Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00089
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 17, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00089
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text0 1


CURACAO


D3E CU RA FAOSCHI IILANDIN


_ ___ ~


Dit Blad verachijnt elken Zaterdag. ~Es C~ourant aki ta sali toer dia Sabra.
Abounementaprije voor Culagao, Bona~ire, Aruba UEU NDT BA upisd aonmn af.2-p rsln
en de Bovenwindsehe eilanden per drie marandenl jBRAXV~IDT BA ~ pn s pdilabnti. t tnf ,-p rcp ln
fl. 2.h etB id ii betal ug.* fl 10.-~ti in ij~nlr~rteI8lgarnanfoi Curayo B nsre. truba,St 8 ar-
Afronderlijke nummers fl. 0.15. Oud No. 928.3 Nieuw No. 4. I-n numero sol it. 0.15.,

Prija der Advertentibn van 1-7 regels f. 0.50; voor el.do Auuci ~di 1 te regel f 0.50 cada regel mas*


~L__


goud) voor al zijo kato~en van de Ca-
ravona gekregeu.
Het Nedcerlands~che department
van landbouwF te Buite~nzorg, het be-.
roemde prcfstation vann J~ava, -~e
IIorlandsch IndiF;. heeft vele prevent
genomten met hret Caravalna katoen
en met zulken goeden1 uitela dr t
Go (cu vernenen t yeI e on or en
hektasren o-rond met dat katoen liet
aauplanten I
In Zunid-Afrika, en op de WVestbkust
v~a Alfrika werden uitg~estrekte gron-
den Redlurende de jatren 1909 en 1910
met ht Coiravona katoen beplant
enl de aatnpla~nt wordt snel uitge-
breid.
Da K-at~oen-Beurse van Bremen geeft
de volgende gegevensi outrent het
Cararona ktitoen aa :
,,Het coderscheidt zich door de
lengtae n bijzondere st~rekte van dlen
vezel on kan we~dijve~rea met het
,,1Sea-Ilana~d katoen" obcho~on de kwa-
liteit van den vezel niet zoo zijde-
achtig is. Lie kleur is zeer goed. Hlot
katoen is bijua geheel Trrs van! vreem-
de stoffen (zaadhulsje ona.) De waar.
de ervan wordt geschat op 1.20 9
1.50 Mark per j5 kilo'
D~e heer S. Billow, van Guat~ema-
la, C:. A4. schrijft, het volgende:
,,Voor eenige jaren ge!eden w~as bij
Onder-Voorzitter on Secretaris van
de ,,ISouthtern Paesfic Land and Ainmi.
grantion Agentuar' hetbbendle den Staat
Texas ouder zijn behee~r. namelijk
datt ge~lesit~e wat docw de Stille-Zuid-
Zee wordt begrened.
Hi beeft in drie arfgeloopen jaren
in ,2exico en in Guatemala gewooud
en bee t zich ge uren e dien tij
g~rootendeals met de studied van de
lanodbouwm-toes tanden in die stre
ken bezig gehouden en de resulta-
ten met de Caravona katoen ver-
kregfen, werden door hem opzettelijk
met anndacht g-evolgd door de proe-
ven van nabij in oogeuschouw to
nemen op het p~rootstation ZJacaul-
pa! Staat Chiapas, Mvexico, onder
toezicht van D~r. Closen; zoomede
een proef bij het Deparrtement van
E~scumntla. vran deze Repulbliek.
Van allen w~erdeni betere resulta-
ten verkregfen danr verwacht~ werd'
wat wonder twijfel1 bewiist dat de
streken van de Stille Zm szee bijzon-
der geschikt is coor de cultuur van
Carava~na katoen.
Ondergeteekende verwacht met zij
ne vennooten in het eerstkomende
seizoen een goeden ooget en verzoe.
ken U dearom opgaaf van Uwe
boogate prijenoteeringf franco aan
boord te Guatemala, oin met de drie
varieteiten ,, Wol ,,xiden en ,,alpa.
ca" ougeveer 100 acres aan to plan-
ten. at"
(,,Tropical seed clcdiure Adso Eaion '
106, Dunster Hlouse, Lon en, a~ge-
land.)

VrO O RUITG A~N G
ONIZERIn one summer van 14 October
van bet vorig jaar spraken wi) de
verwachting ult, dat over 1911,,de
,,uitvoer van stroohoeden missehien
,,wel tot bet dubbele zou stijgen
,,van dien van 1910 en tjn naas-
,,tenbij het bedrao- van fl 400.000
,,zou vertegenwoordigen.''.
Onze verwachtingen ziju nog verre
overtroffen. Hoe onze v~olksindustrie
in de laatste jaren vooruitgaat, mo-
ge het volgendeiijetje duidelijk maken:
Aau hoeden warden uitgevoerd:
ter w-aarde van:


Kleine kinderen bli ken reeds be.
smet en leeren in onschuld wat, hun
later ten verderve leidt.
Flet; is dus meer dan tijd deze
ablebhtelijke kwaal, weardoor onze
g~eheele IMaartschappij outsierd wordt,
met worte! en takl uit te soijden.
De wortel, de oorzask waaruit vele
onzedelijke dansen voortspruiten, zijn
orgel en syzer.
~Mag het volk dan geen outspan-
ning bebben ?
Zeer seker, maar geene, welke op
zich zelve onzedelijk is, of zeer ge-
m ak kelij'k tot onzedelijkhid san-
leiding geeft. Het is d lctdr
Overhead daarte en to w~aken en
sann het volk; e gelegenlheid tot
publieke o nzed elij kheld voor goed
to ontnemen.
Waar wij de Politie in goede han.
den weten, spreken wij bet volate vTer-
trouwen ult in hot Beetuur, overtuigd
dat gedaan sal worden, wat gedaau
kan worden om vTerkeerde eeden en
ge~bruiken, die onzte geheele mast-
schappij het brand- en schandmerk
van onbeachaafdheid indrukken, too
Irrlachtigi mogRelijki ult te roelen.
Wanueer bet Beff uur voortgaat
met bet verlof tot dansen nog moeie-
lijker verkrrijgbaar to maken, en dat
verlof nimmer verleent sander door
bet noodige toezicht ook tot waken
t~o enmisbrnik maken van dit verlof,
vooral wanueer dit voor een daus
partij buiten de stad gegeven is, sullen
i'ergerlijke dansenl vaozelf vrta~indoit
ren en tenl slotte voorgoed ophouden,

In de vergadering van de L~and
bonw-Mlaatachappij de vorige week
~ebouden, werden door den H~eei
a. J. C~OREN HENRIQUEZ de volgen
de mededeehingen gedaan omtrent een
nieuws soort katoenboom, waarme
de op Porto-Rico seer gunstige re
sultaten werdeni verkre on. H-et i~
zeer~ waarachijalijk, dat deze katoen
boom ook in onze koloniie kan kli
matiseeren. Detarom g~even wij hier
wonder de bijzouderbeden omtrent de
wijze van planten, anoeien, ooget en
marktwaarde van deze katoensoort io
extension mede. Wi) zouden ons ge
lukkig rekenen, zoo deze of gene plan
Iter met dit zaad een proef zou wil
len nemen, en liever nog, dat dez~
katoen een nieuwe cultuur en een
stapelprodukt zou worden voor on
ze kombe.
1. De caravonica katoen is green
struik, even als de Egyptische ka
toen, of als de Amerikaansche; maai
een boom, die een hoogte van 3 M
bereikt, van 10 tot 15 jaren leefl
en veel vruchten draagt.
2. D~e earavonica katoen kan op
welken bodem ooke gezaaid worden
maar ze tiert het best op sandach
tige klei: lage, droge en lichte gron~
den, die een goeden waterafvoer heb
ben, zullen seer goede resultaten le
veren: meD Z88ie Biet Op een leem
achtigen of kalkachtigen bodem.
3. De bewerking van den grond
is niet noodzakielijk, doch wel aan
te bevelen; maar de ground mosl
schoong~emaakt worden op eene be
boorlijke wijze, ook moet men all
onkruid en wortels uitroelen.
4. De beete saaitijd voor de car
vonica katoen, is het begin van den
regntidnadat de ground doorder
Sregeo~~en iciht beyocht~igd is; hoe meet
bet, na den zonitijd, regent, des tl
better sal de plant groeien.
5. Bet zaad wor t in een kuiltj~
~estrooid op een afstand van 3 M
10o voet). In ieder hruiltje worde!
4L tot 6 eandkorrels gedaan.
6. Wanneer men de zaadkorrell
van 9 tot 12 unr weekt v66r he
uit~zaaien, en ze met een halve duim
.aarde bedekt, verkrijgt men de bes
tot resultaten.
-7. Indien or meer dan 440 korrel
Stje in eenselfde kniltje ontkiemt, dai
last men de sterkete plant er in


800&~~~~~~ Oe e GeE AM

W~i) hebben wat goed te maken.
Om den algemeenbn toestand to
scheteen schr~even wij verleden week:
,,Avond nann avond kan men dat bar-
baarachl getingeltangel van orgel en Ilzer
hooren om on nablj onze haven;"
Van booget beyoegdo zijde wordt
one de versekering gegeven, dat de-
ze wantoestand gelukkig niet mneer
bestant. Eenige jaren geleden was
dit soo, tenenwoordig is alleen~ waar,
wat wi) schreven in bet twfeede lid
van denselfden si :
,,des Zaterdage, en blj g~elegfenheid van
national of chriatelijkef~eestdagen, ook
in andere wijkten der stad."
Ter verootechuldiging en verkla-
ring tevens van onze vergiesing mag
wel worden asayevoerd, dat wij den
Kerst- en Nieuw~aaratijd pas achter
deni rug hebben, in welken tijd de la-
gere klasse d~er bevolking: eenife
meerdere vrijheid voor harte zooge
anamde oNrsPANNINa gieniet, of al-
thans meerdere vrijheid neemt.
flet verheugrde one intueschen te
mogen vernemen, dat het; san 't ie
staur greluke is aafn de vroeger scon
algemeene wanordelijkheden wat paal
en pe~rk te etellen en ze aan pleats
en tijd to bioden.
Met onle sal greheel de goo~dgezin -
de Burgferij het Bestuar dankbaar
sija voor de genomuen maatiregelen.
Wear bet Beetuur to een paa~r ja-
ren tijde reeds met zooveel succhs is
opg re en, mogen wij verwachten
dalt het der Overheid sal gelukken
de onbeachaarde en onzedelijke uit.
spattingen van minder beschaafde en
Voor de sedelijkheid hoogat tgevaaer-
lijke ontepaumong bionen kort g~eheel
te doen verdwijnen ult onze Maat.
schappij.
Onzedelijk dansen in bet publiek is
bij de Wet verbodeo
Malar' n'u geeft dat ore I~ ix a
heel gendlkk lijk sacnleSiein etest mia
bruik maken van het wettelijk gege
ven verlof tot dansen. Voora1 op
meer afgelegen plaatach, waar bet
noodige toesich2 om dit misbruikr te
voorkomen niet aanwezig kan ziju
gaat het :ewone dansen al heel licht
ov~er in e ij de Wet verboden
dausen.
De neiging naar dit verbodene zit
sommige personen in het bloed. Zij
$rijpen ledere gelegenheid aan on
aun bartetoebt te kunnen voldoen.
Mdusiek en dans is roor hen een to
ae oone geleg~enheid om die ouge'
htulktb te laten voorbijgaan.
Indion ergens groote wanordelijk.
heden to verwaebhten zija, neems eon
g~oede Politie bijtijds de noodige
msatregelen om ze te voorkomen.
Welau, daar ziju seer veel gevallen,
waarin bij anavrag~e tot verlof on
to mogen dansen redelijkerwijze voor.
sien kan worden, wat al negerechti
heden uit dat soogenaarmd ouschu
dige dansen zullen voortvioeien. ~at
in dergehjike gevallen 't aaugevraa -
de verlof vlakst worde geweiger .
.Een votelgen dronkaard mag men
niet in de naaste gelegenheid tot
drinken brengen. Mden weet dan voor.
ult, wat er Ail gebearea.
Wil men hem genesen, dan moet
men hem buiten alle drinkgelegen.
held houden. Algeheele onthouding
is hibr het eenuige redmiddel.
Zoo ook met personen, die sich
vroeger herbaaldelijk aau onzedelijke
dausen hebben schuldig gemaakt.
tStelt men dergelijke personen in de
gelgenbeid weer eens to daosen, dan
V8"a mosq al heel spoedig in hun vroe-
gee k***
Dese walelijke manier van donsen
ie een inte~kankerde ewoonte bij velen
ult de layere volkak uese. Heb fatsoeon
hebben aiI verleerd. Ze kennen en kun-
hen niet anders meer. D~e gelegenheid
moes hun dearom worden ontnomen,
want bet eenige redmiddel is Alge
heeles Onthouding. Sleebts op dese wijze
sal heb mogelijk worden het voort
wPoekeren van desen volkskanker to
Mfultea*


en de over~ige worden overgeplant
zoodra ze zes wo~krn oud zlin, of
men anijdt ze arf. In geen geral mag
men meer dan 6Gu plant op den af-
abodt va~n 3 Oi laten.
8. Wannreer cle planton ongoveer
66nM.hoomg zlj3n moect doc top er
af esneden ourden.
Hierdoor word de boomn ster 'er,
en groeit dichter, wordt hii echter
niet g~eanoeid, dan g~roeit hij hoog
en dun en brengt niet veel Iratoen
voort. D~e plauter moet Meft vreezen
iets v~a den boofdlstam af to anij-
den, en de takk~en zelfs eenrs per
meand, gedurende de meaudeni van
anellen groei. Op deze wijze krijgt
men ren frasies eivormigen boom
met vele takken, daar de jnge tak-
ken de beate katoen leveren.
9. Wiaar men de caravonica kratoen
verbouwt, mag~ men geen unldere ka~-
toensoort laten groelen on kruising
te voorkomen.
10. Meln mag de boonsoen niooit
meer dann 2.50 M1. lasten opsehiete~n,
opdat de katoen gemakkelijl or ge-
oorret kan worden. I)eze knrtoenboom
zuig~t den bodem nliet; uit, zonals sui-
Ikerriet, cacao enz. enz. en groeit ve-
le jaren op denzeliden bodem wonder
dat de opbrongst vermindert.
11. Is de caravonica katoen g~e-
Zsaid op een afatand van 3 M:., dan
kani men de tussehenruimte gebrui-
ken tot het~ zanie:1 van boonea en
andere le~guminose :.
S13. Docze planitwo .de lucht eene sanzeienlijke hoeveal-
beid stikat~ofhoudende mestatof en
vaegen ze den grond too, wat den
boom te stade kromt. De orgaisde e
stikstof, die in de worteltjefl vervat
is, stroomt door de wortels wanneer
de regen komb;, en versebaft zoo
den boom conder kosten bet beste
voedsel van seer enelle assimilatie.
S13. Daar de takken van de cara-
rvonica katoen boog boven den groud
-grOeieD, zijD ze minder blootgesteld
Som aaugetaet te worden door in-
-secten gedurende den reg~en tijd
-terwiji deze hun vernielingewerk ver-
s richten; de oogast kan derbalve niet
-mislukken, evena~lr bij de #Anjarige
-katoenstruik met; haar lagen groei
en dicht gebliaderte, dat bijna op
den groud ligt.
14 eogtduurt geheel den
Sdrogen tijd; gedurendle on eveer zes
-maanden draagt de boom b oesem en
Sgroene soowel ale rijpe vrucht. ~e
Sooget geschiedt bij kl~eine tusschen.
epoozen, D~e goed ouderhouden~ boo.
men brengen 's jaara minsten 8 pond
katoen voort.
15. Bet karakteristieke van deze
Ikatoeo is bet volgende: de drand
.is zeer lang, van grooten weerstand,
r zeer mool van kleur en geeft min.
.stens tien eomeer zuiver katoen,
t dan de g~ewone soorteu.
16. Nadat de eerste oogest is bin.
nlengehaald, moet de plant gcsnoeid
; worden; op het houtachtige gedeel.
te van den stam soijdt men at al-
-les, wat bovenop outwikkeld is.
-17. Het enoelen moet jearlijke ge-
-schieden, teg~en het einde van den
-dro en tijd, nadat de oogst binaen is,
A ~een de houtachtige deelen van
de plant, welke 3 of 5 voet boven
Widen groud ziju, moet men voor de
t volgende jaargfetijde er san laten.
18. W~anneer de opperylakte van
e het afgesnedeo gedeelte e~en opper.
vlakte beeft van meer dan een duim
-middellijo, moet dat met koolteer
Ibestreken worden on verrotting of
n algfen-formatie to voorkomnen.
r 19. Het is van groot belang, g~ebeel
e het bovengedeelte van den boom,
dat men afgeaneden heeft, onmid-
e dellijk te doen verbranden; dese
. voorzorgen vernieler; ieder 'insect
n dat bet zou kunnen bevatten, en
op ~dese wijze voorkomt men de pest.
sl Vol ensB den Edelachtbaren beer
t WV. Faucett, lantate Directeur van
ade staatsondernemingen Hope".
I. Kingston, Jameaia, zijn do r hem
alec~ok door andere personen, dezelf
l- de welgeolaagde proven met hel
n Caravona katoen genomien, en dQoo
i, hem 10d. per pond (SO cent Amerik,


Van St. Martin en St. Eaistatius
wfordt geen nitbvoer van stro;,hoeden
op egeven.
de ar Cur2 caor kiTl v r to ade
vor 1911 114 f er dozjn, wat;
etoeri k manr wcinwpho Ilger' is dan
de prijs van de meest ordtinaire
boeden. lIaartemenover staat, dat de
grootate vraaf in den laatsten tijd
wais naiar hoe eu van 10 tot b8gd
per doziju. Rekent men hi~r nog bij
de hoeden van sliperieure i wal teit
van fi 4 en hooger per stuk;, Ivaar-
van eveneens een grroot; aattal wor-
dd a uitgevor rd, ery 1 rasd tio den

zier po to sl~ ete wtrt 1 vezo ddn
waarvan In bet geheel g~ee aantee-
Benig Rrdt E~ehurlrlda e
gen wfi Ir aan If zwel ~t2 aan
tal doziju als de woerkelijke wraarde
van den uitvoer der hoeden moet
zeker veel aanzienlijker zijn en wonder
eenigen twijfel de walarde va~n het
hralf million to bov-en gaan.
Alleen onze consuls bezitten vol-
komcen betrouwbare statistieken,
waarin de wolrkeliffe m ar kctw aarde
nauwk~eurig is opgegeven. Ret zou
de moeite loonen hunne cijfers met
de bovengenoemde te vergelijk~eo.
Nog een ander bewije van hoe
root gewicht ouse volksindustrie
ru den laatseten tijdl geworden is,
blijkt zonneklaar uit den betrekke.
lijk nog gunstigeF t.oestand onzer
buitendistricten, uiettegeostaande de
ologet daar overall mielukt is, or
geen enkel auder verdienat~e of work
te vindea is. Doeor een betrouff
'baar pereoon, die van .zeelr nabij in
den hoeden-export betrokken is, werd
one deer dagen ten stelligate ver.
zekerd dat er elkre week een be-
drag van 5000. old. alleen
naar het benedendistrict verbuist, ter
opkooping van stroohoeden. Het is
baast niet te gelooven, maar onze
zegsmna n stood voor de waarheid
er aninDlit i eker dat tede
dee "altueelen broei onzer z@Ik9
industries de toestand onzer arme
Lev~olking in het bi zooder in onze
buitendistricten in deze dagfen zoo
treurig zou ziju als hij miisechien
nog nooit geweest is. De stroohoe-
denindustrie is de reddingsplanuk, na.
genoeg bet eenige bestaansmiddel,
de eenige hoop voor de toekomnstige
welvaart van onze volksklasse.
Wij hebben nog een ander punt
van vergelijking. Uit goede bron
vernamen wij deer dagen, dat door
.de Koninklgke West Indische Saildienst
op haar kantoor albler aan Cura-
gaoenaars, als stokers of trem.
mers, als lose werklieden sann
board of san wal in haar dieust
wserkzaam, in het afgeloopen jaar
een kapitaal van fl 160.000 san
werkloon is ultgekeerd. Het is een
respectabel cijfer, en het bewfijet van
hoe groot fluancieel voordeel, deze
Maatachappij voor onze kolonie is.
YOeg daarbij eens het cijfer dat
door de andere Stoomboot-MIaat-
schappijen, de Red D line, de Hanc.
burg nterika .lijn enz. enz. sann r-
beideloon aan ous werkF-olk wordt
uitbetbaald. Z66 wonder cijfera gebracht,
krijgt men eenig iuzicht, hoeveel geld
er door bet haveabedrijf hier wonder
de menachen ksomb.
Maaer bij dat al dunkt one, dat
de hoedenindustrie minstens van even
root belang is voor onze kolonie.
SVooreeret omdat zij waarschijnlijk
een even groot bedrag san geld in on-
ze kolomiebrengt. Maar vooral omdat
door de hoedenindustrie just het
vronwoelijk g'edeelte onzer bevolkiing
gebaat wordt, of met audlere woorden
luist dat deel, wat maar weinig of
hoogatens indirect senige voordeelen
plukt uit de scheepvaart en het ha-
ven bedrijf.
Daarom is deze tak van nijverheid
van zulk een enorm- gewicht on beeft
recht op den grootsten steun van one
gouvernement. Deze industrie is ge-
roepen, om onze mindere bevolklog
uit den staat van voortdurende ar.
moede en gebrekrlijden op te beffen.
Deze industrie kan er veel too bii


In loos......f 83.tss
,,1909...,.... 250.393=34.189
,,1910....... 207.049=70.227


dlodju.
,,


Over 1911 w~aren de ciffers als volgrd:
dozijn w~aarde
Cura~co. 10s.164 i 453 93
us are a.lO 38 l
Saba 4 lo
Totaal /118.087 I f448.7i03


t20ste Jaas~ergng.


No.


I486 8


Zaterdag 17 Februari IS S.


W~IC K ELAD 700

dragen, om ons volk wakker
schudden uit dien strant van ve
dooving en zorgeloosheid, haar
breng~en tot plichtbesef en zelibewue
zijn, zij kan van invloed zijo, oi
ons volk grooter netheid en aecc
ratesse, ook spaarzaambeid en a
beidszin in to p~renten; a lle zot
veel belau~grijke factulrea, die onon
beerlijk st~o voor de veredeling e
beschaving v~an een volk.D6 t0estand in Por~tuo-a

Een onverdacht getuige, de col
respondent der ,,Nieuwfe Rott. Cou
rant" to Liseabon, een man, die on
getwijfeld kan beschouwd worden al
goed op de hoogte zijnde van d
toestanden in het ongelukkig Portu
alen bovendien geacht kan wor
den, daar, waar het de toelichtinl
der ,,faite et gestes" der Portugee
sche regeeringf betreft, onpartijdil
te oordeeleo, noemt het viouws da
het godedienatig vraagstak in Por
tugal beeft gebracht, .,treur~ig".
Naar aianleiding van het feit, da
de aartebisechoppen van Gfuards ei
Oporto, alsook de patriarchl var
Lissabon san de katholieken he
verbod hadden opgelegd, godediece
tige vereenigingen to vormen o
daartoo mede te werken op stra
van deo kerkelijken ban, schrijft be
doelde correspondent het volgende
,,t~nmiddellijjk strafe de reg~eering
wonder eenig vonnis van een recht
bank, deze geestelijken deo 29 Dec
per decreet met de uitzetting ui;
hun districten, wvegens ongeboor.
zaambeid aan de republikeinechr
wetten, binnen vijf dagen. D~en der
den Januari moesten zij dus bun
districten verlaten hiebben, wat ook
geschied is."
M~aar 1 Januari aldus vervolgl
de briefechrijver der,,N. Rott. C:rt."-
beeft de republiek in een moeilijk
parket gebracht. Alfonso's Costa's
onaantastbare" scheidingSswet zoo
betftelt de minister datl misbakse
van zijn h'oogmoed en antilerica.
len haat, (Red. Resbode) stelde
namelijk 31 D~ecember 1911 als ter
mijo voor bet vormen van gods
dienstige vereenigingen."
,,Wanneer op dien datum de ver
schillende parochies geen grodediens
tige vereenigfingen soudlen gevorud
hebben, zouden in haar gebouwten
geen dienston meer mooreo worden
gehouden en dus de kerien gesloten
moeten worden. Costa noemde ziju
scheidingewet onaantastbaar, maar
daar tegenover staat de coD
trantastbaarheid van de katholieke
kerk on haar gebruiken. Een van
de twee zou moeten buigen. Eo
Costa, in ziju zegevierende dagien,
toen hij de ~Fransche scheidingswet
in het Portugeesch vertaalde en in
zijo hast dese oog wat aandikte,
meende, dat, datgene wat Franschen
ministers mislukte, hem zeker ge-
lukken zou. Hij, Costa, een piepkui-
ken in de stastkurnde, geloofde, dat
bij in stant was de kerk te doen
buigfen, omdat ook bet katholieke
geloof in Portugal minder sterk on
meer ontaard leek. iMaar daarmee
toonde hij zich naast een gebrek-
kig staatkundige tevene een slecht
k~enner van het Portugeesche karak.
ter. WFant in plaate dat zijn schei
dingswet, die in twee generaties het
katholieke geloof bedoelde uit to
roeieo, dit geloof verzwakte, werkte
die omgekeerd."
.,In Portugal had de katholieke
kerk misechien 46n millioea trouwe
annhangers; sinds de schbeidingsvet
heeft zij er ten minste vier van de
zes million inwoners. Nooit waren
de kierken zoo vol. Costa heeft er
,oeen rekening meo gehouden dat
geloof, juiet in de vrer~drukking, het
krachtiget opbloeit.
Al deze geloovigfen, vroeger on.
verschillig en lak-ch, hebben zich
vast en sterk roud de clerus aan-
gesloten."
De Portugeesche Katholieken
blijken derbalve de oogen te zijo
opengegasu, toen de satanische be.
doelingen van den kerkvervalger
Costa,- dat ,,piepkuiken in de staat.
krunde", san het licht traden.


D~e door de regeerin~g geiiischte,
maar door den Paus verboden gods-
dienetige vereenigingen sjjn dan oolk
niet gevormd en de tij verstreek.
Uit baloorighieid wtaarschijnlijk over
dit total aflaco, heeft Costa de hie
len gelicht en zich tot herstel zij.
ner kostbare gezondheid voor een
pooeje naar bet buitenland begeven.
,,De drie prelaten werden wij
geven weder bhet woord san den cor-
reeponden t met ui tzettingg~estraf t;,
wegens ougehoorzaambeid aan de
republikeinsche wetten. De republiek
dacht hiermede dlen geloovigen schrik
sann te jagen en den volgenden dag
komt de bieschop van Algarve met
een roudzendbrief, die ev~eneene het
vormen van godedienstige vereem-
glngen verbiedt...... terwijl de katho.
eeNacao" berichtte, dat alle an-
dere prelaten zijo voorbeeld sullen
volgen. Ook de bieschop van Algar.
ve wordt ano atgeset."


te Nu zouden volgens de ,,onasatast.
r- bare" scheidingswet de kerken dus
te Igesloten moeten worden. MCaar zij
t. Istaan nog open en de regeering durft
n ze niet to slaiteu. Ten einde raad
u- beeft zij nu maar besloten dlen ter-
r- mijo, dien de scheidingswet tot het
o. vormen van~ godedienstige vereei.
t. g~ingen anagaf, tJot 1 Januari 1913
o Ite verlengen. Eu hier dunkt het one,
dalt uitatel, natuurlijk noodgredroo-
gen, wel eene tot afetel kon leiden.
De correspondent to Lissabon is
ook op inlichtingen ultgegnan bij
lI een door heml giekwalificeerd ,,zeer
moderno en liberal geesitelijke" te-
vens lid van het parlement.
r.Deze geestelijke dleelde hem mede,
I. dat bij gewfeigerd heeft miede te wter
. lken tot bet vormen van godsdiens
es tige vereenigingen. U vrangt mnij
e waa~rom? zeide hij.
i. ,,WFel, omidat het togen orns greloof
.is, omdat ijslechts BFIu hoofd
o. erkennen, date is de Paus, in ge.
!_ loofszaken; en ook zonder de strAf
o.van excommunicatie door den Pals
t zoude ik weiger~en mede te werk~en
t~(ot, het varmen van godsdienstige
vereenigSingen. Wij hebben onze pa-
t rochies Deze scheidingswet is een
n beleedifing niet alleen voor de Ka.
n tholieke Kierk en haar gees telij k.
t heid, maar ook~ voor de idee van
Svrijbeid."
If ~,,Met deze scheidingSswet hier
f is nog altijdl de g'eestelijke, teveos
Sparlementslidr aan het woord -- met
: deze schoidingyswet heeft Alfonso
, osta alle katholieken van Portu
.gal, dat is 90 pl~t der inwoners,
tegen de republiek in het harnas
t g~ejaagdl, en iki voeg er~bij, heltaas!
. ant ik benl republikein. ~Maar bo-
e ven alles ben ik katholiek, en dat
.is niet alleen een k westie van
Iverstand, dat is bovenal een ge.
l oofskwestie. Eu voor een katho-
liek is het vormnen van godediens.
t tige vereenigingen een total onmo-
;IEen bittere pil beeft de Portu.
Sgeesche regeering to slikkenJ gek;re.
ge i de verwfisseling esjaiars.
l Op 1e J$anuari hielden bn de pa.
triarch va~n Lissabon d~o de presi
dent der republiekr audiiintie.
.,,Wiat gebeurde nu? Op Mlaanda-g,
-de eerste dag vano het janr, k wamen
bij den president een h>n derd tal
republiekeinen hun opwachting ma-
.ken en gelukwenschen aanbieden, en
hij den patriareb driemraa~l meer."
,,8ij den president k wamuen de-
putaties uit beide kainiers, wat voor-
zitters van allerlei republiekeinsche
vereenigingen, meest behoorende tot
de lage klassen. Naar bet patriar.
chaal paleis stroomrde de aristocra-
,ti: orn deo patriarch hlaar leed we.
zen te betuigeo, eln dit ondanks het
gehuil en schelden va\n het to sdAram
geloopen lagere volk, d-at setsu met
geweld zich een weg tot in het pa.
leis baande omi den prelaat en de
bezookers te belesdigen. Na een
schermutseling met de politie, kon
het volk, tot kalate gebracht
worden en verwijderd worden. Toen
wreekte dit zich nog op buiten wach-
tende equipages en aunto's".
,,Ook deze beide audienties gaven
van de stemming der Portugeezen
een beeld. Men kan zich de woede
der ,,MCundo" en dergelijke anti-cle.
ricale republikeinsche bladen voor.
stellen over Jeze volledige nederlaag.
En met een gezicht of de re~publiek
bet grootste ourecht a~nagedaan was,
en er geen gr~oadwet bestood, kwam
den volgenden dagi de radical Sa
Perreira in de Kamer vooratellen,
dat de ambtenaren en militairen, die
zich den vorigren dag bij den pa.
triarch hadden laten zien, streng
gestraft zoudeni worden, wiji deze
ambtenareo eni officieren zich bij den
president o~n niet bij den patriarch
hadden moeten laten zien en zij d-aar.
van dus een anti-repu bli keinsche be.
tooging gremaakt baddeni."
Mlaar bij werd behoorlijk terecht
gezet door denJ gemat~igden republi-
kein Jacintho Njunes, die den heet.
gebakerden Sa P'erreira aan bet ver-
stand bracht, dat de groadwet de
v~rijheidl van geweten waarborgt en
dat deze vrijheid boven alles gaat.
Intusschen beeft de patriarch van
L~iesabon op Woenedag 3 Januari
in alle kalate de hoofdstad verla-


ten en zich naar Santaram begeven,,
naar welke stad hi3 voorloopiga squ
patriarchalen zetel beeft verplaatet.
,ijheeft niet geprotesteerd -
zoo besluit onze zegeman noch
zich in het mmaste verzet tegen sijo
ultzetting door de! republikemasche
regeering. Hij behooft zich ook Diet
to verzetten, bet groote latent ver- I
zet kout uit 90 pet. dler bevolking,
dart opstaat tegen do onverdraag-
zaambeid, het sectarisme en de haat.
dragfendheld der regfeering en teen
de scheidingswet. En dit verset sal
den val deer republiek verbaasten, (
dit verzet, dat to gevaarlijker enl
dreigender is, omdat men het niet
zien kan. Het is de still kracht
van het geloof, hier het katholieke ~
geloof, dat zich niet verdrukken laat,
en just in verdrukking, san kracht b
en suiverheid won.": n
,,De regeering sit geweldig in de sa
knoel on etrmklelt overall op eigen n


klippen. ~Met verachting en wal.
going keert het Portugeesche volk
zich at van het Tribunal das
Trinas en alles wat bijzondere
rechtbanken zijn.... met geriuschat-
ting bespot men deouvruchtbaarbeid
van het parlement,..... met afachuw
oordeelt men die zoogenaamde decre-
ten van bestrafflog, waarbij de ge-
wraakte personen wonder verhoor,
noch rechtb~aken, noch verdediging
eenvoudig, (hoewel Portugeesche bur-
ers) uitgfezet worden. In haar wan.
hopdoet de regearing~ de dolste
sprongen, en keert, terug tot de let-
tres de cachet. waardoor personen
bij het krieken van den dtag eeuvou-
dig uit hun bed g~ehaaldl worden en
in de gevangfeniH geworpen Zelfs de
eigen famille wfeet dan niet wAgr de
gevangene is, en weken ltang blijft
men in onperusthieid, vooral als de
verdiachten van de straat zijn opme.
licht en men niet eens weet,, dat ze
gevnanen g-enomien zijn en een on.
geluk gevreesd words~, zoodat de fa.
milia dag-in dag uit overall naar den
verlorene zoekt. D~it is 0. a. gebeurd
met een dr. Alvaro d'Athayde, die
twee maanden te Caxriar gevangen
gehouden w~as, en bij yrijlating; naAr
hot gewone civil ging om zijo salaris
als professor te Aveiro te halen, waar-
op men hem opnieuw g~evangen nam.
Van dit alles walgt l'ortugal, eu.....
de regeering zit nogS met bijua 500
te vero ordeelen ., verd ach te ", die
het handje vol ultrat-radicale repu.
blikeinen tot elken ~prije tvernsordeeld
wil zien E~n or ziju gieen r~echters
meer to vindea, die zich tot rechts.
verkrachting leenen, zelfs die van het
Tribunal das Trinas ziju begonuen,
geschrok ken door de gewelddardigheid
hunrner eerate youniseen, geregeld
vrij to spreken, en dit tot groote
woedle van her pleb dat deze rech.
terse nu voor monarchisten scheldt~."
Ten einde dat plebs vreden te
stellen, is de minister van oorlog
nu begoonea de officieren, die deu
Patriarch op 1 JTan. bun opwach-
ting anaakten, over het doel daar-
van te oludervragSeo, terw~ijl men be-
elag gelead beeft op de daar grede.
poneerd~e naramkaartjes en op de ?
lijst van hezoek ersl. In deDi"
beamw~\oord de koltonel Ant~onio de
Azeredo Vasconcellos openlijk die
vraeRo: Hij was bij den patriarch!
Zijo bezoek was uit beleeftiheid on
orn den prelaatt als good kabtholiek
ziju achting en eerbied te betuigeo
Het lag niet in 8ijne bedoeling, daar-
mee van een anti rep~ublikeinache ~e-
zindheid te doeo blijken,
l~~" 1f~~-,,Dergeigmeent her positie "
I maar zij maakt sicth, b-ehalve~ belacbe.
Slijk;, nog gebast."
,,1)oux pays" dat P'ortuganl en
gezegend ziJu de Portugeezen ouder
het bestuar van het ,,staatkundig
piepkniken" Ailfonso Costa en con.
sorten.
De Res. bode
--- ------


u Wig Win t 10tSt.


Het jHar 1812, in de wereldgFeil
schiedenis wijdl befaarnd door den
tocht van Napoleon unnar Rusland, '
welke voor deo titan het begin van
sijn ondergangf beteekende, was ook
vermaiard door het Raazienlijk getal
groote manneu, welke het der we-
reld schonk.
Eten dier g~rooten was ZLud wig Wi nd t.
horst z.g.
Hij word greboren den 17 Januari
1812, to O-stercappeln, eenigae uren
ten Noord.Oasten van Osnabruik ge.
legend. Zij u vader, doctor iuris Jo.
seph Windthorst;, was advocaat bij
het oudA Go-- of Gau-gericht te Oa.
Lercappelo, maar trad mn syne qua.
liteit ook aan de rechtbank to Od- i
nabriik op. Ofechoon hij in cerut
genoemde stad zijn eigen buis en
groed beziit, wooude hij toch nieti
daar, mAnr op bet landgfoed Kal.
denhof, dat twintig minutes verder
gel ege wals, arna de oud adellijse
familie Von Droste Vischering een r
roemnruchte naam in Duitechlands' (
kerkgeschiedenis! toe behoorde on r
door Joseph Windthorst, werd be. r


stuurd. g
Op dit larndgood aanschouwde Lud. t
wgWindthorst bet eerste le~vene. v
lich~t. In de zeer lezenswaardige en d
zeer verzorgde biografie, welkie dr.
Ed. Hfiisgen een paar jaren geleden d
van den beroomden Centrum-leider T
deedl verachijnen, is ook een afbeelw
ding vatn diens gebolortehuis opge- d
nomen. Het is een vrt]j groot, doch z
zeer sober gebonw, eenzaapn in een m
kale streek san bet water gelegeu. p
Een gebouw intusechen, dat studs- a
dien geachiedkundige beteekenis er- e
anngde, daar het een genico sag ge-l
boren worden, die als redenaar en t:
parlementarier cauwelijks sijo weder- p
gade vindt. ec
Een woord van herionering en van ti
iulde aan sijo nrg~edachtenie mag te
iaar aan leading van den handerd-: ic
tfen verjaardatg mijner gbeboorte s z
liet onthreken. Zeker, de erk kl


mentaire worsteling tueschen breide
mannoen vergeleken met het twee.
gevecht van D~avid en Goliath. En
at wFerd Bismarck niet soo spoedig
en radicaal overwm~nen ale de Phi.
listijnsche reus, zeker is, dat hij te-
genover bet principicel verzet der
Centrumspa~rtis' tegenover de schit-
terende welsprek~endheid en tactiek
van den ;,parel van MLeppen"' gaan-
dewteg terrein verloor en tot den
anng naar Ca-nossa werd gedreven.
Mloge Bismnarck de grootste state.
manl van zijn eenw- l sij ge wees t.
Windthor~st was ou tegenuzeglij k de
runrchtigfste redenaar on de fljuste
tacticus in het Parrlement. Teg~en-
over bet donderend ,.uos ego" van
den kauselier stelde bI) met evenvTeel
bekwtaambeid ails beslistheid den
eischi van waarheid en recht!
Tot op boogen leeftijd heeft hij
in de breed gestaan. MIen kan selfe
zeggen, dat de laatste jaren sljoe
levenP viet de gemakkelijkste warea.
10 die jirrea nog trachtte Bisma\rck
het Centrum te vernlietigen door het
doen voor~komen, dat bet Vaticaani
de houding der partij verloochende.
In het jaaur 188Y7 beyond Windt-
horst zich in de allermoeilijkste
positive, welke zich your een katho*
liek partij-leider denken last. Een
genie was noodigf, omn de hinder-
palen en het dreigsnd mieverstand
uit dlen weg to ruimen. De 75-jari-
ge Windshorst hield toen een rede.
voering, welks in 440 slag alle ge-
vaar afwendde, en het mieverstand,
wtrarop zoo vlijtig door de tegen-
partij werd gewerks, uitroeide met
wortel en tak. Zulk een man, die
zija leven sleet in den dieust der
K~erk, die gloeide van een waarach-
tige overtuiging, kinderlijk was van
geloof en ontzagwekkend door zijn
garven, verdient den dank der een-
wen. D~e dierbaarate hulde, welke men
hem brengen kon, was de oprichting
eener kerk. Hij had het volk lief
met de volle liefde van den Christen
eni hij toonde zich ook hierio groot,
dat hij werkte voor de teekomast. Ziju
optreden veratevig~de, verduarslaam-
de de groodelageno der partij.,,Wan-
neer wij allen reed lang in dien
school der aarde rusten" zeide hij
eenmaul, ,,zal bet Centrum leven en
t~rachtig zijo".
De waarheid deer voorspelling is
juist in deze dagen weer glauerijk
geblekenr. Meer dan twintig jaren is
bet galeden, dat Windthorst te mid.
den zijner werkzaamheden word op.
geroepen tot een betetr leven (Maart
1891). Dlaar waren toen kleinmoe.
digen, die vreesden voor bet Cen.
trum. Maar thans, bij de verkiesin.
gen vanI 1912, toont bet zich nog
even onverwinbaatr als in de dagen
van den grooten Leider, san wiens
voorbeeld en traditle het is trouzo
gebleven.

,,Het Centrum."


RA4PPORT
HET KALKBHRAN DEkN EN D)E
VERKOOP VAN BRANDHO)UT
EN HOUTSKOLEN.

Daar door alle tijden heen, vooral door
hen die meer op het oog hadden het on-
asdlll vorel at rlu orit hnne
kapt is, is de opbrengst van vele de
plantag~es thans minder dan voorbeen. Als
en gematkkelljk middel on san geld be
ememeen vernen,n adle andoedre nronne
icht toe over do te velde staande boo-
men omn to hakken, om daarvan kalk to
branden of als brandatof to verkoopen,
uasteibekdehnkeo datedneedasardorea t
HIeel etnkele planters hebben bulten de
lofee hier en dear door boomen over-
Ichadowde plekrken voor de hijl van den
luth tkhkhr ,epe Nor viheen oduart
lementegronden zoo goed als kaal ~gekapt
''Volgens een door een der distrtetrueesters
rsretrekt arev d dvervoerden In 1909


ten plantage 6572 zakken ,houtskolen on
:5 vaam brandhout
ren plantage 1461 sakken houtskolen en
en bplan ag 24d usakken houtskolen
!en plantage 504 sakken houtakolen 10
,ootaladingen en 186 bossen brandhout.
In sanmerking genomen de uttgestrekt-
eid d'd gronddn van die phlantages en
loutokolen en band onot rerkooen b
,P die gronden staande houtgewassen en
e trage groeikracht der boomen op
ler I 'tage aide moonmd ogaa~t a dik
oate dearop hout to happen, blnnenkort
eel van hare waerde sullen veritemen.
let ombakken van boomen heeft bepeald
ok een naelgndnvle tuitgeoefend op
Op veracheidene plaspteen ag .hiedt hot
prokkelen van hout door de bewoners
er kleine grondjes met toestemming der
lantage-eigenaare op de in de buart dier
rondbjes elegendp jtaes andr Is oh
jk selfa ann brandhout vour het koken
an hun eten to komen.


tou in Duitsebland ook tender
Windthorst niet bezweken zijo
Haar beginsel en haar recht sijo
o nverd!elg baarI. En m~t Wrindit
horst hobben tal van andere uirtate-
kende mannen den handschoen v-oor
Haar opgenomen. Mlaar bet stan~t
toch wel vast, dat de zeldzame gaven.
welke den meest vermaarden Ran,
voerder van het Centrum waren ge.
schooken, volgens G~od's bestel een
krachtig middel ziju geweest, on den
stormloop der kerkvervalgers te bre-
ken. G~een afgevaardigde inr Laud-
e nRijkesda heeft met ineer kloek.
held, met. grooter overredings.krai-cht
en met; schitterender uitkomet don
machtigen kanselier en minister-pre
sident Bismarck weersttaan, dan
Windthorst. En men bedenke wel,
dat hij in dien st~rijd met zeer bi.
zondere moeilijkheden to worstelen
had. Hij heette ...... een Woelf! Hij
was niet alleen onderdnan, maar
zelfs minister geweesset van de0 ko-
ning van H1ann~ov er dlie in 1.860
door Pruisen w~erd onstroond en van
zijo staten beroofd. WVindthorst had
oiet geaarzeld, die gewelddaad atf to
keuren; hij han ook niet, als Zoo
vels ;underean, sich gebaast ziju ouge-
lukkig~en souverein, den rugn toe te
keeren, om zijn jieluk enr belaug te
zoeken bjden overwinnaar. Zijn
diep gevoel van ret ht en ziju eerlijk
kar~akter b~epaalden zijo gedr'ngslijo.
En toen Bisnarck hem eense ziju
trouw aan het oude koninigehuis
verweet, antwoordde hij zooder om.
wegen: Mijn aanrhankelijkiheid aan
de IHannoveraansche koningefamilie
zul durea tot ca miju graf; en
niets in de wFereld~, ook uiet de g~e-
weldiige minister vanr Duitechland,
zal mij daarran terugho~uden."
D~ie ridderlijke gezinidheid was voor
zijo tegensttaud~ers een voortdurende
sanleiding too smnaad en verd~acht-
making. E~n dat, obechoon Windt.
horst tich steeds waris toonnde van
intrigue en sl in ks che h an del i ngen,
maar na de~n ommekieer van zaben,
de n ieuwfeu toestand o~rkende on
zich steldle up het st~andpunit der
Constitutie. D~it deed h~ij zoowel v46r
ea ls de groote veranderinlgen,
waarvan lunitschland van 1864 too
1871 het toonieel was. Hij toonde
rich geen ,,Nargler", geen moan van
g~rommen en kilagen, maar een beld l
van de dead, steeds bereid on to
doeu, wat in het belangv van de ge-
meenachap, van Kerk on Staat van
hem geiiischt werd.
Stel nu tegenove~r dican fel beschimp-
ten ,,Hannovertnan" deon machtigen
minister van P'ruisenl, die spoedig
de nog veel ma~chtiger Rijkskanse.
lier van Duitechlandl zou sijni. Welk
een verechill (;eon staatsman van
de later tijden kende ooit rulk een
tijdperk van Ranzien en schier ou.
beperkte muacht, als prine Btismnarck..
Zelfs Mletteroich miet, hoe groot en
hoe langdurig diens inivioed op den
gang van taken tot hiet revolutie-
jaar 48 wezen mcbt. Biamarck
stelt hem, en daarna alle tijdgenoo-
ten, in de schadow. Rii ie de ge.
woeldige, wiena reuzen-figuur boven
Duitechland, bovenl E~uropa, boven
de wereld uitateekt. I~n dlrie ood~o.
gen heeft hij zijn souverein ter over-
winning golvoerd; de lang ge~droomn-
de eenheid van het Rtijk to~t eem feit
gemaakt; den grooten lunededinger
00ostenrij k buiten het beheer der
D~uitsche saken g~esloten, zonder bet
tot vijaud te maken ;den,,Erbfeind"
Firankrijk vernederd, het middenpunt
der Europeesche politick van Parija
near Berlijo verplaat~st, siju koning
de keizerskroon op, de slapen gedrukt.
Geen regeerder van den modernen
tijd kan op zulke resultaten wijaeo.
Eu geen, wiens macht meer onaan- l
vechtbaar scheen, dan de zijue. VaD 1
zijo .Keizer gemiet hij hiet onbeperkt 1
vertrouwen, in 't Pa~rlement besebikt e
hij over een m eerd erbei d, die on-"
wrikbaar lijkt; een machltige pers l
staat hem ten dienste en geho~or* I
saamt aan den minste tijoer wenken. 1
Voeg daarbij bet prestige, dat hij '
in de oogen der mealgte had en de f
kracht, welke hij achijubaar al h
thans outleende aan de anti- s
Roomache gezindheid der groote ~
meerde-rhinid, toen br) den stra d aan- n
vaardde togen de K~erk. H 'as er st
niet een tijd, dat de nationaal-libe.
alen, de meest slatafsehe volgelin. Y
~en van den kanseller in den Kul- e


;urkampf, iu den Rijkseda over 173 4
ran de 397 eetelri te beschikkien had- e
~en ? 4
De kansen in den strijd tuescheD e
len ijzeren kanselier, ,,den mah VaD b
Varzin", on de ,,kleine Excellentie,"
~ien elk middel van gewteld onthou. h
len was, schenen inderdaad wel h
eer ongelijk, Aau de eene zijde alle o
oacht, alle invioed en de sterkete d
lositie, welke sich denken laat: ~
,AU den anderen kanit geen macht m
n geon positive, slechts een minder- v
.eid, welke ten overyloede a~ls ,,aD. B
i-nationale"' en ,,reichsfeindliche" ~
arts) werd verdlacht gemaake in
en tijd, toen 't D~uiteche patrio- sl
isme het krachti st oplaaide. EU d
och is het Windt orst geweest, die P
n dezen kerkelijk-politieken strijd X
iju geduchten tegenstander tot wilJ Il
en dwong. M1en beeft de parle- v

omaptandigthedea. eerder een sende fe
dan~een d;eugd, dan ksome men tot
de; conclusie, dat men sija stem moet
144*9 booren en al bet mogelijke
meet dioen om de anndacht to trek-
kgD Van de autoriteiten, die geroepen
sija om sulke ongehoorde handelin*
g~en teen to gaan en de reeds sitge.
plltte trekbeesten to beschermen.
Een man krijgft een elag van een
aulder man en hij verdedigt decb top ~
de eene of andere wijse. Een ee,
eep; paerd of een muilezsel krijgt alle
dagen handerden stokelagen van een
ontaard man en hij kan miet andere
doen dan lijden on sterven. le% dit de
beachikking van eene Godbeid ? In
geon geva Due, trachten wij te vol-
doen ann de were beechilkkmg van
God en dit is, om geen kwaad to doen
sann anderen en vooral niet man diege
neo, die stch niet kunnen verdedigen.
Als het niet regent sullen wij a len
putwat~er mooten gebruiken, mear
indisai detrekbeesten met elken dag
retiewakken door de hartveracheu
reade miehandeling, die sij ondervin-
den, hoe dan gedaan om dat, put-
water van de plantsees in de stad to
kylijg ? ,,Tfhat ie te serinos u-
tion en mieschien vallenweie
moneehen er op*
iet de meeste aching verblijf ik
aw dienetw. diennaa
C. FRRET LENTIL.


:B0rihtell 1it (10 K01080.


~bE LA


aR lOr ni~OS delgds pios y enclen*
ques son verdaderamente .maravallosos.
Todoe los nifies deben tomar la *Emul-
site de Scott legitima para poder dear*
rolarse fAiCimente y rmtener linesor
~retes, cares macizas y la energia que
requiere la e dpara los ejercicios y
estudios diarios. Un cerebro bien
.markle halCe an hombre mntehigente, y,
as crapo bie deslarrollado y sano habce
I Ombre fuerte, y ambas cosas puedea
~enury~*o COB elus Continuatio cle la

OSa el alimento-medlCmna mas 0808'"

emulsiones do aceite de lugadeo de


*aempr que he condiclr~e dinimu lo 4
sea, ae la Emulalim de Scott obteniendo dlempse
an resrltade terap~utico que ha superde ea
amcho rl chemidon a U mismr" COdiCiOe ce
etras prepudaracoe stailrare. La inllunci aqe
time, sobre el dearurollo de los niflos he side .
useenwr gan rdpida que convencido do sus elected
4 in he eepleado ca conlfismr hast a n mis pao
plos boS." DL RAFAEL FREITEZ PINEDA,
Baqrdr~quiie Venmslr.


,DE ESTEELT*
Van at de inbesitneming; van bet elland
Curaqao door de West-Indischa _~o~mpas-
ate tot op dea baldigen dadg is op dit *
ellanrd de veeteelt de voornasmete tak
van het landbouwbedlriff; de ssc ilTp~lanter op
Coracqao, segt to recht een geheehl.
ver, v6rdient nauwelijks dien nasm, hil
toI een groenten- en melkboer*
De Coimmiaste vermeent op dit onder-
deal van bet bearir eloper to moeeen in.
sandan op al~le and~er. Ot~t ook omdans
d plantars als reden opgoven van den
a stePitsge hee pltae be in
de om be plantages liggende weidegron.
den, wearom wrovleger ann vee gsanede.
Anavnkelikwere op our Llao de vee-
Seelt alleen nli coetend door Be Compan
ve obe >eorde,hth aob eeskr na de
kolonisairtle verkregen palrticulteren ver.
nngom hot voor .hun ges~ia benoo-
e eee to mogenhlouden en het telaten
die hen copdndomb aeenn dnedCo rpotnde@
M6en leeet dearomtrent in ,,De N edr-
langers eat--pdlcheElanden", ,
doorJ,l A. wi vJ .

voorkomende in versehtllende archieven:
,,rwaren andere plantages, die sil
ed Cmaiem h unr had ultgeeven
vel* rondon, apat arstcntle~ren i e
ghouden. Volg~ene aear octroot behoor.
aen haar alle gronden van het eiland

sooveel grondfestaan, ale djl voor hun
onderood n dat hunner~ gesignen noodig
hadd@.( Ike denf Weesrton wordeo
homhetis~ om lodloopeniie vee~ der
Com ainleeor behten to houden en san de
bea st wak but idlalvergand het voor
ben awol~oe gesinaen benoodigd vee tela-
i ietdn on de (:mtpd rie savanen', d
plantages ingeno~men. ok wer dre a er.
gunning tot het houden van vee. ter voor.
Atttg in eigen le epgbeho~eften wel gege-

b~enSbc i %en van bl e e ale
gehehn~d toled de Corppag~le ean stch.
Mear to den l~oop der ]aren hadden ver
'ilat I abt~ llaten veel meer ground
toenl noemde ~Pnhmn ooster enke ii
waes toegestaanr, terwljl anderen, allee
di verea~ntag hebbende vrerkremen one
h.n Fee toolaten 4 r~n op, de Com eag
letaw no~ am hun vdee bijn helar te
unde~ar% 61 tierreinen als ban eigendom
'beeb derlsa Dit Ino had nooit .in de be-
doelin qet Gomp nle gelegen on in 1680
kwam 81) met na ~rk tegen dit gremaakte
adabrnik op, san van Liebergen [D~ireeteur
g,,~- ompagate) bedlebtende, dat de
aaddl vee on prodneten alttluttend
iin ea fekitw enw ae gndenm s

onQ..l dienes, voor ban eie riron 6


aletlw vast teo tel on ,,na de propose
teanb an leders goethey" t' at rb a


opeaen.
Dit bevel was edhter gemarkkell)ker te
geoen dan op to volgen. Ilet eenlge wat
Van Liebergen echtint to hebben godaan,
Danrce I rrdem horibne a nde P
vee strafbaar hadden gesteld en dit had

koo bbv n 18 plns~ ogenmaak e
loegger rail verleende privilegtllin tot hes
winM Van vee op de anblieke grotiden
'~l~s4.KenE sttotta 1680 san
ktes8end, aCZ's windhebbee 1 u te'
lee 4 oakw~eden wateA over dea op bet j
elland bestaandin toeitaend. De tre-
thg ans rereeks, waarrop de. planters
"lhteenoosp oaqpen, is dan ook van la-

te ~~ ~$1 onpi~


Staat van her s.antarl vaaruttigen die hot elalad Carse~ao in de maand Janularl quer sandeden,
met veraneldlag van hanne inh08dalmatt.

ZETI80HEPEN. B. TOOMSICHEPEN.

InsoUnD IN Ms. I 'IrNHOU IN M .


Aantall Bruto Netto Abnateal Brto i.Netto

Maand -Januari 92 1- 844 9116 31) 2 11809 188822l
Vorige maeanden

Totaal 92 9844 9116 82 2 11809 138822

Niet oP~enomen zijn de schepen, die bianenkromen van de kustvaart en van de virsedaeiij.


garden, die hem jaren lang tronw
sullen blijven. Heb telkena verwisee-
len van personee le niset bevorder.
lijk san den vooruitgang van onme
militaire kapel. En soo hoopt de
Heer Bo8KALsON door goed geechool-
de en geregeld aeeede jonge mu -
sikanten het aphlte! der reeds soo
gunstig beken e m~ilitaire karpel nog
te ve hoogen.
Vele repetities sullen on noo~dig
sijn. Wij wensehe~n daaromn den Ka-
pelmeester veel gedbld toe en den
musikanten de noodige volharding
en toewijding. Het meet volledig
succ~s bekrone bun woerk.
D~e militaire kapel mag sich ver-
henpgen in de algemeene tSympathie
der bevolking, die bij iedere mtfvoe.
ring; steeds veel belangetelling toont.
Bet streven der musik-anten om
door geregelde oefening to komen
tot mooier, voller toonl, levendiger
voordracht, en volmlankter samen'
spel sal seer seker op hooge waarde
wRorden yeschat en de moeite der
vooroefemaug beloonen.

Hr ~He Zeeland.

le Maandag near Bonaire vertrok.
ken tot bet horuden van schietoe-
fening en word0 heden weder hier
verwacht.
;OP~eleele beiichten.
BAn het hood der openbare la.
gere school op A ruba 0. M. 1. Mlia.
DURO i8 t00 Ileretel Van gezOndheid
acht dagen verlof verleend.
Aan den Chef van het kuststation
VOor D. T. op Aruba U3. A. BEAU.
|JoN, is om ~wichtig redenen acht
dago bijTo tk tionden de tel gra
alhler, F. B. P. Scearts, gedurende
den verloftljd van den Chef van bes
station op Aruba, belast met diens
functle .
De door den Glesaghebber vaa Blo.
oakre aan den veld waebter A. Mas.
TINU8 tot Veerder herstel van gesonds
heid, verleende verlofeveriengmng van
aebt dagen is door den Gtouverneur
goodgekeurd.
Proevenr met knowfiest.
De Eleer U. 8. Goasa~a J. P. Ez ,
vertegenwoordiger -van de Eerste
Bisal. On tr Mama chap ij, adee d

ding van het in dat blad verache
non i gesonden stuk over kunstmneet,
so bn euort een ~pri sk j ni
meet proeven to nemen. Die proven
sullen o. m. op de plantage Mount


kunesmest ,ontrangen wearmede
met, sical, dividivi Pn mae ~beplante
gronden ooder leidfong van den Heer
di B. D m8L,o tjd. an rouwlkaust.
scha~pij eeft d blo e t
tuh~pme~et averkd gn a Id~tateen m .

Dankrbetalieng.
In dank outrang~en:
,. Van her Gouvernement van Cura.
gao ter insage~ het Rapport der wel-
vaartecommreeie over : D~eeconomi.
eche Roanceiele toestannd der Ko.
lonie Buriname.
Van de fleeren J. &E D. CAPRIL~ES
dr CO, Olenaren der vermicelli--fa.
briek) ,,La Americana" veralchillende
monsters. -
Van den Heer Jvoro A. DEC LIM~L
eenige importer van het merkt Girl
Bowed nit de St. pauli-Brauerei te
Munchen, een proefleechje en eenige
reela me--arti kelen.,
Van de Beeren Ai D. CAPH~ILE8 g
Co. een monster varn het anti-etof
poeder )I~Moxu.
,,Arbab Goaad Masty*"

Wi) ontvin en in dank bet Bere-
deneerd VersB~ag van de working ess
den toestand deer Mastechappij van
1 Decemberl1910-80 Novem ber 1911
Ult, dit verelag blijkt, dat de Arn.
be Goud Masaechappij wederom een
goed jaar heeft gJeaseakt. Er werd,


Hfooq besiook.


Met de Mdonteerraut arriveerde hier
gleteren Z.D.EI. Mgr. Jons J. HEN-
N (IY BlesBChop van Wicitas elgeis e
in deStaat ZLouisiana der V.83.T DT.E.
iwaS dia~n' &~i de, gast van Mgdr.
IVOYPLTEKa.

G~oode rels.

4 a dag; Il.uen de Ee. Fr88 ..zt W *
ters BADULPRUs OD RrICHaRUva Iet
de PArim der Ne~derlandes near New-
Yorki vertrekklen om van dearuit de
reie neaar Nederland te ondernemen
ter lbi~woning van het Kapittel htoo.
PF1 Re sohe bideil Frters, die
me~ drlt 2a SSa san hst-t .K On-
de wi's ina 49 lenie verbonden wa.

V~o gnecher harte hopen wij, dat
des obeide ultatekende krachten voor


oleen lospecteur van het Bij*
so er Onderwijs, Frater RADUL'
PaUEI, evenals den zoo algemeen ge-
dier en an bemine hOnderFize ve
CHnARDUB, over eeBie maanden een
ba~lil e0 meed o e kom op Cora.

Welkrena l

Morgen words met de Arineder Ne*
dermrdeeM* CHARLEEs ELusB terug
~verwacebt sit Nederland, wear hij met
eebittererend succ88es joe studle in de
peobten vorlt~ooide*
Wi tenlsehen de genebte Famille
EL~ie gelak met dit, bli de wedersies
so hreeten onsen vriend, a., ORARBLES
Ethis, hartelijkw~elkom nde Kolonie.

Verhoogde Vracht.

N4aar wij vernemen isr door de
Codllerence of West India Atlantie
Steamsehip Companies to Londea, af.
waysend Seechiket op bet versoek van
de K~amer van Koo b. en Nijv. en
deli Handelebond a ier om devast-
grtelde verhooging der Tracht oP
de' Ouraqaosebe ultvoerartikelen
strohoeden, dividivi en oranjeechil*
len achterwege toe laten blijven.
In gevallen echter, waarin bewezen
kan worden, datr de koop geeloten
wase v669 20 Januari 1, sullen de
setreepeagenten een ver laring dear-
omtarent, san de werechepers alge-
ven, waarop bet hoofdkrantoor van
do tereffen~de stoomrsartlijn vrij-
statiagvan do Petraeberhoo~ging sal
verlee men. DeO r o r "


Postspearbank.


dank stj het tributers-systeem, eea
nrote k eveehi are dit d
unrend el van d~5e vorige lam n

schl)pi oedetenoa en~ van di

het oog op een lrangdurig en wer
krend beetaan daarnaest tevens naar
meer betronwbare brrooneo moet wor-
den nitgedeen
de~ij ocemdte~ich da ook oloasif
dacht to wijden san eene sij 't daD
etekligle oa w kkeeinog v et b dij
weardoor, hoopt zil aaecie~n ruimer
ver~ebiet sich voor d atcapj
sal kunnen voordoen.
Ale gevolgr ~van de meerdere op
brengst der erteganegen word van t
jaar sann goud en salver ui evoerd
een bedrag; van f 114.194.1~ tegen
f 91.066 23% in 't, vor~ig jaar, ter-
wijl thane in de tobben on sinkbak.
BaD DOp voor een netto easrde van
i 2.768. 5 asanesig is De netto winet
bedroeg in 1911 i 27.188.26.
Aan de Koloniale Kas werd altge-
keerd:
voor conceseierecht 1910-1911 I500
ulevoerreebt op 7 bezendingen
good en silver (8 staven) 2.849.23
sae inkomaten belasting 500
5qo sandeel in de suiv. winet '1.1712 866
van het vorige jaar
Sa men f 5.021.80
Een gedeelte van het Reserve-fonda
werd sit geset op by othek~en e
5f1o 's jaare,. waaI'or rf 14
san reote word g~ekweeks.
Op) de Al emeone Ve aedering van
18 Dee: 19 0 werd bes oten van de
Winet,,g3root f 28.458,17% een bedrag
van f 20.000 of f 50 per sandeel sann
dividend oft be keeren ea de rest na i
aferek van het san de Koloniale Kas


toekomend 5~ op bet Resery f~onds
over te achrijven. De 400 sandeelen
drd Mala3tihapij Ejo toan redeeld
Larkctherleht
ran den


AARDNOTEN (Pindas) per Kg......... 0.22
zoUT pr vat van 180 KC.G......... I 0.80
DIVIDItr pr K,G........................ ,, 0.06
ORANJE80 ~ILL~EN per KTGC.1stkw. ,, 0.70
LENK pe ~ ask 08
WOL)E re K.G........................... ,, O,12
(3ETENEUA pr 8. .... ..... 1, a3

8~TROOHOEDEN (hipljapa) :
Kwralitelt No, 1............per dosljn ,, 4.25i
" z(gebleeks),, ,, ,, 54,87%
a ',, ,, '.'.'..'....'.', ,so
,, ,, ,, ,, .....,, e.e5
,, ,, ,',' ".....,....,, e-5
,, ,, 8,, ,, (OLA) i,,1.50
,, , .. .. solr,


,,, is ,' ,t .

STROOHOEDEN (latai) :
xwantelet X per dosi~n ......... 1 1.82%

KEEINETBTOOHOELGEN (hI~ae a
in krwa-l. overeenkomende methrwa oNc. I
van ongereer 25 eM. van train at totrand
van ongereer so ex. van luttosrn

Baten1 on M1rasses
Gtedurende de saatete 8 dagen
w~erden in het fecalast sangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd
89 attend
50 maisen.


Curagao, 12 Febr. 1912 *


Ass de Redactle


rvan de ,,Amigoe di Gui~agao


,


Alhier '


:2ter iheachte REidaet~eur,
U. die i n. uw geilerd weekblad soo
ag-r~jtr o Cover bet gebrek asan
sooe reop androeo ken altsid over
Vn ~ols gdierb assan te, feveure
stoo bro. lkin ar elan 'en van
tih~eBrisit g, so n i we mrachtige
'st~a net kk non verhef feno togen
vantkbee jke mishandehoges ~e
voo sarl Vbde een an Cure so eo
~CK~.t~k leren, fe het

I~~~_~ ash tedire e


makeestea oanopo ndelli met psntok;

Le us~laen worder door de coo.
kr~t~~ van, de dracht on waster,
~t~c_.Ret le ongeloof~ijk on on.
oYJIIIS9 t oe die menachen so4
i;;l;ii:Pgp' a n n sio o die onnoosele
wore~le~ke. ;th voo de moneesbbel4
be t beod oeowoordig nies eien(
wein rust vd~,oer krijgen on s~oo
'wI mishandeb~bba somo ono houdel
r rehen to ma om m seehian
4reire, d e af l mo1e 4 T please van
naar de water laotlk konn des
aeet inetd ard anderen tp
8c'igdai ;p keerjOli men over- i
t~~lg~,ir atbit stlwligen in sulke


gerstmier .e Nienwjaar
qFi~ geld ~ekost;.
aedren e de maand
wel'd Ingebracht: f 6,701
teragbetaald: f 9,088


hebben

December
8.87
.,60.


SDe M~ilitaire Kapel*

Wast er binoen een enkel jear toch
veel veranderep kan I
Onder de militaire musikanten
misten we So~ndagavood verechillen.
do oude bekenden, en juait nMet van
de minete Lkrachten*
Mgaar wij begrijpen den wakkLeren
krapelmeeeter wel. Onget~wijfeld wil hij
eeat keurkorpe vormeP van joage

De Fransch-Speansche Marokko-
onderhandelingen.
Deze achieten allesbtehalve hard op.
De houding der Spaansche regfee-
ring in deze moet ver van toeschie-
telijk zij o, en in Firankrijk, wraar
men nu langzaam begint to beko-
men van de zenuw~.overspanoing. die
nagenoeg eden gehere~ at sprekingen met Duitechland sann
den gang waren, ziet men met schrik
eene herhahnag van het gebourde,
zij het ook op~ iewat kleinere schael, 1
en wearaschijolijk miet met een cor-
loD in 't gezichb, to gemoet.
nij Palisepen geruchten, alal zou
de onvriendelijke en onverzettelijke
houding der Spasusche bewindaleeen

orn deenomst nd feid d t Euge"
land, betwelk officifel door zijni ge-
zant to ~Madrid aan de berantdela-
gangen Grarcia Pietra-Geoffray deel-
neent, miet voldoende de ,,rechtma-
ti~e' eischen van Frankrijk steunt*
correspondent to Londen van
de ,,Mrathn heeft zich dienanAgaan-
de gewend tot een ,,zeer oed~i inge-
lichte persoonlijkheld --wa1rachi 0-
lijk een invloedrijk parlementali -
hwien hijldoe volgende onthoezeming
eeGr ot-Irittanii@ heeft zijn ziene-
wijze omtreentde oposin ader.C a

Zijol belang~en, afgezien van elke
entente, eischen dat de Marokkaan-
sche ksvestie definitief woordt gere-
geld en dat de nieuwe staatsorde in
bet Bjeriijuache Rijk duarzanrmal il
en alle mogelijke waarb~orgen biede
voor vrede en vooruitgang.
Engeland beeft door middel van o
ziju groote pers verklaard dat hiet
tegenwoordig Fransch-Spaansche ver
ddr nie we tom brdeen, voooor r eia d
uit het Fransch-Duitsche verdrag en

eef ho Br tcb gen nt te b adi
drid be oegiousel van billijkbeid in-
gang te doen vinden'
Mlaar Engeland heeft eveneens ver-
klaard dat Frankrijk en Spanje zelf
moeten zoeken naar een grondselag
van toenadering, waarop een over-
eenkomst tussehen beidea zou kun-
nen worden opgebouwd, al worden
door den Britechen gezant de be-
Liprek ingen te 1Mad rid ook bijge-
woond, Engeland beeft tot duever
er miet aangedlacht achief deel te
nemen san de onderhanrdel ngreo,
noch deze in een of andere richting
te dring~en.
Bet wenscht noch Spanje te kwet-
sen, waarmede het door oude vriend-
schapabanden is verbonden, die se-
dert eenige jaren nog nauwer aan-
gehaald squn, noch Frankrajk-, ea~r-
mede de entente de noodzakelijke
en seer populaire grrondelag vsa zijn
buitenlandsche politiek blijft eo daar-
on wil bet miet, door tijn tasschen-
komat, het streven van dlen een,
de eischen van den ander beperken.
Maar zoodra FrankriJk, meenende
datm bethezoo veor m elj ang a

deegtaisk di toStetrzicheop j ,ct gen
non-possumus sal laten hooren te
genover de verlangens van Spanje,
sal Engeland ziju stem to Miadrid
doen hooren in bet belang van de
rechtvaardigheid. Eno het uur van
dese tusechenkomst schijot, zegt de
correspondent, niet zoo heel ver meer
verwijderd te sqn.
Het nieuwe Fransche Ministerie.
De eerate vooratelling van het
nieuwe Fransche tooneelatuk: ,,Poin.
card of bet groote ministerie" beeft
weder in den politieken schouw.
burg' van het Palais Bourbon te
Paraja root success gebad. MIeerma.
len werd bij open dock geapplaudis.
seerd en san het slot brachten de
annwealgen den maker bulde door
luide toejuichingen. Ylechts zes per.
sonen deden bleraan miet made.
Om de allego~rie te laten varen on in
gewone taal to a reken bet nieuwe
Kabinet-Poincare ondervond in de
Kamer een even vriendelijke out.
vangst~ als in de pers -,
Ondanks de bedenkingen, die togen


de bezetting van sommige minister.
ricele posted t~e maken zij u is het
ministerie blijkbaar een period in,
gegaan van wittebroodsweken, die
bet natuurlijk zoolang mogelijk sal
trachten te rekken, to verdedigen,
deenoods met gebalde vuist, met een
poing: carrd. Het kreeg een votum
van vertrouwfen met niet minder dan
4410 teaen 6 stemmen. En dit naar
asnleiding eener motie, waarin de
verwachtingf werd uitgesproken, dat
de regeering in bet buitenlanod de
rechten en belangen van Frankzrijk
sal weten te verdedigen en door so-
menwerking der republikeinen her-
vormingen sal invoeren op fiscaal
en social gebied en op dat van het
leekenonderwins. Aan dese motie kun-
non natuarlijk de leden der Rechter-


LONGM AN &i M~ A.RTINEZ

NEWN YORKL.

(OPGERICHIT IN ]HET JAAR 1852.)

Fabrikanten en exporteurs van vertwaren in allerlei soor~ten
in poeder en in ohie; Vernissen, miet mnbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die in 66n nacht droog zijn; Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie viammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
Ti3tuigen; Olien om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage gratis verzonden. 3
----* *-- -------


~k~Hamburg-Amenika-imie.
t.G

GeVeOilgd mn 1847.

Geregelde Vracht- en Passagier-Dienat onderhouden door 58 verachil.
ende Lijnen, met 350 Havens in alle Werelddeelen.

Dienst tasschen Europa-West-Indie-Yenezuela-Colabi a.

..0 Lijo I. Aankomat te Cttraqao: van Eu-
te tule be habdvene, den
,r~ ,-r Yettrek van Calraqao; naar Ve-
"1 .I~i ~ nezuela, Tridaded S~t. Tihomas
;i; Bavre en Hamburg den2t3 den
;~I ~ Lijo III. Aanklcmat to Curagao van Ham.
t-:~ jburg-AntwerpenI en St.Thomas
den 15 van elke maand.
Vertrek van Curaqgao near Pto
r Colombia, Cartagena en Pto. Co
sar, den 15 16
Liju IV Aanrkomert te Curagao van C'uba,
revet ma. Tdhomas, denl15116 van
'Vertr~ek van Curagao naar Vene-
~~Ts~l~ c euea I in dad .eThlomaso ia
mta:nad.
Passagiere-vervoer naar alle
plaatson, wvelke door- bovenge-
noemde linen worden sange
daan.
Behalve de stoombooten van bovengenoemde linen, doen eventseel
ook; anldere Passa~glerechepen der Maoatschappij, dese haven san, die
lover St. Thomas direct naar E~uropa varen, en de reia in ongeveer
I15 dagen volbrengen.
Dre Pa sesgiere- sche pen der H amburg-A meri k a Lpsoal o
zien van de noodlige toepassingen voor de veiigheid on comf vort e
opvaretnden.
PrijR derPassage naar HavJre of Hamburg:
I RKls: $ 110; III Klas: $5g0--A. G.
Retour Bildetten: 106fo afalag op de been- en terugreie.

Voor verdere inlichtingen vervoeg~e men eich tot

EDIWARDB, HENRIQUEZ $ CO).,
,aenten.


HAiVEN-NIEUU WS.

V AN 10 FEBR. 24 FEBR.

Schip Kapitein Asnkomat van Vertreke i near
--
Ca acas Furst 14 F~ebruart La Guayra 14 Februarl New-York
Ma acaibo GW~i Goodmatn 17 ,, ew-York 17 ,, Maracatbo
Maracaibo ,, 22 Matraca'bo 22 .. La Guayra
Philadelphia H Hthglborn 2 NewPu ka 22 ,, I Bua a
~eri aso 1P Maracalbo 15 ,, ~Mareacdbo
M~erida 19 ,,Maracalbo 19 ,.La Gueayr
Merida 21 ,, La G~uayra 22 ,, Msacraelbo
P~ le JP vd Borden 11 NwPm r m a N, ate
Pr.ilemI AR Nyboer 259 ,, New-York 26 ,, AmsterdamV'irginia H Letitner 10 Febr Haemburg5 15 Febr 1Pto. Rico
Schwarzb~urg H Boltzen 12 ,,Pto Colombia 15 ,,Hamburg
niila eer 1 enuberg ,, rt abpur I 8 I, at bia
Montserrat Gaplrrig is ,, Coldn 16 ,, Barcelona
Citta di Torino A Poggl 21 ,, Genova 21 ,, Colon


Schoene~rs. Annkomast. van Schoeuers. Vertrek osast


gij v 0 agha so rerei at upl
dat de hoof dschuld igfe ook gratia
kreeg en Canalejas blijft.
Te Cullera weet men nu, dat men
zich veel veroorloven kno, dat men
ziju medemenschen mag steenigfen en
veracheuren als men maar is van de
vereischte kleur. Voor de vermoorden
is niemand varn links opgekomen.


beeft sinds zijn aflfcheuring van
Spnj edanhd regeteringr te Washing-
Volkomen rust beerechi er bijua
nooit, en de Amerikarnen moeten
altijd strijd voeren tegen revolution-
naire elementen. Zoo ook nu weder
om~~~~~~~ tee evtrse i
Smaashn oo terandin htt 266
bourt maken, dat er voor de Ver-
eenigde Statten wel eens een sanlei-
ding zoude kunnen zijn om tueschen.
bre s ent Teaft beeft zich alreede
in een nota tot president Gomez
gericht, waarin hij verklaart, dat de
toestand op bet eiland hem ernsti-
ge zorg baart en dAt, bijAldien de
president en de regeering] van Cuba
8Ean de thans heerschende wanorde
geen einde mak~en, de regeering der
Vereeni dle Staten tot haar leedwe-
men g~enoo za katazrogeziju st omoe t

nemen omn de verplichtingen, die zij
jegek" Cuba op zich beeftgenomen,
el)eunt ef ub jkbaar ten doel
het prestige van president Giomes
to veraterken en heo, wien het nan.
gaat, daidelijk te verstaan to geven,
dGt fna eedr shek leae presided t
der revolutionoairen kiest, de Ver-
eenigde Staten zullen weten wat
haar te doen st~aat. Het eilandl be-
.settenl met troe en


St. Thomaskring

Donder-dag avond 22 Feb. ten
half iY algemeene vergadering-.
De D~irecteur,

P. I. VERRIET.


VRAAGT

steeds om de CaHcao-Poeder van
deze verdient alle sanbeveling door
fijue bewferking en keurige smank.
Verkrijghaar in de voornaamste
winkels.
18-3
1 CE BESTE ]
liEKRO)OND MET MEER DAN


EN ANDERIE PRIJZEN.
GEDES:TILEERD DOORH

10bil. Dear & Soils Ltd.: I'erth
Leveranciers van bet Engfelscebe
Hof, (van wijien Kioningin Victoria
van wijlen Koning Eduard Vil en
van Koningf George V )
Agenten voor Curagao,
de LANNOY- & C'o.


Ph010graphiscle illfichtillg.

Soublette et Fils'
HEO~EPPOTILOGR APEN
VAN


* Deze boot komt morgen ann en vertrek a.a anag neaar Bst f.


zijde (egr 2ij in be geelA ei dpTu lm
niet gehecht bebben, te minder daar
de premier ultdrukkelijk de republic.
keineo der linkerzijde sanwees als
degenen met wie de regeering vooral
wilde samenwserken en ann wie hij
als het weire een brevet uitrciikte van
patriotism. 1)e programrede van
Polocard was, gelijk men dit van hem
verwfachten kon, vooral we~lsprekend,
vol oratorischen zwier. E~n daarbij
de,,circonstance"'. erop berekenid de
wewitlle rd eid derKaP r te win en
zeggeu.,,geachte afgevaardigden, on-
te voorgangers hebben to veel op
eigen geleguenheid gehandeld en u
niet genoeg~ in uw qualiteit erkend,
wiJ zullen dit wC61 dogm
En in aansluiting daarmee dood hij
allerlei schoone beloften. WIat Spanje
betreft sal een loyale overeenkomat,
bezield door een oprecht vredelieven-
d saat is{ aro ko monel jek k len
D~eze taak evenals de handbaving
van den vrEde en van het gezagf zon-
der swakheid alamede het geven van
leid~ing aanL de sociale ontwikkeling
Eal de regeering volb~rengenl older de
control der K~amers. Zij zal sich met
de kieerecht-commissie in verbioding
stellen, opdalt zoo -spoedig mogelijk
een hervorming zal kunnen tot stand
komen, die san de politieke partijeo
een juist~ere vertegenwoordiging zal
s Ttborge elln die nege oeen d
plant elijkeabelotn oneashk
Z66 sullen verschillende ~gebruiken -
lees :hmis rui en -- kunnenl dwor et

par~izuht eo ak kb 1asterd u
och arme!i- leekenschool (met haar
bende van godloochene~nde onderwij
zers) de nationale school doen blij-
veo, tongankelijk voor alle kinderen
on unuwlettend de vrijheid vau gre-
weten eerbiedligend. Jawel--in the~o-
e'amVerder Se latztott olehre Istem
ming te komen over de wijzigingen
ingde we ch pbedouderddusverzor-
outw~erp op inkomstenbelasting.
De voorstemmers van de vertrou-
wens-motie yonden dit alles prachtig
geregid, g~oed gezien en goed grevoeldl,
en zelf Thalamas, de radicaal-socia.
list, tooude zich welgezind, niet min-
der dan de nationalist M~illevoye?, die
do noodzakkelijkhieid b~etoogde van
Frank rij k's eensgczindheidl tegfenover
het buitealand en d$$romn vooral
aan deze regeering steun beloofde
I)e Kamer was het bieromtrent
rnet 11illevove zbi, healist eens, dt ~
arj bij dle passages ulit de ministe-
rieele rede over de trouw~ aan de
vriendschapaban den en asan het bond-
genootechap, den premier onderbrak
door luide toejuichingen.
D~e eerste opvoering van het too-
neelstuk is dus een success g~eweest.
De vraag is of bet repertoire boudt.
Met z66veel bolleboozeni, die ieder
inoostdat zn tot bet spe en van een

SPANJE.


Cs aejn ni eigna zin ge ele mi.
C-ni lejasf i e t al zijr! collegfa's
opnieuw opgetreden.
Ziedaiar de feitcln.
Maar de verklaring is niet z66 kort
en duidelijk te geveo.
Het gnat over het Culleraproces.
In dat veelgenoemde plaatske be.
stood een vereeniging van iLandar
beiders die den 1~3 September do alge-
meene staking proclameerde.
Deze most met geweld worden
doorgezet on zoo beproefde men ook
den posttrein aan to houden. De po-
litie ging toen met dien trein mee en
Cullers was zoodler beacherming.
1)e stakers veratelden nu den spoor-
wreg, de telegraaf- en telefoondraden
en maakten een barricade.
De rechter te Sueca vernam dit en
besloot orde op de saken te gaan
stellen. .
Hij going in een wragen met eenige
beamobten o~p weg on elaagde erin,
enkele der belhamels gevangen to
oemen. MCaar de bevolking trok voor


de gevangrenen partij, bevrijdde ben,
droeg; wapeaes an en begon een jacht
~op de ambtenaren. Een kreeg een
messteek, een ander werd g~esteenigd,
gebeukt, door 't water gejsagd, met
bijlen gealagen totdat hij dood was.
D~e rechter zelf had met den betaal-
Smeester een to~evinch~t in het sctadhuis
gSezocht. doch dit word door 't gepeu.
pel belegerd. veroverd en ook zzy
vonden een wreeden dood.
Zeven der voornaamaite schuldigen
werden ter dood veroordeeld.
Doch dit maakte de woede gaan-
de der vrijzinnigen, revolutionnairen,
Ferreirislten, enz. zij drongen op gra.
tie aan.
Aan zes werd dsze genade verleend,
san den zevende niet terstood. Eu
dat dese eene toch nog zou worden
gestraft near recht, maakte de anti.
clericalen z66 boos en Canalejas'po
eitie zoo swak, dat hij als krniebui.


50 (Louder)


M ed ailIles


February
,,
S,,
, 1
,,


r,


D~readdnoughtH
HieondelleH I
Diana V
Perla de Orama
Eartr. delHMar V
Refurgio H
Viola I
Juan Luis B
Reaigro a
Dranaub H


Febr.
n

,,
,,
t,
I


jr bassb
Maeracathe
Maracatbo
St Domingo
Goantanb
hrbe
%arbados
Aru a
ala Barlov
Maracalbo


Estr del Mar V
Refugio H
J. B ak~wood I
Maria Abigail
Juan ILuis H
DreadnoughtH
Juan t is a
Juanita D
victoris H
olgn Lucia c
Mar aittedCH


Guants
Aruba
C clbo
Maracaibo
Maracaibo
Mruba lo
M rcibo
Pto Rico
Maracatbo
Aruba
RMo r ceh


H. M1. !le Koninlgin der Nederlanden r
BEKROOND


te Amsterdam


1853,


Antwerpen 1885,
Chicago 18933, en
Ouragao, Eerste Prija Eere"
medaille, 1 0.
Brussel, 1910)


Drakkle r
8. x.. 60songlmas


Ouragao,
handa.


Waterkbant


Otra-


Buitenlanld.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs