Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00101
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 20, 1915
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00101
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
__ __ _ ____~_~____ __ T F~T - -~ 1


W RI K ELA D V00R DE CU RA CA OS CHE B&ILA9N DIBN


',it HInd~ verschijut elkenu Zaterdag~.BREUVNDT LA Voor bet Buitenland per jaar ti. 10.-
A boanementsprije v en e Hvewinsce eladenpe dre eanenWaterkant No 4, Overzijde. I'ri~jc der Advertenltibo van 1--7 rebels f. 01.50,: volor el
tI. 2.-- met vooruithetalinrg. DRKKR B.L OGES eni reel me~er 7K ete.


Fr. MIehael Gregorlus Vuylsteke

vaN DE ORDER: DER PREDIKIIEEREN
Door de gena~de G;ods en de gunst van den H. Stoel

*it Bisscllp v. Charailris ell Apostolisch Yicaris v. CuraCao,

A~an die G~eestelijken en G~eloovigen van zijn Vicariaat

Zaligfheid in den HCeer.


Beminde Oeestelijken en Geloovigen,
Ofschoon voor de tweede maal binnen korten tijd zoo lang van U
verwijderd, B. G., leven Wij toch geheel met U mede en deelen Wi' de
armoe e, welke zoovelen Uwer drukt, ten volle.
daOm geen andere reden hebben Wij deze reis en dit werk ondernomen,
dn om aalmoezen te vragen aan andere Christen-gemeenten ten Uwen
gerieve. (1) Van Ons zelven durven Wij met denzelfden H. Apostel Paulus
getulgen, dat Wij niet uwe schatten, maar slechts uwe zielen zoeken, (2)
en ook waar Wij buiten Ons Vicariaat weritzaam zijn, is het niet voor Ons
eigfen voordeel of gemak, maar uitaluitend o~m uIwe belangen te dienen, en
allen voor Christus te winnen. (3)
De voornaamste reden, waarom Wij deze reis ondernomen hebben is
het droevig vooruitzicht, dat slechts met zeer groote moeite en zorgen in
de buitengewone behoeften van het Vicariaat zal kunnen worden voorzien.
De aalmoezen, die Wi gewoon waren te ontvangen van Onze wel-
doeners in Holland, kunnen, zoolang de oorlog duurt, miet meer gegeven
laor en. Daar komt nog bij, dat de Geloovigen van het Vicariaat hoe
do ger hoe minder in staat zijn voor hunne kerken en geestelijkheid vol-
dedHet'~ te rgntlkens mislukken van den oogst, de stilstand in den handel,
bet sluiten van verschillende bronnen van inkomsten, de slapte in de hoe-
denindustrie hebben onze bevolking tot een staat van ellende gebracht,
zooals zlj slechts zelden gekend heeft.
Het was noodig, B. G., dat de beproeving U louterde, (4) en de
Hand des Hleeren ons kastijdde om onze zonden. (5)
Des te meer bewonderen Wij uw geduld en uwe gelatenheld. Maar
doet uw voordeel met uwe kastijding en keert terug tot uwen God, (6)
keert terug van den weg des verderfs, die zoovelen uwer nog bewandelen.
Het kan .immers niet ontkend worden, dat om onze zonden de Heer
ons bezoekt met rampen, (7) waarin ook de rechtvaardi en deelen om
reds n di evn daarvoor te boeten en straf te ondergaan. Voor den
zon aar, die zich niet bekeert, heeft God zijn straf gereed in het andere
even, terwijl hij hen dikwijls voorspoed bezorgt in dit leven.
Doet ook uw voordeel met de straf aan anderen toegediend en vraagt
U zelven af naar de oorzaak van dier kastljding.
Als vanzelf denken Wij hierbij aan den oorlog, die op dit oogenblik
in bijna geheel Europa woedt.
Men heeft God ult het maatschappelijk leven willen verbannen en
zijn leading afgewezen. Nu ziet men de volken aan hun eigen lot overge-
laten, slechts in staat elkander te vernietigen.
dMen heeft met het familieleven in den christelijken geest gespot en
de toekomst van het menschelijk geslacht zelf willen regelen in meer modernen
zin. De tegenwoordige oorlog is niets anders dan een wederkeerige ult-
moording, en, door Gods toelating, de voortzetting van een zonde, die men
vyriwillig begonnen is.
Men heeft U naar de beschaving van de moderne volken verwezes
als better, wetenschappelijker en meer menschwaardig dan de christelijke
beschaving, door de Katholieke Kerk gepredikt. Maar er zljn in de geheele
geschiedenis der menschheid niet zulke verwoestingen aangericht als in dezen
oorlog, die met alle beschaving sot
Paerinnert U het woord van onzen roemrijk regeerenden Opperpriester
I us Benedictus XV in diens eerste Encycliek. Men moet den menschen
deeren elkander weer oprecht lief te hebben en zich steeds te herinneren,
d wij allen zijn voorbestemd om eenwig te leven.
M~en heeft ook uwe aandacilt willen attrekken van de eeuwige goe-
deren, die U hiernamaals beloofd zijn en U begeerig gemaakt naar de
genietingen des levens.
Mocht Gij dan eindelijk tot beginning komen en uwe ooren geopend
houden voor de stem van Onzen H. Vader Paus Benedictus XV, die U
leert elkander lief to hebben, elkander geen ergernis te geven, U slechts
bezig te houden met de belangen uwer eenwige zaligheid.
Ten slotte, dankt den goeden God, dat Hij tot nu toe de rampen
van den oorlog van ons dierbaar Nederland en z jn Kolonia~n houdt afgewend.
B. O idn wy allen wonder de gevolgen deer rampzalige tijden, al wordt 01),
di 0. niet weimig beproefd, gij zijt nog gelukkig te noemen, bij zooveel honderd
br zenden, wier landen vertrapt, wier steden verwoest, wier woning ver-
diand, wler vee weggevoerd, wien alle middel van bestaan ontnomen is en
ded in honger en ellende moeten wegyluchten. Bidt met grooten ijver en
go swrucht, dat deze oorlog toch spoedig moge eindigen en dat God, In
zijn oneandige barmhartigheid, de rampen, die er nog uit zullen geboren
worden, zooveel mogelijk van ons afkeere.


Meer dan de andere tijden is de H. Vasten geeigend tot de algemeene
beoefening van boete en versterving. Treedt dan in den geest van Uwe
Moeder de H. Kerk en doet boetraardigheid. (8) Nu over de geheele
Katholieke wereld de Priesters en het volk liggen neergeknield voor het
altaar om God te smeeken: Spaar Heer, spaar Uw volk, (9) nu is het de
dag des heils, de dag waarop God ons verhoort. Bidt dan, B. O., bidt
veel, opdat het spoedig weer vrede zlj op aarde, en het menschdom, gelou-
terd en bekeerd, Gods barmnhartigheld love, en leve volgens Zijn wet en
geboden.
Bidt God voor de bevrijding en verheffing van Onze Moeder, de
H. Kerk en haar zichtbaar Opperhoofd, den Paus van Rome. Bidt voor
Nederland en Cilragao, bidt voor onze veel-geliefde Koningin en Hoogst-
derzelver Huis, bidt voor allen die in waardi heid gesteld zijn. Bidt ook
voor Ons, die U oprecht liefhebben in Jezus Christus Onzen Heer.
En zal dit ons Hierderlijk schrijven op de gebruikelijke wijze worden
afgekondigd in alle kerken en openbare kapellen 9p Zondag Quinquagdsima.

Gegeven te Fall River 3 Januari, 1915.

t FR. MICHA&L ORBOORIUS
Apost. Vic*

(1) 2 Cor. XI, 8. (2) 2 Cor XII, 14. (3) Ephes. I, 10. (4) Tob. XII, 13.
(5) Tob. XIII 5. (6) Jerem. XXXI, 18. (7) Is. X, 3. (8) Matth. Ill, 2.
(9) JoUI II, 17.


DE OORLOG. Nederland Bnf toe, dat dit recht be-
toord, tce~eestasa door de Interna
tionale VerdraeCse, maar wees toch
nogpmaale op bet gevasar, dat de
Bollandsche handelevioot beliep, ale
lDe iluitpche blokkeRde zou D~onder, Engeleche sebepen al te dikwijle van
d1Ag 18 Februarii inl workingr tredenl, dit recht gebruik zoudlen maken-
en no wij ous Oversicht schrijven ibl Dan son dit gebruik untaarden in
het Vrijdag 19 Februari. iDe gevol- misbroik.
gen der blokkade kus nen wiI dus In gelijken geest sprak ook de
mloeilijk besprekenl, alleen de voorbe. RegeeringR der Ver. Staten vanl N-
reidingr deartoe. Amencrike, seno r voegd a er Yo~or
.1986 de toestand minder gesplannerl IDuiLeeiand.nog den eisch %,aottoe,
as dan verteden week, soudlen we nog Idat in geen go~val een Ameriekananse
alet durren seamen, orasch~oo de achi onenrcod beschoten
meeeterlijke diplomadei der neutrale moc t worden, pal onhe o e
iuoogendbeden seer ster;c dearop in, door Daitechlanid afgesloteni waterea
gewerkt beeft. sijo ibiaousoaeverreu. Oak elechte sij
Er word ook wel van tijd to~t tijd bheecherming van bet leven der Ame
ee~n veiligheidsklep opengezet.. wear. rikaasoche burgers, varealde man
door voor eei aoeolealik althans de boord vran Eniglcrche of Franuche
apeaningr minder hevia werdl, mrr sohsepen. Ongewaaractsuwfd machten
gevaarlijk blijft de alg~emeene toe- ook deze n aet beechoten worden,
stand seer zeker. I -lnar earet moest worden onderzocht,
-Lbe epanning tupecheni fluitseblind of .eish aso boord A merikaannche
en de neutrale mog~endheleni vermin, Ibuerger of Iamerikaansebe vracht
derde al saustoolds, toen cleze S3tate9 h eroid.
oiet eleebta ela santwoord aondenr nao D~ulteebland entwoorclde: eenvou.
Duitseblanod, mear nok een Note dig betselfde te doea, wat Engeland
richtten tot Enlgeland. Men wees op vroeger had godlaau. Wilden Ame-
bet gevaasr wear-in de schepenr der rikraansche webgyen geeni gevaur lo,
neutrale Staten gertbrachI. werden doorpe~n, dan hadden st] zich buiten de
bet misbruik mak~en der neultrale govaarsijke aboe to houden. iMen
viag. moee t den toeetand b~eecho uwen,
Engeland beweerde von dit recht alsof or een seegevecht peleverd word
grebruik te mogen makren ale een susechel Epgeldeche en Duiteche sche.l
sijoer schaepen achtervolgdl word, en e i e ir tece ege
het even der paneasgiere gevaaer liep, bahet tichr stolen to wilten, 8les
Om d t eve tebeacermn mebthij beecholen werd. Wat een voor.
men nleutrale vlag gebeseben worden. algaand onderzoek der vijauldigee


die wij maet hun ~dapperheid geluk.
qeasaer R Jn o.sanevoo).rden : ,,Wlj
hebben elechts onzen plicht g;edrrRn,"
,,De ear eieeebt bet", drukten sij op
hun wijse bet godedienetige kararkter
ran hun vaderlanldelielde ut.
W iege voels ni et,d at de vaderlaods-
lIelde ,,bfilig" is, en dat een atnnelg
op de natio9nale waerdigheid men
soort bolegekbenaeede profanatie is ?
Een ofltefer van deo generalen staf
wroeg; mi) oniange, of een soldeat,
d~ie in dienet vanl ~ee reebitraardige
soak eneav~elt --eo de onze is dit seer
sekCer -mena martelear is.
In ~de strong e o theologieche be
teekeole van. bet woord, ueen, de sol-
deat is geeo masnteloar, wan t hij
steds emet de wa~penen is de hanrd,
terwiji de martelaur aich sooder ver-
set aan bet g~eweld ran sljo bedlen
overlevert.
Medar indien gij pli) yrnact, was
ik denk over bet eeuwig heil vn
leen dappere, die welbewuss zijll leven
g~eeft amp de eer vman ago roderlood ~
ito verdedigren, en de gechooden
IreClPLRchtmrdigid ;te wreken. dan aar-
sel ik nist, em te nswtoorden, dst
acartder twijfel Chrietus den militaireo
mnoad h~ekrocut, en daet de op C~hris.
[taiLkre wijae manysvarde doo~d, den
IsoldeSt bet heil ran rijo siel verse.
krers.


,,Wij hebben", zegt onze G~oddelij.
ke Verlosser,.,geenl better middel om
de liefde te beoeodene, dan uoneleven
to geven voor ben, .die wij liefbeb-
lHe soldeat, die sterft omu zijo tyroe-
dlers to redden, on het buipgezin on
Ide altaren van bet vaderland to be-
schermtn, vervult doezen boogaten
Ivorm der naastenliefde.
Hij sal weliewaar niet immer de
moreele wtrarde van sljo offer nau
een minutieuee outleding onderwer-
phen; maa~r most men soonemen, dat
G~od van den dappere, die zich in
bet vuur van den etrijd werpt, de
methodische preeiceeringen van den
moratist of den theoloog eischt ?
Wij bewonderen den moed van den
soldaat. Zou bet mogelijk ziju, dat
God hem nliet met liefde ontving?
Christelijke moeders, weeet fier op
uw zonen. Van al onze smarten is
de uwe wellicht de eerbledwsardiga:te?.
Lk zie n in rouw, maar rechtopatHan.
de, unast de ,Moeder van Smarteu,
nion den voet van. het Kruis. Las~t
onie u onse greluk wenscebe aaubieden,
te gelijk met onze bewijzen enn deel
neming. Al onze holdea kome~n niet
op de dagorder der legers your; many
wij hebbeni alley! reden om nann to ne
men, dat sij de eeuwige kroonr out
vapgeni hebbeni, die het boofd der oit


H~erderlijk So rijven

VAN ZI.NE EBU~NENTIE

Dbsird Kardinaal H~erier '
AAWPBBIsscHOP VAN MECBELEN '


III
1)e belangen der families, vant een
kinesus, vanl een partij, en 'tlichame.
lijke leven van bet individu, steaan,
lin de o~rde der warden, leger dan
't vaderlandsch ide;Cal wiji dit ideal
het recht is, en bet recht absolunt,
Or wel, dit idesal je de publiekesr-
keuning v~a het rech.t, tosgepeat op
de natie, de nationalre eer.
Welou in woerkelijkbeidhie er eleebts
dIBd wezeo, dat abso~lunt is, G3od.
Goad arlleen beheeracht .door Ziju
fleiligheid en de Souvereinitelt v~an
Z~iju rijki, Alle belonlgen on alle w~ileo
D~e absollute noodeskelijkbeid ..or
te bevestigen, dat allee can bet
reebt, sLLUp de reebtruarrdi beid, sau
de orde, san de waarhei ~oudsrge-
.achikt is, is Levaes d~e .iopiciete~er-
kenning van God. .
Eo toen onze.eenvouudige soldatea,


* 41


schepen betrof, zou I~uitechl:and wo-
ten, wat bet to doeo stoncd.
Over en weer worden versclhillendP
NotH' a ewisseldl, waaruit~ de ge
Inkkage overeenstemming blezk varn
alle belaughebbende Nieutrate Staten,
sooals Zweden, Noorwegen, IDenemar
ken, Nederlandc, ItaliB en de Ver.
Staten. Ecopaorig verk laardeo zij
D~uitechland3 verantwoordelijkk voor
de gevolgen, ale een hunner schiepenr
beschoten werd.
Duitechland wilde ten lotte de
volle Prijheid Haa de neutrorle sche-
pen wel toestoaa, op voorwearde,
d~at Engeland dan ook de sechepea
met voedingemiddrle~n voor 1)uitseb.
land bee tea d, vrij zou doorlaten.
Hierio echter wilde Engeland tot
dueverre nog oiet toestemmen.
Ook werd N. Amerik a aig~eradea
sijo handelsechepen te doen verge-
ze~llen van een oorlognchip on bet
Amerikaansch- karaukter van bet echip
afdoeode to wararborgen.
eter~d avnderig pl.tr e den r I uitt
sebe vioot, wel vau de E~ugelscett
en Fransche. Met vereende kraichten
hadden sij, toen middernacht 18~
Februari sanbrak, een cordon g~e.
epaoneD van torpedojagersi, kanon
neerbooten, lichte kruisers, torpe~do
booten, aloepen en bulpkruisers.
Zij echijnen er zo~ozeer van ver-
sekrerd te sijo, dat geen Duitech
sebip dese echepenkieten sal kunoeo
verbreken en er door g;lppen, dat
de vaeart tuesshen Nederland en
Engeland beatman blijft en geregeld3
vier maal per week sal pleats hebbsn.
Voor de oniderzee~re laugs de Hel.
gvische kust zullen de vliegeniers wel
zorgenl. Opnieuw hebbet dezen een
uilval gednarn deni 160 Februari en
bomrnoe geworpen op de verechil-
leade knsettations der onderzeei~re
Ilit~maal was het een luchteskader
vTan 40 vliegtuigen, wateryliegtuigen
en beetuarbare luebtballone.
Was er nu verder gebeuren gant,
mootLen we maa8r gedull~ig afwachten.
In Belg iB b~lijven de 1)uitsebers
buo swa:ar gesebut op de duinen
bi) Nienw~poort richteo onm den vij
anod verre te houden van Ostende.
In Noord oni Gost-Frankrijk werd
ook sweair gevochten, vooral in bet
A rgoonerwoud.
in Ooet-Pruisecn hebbeD de D~uit
Rchere eeret leelijk klop gehad, men
spreekt van een verlies van rf 40.C000
manu, maar volg~ens de l~aatete berich
ten bebben zij op hun beurst den
Ru.sseo sleag gag~even.


Zaterdag SO Felbruari 18 A.


No. IO25


B2ate Jlaarg~ang

i., et Hertlerlijk Schrijveni van Kar
e diotal Me~rcier is eene goede danc
n vau een g~rootro Deuker met eie
I, edele iniborst.
Aveo. BHtUIJNSEELB'
,~ Berg~en-op-Zoom, den 100 Jan. 1915

oEen alenwe dwangmaatregal togei
ha 1101801ij vOR van Z.EM.
~e Kardtliaal Merclar.

el IB RG EN OP7ZOO(M. 12 J n. Sederl
r de togen Kla'~lRdinal M~ercie~r begoo
non actie in het buiteniland is ekenc
n gewordecn. geeft men zich op dl
r Kolmmandantnurl Zonrwel te! Brusse
'- als te Antwerpen rrile moeite, om
-: bet conflict xoo snebt magelijk uic
Sto lefggan, al1 loochent merin et meer
s dat in deo eeraten ijver oAn der
n Kairdinaal een verhoor ouder milli.
dtaire tiewaking Is afgenomen, dal
n de drukker Ilossain gere~chtelijk ver
e volga en veroordeeld is en dat priest
- terse in hechtenie werdea rfenomen
jmaar na korten tijd in vrijheid ge
e eteld. Gok thane nog tract men
z ooveel mogelijk de geestelijkheid tF
vriend to houdeo
t )e gouvernrear-g~eneraurl te B~rus
eel blijft intusschen volboudlen, dat
tbet borderlijk schrijven van den
Kardinael bet voclk opruit en daar
j out beeft hij zijn verbod van 2 Ja~n.
Sbetreffende de voorleeinr son versprei-
ding herbaaeld. Zelfs is hij z~ooer
agegan, voor de tweedy madr in to
g rijpen in de rechten oni de kerke_
like regeling van Z.Emn. den Kardi.
Daal-Aartabissehop, door buiten de
zen on een functie te verrichten
wI elkae alleen san bet kerkelijk ge:
zea toekomt, bet geven n.1. van een
Sverboderegel tot voorlezing van een
kerkelijk stuk en bet dwingen der
geestelijkbeid, orn dezen verboderegel
v oor ,,gezien"~ te teekeneo .
Ziebier voor bet overige, dit ult
Brussel van 7 Jan. gedateerde ver-
wonderlijk~e document, waa~rin de
militaire gouverneur zich aamnratigt
,de g~eestelijkheid van het bisdom
"an MCechelen" verplich~tingen op to
loggeen en legelen voor te schrijven,
welke zij alleen rechtstreeks van
Z Em. dr n Kardinaal beeft san te
nemen, die echter deze verplichtin
gen en regelingen geenzin e an ben
beeft opgelegd, ~ en huo geen desbe.
treffende bekendmaking beeft doen
tookomaen.

AAN ALLE PRIESTERS VAN RET
RIS DOhi MECHELEN .

Kardinaal Mercier to Mlechelen
beeft mij oa minoe anulmerkingen
betreffende de bet volk opruiende
en verontrustende ultwerking van
zijo borderlijk schrij ven schriftelijk
en moadeling de verklaring afgelegd,
.dat bij sulk een bedoelng geeniesine
tleeft gehad. Hij ~b"~eeft er juiet den
meesten nad ruk opglgom de
bevolking op de noodzakelijkbeid
van gehoorzaambeid te wijcen san
de macht, die bet land bezet houdt,
selfs indien een 1Selgiach vaderlands.
lievende zich inwendig in opatand
sou gevoelen tegren het D~uittche be-
attrur. In gevrl~ ik echter eene op-
ruienide uitwerking son vreeeen, zou
de Kardineal er uiet aan vasthou-
den, om van mijne geestelijkheid to
verlangien, dat, zooals in het elot-
woord veralaard word~t, het herder-
lijk eebrijveni volgene de oorsprou-
kelijke bedoeling, bethaaldelijk xon
worden voorgelezen op de volgenrde
Zondagen o~n dat het verder verspreid
son worden.
D~it vooropso~ttende, hernienw ik
derbalve het verbod van 2 Januart
jdl. betreffende de voorlezing en ver-

geschooken; maar dat volk vooral
lijdit ouitbering, koude, midschien wel
houger. Doch, indiea ik zijn gevoe.
lene in het algemean beolordeel naar
betgeen bet mij te sanechouwen
beeft gegeven in de volkewijken van
.Mechelen en in de meeet getroffen
gemeenten van mrijo diocees, dan heett
bet volk energie in siju lijden. Het
verwacht de revanche, het vrangt
geensesis, dat men zail herusten,
D~e beproeving is in de handen der
Goddelijke .ilmacht een tweesurijdend
ewaard.


Indies gij tegen haRP inl opstand
komt, zal sij u ten doode toe won
den. Indien gij het boofd bulget en ,
haar sanvaardt, sal sij U heiligen.
G~od beproeft one, zeg~t de Apostel
Jacobus, maar Hlij is het nimmer,
die one tot kweadl sanzet; alles wat
van den hemel near one nederdealt
is, volg~ens de raedebesluiten Gode,
eeni lichtstraal en een teeken van
liefde. Wij sijo bet, die gehoorzamend
ann de aantrekking~ van ougeorden.
de hartetochten, some de weldadeu
der Voorzienigheid in een doodelijk
vergift omsetten. ,,G~elukkig," beeluit
de oude Apostel, ,,Gtelukkig hij, die
met ga;duld sijn beproevingen ver.
dreagt : want nadat hij blijk heeft
gegeven van standvastige lijdsaam-
heid, sal hij de oneterfolijkie kroon
ontvangen, door G~od beloold ann
degenen, die Hem bemionea."


r- spreidinF vant bet herdlerlijk schrij.
d ven. Ik; wija er de gee te~lijken op,
n dat zij in strijd met de mij achrifte.
liik voorgelegde bedoelinlg va~n dfen
Kardsounal zullenr hanideleu, in ge~val
zij dit. Inijrr verbod~, riet nakmuen.~n
(w g ~) MAARRSCHALK FRIEIHERH VON
HIselNo,
G;ouverneur van lIelgiB."
BERGENN-)-ZOP OOM,, 12 Jan. O)p
vele plaateen in het aartabieclorn
t MI~echfeleo weigeren de geestelijken to
i. gehoorza~men ani het nrieuw bevel.
d schrift;, d.d. 7.Ian,vango~uvelrnouri
e ge'neraul1 Von Hlissing,. on het h~r-
!l derlijk Ychrijven van d-eo Kardina sl
1 riet meer tot verspreidenr. Zij verklai
t ren, dat zij dergelijke lastgevingeni
8 lleen rechtntreeks v:on den K~ardi-
n ea~l willen ontvangen en niet van
.eso in kerkelijke Rsagelegenheden
t onbeyoegiden militair-gouverneur.
.Zif gaanr voort bet schrijven voor to
Slezen en to versplreiden.
Naar de ,,E~cho de PariH" uit Ro.
Sme verneemt, heeft de Pussh
g~ezant bij den H-. Stoel ann :I. H-.
eden Pasus een; dossier overbarndigd.
dat betrekking heeft op bet inci.
dent van Kardina~al Mlercier. VTan
t 1)uitsche aijde wAordt bewceerd, dat
Sde documenten, welke het doesier
Sbevat, zouden bewijzen, dat de KarT-
dinaal niet is gearresteerd on dat
de grouverrneur vani Brussel er aich
,1toe beeft bepaald, hem een wear
Ssobuwing to geven naar sauleiding
van zijn moedigen herderlijken brief.
D~e correspondent vanl .,de Tijd"
to Roosendeal hericht son ziju blad,
dat hij zoo juiet is teruggekeerd met
enkele officieuse gegevens, die hem
waren toegezegd outreat de D~uitsche
willekeur tegen Klrrdiusal Mlercier.
Die gegevene klinken m~oders dan het
bovensetnnd bericht.
Aangezien de Kardinaal, on voor
do hand lig~gende redeces, nadruk-
kelijk most weigeren iemand van
de pers to woord to staan, kon de
correspondent oiet uit den mood
van den Kardinaal self een saneen-
g~eschakeld verheal van de gebeur-
tenissee in het 8Artabisdom Meche-
len vernemien. Hi ] kan echter vast-
stellen, dat aan den Kardinaal op
.5aterdagS 2 Jlan. geboden werd in
tijn palein te bhijven, en des Zondage
3 Jan. uittdukkelijk verboden, om
sich naar Antwerpen te be~e ven,
aang~esien Z;. Em. stch ter b~esichik-
king van den gouverneur most
houden en Mechele n iet mocht ver-
laten. O)felciiel is dit verbod tot op
beden nog niet opgehevten, al heb
ben on eenig commentaar de Duit.
sche bladen bet incident voor geolo-
ten verklaard.
Gok ceide de Kardinaal, tegenover
de bewPerinrg vani Duiteche zijde,
als touden de feiten overdreven eiju
voorgesteld, dat hij van elechts 66
derde van zija do~ssier hard gebruik
gemeakt en dus nog twRee derde to
zijoer beschikking had.
Omtrent het bevel vano den gon
verneurgeneraal von Biesing ma~n de
geestelijkbeid van het biedon Mle
chelen, waarin geilust werd, bet her-
derlijk schrijven oiet to verspreiden,
verklaart mngr. Evrard, dekenvn
Brussel, in eu~n roudachrijven san
siju priesters, dat de Kardinaal hem
getegd beeft :
,,Noch mondeling, noch echriftelijk
hub ik lete tei nggetrokken, noch beb-
ik lets teruggenom en van de vorige
instructies. Ik verzet mij teen hlet
geweld, dat ann miju berderlijk mi.
oleterie wordt aslugedaan."
Ire Kardinaal voegde er bij:,,Men
beeft alles gedaan. om mij verzach-
trogen san main brief to doern teeke.
nen. Ik deed het niet. Nu seekt men
mijo geestelijkbeid vTon mi) at to
scheiden, door to verhinderen, mija

Steakt due uw gemor, miijo broe-
ders.
Gaarne sou ik u de wvoorden toe.
voegen, die de H. Apostel Paulus in
zijo brief san de Hebrei~n tot alle
chriecenen ricit~te, t~erwiji hij hen san
het voorbeeld herionerdle van het
bloedig offer van Onzen Heer op Z~iju
krule. ,.Gi) hebt nog oiet ten bloe-
de toe weerstand geboden," zeide hij
hun. Het is uiet alleen dit unaver-
seel en verbevenl voorbeeld van den
Calvarieberg, dat ik a vrsag to be
echouweni, biet is ook dat vain onze


dertig-, miedchien veertig duisend
soldaten, die hun bloed voor bet va-
derland geetort hebban. Heb oog ge-
richt houdend op dese dappereo,
segs mij, gij, d3ie op bet oog~eoblik
bero~ofd sijt van uw gewoon com
fort, van ow daghla~den, van uwe
!tra;e~legemakken Van) uwe famnilieboorek.
Iklugen, wat bebt gij verdourd, wat
Dbt de vaderlandsliefde van one
leger, de heldhaftigheid van oonen
Kouing, van oneu welbeminde Kio-
ongings, soo roerend groot van ziel,
one tot eanmoediging en stemn die-
neu I Wi) klagen miet; wij klagen
Miet meer.

Word v~ervolgd.


De Act~ie tegen Z. Ent

Kardinaa~l Mercier *


IHe hoogeerw. heer kanrinnik Mgr
~leynes~ene schrijft uit Roeosedea
Han 1)e 11'fd -
Behalvre andere! segenrijke gevol
gen sal de verspreiding van be
h erd erlij k sch rij ven, door Z. Em
kardinaal Mercier uitgavaardigd
nok tot grevolg bebbeni, dat het eel
einde maakt anno zek~ere gorcuchter
van een voor niet~s terugdeiozeud
H(elgisch anti-clericalissue, dbt self
niiet in deze schrikkelijke crisis vai
ons ougelukkigS land do! wapens wi
nederleggen. Het strooide sinspelin
gen utit op sekere geheime overeen
kometeni van het kerkelijk gezag; mer
den ove~rweldiger. In Holland bhe
hen dere geruobten een echo gevon
den in sommige aldaar tijdelijk ver
Rchijnende Fransche bladen, die voor
wonden neutral to zijn. maar bre
kerkelijk grezag in BelgiiB beachuldi~
gfen van een nauwelijks verholen
vijandschap tegaen de saak der ver~
bondenen. Nog de vorig~e week .heefl
men in een deer bladien kuanen le
zen : ,,Te Miechele n moet men mals-
brood etea, behalve in bet aarteble
echoppelijkr paleis en in het semi-
narie, waar men wittebrood geniet.
Mlen brenget dit feit in verband met
het gebeurde toe Leuven, waar blj
de ver woesting on den brand alles
~geepaard bleef wat aan de Katho
lieke Kierk behoorde, die er met het
fusilleeren van enkele pastoors of
kwam." le zooiets niet allerafechu.
welij kst 7
Goak tegenover eulke vrerblinde
drijvingen heeft Z Em. Kardinaal
M~ercier een voortreffelijk work ver.
richt, door de piechtige afwijzing
van alle g~emeensebap met den vijand.
I~tank sij vooral ,,De Tijd", wier
voorbeeldige holding ook op audere
dagbladen beeft in eworkt, kon sijo
machtige stem in de beide talen ver.
staan worden door de takrijke Bel.
gieche vluchtelingen in Holland, en
werd de later tot staan gebracht
door de aearheid, die haar weg ten
einde toe sal vervolgen
D~e Belgen zijn fer op hun serte'
bieschop. Hij wist, waaraan hij
zich blootatelde door de bevrijding
zijner ziel, zooals de Profeet zegt.
Mlaar terecht is in ,,D~e Tijd" reeds
g~esebreven, dat hij een b,,paulinische"
eiel besit. Het woord Goeis niet
vastgeketend, schrijft de HT. Paulue
tier ult syno gevangemse te Rome. en
Z. Em. de Karditiaal kon deeen
kreet van den Grooten Alpostel tot
den sijoe maken, want bij heeft ge-
sproken in naam vao recht en wear.
beid, waaruit het woord Gode be-
stant, gelijk hij bet in sijo herder-
lijk schrijven zoo prachtig altdrukt
D)uitechland begi nt, near het
schijut, te bemerken, dat het doen-
de was, in den degen van zijo te
genstander to loopen. Maar ook in-
dien het zijn actie tegaen deo Kar-
dinaal had voortgezet, zouden wij
dezen niet de beleediging hebben
sangedaan, sijn lot te `beklagen,
want hij beb oort tot het rae der
cjtoutmoedige Duitecha bieselloppen.
die tijdens den Culturkampf met
vrengde de gevangenie betraden, ge
lukkig als certijds de in boelen of
door Berodes met geesels geologen
A postelen voor den g~oddelij ken
Mleester to mogen lijden.
Ja, wij zijn fier op onzen Aarts-
bieschop. D~oor sijo leer, zinr meee-
terlijk w~oord en zijo oubedwingba-
ren meed, roept hij het beeld van
een Hassilius en een Ambrosius in
hot g~ebeugen. De fl. lIasilius bood
hzt hoofd san het A4rianisme en


verkorenen siert. II.
Want zoodanig is de kracht van .
44na acte van volmaskte liefde, dat IE 8TANDVA8TIG)E LIJDZAAMBEID. -
door haar alleen een gehee~l leven
van zonden uitgewlecht wordt. Van Zooder boogmoodig to sijo, kun
een echuldige wordt ineemt een hell nen wi) g~etuigen, dat onre klein Bel.
ge gemaakt. gle den eeraten rang; in de achtfug
Het is voor on eallen een Chrlete e aisvrovnbet.
like troost to mogen denken, dat sij Er siju zeker, vooral in ItaltB ers
die, niet alleen wonder de onzen, mear Bollead, personen geweests, die sea
in elk oorlo~gvoerend legier, te goe. den : Waarom moet men Belglil nann
dertrouw de discipline van hun lei dit ontzettende vellies van rijkdom
ders volgen, on een volgens buo men en menechen blootatellen Zou
oordeel rechtvaardige so~ak te dienen, bet niet voidoeode geweeet sijo om
de volle morpele krarc t van buo of. te proteeteeren togenl deo vijaudelij
for genieten. En hoevele jongelieden (ken sanvlll, of soo noodig: een ka-
van twintig jaar zijo er miet, die nonechot op de grene to loosen 7
wellicht den moed niet sourden g~ebad IMaar alle menechen met een ge-
hebben, om goed te leven en die nu voelig bart sullen met one sijn te
in het Alan van hun vaderlandelief. gen de uitvinders van dese kleingeee-
de den moed gevoelen om goed te tige berekenin~en.
sterven. Het militairiseme is noch voor de
le het niet waar, mijo Broeders, individuen, noch voor de stateD, de
dat God op 'bewooderenewaardige norma van de Chrietelijke burger
wijze de barmbartigheid en de wije. t~rouw*
heid aan de rechtvaardigheid paart. Artikiel 7 van het verdra~g, dat den
En moet gij niet erkeonen, dat, al 17den April 1839 te Londen door
is de oorlog voor one sardeche le. koning L~eopold in naam van IBel-
ven een geesel, waarvan wij moeilijk g~il, en door den keizer van G~oeten.
de verwoestend~e krncht en de volle rijk, den koningvnFakik e
ultgestrektheid kunneu meten, hij te. koningin van Eneand dearie koning
vens voor de sielerr een suiverende van -Pruisen en den tear~s van Ros.
on uitbooutende factor is, een befboom, landc als gara~ndeerende estae, ge~elo.
wselke haalr helpt om de hoogten van, ten werd, bepaalde, dat ,,Belgti~een
de vaderlandelielde en de Christelijke, onafhankelijken en eenwig neutralen
belangeloosheld to beklimmon ? st~at sal vormen, en dat het ver-


plicht sarl sijo dezeltde neutra~liteit
tegenover alle staten te ooderhouden.
Van hun kant beloven dle mede
oodert~eekenaare van het verd rag,
,,voor hen en voor hun opvolg~ers
ooder eede om genoemd verdrag to
onderbouden in alle punten eo artl
keleo, wonder een enke'l to overtreden,
of toe te stnaa, dat een cokel over
treden; wordt."
Belgiia had slch op eerewoord ve~r.
plicht, sijo ouaefhankelijkheid te ver
dedigen : het beeft wRoord gebouden.
D~e andere m oge nd hed eo hadden
slch verplicht de Belgische neutrali-
teit te eerbiedigTen on to beechermen.
D~uitchlanod beeft zijo eed geschon
den; Engeland is er san getrouw.
Ziedaar de rfeten.
De recht~en van het geweten sijn
souverein; hot cou onwiiardig van
ous geweeet siju, one achter een
echijntegenetand te verechansen.
Wij betreuren one ererte, @lan niet,
Wij Eijo er trotech op. Toen wij in
een tragiech unr een roemrijke blad.
d~jde van onze gnchi~ededs chreven,
hebben wij die vol oprc~htheid en
gloriene willen doen sijo.
En wij sullen, soo lang bet moet,
blijk g~even van standvastig~e lijd.
aeambei d.
R~et eenvoudige folk geeft one het
voorbeeld. "De b~urget's varr alle socia.
le klaesen, hebben hun zonen van
genoecher barte saa het vaderland


keizer Valene, zijn beschermer. Deaa
*keizer Valens, verbluft wAs over zoo
veel stourmoedigheid, gewaaerdigd
de H. Basilius eich aan hbm t
yragen : ,,Hebt gij dan nog rnool
ecn bisachop leeren kenuen ?" D)
a Ambrosius, op siju beart, vrees
.do niet. on luide nann Theodo
rl siUs de moordenarrijtn van Theessa
lonica toe verws)jLen. liij ging zoo
ver, hem het betresden der kerk t~
~t belettent en de! keizer dorst hem uie
I. wearstaan. Veranrder de namen, ei
~, gij bebt voor n een der schoonetl
n bledzijden uit de kerkel jke geschle
n denie van dezeu trjd. tet b~ehoor
Stot de booga~te verdieusten var
e ,,lDe Tijd" jegens bet kst holIiek
nl HelgiiB en de geheole Katholieke kerk
l da~t sij dese bladmijde in bet juiete
I- licbt beef t g~etoond
- Ie ,N. Tilb. CI schrijit *
t He conflict van Kanrdinautl MerCL
Sci r met, laten wij maar zeggen, d
IGuiteh b t itejt, itu heeft terechi
-de ble aet or - eH angel8 de in r Id
t vn e c!fei ten wet n v66r allec
c Eenige ae srstae, dat het her
to kvs. e echelen's emi
Sderlijk so rijven van k d
t centen Kerkvorst eleo stuk is, de
Sgrooto~n nasm van lend diieg ense
cler even waar ig al den kao~ie s
Stige overtuigiolg vana be kTen it
k Reden dtardous aa vaisseda zelden
een nieu we agen tach adp obpe Woo r
leugen is betrapt dan ent WlE
bu reau met my~ t~uacusa1T a i~n
spraak van hetgene sriah t e
cler en commige eit te hpries a s
overkomen is. dDtlaae het l
kultuar-bijdrage 8 tir vneenKa
Wat uu tKr booliekva Kerk met
dinasl der Kthleei betref wi'e.
Duiteche autedri etnt hetreft vijere
loo~ven, dat ded n~i 3 n me ert de
diger gehand ad htder me
brief ran Kardinant Mlercier oh r
hunne boofden te lqten laa~n, let
er niet mede eens te sijn ase as] sof
wilden en dan mash te d '9e, a eo
zij oiets hadd~eo ge oor .
[)e ,N. H~and. Ot." legt uit :
De U maatregeleo tegen priesters
in verechillende plaateen., die uiet
kunnen wRorden tegengesproken, sijo
geweest mantreg~elen, door de plast-
selijke commandanten zooder voor-
kennia of machtiging van het cen
traal Duitech bestuar genome -
wat trouwens begrijpelijk is, daar
vooraf niete van den brief bekend
was en dese een Duitachen comman-
dant wel ale een doroderelag in de
ooren moet hebbeu geklooken i"

,,Jawel," hoorde ik meer dan eene
reggen, ,,at die ding~en, die in be*
doelden Brief etaan, zija heelemaal
wear en de holding van Zijoe Emi
gentle, in heel die zask, is niteret
waardig ; maar bet is er mij mear
om te doen, on to w~eten of bet
optreden van Zijoe Eminentie tijdi$
opportuon mag genoead worden.
Begrijp ik bet goed, dan kout de
vrsag bierop neer, of Zijoe E~minen
tie met hear herderlijk schriven
bereikt beeft, wat zij bereiken wilde.
Natuarlijk, bodde Zijoe Eminentie
in 't geheel niets geechreven, dan
wAs er s1 die herrie ook niet g*
komen. Er ziji al tijd menechen die '
liever tot de elapende Kerkr behoo-
reD, om maar geen verantwoordie-
lijkbeid te dragen. M8Rr last one
eene eventjes oadenken.
De Herderlijke Brief is eerst en
vooral geachreveri voor de in Bel.
glB verb ijvenide geloovigen, om he
buone prichten in de tegenwoordige


r ometalndighedeo ttoor -te hou den
-! Hoe duideijk dlie plichten en d
eigroodslagen, wlaArop sij berusten,il
o bet sch ri ven wolrden sangewereu
t hebbeni wi haerbove~n reeds heriunerd
e Nu zou het wel kunnen gebeuren
I- (van de feiten waten wij niiet e f)
dat sominige menscebe, vooral bi
eene gelleeltelijke voorlezing; van he
I- H erderlijk. Schrijven, heel deo ail
o ervaln niet souden begrijpen en g~e
t neigd zouden zijo, geen rekening; te
n Ihoudenl met de aaomaning van Zijoc
e Easinent ie on hun lot gedwhee te
,- verdragen. Zulks kan gebeureal Mlaa
t ik strs erv oor in, dat de meer ont
n wikkelde geloor-igen, de mreseoher
e van de leidende klasse, die dooi
, blain ivioed de anderen mooten be
e weges om hun plichteD to VOlbren
gen, den Hlerderlijken Brief best sul
len begrijpen. Te meer dear, reed
-'s Zondage na de beachistingf vac
eAntwerpen, tenminete in deze stad
t (ik was toen self nog te Antwerpec
t n kan het due bevestagen) Zijn
Eminentie ini al de kerken de geloo~
svigen deed wnarschuwen, dat sil
zich van elke grewelddead tegen d~
uiteche sold sten te onthouden
hadden. Kou dan de Kardinaal,
Som will van de mog~elijkbeid, dat
-somnmigen hem niet heelemaal zou
den begrijpen, unlaten het overgroot
goed to ~bewerken, dlat uit Zti n
SYchrijven zou volgen ? Mocht hij
daarom aan aijn sending to kort
:komen van sijo volk te onderwijsen?
Verder hleeft Zijne Eminentle g~ezieu,
veel verder dan den tegenwRoordigen
toestand. Ale de zak'en zoo nog lang
blijven daren in Belgiti, is het dan
niet hooget noodig, on alle onlue-
ten to voorkomen, dat de K~atho
lieken hunne plichten goed begrijpen?
Daarbij hee t Zrijne Emmnentie niet
alleen zielelast over de io Belgii
wonendee Katholieken, maar even-
seer over de armed vluchtelingen, die
in bet gasetvrije Nederland of bij on-
ze Engeleche en Fraceche bondge-
nooten een ondo~rkomen bebben ge-
vonden. D~ie measchen bebberi ook
behoefte san troost, san opbouring,
son aanmoediging om n to un lijden,
in hunne outberlug, bij het verne
men mleschieu van deo g~lorievollen,
mear toch pijulijken dood buoner
familieleden, die op bet slagveld
eneuvelden, Gods undoorgroadbare
Yoorzienigheid te segeneo en met
hoopd betere tijden at to wachten.
Endarom verheugt hetondt
die prachtige Herderlijke Brief met
duisenden en dukaenden exemplaren
wonder de vinchtelingen ini Nederland,
Engeland en Fra k rij k verspred 3
word t,
Eiodelijk bli~ft Zijoe Eminentie nog
deo stelelast dra~gen der duisendeo
soldatea, die sann bet front strijden,
Zij ook hebben opbeuring noodig,
sij ook moeten sanaevuurd worden
tot ,,heilige" vaderlandeliefde, s)
meeten weten, dat er met dankbaar
hart voor hun g~ebeden wordt, maar
dAt sij zelven ook hunne godeadien-
stige plichten te vervullen hebben,
willen zij a1 de vruebten wegdragen
van hunne selfopoffering. En Zij oe
Emninentie moebt toch wel veronder-
stellen, dat haar brief ook al onze
soldaten zon bereiken.
Nu lieten wij nog buiten kweette
het goede, dot dit sch rij ven kan
bewerken in den vreemde, ook in
lDuitechland. Want selfe de Dnitsche
K Athol iek en mullen het met leede
oogen sansden, dat er zoovele pries.
terse in BelgiB werden gefusilleerd en
dat er soovele onschuldige elachtof
fers vielen. NYu sal ongetwijfeld bet
beventigen der in Belgiti gepleegde
growelen, door een gezaghobbend
persoon als Zijne Eminentle Kardi.
naal MUercier, een goed middel wesen,
om in de toekomet die gewReldda.
den te voorkomen.
Be8i0h81 118 de K0loll8i.

Z. 11. (18 Palls over lien oorlog-
Bij de opening van bet C7onsistorie
hetwelk 22 Jain. pleated had, bie~ld
Z. H. de Paus een toesprank, wear.
in hij opnieuw zijn diepe smaert uit.
drukte over den zoo rampealigen
oorlog en er op wees, hoe de miaan,
den elkander opvolgren wonder dat
er nog de minute hoop beetaat. dat
die elachting sal ophoude3. D~e Paus
voaede or aan toe, dat, zoo hij het
einde van den ou~rlog niiet kan ver.
hasten, hij zich beijvert am er de
smartelijke 'gevolgen van te ver
zachteu.
1)e Paus verk laarde verder, als
hioogste vertolker en handhaver der
eenwige wet;, onomwonden, dat het
masn nemand is toegestaan het recht
te scheaden, maar, voegde hij er
aan tee, het zou noch passend noch
jnuttig sifo bet Pauselijk gezag to
betrekken in de geschillen der oor
logvoerenden. D~e Heilige Stoel moet
Eijn volkomnen ounprtijdigheid hand.
leaven on de Paus moet met dezetlfde
menseblievendheid alle oorrlo fvoeren.
den bejege~neo, omdat hij in ~en niet
de bijeoudere belangen, die ben schei.
deD, ziet, maar bet algemeene be.
lang; van het gelorof, dat ben tot
breeders mankt.
Voorts verklaarde de Pane, dat
Eljo innigate gedachten verwillen bij
hen, bij wie de eerbiedige liefde van
den zoon voor den gemeenechappe
lijken vader het mee-st san bet licht
kout; bij bordacht in verband hier.
mede het beminde fielgieche volk en
herinnerde aan den brief, door hem
aan den kardinael van Mechelen
g~ericht.
De Pane deed vervolgene een be.
roep op de gevoelene van mensche.
lijkbeid bij ben die de grenzen der
naburrigee volken overschrijdeni, op-
dat de bezette streken niet onnoo
dig verwoest zullen worden, en op
hen, wier land san den vijand on*
derworpen is, opdat het verlangen
on hun onathankelijkheid te her-
krijgen, ben niet brenlgt tot bet
veretoren van de opeanbre orde,
woo~rdoir hrun toestand slechts ver-
erge~rd zou worde~.
Zijue Heiligheid noodigt ten elotte
alle geloovigen uit, deel te nemnen
iran de groote oefening van boete,
die in heel Europs o erai
en buiten Europa op 21 F~~'t:"lMaart sal
gehouden worden en deelde mede,
dat hij en de kardinalen in Rome
de g~odedienatoefening in de Sint
Pietetr souden bijwonen.
Na de toespraak beeft de Paue
verschillende bleschoppen benoemd
E18818 IB 08881narken.
Op verzoek van Mg~r. Y-o? EUCca
Apostolisch-Vicaria van D~enemarken,
zija door de Congaregatie de Pro.
paganda Fide en met goedkeurin
van den HoogEerw. Pater-genneras
der Orde HYACINTH CIORMIER Ban
dle Hollandsche provincie der D~omni.
nlicanerorde opge~draeh~' de geeste.
like zielenzorg en miseiearbeid op
het tot Denemarken behoorende ei.
land Bornholm, wear des Zomers
een groote kolonie Pooleche Arbei.
dere verblijft.
De Boogeerw. Pater TER MAAT is
einde Juli naar D~ecemarken gereled,
mear monet wegene de~n oorlog zoo
epoedig; mog~elijk naar Nederland
terug. Toch blijk 0 zijo reie success
g~ebad to hebbeo, met: welk success
wij Z H.E.W. van harte gelukwen.
schen,
50tefel8811 OB 110 P8118
In het Voorloopfg Verslag der
Eerate Kamer over boofdstuk III
der liegrooting Ruitenlandache Zaken
lezen wij bet volgende :
Men bracht deo Miniister bulde Foor
zijne houding in leze~ voor ous vr-
dertlad soo uiteret moeilijke en em.
tietijden.
et alle weardeering voor zijo be-
leid, betreurde men echter dat aan
het P~arlement zoo weinigmededee
lImgen in verband met dnbuiten-
landschen toestand worden gedaan.
De wenechelijkbeid werd betoogal
van het herstellen der missie hij den
Paus, special ter verkrijging van
den vrede.


Wellicht sullen de vredesonderhnan
delingen t~e Rome gevoerd worden en
NederlandN belans brengt mede, dat
het daarbij sal vertegen woord igd
sijo; to m3eer dear bij de Italiaanache
wearborgenwet de Paus ale souve
rein wordt uaagemerkt.
Anderen betwijfe3len of Rome wel de
sougewezen planits voor bet aang~aa
der vredeE-onderbandelingen tou zijo.
Eenige ledeo g~aven in overwegiong


r}i


-
..
Em1H~n SI) ce Scott


No cOn~hene drogas nocivas
CO ~otienO aceite adulterado
No contiene alcohol

PeFO 81.COnttene todos los
letnetlelfs ISCestrios para dar
80 lu y I'O IsteZ.
11


Zooale men weet, werd one station
voor drandlooze telegrafie verteden
jiar ingeriebt volg~ens bet meest Afkt~dl88 W81k8 1100? Ilt IGW8aw MarCOnl-tcttallO Val Cilr8(ja
moderne fluitseyseem. Dat dit wer. W8Fil88 118118811
kelijk een groote verbetering tenl
oed ie geweest, blijkt than dni. Yt8CeBI
elij ultde feiten. D~e verbinding a ~lpa
kan tegenwroordig over grootere af.
standen geechieden; terwiji de fuit I'atum. Afetand.
signaled veel duidelijker waarneem- 6-10--'14 Kortenaer 1665 K.M. C~ureago-llermudae.
baar sijo dan de v~roegere vonken 15-11--'14 ZuliH 1800 ,, NeRw-York-CuraCso,
Herhaaldelijk is ooder bet oude 18-~11--'14 Brams~ 2100 ,,770 miji Ni. v. Pto Rtico.
eyeteem bepraeld met het station 10- 1--'15 Zulliar 2200 ,, Newf-York--Curaqao.
van New.York in verbinding to tre 8- 2-'15 Nickerie 2180 ,, 570 miji N. vr. uriname,
den, terwijl dit thane zeer good 15- 2-'15 Pr. Fredt. Hendrik 185~2 ,, NewN York--Haiti.
mogelijk is geworden. Zonrdagnacht 15- 2-'~15 Philadelphia 1;350 ,, New Y'ork-Saon Juan.
had de telegraflet I). MUoLENKAMP 16- 2-'15 Caracaso 2300 .,Curavaro--New-TSork.
dienet; hij wse tegen ha~lf vier in 17- 2- '15 Pasnama 1850 ,, Colou;-New-York
deD morgen in geeprek met een
schp o se, oenbijplteei~gUK Heb komt meermalen voor, dat er met de Amerikaansche mailboot
New-York werd sangeroepen. Er 6, 7 & 8 dagen v66r sankomet, te Cunragano verbinding is verkregen,
werd niet eens met volle kracht
eewerkt, mear de si~gnalen kwamen Met IBatstatil0B.
nuidelijk over, terwiji de afetand
oiet minder dan 1708 Engelsche (zal getracht word~o met
seemijlen bedrang~t. dit station alt~ijd verbin-
le dat gee~n prachtig success ? Eo 14--2-'15 New York 3280 K M. ding to houdea, voor even-
varn groote beteekenis ook voor tueele gevallen, lsi de
onsen Handelt If~ranche kabel defect is.
Waoneer de Franeche K~abel weer kan geregeld 's usebts
eene gestoord is, knonen we toch 13-2-'15 Miami (Floride) 1950 KIM. mee gectrrrespondeerd wor.
nearl New-York telegrafeeren. Dat den.
is een belangrijk succee door tele- 21-2-'14 D emarara (Guana) 1300 K M. O.ver bet Paria-g~eber~gte.
graflet MOLENEAMP verkreges. eelvr'tld
We bieden onsen Lezere bieronder 17-2-' -15 Balboa (Peanama~kanaal) 1225 KiM. va eel Venezuela -
een lijetje ann van de verate verbin Columb~ia.
dingen. Van hoeveel waarde ons Rtomano (Sto D~omingo) 870 K M. medeetaon
station voor dreadloose telegraffe Enoeefilda (Pto. Rico) 720 wort gere geldon
is, kunnenl we dear duidelijk nit Trinidad (Port of Spain) 830 ,, geouJrrespondeerd.
sieo. We sijul hier gereg~eld in ver-
binding met Trinidad, Sto Domingo (In sautmerking nemende, dat bij al deze behaalde atstanden niet
en Puerto Rico. Nog v66r de Hol. met volle kracht gewerkt werd)


Staat van het aantal vaartuigen, die het eiland Curagao in de maand Jan. 1915 aandeden
met vermelding van hunne inhoudsmaat.


bhrief te lezen. Ik deed mijo plicht.
Miju geestelijkbeid moet weten of
cok s~ij haar plicht sal doen."

r01881 Vall g80118881 MerCIer.

Wij lezen in de ,Tijd" bet nsvol-
genil, krnchtige~ protest~ van Z .
Kiardlinal Mtercier, gericht nan de
gEeestelijkheid vanl het, anrtebin~om
Mechelen.
Mlechelen, Zoudagr 10 Jan. 1915'.
Zeereerw. Heereo
en G~eliefde Mledewo~rkere.
Waarachijnlijk hebt gij de modedee
ling golezen, welke de IDuiteche Re.
geering van B~russel in de dagble.
den beeft gepubliceerd on wearing
wordt verklaard, ,,dat de Kardinaal
Aartebisachop van Mechelen in de
Prije vervulling sijner herderlijke
teak in' Reen enkel opsicht word be.
lem merd.
Ult de feiten moge blijken, hoezear
dat bericht in strijd is met de waar.

Immers, op deni avond van den
1sten Jainuari en den gunsebeni duar.
opvolgfenden eacht zijn soldateni de
pastorijen binniengevalen,, hebben or
onzen H~erderlijken Hrief Ran de pas.
toors outrukt of vergeefs g~etracht
dit to doen eo, mintachtend one bis.
schoppelijk gezag, hebben sij u ver,
boden hem aan de geloovigen voor
to lezen, terwvijl sij u darbij bedreig..
den met de semarste straffen, die u,
of uwe parochie zouden worden op.,
g~elegd. I
G)ok onze waardigheid hiebben zij:
Diet verschoond. Op den 2den Ja. I
nuari, in den vroegen ochtend om
6 uur, outv~ing ik het bevel mij
dienselfden morgen voor den Alg~e.
meenen Gouverneur over mijo Brief
annr priestere eal geloovigen te ko.
mren verantwoo~rden. D~en volgaendeD
dag werd mij verboden in de K~a.
thedraal van Antwerpen het piech.
tig L~of te gaau bijwooeni; dan ein.
delijk is bet mij niet to gfestaan mij
yrij to bewegen, on de eandere Bis.
schoppen van BelgiG te bezoeken.
Uwe rechten, geliefde medewerkers,
en de m~ijne warden aldus verkracht:.
ale burger van BelgiB. als eiele.
herder en ale lid van het Heilig
College van Kardinalen protesteer
ik daertegen plechtig.
Wat underen ook Inochten voor.
spellen, de ervaring beeft nu bewe.
sen, dat ult dat Hierderlijk Schrij.
von geen gevaarr voor oproer is out.
staan, integendeel is gebleken, da
het miet weinig beeft bljgedrages tot
kalmeering der gecmoederen en tot
de openbare rust
Ik wenech a geluk met uwen even
k rachtdaed i ig alrcht moedig vol.
brachten plicht. Blijft asn dien plicht
getrouw, vastberaden en vreedzaam,
indachtigf de woorden, waario ik u
mijue bedoeling volkomen heb nit.
gedr~ukt: ,,Weest tegelijk Bu de beate
bewaarders van de vader~landsche
trouw Oo de hechtete steun der open.
bare orde."
.Overigele, ,,Eijt vurig vea $eest,
dient den Heere. Verbeuat u io de
hoop, weest geduldig in lijden, vol-
bardend in het giebed. Komt den
8eloo~vigien in hunnen nooad te bulp."
[Rom. XII: 12]. .
Vergeet may intueschen nriet in ufe
gebedenl, sooals ook ik uwer blijf
gedenken. Late wij, vereenigd door
een nauwen band van broederliefde,
den bisehpde priestere en bet
day inzien, wat zij meeten doeo, en
de kracht verkrajgen, om te volbren
en," wat as] hebbenr ingedein." (Uit
tMiegebed, Zvou. na D~rieko-
ningeo).
U in X o toegenegen
D). J. KCard. MERCIER.
heerden dversoebt de Kasrdinaal deo
geea ovke oe verselg uit to bren
van boner degeen inl de parochi~n
1)er core dkenij is voorgevallen
1an to rd van de ,,Tijd" voegt bier
oors oe, k at het plechtige protest
vat pr~on elijk in bet ZLatsin is ver-
Pa gn erichit aan de geestelijkbeid
van bet aartabisdom, bij wie het een
grooten inldrUk heeft teweeg ge-
bracht.


RngeaoRAIOR shakkren.


Cnragan, den 17den F~ebruari 1915.
Ann de Re~darctie vae de
,,Amigoe di Curagao,,
Alhier.
fIeleefd verzoek ik U bet volgende
in uw veel gelemen blad to willed
opnoFmen :

L10fdallighel8118ooFstallin $*

10et batig saido van de op 0 en
10Februari gehouden uitvoeringen,
ben bate van de armen van Curagn~o,
bdr at f 1084.90, web: bed rag
d IJ j k werd verdeeld tueschen de

Baere oeak ik van de gelegen


liNHOUD IN MS. I NBOUD IN M .


Aanta~l Broto Netto Aantal Bruto Netto

80 882 ,ss 8158 30 162.909 100.800


Niet opgenomen zijn de schepen, die binnenkomen van de kustvaart en van de visecherii.


beid gebruik mijui bhrtelijkeni cllnk
to betuigen sann alleo, wel ke up een
of andere wijze bebben bijgedragen
tot bet; slag~en van bovengelnoerde
uitvoeringeu.


bet inl het~ leven r~eyepe van eene I10.
terparrlemenotaire Unie mot ofl~eiiel ka-
rakter, sameogesteld ult leden van
alle parlementen, die dan do middelen
zouden knonen berAmneu on tot vre-
de to komeu.

L0018toren salt mInls.

Onze flinkl, ledernijverheid b~etrok\
tot duRver de voor hear van soo
gro'ot belrngf sijnide looistoffen gebeel
of allthan voor Verr8ewe bet
qrootate g~edeelte ut Engeland
cf Iluisebhlead, ini alle geril nit
den0 vreemde.
En de oorlo stoestand in Europa
heeft oak in dit opziebt reeds seer
Zwear doen grevolelen, hoezeer dese
.3fhankelijkheidl van den vreemde ouse
iodustrie drukken kan.
Welnu, soo zegt thans het Valkblad
,,e uidenveilhng," de looateoffen,
soo onmisbaar voor bet bedrqfi, ko
men ook en in voidoende mate, in
onze Nederlaudeche kolome~n, mn onze
Ooet, voor. Tot hiertoe is er even
wel nooit paRltij van g~etrokken, betzij
mit o~nwebendheid, betcij nit aemak-
sucht en versreerd conservatisme -
misechien ook door ail die oorzaken
to sameo
Thane is het evenwel. zoo zegt
qenoemd blad den beer H. P. Tillema
den chem --pharm consulent onzer
Regeering to Paterswo~lde, gelokt den
lekier van het proefstation te Waal-
wijk te over uigrn van eni selfe
warm to stenimen voor do wensebe.~
lijkbeid enr mogelijk heid valn onze
ledierindustrie onathanikelijk te maeken
van bet b~uitealand en de noodig~e
looistoffen to betrekken ult Neder
lands-IndiB.
En ook one Ministerie van Kolo
nieiin heeft ~groote belangetellang voor
de s~ank san den dng gelegd an~ge
teleg~rafechen we~g is naar HuitensaorR
het versoek gezondeo om een flinke
hoeveelheid looistuffen naar Neder-
larnd te expediee~ren.
Bij ontr~ngst al~leu dese dan ter
beec ikking wordeto gesteIld van bet
Waalwjkeche proefatatio n, om eO
naeuwkeurig te oodersoeken en vast
te stellen of ze in allen deele bruik-
baar en gesebitt sijn om do Ingel*
eche en D~uiteche to vervangen ~
H~oe vreemd, det er met geen enkl
woord geaproken words over de Cu
ragacsecbe D~ividivi En we dachten
nog wel, dat dividivi een d~er beete
looletoffen was I
De $?88110020.


H~loognchtend


aw dw~


IDA COHEN HimNalgues.
.MA DU RO- IO PEZ.


landsche boot in Suriname is, beeft
sij reed v erbindigmeCuao,
terwoijl de echepen, diem ~ n~'"it de Stille
Zuidsee bet Pnnama-kanaal invaren
al aneatonds hun agents~ op Cura-
geo kunnen oproepen.
Een oprechte gelukwenech san bet
kundig en achief Personeel der Draad*
toose mag bier wel worden san toe.


g~evoegd. Ze hebben tijdene de mo.
bilisatie een barden, veel be swarren
dienst, maar zullen daarwelvroor wr.r
deo echadelooe gesteld, ook door de
gedachte: in dezen oorlogatijd ijverig
te hebben medegewerkt sann de ge-
makkelijker ultbreiding van handel
en scheepvaart, sood ra de v red e
weer in 't land is.


ZEILSBCEPEN .


STOOMSCHEPEN.


Maand Jan.
Vorige meanden


Totaal


8.825


8158


162 909


10,0 860


,, An twerpen !8is
Chlicagro 19,
O, urageoi. Eerstto Priis thr~le-
"medadlle, 1904
,, Bruassl, 1910,
Culragao, Wartcorkantt O)tra-
Adverteert steedr

IN a

Amao Bi Cu 1e


NEWN YORK.
(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikantecn en exporteuls van verfwaren in allerl-ei soorten
in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor hout
en lyzer; Vert voor vloer-en, die mn 66n nacht droog zlyn: Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie vlatmmen
der kostbare houtsoorten na te makeni Vert in vernis voor
rijtuigen; Olia~n om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage gratis verzonden.
Te koop bij C., WINKZEL &Z ZONEN.

VAN 13 FE B8 27 FE~B
~chlip, I nl~inp~itai Atlnkomst van I Y'ertrek nantrlr

Commewin~e )D Hananoot 219 Febr. JNew-York 121 F'ebr. Amsterdanm
airdarI Joh non 11 l e Yea rbk 5 Oryr
Alerida A9 Johanson 17 ,, a Gfuayra 18 ,, Mracailho
Zulha I Mori i ,, Maracaibo I18 New-York
Philardelphia H ihon 18 ,, New-York IR ,, a Giuarag
i'eic Ihi IIPIvd Bolden '3 Amsterdamt '3 ow-1 rkk
Mcrider A Jlohansoun 24 ,, Marnedrbo 25 ,, IMaracalbo
'r Fr Hlendlrik .,I C Metue 24d ,, (New York 2f5 .,.Alnaterdamn
Mafracibo G(;W G;oodmasn 27 ,, New-York 27 ,, IMalracalbo
Nemesis tLind Cay 24 Jasn. G(alveston 7 1
Antonio Loper A ntich~ 16Fbr olon It$ Febr. Itarcelous
siena MXeinitti 295 ., GQnoval 2.; ,, IColon

Schoueners. AnnkLonset va SIII choenetrrs. I Vertrok natr~r.


Ofncilele Iberichtea.
Ludovidae Paulian Manuela is Rnam
gesteld tot boo~fdviechteter aan deu
to Rinicon op H~onaire op to richttn
vlechdicureu Woopr tof as men.nd

heer C. F. Musakus is de beer H-
A. Willemsen trijdelijk belest~ met
de funCtii~n van wijk'meester van de
3de waik ven bet stadedistorict alhier.
Aau den marechaussee late klaisee
alhier, H. Ri Geards, is tot verder
beratel van gezoudbeid een mrand
verlofeverlenging verleeod. .
Anu den beer H., ten 1Irink iso,
wegene vertrek van Aruba, eervol
ontelag verleerid als lid, teven"
voorzitter van den voogdijrand al-
dear, en ini diene plaats ie beno~ema
de beer P. J. H. V(!rriet.


Lifat van onafgehaaldEc en onbeatelbo~ar
be~o~nden briev~n
Pra. Alendrina aera entregar den Partl l
a, Jos4 Bfertr~Bel 2. MNelli Delsam.'Maria
C~ompaiori 2, JI. H. Curtel, Damaso Daal
.1 anerscad" GoarcFI no Danoser lo, 50za
kHjddota Eeetasyo, Cat~harina Filldo, .J.
Gotlo, A, C. Henriques 2 8 Hendlke, Crla.
Ustu Janson. Aneeita Lelto, Ana Manuel.
Eleolta aaule, Beel Kemet, Marcell Kelll*
Josefita Konquet. Ross Letto, Herman
Leib~raar Pelgrim Shoe &r Rubber Co.. Noe
Pinleda 2. Ofemia Pietere Polita Veerts
Matlteda Rodrignes, ByzintSchlopo Arestink
Scop, Maltida Tomase, Rosita WederrOrs'
sAage ek fdoe at kdkeetu enrello Alva~ez
bljo, Eliza Bekker, Mathlde Dehar, Mag.
dalena Frans. A. C.Hlenrtgues2, Den Heer
an M 'groLw Iee-Bernhard, P. fre Ht O
it. W. Pieters Lucy Price Katharine Bel
vestre do J.H. de Haseth Peter A.Trom
Drukwerken AA iltrtz .ni Yn Lm t.
e pakle gendresseerd : Para E~dieta de
zonder adrea : 1 Exemplaar ,.L~e Jlour.
nal", I exemplrar .,The Sun," 1 exemplar
,,Paml Beach Daily Newe'.De 1 t sla blj Solsso


Soissons. O~m heurten wordei, onder
verschrikkelijke verliezen dau dit,
dan dat gehucht, boprdlerij of heuvel
genomen. Het betrol hier Mlissy-sur-
Aisene M~onsel, St. Marg~uerite, ens.
Ten elotte gaf de doorelag bet be-
swijken van een brug bij Missy.
Dit werd veroorzaakt door de zeer
hooggesteget Aisrne-rivier, die alles
meeslearde. D~e Franschen, die daar
post hidden gevat~, zagen zich toen
afgealoten van de boofdmacht Een
alg~emeen terugtrekken werd in ver-
band~ hiermede noodzrakelijk. Toen
had, vertelde mijo zegeman, einde
Ilk de ambulance gelegeabeid om
tot bet terrein van den strijd door te
dringen. De sanblik was ontzettend.
Hioog opgestapeld la ~en dit~mmalde
lijken en de gewon en miet. Inte
gendeel overall wear men de oevers
van de ravier kan overzieri, lagen
El) naast elkaar als gemaald met
een reuzeni-sikkel.
Uit Crouy gingen vele vluchte.
lingen nsar Parijj, en ooke was het
in de streek. waarlangs de ambu-
lancget rei n going, bemerkbaar, dat
een soort paniek wonder de bevol.
king der dorpen beerachte, outstaan
door de overdreven bejrichten, die
deni terugtocht der Franechen voor.
nit gemeld hidden.
Soissons werd onmiddellijk door
de D~uiteche artillerie aan de over.
sijde van de river onder hevig vuur
genomnen. Niets word gespaard. I)e
kathedreal werd herhaaldelijk ge-
t~roffen. Hiier to Caleai, heeft dese
aa-nval, zoo dicht bij Parijs, g~rooten
indruk gemaake, doch de vordering
der D~uitechers is feitelijk uset meer
dan een pear kilometer en achter
de Aiene, die door bet booge water
ook veel moeilijkbeden bredt voor
een overtocht, hebben de Frandchen
thans eterke positive ingenomen."
Te Parije ontvangen bijeonderhe-
den over de laatete geveebten in
ne ougevi e van Soise ns to n
toge n lag der Franschen, ale een
van de glorierijkete feiten uit ie
militaire geechiedenie van Frankrijk
moes worden beechouwd, meldt men
van Fransche sijde.
Een der Fransche lioieregimenten
beyond zich op den noordelijken
over van de Aiene tegenover bul-
tengewoon eterke Duiteche strijd-
krachten. Het Fransche regiment
yroeg om veraterkingen en er word
eeni poging gedaano om dese in boot-
jes over de buiten barren n~ever ge-
treden rivier te sendeo. 1) sor deo
hevigen stroom was bet echter niet
mogelijk een voriddendl santa~l troe
pen te sendeni. Hiet reg~iment op
den noordelijken never begon dearna
een bevig gevecht tegen de Iluiteche
strijdkraebten, waarbij de Franechen
tot op een vierde van hun getal
sterkte werden teruggebracht. He
overmacht van deni vyand en de
moeilijkbieden van het terrein nood
zaakte ben terug te trekken. Zij
slan den er in behouden de river
over te steken en bleven daarna
eenige uren rusten. Toen spoorden
de offleieren de troepen anrn eenl
poging to doen orn de verloren stel
lingen te heroveren, wearop deze
met grooten strijdilust de river weer
overstaken en een ~noval deden OP
de Dultschers. Na een ger~echtt v~n
meerdere uren werden zij echter op
oleuw teruggedreven en toen oppGI
wrd ehmopuaniekor den zehm van i t
meer dan 10 man melden.
Het airtillerievuur was ann betae
sijdlen zeer hevigr geweest. Gewo~nde
soldaten en v~luchteing~en verkl aren'
dat geheele gelederen door d~e gra
naten werden wegg~emanid.
Mlen rege, dat de D~ultschers nog
steede veraterkingen ontvangen."


rarnkton meer da~n 5000 man in
1)uitsche k rijgasgevanrg~enecha~p.
De oorlogsbuit was teer sanzieo-
lijk. Veroverd werden : 18 sware
kanounen, 17 etuke lichte kanoonen,
verder revol verka nounen, vele ma.
chinegewereo, handglranaten en een
buitengewoon groote voorrand in
.fanterie- en alrtillerie-munitie.
I~eze zegevierende strijd voerden
de Duitche troepen na senrige we-
ken van btil liggen tijdens een win-
terveldtocht in regenbuii~n en stor.
men. Oak gedurende de dag~e van
dere grevechrten hielden repgen en1 wind
aan. Verecheidene gere~hfb tenwrdeo
geleverd op doorweekte wegen over
leem-vlak ten, door tot moerassen
geworden loopgrarven en over teen.
groevenl vol ravijuen. Vaak bleven
buo schoeoen in de modder steken,
maer de 1)uiteche soldsat vocht dan
barrevoets vorort. Wat de D~uitsche
bewonderenewaardrige troepen, die er
wvel vuil ultz~aen, doch prachtig
warenl door lichaamakracht en krijgs.
haf tig~heid, dear bebben tot stand
geb racht, is boven allen lof verhe-
ven.
Hun dapperheid en volhardingi von
den welverdliende weardeering, door-
dat~ hun oppyera te veldbeer, die In
die urenl bij heni was, de saawoer
ders nog op, bet elagfveldi met, booge
ridderorden tooide. ;enelral Luchow
kreeg de orde ,,Pour le M~rite" enr
luitenant-genersal Wichura de Huis-
orde van Hohenzollern. Naast de
energieke, doelbewuste en moedige
sanyoering so de geweldige krachts-
inspatnmog van de t~roepen is bet
succee van dlezen slag bij Soissonse te
danken aan die schitterende samen
working van alle wapens, vooral:
van de infanterie, de veld- en voet
artillerie en de pioniers, die elkandetr
wederkeerig; voortreffelijk steunden
Ook de telefoonleidingen hebben aiet
welnig tot het slagen van bet geheel
bijge ragen.

UI~nV6sabl911tB e01108111.
La Emulsi6u de Scott es una pre-
paraci6o univrersalmente co noeida
nor los 4xitos obtedidos en 188 eu-
~ermedadles de los pulmonee y espe.
cialmente como un poderoso t6oico
para fortificar la sangre. Es au grand
reconstituyente plara los que estdo
en la conva~leen1cia y eU gBenerl
para combatir todans aquellas dole.
Cilas que tiendeo a debilita~r el sis-
tema. Today personal adnmicae debe
user constantemente la Emulsibn d'e
Scott beata obtener unaR complete
curaci6 :
''Eil suscrito, m~dico-eirujsno, cer.
tifica: que la Emulsi~n de Scoutdd
resultsdos earprenidences enr todos
loR cason die debilidad gieneral, en~-
tarros crc'nicos; y adno enr la tuber-
culuseis pulmnonar niejorra notab~le-
mente el entadlo de! los enfermos0."
I)r. J. Villanueltva, Mrcio Ve-
nezuela '


12.3
19.3
7.5
22 3
12 2
23.
12.5
26.7
12.5
4 8
22 5
0.
4.


Fort Amsterdam
Westpuit
Plantage sitberii
", -Kl. St. Marrtha
Dokterstin
Hoffi Abso
Cae Chikitoe
Sta. LMaria
Pla~ntage G~r. St, Joris
Wilbelmuina-tuin
Sta. Rosa
Beek enbu rg
Noordkant


H. 19. de' Konininfii aer marrIanaten(~

R3EKROOND


te~ Amsterdam


1883.


1 YIYYYY I V VY YVVIV4VVan Duiteche xijde komt een annr
flet Zweedeche stoomschip Amic!, Omtrent doeo ala bij Solseone lecog~eschakeld vrerbaal over den elag,
giroot net~to 3.135 ts, gezaynverder wordt aan De Resb. uit G~alais (via die reeds 7 Januari b~egon en eenl
JorNssoN, komende van Tucacea I onden) gemeld : week dearna eindi~gde. D~e Dauitsch
iVenezuela), is to Nienw Port, Fuik. ,,Van twpee Fransche beambten -bij (trospen, die in den straid overwinl.
hasi, albiier aangekomen den 31sten bet Roode Krule, bier sangekomennasars bleven, stooden ouder bevel
Januari j. 1., heeft aidaar eene lading van het front, vernaem ik oog eenigc van g5enersal Luchow en luitennot-
bosphorzure kalk van 2 133.800 K G. hijzouderheden over de lastate ge generaaCt Wichara.
ingenomen en is deo 8sten Februa. Vechten bij Soiseone, die wel seer Gedurenle het gevecht van deD
ri d. a. v. na In de St. Annabasi to hevig geweest zijo en wilarbij bet lantaben dag werden de Franschen,
bebben gebunkerd, vertrokken met some voor de Franechen seer kri voorsoover ar) miet gedureande dlen
beatemming naar Malmd (Zweden). tiek werd. Mten verwecht meer der vorigen eacht over de Aiene wren
g~elijke verwoede poging van D~uit teruggetrokken, vian de bellingen
Onderachelding. sche zijde am eindel-ijkr, nrl meer der houlgvinrkte van Vregny gejaragd,
Aan M R. Gdan twee maauden stijf togen den lEco compaiguie van het gardeei
Aa Cr. J.R oreira, Procureur vijand anogedrongaen te hebben ge- ment drong in de duisternie self8 e
Genersal alhier, is de oodersebesdin~g etaan, door te brek~en cottequecoalte door tot in een voorstad vanl Soig.
te bour~t geval~len vani door de Fran- Het is vooral bi) de dorpen Grony sons. De D~uiteche troepen verdreven
RchP Regeering tot officer van de en Cuffles zeer heet toegeganlt, ver- de Franschen nu gehool uit bet
rden van NchnelItiert w telden dese bealmbten. Zelfe de am-( voorterrein tot san1 de Aiene; elechts
den beoemd. ur. Crt- bulances moesten vooradurend terug- in de bocht deer rivior tenl oosten
~nze gelukwoenschen. wijken dear tenslotte niete meer van de estd kon'den troepenaldee-
Schiphrouk. gespea rd word en vano beide silden Jlingen der Franschen zich nog hand
door de beng~e kruitd:ampen de roode haven.
D~e biilander Carmita~ Woenaed rulevlaggen en teekene oomogelijk In de dageolange gevechten bij
avond van hier naar Araba ver. meer te ondereebeaden warea. Soissons werden -de Franechen aver
trokken, is bij Blas18hi op een rate la den omtrek die~r dorpen is het een trootbreedte van circa 12 tot 15
gieloopen D~e mast eloeg overboord loodechap zeer heavfelachtig. Een kilometer van 2 tot 4 I-il :ete
en de kiel kreeg een lek. Het schip dier heavels is beketrd ale ornamer teruggedrongen, ondauke hun Rterke
is verlorean, maar de bemanning 132. Eien weg, de Bethune weg, leldt stellingen en niettegenetaaudle sij
gered. dear langzaam steigend nlar toee talrijker waren.
Bet was vojral hier op dies weg, Aau Franseben knot stainden : de
D8Rhbsttliging. dat de manechoppen bil booderdeo 14e infanterie- enl de 55ste reser-
violen ooder het artillerlevuur van ve-divieie, een gemeogde b~rigade vin
in dank onovinlgen we van de de omllikgende brougton. Cutheg en de jagrers, een infa~nterie-regiment
Corneans()Che! Handel Mlaatij een re. Crony werden door de Fraeosben van de landweer en ~ovendienl Tlr
clamoknlenderl voo~r Th~e Adtae Port verdedigd. Van beid~e plantsea loo- co's, ZJouavenl en Marokkaaleche
tand Geenrtt otnapany to New-York, pen .Zuld-Weesterharts weg~et naar fusJeliers. Van dese troepenm~ach~t go


Ferr.
I,,

,
I


I


Araba
Arubat
Maracaion e

Ve~la de ('oro
Velal de~ (loro
Vele de Coro

Ma racatbo


A~raba
Vela Coro

Maracalso
Velat coro
Aruba
Jto Inolo
Vel de Coro


Refugio H
Pluma de Oro
"fftoria V
Car lots a
Copueta V
MVaria H
Alix V
CRiro dlle I
Virginia i


Juan twis &
Rorss Muaria H

Refragio H
Ditcna V
Pluma de ro
Virginia

V'ictotria


P~ebr.
,,
.,


,,


8010lgna,"
18 F'ebr. kwam de tow-boat N~meeis
hier weer binnen. Op de Ilologna sijn
nu gepleatst 8 groote pompen var.
12.8 Eng. duim. Ze worden in bewe.
gwng gebracht met kerosine-motoren.
193 Febr. is de rest der work~liedeo
sooals duik ers enz. van de Ndmesai over
lanld naarr de Bologna overgebraebt
en zarl een sauvang worden gemaskt
met de leegpomping so prove tot
vlotmaking.
Hopen we dats~poedig't prachtig
schip loorake.
Koloalale Itaad.

Onze Collega De YVri3'oedige is het
ook niet eens met bet Verelag van
den Kioloniale n and door ons verl*
ders week besproken. D~e Collega ~
schrijft I
,,Het soude eene gewouechte verbe
ring in orrze maestchappelijke toe
standen sijo, soo ook hier eenewet-,
telijke regeling van boveov~ermelde
sangelegeabeid tot stand konde ko.
men en er aleoo voorkomen werd, dat
buiten den eebt geboren kinderen op
onimeedoogende wijze ann hun lot
worden overgelaten."
V007 to West.
IDoor de langdurige droogte. die
hn et sfgeooe Ie opent
negunstg cooog tseei~oern isvozer, j
gat e got gdeelt 1e berl
idna g1Todebeaeenw ndscedeebre
den der kolonie C~uranCo, wear bo-
vendien de terugslag van de heer
schende ometandigheden in Dlet ge.
ringe mate wordt ondervonden, een
zorgvolletn tijd tegemoet.
Mlet het oog hierop heeft de Mi.
nister van Io oniBn de totstand'
iomin gdtoredbered an eden cmmus-
brengen tot, versterk ing vane bet
O derA tl age~foods der Nederland.

Jhr. J. O. de Jong van Beek en
D~onk, oud-goouverneur van Curagao,
werd uitgenoodigfd op te treden ale
voorzitter der commisele, die verder
uit de volgende heeren sal bestaan :
J. W. van Aalat; Professor D~r. J.
B~oeke to Leiden; G. P. van Hecking
Colenbrander; Mr. L. M~. Rollin Cou.
querque albier; rF. C. S. Gorefra, lid
van h~et Hof van Justitie in de Ko.
lonie Curagao, met verlof; G. C. D.
d'Aumale Basron van Hardenbroek,
lid van de Earate Kamter; J. Janee,
D~r. J. Kraue, Lid van de Eerste
Kamer; C. Status Muller, oud-ad*
ministrateur van Financii~o in de
kolonie Curagao; J. P'oless, R. K.
geestelijke van den tweeden rang in
Curagao met verlof; U. M1. van Rija,
directeur van den Kou. West-In
dischen mail-dienet; J. Van Vollen-
boven en A. C. A. van Vuureni, leden
van de Twfeede Kaere.
O~nder leading van den Minister
van Kiolonitin zijn deze beeren
sltan ag 25 Jan. op 't IDepartemnelt
van Kioloniion samongekomen on
de! maatregfelen to beraimen, die hier
te nlndee kuinene worden genomen tot
leniging van den nood. "
Ulnre M~ajesteit de Konringfin beeft
hey neschermvrouwechap der Com
missie annvaard, en Z. E5xc. de Mi
naister van k'o!ouii~n het 1Serevoor-
zitterschap. Hiare Maljesteit schouk
cPen gstt van f 1500.
Errata.
In bet total van d]e Ilruto-inhoutl
der stoomachePlen die in 1914 ouze
havren bebbeni Ranged aunr, is eene
fout gesiopen. In pleats van 2687972
M"1 bedraagot het suiver eindeijfer
28937072 Mo.
Phoph~aat


VeFgiftigg,
D~e kepitain der Duiteche brike
welke in her Schottegat bet einde
van den oorlog afw~AChtte, leed Ran
slapelooeheid. In plaate van een ge"
wone dosis opium, nam de man te
veel te gelijk en going den do~oddl~ap
in*
Panamakanaal.
Een bevige orkuan beeft 7 Febr.
den golfbreker bij Colon groiotendeels
vernield. Veel werktuigengatigenv er"
loren inne-r geen menecheolovenP.
Ile piechtige opening van het Ka.
oadl is al weer ult esteld. Waar.
bbhi ulijk sal deze inr Juli a~s pleatst
De President wil er bij t ~enwoor.
dia zi n met al zijn mini iaer, alle
leden van het Corpe Diplomai ne
al de 96 Senatoren on de 435 af-
goevardigden der Kamers. Oak de
tentoonstelling te PeanmR is tot
dien datum verechoven.

RegenVal.
G~edurendle de Mlaand Januari:


"Pittst:: h Prfect"
ar.r F~acinp is bset all through.
'R runass kr n .it= c;&t. 9ul ',t",

.~i~ Lw,.. rnyw.uluwao
AlS~lb~~~ i tr *(2ill alr


J n i. =YE C & tlu


Exlsv gntn fovir r* dJalthe Du clh W

Ph r*t t f furl.Siler~ hiy lr lf idltil
Sultte et Fils
YhOPLPIIOTOG APEN Stouc c~d
n r~u a.~d~~VAN aF~D
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs