Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00093
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 10, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00093
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
__ __ __~ I _I- -.- .-~. --_ _ _ _.~ __
-----


rlit Bl1ad verachijot elken Zaterdagf. '. Es C~ourant aki t~a sali toer dia Sabra.
Aboonementsprijs voor Cu)agao: H~onaire, Aruba~ BUREAUX VAN DIT BLAD Su p'rijs di abonnement ta fl. 2,-- pa tres luna
en de Hovenwindsche eilanrden ,per drie mean dncl ptagAi padilanti.
fl. 2.- met vooruithetatling. gggyp~cieel ggy rllllrrlrg 4.ggie I'a. lugarnan foi C~uragao, Bonaire. Aruba, St. M~ar-
Voor het Buiteuland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10~-- pa anja
Afzonderlijke nummers fl. 0.15. Oud No. 223, N~ieuw No. 4. 1'n numero sol f1.0.15.
Prsisf der Advertentien van 1--7 regrels f. 0.50; voor el- Anuncio di ] to 7 regel f 0.50 cada regfel man
kien regel mneer 7% cts.77Tt ge-y*}gant1 i, C) prer*Zi iiis 7%~ cts.


_ _II _____ ____


lijke bootjes aanschaff'en en ze be.
schiikbaar stellen voor de passagiers
bunner lijoen, is dleze quaestie beel
eenvoudig opge~lost.
Hiet geb~ruik, dat, de agentechatppen
zorg drag~en de passnaiers san h~oord
to brengeni en van boord to halen,
is inl vele? groove heavens in swang
on zou ook hier Hanbevelingr verdio-
nerw
IDit over dlen weg naar hlet shot.
teget.
Nu over de werkizaamhe-den ter
ver~bete~ringS onzer haven.
Welke workwijze~ zal hie~r nu go
volgad wolrden 7
7'hans is in de onderzeesche rots
tusechen Rtif- en Wanterfort een vrij
diep~e geul waardoor d~e schepen on-
ze haven bannenkomen. 1)eze geul
biedlt echter slechts, over +I 45 11
breedlte voldoendle vaardiepte~, wat
voor bet reeds bestaandle scheep
vaartverkeer te weinig grenoema
moet worden. Is het voor scheptn
van giroote aimetingren bij eemigs.
sins ruw wecer reedsg moeilijk juiit
door zoo'n nauwre openingS to stu-
reu, zooveel to mener is dit hier hiet
geval waar bijua voortduirend een
eterke stroom langs de kust loo~pt.
Het vereischt dan ook heel wat
routine onu een lang schip bionen
te foodsen, waarbij de voorsteven
reed s in still water is, terwijl hlet
acht~erechip nogi door den stroorn
wo-)ut uniga~Zutl xcander your of ach.
ter to raken.
Eindelijk, waarbij de to verwach-
ten grootere drukte na de openiuK ~
van het P'aunmakanatal den doorslaK
beeft geg~eveu, is na lang wikkien en
wegfeu besloten den ingfang to vrer-
wijden en een vaarbreedte to even
van 80 M. bij ecene diep~te van 10.50 1.
wonder Laagwater, overeenkomende
met 11.10 M. wonder Hoogwater.
D~an zullen de schepen zouder ge
vaar kunnen- bincenloopen en in de
ruime, diepe St. Annabanri en ve-
derop in een g'root deel van hot
Schottegat een veilige, rustige an-
kerplaate vindeni. Alleen 440 verra-
delijke punt verheft~ zich boven den
bodem van dit god eel te van het
Schottegat. Met steile warden staat
daar een rots muetend van boven
nog geen 25? M. in diameter, waar-

de P-aus sonl voor hem buigien on een
gedwee work tuig wforden in zij oe han d.
Ongelooflijki zijo de ruiddelen, die
hij tot; bereiking van dat doel san-
wondde. Hij liet den P'aus in Rtomne
gevangen nemen, in Savoua opslui-
ten en jaren lang daar gevangen
houden. Toen hij d1aarmede niete
won, liet hij hem door gendarmen
overbrengen naar F~ontainebleau in
Frankrijk. D~e Pauns was eceter door
zijoe lange gSevangenschap en door
de vermoelenissen der reis zi66 ult-
geput, dat hij onderwFegf p den
Mont-C~ois dreigrde te bezwvijken;
men zag zich genoodzaskt, hem mid
den in de bergen de H H. acramen-
ten der Stervenden toe to disnen.
Lang~zaam echter beratelde de Paus
en kwam den 20sten Juni 1812 als
een geraamte to Fontainebleau nan.
Hier werd Z.H. bet voorwo~rp niet
der teederste zorgen, maar van al-
lerlei intriges, ook van personeu,
van wie hij bet recht had, eene ge-
heel andere behandeling to verwach
ten. Allerlei concessies trachtte men
den Paus af te person, o.a. dat hij
zou toestemmen in den roof zijoer
staten on ecovoudig Fransch bur-
g~er zou worden wonder de opper-
macht van Napoleon. Z~oo zou Na.
poleon Bn het tijdelijkr in het gees-
telijki oppergebied van Europa in
handen hobben. Dat van P~ius VII
to verkrijgen, was hem in Savona
niet gelukt; nu hoopte hij het ge
makkrelijker in Fontainebleau klaar
to spele3n, wear de Paus beroofd
zou zijo van zijue raadgevers en
alechts ouringd zou w~orden door
creaturen van Napoleon.
le het wonder, dlat de ultgemer
gelde Paus, verzwake door ziekrte en
de vermoeienifssen der reis, alleen on


deni veroorzaken 40~ door bet levens.
go~vaar wallks ho~t. voor de verwer.
kers meeb~rengt.
G)ok det juiete p~laats der mijo is
van grooteln invioed, daar het bijr.
ween nolt mull he~bbeni op een plsaats
FVan reed~s voldloonde diispte, nog weer
epn stak at to' Slannl, terwijl vlak
ornaas~t miiassehion e en dam zou blij.
O)m nu zoo Pte~lselmatigf mogelijk
tokurnnoin orkien is er t-ee z.g.n.
o nta te k ing esRchip gebu waar de
mrijrlcln wolc~lrd gtreed( gemaakt en
op' de juniste plan:ts naug~ebracht.
Nadat nouwkurlt irig bet to verwip
da rle n rotegedeelts i opgemeten,
wolrdt due,( p~~~lats op1 den wal aan-
gogreren door twe~e, elkaoar suijdende,
rirhtingrlijneni (door mriddel van hoir
ten baken,. 10 het suijpunrlt hiervan
wordt hiet. sChip1 met denl kop op deo
winld voor anker gelep~l. FMn anker
\oornit, dried ankers ;nau de boven-
windsehlc- enI t woot nAn de beneden-
wtindeehe zijkaut. I)arH de zijankers
sltekend (di.w z. schaoin voor en ach-
teruit,) staaqy kan on de schuit in
alle! n~ewoschlte richitingen met be-
bulp ovan lieren wvorden verbaald.
Ibe lengfte-n.9 van bet schip wordt ge-
bracht juist in bMn dler rich tinglij-
non; het achterachip komt te liggen
bovFen de buitenste (d.w.z. diepete)
vijde van het te verwrijderen rotsgfe-
d~eelte. D~aar het~f ?Iijpunt bionen
board val iiis1' loans hoging vn
het schip, zoowel voor ala achteruit,
ilnks en techts, na te gaan.
OpF een bulppeilseaaol in de on.
muiddellijke nabijheid is steeds de
hooteft van den wraterstand to lezen.
Nu kau de Perste mijn worden
aangebracht. Achter op bet schip is
hiertoe man een hout~en schrank een
katrol bovestigd waardoor, vanal
een lier, een staaldrand loopt w'aar.
aan een ijzeren buis is opgehsanen.
D~eze buis loopt van boven door een
geleider. O.nder aan de buis wordt
de mijn geplaat~st en zoo samen
naar beneden gelaten; het gewicht
van de langre buis druk~t hem vast
teg~en den bodem.
D~e outsteking geschiedt electrisch.
Eeni komrnormnige uitholliogf zal ziju
outstaan wa~arran de afkometige
brokstukken in den beginne lags
de helling naar beneden glijden.


Mlet het stukelaan dier rote zal
ook tevens deijzeren bui s ziju be.
schadigd; on dit nu zoo min mo-
golijk opouthoud en kosten te doen
veroorzaken is de mija niet direct
aan het b-uiseind vastgemaakt,
muaar a-an een daaraan he restigd
dun stuk hout. Bij iedere outploffingf
zal dit worden verbrijzeld, dloch de
buis blijft gespeard. Het biout is
telkene makkelijk to vervangfen.
D~oor een inrichting kan de buis
door den geleider ook in verschillen-
de schuine standen naar beneden
wvorden gelaten, waardoor niet tel-
ikenF1 na elk schot bet schip behoeft
to worden verhaald.
Zoo0 wordt steeds vanl den buiten-
kant naar den over gewerkt wat
mede het voordeel beeft dat gelei-
delijk; van at het begfia der werk-
zaambeden de doorvaartwijdtte ver.
meerdert.
cjm proefondervindelijk na te gean
welk-e ~ladingien het meest g~eschikt
zijn en op ~welke onderlinge afestan-
den de mijoen dienen te worden ge
legdc-, zijo eerst proofoemingfen in het
Schottegat godaan, waarbij duikers
de uithometen beneden hebben op-
genomen.
Is daarna de klip aidaar geheel
opgeruimd dan wor t in dea haven-
mond begonnen.
Het eerste schot word D~insdag 11.
gelost, en met uitatekend gevolg.
E~en root stulk rots werd losgrewferkt
en viel in zee. Men schijut due de
goede method te pakken to hebben.
Als hot zoo doorgast, zal het rif
in bet Schottegast spoedig zijn wFeg-
genolmen en kan men saan de ver-
breedingf van dea havenmond be-
ginnen.


Krulmkens voor verstalnd on hart.
T~ees goed voor uwe oadergeschik-
ten en tracht u ook in hun belcro-
gen en behoeften to verplaeteen,
dan zulb gij erva~ren, hoe gevoelig ze
zijo voor een vriendelijk woord.
***
WVoorden van drift zijo als vonken:
spatten zij de ruimten in, dan dooven
zij dadelijk; maar wee, zoo zeilete out.
vlambaare raken.


I


van die kop reikt 100 Y :1 7 hl. on-
der L~gaejist h~oc- genoeg
omn groot gernar r'' oor de! zwaaltien-
de shulepen op to! h-vere!n-
Inl het workplan! is du~arm oak l
hiet oprnitunen vani dexe hinder~rni i
opgenomen, waarmee deze weiek opn
aanrvaig wefd geiank~lit-
D~oordat de stroo~n langsJ de kust
ves; constant van G~ost ou~:r WePst
loot is in de~n havnnmond de rots
scholurd~, terwiji Fano do loverzijrae hij
het Wa:terfo~rt a~nd on1 vu~il zich danr
op neer zet.
OmL1 dit tlaatite! op to ruimenis in t
HIolland een zsandwziji er besteld, wel-
ke togSen het eind- van tlit jaar hier
verwa~cht kan wordo~n Om doP opleF-
vering te hosp~ondigen word bij de
beoordleelingS der prrijRPSopgave vtn
dezen zuiger ooki .Ie gSevrangde le-
veringstijd als f:actor anage~mcrkt.
terwvijl voor elken ze termlaju workll o;vel~sehrdenl rtene
kortingr op do an~n cnomingesom Zal ge-
sch~ieden.
Bij het, verbirijzetien van de rots
wrordt webruik gemaakt van spring
grelatineM* waarn de losgewferkte stee-
non, voorzoo~ver ze Die't nacar een
diaper goedeelte eijl s wegleden, dloor
den reeds lang aawiinge~n grijpem.
merboagermo~lrn eilen worden ver-
wilderd.
Om xoo voreei ogelijk to

46n zijde, maar nann weerezijdnf der
gaeul een strook varn de schuin op-
loopendle rotR zal worden afgenomen
D~e ~breedtc! tusschen beide fsrten be.
draagtt ruim 150 MI. zoodat de toe.
schouwver voor en na de v-erbetering
geen enkele verandering zal kunnen
bespeuren.
Het meest tijdroovend is het laten
springer der rotsen. Hoe grooter
de ladingen zijn we~lke bierbij wor.
den gebruikt, hoe meier het werk
cok zal vorderen. Manar in deze boe.
veelheden is men beperkt CAn door
de gevolgen die te zaore ontplottia.
gen aan nabhij g~elegen gebouw~en 7sou.

Springg~elatine is een krachitifer
outploffingsmiddel nogn den dynno-
miet door h-et p~rocentagewijxe veel
sterker gehalte raau Ditro-glycerine.

verlaten, somp concession deed aan
den geweldenaar, die hiij naderhand
in helderdler oogenblikkon met; alle
kracht herriep7 W~ij kunnen hier de
listen en laSeni, die den Paus in zij-
ne gevangenis gfelegdd wordlen, niet
in bijzonderbedon vermetlden. Genoeg
zij het te zegfgen, dat krachtiger oa-
turen dain de uitgpepuitte grijsaard
te Fontainebleau, zich moeiliik z~ou-
den hebben kunnen outmworsteleni saa
bet ne~t van list en logen, dat ron-
dom den Paus gespatnnen word.
De Paus beriep zich op den rech.
terstoel van God togen de d~ing~e-
landij van dzn Keizer on vond in de
heiligie overtuiging sijoer rechten de
kracht omn deo geweldenaar met de
exucommunicatie niet alleen to drei-
gen, maar te straffen.
Napoleon beyond zich in DaitAeb-
land en Rchitterde in 9l den glans
zijuer aardsche majesteit toe 1)resden,
omringd van K~oningen, die als ne.
derige dienaren voor hemn bogfen. ~ij
scheen aan het boofd van zijo legfer
van bijna 500.000 man op bet top-
punt sijoer macht. Bij was op weg
naar Itualand naar...... Moskou en
de Beresina.
Toen de excommunicatie des Pau-
sen hem bereikte, heeft hijhbet verwaan-
de wroord gesproken: ,,IDenkt dan de
Paus, dat de excommunicatie de g~e-
weren uit de banden mijuer soldaten
sal doen valleu?" De ijsylakten van
Rusland gaven reeds inl November
van datzelide jaar bet antwoord op
die uitdaging. Van dat ontzaglijke
leger van bijua 500.000 soldaten,
keerden or n auwelij ks 30.000 i n FranB.
rijk terug, die allen kouden gretui-
gen, dat werkelij k de geweren
uit de handen der soldaten wa.
ren gevallen en alsoo letterlijk


De havenverbeterin *

Maandagmiddag ont~vingen wij van
den Heer D)E VRIE8 dje Vrleadelijke
ultnoodiging tot een waitertochtje
per motor ,,Elze".
Dankhaar namen wij deze welkome
gelegenheid nann om uu eens alles
van oabij op te nemen.
Het bootje hecp vlugf, ea toch doiur-
de het nog lanrg, voor we ini 't Schot-
tegat warea. Ala lange de geheele
oostzijde der St. Anna-bnaa een open-.
bare verkeerewegf moet komen, breed
genroeg om rui~nto! to geven aan een
g~oederentrein. atan karren en voet-
gangers, zal or nogf heel wat tijd
overheo~n gasu voo~r onze haven In
orde is. I)aarbij zal zulk een weg
schatten met geld kosten. Een seer
groot gedeelte sal boven het water
moeten worden aaugelegd, daar de
afetand tusschen de rotten en de ha.
ven to smal is.
De Handels-comm~issie r~aadt dezen
aanleg aan, zoo het mogrelijk is,
Nu, mogfelijk is het.
Maar, is het ook noodigf ?
In bet voorbij varen zagen we
verschillende groote open en over.
dekte lichters, welke door sleepmro.
toren worden voortbewogen, en zelf
gingen wjheel snel in dergelijkIen
motor. oor gooderenvervoer en
personeoverkeer tussb~cen Schiotteg~t
pn Wilrlemstad is d~o watIerwegC de
meest natuarlijk o n do goedkoopste.
W~aarom dan nog de kosten gemaskt
voor een weg over land? De goode-
reni moeten toch overgieladen worden
in eemg vervoermiddel, bet zij dan
trein ofsleepboot; de pafssagiers
zullen evenzeer van trem, treinr of
rijtuig gebrmik maken. Een gemak.
kelijk passagieremotortje zal hen
wel zoo vlng outschepen en in de
stad brengen.
W~ij, voor one, zieu dus de nood-
zakel~ijkheld van een duren verkeers.
weg over land niet in, en zouden
vooreeret een proef mest sleep- en
passagiersbootjes willen nemen. Dat
13 gSoedkooper, het kost den Staat
geen cent, en is een middel waardoor
bet verkeer onmiddelijk meer modern
wordt.
Wanneer alle agentechappen derge-1

FEUTI LL ETONp~.


Piapolpon Igg si is U

Een historiache herinnering.


LMen is in het M~oederland druk
besig, eich to hereiden voor bet feest.
jaar 1913. Allerlei historischo too.
neelen worden opgehaald, die nu
handerd jaar geleden, in en on one
vaderland werden afgespeeld;
Dasaronder zijo er, die mieschien
in de pers minder de sandacht zul.
len trekken, maar er toch niet min-
der de belangstelling van one, Ka-
tholieken, on weardig sijn. Zoo le
zen wii o.a. in verse illende Fran-
eche bladen, dat het 20 Juni, hon
derd jren geleden was, dat Paus
Pius IIals gevangene van den
arooten dwingeland Napoleon I te
Fontaine--bleau annkwam.
't W~aren droevige tijden voor de
Kerk in die dagen. 't la wear, met
ijzeren vuiet had Napoleon de revo-
lubie bedwpongen. Hij had den gode-
dienst in Frankr 3k in eere hersteld,
zij het oak op mijne manier, door
er een rijk getoolde on goed onder-
houden elavin van te maken, die
met zilveren ketenen san den Staat
gebonden was; maar er was toch
een geregelde toestand getreden in
de plante van de verwarring, de gru.
welen en bloedtooneelen der revolu.
tie. Daar stoodl echter tegenover,
dat Napoleon op schandelijke wijze
misbruik maakte van squne macht;
alles meest voor hem~ bukken, ok


het strafgericht vervuld was, dat de meeningf, dat ik den godedienet
Natpoleon self had aangeduid. evengoed kon reglementeeren als de
V:ernederd en beschatam'd keerde rest. De Paue echikte zich niet naar
Napoleon naar Fontaine~bleau terug; miju wil. Ik liet hem gevangen nemen
maar wie meenen zou, dat ziju trotst on die greep is een der voornasmete
gebroken was, vergist zich. Hij zet., oorzaken van miju val geweest."
to zijoe kiuiperijen voort, verkreeg D~ie gesch~iedenie leert one ook, dat
niets van Pius VIIaakte zich wrij den moed nooit moeten verliezen.
woedend tegen den Paus, die tegen- Al is de nacht, die de Kerk soms
over al de uitvallen van Napoleon oug~;eeft, nog z66 donker, het daghet
de verhereoste kialate bleef bewfarea. tohaltijd weer in 't Oosten. De
D~och weldra~ volgfden de gLebeurte. K~erk heeft meer van die crieiesen
nissen, die den val van Napoleon Idoorgemaakt en is er altijd kraebti-
veroorzaakten, elkander mnet groote ger en schooner uit te voo rachij n
snlelheld~ op. Pius VILI kieerde in zij. wetreden. N-og was Pius VII wel niet
ne Staten en in Rtom-e terug; Napo de stalknecht van den K~eizer, elijk
leon zaK zich genoodzeakt, in het lPaus Marcellus het was vanDole
zelfde paleis van Fonta-inebleau, w~aar tisan en Maxentius, maar Napoleon
hij den Pauls zoozeer gemarteld had, w~ilde hem toch verlagen tot lakeien-
den afstand van den keizerstroon Idienet. Doch de vernederde is de ver.
to teekenen. Hij had van den Paus bevene geworden en de verhevene de
gegreten; hij is ervan gestorven. Q~ui vernederde. 't Is de zich altijd herha
masnge dlu Pape en meurt. lende geschiedenis der rots van Pe-
Die geschiedenia, on honderd jaren trust. Green macht ter narde is tegen
oud, is rijk aan leering, Wlij zullen haar beatand. Bet verledene van 20
niet te veel kwaad zeggen van dat! eeuwen is onze troost in het beden
misbruikte genie, dat Napoleon I en onze hoop voor de toekomat.
h eett~e. flij beeft te veel goed ge- 't Verwondert ons dan ook niet te
,daan omn er veel kwaatd en te veel v ernemen, dat de Fransche Katholie-
kwaad om er veel goed van te zef / ken,-- en die zijo er, Goddank I nog
gzen, schrijft een geestige Franse van den ouden, edelen stempel,--
man. Maar als iets duidelijk in 't van planwaeren dezengedenkdag niet
licht treedt in de geschiedenis van ongiemerkt te laten roorbijgaan. De
dezen man van ijzer en bloed, dan Bisechop van Mleaux, in wieos bia.
is het wel de waarheid, dat boven dom Fontainebleau gelegen is, beeft
de macht van gewferen, kanonnen in deze laatste stad een oefening
en ontzaglijke legers er nogr een au. van gebed en eerberatel gehouden,
der mch i, e mah a e aarbij niet onbezocht bleef bet een.
P-auedom en demacht van God, youdige houten altaartje, waaraan
die het steunt. In een helder oomen- Paus Pius VTII gedurende zijoe gevan-
blik op St. H~elena heeft Napoleon genschap da~gelijks de B. Mi. las en
dit zelf erkend: (de kracht putte, om bet boofd to
,,Toen ter tijd", zegde hij, ,,wasik bieden san den grooteten gewfelde-
alleen door godloochenaars omringfd; I naar, die de geschiedecis der latatet
sij healden mij gemakkelijk over tot eeuwen ge~kend beeft. De 1 id.


Zaterd~gr IOD A agustuls


No. 1408 ~


IO IS.


S9fste JaLrgatng.


A MICO E


DI


CUR AC AO


wIR K EL AD


DjE CU RA CAO S al E ILAN DIEN


7008lug'Oaonclen Stukken.

De dfoge COMEt u
Droge Cultuur- en Landbouw.
Voloens dee ymo agie isi kdhogd
cultuur- laodbouw in w~erke ij hei
culture op een dlrcoo of schmanll lanl,
cen, latndbonw-mnetode, die delli de
oplossingi vouratelt loonende cog~sten
te verkrijgen in streken, die jaar-
lijs, atde~n regenvavl alngaut,
ininder dan 50 cM9. waRter kirij gen.
hrrigatie, die reeds lang bettelfde
problreem in verachlillende st~reken op-
lost, rincet oiet verward wtor~den met I
clor 1utur De utveir bir
is nd~erdanfa .iet alitijdoeitroer~easr
hoetzij o~m dlen grlooten afRItnd van
liet ~vtr of ok ao bet te h or
>eil rag cer idsas d ieos en. I'oge
cu tuur vord t aa ren tege tutoegre-
past of beweert oegepast e wor.
(180 wailr irrigatiee onmogfelijk is:
ej geef iln be krt. vbour, pr bale-
to zijo, Rwaarvan zij slechts een b~ij-
zon~dere a lossingr is
1)eze o lossing bedoelt niet een
autonome en olorspron je lan .
bouwr. Zi)i erkent de in alle tijden on
alle lA l~nt on odemnen es e hegmse en
ia den landbon j asnon herwve e
op toestanlden, waarover de uand
bl nzjT 13c ertnte iet hde tb
bec hef ich b r de om d e
tr n ,kass ek" za 1 k neu ruem en
allecu in de voc tige a ~rbe en der
planet oultwikkeld. Le heteekenis
vani de drloge cultuiur is dus voora


biliteit, enz. van den bodem voor par-
ticuliere oogesten.
O)ver 't algemeen ziju de tropische
grroudlsoodenii tamelijk goed voorzieo
van kali enr foaforzuur doch dikwijls
arm antn kialk en stiketof, de eerste
dikwijls vervanrgen zijude door mag-
Desia.
D~aar kalk een belangrrijke stof is
omi humusvor~mingi te hevorderen zal
dikwijls ge:;treefd mroeten wtorden
naar toevoegingr ervan, doch in vele
Erevallen is kalk moeilijk of niet in de
tropen to3 verkrijgen.
Vervolgens sprak prof. C. Hart-
wich van hect Pharmaceutischeds Insti
tut over ,,Genussmittel der trop~i.
schen Lanler; der Sirihg:ehml~uch."
D~r. F. Hleim Lit Parija dlie eveneous
een lezing zou hounden, was door fa-
milie-omsatandigheden verhindera.
D~e vier~de spr~eker wasL dlr. A. HI.
B~erkbout, leeraar aian de Rijkgs Hoo.
gere L~an dbouwsechool te Wangeni ngen,
dio dA ,,caOUtChone") beh: nde~lde
Gisteravond warren we in de gele-
genheid, weder eenige specianll Indi-
sche films te zien ini de Boi~scoop uler
Tentoonstellinp.
Ze beh-oo~rden tot de films, ver-
vaardigd door de dlaarvoor ultge.
zonden expeditie van het~ Koninkilik
Institute toJ Amst~erdam, gresteund
dcor de Rege~eringf.
WVe zagen allerlei bekroonde vee.
soarten op Jav:1, pnarden enz., als-
mnede een volledige b~eschrijvingr in
beeldl vanu d( kinaicultiuar, oogsyt en
hereiding. Tec~hnischl volmankr' t, is de.
xzefilm roak door drn inhonudl buit~er-
Lgewoon i niteress n t. Eno leerzaam
tevens.
1)eze b~ioscoop vbrricht dloor djerge.
like projecties good werk,


to gelijk volgens de waargecnomlen van niet- bebouwing~ v;\llen, dan be-
planten en voor dezelfde plannt vol- vord~ert men baar verachijoes door
gene de vuooraartlen van den groud, omploeging?, die den bouwgrond in
de temperature, de vochtigheid, enz. i inigfe ~nnraking metde lucht brengt.
Zoo heeft men int eeni vochtige streak Oif men brengt op den brank liggeo-
zooals Wisconsinn of Duitschland den groud een bovengrondafbouwf
voor het verkrijgen van een kilo. mret seer weioig diepe wortels, die
gram droge stof 271 liter water door de intense werklog van de
voor male' en 477 voor ermten opelo~rping: on de verd am pi ng der
noodig, terwfijI men voor dezelfdre plant~en ploteeling die opperviakte
planten in een droge streek, zoonls doet verdrogen on de dieper hjggen-
Utah 589 (mals) en 1118 (erwten) de vochtigfheld congemoeid laat. Ale
noodig heeft. D~e betrekking tis leiudelijk de warate ergens niet vol.
schen de benoodigde boeveelheid wa- doende is om die korte en krachtige
ter in vochtigen ground en die noo- verdampinig tp verkrijgen, dan vormt
dig in drogetn ground is dus ouge. men self die korst doch door een
veer van een tot t wee. In een bij- gehbeel tege~nov\ergrest-eld middel, door
wonder gevarl, als dat van koroeu wij. dien grrond beachadowvd to houden
zen de proefoem~ingen van Utah uit, oaf door hem met stroo en riet te be.
dat 10418 liter wa;te~r noodig stJin dekken; de breuklalng is dan een
om 1 kilogram koren toe krijgen verzadigde opperylakte in plants
ties ton van 100 liter onu eeni flesch v~an eeni droge.
vol van een liter to krijgen. In de Indien de drog~e cultuur met het
werkelijkheid is dit~ cijfer overdreven Iwaterversaren vain water wonder de
en heeft myi betrekking op cultuur- h~ovealaag geslaagd is, wat haar
voorwaarden, die als ze~er elecht ver- eerate plicht is en die het overgfaan
oudersteld worden Ind~ien men ze tot de bebouwing in s~taat stelt,
eenvoudigl als gewoon voorntelt, kan Idan staatl men voor een nienwe
men de hoeveelheld water, die op moeilijkbeidl ul. de szitwiasensing der
drog~en groud kilogram k:,ren planted. lilt versebijusel, dat in alle
zou levereo op gemiddeld 750 liter laden constant en coodigr voor de
sch~atten Van den audere kant moet p~lsatenphysiologie is. is buiteng~e-
men op 1 kilogram kcorenI drogie woon sterk in droge streken; indian
ntcof hot stroo, dat ougeveer de men er miet goed tegen waakte, zou
be~lfL weegt, er afrekienen; er is dus spoedig in ces ommezien de water-
on 1 kilogram graankorrels te krij. voorraad verspild zijn, die gedurende
g~en (unttigre stof) 15r00 liter warter denl geh$elen groei vo~ldoende most
noodig. 1)eze gegfevens sangaenomen 130 en tl) zou tegelijkertijd den rijk-ri
zijnde, kngemakkelijk berekend dom van deo grond uitputiten.Mn
worden, dart op een terrein met een, keert dit door denigroudin de grootst
jaarlijkschen regSenval van ~30 een. magelijke vruchtbbaarbeid to touden
timeters water, indien dit geheel door op het feit to steunen, dat de
nuttig opge~bru~ikt; wordt, 24 heeto. opslorpingf van waiter en bi gevolg
liter korean per beetare wordt ver de uitwaseming des to langzamer
kregen. A~angezien dit total nuttigr plate hereft naur mate zij meer met
verbruiki van water trouwens d~euk. voedingstoffen beladen is: wat men
h~eeldig is, mnoet; mien verouderstallen, hereikt door horhwald en dieJ ploegen
clat zif total de hlelft terugg:ebrancht o n do~or br~askl to laten Ilggen en
is, men 7Zal dan een opbrenigst van door wisselbouw. In een streek ale
24 heectolitter korea per hectare! voor Utah, wraar de grand een sandach-
twee jaar krijgen, dat een looaende tig slike is, is men op dese wipze erlfn
oogst is. Iloor Ponrtgelijke bereke. IgesiaRgd de uitwvaseminug voor de
ninigen zou men kunnonl vas~tatelleo ocpbrengstl vno een kilogram droge
op welke minima van regen andere stol (ma'is) van 603 tot 25,2 kilo-
cu~lturer mogelijk ziju. He t algemneen gram to does dalen.
resultaat is de theoretische ma~ge- f~it geval van de uitwaeeming
lijkbeid van droge cultuar in een vraij toot, hioe de drog~e cultuur bluoen
gSranrt slantal gevallen. do a~lgemeene voorwaarden van den
Praki/k rn cdroe Cltuulaudbouw blijft;, daar de zorgf voor
Pratij va dedroe Cltur'het behoud der vruchtbaarheid vau
HTet fondementeele problem van den gr~oud van nature echter rijk--
de dro-ge cultnur is dus denr water zijn plicht blijft, even oed als voor
vatl in~ den grondl vergaren met heFt den landbouw valn roebti e land-
maximum van effect. Men moet hot strekien. Het geheele verschtil I gt, zoo.
water in den groud verg~alren en als wij reeds gez gd hebben, in de
hijv. niet in boven den ground lig- vol orde der eogt;terwijlIin voch-
gende reservoirs, om twee redenen. tie landen de vuebtboarheid eerst
he le t umde va wreatl~erIoo de sr kend Itero- ,mea tj Is netd gen
>lant plaats; dier ver licht. Zij is bet, die, het
2~e. In den groudl beeft het natuar. w aterpro~bleem eenmaal opgelost, ten
lijk verlies van water met de min- slotte Lot de keue der oogaten dwingt,
ste kracht pleats, op voorwearde bet bepalen van de volgorde van het
dat het niet tot een hydrostatischl gebruik, afg~ewisseld door geculti-
p~eil kan zakken. veerd breakland op een selfde terrein
Het regenwater nu g~aat voor de enl de details van hoet ploegen en
tluc uair op drie wiipen verloren: zaaien.


wijs aanschouwingS numme~r #Gio is,
most er ook hier een museum aan
de school verbouidenr worden.
Om nu geheel Nederlan~d met dcze
feiten volkomen btekend to manken,
vatte mien het plan op den inhoud
van dit museum in sp~e eerst ten toon
te stellen.
NVu heeft Haarlemr ook een dergelijk
museum. dat bovendien voor 't; pu-
bliek toegaFnkelijk is. TIoch is deze
tentoonstelling een g~eheel nienw eve
trement door de reuzenlio zendin pen
uit~ Oost~ en West, die door die kolo-
nialH reg~eeriigen zija to Zamen ge.
bIra ch;.
IDe geheele tentoonstellingr bevat 14
klassYen, 63 groeppn con duizenleo ;If-
zonrlderlijke rnummers.
In het kort opgesomd vindt men
er: landlbouw-p~roducttan en de daarruit
vervaardigde of hereid~e stoffen, inclu.
Yief tuin-. ooft- e~n boschbouwr; in.
zendingrenl betreffe-nde hyiv~inre, voor.
stelingen betrekking li;?bbeade op
landbouwaijverheid, onderwijY, regee.
rin gercrg, statistiek, vollkenkunde,
~emuesting, bevloeiing enz.
Voor wie nu duze accumulatie van
outtigihedeo een bezwaar morcht ziin
over te gaan tot het bJezo~eken1 vtn
deze keurcollectie, eij gezegad, dart er
ook nlOgr vele inze~ndingen ziin, die, in
verwijllerd verbandl staandre met den
ei'eo lij ken landbouw~, de anotrekke.
lijkheid vanl deze teut~oo~nstelling w~er.
kelijk verhoogen.
rVooral oudl-stadg~enomten, thous in
IndiP workzarum, hebben upj dit. go
bied w-aarlijk gaedaan wa;t; in hun
vermlogen~r wasB on to org~enl, dat
n~ok hjier het nutt~ige en het anag~e.
namie bij elka~ar kw-amen, te starn.
In de eerste plaa~ts moet hier de
:uaam giuernod worden van de~ l~en
luit. der inf. C:. L. B3ecking~ vani Ka.
iaran-Asemn, die ran nitgebrepide ver
zameling van special Ba-li-artikelen
inzoudl, din werkelijk hooget interes-
isant mag bieeten.
Etigeolijk markt men volstrekit oiet
,atijdt, dat men op een laudbouw.
tentoonstelling is.
Hiier k~an men tab~ak, rijet, koffie,
sulkerriet, thee, rubber, copra enz.
enrz. in den natuurvormL zicon ligg2en
bij massa's en in alle stadcia van i
;bewerkinf.
G~roote kaarten greven een helder
beeld van de hifgging der landtselvap-
p~en, van den vorm van kraters biyv.,
terwmiji de lava in natural aanwfezig is
D~e hijvige cata~logus (200 pag.),
geeft atlleen we~l 100 soortenl van
rijst san. die inl finke hoeveelheden
ultgestald liggen. G~ehteele kisten vol
kina staaiu ter beziebbtigSinr. Zoo zout
men voort kuonen gaan, Roch lwaar
to eindigren. .
Oak industricele inrichtinlgen hiier
te lande hebb~en hun ,,sta2nds1" en
daaronder zijn zeer mnooie.
Er is een lab~oratorium voor sii-
keronderzoek, een inzendino- van
klemmen en stappen voor r~oofdieren
tot lecuwen en t~ijgers toe.
Bijbels in alle taen van IndiiB en
ook tooverboeken vol geh~ieimminmge
teekens op boomachors, dat echter
alu oud. geel pap~er er uit ziet, vinidt
men er -
In B&n wvoord het isi hler inl De
venter geen lndisch land~bouwmuuseum
alleen, maar een hieusehe tentoon
etclling met al den aankleve vau

zl ou nog vergeten metlding~ te
maken van de cinlematische vertoo~
ningen die op g~eregelde tijdlen elken
dao- plants vind'en o~n Zo0nndor ziju
be ounen
Men schrijft verder 15 Juli oit lIe-


Een god;eelte blijft~ uiet op` de
plaats: het vloeit weg.
lIen gedeelte dringt in deograondl,
blijft bij de opperylakcte en verdampt
direct in de luc t.
Eco gedeelte dringt dieper door
en hereikt lbet; grondwate~rpeil.

ov rloedigen rzegeova is deze In ~
ste oorzaak van verlies onbeteeke-
nend in drOge streken:meno behoeft
er geen rekening mede te houden.
Het veri'les door wegyloeien is
grooter, maar het kan gemakkelijk
in een stairke mate verhind~erd wor-
den: het is workelijk gremakkelijk dit
to bereiken. H--et feit zelf van de
cultuur is in bet algemeen daar vol-
doende, waar het voorkomt, alu
het regenseizoen samneuvalt met het
omploegfen, v~ervullen de p~loegvorea
die rechtseandig op de hellingsliju
van het terrein getrokken worden'
denzeliden dienet door een serie
horizon tale reservoirs te vormen.
I)e verdampingaaan de opperylak-
to it dF! belangrfijkste oorzaakl van
waiterverlies in drogen grand. Zij
bereikt zulk eca hoog ,ldat een
streeki va ndir et de 6e ijw 1~es 1- c
kan worde me ~d dua vl
geos natuurlijke voorwaar edu ver-
s heklee r a ne meer waaeer ve~amep


dAnr iona waa rm bi n regent van .
72 Wy1., de verdampingz veran en
Opening endeatl erylakte25 M is. d
Hoten beat middceffcint stoge t nood.
lottige1 verseieel is vrijwe para1 i


doxaal: het bestaat toch dearin de
verdamping te versterken, doch g~e-
durende een zoo kort mag~elijken
tijd, zoodat de opperylakte van den
groad bijua geheel~ droog wordt; bij
vormt dan een drogre korst, die den
ondergroud nog vol water van de
bovenliggfende lucht scheidt: bet is
een soort ,,breuklaag die als een
waterdichte wand van een vat zich
tegen bet normal verloop van de
opstijfgende capillariteit verzet. ~n
eemige oubebouwde, warme en licht-
rijke streken vormt die korst zich
natuarlijk. Als de regens in tijdeo


Belangrijkhcid en teekomst van de droge Cultuur
Hetl is zeker, dat de cultuur van
droge of halfdlroge grouden een
seer oude zaak is. Heb was inder.
dead de voorwaarde van de meeste
oueea dutr amerdbeachavingn ke
zooals China, Palestina, Egypte,
rexiox 1aPeru,ndhulana wm aeerf
..nlsa va u iko a. Se
dert zqijun delideldaeo hweer tot hun

gRaau en is de landboulw-wetenschap
io vochtige streken opgekomen. Al-
leen in onzen tijd beeft economische
noodzakelijkbeid ged wongen gronl
den a ienw on rl cutur treenemHn
herleven van de drove cultuur
bestaat dus sleebts in bet geven
erneen kni wen naam nan een seer
H-et is niet verboden het san te
nemen. Maar men moet er wel acht
op geven, dat d~ie nasmgeving
ni w~einM seite rnet eco it heel
niuw itese~rwgiof op iltge-
ridvanhdel aodboew;o 2bet ktei
hleeft, die van den overgang van
eon empiriache on oubewuste prak-
tijk, da-t zij niet grenoemd behoeft

zamo ei di eeeen algemee a 8 0
eog wen eeze bewustheid dooree n
Van dit standpunt beeft de droge
cultuur, die, zooals men gezien heeft,
noch can werkelijke, noch een groote
herleving in het landbouwwezen is,
een seer groote historische waarde.
Zi) is Bn een weinig bet resultant
&n pan weinig de parallel van de
groote beechavingsbewefi ng, die,
sedert eenige eeuwen de Euro eesche
menseh tot bet exploiteeren pder in.
dustricele, mineral en vegetable rijk-
dommen beeft gebracht, welke de
natuar op alle punten der plarkee apon-
taan aanbiedt. Zijo eigen rol is het
bruikbaar maken, de vrijwillige en
Icunstmatige veroverings~ van die
on metelijke w oes tij nachtige land.
streken, die totautoe door een to
swak en te weinig ondernemend
menschdom ougerept werdeo gelaten.
Amrterdam. R. A~. GoevenslovTe.


gevaar immers schuilt voornamelijk v enter -~
in de ratten san boord der schepen, Gtieterochtendl vine de eerate reeks vanxi coomeischent earen n ien ik
die van besmette plastsen komen. van conferenties, te houden door ge E;e a sr n
Het Clayton-apparaat, dat een leerden uit het biarnen- en buitenland o i egpu ke oden it
paa jaa ..ele bse wr .. minder dan drie vierden van de water- I
en nog altijd in bearing is bi] Eerste spreker was Dr. F. A. Hen- b t t
OpnbreWeke, an thaus zeer[ r~y, superintendent of Laboratories ouddeen t~e en e)rrts draa ee- s t
nuttag dieust doen. enz. te Londeni met het underwrerp terugelao- dat zij aan de algemeene
Voor zoover wij weten, wverd er ,,1)e chemische samenstelling van den landbou w~etenschap voordeeligf kan
nog nimmer mee gewerkt, maar dat tropiechen bodem" t bh
is nu toch wel hoog noodig. Dzin'Enlchghuerd zijo door .haar er* I~ 9 rangen haar
De verdere voorzorgmaa~tregeleo, Iwei'd door een tametlijk groot aantal na~ h Q n tuu deer teassing aan-
door de Gezondheicommisele van desktundigren en belangsgtellendlen bij- gs wa dode lrgeutuu tot
New.York voorgeechreven, bevelenw\rij Igewooud. Spr. gaf errateen bieschrij- saand wardoodezH wdt duoorr de
mede beleefdelijkr ter overwveging aan. ving van de cheniaebe p~hysische: wer- volgende tegrenatellinu sanngeduid.
king~en waardloor rotuen inl grond- In vochtigre streken is het voor-
--- ~~soorten worden ougezet en dte bron- namt role an den land,

lioloniale lanlouwtontoolselliig uen ddr rdhofd es an d~eeo 1an dn uwetbe ran, devruhe

te PeverlteF.. bte~;esproken kail, fosforzuur, on stik- and ddrfeo 8atrken 2tfa t ht bewa-
ren enr nuttig gebruik van het wei-
Mfen schrijft uit Deventer aan ,,Dle De samenstelling van de~n bodern nig overvioedige water voorop, ter_
Maeasbode": ult verschillende deelen dier tropen wiji daalrentegen die natuurlijke
Zooals men weet, is de sanleidingrr inbegrepen E~gpte, Soedan, Britech vruch~tbaar~heid in het algemeen vrij
tot het houfen va~n dese .,sbow-" 00s)t-sfrika, C'anda, Nyaasaland, groot is.
van Indische landbouwzaken (pro- Cameroen, Togfoland, Britseh Indiie. Tertsh rnsa a edoeClu
ducten, gereedechappen voor den Cuba, en Britech West-IndriF; word dan T'elc JPda v e rg utr
landbouwf enz.) geen andere geweest duidelijk gemankt met behulp van Het is aL prio~ri geen feit, dat
dan de groote zorg onzer reg~eeriog lichtheelden terwfiji de bijzoudere ex- droge cultuur mogelijk is. Een ze-
on den landbouwm inonze overzee genschappen van elk werden bespro kere boeveelbneid water is voor de
ache gewesten voortdurend op hooker ken, outwikkeling van elk~e plant noodig.
pell te brengen, door de verschillende Verklaard werd, dat boewel bet dik. Is bet water, dat de droge gronden
cultures meer inteoe te make, door wijls nog niet mnaelijk is, om bepaal- kunnen leveren, in voldoende hoe-
het gebruik makien van de toegfepas de conclusion te trekken Hangnande veelbeid aanwezig miet alleen on het
te wetenschappen op bet landbouwm- de productiviteit van den tropischen planteDleven mogrelijk te maken
bed rijf. bodem voor particuliere doeleinden, maar ook om het verbouwen loonend
Een gevolg van dit streven wfas de van de analyses coch z~eer wraarde. to doen ziin ?
splitsingi der Wa~geniogsche land. volle inlichtingen worden verk regen M~en beeft talrijke proefuemingen
bounfchool, waarvau de middelbare met betrekking to~t de bulpbronnen gedaan om de hoevealbeid water to
koloniale aideelin~g alhier zal geves- en den aard v-an plantenvcoedsel in mleten, die voor bet verkrij~gen van
tigd worden (Septemnber dezeus jars). den groud en in vele gevallen toch een kilogram drogfe plantenstof noo-
Daor teewoo~f0rdig bij alle~ onde~r. dienen ter annwijzing van de renta- dig. le. Haar resultaten verachillen


In The E~ew-York Mlariti~ec Register
van 17T Juli lazen we het volgende:
,,Aan al de havens van den At-
lantischen Ocesan en de G;olf van
Mlexico is geseind strenge voorzor.
gen to nemen om de verspreiding
der Pest te voorkomnen.
D~e Chef van de Algemeene Gezond.
heidscommissie en van den Mlarine
Hospitaaldienst, Dr. BLUE, telegra-
feerde aan de autoritesten v to Port.
land Mfe, Boston, Providence, Niew
Y~ork, Perth Amboy, Baluah, New
Orleans, Pensacola en Gaelvesto~n.
Hun allen w~erd aangfezegid, naar
aanleidingf van het uitbrekien der
pest op Porto-rico en Cuba, zich in
verbindin < te stellen met de r~espec.
tieve ste elijke autoriteiten ore de
ratten op te k~oopen, te oulderzoe.
ken en te verdelg~en, in 't bizonder
lags het waterfront. D~en asisistent
dokter 11. H. VoN EzoourE we~rd ge-
last zich naar de buiten-quarantai-
ne van Havanina te begeven. Dr. OctI j
TERds, chef van het marine-hospi.
taal te Havanna telegfrafeerdle 7T Juli
11. dat er een groote sterfte onder
de rotten was in de Mlercaderos-
straat, welke beachouwd' werd als
beemettinighaard van de pest. Er
werd noen order gegeven alley! sche.
en bestemd voor havens vano de
reenigde Staten uit te rookenou. 0
muiddelijk na losing der vracht w-or-
den alle ratten verdelgd, terwfiji de
schepen niet san de kadea, in de
dokken of aan de werven m~ogen
liggen. De vracht moet geinspecteerd
en goedgekeurd worden door de Ge.
zondheide-commisuie. Van 11avl-nna
mag geen scheepsvolk geworven wor
dlen, noch moo' aan de bemanuino-
der schepen l,verlof tot passagrierei
naa wal wforden gegeven. Alle pas-
stagiers van Havanua moeten afzou.
derlijk ouderzocht worden, you~r dat
tij mogen vertrekken; het mecet min.
stens zeven dagen geleden zijn dat
zij besmette plaatsen bezochten. Is
di't niet het geval, dan moeten zij
zeveni dagen op Trisonoia doorbren-
gen, de quaran taine-.inrichtingf d ich t
bij Havanna.
Kp ey W-est en te New Or-
leana zullen de passagiers on het
scheepvolk strong ooderzocht w-orden,
VOOra~l omtreut hun temperatuur
terwijl alle schepen zullen worden
uitgerookt, zoolang- totdat de! Ge-
zondheids-commissie verklaart, dat
d e n oodige voo rzorgsmsa tregrelen te
Havanna voldoende worden toege?-,
past. Schepen die van Haivanna ko-
men moeten bij Key-West op, stroom
blijven liggen om te voorkomnen dat
ratten aan wal gaan. Te Ntewv-Or-
leans zullen de autoriteiten de! Dre-
loste goederen inspecteeren on, als
het noodig is, uitrooken."
Ntaschrift van de Red~actie.
ZIeer gaarne sluiten wij ons a~n
bij de verachillende Colleg~a's, die
aan den Geneeskundigeu Iienest al-
hier hulde brengeni voor hun voor-
zichtigheidsmaatragelen
W7ij achten bet uitatekiend, dat de
zindelijkbeid onzer straten, erven en
buizen can Gouvernementswege wordt
nagegaan, en dat de prije van ge-
vangeln ratten en muizen werd ver-
Be e idelijk wenachen wpij echt~er in
overwfeging te geven niet slechte dei
niet-~ei'nfecteerfe ratten an Curag~ao,
maar vooral de veel gevaarlijkter rat-
ten ran elders, aan boord der sche-
pen, te verdelgen.~ Het besmettingfs*


KFerkeljke Berichtfen*

Het split one, dat wi) iemand, dien
wij hoogelijk vereeren, th&DS 500?
onanageoasm sullen sljo, juiet door
hem te eeren. Maar open ik hier hul-
de te breogen ann een Priester op
sijo veertigjeari jhild is pliebt van
dank baarheid.
DonderdagJ, 15 Augustus a.s. sal
het 40 jaar geleden sujn, dat de
Zeereerw. Pater LUDOvlOUS M~ARIA
JANBEN de H. Priestersijding mocht
ooutranen. In dese 40 jaren heeft
Pater JANsEiN getoond een man naar
Godls Hart to sijo, een ijverig, voor-
beeldig Priester, een oovermoeide
Maiseionarie. In de dagelijkeebe H.
d Offerndet~ bract Hjook, lederen
daga enw heofrvan sleb self
Voor hretu o Zlijn K~erk. Dat is
de groote luieter van dit Pries~ter.
jubil, dart dese Offernar ook sich

2.:" ee;d voorehqoud ao vlo
sloh lself gesocht, mear altija sich
geheel~ egeven, met al zijn krach.
te ieb wded a be heil d r
sieenea wae n t e
soli teen Prik ber vor eeefd Mesi
vor Cras awarik en ryeaeoer bij
de voile veertig sar beseten tembeb en I
welk een kracht an enkrel person
'nwk ele ken Iea i o
oMii knieto gr obsar io tndd ae
komen, ofPater JwasNr~ beeft er
kraebtig san medegewerart. Bet Ka-
tholieke Vereem in eleven werd door
hem b fonnen, de atholieke school,
en de Pere vondeD iB hem B88 eteun.
Waar lijden verzacht, armoede ge.
lenigd, bulpbehoevende vorortgrehol-
pen moesten w~orden, daar was Pa.
e~eF rratE sts daeaop de eere- en
boarde eich de volle rijkdom in sijp
Priestersio in denl hieebtetoel en m
bet predikambt. O, die arme ver-
d wealdea, sij kooden g;eon weerstand
bleden aan ean liefdevollen roepstem
van desen Gtoeden Herder*
Enl nou ija jareu reed vele sijo
en hQi aieb terug~trok nit de openbare
bedlemoig schaint dese onverdroten l
worker niete herder moede to wesen
dan de ruste. Zie Pater basetN ns-
achenl sijo ,.(ouas ,e~ met wel a
asabnhaneltfl nesd. onas~tinen sil hem'
omda rj bhen solo g ed begril '
tooeelik una spe Ft re be' e
en arltijdt hen sho eebt barteij -
legent,. Pater JAnBEN leeft voor de
'"b] eae ds set hij sich neder
tot schrijven. Reeds son beele reekis
deeltjes van Leesura acatdola verecheen,
terwayl ledere week LA~ hasT een bt).
drage onty ngt. retr e-
Lwmnr sol een hgefe neer

budi be, no i deaarto de gele en
V h ela hrte wenlseben wi' Pa-
Va eer aa~rN$lrkeen b pen over tien
jer Jn Ego len feest t vieren.


Vriidagmorgen sijn de Eerw. Pa*
terse L;Eo KRAMERl en PIETRUB TEIR
MaATr, erbonden sap bet Seminarie
to Mderida, hier aan ekomen as
een pear weksen vacan ~e togenieften.
Wiay o n dat bet, verbliji op eigen
Hollan dseben bodem hun re ht aan-
genaam mopge wezen*
Iloog besoelF*

De i Houveroeur bracht, vergezeld
van sijn MaiStairen Adjudant, DiDB-
dagmorgen een besoek aan de echo*
len van het St. Mlartinuagesticht.
*

De Beer KAKEBEEtrn is Miaandag
alhier gea~rriveerd. Dr. CRAnan is
eebter van Demerara near Bar~ina-
me teraggekeerd*
De8 ,,Prinses Junlanan


Zondagavend om 7.80 OVERZIJDE.i Seminarlsten Marseh ~annuseh
2. Le po~te et lepaystn Ouverture SuppB
3. BebIwelen Tean rsi Waldtenfel
le. ulty. E. Launay
5.Ato k rured on arch C. Te kenr
7. Parapbrase Loreley Nesvadba
8I. OCraqao- danepotpourri-~o3 J Boskaljon

INGXBIONDEN REDDEldBLNG~EN.


EeH gOe Odi Hg,


Elders in one bladl publiceeren wl) eon
advertentle van een toeotelletje. dat ,,De
gB einahine"tgen 4m worat on ongetwth-
Met dif ooeetel, dat wit aterk acnbevelen
kan sells een kind omg~aan, weardoor het
vi g on netjes een gaar kousen of een of
al srn e int dno soo' b acten as 11*4
Niemand kan het not ,ontkennon, day
dit toeetel brengt in elk hne ein, of in
de wontag van paratular~n.en is vol-
m Ihnetoemin a rlshr I e~~ngeon oa Hk
alet mneer to verateulen sceen wrordt rls
nieuw gebreld. .
Pe Breimachine, welkeespgl at e markton
aeov~ hwt Beannal ononbelk I -
een groote hulp to sijn voor een sorgeame
en suinige huismoeder.
De Mdatstchapplj Patent Ms ic Wea-
ver, I seo de rei,`1 a' narcelona,
verdede kosten tegen den geringe prija
van twee dollar.

ehlt En bor angnme a a om e
brelmachine, set er dan bil dat ge het
advertentie gelesen hebt in de
r, 4MIGO)~ ulc URAOAO".

Mag men de ,,Hamburger Nach-
richten" gelooven, dan beeft keiser
Wilhelm in sijo olleapge te Belm-
burg; Pehonden rede een nu uist
niet ni~alech~e critiek nitgeoefend oP
degenen, die het de Daiteche re~g~es
ring; seer euvel duiden, dat dese, om
een oorlog met Frankrljk en Enge"
land to vermijden, de Duitsche oor-
logechepen van de Mafrolakaansebe
kust terulg eroepen beeft.
De onde~r avige critriek moets &BD
de bedoelde,,aan wal striande stuur'
lui" oiete meer of minder dan bet
voli ~ de oelikk o Zegven sh be


I II


~


Staat van het aantal vaartuigen die het eiland Ouraqao in de maand Juli 1912 anndeden
met vermelding vanf hunne inhoudsmaat.

ZEILB0HFEPEN. BTOOMacHEPEN.

INROUD IN Ms, I NHOUS IN M8,


Aanta~l Bruto Netto A Lantal (. Bruto NA4to

Maand Juli 85 9251 8315 2 9 2 15182 186275
Vorige maanden 548 61186 56514 15 (1251147 792881

Totaal 628 70437 64829 214 11466829 921865;6


H~lisorla


caa ra no meAnage te,mbe cn e ]Ecalon si

caa ferasco de Aesite

Hcigad d9 Cia RO que

pmre lieelanradl


ri mbre c uonl BAclso
ye a maorrs ~ peparcson
Ac eite mde ad~ del

aclaor que skbino onoce W
Ombreiad p de epqjnor yr omas pu ro Acenit
aclao dtlmane~~rEurab d
Iolodasrc hipofofitos de c
e,~rrina qu acenmo de lo slr

i bas enor r medades del
irMa cl~ca ~ cc


Is dear no niets san to doen ?
Zont het niet mogelijk wezen voor
:::'8:: tijd, soolang er soovele zieken
ziju, de menschlievende hulp in te roe-
pen san de Officieren van Gesondheid
van Harer M1ajesteit~e,,Zeeland"?
Ale. het G~ouvernement den buiteo
~ewo~uen toestand van ziekte en el-
lende bloot legt, en een rijtuig be.
sebikbaar stelt, sullen fienoemde D~ok.
toren, missehien dagelijke, of een paar
maal per w~ieek, wel to vinden sijn om
eenage sieklaggende armen van het
3de Distrc in hun huis to bezooken.
De Distrietmeester weet de adreseD n
en sal hun gaarne dlen weg wijeen,
daalr sijo wij zeker van.
O~p dese wijze zouden de arme die
ken toch niet van alle medische hulp
verstoken blijven.
zeevaartfschool.

.Met genoegen sagen wi dat allen
die opgeleid wallen wor en in de
seervaartkunde, zich op kunnen $e-
lee bi en Gouenen t n ce'ifit
wordren voor alle aspirant-se ieden.
D~at vaart na dikwigls tender lets
van de seevaart a t be weten, en
wordt -ledeet me eachede en echand
ondervindiog.
e les nr genkmensehenl vensa o e
teeliede nelf aoverlaten. No mag geen
son th de toekomet miemand meer
verlof mogren krijgen out te varea
tenzji op vertoon van diploom. '
Way ho en, dat de seevaarteebool
hotstand kome en druk worde be.

St. Martin Vrghbaven v
Gedurende het 2e kwartaal van dit
jaar werd op, St. Martin N. G. one-
a~gen aao ucijne pgaedie ~ill1%n

'Ineveer.

We gaan voornit. C'uraqao voerdelt
sann le kwartaal 2e krwa~ittgg
hoeden 30.692 81.212 dos
steenkool 12.988 18.518 too.
De uitroer van hoeden en eteenro
len is dus stiigende. En toch aann
we weer nliet voornit. W~ant, ofse 'oon
wKe +t 600 dosijo boeden ~per ai$-
voerden, is do waardle I 14~t046 of
+t 1 89.000 minder, dan In bet, le
kwart~sal, toen bet 1227.814 bedroeg.
!Hoe -?rijmt zich dat met bet, feit,
.dat over bet algemeen do wearde
der hoeden stijgende was ?

K~oninginrnedar*

De Feesteammissie beeft gisteren
bet program der feestelijkbeden ter
vierlng VBD 887Or Mejeeteits verj8*
rin~ pueee .s was nleuws gevon-
deD Opden vooravond van het
feest eer~~,ft, het Curagnoech Philhar-
bmet~ Wilbelmrkn pa ijoune o ern n
Op den feestdag self is er een kin-
delr-abad~e voor bet Gouvernements.

Des namiddage om 5 unr een voet-
balma'tch op het terrein bij het Mi-
litair ~Tebuis.
De8 overige nummers beratten een
variatie op bet oude them. 't Kan
moeilil anders.
Eear prijsenewaardig vinden wij
verder vermeld, dat de armen in de
bnitendistricten dien dag ook bedeeld
sullenia wor~den.
De .Commrielie beeft alle eer van
dir eebt feestprogram. Wij wenachen
den H~eeren veel aueceal
Of~Beleele berichten.

Wegene sijue benoeming tot Offl.
eier van gezondheld der twteede klasse
bij het personeel van den Reneee.
kundigen dienet van het leger mi Ne.
derla~ndeeh-Indie, is san den geneee.
k udige bije d en Gtooerodeme t-e
Car ~~o,L G Bergen, eervol out-
alag ale zoodanfg verleend.


edtlren e den verl weij van d

ountie p n be heo apcenr ien d
kolonie Curagnao.

IRatten on Mussea.

Goedirende de leatste 8 dagenl
woerden in het flecalant Esangebraebt
en door middel van petroleum ver-
3elgd
115 ratten
851 maisen.

Dankibetalging.


M~arktberlebt
van den
Curacraosohen Hasndelsbond.

Yan g Aulgusteca 1919.
AARDNOTEN (Pladas) per KG ........ O 22
ZOUT per vat van 180 K.G........ f 0 80
DIVIDIVI per KC,G........................ ,, O 05
ORANJfE80HXI~LEN per KGE.1srtkw. ,, O 70
I IDEd. r K.G .?r G. e n 0
8EITENVE LLEN per K.G4............ ,, 1.20
WOL pet KL.G.............................. ,, 0.12
EpEr pN Kpe awk......... n, 0 0
RECINUS8-ZA AD per K. I. ... ....... 0.05
STROOHOEDEN (hiptlaps :
Kwaliteit No, 1............per dostjn ,, 3.75
,,, 1 'gebleekt),, ,,,, 8.87% ~
a ..... 5.-
,,,, a ,, ""8".. -
.,,, 4 ,, ", ..... ,' .-
", .I 01. ,
6 975.
A.. ,, 2.50
,, 1 ..,, on ,10
,, 1 ......... ,,ls. B

"" "" ".

Musiekultvoering.


te goven door de Militaire


KAp~el


,,woordelijkheid vor30 bet wel en wee
,,van een groote volk en het even
,,van talloose duisenden soldstee
,,op sich heeft voelen drukken, kan
,,gemakkelijk een grooten mond op
,,setten over de nood zakelij kheid,
,,de eer van de Duiteche v ag to
,,handbaven. Wie eebter de .verant-
,,woordelijkhetid wel voelt, sal sich
,,dearentegen laten leaden door de
,,overw~g~ing, dat de D~uitsche Vlag
.,niet liebtvaardig san den stok mag
,,worden gebonden."
Of dese vermanmng ult de mond
van keizer Wilhelm of nit de redac.
tinee ae der d, Hanbur ~r iNa n
quaestie, welke od. veel minder ge.
wficht in de schaal legt dan de onge.
dwijfeld door iede lwa achtig rie d
Duitsche reeerng hetaft zl~eer vcertanvo be
aehand ~,laven der D~uitche vlag opde
kust van Agadir met Frankrii en
En eland geen oorlog uitg~elokt ~eeft,
welke viet alleen de knoksen der
Pommereebe grenadiers niet waard
was, maar haar ook, evenals thans
Frankrijkr, midden in het Marok-
kaansche weepennest gedreven son
hebben.
Met dit be constateeren, bedoelen
wij echter niet, onze oovoorwaar.
de ijkie goedkeuring te hechten san
een politiek, welke nit vrees voor
sgweB8spefeke1", een etant wel.
ke ch op weder~rech telij ke wifee
hetaij san buurman's grondgebied,
of sann leven en de eagendommen
der eigesn onderdanen vergrijpt,
feitelijk ongeet~oord siju gang last
gaaD. Oet tegendeel is peeleer het
goval.
gr o kuge ad] ch i eenigerdldr


deel ten seerate af, dat sij sener-
rsijde ItaliB niet beleti hebben, door
middel van Ilet en ro wedt
pogen, zie met, Tripoli en eak
e dere stukken van hetf Tu~rk-
s~che grondgebied be verrijkrea, en satp
deristde niet reeds v66r jaren den
slaeken man" van de Boeforne tot
hst insicht gebracht ebben: Wil k
in het besit blijven van het holdig
schamel overblijfeel der wRereldmaeBt
van de pro ~~re kaliven, dan maoes
ikr eeratene dee volgelin ~n van den
,,profeet" hetaij good o iwande~hike
aan het verstand bredgen, de in
Al eiB Armeni of ele i f
alet te herooven en to vermoordea,
Idoeb menachwtaardig; to behandelen.
.het vurvilldehn hner god aerr
Iplichten, noch -in deregehong hunner
Irerelrijkre aangelegenheden, en even.
mlin in buo strevingfen naar hetgpe.
.not van meer nootaal-economisobhe
wcelvaart hinlderen. D~erdene mil
beijveren om alom in het Turksobe
/rijk orde en vrede to doen heer.
schen.
Welke sija de oorsaken, of d~rijf.
veeren van de ,sorinerventse" ge- -
dreaglijo, walke de bedoelde groote
Europeeeche mogendheden togenover
den buidigen Italisaansh-Turkeehen
oorlogt en de in bet Turkeehe rijkr
beerec~heade anarrchie en tyranm~e
aangenomen hebben? Was het ~eeraee
deel deer vrang bereft, is het bo.
ven alien -redeh~ken twijfel verhe-~
ven, dat ,Itahie stch wel gewfacht, son
hebben, stin omtrent deannexatie van
Tri ohi, Cyrenalka, Rhodna en van
an ere, in de Aegeieche See g ne~e,
Turkache eilanden heraamde planned
sit to voeren, indies het mlet blj
door hit ovrfid b Ce Ooe rik,.


laI Vriigag 4Tan de vorige
Bonnaeme sangekromen*


week in


Regen.

Zonde beeftt vooals de stad een
fnlak b ltje gehad. Op Araba is men
sann het, planten. Bet beef tdear ge.
at~ort, in den nucht van 31 Juli-1l Aug.
goednrende een paar our en. verder
den geheeleo nacht, door geregend.
Dokteranood '

In bet 8de, district van Caradao
beeracht, groote onterredenheid. Ber-
healdelijkt bereikren onel klachten over
bes Iebrok .aan voldoende medische
bulp. Er sija dear seer vele sieken en
de sterfte is niet gering. Reeds meer
den 120 at~erfgerallen -dit jaar.
Men klaage, dat onvcerlmogende ar.
meny. de to cink cijn om veryoerd to
worden, geen dokrter bij sich kunnren
laten koman. .


Oatvangen nienwetidae
FI. A. Taine. Leyland Ema on
lison Line. Aa'n de A enten
;lijsne onsren opreebten ask.


der
Hasr.
dier


Niet opg~enomen~ zijn de schepen, die -binnenkomen vanl de kustvaart ;en van de vi~sscheri


Berici~en nit de golonie.


YEA


que
de 1
COm

ma
de 1
Bac~
Of R


EMULSIOF

que contisne el m
de Higado de B
euoIntd81881 COn
yr de soda y gli~c
Ctlatro iII~gretWOent
para ~COmbatir l;
pahoy lOS pulB

*Me as grato de
testante enfermo y de
v caando ya las ftea
apesar de los medicaid
--st Sr. Luris Silea-mn
Scott. Tomd sets fra
pararcida y que4dd com
sholra de lar m~or sarla
recomiendo stempre d
Scstt." Alfonso Rodl


Abdvertee~rt steeds

IN DE


Hierbij wordt ter kennis van
het pubbiek gebracht dat '?3
terdag 271 Juli e.k. in het Schot-
tegat een aranvang zal worden
gemaakt met het verbrijzelen
van rotsen van het ondersee-
sche rif, gelegen ten Zuiden
van het buskruitmagazijn en
dat het, levensgevaarlijk kanl
ziju het daar gestationneerde
ontatekingsschip op korter af-
standl dan 50 M. to naderen.
Curag~ao, den 26n. Juli 1912.
De' Procureur-generaal,
J. B. G~ORSIRA.
3--3~Met het oog op de besmet-
telijke ziekrte, die te Pto. Rico
heeracht, beveelt de ondergetee-
kende aan, dat alle verzame-
lingenl van mest en vuil, die
zich hier op groudaen of plaat-
son bevinden, door de eigenaars,
huurders of gebruikers daar-
van onverwijld worden -opge-
runnd.

De Procurearr-Gen ersal

J. B. GO)RSIRA.
3-8


Daar het ~wenschlz~ijk is rat-
ten en muizen, die besmette-
lijkze ziekrten kunnen overbren-
gen, zooveel mlik te doen
verdelgen, sal tij eik voor el-
ke do~ode ra~t, die sann et hoofd
bureau. van Politie in. de 'Wil-
tesad fisk-alaat n het a i

Overzijde, wordt gebracht, 10
centen, en 'voor elke muis 2
cent worden b~etaald.
De .Pr~cutreur-Gtenersal. .
J. B. GtORSIRAi.
as


IOclirrase al Senor JAMES ALVARES CO~RREA por informe a
Curagao Junio 25 de 1912.
V00R DE HUISM0EDERS

Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U aan
GEBIRUIIKT ALTI.ID


_ __ I_ _


__ ----__ -__ _


V AN 3 UlG. 17 AUG-.
Schip K~apitein AsnkLolret t vanr Vertrek near

Pr drik G i W fadGsn Aug. Ne or a Aug. ddnebko
Zulia as8 Morris at JtAi Mlaracatbo 81t J 1 New-YoFrk
Maraenibo GW Goodman 9 Aug. MaracaEibo 9 Aug. New-York
enid A Joaso 5 La onar aarGr
Philadelphia 8 Highborn 8 New-York. 8 La Gol&F
Pr Willem V De Braya 11 ,New-York 12 Amatfesp
Merida A Johannon 14 Maracaibo 14 Manracabo
P~ldelhia H Highbor ea oaGnyer


Venaessel 1 Maracaibo 18 CLa OaYra

Aquila Anderson La 2 Ag Norfolk 8 Aurg. Culba
Cit tAdi Milano Ferraro 5 Colon 5 6nv
Va~ginia Hohlfeld 2 .a amburg 5 Hamburg
ILouisianian Mercer a Liverpool 2 Ptro Colom~bi
Schwtarzwald 'RRanachen ae 7 Obt~n 8 ga~rMan
NedrwPald L schobrh fOambur 1 ColM6
Montevideo IUefrin 1 Coldn 16 Barcelona
William CliF Riafnatord 17 Overpool 17 ato Marts

Schoeners. Aankomat. v'a Schears Vertrell near


:,"".."".nder tin :: o~orokg nie
Frankrijk, Engeland en wellicht Rus-
land gewikkeld to sullen worden
zichgedwongen zouden ac ten, be-
doeld etillen van sijo honger naar
andermana grondgebiied workloo s an
te dien. *
De Daiteche en Opetend keehbe po-
litici .zijo toch to gooed be end mes
het feit, dat Franrkrijk bet verlies
van Elsas en Lotharingen nog steeds
te veel betreurt, om dearbjij bij
di il ee en,nia dde Proa se at
van den eeraten den beaten oorlog,
wearin Germanje gewikkeld mocht
worden, gebruik sal matken, on sich
weer in bet besit dier in 1870 ver.
loren provinciiin to stellen.
riR van El ae a roter ngywn, k
John Bull bet sann Duitechland ver.
geven, dat dit lratste als ge-
volg sener verstandig~e protectionie
tiece epolitiek en van de bewonde.
hean wiereo oderneminge -eevo
sche oliverheidewaren steeds meer en
meer ven de-rereldmarkten verdrings,
Eveomin ale ann bekendheid met
de beide voorgemelde, is de durf
van Italiti, deli in het Tripohitaanseh
avo tan te rd e3 edtevmd sado
nog mear, altijd~ n aes to best, te
sprekes is over den hem eangeleg-
den mailband welke hem beles, Con
stantinopel, de Dardanellea en an
dere Turksehe eleutele van~de Midd.
dllan ehe en wa~rte Ze p tc alok
nexatie van Bosnii en Herzegowina
door de regeering der Donaumonar.
chie la het hart van ,,Vadertje
Czar" glngetwijfeld nog eenige gra*
dien ILteg~ ee.Zo data le ome n
rijk-HBongaripe gekroeeterde vrees,
d t, wanne rj e moch do a e
go de bebu szame hand to brieden,
sil de monarchie aan sanvallen van
den Russisheen beer son blootatelleo,
geenesiae denkbeeldig g~enoemd kan
w~ordem
Wie ait lasafte soms in twpijfel
mocct~ebt ken, o den wi dwel ber
b ed- preceie, welke Rueland on-
langle op de Porte in sakre de open i
siteurag on TrIJ e Vaart op de Dards.
nellen altgteoe end beeft, wel gebeel
en al vreemd eijn ann argunet son
asijVer over het feit, dat de Donau-
mnare n sich in non vorm an e
kere brok van don Turkeehen bo-
terham .....s... swank e vend- ~'OB
ale voor Duits~bae de t~e sijoen
opsichte door Frankrijk en Enge.
land gekroesterde anisositeite, w~as on
digen van B uead's vrlanietn naa
het besit der Turkeche M delland-
sche* en Zwaerto Zeaelentels een alles-

Italiaanseh- [-rechen oorlog stch
,,neutrao" of op een afetand te hou-
den. WCesehlve het voor soover bet
de Donaumonareble betreft, bet gcie
recht dier adee feitelijk gedon verdere
verdedigingy behoeft. Zod .v.
door een herionering aan het feit,
dat de ,,Irredentiater", of m. a. w.
de Italiaeanache ,,eenbleidemannen"
Oosteori~jk' nog alt~ijd Trii~et en art-
dere met een grootendeela van Ita-
lsnee e afkoe alijnde bvolki g
niden, dat de dv re elhdng O 8-
2:ijk in see buiten. of binnethlandschen
oorlog gewikkeld moebt worden,
sullen de Italteeianiasa met versuimel,
ban alternate best to doen, om Itali8
met de bedoelde ,,monarchie"- deelen
op wRederrechteijke~ wipze te verrajken.

ILNGtEIONDEN 1WEDIEDBELINGBN


*Dese boot moes natuarHljerwife eenige dagen to last eankomnen
r
B. E.. BOE$AWM


'


5,6


'


,,L UZ


VAN

I~ongxwi~~ Ivetngag

Dit is .de eenige petrolie, welke g~edurende de Iatrste 37
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen gevaar voor
ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen vellig.


To kcoop bij O. WINK;EL EN ZONE~N.


Souablette


T T S


HOPPROTOGRAP~EN
Y^N


H. M. dle Kooningin der Nedlerlallnd

BEKCROOND


Het gebruik


hunlgesan ontbreken.
is seer eenvoudig en geeft verrasslende


resultaten.
ledere breimachine wordt verzo~nden met volledige toe
lichiing omatrent dte wijae van working.
~Het words vpersltat*A.r, ore 'L
in2 A~merikaansch good, bankpatpier ofE andere gangbare mun t
aan

Sodiededr Patent Magic W~eaver.

PRseo (It Gracia+ 97--1B~rPc Ina.-- EspaflA.
4--41.


te Amsterdam


S8t,3.


,Antwerrpes 1885
10Iliago 1893, en
,, Ouragao, Eerste Prija Eerl--
medalle, 1904.


(( uragao, r3tl
handa


1910
W~t~erka nt


Offa


Gere~gelde Vracht-
leade Lijnen, met 350


Las pro xedades allmenticnas y no
tritivas de7 aceiet de higatdo die ba
calso dependent en absoluto de lae
grseque entran en la co~mposi.
ci6n natural del aceite. Estas gra-
eras son digeridas y asimiladas con
macha mrse facilidad que las otras,
debido 6 la presencia on el aceit e de
baealso de exertoo compuestos lere
vadoe del hig~ado, que permitenl la
pronta enmulidsidani6~n del aceite por
los finidoe del est6mago- y harcen
que an absorei6n por a membsarna
mucoea so ileve eleeto con mb~ts fa.
ellidad y con mse rapids que lade
singunla otra grass.
Como ee he pretendido por aleu
nos industriales recomendar el arclaet
de petroleo como uh su~etitutode--
aceste do higado to bacalao, debe-
mos adverth~ por el bfen de loe mis-
mos entermaoi, que el aceite de pe"
troleo wr anna substancra mmneral,
que ei so~ see iternamente` ae ex'
Pelida in~ted a por las evacuseemseeg
mtestinake, -ca~usando~ 6 a larga
allamacei6at de 3as .visa digestiivae"
Garece por lo santo de por la pie-
dad eeencial de tod6 alimento, la
de ser asimilable y volverse parte
de loe tejidos or~gnicoe ~y no pnede


Passagiers vervdoer naar alle
planteen, wRelke door bovengO*
~noemde lijnen wKorden anage
daan.
Behalve de esoombooten 'van bovengenoemdelje, oneene
ook andere Passagiersebepen der Masteehappij, des haen aarn, dip
ownie St; Thomnas direct naar Europa varen, en de reis in ongereer
IS dagen volbreng~en.
De P~assagiere-eobsepen der ambzarg-Amerika Lilo sija alle voor*
sien van de noodige toepassi agenvoor de veilig~heid en comfort der
opvarendon.
Paiae der Passage naar Harre of Hamburg:
I Klas: % 110; III Klas: $ 50-A. G.
Resousr B4(p'ette: 10fo Iafelag op dle been- en teragreie.
Voor verdere inlicht~ingen 'gervoegre men sich tot
EDW~ADB, HENRIQU~g &; C'O.,


Jaan Lais H
Refugio d
Friecl a
9 de Abril
Di ia DC
Maria B


Aug.
,,
,,
,,
,
,,


Aruba
A~raba
Mara~caibo
Blo. Bashe
Mara~albo


Car oita H.

mae &
secta V
ILa P'rderida
;0pr swells


Aurg.
**
,

,,
**


Massadabo
Velade Coro
OdMarmacebo
Pto Cabello
Mlo achao


A~apton.


SE O~FRECEN .DE V-ENT A

las siguientes casas en Heeren-Straat


.,


DIAMANTE"


ncie de a n eon de bclo,an el
aropiedad de nutrir -y fortalecer la
prganismos d~biles lo han hecho tan
oecesario y tan jusbamente aprecia-
no en todo el mundo.


Advrertentien.


De door den HEoogedelgestrengen
Heer Gouverneur van Curagao
goedgekeurdeten bate van het1 1a pas huebbe opd sri, ag de
116sugists 112 es orgen
ten 9 uur in de Btaadzaal ten
overstaan va~n den Edelgroot
Achtblaren Heer P-ro~cureur G~e.
neraal of door iemand door
Z.RG~.A. to vervain~gen.Ph~toggfhilicle Isrichting,


et: Fils,


TIUV


.DE BREIMIAC HINE.

Met dit toestelletje kan selfs een kind vlug en netjes

BREIEN en VERSTELLEN

kousen, sokrken en Balle soort breiwerk, van katoen, wol,
garen of zijde.

Het anag in geen enkel


--Amenika-Limie.


Beveracad- in a s A7.

en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verechil.
Havene in alle Werelddeelen.


Dionst tasschen Europa-W est-Inti e-Yenezuela-C~oloibi a.

Lijo I. Aatrkmomt to C'urCao : van ER"
.. ropaen tuesehen havens, den
i ':Iu 1sten van elke meand.
i r~ Vertreke van CatraCao; naar Ve-
,er nesela!, Trinidad, St. Thomas
Harre en Hamburg den 2|3 den

10*b rg dt er eno Snt.a'Phoml
deD 10 vanslel meand*
Vertrek van Guraqao naar Pto.
-- Colombia, Gartagena Colon en
** Cenotraal America, den 10)11
ZLija III. Aankomast to G~uragno van Hiaiti
.- ens. den 15(16 van elk;e meaad.
Vertrek van Curagao near Vene.
zuela,.Tllsinidpd,- StThoeme, 86
-cR~ra8s Pre en Hiamburg; den 17 van elke
manud.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs