Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00104
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 22, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00104
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
------------ -- ---_--~~ i .~l~~c----~ __.II_____ 1___L __~____~ __ -_~__~; ~ _~~__~ _~~~ _~_ ------ --


>itHin veachjntelkn Zterng BUREAll VAN DCT BLAD virfoodr uske numenan ers f or 8. 20
a2 bon~rnemen tsprijH vo)or he aqrao, Itonaire, A ru ba fodrik umr l .
no dec lIovonwindlscho eilanldenn per Idee maandonPr Wa.t~erkatnt Nob 4. Over~ldide Prijc; der Advertentiibn vanr 1 --7i rRees f. ()..50.: rvou~ 1-
fl. 2.- met vooruithe~taling..
DRUKKER. B. L. BOGAERS ken~i regel meer 7Y cts.


-tIN S E KTER N B


Ire no~derdating van den H. Greest
over de A posteleo, op het eerate
P'inksterfeest te Jerusalem, is voor
dec Kerk, door Cnmeans~~ gesticht, een
~niulitputt ~ije bronevan dankbaar-
dien dag onw~inl de Kerk baar in
wandli e voltooil T.'oen de derde
P'ersoon der allerheill ste D~rievul.
digheid in eichthare g ~daante over
de Apostelsetn neerd Id~e, hy meen
.meente, vertegenwoordigden zij due
de geheele Kerk. Toenr ook word de
Kerk bezield met, haar gouddelijk le
vensbeginsel, daRt in. en bij Haar zou
blijven tot sann de voleinding der
eeu wen.
D.aarom is het Pinkaterfeeet alet
elechts een dankbare herinneringaan
de wo~ndervolle gaven, welke de l.
Gleest cenmal sann de Apostelen me.
dedeelde. N'eer, 't is bovendi'en het
telken jare sich vernieuwende ge.
boo rtefees t der Kerk, die aan de
voortdurende inwerking des H. Gees-
tes Hear bovenuatuarlliji. leven van
waarheid en genade ontleent.
Het diepsmmgi woord van St. Au-
gustinus blijftl onverawlerlijk wear :
,,11etlzflide wat de ziHl voor one
lichaam is, dat is de H. aeest in
het mystieke lichaam van Canterva,
de Kerk."
+,r,

N~iet het uiterli ke, wonderbare
mear het in~eedlige, Onzichtbare, dat
er geschiedde byt de eerste nederda'
ling van den Hi. Geest, was voor-
speilimg en onderpand van betgeen
de Kerk door alle eeuwen van Hem
on vangen sou. Namnel jkdhoogerr op

nauwer veresniging met den onein'

deWavome krote telleeeen(Jdelro
ri zeude hinderpani voor 's mensebef
mmnge vereemg ngi met God was en
blijft steded bierin besta8D, rltt d@
mekneeb b~ehime een bo~net elijkre ze
de harmonie tassehen beldeo door de
zonde is verstoord dat bets weer-
spannige vicesch sich een overseer*
schendent inloed anomati ~t o v6r v

den so Mvloedo de weem~oedie~ ver
klaring most afleg~gen : ,,Mife geest
Irlethd ves sibl ~ijvens in den mensach'
Welou, de H. fleest, die tot due.
verre ge~en onwrtdeeM besit kon ne-
men van de hpostelen, omdat zs]
nog Al to viceec elijk- waren g~ezad,
dealde o b~,~et eerete Pinketerfeest"
to Jrus emover ben neder, on
ben g~eheel en a1 to vervullen. ,n
alien cwrden zres~rcsai vow den H Geesr.
Voorb~ij is nu bunne snohbb neaa
wereldsebe glorie en aardeche rijk-
dommeo. Zij drooghmaniet meer van
een debhtbaar Messiae-rijk, weario
as] de eerepleataeeo zullen bekleedeD.
Voorbl] to nu buo louter meseche-
lijke aebeeftheid san den goddeij.
ken Leeeter, Wtien sij het eeret ter-
nanwernood gundeq, dat Blj ten
Hemel varende, syna rechtmatife
plante ging heroemen aan de rech
terband des Varders. Voorbij is no
dhun kinderachtige vrseen voor de Jo.
den, die hen nog dienzelfdeo drg
angestig: bad d-oen wegeebuilen in de
opperzaal te Jerusalem, met gesloten
deuren. Voorbigi iebhus kletogeloovige
a heamte by or het my tre des

Betnrg on den ooan enn dwaa (eden'
~sl bet Kruls voortaan oun eenige
roo rejnon hofft dez gheid.bu
ten Voor de toegestroomde meoig*
te, die alleen de sichtbare wonder-
teekenen erkent, maar nets begript
van de lowendige herechepping, de
hier plants beeft gehad. D~e twarslf


niig gedacht word sanI, to weinigf 'o
sproken en gaepreekL werd over. to
weinig geh~eden word direct tot den
H. G~eest. En om ann ziju Aposto.
lisch-vrijmoedlig, woord de opwiokken
d~e kracht vanI het v~ooba~ld~ hij to
zetten, stelde hij-zelf eeni gabe~l op.
dat hij dertig jnar a;chtereen elken
lag' getronwf bad. Hots luiddet als
volgt:
O God e H~ G ~t, de ik va
k ndseben .fot or, d ien dri van
"n~acht,0 haleedfig~d en ezw lairtref
beb, openbaanr mi) Ulw Pclrsoon, Uw
.#fezen, Uwe TIegenwooclrdigheil, Uwe
.Macht! I,00r mi) Uwe zeveirvoudige
aaVeo beDIor~d .le G~est van wijsbid
van e k nteie e ror m ed, en v

zijt van Vader en Z >on, Gij die met
vuur doopt en de liefde Glode in
ooze harten ultgiet, stort Uwe liefdle
in mijn hart Slecht~s on 46n ding beb
ik Godl geemeekt : niet rijkdom, weel
de, macht, wereldechoc gemaekzucht
aardech geluk of good maar een
v~onk idier beilige vlam, on mij ge-
heel eo al to doordringaen met het
vuur der goddelijke liefde. Leart die
bellige vlam in mij opwaarts stre
ven on ledere vlek uitteren naar
lichaam en naar zil. einig mij
seveuvoudig met UPe gaven, neem
mij ean ale een r7 weigavallige offer-
ande. Ontateek mij door ijver, ver.
melt mij met stulart, opdat ik hot
leven mage leiden r 't een ijveriFeu
booteling: on zijad~ooci cenmaal moge
sterven. Amen -
Wij kunnen one nauwelijks een ve
bedi vooratellen, z66 toepasselijk in
dezen tijd, die zoo leegr is van deon
Geest Gods, en zoozeer gobrek heeft
aan den G~eest vanI lielde, vooral
ook geen treffender commentaar
op den telkene zich hrerbalenden,
plechtigaen sjmeekzsng van dezen
inketertijd :
Veni Creator Spiriues!

IN DEN

0103 SIGn 8Rad~.


Galileeeche viasebhere zijn thane Apos.
ielea geworden. En bij monde van
hun aanyoerder Petrus betuigfen zij
etluide.: Datl geheel ~he huris can
1sraEii dan werte, dat Gfod dien Jenus,
dies gif Ahbt gekrutisigd, for Chcriaturs n tot
Hleer gemraakl heeft."
Vatiwear dese ploteelinge omnme-
kee~r ? De arnngeboren, naer Gods
beeld on ge~lijkenis geechapen geest
der Apostelen, die to vorea nogf in
den selasp van zinnelijkbeid was ge-
bago tontw akt~e nu tot bt vo e
geest. was in benr neergedaald, om
de kwelleade, neer~drukkende kluisters
vea het stof to ontbinden. Eo yrij-
gemaake -door deni H. GCees~t, EOUdOD


tocht, het a~s hl" de ascer
verdieuwen ac o r ret


Het work der A postelen is niet
ijdel gebleken. Meer dan achttieon
eenwPen reed leeft bet voort, onver-
anderd in sijo eigenlijke beteekenies
altuoo zich uilbreidiend in omvang
so dliepte, van gealacht tot ge-
slacht.
I~at de Kerk van Comersvr alles
ov~erleeft, wat ruim achttian eeuwen
achtereenvolgene eagen verdwijoeo,
Zi) danks het alleen en uitelaitend
ann den H. Geest, die in Haar
woont. D~at de Kierk van CHalsaus
op 3Us eteeorote gebonwd is, zoo
dat de poor~ten der hel niets togen
Haar vermogen, Zif dankt bet alleen
so enitelaiteard san deo H Geest, die
Haar alley waar~heid learl. D~at de Kerk
van Ca~raues de aimnmer citgeputte
bronl is, wearuit de levsnde wateren
vioelen van genade, troost en bei.
Liging, Zij darnkt bett alleen en uit.
sinitend aan den H. Gieest, ,den
Vertmoot~er, den- Helipnmaker "' "
Doeb wsarom ac~hifer et some, dwt
Z;ij, de oovergankelijke, wankelt o
Hare g~rondvesten ? Dat Zij, de viekP
keloose B~rnid, bear koninklijk ideed
niet gebeel van anrdache emetten
weett vrij to houden ? Dast Haar le.
vendmuakende wateren troebel zijn
geworden en geen latenis meer bie.
den ann het dloretende hiert ?
Omdat de Kerk van CamanTUs of
schoon, wezeali~k vervuld mnet don
He Gieese, took altijd nog nit measchn
beetaab ZIoodige menachen van
vleeech en bloed, die hen aan ebo-
ren aard nooit geheel verlooch nen
Menechen, die hun natuarlijke hart.
shoebten wel kunnen ooderdrukkei,
mear nooit geheel ultroeleo, Men.
schen, van onwetendheid en zwakte
die wel kno bart eon handeo op'
beffen teo hemel, doch met but beide
voeten new vaeb op dese met diate
len en doornen begroeid e aarde
setan
Z~ied aar den strijd tussoben den
geest en het stof, door den A oe-
tel Paulue zoo 'onophoudelijkr en
meedoogeoloos wear afgeechilderd
Mear sekdaar ook den strijd, waasrin
de menechelijke geeet, aan sich-sel-
ven overg~elaten, meoet ten oodemaen
en een reddeloose prooi wordergvan
,la bBre humaine". Ziedaair einde
lijk don strijd, weario de overwin
nlng alleen, mear dan ook seker"
to behalen is door deo elken recht'
echapen Chrisene inwonende kracht
van den H. Geeet
EUJ ,allen wor~de/ terumid van den
H7. Go s". Dat woord is t eeaordi
nog; even wear Hle o egte eerse
Pinketerfeest to Jerusplemi Allen
wonder uitsondering, die behooren
tot de alleenzali maknde K rk v
C~aRarlsT. Juiet in evenered ghed ovn e
de mate, wearrserj si ls wate I e
lingenl van Camrrusa eich weten" t
outtrekken ann de heerechappij van
al wit stoffelijk, viceechelijk is. Want
de vicescheltifke moneek begrifpt niet de
di~ngmy welkeasynf was den Geest~ Gods.,,


Kardinaal Manning beeft zich weel
seons erover hbekasgd, soo brengt er d
flentruml in herin~ueringC, dat or to wei


wordt nu bulp, verleend, stroo words
nitgedeeid, wor~k verdchaft, aaHn de
schoolkinderenr beachuiten verstrekt.
IDear beelaan dus w~el redenen,
meanrt dje Heer ZEPPENF`ELDT om den
go~eden G;od -te danken. ()os Moeder-
landi en sijn Klonlirie bleef tot dusverre
voor de gruwelen des n~orlogs go
Hspard. Dank ook asn fl. M. onse
geherbiedigide eni herninde Koningin,
vooi de moederlijke belangsteling in
onls wel en wee; daukr san Regee-
nirgleni estiu rvoor te wije weanro
opgetreden.
Gok brenlgt Sp3reker warmen dant
aani de mild? gevers in Nederland en
op Curagno, die zulk een grooten
Het n ijf et hue otl bja merely o
d8G ~~5 I~xe. de Minister biunail
nieuwe poster voior dit jrear van de
begrooting geschrapt beeftr ter will
der sinchte tijden. IDea~r wren gewich-
tige postenr bij 0. a. denl wateraf-
voer op ,,MJonteherde en de verbe
tering der ,,Psardenbasi" van Araiba.
:)-eze postenr dulden bijoagaeen langer
state-tel, Spreker hoopt dearomn dat
in den loop van, het volgend psar
de Hanngevreagde v~erbeteriugen kun-
neii worden ultgevoord.
Bij de groote armoede in de buiteo-
clistricten en op de ellandon, was de
hoedeoimdustrie een groote segen
voor de Kolonie. D~e Heer ZEPPEN
FEL~DT wil niet geteld worden onder
de leden, die twijfelen san de nood-
zskelijkheid van een leider voo~r deze
iodustrie. Mfeer dan eenige modere
tak van dienet beeft deze volkenij-
verheid een leide~r noodig on de Beer
HENRIQUEz is ale bet were dearvoor
geknipt. Spreker vereeni~t zich gaHr-
e met de openlijke bulde den Heer
HENnrIQUEz door Ur. Kutus gebracht
in de Eerate Kamer der Staten G-e-
nersal van Nederland.
Erg jamnmer is bet wel, dat in 1914
wteer minder hoede~n werden mag~e-
voerd dan in '13. Malar, evenals alles,
zal ook de hoedeaverkoop op en neer
gaan. Toch zou Spreker den Heer
HENRIQUPz willen vrrgen, of de oor
log den mneesten invioed op due~ da-
Isug geha~d heeft.
Kc mend tot bet rapport van den
Iospecteur van bet Onderwije, ver-
klaairt de Heer ZEPPENFELDT dlit met
genoegen to hebben gelezen. 1)e Hp-
preciatle van het Bijzonder Onder-
wys vae deo mieumt n loopec teur
komt over bet algemeen vrijwel over*
een met wat de Schooleommissie in
de lantatte jaren mededeelde. Vroeger
heette het, dat de buitenscholen voi-
deden san de redelijke elechen, die
men dear, de omatandigheden in Aano-
merking nemend, stellen kan, thane
noemt de oieuwe Inspecteur de resul
r aten op de buitenachole s natig. Niet
ZEER matig, sooale de Beer WINKEL
overdreef.
Goz~e buitenacholen worken ouder
moeilijke ometandigheden, sooale
daar zijn : armioede, gebrok san het
noo~dige voedsel, voldoende kleeding,
de groote afstand~en, kinderarbeid,
en niet het minet bet feit dat het
onderwija gegoven moet worden in.
voertaal, welke' hier blijkbaar teer'
lastig voor kinderen is san te leeren.
Voordat ze naar school gingen, heb
ben de buitenbewoners die teal nroolt
gehoord, en tijdens huD echooljaren
hooren ze buiten de klats Dimmer H-ol
Iandsch praten. I)at feir alleen leeds
maakt, dat, men bij zijo beoordeeling
der resultaten, nie sf te totrong mag
sijo. ~Mati e resultaten zijo dan al
verblijden .
De Zusters Goderwijzeressen tunneo
in de overvolle klassen der buiten-
scholen natuurlijk niet dlezeltde re.
sultaten bereikien, lsi in de stad ver-
kregen worden bij de veel kleinere
klassen. D~e resultaten op onze stads-
echolen beetenbevredigend en g~uestig, t
wat vrijwel overeenkomt met de vroe
gere uitsprank der ~Schooleommissit
in hare jaarveralagen. G~ok de indruk
van Prof. D~r. CKRAUs bijZijo bezolek
son dese sc~holen was geen andere,
Mdaar at dese uitapraken verschil- i
len toch hemelabreed van de bewering
der leden, die bli hoog en bij lang


maar volhielden, dat er op die Itij-
zonrdere School letterlijk oiet~age~leard
werd I
No mannenr van gezagi gesproken
hebbeu, behoeven wij daar niets meer
sau] toe to voegen.
D~e Hieereo, byj wie ons Kaitholiek
Oaderwija nooit do!ugS, en dile attijd
komen sandragen met polt~jseeoer-
ders of sjouwere, die niet kunn~o le.
men of sebrijven, of mnet een soldaat.
die een streatbordje verkeerd op
hanige,moest~enook eens onderzoeken :
10. Of bedoelde mnenscheni wel ooit
een school b ~bben bpzocht, on
welke ?
20. Hloelang ze sijn school gegaanr?
30. dH veel en asehj nu elilu7, {1
een boek ande~fr deoogen hebb~en
gehed ?
D~at ziin fact~orea, w~elke gewicht in
de schaesl leggren; ma;\ de togenaltAn-
daer van Katholiek Godermijs mien ze
g~ebeel over 't hop~f4. 1)a qu aes tle,
weaar het am gaat, is alet deze :hoe
was.het onderwsisf 10 of 15 jaar er-
Leden, maar boe :e het underwijs nu.
Men moet derbalve niet de resulta-
ten van bet oederwijs soeken bij een
soldest of ejouwer van 25i jaaer, die
at meer dan tienl jaar van acbool is,
maar men most die resultaten zoe-
ken bij jongens die nu nog' op school
gaan. De nieuwe Inspecteur .noerot
het ooderwaye op do hoogate klassae
der Fraters-seholen ovNears, we muo-
.gen due over de tegeowoordige rl!.
sultates tevreden zijo.
Meo beeft hedenavood gietracht man
de uitapraak van Prof. D~r. Knaus
alle wearde to ontnemen. 1)e Heer
ZEPPENFELDT goeeft deD VOrigen Spre-
kers LANBBERO en WINKEL tOe, daet
Prof. D~r. KCnu~ s lechts een paar
soholen beeft bezoebt. Maar dan heeft
de Professor toch seker nog meer
recht van meeepreken dan de heercon,
die noot nooit een voet in de B3ijzon-
dere Sc~hool genet hebben.
Schoolopsiener, Sebool-commissie,
Professor KRAUs, niumaDd heeft b~ij
hen ge~ag; sij eiachen het recht votor
sich alleau op am ~over de ooderwfijs-
toestanden seen uittpraak te doen.
Nu het oordeel van 1)r. kRAUS gun-
st~ig is, wvordt het verworpen door
de fleereo, muaar als de P'rofessor
eenle meer in hua gees t gesproken
bad, zou sion verklaring dan voorr
boo ook weardelpoo siju geweest ?
Het is Spreker aangenasml te lezen
in bet Verslag van den Inspecteur,
dat .de resultaten op de W'ilbelmina-
en Emmasehool gunstig kuonen ge-
noemd worden. Dat die van de Heo
drikeehool maar maitig eo voor som
mige vakken selfe oovole~oende zijo,
valt den fleer ZIEPPENFELDT toelel.
B~ij had daar vroeger een betere opi
nie van. De bizotidere omstanedighe
den, soaale de veleverloven van Je ~o-
derwfijters, het waarnemen der lessen
door joug~ere, onervaren krachten,
bet mloeteo someovoegen van klas
sen dior allon leelijke factoren die zeer
too.nad3eele van bet onderwije ge
wer~kt hebbeo. Maar dia sleebte too
standeo szijo, gelukkig, alwfeer voo)r-
bit. Ien nienw hoofd is s1in functie
gaitreden, eso tweedle 1e reaner isop
kolest en de Heer TaOOsT op reis
hierbeen. Moge de nlienwe luspecteur
veel vruebtlea men van zija arbeid.
Ten lotte meent de Hleer ZJEPPEN
FELIDT DOg op enu enkel punt to?
muaen wi sen.
In bet Eindveralag verklarea eeni
pear leden van den Raad, dat sij
liever madden gezica, dat hun minider
gunstig oordeel. over de Bendrik-
school warre gelogenetrds~ door het
Veral~a van dea leapecteur. Ale dat
zoo is, moet het dien Heeren~ een
groste voidoening sujn, dat het nog
veel elechter oordeal, meermalen in
on buiten deo Ke6Ad verkonidiied over
bet Irija, Ouderwijs, volgens~ dit Ver.
salg geheel en al oojuiet blijkt be
ago gew~~eest.
flt eeft den Heer ZEPPENFELD)T
verwonderd, dat bedoelde leden dear
over huoae terredenbeid niet h~ebbenr
te keunen gegoven.


Gokr de Heer B. E. tr. d. Veen Zep-
pedelllt herinnert san de sleebte,
hooget ernatige tijdsomstandigheden,
van oorlog on noodl. Ofechoon vrer
verwijderd van bet E~urope~esoe stafi
veld, gevoelen we hier toch seer den
druk v~an deo grooten oorlog op on-
zen handel, onze industrie, onee sceep-
vaart en bet vrreemdelingen-verkeer.
1)narenboven lijden we hier ook
neg: do~or mistllakldo varadnooget
wegene droog~te. O~p Arub aen Bo-
naire kwam dear nog werkelooebeid
bij, zoodat de nood dear dubbel
groot was. De Phosphant-,Maat
sbehppij gaf san 300 moneehen ge.
daan, t~erwijl de Goiud-meastchappij
ook veel stoo~rnie oudervood in bet
bed rajf.
Door den oorlog werd de bananen-
nitvoer te Santa Martha stopgeset,
waardo~or honderden Arubianlen zou-
der werk waren.
Uit g~ebrok san voldoend vaedsel
en goed drinkwater kwamen o~r veel
siekten, vooral echeorbuik en dysea.
terie. lDe eterfte was daarom ook
veel boog~er dan in andere jrrrea.
Gelukkig. heeft bet Bestuar bij tijde
getracht d~en algemneenea nood te le-
olgen. In peisoon gangf de Gouver,
neur zich overtuigen van den toe-
sabad op Aruba en B~oniuire, en nam
dearna de noodige maatregelen ter
bestrijding; van de armoede. Aau zie.
ken, zwakken en ouden vanl dagen


No. 188 i


Zaterdlag


23L Mrei IO161 i


8~2ste Jaargang


WEl~ EK ELA D


V00R


De: cU RA DA O SCHE II LA9N D $N

allecn, sandt3e~r u i i o n d ri ng, m It grorote
ve~rliezen Hann de zijde van den vijauld,
(lood in onR vIUur. 1)ezeni mialukten
1~nanvl ult~ do g~erneente door one
jnoo~it bezeten linie sebijoen de Fran.
schen zich als een verovering: san
to rekeues.
2e. O)p bet woord ,,bijna," waar
miede het rapport self de verovering
van de hoogtestelling bi) Les ECspar.
geSr door de Fr~aschou beperkit, meet,
die nadruk worden gelegd. Feitelijk
is gieen enkel deel van de boo~te
stelling in de macht der Franschen.
Wel is het~ hun grelukit in enlkelege
dlealtoni van de loopgfraven san de
nroordlelijke helping binneu to! dringen.
Se~. Evenlal ouder No. I beweren
de F~ranschen ook eenig terrain op
oine te Ihebben veroverd, dat echter
nooit in handeo der D~uitschere is
gewees3t, want het terrain ten zuid
w a~ten van het Ailly-bosch heeft
a Iltijd binuou hua eigren stellingen
gSelegen ean r zijo van de 1)uiteche sijde
nooit po~ing~en in het work gesteld
om dit terrain to veroveren. Ile g~e.
vechiten van de laatste weken heb.
ben eleebts pleats gehad in het Ail.
ly-hosich ze~lf, waar nu en ancn kleine
gedeeltena van I)uitsche loopgraven
tijdelijk in handen der Fransechen
warea.
4e. In de voor ons gaevechtefront
liggende dorpen Regni~ville on Feyen.
have havo nde n zich altijd slechts
voorgieschoven luisterposteni, die bij
een sanv~al der Frsanchen, volgrens
bet opgemaakle plan, teruggCetrokken
worden,
D~aar op dit g~edeelte van dot linie
de loopgfraven van beide partijen op
elechts 100 tot 500 M.f ofstand van l
elkander liggen en wij niets hebben
verloren, is het dus een wiskundi~e
onmogelijkbeid, dat de Franechen
h~ier een strook van 3 KIM.breedte
veroverd zouden hebben,
--- -

B8tichtell llit (le Iol010lie.


De Voorsitter, de Edelachtbae Heer het raprport, wiear dit hunr rchrijoar l:s
My. S. L. Mailare nam nu zelf 't woord in het gelijk stelt, maar waarom
on plechtig san te kondigen, dat dan ook uiet openlhartig huo dwfa-
hij voor een wijle bet voorzitterachap Hrng erkend, wraar dat rapport af-
zou overdragen son den Ondervoor- wijkt van hu:: oordeel.
hitter. Het is namelijk gewoonte, dat De~ hier bedoelde leden hobben tot
de Voorsitter zich niet menge in bet verleden jaar toe malar steeds vol*
debt, mear bet debate leidt. Steeds gehouden, dat de B~ijsondere scholen
meent ook hij sich aan deze gewoon alecht wren en do kinlderen er let.
te te hebben gehouden, elechts can terlijk niets learden. Volgens het
tijd tot tijd gebruikE makende van ra port van den loopcecteur zijn die
sijo vrijheid om een enkele opmerking schpd~en echter, vooral in de stad,
in het middeo te brengen. Masr ook tamelijk good en wordenl de resul
danaromtreat beatant reeds verachil taten matig genoemd, die van de
van gevoelen bij den Raad. Het kan ~M. U. ~LO echolen zelfs bevredigend.
echter onm~g~elijk; de bedoeling der Waarom erkenene de Heeren thans
Verordening wezen, dat de Voorzit buo dwailingf niet er nemen zij niet
ter telkens ale hij een enkel woordje openlijk hunne woorden terugr. Zie,
to epreken heeft, zijo bamer son moe- dat is gebrek aan openhartigheid en
ten overgeven ean den Oadervoor. zou zelfs partijdigheid kunven ver-.
Litter. Hedenavourd eebter geldt bet reden,
een ander geval; thane wilde de D~e Heer MaDvno begrijpt volko-
Voorsitterwerkelijksaich gaan mengen men, dat het niet~ noodlig is voor
in bet debt, en daarom verzoekt bij Prof\ KRAUs in de bres to sp~ingen.
den Hieer Oudervoorzitter zijo pleats I aaer toch moet het hem van 't
to willed innemen. hart, da~t bij niet begirijpt, hoe do
Hierna staat de Bleer ~ADURrO Op Beereo kunnen volboudeo, dat een
ult den voorzitteresetel en dealt of man le Prof. lKRAvs bij ean kort
van ziju hooker podium omn te gaan bezoek manl een school, zidh Cseen
staan voor den stoel van den Onder denkbeeld tou kunneo vormen over
voo~rzitter. D~eze neems de plant des het onderwije, dau1r in die school ge
Voorzitters in en segt : de Heer geven. Eco gecompliceerde school
.MADURO beeft bet woord. met ultgebreid leerplan, sooale do
In bet Eiodverselg wordt tot de Hendrikschool, vrangt, om een volle-
Schooleolomissie het verwijt gericht dig oordeel be kunnen uittpreken, see
van g~ebrek san openhartigheid ]e ker meer dan een bezook vano een
gene den Read. Als Voorzitter van half unr, dat geeft 1Spreker guarne
de Schooleommissie recent de Heer toe. Maar een Professor kan zich
MADURO zich verplich:, hear teg~en toch wel eenig denkbeeld vormen
dit onverdiende verwijt in beseber over dat ouderwijci, ook bij een kort
mingf te nemen. bezoek.
D~e reden, wearom dit verwijt tot Prof. KRaus spreekt ook alechts
de Schooleommisele wordt geriebt, van zijn indrukken.
kan alleen gezocht worden in de to- Bij de meer convoudige armen scho
leuratelling van Raadsleden wier len zal bet wel voldoendle wezen 4 ti
klachten oiver bet onderwije volgens 5 jongene uit to kiezen om ze to
hun meening geen voldoeude steun laten lezen, schrijven, rekenon, ver
vonden bij de Schooleommisele. Maear tellen over de Geschiedeais, of over
die klachten sija altijd eerlijk on. Aardrijkskuode. Ale dan men hier en
derzocht, en slechte dan werden sij dear een paar schritten in ziet, komb
niet ondersteund, sal mindere juiet* men al gauw tot de outdekking
heid dier ktlachten gebleken Qrae. of de k~indferen voidoende leeron
Op bet oogenblik zijo diechts de H~ee sechrijen, en bij bet lezen boort meu
ren Manuno en EDWIN 8ENIOR tiege* dadelijk, of sil het gelezene verestan
lijkertijd leden der Schooleomrmissie on begrijpen. Gast mnc~ nu naar een
on van den Kolonialen Raad. Bij den volgenide klae en herhaalt dear bet-
Eleer ZEPPENFELIDT is dit ook gedu zelfde met een paar jougene, dan
rende korteren tijd bet geVal ge fis er toch niet too heel veek 1ijd
weest. Maar openlijk durft Spreker noodig om den indruk ~to krijgen :
hier verklaren, dat de leden der Hier wordt goed underwijs gegeven.
Rehooleousmissie altijd eedlijk voor lie kinderen krijgen hier voidloend
buo eigen meening sijo nitgekomen-l ooderricht voor de behoeften van
G)ok zi) madden geen idealeo over de bun volgend leven.
resultaten van het onderwije, en heb- Waarom tou tot het vormen van
hen meermalen toegegeveD, dat er sulk een ourdee\ zooveel tijd noodia
san de ~Bendrikeehool wat hoperde. zijo I Hebben de leden van den Raad,
Maar sij gingen niet mee met de dan niet self een oordeel uitgfespro-
echromelijke overdrijving5 der andere ken over verachillende scholen na een
Meeren. Wat waren dan toch de ar- even kort bezoek sann die scholen ?
g~umenten, die werden iogebractht om Maar de Heer MADURo, wil niet ver-
te bewijzen, dat bet onderwije man der op de eask ingaan. Hoofa~doel
de Bendrikechool soo eleebt was en van zifu optreden op deses avond was
dat de kinderen op de Bijsoodere een verweer tegen den sanval op de
School letterlijk niete lectden i Schooleommissie. Hij, lsi Yoormitter,
Het was plicht der Schoolcommie*. rekende het zich ten plicht, de verde
eie de ingekomen klachten te onder- diging deer corporatie op zich to
zoeken en, wear zij juist beyonden moeten nemen. Hij sal zich nu verder
werden, middeleo te overwegen ter viet mlet de debatten hemnoelen er
verbetering. Maar evenxeer was het weder de leading der vergadering op
plicht der Schoolcommisele de vree zich nemen.
selijk overdreven kischten tot bun De Ondervoorzitter vroe~g eerst nog.
gewone proportie terug to breogeo of ioemad bet woord verlangde naar
en onvoorwaardelijkt at be wijzen, sanileiding van het geeprokene. Toen r
wat niet bewezen werd nangebracht. niemnand het woord daerover vroeS,
Waar light blj dat allee het gemis wisselden Voorzitter en Ondervoor-
son openhartigheid der Schooleom- zitter weder van zetel. ,
misele togenover den Read 7 (Wordt vervolgd).
Neen, de sucht om Schooleommissie
en Schoolopziener te h~ekelen, moec -
w~el seer diep geworteld sijo om bet
ve~rwijt te durven uitspreken van ge- D- RO G
mis eaa openhart~igheid. .,
D~ie Heeren meonen grood voor hun
optreden te vinden in bet Verelag van
den Inspecteur, maar bet sal hun Aller oog~en zijo ~gericht op Noord-
niet mogelijk wezen utt dat Verelag~ Amerikac en Itali;. Van hun ho~uding
to bewijzen, dat de onderwijetoesetan* kan mroveel, kan alles afbangen.
den hier zoo elecht rijo, als bet lid President WIr~soN beet soln de! Re
WINKEL steede voorg~eeft. geering van D~uitechlanod eene Nota
D~e Nieuwe loopecteur epreekt sijo g~ercht ne~ar aunleiding van hot in
groo~te verwondering nit over bet den ground boren der Lusitania.
feit, dat de jongens van de boogate D)at was een inbreuk op het reebt e
klas der Hendrikachool zich nog niet der Amerikanen, meer dan 100O heb
behoorlijk in bet Hollandsch kunnen ben or bet even bij verlorea, het is
ultdrukken. Alesr zal de verwonde- dearom wRenschelijk, dirt de Regeering l
ring: van den hoepecteurr niet gaande der Ver. St. van N. Ameorika zich
weg verminderen, ale dere oienwe over dit gewichtig punt versta met ~
ambtenaar, die nog pas kort in de de Keizerlijke Regeering van D~uitasch
Kolonie vertoeft, langramerhand den land.
toestand better leert k~ennen on re- In de Amterikaansche B~laden wera
kening houden kan met meerdere onder invioed der 1)niitsrche E~mhRFess


ometandigheden ? Neem alleen manr de gewmarsrhowd tegoen de gevaren
eene dese ometanodigheid, dat die! van e~en reie do~or de ooriogestreek
jongens boiten schooltijd nooit Hol- in de Noordzee.
IBDdeeh spreken, noch boorensepreken. Nooit of simmer echter kan een
Meni segs, op de Wilhelmsionschooll van te varen ea~rachuwena het reebt
is het toch beter. geven tot bet bedrijv~en van een on.
In het algemeen kan Ppreker dit menephelijke derad, no~ch sal daese
niet toegeven, wel in een of ander waarachuwing de onmens~chelijkbeid r
bizonder geval. kunaen veronitechuldigfen of vermoin
Dat bijvoorbeeld de Beer LANs de~ren.
BERG de meaning is toegedaan, dat De Regeering van Washing5ton kan i
de meisj~ee vhn de W~ilhelminachool onmogelijk sannemen, dast de Dauit.
beter Holandsch spreken dan de sche Regeering Han de kapiteins der I
jongeos van de Hendrikechool, vinds londerseearsbel odhbbugg
sijue verklaring biesin, dat soowel ven tot. daden, wpelke het leven vai ~
Mteevron als Mijeer LANSBERG nit- monechen die buiten den oorlogstaan, t
steken die el preken en z~e ook in gevaar brenigen of de veiliaheid e
besig~en in den buiselij ken kringR van neutrarle schepen zoudeni aanran.
Maaer niet alle Meisjee sullen even den. D~e Regeering van Washington l
good H~ollandech spreken ale het boopt, dat ini den vervalgfe de I~uit :
dochteroje van dlen Heer LANBBERG ache Reg~eering sal afideo van dergie le
omdat nist alle meisjes dese taal ltjke daden en ook meatregeleo ne- d
thnia booreD. IDOD 281 Om CO VOOrkOnen, dat zij t
Sommige ledeo verhougen sich in sich herbalen. s


Ds~e fiegering~ der Ver. Staten
spre~ekt haiar grootste verwondltering.
nit over hot voornemen der (Juiitscie
om verder te gaanI 1dan de tot due-
ve~rre gebhruikelijke ge~woonte inr een
zecoorlog on een oo~rlogeterreiu at
to bakenen op zee, del ne~urtrale
annzegg~end diit. gevaarlijk ter~rein to
vermijden,
Rteeds vroegerfr heeft de Amlerikaan-
scheoltegeerinE de 1)uitsche laten we
ten, dat zij terwille deer pairticu
liere o)pvatting geen, afetand kon
doen van de rechten harer burgers
om vrij to reizen over de geheele
see, ook op kuoovaardijere van
oorlogvoerendle natiesc. D~e Iluitsche l
Rtegeeringr zal rekenlAchap moeeten
geven vain rlken inbrieuk op deze
rechten, hetzij dan ~ewvild of nit
Itet leven van mconsclen, die buiten
den strijd sta~n, mag simmer ge
vaar loopeni bij het in beMlag nemen
of vernietigen van n iet-gewa pen ds
schepen. Evenalls alle! andere mogeod
beden is ook I uittchland verplicht
a~lvorene een schiip te beachieicn, dit
eerst to onderzoekeni etc.
H~et togenwvoordigie optreden dier
1)uiitsche ondlerzeeiirs wFordt in de
Nota genicmd~ teganr die hillijkheid.
de re~chte redenr de rochtvaardigrheid
enr de menachelijk heid. Immiers, de
officieren van een duikhootl kunrlen
geen papieren gasu oniderzoeken, of
vracht van undiere schepeu. zij kun
ue:1 de groote schepen niet als prije
op sleeptouw nemeni, ook kunnen
zij de passagiers en de bemanning
niet bij ben ann aboard nemnen; maar
dan mogren sij die schepeu cok uiet
aanvallen, want dan laten zij de
menachenr maar zo~nder bulp in de
g~olven ornkonen.
K~oopvaard ijachepen moge n iet
getorpedeerd w~orden,
D~oet mnen het bij verg~iesiog, dan r
kuinnen betuiginFFen van spijt en het
vergroeden der schade~ derge~lijke da
den oiet goed msfen. Wat er ge
dean moetl worden blijve ter be
oordeeling van dP neutrale naties
1)e fluiteche Regeei-ing behoeft nies
te hopen, dat de Yeceenigde St~aten
ook maar iets zulleni nalaten on de
vriJe rechtecl van bet Amerikaasoche
Volk to handbaven.
In Amerika heeft de Nlota van P~re-
sident WiLsBoN over bet algemean een
goeden indruk gemnakt, all zijn or dio
minder naar woordeo dan owar dad~n
vera nge .
Hiet antwoord van D~uitechland
wordt de volgende week verwacht.
In ItallU is het eindelijk to~t een
uitbarsting gekomen. E~erst beelft het
Mtinistelie SaLA2lonA, lsijo outsltagin
godiend, maar toeni overall betoo-
gingen plairts hlddfen ten gueste van
clen oorlog, eni de Koning Dlet zoo
spoedigi klaar komeni kon met die for
usatie va~n een ander, is het oude l
kabinet mear op zijn plants blijven
staan.
20 .Mai werden de Kamers geopend.
Die geestdrift in 't parlementagebouw
was volop Zuidelijk, gloeiend heet
Met moeite koo 8AaABNDRA fet Re*
geeringsvooratel tot aanvrag~e van
algreheele volmarcht toor de noodige
uitegaven, noodzak~elijk ter voorberei
dingi van Pen nnostrranden oorlog,
toelichten.
Jaretnlangf wais Italifi geplHagd on
vernederd door Goateorijk. Alles
word goduoldig verdragen om des lie-
ven vredes wile. Ma1ar doo~r ziju oor-
log met Serviio verbrak Oos ten rij k
het ev'enwicht in den Balkan en tast-
te de rechten van ItaliU ann Lan-
ger deze nouerechtigheden verdrag~en,
g~ing niet dat zou tepeo de waar-
dighbeill zijn van den Staat. 1)aarom
word 4 MCei 11. het Drievoudig Ver-


KGr epringgielatinle met de ~Schroarz
woald, kon 't eigeolijke work begrinnen.
E~ind September wren met gooed
gevolg: de binderlijke rotsblokken nit
bet vaarwater in het Schottegiat op.
geruimd.
D~it vlugge sucese deed one hopenl
op een spoedige alfwerkingi der ha~
veo ver beteri ng.
Regin O~ctober. 1912 word het onrt-
steking~eaobip near den mond dfer
baren vrerhaurld, wnaerna maet bet
opblazen der koraelriffen be~gonneu
word.
Maear bet ondprseesche! rif liet one
koroal blazen en k wam hleel piechtig
in seer lRanzasm tempo nauir bo~enl.
B~egiri Januari 1918 arriveerde dle
Heer WVrras, manrr d] ee zrisuier
self, obechoon eveneens D~ecembnter'l2
,uit Nederland vertrokken, b~leef Peni-
ge meandeo overwinteren in I'ly.
mouth. Ee P Juni 1913 kwaim
de zandsuiger in oone haven, war;\
hij gemonrteerd word en in Juli nauo
't woerk ging, Middelerwijl waren dle
3 ooderlossers hier g~ebouwd so de-
den al volop dienet nsaat de bag1-
germachine Maar bet echte was
bet toch viet, ook niet miet dlen
saindcuigrer, de duikers on den nien-
wen grt]pemmer.
November 1918 k;wam de Ing~e-
nieur v. D. BROEK e00 VOOrstudie
make en de komet van P'rof. KItAUS
voorbereiden.
Detze arriveerde bier in Mallart 1914,
en randdemanr een! andere woerk wijze Le
volgen.
Ook de methode-Kutaus achijut
echter niet to voidoen.
Bee is due wel een modderen en
baggeren gfeweest met onze haven-
verbetering, en we weteni on eigen-
lijk nog niet, wat het geven zal in de
toekomst.
We hebben echter met al dat ge
worm een koetbare ondervindin~g op
gedean, die ook hare volle waarde
blifft behoudeo voor dani toekometi
gon aannemesr.
We weten on, beter dron vroeger,
hoe onze haveni er onider water uit-
ziet, en bee moeilijk bet werk jH, dtlL
nogr op voltooiling wacht. IMaar dat
irnzicht werd elcbt~s pan~dewegr ver
kre gen.
1)e fleer ZELLE dacht het alea een
heel eenvoudig karwesitje; viff jsair In-
ter komnt de iogenieur l'Hr VAN DER
BRHEGGEN, gevormd in de school van
KuiAus, en miet al heel spoedig, dat
lyet~ work soo sw~er is, dat bet oint
ooder eigen beheer is uit te voerea.
Daet de rnoeilijkheden, ann het woerk
verbondon, worden ingezien, is reeds
een begin van uitvou~ring. D~ie sal
on heel anders worden ter hand ge.
omen dan viff jHAa geleden, toon
men meende in een ommiezien klaar
to wezen. Ale we Du weer beginnrn,
komnen we ook klaurr. Er sal geworkt
wrorden met kennis vanl saken.
God geve, dat het niog niet to
lasrt my !

A. II. V.

Rteeds meerdere malen was het, lie.
staur der Grosp ,,Nederlandsche An-
tillen" van plan een algemeone ver
gadering nit to achrijven. Daar men
echter her liefst een C:oncert en een
L~eaingb saa de Vergedering wilde ver.
binden omn grooter opkomet van Le-
den re verkrijgen, etiet bet plan tel-
kens op verechillende moeilijkbedeo
af. Nu hoopt het H~estuur uitvooring
to kunnen geaven san sijii plan op eeno
der dagen van de vulgeudle week. D~e
vaete datum sal nader worden be-
kend gemaaekt; dese hangt af van de
sanokmet van Hr. Me. ,,Jacob. van
Hbemakerek."


bond verbroken Italia moet zich fkin Ka~mer van Koophsndel liet, een De Weledeleests. Heer II. VREEDE
toonen, nu de taid is tsangebroken, ernetig pro tes t hooreD, de zsak Luitenant ter Zee 2o ki. heeft n~ame-
dat over zija t~ekomet beslist moet werd druk besproken in Tweede en lijk toegezegd op de Alg~emneae Ver-
wordeni. Eerate Kamer, wiiarna ten elotte gaderingr een leoing te houden.
D~e modie van vertrouwen word afwijzend word beschikt op, de saw
Raangenomen met 367 tegeo 5'4, het vrage LEE~iZEul-Evsarsz.
dloorloopend credliet tot 31 D~ec. vanl We schreven toen reeds Apr~il 19L2, Walkom!i
dit jaar, met 407 stemmen togen 74 eni uogr was er 1een hand uitgesto
leader oogeablik kunnen wij nu br ken nnar onze havenwerken. Zondagmorgfen is de Hear TuonwrH
richt over deni norlog tueschen ItA Wel was er veel, seer veel over met de commnetodine van zijn verlof
lii en G)oeteorijk verwac~hte), en dan g eelcbreven. teruggeSkeerd.
gaat de8 algemteene oorlog een nien- IUe ourspronkelijke planneo, door. I)lnedag arriveerde hier met do
we! phAse in. gesoodeor san P'rof. Dlr. K~n~u, en Speansche MIontevideo, de Heer H. E5.
den Hoofd-Inspecteur van den We IU MlADURnO
terestat J. H ELUKER, w,,rea ook
overgelegd nan de Commissie voor
DuitSCh8 Crlilek oip bet Fransch de Hrndels-politiek. Pil08phaat.
Communiqll6. Iearst werd de verb~tetering oozer
boven ashonderijk beschonwd, afge. (let Nederlanrdsche stoomsebip
Ulit htet roote IGuitsache hooflk war scheiden van de openiog van: bet ,,Heeleum", root netto 2476 iMJ ge-
tierwort, esorevn :Panamaknaoal. I~aareia werd over sagvoerder E~. H. ZE~VEN is, na in de
tier ordt pechrveo:wogen of de worksaarnheden vIiet WYILLEMSTADD to hebben gebunkerd,
Hot Fransche co~mmuniqu6 varn 9 lkonden worden overgelaten san een den 15n. dezer to New-Port, F~uik-
April 's `namiddage somnt nar\ het Particuliere Meatechappij. Teo elotte basi, s~agekomen, beeft aidnar reen
einlde in een resumni de zoogen~asde word beelotenl onze ha~errnwotrken~ self lardin~g van 1.920.240 KG~. pho~sphor-
successen op van de Fransche! tro~e- in exploitatie be nemen. zure kalk ingenomen on; isdeo 21n.
pen in d~e gevechten tneschen M~ias Eerst nal twee jaar etond het vast, d a.v. vertrok ken met bestemmiing
en Moezel. 1)eze Fransche vooratel- dat men zou begionen ano once naar Hiellingeborg (Zweden).
iing diet nader toegelicht to wordlen havenverbetering.
want de phantasie van den achrijver .Maaer ieen was het toeo nog on. V. V. V
van dit rapport neemt een buiten.senen over dea orevang der uit te
gewoon hooge vlucht. Elk der vier you~ren werkza~amheden. Het was one een blijde verrassing
ewferingren van het resumem6"' sal in plants van op 65 werd de etvo Oproep to hebben mage~r. ont-
dus afzouderlijk beachouwd worden. breedte vpastgesteld op 80 M.' en de rang~en tot bijwoning ttener algemee-
le IDe ten western van de Orne diepte op 10.80 Mt. no verg~aderingS der Curagn~osche Ver.
gelegen, dese river beheerachende Op 25 ,Mei 1912 kwamen hier ann leenriging: tot bev~orderi ng van het
boog~teo en de dolrpen Guaesoinlville met de Prins Miaurita 1 serge~ant en Vreemndelingen Verk'eer. Wij badden
,n Framenzy sijn nooit in handen 5 geniesoldaten. Het outatekings. niet durven verwachten, dlat, on het
ier I)uitechers gSewe~et. D~e uit deze scbip werd toen gauw in elkander oorlogs-rumoer nogln de luchthan~t.,
;erreinstrooken tge~Fn de 1)uitache gesimmlerd so eeart na Vrijdag; 12 men reeds denken zou anrnhet voorbe-
tlellingen geriebte aunvallen liepen Juli 1912, an ontvangst der 1000 reiden van de worken des Vretdes.


Reeds in 1910 bij de beba\ndeling
der Begrooting voor bet dienetjaar
1911, drong; de Ko~loniale Raad er
met klem bij het, Heatnur op san
dat; de verbeteringf onzer haven zou
worden sanbeateed.
Wie au meent, dat Iwij at vijf jaar
langf vruchteloois rin het beageren
zijo, vergist zich leelijk.
lie voorgeechiedonis onzer haven-
werken is soo :
Gouverneur ~NUYENs beeft reeds op
ziju alleteerste begrobting fieno pOst
ultgebrokken ter verbetering onzer
haven. Het voorartel luidlde toen otn
de wijdte der vaargeul van 4,5 op
8,5 M. to breogen. D~it voorstel
wRerd gedaan na overleg met den
C~ommanda~nt vanl Br. Ms~. Scheeps
macht en vereebillende echeepeauto-
riteiten.
Al beel epoedig dook toen het
bericht op, dat een particuliere
maesteeapp~ij onze haven in exploi-
tatie wilde nemen, en workelijk, in
Novelmber 1910 deed bet consortium
LEEZCEn--EVERTsz een dergelijke ann.
v rage.
Langz~amerhand lekte al meer on
meer van dese particuliere onderne-
mingi uit en begrepen we! hier, dat
men one ann handen on vo~eten wilde
biniden en afle vrije ontwikkeling
van l't havenbedrijf son togenhfouden.
tlet rapport van LrDon no JEUDE
voor dese meanachappij opgemaskt,
kwam ter kennis vau bet Beetuir
en vani sommigee ingewijden. ~e


r -- -10--


Onze Havenwork68.


7I 9


CH~aAgoo
Stadedietrich 11 1'7 10 18 20 .30
i2e district. 7 5 8 4 8 2
3e district. 4 6 7 3 5 -
4e district. 2 3 3 2 1 4
5e district. 4 5 3 6 4 3


In de buitendistricten overtreffen de geboorten de sterfte, maar in de
etad stlerven er 22 meer dan er geboren werden.


NO hay nada que les axenta
tan admirablemente a los mnios

COIRO la Emulsion de Scott.
Abastece los elements maLs

necesarlos para su aesarroxio,

y pot IO tantO GeDIera de darse-
les ca a vez que dan rmuestras
de debilidad, enflaquecimiento,etc, ,


a rOCet&H lOs mas conocidos

HI~dlCOS; RO hay metdicamento

que goce -de tan unarume y
RutOrizada aprobacibn. Absol
lut&IHOne OXOntR de & COhol 6i

drogas nocivas.

PIDA BIEMNPRK L.4 EMULSIONY
DK SCOTTr LEGITIM#A,


Een organisatie, wonder leidingi van batterijen genoodzaakt terug to
Galmbon en andferen, tract eene keeren.
regelingt to verkrijgen omn Mexico te D~en volgendeo dag; ging bet op-
laten regeeren door een vredescom nieuwf tot een sanval over, docrh
mnissie tot~dat een verkiezing kan wor- w~erd door de TIurksebe forten drie
den gehouden. meal getroffeD, tweemnal achter dle
IDit idee is klaarblijkelijk een ge commandobrug: en eens tusschen de
volg van den tegenwoordi~gen precab. Inchoorateenen.: De kruiser trok t~oen
ren toestand der Republiek. Carrsa. terug en werd vervangen door bet
za is io bet bezit van Vern C'ruz en linieschip ,,Swifaure", dat de beschie
TampcoZapaa beft exio Ciy tng ouder resultant voortzette.
en Villa is in bet besit van hFet Noor Vjneik opdboe rct
delijk dleel van Mlexicoen varn despoor- teno in de nachten van 13 op 14 en
wegen van de vooratedlen van Mexico 14- op 15 deser in de Dardanellen
nooordelijk noHr Juares onr Monterey, blonen te dringen, doch dese pog~ing
alemede tot hine~n een korten a-werd verijdeld. Ien Unitsche vlieger
stand van Tampico. Bijna alle loco wierp op Tenedos twqee bommen op
motieven op dit groote net van spoor- vijandelijke kolenechepen, die hun
weg~en sijo uitelnitendr~ebouwd roor doel troffen e n otploften.
het gebruik van stookolie, dat tot Verder wordt door bet Turksche
bet ultbreken van~ den oorlogr to Tem hoofdkwartier melding gemeakt van
pico verkrijghaar was. Zonder stook deo ~novel van twee wasteryliegtui-
olie sijn sij nutteloos on bet bezsit gren, die beide neergeechoten ziju. Hoet
van deze spoorwegean was voor Villa Eng~eleche pantserechip ,. Lord Nol-
van weinig out. lie vorige week kwrrm seon" en een chip, dat ale uitgangs
hij echter in het bezit van de steen- punt diende voor wateryliegtuigen,
kok amijuen to Barroteran, tusschen werden door granaeten getroffeno en
M~onterey en Ecag~le Pass. D~it stelde gedwoug~en terug te keeren.
hemo in stant voidoende locomotie Ihe Engelsehe duikboot E 15 is in
ven te gebruiken voor eum ggreceie- de Dardanellen~t, ten oosten van K~A
ve champagne on bet besit varn Tarm- raulik; Limanr, tot sinken gebracht.
pico on de petroleu m-terrei nea. W an- Van de bem anni ng van 31 koppen
neer deze camp~ane met succes wordt zijo 3 officieren en 21 soldaten door
bekrooud, verkrijgt hij de haven vain one gered en gevangen g nomen.
Tampico en voiloende brandatof voor Goider ben bovindt zich een vroegiere
de locomnotieven op alle spoorwegen, Eng~elche vice-consulnit Dasrdanellen.
die hij controleert. Van Engelechc! sijde wordt bet zin-
ken van de Britche torpedovloot
181508 Dellcall08* bevestigd. Het Londeoche communi
Para niiion y nihias que se des. qub deelt mede, dat de Eng~eleche on.
arrollan con dificultad nada mejor derseeboot E 15, terwiji, ze besig was
nuede d~rseleJ que la Emulsi~o de met een moeilijke verkenning: van he~t
Dcott~. Es uc poderoso fortificante K~ephee-mijoenveld in de D~ardaelelen
que hace earne y bueso por Rer bij de landpunt van Kephez etr-suddle.
puramente an alimento eientificamen- Ue officieren zija volgans het Turkache
all aonenrean. rmosdaldidde e spe. communliqu8 gered so gevangen ge-
as expreean con entusiasmo acerca Uit Athene wordt gemeld, dat zoo-
de la Emulsidu de Scott. Lea Vd. wel in de Dardanellen ale in de Golf
este certificado: van Saros de vioot der verboodlene3o
L'Uesde hace dies afios que ejerzo v~oortgat met een groote werksaarm
la profesida tero en eate Distrito, no be dejado de pen loopen nu dargelijke de zeeangle
prescribir a grau prte de mis cl ien bioneo, tenefnde de Turken te belet
tes la, Emulsi6n deScott, por ser ten de reede door bet bombardemenrt
ebet on medicamento de may bri anagerichte schade te heretellen. Het
Ilantes resulltadoe, en to do s quellos westelijk' deel van de eng~te wordt
caeoe de debilidad, olrg~nica en que ook dagelijks door mijoruimere be.
so require el emple~o del aceite de su~cht. Vaenuit de Golf van Saros wor-
bigado de becalso, eo combinaci6 Ha dren ak Turksche verkeoningapos
conr loe hipofoefitasredecal de soda. ten: waargenomen, maarldeze worden
Todos loe orgianismos se benefcian geregeld door bet vaur der oorloge-
con su seo, pero la p~rimerH infanci,, srbepen uitgeareven.
tieoe enrellaesu v~erd adero salvavidas Te 8myrna is alles iuetig, doch
Dr. Joe4 Manuel Castillo, Bocond, de stad worldt dagelijke door vlieg-
Venezuela 7 alachines de~r verbondenen besocht.
[}it Saloniki wordt gemeld, dat de
rr CEngelehe zich-neer en meerrep Te-
(Jult~e115,110. ndoeen Lemnos nestelen. O)p beide
eilanden hebbeo sqi een Engrelche
De aldne11n brief- en tele rarm-censunr ing~ericht.
DG ardl8 B.EeD IEngel8c Offieler heeft Zith D&&P
1)e strijd rann de Darrrdanellen le ~Mytelene begeven en daar senige to.
weder hervat. Uit Konetantinopel p .graflche opeamien gemaeakt. Men
wordt gemeld, dat bet Engeleche gelooft, Ile0 de bondgenooten ook op
liniesebip ,,Majestic" denr 14en deer M~ytelene troepen willen laden.
de batterijer bij Gebet~epe man del Verder wordt ann de ,Hrie
golf van ~sros heelft beschotes. Het' Lokal Anzefger" gemeld, dat ver-
schip word echterdoor bet vuurdler Avbeidene bataljone AZus tral ii're en


E~n toch is het seer just gezien van
het V'oorloopig H~estunr.
(one gredwougen stiletand gedu-
re~nde deni oorlogatijd, most soo
Apoedig moglelijk na deo Vrede plaate
maken voor bedrtivige actie. Deze
actie moet worden voorbereid op
de a.s e. alemeene verg~adering.
Het program van actie mnoet lbine-
d~a aVond worden opgemeakt.
H-et Bestuur sal gekozen worden,
de Statuten worden goed gekeurd
en een rondvratig gedaan worded
tot de leden en belangstellenden.
In Nederland hebben derg~elijke
vereemigiugen teer goed work ver.
richt on hebben getoond van groot
nut te sqn.
'urlagao moet bet vo~or een goed
deel van de Vreemdelingen hebben.
Hot is derbalvre een zask van het
gSrootste gewicht voor bet algemeen
b~elang, dat hier op (turacgao ook een
Vereeniging bestaat, welke het Ver.
kieer der Vreemdelingen bevordert.
IDe zaal van den Kolontalen Read
kran veel rnenechen bevatten, mear
dwe groonte zaal moet vol loopen
Ilinsedagvond 8 unr.

De Kolenstations aan 't Panamakinaal.

D~e Kiolenstations aan het Pana-
makenaal moeten alle kolen leveren
voor die scbeeproart,- den handel en
de stoomierichtingen van bes Ka.
real -
Er wordt een station opgerich t
to C:ristobal dicht bij Colon, wear
het Kanaal ultloopt in den Atlan.
tischen O)ceaan. Ilit Station is het
gro~otate, so wordlt gebonwd op seen
ini de basi uitloopend dok van 1100

all-f mee, 17d0 doe dbn en37
ko breed kurduen 4 ~000Lto steers

vaar loop eez rbreed ean dremet,
bouwd ziin, die elk 500 ton per nor
knuuen overladen. D~e torene sijo
venachtuifbaa eanowelke tmet adto

dokr am de weaentjes dteenkool naar
do torene to vervoeren.
in de Stille Zuidzee kout 't tweedy
station, bij de Hoogten van Balboa.
D~it station wordt gebouwd in de
vorm van can utteeogezakte V wear.
van een been lange bet strand, en de
bunkerwerf, het andere in see ultloopt
on de schepen gele coelbed biedt lange
drie sijden to be keren.
Er wordt echter op gerekend, dat
die meeste schepen kolen sullen inne-
men to Colon, daarom heeft do wert
van HalbAo elechts twee laantorone.
LDe overige! construction ctn inrichting
is gelijk san bet station van C'olonDinellagmiddag 2 unr vertrok de
Nederlandsche seller ,,Mario Victoria"
van hier naar Ronaire. Er wareD
10, menachenl aan board, en het schip
had heel wat lading in. I)e nacht
was donker, de str~ood sterkr on er
Atond een stevige bries. Tegen den
morgaen liep bet chip van Kleio-
Curagao~r terug nraar de Zuid-knet
van P'unt Canoni en sat vaeb op
de rotueu.
Het echip is reddelooe verlorea,
maar al de acht schepelingen en de
twee passagiere k~ooden hun leven
redden. Van de vracht wordeo nog
66 coml ann wal gebrsebt.
Op last van den Heer Procureur Ge.
nersal beg~af zich Commandant APPEL
ounmiddellijk naar Punt Canon, v~er-
gezeld van Dr, GansBTL en den D~ie
trictmeeste~r van het 2e district. He
Mail word opgetzocht en medegeno
men, ook nog een pear onbeachadig
de pakjes. Doa monschen hadden, ge-
lukkag;, geen mediecho heilp noodig;
zij waren wonder letsel.
1)en volgendeo dog werd nog on-
d~ersocht, wat van de geborgen la-
amgdnaa Hee vev 1al deraa et va
terecht komen, zoodat door menageen
op .Honaire, die zijn provides op C'u-
ragan, beat~elde, uog' aardilg was sceb
de sal worden g~eleden.

Ofifcilele berichtSR.
Ann den Obef van het kuetetation


voor D). T. op Aruba C. A. Beaujo
is on gewichutge redenen veertien da.
geu verlof verleend, en de korporaal-
aeiner big bet station albler D,. Mo-
lookamp is tijdelijk belast met de
functiea van Chefop Aruba.
lDe Giouverneur beeft voor de kolo.
nie Curagao eene permanente phar-
m Hco pee-co mmisele becoeud, be.
esandre ult de beeren Stadegenees
heer, ale vo~ortitter, en Rt Ph. D~aria,
wesar. Mlilitair apotheker, H.. 8. de
Larnnoy on H M., Chamaceiro, apo-
thekers, en Hi. FergusonJ, arts, als
ledeD -
D~e tijd. ooderwijser ean de ~feo-
drikechool alhier R. Hbooor is eervol
ontheven van sijoe tijdelijke work.
zaa~matelling ann die school.
D~e oodel wijzer 3de0 klasse bij
bet openbear ouderwije in dese ko-
lonrih (. Troost is in activiteit her-
etelf.
D~e gelimployeerde ter Inspectie der


Geboorten.


O)verleden Aangego~ven.


M. gest. Vr, gode. in echt b. ech: IM. gest. Vr. gest. Leveln Huwel


3 7
2 -
-2
1 -
- 1


28


1 3 33 38


weer te niet tol zien gIa~n.
Voorts wordt wonder do mniddelen een
mem,riepoet opgenomen voor de op
brengst van het stoomachip (:uraao
dat vermnedelijk ini het volgrende jaar
zal verkocht worded
SMEMORIIE VAN ANTWOORD.
REROOTINGt SUrrINum. .
Kon. West-Ind. MHaillionst *

In dank onovingen wij ano de fli-
rectie der K. W. I. M het jsarver.
elag over 1915.
IBet volgeode is or nan ontleend :
De Europeesche oo~rlogf beeft het
bedrijf een govoeligien el~a toegre-
bracht Het HAnnbod~ vi sO ederen
verminderde plotselingr zeer sterk
en de directie woerd genoodjzankt del
dienst Amaterdamn-Colon to taken.
Hoewel op de het hoofdlijn goedemrn-

rize vrermne dee onri Ws-n l

belkomgeen wladise tte e dietei?
eno prlichdb ht v keer ter see tussebken
lon lio soo lang mog~elijk in Rtand
to houden, wnerin zij to~t nu ton
gst dgd eiema H1i et, dor heetopg
van de ometanrdigbeden ondervoodlen,
miet mogelijk gfeweest de verrtrekdata
steeds stlDt to houde~n Ann bet einde
van bet 3uar nam het ladingaanbod
toe en kon de dienet Amsterdam-
C=olon worden heropend.
Het geldelijk resultant verkregen
met de exploitatie over bet bookiaar
1914 zou, andanks de bovenvermelde
tegenepoeden, bevredigeoner getweest
sijo, indien het assurantie-bedrijf niet
met verlies gewerkt had. Oak eluit
de interestrekeoiag inplasts van met
een credietsaldo, zooals in 1913 miet
een nadeelig saldo, terwiji een be
lang~rij k booger becirag, danr over
bet boekjuaer 1913, afg~eschreven
most worden als verlies op effected, I
en bet bedrag vanl afschrijving~ op
de echepeni booger moet zijo, omdat
dz in den loop vani bet jaar 1913
in de vaart gebra~chte schepen dit
gebeele bookjaar in bedriji warea.
Het bruto winst-saido, inclusief
saidov a*. p*. Q,~bedrange f 607,248
.(vJ. 68,19) bet nadeelig saldo
laterestrekening f 8079 (v. j. voor.
deelig f 22,111, bet koereverechil op
bele~ggingenr f 27,464 (f 4774), af.
ecbrliving op de stoomsebepen
f 335`,926 (f 281,369 en idem op in.
rich tingen to Paramaribo f 19,883
(f 10,000, waarnaar vToor verdeeling
beechikbaar blijft f 215,002. De
directie stelt voor 5% (v. j. 6) pet,
divident uit to keeren, en voorts te
etorten in het roeervefonds f 7461.
R~ekeoing boudende met de tantibse
en belasting, goat op nieuwe reke.
ning f 1628 over.
Van de 4 pet. leeningen van 1900
en 19307 is in 1918 uitgeloot f 115000,,
watarna op 31 D~ecember j.1. in om-
loop bleef 1,605,000 (f 1,720,000.)
De 10 stoomsehepen der mast-
scbappij setan op de balone voor
I 3,813,000 (f 4,145,000). Er is
ach tereen volgenrs op tg~eschr~even

-te2,P a tmaibo eltisen ede bed 8
voor f 170,000 (f 94,000.) Er is
ach tereen volgens op> afgeschreven
f 284,547. Het reservefonlds bedraago
thane f 246,190. De Burinamer.
POts8paarbank,
G;edurende de mnaand Maart *


belastingen alhier J. M. .~J van Eps
is in activiteit hereteld.
4an den rookmeester op LHonaire
C. Rt. D~ebrot is om gewRichtige rede
neo 15 dtugen verlofeverienging ver-
leend.
Aan deo klerk op Bonaire H. P. P.
Schrils is veertien dagen verlof ver
leend.
D~e beer C. ~M. N. Hamijen is benoemdi
tot gei~mployearde en wer kman ge
steld tenl poeticantore albier.


P~id~ vacn onafgehaaldle enz onbeatelhaar
beyonlden briendal
Josephina Alberts. MatIda Daal, Ma-
unel Telman, Dellinsio Felipa. Bercl Isah
Fellet Mombetr. Jacobo Martinez, Rlafel
A. Mor~n. Mlalteda Rodrigues. H. v~an
Ka pn, sled ra ukos,j Hua(le dl.
Drukwerken tender adree. D~e lealdetnied
Bode eenige exemplaren, Gelliuetre~ter
Zonda8gebla .


G;edurende de mAa td April.


m.M.
173.4
275.

105-
109
158 5
211.
184.
138.
204. 5
156.4
207.5


Fort Amsterdam
Westpunt 1
Plate Kil.e ~. Martha
Dohterstuin
tloffl Abao
Cae~ Chikitoe
Sta. Maria
Plantage Gr. St. Jorie
W ilihel mma -tusin
Sta. Rosa
Beekenburg
Noordkenot


D)it setatje van A pril mag wel
als een seldsaam stak bewaard wor-
den. D~e regen herhankt eich, God
dank, soodat de groud groen on
frisch blijft.
M~arkthericht van dele


Van 21 Afei 1915.
DnNOTEat(Pludasb yr KK.........
DIVIDIVI per K,G).~.................... ,, 0.05
O)RANJESCH~ILLEN per KG;.1stkw. ,, O 30
id. per KG:.2ec kw. .. (r.40
ROD )N perEK.Gf...... .............. ,. 0s
WOLTNE LE KGper KCf.......""", 8
per, l. ........,..................... ,, 0.12
JCHA~VENVELLEN per stak......... ,, 0.50
HEENDEREN per K.Gf.................. ,, 0.02
II IUMZAU pe oKt. ............ ,, 0.05
.'waliteit No, 1..,..........per dostln .
., ,, 1 (gebleekt),, ,, ,, 3,124
,, ,, ,,.........,. 5.


,1 6,, ,, O...... .8
o a 7 ,, ,, ......... .1 9
,8 ,, ,, OLA 1.0

,, 11 ,, ., ..... ,
,, 18 ,, L .
# 1 ,', ,, ...... ,
,, 1 van 25 c M. of minder t
S Ratte8 *
Gtedurende de laatete 8 dlagen wer.
den in het fslealt sangebracht en
door middlel van petroleum verdelgd
21 ratteo


Het es. Juliana is nog niet asnn-
gekocht. Dat la de Mem. van Antw.
op bet Voorl. Versingt van de le
Kamer gezegid is, dtdit chip
reed was overgednan, moet alseen
,,slip of the pen" besehouwfd worden.
Nochtane de vefrgoed io Van
f 100.000 welke de Miniseter bij over
name van bet schip vooretelt to
g~ev en an Cureago, is. met te hoog.
B~et schip heeft I152.500 gekoet,
D~e overname echter is boast on.
vermijdetlijk. D~it echip is noodif,
wifl men de D~emerara dienet voort-
setten.
ite ketela van de ,,Curagao" oer,
kreeren in een allesbehalve 'gunetige
conditie en het leat sich aansieo,
dat dit echip niet st~er veel reizen
meer sal kunneo maken. D~e ,,Juli.
ana" is bet eenige chip, dat de
,,Curagaro" eenigesine behoorlijk kan
vervangen. D~e ,,Juliana" Ioelten o
zou felteliik neerkomen op bet tij*
delijk vrijwel onmogelijk make van
deni liemeraradienst in sijo tegen-
woordigen vorm, wearddoor de kane
geloopen wordt, do al tot dusverre
met veel moei te angeknuoopte relay ties


Kaintorea Ingelegd
Willemetad f 8 732.81
ae a raao 2.
Be .,--
Oranjeestad Aua 11.
Leraleindl~k B2er 58.81
Riocon Bonsreb 1S04
Phlippburg St Malrtin 944.50
Oranjestad St Enet. 883.20
Botton Baeba 393 43
Windwardaide 290).14
Totaal I1 2.87584


Trrugbet-
I 7.1853.70
8.
178.so
41837
on8 04
3.0!,7 10
296.00
168.88

r 12.291.76


Hoezee I eg sij n
doode punt been,
meer gespeard dau


weer over bet
Er wordt weer
teruggehaald.


Bilrgerlike stand.
Opgaaf van het saantal geboorton, sterf~gavallen an howelijken, welke
bebben pleats gehad gedurende de moaandl Maart~ 1915.


81t fa1111880IROnt v88 801100 "
Ihe New-Yorkeche co rrespo nden t
van de ,,Times" beeft van good in-
gelichte bsakiers hot~ volgende ver-
nomen, weik sJchrijven 19 Murt~ ult
New-York werd verzonden.

r( Di) Pall8 zegelli 118 Belgische

.Rome, 12 April. Het ,,Giornale
e d'Italia" meldt :
De Paus segende het nelgische
Svaandel, symbool van geloof an bioop
n van het gebeele Belg~iqche volk to
.de bevrijding on herleving van bet
t vaderland.
Flet veaadel word den P'aus ge
y bracht doaor aogr. I~eploige vano de
g universiteit to Leuven en is bestemd
n itoor bet hei ligid om to Pa'ray~le
t. 11 rende de piechtigrheid der ze
.gening sprak de Paus de volgfende
-woorden ,,l)at bet H Hart van
r Jesus B~elgiB redden, hiet wederom op-
Sheffe en Rtorker on schooner make
nau de harde beproevinw."

I 0 Allmlite Comparaclbn.
eLa Emulsibn de Scott no se alters-,
no ee descompone ni se pone rsacia-
.No hay pues comparacibn possible,
.cuailquiersi seai el precior a que se
venden otras emuletonies yrepar~.
;clones sadlogu~e. Eot~re miesB de me.
dicos on todos los poiese que recetnoo
la Emulsibn de Scott, h~llase el
infrascrito ;
"'Tengs la satisfaecibn de manifee.
trires que las muchas veees que he
usado su preparado "Emullsi~n de
Scott,"de aceite de higado de bacalao
con bipofosfitos de cal y sona, me
hie dado magnhficos resulte~dos, en
todasi las a~feccionee del pecho y en
loe estadoe linf~ticcos y raquitiemo
de los nih~os. JLo be usado tambi~n
como un reconstitUyente on IHe mu-
jerea que ban sufrido de escri~fula
tod e us obe t altes de lo a Im
si~in de S~cott por sue propiedades
reconstitu yentes y vigoromorte de
to salud. IDr A. Guevara Ilahbm,
Cumanfi, Veniezuela. 9


~~~ Ir @( ze.%8m(

maken hierbij bekendl a~znn
hun Faiie rif~tend eon
Ke~nnissen, de geboort~e van )
h~un Zoon
I ~op ~co1den -1d eze~r.
drba l~ill.


metalen plaat, waarop vermeld
staat de nzaam des eigrenaars;
20. een azan dien halsband
vast te hechten penning, welks
vorm en o s~chrift jaarlijrs in
de m~aand Mei door den Pro-
cureur-g~eneraal worden bepaald
en welke, op vertoon van eene
door den ontvanger afgegeven
quitantie, waaruit blij kt, dat
die in art. 1 bedoelde belastin
is beta~ald, vanwege het plaat-
satlijk hoofd der politie tegen
dlen kostenden prijs wordt ver-
strekt."
Depenning, waamvp s 13k
w p~en voorkomt, zatl dit be-
lastingjaar den vorm van een
bel en tot opschrift hebtben het
getal 19.5 boven, en het volg-
nummer wonder het wapen, en
aan d h dIt ac terz13 je ]le fguur
van een hond.
D~e penningen zijn aan de
hoofdwacht van politie in de
WPillemstad verkrijgbaar tegen
betatling van tien centen.
Curagao, den Isten LMei 1915 *
De Procureur-generazal,

J. B. GORSIRA.


/ "Piutsburgh Perfect"
wi ra ecing is user all through.
SThewo risei drawn from sperial and ofd open
mr poabel mymp;* ge-u
C =hp=t =~J sJ---- brIm n a
Prfa ~;Ul~.. .s., pOuCI -IUasP~
St~ay~l ireslbanad~n~eae 7*e
mfua~cit,", -gp crp
,r sbt patlull H r lm
,h Imt i p p efr
** IUrLC *
L~1~ H.E.ei ov v t l ue rb.


Photographische Inrichting.

Sobl tte et Fils

HoFPPIOTOGRAPEN
vAN


I'rA VEN-INIEU Wb*

V AN 15 MEI 29 MLEI.

schip, K ap~iteinl Aru kornst1 Van V \ertrek naar
S- --

Pr d Nederland t~A' djj Bb'er 20 Mei New~York* 22 Mei A msterdam
commewline ) Haasenoot 15 ,,masterdasm 17 ,, Nw-York
PhiladelphA H1 Hichborn 19 ,,J La uayra 19 ,New-~York
Merida A Johausa~n 19 ,,Mrarsalbo 20 Maracalbor
,'fffaibo G W h~o dman '3 ew Yotrbo 1'i~cl
Meridar A Johaneoo SW L~a Gaparr: 27 ,, aracatho
Msracaibo a1 w sooaman 27 ,, Maracatb~o 27 New York
cracns Iaret 197 ,,ew York a7 ..La (fanarrMonteviaco A c'ormousae to was Ico on it7 ul 1earcelona
seelsum raron 1o4s forI~ma. Mar3 8te arbars

S1---i -v | err 9~:3 schoeners. | l Verre nor,


Do heeet do oelo ig Bestund
op Dinsdag a. s. 25 Mei, om
8 uur 's avondls, in de zatal
van den K~olomialen Ratad, eene
algemeene~, openbare Verg~ade-
ring zal worden gehouden van
de op te richten
011rRQRosche Vereemiging
tot bevordering van het
Vreemdelingfen- Vefrkeer'
waarbij de ingezetenen in het
algemeen, doch de ledteninhet
bijzonder worden uitgenoodigd.
Punton van behandeing :
le. K~iezen van een bestuur.
28. G~oedkeuring van Regle-
mnent en statuten.
8e. leder voorstel in het ife-
lang der Vereeniging.
Namens het voorloopiig bestuur,
J. B Gorsira, Voorzitt~er.
H H. R Obapman, Secr.

BEKE NDMA I NG-

De verkoop van ZILVEREN
G)OUDEN en JUWEELEN
VOOR n'ERPEN, beleend ter
SpeaLr-en Beleenbank van len
Sept. 1913 tim 28sten Febr. 1914
wonder No. STS3 K, tim No.
OOOOK, zal plaatse hebben op
1)ordertday, den *23n -Mel
a.s., en volgende Dondlerdaigen
Belanghebbenden word'en ver-
zocht den verkoop te voorko-
men, door de aisuzuivering der
verschuldigde interested.
Ourag~ao, den 22en Mei 1915.
De Voorzitter.
A. JESUIRU~N.
8--18


Nieuw-Zeelandere van Kiairo neal
AlexandriB vertrokken, wear de En
gelseh-Fransche troepenlconcentratic
pleats vond en vanwaar bet ver
trek der eerate transported naar de
1)ardanellen en Klein Asii saenving
IDe haven ligt vol transport- en oor
logeschepen, soodat postbooten er
andere booted olet kouden uitvaren
Ten elotte zij nog melding; gemaak
van bet volmend incident :
De correspondent van de ,,D~ailJ
Chronicle" seint ender degbeekeninE
van Zaterdag uit Chios. dat eet
"ied tewn den T ckche to pedhe
jager in ziebt kwaem, full speed voor
uitatoomende en kraebtig achter
volgd door do oorlogesebepen del
verbondecen. Het weder was 'ouiten
giewoon ruw en gedurende deo storm
Rslagde de torpedovernieler er in
zich naar volle see to wonden en
vermoedelij k naar sauleidiug van
de beveleo nit Konetantinopel, d~
waakzFambeid van de oorlo~seche
pen der verbondenen te verachalken,
Evenwel bleek bet, spoedig dat bet
Turkeehe chip Diet ontensppen koo
en na een awakke poging on het
traneportechip te torpedeeren, be-
gon de torpedovernieler tueseben de
kleane ellauden door te manoeuvree
ren. Toeo sij do boolden van Ch~ios
voorbij voer, sag slj in, dat 't notte
1008 was op deze wijze voort te
gaan; sij voer bet elland saidwearts
on en de kapiteir. list sija chip op
de roteschtige knet b e ep
a:~lmoi loopen ; 25b' kore dren en
IDuiteche offcicerona, ) aearonder 640
kapitein warden gerangen genomen
on door de G riek~eche au toriteiten
gielaterneerd.

Italli en BotstnP1jk '

Jean Carrbre, de bekende corres,
poLndent van de ,,Temps" te Rome,
schrijft aan ziju blad :,,Er worden
nog steeds tarjke veronderatelino-
Pen Reo p rdo eenri amdseo monded
handelinge~n. hierbij neeemt het
Adriatieche Zeevroagatak wel de be.
laugrijkste pleats in. De Adriatische
Zee beeft voor Itall@ totaal geen mili
taire waerde, dear Venetii5 ontoegan-
kelijk is voor een oorlogsyloot, Briu-
disi to ver en Valona eveneens, terwiji
voor deze laetete stard meer dan

~eigmiardbrnikbers, ormogeebra@
van te maken. D~earentegen besit
G)oetenrijk Pola, Sebenico. Cattaro
en den geheelen Unimatischen Archi
pel. Oostenrijk zou dus Itali& flinke
steunpunten moeten geven in het
ooeten der Adriatiche Zee, weartoe
het natnurlijk niet geneigd is. H'oe
kan dit lastige vrangstakr worden
opgelost ? Niemand wReet bet. Maar
er daagt nog een ander gevaar voor
Itali6. 1)e Russen trekken Honga-
rile bioneo en het sal niet lorg du
ren of ekrviB sal hets efdhe de t

:2"ostodtj asha d itl hie 1 rd eR
beele knet van Spalato tot C'attero
zal dul strekk n,l of mi enhe ne
g~oed, dat, indien het niet actief op.
treedt, de kans voor altijd verkeken
sal siju om nog eens een machtige
Adriatieche Zeestnat to word en.
flet zal ook gaarne bereid zija Ser-
viiB een stuk van AlbaniB at te estan,
i dia het elechts een scukde1an d

krijgt. D)e lastige kweetie evenwel
levert Trii~et op. Italiia kan oomo.
Relijk Trentino aanoemen zooder
Trii~st, waervan de inwoners meer
dan een halve eenw voor hun Ita.
liaansche nationalitelt gestreden
bebben.
Het is due een condition o shne qua
"o" .oo I iB dn erbrtaderb 2tn
ten. iMen verwacht, dat dit leatate
een vierde conflict met Ooeteorijk
tengerolge sal hebben, waar de rech.
ten op Trii~et elechts op zeer losse
groolden steuDOD.
lDe ,,Socolo" van Milaan lBast,
naar unt Parije gemeld wordt, een
zeer scherpen en oo rlogsuc htig~en
t~oon tegenovPer Ooetenrijk ann.
,,Oostenrijk" schrijft bet blad,,,zal
sich niet voegen near onze wettige
aspirat'ies; bet sal niet, tender meer*
afetarnd doen van de macht, die het


zich sanmatigde; bet sal geen neder.
lasg bekennen zoolang bet ook nies
door one geologen is. Daarom is het
dan oak niet de vrede, uit vernede-
read love enbleden voortgekpomen,
adohdhe ieebla8 ene atrog he enami
waerechijolijk toeschij ut, solo wI)
althane ult dese crisis niet onber
stelbatar verwakt te voorechijo wil-
deu trdeadn. esorog oi a rechto e -
ae latetsen elap toe to brengaen
Raal de overwel igers en moolrde
naare van Belgill; byj is beiffg wtiji
hii een einde sal make ann bet
ee rikkelijke treuropel, waarvan Eu
rops sool~og reete het tooneel is.
Wij earselen oiet om nogmaals
onse reg~eering toe to roepen : ,,Last
Ooatenrijkr san sijo lot twer en wasg
albcres het to last le."


HPO~sesO


Voor verdlere bijzonderheden ziehbetdesbetreffend
voo~rgaaudl nummer van de AMIIGOE D)I CURAQAO.
3--


N. B.
at tikel in


the Dutch W


Exclusive Agent for


Te koop bij O. WINKEID EN ZONEN.#


H. IM. de Kongrirgin der Nedertunl*n Il

BEK~RO)Np r


Amsterda~m


18b37.


,,Antwerpe~n !X~
Chictgro 83 n
,CurarZo SErs~t! Prijp o'ere~ e
Smedarlle,, I904.
,Brulssel, 19101
Curaqao, Wanttrkaut O)tln
ba;ntly


lis telle H
Rosa Maria H

Coronia y
V~et or~ R
ddarmen Jers


Isl Barlov.
Aruba

Aruba
i3n Y01 bl
Gfuants
,Mwarneaso


Vela~ de Coro
Anant~s '
Pko Lmoo
4 ruba
A~raba


Virginia H
EstreI. del Alar
carmen /rsefrs
luli stre;;a, r
20 dle Juio
Alix H


Bekendmatking.


Het pubbiek wordt herinnerdi
aan Ar~t. 2 der Verordening
van 3t Octobter 1901, 29 Jatnu-
rtri !r)02 (P. B 19)02 No. )
thans luidiende :
,,Iedere hond moet voorzien
zijn van :
10. een halsbasnd met een


hobbe~n hoft ge~noegien anzn h~unner vriendlen kennis to gev~en,
a da~tt do volt~rokkingi va~n ho~t howerlijki hunne~r doebtera met; den Hoera pla;tls zal vindlen op Zatecrdag 22 d~ezer.
Ir cot burgr~c~lijk howrehijk sal op het Bandhluis om 7 ure s'n vondl s
a latnts hpbben, en d~e Grodesdienst;ige mzaegenmgir vanu hot; howelijk
om 7% ure s'ZvondCs' inl de ~Synagoge ,,Mikvrb 1sra#1 ".
Hoct zal hon b~oogqst nang~enhat m woczen die~nzelidet n avond ten
8 ur~e ta3licitaciian to one tvangcen ten h~unorn w10o on~U ize,
cSchsrlooweg~b No 2.9..
o Men wlord~t verzoebt doze, de eenibre kennisgovingZ, wel to wvillen~
a l~eschouwvenllzs eene! per~soneele ulttnoodJ~ciging.
a CuraCao, dlen 14dlen MAii 1975.


Ondlergeteekende wenscht in verbinding te treden met
eerste klassse exuporteurs
vatn divid~ivi, vTan PRIM~A. KWALITEIT, afkomstig uit
dle Kolonie: Ouragao.

Aanbied~ingen met opgaaf van prija, liefst met monsters of
p~roofor~der op ,,fai~r quality"s worden. ten spoedfigste
mg~ewacht door de


FiPIIIEL e .


te Dengen Noord-Bra~bant.
H OLLA N D


VO00 D UISM0EDERS

Wilt gij in aw huis ongelukken vroorkomlen, zoo raden wiji U r-aan
GE~BRUJIKT A LTPIJD)


VANJ

Loll (mng'~al< a tle
N~ETAT-Y O RK.
Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 38i
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen gevaar vool
ontploffingf, geein rook, geen stank. Volkomen veilig.


Ad ver teel t ste atA Iigoe di Curac;ao
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs