Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00092
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 20, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00092
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
I I I ~ _


Iit Blad verschijnt elken Zaterd~gr. Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementeprijs voor Cm~agao, Hnie Aruba BUREAUX VAN DIT BLAD Su prija di atbonnement ta fl. 2,- pa tree Inna
en de Bovenwindlsehe eianden per drie m~Andenl pagb padilanti.
fl. 2.- met voornithetaingr. RO(IRe adti e el11L i (fllilliatPtti Pa luga~rnan foi C~uraqao, Bonaire. Aruba, St. Mar-
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-- tmn (P. a.), St. Eustatius i Saba fl. 10.,- pa anja
Afzonderlijke nummiers fl. 0.15. Oudc N'o. 228.~ Nieuw No. 4. Un numero sol fl. o.15.
Prijs de~r Advertentiinn van 1--7 regels f. 0.;,0; voor pl- Anuncio di 1 to 7i regel f 0.50 cada regel man
kenL regel meer 7%~ cts9. T~Vater allt, OverzlJ de. 7# cts.


CURTDAC(AO V00RUIT!JaroulangS noemde won Curav~ao
,,een noodlijdendle Klolonie".
E~n wij verdienden dien naam ten
volle.
De vaste bodym was zoo goed als
geheel onder one we; g~ezakt, wi]
saten diep in den modder, tot stik-
kens toe. Aan uitkomen durfden wij
niet meer denken; wij verwachtten een
langzaami stervei door gebreke aan
Juebt-
En zie, daar kwam veradleming.
Als in wanhioop spanden wij gSe-
zamenlijk alle krachten in en wron-
gen one los. 't W~as nog" wel woung,
maar w konden toch weer vrijer
adembaleni, onze krrachten namen weer
Had men op dit bewijs van even
gcowacht ?
Als on strijd snellen nu k rachtiie
manuen toe en helpen mee onR ult
het moeras te trekken.
Hard wil het nog nist; de drassie
bodem zuigt zich stijf saneeu, maar
wij voelen toch dat wewminnen.
Mloed on volharding !
Als men nogf een weinig volhoudt
met mannenkracht one omboogf te
w~erken, zullen we plotseling losechie-
ten, den moddler uiit, do hoogtee in
met snelle vaari.
Curagao Yoorniit I
H-et is geen zegekreet nog over
reeds behaalde overwinning, maar
een saasporingf tot volharding.
Wij voelen, dat wij zoo langza.
merhand over bet doode punt heen
geraken en dan Curaqao vooruit!
Mog~en wiJ even wnizeni op een paar
hoofdfeiten, welke dit olijde vooruit-
zicht voor one openden ?
Curagao was noodlijdend uit ge-
brek man kapitaal. D~aar mocEst geld
homen op Curaqao. .
E~n geld kwam in de Kolorne.
Tonnen goude stortte reeds jaren
achtereen de hoedenindnustrie over
one uit. H-et vorig jaalr een balf mil-
lioen, dit jaar hoopt het ceker op
tot een vol million, want deze in-


ONDERHOUDEND ALLERLEl


De 1110(6[11 31YuischY31gst.


Hoewel de sucht naar avonturen
en de vreugfde in de annwending van
lichamelijk ~kracht altijd do walvisch-
vangst bebben bevorderd, kan men
toch wel se~ggen, dat bij die op win.
dende jacht bet matericele voordeel
steeds op den voorgrond heeft ge.
staan. D~e Basken moeten het volk
zija, dat het eerst stelselmatig de
walvischvangst, heeft ultgeoefend en
wel in de veertiende of vijftiende
eenw. D~e voor de walvischvangfst
beatende schepen waren kruisers, die
alleen, of tot kleine gro~epen veree-
nigd, groote zeererzen moeston ma-
ken al naar gelang van de jacht-
terreinen, die ze opzoebten, vijf of
aIcht maanden of selfe wel een of
meer jaren onderweg bleven, bijvoor-
beeld op tochten door de wereld-
zee~D. Zoo'n kruiser had steeds een
anntal booten bij zich, die licht,
mear bijeonder sterk gebouwd wa.
ren, geen kiel hadden en aan weers-
zijden zeer puntig toeliepen, om zoo
ongehinderd en enel mogelijk elke
beweging to k~unnen ultvoeren. Elk
van die booten, weaarvan bij seen
groote walvischvaarder gewoonlijk
vier annwedgif waren, was met zes
pereonen bemand, den harpoenier,
de stuurman en vier roeiers, en had
als jachtgerei gewoonlijk vier har-
poenen ann boord, verecheidene lan.
sea, een seer swaar geweer, dat pun-
tige~ granaten afechoot, een spek.
apade, een bijl on een groot mes.


dutuie ek cil 1~ve en breidt zich
D~ertig duizend G3ulden bracht de
katoencultuar verleden jaar op St.
Euetatius a ieen, en de earste drie
maanden van dit jaar reeds 50.000
Cfd. aau St. E~ustatius en St. Martin
samenlt ook hier dus leven, dat is
voorui gang.
Onder Godsu vruchtbaarmakenden
zegen bracht de wonder one w~ederop-
levende energie dit geld op eigen bo-
dem voort; w~e werden weer actief
en leefden w9eer wat op.
Toen kwam er ook hulp van buiten.
flet eerst uit het Moederland. ~e
,,Ecrste Sisal Cultuur M~aatschappij"
had den moed geld te stekeni in een
Curagaosche onderneming.
D~it voorbeold werkte.
Reed a wam een aanvrage in, we-
deromn uit bet Moederland, om 500
H. A. groade van St. Eunstatius te
mogren beplanten met katoen. Als
die onderneming slaagt, sal er ook
moud1 gaan vloeien over den G~ouden
"Rots, en armoede daar geweken ziju.
MIaar daar is meer.
Mlochten wij verledlen week vermel.
den, dat een nieuwe Mlaatechappij
,,Struisvogelpark Albertine" was op-
gericht on de Plantage ,,Choloma,,
had sangekocht-, than verheugt het
one niet weinig, dat er opnieuw veel
geld in de Kolonie zal komen door
de tuts tancjkoming vauen Ecu guelche
Matstsebappij, welke de plantagfes
Faik, Oranjeberg, Duivelskhip en Kl.
St. Joris beeft sangfekcht. De koop
as reedsg~esloten, mair de overdracht
moet nrog pleats hebben. De Fir.
ma BASEL Vr188, cO. vo an iiver'
pool is van plan deze gronden met
sisal eni cocos te beplanten. Up bet
einde deer maand wordt reeds een
der firmanten hier verwacht.
Zijn wij wel ingelicht, dan beataat
mede hiet plan op Curacqao een fa-
briek opl to richtenr tot bet verwer.
ken der cocosvezel en der copira. ea~r
Curaqa~o vooreerst nog g~een voldoend
material kan leveren voor dezefa.
briek, zal men de cocosnoten uit
Venezuela en Colombia betrekken
Zoo zien wij reeds een begin ge-
maakt met de sisalcultuur in de Be-

Het belang~rijkste deal van het vang.
gereedechap was8 een meer dan daim.
dikke, ongfeveer 350 vadems (1 va.
dem is 6 voet of 1.83M.) lange en
van het beate touw vervaardigde
lijo, aan welker voorate eind de
harpoen was bevestigd, of liever de
barpoenen, want gewoonlijk waren
er twee aan aparte uiteinden van
de liju bevestigd, die de harpoenier
den walvisch kort na de ontmooting
enel na elkander ,,gaf".
Haod het ijzer goegrepen, dan werd
de boot zoo vlug mogielijk terug.
geroeid, en dan begon de strijd, het
vluchten en onderduiken van het
getroffen dier en de onvermoeide
vervolging door de jagers. De kamp
duurde tien, twintigf of dertigf mi-
outen en soms ook wel dubbel soo
lang, en eindligde gewoonlijk daar-
mee, dat bet vermoeide en in den
reel herhaaldelijk gekwetate beest
met de lane of bet geweer ter dood
gebracht werd.
Bij den langen duar van de toch.
ten kon natuarlijk de buit niet naar
een haven worden gealeept, maar
men most terstood begionen met
de berging van wat er te gebruiken
viel. Als de kostbare deepen waren
geborgen, wat ougfeveer in vier tot
acht unr bet geval was, dan werd
de verbinding :ldoorgeaneeden en de
resteerende vormlooze mass word
san de golven overgelaten. Maar
in de laatete tientallen van jaren
heeft de wijze, waarop de walvisch-
vangst wordt ultgeoe~fend, een groo
to verandering ondergaan. Men
atuurt geen groote schepen meer
voor langdurige tochten nit, maar
legt op de plaateen, waar de wal-
visch, ~die een kuddedier is en er van
hoodt periodlek bepealde voeder-


EEN OUD-STATIAAN.

Te L~onden in het Imlperial Institute-
het grootsche gebouw, waario ultge*
breide verzamelingen van produkten
van alle Briteche kolonii~n ziju uitge-
stald, wearing ook de Londensehe
universiteit met baar meer dan vier
dukzend studenten haar boofdzetel
beeft word van den 27 Mei tot 3
Juni van dit jaar het XVIlle. inter-
nationale Amerikanisten Congres ge-
houden.
Het eerste congfree van dien aard
kwamte Nncyin 1875 bijeen, en
vom vlgfens een bsuit op het congress
van 1900 te Parijs genome, beb-
ben deze wetenschappelijke bijeen-
kometen on de twee jaar heurtelinge
in Europa en to Amerika plants.
Het doel van het Amlerikanisten-
Congrea is, bevordering van het we-
tenachappelijk onderzoek van de ge-
schiedenie van de Nieuwe Wereld en
van haar bewoners. De voornaamete
ouderwerpen, die op bet Congres be-
handeld worden, zijn lo. de Amers-
kaansche volkfeetammen, hun oor-
sprong, versp rei ding, geschiedenia.
I~chamelijke keomerken, talen, ge-
woonten en godedienecen. 2o. de ou.
de g~edenkteekenen en de Amerikaan-
eche archaeologie. 3o. geschiedenie
van de ontdekking en van de Euro-
peesche inbesitneming.
Hat~ labtatecongres to Londen werd
geopend door deni bekenden Engel*
echen g~eleerdeen outdekkringesreiziger,
den hoogbejaarden SmR CLEMENTS
MARKcHAM. Het eere-comit4 werd ge-
presideerd door Z. K, H. den hertog
van Cannaught, waarin mede de her-
tog van Argyvll, greaf Curzon, G~raaf
G;reyv en de markles van Hamilton
zittmng hadden. De voornaasmte be-
schaafde staten hadden hun weten-
schappelijke mannen en godele eer-
den gezondea. Gok de Nederlan sche
regeering was vertegfenwoordigd door
Jhr. L. C. van Panu ,deelg-
rij ke mededeelingen eev~d i eagover ont-
dekkingen in Nederlandsch G-uyana
(Surinamie).
+* *
Het bovenstaande moge eenigazius
een deokbeeld gfeven van 't doel en het
hoog wetenschappelijk gehalte deer

De soorten van walvissehen, die
bij de groote vangsten in Britech
Columbia, en Alaska voornamelijk
worden buitgemaskt, zijo de Bult.
rug of Humpback van den Engel-
achen, dien de Norea Norobval noe-
men en de vinvisch, dien de Engel-
schen Razorback on de Noren Sil-
drijr noemen. Beide behooren tot de
gevoorde walvisechen, die hun naam
drag~en naar de evenwijdige, in de
lengte loopende grroeven of voren,
die hun keel, hale, borst en een deel
van den buik bedekken. De Bultrug
wTordt wel 15 meter lang; de boret-
vin is ongeveer een meter breed on
drie tot vier meter IBng en de stasart-
vin beeft uitgiespreid een breedte van
bijua vier meter. De vinvisch dear-
entegen is lang niet zoo plomp en
dik, maar veel flanker, hi] kan nijf.
en-twintig meter laon worden.
A4an de westkust van NoordAme-
rika is een der belangwekkendate
verschijningen de gevoorde walvisch,
dien de Noord-Amerikanen Sul.
phurbottom of Zwavelbuik noemen,
den grootsten van alle walvieschen-
Men heeft een exemplaar gevangen,
dat 29 meter lang was en 1471 ton-
non woog. Het is toch geen lomp,
maar eerder een slank dier met teer
donkere huid aan den bovenkant,
lichtgeel san den gaevoorden onder-
keat.
De walvieschen, die door de stoom.
booted sann de kusten van Britech
Columbia en Alaska worden gevan-
ge, orden met een ijzeren kettin g I
deom hun stasurtvin wordt geelagen,
aan den boeg van de boot bevee-
tigd en zoo naar het statioil ge.
bracht. Om dah mogelijk te make
moeten ze drijvend worden gehou
den en dearom kulnatmatig worden


","grese;p "e"kb jonder nmoe he
nader bekend to maken met een man,
die een werksaam sandeal nam aan
dit congree, al. met Dr. Warren Cur-
rier, die de sitting van 29sten M~ei
presideerde, en die door zija afkomat,
oprtoeding en wetenechap in nauw
verband staat met onze kolonie on
bet Moederland, en op wien wij met
recht trotech mogen sin. De N~eder.
landsche gedelegeerde bhr. Paoheye
noemt Dr. WTarren Currier: ,,een sym-
,pathiek priester van Nederlandsche
,afkomat, geboren op St. Enetatius,
,,thane priester to Washing~ton, in-
,,dertijd studiegenoot van Zijn Emi.
,,nentie Kardinaal van Rosaum. Fa.
their r Currier is een groot en beechoi-
,,den geleerde, met den rustigen,
,,vertronwen echenkend~eo oogopelag,
,,van een gemoed, dat g~eheel so
,,evenwicht is, on die niet alleen dai~r-
,om in de Vereenigde Staten po ula.
,riteit geniet, omdat hij een ac ter-
,kleinzoonr is van den Eollandschen
,,Gouverneur de Graaff, die het eeret
,,de vlag der Vereent de 8taten liet
,,salueeren, maar ook om zin ha-
,,mor en welsprekendheid".
Bet is waarachijnliik deeerate maal,
.dat de nasm van Dr. Warren CUr-
Srier in onze kolonie bekend wordt.
SOnze kolonie is helass niet rijk san
.geleerden, die zich door hun weten-
sebap een reputable verworven heb.
h en ook buiten de grensen van Moe-
.derland on koloni8n, en daerom des
to meer mogen wi) er een eer in ste-
len, degenen, die wvi) ,,de onsen" kno-
DOD DOemeD, OOk ID e~n kring be.
kend be maken en mee to werkean
om hun namen in de herillnering
van tijdgenoot en nageelacht to doea
voortleven.
1 De volgende biographiache blison.
(derheden bieden de gelegenheid bet
korte bericht van de hand van Jhr.
Panbuys saa to volle~n en eeniger-
mate te rectifleeeren.
Dr. Warren Currier is eigeolijk g-
boren op St. Thomas, doch brsacht
ci30 jeu d van a130 3e tot 't 10e jaar
op St. Eustatius door. Bij selfwas
,van buie uit katholiek, doch sino
imoeder was een bekreerlinge nit
het protestantleme. Hiij is indterdsad
ieen achterkleinsoon van Johannes do
Greaff, den meet bero~emden gouver-

opgeblazen, was door middel van
een aich aan boord bevindende luebt.
.pomp en lange gumibuis gebenrt,
van voren uitloopt in een spite
toeloopende metalen buis. Bet spit.
se metalen niteinde wordt den doo-
den walvisch in het lijf geboord, en
als het cadaver zoo ver opgeblazen
is, dat bet niet meer sink~t, dan
wordt de buis verwoijderd en de ope-
ning; gealoten met werk en dichtgLe-
breenwfd. Wanneer up een alttoebt
meer dieren gevangen w~orden, dan
in 440 keer near bet station krun-
nen worden geboegeeerd, dan beves-
tigt men asn elken walviech, soodra
hij is opgeblazen, een drijvende boel
met een vlagje erop en haalt ze op,
als het goed nuifkoms.
Op de walvischetations wordt soo.
veel mogelijk alles mnechaniech ver,
richt, en zoo beeft ook bet opelee-
dPen van den dooden walvisch tegen
debelling aan het strand plant
met een stoomwindae. Ook het ont-
spekken wordt gedaan met een ma.
chine, die de speklagen van de mas.
se der spieren soo vlug en glad at.
neemt, alsof een einaaeappel werd
geechild. N~iets van het dier gaaet
verloren, en evenals hat spek dient
ook bet vicesch en de beendermassa
ter bereiding van tcraan. Uit de on-
vette on kunatmatig godroogde~
vleeschvesel en ook uit et blood
en de gemalen beenderen wordt een
nitatekende kunstmest bereid. Zelfsr
het water waario bet ves is ultge-
kookt, is nog; bruikbaar voor de
bereiding; van vischlijm.
(Det Aarde on hear Volken.)


I


um edj@api een deglijke ondrndee
ming zal1 Raanvngen in het Boven.
district.
Binuen weinige jaren zal een gtroot
gedeelte van Curaq~ao wonder sisal
ziju gebracht en de droom van den
Heer HAMlELBERG ve-rwfezealijkt.
W~at ons zoo buitengewoon aan-
staat bij dese nieuw~o culture is, dat
landbouw, handel, nijverheid en
scheepvaart daarbij gelukkigf eamen-
werk~en. Het is eenl culture, welke
aan vele handen workr en verdiensten
zal geven.
Ook de toekomstiges vezel-en copra.
fatbriek zal veel vracht geven aan
onze zeilvaart, daar de noten van de
Kust gebaald zullen worden.
Deze nieuwe maatschappij zal dus
heel wat leven en vertier met zieb
b~ren gen
D~it a elitzijo dreedis zekere, vast-
staande fien, d ie bewijzen, dat er
reeds meer geld in de Kolomie is ge.
komen, terwijl zij voor de toekomst
nog heel wat nieuw kspitaal beloven.
.Op deze wijze zulies wij epoedig
n it den m dder geraken, weer vasten
groud onde re beeten kriajgeuen in
Sstaat zijn over bet d~oode punt heen
te springen,11a a onze inkometen de
uitgaven zu len overtreffen.
En nu spreken wij nog niet eens
lover de goede voorniitzichten, wvelke
or bestsanu, dat ee~laug do phosphaat-
mainen van Sta. Barbara weder sullen
geopend worden.
Wij zwijgen ook over het gelukkig
begin der werkzaatmbeden ann de ver.
betering; onzer haven.
Cura ao vooruit I
Span al uw krachten io; schud al
uw leden wakker, daar liggen er nog
to veel in een letbar ischen slaap en
sebiinen niets te voe en van de vitale
kracht, w~elke reeds anderen leden
door de aderen stroomt; Cura so
sta vast op beide beenen; keer bet
donkere verleden den rug toe en staar
met moed in de blijde toekomat,
CURnAQAo VOORorr !
_-- ~ -


plaatsen op to zoeken, geregeld ver-
schijut, stations Rann voor de wal-
vischvana'st of ook wel groote fac-
torijen, zooals thans bijvoorbeeld
de Pacific Whalingf Company in
Britch-C~olumbia en de T~yee-Com-
pany aan de kuet van Alaska be.
zitten.
Mien treft die stations ook san op
de kuet van Finmarken van Trom.
so af, en ze bestaan uit een fabrieks.
gebouw met n evengebouwmen. Men
beeft er een paar stoombooten tot
zij o beachikkingS, die als de gele
g~enheid zich voordoet, toebten on-
dernemen, selden langer dan een dag :
ultblijven en vask wel twee of meer
vang~eten op denzelfien dag uitvoe.
ren. D~ie stoombooten hebben in
plants van een boegaspriet, een plat-
form, waar een harpoenkanon op
staat. Het schietwoerktuigf is een
zware harpoen van emeedijzer, die
een ongeveer seven centimeter dik
touw met zich meevoert, waardoor
bij een raak schot de walvisch san
bet schip wFords vastgebecht. De
harpoen beteft eebter buitendien in
een afzonderlijke ruimte in de sche.
do nogS een lading springfstof, en ale
bhet touw door de beweging van het
verwoode dier strak wvordt geepan-
nen, breekt een glazen buis, welker
inboud de lading ontateekt. Mlenig-
maal doodt een harpoenier den jacht-
buit al bij het eerste sebot, maar
Svaak moet bij ook herbaaldelijk
vuren en het gebeurt ook wel, dat
het tusschen het dier on zijo ver-
volgers tot denselfden, verbitterden
strijd komt, als bij de harpoenee-
ring naar den ouden trant. Dan
moet de harpoeml~er ook nu nog den
laateten doodelijken stoot met de
handians toebrengen.


Zaterdag SO Juli IB S.


No. 14900


saste Jaargang.


MIGOE


DI


CUR ACAO


~W EIK EL AD


U 002 DE CU RA CA O HE ECIILA N DIN


neur van St. Eustatius (1776-1781)
wonder wien het eiland hot toppunt
van ziju bloei bereikte en met zijo
'30. 000 inwoners en fabelachtigen
ri' kdo m den unaam verwierf van
,, olden Rock". (Over de Graaff leze
men het interesseante artikiel van den
Heer J.H. J. Hamelberg: Eenl bladzijde
sit de geschied~enis van St. Eustatius, in het
rierde jaarveralag van 't GT. T. L. en
Y'olkenkundigf Genootsebap bl. 114t).
De jongen Wlarren-Cunrrier werd om
zijn roeping voor het priesterachap
te volgen, naar Nederland gezooden,
waar ~hij mn Roermond Eijn huma-
niora en de boogere studies voltooide
en priester werd gewijd. Diaar had
hij tot zijo studiemakkers Kardi-
naal van Rossum en den lateren M\Iis-
sionarie van Curagao pastoor y. Kool
wijk. Met dezen inatste was hij te-
gelijkertijd in Suriname ale misem.
naris werkzaam. Nagenoegf ter zelf
dertijd~ velrlieten beiden de missie van
Suriname, Pastoor v. Koolwijk on
zich in onze kolonie te vestig~en,
Currier om zich naar de Vereenigde
Staten te begeven, waar hij een be.
roemd man .werd, die zich, ooki in
de bijzondere vriendschap vao Teddy,
den oudpresiderit Rloosevelt, mag ver-
heugen. Het is wel opmerkelijk dat
beide oud-missionariesen van Suri-
name, zoowel van K~oolwijk ast Clr-
rier, sich een grootent naam verwor-
ven hebben op bet gebied der ethno-
g;rapbre van de oorsprookelijke be-
wonere van Amerika. Pastoor van
Koolwijk opende door zijn opgra-
vingen en antdekkingen op West-
punt en Aruba voor Je wetenschap-
~elijke wereld de kennie ounrtrent de
Carai'ben, de eerate bewvoners ouzer
eilanden. O)p bet XIVe Amerikanis-
ten-Qo~pgree in 19041 to Stuttg~art
gehoutlen, warden de resultateo dier
ontdekrkingen mn een Festgsabe door
den Ne~derlandschen gedelegreerde Dr.
SCHELTz san het congress ;nangebo-
den. WARREN.CURRIER, diU den graad
van doctor philosophiae verwierf, 18 on-
der meer ook echrijver van een in-
teressant werk over de oudete be-
wonere van Chili en Peru, dat tot
titel draagt: Lands of the Souther1n
Oiroasi. Oak in 1910 was D~r. WAdRREN
CURRIER gedelegeer e der AQmerikatan
sche regeering van bet Congres to
Buenos Aires gehouden. In datzelfde
]aar ontving hij zijo becoemingS tot
bieachop van de Philippijnen, d~och
most wegene g~ezo ndhe d sred eneo
voor die vereerende benoeming be-
dauken. Juist twee jaren geleden trok
hem het eiland mijner kinderjaren on-
weerstaanbaar aan on bracht bij
een bezoek san St. Eustatiuis en was
dear de gast van pastoolr J. P. Del.
~tUv r. Vemeldi ng verdient uog, dat
e.Dr. WARREN CURRIER( Blettegfen-
staande bjj in Washington wroont,
en den grootaeten tijd zline evens
io de Vereemigde Staten doorbracht,
de taal van onze kolomie nog miet
vergeten is, en uitatekend Hollandsch
sebraift.
P. A. E.
Ra on lu uur p Sb.


In de, helane, zeer schaarsche g~e-
denkschriften die er bestaan over j
Saba's verleden kan mlen aangaetee- i
kend vinden en eene mondelingasche
-overlevering bevestigt dit dat in /
den ouden tsid naast indigo, koffie
azardappelen3 etc. veel katoen op dit
eiland verbouwd werd. De meest be-
jaarden up dit eiland kunnen zich
nog even ~herinneren hoe die culture
begon te krwijues en ten slott~e ge-
hEl nain pb ef tot v66r one-
veer 40 jarar geleden katoen opa-
ba ongeplant.
Toen, op bet voorbeeld hunner
voorvaderen, begonnen de Sabanee-
zen opmieuw met deze cultuur, mee.
nend daarin eene rijke bron van
inkometen to kunnen vmnden.
Doch men kwam bedroge n ut.
K~atoen groeide en bloeide en droeg
goed, de kw~aliteit was ook niet j
van de elechtste, maar ougelukki-
gerwijze kon men het product miet
voor een goeden prijs kwijt. De on-
kosten voor verbouwen en ultvoe- I


ren waren te hoog om zelf maar
gedekt te worden door den prija, die
toen voor katoen betaald werd.
Bestood dan de moeilijkbeid van
den uitvoer niet in den auden tijd,
was de katoeneultuur in bet verle-
den in betere condities, en daardoor
een rijke of minder rijke bron van
inkometen voor velen of enkelen ?
Dat zi'n1 vragen die onbeantwoord
moeten blijven d oor g~emi s an ar
chief. Zeker is, dat in den ouden tijd
&n ground in klimast uitatekend wa-
ren voor katoen, en de werkkrachten
door beeftaan detr slavernij zeer goed-

Dit9~ jaar o nieuw beeft men een
begin gemaakt met de teelt van
katoen, waarvan men de beate ver-
wachtingen beeft.
Htoe staan de kansen op bet oojgen-
blik voor het welelagen dier culture;
sal bet de moeite wearfd ws~en, des


Saba in de toekomst hierin door bet
Gouvernement geholpen wordt?
De eerete vraag is eene algfemeene:
Is een of andere winst-afwerpende
cultuiur op Saba alogelijk? of juister:
KanI van Saba'sy bodem eenigr pro
Sduct, verkregen wforden, voor wilvoer
Sbestered, dat den bewoner eene goede
R ifnst kan opbrengen.
O~p Saba is ledere cultuur mogec-
lijk, dat beeft de ondervindingf be-
wezen, doch heeft met ve~le moeilijk-
heden en bezwarou te kampen. En
deze komen voort niet uit hoeda-
nigheid van ground of klimaat, ook
oiet zoozeer ult bet gebrek san
workkrachten, maar vooral nit ge-
brek asn transportmiddelen en horo-
ge vrachtkosten.
G~rond en klimuat zijn uitatekend,
dat sal niemand betwijfelen. Rtepeu
en droogt~e volgen elkanrder bijua
geregeld op, bijzondler droge tij-
den zijo nitzonderinga hooger in
de bergeu, wordt de ground vocht~ig
gehouden door sware dampen; in
de nachten is er steedis een sterke
neersilag, door den dag~5 geen ver-
zengende zonnoewarmte. D~e vrucht-
baarheid van dea bodem maakt bijua t
iederec cultuur mogelijk.
H~et gemis san workkr~achten is
eenigrzins bezwaarlijk voor een cul-
tuur op Saba. H~et k lei n aantal
mannelijke bevolking, dat op Baba .
leeft en werkt, kan meni in twfee
klassen onderacheiden. LEco gedeelte
zijo, zeer typisch hen zoo to noe-
men ,,levende liften wier senig
en uitsluitend werk bet is, goedereu
en menachen op1 en naar beneden te
dragen, terwijl zij voor elk ander
work miet to video ziju.
Het audere gedeelte boudt zich
bezig met landbouw.
Als eigenaar der gronden,, bewe-
ken z 3 den g~roud ook zelf; van af
de voorbereading van het land tot
san de verzending hunner producten
is bet~ bet werk hunlner eigen handeu.
Losse worklui als zoodanaga zijn er
op ,Saba niet-
Deeen of and~er, die zich als veld-
arbeider verhiuurt, doet dit alleen
Legfen hoogf dagloon.
V~oorseker is dit een niet te on-
derachatten moei ] keid in eene
cultuur. .
Het grootste bezwaar echter zi30
de transportkosten en middelen van
export. .
IDit staat den ultvoer van biua
elk arkikel in don wreg, en maakt-
ook, dat alliben die te Saba gecul~
tiveerde artikeleni, die tegen een hoo- I
gen prije op de market verkocht
w~orden, voor export geschikt zijn.
Enkele voorbee den hoe dit be-
swear uitvoer van sommig~e arti-
kelen onmogelijk maakte.
Indertijd toen de awa~vel, die! op
Saba in groote hoeveelhelid gevonden
wordt, op eene gemak kelijke ~ wijze
kon verscheept worden, namelijk
lange kabels, die gespranneo wlaren
van at de mijoen tot de elig-p sata
der schepen werd de swaye in ba -
ken neergelaten on ingescheept --was
de uitvoer ervan loonend en schook
het den exploiteurs rijke verdiensiten.
Z~oodra echter de grol to orkaan
van 18s,7, hrot giooe ~evilur. ~I
aanagetoond om in de cabijheid der
majoen, san de Noordkust van het
eiland, te ankereri, kwamen ge" n
achepen daar ter plantsc- weer zwaivel
mnuemen, en kon die awasvel alleen
vervoerd wvorden door ze niaar een
der bekende veilige baaien to dfrign.
Van de Noordkust most men dan
bet greheele eifland ronrloo pe!n naar
de basien, ~gelegen rnan Zuid eni (oet
kust.
1)e lengte van die afstandl van ouge-
veer twee volle urea klimmen en
dalen maakte de oakosten to hoog,
aen demexhl ide brah bten de bekende
sJoort Saba-aardappelen,, van as e
TOT ZEVEN DOlLLAR per rat op. Een
moole prijs.
Door de concurrentie met de
Hollandeche en Amerikasnrache aard.
appelen wordt dlen landbouwfer tbans
slechts 3 DOLL~ll betaald, daar de
kooplieden nog f3,05 aan vervoer.
kosten moeten betalen om ze van
het bouwland naar Curagao te ver-
voeren. Van dear dat dan ook de
lust voor de aardappelencultuar er
langzamerband uirgaiat. Mlet uien,
ebarlotten, bananern, die op Saba in


massas geoogst woarden~, is het de.
zelfde moeilijkbeid.
.Het is dan ook te begrijpen, dat
de landbouwere gretig uitzien naar
eene andere cultuur, die hien meer
winst ktan afwerpen, dan betgeen zij
tot nu toe verbouwdeu.
En dit is o bet oogeanblik de
katoenteelt. Met lust en ijver is men
er thans mee begounen
Is dear iete van to verwaech ten?
D~r. van Hall, oud-inspecteur van
den lanbouw van West-Indifi, en
oud-D~irecteur van. het Landbouw
Proefstation in Suriname, die op
inspectie van den laudbouw op de
BovenwindsChe eilanden, LANGs SabA
sellde, geeft den Sabaticezen al be.
droefd weinig hoop.
In zijo Bulletin over kautoeocul
tuur van Jan. 05 achrijft hi : ne
,,op Saba sal de teelt we et


Inderdaad niets er aninmdigendt I
E~chter, w~at isdeomedrS-
baneesche landhouwere? .
Zlij, menschen van oudervindingf,
bekend met hun grond en klimant,
die g~ood op de hoogte zijn van
verschillende culture, door hen
self in het buitealarud bew~erkt, hebben
goede verwachtingen.
Volgens hen, outbreekt land, uit
stekend gresch-iktl voor de katoen.
teelt, op SabA niet.
Hoven in de b~ergen, en die lande-
rijen, booqer jiolegen dan het dorp
Windardsdeis katoenlt eelt vol^
strekt onmogelijk, daar de voebtig-
beid to gront is vo~or k-atoeo en
een noogret zek;er zou doen mislukken
Plasntsen die voor katoen in aan-
merking komen, de viakke groud
van de Bottom, de Trroyhill, de 500
acres groote ~Cpriogbay, ~ .Inles Coart~er
300 acres groot, TLevel eni Hooby
Hill 125~ acres, F'latpoint 100 necres
on meerders a~ndere plaatson van
minder groote opperylak te. D~eze
plas~tmen zijni war geschikt voor de
katoenou~tunr,, omriat zij veel zon
hebben on were~geld wvordlen vochtig
gehouden doo re~geubnluien en terken
neertrag. D~eze allen ziJo uitg~estrekt.
heden, die hij gunstigie omstandig-
hiedetn ontz:agge.tlijk~e mai~ssas ka:toe
kunnen opleveren. Ale men weet, dat
vani een akker 800 pond katoen kan
verkregeo worden on dat wel tweemaal
' Jja;rs, welk eene hoeveelheii dkan
dan ieder j~aar niet uitgeroerd wor on
Van dien kaznt dus geen mo~i-
lijkb~eid.
H~oe echter s~taat hiet met b~ezwa-
ren van Verh~ouwing en Vervoer?
Het gemis aan werkkrachten is
zeker een groot bezwraar voor de
kat~oecultiuur. K~on men volop werk-
volk teen een matig dagSloon huren
orn op de grouden te arbeiden, dan
zou al bet voor d~e katoen gcechikt
land spoedig in katoenvelden kun-
neu herschapen worden. Nochthane
kan dit bezwaar eeniratus overko
men wvorden door eene succesaleve.
like beplanting der gronden, zoodat
deu groudlbezi tter-l;andbouwers gele-
genheid blijft el~kander to helpen.
Het klimaat op Saba is z66, dat
er geen specia~le plant of oogsttij
is. Zoolang cte rijkdom van de ground
liet toelast, volgt de nieuwe planting
onmiddelijk de! ooget, en in guueti-
g~e omstandigheden, gfeefti dit weder-
om ooS~t', oDverachilligr welk jRAar-
getij
Z~ouden lie landbouwers zoo suc-
cessievelijke planten, dat de bewer-
king van den grand, phanting of ooget
van den een juis~t valt in een tijd-
perk, dat de katoes op den akker
van een auder gieen speciale ver-
zorging noodigi heeft~, en zij dus
laun medlelaudblouwer kuinen hel~en,
en dit gertgeld successievelijk doen,
dan is de kwestie van de sebaarachte
der arbeidskrachten ook ten deale op-
gelost-
Wat verder betr~eft de transport-
kosteni. In het ougunatigat~e geval
zal voor vervo~r rnar de arn er-
plaatsen f 1,25' betaald worden voor
100 pond ongeg~inde~ katoen. Voor-
\vaar een hangcl bed~rag-
1)ocb blijft de! kattoen deno prija
bouden, die dit artikel op bet oogen
blik heeft nam, f 1-- per pond lint
en werd or geltRegenhei gSegeven die
liatoeu op' de plants zelf to gSinnen,
to verpakken, en direct op St Kiitts
te versebepen, dan zou niettPgen-
Htaande de hooge kosten voor hot
transporteereo, nog eens flinke winst
kunnon tremoake worden. Verzenden
naar St. E~ustatius, dqar giinnen,
verpakiken en verarhepen naar St'
K~itts zon de hostenl veel meer ver-
boo en
Het ou is do kwaliteit van de SJa-
bekatoen? 1)e S~ea~islan ddatoeue o
k lit iet elu de zoo her haaldeliji
waprezen katoen van St E~ustatius
RKeatoen van Saba, eenigen tijd ge.
lede te St Eustatius bewverkt en
ver bhee t, heeft dit bewezen. Mien
ma dus ook daarom den zel fdren
moie prl vewachten .
m ien e atereine van de SBota ka.
Poe In fs lts better dafn dat van
oen I~~~inR siHeeft men bijv. 100
pond uk~toeu vAn St, E~ustatius, dan
Peeft dit na ginnino-r ougereer 26
~~ood lint, terwijl ge e C~le hoe-


veelheld op Saba gecogst,ougeveer
30 pond lit gee bf o d
Vo~egt men deardi 3o 0,, e wnar e
van he aad, die ongeveer het
vijfde deel is vano ed waard van
het lint (per pon b an alik dat
de katoeneultnur bij we ageen dest
Sabaneeschen landbouwers een ~ood
middel van bestdaan se en en, kan.
Dezer dagen is le eerstle katoen ge
oogfst. In Sanuarri ]1 geplant met oud
zaad, waarvan ueel Diektopkwam,
werd er op eene us ges rde teml van
een acre reeds 15i pond ge ogt.
D~at geeft moed en eene at le hoop
dat op Sjaba de teelt weel magelijk aal
spl.
Blijkt later de cultuur op te nemen,
dan zou bulp van het Gouvernement
zeker de moeite waard sijo, en souden
gelden uito-etrokken voor de katoen.
cultuurop Saba, voorginnen, verpak.
ken etc., seker goed beatead sajn.


ON TWVE RP.


Yer~orden~ing tot wijzyiging der ver~orde-
ning van R9|31 ineemnber 1883, how
de~nde vaststelling van~ een re~gleme~nt
v~oor de haven vanL Ou,rago.
(P. B. 1,888 No. 23).

Artr. 1

A an art. 8 van bovengenoemode
verardneniwr wordo!n een derde on
een vierde lid t~eeo~~ 1 1idend -
D~e havenmeeso er zo nat zo .
dra de brug opengaat om een ver-
trekkend schip door to late, ereen
roodeo vlagr nan d3en vlaggestoke op
het Waterfort, word gehschell.
Zoolano- deze viaf waait. zal green
schip,, datt zich bui n~n de have\ni he-
vindt, do! haveni moren hir~innonvren -Achter artiketl R die~r veronrdening
wordt het volgenlde~ rtikiel inrge\oerd:

Art. 8 b~iH.

1)e havenmeester zorgt, dat zoodra
de brug opengast am een binno~n-
komend schip door to late, or een
blame ving aan den vlaggfestok op
het Watter~fort woorde geheschen*
ZoolangS deze viag wanit, zal geen
chip, dat zich binuen de haven be-
vindt, ziju ligplaatB mogfen verlaten.
D~eze verordening treedt 10 working
op een door den Gouverneur te be-
paletn dag.

G~egeven te Wiillemlata den

Hemorie van Toelichtitrg.

Het is geb~leken, da-t het ntoodig
is, dat schepen, die de haven bo.
nenkomen of verlaten, met meerde.
re zekerheid kunnon weteo, dat de
vaart in deP haven op dat oogenblik
vrij is
Het is o. a. oniangs voorgrekomen,
dat Hr. Ms. Zeeland, toen zij de

~delte is dn io-tan ehe s~i ene
moesit passleeren, die bionenkwmam
Iloordat dleze zeer handing marnoeu.
err eerd n nit dlip eging, krons h
varingi wvorden voorkom~en. Had de
Zeeland hier to doen 6ebad ~et een
groo~ter chip, darn nti dit waar-
schijolijk noodlottijie gevolgren heb.
ben giebad
Een ander keer gebearde bet, dat
I-fr Zi, eeland~, de haveni van uit
het Schotte at instoome~nde, dicht
voor de ha en een sitoomachip ont.
dekte. Mlen verkeerde esn kor~teu tijd
aan boord in zeer onaaugrename
spanmagn doch zet-te vaart door,
toen mnen van het Waterfort z g
seinren de haven is versperd" en
men begSrepen had, dat het sein ge.
richit was sAnI het buiiten zijnde ship.
On zulke voorvallen, die tot on.
grelukken aabnleiding fallen kunnen
evene, to voo ricrkeomen ordst de
onder~hav-ige veranderingien voorge,
steld.
1)e atrtikelen zelf behoevenI, naar
het onldergeteekende voorkomnt, geen
alfzonderlijke totoliChting,

WYillems~tad,, den 12U. Julli 1912.
lIe Govn\ernoulr van C'uraqa~o,
N o v tN .

Nanchri,ft c'an) de RedeieC~i.

E~en enokele opmlerking.
One dunkt, dat er noL' son dlerde
groede en nutt~ige wijaiging~o :an kan
worded toegevoegd.
Art. 8.

,, De loods dreastL zorgr, dart van een
ve~rt~rekk~end of binno~nkonslendl seip
geen sein giegeven worde to~t opening
der brug, dan wanneer aan hearda lles
werkelijk gereed is oni onverwijld uit
of binnen te v~areo."


Reeds no komt bet~ herhaalde~lijk
voor, dat de brug al langr open is.
en de vertrekkende of binnlenkomen-
cle boot mear niet komnt opdagen.
Het ve~rkeer over die brug is meerma-
les een kwartier langr, soms een half
uur en neg langer gestremd. Als de
scheepvaart toeneemt ealde brug neg
meer open meeten. Maar dani mag
in het reglement voor de haven van
CuPraguo OOk niet outbreken een ar-
tikel, dat bet noodeloos oponstaan
der brug voorkomt. Daarbi3, in het
vervalg zullen nist slechts de voet-
gangers san wal, maar ook de sche-
pen voor of in de haven onnoodige
stremming~ in het verkeer kunven
ondervindlen, als dit niet geregeld
wordt.
W-ij even onze opmerking gaarne
voor iedere betere.


BO()(OfflN08('ll(IE S$'I'iBN*
St. Eustatius 10 Juli.

Ilij het ver~trek van D~okter B~a-
rends naar H(onaire, sal tijdelijk de
gen~eeskun d ige dienst van Saba en
St. Eustatius waargenomen wor-
deni door den gepnppnskundig va~n St.
E~ustatius. 't Is wel miet de volmaakt-
held aldus, doch bij gebrek aan be-
schikbure! doktoren op de Boven-

nod sk lijk9 kh ad suTmal iaer een
genecs on is ge ied nogr wel een en
anuler voor vertwteri vat,ttaar. Zoo

ve~r olf is, ovlijki zich thaLns hlet ge.
IA vorde t St. E statiu, vn
van vi olet opllero~nauneenge a st
wanueer giedurende dien verlofti d
o elan kvan a to Neneeskundige
prll versto en I blif Ier en oer in.
gclzetlenn zagb zic I1 ger wo~zig~heid va~ln r. GIriffith verplicht,
een sloop af te huren on D~r. Hop.
kins vanl St. Martin to halen en
wear terug te brengen. Gelukkigr was
de? betrokkenle perso~on een man ,,in
bonia', want voor 9 10 onzer Sta.-
tiauen valt, nan zulke wealde miet to
denkeni. 'Ioch ziju ooze armen ook
elng~ood aan zoulke az kteenebloot-
atiF~ on lossinF to vinden"? M. i. zou
gedureupde zull < ee ve~rloftijd, een
wcke~liiksch bezook; van een der buurt.
doktor~en gteen olverdroen eisch zijn;
zulks is mij gebleken bij aanwezig-
heid van ~r. Hopki, a albier ult bet
feit, dati zooveel anderen ook de ge-
legenheid to baat trenomen hebben
om ~r. H pk 0. f1 monedu eeren. a

zoek van andere! do~ktoren, ook bij
aanwezio- zijn van den plaatselijken
Senreesklindigfe teen zergen ZijC1 zou
Want hioe menigmaal ziet men
mensehlen in zeo steken mnet de be
doelingf eens een anderen dokter te
randplegren, en telkens, w~auneer de
oo logs o em op onze ree ligt, w~or-
don de officieren van gezond eid be-
sto~rmd door mrenschen, die hen raad
wl eni iumuneoe.
E~ene verandering ten goede is ook
in dit opzicht reeds gekomen door
de verandering; van mailsloep in een
alleszius o-eriefelijk schoenert e. Naar
ik hoor, as het uitatekend ingericht
vo~or passa~giers, zoodat on~e arme
ziuken bij een eventueel reisje naar
St Kiitt's f St Marien oi
g egenhe dolc~ ebbu O0l oat ris egu
en zond~er ongematkken to maken. Bij
de eerate reis van dexen mailsehoener
waren wij reeds om drie our in denr
namidldag in bozit onzer mail, waar-
op wve vro~eger dik wills wrachten motus.
ten tot 's aulderen duagsB :s morgene.
H~ij het zoo vlug binnenloopen van
dit schoonertje benijdlde ik JanPaul
zij o zeekrabbennatuur, want wr
kelijk voor iemandl, die nieb te da-
nig zeeziek is, lokt zulk een snel-
zeilend een geriefelijk schoenertje uit
tot een rouldreisje?. Van Jatn Paul
g'espro en, moc it hij zijn geveil e
groene br~oek nog$ niet saa den man
gebralcht hebben, dan hound ik mnij
sterk atanbevolen voor dat kleeding-
stuk. Ik tie bier dagelijks, pal voor
mijo buis, eeni school van jongens
roudomu den steiger swemmen of
plassen, en geen een draagt een zwem
b~roekjc. flaarne goef ik hem in ruil
duarvoor eenige NheerlaRndia-oummers
voor zijri ra~mmelenden ,,Nederland".
O~fsehoon het hier cok niet veel re-
g-en t en b~ijgerolge ook niet veel
o-roeit, is de nood tochl niet zoo
hcogi gestegen, dat de beesten hier
paper verindiud. Nu ik bezigf ben
over beesten to spreken, wil ik ter
loops even melding maken van een
door onze politie gehouden jacht op
Idondel, taw r oor no< pbee bele
g~elooven, dat thanR alle hooden,
voor welke nogf niet hetaald is, het
leven gelaten bebben, daar ik reeds
sinds eenige nachten in miju aacht-
rust gestoord word door een ver-
basend hondenb~urengeruch t, afkom-
Ht~ig vanl echte vechtlersbasen van
honden. DaHt zulke onopgevosde hou-
den thuis hooren bij mensebeu, die
er voor betalen, is bij mij wrel san
teenigen twijfel onderhevig. Waarom
dan sommige handen neerschieten,
terwiji andere maar ong~estoord kun-
nen blijvien vrijbuiten.
Medio Juli sal er hier landrands-


keuze plaate bebbeu, daar de Heer
G3reebe zal aftreden. Als togenean
didanrt beeft zich op~geworpen de
Heer Hinnri H. Johnson, en men
zegt, dat hij een ernstig; candidant
zijo sal.
De Heer S. van de Vrede, hood
der openbare school, is onlange on
Cgezondheidereden voor een manad
naar Ba~ba op verlof.~e hopen, dat
de Sabaneese ~e lucht hem goo~d sal
doen, en dat hij weldra weer met
herwounen krachten zija taak kan
voortzetten.
Saba 30 Juni 1912.
Onze beachouw~ingen komen altijd
met de trekechuit. Zooals t~rouwens
hier alles. Dat beeft echter, gelijk
alle andere satken at] ne oBede e
kwaede eijde. De kwade sij eo a


dert, die voortdurend door voorbij.
trekkende wolken wvordt vochti ore-
bouden, kan men zeggen dat hab

tetruijre reg badkokoernmal stait
droog. Regenwater kan alleen dour
gekoeblt wordlen water ulit de wallen
die manr de seekanot ontspringen, met
veel mroelte~ wFolten aangebracht
Van Gou~verne~mentswegee is men
than ('Pn reulzenrle:genhak ann het
bouwooU, <11 il Ilterr drroogten \eel
dienet doen al doch mom en teel
heel wat van dat thans kostbaar
artikel verzwreigt.
We willen hopenr, dat onus land spoe-
dig' wore gezegend met een over.
vloodligen regen, die bet gevaar voor
orkaan ook minder zal maken.
hli G 2felatr t beschiklktibe va d
dat er geconttracteerd zaal worden mel
de eigeniaare van de Schoener .Ro-
bert C1. Harris" on de sloep, ,Allionii
ce", twee ulitatekende schepFen, otn
de verbinding tueschien onze eilni-
den te oudlerhouden. Ecn schip voor
die ronite Mt ~artin Satuar-St. I irs a
dere voor St. M~artin-St. Kitts V.Y.
Dasar de earate dieost de voornaarm
ate is en in bet belang der bewo-
ners van alle eilanden, de tweede
elechts ten gSerieve van Sit. Martin
isbet zeker niet to! egoistasch te

ric~t eelz i at~J schob uei bam ~
word voor de verbinding van alle
oilandon.
E~udet, de Bovenwvinders blijven het
G;ouvernemnent dankbLaar voor deze
verbetering, die zoo hoog noodig: was
Jan Paul zou dit kuonne getuig~en
met een volbarstig ,geen kwestle
van' I


Kerkelijke Berichten,
15 Aug. a.s. hoopt de E1erw. Pa
ther L. SUEHMNcrrDT, PTOfessoP 880
bet St. D~ominicuscollege te Nijme-
gen, zijn zilveren Priesterfeest to vie-
ren. \\13 meenen den velen vrienden
van P'ater SITEftIONDT een diet t
te bewijzen met deze aankoudiging'
** r
De Eerw. Overste van hot St. An-
tonius-qesticht op Pietermani, Sr.
MIARIE CONZAGAI hoopt 26 Juli a.s
haar zilveren professiefeest te vieren'
evenals de Eerw. Zuster MARIE M ,
cavaA, die wverkzaam is op Habay.
21 erlerw. Soeur G~oNzaoa kwam
e1Ot. 1906 op Curagao en de
EexisSoe r MAchHIPAb21 Junij e 90
dea E~erw. Jubilarsssen onize geluk*
wenschen an ien hopen dat H.E.W7.
een mooi feast vieren, ze verdienen 't
beiden ten volle.
Hoog Hezoek.
Donderdag 11. bracht de H-. Eg. G
Her Gouve~rneur, vergezeld van zion
belt t req Adjudant, een b~ezoek san
be t. Phomas-colle fe en aan de
kod~telooze! Fratersecho en der Over-
zij e*
D~e Pri~nes Juliana
is bang gewrorden voor de aanstaan-
de ontploffngen in onze haven, zegt
El 1mparncial~, on bergt het veege
lijf in het dok van Trinidad, waar-
na het koers zal setten waRr Suri-
name, am mieschien overgenomen
to wvorden ale K'oloniaal Vaartuig
voor rivierdieusten, volgfeen .DcurL,.
co~uratnt *
Gedlstilleerd water,
D~e droogte heeft ook indloed op
het water in de patten en nu yreest
ide firma M ADUm~ voor een gebrek
sau water to zullen komnen to steaam
Zeer voorzichtigf beeft zij besloten
alechts balve dagen toF pompen, om
aeezoo lang~er bet water gelegenheid tt
geve deputten weer wat to vullen.
Dit is een goede maatrefgel, of.
school wel was lastig voor de san-
geslotenen aan do waterleidingf, die
nu sleebts tot 12 uur 's middafs
water uit de leiding kunnon verkrij-
gen. Vooral voor badl- en closet is
diit bezwaar moeilijk te ondervan-
gen, daar bet water op die plast-
een niet in voorraad kan gehoudeu
worden, zooals voor drinkwater zou
kuonen gesebleden.
Elen enkele vraag meenen wij nog
in het belangf van het Publiek to
mazgen stellen. Zrou het niet billijk
st]u, dat de Firma nu ook het ma-
ximum-tarief van f 3.50 weer wat
verlasgde, nu zij slechts in staat is
een minimum- boeveelbeid water to
levereo-
D~e Alabalma
18 gleterenmiddag binuengeloopeo.
Er stood e~en seer sterke stroom,
terwiji het schip slechts 3 voet diep
in den kop geladen lag, soodat 't niet
naar 't stuur luisterde. Het tolde ge-
woonweg rond in den havenmond.
Men liet beide ankere vallen, waar-
door voorkomen, werd dat het chip
vastrankte; nu heeft bet elechts een
wreinig over het sand geechoven.


eo lOs nmios delgados palidos y encies.
quOS SOR Verdaderamente maravilloses,
70808 Lorns deben tomar la Emul.

si~n ce hcott legitima para pocler clesar*
FOlarse ficilmente y para tener huesos
fuOrOS, CaFROS maCIZAS g la energla que
roquere s pred pra~l, .erci~ios a
studios diarios. Un` cerebro besn
metrido hace on hombre intelligent, ye!
ra cuerpo bien desarrollado y sano hace
t hom re ferte, y ambras cosas puedem
giupmsurSO COR el ruo COntintlado d


EM ULSION DE SCOTT


aWO OS el altmento*WettcidBa mb sl
giCO y la mejor y genuine cle todas las
85ratlsiones do sacite do higade do aman, Us e Ula mus6n de Scott obtonisede daps
/ mucho at obtenideon he misma condiaWIerasse
ras peparacones sim~ilare. k influemaa que
timea sobre el dearrollo de los aioes he aee
elempr tan ripida que coavn*cddo do see ewtest
( ~In he empleade con cnfianza hatr on m~is pgs g
plos hiios." DR RAFA~EL FREITEZ PINEDdt
Basedalmesc Venessel.


Ratten on Mlnason,
Gedurende de lastate 8 dagen
werden in het fleealast sangebracht
Igddoor middel van petroleum ver.
77 ratten
78 muisen.


INGBZ0NDEN YEDEDEELINGEN


Een goed ding,

ad e temntlie n en t etI rkje def ,,
Breimachine" genoemd word en ongetM).
feld van groot nut to.
Mea dit toestel, dat wif eterk aanbevelen,
Laun nell ene k d oman, was doo hc
ander stak ondergoed kan brelten of veratellen,
al diln ze In nog soo'n elechten staat.
Niemand kan het nut ontkennon, dat
eit toee brn i atru Ikfe etn, droln
doende on elechts een oogeabike het
machinetje in werkilng to brengea, en wat
net meer te veratellen scheen words als
eB eimachine, welke snel al de markton
veroverd beeft, kan als onontbeerit)kr be.
schonwd worden In ied~er ansgesin, on
een gro hlepmtedsiln voor een sorgsame
De Mdatstehapplj Patent Cric Wea.
ver, Paaeo de Gracts, 97, arcerlonac,
Spanje, versendt de B~reimafchine Trl) van
',rdr en km n tegen den geringen prger
Denk goe aaan de voordeelen, welke
dit toeetel n versebaffen kan en als gll
schrijft san bovengenoemde firms on een
brmimachit set er dan bId des ge.hot
evertenti gelemen hebt in de
,AskMIOE DI OURAagAO".


is voor iedereen driidelijk, de goede
zijde is deze, dat men tijd beeft
voor denken wikken en wegen, al-

Vgden a~rntr r me sche ust bri
schuit-systeem, sk geloof dat hun
ideei~n, beweringen ete: minder vaak
een Titanic-pech zouden ondervmnden.
WVant zeser dikwijls ook in het bewe-
ren is snelheid olngekeerd eveoredig I
met velligheid in succes.
Hij het lezen van het \;.1. dler
Happorteurs van de Kiol. TRegr. voor
1913 hebben wij vierbaasd gestaan
weer te moetenr vernemenl dat one
huishoudentje ik; bespreek dat van
Saba alli~cu nogr voor vereenlvoudi-
gingi van het ambtenaarscorpe vat-
haar zou zijn, welke hierin zoubi estaan
I~ 00 iudgbrah ~ d od r
de Ue a theeber va; t. Xatitoute -
wijl caun 't hioofd van 't eiland een dis-
tractmeester werd getste~ld oax vervol-
gens de e~ilaadbewfoners zelf ,,wat krui-
mels te laten oprapen die van de
tafel..,? etc. zooalss een kolomiaal
we~ekbladl zich uitalrukt.
an rslt bt eerlste btrcltre al di~e ve -
districtmeester als hood van het
eiland, een vermindcring van ultga-
ven ten gSevolgSe hebbeu?
ann een districtmeester van Knaba,die
10. he~t gezagf beeft over en de
verantwvoordelij kbeil dfraagt van zijn
di trict ei an t a ve e la e

volkaklasse en nettere standen;
Bo. od bekend mnoet wezen met
Adminibtratie e n Wet,
0o. eeni man van root ve~rtrou-
wen moet zijo;
0.in sommigSe urgente gSevallen
onathankelijk op moet treden;
Do. bl] sommige geleg~enheden groo~-
te onkosten beeft etc. etc.
Kiau zoni'n districtmeester met veel la*
g~er traktement wrorden bezold igd dan
eeni Gezaghlebber thans beeft,? Onmogfe-
lijk. Men kan voor zoo'n elland-dia.
trictmeester niut een ambtenaar be-
noemen, die juiet als klerkr postkan. -
toor of Sec retatrie heef t verl aten ,
waar biij enkele jaren buiten bezwtaar
van de schatkist gediendl beeft eu
met cen annvaug~strakteme~t rijn
amblenaaraloophaan be~gint.
thie post drangt te veel veroant'
woordelijkheid~ medle.
B. Het eenige resultast deer bezui-
niging z(,u dus wvezenl versudering
van naam voor een hoofdambtenaar
en bovendien zou ze in pleats van
verminderen d~e mitgatven nog ver-
hoogfen. Want men zou to betnalen
krijgen: reiskoston vooir den ~ezag
hebber van St. ,Martin, die zija dis-
trietton Sabn ein St~. Eustatiuss were-
geld moet inspecteeren, reiskosteu
van de districtmeesters, die somti' is
mondeling taken te behandelen b b-
ben met heo chefs en wat nogi al
meer.d ebd
s deze heel bezuiniging uas alleen
een kwestie! van veranodering van
naam, geef dan het boofd van het
eiland den titel van Giezaghebber en
niet van Districtmeester, en laat hem
met zijn macht cjok zijo waardigheid
Datl zal heE prestige van diaunamb
tenaar onder alle standen boog~hou-
den, vele meieiten, moe~ilijkheden en
onkosten, die voortkomen uit zijo
afhasnkelijkheid van St;. Marrties ge.
zaghebber, voorkomen on een waar.
borg geven, altijd een vertrouwd eo
o ndervin diagrij k person nan het
hoof te men.
Een tweede niet onb~elangrrlijke be*
zuining zou beestan hierini: dat de
lagSere ambtenarren zooveel mogelijk
ult de ingelzeteneno van clk eilarnd
worden gekozen en dat in de poli-
tie-dieast wordt voorzien door het
saustellen van inlandsche veldwach-
ters. M~en zon daiardoor een niet on.
behmngrijke bezuinigingf kunuen ver-
k rijgen op trakl emnentea, verlof8-
traktementen, overtochtagelden,
Hoe zijn de lagere posteni bler ver-
deeld, valt er op hun traktement to
bezuioigeD, koeten zlij veel ann over-
tochtegelde ?
De G~ezaghebber van Stuba is te-
vens Ambt. van B.S., K(Autourech-

teHof eMhd ra 1 01 inl W. W.Side is
(p. Min.
D~e lbnelumeestedr is togelijk Com-
m~ea iste las, lid van de Helasting-


EEn pereoon is Postmeester, IJk-

mel et zeG ei oar otari die ,,de kr~ul-
mels opropen zijo met drie poli-
ticagenten hie~r gestationeerd, arti de
kolonie zelf geboortig, die het I~touver-
nement niet a leen niet veel kosten
aan salarissen, maar ook niet aan
overtochtakosten.
Inderdaad bezuinigfing door vereen.
voudiging van het bestuur op dit
eiland is onmogelijk, indien men een
goed bestuur behouden wil.
D~aarenhoven zou het ou red tlij k
ziju, dear of 88D do ambtenaren
zou tekort gedaan worden, of den
bewoners een fink en degelijk be.
stuur zou onthouden worden, waar.
op zij toch als onderdanen van Ne.
derland recht hebben.
Al onze buren klagfen over groote
droogte en wij kunnen ons gevoe-
gelijk bij hunne klacht aaneluiten.
Als men do top van de rots ultson,


De nood op de elalanden.
Op initiatief van den cGeza hebber
. bie Rde HmH re a b. a n ne RL ,

collect te houden wonder de meer
gegoeden van flonaire, De collect
brach G op.
D~e G~roclp ,,eAntillen" zond
ook nog fl 150, terwijl de afdeelingl
,r~onaire" van betzelfde A. N7 V.
fi 50 er bij voogde.
Het volk van lonaire is zeer dank.
baar voor dezen roost enr steun in
hun armaoe e. .
hlaazr er is higtzeerk re to di
gesteld, tetrwl31 or tot: dusverre no~g
wvelmo- bulp voor dit eiland~ inkwafm
Zeer vele muenschen lijden na-n scheur-
buik,2 .0 etnop aCt. 'll ied rn~
is bedllegerigr en aen absolunt niet wer-

stekit va r~alze% e di ] 0 te zijrat
k~en zijo en slcto opJ de wellad g i
hel ein almeoen tvj oraagelwe~ze

belmaraf ac~ede dio wat r, ant, w
armuoede is op tI. CIruz mischien

men. Pee a nen ebbe rt nicel dta
armsc zlieken ee~n g~ebeetlen dagf zon

debr nelte meeteii b gjren. Ils bet

1)at die gego~e en van Aruba no
ook eens de harndea in elkander
slaan en gezamelijki wat bulp, bieden
voor de armuen.

ultl sheu ofandatr m d Ijden Cntrfhao
gendgen is wat te helpen. 't Is ook
voor Aruba hoog noo~dig.
El Imparcial.


D~eze geachte Collega g~aat
Zijo 39sten jaargaug in, met
feit wij de Redactie van h~arte
woulsehen,


heden
wfelk
geluk


Een drenheling.
Een jongentje van 9 a 10 jaar
was fde bet spriet te loo en over
de in restauratie zijude Rifbrug met
het gevolg, dat hij to water ge-
raak te.
De Heer MaURIClo NAMIAs DE CA8.
TRo zag bet gevaar, waarin de
knasp, die miet swemmon kon, ver-
k~eerde en sprongf bem gekleed na'
Hiji had bet geluk een menschenle,
ven te redden. Bravo I
Dankbetulging.
In dank outvangno.
Van de Hamburg-Amerika Line
bit an z-aummer der Hambur-Ame-
Van firma C. WTINKEL1 c& ZON1EN
een monsterfieschje Ponche-crema.
Een mlool book.
Wij ontvingen ter izage: '
'LHE WVEST INDIEs including The
Isthmucs of Panlama anld Bermtuda. Bet
wordt uitgegeven bij W. H. & L. CoL.
LING~RIDGE, 148, 149 Alderagate
street, E. C~. to Londen, en is be.
werkt door ALLISTER MACMILLAN.
Het handelt over de geschiedenis,
land en volk, handel en industries
van de West Indi~n. en is teer rijk
Ilitgfegeven met; tal van mooie pla.
ten.
Ook aan one hoofdeiland C'uragao
werd een flinke plaats afgestaan.
Wij mogen tevre en ziin over de
algemeene beachouwmga. Compleet of
correct is alles nu just wel niet
maar er wordt toch Feen kwas
over one verteld, wat reeds vee)
weard is.

det ielreerd ab hah deln on er vr
schillende handelshuizen. Wi) sullen
hiervan eenige ulttreksels geven:
Guragau Trnading Comlpany. NYa zeer
veel woorden van g~rooten lot over
do activiteit der Curagaosche Han.
del MCaatechappij vTervolgt de schrij.
ver: ,,Het sal voor de meeston onzer
ILezers wel een heele verrassingszijn
ale zij vernemen, dat de prijzen der
steenkolen op Curagao lager zijo dan
op elk auder kolenstation in de Ca.
raibische see. Curagao, met ziju on.
overtroffen klimast, is altijd veilig,
daar het buiten de orkaanzone ligt
Het is zeer geechikt gelegen voor
schepen die van Colon naar E~uropa ~
gaan en3 vice versa, en het staat
bekend als veel grootere gemakken
tot ,kolen" san te bieden dan wvel.
ke andere haven ook in de West-

De Firm S. E L. MiADURo$o &SNs
wordt geprezen on haar onderne.
mningageest in sake electrisch liebt,
gddistilleerd water etc. Verder lezen
wij nog: H~et feit, dat Curagao het
best gelegen eiland is on schepen,
varende tueschen Zuid-Amerika en
de haven van de Golf van Mlexico,
van kolen to voordien, wordt nog
vergroot door de inrichting welke
deze firm in hare onderneming
hieeft aangebracht. Zij sijn de eeni.
goe geten van de zoozeer gewilde
,,C C.B. Pocahontas" rooklooze,
semi-bitumineuze kolen, wearvan zi),
evenale van de W~elsh-kolen altijd
groote voorrailen opdoen. Hen wed


, Nieuwe Werf" met electrisch licht
verlicht, meet 700 voet langs see,
en het water erlange indlep genoeg
voor de grootate schepen. Dese fir.
ma is houdster van het veel gepre-
zen vlugheidarecordl waarbij een
stoomboot van 600 ton kolen word
vorzien mle een gemiddelde vl g

handarbeid. Ala hun ,kolen"in vol.
le working is geeft de firm werk
san honderden menechen, terwijl sij
voortdurend a 90 personen in dienet
beeft. De schepen kunnen nacht en
dag kolen, ook des Zondage., en kun.
nen ieder unr ultraren. De eenige
haven rech ten zija de loodsge~lden,
welke de $b 30 ook voor het groot.
ste schip niet te oven gaan. De
achepen die kolen innemen langs de
werf van de Firma S. E. L. MADURO
& Soh's ziju yrij van lig- en uitkla.
ringagelden, en kunnen tijdens het
kolen van gedietilleerd water wor.
den voorzien."
D~ergelijke reclame in tulk een mooi
en veel verspreid boek is goud waard
en sal wetl mede werken on Curagao
al8 koleastation nog meer bekrend
te make.
Behalve boven genoemde worden
er nog een twin gag haon euizen
even mooi en annbevelend bes~proken.
Dit bre ke rd untw dkeop Cura~ao
Een an ele opmerking ten elotte.
Als de Vereenig~ing tot Bevordering
van het Vreemdelingenverkeer tot
stand mocht komen en een ,,Gide van
Curagao" sal samenstellen, most sti
zich van nieuwe dich6s voorzien. De
overige plaatjes in The Wt. Indies siju
alle veel mooier dan demnesete van Cu.
ragao; deze ziju over 't algemeen to
peuterif en wallen be veel op een en-
kel krie je geven. M~en moet zich bij
eventueele mieuwe opnamen meer
toeleggen on een enkel huis, hoek
van st~reat, groepje van menschen,
kiijkje in do haven, over de bergen
etc. zeer duidelijk uit be laten komen.
Zij eprehen nu niet genceg en dear-
om gant dikwijls juiet bet mleest
typischet verloren.

Offieleele berichten.

Overgeple~atet zijn:
de aspirant-klerk J. F. K. YEBRRT
Gentil van de Gouverdements-Se-
cretarie naar de Administratie van
financien;
de geemployeerde M.~ B. DaaL van
het Pos~tkautoor near bet Parket
van den Procurcur-generaal;
de geemplo eerde C. Mamovs N.
HAAYEN van bet Parket van deD
P'rocureur-genercral naar bet Post-
kantoor; en
de geemployeerdo B. Q. v. d. V.
BEPPENFELDT van de Administratie
van financien naar de Gouveroe
mente-Secretarie.


Masrkthericht
van den
Curseaoschen Handelsbond.


Van 19 Jul 191*
AARDNOTEN (Pindae) per KG.........
2 U'I'DI atv n 180 KL.G........f
ORANJESC ILLEN perKC. Ithkw.,,:
HUIDENt eK... .............w.....
GEITEN LLENper KL.G............ 0
WOL per K.O...................,..,........ ,,
80HAAVENVELLEN per stak......... ,,
BEENDERN per .G.................. ,,
REECNU8--AADper KC.G............. ,,
SKTR etOEDEN (hliplipa) :
weaiti 0', 1. .. ...r dostln ,,
,, "r a 9I
,, ,, a ,, ... ,
II 8 .....,
5,, (O~d )
,,6 ,,
,, ,, 7 ,, ......... ,, I
II ,, ,, ,, (OLA) ,,1
I ,, 1.,, ....... ,,1
", ., ,, (OLA) ,,
**-s 1 ,, ,. ......... 2
., ,, 14 ,, 0LA ,
,, ,, 15 ,, .... ,


O SS
080
070
01.0
0.12
0.50
0.80
0.05

0.


.50
,8


Ls


Befichtll i 11 I(181(1llie,

Uit Fez wordt bericht, dat gene-
real Lyoutey van den sultan een
geschreven verklaring beeft outran.
gen, waarin dese uitdrukkzelijkt belooft
niet to zullen attreden, voordat de
ometandigheden zoodanig sojn, dat
voor Frankrijk van sulk een seap
geen nadeelige gevolgen te Frees~en
squ.,

Advertentien.deeinteming onfde/bonden bry hel smsarell/A
ver~les val homne innig geliefle dockler


beiaigen hare dlepbedroefle oud~ers, tanrgs
desc evg linin oreckife da A
Carracao 20Jak~ 1912
J. L. Tli. Helde~aler Vignon
H.J. HeldewlerYlgnon
Diral.
PhotagraphiSdle 180icbting.
Soublette et Fils,
ROPPHO~~TOGRAPEN


m~ Amerikaansch goud, bank~paper of andere gangbare munt
aan

S0cleded Patent Magic W oavrer.
Pasree de aracia, 9T-Barrcelona.-Esparani.
14-38.V00R DE HUIS1HOEDERS

Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U aan
G~EBRtUIRT ALTIJD


__ __ j __ __ _I _____


Octrrase al 8eflor JAMES ALVARES CORREA por informes.
;Curagao Junio 25 de 1912.
r -- s

HA VEN-NIEU WS.

SV AN 13 JTJLI 27 JULI.

Schip Kaspitelu Aaunkoms van Vertrek naar

Pr. der Nederl. A J v d Borden 14 Jull New-York 15 Jull Amsterdam
Alabama Rendereen 14 ,,New-York 114 ,,Marslcobo
Phdladelphia HI Hi hborn 10 La Gasyra 17 New-York
Zuna as SEorris to New-York 'Ias 2 New~.Yrk
Alabama Hencdersen 21 Mareasibo 2 La Ganyra
Oranje Nassdan GC D Nieman 20 msterdam St New-York.
Caracas Furst 25s ,,New-Yorrk la ,, ILa anayra
Alabama Hendersen 19 ,,La Gantyra 20 ,, Marsalbo
1'r. WYillem lVI P. C. vid G~reaf 2 8 New-York 299 ,, A materdam


Schw~arawald RRausehenplat 19 Jull Haambnrg 18 Jull (Pto Colombia
Alexandrisan Reid 14 Liverpool 15 ,, ta Marts
Montserrat Ga~rriga la ,,col~n 10 .. arcelona
CittddiMilarro Ferraro 24 Genova 24 ,, ICol~n
Barrister S~mith 20 ,, 1 Liverpool SO0 ,, Gaelveton
Sachsenwcakld G v Luckner 25 ,, P.Ito Colombia 27 ,J Hambarg
L. Charlemost B Keeling 18 New Port News ? 1scheners. Alankomat. van schboeners. V ertrek ] na~rr


*b 18 Jlt t dese goles onse haven binneageloopen no eenige dagen in quarantaine
t o li Lan .ePRINYSES JULIANA vert~rokken naar s~uriname via Trntad wear
so sal dokklen.
Drakker s
B. L. BoeMERS.e~


Uit Ba~tbrge B ci~Q~iIen.tetr souden sij dan niet hunnen
between, dati1 bestolen wareur De
bfeleiders van Stelowache w~erden
8U~OW~EBPe~, ri .Q ijaersr geologen, terwijl hij zelf
De Torigebissa is rr SLjdene. I oe vall van ougedierte wome-
Pblietr weer een begin van revolt. lena vertrek werd opgealo ten. Yg~f.
tie garneeweken dorechter rep~binags n 4ie maal achter elkaar werden zgn
ar reken, doorde tree ollars ondersocht, alles was maar
Peeii~n -P5 AV~slo I nlA as .% eft ar wearde bezat, werd naar den
drak t.i werff eore ~eibl apFo~~ ofrdt.j dl a~ geracdht. ~elfe d
k~~am geanend en n gen aw s Dero eer n u
de n h eracholen en de om- aI rond kree lij nog brood on thee, )
srk onvenilg measkten, steh stre- mear de volgende dagen wierp men
cselijig]apn oegrne hem _seceets afgeknaagde beenderen
hunne wa ~ien inteverden. 0)' wer- eoo. Tfdt op den dog van sija vrij-
der r1es egebracht, .pada8 has latip heeft bl] toe n mets gegeten.
v de piEC1 OP(lg at ee bd dALn d nvermoei~d p gi"e va
Grl. a Itquateevs~ ewawear~gewondl s 19 At to danken, da~t Steipwaebs '
werd soo apedig op yrije voeten werd
De ~Iedi~aetroop~eeDadi~jD G p~~l. Van een logry ao van den
el d o goo e- anschen consul hoor e men miets.
8Me zoo 'dese revolutie r e uteecnuabws ec id
in Ibgginee ron ooderdrpigt vas at~ Zaiden over te halen voor
word W~e as wreer rusti is. de ;iVaengen genome ressagers io "
lto''~~l65 iteeit b Be- de Pl to springen. Na lange on-
ii re~aladoae bm teerp~ig derhqudelingen verklaarde de ejeik
gewope ~~ P rto Rico stich t'en slotte bereid alle gevange.
meb W naeame.o nen agoet.hbun diereo, wapens en al-
H ,4eo handel in depe les Was sqi beaten vry te late, to
repub ks linmiio hef beisite gen een losgeld van '4000 doero's.
opmaeP n elm staajb Op ,hot leantee oo enblik verhoo de l
der D anen van Mac~oris. Bet loopt de e~sjik het, longed tot 8000 coe I
ro's maar voor de oorsprookelijk

nit rd i .i~a;~ En lto el epvrije pdet n ~-
gen v tvord smtraart, 171 bui- 8ted r1et kre die god durors n

Er a njent~eekrenen, dat hij Diete beta l
eui 11.098.846 Kilo. had, dat niets van hem gestolen
~- z, 90.591 was, on data men hem steeds goed
a ~115.000 "behandeld had. Wilde men oiet ver,
in troop -.081 swij en, daf de ejeik gold ontran.
9.516 gen ad, dan moeet men maar Bchrij-
oad 1.294 heid voor de goe~de b'ehandeling den
rae ~933 ejeik 200 doero's .had. geschooken.
M" 8z.63 Dese verklaring mloest, onderteekend
mm nworden, maar werd natuurlijk on-
De delp edragen pidd~eijk na de vriljating van Stein-
iny ';$~l 44.42'7,51 wpaehe herroepen.
hav 8.097,15 De Daitsebera zijao op dese wijze
ulty~ edowRanrpd kkagn ew gva gnen H

pos ] ,, 70,32 setten sij de` reis near A adir voort.
,94 ~ Stinampab aeeft- bi) de Frenache re- tt
199969 vanden nvoer ~eering,1 een elech tot schadevergoe-
Waare va de inver $99.84,1 iningesteld, welke door Duitech. ,
.. ~,, ,itraor ..69A540,84 lan kraebsig wordb onderateund.
Van een andere haven,8~achesi, werd Uit Parije komt de tijding, dat '
ultgeroerd in Mei pgoreep wearde van de minisltersad het door general ,,
8 8385.848,68' en' ingleroerd voor Lyoutey opgemaakt program in sa.
$ 79.807.14 ..e Marokho heekt goedg~ekeurd. De ,
Er woerd dear ontrangen : n~eerseal kan no naar hartelust aano
Aan ulitroareabte ~19.518,22 aEp~8]5l~~ j maIP_~ iern gaae n m et land vaq .
Inrovch Leals en dems to Rabr ge r;


Buntenl n d. H troepen standen long dea weg
. _opgesteld, de bevelvoerende general


Met dit toestelletje


kan zelfs een kind vlug en net es


konsen, sokken en alle soort breiwerk,
garen of sijde.

Het anag in geen enkel


van katoen, wol,


resu ta en.
ledere breimachine wordt verzonden met volledige
li chi ing omtrent de wijze van wTerking.
Het wordt veratuurd wonder verdlere onkosten
vooruithetalin van


toe -

na,


,,LUZ


VAlN


K~oningin der Nederlander
BEK~ROOND


[. M.de


o Amsterdam
~Atwerpen
Chicago


1863,
1885,
1893, en


On s~o, Eerate Pri's Eer~-
medaille, 1904.
B3russel, 1910


To koop bti O. WINKEL :E~N UONE~N.


Oura~ao


Waterkant Otra-


T,


ATO 2


5,


6.


beroette Mdouly-Hiatd, hes gebrui- [N DE
MA OR O*ijke sant~al kan~oneehosen wterd .mgo d uao
G ~nges Daitchrrs In lHiarekkonl gelost. m go i useao
Niet lang igetedea word sekere beer
Sfqi~)pwset : 9o8 logenieu vatn 't Mdarot-
Lespeebe mijo-eybJdleast, door de
bewonlierie van Keima in het Baege- ya l
bled g~erangen gomres. De weg van "0(" 1
deo in e~er e de van Taradent
Dear~ or olk.~ader de Arableren lange Ge e tg *n i84
den! ei aje hi urlge Gevestig m 184 l
beelt If h'dret near. Agadfr to
raison. Gereelde Vraebht- en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verechil*
Ret roovernest Weimae, dat sann leade Li nen, met 850 Havens in alle Werelddeelen.
den mond arn de Buerivier lift., wil-
de hij 's nachts paisebeere. o de l i0Bnt tnSSChen E11topa-WOst-18(lie-VeneZI813-8010mbi a.
dnlaternis verdw~aaldee de~ *troepeD
eg in plaase van a nachts, kwaynbIAhme trqa a u
rt'P morgeos to Keql, a sa. Alles Lijo I. Ban oo et -o -tr~o va
e4 fhie ephierf~da g6 at to 'Ydo- ropa en tusrseben havensi, den r
pha; mae in 's as 6Cm tion stir ,d*r 1sten van elke maand.
lech mibVertrek van Carageo; naar Ve,
anda o n al) vewi- nezuels, Trinidad, St. Thomas
derd, oeen andul gewh~pende Ara- Barre en Hamburg den 918den
9-~~k Lijo IV. Aankomasb to Ourageo van Ham.
0na~oet~ e b urg--Antwer en en St. Thomas I
etalg koletetentoeden 10 van ele meand.
a VeZrtrk van Curaeao naar Pto.
Het, aasa arokkranen wferd hoeCo b raenCloen
)8la 0 grj etar aaIp ka~o Com la, dataen 10(11 el
Irkw n Rj toegBOnelb; $teinwache Csntraal America, ae 11
goest, op een lastdier plasts nemep, L~ijo III. Aankomat to CGuragao van Haiti '
Sla aggeelp tooetedo te voitt vol- ens. den 15(16 van elke maand.
geo, atempl do sQitrakroVere de ri~- Vertrek van Curaqao naar Vene-
dierea der nee..ee ben en zn uela, Trinidad, St. Thomars, Ha
Md vre en Hamburg; den 17 van elke (
ejelk Ab amrebrw. Opder voortde- .
de;~Ps mishidadeing aassest ioen lange Passagiere-vervoer naar alle
do ~~iabare Tr~egeo twee nur planteen, welke door bovenge"
so v ta~ilrken. 1'oes SJelowadle ..-neemde lij nen worden aange
as he ageers, die hem- wildeo shian, deaeg. de o1Pwr
set am tbto wis-~i~detruper~ven Behalve de stoombooten van bovengenoemqe lijoen, de vsse
lidrden hem btraliddelk estg kolf ook andere PassaglerechepeD der Maatschappy], dese haven aan, die
Jen#,tohedee a soer~f'k'Lpn p. n 8 t. v bmoas direct naar Europa varen, en de reis in ougereer
gewer W~loor do bores. De radtere De PIrir-e-chepen der Bamburg-Amr~ika Li n sija levo,
~pl~ti~!`plbpM as~t a sn he d rien en. e noodige toepaeei agenvoor de veillgheid en comfort dgr
bovenrll heofd af* Pries der Passage near Barre of Razaburg:
Alle~n dLSsb dst, bani lijdea in I ktas: $ 110;IIKa:95-.G
Kh~m dia ls on aote on e BeourByetes:109f, afielg op de been- en terugreis.
5~~3as stio Voor verdere inlicht-ingen vPervoege men sich tot
nies beftranrb, mm so ordea. o
Kalma SeCB.ai~;(l~ ~atarevrab EDWARDB, DeNRIQaeg &t CO.,
met, do~ i noni' B E~':nhaenpleafst
4.ggg~r~h,a hegtie o genteo.


Pto Rico
Rio H~acha
Barbados

St Domingo
StDomingo
I Brlov

Pto Rico


Camia
sirena H
9 de A~bril H
R gi Luds C
Meteor H
Lucia D

Vlada Alegre D


Julio
,,

,,
,,
,,


carlots a *
01ga Lucua C
Battle~ I

Providenera D
vinda Alegre. D

Aasdco V
Disan V


Juli
,,
,,
,,
,,
,,


Marsenaibo
Mareatdbo

Maraesibo
Sto Dottingo

86~nehes


TLETS IEUVV,

DE BREIMACHINE*


BREIEN en VERSTELLEN


huisgezin ontbrehen.
Hlet gebruilk is zeer eenvoudig en geeft; verrassende


l()~mrtn IM 1 rItillez,
NQEW-TFORRt.

Dit is de eenige petrolie, welke gedure~nde de laatste 37
jaar geen enkele ramp veroorzaakt: heeft. Geen gevaar voor
ontploffing, geen rook, geen stank. Volkromen veilig.


nada.


SE OF1 CleN I)DEj VENTA

las siguientes casas on Heeren-Straat


Iv 01o-teert steeds
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs