Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00095
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 21, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00095
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
----'- I_~~_ __ ._~__ --


F~itBladverchijt elen aterag.Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementeprijs voor Cuiagao, B~ona~ire, Aruba UEU A I LDS rj iaonmn af.2-p rsln
11. 2 moetwnsh vor itbeali npPdrem~ng.r-T~~~i OGRlt e OR d11 Hi tra~t e Pa l ugarnan foi C'uragao, Bonaire. Aruba, St. Mar.
Yoor het Buitenland per jaar fl. 1).-- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa an a
Afzonderlijke nummuers fl. 0.15i. Outd No. 228. Nieuw No. 4. Go numero sol ti. 0.15.
IPrija der Advertentiik van 1.-' rebels f. 0.50; voor e~l. Anuncio di 1 te 7 regel f 0.50 cada regel map
ken reel meer 711 ets. VVaterkant, O3vermlijde. 7% cts.


E:. C. Baron Sweerts de Landae Wy-
borgb, Commissiaris der Koningin
in Zuid-Holland.
Hi. W. JT. E. Baron Taets v. Ame-
rongen, Opperkamerbeer van H., M.
de K~oningln.
p. W.~ W~eber, Kiolonel Comman-
cdant van het Reg. Gren. en JagferI.
Omtrent de werkzaamheden van
princes JTuliana bij het vervaardi-
gen der hougluetjes wordt noggemeld:
Al spelende wonder bet maken der
beidlebougluetjes word door de Priuses
zelf bedacht voor de arme menechen
in West -Indiia eenige bloomstukjes
i. PI. ddetefongi beeft toen san
elk van 24 opgegeven adreseen zulk
een bloematukje door de Prinsees ge-
maskt doen senden als bijdrage tot
verkoop ten behoeve van het goede
idock
Na-ar boricht wordt ziju op H~et Loo
de Iaatste degen alle handen druk
aun het werk om heide-bouquet~jes
voo~r Arubah, Bonaire en Curagan te
vervaardig~en, die op Koningionedag
toegelijk met die der padvinders en
meisjeagazellen door bet geheele land
verktocht zullen worden.
[Ie Koniggin bindt, vol toewijding,
zslf aanhoudend mede, terwijl al 't
work wonder bet persoonlijk toezicht
van Hi. M. pleated beeft. In de vesti.
bule van bet Paleia ziju twee lan e
to fels opgfeslagen, wear de bloeien e
hleideb~ossen hgFgen opgfetast, terwfijl
eenvriif en twsintigtal holdames on le.
deuo van beti vrouuwelrljk personeel De-
zsig ziju de bouquetjes to schikken,
waaraan ookr de kleine Prinees spe-
lend 11u on dabn haar jongfe krachten
oefeotl.
Met g~eestdrift en ijvor wordt deze
arbe~id verrich~t.

,,H~et Vaderland."

On tlet ,6Ke W~eekid. C)rgaan van
nummer van ,Neerlandia' vonden
wij de volgende circulaire


In sansluitingr fan de in dagbladen
verachenen oproepingen, ultgfegaan
van de VTereeniging: ,,Coast en WVest"
en het ,,Alg. Ned. Vierbond", tot het
b~ijeenbrengecn van gelden ter lenigfing
van den nood, die in onze kolonie
Curagao geleden wordt, komen on-
dergeteekenden tot u om ook awe
hulp in to roepen.
Hoe zwaar onze door de natuur
zoo zeer misdeelde eilanden Bonaire
en Aruba geteieterd worden, nu de
reffen zoo lang~ is uitgebleven en alle
middelen van bestaan zij o te niet
gregaan, nu de ooget is mislukt, de
'dieren sterven, de. bodem een dorre
woestem]j is geworden, nu scheurbuik
en dyeenterie beginnen te beeracheu -
mnen beeftl het in de couranton kun.
nen lezen. En dat deze berichten niet

kroelen, a~arden on veulens goed
docuvoed een luxe, een ,,El Iora-
do" is St. Martin I
In zlekte leert men eerst de gezoud-
beid waardeeren, en zoo leert Cura-
g~ao one wat g~roen, en water, en
vruchtbaarhieid beteekent, ze verdie-
nen een hartgrondig .,1)eo gratias".
Een rijtoertje door St. Martin over
Hollandsch en Fransch groudgebied
is een waar genot. Eventjes buiten I
de stad krijgt de wegf een Hollatndsch
sanzien -een smalle landweg tus-
srchen twee waterojes, waarover een
net bruggvetje, uinet zoo als men in
Holland dat kan santreffen.
Met een beetje fantasie noemt men
de watertges sooveel ale singels en de
eask is ,,im reined" maar..... soo nu
en dan neusje dicht van wege de.....
doch de oogen vooredurend goed de
kost geg~even alejeblieft, het is de
moeite waard.
Hol kleppen de paardenhoeven over
bet houten brug~getje, glooiend kron-
kelt zich de weg, en tusseben 't groe-
ne geboomte op de heuvelen hggfen
buizen en buiejee vrfendelijk veracho.


iooals reeds g emeld, is men op
Het ILoo dag en nacht; bezig hei-
bl emboudquetjes te vervaardiglen, qu

gin adg, tende \de -e van de n od
lidede Npd ~etI~ HI het an
den tde verkoo en. Natnuu*j is 11'
miet oen ijk, ilfop ~e oo a~e
bouquetjes worden gemaakt, dear-
om wor n en oo lers atrvadarb
de ILoobouqluetjee gretige koopers
zullen vmnden, worden deze eerlijk
verdeeld. Natuurlijk sullen ze voor
hoogfer priia worden omgezet dan
die doooor and re handenmve aardi en
word geestdriftig voldaan nann den
opr 1 t orn zich met den verkoop
te beas en,
Voor een heidebloemfeest op Zorg-
vlien dlieeft zich een eere-cormtBdeo ue ep r re
een kamp opalaan, daar sal door
'n vriendelijk aanbod van kol. Weber
de muzliek van de g~renadiers en ja-
gers zich dloen hooren, terwfiji ie
aideehagf zaugh vn deo derofficieri'sin
deelig vanbet renader,,eg mn
,,D~oor eendracht bloeiend" eeeige
zangulummers1 tden eh ore sal breal
genq, aear zl de ar ilrie enrouase
rijden, en daar zullen -last not
leaft cenige dflames nk~l Loo bon-
q~uet es ten verkoop sanbieden
Ye on werkten samen om het Zor~-
vlietfeest te doen slag~en. Mlr. G~oe-
koop stood zijn terrain af, de com*
mandant van int leger zorgde voor
veldtenten, terwijl bet geheel staat
wonder de bescherming van bet vol-
gend eere-comit~:
Jh.V. E. A. IBoreel, Hlolmaar-
charlk n oc oud finistner van Ko-
loniia.
Jr. B. Van der Houve van G~orlt,
Secr. Gen. van K~olomein. ,
W. A. Baron ran Ittersum. TRamer-
heer i. b. d. van H. M. de Kioningn.
Jhr. Jr. O). de Jong~ van B~eek on
Docnk, oudCGouverneur van Curacgao.
Jhr. M ir. Dr. A. Hi. Van K~aroebeek,
B~urgemeester van 's Hage.
Jrhr. E~. Van Loon.
Wt. A. T.. lie Meester, Lt. Geniernal,
Clomm. vanI het Veldleg~er.
D). J. G~. J. Baron Van Pa~llandt v.
Daygnre~ll, Jiagermeester van H. 3.
de Kioningin.
Jhr. W~. T. Hi. Van de Poll, Opper-
Schenker van H. M. de K~oningln.
W l.Pop, Kolonel C'omm. van
het 2de Reg;. Veld-art.
A. E1 Ro~est v. Limburg, Gen. maj.
Cormmandant der le Divisie.
M. B. Rtost van Touningen, Gep.
Lt.-Generaal O. i. leger,
J. E. N. Baron ,Sirtema van G~ro-
vestins, Grootmeester van het buis
van 1. M. de Koningin.
St. Martin is een mool eiland. M~iaar
daarmee is alles niet gezegd. Miool
eo leelijk ziju wooden rekbaar als
elsatiek en verauderlijk als een ca-
meleon, kleur en intensiteit verwis.
selen naar een leders subjectieve op-
vatting; somes noemt de een leelijk,
wat de andere mool vindt.
SEene nadere verklaring is due niets
to veel.
Jk noem St~. Martin mooi, omdat
het...... groen is, waterrijk en vrucht.
baar.
Kom je zoo kereverach uit Hlolland
met at a vette welden en vet vee, dan
zeg je na St. Martin doorkruiet te
hebben van Oost tot West ,,ook
niet veel bijzonders bler !" Maar na
ze venj arly verblijf op Curagao met
zijn eeuwige droogte, sta je verbaasd
over z66veel groen, z66veel water,
z66veel vruchtbaarheid. lederen dag
verach gras voor je pcaard,, diepe
putted met water voor suipende


overdreven wren, blijkt wel ult het
door den Gouverneur van de kolonie
Curaqao op een desbetreffende vraag
van Z. Exc. den Minister van Kolo.
nln iageeeinde autwoord : ,,de armoe.
de op Bonaire en Aruba is zeer groot.
O~ok in de buit~endistrikten van Cu-
ragao ziju veel behooftigen. Een in.
zamehiog is zeer gewfenscht.
ILaat het Nederlandsche volk hiier
helpen. Moge het toonen zijo deernis
in daden to ku~uen omzettrn. I~ade-
lijke bulp, geld om er levenemidde-
len voor to verachaffe?, is bier noo-
dig. E:lke hijdrage zal dankbaar wor-
dH. aa j oT ingin gmng ons hierin
voor. Behave Hare reeds in de vori-
ge meand naar de Rolonie gezouden
gift van f 1000, schonk H. MI. aan
de Groep Nederlandeche Antillen vao
bet Alg. Nederl. Verbond reeds we
derom f 500 voor dlit doel, terwi~jl
H. .M. de Koningfin-Moeder volgdo
met een even groote gift, en Z K. H.
de P'rins der Nederlandea Aan de
Groep Ned. Antillen een gift van f 200
toesond.
W7aar ons Koninklijk Huis zoo
voorg~aat, mag Nederland niet ach-
terblijven. Veel sal no~odig zijo om de
ellende, die daarginlds door onze
stamgfenooten geleden wordt, te ver-
zachten.
Het Kantoor van bet Alg. Neder-
landsch Verbond, Wijustraat 81,
Doardrecht, en het Bureau van de
Vereeniging ,Oost onl WZest", Beul-
streat IT, IOn EmIag, lJno er~eld de
giften in ontvangst te nemen.
rMogren zij in ruime mate vioelen.
Het b"estuulr van de Groep Nced. An.
tiller van het Alg. Ned. V~erbond te
Willemstad zal in overleg met den
Gouverneur van Curagao voor de
juiete verdeeling der ingekomen gel.
den zorgen.
DBe o dm kot oleni fng van den

Yoor de VT~ereeniging 00st en W~st:
Mn. A. V-AN GENNEP, Voorzitter.
A. B. J. PHAKKEN, Ondervoorzitter '
E. VAN AsREN, SOcretaris*
A. A. C. HARTINo, Penuingmeester.
Houlatreat 17, Den Hasg.
Yoor hel Algem~een Nederlandsch Yerbon~.
Da. HI. J. KIEWIET DE JONG~E
Alg. Voorzi tter '
MEJ. E~. BAELDE,
Alg. Ondervoorzitater.
N.LT J. OELFsEMA '
Alg. Secr. Penningmeester.
KaRpt. J. A. SmNsasER Jn.,
Prof. D~r. J. BOEKE,
VertegenwoordigerR voor de G~roelp Ned.
Antillen vani het A. N. v.
Zoeterwoudsche Singel 8b, Leiden*
Secretaris van bet Comit4.

len. Koelen met groote ketens sann
hun hoorene, paarden door veulen-
tjes ~gevolgd, geiten en schapen, het
is allea zoo eebt landelijk, zoo geheel
auders ale to Curagao. Niets van die
eentoonige dorre vlakte met; hear
armaalige dividivi-boomen. Ik be-
grijp hoe die aude Poodt eens dichtte:
,, oe genoegljk rol bet ~even,
,,Van den vromen landman heen.
Maar B#n ding, en dat is een groot
kruis, die booge, booge bergSen met
hun sterke hellingen, bezaaid met
steenen, om van te rillen. De ,,Ceroe
Grandi" te Curageo is daar niete bij.
Op punt van de wegen goed ma.
ken voor ruiter on voetganger moet
men maar niet te veel op de zuinig-
heid letten, want het is beter een
dubbelt~je minder ~op~ zak te hebben,
dan zijn nek to brekren. Zeker men
beeft reeds veel gods in die rich-
ting gedaan, maar bet publiek is er
mee gebsat, dat bet werk wordt vol-
tooid en niet halverwege ougedaan
gelaten. Op desen buidigen dag blijft
het opetijgen on meer nog bet neer.


In No. 47 v de Day bD L~ St
ged st kvane hy,.
We are nase or.v some of the folks
at gipo' Hay g tt Ios sbt
f thin onlaims ttlo On c~e re
School. This we have no intention
of doing; but we must remind our
friends of the Ba that God hel a
him who hel a himself. We therefore
advise them pto lose no time in for.
tine laddeput tion of hal amd hnno y
themselves ia readiness to a pear
before the School C~ommission as
soon as information reaches them
of the day appointed for a meeting.
If aso~rkesman is re uired, the ser
vices pfone can be squ lied gratis
at this office at the pppoper time.
WTe have'nt thle least doubt that
your two local councillors will do
'Tustice to y'our representating and
fight the matter at Cunraqao. The
matter has already been mooted
but juste at this t me, when there
is at Cura so a ver~ stron ifeelio
in favor of evenia~ i~gn bag half o rP
Openbare Onderwi eth area-
propriation recently made to Bij
condere Schools, the auvil is there
and the iron white bot, therefore
,do not delay but come "
Of die uproup van detn Redactsur
succes sal hebben, weten wij niet,
maar een onderachrift mag niet ont-
brekxen.
Simpson's Bay is een kleine strook
lands met een bevolking van 263
zielen. Het zijn meestal vieschers, die
~hun waren te koop bieden in bet Hol-
landsche en Fransche gedeelte van
St. Martin.

is ove we en Ka ho iek,p tewjila
klein getaI tot de Metodistiache kerk
behoort, n.1. 194 katholiek en 69
protestant. De eerste school op Simp-
son'is Bay was een R. K. Bijzond~e-
re School. Het onderwijs word er ge-
g~even door deo heer EDnWARD DE
~lEEVER, totdat er een O eubare
School werd opgericht on er den
openbarea onderwijzer Mr. DAVIR,
waar toen ook de beer EDW~ARD DE
WEEVEn~ ziju leerlingen been zond,
zoodat de R.K(. Bijzondere School
op hield to bestaan. De reden was
de onbeduidenldheld van het plaatlje, dai
ge~en Itoee scholen kon bevolken.
Doch de bevolking, voor het mee
POndeel Kathollek, begee rde ander
onderwije, zoodat de opeubare school
verliep.
Eeret toen kwam de thans be-
staande zueterschool tot stand en
wel 8 Maart 1898. Deze school mocht
zich altijd in een bloeiend beetaan
verbsugen, ook Nu Noo. Geeen enke-
le school in heel de Kolonie heeft
zoo'n gering percentage schoolver-

dalen van den berg een groote tour
de force en ou is ledereen geen acro-
beat en derhalve is sulk een half-vol.
tooide weg voor een gewoon mensch
een groote sta-in-den-weg. Miaar op
de hoogte sangeland is de natuur
eenig-schoon. Dilep beneden je liggen
de buizen, binnen ]e blikken 't lande.
lijk Simpsonebay ompeven door wa-
ter, aan de verre grezichteeindler Ma.
rigot, achter je Philipsburg en ron.
domme de blauwe zee; inderdaad een
verrukkrelijk schouwspel I
Niet allen ziju even gevoelig voor
natuarachoon, mear sulk een ,,pano-
rama" is te treffend, touni~que, vooral
gezien een eerate keer. Wat verras-
send I wat schilderachtig I wat over-
heerli k HCaltl I el ik tegen mijo
peBar, last je b~ssg~enieten en doe
niet als een ezel; ji) bent op St. Mar.
tin geborea, maar voor mi) is dat
allee nog mieuw en ongesien.
En natuurlijk als redelijk mensch
ega je vergelijkingen maken en denk
]e terug aan hetgeen je verliet.
De buitenplaats ,,Willebrord" was
mij bet beate bekend to midden van


zuim. Natuurlijk is het~ getal kinde-
ren gering en wisselt veelal tusseben
60 eni 80. Maar dat ziju ook soo.
wat al de schoolgaande k~inderen,
die op Simpson's bay to vinden zijn.
Niet alleen de Katholiieke, maar ookr
de Mlethodistische kinderen worden
door hun ouders naar dese school
gezonden. Dit jaar bevat de school
631leerlingen, waarvaln 53 Katholiek
en tien Methodist.
De Day byv Day kan du seleebts de
tolk zijn van hoogatene een paar
andoredenkenden, die voor hun kin-
deren ander onderwija verlangen, wat
hMagodr iegntmen toch wel was
Ite ver, als men nu ook een tweede
school voor die paar kinderen eisebt.
Het verleden toch beeft reed ge-
leerd, das twee echolen op dit kleine
plaateje iet; hunnen beetaau.
En de K~atholieke school voldoet
aan den eisch niet all4Ano van de
Katholieken, maar ook voor het
grootste gedeelte der 69 Methodie
ten; wat blijkt uit het gotal Metho-
distiecheksoideren, die geregeld bij de
Zusters op school gaan.
Ten lotte: Zoo er werkeli k soder
ouderwijel voor teen paar ePthodia.
tische kinderen verlangd wordt, krun
nen die kinderen op eenigen afetand
van Simpsorn's ba 't is nog geen
kwartier ver, name ijk te Cole.bay een
openbsreachool besoeken. Een tweede
school voor Simpson's bay to was.
gen mag dus wel genuem worden:
ren ouredelijkeelch

St. Euetatius 8 Sept.
In het St. Martijneche miniartuur-
weekblm tteo ,p he~tb t'iel la wamert
ean echter de inhoud niet altijd cor
respondeert, wordt de rubriek ,,Bo-
venwindsche Stemmen" sangeheald,
en met een euphemistiochen term tot
vieierij veroordeeld.
Als eenig bewife dearvoor moet
dienen een artikel van den corree.
pendent van Saba, waarin het 44n-
gezaghebberesysteem voor de drie bo.
veDWindeehe eilanden wordt veroor-
deeld. En hoewel dat artikel gestaard
wordt door allessins heldere en door.
elaande bewijzen, dent de ,,Day by
Day"-schrijver met een pear groot.
ache, doch holklinkende, niete betee-
kenende uitroepep de argumenten
ontzenuwd te he j~n.
Ik dacht aanatoods aan een kolos-
sale bulhond, die door een klein kref-
hondje wordt aangeblatt, doch on.
gestoord ziju gang gaat. Dat de
I,,Day by Diay"-man niet ingenomen
Iziju zou met genoemd artikel, had
ik wel verwacht; daar hij zelf eeni-
gen tijd geleden het 46n-g5ezagheb-
'erseysteem in zijn magere kolomme-

de knoeken, Rif, Porto-Marie" ,,8e-
bastian", ,,Jan K~ok" etc. allen te
amen vormende 64n groote ,,Moo-
kerhei" en hier is alles levend groen
,op sarde en levengevende wolken in
de lucht. Enin het een volgt het
andere.
Hoe dikwijls sat ik nist op Wille-
brord te turen near de lucht, hoe
zwart rolden de wolken san, maar ze
ilngen even zwart voorblj; en op St.
;Sartin kan some onverwacht d'e re-
en~ neerkrleteen, dat je ale een rasen.
erondloopt om jalousie en ven-
sterate sluiten en kort dearop schijot
de son weer gliosterend in de dukees
de droppelen aan bloem en blad.
Voor een inboorling van St. Martin
mag dat alles beel gewoon echijnen,
na een verblif van meerdere jaren op
Curagao eetmen de groote gaven
G~ode leerea weardeeren.
Dat 't volk hier in't algemeen finan-
tieel beter staat dan op C'uragno sal
een leder wel uit bet bovenstaande
kunnen concludeeren. De armen agon
hier niet zoo legio ale in Curag~ao,
alhoewel do handel niet soo altge.


No. 1499


Zaterdag 21 Septemlber


IS IS.


20ste Jaargang.


ICO E


DI


CUR AC AO


W EEKEBLAD


7008


DIE CURAGAO80HI IEILANDIH
G~een St. Maurtijoer zal van Phil ps-
burg praten, wel van de toton en ~t
heeft hij gemeen met de Curagaoe8
unar, die ook nooit ,,Willematad" in
ziju mond beeft maar,,Paunda".
In het begin kw~am mij dat woordje
townl wel wat blufferig voor. Mlaar
sedert ik g~elezen beb in Webster, dat
town evengfoed kon beteekenen een
verzamelingf van 20 (zegge twintig)
buizen als van 2000, beb ik or vrede
mee. Op zoo'n m~amer maig je wel
van de gr~oote town te St. Martin spre-
ken, als je bet dan maar goed ver-
knHart.
Wat nu eigenlijk de town hier is ?
Met een Curagaosche knoek kran je
het nist vergelijken, daar is onze
town to root en te mooi voor.
Een dorpje m~a je het ook al niet
noemen. En on 't gelijk to stellen met
Otrabanda is belachelijk. En toch
heeft het van alles wat.
Van bet landelijke beeft bet be
houden de onbe~strate wegen; alles
zand, zand van begin tot bet eind.
OF dat, nu g~edasn is uit. hygfii~isch
oogpunt, of wel ult zuinigheideprin-
ciep, of om de eigenaardige geogra-


- (pla~ats hij is opgetredenr, had mooten af-
et trrde~n.
Arltikel 20
D~e Berstuurlsleden worden gekozenl ult
r, Iant~oll g rdoor irnddel rian ugeslotoen
r--1rchlt van drie Canndidaten opgemraskt
doo~r Ilt Bestuur
0. Ar~tikel 21
e. De~ function van de leden van het Bestuar
w~orden door hen self onderling; verdeeld.
,t~4 VI
0 van de vergaderingen
Artikel 22
D~e vetrgaderingen ziju 6f wel Beatuuar-
eI verg~atering, 6f wel Algemneene Vergarderingp
i rikel 23
eu D~e Bestuarvergadering. g~evormd door
de leden van het Bestuur, opgenoemd in
el i a., Iseeftpdlaateal notuns tweeneal
tembler.
n Artiksel 24
-Butt~neffngee Bostunralvergadeinernge
wor'den iljeengeroepen op verzeoek van mnin-
.- Htemr twece Bestuureleden
t Artlkel 2;5.
1)e p Ige!llnvenc \;crgardering, gevormd door
de teden van het H~eatuur samen mnet de
e ledlen, opgenoemd in & IV, heeft elke twee
I- Jaar plaats, of zoo dikwija de meerder-
r hleid van het Bestaur of der leden sulkis
I- noodig oordeelt.
Artikel 26*
De Algemeene Vergadering, ter verklrezing
t man< eepLest urelid, heeft plants in de
Artikel 27.
De Algelneene vergadlering wordt bile~en-
t @epe ytp tCirculaitrem ag Iktkl~ a ter
Artikel 28
D~e plaatH van bijeenkomat voor de Al-
gerueene Vergadering sal ddor hlet Be-
stuur telkenn worden aangewezen.
Artikel 29
Elk lid kian in de Alg~emeene Vergade-
ring vooratellen doen, die hem ge~enachrt
Svoor~komen!I. Het Bestuar neemt deze voor-
fitellen, mits zij blijven blunln de perken
van het doel van het Foods en Tan de
lStatuten, In overwveging, brengt ze in de
eerstvolgende Bestuurevergadering ter ta-
fel oml b~ehandeld te worden.
Arttkel 30
Deo jaarliklsch~ Rekening en Verantw~oor-
ding~ van hlet behleer van het Fondekapl.
teal en vanl de uitgekeerde gelden wordt
doorgodeedkPermingmeest~r uge iend eun en
worpen in de Bleatuursvergadering te hou-
den in de mnanud September.
Artikel 31
In de Bestauurevergadering te houden in
de mlaand Afaart wordt bealist over de
wijee van verdeeling der jaarlijksche yente,
contributierr, enx, overeenkomettg 8I II

Algemsene Bapalingen
Artikel 32
Bij stemmillng overvoorat~ellen in de Ble-
utunravergadering, wordt, in geval de stem
men taken, een tweedy wrife stemming ge-
houden
W~anneer ook ddn de stemmen staken,
wordt het vooratel geacht niet to sl~jn
aangeomen Artlkel 33
Wauneer bi) v'erklezing van een B~eetuurv-
lid in de Algemeene Verga~dering twee
Caudidaten een gelijk aantal stemmen op
zich vereenigen, wYordt de oridate in jaren
deer twee~ Candidaten asi gekozen ver-
aardArtikel :IA

n8Eia Seshjaduorto- We a igede- one 't
u1Lag niet genomnen worden da~n door een
Iluiteng~ewone Algemeene VJergadering met
ruinstens drie vierden der altgebrachte
stemmen. Dit beelult as d1ee IdlB, st -
vergaderingf door vier ledlen van het Be-
stuaris bekrachtigd

Blj outbindling vanl het Fonds wvordt
door de sanwezige leden een comissie van
liquidatie boemd, die het resteerend Fonds-
kapitaal verdeelt ouder de Corporaties,
genoernd in S 1, art 2 volgena den norma,
vastgestteld in art 7
VIHI
WljziginJ der Statuten.
Artikel 36

Het vor 1stnee th t zukns noo ig or
deelt, Zulke wvijzigingen moeten door het
Bestaur g~enomen wordenmet minatene Vier

doet meer denken san een rij yriqu-
delijke laudhuisjes dan wel Ran een
stad, dsarvoor is er to veel g~roen, to
veel variatie en te veel..... vlaggen.
stoikken.
Heaat aanieder balkon, zie je zoo'n
reuzenatok als vastgespijkerde echild-
wacht staan.


Merkwaardige gebouwen sal je hier
natuurlijk niet vmnden, maar toeb wal
een bewija dat spreekt van de knost
sin van onzen Doorrluchtigen Bisechop.
Nog altijd siert de Rt. K. Kerk de po-
lychromie door zijne handed uttge-
vroerdl.
Bet st~raatleven is hier rustigfer nog
dan mn Curacgao, want niet alleen is
bet gfetal towonerA germnger, mear
ook is de volksaard hier meer fleg.
m3atiek. Het Bovcenwindsch karakter
is niet zoo levensluatig als het Be.
nedenwindsche. Hier gebruikt men
minder gebaren om wit to drukken,
wat men wil. Hier is bet volkr niet
zoo ,,cajente gelijk men in Curagan
zegt. I80% OOD ,,81171ght" is de zask
afgfehandeld.

A9. K~.


breid is, noch de winkeletand, noch
het haveubedrijf.
Bet manyolk gaat veelal naar San-
to Domingo of n~ear de States en het
vrouwrolk, dat achterbleef, vindtover
het algemeenl wel zij u dagelijkIsch
brood. Mlaar toch. vraag ik, zou
ook voor St. Martin geen boeden-
industrie m~ogelijk wezen' ? I er w~el
eens ooit iets gedaan in die richting?
Zout en katoen mogen al wa;.t ver-
diensten opleveren, macr de cogst is
s~eer precair. D~it ter illustratie. Hlet
2e kwartaal 1911 bracht op aan
uitvoer voor zout f 6i45,542 en het
2e kwfartaal van dit jaar slechts
f 58,75. D~e vlechterij kan een aoortdu-
rende bron van inkomsten ziju. Jaar
men mi) mededeelde, ha~d men ook
hier een stroovlechtster verwacht, 't
volk rekende er al OPB~op, m Dieaar bet is
nooit verwezenlijkt. Wao it7
Enfin, beter laat dan Dooit. Zuster
Anna. ziet gij nog niets komen ?
In een eigenaard ige positive op finan-
tieel gebied verkeert hier de ambte
near. Om de eenvoudige reden, dat
het trak temen t een zeker bedrag I
puiden aen centen bedreast en de St.1


phische ligging van het eiland, ik
weet het niet; maar wel weet ik, dat
het lastig is, waar 't zand zoo dik er
op ligt, dat bet veel stof in de bui.
zen most jagen, veel modder moet
veroorzaken in den regentijd en aan
de town een wegi in pleats van straat
bezorgt al heeten ze dan ook~ Front.
street en Hackst~reet.
(Maar 66k dat is volgens Webster
go~ed te praten, doch earst in zijo
mneer gewijzigde beteekenis.)
Gok hier, ale overal elders, ligt over
het stadjo het Hollandsch cachet van
zindelijkbeid en goed onderhoud. Ver
g~elijk bet eens met MarigSot, de frAn.
sche pleats op bet andere gedeelte
van het eiland ? Wat een verachil i
Hier alles netjes in de vert en dear
een verwaarlooede boel. Eco goede
vriend wees mij eene 't postkantoor,
maar bet had meer weg van een
pakhuiekelder dan ,,'Bureau des Poe.
tes" en zoo is het met audere of?-
cieele gebouwfen en zoo met de mees.
te buizen der particulieren. Ze sijo
niet onderhouden.
Neen, dan geeft onze town een heel
wat vriendelijker anaden. HetgIeheel


Alartijnsche leverancier met doELars en
sonsP recent,
De werk man-van-h ier weet dat
blikelagfers gooed en is dus uiet. tevre.
den met een Curagaosch loon; hij
vriangt een dollar, wraar ziju college
op Curagao sEIchts 8een guiden rekent,
en z66 de wvickelier en bakker etc.
et-c. Het is licht te begrijpen, dant men
bij voorkeur ziju inkoopen en brros
doet op Curaqao (een mnaand-pro iide
te gelijk.) Maar niet iedereen kan
da~t doen en vanda~ar dat er mneer.
malen eeklaagd w~ordt over het dure
leven ell het is nog nl duidelijk;, dat
vooral de mindere ambtenaar bet
meeste er wonder lijdt. Mlaar toch
beeracht er wonder hon een opgeruimde
vroolijke geest~, althans wonder ben die
ik meer van nabij heb leeren kenuen.
En de koningrinneday heeft mij ge-
leerd, dat niet alleen de Hollandsch
sprekende, maar ook de Engelch.
sprekende ooderdanen op St. Martin
een oprechte liefde koesteren voor
if. MI. The Queen. ,,God save the
Queen" komt er hier even enthou.
slastisch uit als elders ,,Biba la
reina l" +***


tjee verdedigad beeft. Doch liever had dult aan k~atoen groeien, vooral
ik gezien, dat bij de bovenwvindsche daar er eeli zoo groote opperylakte
correspondentie over deze stof eens beplant is. Dit droge jaar heeft mij
outleed en de bewijen dsascin opge- tot de ondervindin~g gebracht, dlat
nomen, eens een voor een weerlegci de katoenplant eeni teer dlankibanr
had. Hij doet precies betzelfde als product is. Mlen behloeft er den bo-
iemand, die terecht geweaen words, dem miet voor te bemerten, vo~rdert
doch zich niet te verdedigen weet, woing~ arbeid met planten, kan het
ean toc maar s ijfo~g blijft door- Inogal lang volbouden met dlroog
gaanen kaad or ten h~atelijk- weer, en revert in gunstige omatau-
beden gast verkoopen. Hij slit zijo dighedlen een flinke hoieveelheid ka.
magere weerlegging met de woiordeo toen op. Dit jaar is reeds tamelijk
,,de grootech klinkende nasm van ongunstig te noemen en toch v-er'
Gezagh~ebber, die ets beteekient. !klaarden mij sommige! planters, dat
Ik zou ook van dat gesch~riji kun. ze nog wel denken het besteede ar.
nen zeggen ,,Grootechklinkende woor- beidsloon er uiit to slnaan.
den van Day by Day~ die niets to H-et gebrek asn f ams en sweet po
beteekenen hebben." tatoes oret zich dit Jaarr danagic ge-
Vergiesen we ons niet, dan werd voelen op Sjt. Eaustatius. 't Is to ho-
vroeger de bezuiniging tot~ een der pen. diat men door sch~ade wije wvorlt,
hoofdbewijzen voor het een-gvezaq~ (!n dat men een volgentd jaar, van-
hebberseysteem, door ,,Day by 1)ay necer de va ~lvischma rd ers w~eer te-
aang-ehaald. I~k stood daarom niet rugkomen omn dio artike~len op te
welnig verwonderd te zien, dlat~ on- koopen, door ruimner nar;planiting e~n
lang~s door dienzelfden voorstander dlubbel zoo grooten voorrand heeft,
van bezuiumgmg het voorstel geop- opdat men tiink kunne verkoopen
perd werd tot oprichting van een en toch nogr gencegi overhoudt voor
tweede school op het ktleine Simp- de. consumpntie decr eivren bevolkinw,
son's bay to St~. Martin. Da,~t betee. IDit muaal hield mnen zoo good ale
kent zoroveel als een voorstel toit niets over en meetl dus alles met t
oprichtin# der 8ste ,,zeg-geachtste.vehrool"~ duur weldl koo~pen watt me~n in deD
op St. Martin, dat niet meejr manag mond steekt. Onlze vooroudlers wis.
heeten dan een fatsoenlijk hollanidech ten zulks wat p~ractischer te overleg'
dorp. De ,,D~ay by Dayv" schrijver gen, vaudaar bet oude spree woord
mag Hiolland doorkruisen van Noord ,,Kleed je niet ult, voordant je naar
tot Zuid en van Oost tot WTest, ner- bed gaat."
gena sal hij sulk een luxe op gebied Sb 92
van scholen outmoeten als op St.i 9b ep em >er 198
Martin. Het goat toch waarlijk niet Het is lets bevreemdenfs, lets wat
aan in een noodlijdende kolouie meer trourig eestemt, dait, te~r wcijl bet unr
luxe to gaan vertoonen dan inl het van afraart der D~readuought nadert
moederland zelf. Ik maak mij dan me enkerels bet hergrpad ziet
ook sterk, dat bij ziju voorstel wel afkomben hollend en dravend met
zal hunnen opzouteo, totdat St. vatten aarda >elen op hun hoofd ,
~lriD een giileast even, Iltom die to verschepen unar C~uragao. '
we er hoopen goud sien gelijk than Het is iete treurigsy, iets wat wijzen -
hoopen zout* moet op schaarste van dit artikel,
Het koninginne-feest op St. Etu op stopped van een bron van lo-
statius behoort weer tot het verle- k ~~t Enl datl is feitelijk zo .
dene. Jk waag mij san geon7 be- D~oor de groote droogte, een zo~-
schirijYing daarvan, ofechoon er toch dauige als muen inl ween tijderrn meer
wel wat aar~digs over te ver~tellen b~eleefd heeft, staart alles to kwrijnen,
valt. Doch wvanneer ik alles moet kanii bijna geen aardaippel meer ge-
vertellen, dan kom ik ten laogen les- rooid w~orden, en bet wFeinige dat
to nann de rubriek ,,prijazwemmre;." ann de markt wordt gbrahtljh arlleen
E~n watdat betreftliiever ,,Schwa~min e duur verkoebht wordetn. VZ~fdollar
druiber. Ik heb daarbyj te veel,,eo wordt thans yo~ur blet vat ge~rmaigl
haut n~glig4" gezien, en dear kan wat den aardappel eeni weel le-ar-
ik nog altijd maar miet togen, of- tikel maakt. allecu te fenieten door
school ik het toch nog dagpelijk~s deo meergegoode.
zien most op St. Eustatius. We le- Zoo doorgasulde, zal op Saba lets
ven wel is waaer in de bondedagen, bek~end wvorden, wrat op Salba een
doch ook in den warmen tijil me~et onbekende was, de armoede. Wtaut
een mensch ziju prestige zien hoog ofschoon zeer veel bewoners leven
to houden. van de dollar inl Amerika gemau~kt~,
Sister bereikte ous bet~ bericht, dat teert toch ook een niet onbelang. f
het HI.M. de Koningino behaagrd had rijk gedeelte alleen op de aarda -
de Ridderorde van Oranje Naesau te | eleneultuur, hoe g~ering daarop e
VetleeDOD R8D ODZ88 IGPZu~lgielie~r. vertlien~tt II OOlk IDopell ZiJfl. He 81-
Onze oprechte gelukw~ensehen aan stand daarvau zal dan oa~k raooeten
nder VANv GROL voor deze wel ve~r- uitioopen op armoede en giebrek. '
dliende underacheiding. Door een spo~n G~odink bebb~en we II. Zatterdag- l
tane holde beeft het Statliaansche nrachlt een pr~achtige regeubui gehad*
volk dien dag citing gegeven aan Eecn lichte onweerebuli, die de lucht
de blijdschap over deze waardeerin," wat door elkander schudde, ging a(
in hot moederlaud. Gfelijk men wree~lrt aad met een btui van GiO. m M.
werd MlevrouW VAN (;ROL oo~k eemi- l eder levend schepsel leefJe eu frischte
ge jaren geleden tot den ridderstand w ~eer op, zelfs de levenlo~oze rots-
verhieven. blokken gave teekenen van vroo.
We waren op St. Eastatius reeds lijkheid door van de hellin~gen danu-
een flink eind op weg om Curaeao send an huppelead neer te komen,
in droogte na te volgenl Wie lkiva.~ tot niet gerine geraar varn vo~or-
men er an en dan wat rege~nbuitjes bijgan~gers." e
over ons voorbij trekken; doch van IKunnen wij geen aardappelsa met, i
niet veel meer beteekenis dan on die Dreadnought meesturetn, dniets
one van stof te bevrijden voor eeni. a~nde~r. Thuis komnen met; uiets mag
ge uren. De katoenplant is dau ook de sichoener niet.
miet tot volle outwikkeling kunneo Dezen morgen kwaum van St. lIart~s
geraken en ver wonder de mast ge. een sloep afgmakt met 48.000 t
b~leven dit jaar. 't i~gt dus voor plantjes alot! verpak~tin 150 vaten, u
de hand, dat dezelfde opperylakte om per pakketschoener nea~r Aruba
dit jaar viet zooveel balen vallen verzondeni te worden. U'oor deo Jand- l1
zal. Reeds beefti het katoeuplukkeno bouwkundige op~ Curagano was fe
een aanvang genomen hier en daar; aanvrage gt edaan op Rabal, doc~h z
doch wanneer de tweede oogat niet goedkooper kouden ze ann boord bI
meer oplevert da ide eerste, zal dit worden verkregren van St. Ha~rthe, g
jaar niet in de sch ~uw kunnen staan E'en inonfoer vanu Saba, mnet wieD j
bij het vorige. Geluk~kig hebben we een; overoenkomet gesloten was, a
gisteren eenigfe flinke regenbuien ge br~c~ht ze cuar hier ter~ veracheping h
had, die in klaterende wateren zich op de ~Dreadrnought.
ontlastten over one eiland. Mlochten D Ieze verdienste gring~ oinzen lanld-
deze r.egenbuien de voorboden zijo bouwers de neus roorbij, weer door.... f
van ophanden zijude regens, dan de haooge k~ostenr van aan boorcl "
kan er toch nog voor een aardige beeng~en.


de blef. booklaar te amen mleer danl f 100.
bedragen, wor~den inl hun geheel hij hl
Fcunds-k~~lapitaa ger~oeg~d-
Artikel i.
Vanl het tota~al van1 het jatarlijkschl voo,
uitl ser~ing sbeatldeo ~d~ra m et 2311 (two
A genoemlde Corpora~ties, alsi volgt vel
deeld wordlen:
a Ann de Rt. Ki. Missie op Cular;ao 3(1e
Aan deni Kierkerand der Ver. Pr1ot. G~
mneente 2|10;
zAnn d~e Vereenig~ing"' Alivio del Pobre c
3|l ;n e Loge .,De Vergenloeginlg" 1 1I
Aan de Loge ,,Igualcldad 1|10.
Artikel 8-
H~et overblijvenld ti (een dierdie) getdeelt
van1 het total bedPrg, dat jaur~lijrscl
\-oor' nitkeerfug bestemd wordt, moetbe
Rteed wrordien tot liet voldoe n an andcer
takken van armleneorg, zooal;:
a het~ verschlaffen vank leedlingaian arnl
schoolg~aande kindleren1;
b hlet verschaffen vanl gereedstchap~er
sann arme fatsoenlijke werklle~den, hloeden
vledtitsters, of naalster~s, enz enx.
c e~n verdler tot andiere dlergelijkie lief
dadige doeleinden ter beoordeelingK vanl lel
Bestnur.
Artikel -t
Engieval het inl art. 8 gencemude % gedleeltt
niet of niet geheel voor dle genoemlde an
dere tarkken vanl armenzorg in dat jaal
18 aatngewend, muoet dit resteereudl ~e.
drag bij het kapitaatl van het Fo~nda ge
voejid worden.
Artikiel 10.
Het in art. 8 genoemde M gedeer~lts wordr~
jaarlijks verdleeldl in dre meand April, ov-er-
eenkomstie; de~ ]jet opgemaakt in de Be
Htuurrraa @ ader artn demana Aabart.
der Restulursleden v66r den 15iden ~aart
w\ordol n Inugearten.

Van de Leden.
Artiel 11.

H edts sl aN xdt1, ?r duro-Weldati~:Irdi hei
a Erarledecn, b uit- leden-dlonatteursH 0
ult gewonle leden.
a Eereleden zijn zt), die zieb op gebeel
Lejzondereo rvje verrlenls teijk gemaalit he
die algemleenel Vergadler~ing op voorntel
\an hlet BeRtuur' als zoodanig mtet alge.
nicene Htenniuen brenoema sujn.
b Leden-dlonateulrs zijn degenen. dlie jatar-
11jks minsitens f 10--aan hiet F'onds
nc henkLen;
c Gewvove leden zlju zij, dlie nan contri-
l~utie miust~ens f 1- s'jaars binrlragen.
d E~en gift van minatens f 1.00).-- in
znen van h doe I anome I~~desn p
ciale personen aan to wljzen, die voor
weldadighleld bijzonder in aanmerking; moe-
ten komen. echter niet tot een hooger
gezamenljik herl dan it jaarlijkeche


Yan het Btstuur,
Airtikel 18.

mT)zfn ean e rt.F miliet vann o~ijen dn-
WelEd. Heer Elias S. L. Maduro, ale Be.
stuursledlen van het in 1, art 1 genoemde
Fonds op de Eerw HrelerenD. I. Qruerido,
hi. H. J. Bosch, en A. W. ter Maant, torwayjl
het aantal der Beertunrsleden k~an ultge-
br~eid w~orden
Artikel 14
Het Becstuur sal voortaan beatanan ult
VIjf loden, n, 1.
ulft een Voo~rmitter, Onder-Voor~zttter, 8e
:retari s,P en ui ngmeester en een Com mi saris.
Ee~nf li13estuurslede n wordt gekozen uitt
Artiklet 15

>ieeveuncti lvann dn Coumlesnari~ eal sijn
lningmeestter of Secretar~ls dezen to vr-
vangaen
Artikel16
Oml de twveejaren treedtbbn Iostau~ralid
af, dlat terstond herkietsbaar is
Ar~tik~el 17
D~e BestuurAleden treden at volgens een
booster dloor he~t lot vast te stellcn
Artikel 18
Een Bestuurailid, dat sterft of bedankt,
wordt in de eerstvolgende Besqtaursverga-
lering, voorloopig; vervangen
A4rtikel 19

Hijiez i6D den uose Fbeparlen elj op
fevallen, tot Bestuuralid is gekozen, treedt
rl op het tljdetip, wtaarop> degene~, inl wiens


VAX HIET
__ 1

Stichting en doel van 't Fonds-
Artikel 1.
Hlet ,.IEli;Ln S. L. Uladuiro-WeldadligheidH-
Fonllts",-ge~stichrt up deni 3den Octobler van
Ilct jua~r 1911, door de Heeren 11. rle Leao
Laguna, I). I. Q~uertoo, A. D,. Capriles,
.J. Jesuruln, J. Weeb~er, ,I. IL Perret Gfentl,
en A. W\. ter Maat
mnet ren aanvanng kapitaal anu ongove~r
Tw'~ee Duizend G~ulden door g~enoenide Hee-
retn, zon~wel \-an aIHls iton CuraqCao ver-
tnxgndn-iH en zed rlij lhlaamu atlenw f
dlighieid in dlen runiwuten an1 vanl het word,
ast nagl~:eanch~tenis to earen vafn wijipnten dn
Curacqaouchen W~eldoener, den Wel'ld. Hieer
~las2 ti b Madiuro, o\- rledlen (,p ulralao,
Artikel 2-
Om hlet doel velrrueld in ar~t 1 to! be-
rei en, z '
A. olk jaar in le maatnd April een sout
gehisr wor~den tocegeondeo aan tde vlg~entle
Corpora~rties Izoolaug deze b~esatau ei ll
m~et armcnzorgg lbelasten zullen):
a De Rouomshtl-Ka~tholleke Mlssqie op
h~et Ellandt Curagao;
b D~e lierkeraad van de V'ereenigfe
Protestantachte Gemsente op, Curaqao;
c ~e Vereeulgring ,Ablivio del Probre" op
Curravao. '
N.B 1 et de Vereeniging,,Alivio del
Poh~re'' is bedoeld: de Vereenigingi, die zich 1
bezighoun't muet de verzorging cler armen
van do: belde Ifisralitlechle Gemeentrn ol
liet Eilanld CuIraao.
2 Btj onthindingi deter \Yereeniging ver-
valt hort godee~lte, w~at asn de .,Ahvio dlel
Pobre" tock~omt aan de: beide Israi~litifich~e
Kier~kgenootschanpo'l..
(1 De ILoges Igualdad"' on ,,D~e Ver-
genoeging" op curagao.
D~ese somt geldls moet op, deni 24sten vatn
genoemde maandc, den sterfdagf van den
docn WelEd. Heer Elias $.L, Madiuro, ver-
dcecid wocrdenl, under de armnen, welk~e naar
alc oonle in van/ 1 inloemndlenC po a ie


aS miT Tg Terdler etFnadara ~e~ru akke
vanl ai;~nnonsor ter biooordlecling va! het
8m~inurlt, word f n ter hlandl genomen.
Artikel 3.
Niemnand muay door hlet Bestuur van bet
Fonds omu redrrene van ge~loof ultgieiloten
wordenl oudecrsta~nd van hlet Fonds te
genieton.4 H

Over de Geldelijke middelen van het Fonds-
Artikrel 4.
De geldelljke mriddeleu t an het Fondcs
fallen beetaan nit:
a Eenl kapi~talI Vanl ungre--er~ Tw'e
D~uizeud G~ulden sAnI het cerate Bestnur
a orle Commisiein~e i art 1 vatn P 1 g"-
n ;enu ai tnal an Viji D~ukend Vlijf
hondlerdl uldnren aan bet eers~te Bestuar
als g~lt toeegezonden dloor de familie MCa-

c Een nadcer te kwmeeken kapitaal ult:
D~onlam~ies o con~tributies der teamn (de
art~ 11 en le), e n at legaten en schen-
kingen of wat utt anderen hloofde moelt
wordten vePrkreg~en. _
Artikel ;-
lIet Inneu der janrlijksehee contrlthutiee I
rns.dorn ltii ecll d pC- n~neg drn Pecn-
SIII
De jaarlijksehe uitkeering.
Artikel 6* i
liet b~edrag der jaarlijkseheli ulthkeering, ~
e verd!-eelen onderdte Corpo~rat~ies,genremld
nIder 4 1, art. 2, wrordlt gerormid door:
a de jaarlijkache rente van de kapita- E
en, Cenoeindf onder 5 11,. art. 4 a en1 b;
l> D~e conltr~ibuties en dlonatirs wtorden,
oolangi si) over e4n jaar bet giezamonlijk
,edrag~ varn 100- niet; to boven gaatn te(
:elijk met de rented? van hret Fonds-kapitaal
aTe rl ko~e benrl dan f 100.-- verkre-
etn in elk jatar aan dlonalties en cont~ri- \
,uties, w~ordt bij het FondH-kiapitaal g~e- "

c Legatenl en schlenkingen b~eneden die
1100.-- w-orde~1n Tettke gc e eenidaarlijk.
c le rcn on ter nitecli$ Ie tm. t
(1 Lega~tcn on schenkiingen, die gedluren- a


ElqHHRICO que la an xiza, e
m81 CO que la receta y el enfermo

que &a tOmla,--tOdOS d18tlngueR y
IIRR COmprobado que la

Os 18 HIOJOr en pureza, en perfect.

CiOR y OR resulitaclOL

ITO se conoce preparacion

alguna que goce a~e la popula-
rida de 1& EruIRn O e SCOtt,

que haya resistido tantos expers-
ImentOS y que sea la favorite cle

IOs medicos y de los entermos.

La Emulsson de Scott purifica

y OrTIquece la sangre. En su com-

pOSICI~n no entra el alcohol mi
substancia irritante alguna.

"Aercar de lat Emulsidn de Scott, con apradeb
confarmo la opinidn que antes ds, y hey declaro que
lat considero como an excelecnte msedcamnento contra
todas lasr afecciones br~onco-pulmonares de martcha
crdnica, y como tdnico reconst~itayente para Ilas per*

dades" Dr. Avelardo Rateda, BuEwnos Aires, R. A.
EXIJAS:E Bl~nIEPRK
.4 WUI.BION DE BOOTT I.rITIMA"


stemmen, en troden ~eerst dan In worklug
als de G~oedkecuring~ van den Giouver~neur
der Kolonic daarop verkregeni is.
4 ix
Overgangsbepalingen
Ar~tikeol :7
D~eze Statuten tredenl in werkingcl up ell
dagS, waarop de goodkeuringi van den
G~ouverneur deor Kolonfe dlaar~op, v-erkrcgen,
en hlet FondsR arls zedelijki lichlaant erkend is
Aldus goodgekeunrd lu de Bestaursl'ver-
g~adcring, ge~houden de~n 19donr Aug. ]1912
Voorzi tter.

secr~etarts
P. A4. E~UWE~v
Penrninlglees tcr
A. Rt. C~ARIHIES
Goedgekeurd bij Gfouverieneanents-beachlik~-
king~ van hledlen No 80):1
Willemestad, den 90 Septemiber 19,12
ne aouverneur vatn Curnan t,Ingezonden Stulkken.

St. Eustat ltus Se~t. Onl 1!12
Editor ,,Amigoe di Curac;ao,"
D~ear Sir'

The people of this islandc we~re
agrea~bly siurprisedl as t hie nlews spr~ead
on the morning of th~e 7i inst.
that bi cablelgraml ouir C Gezaglhe-
b~er had received from I.1.Te
( ueenthn p dpr cf eniht d nlA

Gezaghebber's house with music aind
dancing, offering their co~ngract~ula-
tion. Flags were fivinerr drums ben
tingf and excitemnent Irevaile~d all
day~, with noticiable good behaviour.
flsHonour galve an evenings
entertrionment, which afforlded a very
pleasant ending of thle day's exci
tement. The people all seemedto re
h~e really pleased thatt H-is Hlon~ur
had received a well mnerite~d rccog
nition of his indefati able feffort
to improve the condliti ~n of offa~ides,
which for so many years, previous
to hiis admiinistr'at~ion had belen
going down, down, all the tine,
That be has succeeded coinsidera-
bly canl be readily seen by the most
eneual observer, who knew the is.
land 10 years ago.
WVe hope that the Governiment
will continue to give him the sup
port necessary to~ carry on his g~ood
work, which he hs so~ nobly aud
~ers8istenly strugglpd to get. thus

H-oping you will give this Rpace
in your esteemed paper,
I am Sir
(One, who is in favour of P'rogrrses.


Beficiltel Ilit d (C Olollie.


INGEEONDEN RIEDEDEELINGEN.

Een goed ding*.
E~ldersJ in one blad pubtlleeren wt] ent
advsertentle van een toestelletje, dat ,,De
B~relmachine" genoema~ worat en ongetwe
fojld van ~groot nut Is.
Mlet dit toestel, dat wl) aterk sanbevelen,
kan zelfs een kind ougrzan, w~eardoor bet
vlug on netjes een paar kousen of een of
ander stuk oudergoed kau breten of veratelletn,
at zlna ze 11 o oo'n alechtek staat.da
diet toese brutw anc clkhue tn, eof in
doende om falecht~s een oogenblikje het
machinetje in working to brengen, en wat
niet meer to veraFtellen scheen wordit asi
nleuw gebreid.
Pe Breimnachine, welke enel al de markten
veroverd beeft, kaen ale onontbeerlijk be-
schouwfd wordlen in leder hulagezin, om
een groote bulp to siju roor een zorgzaeme
en suinige huiemoeder.
eDe ~Mtatschappfl) Pten~t M ic Woea-
Spa je, verzendt de Breimechtne vrij van
verdere k~osten tegen den geringen prije
vaen tweedd Ilana .de voor~deelen, welkse
dit toestel u verachaffen kaen en ale gi)
schrijft aan bovengenoemdie firm om een
breimachine, zet er dan bij dat ge het
advertentie gelezen hebt In de
,, AMIGOE D)I CURAQAO".


lift de naburige Republieken.


Aanvoer van peartlmeerchelpen to Hamburg,
In de manad Juli zijn te Ham-
bur , blijkens een benicht in een offi.
mieel Oosteurijksch-Hongaatrach blad,
ca. 800 zakken Venezuela-schelpen
aangevoerd, die teg~en vaste pnizten
afzet vonden. Van Panama-schelpen
warden ougeveer 600 sakken aange
voerd. De goede partijen vonden te.
gen hooge prijsen afoemere; een ge-
deelt~e der monderweaardige parzijen
bleef onverkocht.
Delaatete Londeneche veiling bracht
eene verdere prijestijging voor wit-
to sebelpen van 1 A 2 Mark per
Kg. en voor swarte schelpan van 1
it 1.50 Mlark per Kg. In weerwil van
dese, belangrijke prijeverhooging was
de vrang seer levendig.

Bcvordering der fute- en linen-i~ndustric


lin 'tbelangr van den ultroerbnndel1 WVij open, dat dlit edal streven
en de hoedenindustrie in dese ko~lonie.t vau het Beatuur waardeering vinde
Wij hCpenI, dat deZe v-ergandering on de leden talrijk opkomen.
druk b~ezoebht w~orde rn dat do On.
derlinge beprek~~ling mloge leiden tot s ta. Bar~bara.


praktifiche r~nor~stellen omi nok Onze
I~candel \\Vst Inaor- r11 to lton gSen itotn \van
de voordleelrn dll~e r Moden~indlut tito.


ti,,Naar aanielding van de onguns-
tIgle berichten ult Curagao wnt~renit
lie droogt~e en de daardoor out- I
91a-ne ziekte on armoede onder do,
bevolking van siommigre e~ilanden, is;
hlet ons nangrenaamn schrij ft het
Deco. D)aqbl., ult betrouwbare brou
te kuunnen meedel~eelen, dat men in
de kolonie met hoopvolle verwach-
ting; de oplossing der Sb. Banrbara.
qluaest~ie tegemoet ziet.
He~t laat zich eind~elijk workelijk
sanzien, alsof er ann den onmoge.
liiken toestand een eindle zal komen,
en or een vergeijke zal worclen ge-
trocff'en tu~ssiehe de (1uroposc~hP inn.
rltelbiouders en den E~ngelschen con-
cessionaris ur. GOIDDEN.
Mal~chten onverhloopt die togenwoonr-
dige onderhandelingfenl wederom tot
iloen positief rseult~at le~idenr, (jian
vrwracht men, dat; de regeering door
;rn outeigenino'swAt zanl ioiM
on einde door tlo exploitatie der
enorme lagen phosphorzuurkalk, die
ruim .30 jaar cen renteloo~s kapitnal
vertegenw~oord igd en, niet aillen de
aInndeelbouders schadeloos te stellen .
pn rijke haten in die schatkist to
rlen muiddel van bestaan te verschaf
fco ann bonderden :rbeFiders.
Immersi w~aar 60)0 ti. 700 arbeiders
gceregeld werk vinden t~egen eon h~oog
angloon, dt ter p'aatse be~steed
wordlt, zal de economische verbeffing

king ne uurui ik eneg Ieie ij k o ge"
Het stoken van olie.
Terw~ijl in Europa hooldzakelijk
vaRste brandrstoffen voor het stok~n
vaJn gas'~ eerst in decn loa:tttenl till
m!eer betee ken is e r kregen1 heeft,
w lratl in Arnerika het stoken~l van
(,lmr .ner veel toegSepast; vooral in
deE stlik Stateni wo~rden reus'
achigehoeveelbeden van do! dann
go~wannoln mo~re! olii~n voor hct t,.
ken Lphon~rir k0.
Volgenis rrn ho;r~ichtr van h~tw iuo
logisc~h institurlt te Wa~shliintonl word l
van hiet totals p~etroleumverbruik
vanI de Vereenigde Staten in 1909
mneer dan )i; voor verwarmingedoel-.
einden gCebrulkt on zoo wo~rden bijv.
van de 50 milhioen vateu (elk vani
159)) Liters) alleen 37 millioen va.
ten in CaliforniiB verbruikt. I
In vergelijking met de jaren 1908 i
en 1907, gedurende waelke het to.
taalverbruik 10 rn 32 millioeni va.
ten~ bedtro~eg, kanu menP1 du8een aan.
merkelijk(? vermeerderino- constn.
teeren.
Verlsch Vleeselb

r'n hd n at M sdr it' enezu~ela tge-
a lnvowene v~an .11aracaibo. eee n
Edlele dl~and*
Xlen schrijit ons ult fIreda:
De! R. K. M1ilitairen-vereenigngS had
reeds alles geo ~rganiso~erd tot het
mrcu< en van ecn hoemen ag bij ge-
legenheidl van Koningainneverjaardag.
Ter wville echter van de sladi~tofferB
van den hoTngerFsPnoodT in de Wes~t,
beeft kij van haar plan afgemien. WTil

.e ze rste r~j(1 v oore ellen, dat de R. KC Mlilitai
ren-Vereenigingf wanneer zij het vol-
gendl jaar haar gocudePn jubil4 viert
en bij die gelegenheid een bloemen.
dagr zal organisezren, teni volle de
sympathie van iedereen sal ouder.
vinden.
Ofticieele berichten.
Aan den distrietmeester van bet
4e district van Bonaire, J. L. J. C.

ga nn dhis ee lutts ~ebe 18Vat,
lengfing: voor den tljd van drie maan.
den verleend.
Aaui den Administriateur van finan-
cien in de kolonie CuFraqo, L.~ VAN
DErt VEEN ZEPPENFELUT, la tot her-
stel van gezondheid, eene masnd
verlot verleend; en de Kantonirech-
ter op Curacqao, H. J. T. Booht-
GaART, gewezen koloniale ontvanger
alhier, is, under eervolle outheffing
van de functien van kantonrechter,
b~elast met de wearnemingf van het
a~mbt van Administrateur van finan-
cien.
Aau den onderwijzer op St. Mar
tin II. G. J. SCHREUERMAN, is op ziju
verzoek eervol ontela8 verleendl ale


plaatevervangend Kantonrechter
plastevervangendd lid van den Raad
van Justitie; en plaatevervangend
lid van de commissie van beoordee.
lingf, bedoeld bij art. 78 der Alg.
Verordeuing I. UT. en D. 1908.
Ann dea ondlerwijzer 3de klasse,
hoofd der openbrure school to Bot.
tom op Baba, J. B. P. Scumoe, en
aan de kweekelingfe aan de opeoba-
re school to Windwardside aldaar.
Me). MAvo HASSELL, is OOD VOtIrOg
verleend voior eene maaud, ten ein.
de sleh naar Culragao to begeven on
aich san een examen te onde~rwerpen,
de eerstgenoemde ter verkrijging
van een akte voor de Speansche t~aal
en de tweede genoemde ter verkrij*


k~an t. inl hot SI0 )L1ru! mbe.riulantiir da~t ~
het ~rooiltst gain~clt der~; 'urii.!c o
sche str-oohoelen wcelke in Nederland
worden verkochlt niot rechtstree~e
in AmRIteMrda koimrn, maar va
Ilndoltn, lIerlijui of Ww~enen.
L~tu;r Ilul i IS Op L Urao8 zelf nor
veel gektker. Verrwen~g bet grootste
godrrlle cdr stroohloeden door 1)a mes
Ofl -Leeetnr gSetiif~ge Ziju geenl Ou~cm.
goroschre 8/roohoedes~! Bij massa's wo~-
di die! vreemdfesrorte: cngempor~teerrd
en door Unrzen Handuel mconi uitge.
stald in dp kaste~n orn het~ k;oopglrge
Pubieknit t~e noodcigen vreetude
wer;! in plaatrs van dor e~igen IEm.-
golosiche hocedenu te kioopen.
D~e Handel kan veel doeJFn orni den /
smank~l vnn h~t P'ublink n gds
richting to leiden.
Waaram~ niet merr cor op gewerk~lt,
dat juist de UnragancSHsche h1oeden wat.
veelvuld~iger gekoebt en1 gedragen
wor~dei.

INe Regenlbooml.

van Pecru d-ealt in Det Vrijmoeodige
rlledc. reeds~ in 19n09 officieel gaSehrc
ven to hlebbe~n n!:lrr bet~ Ministe~ie
vn 3 'ijverhdcid, K< ~phllandei) enri lnd
zad(oni, 3al de Tamarni-ceasi workelijk
hestanrd. Als antwoordn ontvingS de
Ileer ESCKleR het o~theeele~ bericht, dat
be~t 1)lpartemetnt geon kernn!is droreg
vanr hot brstan: n vatn donr Regenhoom,
inlichtingenn xnu inw\\irnn enll; aitcr de
havindingenI madel~ dwelPIn. (Oak n(,,
nodrletrc pl-,ingen werden~r doo~r (den
flecr E~cKEir raungewend on zeker-
hei I to erlang~jen omtrcint het al ~f
nie~t b~estaan van de Tamai-onsfpi.
Ailles echter zoncler v'astatanRld re-
sulItaat.
110 Iiee E~cKEr~l bloo~:-ftl op~nienuw to
zulleni informeeren.
Wij 7,iju den geach~ten Consul van
I'eru ten zeerste dankhaar voor zijn
actief optreden in het algemeen be-
lang' onszer regenalrme Kiolonie en
ho pen, dat 7rEd. diit maal success
hobkbe.
D~e regen
10 den nacht van Maanndag op 1)ins.
dag begon hcot to ouwer-eren on vln
tiid~ tot tMid zaebt es to re evei.
Zou dant fe officieele opening zj va iu
']en regenh~icd ? Medio SeptembIer is
wel \att vroeg,~ maaHr wyi hebbenl ook
al zoo long oip dien regeni sitteni wach-
tent, dat; hij Zich wel wat meer haas.
tenem Ikde k kene w~~r n somber
mear waren toeb uiet neers ac igi van
aard. Ze blevon in de luchlt, do neer-
elag was van luttel beteekenia. Hier
en daurF schiijnt nchterr een flink buitje
C~evallen to! zi'n, o, Sta. Rosa bijv.
22 mM.
(Sod gev?, dat er speedig mueer
valle.
Op Ilooiraie is yon dlruppel geral
len, van Aruba~t onovingfen we nog
greon bSeriChlt.
Het Headebloelugle. .
Naar ous thaus nador bericht worat,
zijo de pad vind ers in het g~eheele
I~lad. als oo~k de meisjeagezellen, mnet
ge~estdrift hereid gevondon om door
pene gemeenachappelijke sa~menwer
king heb gelukkig denkbeeld van
H. M. de Koningin te verw~ezelijkeD
on dues overall in den la~nde rup Ko-
niingfinne-dagf kleine tulilt~jes van hiei-
bloemnen ter wville van do noodlij-
deaden top I uap lionawre texne (:

O)p tal van plnatsen zullen z~ich
voorts nog aifzo-nderlijke comitEs vor,
men omn ann dien opzet. oak p~la:t-
seli k, wat meer bekendheid, vast-
hel en 88DZieD te even, die zeker
wenschelijk zriju nu naar verluid
wordt ook bet Loo een groot aan.
tal eigen gemaakste bou ueties ter
beschik king;der verschillend enfdeelin,
gen sal stellen, waardoor dan door
ooze Koningin het voorbeeld gege.
ven words, hoe Nederland -zich te.
genover zi n Kolonii~n in nood te
geclragen beeft '
Dure Bloempijes.
OP p Zorgliet wotrd een tuilt~je hei-
bloempjes, door Priuses Julian~a a-
mengebonden voor de noodlijdendeo
van Curac~ao, verkoebt voor f 52
en to Utrecht een voor f 80.


Militair Tebuirs.
Bet Bestuur deer instellingf stelt
alle pog~ingfen in het work on de
manschappen toch moaar to trekked,
Doudordagavond hield de Heer
C. KCE8LERI een teer ouderhoudende
lexing over de geschiedenis van CuFr-
gamet arardige kiekjes. Deze lezing
weddoor Tt 100 person~en b~ijge.
woond. Beden avond ten 8 ure sal
bet Philbarmonisch Orkest een con-
cert geven.


gsug van een akte a18 ouderwijzeres
4de kluase.
D~e onderwijzer op Suba J. H.
Lampe is eervol outheven van de
wa~arneming van het ambt van amub-
tenaar van het opeobsarr minister
bij het; k a n toln erech t aliaar; de
griffler van ho~t kalntongferecht al.
daar, E. H. Stissione is, wonder eer.
volle onh~effig uit daft ambt, belast
met de waarneming vanu de functieD
vni emtenanr vlev.odei openhaar
P. Schrils is belast met de wa~arne-
ming van hat ambt van griflier bil
hiot kantongerechlt op Habn.
D)ankbetulging,
In da~nk onovnauen de Itineratio
van het lataitse trimester van 1912
der Red ) ILine.

Ma1rkthericht
van den
Curacaoschen H~ndelsband.
Vaun so SeptembEer 1919.


Kerkelijke Berichten.
Maanudag a.e. zullen de Eerw. P'a.
te~rs H. Jr. OKH'llJZEN en P'. A. Eu.
WVENs hun zilvereln pr~ofessriefeest
vieren.
Wij wenechen den volijverigenr Mlis-
alonadissen gelhik op, dd en herded,
kingles a en hopen, de ij in ge.
zoudlhead en kracht cokl nog hiun
g~ouden feest op Curagao mogen be.
even.
Ocdlecoreralt.
Met zeer veel genoegen troffen wij
op de lange lijet der o'edecoreerden
ook nog vermeld: *
Benoemd tot B~roeder in de O)rde
van den Nelderlandschen Leenw: J.
V. D. WERBATA, burgferlijk ambte,
nar, topoogoral her ed2e tklase bij
Indi@ "
Zijo werken hier op C'uractao zal
wel niet vreemd sijn sann deze wel.
verdiende auderacheiding, waarmede
wij den Heer WICRBATA Y&D hate
geluk wenschen
Hulp in dlen nood*
Het B~estuar der Greep Ned. An-
tillen van het A. N. V. heeft besloten
den Beer Gouverneur voor te stellen
van de f 7000, verleden week out.
vang~en, bij eerate bedeeling f 1000
to beatemmon voor Curagao, f 1000
voor Bonair~e en f 000 te beatem-
meD YOOr Aruba, a amede f 450 ult
te deelen wonder huissittende armnen.
D~e Onderafdeeling ,,Aruba"' heeft
gevraagd het outvsangen gold to mo.
ge~n glebruiken'voor workverschaffine;
do armen, die ziek of niet bij krach.
ten zijn om to kunnen werken sul.
fen~ salmoezen ontvangen.
Onze Handel en de ]toedenin~dustrie.
Met groote vreugfde begroetten wij
gisteravoud mn De Cu. Court. het
b!leaugrj k beriebt, dat de Ouraeao-
sche Bandelebond Maandagfavond 8 unr
in het gebouwp van den Vleebtcur-
sus op Pietermsai een algemeene ver-
gaderingf zal houden ter bebandeling
van voo~ratellen, door 't Beatuur, of
door of vanwege een lid, to doean


AARDN~cOTENP (Pindas) perr KG ........
ZOUT per vat van 130 k'.G.........f
DIVIDIVI per K,G;........................ ,,
ORANJESCHILLIEN per' KG;.1stkw. ,,
id, per KG.2e kw. ,
HUIDEN per Ki.G........................ ,,
GEITENVELLEN pe~r K.G............ ,,
SCH F VEK.IE .e su....e. ..... ,,
BEENrDEREN per K.Gf......... ,
RECINUS3-ZAADp per K.G........ .... ,
STROOHOEDEN (hiplJapa) :


O 22
0 80
O 05
O 70
0.60
1.20
0.5
0.02
0.05


Kwa~liteit
,,
,,
,
r,,


,

,,
1,
"


11. ......kp r dozijn ,, 4 X
a ,, ,, ..,...,, 42
3 ,, .... ,, ---
3 .t)1"...... e,,

4 ,, ,, OLA ,, 0

12 ,, OLA ,,
18 n ......... ,, 25

1,, ,, OLA ,,
"5 '"'""' ,,1


R~atten en Mulizen.
Ged rene de laaste8 d te
(Tr ury ndhete scallaaf eaeangebr ch
en door mi iel van petro eum ver.
3elgd


118 ratteni
309 muisen. In een Amerikaatech tijdeebrift
Muslekuitvoering, words medegedeeld, dat eene conces-
sie is verleend om in Venezuela bin.
to geven door de M\ilitaire Kapel ben twee jaren, nadat sij door bet
Zondagavoud omi 7.30 OVERZIJDE. Federsarl Congree is bekrachtig~d, eene

PIRO(IR41\flPB jute- of rlas-spionerij en weverij op
te richcen. D~e concessionaris beeft
1 Hochl St Petetrsburg MaItrach F v Blon bet recht. ruwe jute en vias ten e
2 tL'talienne D)'Algere Ouverture bruike van de fabriek vrij van reeh-
3 J'al tant ploure veulty a R losn ten te importeeren gedurende een
4 Seleetion sur Lucie di tijd perk van vier jarefi na de op-
Lanunermoor ar Donilzetti richting der fabriek en is verplicht
5 Anona Intermezzo Two Step (le) V Grey jute- on vlaszaad in to voeren en
u Nnaie su Lhegs urka R Hcagi dit te verspreiden, teneinde de cul.
8 MarisaGertradia Danea Maldonado tuar dearvan to bevorderen.
Bekendanaking.
De verkoop van ZILVER~EN,

VOOURDENEPPEnN, belEe LEN
Sr- enz Beleenbank van le.
t1911 tim 31~e Augustus
1911, wonder No. 7995 D, tim
No. 898~6 E sal platatcs heb-
ben op Donderdag, den 3n Oc
tober a. ., en volgende Don--
derdagen.
Belanghebbenlden woPrden ver-
zocht den verkoop te voorko-
menc loo dde annzui rhig der
Curagabo 18 Sept. 1919
De Vooritter.
A. -JEU~RUIN.


Photographisch 18tichtiag.


1NEw-Y on ~RK.

Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 37
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen gevaar voor
ontploffing, geeti rook, geen stank. Volkomnen veilig.
1- Te koop bt| U. WINKEL EN Z;ONENi.H~ amburg-Amerika-ii.
G8V68tlgd mn 1847.

Geregelde Vracht- en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verachil
ended Lijnen, met 350 Havene in alle Werelddeelen.

Dtenst tilsschen Europa-Wlest-Intie-Yeneztela-Clolotaita,
,--- .s~ Lii I.Aankomat te CatraCao: van Eu.
rpea ontulse avenue, den`
V4 & .. Vert~re an Caragono;nar V~e-
"I ~nezuela, Trinidad, St. T1homas
Barre en Hamburg deo. 2j8 den
4: Lija IV. Aankomet to Curagao van Haza-
B BurR-~A uwpnte aB. Thomasr
v~ertrekc van curaga n laar Pto.
Colombiar, Cartage~na Colon en
I u .ih Csntraal America, den 10r11.
faija Ill. Aankomast te Oureago van HaEtt
e.eneden 6 e5L s keansand.
.. uela, Trinidad;iat. 'Jhomase, Ha .
y vre en Hamburg; den 17 van elks
meand,
PFalssagiers-vervoer naar alle
plaatsron, wvelke door bovelige:
.-s.noemde lijnen worden aanage
'. aan.
Behalve de stoombjooten van bovengenoemde indoneete
ook, andere Passaglerachepen der M rastachappij ezehaen san de ,~
otver ~si Thomas; dimenaa angRrqp~,a yaren, e fAr~y iel in" ongeveer
rS dagen volbrengfen. .
D~e Passagiers-schepen der flamburg-Ametriksa Lii squj alle voor.
zien van de noodige toepa~ssingenvoor de veilighiad ean omfort der
opvarenden.
Prija~ der Psassage nsar Havre of Hamburg:
SI Klas: 8 110; III Klas: $ 50-IA. Go
Resour Billesses: 10fo afelag op de been- en terugreies.
Voor verdere inlieht~ingen vervoege men eich tot
.EoDwan~a, HENRIQUEEz & CO.,

Ag~enten,
HAVEN-NIEUWS.
VrAN 14 SEiPT. t- 28 SEPT.

11 > 1 Kalkiltein (AsurnkoslIr @ l van rtrek naarIZaiai b ors 1 aaab 1 NwYr


8heCaracs. Aefaoret. 10 ,,~ N cew-rk 19 ,, Da, G ltra
Veesl J Motr 17 ,, L uya 1 M


Deodwijj~anesu de h rick thef t,mo onae uionsari neems o ict : ee
dof aee was~ on o o
Hmen te to efsple bi n
wrorenop
Triirgdr vanchbll vs me rtlckn
8Bi) P iid ntieele Beepf~t ds d
o n r0'Jl zi~l is bpa d
etof, beiode 8 D'ZTit-.b ran~311t; t. m 6G
ammIIon I, en gebriaikt voor b -ron
duare d~~i- C95 a~e
vn het ddref asn e r ebte

lsi g~t e vled
~~Perdeo~ na 5

gareras, bn ne o en o k voor

too en, on B In rserae e

agentod ety a g~~r~i~~

met nte, pealvruchten on ~ .~~
klase ,2 e

Oas In ver
Voe ee eigt en qA

lande

done hadtee.kyerdmsnd.en dollae
jears. Ietrs

Dbt to evch en A

ba Y k e
,Golmbpen ew th~t
e~~venele ~ ~ 5~~;n;i~-

yosh -osile eerk mli~t ~n- ~~l
anddest
Dee Paea n val il.Psa v doh et on*con ouwrandomb todn Nsensat,

vol~eo me ichtir an ~meinevaa andd eek


w ~ .' Bir wod
1 attaarb wtalk he M 01*


, ~erdi jiela Mkaeti E se hope
w e L~reed@.16 Oha Beere3 co~riopi
ba~i~cI i: epang dr elr "
between tot no. Q8oo.-perboden weer--
In est boltealand. gebonwde schepen
in hekbeitq)leaisgri C~ns. Iran .nm
oovergijil~ean n dm Ama a go sgitreerd
was ager. des Aeri. irri ~ stonen~ Das
doorware vorifg~ sobeproarmess
solapplja.sevoanente8nFa*****ha i


H. Hea soningin der Neaerlanden
BEKROOND
te Amsterdam 1868.
,,Antwer en 1,885
SChicago l1893, en
,, Cua go, E lste Prilja Eer-

Brussel, 19I10
Otira ao, Waterkant. Ot~ra
handa.
INGEZONDEN RBEDEDEELINGEN '

Comro ae~ ha pretendido po>r algu
nOS industriales recomendar el neantet
detroleo como un anatituto de--
ae d~e bfdo de branlo,- -dbe, j
mos advertir pol- el bien de los mnis-
mos enfermos, que el aceite de pe.
troleo es una substancia mineral,
que si se usa inte~rnamente ee ex,
pelida~ integra por las evacuaccemies
fatestinalesl caulsando & lar large
ndamaci6n de 188 vias digestivas.
Carece por lo 'tanto depor la ple-
dad esencial de todo0 alimento, la
de ser a~similable y volverse parte
de los tejidos orgAsnicoe y no puede
ni remotamente compatrarse con el
deeit~e de higa~do de bacalso, cu a
~aro~piedad de nutrir y fortalecer as
Advterert steeds
or DE

Amigoe di Curagao


_ _~


matter


Advertent~ien- ;


al bner natip we~k d or
leerd worden. Behev em de Veree..
m~i~~f i i~ir~dtel ordelli k sc~heep

de ~;in'`~sil I a ~

itanaal to neutiraliseqrep, en daLt de
MMdteS 9 r~bBegaptiagagabover~ den
wtereldeandel idese is, dat alle na~ties
oford ge~ie~:~~~~Je~~z dd dul rn
~esgen~~~~iedoeatpa 14 etag P~ncee.
fote-Perdrag vas glede bepa ~gen
nes ttil~ ~ ~Ibeven Esa vfi8 0
andere 'n;ti8"a, 'w k'te be t ka.
naal doorvarrende scebe en begljnabi.

le rpjr n8oe en, G~ot
tobn- ghte en on-

gd69r~bs-r b 'zi reeb waar.
CgapiS~B' ly ta--B itairerf .lnoh
deni~~j n ettiewelle:86 van es a-e ihtbn's~e~trjichte de warhezid o
de i' bl met den n
9 Fe bak elthy if~te efotesivr
'nrjac, w I to
aled t-ws in ea# bCe van het ka
sugc~;ge6Piste .nmo 9 hee Gougree me
t~e b~vestagda, dht~i doesterngen
teb~ ~ ie- eresetmaa as31 ee v

sichhte sy wahiok
vanhfi de rea~dent,616 Zijo oor deelsl

kweetief van sit hfe~t standpat vn
bet~i folkeetireebt bieachonwt,".r Ver*

8~s~gt; enrdify1 88 egrate etit
co_, waneer dese goenberein ede
n, zich op b~, .et sebedegrec asIhever-
QEdesi~O de ehel kweede naari bet
flagace Hf vn Abiraet verw
zen wordit". Bwgg~~~~et blad we etas tep'
bven, dan prsde~t Verenigrde e Saen
aan deien eiah nit et sletadnn volon.
derin beefaat de pTirmepen: van ht
ofe Van ArbitraeC e soo laidver.
kae dfg& ale det Amgeriassehe Best

treft. ha ergeije weo eing so
d m..1'anhe .12.1,"'."a le.
to vanoombyda roen aerdiat
(11* zSih hp et nial ende riecht voor.

aEteesh rp~ 1 h n Uditee strwe-y


V00R DE IIUISM0EDERS

Wilt gilj in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U aan
GEBRUIIKT ALTIPJD
,,I_~ZTZ IICI AL1IIIICAL~~ E=J
VrAN


31l~atines,~


Soublette


SHOP3PHOTOCRAPEN'E~:
'^"


IETS


katoen,


wol


sokken en alle soort breiwerkr, van
garen of sijde.


kolnsen,


huisgezin ontbreken.
zeer eenvoudig en geeft verrassjende


Het gebruik is


resulItaten.n
ledere bre~machiine wordt verzonden met volledige toe-
lichting omtrent de wijie va~n werkring.
H~et wordt vera3tuur~d wonder verdere onkosten na
voornithetaling vaEnin Amerika~rseh' goodmd bankpabpier of andere galngbare mun


Somede~d Patent MagicWeaver.
Ileeg de~ ~raiai~ 97-Bareelo na.-Espia~ a


- de Abril H


Mad~na V r


Maa' b V


MarataQlbo
srraenbo
3 a~racalbo


Wasa


Dreadno gtB

Juan aga
oaia a


unraease o
.Araceba


SJept.
;;
r


Blep~t..
r,

,


CLongxxull


et Fils,


NIE* S


DE BRE IMIACH I N E.

Merlt' d~it toestelletje kan selfs eeni kind\ vlug en netje8
IEREI[EN en VERSTEILLEN ~


Iaet anag in geen enkrel
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs