Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00094
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 7, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00094
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
_ __ ~
---


Dit B~lad verschijut elken Zaterdag. E~s Courant aki ta sali toer dia ,Sabra.
Abonnementaprija voor Cuiataqo BonaLire, Aruba 1 BUREAUX VAN DIT BLAD Ru prija di abonnemenit ta fl. 2,- pa treP luna
en de Bovenwindsche eilanden per drie mtanoden ;ipagd padilanti.
fi. 2.- met voorubtbetaling. ~Eggypti~e eg rAgggig gypggig Pa' lugarnan foi Curagao, Bonaire. Aruba, St. Mar-
Vor e Bitnan prjaar fl. 10.-- tinny (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10).-- pa anja
Afzondrlijet; nummers fl,. 0. 15. Outl No. C228. Nienwv No. 4. tinl numero sol fl. 0.15.
Prijs der Advrertentii~n van 1--7 regels i. 0.50; voor el- Aniuncio di 1 te 7i regel f 0.50O cada reel man
ken; reel meer 7,% cts. 77V teY kan~t, C) vel-2 I~ i e. 7% cts.


en verlammend op eenD gansebe ca-
tegorie van menschen, wanneer zl],
ini plaate van door noesten en eer.
lijken arbeid eich zelf op to wrerk-en
tot een mensch waard ig bestaan,
steeds de bedelende hand moeten
ultgestrekt houden, on in de nood.
sakelijkete behoeften voor stch en
de hunene te voorzien. En dit klemt
nog meer, waar bet, zooals op de
Curagaosche eianden, een negerbe-
volkingS betreft, die toch reeds door
hear slaafeche natuur en balf-fata-
listische levensopvatting geneigd is
tot indolentie en tot een ongfebruik~t
laten-ligg~en van de beate krachten
en energ~iie0, die toch in elk men.
schenbart aanwezig zijn.
Maar bovendien, de sashoes, hoe
ruim ook g~eschonken, kan toch nooit
in al de behoeften en redelijke ei-


vaartn van een volkch bvootloeit
Drvoorzin betiaae gen survrogaten.oo
sce ooedeen geechikten bodemogweto
en zoveeander gehu~,metueni se. moet
men er ijna o wanhop geen. E ditel
gaebrk san verouen wokFordt nogt
garvootr, wefanneeren sudoe genebee
n is naeln vsan: oezi Anien, enao
mcen dalni detn datebeahte pogemge
van mioho uw, ndr latipnd-cutur vee-
men ehelijk edrijf, stepeds tot ma
gebrek rulaen leiddouen, of alsf g
beel vruchteloor na horter of lan-
Die aslnn regn zo are bodle, doet
ien dei zletterlijken bent fiourijkenzn
drgn nmn meetouw ldie rood-,ver-
bokrand kop die men Cuak ao vn oet,
va aygmen bebijkbenif sed otn voo

goe tid melke hoop p een opea bloe
te latn va~ren.zoam bdmde
Dit isn weeringn b oed ~arigend maar
dle lvrangdringtuerogkratieran.vr
irgn teurigen isstnd dat, trwiji er-
elder soovee w~elvaren sebell otnver-
vioed ise hierop onzlee o Curgaeh
eiade doo duiiz eendiend menehe
.,otdtzoo bloedn? als grgel elene wr
geleden i~en dat ten gevolge vanl een

rlede sal antwoor ieDden: mnseen o

den et zenatonale euaaerhetat
woor~od w ere krten oeled: verkoo
glden Curagnoscen kolone man een
ma ovrchtigr tat, biv Egeland of

meder pa arza tordegie vn ons va.
derad nie kon bereiket wordven.
Hadden wij ge rekening te houde
dnoh met onze nationale eer, e snoc
_ooD een san~ vn avond. Last oug
las er bet olle polezier van heben
Dat beloof; diku zuleidme i oreecht.
-Zeg sa Tilierewler, dat zner mi vor
alechrif of onz a grapjem success hee
-Dar beoef g niet aan teek o twi).
felen zoowi meeneng ik.ode
'Toen miden we eaolkaarvare eerno

is er eedlnzs na us vollepete a ebn
schopobelo gedachten. op ec t
DiZen avond ingie de faemile bijti d
:l nacrif bed Oms haf11renj Dougce as
enik- nog allef e n. e a t w
_Wlen wi) ok maar aan ela
-Jan zeide w Doulase vo eestrift;
sc laten geaahfn.Wi tdeop
-Darommeds! ri Douglas; ik ver-gl
gat dat iknog een pa rifar
voorit;i ol ien vijf mi ma pn ten.
-Need zeide ik.le Dan wacht rikt

lever op 0 ik ok nog een pa rekeig-

rette.


__


D~it werd geschlreven in het jaar i
1818, dus b~ijna een eeuwf geleden.
lets van g~eheel anderen aard, wat
den vorm betreft, doch als karak.
teriseering van Curaguro's ellendigen -
boilemn van gelijke str~ekking, yond
ik in Neerlandia het .,0rgasu van
't Algemneen Nedetrlands~ch Verbond."
(Juli-Aug. 1905, Curagcao.Nummer),
waar de zeereer w. herer Victor Zwij-
sen, t~oen nog rector van bet Cole-
gio nant~o Tomas, een schets geeft
van ,,Curagao in vogeldlucht." lu
dlit geest ig en boeiendl gesteld over-
zicht lezen we wonder meer: ,,De eer
ste gFouvernsur van Clurac;Ro, Juan
de Ampuez, schr~eef reded in 1513,
due reeds 14 jaur na de outdek-
king van Curavao, naar Spanjo, dat
men Curag~ao m~aar gerust moes
honden voor een nut teloos eiland.
1)it werd geschrev-en in 1513, dus
nu vier eeuwen geleden.
Nua het lezen van zulke getuigfe.
n isse n, die over eeuwfen loopen en
gemakkelijk met dbonderden kond??
vermeer< erd wor en, is be egrt.F
pelijk, dat menigeoen, wpien niet al-
leen de beleagen onzer kolomein ter
harte gaan, maar ook sleebts een
sprankl van menschelijkheid is over-
gebleve~n, de vraagI op de lipped,
komt ,,Mioet dat allc?9 ZooT bJijVen?
Is dat no noodzakelijk, dat misaechien
nOgr emwFen lang een dertig duizeod
menschien, wel geon volalagen bon-
gier dan toch gebrek lijden sann de
noodzakelijkste leven sbhoeften, ge
lijk d-iat nlu reeds heeft plants ge.
grepen gedlurende de laartete vier
eeuwfe ?
Want, laten we dit aanstoods voor-
op stellen, de radical oplossing de-
zer vraagi kan miet g~egeven worden
door de particuliere liefdadigheid.
Men begrijpe mij goed. Wij hebben
green woorden g~enoeg van lof voor
de edele menschenvrtendlen, die zoo-
wel in de kolonie alR in het moeder-
land reeds gedlurende eenwen door
runrne gifted in de chironische ellen-
de van de arme Curagaosche oilan-
den getracht hebben t~e voorzien. En
nu die ellende weer ten top is ge-
stagfen en er een werkelijke hougers'
nood beerscht, sporen wri met aann-
drangr oncze landgenooten aan, om,
op bet voorbeeld van bet koninklijk
huis, door milde giften in dien bit.
teren nood te bulp to komen; want
honger moet onmiddellijk gestild
worden.
Doch onze bedoeting reikt verder.
E~en ieder zal toegeven, dat de sal-
moes, boe school en verdienatelijk
inzich zelf, elechts ultzonderiDR
most blijven en geon geregeld mid-
del moet worden, waardoor bet
grootate gaedeelte van een bevolking
moet op de been gebouden worden.
Eo dit om eeni dubbele reden.
Ten eerate het werkt vernederend

gij lui bebt szeker een grapje uitge-
haald met one bed? Een oude kost-
schoolgrap.
Zij lachten weer, blooeden en schud-
den hare kopies.
-H~oe randt gij dat? yroeg~en sij.
-M~aar bieloof one eerlijk, dat ge
het niet ann Douglas (mijo broer)
cult vertellen. Wij1 bedoelen u niet,
maar wl] willen enkel een garapje met
Douglas. Hij vertelde immere self,
dat sij in Schotland de lui daarmee
plasgden, 't bed soo op to maken,
dat ze er niet In konden. Zult ge
t hem eerlijk niet verklappen
Dat beloofde ik pleebtig.
-En, zeide mijne zueter, ge moet
hem het eerste te bed laten gaan.
--Last dat maar san mi) over!
Ik sal van avond pleizier hebben.
Ik had een aang~enasm tochtje met
Eunlice. Toen ik baar veilig had ge.
bracht bij haar familie. dankte d'
mi) allerliefst, eth bij het afechei
nemen selde ze nog:


ONZEF HAND~E~L
en

De Hoedenindustrie.


Naar aanleiding van het heric bt'
voorkomende in de Nederlandshe
Bladen, dat door den iMinister van
KoloniEk een deskundige naar Cu-
ragAO zal worden ultgeeonden, teh
einde de hoedenindustrie technise h
voor to lichten, schreven wij in ns
Nummer van 24 Augfustus 11.. ,, ~a
voor deskundigfe of dat Jan za l'
Op vlechtgebied besitten wl een al
lessinanbeyoegden Hn kude EN
EIENItlQUEz, We ho en, dat het een
desuni~ ophadesgbid vn de
z()Dze geachte Colle ~a's Boletin Co.
mlercial en El I~mparefcl bewezen ons 1
de eer dese woorden in het Sp~aasch
te vertalen on in hunne bladen to re.
produceeren, waarvoor bij deee hun
onze beate dank words gebracht,
dear zi' hierdoor onze gedachte meer
wonder den aandacht van de Curagao-
sche Kooplieden gebracht hebben.
Slechts 64n der Curagaosche Hande.
laren heeft er publiek op gZereageerd
met egn in ezonden stuk in El Im.
Varciate over welk lantate feit wij
ono van hiarte ver~heugen, daar bet
ons g~elegenheid biedt onze gedacht~e
wat breeder te ontvouweu.
E~erst echter een woord van dank
tann den geachten Inzender, the co-
mercicate, voor siju hoogest welwillen-
den toon teg~enover one; een vrucht-
baar debate kan bier misechien het
gevolg van zijn, en dan hebben wij
ten minute 44u der vele kooplieden
tot onze opinie overgehaald.
Wij sullen beginnen bij het begin
en eene breeder omachrijven, wat~ nij
eigeolijk bedoeleni met de woorden:
De handel staat nog veel to los
naast, soms selfe vijandig tegenover
dese volksindustrie."
Un camerciante merke hier op, dat
wi' niet geschreven bebben : de han-
def is deze industries some vijandig,
mear : de handel staait nog ve~el te
108 NAAST, soms zelts vijandig TE*
GENOVER deze volksiudustrie. D~e to-
genstelling van anast en te~genover is
bier hoofdzank, bet vijandig is bijko-
mend, als noodzakelijk gevolg van bet
tegrenover staan.
Wij hebben dus niet soozeer wvillen
zeggen, dat de Handel vijandig is
ean1 de Industrie, dan wel, dat de
Hiandel nog to weinig vriendschap-
pelijk RAMEh~rNW~llKT nogS te weinig
g~eregelde aansluiting' zoekt bij de
nijverbeid ter verkrijgilng van 460
gemeenschap elijk doel; wij bedoelden,
dat de Handel nog te veel los er
naast staat, en geheel op zich zelf
wer~kt voor eigen particulier doel en

FE~UILLEFTON *


TPwee O nschulig en.


Ik heb drie-en-twintig jaar geleefd.
Tot voor een week had ik nog niet
mj eloof in de vrouwen verloren
mt onoschul'di e, reined wezen. Maaj
nul Luieter: l eI niet veel meer dan
een -week g~eleden, dat mijo muster
(dle jufat twintaig jaar le) een vrien-
din meebracht om eenige dagen bij
haar te verblijven. Die vriendmn was
een-en~twintig. Z~ij was sacht en on.
schuldig, met lieve, grifse oogen, die
tot mi) opsagen io vrlendelijke be.
wondering en mij deden gevoelen,
hoe manneliikrhet is een man te ziju.
Zlij was klein en ik ben groot.
En zij bad 't schoonste haar dat ik
ooit gesien heb. flet was een rijk


daardoor soms in conflict komt met
de helangen der Nijverheidl en gevol.
gelijk some den indruk wekt vijandig
daaraan tegenover te staan.
Ziehier due de breedere omaschrij.
ving onzer korte gediachte.
Meermalen hebben wij reeds gele.
genheid gehad to wijzen op bet
g~roote voordeel der hoedenindustrie
dat namelijk niijverheid en handel'
scheepvaart en landbouw daarbij
gelukkrig samen werken tot de eco.
nolmische verbetffng, het financieel
sterker maken van alle lagen en
standen onzer kleine iMastachappij.
Dat is de groote beteekenia deer
volkeindustrie, dat zij algfemeene
dat is, volkswelvaart brengfen kan.
Eno wanueer no de landbouw niet
samenwerkt maar slecht stroo levert,
werkt de laudbouwf teen.
krachten street telkiens better pro-
duct ftoleverenl, on preeies to geven
wat de koopere vrae~n, verlaa~gt en
veroietigt de industries zich zelf.
Maar ook de handel, die Qn land-
bouw, e~n scheepvaart, en nijverheid
ten lotte beheereebt, omzdat hi~j de
machtigate is van alien, stast vijan.
diFS tegenover de algemeene belangfen'
tge~nover de volkswelvaart, als de
handel elechts uit is op eigen~ voor.
deel voor den handel alleen en aich
niet bekommert om de belangen van
laudbouw, scheepvaart en nijverbeid.
Is het nu yriendsebappelijke sa-
menwerking, als Hatndel geen re-
kening houdt met het sleebte stroo
door Scheepvaart en TLandhouw in-
gevoerd 7 Is het billijk het sortee.
ren van het stroo san Nijverheid
to beletten en evenvetel greld to vragen
voor minderwaardig ale voor goed
stroo ?
Of ale de Handel wilde, kon hij
deze volksindustrie zoo krachbig be-
vorderen, zich zelf en onze geheele
Msatachappij daardoor floancieel ver-
sterken I
Het geholim ligt in het saamoedig~en
en bevorderen van better werk. ~e
slecht~e hroeden van No. 1 bijv. worden
misechien iets minder betaald dan
de g~oede van No. 1, maar zeer
zeker worden de betere producten
deer soort niet duurder betaald dao
de gewoon foede van dezelfde soort.
Waar is on do aansporing voor Ni'.
verheid om vooruit te gaan en zic
in te alpannen tot beter werk ? Uit
gebrek sann steun valt zij weer terug
tot de oude sleur; de viechtsters, die
vroeger better work leverden, knoelen
thans er weer op los, omdat 't meer.
dere werk toch niet betaald wordt.
D~at uitblijven van duurder beta.
len your fijner werk houdt de volks.
industries tegen, is due vijandig aan
de volkatolelvaart.
En: toch sal de Handel zelf slechts
bloeien als het volk wel vaart, ls s
het volk koopkrachtig wordt, finan.

rood kastanjebruin, zoo ge wilt,
maar zij noemde het rood on 't was
heerlijk om san to zien.
Zi) was 't liefste kindje, dat men zich
kan denken. En zij luisterde ver.
bsasd near mijne verhalen van over.
winningen op bet cricketveld en op
de river; die ik weergaf met gepaste
beacheidenbeid. Bij g~elegenhelid ver-
telde zi) mij het eon en ander van
wat haar breeders hadden gedaan
(sij bezat er namelijk vier) en ik be.
merkte meer dau ooit, dat zij deo
mannelijken man bewoo~derde.
Mlija broer, twee jaar longer dan
ik, keerde just terug van een uit
etarpje naar Schotlandl. Bij verharal.
de van zijn avonturea en de grap.
pen, die se madden ultgehaald. En
de grijze oogen, van Eunice (dat
was baar naam --een lieflijke meisjes-
nasm) fonkelden, glimlachten weer
bewonderend. Ik hield veel van
haar. Mijn broer zeide, dat hij ook
van hear hield. Alannelijke, brutale


cieel sterk. De versectilleade takken
van nijverheid, handel, landbouw en
scheepvaart kunnon slechts bloelen
en vruebtdragen, als de boom zelf,
de menschelijke maatschappij, kero-
gezond eich krachtig voedt en be-
stand is tegen vreemide invioeden ?
Is The~ Conteercian~te het in zoo ver met
one eens ? Dan zullen wij de vol-
gende week nog een stapje verder
zetten in de goede richtingf: krach-
tige outwikkeling der volkswelvaart
door gelukkige samenwerking van
Handel, N ij verh ei d, Landhouw en
~cheepvaart.aDbtTedeba e aao aree

name meedrdere pubiielteit even. Het
er genu dat CuraCao zijn vrrenden
,TerwijI ik dese da en aan bet snuf
ean ,) ~n) Gods insvj at nd" on
niet ~enoe to pizn ti dech rif t
waar oor ede berriemde bekeerlio ,
Le Sag ten Bro k eo onomlijq
veel fiete bige ragfeol tothoeman-
cipa le t erheoodmch Ia hleen in
de eerse hef der vorige eeuw, ro
maj een schrijven, daar n opgenomen,
van en misesionari van Cu ao,dgSen
inhoud p Op
Bonaire, den 20sten Juni, 1818.
W~aarde Broeder en Zuster!
Thaus zit ik, gelijk gij ziet, op
een ander elland, tien of twealf uren
man deze zijde van C~uragaso. Het i
heden de vijftiende dag dat ik hier
ben, en denk, dat ik er nog wel
tion weken zal: noodig Zijo. Er zijt
twee kerken, drie of vier uren van
elkander verwfijderd, A~anstaauden
Vrijdag denk ik weder met pak en
sak to zullen opbreken naar de be.
nedenikerk. Men moet een zeer boo-
g~en berg over. D~e menschen zijn al-
hier van eenen beaJten aard, onkun.
dig, doch zeer leerzuchtig~. Intusschen
zijo sij doodarm. Mlen klaagt bij u
over atrmoede; mnaar er is, mijus be-
dunkens, geen land onder de zon,
dat armer ziju kan, en waar de
noodzakelijkbeden tot 's menachen
leven meer ontbreken dan hier. In
vijf achtereenvolgende jaren, is de
ooget van de Ma'is, zoo heet het
koorn van dit land, mislukt. Men
lijdt in den volsten zin longer, en
is nog blijde, als men voor eene kan
MalaR, zijude iets meer dan drie stui.
vers Hollandech, landowerk in de
soutpan, een' allerzwaarsten arbeid,
kan bekomen. D~e narde levert Diete
op dan eenige struiken en doornen;
men ziet geen groeo, dan eenige bla.
den san de struiken, ens."

kerels als wij waren, genot~en wj
van haar zachtheid.
Op Dinedag-avond moet zij one
verlaten, en ik bsood aan, baar per
velo naar buis to brengen, een at,
stand van seven of acht mijlen.
Even voor wij tot het vertrek ge-
reed warea, merkite ik, dat miju zue-
ter en Eunice druk met elkaear
praatten. Z;e sagen telkene near
mij; ze lachten en ik zag dadelijk
wat er san hoperde.
Wat is er san de hand? yroeg
ik beel ernatig.
-0, Ik wist wel, dat hij 't zou
vragen, zeide miju eueter. Maar wij
vertellen bet n oret I
--Gij zult het vanavond wel mer-
ken, Ireide Eunice en beiden lachten
vroolijk*
t Was to gek. Zi) wren beiden
te volmaakt onschuldig: om goed te
kunnen slamensweren. Ikr randde on-
middellijk -waar 't om going.
-KIom, saide ik, vertel 't mij mear,


N1o. I487


Zaterdag 7 september


I)1812.


20ste Jaargang.


AM ICO E


DI


C UR ACAO


WI2V K ELA D


7008


D3E CU RA FA 08 H E HII LA N DIN


senatcoren in en tolt de gewfilde stem-
ming to brengen. 't Tractant heet
een verouderd stuk, dat vergeten
en te miet gedaan behoort to wor-
den. M~et dat al, is de regfeling l
den Senaa-t in overweging geblv.
M~ocht: sij durar ook een meerderbeld
vmuden, dan sal bet voor allen, die
belangS hebbe~n byj deze P'anama-
k westie, zaark ziju het Britesche pro-
test te steunen, v66rdat de beshes-
Ising over bet wetsontwerp in de
vereenigde zitting der beide Amerik.
burizeni valt. Nederland aa~rzele niet
loin ziju stem to verhef~fen voor do
belangen i die ook ooze handel in
h~et Verre Westen heeft!
Nederlandt kanr wel nist met ar-
~umensten spreken, die, peart Ame
rikaasnschen betoogtrant, zoo klem
usend zijo alsu de Eng~elsche, maar
het heeft zijn eigfen argumenten in
de eer~ste plasts ann zijo eigen mo-
raal te toetsen en het beeft voor
zijo eigeni bel angeni in de eerate
plaata zelf op te komnen. flet mag
er ziic dlaarom wel in verheugen dat
G-root Brittanii8 over middelen meent
te beachikken on Amerika tot in,
scihikelijkbeid te brengen, maaron-
g~eacht deze invioed heeft NIederland
h~et zijne to d~oenl om zoo magrelijk
bet sanaemen te voorkomen van
een wet, die zeer nadeelig zou zijo
voor Nederlandsche belaDgen, en die,
zelfe als zij later ingettrokken moebt;
worden, toch animiositeit gebracht
Zal heb~ben tueschen de natii~u, die
g~ehoopt hadden even vreedzaarni van
dezen nieuwen weg g~ebruikr te ma-
keu, als zij van het Suez-kanaal
bebben mogen doen. 1)e roping van
Nederland is verder ook om, mocht
de gewensebte oplossing niet ver-
kregen kunnen worden, met #an-
drangf er voor to pleiten de beslis-
sing to onderwerpen ann de ultsprank
van het H~of vau arbitr;age, dat in
D~on Haag zetelt.
WTij hlebben reeds gewezen op de
mididelen, die Groot Britt. zou kun-
nen toepasseen om repr~saillemaat-
regrelen tonemen, door het zeer
groote helang dat N.-Amerika heeft
bi een on belem merd gebruik; van
de groote C~anadeesche kanalen.
Thaus geau Amerik.` politics 266
ver van gelijkbeid van doorvoer-
rchten in het Pa~nama-kanaal voorr
to stellen, maar siecht~s on tevens
san de Amerikaansche mantachap-
,pijen een subsidie to greven, waar-
door' de tolgelden gedeit, ja selfe
o verach reden, fallen worden. Zoo
ontdoken zou het vrangstuk, meonen
svij, inderdaad in een moeilijke ver-
.wiktkelinlg gebracht zij n, men kan
eten magendheid bezwearlijk verbie.
den hare Achopen to subsidi;;eren, alP
zij dleze wil sanmoedigfen een bepaal-
de route to volgen. De Canadeesche
kanalen. een international meatre.
gel, 6f 't Hfaagsche Hof sullen Ameri-
ka dan naar belang of recht moeten
cloen luisteren, tenzij de Amerik. if-
gev~aardigde Koore ziju v ooratel
mocht verw~ezenlijkt zien, betreffende
de neutralisatie van 't k~anaal en
de verdeeling van de kosten van
aanleg on onderhoud wonder de mo-
grendheden.
Voorloopig beeft Gr. Britt. ver-
klaard niet: nader op bebandeling
van zijn protest sau to dringen;
dit beteekent echter niet, dat het van
,de zask afziet, vseleer is de bedoeling,
dat het de gegeven wearechuwing
Ivoldoende acht omi Amerika ale
!het were nogr ult eigen beweging--
itot een bevredigende oplossing to
doen komen*
Kol, Weekbl.


~Kruimlkens voor verstandt en hart.


Als een vronw haar best doet om
haar man te begrijpen en voor bet
werk, dat bij doet, bela ngetell ing
to hebben, dan is zij zooiwel dicht
'bij zijn g~eest als .bij zijn hart.


Pas maar op, wearachowde Ik
broederlijk; steek uwp beenen voor-
zichtig uit
Zelf deed ik hetzelfde. Wij lagen
beiden in een uormaal opgemaakt bed.


Vindt gre iets ?
Niemend~al I
-- Zo hebben het zeker toch niet
durven wagen !
Kerel, enapt g~e 't nu nlog niet?
1)at is juiet de grap.
Langfzaam werd 't mij elder; dat
wak8 tewsdehgrade'nos beiden voor den
gek heoor'du mija breeder lachen en
weldra stemde ik er mee in.
Dwa~zen, die wij waren. Mij hidden
ze wijogemaakt, dat ze Douglae een
poet souden bakken en hem, dat
ze mi) zouden beetnemen, die on-
achuldige sobepaeltjee I
Ik kroop wonder de dekene in see
ramnpsaligen toestand; mijo vertrou-
wotn in meisses had ik verlorea.


Op de vrang van den zeereerw.
P. v. d. Tempel: ,,Mlost dat zoo bhij
ven?" moet m.i. geantwoord worden.
Ja, zoolang er niet voorzien wordt
'in toevoer van wa~ter. D~at de re-
g~en periodiek uitblijft, is door de
geschiedenis gestanifd. Op, vaste re-
geotijden kan men in Curalgao miet
rekenen. Er worden meer jare~n aan-
g~eteekend zonder oogest of met brica
niets, onda~t er geen regen grevalien
is, dano goede jaren d.w.z. jaren, waar-
in een goede ooget kon vergaard
wrorden,
Nu neem ik; san dat men op Cu-
Ireaoa deanoods een of ander jaar
zou kunnen leven, ookc zonider oogst~,
daar men voedsel voor mnenachen on
vee vani bet vaete land voor
ve6l geld zou kunnuen aanyoeren, als
het mija wezen en de hoedemundus-
trie tot het hoogste punt wvarea op
gievoerd. TIoch begrijpt ieder, voortl
die Curac;ao van nabi] keut, dat op
een of audere wijze moet voorzien
worden in drinkwater voor menschen
o~n vee en omn die redeo schijnt mij
de watervoordiening de eerate en
nloodzakelijkste elsch, d.wr.z. de hoofd-
zaak .
D~at is de vraag, die? rooet worden
bestudeerd, die zoo spoedig magelijk
moet wvorden opgelost.
Zou hiet antwoord op deze vraa~g
outkenuend zijn, dan zullen ws]j ja-
ren van ellende, van dorst blijven
beleven, ook al bloeit mi3nwezen en
hoedenindust~rie,
Bi) het oplossen van deze vraag
moet men zich niet blind staren op
de onkosten. Las~t de onkosrten on
niet afsehrikken, want het levenr gaat
boven een million, of hebben zij
geen recht op leven ooder de Hol-
lanschie vlag?
1)aarenbovenu zou het best kunoneu
blijken, dat hiet kapitaal, z66, beateed,
goede rented, zou sawerpen eni ook de
wastervoorziening dieene kan tot hot
'productief maken van den ground.
Hloe komt men nu aan water op
Curagaoa.
Hier laat ik de deskundigen san
bet woord om met raadgfevingren ons j
Curactao to helpen en to brengen tot ~
een menschenwaardig bestaan.
Vobruondig moeten wij erkeunen,.
dat door het systematisch aanlegr-
gen van kleine dammen reeds zeer
veel goeds is bereikt, zooals de ,,Ami-
goe di Curacao" van 6 Juli1.1. zoo
duidelijk aangreeft M1;aar dammen
zouder regen baten niet en op C:u-
ragao blijft, de gieechiedemsa bewrist
b~et, de regren soms jaren lang ut.
Zou het miet mogelijk ziju op Cu-
racao arteeleche putten te slaan?
'Zou het zeewater niet drinkbaar
kulnnefn gem4:nkt wrordo~n en nalr
versebillende punten van hiet eiland
geleid ?
SIk hoor een g~elach, ik hoor ook
een verwijt~. thie oud-ambtenaar
schijut geen idee van geld to hebben.
Ik autwToo~rd 'er niet op, omdat ik
de moeilijkbeid begrijp, maar ik her-
haal: Ziet niet op onkosten, zij al-
len groot zijn, m~an bet gAat ook
on het leven, termyj ik; durf hopen,
dat bij genoegzamen toevoer van
water de rente vanr het kapitaal zal
w~orden betaald.
Een oud-ambtena-ar.

Naschrift van de Iledactie,, Amigoe" 1

Het balletje door den Zeer Eer w.
VANv DLEN TEMPELs opgieworpen begint
al aardig to rollen.
Eerst wijst de Redactie van ,,De
Tijd"' op de heropeningf van Sta.
B~arbara en de bevordering der hoe-
denindustrie, en no weer Een Oud-
amlblenaar op bet water-vraagatuk.
Zeer duidelijk heeft de buiteoge
woon lang aanhoudende droogte het
gemis sanL goed en voldoende drink-
water, voora~lvoor Bonaire on Aruba,
does g~evoelen, terwcijl het t~elkene
mislukken van den maje-oogst de
wensch naar watervoorziening voor
irrigatie der velden sterk naar voren
bracht.
Hopen wij, dat Bestuur en Regee-
ring hiet moeilijke water-vraagatuk
spoedig tot een goede oplossing bren-
- --
dadelijk noodig: had. Het duurde
eindeloos. Ik had miju book weer
genomnen en deed of ik lus. Elke


minuut werd ik kouder en kouder.
Eindelijk k~o hij 'took niet lan-
grer ulthouden.
- Gaan we nu ?. yroegr hij.
Zeker! Ik zal het licht wel ult-
draaieo.
't Licht was uit. Vol verwachting
stood iki nasst mijo ledikant. Ik
wada breird korn tenlachen.
Ligt ge er in ? yroeg ik eindelijk.
-- Neen, ik he~b een eksteroog aan
mijo linkervoet op reis gekregen. Zijt
gij in bet bed ?
-- Neon, zeide ik; ik zoek naar
miju zakdock. Ik weet miet, waar
dat ding zit. Als ik u een raad
mag even, peuter dan niet in het
dlonker aan uw eksteroog
Dt doe ik ook miet. t Is k~oud.
Ik wip er in.
Een minuut -twee -drie.
ZLgt goe nu al? yroeg mijn broer.


gen Mvet het sa;tnleggen varn kleine
dammen en het granven van putt~en
is men reeds op den goeden weg.
Als men on ma~ar over wat meer geld
kon beschikken on het la~stig pro.
bleem wat snelleropte lossen. Zoo
men doorgaat op dewijze waarop
het tot dueverre gSeschiedde, door na.
melijk slecehts betrekkelijk kletoe be-
dragen jaarlijke op de Brgrooting
te brengen, aal er nogr heel wat ellen-
de~ geleden mnoeten worden. W~aarom
door een buitengewone subsidle voor
wverken voor wat:~erve~rscha~ffing de
zaak niet wat finker arangeprakt en
vlurgger afgrewakkeld !
Zou dle R~egeering op deze wvijze
Curag~ao miet willen hlelpen ? R~egen
kunnen we niet muake~n, wel kunneo
we al bet water dat er valt vast
houden en niet nuitteloosl weg laten
looped.
-- -I~-

DE DOORIV0ERRECIHTENPANAMA-K ANAAL.


Wij behoeven er geen spijt van
te hebbonl in du~e kweastle dadlelijk
partij voor Engeland gekozen te
hebben. Kwamen de r~egeeringen van
Canada en Australl ze ach officin~el
sansluiton bij bet Britche protest,
de Europeesebe pers stelde zich een-
stemmig san dezelfde slide en in
Amerika zag men de best rijdingf in
korten tijd greheel van karak;ter
veranderen, zoodat zij daar vanl een
verweer om rechlt is ontaard in het
zoeken naar een middel om, bet
goede recht ten spijt, tech de be-
voorrechting vanl Amerika door te
driven.
Het Hiay-Pauncefote-vec3rdrag wear-
over w~i] twee weken geleden reeds
spraken, sluit een beyoorrechting
van eenige mogendheid, welke ook,
bij de regfehog der passagegielden
mit. Het desbetre~ffende artikel zegft:
,, t anaal zal vri3 en open ziju
voor alle natii~o, op den voet van
volkomen gelijkheld, zoodat er geen
onderacheid zal kunoen bestaan ten
opzichte van een~ natie of van haar
onderdanlen, wat betreft de voor-
waaurden en verplichttagenl vrn het
vervoer." Mlerkwaard~ig is mcde een
ander artikel, waarvan A\merika zich
ook niet veel heeft satngetrokken:,
,,Het kanaal sal nooit geblokkeerd
worden, geen oorlogshandeling zsl
er worden mltgrenefendl, geen dead
van vijandelijkr optraden vernotrlooffl
ziu n weerwil van de aaugfe-
haalde artikelen beeft het A meri-
kaansche Huis van afgevaardigden
het weteont~werp 8anffagenoen waar-
io vryjstelhing voor de Amerikasn.
sche schepen wordt; vasig-esteld, en
dit outwerp wa-s reeds bij den Se-
naat toen het Britsche protest k wamn.
Hlet Huis va~n af evaardigfden beeft
zich opi bet stance punt~ geplaastst ala
zou Amerika alleen gTebonden min
om geon der andere mogendheden
to beroorrechten, daar het Panama-
kanaal een Amerikaansche eclypping
is en Amerika due vrij zou mijn zsiu
eitgen aaugfelegenheden, sandter be.
moelents van audere landoni, te rego-
len. D~aar gelaten de al to vrije op-
vatting die een wereldkainaal vdr
buiten bet~ gebied der V. S. als een
special Amerik. vaarwater wil be-
schouweu, laat het Hay-Pauncefote
verdrag voor deze opvatting ook
geen ruimte. Naaat Amerika op de
vingrers was getik~t, begon het eerst
met boos te wordpu op de Britsche
inmengingr, maar ongelijk moetende
bekennen, zocht het daarna ar fu
menten van laagi politiek guelate,
zelfe is geWezen op de forten, die
hret Kanaal zullen b~eacherinen (zle
bo~ven over oorlogehaindelingen!i)
waartoe dieane deze als liot miet
is on op to komen voor Ameri
ka's recht ourecht wilder wl3
schraiven 7 E~r is, aaar men ver
zekert, met geld gewerkit on de

Zijn stem klonk wat onzeker.
Mijn oogen, Faal't doister gewetul'
ontdekteu, dat hij nog naast squ
bed stond.


-- Waarom wilt gCe volatreks, dat
ik bet eeret er in ga vroeg ik ten
einde read.
W~aarom Htaat ge te dreajion,
tot ik er in ben ?
-t 0 pelletje~ heeft, nu laug genneg
gedunlrd, zeide ik. ~it weet gij ?
-- Cddwe he u vrtelt? yroeg ik
Hij lachte.
-- Eunice en Millie.... Meisjes kun-
Snen toch nooit iets stilhouden.
De idioten I zeide Douglas, in
volle oprechtheid. Kom, laten we
itever onderzoeken, wat ze met ons
bed hebben uitgeheald.
In 't donker sochten wij naar een
vouw in het beddelakren of een an-
dere hinderlaatg.
-- Ik vind miets, zeide D~ouglae ein-
deijk. Nu waa.g ik bet erop, ikbenbvora


met den ingeboren trek van den
., mensch tot sijo geboortegroud, men
zou het vooratel overwegen van een
algemeene emigratie der eilandenbe.
woners naar Venezuela en andere
naburige Zuid.Amerikaansche Staten.
wear geen dertigduizend, maar zelfe
dertig million menschen volop voed-
sel en welvaart konden vinden. Wa~nt
het is op zich zelf genomen toeb een
dwaasheid, hier houger te lijden, ter-
wijl aan den overkant der Carahi'b
sche Zee het voedsel voor bet grij-
Den lgt
SDoch dit sijn ik weet bet on.
bereikbare vooratellen. Toch is bet
begrijpelijk, dat zi) in dlen geest ko-
men van ieder, die van do beer-
schende ellende op onze N~ederland,
alche Antillen is getuige geweest.
Of er dan een hereikboar vooratel
ter verbetering is?
Waar soove e ervaren politics, spe-
cialisten op koloniaal gebied en an-
dere competent mannen niet slechts
hun plannen en vooratellen hebben
meegedeeld, maar zelfs muetterdlaad
pognge ttf erbetefringr en opheu-
ring van handel en nijverheid heb.
ben in het werk geteld o nItb reek t
bet mij, als buitenstaander het
spreekt van self san de noodige
kennis en beyoegdheid, een afdoeud l
middel ter verbetering san de hand
te doen. Er zou mieschien een groo.
te stap in de goede riebt~ingf worden
gedaan, ale onze Nederlandscho re-
geering met groot kapitaal en op
groote schaal self ter hand nam,
wat het klein kapitaal en de parti-
culiere onderneming, trote de beate
bedoelingen en de wakkerate pogu-
gen, tot geen beteekenend resultaat
kronden brengen.
Of onze regeering echter geneigd
en in staat zou zijn, groote eommen
to beateden voor een kolonie, die
nooit een batig ealdo, doch steeds
een jaarlijkach deficit, aan het moe.
derland weet aan to bieden ?
Mag dit echter een reden sijo, om
een gansche kolonie tot in onafzien-
bare tijden ann ellende en alrmoede
ten prooi te laten?
Of weet iemand een betere oplos-
sing?
Daar vrang ik dringend om. Want de
bedoelinp van dit artikel is geenszios
een alles evredigend antwoord te ge-
ven op dit nijpenpde vrangstuk -dear.
toe acht schrijver dezes zich onbe.
voegd doch de bedoeliDg 18, DOg
eens de asndacht van velen in den
lande op dit vraagatuk te vestiges,
opnienw de beyoegde manner en
autoriteiten te bewegen hun deck-
beelden ter verbetering wereldkun-
dig te maken on zoo den weg te
banen voor een oplossing;, die ter
will van de menachelijkbeid en van
onzen nasm als kolonialen staat
noodsakelijk komen moet.
Want van de groep der Seder-
landeche Antillen geld t aiet het
troteche woord, dat bet ,,zich duar
eln rtoml den evenaar, als een
or el "van smaragd", 'maar wel,
at het verzengd on verbrand wordt
door een tropiechen zonne loed, dat
nooit of zelden een malabc en regen
den gloelenden rotabodem verkwikt
en het tragiech woord van den pro-
feet JeremiasI dear werkelij k beid
wordt: ,,aquam nostram pecuia
bibimus" ,,ons drinkwater hebben
wij voor geld moeten drinken". En
dat is de grootate ramp die een
volkr kan treffen; mear wee dat volk,
ale diet ramp zich beatendigt, gelijk
sulks geschiedt op de arme eilsoden
van Curagao.
P. VANI DEN' TEMPEL. U. P.
Directeulr van bet liefdewerk
voor C~uragao.
ZWOLLE.
NASCHRIFT DER RE DACTIEVaillDe~ild:
Om al asnatoods san het verlangen
van denEerw. sehrij ver te voldoen,wmij -
sen wij hier op twee middelen, die
den toeetand merkelijk zouden ver
beteren
Vooreerst het bespoedigen van de
ontginning der rijke phoephaatle en
op Curag~ao en tweedens de hoe en-
v eeb terij .

Na een half unr had ik drie eiga-
retten gerookt. Mijn broer had ont-
deks, dat hij veracheidene briefkaar-
ten moest schrijven.


--Ge zift dwsas! bromrde ik; wat
moet ge met al die' briefkaarten?
Kon dat niet wachten t~ot morgfen?
--Ik heb morgen veel te doen, ant.
woorde hij kalm. Maar als ge zoo
elaperig sijt, waarom gaat; ge dan
niet ?
-Zeker om tegen een unr of twee
dork u wa ker gemaakt te worden!
Oen u we l
Om twealf uur was ik balf mis-
selijk van het rooken.
--Ik blijf niet langer op!i Gaat ge
mee?
--ln twee minuutjee: ik ben dadelijk
klaar.
Ik going naar de alaspkamer; maar
dear nam ik een boek, besloten ge-
duldig te wachten.
Vijf minute later kwam Douglas
we~ork: k boven.


Wat bet eerste betreft, hoelang
duurt het nu al dat men tobt
met den E~ngelchman Jobu Godden?
Hoelang is men nu al gereed met
de Curagaosche mijowet, die outei-
geniog mogelijk maakt? Als die zaak
nu met bek wa men sp~oed gieregreld
wverd, souden honderden werklieden,
die nu grootendeels afhangen van
een zeer onzekeren oogat, hun brood
kuanen verdienien, gelij k dat op
Aruba het geval ie. Op het eiland
Aruba is de ellendie veel minder grroot;
omdat dear altijd werk te vioden is
in mijuen en mijuwerken. Dat is ten
minste 46g der redenen, die de be-
trekkielijke welvaart van Aruba ver-
klaren, ofachoo n we gaarne toege-
ven, dat er nog wel andere redeneo
ter verk~laring bestaan als grIootere
werksaamnheid der bevolking, hoogrer
peil van zedelijkheid e. a.
WFat het hoedenvlechiten betreft,
dit kan voor C~uracgao een brown
van welvaart wordeni en is het
reeds gedeeltelijk. W~aarom7 is op bet
hoofdeiland Curargao dlit jHAr de
ellendle veel g5eringrer dan op bet
eiland Bonaire? D~at is niet alleen toe
to schrijven aan de nabijheid der
boofdplaats, Willeinsitud, wetar de
liefdadigheid der ingezetenen zich
schitterend doet gelden, maar ook
in hooge mate aan de ontwmikkeling
der hoedenindustrie. I)eze staat op
Bonaire op veel lagSer peil ea de
gev-olgen hebben zich dit jaar ver-
verschrikkelijk doen gevoelen.
Bloei van het mij nwezen en der
hoedeuiodust~rie, ziedaar twee saken
die al aanstoods de bevolking onaf.
hankelijk zoudeo kunnen maken van
de onvruchtbaarheid des bodems.
De handel kau daartoo insaelijks
medewerken; dioch deze beperkt zich
voornarmelijk tot de hoofdplaat~s Wil.
lematad en do werklieden uit den
omtrek der stad profiteeren daarvau;
de verder afgfelegen dorpen eni plan-
tages ini veel mindere mate.Op deu
vrangS van deo Eerw. schrijver: moet
dat zoo blijven? kan due genotwoord
wvorden: Neen, dat behoeft zoo niet
te blijven, ofechoon men zichi in die
verre streken bij de c:'genaardigfhe.
den der bevolking, van het klimast
en van den bodem, zich altijd op
teleuratellingen moet voorbereid hou-
den~.Met groote belangstellingp heb ik
hiet stak van den zeereerwf. pater
P. v. d. Tempel O.P. in uwt blad
van 9 Aug, 11. gelezen.
Moeet dat zoo 'olijvenr was een
Ftrang, die ge~isicht werd door de el.
leade in Curagao, Bonaire en Aruba
geleden.
D~e bartelijke sympath~ie, die Cura.
gao deer dagen beeft ondervonden,
de algemeene deekoemingf en de spoe.
dige bulp door bet toevioeien van
giften, zooals nooit to voren, heeft
bewezen dat wij belang stellen in het
lot van de 50~ duizeud bewoners van
Curagao, die evengoed ale wij Hol-
landeche burgers zijo en ook van
Holland verwachten dat zij beschermd
sullen worden togen de grrootste vij,
auden: hougrer dorst.
W~at moet voor Curaguo gedaan
worden ? D~e twee middeleo, die de
redactie van ,, De Tijd" sangeeft, zija
middelen die den toestandl merkelijk
zouden verbeteren, maar Lij ziju niet
afd oende.
De redactie most het mi) niet eu-
vel duiden, wanneer ik haar woor-
den niet onderschriji. ,,B~loei van
het mijuwezen en der hoedenindus.
trie, ziedaar twee zaken, die alaan
stoods de bevolking onafhankelijk
zouden kunone maken van de on-
vruchtbaarheid des b~oderns."
Mt. ou bij b~Lloei van muijuwezen
en hoedenindustrie zich nog; kunnen
en zeker nu en dau laten gevoelen,
g~ebrek san water en zoo sterk dat
en bevolkingf (ln veestatpel er zwaar
wonder zouden lijden.

E4, ik dacht, dat g~ij dool van
den slaep waairt.
-- Ja, maar ik wilde! cit even in.
zien.


Natuurlijk was ik~ vast besloten
te wachten, on te zien, hoe Iiougrlas
de grap zou opnemen.
Maar in plants van behoorlijk
nachttoilet te maken, begon mijo
broer op een onbehoorlijke wijze te
trullen. ~Elk stuk most langxaam
Dogzen deopgevouwten, gladgrestre
't Was al ov~er half-64n en ik had
het afachuwelijk koud.
eg, gast ge vannacht niet naar
bed?~ yroeg Douglas eensklaps
Duivels, kwartier voor 640! Ja,
laten wij maar ouder do wol gaan.
In vijf minute wren we nu in
nachthostuum. Listig talmde ik, on
D~ouglas het eerst in ziju bed te
laten stappen.
Maar rmio broer leek volelagen
idioot. Hij beweerde, dat hij lets
moeat sooken, dat blj morgenoobtend
i
ii


r~i;~1-~?~IP~UllasLp ea ~-~


7, *iempre que Ias condiciones clinicas le m4
anan,aso la Emulsian de Scott obteniendosiemnps
an *reultade terapiutico que ha, supeado as
mucho al obtenido en las mimasln condiciones cnnt
otras preparaciones snimiares. La infllenlCia que
tiene sobre el derarrollo de los niinos ha skle
I 1 '/II iempro tan riipida que cornvencid~o de sus elect
pios hijos. DR. RAFAEL FREITEZ PINEDAI,
BsrqLimto, Treezuela.
rr
-- ..
een van de minderen van Zee- &: randen van putten, bet opstellen van
ILandmacht, san het Bestuiur ten w~indm~olens, of bet meteelen vau re-
greschecke aan te bieden. servoirs. E~en paar honderd Hectare
Het Be~staur heeft de fato's in ziJn al ouder sisal gebracht. Na de
nette lijaben latten zetten en zoo Ifelle buitengewfone droogrte straat
zullen ze een keurige versiering vor- men verstomd, dat de meeste plantjes
men niet allean, matar ook een pret- nog in leve~n zijo, somnmige gedleelten~
tigSe herionering blijven man de fees- er zelfs frischb uitzien. WVaar op zwar-
stelijkIce opening van hiet nieuwe too grond o-eplant werd, is de sisal
Mlilitair T~ehuiR. bijoa overall doodgegnan. De roode
Dokters ood. ruisg~rond schljob de mee~ti hikt~e
ookernod.voor dese cultuur. Nu, eFelijke
lor. ODURITEn doet, wat hij kan, arrond is er inl overvioed.
maar is atlleen nist in staat, de Op de kw~eekbetdden staan duizen-
A- 1000 zieke~n van Arubar to bezoe- den plantjes flink opgeschoten, frisch
ken. Dringenld venage~ men ous de en gaaf, gere~ed on uitgezet to wor.
sandacht van hiet IHeatunr to willed den in het oipen veld, als er maar
vestigfen (,p bet overgroot aantal regen komt.
acheurbuiklijderse op Amnba, terwijl W1ij sagen dear ook ploegren met
elechts Agn geneesheer voor bea kan een eutiatlor, eeo ploeg zoender echaar,
zorg dFragen. maar in pleats daarvan voorzien
Up informatie uitgsaande beweerde van viji krabbers, die dlen groud
men, dat in seer veel geva~llen een vrij diep en greregreld omwoelen, die-
geneesheer te~ch we~inig doen kan bij p-er dan met tjappen mogelijk is. De
der~gelijke zieken, die meer behoefte ploeg werd door 2 ossen getrokken,
hebben aan goed~ drinikwater, wija maar bij k!einer terrein zou men het
en plantaardig voedsel. best met een ezeltie of kunnen, selfs
Nu er va~n NVederland zooveel geld is men ach entrek k raet voidoende.
komt voor de arme zicken, zou het Mlount Pleasant kan een modelplanta-
misechien aanbeveling verdienen een ge worden, de meer methodische
o-ed eel te te b~esteden Han deze na- wrerkwijze, wrelk~e daar wordt inge-
tuurlijke geueesmiddeleuo indien al- voerd, zal zeer zeker navolging vin-
thansi de Geneeskundige Raad van den op andcere plantages, missebien
hetzelfde oordeel is als onze zegfs- zelfs ook hij kleinere -landbouwers.
liaden. Mlethodische ad ministratie is het
Een dokter meer voor Aruba zou hee- eenig redmiddel voor den landbouwf
lemaal geen weelde ziio, maar 'tgSaat op cluragao. Geen cent uitgeven zon-
ou eenmaal niet, op CuragaHo hebben der verantwoording, geen halve cent
we zelf gebrek. meer dan noodig is.
o)f zou Suriname ons raissehieni Zooveel mogelijk het system van
voo~r een paar maanden kunnen bij taskwerk onder de werklieden in
springen ? voeren. ~Aangeno~men work cont~ro-
We vragen buitengewone midde- leert zich self, geeft meer vercdiens-
len, dat w-eten we, maar de toe- ten sann den arbeider .en meer pro.
stand is ook buitengewoon en een fift aan den plantag~ebouder.
groote wonde is niet met een klein WVij w~enschen de Eerat~e Sisal Cul-
pleistertje to heelen. tuur Mlastachappij reel succes, het
0. ~. C.is een proef, die echlter wel kans
c. T. O.van slagen heeft.


vloot met I shiling per ton to ver-
hoogen.
D~e mijobouw-maatalchappijen acht-
ten dit noodzakelijk, omdat de ex-
plotatiekoeten door de staking -
dit jaar aanzienlijk hooker zijo dan
andere jarei.
Konsurginnefeest.
Het Ko rninlgi nnefeest werrd Vrijdag.
avond ing~espee~ld door de laden van
het P'hilhatrmou isch-O~rkest. Men kon
zich, ter voorbereiding tot den ver.
jaardag onzer sympathieke Voratin
geen wraardigfer en dlelicater voor.
Rpel denken. Het geczicht alleen reeds
dier ged~istingreerde violent en der fija-
witte stoktken in hun onafgfebroken
twweeglijkhieirl w~ekte tot 'n deftige
feetstaemtmogf. En bovendieni, de
zeldzaambeid eener strijk-uitvoering
in onze stad g'al aan dat concert
'n cachet van hooge bijzonderheid.
I~n deze eerate indruk wrerd niet
verdrong~en, doch veeleer verstrekt
door he~t zeer groode sp~el dier ruim
twin tig m usici, dillet~tanten en n ieu we-
lingen in hiet orkestspel, maar reeds
r er gevorderd indeze zoo veel-eischen-
de kunst. Verschillende nummers o.a.
Ide Tancred-ouverture, de walsulit
,,der Graf von ILuxemburg", en de
SCarmen-fantasie, werden seer goed
vertolkt, ofsehoo~n het lucht~ige, echt
Rosisini-achtige melodietje der eerste
wat vbig~ger, en het Torero-lied der
laatste wat energieker hiadden ge.
kund.
Jammer echlter dat er zooveel
schoons der teere violenlrmuziek te
loor gingf in het onbbarmart~ig wind-
geblsas. H~e voornaamste oorzaak
hiervan was het~ geheel open~ziju der
muziektent. Gelijk overall elders in
Eu ropa bij een open luch t-ui tvoering
van strijk-musiek dient de tent min-
stens voor twee derden~ afg~edloten met
houten schotten.DLe zwakke ongepro-
portioneerde beaettingf van het or-
kest, sal de Beer HOBKALJON JR. Ze~f
tot zijn spijt hebben moeten konsta-
teeren. O)ch, dat de musikale Cura-
yaoi~naars dit g~emis begrrepel, en door
persoonlijk mee te spelen of door finau-
ceielen steno het orkrest in staat stel-
ders zich te kompleteeren I Dan kion-
den de oubrokende cello's en alt-vio-
len worden sangeschaft, eni de ordi-
naire turksehe-trom vervangfen war
den dolor de mueer gTediatingoerde,
haast O~nisbare pauken.
Waara~m plantate moab de dirifent
in 't midden minoer spelers, en miet
aan de spita ? Nu sag men eemg~ren
der violisten, half den rugi naar den
leider gbewend, voor eigen rekening
spelen : dit maakt to veel ao indruk
van to goodcr trourw, eni schaadt
Inin of meer de eenheid van het sa-
.menspel.
D~oeb ondanks deze g~ebroken, die
door de omstandighleden noodzake
lijk on dearom verechoonbaar eio,
heeft hot concert van vrijdagavoud
ons veel doen genieten, waarvoor wl)
dirigent on spelers dankbaar ziju.
En onte opreebte wenschr is, dat het
philharmonic orkest zijo kracht
d oor on afg~ebroken stud ie, on tw ik k ele,
en zich, door den stemn der kunst-
lievenden geholpen, spoedig tot een
kompleet strijkorkiest uitbreide.
Nogr ietsr bizonders merk~ten wij
dien avood op. De P'olitie hield hiet
staande Publiek meer op een afstand
en liet, het een gfrooten ellip~tischen
cirkel vormen, waarbinnen de wan-
delaars zich gemakkelijk konden be
Iwegen wonder zich te ver van de
tent to verwijderen, waardoor zij dus
better van de musiek konden gSemie-
ten., Hoe het Publiek de goede be
doehiog der Politie zoo aonstoods
ibegreep, was one een randsel. Maar
bet liep ale van een leien dakje. Gok
'dese ordelijkbeid gaf een cachet van
voornlaambleid ann dit concert.
Den volgenden morgen wotrd bij het
vallen van het schot de vlagg~en en
wimpels geheschen, terwijl de Mlilitai-
re Kapel het volkelied speelde.
Het feest was blijde ingezet, de
muzlek kwam niet meer van de lucht.
E~erst het ulttrekken van Zee- en
Landmacht voor de parade, toen de
Gouverneur in groot gala, de pa-
rade self en dearna bet terugkeeren
der troepen.
D~e subade volgde, nadat de school-
jengd met m~andels en viaggen, met
witnpels en palmen met bloemen
door de btraten naar bet Gouver-


cements huis was get ro kken. De
Masrine-k apel had hier de leading.
't Klonk mooi dat friesche kinder-!
koor. iMaar canweijks zijo de kin.I
deren, de muziek voorop, weer naar'
buis gebrachti, of de Autoriteiten in
deftig swart met riddero~rden ver.,
sierd, of in goud gegaloneerde uni
formen, verzamelen> zich op het Grou
vernementshuis voor de audientie.
De Edelgfrootachtbare fleer Mr. J.
B. GousmAs bracht op harteijke en
weleprekende wijze den geluk wenech
inaeneo de bevolking over, waar.
Svoor de Gouverneur dank zeide. De
meeste Beeren trokken toen naar de
Societeit ,,De Gezelligfheid" of ,,Cu-
ragno" om bij de pilechtig~e ontvanget
van den Gouverneur tegenwoordig
te siju. Mliddelerwiji waren de volk%-
feesten in volley gangi, madden een
g~oed verloop en1 hielden or de v~roo.I
Ilijkbeid in. I


Een prachtig idee der Feestcom
missie is het geweest het orgeldmaaies
van het program to schrappen. Er
wais nu wrel minder lawani op, straat,
maar de orde en netheid bleven g~e-
handeasfd De Commissie beeft me
degewerkt on de dlraaiorgels mneer
en meer mn discred~iet to brengfen.
W~erden vroeger deze org~els meer
malen bij nette dayspartijen, gebruikt,
thans hooren zij alleen nog this
bij p~artijojeH van het mninste allooi.
Het niette Publiek schaamt zich voor
een orgel. Bravo We gaann vooruit I
Dsnamuiddage~i om viif uur had
de voetba~lmatch pleats op) bet
prachtig terrelu bi e lihltair
Tehuis. Wij waren seer teleurgesteldl
toen wij vernamen dat niet de,,11.e.
pubic"togen ,, Volhardirpg", maar
de ledenl vanr ,,Rlelublic" ouderling~
zoudlen spelen. 1)aaranu~ meenen wtij
het dan n~ok to moeteo toeschirijven
dat er weinig ainimo wasi An bli do
spelere iGo bij het publiek, dat chter
liet spel dat wij to zien kreger,
wais niett elecht. Almeinm
merkinur neent, da:t cle eene pa;rrtij
bliilkbaar sterker was dan de Lundere,
d~an marv menl denlverlledligerder
verliezentle partiJ de brulde oiet ouit.
houden die hemn tocekomt. I)eze iml-
mere moest wel drie keer mnissen,
maar veel meer' keerell werdl de Ran-
val op zijn goa~l teverge~efs gedaa~n.
1)aaretiboven bezorgd~en ecoigen van
zijo partij hem meermalen een cor.
nor, die gewoonliike juist door zijin
vlughleid glen nad~eeliget gevolgen oj>.
leverde. En het mooie samenspe~l
tusschenl do twee buitenvoo~r wants
dler tegfeopartij zou nog heel wat
meer doel getroffen hiebben,. als do
keeper niet gereg~eld op ziju post
had gestaan.
Uthet; verdiensteijk sp~el van
sommigien, dart echter niet tot Ziju
reebht kwam daar dlezen veelal met
mindilr poefle spelemH uOP~teu sumen-
spelen, bleek ons duidelijk dat
Republic een muooi elftal naLar vare; I
zou kunnen breomeni, da-t in pn
match meFt die ,,Volbarding~" mool
spel zol rgegeven hebben. NA d'en wed
strijd was de stand 3 0
E~en mooi en sterk spel ontatant
door samlenwerking on hoe mueer de
spelers or op ult zullen zijii om ieder
voor zich de eer to hebben een goal
to maken, des te slechter epel zal
men te zien krajlgeo.
leader moet op den aangewezen
post blijven, men most samnen den
bal langs de t~ogentanders heen dr .j.
ven en aan het doe~l gekomen, wlk
zen de ometandigh~edn ult wie hem
er in zal setten Mlaar bet h~ereiken
van het doel is het work van allen.
E~n dat deze opmerking waarhead
bevat, blijke ook hieruit dat anHEt,
de niitatekende doelverdediger van het
Nederlandsch elftal, als Keeper nooit
een goal gemaakt beeft, terwil men
algfemeen van grevoelen is, diat de
Nederlanders toch hoordzakelijk san
hem hun voornasmste overwmnoingen
to darken hobben.
Misschien dat de mooie verguld
zilveren medaille er' herinnein'g aan
het Koninginntefeest 1919j, door de feet.
commissie ultgeloord de Heeren van
Republic aanspoort dieui eersten prija,
hun zoo dierbaar, eens op 't spel to
zett~en en een kansje te wragen in
edelen wedstrijd met de leden van
Yo~lhardilg.
B~ehouden zij de medaille dan heeft
deze dubbel waarde gekregen, wat
op een bijbehoorend protocol moet
worden aangeteektend, verliezen ze
dlen eersten keer, een revanche-partij
zal hun eer dea to rooter maken.
Allo! Heer~en van Republic, durven
jullie bet sann!
Maar last het vooraf annkondigerb
opdat het Publiek volop genieteu
kan van een echten voetbalwedstrijd.
Het Concert der Weesjongens van
Sta* Rosa had zeer veel volk gie-
lokt en, zoolangr bet vuurwerk miet
werd ontatoken, speelden de weezen
goed, maar na achten hadden zij
meer oog voor 't vuurwerk dan cOor
hen noten. 't Vnurwerk was dan
ook oogverblinderd en oorverdoo'
vend. 't Was mooi.
Hr. Mis. Zeeland lag feestelijk ver.
licht midden voor den mood van
het Schotteg~at en wierp sijo zoek.
lichten over de stad.
De Gouverneur hield een bal dat
zeer druk bezocht was.


D~e soldaten
hielden Miaandagmorgen feest. W~ed,
strijden in bu~t roeien en swfemmen
etc. Den geheelen dag was er mu.
ziek 't fort.
Eenr aardige Attentle.
Deo Curagaosehe Hoffotografen
SOUBLETTE &t FILIS als altijd met
hiun toestel present wear lets aar-
digs te kieken valt, hebben natuur-
lijk ook van de piechtige opening
van het Militair Tehuis de noodige
foto's gema~akt.
Een aardige attentie wasr het nu
van deze heerea on van bet resul.
taat hunnler arbeid een drietal zeer
mooie Foto's, respectievelijk in beeld
brengende de autoriteiten in wier
tegenwoordigheid de opening plaate
vood, een gyroop onderoffeieren en


Gfedecoreerl.
Het heeft Harer Majesteit behaagd
ter gelegenheid van Hare verjarmg
ook aeemge verdienatelijke Burgers
en Ambtenaren onzer Kolomie met
een ridderorde te vereeren.
D~e Gouverneur heerit Vrijdag tele'
graphisell benicht outvangen, dat be'
Doemd syjn:
de beer M~r. COHEN HENRIQUEZ, lill
van den eand van Bestuar, tot rid-
der in de Orde van der, Nederland'

edhe ha u F. FI.AALJEN, O~verne-
ments-secretaris, tot officer in de
O)rdde van Oran e9 pnje Nass ;too w ezg-

hebber van St Eustatius, totridder
in de O~rde van Oranje Nassau;
terwijl de beer C. B~. ,J. WIJaTEN.
KUU,d cipier dter gevang~enissenti le- g 1me zvreme
van de O)rde Oran e Nassau.
lu t is benichet otvauffeu draf d
LIAAR, san boord van H.l. Zealand,
benoetnd is tot ridder in erdo()il
van. Oranje Nassau~.
Aan al de geridderden onze op-
rechte gelukwenachen .
Zoo d~e geachte Familie van den
Heer HE~NftQUEZ nIet uog pas on-
lange in rouw was gedompeld, zou-
den de vele vrienden van den Hleer
.110RDY C. HENRIQUTEZ Z.E.A. zeker
een serenade gebracht hebben, nu kon
dit, helaas, niet plarate hebben.
Nood op de e~andlen.
Te lnat om noff opgrenomenl te
worden in ons varig blad deelde de
Heer H. P'. DE VRIEs one mecle Vrij.
dog~morgen teleg~ralisch borich~t out-
vangen to hebben, dat de D~irect~ie
der K. W. I. M. f 1000 en die der
Curagaosche Handel Maatschappij
f 500 beschikbaar had gesteld voor
de noodlijdenden.
Het Beetunr der Groep Ned. An-
tillen, arun wie dese bedragen werden
overgedragen, sal in overleg treden
met den Gouverneulr ter verdeeling
deser gelden. .
Aan bolde D~irect~ies is oprechte
dank gebrachlt voror dleze Romaiklip
k~e Gi reu h oft met de laat
ete maou ran < n beer A1. G;. BRAUINB'
8ensioeoneerd WTest-Indischi ambte'
nepr otvafe e bed rag van
na28r;-, dan d or eheem gecoll eteerd
is te A eldoorn voor de noodlijden-
den in pieze koloniie, vooral die ol)
Ouira ao en Bonlaire *
atoemuendagr voor Cu~racao.
Naar sanleiding vanl den toone-
menden nood op A ru ba, Bonaire
en CuPraga beeft bet C:entraal Comi-
t6 ult het b~estuur van die Vereeni-
ging ,,Oost en West' en van het
Alg~emean Nederlandsch Verhond de
volgende oproep tot de Nederland-
sche Padvanders enl Meisjeagrezellen
gericht:
Thans words u een kans geb~oden
om nan het Vaderlanel te toonen,
wie gi) sijt en wat gij door uw or-
gIaniasate vermoogt. Grij t ha~ar aan,
suel, koen en met belei .
Zooals u vermeedelijk bekend is,
wrordt er thn o ommige oilan-
den in onze West-Idio rb,
Honaire en Curagno, ten gevolge eener
ongei~enaasrde, alles uittuttende
droogte hevige oood geleden.' Volgens
het allerlaatst~e officeele rapport van
den Gouverneur van Curac;ao, bevea-
t~igd door een nader telegram, wordt
de toestand steeds ergfer. Hulp is
hier g~ebiedend noodzakelijk en hel-
pen kunt ook gij.
Onue geliefde en ge~erbiedigde Ko-
nlugin beeft het deukbeeld geop-
perd om de dorre bei--maar die 6
zoo mooi bloelen kan aan to wen-
den voor het liefdaRdig doel, dat
one thans is voor oogen ges tel d.
Over een week staan onee heidevel-
den in volley bloei.
Aan u, padvinders, thans de teask
om die heidebloemen te verzamelen
en in groote bossen unar uwe woou-
steden to toreen.
Aan u:' melejeagezellen, of, waar
die nog miet squn, san u, Neder-
landeche meisses, de opdrachti om
die bloemen met een orania, lint tot
kleine tuiltje e samen to bindon.
Sluit dan overall in het land awe
jouge krachten anneen tot 44ndang.
sche gemelsebaqpenl om die tuiltjee
voor een kleimgaheid san den man


te brengen. leder plaratselijk g~ezel
schap kiese hier den weg, die het
beete tot een goede uit~komet zsl
leiden, maar de verkoop geschiede
liefet overall op 44nzelfden -dag do
verjaardag van de Koningin.
Welaan Neerlands jongens en meis-
jes, gaat en doet uw work. Gij ver.
Frulb dan een weusch van uwe Ko.
ningin. Gedenkt uw spreuk. ,,Weest
bereid "I
De Kolenprtis.
D~e correspondent van de,,Times"
to Caerdiff versekert dat de eigenaare
van do koleu m ijoen in Wales be
sloten hebben, den prijes van de
at~eekoleP. beatatnd voor de Franache


en1 los mnios delgados, palaos y encIen-
ques son verdaderamente maravillosos.
Todos los niiios deben tomar la Emul
Si~n de Scott legitima parat poder desar*
rolarse f~cilmente y para tener hueses
eFtrtes, Carnes maclzas y la energia que .I
req~uiere la edad para los ejercicios y
estudios Charlas. Un cerebro bien
en~tridio race an hombre inteligente, yr\
atn cuerpo bien desarrollado y sano hace
sm 110mbre fuerte, y ambas cosas pueden
ScOaseguirse cOH el uso COntinuat Oe (18 &

qul~e es elm alimento-medicmna mas enese-
IlCo y la mejor y genuina cle toclas last_
ania 8ionOS de aceite de higado do a


1)e Curagaosebe Tennis-Club bleef
ook niet stil. Ook dese hield Maan.
daR 11 wedstrijden en e eelde'e avonde
de slotpartijen, terwijl nitrei ing der
dpri zen laa~te had wonder bet musiek
petre tot slot en illuminatie der ba-
nea.
De Jantjes wisten er de vroolijk-
heid in to houden en speelden 13j bet
naar buisl gaan Piet Hein.
sisal.
D~e Vertegenwoordiger der Eerate
Siaal Cultuur Mlaatachappij, te! Heer
C. S. GORBIRLA JPEz., beeft ons in de
gelegenheid yesteld, mlet hem one aan
te sluiteni bij Da. C~IAtAER en den
Heer DUSSEL tot een bezoek aan
,,Mount-Pleasant."
Alles was dear in volley actie. De
aanhoiidende droogte bb~eft de wen-
schelijkbeid van kunstmatige irri.
gatie bewezen.
Op, verachillende plantsen was men
druk besig met bet uitgraven of om. -


Offciceele boerichten.

Aau de onderwcijzeres san de Wlil-
helminaschool alhier, Maej. S. A. M1.
NEUMIAN is tOt heratel van gezond-
heid, veertien dagfen verlof verleend;
en Mej. B. PRINCE, in het bezit van
de skte roor onderwijzeres 3de klas
se, is gedurende den verloftijd van
Me). NEUMAN, WerksPam g08teld
san de W~ilbelminasehool alhler.
MWej. CORNELIAS SUPRIANA GOME)Z
is tijdelijk belaset met de functri~a
vau hood v echtster aan den te
Oranjestad op Aruba op to riebten
vlechteursus voor volwrassenen.
D~e geneesheer, beleat met de ar-
meopraktijk en met het verleenen
van verloffskundigfe hulp aan onver
mogeoden in het stadedistrict bewes-
ten de haven en in bet derde .dia.
trict alhier, T. J. G. GAERSTE wor~dt
met ingang van lo. Septetpber a. e.
in activiteit hersteld; en degenees-
beeren M. C. HENRIQUEZ en3 rH. F.
BDEASETH, MijLLER, GerVOl Ont*


--*-bte -1. -- Ko* A ---- -


L~b~ ~CTI


EN$ULSION DE SCOTT
Ocitrrase al Beflor JAMES ALVARES CORREA pot infokm~es'

Cufagao Junio 25 de 1912.


gesien ~de toestanden, die in de ne-
gerrepubliek h~eerachen, die psas og
het vorig~e jaar ee~n revtolutie heeift
meegemaaks dat thans niet een
nieuwne strijd der ,,genersale", soo.
als de soldat~nleiders, die in Haiti
iom de beerecha~ppij strijdeo sich
noemen, to vreezen le.
De politieke ~veiv~arring, te mid-
den wfaarpan LeconteB b~et vodlge
jaar tot president gekozen werd, was
soo groot, dat v~aak een wear schrik-
bewind beerchtfe, ter dood 701Doos
deelin~gen sann de orde van den dog
wRaren en ten alotte E geleche en
Daiteche matrozen san land genet
moeeten worden om de belangen en

een sterke vioot voor Port-au-Prince
vDrechen malige president Simon
ruimde na korten strijd het veld
annL sija tegenetanders, general'sls
Fermin an generalsa" Leconte.
Zooale hereide gemeld, werd Le.
conte den 16en An natus_ 1911 tot
president gekozen. Bekend was van
Aeemisleche, da nijeonder pr sident
landeeche saken- was geweeet en zich
door bet meedoogenloos neerechie-
ten sijaer tegienatandere had g~ehast
gemaak t.
Door sija dood is de geepannen ver-
hm lding to echen Ha'iti en Banto D~o-


Advertentien,


PhotographiSCil 18fkhting.


TWEEDO LAR,

in Amerikaansch goud, bankpapier of andere ganghakel munt
aanPRsOUe d4 Ciracia. 97-Barcelera.-~-'Espe~~lr .


:-~~ 14-9._V0011 DE HUISM0I:EDERS

SWilt gij in uw huis ongeluklien voorkotaen, soo raeden wij U tas
GEBRUrIZLT ALrTI.D


heren vanl de verdere wearneming
der betrokkingen van Dr. GbIsse'ra
rooracemd.
Aan den veldweebter op Bonaire
AI. Martinas is tos verder herstel
van glesondhald een aeee mated ver-
lofeverlenging verleend,
Ann den opsichter bi bet er-
tement van OpenbaireWerken dlfer
J. J. Klaverstayn is hot heraeta van
resondheld, eene meand ;verlof ver.
darkrthertebt
van den
Ourremoechen Handaelbond.
Yesr &Beptonaber 1910.
U)UT a ee afrn Ke gB.... ....(8
DRaN I~L-e L r. Istiw~ ,, O TO
RUID. ..r g3 L 08
GmDrr pe~Er LG.........~..;.....,, 120 '
GCITfVLLN pt r IC)..............:.,, 0.00
D K.O............. ,, 0.05


.3 : H.6':..:::: 1: -
,,s a ...... .,, 7-
**= g-- "
**c n; ng oe
"r .. .... ,',' .-
,,0 ,,8, OLA ,1,-lo

"~ ~ ~~( a,, ..... ,.
,, oLa ,
%*** ""s a-, ,1

Godaseqrl i de lantarte 14 #qgen t
worde.A la hoitteeleat, sangebrarcht
on d~r9 midel van petroleum ver-
delgd i

785 metat~aaea.

to ge~o be oe de Militaire Kalpel
So aai~id om 7.80 OVE~RSIJDE.


1 Bell OLorno ...... Pas Bed ...... Coosettf.
S P earee L' E~hlve d' Amore .. ~onisettl.
a elir .....,... Valee....... O. Matra.

8 In Camnp ...... Medley of War Son pe......
a~~~~~~~J Bos at~d n.s nrdrrtn.noodleae on veali~hlende borich.
ten to betoraep tot deF uigeide w~eek.


~lp~gDlb~a~


Hamburg-Amerika-I e


Gevestigd in 1847,

Geregelde Vracht- en Passagier-D~ienst onderhonden' door 58 verachil.
ende Lijnen, met 350 Havens in alle Wereddieelen.

Disast tasschen Etropa-West-hodie-Yen~e nelaColomobia.


HAVEN-NIEUWS~,

'V~AN 31 ALUG. 14 SEPT:
Schip K apitain ~Aankomartl van Yetekaa

V~enesela 1JMontgrop 31 Aug. ~~ardeadibko 1 Bept. La Gakyyre
Maracaibo G W~ Goodlman 81. e-ok 81 Aug ralo

Venessela J MonZc:o 8 ,, a Qulagra 8 b
M albc~~io 0'omail 5 ;, I areih b Ie o ko
Phal~dellfihba H Highbo~rr 5 ,, New-York I ., La G3uarg
V'eneuela J Montero 7 ,,MdtaealSo~ a ,, Lfa ayra
Fred R eadrik 8 J v Goot *8 ,, New.orki 9 ., naeted a~
P4 fasu~Ei 1i Rig horn ,, LaCu~ra" 11.e\ ~ork
Merida ~ AJohanosn 11 ,, 5fatacobo ii 11 Marcabo
Zallia k 8 thirris 14 ,, New-York 14 areo
Pries Maurries p Kontagatein 14 a, Amserdam is NewYork
venameula .1 Montero 14 ,, Mrabaibo 15 LaL Gasym

Vcastia C Fegebarth 8 Sept ~a~mbiurg 7 bapb gain3j0Mberg
Euineer weai U Lverpool 4 nrao
Robsum enra '8 ,, Arba 3 ttra
Cittc da Trino P a th 6 lan6 t~~
Ph-ednecs Anderson 7 Demsrberar
BUL-~~~~~~~~ ...~~t '~~OIB~L Il- Y


ER~eaL addd ding.
Qa n one bt p. fcsrn wtJ ee

Met dit toestel, dat wif sterk Asbiobviels,
has Iag~ seind oa~gaTL, wasido~or het
vtu s ng eek.en nr housee of een of
peakti foL ocreoder kn breteo of veratellen,
rrf e@M he inngon~iet b n etat
do~d m p~ba en vooreen sorgsame
~htnsyaten togePdn~ de ~geringen pde
di vera s i~sfs chaea a n als~ 80
sr ~annbvegnoiearsomen
stratenlshehiL~~ geles he Id de mrte


In ggagg aigg,~i riI
850 man lofanterpz~p~.ie ron mai~riresodsen
Panamtg la hbenbve ntaeg
sihnar Corinto in te ec e ,ri ten
todr ben toi~ v e terken, pr
I~rl~oe sen de sotooelon ~r
p)tneeh da des~rlei ena de il
edm~ts, ater de n bl na be*
d~~wtent~~~tey g~ee bLh
4, .meerre ea to een Ame*

whenag bhealto atp o tastgn
del mar ornto dner -ce~a t
teepea eeM desi~~;ii~~~I~ aijoeva on h
te ragtochte a sts 00betabdlng
ath dB081 4 OO b$ 0
Dei~a rest dii duchba

to8r ebda~.B lebbd A


N. B We geven oqk Yea het R.A 8. V NEZUELA4 steeds al de dagen "van
asankomrist on vertrek to lS~no sln FIlNER ~u Jedereen rkeete dadt- & 018 Zat~rdage
htIer 8ashkomt Ad (g bo obq n ook wher~ ZsterdoCgs vertreks near La Glasyra Tn
pleajts vlan .ondagg; soonl hot vaa~rplan to' loseR goeer
-.Dkshket I


Gelijk gemeld is, werd den opetan-
deliageD ten laste gelegd, dat sij
twee Freemdeliogen in den staat Bo-
nora door ophangiof van bet leven
souden hebben beroo d. Die vreem-
deliagen s~onden Duiteche onderda-
neD sijn. Op verzoek van den Dait-
action gesant to Mexico deed de Ame.
rfkabsehe gezant ter sake een on.
de~rsook instellen. Ook de Mexicrann.
edi~e: Mrinister van hatfenlandsche sa-
ken ~gM~ last tot het houden van een
an84i8soek, dat aan den betrokken
gorvernear der province Wonors is
opt~aedragen,

14svolutis op Hariti.
I)e door een tele ~ram gemelde
krb6t*Qnt lOffidn te o t-u-rioce
aggykte, wearbij pres dent Leconte
om bet leven k wam, is blijkens be-
:ish~ten hisi de Haitrianneche hoof~d'
st8 iann moodwil to wijten. Ze is
anl. hot; wtrk van de revolutionaire
partsj 'pp ~Halt~i, die op die wijae
ee. wXijlgln io de regeerng; wil
DUe workingf van de ontplofilog was
zoo havig, dat van bet geheele pa.
leiie nog. elechte eenige munratukken
drereind staan. Nadat de eerate ont.
stiltehisi, door de ontploffing teweeg'
gebrct waton be en wrasa g
Ledostefe naar do wapens on~ begon.
nen op de sanhangere van Tanera
to schiet~en. De militairen gingen da
delik n~aar de dijde van den mieu
wenapeandid o rrdhr bto pei onebr
eon our bet oproer. De verkiezing
van den mieuwen president verliep
soo buitengewoon vingr, dat~een root
deel der bevolkring an Port-san.rince
Diet goed wiet, was er eigenlijk in
Ide hoofdstaff gebeard was.
Volgene sommige berichten, die
iechter nog bevestiging behoeven,
meet de ontploffing soo geweldig
pwereee ti sq, dat mlet minder dan
Q00 pereonen gedood en gewood
Ee ob in het san het paleis gren.
send krnitanagazija ontataan, sloeg
se n aar bet paleis self over, in den
kIelder weacrra8n enorme hoeveelheden
armmunitie lagen. Eeen reeks explo-
alee .volgden Du, die een our long;
daurden.. 1e broadweerhieden waren
d'arddbot Miet in etdaakhet tooneel
Al de familieteden van deo presi.
dent wparen in het paleie, toen de
ontiafplo~ig ~pleatwo greep, maar wer-
den allen gered.
kal adeh e eep -d~i rq dlia
moet gebeeracht hebben. Alle buieen
eo den ele b hdi en, le adbij het
mi owoqiemdolen varen so

revolution ired ns agl uLlbv..~en si
i~'noeililq re voon j jka'-


NO


5, 6.


IETX


Met dit toestelletje


kan selfs een kind


vlug ein netjes


kousen,


sokken on alle soort breiwerk,
garen of zi de.


van katoen, w~ol


hulegeZIn ontbrehen.
H~et gebruiks is zeer eenvsoudig en geef~t tanssende


resultaten.
ledere brelmachine word' verzonden m~et voblled~ige
licht ing omtrent de wijze van werking.
Het wordt veratuurd wonder verdere onkosten
vororuithetaling van


tbe-

na


Souablette


ROFPPOTO CRAPIFEN


K~onin~gln ner Modtrrtqude.
BEKROOND


H. M. de


Ams3terdamn 1868'
A'nBtworpen 1895 -
C~hicago 180s3, en
g ~Lad@ E aste Prijta Eere
Brussel, 1910 e


llarxtillem.


waw-ri~ own.C

Dit is de een~ige petrolle, wdlke gedurende de laatste' 37
jaar'geen enk'ele ramp veroo~rzaakt heeik. Geen govaar voor
ontploffing,. geen rook, geen stank. Volkomen veilig.


Curaga~o, Waterkant
handa.


Otra


Tbp ktooks bl)


d. WINKBL EN ZONECN.


Aankomat te CttraCto : van1 Ea"
r~ep en tusechen havens~, den
latea va~n elke m~aand.
Vertrek van Carsaao; nant- Va.
nesslels, Trinidad, St~. Thoaas
Have en Hamburg deo 218 den


Lija 1.


'Lijo IV. Aankoeess to (ureago van Hanm.
durg- utwer aen s t. Thomas
VPertrek van Garagjao naar Pto,
Colombis, Gartagena Colon en
Csntraal Ameriea, derr.10)111.
idjo Ill. Aacnkomaet to CuraEao. v~n. Iait j
eus. den 15(16 vap elk~e miaanl.
Verlrek van Curagah naar B~
zuela, Trinidad, St. Th Lme~, a e
yre en Hamburg; den ]7 van nelks
meand.
P assagiers-vervoer near alele
*pleateen, wRelkeb dooll bod~engie-
-- aberdi e lijoen wor ch abage
.. Ldaan.
Bhehlve de ktoombootenl van bovengenoemde i oen, doen ~sev~ents@
Gok andere Passagierechepen der Meateehappij, soz have n ea, die
prer 8t. Thomas direct naar Europa varea, en de reis mn ougoveerj
5 q en vlib@ esn der Hamba~rg-Amerika insj leVd*
Sriica" vae;~c8 noodig~eC toepaisiingenvoor de veilfgh~eii ,en comfort~ ddyC
opairen ea. Passes ars r Bsivre of Ha~mbutg:
I .k:' 1y nr g-Fa g go-;. 8.
Befour 11 'etted 10fe alelajg op de' been- en terugreis*
'oorr v~erdere inlichbingen Yorroege ~nhon siei t t
Eawnmos, BaN1Inarqs &r Co.,


' irnia H

`Mai$ son c
Mana D
IFama D
;Mario a


Apaba

cumba
,ola deCoro
Boniains


13ept. .
,,
,,
,,
,,


Yela dle Core;
Arqaba.
Martealbo~
he It~bnb
B6rncher~-
&P de Mesothr
sto HBhac


Maraio 8
Refug~o fif
saka Y
Y,,ac
gA de Abril B
vkg~inia a
venesslelsr B


Aug.
B~pt.
,,
,,
,,
,,
,,


Agelites.l


las siguientes casas en Heeren-Btr~an~t;


4,


NI F UVV S


DE BREIr MACHTNI'E.


BREI~ly en VERST'ELILEN


et Fils,


L~ollgxxarn


WEBED .
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs