Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00090
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 9, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00090
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

rDit Blad verachijnt elken Zaterdagr. Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementsprije voor Cmag~ao, Honatire, Aruba BUIREAUX VAN DIT BLAD ,Su prije di abonnement to fl. 2,- pa trets luna
en de Bovenwindsche eilauden per drie mansudeni pagA~ padilanti.
fl. 2.- met voorubtbetaling. I80(180190i e11 miffrlllliSEPatie Pa lugarnan foi Curaqao, Bonaire. Aruba, St. Mar-
Voor bet Buiteuland per jaar fl. 10.- tmn (P. H.), St. Eustatius 1 Bba fl. 10.-- pa anja
Afronderlijke nummerfl 0.15. Ouid No. 22L3. Nieuw No. 4. 1;n numero sol it. 0.15.
Prija der Advertentien van 1--7 regels f. 0.50; voor el- Anuncio di 1 te 7 regel f 0.50 cada regel mas
ken regel meer 7% cts. 7;7ia e piragy(t, l ygyggi (Je. 74 cts.


___


de aanvallen op Regeering en R~egee.
ring~spersonen in den reel uitgaan."
(Curagaosche correspondenten in Ne.
derlandsche Bladen bijvoorbeeld) ,,om
zich op deze wijze meester te maken
van de publieke meeningr."
Ml~ais gallons I Yrita~s, les gens que
vous aves tu#, se portent assez bien!
Doordat Yeritas den Avaigoe niet let.
terlijk citeert maar elechts den~ in-
boud w~eer reft, is de schi n van te-
genlepraak GusFchen onze artikelen
van G Januari 19)12 en 8 Juli 1911
zeer sterk. *
Mlaar schija bedriegt, ook hier.
Yeritas verklaart, dat wij in on
atuk van 6, Januari gezeffd hebben
'~dat in den Kolonialen Rnaad nooit
mnaar eenige oppositie gevoerd werd.
(curelveering is van ons Red. Am.)
Letterlijk schreven wi; och in
den Kolonialeni Raad, noch in de
pers.... word tegen 't beleid van den
nieuwen Gouverneur ook maar eeni-
ge opposit~ie gevoerd.
Men ziet bet, de woorden tegen~ 't
bele~id werden dOOr Veritas slim er ult.
gelicht. En op d~ie twee woordjee
kiomt juiet alleR san.
lie Amigoe verklaarde di t elf :,,Wil.
len wij hiermede ~bewereni dat de
Koloniale Raad eni Iers.. .. het al.
tijd en wonder alle opzichten eens zjn
newfeest met deD Diellwen G;ouveroeur?
NPuatuurlijk nist Waar ter we~reld ge.
schliedt dilt wel, ale Tanid enpers, ge.
!i 1: ini onze Kiokenie, volkornienvrij
so onafbankelijk zich kuninen uit.
spreken.
Verschil van ~evoelen, wrijving van
giedachteu n ma en echter no, geen.
opp~ositie, en zekecr nog geen opp2ositic
tegen het beleid vanD den G~ouverneur',
inr 't algemeen,
Voor zoover wij hebbeni kunneo
nagaan, was er mn de laatste t wee
jaren slechts cMin enkele meal, zoo-
wel in den Kiolonialen Raad, als in
44in der plaatselijke bladen, verschil
Van gevoeleu met den Gouverneur,
waarbij de vriendelijke tooo, tot nog r
toe steeds gevoerd, nu eni dan verlo.
ren gring. Dact begonL zoo sets op~ opposite
te gelifken, mnaar betrolf geenszins het
beleid van den Grouverneur, dloch en-
kel en alleen zijui indiening van een
outwerp-verordening."
lIe 88Dbaingr was lanor doch nrood.
zakelijk on te bewijzers, dat IYeritas
Even de waarbeid is, als hij de Ami~goe
laat zeggen, dat in den Kolonialen
Raad nooit Jok mcaar eenlige opposite g'e.
vo~erd werd, terwijl wij zeer duide-
lijk gewezen hadden op lets wat op
opposite begon to gelijken, maar wat
zoo al opposite, toch zeker geen
oppositie tegen bet beleid van den
Gouverneur mag genoemd worden.
D~ie 44ue ulting van een begin van
opposite hebben wij in one hoofd.
artiktel van G Januari wel deg~elijk
sangfebaald, ale her eenige feit, maar

menige rijke Chineesche en menigfe
E~uropeesche dame. Al~S zoo'nl dame
geld noodig had, b.v. vooral wan-
nieer ze bij bet spel verloren had
(de co~nnabtjes, de in Inditi geboren
E~uropeesche vrouwoo, spelen veel)
dan werd Patima geroepen; die
kwam dan liefst 's avondls, in haar
dogkarretje, en mevrouw gaf haar
broches en colliers, om voor haar
to verkoopen of te beleenen. Wat
Patima meer maakte dan een zeker
bedrag, was baar whast. D)at going
allemaal op goed vertrouwen: Pa-
tima nam de juweeleu mee, bewaar-
de ze in haar buisje (dessab Koelon),
een van de buitenkampongs van
Batavia en bracht later bet geld,
en meneer, die misechien een deftig
ambtenaar was, boords er nooit van.
,,Ik zit dan 's morgene beel vroeg
in miju voorgalerij, daar boor ik
in de verte heel flauwtjes het sig-
naal: ,,moord!" en dat kwam van I
dessa tot dessa, telkens wat luider,
dichter bij."
--,,Dat is bun signaaldienet, op
Java, niet waar?"
--,,Ja, elke deeen en elke woijk in


an de Nieutte 12otter~damasche Courant,
(Editie voor Oost- en West-Indii'
Z id Afri~ka, ehin eko tapan) vae
zodnstuk voor jetiteld CUrA CAo
B~cHE PER se enderteekend VCeritas.
He uid al volg .
GEACHTE REDACUTIE
In UwP blad is de inhoud medegedleeld
van een artikel in het Kattholieke blad
,,8 1 illi Curaha~oaaoropns n rlIdn dau.
Twveede Kamner betreffende de Curagarosche
Begrooting, dat zoowel in den Kolonianlen
Rand als in de pers zich de opposite te-
gnr ae beddvan hden niouw~en Gouver-
Het blad segt, dat men zijn eigen Gogen
niet gelooft ala men het leesten dat in don
Kolonialen R~aad nooit ook malar eenlige
opposite gevoerd werd.
Welnu, ik heb voor mij de ,,Amignle" van
8 Junll 1911, waatrin ve~ralag wordt g~ege-
ven van de sitting van den Kolonialen
Rand van 5i Juli 1911, in welke zitting
da nole e gewir unwe do en oelGou
tot reg~eling der posible van gehowde on
derwijeereseen.
reevo ridngn di doo de ~ienal r id
siln gehouden en van welke er e~ene wordt
genoemd ,,tlene oorlogaverklaring, een type
van onverdraagzaaembeid on verdiachltma-
kng,een redle, die atlH model zou kunnen
diene r no "het oudle, starre onverzoenitjkt
Tot elot w~ordt gezegd, ,,dat het utideze
sitting wel voor niemanud meer een geheim
sal ziju. dat; de geroelenH, dio dezenl avond
etetutnr10 eanrn vg2$1 nded bert a
de godsdienst als mlottef wordt aanggc~re-
penl voor een champagne van op~positie te-
Oy8ph tu eaclid ,,Amoe g'elve de op-
positie voorniemand meer een geheim; thants
gelooft men zijn eigen oogen niet alR muen van
eene opposite least.
bZeker, di laataste b~ewering komt thas l
gMair ardoend emilijk nt asethbovenstaan.
de, dat op de ,,Amigoo di Curagcao" too-
passelijk is de opmerking, in hlet Voorloo-
PCid Veraladegemaaketrdouor ledel ni! h l~e-
soude ,,de holoniatle pers niet altijd eene
betrouwbare voorlichteter der publiieke opi-
oie s;Un."
*De correspondent van ,,De Tljd" dachlt
er evenzoo over in zijue enkele maandien
geleden geplaatste correspondentie ,,eele
libere campague togen den Gouvernleur."

NASCHRIFT VAN DE HEDAf'TIE-

Veritas doet nu just niet vriende.
lijk tegen de Amigoe; wij zien er zelfs
een poging tot doodslag in, nu Yer~i.
too de Arnigoe giraag zou afmakren
als een niet alls)'d betronwbare uoorichidter
der publieke op~inie
D~e leden welke het beleid van den
Gouverneur verdedi den richtten ech.
ter dit scherp verwijt niet tot hun
medestrijders in de Koloniale Pers
maar tot ,,slechts enkelen van wie
-*
FOUilleton*

llET ROOVERWEZEN OF JAVd.

lu ,,Intervieuws met bestuurdere
van onie Oost", voorkomende in bet
,,Hbid." verbaalt een adsistent-re-
sident een en ander over bet welig
op Java tierende rooverwezen. Bet
volk on Java is in den regel z66
bang, dat een bekende rooverhoofd.
man uren in den omtrek gevreesd
wordt: niemand sal hem verraden.
Want men meet die rampokkers
(roovers) niet wetenechappelijk gaan
omachriiven ale heroeps- of als ae-
le enheidemidedagere ,...... bet zajo
di wijls gezeten lui, groote land-
bouwers. Preeies sooals in Italill, of
sooeal in ons land, in Limburg,
vroeger de ,.Bokkenrijdere".
Om dit better te doen begrijpen,
vertelt de ambtenaar de ,,Patima"
saank.
Patima was een oude Javaansebe
vroun on een vertronwelinge van 1


wij kwaemen op, toesn de bew-ering, Isters onafrrebroken bezig worden ge. In bet afgeloopen jaar is een groo-
d3at du7e opposition alg~emeen zou we- houden; vootr de: geheele hoeveel. te Amerikaanseche toeristenhoot, de
zen in, R~aad en pe;rsen nog veel min- Iheid, die zij leveren kouden, vonden N ew -York, onte haven tweemAal bmn-
dier maccht dooir emizge ledene van de zij koopers. D~e hanldel over bet al-( nongeloopen, doch hebben wij ande.
Tweede Kanmer worden ver~klaard, gemeen behield zijo kwfiinenden toe- re toeristenhooten onae haven sien
dat deze oppositie zich k~rachtig doet, stannd van de lata~tse jaren, maar overslaan en direct van de havens
hooren. was emigazins better dan ten tijde van Venezuela naar Colon koers
B~ij de bespreking der publieke be- door bet Gouvernement van Vene. zien setten. Dit om reden dat men
liandeling van hFot O)ntwerp, wFaar zuela wonder Prtsident Castro aan een sekere vrees koesterde voor on.
b~ij dit begin van oppos"itie tot ui- denzelven allerhnnde moeilijkheden ze haven, welker ingang to nauwass
trog kwasm, in ones numm-er van 8 werden in den weg gelegd. De ko- voor groote stoomechepen.
.Tuli 1911, hebben~ wij wel de r~ede- loniale scheepvaart wase nog al le- De plannen van bet Consortium
voeringenl van de liberale leden be- vendig, dear zij wonder het tegen- LEEZER--EVERTB, wasrv&D 10gemeld
Hproken, maar slechts EENEe vau tie woordig best~uur dier naburige repu-l veralagS gewaagd wordt, si n door
dlrie werd een ..oorlogaverk~laring bliek geen tegenwerking te vreesen den Manster mlet aannemelijk be.
qrenoemd" etc. FI naar aanleiding had.~ vonden. En dit to recht. De plannen
van deze cMne redevoeringr saiden wij Voor de plantage-eigenaarB WeB eijn in de eerste plate op een bui-
op bet slo: .,daHt bet voor niemalnd liet jaar teer slecht. D~oor bet urt. tengewoongroote en grooteeechecadal
meer een gehei m sal zijn, dat de sterven van een zcer groot getal outworpen; de verpleateing van de
gevoelens die he~lenavond tolt uit~- dividiviboomen, was die opbrengst, handelakaden unaer bet Schotttegat
tmng kwramen, voidoende hPrestiging die uit dit product getrokken wordt is nann soovele beswaren ooderhenge,
even der loop~ende g~erlchteni, dat uiterst gaering; do aftet van sout dat die niterst nadeelitp sullen bhbb
ditmaal de godsdiensyt als motive wor~ct bleef tot enklele ladingen beperkt; ken soo sij tot ultvoernog moe ten
Haugegr~epenvnoreen campagnevuan de oppositie tegen het tegen woordigr bruari crebeersebt had, was uiterst een mlet korte reeks van laren to
Heatuar"~ eelavo bet vee zdato soo groot, dat met een veel min.
Immrer~si sleebts fixh der L~eden: heft eakele uit~zonderlagenl na, de elge. dere som dewreilnoiebter
;den godedieust ter sprake gebracht. naare van de groote plantages in betering van onze haven verrach
jEn tegren dat eenpn L~id rekendten wij leen uiterst droevigen toestand, wat kan worden.
ons verplicht te protesteeren, omdat hunce financieele positie betreft, ver. Wat werkdelijk noodi~ ja onmis.
het allen schijn had, alsof ditmuaal keeren. Zij hebben zich herhaaldelijk baar is, is ever redo k a late
Ide grodediecet als motive werd aan- tot de regeering van het moeder- haveamond. Dearmede an vo naa
Igagrrepen on eenl campagSne to ope- land gewvend, on ben tegemoet t o rdem, Aalth e V~oor en etto -
Inen en een oppos~ite~ te begionea te- komen. Een commiease door den vo- *oet Pa geqlaea a ebro
gen den Kaetholiek~en Gouveroeur. rigen Gouver~neur benoemd on over ] en heeft men her geen gerl.
G~elukkig, is het bij dit begin van ~den toestand van deo grooten land-i Men dient, door de verbreeding
campagn! elevene, en liep dle op- bouw rapport uit to brengen, heeft van" den havenmond en de ultdle-
p~ositio?, dool An der librCl woord op de wetnachclijkbheid gowezrs, dt Psug van bet vaarwtater, de haven
voerders annIgek cnd igd, spoediig van die zijde van het Moederland nog veiliger te maken voor groove
dood. Gok hier Achijnt een ,,nfachu- zekere maatregeleu worden genomen stoomsehepen. Des~e maatregelen,een-
welijk mnisverstand" in het Rpel te om de plant~age-eigenaars eemiger. meal mitgevoerd, sullen de, vrees
aijn gewe~es t en schijut menla~tert ot mate uit bun benarden toestand te denenwijke retlke doo fl b vee
heter inzicht Rgkomen,. Wat wij vatn redden. drJhn rooten d e el
gansherhare hpenen aarver Naar wij vernemen hebben onlange dro dven vordr oe
w~ij ons zouden verblijden. eenige dier plantage-eigenaars sich deeloubeet verel over de wete.
Maanr waalr is nuI de tegeniepraak telegraphisch tot de regeering mn bet a o
tussche~n one artikel vatn 8 Juli en MLoederland eewend, met bet drin. outwerpen tot verhoogin~g der ol-
van 6 Ja~nuri ? In beide stukken gend verzoek dat aan hunne request. male begrootin voor 19 1 op ti
hebben wij een en hetzelfde feit gere- ten, schriftelijk ingediend, de san. eiland een go den indrak gemaakt,
leveerd: het begin van een \-oorbij- dlacht der regeering gewijd wordt. het tegenovergestelde rs het gevdil
gaaude opposit~ie, waanrvan inl Ja- Onze haven is door enkele vreem. met het voorloopla verelag van de
nuari 1912 noit het gSeringste spoor de oorlogrsbodems in bet afgeloopen Tweede Kamer over de ontwerp .
meer te ontdekken viel. Jaar b~ezocht. Zij is nog opgenomen gr00tD ageen rel9n ed eanab
Sin de vaarplannen van verscheidene doren~ Icde trdi de aacto
Aan~ Yerstas saluut stoom vaartmaatachalppijen en men gevestigd op de opposi ie de de e
.verwacht dat met de opemog~ van Igenwoordige Gouverneur ondlervinet
Mfet seer ve~el grenopgen geven w~ijihet Panama-Kanaal, Curaao door addzde jedlealvan andeyoreo alert
ann die volgende C7orre~spondentie witl nog meerdlere stoomsebpen bezoc t Ditd bow l ale vt de lucdhte
Cui~raao, Fvoorkomende in de M~ail--edi- .zal worden. D~och om7 dit doel te Dis re ~eel en dlutd uh
t~ie van Ilet YTader~landl vau 9 Fe- bereiken is het bepaurld noodPo ig at g ESgrepen. ~n niet minder oug~egrond
bruari, een eereplaats in ons blad. reeds nu een aanvang wrte nd neesnalnvni
,, Voor dit eiland ashet nu atfge- maakt met: de verbreeding van8ee n] ede ledee dteen dklen overndi
loopen jaar niet allergruustigst. Voor havenmond. Men was hier ouder den se on dan qo d te leder
de armere bevolkinig is bet, eerder indruk dat~ de werkzaamheden nog ceenkee j v a kerad di ch nle ebben
gunstig d;on ougunstig te noemen. v66r bet eiode van 1911 sangevan- t n
De mnaisoogst in de eerste maanden gen zouden worden, doch er schidnt on va ge .
van het jaar was middelmatig; de inl Nederlanld ten dese mest met en Wi] sron geenesine gew~oon one ale
verkoop van strooboeden, aan web- v ereischten sped gewerkt te worden. Iverdedigere van de Gouverneure oJg
ken oijverheidstak de meeste vrou In het voorloopig veralag betref- te werpen. Maar dismal meeuen ws)
wen en meisjes zich Rijden, w~a vrij foode de wetsontwferpen tot verhpoo dat de beachuldigingen den tegen-
levendig, en w~Ij er in de V~ereenig. lang van de kolonialo begrooting woordigen Gouverneurnaarhet hood
de Staten en eenige E~uropeesche lan- voor 1911 wordt de noodzakelijk. g eolingerd te~ eenenmale onveraht
dien ten nog al goede! vraag naanr heid van de verbsreedingi van den woordelijk stln, wljl sij niet in bet
het artikel was, konden de vlecht. havenmond aangetoond. mmest op wearheid steunen, en he-

de stad heeft zoo'n blok, en ze onbeleefd gevonden bebben ,,Nu, de eank kwant bij den djakres
hebben bepaalde signalen voor ,,En wat zegt u er van? yroeg in behandeling en bleet ,,kroerang;
brand, diefstal, mqoord enz. Nu, ilr ik den about, die er ook al was. trang" (nies header), sooals at die
was toen nogf niet lRan ambtencar ,,D~ie, een flinke vent, oud sergeant, maken. Van de juwfeelen kwam niete
van politie en nog vol heiligf vunr; en die al lang in zij u aideeling werk- terech t. W1el hield de politie het
ik liet mijn psard zadelen en reed te, kookte inweudg ,,Bet is het oog op al wat in de pandhnisen
er been. Het was nogo half d~onk~er werk; van Oeslsir," autwoopdde hij, werd opge~nomen; wel hoorden we,
over die dessawegfen; in den regen. ,,dat weten ze allemnaal......" dat de vier vrouwen en de bif.
moesson een heel zware reis; twee- ,,Dan dadelijkr naar Oessir", beeliste vrouwen van Oeesir juweelen droe-
maal zat ik tot m'n heupen in 't ik. aen, die zeker eenmaal darmes to
water. ,.Da~t was nog twee uur rijden op stasvia geslerd hadden, maar on-
,Nu, bet oude vrouwtje lag met een particular land...... daar hebt u ze vrienden de ramppo kkIere telden
een van angst heelemaal vrwfron- het wreer......" ook een oundemid in hun gellederen;
gen gezicht en met verbrijzelden ,,Vriend Oesair slip. die had de sieraden netjes ulttebro-
schedel. Haar baboe hadden ze ook ,i hield zich niet slapend, ik ken en anders e.Osrble
vermoord; haar koetsier ademde galoof zeker, dat de kerel werkel ij k en gezeten langU b ouw e, algemea
echter nog flauwtjes; die werd naar) sliep, en wakker werd toen we hem ontmien in stin dessa. Nu, we roaden
't hospital vervoerd. D~e buren wer- glgen fouilleeren; we d~oorzochten veel te wein~g gegevene om tot een
den voor me giebracht; ze beefden zijo pebeele huis...... we vonden oiets. wettig bewrie be kromen. Als je dat
als een riet. Neen, ze hidden niete Ik nam den kerel met belangetel. niet kunt leveren, bebje nog niets......
g~ezien pen niets gehoord, niemand bad ling op: 't was een lange vent, bij D)at hebben we dikwijls onderoon-
iets gemuerkt, miemand kon iets zeg- had niet den breeden neus van den den. We hadden eens een beele bender
gen. ,,Tida! la" (ik weet niet) lag, inlandler en hij was ook Prij licht te pakken, maar...... de reebtbsank
evenals altijd, op alle Jalvaansehe van kleur. Van vaderszijde moet hij sprak ze vrij. De vokvnb
lipen bestorven. zeker Rafetmmen van een of ande- recht in India is...... de rechtawfetis -
't Bleek ook, dat ze pas 'n unr ren Nederlandschen soldaat...... Hij echap. Ze sweert bij juridisch let
of twee na den overval op 't blok van ziju kant keek one brutaal wije. En ofechoon toen ieder w s,
geslagen hidden, ze durfden niet spottenid man, wel wetend, dat we dat de gevangenen shot~ldig warer
eerder; dat souden de rampokkers niets souden vindea. het juri irch bowife was or


No,. I47' I


Zaterdag 8 Maar t ISIS.


29slte Jaargang.


AMIGBE


DI


CAO


WHIT K ELA D


700 D E CURBA A080HE IfI LAN DIN

en or wasR f~ees en tandll~akparij.
'sj Avonds komt plechtigr deessr met
een heel gevolg, rlik geton~id met
juweelen, en lede~r behandeldtt hem
als den yoornaamsten aSHt.
,,Mlatr toen It feest op isi boogs?
was on de ,,ta~ndak-j or;I vrogy 4Y'
plechtig Oesisir haar slendang aan-
bood, state schout H. met, een aan,
tal nitgezochte oppassers binoen en
de heele rooverbended wed g~earre.
steerdj. H. namq hem pijo dok af,
sch udek de scheedee verkn btloson

nen ddle hij s ginoth bew edkei je z e
Patimua. Te ae di ruingnbo

,,lek bnn in de olkscheei v

g~ezead, ,,eo ge auit or de rode ver
in mien van het geld kistj e der *
doode vrouw. Zijn dolk heeft
wvel schoongewaeslchen, maar de
acheede von kiopen niet. !
,,Toen werd onze vriend vasal-bleek
en viel op sija knie~in. Er was een


geweldige conqternatie...... de heeled
benidel werd in de boelen k~eela es, ong
ze tebbell allemaal bekend. Er wa-
ren nogf heel dwat meer rampokpar-
tije geweest dan 't bestuur mest......
he at~wee e Sherlock Hohnes, die
ee ont H..~::
Tlle meer' omdat er binnen in de
scheede van den dolk heelemaal e
menie to zien was....... maar de oe-te
ven waren totHal overblUft, dat de
Ieest van den war agin hen verra-
del h Osoi zag d e9 roode me-

dle e rloomtstag vn tae~ go ro

van genie althijd eenrkle ne ku ebu giu

htebr an noit riten. u o arj~h
H'at te~we hIijspreken.
be d'a in ussce e ditmaal niet ge-
li k r is b besloot met pen genode
vrkq alaet de adsigtent-resident dit
reha.


W~at aangaart~ de vraag, die ver-
der is gedeaa, of bet niet w~enche
lijk zou zija on alvast een vlucht-
haven in Curagao san te leggFen,
opdat de schepen bij noodweer daar
hun t~oevlucht souden kunneo vin
den, en die dan later als het noo
dig mocht blijken, uitgSebreid zou
kunnen worden tot een gewrone ha-
ven, terwiji dau P1 vast de reputa
tie de!r haven zon worden verhoogd,
moge bet volgfendte dienen.
Ale het wetsontwerp, dart nu bi
deze Kamenr aanbangig i~s, mocht
worden sauaenomen, zal or een aam
zienlijke verbetering in de haven van
Curagao pla~acs g~ripen. t)an esal dr
toegang tot het ~Schottegrat, dal
een volkomen veilige ligplasts san
hiedt, ook voor groote schepen san
merkelijke worden verbeterd, soodat
or dan voor aianleg van ren vlucht
hat~ven absolute geen ;aadeiding
meer is.
Verder is ter sprake gebrachrt de
sanschaffing van een zandzulger,
Sommige leden meenden dat de voor
gestelde zaudzuiger niet het werk
tuig was, dat noodig zou blijken to
zijn voor de uitdieping van de ha
ven. en de vraagf werd gesteld oi
de commissie, aan wie de Regeering
on advies heeft gevrangd, io ha~r
advies wel met de aanschaffing van
esn zandzuiger had rekening ge-
houden.
Het is waar, dat de commissie
wier advies over de voorgrestelde
haveoverbetering is ingewomnen, in
dit advies zwilgt over een asn te
schaffen zandzuiger; maar dit be-
hoeft niet to bevreemdea, aangie-
zien er goede redeo bestaat de a~nn
schaffing van den zandzuiger miet
to beaichouweo als eenl ooderdeel van
Sheet hier voorgestelde week. Immers,
ook op zich zelf sal de ~aaschaffing
van zulk een zaudzuig~er noodig zin,
aangemien zich aan dlen ingauf van
de haven, die den toegauy: vormt
tot bet Schott~egat, aan de oostzij*
de, voortdurend zandophoopingen
vormen en de baggermachine, waar-
over de kolonie nu beschikt, van
zoodanige coustructie is, dat zij
alechts eakele dageo in het jaar, na-
melijk 'oij aoli~omen kalm weer, kan
wo~rden g~ebrui~kt en gean dienst kan
doen, zoodra de see eenigaz2ins aon-
stuimig wordt.
WTil m~en de zekerheid he'bben, dat
de aan te brengenc havenverbetering
blijvend sal zijo, dan sa rl en zich
in elk geval een werktuig moeten
saaisebaffeo, dat ook bij onstujimig
weer sal kuonni d tell oen. H t
is dus nie~ just kotapnA
schaffing van dezen zarndzuig~er bij
de anderF kosten van de havenver-
b het rg oebp t el en. verband met
het~ge~en dienaa~ngaande in het Eind.
verelag word opgenerkt, deo gou.
verneur van Curagao nogf eens de
vraag voorgelegd, of inderdaad de
nu voorgestelde zeodzuigrer het ghe
schIikte work~tuig moet wor en geac t
on ds verbrijzelde rotsdeelen mit de
haven weg~ tv a@Pron en zioo met of
dan de inanwezige werktubignu diiart
toe voldoende ziju. ~oc t < itnie
bet geval xijui, dan zal aldnog dHaar~in
kUnnen worden voorzien.
Wat einde~lijk betreft de! laatete
venlag in het fid ieaggdnan,
namlelijk~ of het miet noodlig sou
zijn bet techaisch personeel op G~u-
racgao te versterken net een bekw~a.
men uilvoerder, wer bass of op-
zichter, kan i; anrtwoorden, dat op
vTerzoak van d~en gouverneur v~n
Curagano den Mjinister~ van florlog
is verzocht, die detacbeering Danr
Curagao to willer, b~evorderen van
1 gegrradneerde an 5i geniesoldaten,
die met bet werken met springmid
defen yertrouwd zijo-. Zij sullen dar
dienaten kunnan Ibowijzeni bij de op-
ruiming van dr hlinderliikg kioraal.
roteen.',
D~e bersaddlagingf wordt gesloten;
de beide wetsootwerpen w~orden
ach tereen Folgens zooder hoofdelijke
stemming aangenompp.


ten, met een dolk had open abro.
ken; een monie dolk, in sc eede, i
welken hij droeg.
,,NTu hadden we dat kistje in be-
alag g~enomen; 't wase 'n eoedkloop
ijzeren Rpulletje......de b~erging1 van
P~atima was heel primitive geweesit,
zooale alle bergfing in de dessa.....
we bekeken 't nog eens. en toen
zagen we, dat 't van binnen zwaar
gemonied wafs, endtmeop ie
nog al week roode verflasgrt ~ "dui~ die-

angkz f. Hadeov me serdoekr a n
siaht, n agelijkk wareu aanus hee.

mechu e, vodvan wies 5k u ook

eraabmby id Lp ich eok mer rt

natuarlijk de~ eer van ieder reebt-
geaard politieman to na. Maar
achout EI. stond dichter bij de Ja--
vaansche eiel dan wij. Voor 't buisje
van Patima, moet a weten, staat
een groote waringinboom en u weet,
dat ae inlsader son deo geest van


Komisch genoeg, alleen de man,
die bekend had en ,den hoel ver-
rasien" werd gestratt. Zoo g~ast 't
altijd; zoo is ook een ander beke~-
de rooverbende weer vrijgesproken,
Also men wonder dat bange volk
op Java ooit een wettig bewija te-
gn roovers zou krijgen, wat men
iefe in Itai# alet tegen de Camorra
krijg tl Je doet ale politieman 't
beet, de bekende roovers zoo on en
dan een poos e preventief op te
e site... nwan~t o olaugieze iers

p kt.dI deatt jist ?e eterker be-

,Nu clietrrdonden we ooiweinide
sce t bileen aver 'i geval pi eh en

weer roowat kon praten, namen ze
hem geduldi in' erhoor. Maar
die man hdook niete gresien.
Blj vertelde alleen, dat de hood.
man der roovere self alle kasten
had genpd, en dat bij dat kistje
wear dep kostbeasrate stakken in sa.4


Panamakanaal, niet elechts voor
Curagno0, doch voor onze geheele
West, een zask van zo~oveel belang.
Het kanaal verbindt N\ederland en
Izijn twee koloniiia, 0080t- en West-
Indi@, met elkander in G~n rechte
lijn I Zonder de keerkringen te ver.
laten, sullen Javaansche wferkkrach-
ten tevens ter outlasting van Ja-
va's overbevolking aan Suriname
Skunnen worden toegovoerd, waar-
ldoor aan de groote behoefte van
lonze WVest zal worden voldaan. Bul.
ltendien kan deze verandering, welke
Nederlandsch W~est-Indic plotseling
(een trait d'union doet worden tus.
,jschen Nederland en onzen productie-
,j ven Oost-Indischen archlipel, niet
landers dan in boogre maite ten goe-
de komen aan de verdere ontwik-
rkelingr van Nederlandl en ziju kolo-
nieo. Onze, sinds een hialve eeuw
wegkwijnende, West kan, door een
zeer gunstig toeval, er wfeer gebeel
en al bovenop komen Mits men
die k~olonie op dese nieuwe toekomet
voorbereidt en africht 1
Maar wij laten one, voor de zoo-
veelate maal, bet to behalen voor-
tdeel afdnoepen, door onze Lsk~schheid.
Trinidad richt zich in, St. Thomas
eveneens. Curagao blijft Culragao.
Enigelarnd en Denemarken hebben hun
oogen open. Nuederland slaspt. Ne-
derland bieeft centuaali deo sleutel
tot het Verre Ooston in handed ge
had: Singapore. Nederland beeft Sn-
gapore verlo~ren. Nederland heeft
thans een der sleutels tot de vaart
op de nieuwe wereldzee, den reus 1
achtigen, zich mnet honderden g~roote
stoomers bevolkende~n Stillen Oceaan
in handea.
Gok dien sleutel geeft Nederland
zieb uit handed
-- - t

Boe staat't met d ere ig
Voorop sta het blijde bereaht, dat
de beide outwerpen, waardoor gel.
den worden aangevraagd ter ver-
breeding on uitdieping van den mond
der haven en tot aanschaffing van
eenzadzigrdo de T ede Ka ,
mr redds tetee te d, nu OGk op 6
February zi n goedgekeurd door de
Eerste Kanmer.
De wferkzaambedeo kunone dus he_
loanen, de gelden anartoe nood~cig
zija toegesta~n.
Waarom begi nt men dan nog
oiet ?
Omdat de M2/inister van Kolonii~n
nog moeilijkheden beeft. MS~en leze de
Handlelingen :

X V. verhooging anN de koloniale huia.
houdelifke~ begrooting van Culragao voor
her dientatjaar 1911;
verhooging van het Xlde hoofdstak ider
Staatsbegr~ootintg voor het dienstjaar 1911
(r'
De h3eraadelalging wordt geopend.
De heer de Waal Mbalefift, Minisater
vani Koloniau: Mlijohroer de Voocrzit-
ter! In het Eiodv-er~elg dat door
deze Kamer is ultgebralcht~, zijn en-
kele vragen gesteld, die ik kort
wrensch te beautwvoorden.
In de eerste plAAtR is er in de af-
deelingen opgemerkt dat het zeer
wenschelijk was om to zor~g~en dat
C~uragado een goede haven zou heb-
ben, voordat bet; Panamnakanaal
zal worden geopen~d. iDe Regee ring
is overtuigfd van de weoschelijkbeid
on to zorgen daBt d~e aan to b~On-
gen verbeteringen gereed ziju v6iir-
dat het P'anamakanaal sal worden
geopend. Ulitdrukkelijk is dan Iook
aan de Commissie voo~r de Handels-
politiek verzocht om haar advies
zooveel mogelijk te bespoodigen en
de Regeering meet goedeo grond te
bebben voor de verwaebting dat het I
adlvies haar spoedig~ sa heeke.


ben wan dan ook met voldoening ge-
zin at de meeste locale bla en
met verontwaardiging kennis beb-
ben genomen van gemeld veralag,
weari n deze G~ouve rn eur op zulke
harder wijze, ouverdiend is sange
fallen .
De beer Mr. NUIJENs, die hier ruim
20 jaren de hoogate betrekkingen
heeft vervuld, wordt algemean
geacht, en oiemand, die hem kent
en van cijoe h an delinogen! kennis
draagt, sal kunnen instemmen met
de verwijten hem door die eenige
leden gedaan.
De schooleommissie, die over al de
vooratellen, bet~rekking hebbende op
het onderwije, geraadpleegd wo~rdt,
beeft zich tot de rapporteurs van de
Tweede Kamer gewelld, en verklaard
dat het verwijt den Grouverneur
sangedaan, te eeneumale ougegroud
is,
En voorzeker niet minder onge
ground, ja even valch, zij n de an-
dere kilachten, wealrvan in dat ver
elag melding woordt gemaakt.
Te betreuren is het dat men in
een officieel stuk den vertegenwoor-
diger in deze kolonie van Hiare
blajesteit op soodanige wijze aan-
valt.
Nog meer to betreuren, nu men
hier, wear men op de hoogte is, de
saken naar waarheid te beoordee-
len, de overtuiging beeft, dat al
die klacht~en, eigeolijk beachuldigin-
gen, in allen deele ongegroad ziju.
Met de benoeming van den beer
NUYENs tot Gouverneur was de ge-
heele bevolking hoogat inigenomen;
lange jaren had hij hier doorge-
bracht en kende de toestanden en
de pereonen.
En gedurende zijn ruim tweejarig
bestuar heeft men over het algemeen
geen motief on een andere meening
te sijo toegedaan. Daaram is bet
dat g~emeld voorloopig versizg' bier
niet anders dan een sleebten~, een
droevigen indruk heeft' gemaakt.
UW CORRESPONDENT.


Bet weekblad ,,De Weereild", vol.
gees la Gazette de Hollande was het
Oaze West, herinnert san het reeds in
uitvoeringszijude voornemen van De-
nemarkren, om met het oog op de
asaotaande opening van bet Pana-
makanaal grootech opgevatte ba-
venin rich tingen to maken op Sint
Thomas, bet voorusamste der drie
nanI DenemarkKn tebeh ornde eilan-

De eebrijver vindt, dat Nederland,
dat veel grooter belangen in West- i
Indii@ heeft, in dezen weer zeer laksch is.
In 1910 heeft de Regeering een
plan ingediend tot verbeteringv van
de Sint Annabsai op Curagaio en
in het rap ort van de beeren K~raus
en J. W -Celcker w~erd dit, selfs af.
gemien van het Panamakanaal, ur.
gent geacht.
Thane, 1912, is de zask nog steeds
,in onderzook"* de Regeering beeft
opoleuw een advies gevrsagd, dit.
maal van de Handelecommissie. Als
strake het Panamak~anaal word ge.
o end zal zoo vreest de schrijver -
bij ons de verbetering van de haven
van CuraGno nog steeds ,,in onder-
zoek" ijnl.
Hij zet dan uiteen, welke belangen
hier op bet sel staan. Curagao is
veel dichter btj den mond van bet
Panamakanaal gelegen dan het Deten.
sche St. Thomas of het Britsche Tri.
nidad. De k~ust van Venezuela, tel.
hens door stormenl geteisterd en ook
om andere redecen onveilig, kan ten
opsichte der vaart door het Pa;na.
makanaal geen rol spelen. BIet N~e.
derlandeche Curagao is de, door de
natuur aangewvezen, plaate voor bet
kiolenetation waaraan deze vaart
behoefte sal heb~beo. Maar ook in
ander opzicht is de opening van het


In do nieuwe Begrooting voor het R ~P R
dienstjaar 1913 zegt de Gouverueur: R APT

Art. 39. De haveve e~rbll~ eterng sal EV L,
wearachijnlijk in 1912 niet siju vol- YROG
tooid en dus in 1913 moet worden
-voortgezet.
Bij de oubekendheid met he~t tijd-
-Eltip waaHrover hier over den eand. Tuen b~ewindhebberen" hun herel bij brief
-zuig~er zal kunnen worden beschikt, haei 1 02K ftrha ln,Aorustnia to aechlk-
Sis het niet mogelijk met eenigve Zee ken over de gronde~n der Comupagnie, had-
erheid~ vast te stellen welk bedrag den" de dilrecteurn reedsu velracheidene per-
in iedler derr genOumde jaeren verwer~kt ceelen verkocht eri Gefendlen particuliereo
;zal kun~une words~. d epges rei n~~ tecrhtnlatig door ,Isankoop
Bovendien is men hier algemeen ifetdlj dat bewindhebberen gen k uli
tot de overt~uiging gekomen, dat droegecn va\n de! ver~vreemat~lngeu e-- den ae
e een verbr~eeding van den have~nroond schi'edents ver~telt nie~t altijd veel goods
t tot op 65- Mleter bepaald onvolidoen. van verecheildene direetenlren hetzij, dat
-de moet hleeten. ulhel e rken rn aklhendicaseder vr-
-Nog onlanigs gaven de ka:rner van kregen weiderecht gebruik maakten van
t koophandel on de hier Revest~igde de gronden der Compagnie, zi) moesten
d ubconference van de W.I. Atlanrtic zlch eindelijk neerle~ggen bij hetgeen op,
Ssteamnship companies bet. Heatuur / e vetpele de Connnie 0as erteed aint
to kennen, dat zyj het hopyaald nood. 1700 ingekromnpen tot 15i72 hloornbeesten,
e zakelijk achtten, dlat de ha~venlmond 4626 achapen en 458i g~eiten on kon niet
.werd verbreedl tot, op, minatens 80 "eer worden ultgebre~ld.
-Meter. ,,G~ouverneur en Rladen", lezen wij uit
n inderdlaad; wil CuragaCo met de etk agehaal enoey de gsuhr eerd
aneldere havens in West-Lluditi kun- gronden woeer uaande Comlpagmie terug to
neu concurreeren dani mooteni groo. geven en bij zsoo aidoendl adve legen
fte stoomschepen er gemuak kelijk eon ,ewndhebberen zich eindlelljk ~eer"s In
I/veilig binnon kunuen loopen- d71 'o lanie vot helattiumiingdevord drdle
Bij, eene breedtc! varn den harven- most vergoeden. ge rgonn
mond varn 65i~ meter eal dit voor. Goke na 1715, word met den verkoop
al ook met het oog op den sterken va~n plantagres en liet verleenen van wel-
stroomn, die er zeer dik wijls buiten der"chlt doorgogaan en toenl later de
de haven loopt en he~t briranerkonenl C an e ~eea hoordleelen meeallad van
Sbemoeilijkt u og lang niet vol* te komnen op, het weiden van rave oprug
doende het gevall zijo. weidegronden en wel In het jaar 1764 In
Vele van de grroote t~ouriaten-boo- hunne instructie aan den dir~ecteur Rodler.
ten eni van de Amerikaansche oor- ,,En alzoo beyonden wordt, dat des
loges~chepeo, die meerrnal;len in den nmPifiit m ve rp inCsjkro,e e der rdn
omtrek komep, en, tot; root gel- dat het vee van die particulleren aidaar
delijk nadeel van de plaats, Cura. in getal considerabel grooter Is, wear
gAO nu niet araudoen, omdat do ha- door hret voedael van des Comp~agule's
ve enauw is, zullen ook bij eene ,, e ndder anes ch idvr aeifn dezel-
breed te van 65 meter nog de nrisco b~enomen; dat derh~alven bei vee vword
niet willen looped, die or aan ver. p~artirculieren weldende op de voornooni-
bonden blijft. IleSaan at m tnh zoerdenl bepetal4
D~it kan 0ook gelden voor de eteeds beaad n gere uleerd, worik etdle mitendeaen
grooter wordende b-ooten van vaste proportle van ieders geg~oedhe d; en naa
stoomvaartlijoen, die~uraynoinhaar inelijk dat de hoogate gegoedo niet meer
vaarplan hebben of zouden willen sal verinogen te hecbben dau eon getal
opneen.van dried hlonderd zestig stuke klein vee
Afgrezieu dus zelfs van dien invloed davif endr eteked veeilln erepag~g on
die de opening van het Panama- de naar avenant; en dat htj In dezen sal
kanaarl op one scheepvaaroverkeer mo netenhudaln den aal ecandeur on op-
sa kunnen hebben, moet oen groo* en zulks met do meeste egalitelt pale on
there yorbreeding van den havenmond Iljlk zal sijn", alduo luidde de opdrachlt
noodzakelijk \voroae geacht. van bewvindheblieren.
Zoo bet vooratel om~o den haven. Doch toen z~i) deze Instrnctle n~eerchrej-
muond tot up 80 Al. breedlte en 10 MI. en" dVBarou er 49 Jaren verloopen sedert
diepte to brengen door die Rege~e- reg'eld usu palile ant es ane ng tvas
rin~ Fsordtr overgenoe n, Jun~r Zal den naar eene waatrde, wearmr naar
duarvoor noodig zo ensm vaUn wearach~ljljkhleid ook bet weldprecht be-
ougeveer ft 24J2.000.r !'-e ind pa, dat tro fen door .mte
Resumneerende kromen we totdeslot- en w a~yvoor door koo wre van pa
soq) da~t de, Ho arre ceerltu in h~et~ let~:aa d was, hlet welk au bi~llikedl
110 ~ ~ ~ ~ ~ u~ deln d iei pdg'0 Conlpaguite moost worden gee~er-
k~eurd, dlat onze haven wsorcdt ver- 'Ae brt~wilielenr Cis Iet dal! ook of Ro
beterd, en op 65 M. breedte gebraucht dier er ool in egealasgrldis gvolg: te ge-
zal wor~den. 1 geg~raducerd e en 5 ge- ofn De eig lenaene vantage ompa qle s
nie-oldtenzullen citkonrjen yoor vileS'9. om een pubepealW nantal vepp to
de wer~kzsambeden mett springgelati- |laten welden op de savanen, reeds vast
fl Iee spnnr niduirla nd mei. ech. stoud, ditte Pdtesolo mrnar lieten verkor-
var~en wrde Op Maat 1. zi p ant Hodler zalf verleende later weiderecht
vAce todn. 1 25 ~ r ii 3j voor oubrepaald aautal vee en verkoc~ht
uit 9me erd< am man suppletie voor plantages der Comlpagnie met welderecht
D(;arn a re veej o8 .n.teket is teVOor on eaald as lalhvede. Heruit lild
d kd Ihad kunlnen overtnlfgen dat hare ins1true.
m~e e omen on~ ae spring raids ~e~le tI' uiet kou wor~iefi nagekomen.. Na 1764
roeebrengen. In April a. s. z00 dan werden wonder Rlodler alleen niet minder
met de wo~k zaambhreue begfioooen drr rl4onfanta es ve~rkochlt mret weiderecht
~uanoen wor~den. I~eLgnwde elechk b epaan anal e, terwipl hi
grij p-baggermach ine sal m ts tek end koop, der plantage Eeudrapt dat recht he-
dlieost kyunen d~oen yoor het weg- perkte tot 25i Nchapen. In 1761 rerleendte
I~tn, e dzan 1ije vl JtPo Idr Weblk 'Bgenia bjifebir~ fus~ n ~lantt~'d~~
ee cho el tnzj ~r I e Op'zFeggen toe zou wlezen. Oak R~odlere
ei chon v d n zju orkto e'opvolgers verkochten platntagesr met wei-
g unen H annteer zal echter die zui- dere~tcht, dast w~at het aantal wee betreft
g~er kiomen ? 1)e Gouvernreur zegt, het befnepaaedk dasips Tsoeozobophrr der Ckm-
no mt t ween an deni hierbijgevoegden ledger ptent aal
am son betago too d aas ziju er'e v.etide rirvilegietowerpmgev
het adtvies vonl disn officier' \-an eovee
trlcht greint~erviouwdc doo~r Ht Han- Toen dan ook in 1791 de- West-ludischle
delablad op, te volgenl tn een zand- I'mpagnidenw d tontbonden en de ellan-
suiger didn Amrka t urn a n seer gr~oot del 12n be el edCeeds
nigerW' "e l elf aan schaffen Cao de eigenldoml van particulieren, terwlji
kout; imnlmerH later tocht van pas. de p~lantatges h~et reebt hladden verkregen
EnD da~n b~ehoLleven ye niet Jang~er to! oma latr vee toe laten w~eide~n on vetle der
Iwachten om een begin te makien. pra ilggende gronqen.
1)e rest volgrt dan van Zelf.
Voor alles, men beg~inne, en be-
Cginne zoo spoedig mogelijk !


zoo'n boomg Froote macht toeachrijft...
Scho~st H. zeide ernatig togfen ieder
Javaan, die bct booren wvilde, dat
de geest van den boom FLee ver-
toorad op Oessir was, omndat die
hem geen offers hadgoebracht.Toen
begonaen er siteenen to vallen, 's
avonds, in de voorgralerij van Oes-
sir....."
Scout H. moet als )oug~en een
virtuoos geweest zijo in 't schieten
met de kataput,..... U weet toch, dat
di des dem ne orii tzich al
ken.....Die steeur valesd tzoodier dat


,a~rus on er to kflo. ...at geef ik
Oe~r ede deo ndu d a d t

liet 't niet merkoon.
,,D~aur booren we, dat oonze vriend
op dan avond bij bet hood van de
dessa Koeloo, eaor de ramp~okpar
tij was geweest, zou komen dansen.
,,Ja, zoo brutaal waren de beeren.
De dochter ran 't boord tronwde,,

B0tichtell Iit (10 1010810.


qlue cada frso de Aceite
de Higado de Bacalso qlue
comparee Ileve la' marca del
"HOmbre eo l Bacalsoe A


Ell representa la leiti
(' Wa y la snejor prepared
de Aceite de Higado do
BacalaO u caf o
el Rembre deEMULSIONY DE SCOTT

quS COntlene el major y mras puro Aceite
de Higado de Bacsalo do tal msanra
Omu 810RadO canr los hipofosfitos de carl
y do soda y glicerina que hace de los
CwttrO ingret eieste ia fOrta me sfias
para combatir las enformededes de
peco J.los pulmones.

**Me as grato declar ar u Aabtendo stdek
6astante enrformo y debilitado per mds do an ase0,
y cuando yark las fuersres me habtan agotedo
apesar de los medicamentee qea tomak o n ore~
--e Sr. Luis Silva--me reco~nsendd la Emsteide de
Scott. Tomd sets frasrcos de esta margaffles pre-
paracida~ y goo~dd cosmpleaments carado, gosande
gaoaM de la mroo r alad, fiersesy datmo, per loced
recomlendo stampre d mis mamigos ar Emdsida de
Scott." Alfonge Rocdrtgasa Valenals, Venresset


Mus~ieknitvoerina. .

lo dassgaond ten 7.80 ure sano de

PROGRAMMA -
1.Eebtee Wiener Blat Pae Red. Komsak
2.Onverimro Le~alife de B ad. Boteldien
a. Venus y viora value Crtis
A. Fant: sur Gutnilanme Tenl. Rossial
SBnqet delo dae Ptp:J B Mlon
7. Fragments. de la Juire Halery
8. [ a. Impromptu Daea, 8. Miranda
Ib. Nome olvidea valseC. Bookaljon
Of~eteele berichten.
Bi' Koo. bseluit van (1 Februari
1913 No. 21 i s an den oppersei-
ner bij de seemacht B. TIMMERMAN,
gewezen chef van het kuetetation
vo~or drandloose telegrafle op Cura-
Cao. bij bev~ordering verlee~nd de gon-
den eeremedallie der Orde van Oranje
Nassau, met be~paling, dat asan hem
het, vereiersel ,,met de swearden"
%sl worden nitgereikt.


Ilit do nabnrige Republiekes*


Staat van get eaatal vaartoigen die het' elland Caraqao in de m~Rad PFebrturl zgrl~a sntden,
met vermrelding van hnnne inhoademrast


INHOUD IN Ms. INBOUD IN Ms'.


Aantal Bruto Netto A aatal Bruto Netto

88 11873 10881 88 215283 136812
92 9844 9116 88 211809 1883822


Niet opgenomen zijn de schepen, die binnenkomen van de kustvaart on van de visscherij.


Curagoseche Philharmonisch Orkesf.
Den 12den Januari 11. hebben
tich 28 musiekliethebbere vereenigd
om een Philharmoniech Orkest sa.
men to stellen.
IBet orkest staat ooder directie
van den Heer R. BOBRAL.ON.
Z~aterdag a. e. zullen sij de eerste
publieke o i voerinog geven tot, stijvi ng
der ver'een~iging~skast. Er mnoeten in
het buittletidd nneg senige instr'u*
mnenten gekocht wordeno en danwovcor
is riatnurlijk geld noodig.
Wij verheugen one ten seerste over
de oprichtingi van dit Orkest,
wenecheni het een lang en bloelend
leven en Zaterdagavond veel success!
K~oloniale Rand,
WVoenedRagaood 8 unr alg~emeene
vergederiof.
Mr ms zeeland
is Donderdagmiddag naar Bonaire
vertrokken tot het houden van schiet.
oefeninges. Vandaar wordt de reis
voortgezet naarl Puerto Rico. Einde
de rnmemand keert de Zee~anod weer
Zonda~ 11. boden de Commandant
en de 0f5cieren van Hr MSe Zeeland
een atfternoon tea aan hunne vrien.
d ept Okb e G~ouverneur woonde de

De earlota
is Woenedag met 25 man werkvolk
zea pat Ma0 aib Ph r roL en
ei ~is de eerste reie van bet, nienwe
Club Ourses~o.
Deo leden bebben Zlaterda~g het Pn'
rimfest, zetezo 8r odgwkt verd m
middag richtten de leden van het
Bestuar een fecestje nana voor de kin.
deredi der ledenl, die aardig srpeel.
good ontvingeo.
Tlragisch.
Eeo zieke werd dozer dagfen van
B~onaire hierbeen vervoe~rd per chip,
mnaar tierf op reiel:
e~arnisoen.
Niet op 16 deer, eonals was be-
aeahaald omdfoeb OS 1 Manart sal een
tir adhemt ptaner 2145 e r ereor orae o
rldaier onderr g leided va een onn
vertrek'ken per stoomachip OraF~e


!sie~r werd van den; bok g~eolin erd,
meatr had de tegeliwoordigheid van
geest de leidsels goed vast to bouden,
waar door bet schichtig geworden
peard spoedig tot bedaree k wam
ea verdere oogelukken wverden voor
komen. Allen kwamen met den
schrik vrij.
Ultvoer. -
GeduIIren de het leatste kwartaal
can 1911 werd van CuraC;no uitge-
voerd voor een wearde van] f 196.768,
waarran f 147.528 alleen ann hoe.
den, f 17.615 nann Dividivi, I 7.570
ctan P'hosphorzure Kalk van Kl.
Curagao f 6.810 nani Gei ten veillen,
f 5.058 nan sout, f 4.877 nan Oran-
jeschiiien, f 1.511 aanu us.
AQrnbar voerdr? ult voor een woaar-
de vant f I15.221, walarvanu f 49.446
san P'hosp~horzure Kalk f 30.324
oan Goud fl 1870 a~nnAlo If 5.958
man D~ividivi eni f 5.956 asu GeLiten-
velle~.
Bonaire voerde nit voo~r een waar-
die vorn f29.655 weiarvan f 10.713

a 2134 jidiviout3.01 n etn
St.\f martin voerde ult voor een
waRarde van t7 878, waarvan t5 489
nuan sout en f 1.440 ann Runderen-
Sar Enetat~is 9vo~erde ani aoor~ te

nan0 Iunderen a~ba~ u o rarbedro
Dasnkbtaiuging.
In d~ank ontvanges: BSegylnda MUe-
wsrt ainwr2te P laaO'ommys~ia Int~erntacio al c
Van de firm EDWARDS, IENRIQUEz
& Co nie~uwe! tijdtafels voor het ver-
trek der booten valn de Hamb~urg-
A merika Linie.
Van de firm RIVAB FENSOHN &G Co
i ~em vo~or d 2 ,, '.
Marrktberlcht
vanl den
Ouracanoschen Hah~xdelshond t
Yan 1 Mao~rt 199.
AMRDNOPE)N (Pindas) pler KG ........ 0.2,
'MTY my r ts vn 1so sc.rr......... to 0
ORANJESCHlILLEN re Kil. Isk Q.'?0
HUIDENd.e K.G per,,, ,Q.20 kw. 0.6
GEITENV INkFWp g~,.,,,, 1.a0
WO r~f K.O)........................ ,, 0.12
ArfNVOLENper stak......... ,, Q.50I
BE DE EN pe K g. f. .;. ,. ,, 0 0

RECIIJ~~,, 2e ,CG~:, ", ...... ",, 5.050
K ,,iei ,, r 811 ,, e........ ,, 9,50
,, l~. e doil ... e.8s
., ,, 5 ,, OA,1-

a 0E l.
,t ,, 9 ,, .... ,1 .0
,, ,, 10 ., ,. O A ,5 -
l .1 a ",t ', .........','1 9
,, ,, 14,, ,, (onb) ,,- .
i ,, 15 ,, ....... ,,ts.-
r, per a1 ,,,, .... 1.. 5
., XXX ,, ,, -
KL~oEEINE STROHODE Op)s

in kwl. overeenkosuende'met kwal.No. 1
van ougeye~r 35 cMi. van krlnin as t re
van ongereer 80 eM. vau krutatotrand
per dos i 5.-

Rtatten en Masseq, .
G~edurende de lastete 8 dagen
wPerden in bet flecalast aangebracht
In door middel van petroleum ver-
degd
107 ratten
42 muiten.

pe Mlagtneet*
Nu hier reeds verse hleade auto's
op one elland sijn, kan het sijn out
hebben te wijzen op bet bestaan
van boeken, paaran de auto en hear
onderdeelen on de behandeling daar
van beechreven wordbehDe MLagoaeet'
is een deer maan scriften, dat
dlearbij nog grable words toegeson-
den aan al en die last sanvragen sann
D~e EI- A I. MY olh M. ADuLER
Prineengracht
Amsterdam. r


KearkelUke bedd~hten*

De Hoo eerw. Pater Fa. Ar
Nns TER MAaTr Vicaris Proviri
in de Mestse van Curagno, sal m
Ouraces Woenedag of Donderday
near Puerto-Rico vertrekken en
daar met de Legaspi via Spatnje
Nederland. Z;.HL.E.W. is tot afge1
digde ge~kozein om de Paters van
regao te vertegenwoordigen bi
~Algemleen Kapittel der E.E.PP,
minikanen in Nederland.
De vele vrienden san Pater
MraA sullen Z.Hl.E.W. alechts n
sienr Vertrekken.~ Pater Vicaris
sleh in de .+t 8 jaar, welke -hi
Curagan doorbracht, de vigen
8mat~hie wfet~en te vTerdierien,
Ii ie fliet-Kathiotteken. .
Wif wenachen :Z.H.E.W. een '
spoedirge en geno~egel'ijke 'rers er
enhen ~bin~en het jaarr weder
Kolonie terug te zien.

Z. D. H. P. A. Snosomr, Aart
uith van Cartagena. is 1 M
si nua vertroklken en hrool
la~rnet hier to ;arriveeren, am
a~ndri vede dor te eze t
lo bian ige di eas wae bhee t
g~estaan.
De DBregrting

Pn F9 erbt lin dede ve gd
ging noch stemming door de E
~amer goedgekeurd.
De nienwe Begrooting
your het dlienetjaar 19189 is
den weP1k door deni G~ouverneu
den eXoloniale Rand inmekdie d
een uitaet k aden inrlruk.
NietJ tevreden met de verbree
van den mlond onlzer haven op 6
stelt de Gouverneur voor de l e
op80 nC1. en de diepte op, 1
VPoor de uitbreiding van le
deniudustrie in de Ko~lonie
kat~oenegltuyr op 89. Euatatius
live~neen oam gde poitie van
alternedeambbtenaren thee verbet

deal ~ela saw de u d. 0
yerbeterd en de steiger op St.
statius verlengd.

ve m~ lijk il oneTo 4 i
Ipa r~4ep beyorderd.
,seen verblijdend teeken
de tookomet magd gewesenl wo
op bet feit, dat de Jooryoerha
op Curtagao meer en meer toenlee
,, Wanueer men de buitenige
ultgaven~ niet mederekent en- or
aceree der middelen let, dan bea
er, volgens den Gouverneur,
redeo voor besorgdheld over de
Lomat.
Wij ighbpg oque de rooeite
ven' de ramingoen der inkomatee
uit~gaven over de latattte 10 j;
eene met elkrauder to vergelijke
dan zien wij unast de noodzake
Bjsits ag 3teuin mutg5aven ook een
pn Vast t~poapoie yaP
Da i;'nkometen waren gereamt
Voor 1904 op f 491.190,41
Voor 1918 ,, f700.552
In10 jar tijds zi'n de inkom
derhalve ruimn ta00.0@@9 cij. te

~Verhooging van nitgaven
one oiet verontrusten, ale die u
ven sleebts noodzakelijk blijke
dienen om de Kolomle, voorn
helpetn. Z~onder nitgaven ook
V$todr 1918 siju de pltgayen
Fabnd oi f 1.0417.960, en de bi
to ult 's Rijks schatkisti op f 827~
Hiooge Gasnt.
opy~e de Rne rjug der Vareer
'it'i ~la 8 eetretri van SI
Mr. KNOX, belast met een be
aashi de LatiSneb-A mer kesanech
ppnblieken. Volgens l [Unaiversa
Mar. KNOw asp Ioord ean de W~a
ale iih ieti eer~at near Colon
Pen esi na de lesmuei bezoebt te
benm, 'me't de kruiser Mrylane
Weesskust opstoomen om de he


rtede deir 5 Republieken van
deo--Amerika toe bezooken. D~a
sal Z. ExVc. yereeblloodq ateadpa
ap Nfo~ordituat yoni 'Suid-Amerika
dotjis tot anan Caracas en van
sioroute vervolgen naar Pu~
Rilco, Banto D~omingo, Puert~o
elpe en Habana.
Thec San~ weet mede tp deeleD
e Sgtaste oefas 01 Alaart
trekkzen om 1 Aprl van eut
Elan Juan to stoomen.
Tot hes boog~e ges~elechap behe
r.en Mewr. KNox, en hun
gr.' 6.Eso~ en Echtisel
W. 8. DLa en M r. C.
LIMi Be Van taastdep


In de laatate jarea is Venessela
fn ae s at is meer nodgel
om ook eene bij andere volken een
kijkje te gsaan nemen. De teeogenoor.
dige umiformen doen sp er erk son
t8e 1)*uitachd in @60, Wafr klear eR
enft betrett, bet sal echter nog heel
was jeaart a duren voordat de stram
militaire discipline van Datitechland
in Vfenesuela te door gedrongen. '1'ch
meakten de troepen op een miltaf-
re wandeling een zeer gonedg~en in.
droken werden overall toegagolcht.
Op 1 Maart werd san ds~e 8 nn
ache legatie de comma van 11. 0.75
Bolivares betaald, waarmede de
echuld van Venessela san 8lpanje,
krachtens diplo matieke overeenktomat,
op 4.808.012.70 Be. g~esteld, thnee
geheel is afbetaald.
Gok san de andere nationralitehen
betaalt Venezuela g~regleld.
De Venezolannec~he e~cheeproart-
.maafechappij, Compafia Anbnima
de Novegacion Flovial y Cost~aoner
heeft haar faarversal ai venee.
De booten der Mdaateehappi heoo-
ren tot drie seet~ies.
De sectie Orinoeo beetant oit de
stoomnbooten sEltar, Apuar, Aliansec,
Aranca, Aasparp, Mecsparro, Bopeedi on
Puerto Neltrias, en twee aloopen AdaQI
en La Verdad.
De kustraort wordt onderhoorden
door de booten Yenaomela, GeoycPrn
en Manfanares. De eeetie del Logo teek
wonder sich M~arneseo, Priogres, 1Pe.
ro Marcl, de eleepboot Iheties de
stoomaloep Villardsa en de bagger-
machine 19 de IZ~otenabrs.
In het lastate half jaar word een sai.
vere winat gemaakrt van 800.000.42
Bolivaree.
De scheepewerf en het drijvend dokr
worden ook ten seerate Rsresea.
D~it laatete is 282 voet lag, 80
breed, terw~ij de brug 6 voet boog
is on de wandon op den bmrg 21,
tot, alle boogie, volgene het Bolatin


',zo% ;-- at.Thmas' on Ouraqfao.
Ult' het jaairverelaig van Consul
voor FRrre op bet eiland St. Thomas
rdden blljks, dat de bandel van St. Tho- i
ro ,, mas tengevolge van de kleine op. I
mt." perylakte van dit eiland, seer be.
wone perkt is on in hoordsask slechts
p het met Dene'mrrken en de Vereenigde
Itant Staten van Amerika gedreven wordt.
geen Ult Nederland word in 181.0 eene
,toe- geingae goegeeltbuid jenever, boter,
kiiaas o sigfaren Ingevoerd.
gflege De ultvoerartikelen van St. Tho
!n en mas zijn sucker en kaitoetn.Hiervan
arena, werden in 1910 veracheept 12.000
n en ton suiker en 1.500 balen kratoan
Elljke naar D~enemarkeg, Schotlan~d en de
gere- Vgeareigde Staten van Amerika.
toi- (Jed urende 1910 kwameo in de
haven van St. Thomas bionen 446
d : stoorn- en 2.160 seilachepen~, wear.
6 van 71 zeilschepen oader Nederland.
sche Plag.
eten et~ groots) gaat~al stoomsehe.
lt pen is cr5komatig4 van de Hamburg-
eege Amerika~-li'n, waarvanu bijna alle
schepen die op Centraal-Amerika
moet varen, ook; de haven van St. Thomas
stga sadoen Opdat eiland heeft deze
In en Maastchapy daooen tra
it to Agent voor Centraal-Amerika.
gee O e~en vergelljking to maken met
de ;scheepvaar't ap one elland, volge
g~e- hier de statistiel der scheepvaart
jdra voor onee haven.
.408- In 1910 werd de hawno pan Cu.
ragao besopht door' 1.8 chepen
met~ende tde samen 2.376.651 M8. n0-
ligde der dit getal behooren 819 etoom-
taat, booten met een bruto-inhood van
ztoek 2.241.726 Ms en 1.269 seilechep.en
~e re. met een bru to-inhoud van 185.000 M** a
l salDe Graeola
begai~ wsl Z ondag it~tgvevren en begron
beb weer ,te fluiten, ter wiji sij de eteven
d de wendde, als om weer bmnen to ko-
oofd- men. Maar 's was een alarmsignaal.
Mid.i De lioods-boot, op, el~epptouwo, was
arna door w~ind pp stroom togen het chip
lean geilagen~ on vol water. De roelers
man, werden .opgepike door de viesobers-
daarr boot Malianidt~a en de loods, de Eleer
ero-HNDaRIE VAN DER BOEVEcN, die ge.
Prio. lukkig nog sann boord was, werd door,
een polibleboot naer wal $eb.rEaobt.
dat 6CntUp geoenachen aaD g~eredden
vpan eo dreddr I
ver- I
near Op aol*
De Directeur van Zaquito begat
,ooen sich Maand gmorCgen nsea de me.
soon last~pheninri bting, toon up de,,Roo.
nobote den Weg" het peard schrok van
Las- lde soomwale en het rijtuig tegen
,arte- een gioit van 't electriach licht san.
aloeg, De wagon brak on de lioet.


VENEZUELA.


Volgene de Venezolaansche bladen
gsat bet in de naburige republiek
bisooder goed. Bet bestunr van den
tegenwoordigen President J. V. Go.
Mss wordt geprezen als vreedeaam
en bevorderlijk voor handel, indue-
trie en scheepvaart. Wij sullen tot
starvinp eenigre Ieiten aanhalen.
Zoo ag 25 Februari echeepten tich
7 militairen in op de MarMitinqu m
via Colon naar Lims te vertrekken.
Zij zija anagewesen om aan de Mi-
litairet Academie van Charilloe hun
militaire studil~n to voltooien. Zij
behooren tot de Infanterie, eavaile
rie en de genie.


8TOYOMSJCIEPEN.


SEIL80IE PEN.


Masbp4 Februari
VYodge mend


19947


180


211717


426542


270186,


Totaal

van het Ministerle van Openbare j
Werken, 30 voet. Ruimte 2.0.00 ton.
Het ag~odo~k komt ook apoedig
gereed. ait sal in staat sijo booten
te dekrken, van 4-000 .too, was meer
dan volidoende wordt 'geacht, VOOr
de stoombooten die Venezuela aann.
doeol
De stoommandzuiger bij de wert ge-
leges, haalt federe mainuat 4 Ms sand
of s~ijk op.- Dese Mi~chine moet b~et
kanaal graven waario het dok komb
to liggen.


BwitellrcRld.


ten van de overeenkomet met Frank-
rijk: opnienw be ewije gelever.
Behalve op de handba~sina van
het bond enootechap met de Oosten-
rsikech-~ong~aarche mnonarchie en
met heb komakrijk ItaiB, blijft mijn
polit~iek er steeds op fericht, met
alle mogendheden vrlen scha pelijke
betrekking~en op den grounds ag van
wedersijdsche acting en goede ver-
stat~idouding te onderhouden.
fo vertroilwen op de gezonde
kracht van het Daiteche volk, sie
ik met vertronwen, en op Gods ge-

eled'e nine vannoeden dag heen,

~Pnreden Taft
heefet een voorbereidead mobilisatie-
beve~l idtg~eveaerigd voor 948000 man
troe en, die lange de Rio Grande op.
Mg~eld sulle DWOOrdr De doesad
dat~ a mblste mEil be 60m0s m

zloover, dan is een ge apendle mili
tai'rd o narach near Miexico wear-
En wid weet hoe lang reed rroor-
bereid?


AdvertentifeaZaterdag 11. ontving ~ik het
telegrafisch bericht van het on-
verwachte overlijden van mijn
joti~ghte~n broedei-,
den IHoog Edel Gestrengen Heer

A. J. P2 rlgtSeS.

.Consul~ vast Holland te Port.


,,Antwerpen 1880,
,, Chica~ 1893, en
,, Ourrago, Earste Prija Eere.
.medaillle, t~904.
r, Brussel, 19)10,
Curagno, Waterkant- Otra-
handa.B~EKOOND MET MEER DAN


Geregelde Vracht- en Passagier-Dip' not onderhouden door 58 verechil.
endb Ljnen,'met 350 Havens to alleWeldee.

;;ieD~,;t (ISSt-~~6lonErop-etIdi-eeula-1lb

.. ~I~jo I. Aaerohnet teno Cargo : van Eu.
~~s.ropa en tnasehen haverne, deo
~~ laten Vata elke meahad.
vetrak van Chti-aceo;a~~~~~aaaa~~~~ nearr Ve.
nesuels, Trinidad, St. Thoa as
Harre en 'Hansibr 'deno'21 den30
Lijp III. Aanlesses to Carageo v #,am-
durg-5Aztw com 4n. ~Thoostes'lH-Ei~ Lija IV Aan~kteRne to 4)uragno van Cuba,
event. St. Thomae, den l5|16 vagn
elke masod.
Vsrkek Tan coragno, near Yene.
so ae, Trinided St. Thomas, Ea.
vre en Hamburg; den 17 van elke
maand.
Passagiere--vrveer near- ale
plaateen, welke door bovenge-
daoemde lijnen worden rangee
Behalve de stoombooten Vanbov ngeomel ede vna
r dembo eago reembepnaard boaea ,en a gev
z5 dagen volbrengen.
De Passagiere-gchepen der Hambarg-Amerikar ~ijap sijo0or all vor
Eien van de noodige teoepEassingen voor de veiligedencmor e
opvarenden.
~Prije der Passage near Harre of Hamburg :
Rtl BetwI gas: $ 110; HII Klas: f/ 50-A. G.
Befur t~etts:10fo afulag op de been- en terugrele.
Voor verdere inlieht~ingen vervoege men sich tot

EDWARDB, HENR1IQUES gG CO.,
a1enten
-Ag n.


~~~. Wr::G. lyUYLJSTEKE '
~Tittlitirb~isschop v~astCharadrus
Apostolic ~Vicaris vanL Cura~ao.
EERSTE CONCERT


JoilB. DeOY&T 8 Soils Ltd.; Perth
Leveranciere van bet. Engelsehe
Hanof, (van wipen KoninginVictoria,
anwijlen Koing Eduard VII po
van Koning George V ) *
Agentan voor carr.....
de L-ANNJOY. b :Co-


PEEONDo~~EN M~EDEDT:EEINGEN.h'


HA VEN-NIEU WS.

.VAN 2 MA ART. 16 MbI~AART.
scohip Kagpitein Aanicmel t ar Iets I oa

Zlrna Ia Morris 2 Mdaart New.York 2 Maasrt xYanra
Zua ,, 7 Maracaibo 7 New roi
Caracas Purst 7 n New-York 7 LG
Maraceiso 8 8Mor-Is 1. ew-Prr 1 I .ru
Mesrida A Johanson 6 M~aat I Museatbo 6 ,,La GaByra
Mberid 18 La eoqt wa ,t
Pr. Willem IV PC 7 d G~raaff 5 Maart A msterdeam 6 Maart New-Yorkt
Prins Mlaurkts P Koningatein 10 New-Y~lork 11 Amserdam~
Oranje Nassan G D Nieman 16 ,, msarteam 17 ,, New-Ylrk


Yucatan GI ttina 29s Robr. Liverpool 1 MLaarf'~tk Oiti heS6
Citta di'lorino A~ Poggl 7 ,1 arut Colbn 8 ,, enova
C lreca K0i8 oT Bambprg 4 r ,, Bambrg
Niedervald H1 Brook 8 Pt ColomblRin 15 ( .R br~P
Legaspi A Cormellas 168 ti 6n 16 Bgh 1n
Patagonia M Malehow 17 ambnrg 17 ,, Pto Co@mbl


re prdo ie ades aiment cias nu
calso dependent en absolute de lae
grasas que entran en la comp~osi.
ci6n natural del acei'tq. Estas gra-
e?"ntaa m a ~i dad qhnHIa oeas
debido &i la presenaes en el aceit4 de
bacalso de clertos compuestos ledi
vados del higado,, _que permitenl la
pronta emulsifleaci~n del aceite por
Gose finidos eli est6nuo- me hla:::
mucosa se Ileve A feeto con m~a fa*
ellidad y ron m~s rapidds que lar de
Co~mo, so ha pretendido por algn
nos industriales recomendar el neezet
de petroleo ca~mo u testfituto) de--
acenlte de higsado de becolao, de~be.
mos advertir por el bien de los mia.
mos entermos que el aceite de pe-
troleo es una substance mineral,
que Bi Be usa internamente es ex*
ped Initeg~ra pr Idas e acuac nia
mtstnds Iasad i ]a lrg
nflamaci6n de las ~as digestivas
dadree to o tano de r tla pile-
de ser asimilable Svo~lverse part
de los tepdosr org msioos y no puede
ni remotamente edm ararse cone I

a opeddaed hf utrir yaf rtleeeruC
orgnismos d~bilea. lo ban hecho taD
na ar y~9 naun II~no~jtmente aprecia-


Tioegangskasarten sijo verkrijgbaar
J it,.. B. Jli J: o. tone~ e
B. Pazu.
V ~G
steeds om de Caemo-Poeder vandese ve~d~ient alle ann~bereling :door
flfoe bewerking on kenrige smeask.
Verkrijgboar in de voornaamete
winel~e.
18 4


Adverteert steeds

I~N DIC

Emultosn de Scott.
"B8iem re he usado en mi pr~ti.
ca la Emulal~n de Boott, y he no-
bado que ee uo verdadero alimento
muy dpropiado para los organismo
aegota be por.Ja uberealosis, tenien-
dola ventaja de! no contener ereo-
sota ni guayacol, evyae substaneirae,
:por sue eteesos frritattee sobre-las
viae digestivae, entor eeen la bue-
na digestibn i nutrief a de loe en-
1Sermzoos."-Dr. Jesed Gonsoles Ter
vil~~so atitiio, Coah., Mdda~oo


,_ er

p4 :4,? ,.;-ggiW


Souablette


et Fils I


HOPPR[OTOGRAPEN
VAN


it. m. He Koningin der Nederlanden

BEKCROOND


D'UIT OH LAND.
D* Duitache Rijkedag
is shj~ een~ Troonredsr c~open d.

brai piae vN d i de Wtee 2a
neeo kapel en gdpddie e t fei
Voer de katholieke leden werd i
de Z& Bedwigskerk een B. Mis og
ged ~ign.
De 'keizer, in de uniform van d
Gar du Corpe goet den,,Adlerhelm'
bt erea na twealf our, Vool
alg s~an door de dra ors der Rijka
i~iiniee ,die W ide~ ~Ial, wear d
afge gard gen, de ministersr, delede
van oen aondsrand -reeds sanwess
seaxin wef de pneri n va b h
serijp buis~s 6-plesats genome.
eToh ie~ fez bie n nt wer
2. d. sette den helm op, nam d
Tro arede~ ni~nt de handen van da
Bl kaasselier. en las die voor.
Ze sB eer hort, buiteagewoon kor
selfe. Mllaar reeds de sanvang isee;
sroort: derronstratie.
,,1166t heertts gebiot van het Riji
en dQ1 staaskanndige orde odgeerchok
I t9 aPi kgll, welvaartab deR ~o
sn i olqkrne ea dCVdean t
verh ~gert is bti doel van mifti wer
ken. fDearn weet sk -mij m~etainto
.ee boaden~ooten eenlehikle ~o
mn 6tovertuging, dat ook sij even
ale dijgekosen vertegenwroordiger
der namie hunne beate krachten sas
den gemeenechappelijken arbeid sol
n~e ve rig driideijkt wat hierme
ainn de soelalisten en de nries hei
'verbiroederde Ilber~aleD WOrds tover
l;iistaan gagev'n: de koers der regee
Tring verandert Moet*
Alsi tweede punt woirds ;dosciah
,,ooz~or~geoh ae hgrlge die sdr
piplats in de Riijkewetge~ving inneems
:,,Nog in de larratee slitting van des
voragen Rijkedag sqju de weldades
dder vbFeern toi b 1 .e Brno
sociale g~eest sit welken dit work is
Vaortgekomen, moet ooks in de too
Pormat heerachen, want de ontwik
krelfog %tant niet still.
Le g af ino de Rik av bn ee
w cht is verk r~ren eo de buttenge.
m nerd, doo ben vathoue sna
de tot dog too gerolgdeBtrenge
neSeeten sal- het R5ijk blanankort
to~ een volledirr gezoadm making sij oer
~li~iSantf~n a e).
Den ke ser lvervalt met bevredi-
ging, de gedaebte, hoe groote resul'
hande wri e odrne in h deei
en verkteer beeft belreikt en hoe ook
door verbetering der techniek de
landbonw langzaam opbloeit.
Met ket Oog op deses enoawcrrit angsl.
len de verbonden regeering~en ook
so de toeokomet de greaddelagen der ta-
Vetrolgens words in de troonrede
de red door one vermelde wijai-
ghig der wet o e ~j8tasteabrger-
enhap oangekodn igd, waarna de rede
vervolgt:
De welvaart en de bevordering van
onsen vredeearbeid in het land en
andkee oereeeched sei ablg n is af

tea pae~ blitttin sn na sj e

bed teeIlen tljdeat kunedne b -
a~cherthe~n ed `daairvobr to kunnets
op m ave le heb mija foortdurende
plicht en zorg, om de kracht van
eat Daitsche volk dat aan krijgs-
teectihe~ 5onge miatiiified eeiji'"g~eirek
beeft, to land en te, water to hsad.
haven on te v oerseterken. WetElont-
werpen,--die dit, doel becogeee, BSjo
in voorbereiding, an sullen tegelijk
met vooratellen voor de dekking der
meerdere iditgavieli an den ~Rijksedg
worden voorgelegd: eelpt gt) oni die
hooge teak to knenen vervellen,
dan-hebrt gij het Padertsod een giioo-
ten dienas bewesen,
Van onse bereid willigheid om in.


ternatfonale quatestles o~p yrienscebp.
pelijkreP- wtjae blij t leo wtaneer
dit -met dl~er4.w en dedn~ belan-
gen van Dtfcfn~ fa oiereinatem-
solo is habbea 4 doo-h~rdEP a


te Amsterdlm


1883,


Meclailles


50 Gouleg


EN ANDERE PRIHBEN.
GEDESTILEERD DOOR


Arrthur


(Texnas).


LONGMAN & MYAR TINE~

NEWV YOIRK.

(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)


in poeder en in olie; Vernissen, niet inbijtende verf voor hout
en i)zer, Verf voor vioeren, die in 64n nacht droog sijan; Wit-
te lak voor badknipen; Verf in vernis om' Ide m~ool~e irammen
der kostbaire houtsoorten na te maken; Verf in verals :voor;
rijtuite""n; Olian om te glansen, etc.
Monsters worden op adnvrsige gratis verzonden. 3


3.Faot gi o de opera
S,,La Fille de Madame
Angot" v. Ch. L~ecoeq
3. Wals uit de operete
,,Ein Walzertraum"
pan -O. Strane*


uit te
VOeren
door
het
Orkest*


4. Poti~poorri vn 8apa~rneh rza
agofeiuffronw L. M.PUPERB.
5. Solo luit ,,II Trovatore" van
WT. Popp, toor te dragen door
.den Beer C. Bookal'oo, iaeo.
bPeleiding van den beer Jaeobo

PAUZE *
6. Fantasie op de o era ,,Carmen,,
van Bizet, door bet Orkest.
7.,,A8mada Mdadre y Patria", Mo.
noloop to houden door den H~eer
A. J. uricPEas.


8. tofonr Lat Wi o

9. Le~ioriel Ibrech


door
thkest


Coore

Marapalirbo


Marraealbo
MUargeSibo
4iab


Jos LuisB
F~dt dMatom ade Oro V
G~votrroa B

Maria I~
Inao Ltis a


Biae to h

odu~b '
Mdaracal~bd '
Baraklon~ '
Yel. de come
'q


Yir ~na c
CanuraB .

cnl~ries v
Arkl de Osamas
Virginia B
-gas sais a
DancnoulghtM


Uart,,
,,
"
"


uset 'ia k le ole e~men~eoe drai h ad lhls de N~ororhe atoombjoddt'r~~g~
a Mrs. rj su okn bef N'orweesche 8. 8.iaRYE WHILD mar Jaualowren hot
Entelech LJ 8. rrv'r~FEnear Onbyk
7 Mrt. is 8.CtBAAb reertokkenh naar Bonaire.


h0tographiScb 186ichtig*


op Zaterdag, den 16deo Maart 1912
des aqoode te S un inf et gebouw

DE K'RAlst~S"
san de Overzilde, met welwillende
modewrerking v.dh. Heer A. J. PU'IPERS.

PROG RA M MA *
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs