Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00091
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 16, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00091
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
III
~--~---


DitBla veachjntelkn Zterag.Es C~ourant aki ta sali toer diat Sabra.
Abounementsprije voor Cmiagao, Bonaire, ArubaBREU VA DT BLDuprjdibonmttai.2 ate ua
en de Bovenwindsche eilauden per drie maanden paelateel ~~ ~1Sl~tIslgA adilantfi .uaaRnie rbS~ Ir
fl. 2.- met vooruithetaling. g y gi algra o uaa, nie rbS.Mr
VToor bet Buitenland per jaar fl. 10.- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- par an a
Afzonderlijke nummers fl. 0.15. Oud No 2. iu N .4n numero sol fl. .15.
Prija der Advertentihn van 1--7 regels I. 0.50; voor el. Auuncio di 1 te 7 regrel f 0.50 cada regrel mas
ken reel meer 7% cts. VVaterkanlt, O~verwlij

wedijver tueschen de handels- eni oij-
verheidegelegenheden der verechillen-
de volkeren to wvordsr als China nu is.
Men m~oge 't te W'ashington thaus
nog oneens zijn over de tolbieffing
aan do toegangen van het Panama.
ktanaal, men is het or v-olmaakt eens
over, dat deze althans merklijk la.
ger dient to woordfen gesteld dan san
het Suezkanaal. Inderdaad is deze
laa~tste dan ook ontzagg~elijk hoog-
Hier vreagt men zich reeds af of de
medediaging langs Panama metter-
tijd miet de Sucez-tollen omlaag sal
kunnen drukken.
Hoe dit ook zij, Amerika verlangt
met behulp van lage tollen zooveel
meer scheepvaartverkeer te trekken.
Al wordt de sterren- en strependlag
meer en meer zeldzaam op den oceaan'
de Yankees beseffen, dat zij in elk
~eval middellij knogaaHno ienlij ke voor-
deelen daaruit zullen putten voor
hun landhandel en huu bovenal sterk
ont~ibkkelde nijverheid. '
ln het volgend summer, No 14,
van betzelfde blad schrijf t Mr. D~r.
J. C. OVE~RVOORDE uit Leiden een in-
gezooden artikel:
D)E OPENING
VAN HET PANAMA-KANAAL.
iteeds eenige malen werd in dit
blad gewezen op de wenschelijkheid
on tijdig partij te trekken vanl de
I gnustigo ligging vnCurryua iz
verband met het to verwachten in.
ternationaal scheepvaartverkeer na
de openings van bet Panamakanaal.
Andere mogfendheden, die in hun
koloniik havens bezittenr, die voor
het international verkeer in aan.
marking komen, zija reeds bezig on
voorbereidende stappen te nemen on
zich een deel van de voordeelen te
verzekereu.
WTat doet Nederlandl 7
Er is reeds genoeg geschreven en
gepraat, doch w1at is er tot stand
gebracht ?
De tijd dringft, als het internal.
tionale verkeer eenmaal zijn weg; ge.
vonden heeft, dan is het te laat; dan
valt het moeilijk hiierin verandering
te brengen ten gunste van~de Hol-
landsche kolonie.
Laten daarom thans de b~elaag.
hebbenden de handeo iueen slaan
en laatl men trachten de gelden te
linden om eene commissie van des.
kundigen naar Curaguo te zenden;
p~ersonen die bekend zlJo met de
eischen van handel en schee vaart
en die practische etvaring bebben
op bet gebied van havenaanlegf in
de tropen
IMet vrajmuoedigheid kan hiervoor
eene subsidie van het Rijk gevraagd
worden, en, mocht die afstuiten op,
gebrek aan medewerking, dan Is
het vereischte bedrag nog wPel to
vinden unit bridragen van belangbeb.
bende handels- en scheepvaartmaat-
achappijen en enkele belAngstellende
meer gegoede ingezetenen. Jaarlijks
wforden g~roote bedragen geschonken
voor philantropie, wat~ensobap en
kunst; het geldt hier een evengroot
national belang, waarvoor geen op-
offeringf to groot is.
Wie hiemtan moebt twijfelen lette
op de outwikkeling van Singapore
als aanloophaven en -- op kleiner
schaal op den vooruitgang van
Makassar, wcaar geregeld de booten
op stroom moeten wachten botdat
er plaate is aan de steigers. Sabang
en Emma-haven g~even verder bet
voorbeeld van wat Nederland op bet
gebied van havenaanlega in de tro-
pen heeft tot stand gebracht.
De oofdzaak is t ans, dat miet
langer getalmd worde. opdat, als
Curagao geschikt blijkt, -het ook
t~ijdig greed zij om het wrereldver-
keer to ontvangen. Laat Nederland
toonen nog lets van den onderne-
mingageest to bezitten, die onze voor-
vaderen in de 16e en 17e eeuw dreef
Daar de verre gewfesten, wear zij
een koloniaal rijk stichtteu, dat een
der grootste brounen werd voor de
ontwikkelina van ous volksbestaan,
Wie van ae oud-gouverneurs, van


de directeuren van de giroote stoom-
vaarthijnen, of van de voorgiangers
o~p handelegebied nee n t eens het
initiatief om een vergad~erin~g van
belangfstellenden bijeen te roepen ?
Ik gieloof, dat hun opr;oep niet ve~t 'terlan
geefsch zal sija n dt drln
zal toonen als kioloniale mogend-
heid bij D~euemarken niet ten achter
te staan in begrip van het groot
national belang, dat hierbij op
'het spel staat.
Het is thaaus tijd om te handelen.
W~ie begint ?

Naschrift van de Am~igoe di Ouroapao.

WTij zijn MRH. Dn. J. C. OVER~YOORDE
oprecht dankbaar roor zijo, ons zoo
sympathiek, artikel en hopen van
harte, dat zijo O proep w~eerklank
gevrrnden beeft in Nederland.
Een commissie van deskundigen,
van personen, die bekend ziju met
de eiechen van handel en echeepvaart
en die practische ervaring bebben op
het gebied van havenaanleg mn de
tropen zal ous hooget welkomn ziin.
Zij kan hier nuttig work verrichten.
Alleen maar, wij hopen tevens, dat
de eventueele totatandkoming en
uitzending van een dergelijke com-
missie het begin der werkzaamheden
voor onze havenverbetering niet nog
langer vertrage.
Het is reeds een ultfgemaakte zaak,
cilFe onzcl h ven m nd to nanwl iR.
Dat is een vaststaand feit, waarover
de diseuessie behoort gesloten te b113-
ven.
Gok is reeds door de Regeering
goed g~evonden, dat deze mond
verbreed sal worden tot 60 Meter
door middel van opruiming van het
onderzeesche rif aran de Goetzijde van
onze haven.
Daarover is reeds genoeg geprant
en gesebreven, bet is thane tijd on te
handelen en het work to beginnen.
Wel open wij,~ dat de Re~geering
one ook zal toestaan den haveumond
aog meer to verbreeden en nog die-
per te maken, respectievelijk tot 80 M
en 10 MI. En om dit to verkrijgen,
alemede de verdere inrichting van
onze haven en kaden, kan een com-
missie van deskundigen en belsan-
hebbenden go~ede diensiten ~ewrijsen.
Tot dusverre bestaat nog: alleen het
rapport van MRn. DE LIDTH DE JEUDE,
als ingemjeur, de eeni e deskundige
van het Consortium LEEZER C. B.
Maar met de verbreeding tot op
85 M. beginne men zoo spoedig mo.
gelijk.
Is er al een stoomzuiger in Ameri
ka gebuurd 7


,,DIecember-numm~er ,,Eeerla~ndia", or-
gaanL Alg. Ned. Verbond. Dit summer
is g~eheel in woord en beeld g~ewijd
san Arubha, een der Benedenwmnd-
sche Antillen en het N'ed. Verbond
heeft stch hierdoor van ziju schoo.
ne teak gekwmeten een poging san
te wveoden, om de bekendheid met
onze bezitting~en in de Cara Mbeche
Z;ee bij den Nederlauder iet of wat
boven nul te doen stijgen. Immers
thans beeft bet de reelse der bizon-
dere nummers van ,, Neerlandia'
over deze Nederl. eilanden voltooid--
verachenen eiju achtereenvolgene het
Curagao- Bonaire- en Arubanummer
- en zeker sullen nog b~tie~et, licht zieneb
nummers over St.Euttuab
en St. iMartin, tot de Antillen boven
den wind behoorend.
De Secretairis der zoo ij ver ige
Groep Ned. Antillen, de beer Gorea-
ra, schrlift een inleadend woord.
Pastoor Euwens, het vroegere
hoofdbestuuraslid, geeft een geschied-
kundig overzicht van het eiland; een
auder artikelgeant over een reisje naar
Aruba omstreekcs 1825; de majints
genieur D~uyfjes beschrijft het land-
schap van het eiland; Mlax F. Arends
bespreekt landbouw, alo4-cultour en


de oceesovaarders de gemeenschap
onderhoudt tusschen New.York con
Southampton, sleeprt een kwfijuend
bestcaan voort.
De N. Y. Tribune mllrkt vergoelijkend
op, dat in elk greval C~om Sam's oor-
logsynloot rulimsebCots1 voordeel zal
kunnen trekk~en var; den nieuwen wa-
terweg. De eveneens behoudend Re-
publikeinach gezinde N. Y. Globe( voegt
hieraan top, dat he; Panamakanaal
zijn of werking dankt~ anu de ov-erwe.
ggdat de Amerikaansche zee.
: ~mach noodzakelij kc behoef te gevoel-
de aan de doorgraving, omdat
's lands weervermope~n te water daar.
door in strategfischen smn zou wor.
den versterkt.
Inderdaad schijnt men er hier te
lande teen wil on dank in te gaan
berusten, dat de trachtvAart, enz.
ook lange Amerika op ziipsmalst
aan buitenlanders wordt overge-
laten. Kau evengenDoemde overwe.
gingr in verband met het bovenbe.
handelde de NcBderlandsche onder e
mingageest niet opwekken tott be
voorbereiden van stoomvaar vebr-
bindingen naar de Amerikaanan e
kneten van den G~rooten Oceaa ?
Zou hieruit niet mtade aandrift kun-
nen ontataan om Curagao's ultmiu
t~ende nat uarlijke haven terston
YOOr de bedendaagsche ocenanreuzen
to doen iurichten ?
Naar aanleiding r-an 11. week door
hot 9RatP nUpny'n-.l te of to nRahme-
ton uitgfegeven consulaire veralagfen
vestige de N. Y. Timles de sandacht
op het feit, dat 1 Januari 11. het Pa-
namakanaal voor %l 80O pet. was af-
g~ewerkt. 1)ienteogevolgfe neemt men
aan, dat reeds in 19)14 aan koop-
vaarders, enz. gelegenheid zal kun-
nen worden geboden van het kanaal
gebruik te maken.
Aldus wordt de tijd tot voorbe-
reiding ingekort, en zal men, zeft
bet blad, ,,zich moeten haasten met
bet iurichten der cabijgelegen havens
enz..... Zal dit te uwent en te WTil-
Inmstad (Curagao) niet tot naden-
ken N1EEN, BETER, TOT HANDELEN -
stemmon ?
Mede wordt ult WVashingfton ge.
meld, dat de Franache regfeering een
commissie sanwees om op Guade.
loupe en Martinique na te g~aan, of
de Frausebe koopvaardij daar doel.
treffende tueschenhavens kan vinden,
zoo niet, dan wil men die maken.
Ook elders maskt men zich gereed
ten einde! zoo spoedig mog~elijk in
staat to sijo de handelevioten voor.
deel te laten trekken van den aedert
de ontdekking der landengte reeds
gezochten waterweg. Zoo zal de Eer.
see Lord der Engfelche Admiraliteit
weldra bij hot parlement een out.
werp! indieuen tot vestiging van een
maritime basis. zoo dicht mogelijk
nabij Colon. Duitschland, dat in het
Westelijk Halfroad geen koloniatl
~ebied Ibezit en drank zij de Mionroe.
ieginselen, er niet op behooft, to re.
:kenen, dat het dergSelijk gebied dear
zal verkrijgen, tracht ziju stoom.
vaartlijnen op Latijosch-Amerika te
vermeerderen of ult be breiden en ook
ziju Australische kolonii~n daarmede
in verbindingf te brengen.
Voor W~estIndiia staat over het ge.
beel een betere toekomst open dan
het Aedert de afechaffing van die sla.
vernij ooit heeft gekend. D~och een
eerate voorwaarde van de gelegfen.
heid to kunnen gebruik maken is,
dat men de inrichting van de havens
met het to verwachten etoomvaart.
verkeer in overeenstemming brengt.
In Europe moge men Frij bewreren,
dat het Suezksaual, dat ten behoe.
ive van zooveel meer millioenon zie.
len en een veel omvangrijker han
deleverkeer werd open ges teld, ter-
atood groote veranderingen in de
oceaanvaart beeft to weog gebracht.
Doch bet Panama-kanaal heeft hot
voorde~el, in p~laats van tueschen
woestijoen te zijo anagelegd een om-
~eving te bezitten van tal vanl~an.
Ien vol van de rijkste hulpbronnen,
die elects wacht op outginning. In
bet bijzonder belooft Zuid-Amerika
een even belangrijk terrein voor den


Er moet dus ruimte ziju voor
50 & 75i balen. (In 1911 bedroeg de
gebeele oogat 174 balen.) D~e balen
wordon tot dusver gestuwd in de
werkplants. Zij benemen licht, lucht
en ruimte en ingeval van brand,-
wat in de woerkplaat~s gemakkelijk
kan uitbrokeo, loopen zij gevaar.
Het plan is bij het katoenhnis een
loo~ds te bouwen met dak en wan
den van gegolfd plaatijzer.I'n de mail-editie van de N~ieuwe
Rotterdamlscekeourlani van inedagl 3
February 11. schrijit de Correspon-
dent vandat blad uit New-York, dato
S28 Januari :
Is NEDERLAND VOORBE1E~ID
OP DE VERYROEGDE OPENsTELLING
VAN HET FANBAMAKANAAL ?
E1nkele dagen geleden heb~ben de
D~enen getoond, hoe zij zich bewust
zign van het belang: om tegen de
aanetaande openstelling s80 bet FR.
namakanaal voor de koopvaardij
enz. in hun voornasmste W~est-ladi.
rh j:lonip, Pt. Thomas, v~orboto
rangen sann te breng-en ten behoeve
van het alsdan to verwachten zoo.
veel ultgfebreider scheepvaartverkeer
in de Cari'ibische Zee. Teleurgest~eld
door de oalatigheid der Deensche re.
geering om de haven van St. Tho.
mas te verbeteren en aautrekkelijk
,to maken voor de Oceasureusen, die
binnen drie jaren tijde in toenemend
aanotal den weg lange Amerika op
zijo smalst zullen zoeken, hebben
voornitatrevende nazaten der Vikings
beeloten self de handen ineen to elaan,
Om niet de beate gelegenbeid to la.
ten voorbijgaan, welke de in 1907
bijkans aan Oom Sam verktwanselde
kolonie nu krijgt van een der be.
langfrijkste tussebenhavens in het w~e-
reldverkeer te worden, heeft men to
Kopenhagien terstand kapitaal voor
de havenwerken anageboden.
Oat beeft Nederland tot dueverre
in bedoelden zin uitgfericht ? Is het
thans niet hoogR tijd hetzij voor
de Nederlanodsche re ~eermgff betzii
voor Nederlanders, die bet booge
belang begrijpen te rechtertijd een
kwi uende kolonie tot groote out-
wik eling te brengen on Curagao's
havenontwikkeling ten spoedigate op
doortastende wijze tot den hoogeten
standard op to voeren ?
Men behoeft de atlas slechts te
rsadplegen om tot het besef to ko.
men, dat Curageo's ligering met be-
trekking tot het scheepvaartverkeer
tusechen Europa en 't Panama -ka.
unaal, onovertroffen mag worden ge.
noemd. Jamaica en andere der Groo.
to Antillen mogen meer kunne a an.
bieden ten behoeve van AmerikA's
koopvaarders. Curaqao sal daarea.
tegfen in stsat wezen om de over.
gTroote meerderheid der scheepvaart
ult Euro a te trekken. Men kan te.
genwoor ig dagf aan dag in allerlei
pereorganeen verdere bewijzen san-
treffen van de door uw medewerker
reeds eerder sangetoonde onmogle-
lijkbeid voor de Yankees on mede to
dingen op scheepvaartgebied eelfe
niet eens langs het door Oam Sam
zelf ondernomen Panamakanaul
The Phi'ladel-phia Record roept gebelgd
ult, dat de bonderden millioenen, wel.
ke op aenntichting van Roosevelt
sedert 1902 uit 'elands schatkist zijo
verbruikt, ten slotte aan de vader.
landsche sobee vaart het minet zul-
len ten goede omen.
Immers zijo de loonstanrdaarden
hier te lande dermate gestegen, dat
de schee abouw to koathaar is -
worden. Debestaande Amerikaanse e
stoomvaart-oudernemingen lijden on-
der $eweldige buitenlandsche mrede-
dinging. Met name The Amer~Bican Line,
die met vier veel to veel verouder,


Zaterdag 18 Mu~art IS12.


No. I472


20ste JIaarg~ang.


DI


AMICBI L ~UO E R


CUR AC AO


DE CU RA FAO S CHE IILANDIN


Naar St. Eustatmus!


Gedurende het jaar 1911 hebben
ruim 100 ingezetenen 117 HJ. A. in
katoen gezet en een zuivere winst
gemaakt van f 29,000.
De bebouwhare gfdbroud van St.
Eustatius beslast 200 A., waar.
van slechts het vierde gedeelte in
cultuar is Rebracht. ,Het overige
g~edeelte wac t op de band van den
oudernemer om bet rendeesend to
maken." De geringe bevolking van
St. Enetatius echijnt daartoe han.
den te kort te komen, zij telt elechts
1325 personen in het geheel.
Zou het nu geen overwegmng ver.
dienen door VOORDEELIGE AANBIE.
DING~EN wat meer geschikte werk.
krachten van St. Martin te bet~rek.
ken, van welk eiland jaarlijke meer
dan 500 mannen elders werk gaan
zoeken.
D~at ult-werken-gaan naar Santo
Domingo brengft onze eigen kolonie
eeer weinig geldelijks voordeel en
aan de bevol mng self een zeer groot
moreel nadeel*
Veleongemannen verbrassen daar
veel ged n keeren verwilderd te-
Door uitbreiding der katoeneul-
tour met work krach ten van St.
Martin w~ordt Bn St. M\.artin gehol-
pen en St. Eu3statius gebast-
,,Het g~eld ter bevordering van de
katoencultuur uitgegeren sal naar
alle wearachijolijkblecid met winst in
de koloniale kas terugviceien"' zest
de Gouverneur in zijn Toelichtenden
staat op de Begrooting van 1912,
wearin 'Z. H. E. G. ook eenigie voor-
st~ellen doet tot ultbreiding en bevor-
dering der katoencultuur.

Art. 104 U~itgaven in bet belang
van cultures en tot het verlbetereo
van den veestapel werd met f 1.700
verhoogd en gfebracht op f 4,700-
,,ten einde de gouvernements ka-
toencultuur uit to breiden, better in
staat to ziin goed saaizaiad, van het
meest vitale belong voor de cultuur,
ean de bevolking te verstrekken,
en door te gasan met de verbete-
ring van de cultuarwijze."
In 1911 werd tot aanmoediging
van de katoeneultuur (aankoop van
plantzead en voorachot op ge-
ooget zaad, katoen of genogaten ka.
toenvezel, gewomnen door kleine
planters) ultgegeven de somma van
f 18,935.19, waarvan reeds f 4,149 50
i8 terugbetaald. Voor deD kleinen
Planter moet de gelegenheid nog
blijv~en bestaan, die hem in start
stelt de vollo vruebt van zijo ar.
beid to trekken."
Art. 105 blijft derbalve pr~o Kem~orie
geraamd, evenals art. 106: Bedrijfs.
Kosten van het katoenbuis en ren-
teloos voorschot ter bestrijding der
koeten van bewerking: en verzending
near de eorate havenpltasts van ve-
sel en zaad, g~ewoonen door den
kleinen planter. In de loopende be.
rfooting doelde dese post alleen op
aen klemnen planter.
De Gezaghebber trad intusechen in
onderhandelinig met de British C~ot-
ton Growmng Association to Man-
chester, waardoor hij wissels op die
mentachapptj kan trekken voor de
'8 bet katoenhuis aanwezige katoon.
filj sal dan ook meer en meer, ook
katoen van grootere planters gaan
verechepen .
De hosten in kwestie worden af-
gehouden van het netto proven
van het verkochte, betwelk recht-
streeks ann den Gezaghebber ge-
sonden words.
Voor vergrootina van het katoen-
bute vraagt de Qouverneur I 660
aan,.
De katoencultuar heeft zich soo-
danig uitgebreid, dat er g~een plet'
to om de balen be bergen, tominder
omdat de British Cotton Growig
Assoelation bij voorkeur ten behoe-
Ve van een gereeden verhoop groote
bsenerdingen~ in eene ontrange.

eenigar~zine kan, niet dikker dan 1
A 2 voet, uitg~espr~eid in een ruim
vertrelk, waar de wind door been
blaast;. D~it schijut aan de katoen
dien grandr van natunrlijkP vochoig.
beid to versekeren, weaken ze wel-
licht ini de son verloren beeft. De
katoen opgfehoopt in een gesloten
vertr~ek te la ten liggen met voor-
dacht of niet - houdt ze te vochtig,
zoowfel voor de qualiteit als vooW
den spinner. 10 pCot. op deze wijze
aan het gewicht toevoegen, achijot
niet zoo hieel moeilijk be wezen.
Is de katoen genoegzaam droog,
danl voe~lt, ze koel en frischl aan en ze
kan in makken grestuwd w~orden en
daarinl gelaten tot ze in bet katoen.
buise verworkt wordt.
P~er ezel heeft het vervoer naar
het katoenbuis pleats. 18 de katoen
dear, dran is ze door een eenvoudig
beiricht anun II. C. G`. Association ver-
zeker~d teg~en brand- (en see-) gevaar,
aangezien het katoenbuis als ,,gin.
nery" erkend is.
Hier geschiedt de weging op een
k;at oenwmeegachaal, de outkorreling
muet een 1;atoenmau chi ne (gin) ge-
dreven door een gue- en petro-
leu mmot or en de persing in een
handpers tot balen ter grootte
van pl. m 0.850 Sl. (pl. m. % too
oficlhip~pin) en wegende pl. m. 100
KG;. Niocht er hier en daar nog een
gevlekt viokje sebullen, dan komt
het Aaan den dag bij het glijden over
de ruw ledecen rol, die de vezel van
wonder uit het doktersmes trekt en
in den out vangbak Iloat valley. 18
deze gevuld dan wordt de inboud
overge~stort~ io een der beide, uit
raamwerk en katoeostof sameoge-
stelde bakken vanr een ougek'eerd af-
greknopt pyramidalen vorm, welke
een bepaald gewicht hebben en han.
digS zijn om op de weegachaal ge.
plaatst te wvorden.
1)e vezel wordt alson gewogeu en
ini de pers gedaan. Het bek leedsel
der baal is van jute Hessian en
bet wordt bijeengehouden door vier
strooken bandijzer,, welker einden
worden omgebugen in een soort van
ijzeren gesp, wonder toug. Op de
baal worden verder bet merk, bet
bruto- eni tarragewicht en een voor
ieder oogstjaar doorloopend nummer
aangebracht..
Per sloop wordt de katoe u o
langazij een stoomnboot der Royal
~ail Co. to St. Kitte gebracht, waar-
voor elke! veertien dagen gelegenheid
is, en ten slotte naanr Liverpool a~n
de order der B. C. G. Association ge
transporteer4.
Hoe rooter bet santal baleo is,
hatwalk In conR verorsheept wordtwhno
liever de B. C. G. Association ze ont-
~angft
Is de katoen eenmaal rlan boord
van den stoomer, dan is alle be.
moelemis van hier ult met baar at-
geloopen. De B. C. G. Association
zorgt voor den verktoop. de toezen.
dlng van bet nettoprovenu en de
jaarlijkeebe vrachtreductie en is be.
reld bij voorbast een wieseelop sich?
to doon trokken voor 75 pCt. der
waarde.
Wat het zaad sangaat, tot he-
den moet het naar een olieslagerij
in de nabourechap, doch nit een
hasndels- en uit een laudboqwkundig
oogpunt, sal bet saak syjn soo spoeY
dlig mogelijk, ter plaatae het eaad
in olie en meel on te setten.


RAPPOR


VERVOLG.


beo dentleeat terdeen net illeen gdeen
~opatand, doch yolgden de aangestelg
Gouverrieure het Rysteem vada de Yroegepe
rlrecteurs der Compagnie. Reeds korlt no
p n arefi~n iepd leeaer nrecsheidene
1798 tot 1806 oiet minder dan 17 plan
tageu met dat privlegie-en wel vooron-
bepaald anntal schatpen of getton of wel
oeeo tilges algedmeelniT aodever sgen
verkoebt. Daardloor gaf de Staat ondub-
belzinnige blijken den toestand be hebben
willlen beetendigen en de reeds verkregen
rche dr plantagies te zullen leetrbledt.
aswng; de welderechten voor een bepaald
alantal vee, on wonder het EnlgelReh tus-
schenbesrtuur 1807-18r16 w~erd w~eder web
:lerehet ploraone paalrdkos tan e ve r


recht voor onbepadld aantal vee. Soolt
werd g~ezeg~d, dat het recht gold om vep
up, eigen gronden to houde~n on nadat de
te mtpag i eje v 2t odn ,~r oe vme-
srtar gedreven en kon daarom van oene
Fergunning om vee op eigfen gronden to
hou en been eprake meer wezen. Het te-
3e r, wearlijkt eclhter ui abglle ko<,bre
gle om vee Coralen naar desselfa genoege
te houden en in de gemeone savaan of
weds ep oorkendingDe apommieste mas 9
door Jloan Noach dn Fany, Directeur der
Wrest--Indische Compagnie, ann Class Lam-
meree in elgendom overgedragen stuk
Srond ,,mnet het oud regt van een In-
Zienes nche on en eten cra ad"(l bte
Gouvernements Archief.)
Na de overname van het elland in 1816,
Iverd aatngaande het honden van vee
aestai t1dfi een bee all o hetk shuthen
letgebruik der weldegroliden.' 'oen 'techiel
,leek, dat alonwe-meatrsrsouee tIen01tio


veeteelt; de beer Duyfjee geeft voorts en vooral zijo zoon zorgden dat zulks
een schete van de mijuen van Arfu- niet gebearde. Alle soort eerediso.
ba; de heer P. J. van Breemen doet sten, om het zoo te zeggfen, badden
ous kennismaken met de viescherij een vertegenwFoordiger aan ziju sterf
aidaar; de beer Jesurun met de bed, behalve de eene, welke de W6ar-
phosphaten van Aruba en Klein Cu- heid be~zit en die hij verraden had-
ragno, Pastoor Janlsen met den H'ij stierf ongerust, bijua~ onbekend
katholieken Godedieust eni bet Bij- in vergetelheid, zouder dat de han,
tender Onderwijs op het eiland; de over hemn uit gesproken, opgeheven
predikan t Van den Brink met de was.
geschiedeuis der Protest. Kierk op De3 lijkplechtig:heden hebe~n in een
Aruba, terwijl bet boofdbestuarslid Iprotestantdche kerk pleats gehad.
Suijders, hapitein der Yestingr-A~r- Uroevig eind~e van een t-reurig le-
tillerie, eenige lareu voorbeen g~e- ven van een afget-dwaalden priester,
detacheerd te Vi~illemnstad, eeni arti- die, w~anneer hij getrouw waus geble.
kel gaf over het Openbaar Onder- ven san ziju roeping, geschitterd zou
wije.e Mooie afbeeldingen niet mm- bhebben, als een lichtende kaars op
der dan een 22-tal een paar kaar- een kandelaar.. MeI~ar de schioonste
tjes en een ledenlijet van de Afdee- loot is tot onvruchtbaarheid ge.
ling Aruba van het A. N. V. versie- doeud als zij zich losmaakrt van de
ren en sluiten de tekst. MIoederIkerk van Jezus ChristuR.
Laat one open, dat voorarl in Hec leven van Lovson is er Een
Nederland bij het onderwfijY flink sprekend bewfijs van,
partij getrok ken wfordt van deze
mooie uitgave en het kan niet an. -
ders of de WTest sal er wel bij varea.
Een woord van hulde moet ons CORTRESPOI NDENTiTI1E.
bij dezen van het hart aan het
adree van dezoo jeugdige groep
van bet Al lNed. Verbond, die nu BOV EN WI NDSC HE ST EM M EN.
reeds een ritlextranummers in
betrekkelijk korten tijd samenstelde Saba 1 Mlaart 1912.
en wearvan we zeker nog andere


mogen verwachten. Ongetwijfeld sul
len deze uitgaven strekken in het
waarachtig belang der kolonie zelf
En zoo is dan de 15e jaargang
van ,,Neerlandia" afgealoten en zal
sanstonds bet 16e vereenigiosagsr"
worden ingegaan. Mloge dit voor het
Verbond een in alle mogelijke opzich-
ten voorspoedig jaar zijn enu in 1912
vooral hier in Nederland door vrij-
willigers eu yrijwilligasters er duchtig
worki van gemaa~t, worden om de
gelederen met; finke elementen, vu-
rige strijders en strijdaters, te ver.
sterken. Daaraan heeft het nog
maaral to zeer outbroken. Dast dit
auders worde.
Zaanlanldsche Ort.
H acinthe Lo son


De,,Croix" deelt omtrent den dood
van Hyacinthe Logson mede, dat
in de l~antate uren zich aan sijo sterf-
bed steeds een Armenisch en Griek~sch-
schismatiek priester en drie prot~es-
tanteche dominb's beyonden.
Omtreut den levensloop van den
apaotnat vertelt hoct blad nog h^ t
volgende .
Op deo 10en Ml~aart 1827 werd
Hyacinthe geboren in Orleans; hij
outving sijo eerste wetenechappelijke
opleidinrg te Pau, wear sijo vader
rector ann de academic was. Daarna
bezocht hij het seminarie van S~aint-
Sulpice te P~arijs.
In 1851 werd hij priester gewijd
en doceerde achtereenvolgens philo.
sophie aan bet groot-seminarie te
Avignon en theologie man bet groot
semlanare te Nantes.
In 1859 werd hij novice van de Do.
minicaner-orde, een jaar later echter,
begon bij zijo noviciant te Broussey T
bij Bordeaux, als carmeliet. Zij
kloosternaam was toen P re Hya.
cinthe.
Hij predikte in verechillende ste-
den, later vooral in ParijP, woaar
verechillende kerken hem op de kan-
sel zagen.
In bet bijzonder echter liet hij van
den preekstoel in de Mardeleine? en
Notre.Dame zijn weleprekend woord
booren. Zijn heerlijk orgaan en ziju
groote redenaaragaven, trokken ve-
len san. Mlaar zija leer was niet zui-
ver en de door hem gekozeni ooder-
werpeD waran van dien Aardj, dat
scherpzinmige Kiatholieken en de gees-
telijke autoriteiten ongerust wverden.
In 1869 werd hij naa~r Rome ge-
roepen om sich to verdedigen. Hij
richtte echter een schandelijk-en brief
aan den general der Carmelie~teD,
wearmn hij een santal stelbuagen over
een t. g. noodeakelijke hervorming
van het Kathoherisme, over de af-
schaffing van bet celibast en tegen
de Pauselijke orfeilbaarheid, uiteen-
zette.
De g~roote excommunicatie wrerd 10
Oct. 186i9 over hem uitgesproken.
Toen begon hij zijn treurigSen tocht
lange allerlei dwaalwfegen. Hij brAk
zijne geloften en sloot een z. g. bu-
weli k met een Amerikaansche dame
op April 1872, uit welke onwfetti-
ge verb~intenis een zoon geboren
werd.
Noch bij de oud-katholieken in Ge-
nive, waar hij pastoor van w~erd,
noch bij de Gallicaansche kerk door
hem in Parije gesticht, noch in zijo
wanhopige pogingo om karkjes to
stichten, die toonden geen levensevt-
baarbeid te bebben, vond hij eemige
eer of gSlorie, of vrede voor zijn ziel.
Hij was dan ook;, gelijk men weet,
diep ougelukkig en on etwijfeld beeft
hij er dlkwijls esugedacht van zija
dwaalapoor terug to keeren.
Afear de wronw, metwpl ish leefde,


met die witte buizen en rocode da-, St. Eustatius 4 Maart 1912.
ken, rot~ee en ravijneu, is een be-
tooverend gezicht. M~en moet er voor op de B~oven-
Saba met, recht heeft Curagao af wvindsche eilanden geleerd bebben om
guest op U. Curagao was de visite to begrijpen, wat een belangrijk iet~s
van ,,M~oltke" niet waardig., wel Sa- het Is, zoo'n binuenkomien van de
ba, al wais het dan ook op een af. ,,D~readnought Curaq ioenanry~ zit-
standje. ten te hunkered naar de mail, die een
I~a erendr dorteo diselseinde komt m~aken ann dat weke-
Dat r oderdooreo diselslijksche isolement vani honae f-
schuilen, dus op bet rozenland Sa- miles. Hollanderevan geboortestasan
ba geva~ren bestaan, onderrond eeni met ongeduld te wachten naar de
gen tijd geloden een man op one reeds lang over de post vermelde
eilandje. aftend~ing per Ki. W. 1. Mailbooten
1 Op een go~eden Zalterdagavood van surprises8; uitgeplunlderde pro-
naair huis terugzkeerendl langs het vialekasten staan to gapen naar ~e
bergpad, vroolijk hij de gedachte beatelde kisten met diversen; eslou*
zijn wekelijksch work afgredaan to wvers staan met opg~er'urile gezich-
hebben, nogr vroolijker door den ste- Iten het nadlercndl zerischip at te
vigen borrel~, dies hij, gedrooken had, wachten; want het brengt weer senig~e
raakte hij van den bergrand of en Ishilhqg~s aan l oor moeder de vrouw.
rolde als een afgebrokkeld stak steen B et is dus eveneens te begrrijpen,
in de vallei. G;elubkkg echter bekwam wat een gremompel en onterredei-
hij geen letsel. Hier, waar een dronk- heid bij een langrer mitblijven, dan
aard In gteen slot kan loopen, is men verwachtte.
dus een ander middel om ont~nuch- Het ig~t geenszins in mijue bedoe-
terd te w~ordlen. H1 j eronderstellen lingi mi) aan te sluiten byj den cor-
ten minute dat; hij door dit avon- respondent van A~ruba en eenige ver-
tuartje weer nuchter wterdl. wijten te gaan neersichrijvc ln taege
,,PaB lnamai en het kaunal" is ingezagvoerder en bemourring vaTn hot
aller moode en wekt de: getestdrift, schip. Z~elf heb ik; meermnalen per
energie en activ-iteit op van alle mo- Dreadno~0ught giereiad, o~n kran uset
gend~tocheden, die hier in de buurt ko. aniders dan mijn hqoogate tevreden-
loishebben. ledfereeni voelt dat beid uiten over mipn wedlervaren-
dit een wereldfeit w~orden gant, en NVooit heb ik lets gemerkt van dat
stelt er belaug in. ,.flegmatiek Engeleche' in deo ka-
(oak hier is mien enthiusiast o pitein. ~Steeds ben ik opdmijn reizen
over on spreekt men over hlet ver perDraouh me grtse
blijdend nieuws, dat buur Sit. Tho- hartelijk held behandeld eosteede von-
mas .00.00 dolar s tegeeadden mijo weuschlen cen d~erei wi ig
on~ zich.00 te prareee ioo dne ope-e gehou~r. ,e opmerkingen, die mij vy a
nt ing vanho kana~al.re hnrd oe et hart mooten zsin dus geenszlins
klachteu overdedrcivn e
1)e D)eensc:he regreerio ganbt dbe bs sch~ip, maar wrillen miets meer be-
van St. Thomas g~e eel iuric ten duiden dan eenigre overwe~gingen in
voor bet groote sebeepva Hrtver keer, bet belang van het verk eer tusseben
hoped dat het nieuwe kianaurl ook Curagao en de Bovenwindsche el-
haar profit sebenke. larnden, en tusschen de bovenwindeehe,
Steigers, vuurtorens etc, sullen er eilanden onderling- ..
sangelegd on opgesteld worden om Zou bet Diet mogelij k ziju een
het de hpjen gemakkelijk to maken vasteo dag van uittaart vau Cu-
en voor de veiligheid te z~orgen. rncgao vast to stellen en een vast
Het volk van Saba, altijd gewoon vaarplan op to maken, zoodat een-
in den vreemde werk to zoeken, bij ieder precies wveet, welke ellanden
gebrek aan verdiensten hier, heft der Bovenwindsche het eerst en het
goede verwachtinaenn rvan, op laatst worden aangtedaan. Zulks zou
dait eiland de dollar to gaan ma. het volgende onset athare voordeel
ken, in plaarts van In Amerika of hebben voor hier.
op Bermuda, wat voor ben immer Dat men den dag van aankomet
kostbaar en ougeriefelijk blijit, door zoo ougeveer kanl becadleren, en
het dure leven diaar, en de onmoge. dat men met 't oog op een voor-
lijkbeid tueschenbeiden eens this te genomen bezoek aan een der ei
komen, laden ten minste g~eeni tweemaal
zijn leven behoeft te wagen. Wel be-
IEco enkel woord nog over een staat er een gereg~eld verkeer tus*
hoogst gewichtige zaak : do wijze scheni Siot Mlartin, Saba en LSint
\vasrop d~e oniderlingre verbinding Eustatius, doch juiet met het oog
onxer l~ovenwin Inche Feilanden on via on~ dat verkeer aprak ik van
St. K~itts, die met~ Europmen Amerika ,,zijn leven wagen". Ter staving de-
wordt onderhouden. zer nogaRl boute beweringr diene liet
Die dienet wordt waargenomen volgen ea. In een tijdpierk van nog
door eene z g*. mailboot, die iederen geen twee maanden, is dat z. g. ge
Woeuedagnacht van St. Martin ver. regeld verkeer per mailboot miet
trekt, on over Saba en St. Eusta minder darn twee maal gestrend ge-
tius 's Zaterdagemorgens to St. wveest. Een kieer bra~cht de matilboot
Kiitte aan te komlen.. Met hlaar gaan het self Diet tot Saba. Men mnoest
de passagiers van het eene eiland naor St. Martin terugkeeren on met
oaar bet audere, worden de gevan- alle macht pompen om de lek.gSe-
genen zoo coodigr naar kan- worden schuit nog te redden. Dank
touge~recht getransp~orteerd, reizen de goede zorgion van den giezagfheb-
de ambtenaren, indien voor dienst ber van St. Martin, word er ten
opger~oopen eni last not least, gaano tinste nog een ander schip uitte-
de mailen naar Aimerika en, Europa, eonden om de masil van St. Martin,
en komen vandaar. Saba en St. ~ust~atiuskte bre gern,
Is diit dus een dienst dio vertrou nd ~i y e r-
Wen mo R~albo~r~?O t ~wifeld O tweeden keer in die twet-e m1aauder
waarborgen?) ag ij p e bracht de muailboot hlet juiet tot
eerate plaats en hoofdzakelijk voor Sb ne rder Te kn
de menechen evenis, die er mee op het escinamt esakeot
spel steaD, maar ooke met het oof now dcieneud to mast Hen keerd~e den
op de kostbare brieveomails, die volm denden da o nat eti eend bulmas
onar het Vasteland gaan en vooral ..gne afn e enhlme
kvoorzien te sy~n naarr St. Mlartin1
die o vandaan men.weer terug. De kapitain durfde bet
Hoeveel bondecrden dollars worden warempel niet meer asn zijn route
er mee op Saba vooral on de an- te voleindigen.. Wa~arom er toen op
de~re teilandea gebracht, die voor ve- Saha niet gezorgd is om de mai ,
len bdet diogelieksch brodt zijo! die soms zoo van gewicht kan zijo,
dEn isdie dienst goedwordt ze on verdler to brengen per andere gele.
deroudn oorvelig boten? enheidl, magz, Joost wetcn. Niet om- '
~ouder to sprekten over ong~eluk- a rge eeehi o eo
ken die er enke~le jaren golePdon met dlen worden, daaer er de Dreadnrought
dfe mrailboaict gebturd zips1. wvije ik en een flinke allesains seewaardige
op de feiten die binnen 44ine muaand Isloop ,de Ethel" daar voor anker
poa~ts hadden. lagen t dobbheren. Pasrisagiers kou
1)at 10. bij eene sleebts booae den natuurliik ook niet verder en l
zee de mailb~oot zoo lek sloe, dat het eiland St. Eustatius kon maar i
rtdured Ft'zitten w~achten wonder to weteD Wat
allen duetka iine en zijo t ee jooT er gaanide Was. r
gens het schip in de haven van St. Mlet het oog op zulke toeestnden I
J1 t'o k nde brengen. tou het voior passagiers van baet


grootate gewicht ziju) wanneer de
Dat 20. dese week een andere mail Dranuh e at ot il,
boothij alm eer ar mst vr- n voor het algemean welzijo van i
loor, die een wfeinig bovenr bet tdek onschatb~aar out sijn, wn~lnoer er
was afgebroken, zoocdat ze de bsai ,,at betere contriile bestoodl op een '
van Saba binrnenk wam gedreven mail boot, we~araan de mail, van 1
dooreen; klein lapje zeil, vaste~emaakt zoo groot gewvicht, maar mnoet blij- c
aan het uitatekende stompje masit ven taeevert~roufd.
en de vlag met rein : ,.in nood
Is dat een waarborg voor menschen- *, r
evens en maile" ? n nanan unn an id Gint Bsai.
M~ij dunkt, wvaar experts en des- 0 a;D1UUIUJC 0,
kundigen wforden bevolon, on de VROG
groote steamers .te ondersoekenl en VEVa 1
b~uo zeewaardigheid vast to stellen,
is dit oak hoognoodig in onze klei U~p betu plukken volgt bet drogen r
ne scheepvaart. want cok hier staan in zon en wind. Dit geschiedt door F
muenschenlevens up bet spel en is het zaadkatoen noermate bet in- d
wellvaart en handel er mee gemoeid. komt~, ult te spreiden op een dock (
E~en 17askzaam oogje van de Over- ter grootte van een beddelaken en
beden kan voel er toe bijdragfen, het herbaaldelijk to keeren. Bij mot (
dat we onze lev'ens en goederen kun- regens kan het dan gemaekkelijk on-
nen toevertrouwen san deugdelijke der dak grebracht wooden. :
Ichopes on ervaren gozagvoerdere. Up mac~sa yoydt daarna ale bet i


Wanoeer ver of van de wereld,
ver at van de bieschaving beteekent~,
dan zijn wjhier now# in den oer-
toestanrd. G~eheel frels'oleerd ra li lui-
zenaars, bijua niet meer moedelevend
Imet onze medeburger in de kolonie.
langizsmerhalnd afKoelend en ouiver
schilligr word end voor waLt er in de
wvereld geschiedlt. O dat isolement!
Da t is de grootate! kwvellingf voor
den Dieuwrelio~g hier op onze goede
oude rots, een schrikbeeld dat hem
daf en nacht vervolgt
liefr pelij k is het, dat bet hart
pope t, wanocer roudomme de rots
1van aile heuveltoppen,unit alleravij'
nen bet ,Aboy aboy, the Dread-
nought" wordt uitgejubeld. Klein
en groot, alles loopt uit om onzen
/statigen schoeaer, onze vreugdle en
onze room, de basi te zien bincen.
jzeilen. En werkelijk~ ziju blonenval.
len is mool, maar vooral, vervult
Ui met vreugde, bij de gedachte, dat
hij 't nieuws vau ICuraqao meebrengt.
O Dreadnought i wat is er een
emet geworpenop wngoe
neam, ala zouden eeavores
oen boffelijke, selfs oneorrecte en
uredelijke ka iteins zi'u
Gelukkigr is die beschuldi o' e-
jlgens raf door de waalr ei ~e-
boord nit deo mond vanl den kapl.
tein ze f.
rnot ba 8 heot vaardi e autt od" '
hij getrooste zich cen reisje van een
week naar de Boveuwinden, en hij
sal tot de conclusie komen, dat in
de bebandeliag~, door kapitein. stuur.
liedeu. tot den licht-matroos toe, niets
anders is dan hoffelijkbeid, attentie
voorkomendbeid, correctheid, redelijk.
heid etc. etc. en misechienl zal hi
moeteno toegfeven, dat hij gSeen spij
heeft van zijn zeez~iekte (!) nadat bij
ondervonden heeft~, hoe de 'oehanode.
ling aan board is.
Mlissehien mogen de ant~woordeo
van de bemanninar, wat kortaf we.
zen, doch bet ,,All right"' van deze
mensqchen, drukt dikw~ijis .meer har-
telijkbeid on attentie uit, daD ellen-
lange betoogi ngen vol gemuaa te
dienstwalligheid. Eni dat voora~l van
mienschen, die in de Amigne zoo
juist geq~ualifice~erd worden.
In de,,Amigoe" las ik, dat verleden
maaud een prachtige excurseletea-
mer onze zee~in heeft doorkruist, orn
de schoonbeden van de West-Indiio
aan de geldmannen van Amerika te
laten zien.
Bij bet lezen hiervan, dacht ik;
zouden wij dat luxeschip ook gezien
hebben ? W~ant begin der m~aad Fe.
bruari, aanschouwfden wvij van ult
onze +: 1800 voet huge Wind-
wardeide, diep in de zee, viak6 on-
der de kust, een stoomboot, die mij
deed berioneren san de,,New-York",
die verleden jaar tweemaal de ha
veD Van C~urag~ao bezocht.
Als de Antwferpsche Jan over ous
eiland was komen vliegen met zijn
aigo, madden er miet mneer menachen
ultgeloo.pen en op de daken en rot-
sen geklommen om vanl dit schooner
schouweapel te genieten.
Het was inderdaand motri. 1)at zoo
klain lijkend scheepje, dat- de shte.
tin -en bebben merest vnn een reu.
zen liner.
lemand, die in Baba vertoevend, '
vervuld wvord t met de idaeeiu zijoer
jeug~d, en in alles de bouwd~roo ziet,
wraarmede hij ee~nH sp~eelde, zou zell
mnisechien op dat oogeablik herin.
nerd hebben, de teil met water, w~aar.
in bij zijn stoombootje liet rouddrij.
ven, dat bij van oom of tante go
kregen heeft.
Heel statig voer ze uiterst lang-i
xaam op. Mfen kreeg den indruk dat
een groot aantal schoonbeidegevoe.
lere bezig wa~ren one prachtelland -
door iftmand ,.een stuk wereldver.
sierin "genoemd-- to bewtonderen. En
met recht. Die stad daarboven op (
de rots, die door de wolken als r
door een ktoepel overwelfd wordt, s

/A UDDHay cosas que por los peligros que presen-
tan merecen mas cuidado del que generalmente
se les dd. Una de 611as es el hacer tomar alcohol
drlas eniaturas.
Exgtratio parece decir que haya quien de
alcohol i una criatura, pero sucede muchas veces
que uno mismo es engailado por los anuncios
de clertas preparaciones qlue con nombres de
"'T~nicos," "Extractos," "Vinos" y otros se les
atribuyen efectos medicinales, y qlue en realidad
s61o son perjudiciales, mis atin para las criaturas
pOr las fuertes closis de alcohol que contienen.
Para los niflos no hay nada mejor que la


EMULSION DE SCOTT

qune ablo continue el verdadero aceite de higado
de bacalao con los hipofosfitos, combinados clenti-
ficamente sin utsar pasilo una solar gotr cle
alco~lol 6 substancia nociva alguna.
Para el Requitismo, Linfatismo, Catarro, Tos,
Anemia y como t~nico y reconstituyente enr*~
gico, no hay nad que supere bl

E~MULbSIlON DE SCOTT"En miconcepto laEmakri6nde Sott**sem
Spreparaciin de efectos reconstitnlentes bion
manifiestos y muy ntil para cambatir el linfatismo
y la escrbfulas ass come tambi~n In considero
desprovista de los inconvenientes may pel'grosos
que tionen las preparacioesr alco6ladcas que con
el mismo fin so anuncian."~ DR. JUAN RO.
DRIGUEZ, Director Sanitario del Estade de
Msrsco, T.Inca, Mixico.


----_- - -


worden genomen, kwasm in 1839 eene
niu~epb j dr k ksttand dsle B jla e Ji);
alechts de grondeigenaar, die privilegie had
om vee to laten w~elden of losloopenl op pu-
blieke gronden en w~egen, gebrulkt mochten
maken dier wveldegronden, doch sMechts voor
zoodanig ves alR wraartoo bem dat pri-
vilegie van Koraal houlden of grazen langs
de publieke gronden of wegen gerechltigd
maakte. Teens werd vastgesteld, dat de
20l 0a beeln ntueschen x "ts aff r
paling regelde eenigszina de rechten der
drivllleglehouders onderlingS en voorkwvam
d ast die de een some van dlen ander
Ve 'ook deA nacult gold agemleene we d
Iteten om ten kosto zijuer buren better
profljt te kunnen trekken van de weide
grouden.
Ioph de ePdl nrn overs attend Ihun rech t
gie vrijgelateune, die sichl op do w~elde
grouden hidden gevestigdl [de Commissie
woet; niet of die vestiging condePr danl wel
met ooglulkende toestenlming dler plan-
ters is giebled), dart van den mais door
mi to nonera opndeosavanen ae lantr h t
op, het veld most blijven Htaan om als .
voedeel te strekken voor bet vee vant den
planter. Aan dezan toestatnd b~racht ech-
ter de publicatte vann 24 F~ebr~uarj t1840
[z~ie Blijlage La. B ) een elude.
oan hpt o I n r I~h dere pni ter
Later van de opwoners der Havanen, die
lanRzatme~rhandl ook vee gingenur handlen,
veel last. Zif b~eklasgfden alch b~i l et Cuou.
venniemnta enl vie n8 Het on Tl~rr
sockr instellen naar het rechrt der planters
op die savarnen. Daartue werden de plan-
tare ultgenoodigdl de btewijzen, waar~uit zi)
hun recht op die savanen put ten, ter G ou-
deemem dt e dae roelt ke hleapsorer~n Beiji
lage La. K.]
Det rechten de~r plantages~ op, de weide
gronden werdie n ut de ingpediende stni-
ken opgenomen en daarvasn een behoor-
rik atKe eoep mnaaglt ded tartergoet u.
nialen Rand w~erd underworp~en. ZIle Bij.
lage La. L.). D~aarmede geschiedde de de-
finitieve erkenning door het Gouvernemlent
van het w~elderecht dler plantages op de
publicke gronden, terwiji de vrees voor
eene storing In de oitoe~eifedu van dat
Ieclt bi) de planters g~eheel verdtw~enenDe
strm, m isie rl itsde afs Tr Hoogeldelge
ger, die In het archief is govoudlen, als
BtIlag~e La. L. aan to bleden.


----


Welkom!

Met de Lesgaspi is bedenmorg~en hier
aang~ekomen de Zeereerw. Pater J.
rJOCHEMs, Dominikaan van de Bel-
gieche Provincie. De aeereerw. Pa-
ter is een breeder van de Eerw.I
2;ueter D)ELPHINE, verpleegater in het
St. Elizabetbagasthuis albier. Broer
en muster hadden elkander in geen
34 jaren gemlen.
De Pater kout van Chili, waar
de Belgische D~ominikanen een missie
hebben en vert~rekt via New Yo~k
naar Nederltand.
Wij wenseben Pater JOCHEMs en
Br. D)ELPHINE geluk met dit blijde
wederzien.
J. Appel.
Nu de Comnmandant der Brigade
Mar~chausaees van verschillende kan-
ten bewijzen van ym pa thie on tVangft,
willen ook wij niet achterblijven en
Ihier openli k verklarea, dat wij zeer
groote so ting bebben voor den
man, die Zic~h door nanwgezet~te
pliebtebetrachting en onverdrotes
dienetijver beeft op ewerkt tot de
hoogete positie, wel e voor hem be.
reikbaar wae.
Wij hopen, dat Commandant
APPEL DOg lang zijo algemeen 200
hoog gewaardeerde dlienaten aan
onze Kolonie mag blijven bews zen
Htet politietoezicht kan or 1 chlts
door winanea :
Thiplom~attelse Nota.
IBet gerelechap dat een officieelen
reis maaikt anugs de Latijna1ch-Ame-
rikaFansche R eublieken is sau~e
steld als vol3saeae.
Mr. Pa. C. KNox en Mevrout.
Mr. Hvan KNox en Mlevrou\v
Mr, KNox Ju. en M uw
Mr. W. T. S. D)OYLE (Sjous-cher
der Latijnsche Amerikaansche Sectie)
Kapitein CLAYTO(N, Militaire-adju.
dant. Luitenant STIcar, IMarine-adju.
dant. Mr. C. LEBLI COOMUB, Secre-
taris.


Alamnede 5 correeponidenten van
Verachillende Nienwshladea.
'otaal 15 perseoneo.
(let gezelscbap sal 28 Maart te
ILa Guaira annk'omen en 81 Maart
weder vertrekken, too er geen wij
eiging in het releplan word Rt aage-
braecht,
~2Uinereat
Postspearrbank.
Bet is een seer droge tijd, maar
aneoechen die sich toe willeD leggeD
dP bet hoedeavlechten behoeveD
b kmtm lnog geen armoede en ge-
Erek e ljden.
En bewija hiervoor meenen wi)
Ne oaloen zion in, bet feit, dat in
doe m or en Decemnber vele beleen,
in goederen wferden ingelost,terwiji
gen andele jaren voor de Kieretda.
neor eewie jar ifast gobederen
1IB~ de ~lee~aak prgrien ge~bracht.


Ond Koper. lets vaster. De prija
is 75 M de 100 K~ilo vroor geel en
113 M. voor rood.
In het algemeen wenschen wij de
arandacht te vestigen op datgene
wat bij Dividivi gezegfd bebben aaln.
gaande de kou en de vrorst, de bin.
dernis welke het verkeer to water
daarvau ondervindt en de hoogere
onkoaten deardoor veroorzaskt. De
.bandel in het algemeen beeft daaron-
der geleden.
Voegen wij hier nog san toe, dat
ook vruchten in consignatie van den
Heer CILIMACO VARoas te Londen
voor onze rekening kunnen verzon-
den worden, zonder dat exctra-com.
missieloon herekend sal worden.


Markthericht
van den
Ouratcatschen H~andelsbond.
Yan 15 Maart 1912.
AARDNOTEN (Pludas) per KG;......... 0.22
ZOUT per vat van 130 K.G......... f 0.80
DIVIDIVI per K,G3.......... --......... ,, 0.05%
ORANJESCHILLEN per KGf.1stkw. ,, 0.70
HUIDENd.e per K.G....2e kw...... ", 06
GIEITENVEpLLEN pn K.G... ......,. 1.20
W~OL per K.G...........................,.. ,, 0.12
SCHAPENVELLEN per stuk........ ,,' 0.50
BEENDEREN per K.G;.................. ,, 0.02
RE IOU -,AD p~ebt K........... ,, 0.05
Kwaliteit No, 1............per dozlju ,, 4.624
,, 1 (gebleekt),, ,, ,, 4,75
,, ,, 2 ,, ,,........ ,, 5.50
r, Il 1, ,......... 9,59
,, 4 ,, ,, ... 6,'
,, ,, a OL ),1 -
., .. 8,, a --- .. ,,11.25
,, ,, 7 ,125 9
,, ,, to ,, (oLA) ,,15.-
,, ,, 11 ,, ,. ....... ,,13.50
,, ,, 12 ,,,, (OLA) ,,16-

15 ,, ,', '....... ,,`1a.-
STit't')QHEDEN (latai) :
.KwaiLkeit IC per dosign ... -

KLEINE STROOHOEjjEN (i lapal
in kwal. overeenkomende met kwal. No.1
Ivau ougeveer 25 cM. van kruin at tot rald
van ong~ereer 30 oM. van krdinto en~d
per dos. 25.-


Eu nu weer na de feesten werd gedu-
rende de maand Januari f 8.820.45
op de Pos tspaarban k vast ge-
zet. Teruggehaald werd er f 6.113.79
Zoodat ruim f 2.700 meer word ge-
speard dan uithetaald.
Aanslag.
De Consul van ItaliiB de H~eer i.
DA COSTA (;OMEZ heeft g~isteren tele.
grafisch een officieel bericht out,
VRngen, dat er een aanslag was ge.
plee d op H.H. M.M. de KoningS en
de Koningin, echter wonder dat sij
gaetroffen worden.

Gorlog?

Ma~rokko drei t oorzask te wor.
den van een grooten internationa-
len oorlogf. De toestand tussehen
Frankrijk en Spanje is zeer gespan-
cen. E~ngeland st~eunt Spaaje.
lioloniale Rand.
Die beereD MORDY S. L. MADURO,
PH. F. DE I ASETH MijLLER en ED.

S.n K 1 inaljnbenoemdd tot led~eu

De heer M. C. HENVRIQUEz, is be-
noemd tot lid van den Rand van
Bestuur.
Wij wenschen HTEA. van barte ge.
luk met hunne bcooeming.
***
Woenedagavond werd het Ont-
werp, betreffende de to elati ng tot
het onderwij zers-examen, voor d at
do wettelijke leeftijd is bereikt, zon-
der discussie door den Rand aan-
genomen, Daarea vereenigden zich
de leden in de Afdeelingen.
Hr. Ms. Utrecht,
is van Bonaire naar Porto Rico
gestoomd, al waar one oorlogaschip
+ 10 dagen zou vertoeven. O 1
M\a art a. s. vertrek thet van der
om hier 23 Malart weer biinen to
Valley.
Melpomlene.
D~e Heer Jscou JE8URUN, CODBu)
van Groot-Brettannie heeft telegra.
aic bericht eo tvangen, daan 28

kruiser Melpomene onze haven sal
bezoeken.
Drandlooze*
De chef van bet seinstation, de srer.
geant N. Su~rr, is deer dagen met
de D~readnought naar Araba ver-
trokken ter inspectie van het appa.
rast op Aruba, waaraan eenig de-
feet schijot te zijn.
Zware wind.
Een parmke gled n zte t .
glen het breek water in de haven
van New York 22 schepen vast,
terwijl 6 zeelichters onderate boven
la en.
De reusachtige reclameborden
boven op de skyscrapers liepeng~root
gevaar; verechillende kwamen er naar
omisag Diet zonder groot gevaar
voor de nderwonenden, of devoor-
bij angers in de streat. Do wind
Iiad de ongehoorde enelbeid van
95-M siji.
D~roogte
ID Vereehillende naburige republie-
ken heeracht een even g~roote droog-
te ale hier op Curagao. Zeer veel
suikerrietvelden etaan verbrand. ~r
la over bet algemeen een zeer kleine
ooget san sucker. In Demerara
moesten zeer vele fabrieken ges!oten
worden wegeus gebrek aan suiker.
~riet.
Dankbetulging.
lu dank ontvangen een reclame
plaat en brochure over de olympi-
sche spelen, welke9 dit jaar te
Stockholm wforden g~ehouden.
Red .,D."
De INeto Y~ork Herald van 18 Febr
I. verme dt 0. a. ( at de Red ,1
line, 5 etoombooten omvattend, te
Filadelfla of Wilmington giebouwd, i
de opvblgster le van een zeilvaart
maatsc appij opgericht in 1828. De
stoomn~aart bestaat nu reeds 30
jaren. De Firma telt wonder haar


compa none een kleinzoon van een
der at hbters.
Een der Heeren van BLlss DALLETT T
& Co verbaalt als volgt.
,,Het; is reeds mee~r dan 80 jaar
geleden, dat de Gebrs. DALLET V&D
Filadelfia met H. L. BouvroN & Co,
als Agenten van Venezuela de on-
derneming begonnon.
In de allereerste dagen huurden sij
kleine zeilechepen voor hun eigen
vrachten van Venezuela naar New-
YOrk en vice verse, alsmede voor
808070 Vracht~en die werden aange-
bodPD. Toen men meende dat een
etoomverbinding winstg~evend son
kunnen zijo, begon men met stoom-
booten to hureo, en to~e4 men het
systeem to pakken had, bouwden
men self eigeo booten. De Ameri.
kiaanschie rege~ering toonde eich ge-
nei d om voor bet vervoer der mail
to betolen en soo wordon onste boo


ten ingericht volgens de elechen,
gesteld door de regeering. De boo-
ten behooren tot de marine-reserve
en kunsen in oorlogetijd opg~evor-
derd worden tot actieven dienst.
Gedurende den spaansch-A~merikaan-
schen OOrlog elschte het Dieparte
ment van MIariae ODze Btoomboot
Venezu~ela op en doopte het schip,
Panther. Als zoodanig deed het m~t
bet; Amerik~aansch eskader een reis
on de wereld.
Ofechoon de vaart op Puerto
IRico en Venezuela zeer good is, zou.
den wij toch onze vaart miet met
Wvinst kunnen volbouden, als de
Staat ous niet volgene het postcon-
tract subsidieerde."


Hamburg-Marktheri chten,
van het Succursaal der firma
LSE1NIOR & MULLER, \. DEITELZZWEIG,

Al09; De mar t blij t Iam. De
koophieden blijven weigeren voor de
100 Kilo 70 M1. te betalen, welk e

sce e. vi gr gdenanhul'ureqi rin
op het feit, dat 70 M3. de hooge
prijs is. vastgesteld voor aloe~ van
lie Kasp, steeds als de beste be.
schouwd. Even wel zullen wij, met
het oog op den g~eringen ooget, die
ditmaal verwacht wordt, toch
den prijs niet lager stellen en ten
elottevr a n beat p rzt wirun @aas

lielpen en, voor zoover bet vasn ben
afhangft vasthouden san den zelf-
den pri s
Caret. Markt vasthoudend en goe'
de navraag;. De Erijzen staan geno-
t~eerd 24 11 32% i bet %l Kilo.
Davidivi. Markt eeer laarg; groo-
tendeels te wijten san den belang.
rijken toevoer van dividivi in Ja-
nuari, 1150 ton bedragend, waar
van '700, door zeilechepen aange-
voerd, op den voorhand reeds ver.
koebt waren. De winterkou heeft
mode invioed op de drukking in za.
ken. Daar de river en de kanalen
VOII] zijaZteD, vreezen de handelarren
voor boogere onkoeten, nu het ver-
ver niet meer per schip geschieden

Intueschen hebben wij toch eas age
kleine koopen kunnen sluiten voor
betrekkelijk goede prijeen, sooals
wij bereide man onze vrienden be-
richtten, maar de market voor di-
vidivi is en blifft elecht, en er is
weinig uitzicbt op verbetering. De
prijzen staan genoteerd als volgt:


Raltten en Muizen.


P. L. GORSIRA i8 WegeDe parties
liere sangelegenheden reertien dagen
verlof verleead.
Aan den wFd. ambtenaar van poli-
tie op Aruba, Hi. E. LAMIPE i8 tOt
berat~el .au grezondbeid, 14 dagen
verlof verleeod.
De tijd. kiommies 2de klasse der
h~elastingen A. L. PIETE~RSZ is difi-
nitief als zoodanig benoemd en tot
t~ijd. kommies 2de klasse der belas-
tingen alhier, zijn op de proe~f san-
gesteld JOHaN; VAN I\EETEREN en
ENHIQUE Romas,.
Aan den kommies late klasee der
belastingen op St. Eustatius T. G.
tIEYLIGER, tilaDs met VeTIof te BO8.
too, is tot verder herstel van ge-
zondheid, eene laatste verlofsverleni-
ging van zes maande overleetd.
De met ingaug van 10. April eer.
vol outslagen gouvts. geneeskundi.
ge J. L\ORGAN GrRIFFITH is, met in.
gaug van dien datum tijdelijk be.
last met den geneeskundigen dienst
op St. Eust~atius.
Het door den G~ezaghebber van
Bonaire aan dlen assistent-o zichter
bij den vuurtoren te Boca plooki
ri. VAN MIEEL tot herstel van gezond-
heid verleend verlof van twee wfeken;
zoomede de door voornoemden Ge.
zag~hebber g~edane tijdelijke sanwfij-
zing van W~. MUGLLER eD J. 51. DE
P IaLM tot respectievelijk opzich ter
en assistent-opzichter bij den vuur-
toren aldaar, sijo door den Gtou-
verneur goedgekeurd.
De door den Gezaghebber van Bo-
naire aan den veldwa~chter AIDRIA
scs 11ARTINUs verleeode verlofsver-
lenging van 14 dagfe3 is door den
Gouverneur goedgekeurd.

D~e gioederen van Ferrer.

Ter aanvulling van het bericht
in een vorig nummer, betreffende de
teruggave van de gSoederen van Fer.
rer, laten wrij hier bet volledige fla.
vas-telegrram volgen, waaruit duide-
lijk blijkt, dat de in DOeslagoemiog
van de goederen van Ferrer niet is
opgeheven, wfijl hij onschuldig zou
zija beyonden, zooals in liberal ble.
den bewfeerd wordt. Havas is dan
gentachtig~d bet volgende mee te dee-
len: De uiteproak van den hoogeren
krijgserad, dat de inbeslagneming
der goederen van Ferrer wvordt in-
~etrokken, is niet gebAseerd op de
hy these, dat Ferrer niet de hoofd-
leider wtas van den opetand in Bar.
Llelona en dat hij bijgevolg onschul-
dig son ziin veroordeeld, maar wel
op ground van de interpretatie van
het vonnia en de artikelen van den
krijgfswet, en bet g~ewone wetboek
van strafrecht, b~etreffende de civiele
verantwoordelijkb eid van de hoofd-
leiders van een rebellie voor ver-
grijpen tegen het burgferlijk recht
bij een opstand geplee~gd.


Gedurende de laatste 8 da~gen
wrerden in het fiscalaat aangebracht
en doo~r middelvan petroleum ver-
delfd
92 ratten
38 muizen.

Offcieele berichten.

Aau den Klapitein bij de rustende
stedelijke schutterij alhier A. W'. STA-
TIf~s MIULLER, belast met; het secre-
tarieat van de commissie van in-
deeling: enz. het bijhoudea der stam-
boekien en bet verdere ~schrljfwerk,
is wegeos familican ngelegen heden eene
laatste! verlofeveorlen going voor den
tijd van zes maanden verleend.
Het door den Gezaghebber van
Bonaire aan den veldwauchter A. MAR-
TINes, t~ot beratel van gezondheid
verleend verlof van twee weken is
door deu Gouverneur goedgekeurd.
Elet door den Gezagfhebber van
Bonaire aan den~ opzichter bij den
yourtoren te Boca Spelonk, H. T.
JO~NKHaOUT, tot herstel van gezond-
held verleend verlof van aebt dagen
j s door den G-ouverneur goedgekeurd,
en aan hem is tot verder herself
van gezondheid eene maand verlofs-
verlenging verleend.
D~e beer ED, S. LANSBERo is be-
noemd tot archivanrs op Cura ao.
In de commissie tot voorberei UK
en leading van het volksfeest op den
verjaardag van H MC, de Koutngin
op 31 1 n sto ala. zjn 8 enoe d
orde genoemde heeren: A. C. HENr-
RIQUEz, J. J. KLAvERSTIJN, P. TH
S. KuwnFT D. Mt L. MBDUvao W.
VAN DER BOFF, C' N. CINKEL en
Bj E. vAN DER TTEEN ZEPPENFELDT
Bj GOouvernemente-beachikkiDg 18
bepaald, dat. .E
lo. het merk van goedk~euring, te
besigen bij den ijk en herijk in de-
ze k~olonie g~edurende het jaar 1912
zali zijn de letter ,,u"; eu
20. dat in bet jaar 1912 herijk
zal plaats hebban van maten, ge-
wichten en weegwerktui co.
1)e beer W. vAN DER ~OFF is op
zijo verzoek ontheven van het lid.
maatachap van de commissie, belast
met de voorbereiding en de leading
van het volksfeestodevrjn-
dag van H. ~M. de Okongn den ieJ n r
ziju plants is benoem'd de beer R.
S. DE LANNov.
D~e onderwijzer 3de klasse op St.
Martin N. G. W~. E. A. LABEGA is be-
noemd tot Secretaris van den Voog-
dijraad op dat eiland.
Ann den Grezaghebber van St. Masr-
tin N. Gr., A. J. C. Brouwer is om
gewichtige redenen veertien dagen
verlof verleend.
Aan den Gesaghebber van Saba,


7 9 M.

7 7X '
7%-- 8 M'

7Y,- 8 1.

7%--8 Mf.
64--7 M.
7- 71.80M


Curea o en Bonaire
eerate kwahlteit
Sabanilla
eerate k waliteit
Coro
Puerto-Cabello
.Maracaibo (seilsebip)
( stoomachip)
Rio Haeba (seilechip)
(stoomsebip)


V00R I)E IIUI8MOED

Wilt gij in uw huis ong~elukken voorkomen, zoo raden wij U aan
GEBRUIK[T ALTIJD


VAN
Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de lastatbe 37
jaar geen enkele ramp veroorzankt heeft. G~een gevaar voor
,ontploffing, geen rook, geen stank. Volkromen v 'ig
1 To koop bi) 0. WINKLEL EN Z~ONEN.


Halr-Ber~l~ie


eimcbenh va heoi gedoohdet de~e
reebbgd t sij een civiole actie m
to stdle tog~en de gorederen van
Ferrar ontranklelijk verkleard, wear-
door sij Voor die actle een beroep
kondeo doon op de competence reebt.
bank. Onder dese elechere beyond
sleh ook, naar het schijnt, de Comp.
des Tramways de Barcelone, die met
Be eiech kap~itaal worke.
Het grootaee gedeelte van de goe. d
deren van Ferrer is trouwene n
h96 buttenland. De wearde van de
in Spanje in beelaggenomen goede.
ren, is seer kliein, n.1. een 900 pe.
aeta'sr ann roerende goederen en
25.000 B 80.000 peeeta's san lan.
derijen ea worken door de moderne
school nltgegeven. No den verkoop
van dese goe~derenl, sal de( obrengst
verdeeld wrorden wonder debu r,
die door den opatand bn dliit teo bnarige Republiekes.ko dese rephabl k ht an t no -

seerrcerp 1e to d in rmeta de
factures infeveren is niet good meer
mogeij, Deetie nkae b .

Oot hefe teqe w dt $ekvorl dn
in nienw un tom gestoken. De sol*
daten wordea a~e n geregald be.
taald.
Aux Cayee, dat verledeo iaar reeds
soo swear geteisteh ~i dooar eSD
swaren brand, werd deer dagen op-
nei op braqlgt oor ereh n dre

srand mentden to Irje, Isaatordp
~~edi brue eog adatoeen seomo
een been bra en een ander een
pear ribben
Mdet de Carnavalateeeten hebben
de Byriare bet, moeten ontgeldea.
In tneechen echijnt het verbannin 8
deereet reeds to r~ordeo igsed
anar men .ons versekr~de, tot De'
member 1912. Irij, die Amerikaaeneeh
of Britech onderdaan sijo, behoeven
ook alet heet ga,n mar doeen
ring, of misechren wPel een modus
vivendi veonden to siju.
Metelebta z aotrgarlg agnat be
volk to kdrj ne, dear do ontherin.
gea in het oifnenland ,menigeen af-
eebrikkes on tot, epoedig heengean
dwringen.


~Buxxtenland..


EERSTE CONCERT
TE EVEN DOOR RETop Zaterdag, den 16den Maart 1912
des avonds to 8 uar in het gebonw


san de Oversilde, met welwillende
medewerking v. d. Heer A. J. ~PIJPER3.

PR O GRAMMII A.


HAVEN-NIEU WVS.

V AN 9 MA ArRT. 23 MA ART.

Seb~~utlp Kpiei Akmnt va IVeNLrtrek
Camraca IFort 19 Maar L GM~f AS' Maat *et
Aaracasio as M orris 16 N8 to ~ bo
.yaracai~bo ,, 21, 1 ,,rld~
Pbiladelphiia H Highborn 21 ,, ew-York 21 .. Ia G rar
Meid I A, Johns Maracalb .. be
Aferida 2 : 10 I La Gu ra 21l
Pr. I~il~em IV P C 7 d GraqR~ 5 ,, Ait m 6,
Pwns Arnaries P Koanwetnit 11 ,, ewr-Yorkt 12
Ptias trinewm YJ a Are~ieR T~ ,, Am~taterdm 117 ,, Wk- east
Pr. der Nededl. IJ C Metus 1M ,, Nw-York 5 ,, )Amslterdamr


C't~ta di Toririo~ A Poggl 7 Maart Colda 8 Maartr Genova
riknP Id 4 kagh~am. 18 PtoZooI bler
mler.
,I@gaspi A Cormense~ tor ,, cotme, Brelm
c, trgo ..N "ri':":" itpbo :; li un ( lEo rlom~blr84seaplnrs I;Aankomat. I an Is~oeaers. Vetr c w


i _
Advertentien.

Bekendmakng.

De verkoop van ZILVEREN,
GOUDT~EN en JUJWEEL;EN
VfOOR W~EPPEN, beleend ter
Spxsar- es Beleenbank' v~an .e.
September 1910 tim 28 Februa-
rt 1911, wonder Nor.98869 O
tjan No. r994 D, sal plaats
hebben. op Donderdag, den 288
Afaart a. a., en volgende Don.
d deangepebbenden worden ver-
socht den verkoop to vBoork
men, door de sanzuivering der
verechuldigde inte'resten.
Ouragao 6 Maart 191g
D~e Voorsitter.
A. JESIURUN*


BERROOND METP YEER DAN
50 Gouder; Me~dalles
EN aNDERE PRIZZEN.
G3EDS8TILEERD DOOR

JWil. $8war & Sons Ltd.; Perth
Leverancieze van het e
Hof, (vl w jlefoE~o aig
van K~oning GQeorge V.)
As*=to r**r ompe an~b
crs luggY.O A ~on


Drankerr s


ladgad e hoo pv 1 isan es"
redelijke geest aan beide zijden sal
beerechen, tenetndie een loop van
saken at te wenden, die een ernati-
ne iaitwerkang son Libben op den
6andel van hot land on do welvaart
van hiet volk*
De rede masks wonder andere meast.
regle ook gewag van het wets-
onwerp to nerng van Home
Role in Ierland.
Bij de vastetelling van bet adres
van antwoord kwsam lik debate. En
dearbij word op Pson -@rian van den
conservatieven leider Bonar Law door
minister Asquit~h ifet meer gezegd
aenpagande de Duitseb-Bagelec e ver.
houd~ingen. De minister wees er op,
hoe het wonder twijf~i een to betreu-
ren felt was, dat Hte tfraditioneele
geraoelene van vriendabbap en goee
enwil tueechen de twee landen
gedurende de leatste, weini e mass-
o~n ernatig overeshaiittdw waren.
Waar een atmoofeer van aebterdocht

be r in", aadin sarl wt2e

O e~~tP, wordondcn awijd on sijd
d nr segtmne zi e deo mnmDi so
Ba o br ka meit~~~ n m fsh

over g~edaebt hebb~ea, of aelfe toe-
berei~d len De benh etdo adonom wi'

aleniet miear dn een srsin el; oo
gingen van onze sche Mb.
De Engelsehe soowef asI de Danit
eche regeering is besield tset dea
opreebten wenseb een 'betejre ve
standhouding to doen geborea war
dan n inadddn lore va lesam t
hden ia se bezoeke vn eie En
welkrom son sija en de bereiking var
an Cy enchpeijCP doL d3n a
ne s~on to elk geval ~vroeg. of lasi
roor saken naar Berhiin syn geg~ant
in vBerband~ met de Londeneche uni
versateit-commissie en wii meenden
dat bet gd was, dat hij sijn be
soek son 6epoedigen en. voordeel sou
trekrken van de gelegenheld on to
vriendeehappelijke vertrouwelijke
Duter a ao tiek ve entfr~deorI j e
preonea. Dit beteekende een afwpij
tovan de gwone wijze van doeo,
do an beide sijden voelde men,
open enh ti gach~t n isselirnk e-
pnakedijker in eerate a anleg son
st n, dan bl] wat ik zou kunnen noe*
men diplomadieke onderhandelin ren'
wearaan de laatete hand l~egc la.
Die besprekibigen syn ge eel ver.
werkelijkb. Er bestfond algeheele vrs).
held van nitapreken en openhartblg-
beld in be geveb va o mtlegtog
betrokken g~ebte~d. et feit 8alleen a
van eenderehke wfisseling van in.
sichten wonder evermelde omatain.
digheden moes de achterdoebt doen
verdwijoea, wear dese ook met be.
trekking tot de vrees, dat een van
belde regeeringen sanvalaplanneo te-

k~nd bpndea koert Pr e s at pl a @

no nies in bijzooderheden treden,
doch ik mag zeggen, dat in den
loop van Ha ~dane a besoek op ol-
bedri glijke wi jze sann h'et licht is
gekomen, dat aan beide sljden de
opreebte on beeliate wenach beetant
on een betere verstandhondipg tas-
schen de landon te sobeppen, wonder
op eent ~erlel wijze de betrek kingen,
welke e k van one met andere mo.
gendheden verbinden, op to offeren
of to verswakkeD. Iie0~ 18iD dezen
goest, dat wij beidea op sor vuldige
wljsBEOiZ det prb"actiaEche mogeijik eid one


H. M. dte Koningin der Nederlanden

BEKCROOND


to Amsterdam

,, hu cae pen
Chi g


1863,

18~, en


Ouragao, Eerate Prija Eer~-
modtle 1904.


Cudra,9ao,


190
Waterkant


Otra-


endeG Ljenme ae560


epaPass igi erD ns ddelrehouden doorb 5c8 vrchHl.
HaF~e i ail Werlddele-


1. Openingemarach
2. Fantaisele p do opera
,,La Fille de Madaae
8. WAo uit deh eq etb
,,Ein ~Walsertr~aum"
van O. Straus.


nit to
voeven
dor
Orkest.


ioHSt tabsscen Errepa-Westle-Inde -YeazaelaC olombi

:Lija I. AaakRomat to Camges: vee Eu-
4** rop~elM e tueiechen haens, 40s
Vetrk Van Cara~Cao; near iPe-
~~,~~~essela 'I'r!8 iaiidad, Sgt.. Thomose
x Barore on Hambur~g den 2|8 dib
.Liju III. Aaa~k~osss t Curagao v~an ~8ra
a l5A wtlers ae 89. Ironmeb
.dtd I'b Curagaas anarP Vto
ear, den 15116
Lijn IV daoflpar~ta ta CarragaQ Wa.-~~
event. St. Thromas, dear l5|16 van
Vertral v'an Coragao near Vee.e
Rleta, Trinidad St. Thomas, Ra1.
-- vre on Hambanrg; 4)en 17 van dke
meand.
Pass~agiere-vervcear naar arll
plasteen, welke door boveage*
deacemde Lijoes worden ang*
Behalve de stoombooten van boveogenoemera li aen, does seashedd
ook andere Pa pQfe~~en~ derMagtpopj s ao sa i

De Paessagiere-sebepen der Hambarg-Amerika Lija sija tlle voon
zien van de noodige boepassingen voor de veiligheid on coeolort der
opparenden.
Prii der Passage nea~r Barre of Ramb~urg:
L. ea: $ 1; flI: Rise: $ BO-A. G.
Berver B40tn: 10fe alklayg op de been- en teragrels.
Voor verdere inlichtingen vervoege men sich tot

SEDWARDS, HENRIQUESZ Cj.,

bC9DeDto.


4. Potpourri van Speanache san,
~eiv.a jag doo de
5. Solo Fluit II Trovatoret" van
W. Poipp, voor to drag;en door
den ~Beer C. Bookalbn, piano-
~elfding van den beer aeobo

PAUZE.
6. Fantaisie op de o era ,,Carmen"
van Bnset, door bet Orkeet.
7. ,,Amada Mdadre y PatriESS', Io.
noloog: to hooden door den Beer
A. J. I'IJPaERS*


Met Engeleche parlement
is .eveneene met een troonrede geo
pend. De koning verrichtte de pleeb
tigheid self, aT was hij verkonder

mbe oi ste ehrm ondl

wlijse de oorlogatoestand anae a he
Italiia en Turkize nog beetaat. Mi~p
regeerlog egs a- komrog to
bereid om sieh, wanneer deartoe
een gonnse oeegrbeid gebodeo
wpords, blj e an ere mogendheden
san to a~idten tot hef dloen van
wrelke pogig tot bemiddeliog ook,
die tot, bellt~iindiagen van de vl)-
andelijkheden son kunone leiden.
De trnoorede maakt vervolg~ene
een soeepelllag op dea toestand in
PersiZ3, on dan words de hoop nit-
geoproken, dat de in Chies beeeaan-
ae icrisis een bevredigende eqploseing
sal vinden. In overeenatemming met
de meenton van het Chineeeche volk
blijft de hqeCce re~geering bij hear
strenge pol tiek van miet tueselien
bolde to kromen, hoewel sij noods*
re~lijke ma regrelen heeft; getroffen
om het b Poen de epndommen
gnmgie~ eahrgd mededeeml g t
unonen doen van de op de jongste
bije kometf in den Haag tot stand
kolmen overeenkromat met betrek'
de~i labtotmr li vr snte ver o
vende: mitddeleo. Eco afaebrift van
de overeeiko~dres van 28 Januari
sal bij~ het parle~ment wordiso inge-
deD rede masks ook g~ewag van hot
dii Dit ad ke are inte~re dk be
geleverd van tronwen eerbied blj de
vorarten on het volk. De ploteeling
olIefo aige van tew j
b 'en de isouvereinen diep
Ik ael mobenc besorgdheid
- vervoid de.Io ko dan de
magesqkhad pan gemewhen ~be


8. Potpourri ui$ da o e.
rette,,D~ie Luati e Wipt.
we" van Fr..Le ar.
9.L K ,-in Mae Ird


door
het
Orkes'


T eangskaarten sijn verkrij bear
begeo f 1.-- bij de Hleeren R. Booksid.
JoN, M. B. DAAL,' J. P. E. GORaritA Bhl
B. PALY.
ateeds om de Gacao-Poeder van

*. FI'8HckeIH $0 C
dese verdient alle anabeveling door
Bjoe bwe aig en meerk eurige ea sk.
Verkrijgbaar in de voorrreamate
wiakels. *
18 5


o, ,
itRo Ha
He:"%0

ane


cadfH
MOarnestb:~o

Arab

'Marpostb~
Vta~i d o


Marart
,,

,,
I,,
,,


B~letra B


mtrda Ct a


1,,


,,


a~Cr~ s R

D ardnougttBlkctra R
Chtdrde V


Fil010gf3])MSCll0 1tichting.

Souablette et Fils'
HO PPHOTOGDRAE N
VAN
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs