Itali8, dat de eindbeelie-
sing sal brengen, terwiji met Ci~n
woord d tronwbreaks, wearraan Ita


de godachte, dat ook Holland togen


Ps8ttFUen

koning: van Italli~ no de aftending
va~n bet ultimatum non Servill tot
keizer Frnas Joseph had sericht, en
vervolgde dararop: ,,lDe koning vin
Italil zou sich toch niet op dien
tooni hebb~en niitgtelaten, wanneer bij
gerne~end had~, lat onze mnonarchiet
het verdriag mrt ItaliB had geech,,n
denr."
Ini gloriilnde t ani1, enl telkenls on-
derbroken door storma~chtige toe
juichingen. verklau~rde do minrister,
dort de mona11rchie de wereld zou
dloen verhrradl sta:n door ha~re een.
dracht; dat o~epadrdelijk in Booga
rije nog leeft de patriotiache geeet
uit den tijd FLan Maria Thereela, en
de kreet aog wordt gehoord : ,Mo.
riamur pro rege nostro l" (lateo wij
voor onzen koning eterven") en dat
de monarchie in eamenwerking met
haar mach tigen bondgenoot ook
desen nienwsen strijd sal uanvaardeo
en met wedersijdech vertronwen sal
voeren tot deo lastaten ademtocht
,,tegen alle duivels der hel" en ,,aan
het noodlot de overwinning zal af-
dwingen."~ Andrassy on Agponyi
verklaarden, reepectrievelijk names
de Onarban kelijaheidepartij en de
Grandwetapartij, ten volle hoo va-
derlandsieven~de plichten fe sullen
vervullen, en greeselden-- eveneece on
der stormachti e bewijsen van iD,
stemming de sending van ItaliB,
betwelk decll ,,thane louder toen.~e~
stand beeft overgegeven maenledr
die op asyn goeden neam een achaud
vlek asbben geworpen, welke moel'
lijk ult to wisechen sal sija", en
Agponyi lae daairbij ult een in Sep.
tember verechenen artikel van het
officisele blad vani bet Italiaansche
ministerie van oorlog ,,Esercito"
dese acienede voor : ,anneer Its
liii thane een ~snval: deed op die
monarche, zou de regeering: felonie
bedrijveen so elfmoord begann"


to: Amsterda? 1863,
,, An werpe~n 185,
Chicago 1893:, on
., uragao. Earsite Prijs Eer~e-
medadlle, 1904.
,,Brussel, 1910
Curaqao, WTaterkant Otra.
banda.A dverteetrt steedrAImig08 di RTRQ~o,


LONG:MAN &~ MAR HTINEZ

NEWC Y ORKH.
(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exportents van verfwaren in ai~ediei soorten
in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vioeren, die in 66n nacht droog zijn: Wit-
te lak voor badkuipen; Vert in vermis om de mooie viammen
der kostbiare houtsoorten na te maken; VertI m vermis voor
rijtuigen; Oliafn om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage g~ratis verzonden.
Te koop bli U. WINKEL 41; ZONEN.


HA VEN-NIEU WS.

V AN 10O JULI 24 JUC3LI.
Schlip Kapsitilu Anu komsrt van Vertrek I marll

P Fr Hendrik P Koningstein 8 Jull New-York I11 lull ~Amsterdam
Pl ',$ddelphis 11 Hichbern 11 e(uya 6N~ew Y rbk
Pr Willem I J A Egmond 16 ,, Amsterdam (17 ,, New York
Maracaibo G~fW Gioodman 17 ,,New York 17 Maracalbo
Mertida A Johanson 119 1, Maracalbo 119 ,, La Gunyra
Merida A Johaeoon 2I1 ,, La G~ uayra 22a ,, Mra~calbo
Maracaibo G3W G~oodmsoIan 22 Maraeaib~o 22a ,, INew-York
Caracas Forst 29 New-York 22 La Gua r
Oranje Nassau AR N 1)boer 25 ,, fNew-Yorkr SO Amste amSiena Minettl 158 Jul IColbn 151 Junl Itnova
Antonio Loper Autich 10 Col6a 16 Barcelone.Scholeners.( AaslkonastL vanu S choeuers. Vertrekl namr.


I)uitechland to velde sal trekken, :;nt woordelijkheid) worden ges teld,
ind~ien ItaliJ niet bij machte son slja ,om de rampen, die sedert bifts7een
deC rinldbedlisseing to brengen. Over de j aurr de mensc~hheir treffenl, voort; to
vrrhoudingu van Hiolland on D~uitech- zetten zondler eeniige:ekanns opences
Iland doen hier de meest dware ver- Zelfe, Indienescij de voortsetting ver.
zinpels de rcandes die dan in de gJroo. kiezpn va-n den nocrlogr dlie binuen
tco op windingr oversaleloo~fd worden. huo grronze~n tot he~t bitter einde
in~ toestand~ oncler het volk werd sal wo~rden ultg~evoeten. z *] de
in den laatste dagen r1,6 ourustba- edole~ houdingt vanl 1)uitseblrrrid] en
retrij dlat somtuiigen doen verluiden, Oncelenrinjk slechits wvinst aferpen,
da~t nad korten tiid een 1)uitche gou dear deze mn;agendheden ze~lfe, bij
vrernrur over Luxemobu rgi sl worden degmencr, die votlhnar wIaren v(h0oor I
ran~gesteld, en mr. Eischen, am deze p'lanuen te verhinderen, naar Berlijo lite~erd zullen ziji.
wVAs vertrokkeD. MODr WOOL iD hit. buittooland vol-
l~eze week vierde men overal in doende, dat het niiet de bedoelingis
stadl en land de zoogeneamde klet- vain 1)uitechlaud binens Europa sijo
nr kermisseu, waarbij veel gedron- greozen uit to breidlen, doch eehs
ken word ;iedere feestelijkbeid begon wear~borgien te vPerkrijgen, on zich
eni eindigde met het singen der ,,Mar- vreedzaam to kunnlen outivikkelen.
erillaise", welk lied hier door bet Wie niet vrijwvillig verblind wiii g,
Uniitsche legerbestuur uitdrukkelijk magRe hieruit de conclusie tre~kken
is verboden. D~e Duitsche soldaten welke de basis kan worden voof
mnoesten voortduread optreden en een vrede, on welken de segevierende
h~ebben verscheidene personen gevan verbonden mogendheden niemand
gen genome, wfaardoor audereu zich Ibehoeven na te loopen, maar die
zc6c beleedigd gevoelden, dat sij op bun opnieuw de gelegenheid son
nieuwe~ middelen zounen, om de ge~ve! -on te toonen, welke brounen
Iluitachers to hinderen. zi) sijn van zedelijke kracht, groot.
D~ezer dagen had 's necht, eed ont- heid, beschaving en vooruitgaDg. in
plotting plants buiten de stad; er het ~belang der geheele menschheid.
klonk een knal, alsof vijandelijke Aldue de godachteogang van de
f liegiers bommen hadden geworpen. gberaghebbende persoo~nlijkheid wear.
Toen 's morgens de g~eschrokken up iki hierboveu doelde.
bevoking naar de .ooreaals vroeg,
bleek, dat kermisagsten dynamiet AmGrlk8.
haedden doon outploffen. ~e T~imes-correspondent te Wa.
lie L~uxemburgeche re~geering beeft shington eeint den 4den Juni san
volgendee proclamatle ultgevaardigd. ij blad :
,,B~urgers I De Kroon, de volks- Hirdotht t e d
vertegenwoordiging; en regeering heb dlat f B t H er ictrf e ~rson e,
ben~r meermalen verklaard, dat het gra en o e eron-
g~roothertrogdom tot hiertoe de Dlich ijke edefg ezt menra Herlitje in
ten der neutraliteit vervuld ~eeft' omtea de wCilelsrkelijk t~e ouin ean
D~it sal in de toekomet soo blijven. .mrn de wreik odg a
Heat g~ezag alleen kan die plichten AetrfIks. uIeeet vo wan raaf Biern
niet geheel en al vervullen, ieder s z a d
stautsburger is gehouden daertoe onk red enen, die o et oon eablik
miede to worken, soodat het neu nm reeedeo e oeb
trale karakter van ons land volko nieja m erisg behoeven to worden
men bewfaard blijft.~ Partij to kieeen Voao ..ae Hrsof zn
voor een der sltrijidvoerende mach-
ten is te miabillijken; wij moeten one vrienden, kan geen vrede tot stand
schtikiken naaer de droevige teiten en komen, louder ,,vrijhll~d ean de
omstndihedn. edee bleeigig, ee d.w.s. het reebt van oorlog
i~ntnder woord Iedere haneling, die voerenden om hunnon hannel voort
verkrerd kan wordon nitgelegd ten to setten, alsof de vijarnd geon loot
opFzichte der strijdeade partijen moethd.Aed gelirenatec
aebhterwege blijven. Verliezen wRij niet zouden erkennen, ale zij D~uitseebland
Iit~ he~t oog. dat vaak door de han* wat uitbreading van kolonitsal besit
delng an 4n eroonde emen.zouden geven, on als zij ook bet
schap de vera~intweoor delijkedmoet herstel van Polen vermoedelijk
dlragen. Hiet weizijo van one vader. ouder P'ruisische BBEOeh~itteit goed
land zij Je eenige richtenoer ouser keurdso, dan zou Duitseblan~d be
handelingen. aki ,io n Bdeli dn rt gdteelte
H 'ij vervullen hiermede een drin va Fuki, b o ej tc
gendlen plicht, in dien zio vol ver- pen is beset, afstanrd to doen en
trouiwen ons tot onze modeburgere rle wereld veel noodelooze ellende te
to richteo. besparen, want het is volkomen
91 'luidlelijk, zeggen sij, dat l)itechland
Lu~xemburg, 3 Juni 1 5B. nonit tot d~en Rijn kno wordeni to-
De ministers ruggedreven.
Eiechen, Mol~nganart, Lece~re. ItaIg '

Dilitscllialf &ilisachien zal men nu eindelijkee
~gaan innien, wab de neotralen van en
eersten dog van den oorlog of begre-
lIe I~eulache correspondent van de pen : dat noch Enogeland, noch
Tijld beweert : 1)uitechland, noch Rusland vernietigd
kunneni worden, sooals de opgewon
I)at ho~t good stant met de D~uit.
sctlt I~er ~i (ostanWes zl renden pere manndeolang beeft gewild.
acheleges .i Goe en est al m n I e~krkwel in het tI itenla 1 toe ~eveu. op den dour invioed oefenen.
Zelfs de Fransfchen vartten de saank
kra~cht des rijks op alle slagveldel~rin knim op Clmnceouu schrijft:
vani Europa gevestigd; en wel mie- Ik Zie nu al luchthartige Paorijze
matnd zal nog anunemen, dat bin na k ri oe r m r
n~n fziobarn tjd d trepenIn en of ik danl niet van ou~rdael ben l
dien Ftranschen loopgr~aven-oorlog dlit de Italiinansche interventie bet
wrden teruggeworpen naar donenevnJ olg vresen
Przemye ishroe o e- al. Ik most bekeooen, dat dit niet
berg wordt bedreig3, eiet men in m oorl In twj. le do rdie ~n.)u
welingelichte mil!itaire en politieke ~ee
.of ons~e nieuwfe boidgenoo~ten sul-
kringen de spoedige outrutumig door len sch~ittereade wapeofeiten verrich.
dle Russen van geheel het Gallicaeche ten. D~e machtige afleiding, die ze

bleahdteemwtbroet pbaleso a ublk veroorzaken, kan elechts gelukkife
vefbude leers escikkogevolgen bebben. Mmar nietteman
wordt earbdedit dole agetrefd achidki behtF mi cor,e43atode tested
liteook, waaroom 81 rh isobe front neg niet wijet op een
rli~nde oudig dor Ost~Dijk verb as ting~ der gebeur teo isseo, wear.
digdende houding edoor Ocetorijk door, zooals we dat grang son ten
op dn serkn geneortngodelwillen, de voor de Duitechers on.
woridt aan ecmn e ae idzle vermi delijke uttelag bespoediqd wor.
~~inea en saiebare tid zulendel sou.
duer de levers der centrate mogend- e nerndvrrue ndn
bedlen hun landen geheet van rijan. ie nduielage td de Parijcen cor de
den hebben ~gezuiverd on den stbrijd $iditla zeg de Paish
op vi andeli k terrein verder voeren. van het Hbl., mnar g~een overdreven
Saar~~~~~~~ vi ein eekredeI ooratelling van de suelheid, w~er.
lznaa i eadvreeddei mee men dien bereikien zal, eu vooral
dezenerntwoordelijkbeid beeft te oenodreatn a emacht
dragen, sal dan de tijd ziju geko ? r;CI~


men voor~ta enn vjanijk ......in oo~ tt eer~u""v' ut~r e
men ooreenopelijk veklaingmouceau met de zijue de algemeone
der Luiteche en Ooetenrijkschest~ats oii aelbtFasb ok
lidDo er denmaeddetasileerden vre z66ni gon~ed wereev r~en e in ese
op dat tgevierend uur ook maer erkl ees
in bet manate volbouden, dat de cen- 881878.
trale mogendbeden zich laten leiden
door vrees voor een slecbten eff-oop Aan de feesttaefl van den ,,Leadve.
vain dezen hun opgedrongen oorlog, reiu" te Fiirth biold~ecooing Ludwfig
d~ien zij victories over de landegren- VeD Beieren een redevoersug~, waarin
zen voeren. ED terwijl dan bijsoudere b ij zeide: Wanneer wij] thans temidden
nadruk sal worded gelegd op debher van dezen erustigaten en grooteten
haalde verklaring van denl Keiser, oorlog -ao &er Of IB OOit een
dast D~uitechland niet citgast op ver- ~rootere gLeweeet F- one hier in de
overing~en, mantr op het vestigeu 6loeiende stad Eiirth vereieoig o
van de volkomen veiligheid dee d~enken wij er bljua niet ann, +da(
rijks, sullen de vijandeo der centra--er oorlog is. Wi)i danken Slit' iq de
le mogendhedenl door een even fier eerate plate nau de ~d eelijkhaid
alea edelmoedig~e houdinrg van het van bet D~uiteche volk. wr ktionheR
D~uiteche rijk, dat sooseer gesmand mleteerf good gewreten zeg~gen : st
is, wiji bet on laeghartige modieven Uniteche vol'k s I in het .leger door
en niet sit selfrerdediging don ver- wijo beate elementen lerttegedwoor-
z n hebbes begooneo voor de abrijd~ dig~d en het Uniteache leger is onover,


wonnen, waar bet nok strijdt, in
heD oeeten, rWesten, noorden en soo
God wil, waaraan ik alet twlijel,
sal betr ook in het adlden onover-
woqenan bHjven,
. Op de oorlogoaverklaring van Rue-
land' volgde die van Frankrijk en
toon daazop die Enge~lchen ous nog
anoviole,, bhe ik getzcgd : Ik verheug
ruij hierover on wel deairom, omdar ~
wij thaos,-met onze vijlrden kunnen
;frekenen, en omshsrt wij than einde
lijk in bet bijzonder mochtenhbopei,
dat wij voor bet saiden en weeten
van Duitechland gunstiger verbin*
ding~en naar see souden krijgen.
Tien maandeo sija sedert voorbij.
Veel koetbaar blood is vergo ten,
maar het sal niet vergeefs clin ver-
goten.
En versterking van het D~uiteche
rijk en een herleven buiten sijo gren-
ten, soover dit noodig is, opdat wl
verzekerd sullen sijo tegen toekomati-
g~e sanvallen, dat tsl de vrucht dfjo
van dezen oorlog.
Wie met one optrekt en trouw
Esan ouse sljde staat ik meen
Goeteorijk-HBongarije en Turklje -
sal sich met ons verhougen, nook
echter valacho vriendeo, die achter
onzen rug5 vrlendechap buich elde n
en daarop tot den vijand overliepen.
Waarachtig, wlj siju onoverWOnues
en de lantate vijand, die zooveel
van zich deed spreken, beeft nog
steeds genernatigen sanval ge-
waagd, gb~oewel h s) tijd genoeg voor
de voorbereading bad.
D~eze op den te Filrth gehouden
,,Kanaaldag" door koning Ludwig
gesproken woordon over een Duiteche
rijomondln ijn in Beierea, vooral
in handel-~ industricele kringen,
met vreugde onwvangen.
De ,,Neueste Nachrichten" gal later
op dit gewichtig deel der kouinklijke
tede een uitvoerag commentaaer,
waarvan het alot luldt : ,,En met,
sulkz een beelistheid eprak de koning
van den dlirecten ultweg van den
Rijo near see, dien iil souden kri-
gen, dat een leader daeruit moeet
begrijpen, dat het voor onsen ko-
ning, die over den militairen toe-
stand seker soo betrouwboar en
nauwkeurig mogelijk is ingelicht,
geen twijfel meer lijdt, of wij sijo
in staat, on bij het elulten van
den vrede de hand op Belgi@ te
leggon. In elk goval tot een sooda-
nige uitgestrektheid ale het one ult
een militair, en, voor wat de Rijn
monding betrett, oor .ult ean econo*
misch oogpunt, voor de versekering
van de toekomet van one volk
noodsakelijk schijnt. In wel ken
staa terec hterilj ken vorm sulks ge-
echiedetn sail, is een queastie van
later sorg; dit is one echter thane
wel reeds duidelijk, des het bij de
Duiteche Rijumonding elechts on
Belgisch gebied son gaan en dat
het correct neutral Nederland daar-
door in geen enkel opsicht bena-
deeld sall worden. Nederland, waar-
flh~mede wi ltijd in goede nabunr.
echa geeefd hebben, kan overtnigd
zijo, dat het ook in de toekomst
san de zijde van D~uitechland, ver-
sekerd van sijn bestaan en sija on-
afhankelij kbeid, de rij k k reach ten
van siju kraebtig volk ongestoord
ontplooien ~kan. D~e ultmoniding van
deno Hiju in de Iunitsche Zee sal als
eena getuigenis viin dezen ourlo reen
zuiver 1)uitcch rsangle eenheid asyn.
WUij daebten, dit de moodlog~en
vanr de nRiji< p Nederlandsch g~ebied
lagen I

ULt (18 IIOngaFsche Kamer.

In de Hongaarache Kamer neeft
miniter reeden~t greaa Tieza open.
lij k hBger sld betgeen reed in de
Oostenrykeche memorse breedvoerig
was mede edeled odmtreu pe rhou-

derhandelingeni door dit land gedB-
rende de laatete mandeo geverd
met de D~onau-monarchie. Bepaal.
delijk wat betreft de zoogenasmde
schennie van arftikel 7 van bet I~rie-
bondetractaat wees de minister er-
op, dat in dit artikel van edn voor-
algaand overlegplegen met Itaip
eleen dsa spra e is, vool'. et g~e"
ValI een1 vera d eri ng van den b~e"
steaaden politieken toestand in den
Balkan zou wordeD beoogd. Tot in
den allerleantate tijd had dan ook


geen enrkel Itidlisnanch staateman be-
weerd, dat de mon~archie dooreean
or erleg te pleges met Italiti het ver-
drag had geechnaden. Tissa beriep
stch dearbtj op de besprekingenl en
de .brietwisselingf tueechen den leider
de b I eleteche plitiek de o
ne bii ea eItal sea che re ~ermo
gedulrende do meaudleu, d~ie v~olgdlen
op bet altimatom. Kooi~t wkne selle
de gedacht~e ~opgekoOmeu, dat Ita~ll
de unodelwq~ze van Oostearijk-Elon-
garijee be a .uw all~ee decedhie
sonen in -Itralas hadden herboalde
li k in de warmate, b$Twoordi o
aiig ge ivn ann %dt beareihdwplO

geen deal asan den oor og, toc een
trouwe bonlg~eneot,e to .sp En do
premierle bet ousen lespre reede
Pbekeo~ .itelegram v~oo~r, bietweiL, de


"P r~s.:gh perfect"
wirea..sciny it C4I l tbrogh.
res ersritt -trn:lr i r rrr i t"*ul~e


AboaStI~ure getherbs wraph clamps
WeuL~ip~p Wae eheeno w.n Cea nk nd ese
..., d "r-. .yt
h~bl h~*-a r l~ elui
J.M.E.JOr*~rrUBRT .l~II ~
users r ea mose* ubil ~ulu*


st, Rl. as moningfin aer Nmlrlrianlnen


BEKROOND


Velade coro
Granada
aI Dmtaro
,Md~reaesth
Amuba
M araesibo
Stfo DoD.


clarac C
Rose traria 11
eno rria D

Ejstelle H

Carm akvis


Just
i,
I,,

,,
*

,,


iio nacha
Araba

Araba
Pampatar
Isl Barlov.

Maracajlbo.


virginian
Llian a
Neyia n
Hiroodelle I
Ilrun Luis n
Bkctra &
Perla deOlsma


hI t
,,
',1,
,,
,,


Exclusive Agent for the Dutch W- I*Ph010graphische Irtrichtithg.

Soublette et Fils,
HOrPPHOTOGRAP~EN
\'AN


g g8 V8F88lB08ts 008081110o.
La Emulsi6n be Scott ete una
preparaci6n univerealmeDte COnocida
por loe 4xitos obtenidos en lae co-
~ermedades de los pulmonee y ee
pecialmente como uo poderoso t6ni-
co para forti~car la sangre. Es
no gran reconstituyente pars los
que est~n en la convalecencia, y
en general pare combatir todae
a nellas dolencies que tiendeoa sdi.
b itiar el eistema. Today pereona
anemica debe near constantemente
la E~mulsI6n de Scott hasta obtener
una complete curacibo :
:"El suscrito, medico-cirujano, cer
tifica : que la Emulsi6n de Scott dA
'resultedo esor acadenten anasdoe los
ceaso de debi idad general, catarroe
cr6nicoe; y adin en la tuberculosis
pulmonar mejors notablemlente el
'estana de lose enfermos." D~r. J. Vi-
Ilanueva, ~Maracaibo, Venezuela.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs