Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00088
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 3, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00088
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

Dit lad erahiju elkn Zterdg. s Courant; aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementsprije voor Cmiagao, Bona~ire, Aruba UEU A I LDs rj iaonmn af.2Rp rsln
en de Bovenwmndsche eilanden per dric! metanden pagAs padilanti.
V1 r2he meut voo sitbeetal g fl. 10- It dci i ~111 r t~inlug~arnn foi C~uru~asto us tire. Anlla ht~a r-
Afrondderlijkde nummers fl. 0.15. Ont No. 223, NieRW No, P, IEn numero sol fl. 0.15.
Y~ja der A vertenti~n van 1--7 regels f. 0.50O; voor el- A\nuncio di 1 te 7 regel f 0.50O cadareelma
ken reel meer 7% cts. R V tO e r ta n 47VOPk~~1 (10S. '7W cts.


Het is een bekend reit, waarop wij
alien nlet weinig trots gaan, dart de
bewonere der one omringende landed
soo gaa1rne op~ Curagao komen en
steeds met lover one spreken.
Daar squn hier zeer vele dingen, die
op hou een sangenamen indruk ma-
ken. Vooreeret onee eeldzaam moole
seehaven, dware door de stad met
hare vriendelijke, nette woningen
aan weerszijden van het invaarka-
naal, once beide forten en de nooit
to voren gesiene drasiende chip.
brug aan hiet begin dearvan, bet
ruimne breeder Sebottacg~at aan 't einde,
a lgeslo ten eo verdedigd door bet zoo
prachtig gelegen fort Nassau. E~n dan
plot~seing da~t weergaloos mooie pa.
norama, wat men van boord at ge-
miet,( ala men round het Schottegat
dier opklimmende heuvelen sist, of die
sich ver uiltetrekkende vlakten met
de witte landhuisen on hunl roode
daken to midden van het matte
groen, hier en daar afgewisseld door
een groep statig wuivende palmen.
Goze pltb~odemigbe pontjes vlr~men
cok aIrt ee attreetie voor den vreem.
deling, evenale de rape"P~ sw~eFmmers
en koene duikers, ded oto-
Dat alles maekt de binnenkomat
van once haven tot iets typiech, tot
iers speciflek Curagaosch.
a Ibe klennismaking met onze stad en
bare mawoners valt ook seer mede.
D~e magazijoen en winkele sijn ruin,
"oyeal g5ebonwd, sien er degelijk ult
en sijo goed gesorteer~d.
De Curageonar~ is een en al hoffe.
like vritendelijkrbeid, vol oplettende
beleefdheid en voorkomende dienet
vaardigheid togenover den vreemde.
lingT, die bem werkelijk hartelijk wel.
kom 18.
Vreemd~elingen, die eleebts een en-
kelen dag hier vertoeveo, 's morgene
blanenkomen om 's avonds met de.
selfde boot verder te reizen, sullen
ten seerate voidaansijn~noverbun be.
soek aa Curagao en de aeagenaesmte
heriD~aeringen R&Donze etad beware.
Na hun inkoopen gedaan to heb-
ben, on de stad te hebben besichtigd,
'.ioden sij een goed hotel, waar ij
such verkwaikken kunnen na den ver.
moelenden, heeten toebt door oze
warme straten. Missehien maken ze
des namiddage nogp een ritjet, of een

ONDERHOUDEND ALLERLEI.

En mreesterwerk der Techniek *

Over een wordend meesterwerk der
tech niek, een grooten zweeta~poorweg
die gaan sal Van Chamonix tot aaj
de eeuwig~e eneenw van de Aiguile
du IMidi en daarmede voor alle toe.
rleten de grooteche bergketen van
den Montblanc gemakkelijk bereik.
baar meakt brengt,,La Nature" io_
tereeesnte bijeouderheden. D~e beide
~ van desen sweefs~oorweg,
ie te Chamonix, 1000 meter boven
den seeigl as'alf~egiopn eh e f
Glacier des Boseous tot op 2500
meter boogte naar boven. D~e kabel-
dengte van bet eerate gedeelte be-
drraatt 1870 meter, over, welken af.
starl 750 meter stijging gewomnen
wordt, bet tweedy gedeelte b~rengt
in 110 meer lngtedezelfde stij
1 oodat o 10 ee tjig
ee o emidde d 50--63 meter over.
woosen wor'dt. De swere labels,
wRaear aan d~e wage door de lucht
cwelen, ain zooveel mogelijk son
det lan~d 9a aspgepast; in safsan.
den van -90 meter steken de
kunstige vervaardlgde "jee pijI
on cog, wearopd .de kbels rusten.
d81echtlrsP op ad lasteen Z~ijo de
dreazgpijlr a mter van elkan.
d verwijderd. Heb derde enl vierde
gJedeelte vande ooeg anot
san den Col du Mdineen hgoo to
van 8500 meter naar baov en onet


sich niet meer voor in het openbaar i
te handelen, men nee~t~ Rich even
min meer in acht voor bet fatsoen-
lijk; deel van bet publiek en selfe
mlet voor de nog onervaren jeugld.
Wanueer e~chter eenmlaal bet schaan.
tegovoPl in een rolk verdwenen sal
sijo, dan zal daarmede ook de meest
krachlt~ige Ellnithoom togen de onz~e.
delijkheid zijo Fgevarllen.
1)e goede elementen in onze be-
volking mooten wo~rden walkker gre-
sIchud, Lij mooten leerenu irrzien, doat
de schaamtelooebeid, bet gebrek a~nn
publieke zedelijkheid on fatsoon zeer
sanetekelijk worken en pen bedert zijo
voor onze gebeele maastchappij, de
oorcaak dat wij Ionze eer on goeden
naam lanezamerhand geheel en al
sullen verhieten.
Hoe homt bet, dat reeds nul gon
Rqemannen van featoonlijke families
such brer dingen veroorloven. wear-
over zij zich mn Europa of Amuerika
souden schamen ? Is er dan twee-
derlei zedelijkbeid, een Europeesche
en een Indische? Wat io Europs,- niet
mag geschieden tender groot gevaar
voor verlies van eer en goeden nasm
als fatsoenlijk man, mroet ook hier niet
mogba g~eschieden. Mag dat bier wel
wonder dat men daard-oor in de
oogen van het Publiek aan eer en
fatsoen verhiest, dan zou dat een
treurig bewija, zija dat de eer en het
fatsoen hier lager staan dan in Eu-
ropn. met audere wooorden, dat de
publieke zedelijkhkiu hier in verval
Is g~erank t.
Late wij dus toonen, wat zeker
een leder ernstig wil, laten wij too-
Ineo, dat wij onze eer en goeden
naamn ale beachaard volk hoogf wil-
len houden. Dat de publieke opinie
zich keere tegten de publieke onze-
delijheid, opdat het bilijke, dat wij
in beachaving en sedelijkbeid even
hoog staan als de beach~aside volkren
van Europa. D)at een leder afkeure,
wat at to keuren valt, opdat eij,
dioee afkeuringswaardig gedrag
leiden, zich ook voor 't publiek echa-
men, omndat zi) door dat p~ubliek
worden verstooten en geweerd.
Alas dere gedragelijn algemeen werd
gevolgyd, zou de strijd gauwgewon-
nen su~n, want dan zal de Overheid
krachtiger willen en ook krachtiger
kunnen optreden, omdat dan de
Wetgevendej Miacht haar helpen sal
sann menige beyoegrdheid, die zij
thans nog mist. Men keere de zark
echter niet om; niet de wet maakt

Ik was or 's avo~ods been egeaan.
Dan is bet Coney Island verb aidead
verlicht. Het feet staat reeds van
verre met lichtende lijuen teen do
donkere see en de duistere lucht ge-
teekend.
Een hooge selnke toren steekt er
sijo lichtstrepen bovenuit; lagrer lij-
nen zich de buizenomtrekken, alle
in witte en gele lichteroutoufr; elke
omtrek srtant ale met een lichte kras
teg~en den donkerea avond gelijud.
Dit was de ge'illumineerde Ameri-
kaansche pretetad vau louter feest!
En stelhig was bet Amerikaansche
pret, want alles was er even groot
en krol seal, overbluffend on recla.
De kijktenten waren als groote
schouwburgen, de sooe gelegenheden
als reuzenzalen, de pret ramen vorm-
den doren met sltraten en plaines.
Dit llswerd overstroomid door
pleiziermakend New-York.
De hoofdetraten wren vol men-
schen, door de breede paleispoorten
drone: de menigte bij drommen in
o un dikke wielen de auto's, die
asrijdende bakken ziju met ban-
ken, waaroS de passagliers nauw op-
een sijn ge rongen.
Alles wat daar op Coney leland
was bedacht, leek me overweldigend.
Tot selfs in hun pret hidden die
Amerikarnen het overtreffende weten
te bereiken. Want; elk van hun reu-
senvooratellingen was in haar soort
onovertrefbaar. Met reclame-mag-
noeten word fe van deo eenen kant


korte wandeling in do avondfriechte,
maar dan gaan sij toch nann board.
31) begrijpen mear niet, hoe 't hier
son, gebeel auders is dan in de om-
liggende kustplantsen van Venezue-
la, of in de caburage republieken
't Is hier soo sinldelljk, en ordelijk
en rustig.
O, jal WTe moguen hier dankbaar
erkenuen een Nederlandeeh Gouver.
nemnent te besittenl,die bet aollandsch
karaktor ook op onze kolonie druk.
te. Dg~t geeft bet groote, opvalleade
verachil met onze nabulres. Hlier
heersebt zindelIjkheid, orde en tucht,
omdat het Nlrederlandsch 'Gouverne-
ment seer gestreog over dat alles
weak t.
Maar last diezelfde vreemdelingf nu
eene teg~en den donker once stad be-
coeken, dan sal het sedelijk vullnit
alle gangetjea en steegjes hem in 't
gezicht wanien, ook in de voornrasm-
ste straten en op de p~leinen, bem
herboaldelijk dwingend de oogen to
shliten en sijo ooren good dicht to
stoppen.
De verkeerde elementen, die ult den
v~reemde of uit Patria once haven
aandoen met oorloseschip of koo -
vaardijer, zijn hier ook dadelijk thu i.
Zij behoeven niet long tte zooken, de
eleebte verleiding bledt sich ov~eral
eau en dringft cich ann bhen op.
D~e sette hesebanfde vreemdeingen
daarentegen worden afgeschrikt van
een bezoek. Ale cij geen kennia heb-
ben gemnakt met de een of andere
goede familie, welke hen u~tooodig.
de den avond dear te homen door.
brengen, blijven sij liever ann boord,
wel wetend, dat hier in onze stad
des avonds zeer veel gezien wordt
wat het daglicht niet kan verdra.
gen en a~nneen fatsoenlijk, wel op.
gaeroed menach sanatoot geeft, neen,
nog erger, selfe walking veroorsaakt.
Een seer ernatig3 verechijusel, dat
wijet op een verval der zeden, ligt
in de achtelooebeld en driestheld
wearmede de straatdeemnen optreden.
Op de openbare street, in de pu.
blieke wandelplasteen ziet men vaak
den meet aanntootelijken omgan ,
wearbij men stch gedraagrt, als go d I
het saken, die soo beboarden en pas.
ten, en als kwam dearbij de vraag
van welvoegelijkbeid en goede zeden 1
in het geheel niet to pas.
Dat versebijneel wijet er op, dat
reeds het gevoel voor techt en goede ze.
des is veralapt on bet schaamtege.
voel bijna verdwenen. Men wacht er

vijfde, lantate gedeelt~e heeft als eind. 1
punt den top van de Aiguille du
Midi, wearmede de spoorweg op
een boogte van niet minder dan
3843 meter boven den seeepiegel
annkomt.
Bij dese laatete gedeelten beeft
men tengevolge van bet steil ge.
bergte tot nog grootere kabelepan.
ningen sijol toedlucht moeten nemen.
De wagoner van den sweefspoor.
weg, waarmn 20-24 personenl pleats
knonen vilnden, looped over drie
verachillende kabels, een groo~te van
30 m.M. doorenede, wearop de wre-
len van bet ooderatuk rusten, wear.

d leoijd edr a 1,e dd n or's
brenging overoeemt; een derde krabel
vervult -het doel van een reminrich-
ting;, met behulp waarvan de elee-
trseche kracht automatisch ultge-
schakeld kan worden. Onmiddehjk
onder den top van de Aiguille a
midi, op 3800 meter boogte, wordt
t~usschen de bergrotsen een prachtig
modern hotel opgericht.

Coney isla.nd.
Naar sanleiding van den grooten
brand an het Cone -eiland bij New-
Pork c rijft de redacteur van ,,On.
der )de Streep" in het ,,Hlbl." het
vote;nde:
Het is het bericht, dat de New-
Yorkeche kermis-st~ad op Coney Ja.
laend door brand verwoeet zou siju,
dat me een besoek dearaan in her.
innering brongs.


de zeden, maar de ze~den maken de
wet.,, Wat v~erinug;en, :dsdu reide men
reeds in bet oude Rome, wetten
wonder r"ede ?" L'n Irog beden is die
oude spreuke werHI,
Wanneer nimmer tan stem verhe.
ven wordt tegen wat aanstoot geeft~,
wannoer de temenzin der bevolking
teen de schaamteloosheden, die
steedsi verder gnan, nimmer ulting
vindt, dan is men al to speedig ge.
neigd bet algemeone stilzwijgen als
een inweodia dulden op te vatten.
Ook de Orerheid ondergast in ha.
re opva t ti nglen over wat de zede.
lijkheid eisch~t of viet eisebt dlen
inv~lood van hFere omgeving. Indien
bet publiek vrede heeft met schan.
dalen, zal ook de P'olitie daarean
gewoon raken, lijtlazam voorbijgfasu
en or ten slotte niets meer in vmnden.
W~anneer damenrntegen het publiek
Rtaa~t op ziin rec~ht o~p beschlerming
der goede reden, dain sAl ook de
Overhead, die to~t hanodhaving van
orde en goode zeden g~eroepen is, in
hare opvatting outrent -datgene,
wat tegen orde en g~oede zeden in.
druischt, wat scherper w~orden.
Hieruit volgt van zelf de nood.
Sak elij kbeid. dat alle burgers, die
root gaan op eer en goeden nasm
van fatsoonlijk en beacheafd mensch,
eenstemmigf oporeden tegen desteede
verder en verder omn sich been grij-
pende verwrording van~ one volk en
het weer leiden op den reebten weg.
Nuimmer mogen sij in hun toen. i
woordigbeid toelaten, wat strijdig
is met fatseoeo en goede zeden.
De t~reurige zedelijke toestanden
van den toenewoordigen tijd doen
een dringend beroep op het plichts.
geroel der goedgezindeo clm mede
te redden, wat nog grered kan wor.
den, in het bijeonder om met alle
kracht de nog ~oubedorven jeugd en
de aankomende jongelingachap to
bewaren togen de groote gevaren,
waarmede hare zedelijkheid van alle
kauten wordt bedreigd.
Voor onze eer en g~oeden nasm
vertrouwen wij, dat bet sann onze
K~oloniale Autoriteiten, in spijt van
de zich voordoeode moeilijkheden,
in nog boogere mate gelukken sal,
de tegen den ontucht beetaande
wettelijke, en andere bepalingen,
krachtig toe to passren, en dat zlj
soo noodig tot nieuwe maatregelen
zal overgaan om het schaamteloos
zich opdringende vuil te bestrijden.
W~ordt vervoig&.

naar den anderen getrokken; van
d'eene test werd je naar de volgende
gekaatst; van de eene verbasing
tuimelde je in de audere.
En met hun Amerikaanschen durt
hidden ze shows weten to achepp~en,
waartegen je sangeboren menache-
lijke nuchterheid geen stand hield.
Er was een gebouw met groote
opob '~i kleo weetje Rr
deo de om sehnen rei esaagn vies, w
,redeald. En basstig achter elkaar
schoten do wagentjes in een duistere
gang omlaag. Buiten lag de zee,
ra fende het ges iraal van de hon.
der duisend feest ichtjes; de wagren-
nre r etjen egr vorubij Dn e
landechap gekomen: goudsoekers ar-
beidden er aan een beekje... Maar
de weaentjes vPlogen verder: dit wa-
ren de pralnen; een cowboy zat er
te paard, legde eij a eweer san op
een geweldigen buffel, die hem op-
wachtte met gebogen kop... De wa-
gentjea onelden voort; men was in
de bergen, ratewandea, diepe kloven,
tuimelend water... De wagentjee roetsj-
ten verder; een troep In ianen in
oorlogsuitrusting lag daar gekam-
peerd; 9 e hielden hun pijl en boog
aricht, eommigen mikten met buo
korte bijien naar de voor ij-vliegen-
de wvagenties... 1Maar meteen v10gen
die al ver er. En in eene waren de
voertuigjee weer terugf op de plants
van vertrek, in bet verb indend hel-
le licht, en die dolle roetsjtocht
bleekt elechte een vooratelling te zijo
'geweest!


No. I400


Zaterdag 8 Februari 1812.


20ste: Jaarga;ng


AMIGOE


DI


CURACAO


WE RIE LA D


U008 D3E CU RA IA O S CHE IILANDI3N


Dlr. Paul G;aus uit hllineben, die in
de maand MIaart ran dit jrnar van
Europa uit naar Amerikat wil dlieen,
heeft zich de laatste waken \'an her
vorige jaar in Amerikae opfiehlouden,
om in person de voorbereidende
maatregfelen to leiden betreffende de
landing in de VereenigdL St:ten en
zich bovendien van de hulp, drr Ame-
rikraansche reg~eering: to verzek~eren.
In Amerika heeft men over 't algre-
meen heel veel vertrouw~en in hiet ela-
gen van de onderneming van dr.
G~aus. D~e regeeringspersonen betuig-
den echter eerst buo bijval mnet het
plan, nadat d~er zakek~undige en we-
tenschap elijke lieden zich v60ir de
zask ha den uittesproken. En dat
is heusch geen wonder. E1r zi n al zoo-
velen geweest, die het plan maaskten
van Aimerika naar Engreland to vbie.
gen, selfe zlin er greweest, die bet ge-
deeltelijk hebban ten uitroer gebracht.
Geelasgd is echter geen enkele en de
pogilngen liepen meestal ult op een
catastrophe of waren somns onuit-
voerbaar. Het mag dus geen verba-
sing wekken, dat men in Admerika
Dr. Gaus eerst met een wantrouwend
oog bekeek, toen bij ook van vliegen
sprak... over den Ocetaan en on Pteun
vroeg voor eoo'n proefnemine. Me~n
hield den doctor eerst voo~r b40 dier
grootsprekers, die indertijd Amerika
met groote plannon overstroomden.
M~aar d~ra bemerkte men met ie.
mand te doen to hebben, die wist
wat hij wilde en die gekiomen was
met een vast, vooraf rijp overwfogen
plan. En men begreep, dat, zoo ooit
een plan kans van elagen had, het
dit van Dr. Gaus most st]D-
Toien de w~etenechap en de werktuig-
kundigen zich hadden uttgeeproken
v66r eij0 plan, viel bet D~r. Gaus na-
tuurli k gemakkelijk-. tot de boog-
w~aar igfheide-bekleeders der Yeree-
nigde Staten door te dringen en de-
zen voor ziju opze ttowinnen. 1ooral
president Taft stelde veel belang in
de zask.
D~e M~inister van M~arine beloofde
reeds de uitzending van een twfeetal
oorlogeschepen halfweg Teneriffe, in-
dien de omatandigheden zulks toela-
ten en de Amerikaansche minister ran
Financiian stelt voor, san Dr. GaBus
vrijdom van invoerrecht to verleenen,

Daarnaast lag de sprookjestels,
Eon voertuigje als een schelp ge-
bouwd, conducteurs ale geomen ver-
kleed. En dear doken we reeds pijl.
snel omlaag, en schoten tegen de
steile hellin~gen op: overal flitatPn
de wonderlijkstie sprookjes-bedenk.
sels lange one been. Zoo vreemd
was 't some, dait je er wel wat zou
hebben willen s ilou co, in de dia-
marrten-tui, sof deussce a dee goei.
boe e bea beshl ged
onaffgebr~oken vadar eerg-op en berg-
arieze ig dat dre suellzo saarj o e
lemaal in den waan hield ran een

editen sprook -a-steri metdreuzei
ke de tooversce p een duis ere
npeonie tegetmo t, deaava to ne
waren van een reusachtigen dlraak..
Jda e ei inma a p
gelorkt, hiel d e shelpma alasl o epn
griezelde je even gezelligf na om dit
a-ntastise e bedenksel.
In de schiettenten van Cone~v Is-
land school~ je op wFilde beesten, die
266 natuurlijk-levend wraren nag~e-
maakt, dat je bli3 was, een repeteer.
geweer aan den schoudler te druk-
ken, terwijl je er in het snelate tem-
po at je vijf schoten op losbraudde
tot zoo 0 lecuw of eer z 'n muil
bo np he be ije naf,gda mi ind
likop de doode ijke psaets was ge-
tro fen.
Tusschen je voeten kronkelden de
nauwe railtjes van een dwargtrein-

mnaakt, en waaruit door eene vergelijking
der ve~rvaerdle goederen meot de mogelijke
opbrengst der g~randje~s v-olgens schating
der grondbelasti ngcommissie blijkrt, dat
opwoners van betrekkelijk kleine perceelen
1Eng de op enkele p ote Inchde buite
eene veel grootere hoeoeerclhcid producten
hebbon vervoer~d, dan hunnne terreinen in
dien t~ljdl hebb~en kunnen opbren en. Op
g~oede g5rouden wordt vermoed, dat vele
dier prodlucten dloor of Len gevolg~e van
e~landestion goedleren naar de stad willen
\gve~rvoren. gemakkieliJk door het maken
vanl Ien klemnen onmweg. vermijden kun-
ncon de politiewachten te passeeren.
D~e Columrissie verwnijcat naar Biflaen L~a.
Cf, H. en1, zijude uittrekeelsuntthet Rap-
port der Staatacommuissie lugesteld bt]
Kionlkinklik beslatt van 29n November 1853,
nlo 6ti, tot het vooraltellen van mnaatre-
gelen ten aanzien van de slaven In de
Nlederlandlsche kolonii~n, ultgregoven op last
van den Milnister van Kiolonilin.:
G~enoeg is daarin dloor hetn die dl kolo-
nier keudetn gewaararchuwrd tegen het schep-
pen van den bestaanden toestand, waar-
van de~ gSevolgfen thlans dan ook gevoeld
w~orden .
Van vecel indleed op, den achteruisgang
van dien akkerbouwr zgjn de herhaealde;mis-
o ptne wardoo plant a hd wn~js) ver-
voor het wvieden, de grandherelding en
hlet plantest b~esteed geld nlminier terngsten.
Het la.ng ithhijven van behoorlijkren alge-
meetn ur gelvalr Ik nie enae ijkldmaaru-
inatkcn somle dat heleerne Jaar of verechei-
denel jut.ren g~unatig kuunene dln voor en-
kele planters, terwill do akkerbouw over
ap rlg menti tcdrne denze lden t Jo
Vailn deze perioden van g~roote droogte
12eeft ook~ de dividivi-ooget~ te Itiden en
komsb het mneerua~len voor, dat overyloe
dinere en dontiji nternu Is a de
ourijple vruchten does rotten, weardoor
den plntaglt~ e ei~genargn roosenschadel wordt
berokkend.
Door eene ziek~tte nder de boomen,
waarvan dIle oblrzaaki nog niet hekend le, dljo
duzne h oo enn Re toe nu deod dpogin-
tuur door Rasmoedigtug van den sanplant
van nieuwe boornen in die hand to werken,
8lee~ at nluetoe g~een noemeneowaardig re-
Herbaad dalingen in de lantate tijden
van deni prlis van bet artikel In Hans-
burgr de voornaamete afselmarkt, heeft
eveneeo den p~lalnters groote schade toe-
De door de administratie der belastingqen
in vroe ere jaren gehonden senteekenlugen
stellenl e Commissie niet In etant eene
vergelljkingK to make tasseben hotg~eon
vroegor wo~rd en thanks wordt uttgevoerd.


Ingezonden Stakken.

CuraCao 30 Januari 1912.
AAN I1E ItEDAcTIE VAN DIE
",AMIGOE2 DI CURAQAO ."
MUet veel genoegoen nama ik kennie
van bet in U~w blad van den 27sten de
zer onder 't boveneebrift ,, De Stoom-
wals" voorkomende.
Billijkheidshalve acht ik mij echter
verplicht or op te wijzen, dat het aan
den Heer J. S~CBEIDELA~lt, Werksaam
bi het departemolet van O eobare
\Vrken. gegevenn pluimpje n et nan
het juiste adlres is gericht. We i I
wvaar heeft~ deze lIverag aan 't mon.
teeren vn de walemedegewferkt, doch
de man, voor wiens rekenina bet
moeilijkste deel vanl den arbeid wfam
en dlie or bet Opticht over voerde, is
de Heer W. VAN DEN BELD, Opsichter
bij het genoemde department.
Ik t wijfel er miet ann, of Uwe Re-
Jar-ctie zAl hlet bovenstaande wel in
IUw veel gelezen blald wuillenl opnemen,
wearmede UT mij ten zeerate suit ver*
pi.he Medmatlio'ctn


tijt1. D~ir. v 't De t. v. (), WV
Nachrift van de Redadie.
Het spij t ous nieb, dat wij den
Beer 5. SCHEIDELAdAR eenbescheiden
pluimpje gaven, Was hij verdiende,

Gehheel de carrosserie wee 6 elechts
65 Kilo en de wPanden he ben een
wreerstandevermogen van 15 Kilo per
vierk. centimeter. 1
Het vliegend riftuig sal nog deeni
e daen roevenl doe enal door
genoi~~peuseo ela Meurthe in besit

Dubbeldjmr ult den Franschen tijd.


Toen Napoleou ook Holland asn
siju teacht ouderworpen had, soch-
ten de oude patriotten op allerlel
bedekte wijzen ano hun lielde voor
het Oranjebuis en aan bun haat teen
den overweldiger lucht to gevTen. Ult
dien tijd stamt ook bet volgren-
de aardige du bbelrijm, dat men
eeret gewoon leee en dearna door
de regefls van beide kolommen met
elkaar toe verbinden:


mits de ballon niet langer dan zes loog, Jroseph B~riikker, enr man dekeur enhetenvzlegt st) vop he. bland verrichtn eo e
mlaanden in de Vereenigde Staten bet eerst v-an het plan gesproken 30--32 mMl. arb p eidr op de platagsc~ ienonen kan dnals
vertoeft. Aau 't Congree zal wordenu b eeft; boveudien ~gaan usieeeen marme- Ondler de poging~en der Europee" ter watardle van f 0,10 en 2i ft 830 centen
vo aesteld een som van 24,000 dol- officer als navrigator en een ingemieur sche oijverbeidscentra; zich asrr de in contanten per datg, t~r~wiji van de
lre~leschikbaar te steller,, omdat der Pa'Frseval-maatsch aIppii als machi. fluctuaties der Amllerikans~lCh kall. tood eh avoor eige rkcning ~op nan hem
bet plan van dr. Gaus een weten- nist."' toeurnarkt te outtrekken, werdlea in bouwde mlatI~e, hrest ane yroultrl hen wa
scbappelijke onderneming beogt en 1903~--4 vain Gouveroementswege~:t de en de malestokken voor hlet vee van den
en international karakter drang~t. eierste stappen gezet, de Ilaug ve~r- planrter,
Aen eo festmal, teeijler er ing~eten cultuur te doen herlervenr. Ten nor mleeste planters lieten de op de
Apan een fes estal, tver ijneor deer in hlebtu I i Eiioa lotte bleelb daita hpet eilandii niet planta tges w-onende arbeiders hleereadiensteu
8Wpashindgton~~~~~~aangericht~i op4D .E lend lrrslg e-sad ertt ,ar ten en gr lenlooed2 Ankaln
katoen in uit t~eken de qualiteit planters selfe wonder betallngf, te late
nemlng: b --roelen wilde, muaar nok, dat 20: wrerken. Waron er L al ekele p,1latelrs die
,,De eerste vlue t Over den tceaam nmtwntVrow o odnd poeshne lna ltchlt
die de transatlantisebe luchtvaart behanltvebu d o ore, de polden, iln den reglhaddnen ex
expeditie te Mlunhen onde~r leidinfi Zie wa~t volhardling velrmag! e V'ereeniginlg voor Katoencul- ~'hniet d'" te kla n. DeRI ownerl oden op ze
van haar president beeft voolrbreid, Wioti ncne~hiorentourl to H-engelo standlt seen moty~r voldoend w~erkl rekieuen om in hun on-
1912C'i 1n~iue ta dle De,ue 0en twektomcie gn)H ehu ovozetrllde in de
zal in M~aart 192peats vin en* ~ overdruk uit ,I1)o~ Indrischer M~ercuur' e>ruikeen Laf* ~iee aohus (Cot.i~ scrdhour en holvrdieu mtsalijd eerm
tocht sal aanvangen van Teneriffe van, 11 Octobcer 1911. IHe schlrijveryIr iis le f tl .~uuhi ( ot-slnder l~\rarls looni wedltgjl \edelder-
op de K~anarisc~he eilanden en mlet deC~eztaghebberGC. J. van uoL,,wicnu to~n-gainrlly) word inlgericht, --- de koop' van :I lcr geoae mals waseeneultzon-
bebulp der in dien tijd steeds van naa wj vonden onder bet volrerntf 7.0 gewensrlchte vo~ehing met de! Iri- dering.
Noordoost naar Zuidw~est trekk~ende tisch-CottollCrFng-GrucitowigAsoito Woondonn er ~ ati vdd ?r d fachlcting der
pasaaminen gd rged Rod NSH11T voor den ;rafet van het pro. slavernij op, srinnuigec plaatmen upD de do'
opassatwinden, ges irigene r wor en duct wor ve~~t \rkre on r n vr1 ien Ischa~p- InctugIrondonl \rije lieden, men de Bijlage
op~~~~~~~~ll WetIde l oged ututL eene veraudiering in dlen xoo~even
punt ziju de Barbados-eilanden vast- 1)e geheele oogat 1910 11 bediroeg elj betrekkiing~e~ nm.n. vanl zooi- heschreven toesta~nd kwatull, toon n~ dIe
gesteld; ziju de outstandigrhedenl ech. 17881 K;.G. ve~zel, wvaarvan een ge. veel belonr~g 100e het verkli~ijgenc Van a/tfacha~ffngr der alavernij het Kocloniaal Be-
ter bij zouder gunstig, dan zal ruen deelte tegen f 7.CiB en f 1.837 verk~ocht)~~~ good d, mett hiet imperial De. steuor ti ksn t I~te enlig nde ron-
van H est-IndiiP ult vermoedelijk naar wetrd. G;eviekte clcod- f 0.99 he~t KGC. p Florida varen. Tot zouver het unaschrifr. West Indi~e eu de Adminisftraties in honur afstooden aan de bevolking der
~Men recent er op dat de! vluclt En nu nog ee~n raanvulhugasbericht~, Ivu Engelche eilaudlenl steviger Iann- buttendistricten begen drie gunlden per
viet langer dan viff dlagen duurt. ou t eend mani eenl parIt icui~la Isch rij ven. ge'k!oo)Pt o~n underhoudenllt[. Sind de clerare perd air. telk alhedraK z~onvel, d
Het luebtschip ,,Suchard", waarmeI- ,,In1 1011i on tvin~ die borlki ng annr AmernFIikaanscche plarnters ann1 het sur- achu"ldigLde" grondbel d asti ost veree-
de men den tocht denkt to o~nderne- netto-provenu een soni va f 20 000". plusR van h1un z iall de kiemkrachtr wrooreigen eni volgens wonder la D hier-
men, werd 15 Februari l911 in Kiel 94 ebln i a vladn nt nenionl, kan81 de bulp~vrlrard~ighrlid bijgaanden vormn van bunrovereonlkomlt
fi eleverdn Bet sal zooa'do eegzns 3'cer Engelche in dean:r meitt genuegi [art.'i 7] aamerkelijk min~der zijo kan'
ag .Verag. ~ewrtr~erdWorersterwij i mtteRenstan~nde jaalrlijkache f-

mgn o r Tnr ff odeoo r rord On)0 eereslollut voonr (:ezagrhelbber n et voorbeetld val~ het G~ouve~rle- o .tivel nognvalit re larrl eningll -le el
ten einde op bet eilan~d to wordeni vax n7ot.. ment, prikke~lendrle n.!r maite blet door de hunlrders en het opzseggen vaulde
gemonteerd. Do oorlogeschepen zul- A"n ziio studlie alntleenen wij het van,, een gtrotr oppe,~~vrvkte uitging; hulrjvnri~ doo het 1) Govrnernent, elke~)* af\-
en dan dear blijven statiornneeren volgernde: -- vrijgevigheid bij hlet verstrefkkon fhi jvngln it 10907u hlleLan bliep jat. ljk
tot den vertrekdagr; dearna zullenr vnin aind;-- do inrichitin~ vanr bet sh urenneo ulto. Dcmc~iber
de schepen bet luchtschip t-rachten Het Cultuargebiedl omva\t het ter.- katoenhfuia;-- hlet vmorschotte~nstelsel 31908 de nitataander beltepen f 15312~, of
te ver ezellen. De koning van Spanyp rislandc en de dealer van her Noor- op- de geo~ngSte katoenvezel, ten be meerrr dan 2% riinal hiet totrtal bearagder
beeft den voor de monteering benoo- delijk Heuvellalnd, de! Cultuuirv~inkle hoeve! val denl kltieine planter, wirar- jaa Pll 80-11 Illlle mli ll'-e. [K(lonlIal
digden g~rond ter beschikkingr gesteld. eu de West-N oord-Oas t-roudingr van Inede samengaat de zorg voor ver- De CommlesllHie legrt blerbij over older
BEet sla en van den toch~t hangt den HIoofdrulkaan, voor xoover dle zeudil:-; en et ontvangen en verdee- La. C cen Htant vnsetlert 1R84t oo,
h fd~zakeli k at van deoplossing van ze niet bebosebht ie. len va n 't Det to-provenu,-- de prach- door he~t G;ouvernemlent geind~e pachtpen
twfee vra en : Een giroot godeelte van dlit gEbied tigie wins~t, dlie enkele pioniers ouder D rdeutgfe e actgrueh e
,le. Is et mogelijk steeds de kwo. walcht opl do hand van den onlder- de idlemet lui -behoilden~, 1)- de hijrln DOmstadie ld iint aanmer k~h~rring deoen
de luchtstroomingen te vermijden ? nemer, om het weer rendeerend to steed~s prijshoulndede f stijgende daut dt iverkkrachlt inl den kleinenL1 ma1n
,2e. Kan het luchtechlip lang ge- mak~en. ma k t; dalt alles work te to zamen Ievenl zit, \ 'erplarnlate cenh gutedet ualt
a eg hoog in de lucht worden ge.. Voleoes de opmetingen in 1829 een bresj te slaau in ingeroest wan. e nakrra~ niw em-oorsteen uinn, ich
houdeo ? verrie~ht, zou de beh~uwvbare girond trouwenl oni Lbhoudsucht en ope aa de! granden,~ dierc vrger wlelde wa- l
,De eerste vraag wordt voidoende 2000 H~.A. opperylakte beslaan. 1)e w fekter levenu in tol blaizen bij een be- ron voor d~e planltages en~ thanls in pacht
beantWOOr OO Ikl lh rndrgnjekn etsIjutod-dt doo de keuze van Ilet Culturrvlakte neernt hiervanl het vier- / o-lking. die voor jareu godommeld ziin uittegoven. Va~'n eern Intenier cultivae-
seizoen: de passaatwfinden zullen het de gredeelte in, aHg in een zeer to ve~r atrlea largle. re ingsrak zloljnen vol lkomens gemij vatn t
luchtechip ul. just brengen wear bet Die bouwfgroud bestaat ult een fij Plat uten in 1908-9 zes ing~ezete '"f behoor ljke statistieken maenkt hetder
wezeni wil want het is algemeen be- ne goede teelaarde, outstaan nit de ue 2 H.A., in het volgenlde oogst Conmmissie ownlloglijk ult to maklen, of
k~end, dat deze winden met vrij groom. asch, welke de Hoordvulkaan over jaar t ermeer~derde het nautntl met door dlie gedeetelijkv verplantaingr van
te regelmatigoheid weaien en goedureu. het g~ehieele eiland uitatortte. Hij is 11 kleine planters. D~eze seventien de nn atboua ohed eedanbd nuer vi orddeeen
de de eerate vier maanden van het gemakk~elijk te bewerken en is po- ver~bonrdenl 21 H.A (440 groove g~roud In verhouding tot, de workkrarchten.
jaar bijla sann geen storiage~n onder. reus, behalve waar, untar bet mij p~lanter viel arf); terwiji in het loo waarr-anl men toen kon en t1hans door
hevi zig n'0 voorkout, dseverweigpouten etnhtfueln ltndle jaatr ruin 100 ing~ezetenen vermeer~dering der beuvolkingf kau b~esebik
,B ijft nu de vrsa gof bet schip der getetnvnhtHueln 7H.A. in katoen gezet hlebben. ken, grooter Is.
zpolang in de lucht drljvende to hou- de overhaud verkregen hebbo~n, zoo --- d t Corn j ie nemt Il tas t sand aasll
den is. De ervaring sal dit moeten als inI de daleoa en sann deu iZuid-i kigdrbtedsrce erzker niet
leeren". voet. DaaLr is de grand mnio of meer 1] E:enu Ilmaatb naar sIjn mlededeellngIa~ onmpisbatar dju, doch elifi hoogam~lt nood'
Dr. Gaus deelde verder mede, datt de compact, klefiig, dochi na eenige be- mett 0.* H.A. een wlnet nf28.aklktevrmreindrpoucite
,,Schrd~ oomoelji rtedsza wrlineuevnzerkke~~hlijk la unner w~erkkrachten. last usan~t 't, dat het
,,Schad" oo ogeijksteds al orknge evnzer gma i -- -------- -- nederzettenl van behoceftlge: liedlenl upIeine
varen op een hoogte~ van 120 tot het gebjruik. lapjee gra~nd, die nliet voldoende kiunnen op.
150 M1. om op die wijlze voordeel te Allle bouwfgrond is dos wel geschiikt brenlgen voor 't onlclrhoudl dler opw-oneuden
trekken van de krach t igte winden en v oor katoelatnd, 't weilk ander gSe- R A P POOR '1 de planters noodzraskte eene kostbaardere
bovenldien dicht genoeg bij de zee to like omatan~dighedenu eenl unifore ag~ehekle aomleitneing doorlhunne? l rnaRak'f
sijo] ten einde voortdurend zeewater vezel leveren moet, al zal de zwfaar' ren, terwijl door verspreidingu dgerl ute-
ale ballast te kaonen ionemen. D~eze! dere grond dit werd reeds ged~u. VERVOLG. bewoners hunne comntrle eeeomelk-
waterballast-inneming: zal geschieden rend twfee oogetjaren bevestigd hid to alcety den tjtexe~er atl litet po
met behulp van een visebvormigen ca enigrszns undere ve~zel voort- Orer~gaande! tot dor heoordecling van den gitehoeel et voon de hriselc [clltr i I
emmer, die met motorkracht kan brengen. HetzelfJe zaad gal b.v op achteruitan 1n lj~elkenC afz 4 leli kenn ta Wonhedel I~ op edoend grons varl.
wodnoghad elada(ocri-a)een mio- nig orwsbetreft; der van 10 ar~en, die dlen opw\onderp geeng ro n
De gondel zal wvorden geboud ia der sterke,. doch glanzrndetr vezel void~oend brtndhloutt kunnen opleveren,
den vorm van een boot, die in het dan op Bengalen (Hoi~ddulkaan). DE AKKERBOUW. kems hzien lkojrt; ekoker, "
uiterste geval kan worden gebezigd D~e oorsprookelijke vormn der tegen- om het alsoo verkregen hout alH zooda.
als reddin smiddel voor bemanning woordige Sea-lelandl Kiatoeo zHl cok nig te gebruiken of harlen sij dalt b~rand-
en motore Die boot is 11 M1. lang, op dit eiland inheemsch zijn g~e nB ended 11 I d dver taa l ~rS~oearnle -t hout op audermans groundor. Op det akkers
biedt rairnte en slaapgelegfenheid voor w'eest- de vro~egere s1laven en hunne a~fetamme- r 2M es plu keInzde ttil Of l taan
de bemanning, die uit zes koppen zal De eerste koloruisten in 163U lingen, die too ~lran na de afschaffing der mI iindr elsijk lnet ekoe
bestaan en kan bovendien voo~r ver erd Sint-Eustatius vanl ult Zee .slaernij coor Ilot mneerendeel mn genlchl- terwipl zli zich nist on~tzienr mlet: opet de
tie daenproisd memu land gekeoloniseerd erhrlouwfden on- tenl up ce gr~oote p~lantagFtes woonden en trankeerpn door. to breke~n, omn het vee,
nbe aegden mtporoni zino n en 1. K Jer meer ka~too~n. Iriic h etl so o~r- ann wiez (,I t 1.Elanufaw'' b hiouden In ;t ior< hi rin veel ylooter t-eotale rv rds
een derde, kleivere motor zal worden rie~t werd at spluedig: hett hnoo ge- rect van water~lialen voor sici ern hlun- huurov,ereenlkonlIst met hut tGouv~r~nemlent
gelaatet om bijv. waterballlast inl wars en b~lee~f dalt vo~or langejaren- Deb eesrtenl, hert kapTpolevan bnudhlout verg~unning hebben, telaten grazenl o, die
gep leet oge orFichtio~ 10 18193 tehrle het uilund 16 Eul your) efgen ge~brulkl w~ert en toegecstata.n en gronden hlunner bur~en, de planters
8Zu etmlu zo ehpn zeloroozien zi)n k-erplantag~es, terw~iji dle kalt woboruwf heto HtT) n~ Ilet mj v or thet3 b r~o eDplil ie th r
van '0 toestel van draadiooze tele. door de hig~e prijizeni van c at l'r- p1lantane-eitena\ren in den verv-olge mn dit boomen te vellen en gr~en hout to happen
Rraphie. De schroeven zullen, evenalls duct reeds lang wasF1 op~gPeoven.. rapporrt zullen wordenr genoemdl] worden go (ze Bljlagien G. D) en E:) hlebbeu aeer velen
die van eeu P'arseval-ballon, vanl zeil. Allee~n gedurenlde den Amerikaan-- Irv~r~a. Zij dalrD e < I beldskrtlachten \\dueo- gaen acht gealagen.
dock etmaakt worden. De lengte van schenl Hurgeroorlog schijut de! katoten .e afh pank el Ieclij zoola g elr o et~ won een Tefn sdnokendo epatr
den ballon is 76 M. b~ij een doorsnee als stapelprodluct betnaild te hebtben.: op asrri k p'aontage verptlct waret-n. Totoergeeen 1 stat o e [Hilocrig a d ie plnt
van 15 M. De bemanning sal bestaan O)recol-katon~r (Gossypinlrinbarba' htet planltenl vanI het doorT de prlanq~te:rlj zivoor wast betrefnaa nea ve dlestad
ult dr. Gaus als leider, kapitein Willy dense), die hedenr ten dngje niog in he~t .velsrsete inlntin nalznrzTtee i en dl ever ditrictmeestennrsl gebben opge
Jordens stuarman, dr. Alt, meteoro- w ild gr'oeit, is mnool diep en ri p varrtn etn rkc l i ez peig n l lircmetcs ebn g-

tje, dat wagentjen voorttrok,wmear gebleven,gro~ot, gedur~fdlenlg~esagd. de tsnt a i rde htje~er vre geeonsuls de wtan bpalvanhetlandeaarin
in net 64n person paste; dat floolt Want met hunl Coney Islan~d ove i her -t de rekteninge~e~;c~s~ de ee"Ejsneteld wedn, sprke moee-, wa
en suigerde en stoomde ale zoo' bluffen ze alle kermissen ter wereld! van h~,et i's-d versbenig pr ps bene n.Enze edr o eahe
echte Amerikaansche reuzenlocomo Een ,,iJabeer"* de dlirectie van den dliereartuin was em Anatellingf als consul van China.
tief, en vlug glipte het weg. wFoedendl dat ze zich door een paar Olney vroeg hem:,,Weet u wel, dat
Hoog boven je hoofd fltaten lan. Eenige studenten warea op een studenten soo duchtig: had laten k DOits iemau danstej ode neg
ge ghimstrepen rond: acht, negen, warmen zomerdag met elkaar unar beetnemen. .. dulspek da Ikt l d d ae
tien gladde vischlijven schoten ach Schevenionen gIegaan en inl een van hu] benoetu wor t.T vermioe dat


terertsr; lezemoegefoted de talrijke gelegenheden hardden ze De Pruisische Daalders* id attl U~~SI )JttiU~CU
waren en langzamer rondv oge~n,d ";l ije gegeten veel 13,odt e o ierdatche st aatasecretrsae: u mij
kend jeden ouwvan orp 8,warm was. Zij krcegen de I'ekenling Koning Fred~erik van P-ruiseni (bij- ee rs in bet Chineesch wilt
in elke boot zaten a nshen, dse bjj het beengaan en die vie~l laug genasmd de oude F'ritR) bad tot doen, drag a kugan arp
hoo boen l de vr ems et ee.muntmeester een Gostenrijker, die aintwoorden,"
pret razed roudzwierden. ,,Weet je wat, zei epn vatn de stu- 't maar niet verkrop!Pen kron, dat~ Hij kreeg detn door hem verlang.
Over de zee strekte zich een groot denteo, ,,daar zullen we ecas een Frederik de Groote Hilezicvan Oosten- den post
plankier uit; dular reden de feesters mop mee hebben." rijk had afrrenomen. De mnuntmeester '
op rolschaatsee.....- Hij ging bitten en schreef ann de zou 'them eens geduchtl laten vaelen,
Van een hoogen toren kwamen de directed! van een dierentuin, dat zij en zette op de nieuwfe mnunt in plaats Het V~legend ri~tulg*
platte schuitjee omlaag vallen en door een bijzonder toeval in het van:,,Ein Heichethaler"~, et opachrift:
schoten in een witate schoimgolf voort besit waren gekomen van een moolen Erin Reich stahl er (een rijk stal hij) enl Het vliegenld rijtuig, waarrvan reeds
over een lanrge bank, die tusschen grooten ijebee~r. Of de directie dies d;\aronder den naamn des konings. Frits zoo lang sprak is, vioog deer a
de gebouwfen afliep...... als geschenl wilde saanuemen ? gaf last de stukklen in te wisselen en g~en voor 't eerst uit t~e Etampes.
Aan alle kanten riepen door roe- N\u, was graag, dat spreekt. Al den d~ador op tehae. ogl'Isen lrotedkerwar
pers de harde, holle stemmed van hbeel gauw, nadart de brief verzond~en was echter gevlogen; maar de Tha- in 't midden een gesloten carrosse-
tentechreenwers. was, kwam er antwvoord, dat de llrs wFerden op enkele na iogewisseld rrie in den vorm van een rijtui$ a
Overal schetterde het gekletter van directie der diergaarde dankbaar het eni gesmolten. aangebracht, met vensters, porters
mik, aanbod der beerea studenten san- Thans vertegenwroordigh zoo'n en poe1mnatieke kussens. Er 1 daer
m tomfluiten glierden verdoovend. Vaardde. Thaler wel bondlerd maal die waarde. bionen plants nOor 4 prsh en.i De
Overal spoot het onmatig feest. En zoo geschiedde bet, dart eenige Slgvadi egedat~err ao rueerde be vlee
rumoer. ~~dagen later een paar dierenoppae- a e
rumoda er. a i u emsr d r t e ka en een grooto kool 'Ioen OlneN staataseretaris van Etampes en outrek.t asen
Lprlae Zooid self hu lll k isp et rtomwen satondren o re achten op de Verpenig ,e BtateP Van Noord- seer aardig echouwspel.


Ik swfeer van harte al
De Prtus tot Int' graf,
Due lach Ik: en bespot
Prins Willern sjn ge~
Ik verfoel ook bm r on
meer
Den Prine als apper
heer.
En ult ons land moet
Die naar Prine Willem
hoort
nl wie is Pr a siznd
fI) 1I s en dus orlled,


De elser en slilhwet
18in lijn hart geset
Devoor Napoleon 18
Gaat eeker on gewis.
Napoleone geolacht
Behesm sk met mlin
macht
Die Nalpoleon e rt on
Die is~mij beate vrlend
Dat ht) de hemel erit
Ple voor Napl. eterit.
..--


1et -over h best Iuar an den opstand.

.Hoe wrordt (of tOerd) dit reusac~h.
tg Rijk f~enwoordig beetuard?
aear to a ereerst de Centrale Re.
geering te Peking, .de Keiser. Te-
ooordg ie het een Regenet, die

want K~Iei is pae' am fe~a
Denk ntele a ale& in b n oemt in
de verschillende provineseno gouver,
hesool go ve neare-generbeldi
voaren ~heb bevel oe edae troepen en
lonen de golden der belastingbetea-
les. Daarran beateden sij een deel
voor de province en een ander deel
senden ze op naar Pekring. Bet is
met die geldverscendingen langaen ti d
een beetje erg sEchote toegegaan; e
oduverneure werden van het, beheer
der provincitin rijker dan de Stant.
Doeb togenwoordig bebben se Snan-
eleele kontroleare~ neaat zich, die
rechtetreeks met Pekingr in verbin.
ding st~asn.
Nearst denr Gouvernear staan la
de provincil~a de soogenaamde noL
fabelen, de rijkete de sansionlijkate
families der provinciB. Zij worded
door het volk ale Ann aboren ann-
voerdere erkend, voora in Zaid-e
Midden-China, het terrein van d3e el-
geolijke Chineesen.
Dit is een feite, dat vooral bij de
togenwoordige revolutie niet, mag
worden verwearlooed; China wo~rdsi
alet ger geerd door Chineeso ea~rr
door de adntejoes, dat is een state,
die in de 16je eenw oft b~et Noordon
is gekomen en toen verlof heeft ge-
kregen sich te restigen in Lianr-oeng.
dat is inr eigenlijk China.
dat si dneo gine ee diene had
den beweso hnet eieli k Chin
ver lijven, maar cij onderecheidden
sich soozeer door worklast on lier
di kde elgelijk Chinee arpoedig
En de kre gI g: d'rooite et de
Mae wteerde Ech ehek nhad
healden sich EnD hunn trh bfd -u
sea en rrc tle de tie van
mets sulcces. Intnescebe k egn de
Chiddeoen _onderiin rusie en eent der
rtilen riep do ants ter hulp.
g~1~k w ame me ar Pe ing, neamen
dear de meebt to handon on hiel.
den haar vast tot heden. De eigea-'
lljke Chineesen wfordon n at a aesnee
dan twee eenwen door de Mastefoahe
geregeerd en de Gouverneaou der
provincies age ougerer alln Mabn4
8)Oee.


ens de beno~eming' van 3r. ,M. Ko.
iiog Albert, van 26 Januarl at asi
consul van Belgfi! is opgortreden.
Wij wensehen den nieuwen Consul
eel success on bledea ZWEG-. onse
xcuses aan, dat wij verleden week
ersuimden dit beriebt te plastsen,

De Heer C. M. LEON deelt ons me-
le tel~egraflech door de Regeering
~an Colomebia gemsehtigid tot sju
ot taijdeli ke waarneaing der fune
I~n van het Consulant van Colom-
lia. 1 Februari is do niouwe Consul
Oo0 an~ ke ll c en.

De ..0araClo**** ****i"

We~gens gtr1ebro san qwuorum on
le aanaekondigde alglemeeoe vergr-
l: ':g, Douderdagavond Miet do~or

De,,Maastebappij" sal nu opnieuw
Donderda;: a. e. vergaderen en hoopt
lan op meer b~elngstelling der
Leden to mogeO rekenen.

El leaparcial.

D~eze week is dit blad noebh Dine
lag to v dVrijdalg veree e ea. In
wijlen den Hleer ..PNOslen
Iwee beeren eich"~ met so elnde redactie
ran IEl Imparoeal belasten.

De stoomwais.
Er is al druki geproefstoomd. Elet
ogge gevaarte aechljot no juiet niet
roo g~emakkelijk to besturen te eijo,
rltharns de machine kwam io een
,nseebte aaorakiog met, het hok van
len prooftuin op dean Weg near
Playtererust. TwRee vakken van het
~ek on twee et~eenen pilaren moesten
was bljgelapt worden.
Visch on Us*
D~e reis natr on van Araba heeft
one; interkoloniaal stroomertje er
best' rfebracht.
Alis WFelkom-thuis onfpingen wij
Din~eagmorgen een moole, groote
"Week, vanArba hter been geroerd en
op go rich bwewaad. DLe vieeh
emaeskte nitstfekend. Gtekooket heeft
sij Bea letw~~at milder blanken krlear
dean ereehak viach, mear gebakken
siet sq~er ult ale...... gebakkeP I
H. C. Klasntar*

F)a KRapitein der Juli~ana is met de
1)ui~che Boot via R~vre naar Ne-
derland vertrokkted onet v~ei~lotvoor
4- '4 ':beoanden' IhiJunfa~.e. keers
hi) weer terug.
Waterleldies *

2l n wM) g ed nloyeIcht dan rle
leid og ultbt~elden. Erwtdten a w w
pa tn gegrave aie~ I er I di r
gtaungeen tfegd n enwe lei ang on
Van harte verbeugenl wij oneover
de ooortdurende atctirteit deser aeb.
teneyrraardige Firma eq hopen, dat de
woerksaamheden s66 sel sothen vot "
ten, dat sij gereed sljo,! v66r het
gebrok aan drinkwfater inu de stad
algemeen sal geroeld w~orden.
8terite van vee.

Iaihet 8de an Ade8 districts, weal
bets over het algemeen het achrael.
ate on het droogate is, siet menr de
eterffte oader de geiten reed b~egtin
non. De an~dere disttleten sullea
srpoedig votg~s~..
G~od gere, dat or toeh apoedig eer
overdloedlg regan valle, opdlat el
wat voedsee voor de bseesten groele
want er la bifoae net annto ko men
ook alet, voor grof goled.
Wij spraken toevallig iemand, di
in dese meand Jeanarl reeds even
veel geld beeft, ultgegeven ann vee
voeder ale in 1911 gedurende hel
seheele fear.
Djankibaar verateld,

Die Claragosche Bandelebond et
de KLamer van goophandel on 7 j
+erhold alhler hebbeo debr tot 6


, u~beofoerence at Gurargno o f he
Weat>India Atlan-tle Slteamshis
Com adiee' g~ewend met. her v~nerso
on e traebten to voork~omen, dal
deM rachtoperij vban dividivi,C orij
naiar bes buitoioland worde verho g
Dere verhao I hg son dei a has
d~~~~~oh~~~ ~ Pos 'esiatrv l
Coag o se eerst 1 vreeeno
welke redenen bet, to hopen is, da
slj niet geschiedenr moge.
AlLneank.

In dank onfvhagfen wl)i van del
Iaiegever, de Beer 0. GOBIRA~l~, OB
reet-eempl~er van den bekendel
nraaoahenAlmanak~, die eenr or
gaegeeft der namenl Pn alle Oft
cieepensonen. Onontbeerjlij vaoo
vdele .=.


De aloi-velden op Ohiare worden
weder ni~tgebreid.~
Bravo I Alo8i, sisal on dividivi be-
hooren tot den echt Curagaoseben
Lanadbou w.

Eeno moole merres.
fl'teden~chtendwe Iantet's eerst, atuur-
la erhadeS voorate, PH**
Iaur~its binaen, toen volgde waas Bos
aem, miseehien wel Maiartes, dearna
een seilachip, vervolen a r. IMs. Zee-
km edat alle enten pear nor tijde.
Als one haven verbeterd is, gant
het zoo den beelen dog door.

Ofleteele berichten.

De beer- E. Passo, is bij Kon.
beelait van 8 December 1911 No. 38
erk~imd en to~egelaten aile consul van
Belgiti op Cur~agno.
Dre beer J. F. QUlslr, 2e commies,
worksaam ter Administradte van fl.
nauenin~, is trijdehljk sangewazen als
krlerk van de Curajaeoche bankr.
Aennden heer M. P~H. VtANJ RMONDTP,
Ontvtanger eas. on Bonaire, is tot
her tel vain seon held, eene meand

Aan deD bOOF M. IDAAL, ~ei~m-
ployeerde ten poetkantore albler, is
ofl sewi b ~ige redenen driet weken
Bet door den Ges~aghe~bber van
Bonaire ann deo assistentr*O Eichte'r
bij den vanrtioren to Boca Spelook,
tot herotel van gesondheld, verteead
verlof van 14 dagen is door den
Gjouvernear good ek~eurd.
hAnn den b~eer B. J. VOOREcN, OB-
derwl's~er 2e klasse san. de Readrik-
echool caller, is tot verder heretel
van genondheid, 14 degen verlofe-
verlenging verleend.
Bi) .B dd. 26 Januari 1912
No. 91 is bepeald, dat de Spaansche
osne de are eo de M~~aarstanche dosrbon,
ten elode in de kolootale kas to wor-
den aangenomen, soan minimum-ge
wicht van 26.982 gram moeten be'
rdfetn.
dAn den heer N. H. BBNRIQEs,
wd. hood der openbare lagere school
op Bonaire, is on n~ewichtige ..a.
non acht dagen verfofr verleeod.
Het door den Ges o~bber van
IBonaire aan den veldw ~~ter A. Man*
*rises, tot hersteel van gesondheid,
verleerid verlof van 14 damePn, is
door den Gouvernser ptedgp~eurd.
Aan den beer J. A. LAMPE.hoofd
der opeobare lepaee~re-shotol to Wind-
waerdelde op Saba, thans met ver-
lot on Arba, is .tot herstel van
rteson held, eoenemeand verlotsver-
lenging verleend.
Aan dea heer W. M. F. KUIP~am,
distriewmeeeter van bet, 8e district
opoAd bg, esm ge ecti redenen

Maurktherient

Curseoseben Handdelbond.
Van dB Jassrar 191# -


geloorde hij niet dat, de Monroe-leer
of de kweetlie van Ooeterache immi.
gratie san een intaehmtionaa arbi-
trae~hof son kminuden tvoorgelegd
worden.
Hij wees er tevens op, dat de tre-
jdersbewging niet add moet ateed
worden, als son de Unle rustig bij
ven toesien, horede kleine n~egr en
Lati neehe republiken van Atnerika
cimarigbroken in revolutsie sijn. Rif
wees er ten slotte op, dat de methode,
die reeds volledig success ghad had,
Sttn coto e datoer nen lp e tl
ktde van 2redvoln opna n la n e
door revolutionairen van ,,profesalen
to belet~ten sich meester te maksen
vau de bronnen yan Anancieele macht.
Drsasloose to de ,,Oost".
De Java-Bode deelt, mode:
Bet station van de drandloose te*
legra~e to Sabang is thane reeds
sedert eenlge m~andear in werkring,
doch seer gunatige resultaten worden
or nog steeds miet mede verkregen.
Met, ,Telefunken"l waeen e onrlaeb
geoloten, weiarbij die saatacha pij
verbindfD~e Waerbo pe over dag
toot een a etand van 7 0 en 'enachts
van 1500 mijl.. .
De ondervioding in andere streken
der wereld opgedaan, had ,,Telefup'
ken" er toe gebracht het contract
on die voorweaarden to elnftes. Maar
leken i dat de atmopherische
vioeden, -fwleivodndn
ook-- in dit gedeelte van den aard.
.bol sulk een ander karakter drapa
dan elders, dat de elders mets de
bler gebroiktie toestellen ~gergeld
Yuerkreg~en gunatif nitirkumstSD Op
bet station to Sabang vrijwel ge-
heel ultfbleven. .
Kan non overdag vrgj vask over
den bepea fen afetand contact wor.
d kheo aonn at aMs howaesl .di d
atwijkting was seer greoot. Ook de
s.g. tioenrde Funkten, wearmede el-
ders sulke achitterende result~aten
waren verkrregen, boardea hier t~eler.
atelli ~r
Men slasgde or niet in overbodige
tonen ult to echaelseln* *
Hioe root as as vloot in de Inchty
Gok de lochtyloot van de versehil-
oed aored ede woard asnnalent -
tronwbare statistlek do,,1oebtet~ri d-
macht" van de verec~hmlende lanlen
sleh als volgt verbleld:


het, maar bet, spijt one seer, dat t
wi) dea Beer W.r ivax nay BELDt n DIO D
de eer gaven, welke hem toek wam, C
want hl) verdiende bet- aog veel meer.
Maar dat de juiste pereoon aleti v
altlid geprezen word s chijut, seer e:
dikwijle to gebearen, vandaer het v
oude spreekwoord : ,,De pearden die
de haver vrerdienen, krijgen ze niet".
D~it sij den Heer VtAN DECN BELD tOs
troops; van onse beate bedoelingen d
sal hif wrel oveitutgdi sijo. vP
De Redactie vae It
Aweigoe di Ouragao. t


illiciltSI tlift (1* olonie*


IdZyterdagnamiddag, toen ons blad d
negweliiks w~as ~rolidgedeeld, bereik- ~
tdS ide~ai3op hi~t othfrwhdht do tii-l'
din'g van bet Bfeterven van den ookr
door one seer boog geacht~en Hleer
H. M. PENso*
to cover a~ci-bhodeo rdo t dk be
mantalchappyl tot sieraad verstrek. ~
Mas Hif was1 Lidl van deo Kolouia.
I adl Vice 'nmue/ wa 08 n.
morg amcv bet Onalas~t, en Diiec-
feurven'El sparclat-
Vooral in dese laratete hloedanig-
heid hebben wi) den Heer PENso lee- Il
ren kennen, en vo~egen wij er aan- s
stoode bqil, ook -leeren weardeeren. a
Bets go'ede foad' steeds 'in hem een oe
tnoedthgen -verded r, en voo de drct
weiarh~eld s treed b e a e rch,
dieia 'o em wae. ij leefde voor den h
vooruisgan~g van onse Kolonie, en o
voor de. wederopleving van handel
en scheepvaart., Zijo woord had ge.
sg coder one, asjo gemartigde en
becsdig~de too~n was one ten voor.
b~eeld. .
EldfrelIlk, in den v~orm steeds, zou (
hIJ noost iemanid k wetseen en wist
hql het debate, bij meenlingrerprhil im.
~m'er ad6 se leiden, data beide partij- ~
enr op yrede ep versoemiag a~nntuar. I
De Ouragaosobe P~ers beefts to den
Heer APaso seer vest verloreo. Zijo
god8s sal P8 seg long wordeO g~eroeld.
BEo elmr ~cto de overledtt
ae wese, ~ek welbi rl sqe begrateni9.
lfe Bouagedeiges~troeg( Bear Goqver-
neunr, vergeseld van aaj militairea
Adjudant, bracht hem de laatete eer,
ear acht~er den G~outieroent loot zi~h
reenlang~esticessan,sameogestelduit
alle rangen en standon onser meat.
eobappth
E ij ruste in vrede.
M3r. Elras H. Ohener.
Ul nt..de hboor gestende dankbetul.
vanpa den` tach~tigjerigen Jubila.
r as re~qu l .ppijaken, hoe seer
i giltroften as81 YToor de vele hart.
'lije be 1' epyag egympphie hem ge-
breebt. Bej feeep~tie op Zo~ndag.
morgen to elf ure geode as de
G~onvernearvesesl van slin Adju-
dean teg oodg D e Heer 8. Pi DE
Vmaw eom lmen~t~eerde denl Feeste-
ling en btl B hem bet plan mede van
de sanbieding van een herlanerings-
albumn. i)e tacht "ari e wa atbun-
dill tor daakbet ge on erklaar*
r_~d' ic de ouderdom, veerkraCk-
an vol levateneuts. Bi) leelde
bp 0qragao geluklle to middeo vsan
sootrele goodi, wiedaep. Carageo sal
at~eed een eeroplaste innemen in sidn
hart. = ~dbieakbar sal hi bosrdenkren e
gelukklrge. jaren hier doorgebracht*88 lsabethiegeasthu le lies
7 jd Ade viag~Jgen vroolijkr wap.
w feertit ter eere vBD
M I~f~tcA to de wereld
Bw .6 A~ IllGOEBisAND. 81
iP~8B t Vep Cpeboren.


Spai~lter CA~ :3ETchtr den .dar,
thLroy siJ stolti, no en twlof~F
rM'u 71 a eidetes 4 Ma Idoeo
q~lf2ftban dan. Sds are~llp
~e: OBster~ LcL oPrf SS p Ouraegeo
t on lJ~a bet oogeablik

ain hafts rasialrllgeo-
lu ~hobe Hr rvan haste ge.
lL no al dirt Eff het silver van
moge a o oo erledDe Beer E~. M. Paxeoi berfehtte
one, seeds deto~ SO Jeanartdat, hij
hes amaguakhr* der N eder apdache
Rearn halt: onwv~anpa on krach*


AARDNOTEN (Pindas) oer GO.........
U)Tpr rat van 1110 1C.G.........i

to. per .0 ,, Iw
RUIDEN Dr K,.1.........~.............. ,,
GEITENV LLEN per B.6............ ,,
WOL ner KL.O.,........................... ,,
ECbENDEBLLEN KTr .j.....*
BfNEBGINGS-ZAA pr K.9............. ,,
BTRBOOHOEDEN (hipijapaL) :


0.99
0.80

0.60
1.so

0.05


419%
4.75

18.50

1


Kwanteit No. 1,......,ae dowjn ,,
.. ,, 1 gbe ,, ,,
)) 8 s ,, ...... ,,
") 4 ) "


") ") .8 ,, (on),,
,,. to : "O'i' ,,:
,, ,, 11 ,, ..... ,, )
)t ,, ,, ,, (OLA) ,,
,, ,, 14 ,, ,
rRTABOESEN~ (Ltat) :
Kwfalteit per sesjn .. ..
7, XXX ,, r ...


.


RLEINE STB0oo0oaBEN (hipsps)
inawal. overeenkomende met kwt. No. I
vr an onsveer as ex. van knran at tof rand
per dos. I ass
vcan ongperer sOo ex.( an tri fto rand
per nosr 4 ~o
Rs~laao on Ilasson.
Gjedurende de larstate 8 d ge
wferten in bet 8ersalas anagebrae t
eo door middel vaP petrolearm ver.

100 raften
15; maisea,

edesbnankt.

Present TPaft sprak ~ bihet vredee
bankret o. a. de volgede seer mark.
weasrdige wroordentz Kweeties van na
tolonale eer kanaoea aan 8rbitrage
wordon oadarorpen, aelde blj, oh


luchtech. vilegm. vilegers lna sub.


50
so
so
18


las
400
no
so
4
as
20


Datteeld t


14pan


HayJ coras que per los pe~ligros que present
tea naercen mbs cuidade del que generalmen
e les dA, Una de Alla as el haer~ tomar alcohol

Extratio parce decir que lanya qmmie d
alcohol i an criaturaa, pero sucede nauchas reces
que use mismo es engaiado .por los anancies
de ciertes preparaionres que con numnbres de
"Tnios,"o "Estracros, "Vino." yr otoro so l
rlp~bu~ e lectos medicinles, y que on raia
so rn perjudiciales alb aba para las crar
pmla fuertes desis do alcohol que condenann.
Para los aios no Itay anda mdo que l
que able contirae el verdede rort de hf &
do becalso con los hipofosfites, cambinados cin8
Ciwngate in Haru par& Oia n rein so dSg@1
arlcolaot 6 substanci a odrva abguna.
Para el Requ~itismo, Linfatismo, Catatre, To4,
Anemia y como tbuico y reconstitayents ri
gace, no hy naaque sprne~ei

EMUI.BIONY BE 8~00T'


*Ea d onepo a mnA deSo sM

~preaas de docto matituems~ Lie
MnimaB** y may btil parr mantisr e l adnes...
r I en~Praa ass ..... e..ilisa canedw**
awprasles dr h nc*aMF ~ passeses~
qu gne sr~ la prepuatorame skeadBo us gae*
1~~ et anism an a ....a. DR. JUAN RO.
DRIGUgZ, Director Saalerl del Estado de
Ulr; Ter lacMdoe.QDe verf ,,DOMES'TICA~ 'is gereed' voor 't gebruik in blik-
ken van. 1, 7 en 10 pond. Deze vert i~ 411Eu~~is~ mahiialtietd en
beer en goe cooper dan die m-et de tthr.id 'tj~ rdii id,
Monsters worden gratis verzondlen -arr- koopj~rs;, All r.
om1 vragen.
Te koop in alle verfwinkels en dro isten 2

IIIIIIL13 *

Gevestigd in 184'7,

Geregelde Vracht- en Pasesager--Dienst nderboaden: duoo 58 vyarahfl.
ende Lijnen, met 350 Havens mn alle Wterelddeelen.

Dieost tasschen Europa-WKest-IdBie JessnaeiaCiat-Clela.

It-sk.Lijo I. Aayshmat te Cataao: ~van I~a-
,u sten van el):e maand.
~~sj. YBerhBekvae CarZLf nae Ve-
**nsulTrinidad ,Bt. Prac
Barre en Hambiarg de1~;3aS
ifi. ijo HI. AdonHl~ es ** Garag vae BeanLi-
?i~t;~ burg--ntwaprP on Ob. Theaese
den 15 vae ae ianised.

Colombb, Gartagenaeat Pto.e
ear, den 15116
Lija IV Adq~ome to_ Curagao vaan Cabta,
Seventh. St. Thomas, den l5j16 iran
elke maanad.
Ver(rek van Ourop~to iaosr-
suela, Trinidad St. 'L'h one,
Vre en if amburg';den 1~aoC vano

Passagiere--wrvfeer agear dile
plaabeen, walke dear Age r~r-
c~~~F-s~~-~-.. s o~e~mde lijnep wleedh rg
Behalve de stooombooten van boveng~emoea~d6 tonaee', Mieni IIeeane
gok andere Passaglrerachopqa der Mastebdbappij, dese hriaven san; edte
5" dar votbr *** '" -
De Pseglerej-sehepen der Bambau~~P~~rgAerik Lljo slja at teess.
zien van de noodige toepassinges voor de raliginsiid so oeaselrt er;
opvareaden.
-Prije der Paepe a naar H ar rae of Elamburg :
I Elas- a4-1#'~ Kt1as: 580-A. 6.
.Befourr Bigettea: 10fo afulag op de been- en teragrels.*


INGtEZONDEN lW@DEDEELI~NGEN

Las propiedader aime~nticias y nu-
tritivas del aceite de higado de ba.
calapr dependent en absoh~ito de las
grasas que entran en la comp~osi-
cibn natural del arceite. Estae gra.
sas son digeridae y~ asimiladas con
much m~s facilidd que las otras
debido A la P resencia en el aceit e de
baealso de clert~oo compuestos teri
vados del higado, que permiten la
prontdr emublaficaez6n dI acelte for
lob fluidos d~el est6ma 0-- y hadn
que so absoret6n p~or a memb~rana
mucosa se 11eve A, efecto con m~d fa*
cilidad y con m~s rapids que lade
ainguna otra gra~a. *
Como ,se ha pret~endido por algn
nos industriales recomendar el me~tet
de petroleo como an idrititutc de-.
acelte de higado de bacalso, dtebe.
mos advertir por el bien de loe tn8-
mnos entermos, que el aceite de pe
troleo ee una substaneia mineral'
que si se usa internamente ee ex
pelida~ itegra per lae evacuaccemies
mntestinales, causando A la larga
nflamaci6n de las vias digestivae*
GJareee por lo tanto deport la pie*
dad eeencial de todo alimento, la
de aer asimilable y velverse parte
de los tejidos org~nicos y no puede
ni remotamente compararse son el
aceite de big~ado de becalso, cu a
propledad de nutrir y fortaleeer a
organismos dbbiles to hatn hecho tan
deerro d lanm usitamente apre~cia-

..


__


__
__ __


Photgraisse br ing. I


~ _~ ___


50 (T~etad eadailles-
ENS ANDERE -PRIUARN.


Aseeailc~ s esn b-e


de LANNOY dLCoDe vow d F

19 rVs arP~~mrs t Yi v nL
dgke~ "a1.AA"tW('IItMPP
doogh.doch 8itso
1 Sestdesatr der C. agi .~"
B. v. L. V. Z. en V.,''s
r .b-* rl.,ukc~S MAN.

.G Voooziter~.


I~hoeusir I~aao~amat~ WP ` II BCho~L 'fe~k;sL' isi~a


tfe Amsterdam 868'
,, Antwerpen 1885>
,,'Chicago 10s~, en

rdl~, 0 90 Er rjaI;r


Curacao, Wa6terkant. Otra-
handa. .Groote lfast onldervi~nd'9hde Virnn
wilde katten, wordt hiierbiy can
't publiek beh~end~ge~maakrt, drt
op bovengenoemde plantage op i

sla RMlits geja~iag4a3 alworden.


itaLerI


to 1 ar kda eie hin zng one no
aanvget~ee; dast affo sanienlfeen
ult de eigen province, terwij1 de
Gouveneursr van Pekrilgg nit worden
somle s tot de Rantsljoes be.
Wi) bebben no genoemd het e~n-
trale gezag te Peking, de Gouver,
newse en de Notabelen.
Tob soover ran~kten wrij eleebts aan
de oulde bestaursinrichtlng der Chi.
NTu omen wij san de nieuwighe.
deD. 8llOereret sijo dear de Land.
dagen, weile med' met oose Provin.
eialie Btaten son kannon vergeijkee,
als men maar goed weet, dat seen
Chineseche. provkincie een bestje graoo
ter is dea een Nesderlandeehe, eerr-
~e keeren grooter selfa dan one bee.
In de landdagen siten slectbtid re.
volutionnairea en nienwlichteres, dear
de notabelen sich booghartis van
de verklesingen hebben Afgewen;6d. Elf
voeles dear nu groot, heronm oover
en fallen een volgenden keet* o6k
wel anders). handeleg .Rear yprg~et
oogeoblili -hebbep o1 ;prfe hEaraga.
gen Fiet, den mri~r feld'ed.
Weanu, van die Landdagen gat
vooral do togenllwoordigie revalurggs,
naire be~wegP nit. En dat is vaor
de Central 5se~ D ring ser veij~bl.;
rustand. S~tj ge desa nete Je doses
met een loose beweging,gepne, die
door geheime genootechapejn of an.
dmere vereeni igenr ia or w s~fe e
samenswfering;, ai haar kracht, vindt
in do wettehike organdri eblrtle~5isi,
in de beetuarelichamen, welke geko.
sen sljn door bes reditt,
En het volk, segt te~n Chineeedhe
beriobtgever in day, 46tgi~i.", det
is het veelkoppigii, Cbithlte -of os.
tevreden, begeerie of-enversedigde,
atotapssnie of lht _beweelijke on-
dierI met drehoaderd alullioene mon-
den en magen on dnebbel sooveel ar-
men on va~staen, een ondier dat in Cht-
na dofor een sterkl~ePe goederuegeari log
soo gemakkelijk kran wordeageregeard
ale in gpen ander land tar wereld,
dat echter door enverrdsoelij~ke toon
standen geprikkheld, reeds camelbare
maleo ale een onweerstaanbare storm.
vloed alle dijkren van staatsor ani.
eat~ie overetroomd en wegges agent
beeift.
De leider van den opetand, die
sich, near wi) meldden, vooratelt
Ptreeident -der nienw~e Oldneseche Re-
publiek to wrordea, is .8nn Yaten.
Bun Yat Ben, krortwfeg dr. Sun g~e-
nasda deslfe die m 86 n
hetChineeeh s artanfha eeout
de ftoeschenkomat der Engelsehe re-
geerang near thina sou ln sn alte-
sooden. oan dear to worden tereebdt-
gesteld.
Dr. Suns, een Bald-Chinees, beeft
seders in verechillende landen der
wereld roadgesorfurven, dooak on eaees
dB ahnrkoe Ja ne Si gapoe in
de. 8ftete op, overal propaganda
makend voaor de door hem opger~ich-
te, tegen de bseetaande dynastie ge-
nobhte vereeniging der Ko-ming-tangi.
Leatetelijk nog wpent sijlne annwesig
bid te4 ,4.vi bgsgaerd e pewr?

dK -om idgtang en e heren
grootatea as han~ wonder de meer
ontvlambere landgenooten van dr.
S3an in 'het Zoliden van het rijk, ter.
wlijl Kang Poe -Wef, de bekrende her-
vormer, die, hoewesl eene Euid-Chi,
nees, door een langdurig verblijf den
invloed van het meer bedachtsa~me
.oore hadb oder ggs n; wMe s
pmgq van bet betsdeat~~i( 2 -din~e san*
hangere in bes Koorden -vond.
De beweging b~epealt zich niet too
hot Solnden, maar boreidt zich in Mid.
den-0binda onrastbaread nlt.
De leiders trekklen handig partij
van den vierborgdo, doch noolt ni-
or~ieden -heat, der Chineerren togen
Md lants .ee Dat fa ook de kreet,
wer oet oe oatclds a-~ ism t
beproelde oproerachreenlw, die ook
mn 180 Iden burgerkrijg in Chtina
lureft oontt, ed ePei rabi t fai


Oo toonl wantres h w~e~ee n

die mdoe in den opotand stondeD
en het felet hebben geleden.
ommaar dese ien~ re olf o -
voor 't oogeM li nog niet to reggen.

Emulation de Scott.
"Biem re he usado ea mi pr~cti*
es a mu o~lal6n de Sicott,.y he no-
tado que se oa verdadero ~allmpen~o
may ~~piado pra l oganinm'o
la I ventsja de no contener creo-
sota mi go acol, cqua beutanet e
vias digestivas, ~~reeno La bue"
w~dieotin i nutcial dlos ea.
3~~~e. Uoorr Te


SBESPAAR U W .GELD.Als gij Uw huis moet lated verven, koop dan de
31 ~~E3~CA~
VABN


vert


FABRIKANTFN VAN VERFWAREN VERNSIS ErN


OLIE*.


O a


ia rNO t
t. ,. -


A'


W

r~2


Q

O
;ir
On
Q
M


. W


Curagao, January


29, 1912.


'steeds om de Gaeno--Poeder van


A Frnce $ Co

dese verd~ient alle 9anboveling door
8)joe bewerking en kercnge emnask.
Verkrijgbaar in de voornaamete
wi'ee


Voor verdere .intchtti i~n~ vervoegest~Reemd01Aiekhs ~-~r, i


so ,


,iEpi7YIRDs EENBIQUEB & CO.,


Agienteo.


... .~ ,a


WNS.


Soub'lette ~


V A~N 27 J A N. -- 1O FE'BRI.


HIOFPPOTOGRAPEN
va~N


BletpII K apiltein


(Aankomat


'VTertrek ~.


nash


van


30 Januarl
3 Februari
8 ,,
8 ,
Ja4 Jearl

8 Febr.
11 ,,


31 Jamiiaff
3 Ferbroad
8 n

5 ,, l
29 Jnur
4 Febr.
12 ,,


La GUayra
New-York
Matracaibo
New-York


pe~calbo
N wY~ork
AmaBtierdam
New.Tork


Maaabo
Le Go rao
La Guayra
Amsterdam
New-Tork
Amsterdam


Philadelphia

Caracas

Merida
Pr. F. Headik
Prices Mdaurits
Pr, Willem flf


HI Hi hborn
Y8 > orris
Furat I~
A Johanson

iH Jr v 4oot
P K~Ioningatein
J P vd BordenM Hultcich
P Ferdero
Hi Ivits er


SPto~ Colombt s:
Icolon
Hasniburg


January
Febr
,, p


Hamburg
Guenova
H8ambarff


I&oni~ng n er Nedb~Yanten
FIEKROAND


i~t. M. de


Sachsenw~ld
Citta dramano
v'itginia '


Janua&i
lar ~
,,


1.1~


M~uauabo
Blo acha :


l.aracti B

Pa nico
ooiw.M Ell


Jan


81 ,

% Febr.
1 *
,,
2 2


bm~
nU1ci bo
Vela de Coro


Sa cha
MLaraesiibo


'Gclra 1
MariaAbigail V


'olga Leea C
Meadsl B
Ifa 7. is a
Ilectra H


Liad C
Gron~ a
Saaela a


Mdeda 7
Dread ouaghtB


Jan
,,


,,
Fbtert


Po ae.~leht Enelch as itADIANCE hier binneagdeqooes kepende van New ~
8% an 6 8he~B PR nileN N nea~r Aruba vertrokken ~en 80 Jan.
8 Febr. Is hier binlneg~ehemenM~~;;a Ara ht Holl~andeh -8 I S
Beden norgen vtel ook BM ataLA~LN waderom orse 5pLVen nan, oend
van de Boran~w. Efanden via Bon ~


Good, tiF dt ot saying
to Balltht go regrett-
IngE his inability to make i rsonal,
that henygg~refqppdl ap eciates ~
tObe h~eat~y and almost a nberless
mattdfdirtatioj~ r '*~"ofkdb2 wi7, from
Hie GcLExdckdy the i~jvernsot down
to the humhlaq$, ) gff qu gr Gira.
cious que~:~l~~~~enlna, W m whom all
thewead ovest the, highest
etelegyp~tic ~down ,to g~Fe Itpmbleet
deivote~e of every rngou8 Faith
Iblowin in -f~ite ebsitrn~ity,,; which
have mpadae ~theshiltiai~ieo OD Of his
eightieth bir~thday A9~phe 2 .h inst.,
c4rie hsttlewed, j'~i$! ie Mn deli ht,
froma moral to bed ~a;Thtese lov-
Ing a~ttntique have dep moasi: made
this bjeautifql island ,the maglb loved
spot ori eatt~hpa sa~Y chff thiit, New
H~arqEpshire, ,n which he spw the
high~tt. Coming a total str igar he
6nds friends and friends o~ after
~jiS3ea -8 earII. 9 it~ health
stri ~stl(hsegirega lkiA retains it,
Almost it may be said, conting old
hedse iUjf yeM he .prght-
Imem naut~e' oo seemed
P~k se.At h8(e ai el #hes con-
feeasion #1t he meqns .Plver to ea
more than ,As reasirh't. Ner wi l
leave but with intgni ~i.kt~et 0. How
d ehy dtow Wi~ci3 rre a sbi
80 cannot~ expect A*t sige lon
defer red, althoughoaybthe l-
endar does he feel tha he a passed
that epoch. The best clima48 In the
world can but a~ttrait, into Rhieh he
believes a kind Providence ~dhim.
He fondly hopes to pass somQ winters
here.
The splendid and appropre to pro-
mised testimonial, a bealutifiil album
freighted with Curageo~ views, will
be held a precione ~g~t, sqd keep
himself and his corgpani 8, who
join in this acknowledgenpult al-
ways in Chragao, even ailiid the
enowie.
Washington Villa.


LONGMAN1 Cl dr, RTINEZ3~2
IVEW.YIOIRK*


-VRAAGT


HAVEN-~NIEU


et Fils,
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs