Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00096
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: January 23, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00096
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

I I__~____i _I____ ___~_ ___ _ _____ __


lit lItad verachiijnt elken Z~aterdag.. j- BUREAU V AN DIT BLA0 i Voor bet Buitenland per jaar fl. 10.-
a~ bonnementsprija voor Cur acao, o Aire, n Amb p fronderlijke nummers fl. 0.15.
ende IHovenwindsche eilauiden pe ro anon 0Wterkant No 4., Overzlide. 'idrAvretb-vn17rgl .05;vo l
t.- 2- met oorithetaling. DRUKKER. B. L. BOAR ke~:~~no- regeli meereel 7% 0.Uts.r


bij de behandelingf van bet door
mij genoeade wateontworp, dan sal
ik daarmede volkomen voldnan sijo.
Ik zou willen vragen, of er niet san
gedacht~ wordt, opaieuw toe voordien
in een communicatiemiddel, door me.
chanische kracht voortbewogren. Ik
g~eloof, dat dit inderdaad, ook af~e. I
echeiden van de quaestie van bet
vischrervoer, die ik alechtse bij wijze
van voorbeeld heb anngovroerd, voor
de kolouie Curaqao van root be.
long sou sijo. Ik heb dearorm ge-
meend, dit ouderwerp hier ter sprake
to moeteni brengeu.
De beer Pleyte, Ministeer van Ko.
lonii~o: Mijoheer de Voorsitter I flet
zou myi aangeoaam syjn dlon geach.
ten algevaardigde ult Ommneo dade.
lijk; ten deze van antwoord to die
nen
D~e greachte afgevaardigde herinnert
sich mi~ssehen, dat. ten vorigen jare
bij de bebandeling vanI de koloniale
begrooting voo~r CuraeCo ook dit
punt ter spra' e is gebracht 1 Ik heb
toenr in korte wRoorden de lijdene-
geschiedomei geschetes van de,,Prm.
Fse Juliana" en medegeedeerl, dat
voorgenomen wer~d er een proef me
de te nemien in Sulrmame. D~ie proof
is genomDen en goed uitgevallen en
de ,,Prinees Juliana"' is op 't oo en.
blik ingelijfd in de koloniale v oot
van Suriname. Daarmede is de kolo.
nie Curagao afgekomen van between
men io de wandelmng noemt een pre-
sent-kaneje. Ik heb niet nagelates
te werken in de richting die zooeven
door den genchlten afgovaaerdiigde ult
SOm men word sangegeven. Toes ten
voragen jarre bleek, dat de ,,Priosee
JulianA" alet koo voldoen sann de
verwachtingen,, die men van haar
koeeterde in bet geregeld onderhou
den van de vaart tussehen 't boofd.
eiland en de Boven- en Benedlenwind-
eche eilanden, heb ik verachillende
personen, die ter plaatae goed be
kend zija, over die saak gereadpleegd.
Bet sal den geachten alfgevaardig~de
misechien niet bekend sijo, dat, v66r.
dat de ,,Prioses Juliana" in de vaart
k wam, men een schee je gecharterd
had wonder Deensche v ag. Ik ben deo
naam van dat echeepje op bet oo.
genb~lik vergeten. Dat echeepje beeft
seer goede dieusten bewezen en kon
niettegenetanode de sterke stroomen,
die looteen tueechen Aruba en Cura-
gao, en selfe bij seer elecht weer een
enelheid van 6 B 7 mijlen balen.
Geleerd door die undervinding: heb
ik den inspecteur van de scheep.
vaart in het eerate district, die in
vroeger jaren veel op de Gearablache
Zee haid gevaren, die ook laren in
Trinidad had gewoond en die met de
streek dear goed bekend is, verszocht

ses unr in den morgen werd bevel
gegeven naar bet gevechtstront to
gnan om gekwetaten te halen, want
de elag; was verschrikkelijk geweest.
Lbe maenoerder van onze afdeeling
mnerkt deo commandant op, dat wij
juiet eaakomen en dat de maonneo
toch enkele uren moeten rusten; hij
krijgh gelijk en om acht unr kan ik
met a be D). in de kathedraal de
H. M~ie biwones.
Terwiji ik' mijo dacksegging doe,
beatijgt een prienter den preekstoel
en koodigt la 't Vlasmach sau, dat
er on negen uur een H. Mie sal
plate bebben voor de soldat~en. In
het groote scbip van de groote
kathedraal sijo pleateen bezet en
de Mia be int.
Bet orgel stenteen echoon Franech
gesang aan : ,, O vous que Dieu bb
nit entre totslsfme" met
bet refreto : Dlaignez veiller our
nous, Notre-D~ame de France". Dat
was om den Franechen soldasten een
genoegen te doen. Ik heb gweend
van geluk. ledereen bod van
Fraonlkri; er sijfi thane te Ypereo
soldaten van vier mo ~endheden i
mear de Franeche soldsat geniet
alle sympathie van de bewonere.
Alle kinderen ro~epso, wanneer sij
one s~ien ,,Vive la France !" Bi)
het, einde van de Mie hebben wij op


mij de voorwearden to willen vast
legged, waaraan een dergelijk chip
zou moeten voldoen. D~ie inspecteur,
met wien ik reeds jarenlangr goede
relaties onderhoud, wais zoo good mnij
die gegevens to veretrekkeni. iaarop
heb ik bem opdracht verleend to
trachten een gelegenheid to, zoeken
om op dergelijke wijze een ship te
charteren, liefst van op jaar charter,
omdat, als het charteeren ous be-
viel, wij dat van tijd tot tijd zou
deo kunnea verleng~en. Ik heb verle-
den jaar gezegd, en ik zou thans
daarbij willen blijven, dat ik bet een
voordeel acht voor een kleine kolo-
nie als Curagao on geen schip in ei-
gendom te bezatten. Mlen vervalt dan
mn allerlei onkoeten; men mnost dan
hebben een kapitemn en stuualleden,
die van tijd tot tiji met verlof moe
ten gaan, terwi31 het chip bovendu-~n
nu en dan in het dok moet on na-
gekeken te worden. Curagaol is niet
zoodamig geoutilleerd, dat dit daar
son kunnen geschieden, m. a. w. ik;
geloof, dat men met een schip in
eiaen beheer achterop is eu zeer veel
better doet een schip te charteren.
Dan weet men waarmede men at is.
Er sijn reeds enkele sanbiedingen
grekomlen van verachillende schepen,
die daarvoor souden kunnen dieoen.
Maar de onderhandelingen daarover
sijo algestuit. Nu is de! heer Sluiter
soo vrlendelijk geweest on attent
be blijven in dese eask, maar bet
epreekt vanzelf, sk behoef bet nau-
welijke te zeggen, dat in de lastate
meanden van dese ooderbandelingenl
iiiete is geikomen~. Die geachte al~ge-
vaardagde kan echter van mij de
versekering aanvaairden, dat op de
groote noodzakelijkheid van een be.
there communicate tusechen Curagao
en de omliggende eilanden min saen
dacht blijft gevestigd. Ik k~an er nog
dit bijvoegen, dat reeds overwogen
is of voor Curagao miet een motor-
achip son kunnen worden gebruikt,
een chip met een motor en met
seilvermogen. Mean ik kan den ge-
achten algevraardigde modedeelen,
dat van dergelijke schepen op bet
oogenblik geen groote verwachtingen
siju te koesteren met bet clog op de
ware stormen die stch in de Carar-
bische Zee kunnen voordoen. Bet is-
toch een feit dat de motor een fiju
instrument is en dat men motoren
over bet algemueen niet kan toevrer-
tronw~en Aan onbed reven handen,
di t iet men ook bij de visecherij
en osk bij de ago. kleine vaart,
wear schepen met dat bulpetoom-
vermo en eigenlijk miet vo~ldoen. Ik
meen aet het aanschaffen voor dit
doel van motorbooten, wearover al
gedachs is, seer veel eou koeten en
eleebte teleuratelling zoy baren. En

onee beurt gezongen; in dere kerk
van Belgie bebben ws et getalng
der mannen van Franikrijk doen hoo-
ren : ,,Nous v;oulousB Dieu I
Alle dagen sijo nist roo vertroos-
tend als die van Allerheiligen. Se-
dert meer dan acht daene is een
groot gevecht in BelgiB bego nneo;
Ivier volkeren worstelen dear : U
Ikunt begrijpen, dat one werk er uiet
Door vergoemkkelijkt is. D~e zieken.
vqrplegers der regimenten kunnen
hunne teak alet of en ik ben sange
wezen om her, te help(!. Twee dagen
ben ik op bet %evechtefront geble.
veo, terwiji de Eraneche en D~uiteche
kogele over mij heen floten.
Jo die twee dagen, heb ik de toe-
wagding der militaire salmoezeniers
naar wearde kunnen schatten. D~ie
van het 66ste regiment infanterie is
een Benedictin, eeni van de kinderen
van Frankrijk, die verjaagd sijo en op
het oogenblik van de smart weder-
keeren.

Traffend 01Bile Van 808 801488t.

De ,,Corriere della Sera" publiceert
een echildering van den schrijver
Maurice Barri~s. D~aarin wordt ver.
boald, hoe een IDuiteche soldaat, d~oor
Franeche krogele gewond, wonder hulp


Onz e le rootingClureaga bijzondetre ina~stregelen ge- een lijdenegeschiedenia gZeweest. Ns
On e B gr oti g ucmen 1In verbandi met den toestand het dan aan Suriname, naar wij be
tengevolge van deo E~uropeeslchen pen, diensten, zal bewijzen, mogen
BIJ DEN OOrlOg. HierVrD WOrdet genOemd: Wil tech niet vergeten, dart dit stoom
le. Voor de! vergrooting van bet bank. schip oorspronkelijk bested is ge.
AIIN~I S"' R.I T~ b~Ltiljtenkpttekuit der C:urag~aosche weest voor de kiolonie Curageo Het
j ank en de tijdelijke opseborting is nu reeds veracheidene jaren geleden,
Alem~orie van Antwooord. Ivan de inwisselingf der biljetten; dat tot rlanbouw v'au dat chip,
'20. het verbod van den; uilvoer van speciaal voor Curagao, werd beeloten.
steenkolen en levensmiddtelen; 30. de Reeds sedert Januari 1912 is het
Inr het belangf van de sitzending voorschriften ter vo~orkoming van echter niet me~er in de vaart geweeet
van g~eschikte Nedlerlandsche onder- vasthouding en1 prijeopdrijvingf der en sedert is bet niet vervangen door
wijzers naar de kolonie beeft de warea. een ander, soodat men in de kolonie
minister overleg gepleegd met de Nadat geb~leken was, dat hetetoom- Curagao van at dien datum weer pre.
beaturen der dried grootate gemeen- sebip,,Prin~ee Julirna" bij den dienet eies in denselfden toestand verkeert
ten van one land. Reeds beet het der icoloniale vaartuigren in de kolonie als eenige jaren g~eleden. Tueschien de
gemeentebeetuar van 's-G~ravenhage Suriname zeer good voldeed, beeft de verschillende eilainden, de kolonie Cu.
zich in beginsel, en sich voorbehou- Minister beslist, dat het vaartuig door ragao uitmakende. is geen andere
dende elk geval op zich zelf te be Ide kolonie S~uriname voor 1 ton zou verkeeregelegenheid dan per zeil.
schouwfen, too modewerkring bereid worden overgenomenl. Het schip schip.
verklaard. heeft, toeli bet in Suriname aanvan. Hiet is bekend, dat betatcomachip
In het antwoord van den Minis- kelijk bij wijze van proef, in bedriji ,,Priosee Juliana" niet voldeed, on
ter van Kolonian op bet outwerp was genomen, eenige kleine veran Idat het in de Carabische Ze in
tot definitive vastatelling van de deringen in de iorichting oodergaan. verband mnet do omstandighbeden van
kolonialo buishoudelijke begrooting Nog deelt de Minoister mede it stroom en win~d, niet behoorlijk see
van Curag;ao voor 1915, dealt hij verband met den voor de verbetering: waardig was. Het is natuurlijk voor
mede, dat in deze kolonie zich, voor- vanr de haven van Curagao raange. de kolouie van groolt belang, dat in
al wat het boofdeilandl betreft, de schafte sandzuige~r, dat luidlens het de behioefte taan een ander commu
gevolgen van den oorlog in bet ge v~oorloopig rapport van bet lid dr. nicatie-middeldan een zeilechip wordt
bled van handel en scheetpvaart doen IKraus, die Curagao bezocht, inge. voormjen D~aarop is reeds sedert ja-
gevoelen. etelde ooderloek in zarke bet haven. ren en lierbaaldelijk geweren. Ik heb
Voornamelijk de uit en doorvoer bedriji en de haveoverbetering airdaar, hier 0. a. voor mij een boofdartikel
lijden onder den bestaanden toestand, d e sndguiger niet kan worden ge van de ,,Nieuwe Rotterdameche Con
Dre aftet van in de koloni8 vervaar bezigrd volor de verwijdering vanl bet rant" van den laten October 1912.
digde boeden blijft sich bepalen tot op to ruimen materiaasl. ;Maar bet is bovendian nog in het
de grove soorten, die naar New- Bij twveede acte van wijaiging wor. bijzonder van belang, met bet poog
York worden verecheept -de ult- deo enkele veranderionen in de be op bet vervoer van vereche visch
voer van phosphorzure kalk, ook grooting opgSenomen, betreffende 0. uit Aruba naar Curagnao. Men beeft
mlt Aruba, die In hoofdzaslk nrm.mastragelen ter voorziening in daarvoor, enkele jaren geleden, op
Europeesche havenR gceabirlede, is de I:rantPe ro unk a te C~uraguc Aruba inerch knelh nis; de
tijdelljk gestasekt, terws31l aenvan voor gelegenjheid tot buisvreting proef met bet bewaren van de visch,
kelijk ook voor de looistof bevat- van giehuwde officieren. genomen in het leatet van 1911, is
tended dividivi, waarvan de marrkt goalaagd en de eerige meal dat la
to Hamburg was 9eyestigd, de af1- -- et nemen van die proef on bet ge-
set was gestremd. tDr wordt thans heel voltooien van bedoeld koelhuis
evenwel getracht den aifzet van dalt 1 T}n z *eSoi bet stoomachip Prinees Juliana"
product naaer elders to leiden. UlZ ~ r 0 1l ruba beeft sangedaan, heeft het
D~e scheepvaart is zeer verminderd, vereche visch meegenomen en naar
ook ten gevolge van het taken van IPedN Dfaner Wilemeotad8 verved, die dar omdeen
devaart der D~uitsche booten, die. odotalvn.Ma oidl
het hoofdeiland geregeld eenige kee dg g g, lijk daarea is het schip nit de vaart
ren in de maand bezochteo. genomen. Sedert heeft men wel op.
D~e geregfelde manyoer van levene* VergaRdering VBD 17 IDecember 1914,( nieuw geprobeerd versche visch nit
middle n ut New-York, die de kolo- Aruba naar Willemetad te vervoe
mle voor verreweg bet grootste ge. (Handelingen)* ren, maar omdat dit per seileebip
deelte van het benoodigde voolrziet, ), ealgemeone beraadslaga wordt gebeurde, was dit niet loonend. D~ie
werd in deu beginne met onderbr~e. oedgn nieuwe proef heeft intusschen 't land
king bedreigd, omdat de grotlbothan weer geld gekoet, sooale blijkt us t
del mn Noord-Amerika enkel tegeu D~e beer Bichen van IJsselmonde : de voorgestelde verbooging der be-
gereede betaling w~ilde leveren. Van M\ijoheer de Vooraitter I Ik wench grooting voor 1913, welk weteont.
Regeeringewege is daar~io voorzien elechts een enkel onderwerp ter spra- Iwerp nog behandeld most wordeu.
door de opempog van een krediet bij ke te bres en. in bjet Vgoo rloopig Versin van da(
een handelshuis te New-York ten be- Zoowel uit die Memorie van Ant* weteontworp is aan dlese sanek herio.
hoeve van de C:urageosche B~auk. D~e wuoord betreffende de begrooting voor nerd.
wisselkoeraen op New-York, die eerst Suriname, ale uit die betreffende de No son ik den Minister een vrsag
seel warea opgeloopen, zija dearns begroot~ing voor Curagao, hebben wif willen stellen, een vraag, waarop ik
weder tot het gewone peil gedaald. ou vernomen, dat bet stoomecbip intusschen geen auotwoord mag ver-
D~e saenoer van levenemiddelen is,,Prinsee Juliana" overgenomen is wachten, dear zij Diet gedaan is in
sedert geregeld blijven voortgasu. door de kolonie Surnanme. Het is de stukken. Indien due de Minister
Evenals in Suriname ziju ook in Imet dat stoomsehip, zooals bekend, baar liever eeret wil beantwoordeo


ELl)010gethill6 (e 13 Glliff6 wonden bedekt, to midden van oudle maar mijn ideei~n sullen g~roodlie ver.
rouwen, die sij lang~e jruren ver- anderd zijo na den oorlog. D~o ver.
------pleegd bad. woedste vrijdeukere ziju kalm ge.
Uwe religienzen sija in deze alge- worden, en wij gaan near de H.
Eea brief vanl Mdgr. Lolabelley. mneeue verwaring tot aHtee dienetig;, Miis, die mneeetentijde words gelemen
wonder leiding van bare weaksame door een onzer soldeteu, gelijk de-
M~r rectorea, de eerwaarde heeren Vallie zen morgen
Atr~htLobbedey, bi~schop van ., re, Gornt en de la Forest. Zij ver D~e g~odedieost, of liever de gode.
vol dh, Isee t den 19en Nov. den binden alle wondon., begraven de dienaten eullen sich in dezen oorlog
megpen en hrief geriebt tot de alg?' dooden en troosten do bedroefden. herstellen. Bet is zeer weatrechijo.
ne ene overate der Zuetere Augusti- Gij, eerwearde Moeder, hebt in lijk, dat na bet einde van dese
~Aet~entarll tvet Kostbaar Blloed to ecoe ambulance, wearing ik person vreeselijke selchting er wonder dege.
Zerew odr lijk veel belaugf stel, een zeldeamen nen, die hier sijo, geen afvalligen
teieebeew. oedr.Uw communi moed en groote selfbeheereching ge- meer zullen voork30men on de pries-
ooi I ee b sedert het begin van den toond. lers en kloosterlingen weg to jagen
ori'og arnlhoudend in de voorate Aanvaardt voor u-zelf en voor Mijn taal sal verwondering blijver'
vare ge ae van toewijding en ge uwe geliefde Zueters mijue vaderlijke wekken. Waarom ? Ik beu niet de
daeren het h~techers belagen voor t gelukwvooschen. eenligate, die mij heb laten win non
duedh~hp;nt lc S ,, J E


voor de zask, die ik verdedig. En 1
dan, men tiet elkander in bet aan
Rezicht van deo dood, en, gelijk
""tmA sqajabe de vorige lyeek
sel, k cen 13j o er de soesa leteo
epat: 7, 1 wi len niet a ervenl a
bes en.

Eon Fransclh Priester to Yperen.

Abb6 Delmeis, vPan het diocees
Carcaessonne, schrijft in een brief
uit Yperen van 1 Nov7ember, die wij
in de ,,Croix"' vermeld vinden :
Vandaag ben ik in BelgiiB Om


ueplol aa eant~. en ~
Saintuw~e jonge religieusen, Zueter EMILEZ, bieschop van Atrecht.
heldtenduzanne, beeft daarbij den
hednood gevouden; kindler~u, sol
daten, zieken aijo san hare sijde Bekeeringen In hot Fransche leger.
neergevallen : alle salen zijo, souder
uitzoudering, onbowoonbaar ge- Een ouderofficier ult Narbonne,
maskt. De Roode-Kruieviag schijut die zich t~hane aan de vuurlicie be-
tot mikpnot to hebjben godiend ann Ivindt, en die v66r sijo vertrek ziju
dese barbaren. anticlericale meeningen niet verborg,
hIn het verbliff der grijsesrds is achrijit san zijn vroliw d d. 11 Oct :
bet verloop nog tragiischer. Een Vandang is het rusedig. Om 10
tom maaekte veertig slachtoffere en unr ben ik van morgen naar de H.
doen men, op 30 October, te mid. Mlie gegaan, wrant bet is Zondag.
de er verwoesting doordrong, MI ]i in de kerk te weten sa~l mis
~oad men Zueter Saint-Pierre, met schiea uw verwondering wekkten,


No. I82 i


Zaterdlag il8 Januari IS15.


82s~te Jaargang


WHIKEX LA D V O0OR D E CU RA CA OS CHE BI I LA9N D EN

geen voldoenide warme onderklzeding
hebbeo.

is Aanvolged ope suis~ oatledo

eWel tidafge shflwel1, miju God,
van vuur en viammen, van ruined
en vau bloedl, en boven alles van
beldhafitigheid i b~e geschiedents g~e-
weagt en terecht -van het
groote wapenfeit van Leonidas, die
senige dagen lang aa'n de Thermo.
pylen die barrbaren van Xerxes tegen-
hield. D~e beroomdheid vanl dit wtr-
pedfeit was zoo groot, dat de Peuwen
er van zijo bhijven gewag~en I
Maar was hot van mmnder waarde
wat geec hi etdde op dien Belgischen
groad, die een zoo kleioe pluats in-
neemt op de wereldkeart 7
In Augustus van dit j:uar kwam
iplotseling, tot schrik en ontatolteniH
van sommigen, tot bepveatiging vanl
de vermoedens van velen, op eeni
dag, die het begin had kuunen zijn
vanr een redelooze, maar to verorit.
schuldigen verwarring, doeb die iote~-
gendeel een dag werd van boveni-
menachelijke besluiteni en subbiere
fit~held op dienl dag, zeg ik,
kwam de man van de duizend~en
kaanonen, hij, die de overeenkomsten
tussehen de volkeren als papiervod.-
jes behandels;, de man, die geen
scrupules kend-e, die tijn wil geen
teugels manlegde, bet neutrate B~elgi6
So m mee ren hem doortocht te ver-
leenen.
Mlaar ziet I Het kleine land, roo-
dom ziju Katholiek ministerie ge-
schaard, wea~raan alle partijeo ver
trouwen schooken, dit land, tamelijk
eleceb giepantserd teen aanvallen,
tenminate vergelijkesderways gespro-
ken, richtte zicb op tegfen den kolos
en sag hem recht :n de oo~gen en
durfde hem bij monde van tijn jon-
g~en koning te zegg~en : ,,Hiier grrat
uiemand] door, of zoo men doorgAn~
dan sal men eeretgaan over mij n lijk !!
En "mage om dit woord BelgSie
leven I enmag, men kan miet
eterveo, wanneer men zoozeer het
menachengeolacht gen~erd bepftl I E
toc~h, siodedien ligt die Sche~lde, do,
~Mase en de 8s-mbree vol met lijken.
Het is een uitroeinog; het 19 can
uitdaging der infernale machten
tegenover bet, Godde~lijke I
Dat men niet zooveel meer spreke
va~n de Thermopylen en van ILecni
das I Da8t men spreke van ILulk en
van Leman I D~at men epreke van
Namen I D~at men spree van Ant.
werpen en van de jonge koningFin,
wie de bommen uit de Dautache
vliegtuigen niet kooden doen be-
slaiten hasr volk to verlaten I
etidrItat meni a reke van AlbertI, den
etrijer, n e erwachtinlg, datt hi)
worde de overwinnuaRr
Sire, wanoeri gij overmand van
vermoeidbeid, in de loopgraven met
uw troepen godeeld, loaus den weg~
in slaslp vereiokb, tneu slaap, be
schermd door de diepe, eerbiedi~ge
stilte uwer soldlaten, maoge de be-
sc her meogfel van HelgiiU dan dlien
sltasp verlengen; g'ij toch hebt hem
zoo wel verdiend I
Om kort to gAan, wij zullen nie.?
mand meer met name nioemen, manrr
dort men spreke over een beele na
tie, die stch mart~elen laat om do
onathankelijkbheid harer haardsteden,
de belligheid van hasr beloften, de
majest~eit van het recht. Eo taoogn
tot bear gaan onze getestdriftiage
bewondering en onze warme dlank

B0ticillet uit (IC ((010016


IBspectler818.
Vergezeld van zijo militairen Ad.
judant, Luitenan t PIEPER~, 18 de H EG.
Hleer Gouverneur .MasodRFgmorgen
me~t de Jacob van HeemRakerek naar
Bonnire vertrok~ken en I)ooderdagp
van daar teraggekeerd.

De priester-zlekenverpleger
bll hot Fransche leger.
1)eze week rqntmoette een Iloser
vanr de ,,Croix' te Bloisl twee pries-
ters-ziekeov~erplegers, die den dag
van bet bombardement v~a Yperen
hadden meegenslaakt.
Op Zlondea boorden sij miR te
Poperingrhe bij Yperel, waar myg de!
gewooden moesteo opwachten.
Ud kerk was propvol offleieron en
soldaten, vol elijk, sm3erig, met echte
veldele~g-uniforroeu, mear welk eenl
qodevruebt bij allen. In alle booken
.er kerk w~ordb biechtgehoord, bi]
iedere kapel wordt enel de H. Com-
munie uitgereikt. Aau bet hoofdal
tear wordt die Hotngmis gezon~gen
en het ordgeldbegeleedt... terwijl de ka-
nonneo don etreo.
Al zouden wij bonderd jaar le.
ven, verklaarden dese priesters, nooit
zullen wij deze Mia vergeten.
Heel den dag, woedde een vree e-
lijk artillerie-duel. D~e gewont en
kwamen, de een na den audler.
'R Avonds was de trein vol, en
toen de prieutere vertrokken stone.
den de kathedraal en bet stadbuis
van Yperen in brad.


W., ous vorig kwartier, terug te
marcheeren. I)aar sange~komen, had-
den wij tons ge ch 11 oeeen p de

aideelingen elk ar seoduhadden

net dorp werd van arlle kauites wonder
granaottvour genomen, lin keen rechts
valley manoen en paarden, springen
wa~eils uit elkaar, kraken out~plof
fenide bommen en shrrupnels. Na een
half uur werd alles rustager, soodat
we den nutcht te W. kouden door.
brengen.
Vroeg in den morgen broken wij
weer op enl Lloten one aan een ks.
lomneters-lange kolonne waqens san,
die nonr 't Zuid-Oasten gang. Wi)
gaven het op de Russen te Lods
vast to bouden : audersijds poogden
eij door den Russischen muur been
to broken,
Uit Lads achtervolgde de vijaud
cone niet ver wij moesteo dus meer
in 't bijzouder afrekenen met den
vijand, die uit Ra~wa op ons aU ruk te.
Wij trokkon dus op en des middage
reeds hidden wij deo staf bereikt,
die in de oomiddellijke nabijheid van
het nieuwe slargveld verbleef. Het
gevecht was in volleni gang.
In 't woud. knetterde het geweer.
vuur, de lucht werd doorkliefd door
suizende en fluitende kogels: men
schiet ons in. En een aideellu~g Rue
een valt onZen legertros san,
D~aar klinkt een luid bevel: ,,Alles
wat geweren of karabijuen beeft -
naar voren." Ik behoetf niet lang
to taken, ben agreed en spring met
't geweer in de vuiat vooruit. Rap
wordt een compaguie gevormd, een
luitenanrt neemt het bevel op zich
en lange doode kaonouiere rennen
we op den woudzoom toe. 1)e Russen
slaan op de vincht eo wij zoe~en
verder in tirailleursliuie bet heele
bosch af. Na een unr hebben we
souder een sch~ot te lessen 60 a 70
Russeo gevangen.
Toeni de avood vriel word ik bij
een oieuwe compagure van een ander
regiment ingedeeld so dearmee rukte
ik vrerder op. Geluidloos going het
in de duiaternis verder. Het bliikt
boe la~nger hoe meer, dat de vijand
zich verder eni verder teragtrekt.
Na geruimen tijd words balt ge
commandeerd wij sijo verschillende
kilometers naar bet Noord-Oosten
doorgedrongen Daear plotseling flui.
ten weer de kogels over ons been,
zelfe kruiegewijze. Op eenigen alfetand
vao one marcheert een andere com
pagnie, die het steeds levendiger
wordend vuur beanitwoord t. Ties
minuten later houdt bet vuur op en
een paar minuten later breekt or een
oorverdoovend hoera l los de on.
zen gaan over tot den stormloop.
Een boomnsignaal en nog een beveelt
halt. D~och 't boerH wil miet verstom.
men. Wij platen ooze bujonetten
op en mnarcheeren verder. D~och voor
one kout er geeo werk on wonder
ougeval bereiken wij bet dorp, wear
de paarden van ouzen staf siju on.
dergebracht. Bet gevecht was voor
beden afgeloopen
D~ee naichts vernemen wij nog, door
een ruiter-adjudent, dat bet eene
brigade cozer divisie gelukt was doe
ni-chts de stad H te hereiken en
stormenderhand to verovFeren,
Daarimee was in hoofdzanrk bet lot
onzer divieie beelist wij hadden
taansluiting gevonden m~et onze troe.
penafdeelingen in 't Noorden; oze
terugto.tbt was verzekxerd. d
Afgezien daervan was de vija o
veralagen ani haidden wij duizen e
g~evangenen gemaaks ..lIe bissehop vanl Orleane, mgr.
Touchet, heefs onianrge, volgene de
,,Croix"', in zijni kathedrnal een lief.
dadigheids predika'tie gehoudleo ten
bate van de srldaten to velde, die


WTij hebben zeer opwindende, aan
giruwzamen-angset-rij ke dagen aichter
eneo rawdaeure echberbdie obnze di

onies Iegefdbaodoef deu deruk v el<
alle ombulsels van onze zielen weg
en bloot lag daa~tr de kern. Tueu i
bleek wat Je soldant als eenling
waard is. God zij dank was het
getal eebte mainnen glooter dan dnt
der wankelmoedigSen. klein-van~harte.
D~en moedigen la~chte bet geluk toe:
wij habben over een overmacht ge-
zegevierd, wasarvan de grootte door
de meesten pas werd herkend in de
ure der beslissing.
Bet vijand~elijke leger bij Lods,
wear grootvorst Nicolai Nicolaje-
witschi bij most geweest zijn, was
door one ingesloten. Hadden wij
voldoeode tild gehad, dau zou het
ons gelukt zijii, het heele leger te
verolecigen. Onze ring waswmel-is waar
smal, maar van hard metal.
M\et bet. oog op den toestand werd
uit Lodz een vliegenier naar WVar.
schauw gezooden, on bulp voor de
benauwde Russen te doen komen.
Bij Hzondowe daalde deze vliegenier
wonder bereik van onze troepen, mee-
vende bet Russiuche bulpkorps ge.
vonden to bebben. D~e mededeeling,
die one teyelijk met hemnin handed
viel, sp~oorde one tot grooter spoed
nann.
Reed s deu volgenden dag wren
wij in Wiskituo in de onmiddellijke
nabijheid der stad Lods. Wij zagen
de schoursteenien der stad, die ale
ultreepingstea!kens uit het viakke
landschap omhoog stakes.
Onze kanonnen spraken ale de ba-
suinen van den joogaten dag.
Colporteure uit Lods, die wij pas
aangehouden hidden, omndat hun
weggau~ uit de belegerde stad one
verducht voorkiwam, deelden mede,
dat, heele reekeen straten waren neer
gvremaid ; de brug, de electriciteits.
werken, waren verwoeet; duisendeo
soldaitea en vreedzame inwoners wa
ren gedood.
10 buo woede over onze oubegrrij
pelijke successes, stortten de Russen
zich op de Jodeo en doodden er een
dertig &t veertig van hen, omdat sij
in ben ooze vrienden en helpers zsgen.
M1en riep bulp uit Warachau.
Toen het donker geworden was,
zaigen wij in de richting van Lods
to in de richting van Warachan
merkwaardier stelle, breede en smaller
lichtstrepen door de wolken enijden. "
Oubeweeglijk stooden zil boven leai-
ende vuurbranden, die heb granaat-
vuur echeen outstoken te hebbeo..
Waet wa~s dat 7-
Geen twljfel --,de belegerdeo stelden j
zich door lichtsignalen met de san-.
rukkende reservetroepen in verbin-
d ng
ia kieroiewice uitgeladen wren
Siberische, in 't glaazeod-wit uitge
ruste manechappeni, die 29 dages
door ijseon aeeuw inlgoed- verwarade
spoorwagens en dlikke pelzen aangfe-
voerd waren, in opmarach naar Rawa
in het Zuiden en naar vroeger door
ons gepasseerde plastsen.
lIes Zondage outvingen wij zeer
verootrustende berichten.
Brzezina, waar zich oure gewonden
beyondeni, zou in het besit der aan-
rukkende Russen zijo, onze verbio.
dinge~lioe afgea3neden, wij warea on
eingeldl......
Te~gelijkertijd bleven berichten over
colounes nit, wea~r one behoud van
atfbing. Eco adjudant was spoorslags
40 KMI ver gerrden, on uitgeput on
bleek zijue excellentie minte gewichtige
verontrustende berichten over bet
naastbijaijude legerkorpJs over to
breogen.
Ouzek kolonue ka~mpeerdevel d
win erkou le op bee bpev pld i
au wac ing ano voorbij. en geen
bevur na rche gim op te -rukken
's Avonds kwam de order on naar
--RILL. ...
dioes zo moeten si' er anidere
b sc oppeon on erzozeko.mtlin
..e pries ers sunli heh eestelijkae
Istofflizoo la~ij der ge an enen wi)-
aetr j t ehteu hen in b nue vele

nooen bdbilde pree ere sullen vooral
.ic be e e eb gto stellen, of de
nae uop zoog a toevertrouwde


gevagenri shritelijk of op andere
wisebaan hiunbe familliees peteokoo ejke
ric eur zij dit niet souden gedaar;
h annerbe arotnds t d to, u
heib~ c, eten 8uofi~e beief erten.
tVoe dekgevangeo reni oonwe.
net e ets ode bin us un
I ~ilet stactbjoo u en ijm teun d
peter het in hun nasm self doen
, res lers bpr een, on' dit bericrt
en baael~en dedr bested! personen to
doen gera en.
BO 00tlsifnll8ige htfleVing

Een correspondent van de ,,Eve-
niing Standard"' to Parije wijet er op,
hoezeer de oorlog ingegarepen beefs
in de psychologie van het Parijeche
volk; en nergena kout deze veran-


DE DSIITSCIE 1)001BRAAK*

,. Ier Tagi" publiceert een veldpost
brief uit bet Oostelijk oorlogetooleel,
wanria beachreven wordt, hoe de
Duitschers dlen ring, dien de Russen
duair aan het vormen waren, dedeo
uiteeneprinigen.
,,1)at sku heden een groe~t kan
zeuden, beschouwT ik als een root
geluk. Ik had siods een pear dageu
reed s meermaleni een dikke streep
murder mijn levenstekening gezet. Nu
moet ik, mae: ik wcler aan ecln nieuwe
lev~ensperiode denken.

ini het bkorevomtlfn veo- gd w radr

,,lre Paus, die levendig deel ceemt
in de angst van de vele ougelukki
ge krijgasgevangenen, evenals in de
zergen van de vele faimili~o, die elk
bericht o t rea t hun gev~angen fa-
milieleden missed, en die vurig met
alley middeleii, welke hem elechts ten
dienate steaam zonwFel deni ecoen als
den urnderen bulp ea vertroosting
wenscht te brengen, beeft op rapport
van mgr. E~ugenio Pacelli, secreta-
rsvan de H. Congregatie voor
buiteogewoon kerkelijke sangelegen-
bedeni volgvende beachikkingen ge.
troffer,. D~e H. V;ader vertrouwft, dat
het episcopnat en de geestelijkbeid
deze beachikkingen ruimn v;an opva~t
ting eo zcorgvuldlig zullen uitvoeren
en dat de burgerlijke overbeden van
den andere~n kaut dit werk van
menschelijkbheid en barmbiartigheid
krachtig en werkdadig zullen willed
on dera tem en.
1)e bisechoppen van die dioceaea,
weariu zich krijggagovalgeneoo bevio-
den, zulleo son, speedig mogelijk
volgaens die behoefte oee of meer
priesters sanwijzen, die de betreffen
de taal voldoeodle beheerechen. Heb.
ben sij sulke priesters uiet in hun


wat 't wil,~ BelgiU moet weer vrij
worden I
Wa't kan er bij de bo3vigCe gveeb
t a, dile nb Beli eok er h tNodoer.
zullen w-orden, al niet gebeuren, hoe
gfemakkelijk een of andere lPegeafdee
liner over onze grenzen worden ge.
dlrongen. Het gevaar, dat Nederlaid
ten lotte nog in den strijr] gewik-
keld sal worden, is verre van denk
beeldig,
IAlar, Nederland beeft gemakkelijk
voorzien, dat de oorlog ook in Hel
giii kan worden ultgestraden en beeft
derbalve alle noodige voorzorgmaat
regelen genome. No' de IGuitchers

5 dagren n b5 na hten tusschen twee
hem ten elotte vood, bleek hij in het
bezit van een dagrboek, dal nog tij-
dens eija doodstrijd gedchreven was e
en dat op het eind de woorden be-
vatte :
,,WT~aunaer het de wil G~ode is, dat
ik sterf, dan is mijn lantate groet
voor Hem. EHIn Fransche kogel beeft
mi) ann mijn knie g~ewond. terwijl
ik op een doorpost stand en ik kan
mij niet bewfegen. Sinds 5 dageu lig
ik hier verlaten en ik sterf van hoD
ger. Ik emeekt~e G~od, dat Hij mij
hulp zou zenden. Tot nu toe is er
nog geen bulp gekomen, maar ik
blijf overgegeven san G~od en over-
win mijo ougqeduld, dear bet niet
lang meer duren zal. 1)an sarl ik weer
in mijo vaderland sijo bij de breeders
van main school land en wij kuouen
elkaar weer de hand reiken over zil-
veren en kristallen oevers. Tot
weerzienis, hiier, op aarde, of boven
in d3en Lhemel."
D Pa e de k~ig 81 s8geSValgOBBB.
D~e ,Omservatore Romano" public.
ceert een decree van de Congregatie
voor buitengewfoon kerkelijke aau.
g~elegenhedeD, wij maakten er reeds


due moet ik miij houdeo san hetgeen uiet verder afzakken in Frankrijk,
ik verleden aaer beb gezegd, dat men maar met kraicht wordlen opgehou
most trachte te komen to bet o kd duen t~ veiud ~lijk eenr bealissende slag

cireiti vor ICra eo n omliggen- act Iduite r cherbbe nl deo I gttse
e e anen.aangewend onm de honie d~er Ver
[,C!bee BihonvanI~selmnd. boudeuen door te breken, juisit in
~lie heer Be~orichon Vau~ en Iesemnde het middlen bij Soissonsa. Tegelijker
Mil cheerd dle 1 orzte 1a Nog iseene tijd werden de Verbondeneu fel door
dnkl word slege chtso n den Minite r be n be s e tookt Aan de tw e~e uiterste
ddeiank e to zeggen oo d gCedae m- punten bij La Baebe en bij Verdun,
dedelnog een n toezegging.de Mr ook Ongetwfi~feld werd door de Fran
cm nog ~elensi in het bizter erbingo echen een swaar verlies geleden bij
dzij Excellentief op san to dingten Soiss)ons Er vielen veel doodea, er
dusexe z a u m t ve d r t a e bleven veel ge rangene nl en ve rschil
ruse ln.se lef ecoddz a ende groote en kleine kanonnen
De~~nei Miter hereftbelof dzuen an werdeo door deu vijand buit ge.
meeenb me id teer shares te ullne maakt. ~Men maige dit verlies meer
men, ma ru ik mets (edraand herioe toeschrijven san de elementeni, den
drien da u edgdrend welrne UID"neldr regfen en wassenden vioed, hot ver
der iejrn de ,,Proines Ju~ohana iet lies valt daardloor niet weg te ciJ-
meert inde ooi uaa nd feranl ofschoon die oorsprookelijie
vaar is.dR dtd irrse a beteekenis van dleze ovFerwinning der
Ik ch oop du, de z at- den Mp eini ter za uitechers veel aen waaHrde b eeft
tracteu dez zak tn spediateverloren. De Franschen bewferen hun
in orde te maken, ree ittjio upt ebn
D~e beer Pleyte, Mlinister van Kolo- gi~ezo nden, omdlat de Ai te hoog r
niio : 3lijose~r de Voorzitter i Nog ezwollen, was nrl d Aadoor ale nom.
eenpmekin~nldatijnerat-unicarie oiinogelijk.N~u' de Uuit
woordelijkbeid in deze geen terug-iche ecbter niet verder is doorge.
werblke det ikr ach beet. a h et oo broken en deze gedeeltelijke o ver
gebik dapeten bek aan et bdoof van winning niet better beeft kuninen
dit i )epartemmbeon pgetreden eb benutten voor de algemeene positive
ntk o mi) b ren~vrdo md ue zh o van zijo leger, blijkt dear minstena
stan tle beenge o ulsdl~ig w r t n dat de Frainschen hun fout
De agemeneberadeagig wrdtspoedig hersteld hebben en de noo
g-esloten. di e versterking bij Soissous hebben
iP art. 1 tot en met 4 en de Rnerct
hew~ergreden worden achtereenvolgeos It~"e Bitchergetht etrng
zooer eradsagig e zode bof-niet op eu sal dear nog een nieuwe
delijke stemming sangenomen.pongw e. ezpgi ort
Ilet wetsootwerp wordt zonder pireed voaorbe ~reid poi~ o
hooldelijke stemming sangenomen. 1)e eneeuw belemmtert alle! operate
in de Vo~geezen; dear blijft het still
c`-~---en, wonder actie
MLeer dan ooit weren zieb de vlie
D~~E ODO LOG. p....... In Io uelssen, Frainechen en
~eligen werken gecombineerd en span- I
neu etameu on den IDuitscher ult
zijo stelling san de Kiust te verdrij
()vr et eheleoolog~ed ierven De Engelche Kre-t tusschen
pnPlove heet ogeel oorlogael;diser (Homer en Yiarmouth, werd ook weer
toplteing hbeweg ingi gekoent eu eens uit de lucht door de D~uitechere
etroopen hlebb~en zlb sose gewrkt en ebombardeerd. 1)ergelijkie uitvallen
v ertoonen al e w g n g o t e rj ebbe n echter w einig beteekenis, of
vIheid.o i vr e ooepn bet most zijo, dat zil dieneu om de
hDen oorFtlog i oer bet edoode; punt se en de havens to verspieden voor
heen in went elnar ubet em se;'sd d-(e vioot. D~aar boort men oog zeer
pen wij metln vierdube ldet setel weinig van. i)e vele mijoen maken
Apnin nederlade ziet men mt groot het zeker te onveiligr.
mpanmo zunaa d~e Vrod ingen, die nuo In Nederland zijo weder elachtoffers
men z)ullen. e nt Ve rbondeen alae cgevallen bij het opzoeken van drij
den Duie eh r i met jesl vr idrust ven vende mijnen. Een officier en 4 mia n.
len b~lieem met. gee verwijderi8 flv schappen stieten met hun Rloepop een I
dere elis che kst To t aan a]r ia-no main, weardoor dese ontplofte, sloep
k)serke, i de srooke l rij rst nog oe n menschen totaael vernielde so nit
Osende, Zeebd~rugge, eyt ope hden elkander rukzte, zoodat er weinig meer
beerg ~ En dear is betgen ardenre vAn terug te vinden was.
meer I 1e Egeseen bombarelik.dere In het O)oeten schijoen de D~uitschiere
Dunitcher ten lotte moeten opsehui- UOE hli de u e ed ter
ven en de kust in hanrden der B~elgen e"i bem tmekunnieonateg~enoude m
laten ? MIaar danU I Zullen de Belgen Bierlns omrc a WeR
dlan buo eigen steden weer mooten Belij usnwae nlkkgrtn
veroveren, dat wil zeg~en : prigge <>zie van de Trurken on hadden
venr Faan erwoestinglr !et is immers lp ihteelsodgmtbnagrkn.
h~ekend, daet de voornaesmte gebou Dr ee evechen in deen Caucasulen.
wenl der groote steden ondermi]hr vee deehen Russenvoorutdsurendoer
werden en onherroepelijk in de lue t winluen Te urkij o zduelf verkert n
zullen v~iegen, als de LDuitechers uit desioluaen. toestand Del ierkeer Mn
H~elgi@ wordenl verdreven. lie IHelgen besoefte bt ergted kwed aaninwen I
echijnen echter vast besloten alles op ligef heroert en zwaijo end acijut
to offered on den Belg~ischen groud abig heorez~ id ci
weer vrii to maken. Isr kome van. n}* j


deriog diepp~r uit~, dan in de herle.
nillavienden tgobdsdiensti bij me
oor\1rlogVerk~la*nrin de a fec h owel ij ke
campague van C~ombes en Briaid
tegen de Kerk goedkeurden en toe.
.uichten
Noo4 doet bidden. IMaor toch
stood men verbaasd, toen men ver.
ledenr Zondag deni door kardioeal
Amette voorgeschrevenl biddag voor
heel Frankrijk in de kerken van
t~arije ooder de biddende menig~te
verachillende radicate leidere sag, het
hoofd in oederig g~ebed gebogen, in
een bonding van het levendigate

eDoeowoorden van kardsoaal Amette,
dat Onze Lieve Vrouw van Over,
winning tegelijkertijd de Mloeder des
Vredea is, een vrede welke Frank
rijk en den bond enooten waerdig
genoemd kan wofden, hebben weer.
ktlank gevonden in de harten der
PHrijZerrnaar.
D~e dagen, zoo beeluit de corres.
poudent, dat het verachijnoe van
een rteeter elechts spot so boon
bij B meniqte opwekte, zijo voor
goed voorbij.

-- --- --


EMULBISONl BE 800 T

le tma, perfeccionada uni-

untable. ficaz en todas

las eadesde l vid.


Ssea


___~ ~ ~~_


Staten zich tamrelijk passief houdt
togenover de versoeken en de klachten,
beeft de ,,Church Extension Societ~y"
hooderden naar Vera Cruz gevluchte
priesters en mesters near de V7eree.
nigde Staten doen brengen, daar
hen leven na bet vertrek der Ame-
rikaansebe troepen gevaar liep.
Herstol van hot Gezantschap bU
110 8 stOel.
Bij behandeling der stastabegroo-
ting; afdeeling Buitenlandsche Z~aken
bad gr ).NOLEN8 gelegenheld
het volgende te zeggen I
Nu nog elechts een enkel woord.
L)e beer de Beaufort beeft de san-
dacht van de Regeering gevestigd
op enkele punten en ou moge bet
:mij ver~oor oofd sijo dearbij nog 64n
punt te voegeo. Hiet is een feit dAt

wodt, aet I keand aeng jleacehn

afdt bijo d ilibuteog8oe e eft -e
nioemd en naar het schijut is ook
van andere landen eeni dergelijke be-
noemingdte verwachten. klkstetl edt
fe~op den voorg~rond ~Vle beee-
kenie daaraan gebecht wordt kan
0. A. blijken ult een artikel in het
nie kerkelijjk eind tab ddrd8 aeo
Woenedea 16 December, ochtuendblad.
eerste blad, een verkorte vertaling
en inboud vinden, en waarin 0. m.
gecegd wordt :,,Met de becoeming
van den Engelechen gevolmachtigde
komt de actie va~n het Vaticaan in
een nieuwe phase; de deeloemning: man
de diplomatieke vredesonderhande
linen is van nu af sann versekerdd.
hlajbeer de Voorzitter I H~et is nui-
delijk, dat het belanR zoo miet het
eenige dan toch bet oofdmotief e-
weeetf is, dat bij deze regeeringede
den glewerkt bee~ft. Ik meen, dat dit
moeileijk voor tegenspraek vatbaar
le, en nu veroorloof Ik mij de san.
dacht van onze Regeering to vesti-
gen op de vreag wonder natuurlijk,
indlen de Regeering geenr antwoord

faoug aa otee dr ge s iofe bme-
breng;t op een voor ruim veertig
jaar genomen be seloeig terug te ko-
men.
De Italiaansche correspondent van
het Handocelsblad v~oegt bij sijo vertal-
line van het artikel uit de SecolEo bet
vo gen e .
,,Laten wij het verblijlleude in
de feiten sion; opmerken hoe door
desen soo materialistiech lijken.
deD oorlog de grootste geestelij-
ke macht der wereld iD gezag OD
invioed rijet, hoe, nu alle andere
diplomatieiia door bet wapenge-
druiach tot swijgen ziju gebracht,
die van het Vaticann successes


d. a. v. Vertrokken met beatem-ming
Daar Rotterdam.
O~Rffiiele herichten,
D~e beer J Scheuermaln is eervol
onthbven van do wHarneming~ der
functitho van Conservator van de
permanente tentoonatenllng, tevens
koloniaal- en s choolmuseumn alhier,
en de beer L. WT. van Eps is tijde.
lijk belast~ met die funlctiiu
Het door den Gezaghebber van
Bona~ire aue den assisten t-tore n.
wachter bli den yourtoren to Boca
Spelook verleeod verlof vanu drie we
ken is door den Qouverneur goed.
gek eurd.
Aau den brieveubeateller albier J.
B. Sasso is tot heretel vang pezond.
beid een maead verlof verleenid.
Aan den t~elegrambezorger bij bet
kuststation voor I,. T. alhier, E. A.
Ellis is tot herstel van gecondbeid
veertien dagen verlof verleend; en
G. J. Suarec is tijdelijk met diens
functilin t~elast.
POStaFijeB.
~ifa~t van onrafgehaalde en onbestelbolar
beyondena brieven
Josefita Adams 2, Binda Agostino, H.
flierd, S. Yacht Virginia, J. Brown clo
J. J.van len 3, Rlosalla Caasillo, J.F.
C~orrera, Dacoata & C'y', Gerasula Fernan-
do, Teobal Giranvil p~e Denicia Job. Zrulia
Henriques, H-ermanos Huoes Berman Loffer
ple Petronilla Booye. Jeje Marchena, P.
.I. Madlen, Eleonore Megge, Benjamin G.
P'engelly, Julla Pluedo, Joset P'ieter, .ita-
fl Nomano, Celia Mi, Ramos, Theodor Rul-
gter Kala l~iz Sr Yaor e y. Ya
S. Yacht Virginla, Eugenia Valencia, J.
J. van Alen n. Yacht Virginia, Eugenia
15, C. Winkel & Zonen 4, A. D. de Jongh,
r. Den Yach 1 irgn Joobn bec O 5
Paard, Ja~mes D. Pardo, Etraida Panula,
Ana Curiel. H~. Roger y familla, Henlor &
Cy. 2, Johans Shoop, Doloritta Jille. Ben-
Jamin h. Sue.. Carloto Swarea 2, J. van
Ilernert Societett Gezellig~held.
Aatngeteekende stakken : Putherland,
Hfop. Lee~, Anita Itotesetam.
Marktherlcht van den
Culf8 808Ch6B H8R(1818bond.
Van la Januari 1915.
AARDNROTEN (P'indae) per KG i........
ZOUT per vat van 130 K.G......... f 0.80
1)IVIDIVI per K,Gi........................ ,, 0.05
ORANJF CHILLE N pr KG. Iskkw. ,, O 4
FIULDEN per KC.G........................ ,, 0.60
GEITENVELLEN per K.G...........,, 1.05
WOL per K.G............,.................. ,, 0.12
SCHAVENVELLEN per stuk......... ,, 0.50
BEENNDEWE NApper K.Gf. ......,......... ,*,g 02
STROOHOEDEN (hlopEpla) .""""
Kwalitelt No, 1............perr lozl)n ,, 8.87%
,, ,, I(gebleekt),, ,,,, 3,50
.. ,, 2 ,, ,, .........,. 5.
n4 n n ......, a
,, a ', "<'0'
LL .. 8 ,, ......... ,, 8
., ,, 8,, ,, OLA ,, 2.0
2 1 ,, ...... a..
** 12,, O* *


1 va'n 25'c. l orlminder f


M~orgenavond oa '7 uur Overzijde.


W eltistadablder Marec h9lebdul a
3. Die Keusche Susanne Waelser J. Giflbers
4. Neptune ouverture 10 ult. A. G~ovaers
5. hilln Salunt Marach J* Bookaljou
6. Ein N;achtbummeli hull rlnBrbach
7. Am B~osporus Tiirklachee Intermesso
(P. Lincke
8. Ensuello iRealidad Dansa F. Callejo
sIIoT It 'e a long, long way to Tipporary I

To waterlating SS ,Venezuela ..


cacn pro-meu; de- en eten elve~pen~eki.
Tent- eni promenadedek zijo in de
peassagierebedrijven bedekt met lito.
sito en linoleumtegels; de overige
gedeelten met teakhout.
Vielr laadruimen, die door tionl
stoomlieren worden bediend, dienen
tot vervoer A~n de ladingf in de
ruinen zija Rlle stutten op grooten
afetand van elkaar geplantatt on
zoo mio mogelijk belemmering te ge-
ven bij 't laden.
Bet scbip kan vervoeren 111 pae-
sagiere le klasse in 57 hutten. Ver
scheidene smaakvol en luxuene inge-
richte salons, als : eet-, gezelechApe-
en rooksalon e taian hun ten dienate,
evenals een verandah op bet prome-
nadedek en een donkere kamer voor
passagiers-fo tografen. Special ver-
melding verdieneni nog de twee luxe
butten op bet promenadedek.
Zes groot'e redd~ingebooten bieden
voldoenide ruimte on in geval van
nood, alle opvarendeo to kunneD op
nemen. Bet schip 18 voormien van ecoe
inrichting voor druadloose telegralie.
De voortbeweging gaschiedt door
een triple expansie-machine die bij
een stoomdruk van 180 lbs. per
vierk. eng~. duim 8350 1. H. P. kan
outwikkelen en het schip bij een ge-
mi dend diepgang van 22 voet, eene
suelheid geeft van 13 knoopen pelr
unr. De stoom wordt geleverd door
vier enkele Schoteche ketels, elk met
3 vuren. iet totaal verw. opp~erylak
bedraagt 9600 vierk. voet. De diam.
der ketels is 15 voet, de len to! 11
pot 6 dum zi eij troze *
eoee inrichttgina Hoo gowdn' a~fr"
eeerdeo trek. t)e schroef beeft een
diam. van 16 voet 6 duim. 1)e ge-
yee rdimadinor e-- t wrldosN It Fr;
briek van Werktuigen en Spoorweg.
matericel te Amsterdam.
Het schip wordt geheel electrisch
Yet 0ch. .)e electrische installatie
wordt sangebree~bt door de firm
Groeneveld, van der P'oll en Co. to
Meter am..
tDe versieriague r \s~l ii ttoever-
'e Graven age.
Het schip wordt gebouwd ooder
toezicht van den beer M1. A. Corne
lissen, scheepsbouwkundig ingenieur
to Amsterdam; de machines worden
gebouwd order toezicht van den beer
J. Lambrechtsen, werktuigkundig in.
genieur van den Kon. Wes t-Ind .
Maiildienet.
De dooppleebtigbeid had op de go.
bruikelijke wijre pleate door Mv.
C. E. van Rijo-Hoog~land~t, echtge.
noote van een der directeureo van
den Kou. West-Ind. Masildienet, san
wie bi) het betreden der tribune door
AnnieHao dk op, dochtedtje van en
.der Ne. Soebkop b n Mrd r t
blr Nd ceeps ouw 1Matechappij
boemen werden aan~geboden.

Y00r cle tentoonstelling tO
888 FranCISCO.
D~e correspondent van Het Yaderland
te Hotterdam echrijft :
In den Grooten SchouwRburg wa.
ren wij in de gelegenbeid de twee
fraale diorama's en wand beschi lde-
ring te bewoodereo, b~eatead voor
de tentoonstellling to San Francisco
D~e beeren Poutsma ean zijo helper
het een1e deora a etet oro bet
ut aren van pde shepeh elder IOast.

bet eiland Malrken. Op het eiland ti t
men de ec~hte oud- 0118 ndche vs
schershuisjes en de beyonkinge s
de kust saamgestrooma3 in les~elfde
typiche kleederdrachtl welke sich
door alle eeuwen gehsndhsafd beeft

eud mee nt sie n odk nk E hebn g
le vioot van zeekaseteelen in volle
zeile~n passeert bet eiland-
Het andere diorama g~eeft een beeld
van den tegenwoordigtan bloei van
onzen landb. eD veetkelt. Het is een
prachtvol Frieschr landschap, rijk
gestoffPerd met moleos, behuisingen,
lsa d wege n en landerijen, met bet
prarchtige Friesche vee. Ter sijde is
aaugebouwd een suivelfabriek. Van
ult het kantoor dat men kan bin-
oeng~asu en sijo licht verkrijgt door
een lantaare van geechilder~d glas,
vooretellende bet Nederlandeeb wa*


Spend, ougeveno door de wapens der
provincilin, heeft men door een zij-
rHam een kijkje in de fabriek zelve
waasr de oieuwfete machinee voo~rde
suivelbereiding: zijo opgesteld.

sch~iler dosek ee nki neacopt be h
en van Curagao.
SEen en ander sal de NederlHodche
Iaideeling dear ginds zeker alle eer
.aanudoen.

- -

/ Uit de Naburige Republieken

SV680zull01. General JUAN VI1CEN-
- TE OOMEZ heeft eeD cirmilaire ver-
. sooden on sijo politieke vrienden
to versoeken geen propagEanda te
,maken voor sijo candidatuur bij de
anetaande Presidenltakeuse Hij ver-
d langt volkomen vrijheid bij die ver-


(Scott & rowne,


Q'rraicos. )


kiezing en boopt~, dat bet C~ongres .
zonder eeni e p~ressie van welke sijde
ook een President kieze volgens
vrije kense.
De g~elukwooschen bij dese nobele
houding stroomen hem thbans van
alle kanten toe, en mnaken zijoe on-
danks een prschtige reclame voor
ziju dilloitieve verkiezing.
Haflth Ie revolutie is in pollen
gang. Zi) blijkt uitatekend te zijo
voorbereid en over good g~ewapende
troepen be beachikken. I)e Regeering
setat dear vrijwel machteloos to
genover, omdat er geen geld is en
ook niet to krijgen is.
Ten overvioede word de Bank g~e.
plunderd pn is er een s'tant van
regeeringlooeheid ingetreden. Ameri.
ka is op bet punt tuesebhenbeide te
treden.

EU AGU.I)0E oorloopi e President
van; bij deed afetanod van de rkegee-
rd n e mme~rt o esr ld ft 11 e vel

Naar bet schijut asl VIllLA nu
gevoolg geven asn sijo vroeger reeds
ol'gezet plan en een afzooderlijke
rpbikt ,n bet Noorde idan kMg
deelte overlatend aen ZAPATA. D~e
toestand in Mexico is nog ellendiger
dan in Helgiii. De verwoesting is
algemeen en de armoede seer groot,.
De Katholleken in Mexico.
Reeds meerma!en vestigden wij de
sandecht op de vervolgin en, welke
de katholiekena eo vooral de katho.
like geestelijkbeid in Mexico to ver-
duren hebbeo
Eloe oodraaglijk de toestand gte.
worden is, moge blijken ult bet felt
dat twee eartebiseebhoppen en twe
bisechoppe n it Mexico sijo moeten
Pluchten naar Cuba, terwiji de saatN-
bisechop Mora van Mexico City, een
eerbiedwaardig g~rijeaard, in verbao-
ning leeft to Havanna
Bij hem bevindt sich Mgr. Frisebler
sartebisechop van Yucatan en nog
veertig audere priesters. D~e eenige
bisechop, die no in Mexico ver.
bli ft en noch in d evangenie wordt
r ~uden, ooch sic bbelefti ee led
den opetandelingen-aanytoerder Za-
pata, die de geeetelijken niet ver-
volgt.
D~e Gouverneur van Nueva Lon
heeft een decreet ultgevarardigd, we~ar-
door de g~odcdienet underdrukt wordt
en de katholieken op b dreigiog van
doodetraf verboden word het Sa-
crament der Biecht of bet H. Slr
cerment dee Altaars te ontrangen
Het Kiatholieke Wes ten" merkt
bierbij op, dat de Bokeers in China
niet erger optraden dan de vreese.
I tjke borden van Villa, den beecher-
meling van den president en den
stasteeecretarie van N. Amnerika.
Daar de regeering der Vereenigde


700r Araba.
Wij hadden bet genoegen dese week
een paar Heeren van Aruba te spre
ken, D~e bevolking is natuarlijk seer
dankbabr voor alles wat het Gou-
vernement doet ter verlichting van
den algemeenen nood, maar niet ge-
noeg kan worden herbo~ald, dat deze
nood zeer, zeer groot is. T ooral de
scheurbulk meakt; veel slachto~ffers.
Aan verech zoet water, versch vicesch
en pleataardig voedeelbeerecht root
gebrek.
Het brakkie water, 't gezouten vicesch
en het totaled gemie van groeoten'
en vruchten bevordert de versprei.
ding van scheurbulk.
1)r.HOlcPKINs, de tweedelI)ok ter voor
Aruba, sal er al dadelijk veel werk
vmnden. ,
DG ,,B010588*
Onee week is men begonnen lange
drie stalen labels de vracht naar
den wal te trekken. Bet gaat uiterst
la~ngzaam, telkene maar drie zs-k kof.
fl to ge ijk, maar men mag al blij
sayn, dat het op deze wijze oog kan.
Dec Noordlkuet yoru one eilland loopt
stiji omboog ult harde. echerp ge-
punte roteen. IMen een lichter zou
men onmogfelijk de gcoederen san wal
ku~nnen brengen; noF deze week wer
den een paar b~ootjes der Bologna I
tegen de ratsee veraplinterd. D~e zee
is aan den Noordkan0 altijd woelig
on werpt van tijd tot tijd de golven
tot boven de kuet ult En toeb heeft
men bet deze week nlog buitenge-
wooni getrofn hetzewasL wat zmern

hand komt de lading saui wal. Er
ligt al een heeled stapel koffle etn ee
nige chuidenoole atutoatnadbrm gtadij
i~en van aulo, om se voorloopig
vei ig geborg~en to hebb~en en sal ze
later verder naar de stad transpor.
teepen
Was een geluk dat we ao der-
gelijke vervoermuiddelen hebbeo.
Ann de kuet, waar de Bologna ligt,
is bet teer bedrijvig. LEen pear veld
tenten geven bmovrestmga asa de
Politie, die er de wacht houdt. Naar
chatting sijo er een 50 menschen
san 't werk.
Hoeveel er aan boord sijn weten
we riet, maar ze verdienen bet dub
bele van de arbeiders aan wal. Nu
dat mag dan ook wel. Ze moeten
naar on van boord lange den kabel
wat niet geheel en al wonder aevaar le' *
H. v8R 11? HOOVeR.

MOzte ijverige seseitent-loods 18
Manddag morgen bet silachtoffer ge.
wor on van ziln plicht.
no i\%edetweoe booten buir eno I
het nog donker was, de Merida bin- j
nenloodsee om de Hollandeche boot
niet to 18Dg te late Wachtea. Teen
H.VAN DER HOEVEN Ult eijD mO
tor'boot op den valreep der Mlrerida
wilde stappen, miste bij, en tegelij
kertijd knelde de boot sijo linkerbeen
tegen den valreep, soodat het been
brak. Ouder veel pijoen woord de
loods san boord gebracht on later
vervoerdl naar bet St. Elizabeth's
Gasthuis.
Wij wenschen hem een slpoedig
herstel en een volkomen genest g
b~e H-eer H. VAN DER HOEVEN tOoo

vkib er ear dH ijd eeeo ijteerisiju I~
ge .k b am ten meoetrtet op pri 81
voor de Kolonie g vor
In drift. ,.
Toen det Mlerida Maandagmiddag
op bet punt stood onrze haven to
verlaten. kreeg een der Curagaoscebe
wrkliedlen ease io ettPist aet den

man trok myj mese n staki deni kOK
detarmede in den rug. De kok wer~d
ove~rgebracht near bet Grarthuis en


dendritko tjd egeenonUI te 23 iDecembher ten 2.30 ure word
b~erlren en over stin~ woest optreden met gunstig: gevolg te water gelaten
na te denken in het flecalaat. 't talent vracht- eni passagierestoom.
schip ,,Venezuela." 1Iit st oomsebi p
Onderachelding. is het egerte van eenl tweetal, dat
De vroeevere inspeteur van bet door de Nederlandsche Scheepsbouw
Onderwije, de BerW .J A astachappij Wordt gebousyd voor
LEEUWEN, werd door deRgeigrekening pan den Koniuklijken West-
VanVenzula egitidmet de Eere.g Indlechen Maildienet to Amsterdam.
ma eedalj e va Oebaarti Ontde Erie 1)e hoofdafmeting~en der heide sche.
()''e gelukwenschen pen sijn a lengte tueschen de loodlij
naen 380 voet, grootste breedte 48
Dankbetalging. voet 6 dulm, bolte tot awnlingdeck
85 voet 3 dulmi, holte tot opperdek
In dank outvangen : 27 voet 6 duim, hoogte van opper-
Van bet Gouvernement het Kolo. tot tusechendek 9 voet 3 duim,
Vni 1 derelaK. W.IM. een mooie tee. eloin d placemo i eEn ge td
kening van bet nieuwe echip Yenezuela, diet shiis ee van 2~v et 84l e~g os
volg~ene welk ~type ook de ColombM-ia t shp igehe a trl g
onEune ule ebudwodnbouwd naar de voorechriften van
V, e erEON OE UEN Ll~o d's boogete klasse 100 A 1 en
asv~ den eeEUEEOHNENhee ee versonken bak. Een dubbe~
ItlUEZeenpresse-papier ale reclame le bodem loo~)pht over de geheele loo
voor de fl ne r~eusel La Vencedora valn to van het cip door on is verdee#
SWIT g C~pgyy in 14afzonderlijke tanks, ingerichl
Sta. Barbara. voor bet voeren van soet- en soutl
Het Nede wter. Zeven waterdichte schotten
gleza N rlandsche stoomaschip Maas verdeelen het sch p in acht afronder
Ms evoer~der KooYMANs, grooi 1118 like afdeelingen. Het aanvaringe
zer aneto taagekomen den 110 de- echot loopt door tot bet awningdeck
Zeilandn bt flucent (Kasp Verdische Er sijo drie over de volle scheeps
ne landi) heet te Newport alhier ee lengte doorloopende stalen dekken
sur edi ka# i 1. 320 K~G. phosphor- al. tusecheodek, bovendek en tent
ture ka igenomen en is den 16n. dek. Hierboven sti~n nog gebouwe


Adverteert steedsAnixgoe di Curac~aol


lienen el gLIsto de participar a surs t inenc el gaslo de participar a susr
atnigos y relacionades qure so Alfo an lgos yr relacionados que sa hiija

-t7Z10ia 11 018800 cefthndika ~oE;ag

ha contrarido esponsales can la Senord ka ~ontrardo esponsales con el Senor

..4~atij Qps 44, l i,,4 do aan ~. ~ad


V [/O1 DE IIUIT MOU

Wilt gij in uw huis ougelukken vtoorltonen, zoo raden! wij aami
GEBRUIKT.' AI/IIJDVAN

gl Itgthn & MarItillerr;
NEWK YORK,

Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 38
jaar geen enkele ramp veroorzaatkt heeft. Lbeen gevaar voca
ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen veilhg.
1 T~e koop bU C1. WINKCEL EN ZONEN.


schoeners. AAn~koms$t vau Schoeners. Verteek n Iaur.


dat de ealgmeene to~easand pijnrlijk werpen met alle forten in handen
met deze beweringen in strijd is, en der Lbuitsebers. Het Belgfisch-Engel.
wel omn de volgende redenea. sche bezettingeleger treks in de rich-
De oorlogeschattingeo, die nog ting G~ent-Brugge-Ostenjde af. Bij
voortdurend aan ledere Belgische St~. Nicolaas wordt de achterhoede
gemeante worden opgelegd, hebb~en van bet leger afg~eaneden ; een san
de hulpbroanne van kepitaal in one tal soldaten worded gevangen ge-
land doen opdrogen; eenl van de nromen, 20.000 Belgen en 20~00 Eu.
bedoelingen deer schattingen was g~elechen worden in Nederland gein-
on Belgie's handel en industries to terneerd.
verwoesten. l~inarbij zou met geon Op het Wes telij k oorlo~gaterrein
eokel vreemnd land hot driven van wordt Reims opnieuw gebombar-
handel worden toegSestaan, zoodat deerd. Wlestelijk van Rijesel en bij
er gedurende de IDuiteche besetting, Hazebroeck bebben cavaleriegevech*
geon market zou 2130 voor onze pro- ten plaate.
ductie, selfs india!n onze industrie De Russieche kruiser ,, Pallada
herleefde. wordt door deo D~uitechen onderseeilr
Van de burgerlijke manntelijke be U 26 voor den Finschen Golf in
volking zilin er velen als gijzelaars deo grond geboord.
oaar D~uitechland gevoerd, en zij, 11 Oct. D~e verbondene troepen
flon wie het toegestaan is in Brussel, behalen enkele pleantelijke voor ee.
Antwerpen, oft andere stedeo to blij. len ten Noorden van de Gree.
ven, zijo here)ofa van alle vrijheid D~uitsebe vliegers wverpen een bom
van handelen of beweging, soodat op de Notre Dame te Partis, welke
't voor ben onmogelijk is eeoig be. elechts geriuge schade aaoricht.
roep uit te oefenen of bet dagelijkech Przemyel wordt door de Ooeten-
brood te verdicnen, rijksche troepen cotzet. In Zuid Pho-
D~e requisiities van vaedeel, die len dringen de Oostenrijk-D~uitsc e
sander ophouden in alle gSemeenten troepen tot de We~ichael door. Po-
worden gedaan, zijoi met alleen wreedl, g iuqen van de Russische troepen,
mear selfe on tzet tend ~geweest en om Zmidelijk van Iwangorod de
scheaden het tot duster algemeen W7eichael over te trekken, worden


erkende beginsel van internationele
wetgeving, ant de militaire beeetting ~
van een land de verplichiting mede.
brent, on to sorgfen voor bet on
derhoud der bewoners, die door de


cealo. Ap!eeQue un oganismo debi-
litado ee benefice de modo r~pido
al tomarla." D~r. Rafael Jel~mbf,
Caracae, Venezuela.Ph010graphisdle Iniidtillg


behaalt. Is het niet troostrijk to
weten, da bhet awaard niet al.
les is ?"
liet is natuurlijk niet to doen orn
sus cesson : bet is te doen on het
welzijti en deo yrede, niet alleen van
een enkel land of een enkel landje'
mear van de geheele menschelijke
eassoealeving, en hoe meer dergelijke
gret stelijke krachten, van wfelken aard
da 1 ook. in het w~erk gesteld kuno-
noni worden orn dat booge doel te
ber ejken, des te better.
lie Tijd" wijdde een boofdartikel
saan het zelfde onderwerp en meet,
dat~ nu Engreland een gezant narar
deni Paus afraardigt, Frankrijk zijo
ondferbtroken traditie te Rome wear
wil aansluiteo, ServiiB en zelfe Turkije
doonde Eijo een vast gezantechap bij
het Vaticaian te vestigen, bet oo k voor
Nledierland de vanzelf saengeboden
gel-'genh eid schijot, om tegenover
de standvastigre w~eigezindbeid van
den P'aus jegens one ~land de diplo.
matieke beleefdheid te herstellen; die
geechonden werd door het beleedi
ger de beeluit van 4 Februari 1872,
bet welk de NJederlandsche legatie bij
het Vaticaan ophief.
lo extra parle~mentair van geen partijen
wilde~ afhatnkelijk zijo, sal zich in
elk geval niet late inltimideeren
doo~r de nawerkiner van een anti.
pamrpsehen nijd, die bij een handjevol
liedlen in ons land noar uit een ver.
g~etenn tijtfperk; is overgebleven. Het
heeft dan ook hier een ougezochte
k~ans, on zijn gevoelens van pacific.
catie en zijo oprechte gezindbeid
jego~os de Nederla~ndsche katholieken
te bevestigen- die de P-remier den
10n1 Dec. 1913 open be arde in de
b~el >fte, dat hij rekeninug zon houden
muet .het rechtegovoel der rechter,
zijde '

Het B. Co~llg8.

Nu een nieuw ponltificant sange-
vangern is, kan bet zijo nut hebbeo-
mell~e op de mopgelijkbeid van een
aanestaand Consistorie! rekenenide -
de juiete samenatelling van het H.
College te gZeven-
u~nder P'ius XZ stierven 48 kardioa*
len en wel: 1 doo~r Plus iX;, -1 door
L(o XIII en 6 door hiem zelven ge-
crriord.
(,p het oogrenblik van zijo afster-
ven wa~ren er 65 kardinalen, van
wie or 8 niet san het conclaaf deel-
namnen n. 1. de Italianen Martinelli
en Prisco, de ~ostenrijker l~iauer, -
de H~ongaar Vaszary, de Fransch-
man D~ubillardl, de Canadees B4-
gin, de Noord-Amerikanen Gibbons
ern O' Connell, zoodat dit 57 ledeo
toldle n. 1. 31 Italianeo eo 26 niet-Ita-
lianien.
Sedert dien werd kardinaal della
C:hizsa paus on stierven de Eminen-
ties 1)ubillard, Cavailari en Ferrata,
zoodat er ove~rblijven 61 kardinalen
enl derhalve 9 vacaturen ziju.
Van die 61 crei~erde er Leo XIII
20 en Pius XY 41. Van hen zijn er
6 k ard in aMl-bisechop, 46 kardi-
naurl-priester (4 vacatureof en 9
kardinaal-disken (5 vacaturea).
Van die 61 Eminenties zijo er .
31 niet-Italianen en wel 2 Portu
geezea, 5 Spanjsarden, 6 Franecebn,
1 Hrelg, 1 Nederlander, 2 Britten, 1
ler, 1 Canadees, 3 Nioord-Anterika-

scr,13 Hnae,138 roteurij eF~
Van die 31 niet-Italianen agon er 4
Aaan de Curie n. 1. Merry del Val
Ilillot, Gasquet en van Rossum, -
25 besetten een bisechopszet~el en
2 n. 1. Nhetto~ on Vaszary stjo eme
riti. 80 Eminenties sijo Italianen,
vanr wie or 22 aan de Curie ziju en
en 8 een zetel in de Italiaansche
monarchiie bezetten. In het geheel
telt de Curie du 26 kardinalen, van
wie er 15 640 en 3 twee beatuurs
liebamoen beheeren. Bovendien doet
G&ne Eminentie als plantevervanger
dienst-
Van de 61 kardinaleu behooren er
O tot~ een orde of congregatie en wel:
2 F'ranciscanen, 1 Jesuiet. 1 Redemp-
torist, 2 B3enedictijoen, 1 Kaurmeliet, r
Augiustijo.
Van de 61 ka rdinal~en ziju er
tbanis 02 biPechop en 9 priester.

Een Verklaring van Minister


110 Broqieville.

f'e :elgSische minister-president ba.
ron de B3roqueville, die thane to
ILorden verblijft, is aldaar door een
cor respo ndent van de ,,NIew York
World" geinoterviewd.
. le Amerikaansche journalist wees
er den minister op, dat in de Ver-
eenig~de Staten van Dunitsche zijde
~er d beweerd, dat de toestanden in
Belgi wat den nood betreft, die
do >r de w~erkloosheid eni andere ge.
voigen der D~uiteche invasie is out
ste am overdreven zijo af~geschilderd
en dat, in de komende maandon
on-ter Duitech beheer, de bougere-
noo~d zal worden vermeden door hot
her penen dler fabrieken en de alge
meone hervatting van hiet zakenle-
Veln en de industrie.
XUnron de B~roqueville antwPoordde,


et Fi s,


HOFPPIOTOGR APEN


et. A. tie Koin~ing Ror Nedetrlandon~l
BEKROOND,


Amtsterdam


186t3.


Antwer on 188ti
Chicago 1893S, onl
Oilragao. Eerste Prils (~tlee-
medaille, 1904.


afgeelage"-
12 Oct. De Fransche troepen be.
halen op bet W~estelijk oorlogat~er-
rei n ten Noorden van Atrecht en-
kele voordeelen.
D~e D~uiteche troepen besetten Gent.
Hot Antwerpsche gemeentebestuur
en de Duiteche gouverneur dringen
er Iup Ran, dat de Belgische vluch-
tehioge n ut Nederland weer naar
Antwerpen terugkomen. I)uisendeo
H(eigische militairea worden nog nann
onze grene outwapend on geinter-
neerd.
Zuidelijk van WVarachan wordeo
de Rueeiche troepen door de I)uit
schere en Ooetennijkers teruggewor-
pen. De Russen doen een latatse
bestormingf op Przemysl, man~ wor-
den afgestlgeen. De Oostenrijkers be-
setten weer Jaroslaw.
Begin van bet process tegen de
dadere van den sanslag~ op sarts-
hertog Ferdinaud te Sera-jevo.
13 Oct. R~ij esel wordt door de
IWitsche troepen bezet ; er worden
4500 gevangenen gemaakt.
Gofvechten touscheD bet ult Ant.
werpen terugget~rokken Eng~elch-Bel
gasche leger met de 1)mitsebe tros
pen in de buurt van B~rugge.
IHe Helgische regeerrog van Osten.
de niaar Harre verplaastt.
Kolonel Marite re in Ziuid-Afrika
in opetand gekomen tegen de En
gelechen en maakt gemeene zask
met die Iunitschere.
D~e HRusen worden bij Schirwindt
in Ooet-Pruisen gesleaen. Lyck weer
door de Danitche troepen heroverd.
Bialla door de Ruseen outruinid.
14 Oct. D~e D~uiteche troepen be-
setten Brug~e.
Hij Oatenede wordthbevig govoebten
tusschen het Engelsebh-Belgische le-
ger en de D~uitsebe trospen.
De verboodenen bezetten Yperen
en meldden voordeelen bij Berry au
Bac behaald.
IEco laatate Aaaval van de Russea
op Lyek wordt. afgeelagen. In Ga
liciti dringen de Gosteorijkers verder
op en bezetten de versterkte boog-
ten van Starasol, Zruidelijk van
Przemyel.
Neutralen en non-combattanten

ve5M Ot. L)u asc e tro eoabezetten
West-Cap~elle, Knocke, Heyst en Os
tende.
De eerate schermut~eelingen hebben
plsasts son het Yeerkausal bij Nieuw.
poort en Dixrmuiden.
Noord- West~elij k van R~eime wor-
den Fransche esnvallen afgeslagen.
D~e Engelche kruiser ,,Hawke"
wordt in de Noordzee door eei
D~uitecrhea onderseetir getorpilleerd.
In Zuid-Afrika raken de troepen
van Masrite slaage met de Unie-troe
pen ouder kolonel Brits.
16 Oct. Op bet Westelijk oorlogs-
terrein behalon de Franechen voor
deelen tusecheD Atrecht eo Alb~ert.
De! Ooeteorijkers werpen in Galicial
de Russen terug: bll W~yeskow en
verelaan de uit het comituat Mdar
malos verdreven Russieche t~roepen
bij Ratro.
17 Oct. Het Belgiech leger set
zich als uiterate linkeryleugel van
het leger van de verbondeneo aon
het Yeerkanaal vast en houdt de
Duitsche troepen, die dear opdrin-
gene, tegen.
De Engeleche kruiser ,,Undaunlted"
en vier Engrelche torpedojagere ko-
men bij d~e Nederlaudache kuet in
gevecht met de Duiteche torpedoja.
gers S 115, 8 117, 8 118, 119. 8
De D~uiteche torpedojagers worded
in den ground geboord.
Op bet Oostelijk oorlogate rrei n
duurt de strijd bij en Zuidelijk Van
WVarachauw vroort. In Gialicili wor.
den de bij Wyezk~ow geslag~en Rus-
eleche troepen door de Ooetenrajk*,
eche troepen achtervolgd.
D~e Japaneche kruiser ,,Takriechio"
wordt in de Kian-Tejau-beai door
de Duitsebe torpedoboot 8 90 in
den g~roud geboordl. De bemanning
wordt door de 8 00 op de knet genet.


Brussel, 1910
Curacao, a~terkant


voorwearden der bezetting beroofd
zij" vani de grewone middlelen on
het dagelijks brood te verdienen.
Hong~rsnood is tot niu toe alleen
voorkomen door de voedeel-ver,
Rchaffin~g Joor de weirwillenide tus.
schenkomst van de commissie tot
underateuning vian BelgiiB,opgericht
en onderateund door de edelmoedig.
heid der Amerikaansche en Enigel.
sche volkereo en de bewering, dat
or eenige mogielijkheid bestant, dat
door de herlevinig van industrie on
hand-el redurendle dp 1)uiteche be
zetting ooze lanxdgenooten zich ,elf
zouden kunnen onderhouden, kan
a~lleen worden verspreid met ht
rloell am bet r~eedl andragrelijke lij
den van het Belgiache volk nog te
vermeerderen, door de eenige bron
neni to doen o~pdrigen.
De Belgl8CllO 00tlog8Contributi~a.

BRUSSEIL, 22 D~ec. (W.D.) H~ij de
succeevolle regelin~ der H~elgiache
oorlogsncontributiilo word 0.a. aan.
g~eteekend :
D~e door deo landdng der 9 Bel.
glche provincio genomen besluiteo
on de door den gouveroeurgeneraal
anrn de Beclgische bevolking opgfe
leg~de jau\rrlijksche contribute van
480 millinen france door uitgifte van
schartkistbiljetten to does bannenko-
men, losten een reeks belanlgrij ke
Tr~aagstukken op Tot nu toe wser
den de contribution sani do asoen-
derlijket steden opgrelegd, terwijl de
vermogende personen die buitenwonen
dearvan verschoond bleven. IDen weg
van eene etstnocleening of uiogifte
van het D~uitche beatualr kon men
reeds ult volkenrechtelijke overwegin
gren niet inslaan. 3aarolm werd de weg
gekoeen om eene contributie san de 9
provincii~n op to leg~gen, ~ear v~oor
bet opbrengen van het bedrag- sol
dair sansprakelijk to maken.
Bij de v66r-bespre~kingen met ver
teg~enwoordigers der ,.d6 utatious
prmanent es oooe gc hto~ stre-

zek~ere neiping tot ztikelijke maede
workinii. Zij epraken er in ho~t open
baar hare voldoening over ult, dat
op bet oogenblik eeue directed be.
lasting san bet land bespaard bleef
en de dekklo~gder schatkletbiljetten
op den vredestijd word overgedra-
genl. De requisities, die tot on toe
met bone betaald woerden, sullen
yolurtaan in baar geld worden ve~r-
effend. H-et is zeker ale e~en vreng.
de te beschouwfen, dat bet midden
in den ourlog gelukte 9 provinciate
staten bijeen to roepen en ze te he.
wegcn bet voorstel der D~uitsche re.
geerinrg te aanvaatrden. D~e wijze en
het gevolg van de oplossing der
kwetstie vano de contribution en de
requisitii~n doen tegelijkertijd recht
san de eischen van den overwinnaar
en ano de drangkracht van het land
en sijne wetgoving en ze brengen in
zijue moeilijke economnische verbou
dingen een dring~endl oodzakelijke
orde.

Oorlogsk~roniek.

9 Oct. Antwerpen gevallen; nog
enkele forten ziju in handeo van de
Belgisch-ElngSelche troepen. IHe boarfd.
macht van de B~elglech-Engelche
troepen verlaat de stad san de
Wettai~de. De bruggen over de Schel.
de last men springen. De uittocht
van de Belgische bevolking naar Ne
derland dourt voort.
Op bet Ooetelijk oorlogreterrein be-
setten de Russen wederom Lyck in
Ooet-Pruisen.
De Russen worden door de Ooe.
tenrijksche troepen nit de Karpaten
teruggedrongen; de Uszok-pas van
vijanden gazuiverd.
10 Oct. De gebeele vesting Ant-


O)tra-


banda.


cAfraba Enero 5 de 1915.


c~mba Enero 5 de 1915.


3--1


(a lbrtrek t


p Kapl~eil IAanemoIt


near


-C


Masracaibo
Ams~terdam

Maracaibo
New-York

Me srenibo
Mardeatbo


Jan.
,,

,
,
,,


NewYork
New-York

Da Guatyra
Maracalbo
Npw York

New-York
Solon
GI~nova


as Morris
NCritaaren
A Johanson
8 8 Morris
Furst
A Johanson
GW G oodmgn


Zulia
Pr der Nederl
Merida
MreridaemV
Zulia
Caracas
C aracas
Maiho


la Jan
27 ,


16 Jan
27 ,,


Barcelona
Col6n


c ~brblere


Legasps
savPoia


~s ada DH
Nereida H
cacele n
Rosa Mdaria B


,
,,


heaQ Corp
Marusenibo
Aruba


Jan
,,
"
,,
,,


Margarita
Araba

V. de Coro
P'to Cabbello


Sil~de H
Cioco Herm. C
RosrrMria H.
Yirginivia H
Maracaibo V


.S blonette


/ "Pittsburgh Perfect"
SWire Fencing is~est all through.
THE. BEST btbmer ul-cuh ~be PM lor
WgtE Ce old tune iron were b a th Assdeca

MPS1ayWirm and ne Wiresareectri~caly~d~
M1 ~ ~ ~ ~ -- -----~LC Y CLLD
~o~u-~rb*r.n rn -a
Exclsiv Agent orm t uDutcPI h w. b


krLas perona fl cae falta de 1 Y
hallabrrbran a en la Emu trlsrIiL\u decot
uirr lenbqa~dr~ salu. Levanurci
reaUldd unC gran tOUnico:
,,En I mi pr*ctica he obteIdosielclsun~e la n acior ethnic de lo h-


pfoefa, ito on l errdminentemente nu

toraidel aeitee del higadiso, de b


H.AV~N.IIEU ~WS*


VAN~1 JN. 30 JAN.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs