Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00087
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: January 27, 1912
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00087
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text---------


ON~Z;C ~ERO OTING jaren k~an wachten, voordat hij, vol- onderwije en ik tw~i fel daaraan niet.
ge~nssj contract, verplicht is on Voor zoover ik; woet is dit neg
IS de exploitatie to hervatten. Zoo niet verboden. Van beyoorrechting
IN DEgroot is de rijkdom ann phosphaat. van het bijzonder ond~erwijes is ech-
yP2IEC B KA KB Waar wij dit weten, behoeft niet ter zoo weinig sprake, datik in-
A' )H R to orde gezgd, at mn indezedieuik op dit gebied een grie t-
geen verdere moeite behoeft te doen, gen hem zou hebben, het juist zou
22 December 1911. voordat men de zekertleid beeft, zjdat bij veel to longf wacht met
( HADELNGEN.)dat deze moeite beloond zal worden. aant) bet bijzouder aoder wija to ge.
(HANELINEN.)Ik vraag due aan den Minister of ven wat dit toekomt. Het wil mij
bet mlet mogelijk zal zipn nu reeds dan ook voorkomen, dat de critiek
juridisch de zaak voor te bereiden in het Voorloopig Verelag" op den
XXZVIL. d~efnitieve vastatelling van dce~l aan sio epartement. Gouverneur, een zeker preventive be-
koloniale huishoudehyjke begrooting voor doelt te ziiq.
het dienstinar 1912 (152). De beer van Vauren: Mijuheer de Men begrijpt, dat de G~ouverneur
De algemeene herandelaging wordt Voorzitter Door dezelfde omatan- om de billijkheid to betrachten moet
geopend. digheden, die de laastte jaren steeds komen, longf reeds had moeten ko-
de beg~rooting van Curagao in bet men met een vooratel om bet bij-
D~e beer Hugenholts: Mijobeer de gedrang: bebben gebracht, daartoe zonder onderwife meer te gemoet to
Yoorzitter! Ik heb rerleden jaar bij genoodzaskt, sal ik ook thans w-e komen, en nu begint men reeds met
den Minister sanrgedlrongen op be- der uiterst kort ziju. de te voren gereede critiek v66drdat
epoediging van de onteigening van de Ik doe dit met leedwfezen, omdat het desbetreffend wetsontw~erp, er is,
phosphaatmijoen van Santa B~arba- ik geloof, dat de kolonie Curagao Ik hoop, dat dit ougeduld spoe-
ra en hoopte, dat ik dat ditmaal niet meersndacht verdient dan baalr dig sal wo~rden bovredigd en het
zou moeten herbalen, omdat in den ten deel valt. De bevolking 'is arm. wetsontwori> sPoedigf zal kimen, want
loop van dit jaar .de voorboreiding mear seer workzaam. Als zi) geen de onbillijkheid is ten hemelechreiend
van die onteigening genoegzaam arbeid vindt in de kolonie. zookt Zij Ik heb er al mear op gewezen en
son ziju gevorderd. Op de vreagiln bet er buiten, en er beeracht, over ik wil niet eiodigaen wonder opoieuw
het Voorloopigr Veralag gedaan wfeetl bet alg~emeen genomnen, in CuragaO ler op to wijzen, dot on de bijzon,
de Miinister niet anders te antwoor- een seer goede g~eest. Ma,,r even dere scholen gRaa 4810 kinderen.
dea, dan dat de beeren prof. Grut- vlug, overylugl als men in den regel die den Staat kosten f 28.800 of
terink en de mijnoigenieur de heer is om, zoo noodig lange telegraphi. f 5.94 per leerlingf, en dat op de
Duytjes den rijkdom van ~de mijuen schen weg, 8uriname to geven wat openbare scholeo gaan 1148 leerlin.
hebben ondersocht; dat sij ziju te- bet noodig: beet, even trang on gen, die, na aftreks van de school,
ruggekreerd om hier to lande bun rap echriel is men, w~anneer het greldt gelden, den Staat i 60.000 kosten,
port ult to worken, en dat men de Curaqao. Wij hebben daarvan gle- dus f 52.26 per leerlingf. Een leer.
conclusees pan dat rapport sal moe- terenavond nlogr een merkwaardig lino* ann de opent a.re school kost
ten alwachten. vou~rbeeld gekregen toen ons het dus den Staat 10 malen meer dan
Het doet mi) leed, dat bet soo rapport outreat den grooten land- een leerlingi der bijzondere school.
ontzaglijk lang duart voordat men bouw, uitgnbracht 9 Juli 1910, san De leerling bij het van Stantswe-
tot een conclusie kan komen. Bet den vooralvond van deze begrooting, (ge gegaeven mee~r uit~gebreid lager on-
onderzoek toch, dat nu ingesteld is, werd thuis ge~zouden. Wanneer men Iderwijs krost den Staat f 220, do
was reeds voorafge~gaan door een dearblj vergelijkt den liver, betoond Ileerling van het bijzonder meer ult.
ander, lij het ook niet zoo diepgaand. met andere rapporten, Surioame be- gebreid larger onderwija f 10.
Men wist due wat men op Santa treffende, dan stee~kt dit zeker seer af. De bijzoudere school ontvangt nog
Barbara zou vinden. Het doet mij daarom zeer leed, altijd geen subsidie voor bet onder-
Ik had gemenscht, dat de Minister dart naar het Yoorloopig Versaflagwlys, wanneer zij meer onderwijzers
in de stakken beloold had bij deze niet zijo weg g~evondon heeft de door be~eft dau E&n op de 80 leerlingen.
beeren to zullen sanndringen opp den mi) geuite wenach, dat de Surina Het wil mi) voorkomen, dat een der-
noodig~en spoed- Wanoeer sql voor me-commissie niet zou worden out- gelijke toestand niet langfer geduld
het gereed maken van hun veralag bonden, mear baar zou opgedrag~en (kan worden. De Minister beeft one
nog weer eens een jaar noodig moch- worden ook een bezoek te brengen medegedeeld, dat een vooratel bij
ten blijken te hebbead, kan beht nog ann Curaqao en daeromtrent rap- hem is ingfekomen. Ik hoop en ver-
seer lang duren voordat eindelijk de- port ult to brengen. Ikr go!loof, dat) wacht, dat hij met sped, met den-
se groote bron van rijkdom voor zij daar voor bervormingen, die de selfden sped waarmaede hij het Su-
de bevolking van het arme Curagao kolonie er bovenop moeten breno-en, rnasme-rapport bewerkt heeft, dat
wordt opengesteld. een wellicht vruchtdragender bodem ounderzo~ek zsl instellen. Vooral van
Nies alleen wensch ik bij den Mi- zoude vinden dan in Surnoame. de sijde van dezen Minister is han
nister aan to dringen op bespoedi- Wel heeft den weg naar bet Voor-~ delen enl spobedig hand elen nooig
ging van dese eank voor soover dit loopig Veralag g~evonden een critiek De Minister sl ef ioheel-
rapport van dese beide deskundigen op bhet beleid van den Gouverneur. ven 9estreden voor het good recht
betreft de Minister moet niet zeg- In et Voorloopigr Veralag: wordt der tiijzondere school. Ik weet wel,
ent, dat hs) het niet in de band selfe beweerd, dat bet beleid van dat het getal scho len van de rich.
efwant hij kan den heeren een den Gouverneur ook door zijn ge- ting van dezen M3inister op Curag~ao
weak geven, dat het hem sange loofsgenooten zolu worden gewraakt. oiet zoo talrijk is, maar voo~r een
nasm sal ziju wanneer sif spoedig Ik ben nogal gewoon alles wat man van begfinselen is daarin een
met hun arbeid grereed sijn maar Curagao betreft na te gaan, maar I reden to meer gelegen om sped to
Ik wench mede den Minister er op ik moet verklaren, dat sk niet be- .maken en te toonen dat hij het
to wijzen, dat nu reeds oann sija De- grijp het zal wel nann mi) liggen- lreebt voor allen wil toepassen.
apartment arbeid kan worden ver- hoe men aan dat beweren kout. Ik hoop ook, dat in de kolonie
richt, die noodig, onontbeerlijk is Zeker, bet kan natuurlijk wel voor de billijkheid daalrvan sal wforden
voor de voorbereiding van dese asak. komen, da.t ook g~eloofegenooten het ingfezien en men dear sal modewfer-
Indien de conclusie van h~et rapport Diet eens ziju met het beleid van ken. Ik zeg dit 3iet omdat er een
mocht luiden, dat de phosphaatrijk- den Gouverneur, maar ik zou haast soort beweginkje op touw is gezet,
dom op Slanta Barara van dien seg~gen: g~elukkig. Ik zou het althans dat met allerlei wenschen kornt san.
aard Is, dat men sal moeten over g~een goed te~eken vinden, wanueer drag~en in bet belang van de open-
gaan tot outeigenin~g, zal nog een de Gouverneur en siju geloofsgenoo bare school. Ik ben voor dat be-
zeer belaugrijke juridische arbeid ten het altijd in alle onderdeelen wegingkje zeer dankbaar. Betbewijet,
moeten plasts hebben, althans dit roerend eens warea. Van een alge- Iwanneer het nog: bewezen most wor-
vermoed ik. meene critiek op zijn beleid, noch van den, dat bet kringetje waaruit~ bet
N on ikt dlen Moinkiste wile vras BeloofegenooteD, noch van anderen, voorkomt niet terugachrikt voor bet
enofbe~net oglik s u red, b k iets bespeurd. uit even van meer geld uit de N~e-
n awachting van het resultant Ik heb, was mij betreft, den in- der~andsche schatkist, wanoneer het
van het rapport der deskundigen, druk gekrregen, dat Curagao op dit aan het openbaar onder~wije ten goe-
juridisch de zask voor to berei- oogenblik een Gouverneur heeft, eer- de kout. D~at kringetje heeft zich
den san het D~epartement, opdat lijk, onpartijdig, ijverg~, die zonder daardoor reeds vooraf outwapend,
niet meer vertraglng plants hebbe asnzien des persons handelt. Der- wanneer bet, waar bet zelf z66veel
danabsluu onerijdelijlk i~s. gelijke Gouverneur meakt hier of outranqt, verset aarnteekent als
De Minister moet mij niet te en-dar wel eens een vijand, vooral in strake lets meer gedaan wordt voor
voeren, dat hij natuurlijk niet ]uri- kleinen krngq, waar men al heel spoe- h et schoolkind ult anderen krnog en
dhiech de eask kan voorbereiden, als dig neef en nicht van elkaar is, mear lvoor bet kind van den armed.
ij toch niet weet of er iets van de dat is geen reden hem dearover las- Wanneer ik hoo dat men in de
saak komen sal, want zooveel weet tig to vallen. Trouwene, ik ben er kolonie de billij beid van onzen
dmenwel t va denhospaat-ijk olkoen eut opdt de Gou. wensch zsl inzien, doe ik dat, om-
d op de pleanta e, aet men met re- verneur zic~ doordeeljectikdtiCraoengodhrto.
delijken ground aen onderatellen, niet sal laten weerhou en volkomen draag en gaaere son mien, dat deze
da~t het eenmaal tot onteigening si]n plicht te doen. kolomle tot bloei gereakte. Daar~voor
sal komen. In het Koloniaal Ver- Maar de sap komtC in het Voor- is een vruchtbare samenwerking noo.
elag van 1910 vindt men deze op- loopig Verelag al spoedig uit den dig tussehen Curagao's vrienden hier
a~ve, dat in de period 18761 mouw. De G ouveraeur wordt toch e! inds. ladien ech ter de vrienden
95 niet minder dan 184.160 tonasangevallen omdat hij een voorsta~n 'n a tegenover de vrienden hier hun
van 1000 K.Gf. elk is geproduceerd, der van bet bijzonder ouderwijs is. ~racht zoeken in een ouderwetsche
dat ,wil seggen gemiddeld 10.000 ton D~e Minister heeft one herhaalde- beyoorrechting van het openhaar
per jaar. Dit is sooveel, dat de te- lijk gezegd, dat dese G~ouverneur is onderwija, we ke uit den tijd is, dan
gElnw~oordige~ elgenaar nog wel 50 see voorstander van het bijsonder sal dat niet het bijaonder onderwija


benadeelen dat bijzonder onder. spreken als de rede door dien heyp
wije zal toch wordeo geholpen, zoo~ van 1 uuren zoorven gehoudepn, mil
niet met dan tegen ben -, maar geen aanleiding gaf dlit wN ~to doen.
apndere belangen zullen noodwendig Die. geachte afgeralardigde heeft
worden geschaad wanneer de onmis- den tegenwoordigen G;overneunr ge-
bare samenwerkiingr wordt verholen, sebetst als een volkomen onpartij-
Ik verwrijs de heeren naar betge- dig mian en nui wil ik; in vrhrland
tuigenis dienaangaande voorkomen- met betg~een in het Y-oorloopiF Ter-
do in het rapport; der Suriname- slag daaromt rent is opgeernrk t on
commissie, wcaarin met: zooveel woor- h etpeen in de Mlemorie van A4ntwoord
den wordt betoogd, dat het bijzon-l coorkomt, met een enk-el woord op
der onder~ijs in een koloriie als Siu- die zask ingaan.
riname niet kan worden gemisit. W'at In ds M~emorie van Aintwo~ord zegSt
voor Suriname geldt, grelat in nog de Mlinister rlat hem niet is fgeble.
veel sterker mate roor Curagano met ken dat in den kolonialenl raad op.
zijo vele eilanden. Mlet hlun verzet positive is t~ogen den Gfouverneuir. O)p.
tegen bet bijzonder onderw~ija raken positie is cen root woord on wsaar
zij dan ook uit den tiid en komnen de G~ouverneur notw niet lanff aan
in onverdraagzaambeid een halve het bew~ind is. is dat misschiro dan
eenw achtersau hinken. Ik vertrouwv. ook niet de juiste termu, mar~ dat
dat, wat; hiervan zi) en welke de in genoemoden read brij de behande-
houdling wtezen mogre ginds, ik dit- ling; ran sommige voorstellen ern
maal vonr bet lRaaet op dit punt sti~ge b~ezwaren hebbeni bestaan teen
bij den M~inister sal hebben aange- de wijze waarop~ de G~ouverneur hcEet
dlrongen, en dat ik een volgend jaAr gehandeld, is een feit. TIk hplh voor
den MCinister zal kunnen dankf zeg- miJ de notulen van deo Kiolonialenl
gen voor een reeling die san bet Rand van de zitting va i .TJuli
bijzonder onderwija op CurRaa gpeft 1911, waanrin 0.a. is behandeld ,,de
waarrop het recht beeft, w~aarn hetl ontwferp-v~erordening~, houtdendle re.
zich verbeug~t in Nederlrand on in goling ran de positie van vrouwTe-
Suriname. en wat is in het belong like ambtenarea, die in bet~ huwfe-
van de Nederlandsiche schRt~kist, o1m- lijk tredon", waarmede dle raad zich~
dat alleen het; bijzonde~r coderwvije niet heeft velerecigd.
in de kolonie Curagao in de behoef. Dit. outworp had in de eerste prlasts
to san ooderwvijs kan voorzien. het oog op de onderwrijzeressen on
Ik wenach nu nog zefer kort op nu had bet de aandachit getrokken
enkele andere puntcon to wiizen, waar. dat nich~ do schlooko~~mmsis sio ach
bij Curagaos belang Op harde proet jde coopierdaorwsg-
wordt gesteld. hoord. Eien der leden ranaate ern-
In de eerste plants als een bewfijs stig bezwaar tegen die wjize! va
hoe langsasm het gaat als Curaclno handelen en zeide 0.a.; ,,Ik hAd dlaar-
moet geholpen worden: do haven. o verwacht, dat men v-66r de in-
Ik last mij niet uit over de vrsaag, dienilng van 'toutworp de school~com-
of workelijk Curacqao jete te h~open/ missie en dFen schoolopziener zou beb-
beeft van de opening van bet Pa. ben gereadlpleee~d; ik had verwracht,
oama-kanaal, maar ikr most voor dat een dergelijk outwferp behoorlijk
de sooveelste maial herbalen, datl, zou zijo toegelicht: wTet~ten met zoo~
wanneer C~uragao daarran iets heeft een verregAaade strekking duwft men
te wachten men meet; zorgen ge- een wretglevend lichaam niet zoo maar
reed to zijn als het kanaal geopend in de hand."
wordt. ~Jaren geleden heb ik dit g~e. I)at zijo zeer erestige en m.i. zeer
zegd. Eindelijk is de zaak nu in juiete klachten, want bij een v'oor-
onderzook, maar z66 speeding kan stol als dit had men toch wrel bet
het niet gaan, dat in dit opzicht) schooltotozicht mogen raadplegen.
san mijn wensch voldaan is. Ben ik good ingelicht dan hoort de
WiT~j hebben straks een wetsout- Grouverneur dat staat hemn vr~ij
werp gevoteerd, dat ik beb er wel een schoolhoofd, teens g~eest-
met, het oog op den tijd oiet over verwant van hem, over dergelijke
gesproken dat althans zeker niet dingfen.
ver genoeg g~aat, een w~etsontworp, Dit st~aat hem natuurlijk volko-
waarbij de breedte van de St. Anna- me rij en het komit uiet in mij
baai op 65 M. wordt gebracht, bet- op daarop aamnuerking te maken.
geen binnen korten tijd zeker moet Het is to begrijpen, dat men met
worden gfebracht op 80 meter, om- geestverwfanten spreekt. Maear bet
dat de schepenr steeds grooter wor- ligft voor de hand, dat colleges, die
den. Maar van het groote plan ver- g~eroepen zi n ove~r bet onderwija
nemien wij niets, evenmin als om- hun stem te doen booren, niet voor-
treat de vraag hoe het staat met bij wordeo gegfaan, en in ieder ge-
de asnvragfe om concessie dio een val blijkt, dat de K~oloniale TRaad
jaar geloden is ing~ekomnen. er op gesteldl was geweest, dat. het
Over bet rapport van den groo- Rchoolbestuur niet roorbijgega rn was.
ren landbouw heb ik straks reeds Een andler punt, wfaarover iti lets
een enkel woord g~ezegd. Ik heb dat wil zeFggen, is de uitroering van de
rapport niet kunnen bestudeeren, ja, belastingrero~rdening. Ik geloof, dat
er niet eens kennis van kuneen ne- het in~ het belang van de kolonie
men, mear dit heb ik er wrel van zou zijO gewfeest wanneer men den
gezien, dat daarin de absolute nood tijdeijkren adminisitrat~eur -a~n finan-
zakelijkheid nit een oogpunt van cien, die daar zeer op zijo plaats
billijkheid en rech tva ard igheid was en zeer veel goedT werk heeft
woardt erkend am den grooten land. verriebt, niet had genoopt weg to
bouw te steunen. Het rapport is gaan, voordat zijo tijd on wfas. Nu
van 10 Juli 1910, maar mi) Is niet is daar opg~etareden als tijdelijk ad-
bekend, dat er in dat opzicht iets ministrateur van financi~o de advo-
gedaan is. Ik hoop, dat men Cura. caat-generaal, die voor de uitvoe-
g~ao nu ook eens met eveuveel spoed ring der belasting'-verordeningen en
sal belpen als men Suriname beeft voolr financieele zaken in bet ale
godaan, teen, gelijk te begfrijpen is di
Ik beveel den Minister ook nog getuig~t niet van een gebreki asl
eens dringfend de hoedenindustrie wsardeering ov-erigens van de capa
aaln. Ik heb het reeds herhaaldelijk citeiten van dien ambtenaar mlet
gezegd: wear de hoedenindustrie de de aangewfezen man magf beaten. Ik
volksindustrie is on dearvan het be. betreur het dus, dat de wasarnemen-
sttaan der bevolking voor een groot de administrateur v66r ziin tijd de
deel afhangft, magI voor dat belang kolonie beeft verlat~en.
wel iets meer worden gedaan.
Ik zal bet hierbij laten, in de hoop, De beer de Waal Malefijt, MliniFster
dat ik bet volgfende jaar niet meer van K~oloni~n. M~ijobser de roorzit-
op deze punten behoef terugr to ko- ter! In de eerste plants mensch sk
men en dan met den Mlinister enke den geachten afgersaardigdeut
le audere belangen zal kunnen be. WestatellingwerE te beaotwoorden,
spreken. die er op sangedrongen heeft soo-
feel mogelijk sped te maken on
De beer de Weester: Mijobeer de tot een beslissing te kOBOD iD Zake
Voorzitter I Er zou voor mil geen de Santa-Barbara niijoen. Dat de
reden sija over dese beg~rootmng to commissie benoemd is, is een blijk


No~. I485


Zaterdag 27 Januari 1812.


2~9ste Jargang~ll


AMIGOE


DI


CURACAO


WX IK ELA D U008 DIE CU RA CA O SCH E IILA N DIEN


Dit lad erahijn elkn Zterdg. s Courant atki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementsprije voor Culagao, Bonaire, ArubaBREU VA DT BLDuprjdiannmttaf.2 ate ln
en de Bovenwindsche eilanden per drie meantden pnagr padilanti.
fl. 2.-ia t i me vooruithetaling.e ja lugarnan foi C~urargao, Bonaire. Aruba,R St. Mlar-
~oor het Buitenland per jaar fl. 10.-- tin (PJ. H~.), Sit. E~ustatiuls 1Saba t.i. 1.- pa tanja
Afronderlijke nummers fl. 0.'15. Oud No. C228. Nienw No. 4. o numero sol it. 0.15.
Prija der Advertentiea van 1--7 reg:els f. 0.50O voor el- Anuncio di 1 te 7i reel f 0.50, cada regerl ma-<
ken regel meer 7j% ete. T;T tr~lt v r ice 7% ets.
Het behoeft ternauwernood ver-
meld, dat over gebeel den weg Mon-
seigneur de hartelijkiute blijken van
belan~gste~lag onidervond.
Op den hoek Watermolenetraat--
Gravenstraat state .Mgr. ult het
rijtuig on vaudaar te vaet kerk-
wu~anrts te gasul Zroo hadden zij het
gewaldl d(! kntbal ekr vrouwen uit
het volk. Zij wrilden haren Hisechop
de bougste onderscheidingT, welk~e 213
kenu en, schelken : n1. Mgr. moesrt
op de door haar uitgespr~eide doeken
voortsch rijden.
Nauwelijke was he.' rijtuig zicht-
baar. of eeni stormnachtig~e ovatie
brartte los. Hlet was een wuiven met
doeken on Plaggton, het was een
3uichen en jubelecu! .Ja veler c~ogen
vulden zich van dank~bare blijds~chap
met tranen. InderrdH:ad de feestrreng-
de w-as hoogges~:t~emi.l
Toen M~gr. ouItstmwd door de ju-
belende muenig~te bij hiet hek van hets
Kierkplein wasi gekomen, woerd hij
aidlaar door detputaties van de ka-
tholieke schole~n runl Puaramaribo,
van de verschiiende kath. vereeni
gingeni en eenige no~tabelen, die de
eerewancht vormnden, out~vnangeo
Hlij den boofding~ang der K~erk stone.
den een 14-tal kathi. militairen, le-
deo der H. Farmille, in groot tenue
en haie en brachtenl Z D.,H. het mi-
litair salunt.
Voorafefgoaan door de verechillen-
de deputaties tra:d .11gr. de schiitte.
rend-veraterd-e K-athedrraal binnen.
Imposant bianeutreden t
let cl ulne nauthedraal wa in da
met gotloovigren eo belangstellenden,
wonder wie wij opmerkten de gade
van Z.Exsc. clen G~ouv. den Proc.-
G;eneraal en ecit~ge,. MIev. Reddin.
gius, den G~ouv-S.~ecrettaris, den Kia.
Spatem -Commandan t der Troepen.HRet
Iwas iniderdaind een m~enachienzee.
Hij de hoofd~deur stood de Rees-
telijkbeid der stacd en van eeni e
buitenetaties, in ro~chette met oen
oorgek ei n ig -)prood ek eed
Nauw~el ijks iadl het Zangkoor den
nie~uwen H~erder zijo eurate schlrede
zien z kteb in on ka3orea, f

hymue ,,Te Deum laudamus, Te Do
mine confitemur" (U, a God loven
wij, U, o Heer belijden wij) aan.
Middelerwiji had de Bisechop zijo
reiegewaad afgrelegd en zich met de
kerkelijke gewadenu bekleed.
NA nU do geolevigon in- as buiten
de Kerk met het gewrijde water to
hebben besproeid wonder afbidding
vani den bijetand van den 6bnen
G;od, Vader, Zoon en den H. Geestl,
begaf zich Mgr., voorafegegnn door
de eerewacht on de geestelijkbeid,
door den middengaug naar bet
Priesterkoor.
Voor allen unit word gedra en het
H. K~ruis, het teeken van Yerlos.
sing en Z7aligheid. In den midden.
gang wren een haie opgesteld de
prft~eeten en ouderprefecten, de pre-
fectessen en ooderprefectessen der H.
Familie, van de jougelingen, man.
nen en vrouwen met keurige ejerpen
omhangen en de insignes omn.
Asno de stoet op bet priester.
koor wars saugek~omenl, knie de Mgr.
op den voor Z1. D). H.gereed staan-
den bidstoel neder en bleef geduren-
de het ,,eDeum" knielenid, siju
bart uitaotortendl in ee~n da-nkgebed
voor de behouden annkiomet wonder
de zijuen. Tueo het,,'lTe Denm" was
ultgezongen en de Hoog~eerwf. Pa.
ter van Esch Gods vruchtbaar-ma.
kenden zegen over den niieuwen H-er-
der had algebeden, stood Z. D). HI.
van .den bid~stoel op en begaf zich
vain sij r twee troo ndiakI;ens, den
Hoogfeerw. Pater L. Verheyen, Vi-
sitator, en den Zeereerw. Pater H.
de Groot, Superior en pastoor der
St. Rosakerk, begetleid near sij n

trlhans had een indrukwekkende
plachtigiheid pleats.
Terwiji 11g~r. op ziju trooni geze.
ten was, kwamnen al de annwvezigee
Fenestelijkelne fd vor den troon knie-

dhn de ri gn de Bis chopen g hor
bekleeder des Pauseen van onzen
Heer Jesus Chrietus zelven.


On~der dlese plechtigheid word door
het koor een vijfetemmige,,Ecce Sa-
cerdos magfnus" (miet den Hoogren-
priester, dien God beeft; ultverkoreD)
gecomponeerd door M. Haller, go.
eongen. Hierna begaf zich Mgr. enaar
bet altarP en o~nR een gbdtot
de Patronen sijoer a~thedrale Kerk,
de H.H. Pe uns CatPaulus, om hun

ken. Vervolgene richtte Mgr. met
den mijter op, den herderstaf in de

t di hthbeteortiik rtgbu vu ne~
Hierna gaef gir. op plechtigew~ij
ze sijo eersten Basschoppelijken se-
9en. Toen bet uit deo Hoogpries-
terlijken mo nd klonk ,,Benedicaf
voe omnipotene Deus ,,De almach.
tige G~od, Vader, Zoon eon B. Geest


wanueer men b. v. eetn oude steelnhag, stnAnde rijtuig. De weg, welke ge
die miet voldoet, wil los~weeken oni op- volg~d word wras Waterkant--Oran-
ruimes of wanoeer me~n ee n meiiwe jestraat-Gralvenst~rat.


V'oor bet oogenblik is bet inder-
daad oiet noodig de nuttigie breel-
te van de St. Annabusi op meer dan
6;5 M.I to brengen, on waar bet hier
ee nwerk geldt, dat naar het cor.
deel der geraadpfleegde deskundig~ei,
de beersrl de J. KlIAUS eni .T, W.
\VELCKrER, Zich lot geleidelijke- silvoering
uitn emen d leentl, acht de ondergetee.
kenide het better met eene beslissing
nopenis verder gaande plnuoen to
wvachten tot: het advies zal ziju out
vangen, dat blijkens het medege. I
deelde op bialad. 2 van het Kiolo-
niaal Verslagr van 11,do e
Commissie voor de Handelspoll-
tiek zal worden uitgebracht nopenls
de trang,, welkec govavlgenl de open.
stelling \-an het Panamna-kanaal za I
hebben voor dlen handel en de scheep.
vaart van Nedecland in hiet alge..
meen,'o.a. Ijok ten aaHnZienl van ie
Nederlandsehe kolo-niain in WTest-In-
diJ en met natue van die hiaven van
Curagao.
D~e audergaet eek;endle heeft~ goele
grrondetu voor dtt verwachtingi, dalt de
commissie met hiaar advies, a~lthaus
voor zoover Curagnno betreft~, binen ~
niet te langen tijd gereed zal ziji;
tenl volley! hewuet van do noolza~ke
lijkheid van eene spoediige beslissing
zal hij hiet na ouitva-ngst ters~tood
ter hand nemen."
D~e wet, welke 22 D~ecember werd
nangenomen bedloelt derhalve enkel
en alleen het beachikbaar stellen der
gelden noodig om met do verbete-
rinc onlzer hav-en een beginl to ma-
ken. D~e verdere p-lanrneo zijn nos r
in overwseging.DE STOOM WNALS.


F~orsch en geweldig, machtig en loFK
staat de nieuwe atoomwals kant en
klAar ann de R~oade-Weg gereed, on>
zijo macht~ig werk te beginner. Zdd
in ruste re~epthsetoeoernttuk teh

.\laar wannueer eenmeal e eor
do~or zijn ingewrandeo zal blazen, aan

ncf mtee aatIa of 63 mje
per unr over onze straten en wvegen
zal voo~rtrollen, dan sal mnen ook be-
wo~ndering hebben voor bet muensche-
lijk verouft, dat ditt mechanismre uit-
dacht en inl elkander zette.
1)eze stoomwalsies vervaardigd door
de fabriek van, blaust~aL &S Co to
Cainsboroiugh en Liondea. V66r de
verecheping is de g~eheele machine,
zooals hij daar staat en werkt, te Am-
ster~dam aan de fabriek van LANDRE
EN CSLINDElHfAN,, de agventen van eerst-
genoemdle firma voor N\edjerland en
Kiolonio~n, gietnonteerd, beproefd en
in orde beyonden.
D~eze stoomwals vertoout een merk-
baar verechil met audere, misschien
mtter bekende sitoomnwalseu van ou-
der system. Bij dat vroeger sys-
teen] trok een locomuobiel of een paar
span paiardenl een geweldig grroote
ijzeren rol of wals achter zich sau.
Het stoclmwerktuig' of de dieren diera-
den dus a~llteen als trekkracht voor
den wals. Het inconvenient van een
denrgelijk systeem was natuarlijk de
$eweldige zwaarte,hbet staggre eon-
handelbare, bet moelelijk transport
van zoo'ni wals. B~ij dese walls vln
Mlaeusan, & Co zijo al deze moeilijk-
heden op h~ee eenvoulig~e wijze ver-
meden, te~rwiji techi hetztelfde of nog
garooter effect verkregSen worddt. ~e
wals bestaat hier uit 4 a~fzonderlijke
wielenr mret zeer bJreede velngr,. Twnee
dezer elk van twee voet breed, zijo
op dezelfde as naast en teganl elkan-
dler anniais vb6p- en stuurwlpel gecon-
strueerd. IDe twee andere wrelenl, e k
vanl i6n voet br~eedte,b dierie als zij-
wielen voor de locomo iel Scijn aar
loopt due bet stOomntuir op drie wie
lete voordleale d cezeretcoostructie
springen terstond ind h coogr. Ieze
ijzerenw~ielea konden duevan betrek-
kelijk lichte const~rute legego enl Rvor.
den Hunn aanizi oik hp t ew-iczlooze

doorij uder nde l comoab el die o t
zijo greheele awaarte rust p de assen


dezxer~ drie wieleo, di 1 glik dewl
een roreo v iet tegtel. Dde wal-.
lenenome van h vet van t voo mie
ledb du met rog 2 voet vergroot I
door de beide zijwielen, soodat tel..
ke o de me-r een streep- van 6
oet hrped < ~e lst w`ordt.
E~en eigerlnadigre bijzo~nderheid van I
deze stoomwals bestaat hierin, dat
dezelide wielen, die de wegen pletten
en walsen toeb colk usar verkiezing
do wegen kunneo aoswoe en en open- i
brekeu. tl a e lj e

afEtean ide nuitenvlakkoder twi lena

ounzich ~aparatf esloten, doch die kop.
p~en kunnon vervangen wo~crden door
ijzeren, naar buiten uitsatekende pen-
nea, die bij het omwentelen der wie /
len selfs harder wegan kunnien o en-
breten. Gok dit kan sijn not heb en,


dat de Regeerinea er op bedacht is nen van de commissie voor de han-
deze zaak zooveel mogoelijk to be- delspolit'ek. Ik vleiraij met de hoop,
spoedigen, want wanneer dit niet g~e- dat bedoeld advies spoedigf zal in,
schied was, zou de zaak zeker lan- komen. Van miju kaut is op zoo-
ger tijd in beslag hebben genomen. v-eel mogelijk sped aangedrongeo.
Nu de beer Grutterink met den beer
~uyvffes, die van de plaateelijke toe- De algemeene berandelaging wvordt
sade red o de bo gte wa gslot~en.
ano oe obpeftingeeldver De arit. I tot en met 4 en de be-
trouwo ik dat de zaak sgoodig totseegden woradelfi n acterenvolens h
een o lossing: sal kunnen komen.zoerbadlgngnzoerho-
Op b n rapport meen ik te moeten delijke stemming asagenomen'
wperbten alvorens verdere stappen to e eenwr od odrho.
doen. AQnders zou ik gevaar loopen delijke stemming trangenomen.
monnikenwerk to verrichten, omndat
juiet uit het rapport, dat wi~j znllen --~-
ont~vangen, sal moeten blijken, of,
en zoo ja, op welke wijze de staat zal Bcbe7 n Re d Hrno.
moeten ingrijpen. Mlaar ik; zeggaar. (iJ 0 illi,
ne toe, dat zooveel mogelijk sped zal
worden betracht, want ook ik meen,
dat op de een 'of andere w~ijze die
modn orijnen spoedio productief moeten Op den gedeakwaardigSen da- van
worden oor Re lonie.22 ~ecember191 er itlchs
D~e geachte afgevaardigde vit Ze- onze Koulonialie Begrootidg voor 1912
venbergen beeft gesproken over bet poedgekeurd in de Tweede Ka~mer der
rapport betreffend~e den grooten 1land- $taten G;enerael, mar ook 't ontwecrp
bouw. Hij heft zichZt or~ eenigfermat e dat getlden aanvran~gt voor det ver!
over beklaagd, dat it O' rpote zo reedineS van den havenmond. D~it,
last bij de Kamer is ingrekornen. ontwerp wFerd wonder boofdielijke stereo.
De reden hiervan is, dat toeni het mllng aangeno~men
rapport bij het Departement inkwam, V or de toekomst onzer K~olonie
men eerst, omdat het een tame- is deze wat van zeer groote beteeke-
lijki uitgebroid stuk was, dat heeft nis. Ten zeerste verheugeu wij ons
moeten dcoorwrerken en bestutteeren, over heti ~eubluk' efeit,da;thbet Cou-
on to zien of et sau eiding zou vernement op Curag~ao beginnen kan
geven tot vgorate len bij dedbgroo- met onze haven to verbeteren. Na.
tmn of tot 0a~derer cort ipndatenhs tuurlijk moet edrst nog grewacht wor-
me de iuenu. %odr G den opdenzan zuiger eno~e spring
rapport bezien w~as, is met den Goul Elartine. Maar wn] vertrouwveu, dat
verueur in over eg g~etre en, wFle edit alles spoedlig verzonden zal kul-
mantregelen te nemen zouden zijo, nea worden. E~enige haast is teni deze
enjgk hdoop dat et, wanneberr okbt a e hert ge)rYct 4sa n r-
kom, in staal Zal1 ziju een en under pien met het sluiten van een coi-
me ed te or le omtrent e resu taen tract s pe leve>i~ es nd koenrban
Mijoheer de Voorzitter! D~e geachte ringonze~r have. Zij prefereeren Cura.
afgeraardigde heeft ook deo Gfou- sBo boven audere koleastations,
neur io bese ermingl genohmen tegen alaar wvillen toch niet de r~isico be-
de opposite, die vo genl beG Voar loosen, dat de groote schepeu bij
ioopig Verelag tege~ del2 1ouvler- het Iinvarea onzer haven eemg~e averal
neur 18 ger-oerd in ten a vonia en krijgeu. Het saagaan deer nrieuwe
uRoste~neede gencheh amgeva~ardir! cnrchae Ahto 1r d ~ ebt ''
er op ewezen, dat bij dle behande-mo nu n0 1 l og talmdl dan
Pio Fa ee o tel valdeu mllo ne nu ano t;;ie an e c -

Gouereurom eeu ;rod Dngd He drr eud zen PleHkluti hoek

naren, die in het huwelijk treden, nieer cntsr acteno ka oopen ~owei
tot den Gourerneur in den K~olo- weerti dnaa nCuraaol unn e
1ile R ad het wefijt is esricht- ltkals o a noge wis en tr ese
niat chij niet te vor r de) scho lauto Bek wacht. pe sdstnzese
riteiten gehoord had. D~at is juist,genet.
maar in het Yoorloopig Yeralag,
dat door den Read w-as inlgediend, Om de strekking deze~r wet better
w~as daarover met geen coord bee- te begrijpen zullen wij $enige woor
a rokien- er kwfam alleenr een loise~ den van ~deni Minister uit z1Jn Mlemo-
omerki'ne in voor. dat so~mmigp rie vani Toelichtmgf en van XAutwoord
I ~den niet met bet vooratel warrenl hier laten volgen. Trr verduidelij-
in enomen. Wtas in het Voorloopig~ king cursiveeren w-ij somimigie uit-
Verelag ranged rongen op nadere dr ukkingCen. Mlen sal dnaruit zien,
overle aio van een advies, dan zou dalt de no te beginnen workza~am-
dat a ies zeker door den Gouver heden elechts het begin vormen van
neur zi n gev~raagd. Ik mueen dus, een groot en breed plan toqt al~e
dat men uit een dergelijke verkla- heela~ verheteringr en mroderniseeprwg
rmlR die in een kilonie, waar men onerhaen. en ordiee le: to
alle menschen goed kient niatuurlijk ,,Het(tenori)pl o
nog een beel andere beteekenis beeft verbe~tering van de it. Annabani
da waueermen oer en gr ote-ouat het brengen van den mini-
re uit est~rektheid sijo ooo- moet u-ftader-vamljeoP
laten saan, moeilijk kan opmaken, 65Al oor egbgeren der verbr l
dat de verhouding tusschen deo zaudingr en zoelnoi ebl-
Gouverneur en den Ranrd oiet goed zelen der koraalrotse en der wa-
zou zijn. Daarvan is mij niets geC- ter met springgelatine, zoomede op-
blekeni -ruirming van het onderzeesche rf
De geachte afgevaardigde uit Ze- in het Shtea eeoe e
venbergen beeft rbjmiopan ooordelijke ultrnonding van genc~m-
gedrongen den G~ouverneur, die eenl de bsai.
betere regeling van het bijzonder on. ,,De hleeren Ku ;Tus on W7ELCIKER
derwfija heeft voorgesteld, daa~rbij zijn tot de slotsomn gekomoen, day
sooveel mogelijk to steunen. Ik zeg bet voorgfenomen werk nuttig is op
samre too, dat bet aan mij niiet zich zelf en anubeveling verd-lient
tal i gen, wanueer deze roak niet reeds op ground van de tegenwoor-
zoo eoedio-r moge~lijk btrhandeld ldigfe toestanden en verhouding~en,
wordt. pk hoop daaromtrent voor. fecednvnnew adl.
stellen te doen, die naar ik vertrouwr wzegenl, die dlaarin wijziginrg ten goede
ook de goedkeurino- van den geach- mnochtenl brengen. Zij achten de tot.
ten afg~evaardigde sullenn wegdragen. standoikoming van de nanirgpgeven
Ik erken gaarne, dat verande~ring verbeteringfen een wrAP in d~e goede
van de wijze waarop het bijzouder richting, dien het geraden is wonder
ow d rwi ~ sc Cr ao gesubsidieerd uitstel ted ~enteknesui ihg-
Bet verwijt;, dat de Regeering niet heel blerbij aan, zoo cok bij het
diligent zou zijn in zake de haven- oordeel van de deskuodigren, dat
verbetering, is viet verdiend. 29 Ju. het w~erk niet van voldoenden om-
i van di jRr isngdeo derd tR~ge~ b tis tomt kdige fnonnametI tvan
htpier vn d haven't 8st den op eige behe za zinut te een.


C de e e an e k
slag daarover is eeret 7i D~ecelhber ten van het verbri zelen van rote
in handen van de Regeering ge~komen. maken het mogelijk dit b~edrag tot
Dat is bijua een half jaar later. D~e road f 50.000 terug to brengen.
Regeering had dmogen ahodpe,r da mVerder henodi de arnschaffing
een zoo eenvou ige delkd zou zi ve e An d ramuino vnkotn a d
Kamer epoediger b~ehandedzuzj,~ nd ramn Ifn kse a
Meln kan or mn ieder geval de dRetgee zger(w;atar oor trrena ui upzeet zl
ring d legent giefanoe ma eneszou zi n oom heeft) heeft ten grondslag ge~le.
met lient genooeg g~ewees La- ir e~eRo f 49.000 voor den
nat, et vagroot dhavepln ea n.e bo een3000 v or verzeoding in gp-
anat zdlewore genome en of zul-) heel gedemonteerden toestand, en
ke groote sommen zullen beateed (8000 voor montagekosteo, welke
worden sann bet in het leven roepen cijfers outleendi ziju aan eene ter za~.

hto eeernld erkeerliwofedht e tuulik bedie va eneo ekoe dieNederl od
geheel beheerecht door de dquaestl e, sch dabri .oinigvnbewt.
welk tua~o kmeetm aanm een toe- ontwverp is echter die wenachelijkbeid
vannn. ur ae eermn~ beeft emplend gebleken om den mrigfer gamonteerd
ieut b ter to kunnen doen dan om. osaar Willemstadl to doen sleepen, bet-
nient dz gewichti ~e wras in de. oreen3 san slee loonl en assurantie on.
terte pe stg bet advies in to win- geveer f 28.0/0 koeten zsl.


gruislaag, op een wveg angifebracht,
goed met deoude lasg tot een samen-
pakkend geheel wiPI taken,
IDe geheele menchloe kan door een
enk~el person bediend worden van af
een kilein platform Hchter op den wa-
gen.ll Ilaar is het stuarra~d, g~elijk :on
d;at van eean automobiel! daar zijn
ook de verschillendle hanidels to~t re
gelingf van de snelbeid, omn to stop-
pen oni de machine inl beweg~ing to
brengen~ enz. enz. Eivenrleour is dlaar
de vuaraard, d plants waar bet
walter tot voedmgf van den stoomke
tel eni de steenkiolen bewaa~lrd wor
deni. loor gro.otere afstandteo kman
een kileine tprnder, dile meer water en
branlldsto~fliU kan ineVOt~Ier, achter uaan
de machine wordlen anng~ehuakt.
IDe dlrijfrarcht~, djoor dien stoom0n O
gew~\ekt, w~ordlt onriniddellijk oylc 7, i-
~ielenu overgebracht~ en daardjoor de
wagoStn en de wa~ls in beivegring ge-
brachit. H~et stiuarradc in de haLnd vn
den ma:chinoist werkt dooricao spiraal,
waarT11 it! detlUuzataug~ uitJ0oopt, op
een tntuirand, dat, op ca~n as, in d~n
von~n vau een ruwe spir~aal, gekop
peldl is. Ov~er deze spim~ialasi loop~t een
zware getting ivier utteindeo ter zil
den van hiet v66rwiel zitten vastge-
tna;akt. Eco enkele bowegingv anldoen
mechamocus aan het situurrad~ brent
de ketting in werkiing en doet dat
voorwiel naar rechits of links wen-
den. Huoog boveni het linkersijwiel
at 1nogbetv, liegiviel) dat alleen)dieust
doet on aan het geheele tuecanisme
een~ r~ege ltutige: bowegcing tel verze-

kie e aar in hoof~lI1juen de werking
deter machine uiteengiezet; kleine of
secundair'e tech niche biljZronderhledeo
an w\]Jil ier stilZ\wijbrendc VOOrblij.
13 eloovetn to tnogenu zeggen dat
het G~ouverntl-emet miet dexe st~oom-
wual eeni degrelijk stuk werk; is rijk
gewordeln. Wij hope, dat bij tfe ver-
betcerinlg ollzer wegenu de mnachine to
alle opzichltenl zijri wlrk goed zal
doeu eLn ian alle ver woetngentig zal
be ain t wo o rden. z l e o o er a

m o rge n an n denr roodel wegf ge.
proefstoomdd worden tot sann Plan.

Late uoT ie oo i oe e nd to
duze srtoomwa;lls hier gehe~el giemon-
teerd is door en wonder leidlingS van
den Hleer J. SCHEIDELA4u, die daar
mede teker een kranigf stuki work ge-
lev-erd heeft.
Het spreekt van self dat dit gevaar-
te met ziju enorm gewficht van 10
ton aiet onze haven over de brug
pas~seeren kan. D~oeh dit heeft g~een
bezwaar. Het plan is de walsR het
eerst san het werk to zetteni aan de
Ovrerzijde man de IBreede-Straat en de
Itoode-W'eg on verder voortgnande
hem ook den hoofdwfeg conidom bet
Schottegat in ordH te laten brengen
Zoo komt men toch geleidelijk Rann
deo Gostkatut der haven en ten lan e
leste op P~ieterm~aa, omn ook dear de
reparatie der wegen wonder handen te
nemen.
fletzelfde houten gebo~uwt~je, drat
nu aau dlen Rooden-Wegr bij 't Kerk-
hof staat tot herging van den wals
is ook aan de Oostzijde of waar daily
ook evenzeer bruikbaar. M~et opzet
is het zondfer sp~ijkzers, doch alleein net
schroeven en bouten in elkaar gezet
en kan duns ook betrekkelijk g~einak-
keij it elkaar grenom en, ver-
plaatst en opnieuw gemonteerd wor-
den.
Wanneer het zoover is, zouden
wij in overweging willen even, het
gebouwtje zbi, te pleatsen, dat de
deuren sas de Westzijdle, dus niet
aan den wrindkaut fallen. Voor bet
poetsen en emneren en schioonhioudlen
der mnachi ne-deelen katn ditn i t An ders
dan hoogrst bevorderlijk zijo-
gt. $Itd eu ggy gggjg g,
'rE PARAMARIRO.


Nadat het mailchot was gevallen
begaeven zich de HoogfEerw. Pater P.
van Esch, de Hoogeerw. Pater L.
Yerbeyen en de ZeerEerw. Pater H.
de G~rooit aanboor~d om Z. D). H. to
Verwfelkomesn. G)ok de Adjudant van
den G;ouverneur, Luiitenanit Mesquita,
kwvam on namens Z. Exc., Monseig
our hartelijk welkom to heeten In
Van boord reed de Adjudant naar
de Kathedraal om bij de plecht~ige
itE .e ton reenn nieuwen biascO
rijk-versierde priesterkoor waevocor
Zl~x 's vertegenwvoordigfer een plaaste
bereid.
Ongereer kw-art voor tien verliet
M~gr. met de asnwezige Reestelijken
het schip en stpate in aet gereed

zegene U", knielden die honderden
van geloovigen eer~biedig neer bm
den eersten Vaderlijken Zeg~en te
ontvan~eu.
Thans begaf sich Mgr. begelijd
door si% ttroondiakens naar sijo
troon. e koor chief het feestlied
san. En daar donderde het or el,
en dear daverde het ult de ke en
der ontzaglijke menigte.
I'e lAan had die menigte haar
jubel moeten inotidden Nu bet oo.
geblk ean gjuich en jubel was
gekmen rodede sang door bet
kerkgebouw been.
In wearheid, bet was een over.
weldigend oogenblik.
Na de kerkelijke gewaden afgelegd,
bet cltard io geoedodgen rh re e
hebben, elitMrvoorafg~egaan
1 okohredet eere--count4edie
stowd door een jubelende volksmassa
naar de Pastorie. Hier stood we-
derom de moilitaire eerewacht op-
gesteld om Mgr. het salt te bren-
gee. Toen Z. D). H. eenige oogen-
blikken later op bet bricon ver-
scheen, werd hem nogmaals een
stormachtige ovatie g~ebrachrt.
.De Burinamer.
-;--
Brievenbus.
Aan den Heer '
Salim Aun.

Setu voldoening namen wajdkennid
schrijven in De Yrijmoedige van den
25sten deer. Waet one bovenal ver-
beugt, is het wijze besluit nwer jeag-
dige maar reeds krachti~ge Socibtb de
Bienfaisance B5yrienne om uwe landge-
nmo ten sas dte a ombn v oraas k e
der hoeden sann te bevelen.
Hoogach tend
De Redactie
van de Amigoe di Oucragao.

BOri'chta il 1 de E01loll0.

K~olonriale R~and.
De afgetredende leden MADURO,
dMiLLa en aLAapaaxe~c wdrdeo alle
dre voor'drash nt ,trs ti a .1
on D). no M~ABCurNa~als tweede candi-
dent werden gekozen *
** IdefdardighLeidsvoorateM ing.
IQe 504)kvan de netto ophren a~t der
Cla~emiatirgr'ptipche voorstelling ten
baite der armen van Geroe Bientoe be-
dreag~t f 102,50, welke ten verdeeling
ooderbhen an den Cist'rictmeester van
het 4e en 5e district sijn ter hand ge-
steld I
~Tragisch.
Een bejaarde vrouw, do weduwe
A. G., aig Dined gmo ~~a een ach-
tersta oign eebuld betaleo aan Dle
OniuaaOserhe Bank.". Toen men haar
hev~oke pe qnaqi eing wilde terug-
geven w as ed oude 5ruw bop ee
ete 'i~aaduarbset~ el stie
Men heqik ,bet lijk nehui lat n
breqEn egdnear vrni'en hen
de niencctie den soon nemheff dorzj
moeder btaald bedrag terugge e n *
D>o44 gevendem n
Eea potroerder Panto BERNAR
Do voole e ich WCoeneda avond niet
erg goed, maar legde si b toch ale
nargewponto bii ~in dsi mk
hubi -to elhpen op st nan ap do ak*
delakrade. Toes de auderen 'e morgens
wa~Lke;r w~rBden vondon sij PaBLo
dood, li~ggn kesechen sijo mak~kers,
Ziin' lijk word n~aar bet huis sijoer
moeder scervoerd.
'Regen.
Als het: niet apoedid regent en
"evervoedig -regent--sall 91ee~reeer
o el~Fukk~ig_ Jar .worden voor de clrie
rr~~ethntrffidach eilanden. ~ite drink.
etar -is eeer a~chaarch. in de stad
eed 1; 'bit~ ktpt'seter gebre erad
dear gebrek abh' v6edsel voor bet
volk ~e komen. En nu echriivnw


pee Jnaea de~igeolijke drooge
thaan~dha r:beghtnenu an~ eerst.
Gfistatesfe loorden w~if dat tha~nd
Voor een gewoon1 pak malestokken
f 1.50 meet betalen en het elechts
na s~ee groote moeltej beeft; kunnen
SjBP Araba en: Bonaire is de toe.
Bta~d ~eerhet algemeen betselfde.
soo~~at~ goo as op h~eel .Bonaire
mO ged al'nie be krij n on do
Tra .ge lba our tam reeds een san.
het ubtdeelen wo.9gdren begne met l
Dat typeert d idop achool.
Een. Woesteqnga,
Dinad~govend ten 6 U ka
een opgepchoten jo en ur kw am
ken hrgqetlely d puae, an besebon-
ken wepaa~ p dep notage St.


DE LA


en laos i~os delgatio, pilkdlo y encien*
quest son verdaderamente .maravillosos.
T0408 l08 Riiflo8 deben tomar la Emul*
sidn de .Scott legitima para poder desar-
rollarse f~icimente y paga tener huesos
fuertes, carnes macizas y la energils que
reqtner la eclad para los ejercicios y
s8ttMo dO ilaries. On cerebro bien
1~PridO haCO un hombre inteligente, y,
esn cuerpo bien desarrolado y sano hace
oB hombre fuertes y ambas cosas pueden
Emrirtae ureCOn el u80 COntiilua o de la


EM ULSION DE. SCOTT

(We Os el alimento-medicina mbs endr
gjCO y la mejor y genuina de todas las* ,
Semulssones do aceite de lugado de


*Stompre quw e oas odicones clinical to reale
Man, use l Emuls6m de Scott obteniendo dsiempe
am1 resultado t~rapbutico que La superado ea
ODIChO as Obtaide on la. misma. coomiciones com
otras preparacionese imiares. La influencia que
b iwon sobe el desarrollo de lor niioes he sde
eleanpre tan r~ida que canvencido do sus electos
I~~ bo lheepleado con coafianza hasta en mis pro.
pie* hilos" DL RAFAEL FREITEZ PINEDA,
Bug~~h~aov...apG i.

**


sooodra de oorlog met Turkije sal
siju algeloopen, heeft g~roote sensa-
tie veroorzaakb. Italie sal son Oos.
tearljk den oorlog verklaren omdat
het D~ultechland geholpen had om
de betrekking~en tueschen de twee
nat~iit (Italill enJ Tu rk;ije) in nog
grootere spanning te brengen. .
Pekin 19. Tusscehe de imperil.
listen en de revolutionairen is een
accord getroffen; de keizer doet at.
stand van den troon en de Re~pu.
bliek is gev~estigd. Dit is gesolued
nadat een aanslag op bet leven van
den minister van den keizeer gedaan
was. De imperialisten hebben itage.
eien dat soo la tiger niet die afetand.
doening gedraald werd, hun toe-
stand veralimmeren son. De repu-
bliekeinsche regeeringr beeft tot de
mogendheden een earculaire gerieht,
de erkenning van de Republiek ver.
zoekende. Alle wearborrgen worden
gegeven aan de keizerlijke families,
san wie bovendien een penaloen ver.
zekerd wordt.
Rome 18. De Daiteche minister van
Buitenlandsche Zaken wordt to Rome
verwacht; eeD ~elooft dat zi'n be-
zoek in verband staat met de on,
derhandelingen, welke gevoerd wor-
den om een einde nann den oorlog
te breng~en.
B Ut goede bronoen komen geruch.
ten ale of tueschen den Paus en den
Bultan een zeer bedrijvige corres.
pondentie words gevoerd over bet
conflict; de Sultan moet hiersoe
het initiartief hebben genomen.
Rome 20. Kiderlen Waeebter isop
het Vaticean door den Pauselijken
secretaries ontrangen. Dit bezoek
geeft aanleidingr tot vele beachouwin.
gen, daar men weet dat de Paus
lo correspondentie is met den Sal.
tan en dat Duitechlandi er near
etreeft den oorlog soo Elpoedig mo.
gelijk too een eiode to brengen.


Btuiten~lan d.

DE RUSSEN IN PERZIE.
Na Groot-BriitanoiB heeft ongetw .
feld geen enkele moge~ndheid utt de
beroering, die or sinds eenilgen tjd
op bet Rebied der international
voao eln wete rehtreke nzee als
land. Gedurende de Marokko-krisia

Berlijahe hodn deas van we -
.willende passiviteit, die voor Frank.
rijk, den bondgenoot, bijua het ka-
ra~kter verktreeg van Itoele onver.
achilligheid, soodat Sasonof, de mi.
nister van Buitenlandsi~che Zaken,
In pear weken geleden eenl bezoek
nan sija ambtgenoot de Selves to
Parije noodsakelijk achtte, ten einde
, Lde Priendsebap ean tohouden". De
raeneoh perea mokete aiet tegen den


Patrick, en socht dear wonder `eeni.
ge e~an~leiding oneenig-heid met een
anderen jou en. 81echts teet groote
moeirte kon bij den rusiemaker van
siju ifhouden. Op bet rumoer kwam
no o de vader M.P'. ziju soon te
hul-p. Dit scheen de woede van den
dronhaard nog meer te prikkelen.
fly trok zijn mes en bracht dear-
mee den vader verechillende anijwon-
den toe over den echouder, in den
rug `en de zijde. Ook de; soon beliep
nog een wo~nde sann zijo hand op
bll sij n poging om den woesteling
het mest to ontrukken. Door het ve-
le bloedverlies verloor het slacht-
offer later het bewustziju. Spoedig
daarna was de districtmeester en
oo edne v o .e ter dpla se, diede
in dten nacht ten sijoen huze bao di
Bmrg g up ka elnomen en me d n
gebracht. Met zooveel krachrt waren
de wonden toegebracht, dat het mes
geheel was omgebogen. Gelukkig ziju
de wonden niet levenelgevaarlijk. .
Dergelijke vechtpartlien komen in
de buitendistricten niet zelden voor
en bilijven dikwijls ougestrfat, omdat
er de politie en de districtmeester
onkundig van gelaten wordt uit vrees
er een gerechtsezak van te make
en ale getuige op te treden.
Een Ongeval.
Donderdagmiddag going de pikeur
C.M.- van Sabanets op weg met een
jong paaird om het voor den wagen
to tm en.o In z' ob v arttbabp li
betj, wie vnid~e as en viepl op bet
been van G., zoodat het boven den
enkel brak en de stukkren door het
viceseh heenataken.

EllasR H. Chener*
Morgen' sal de Heer Eu~as H. CHE.
NEY, COneuIl der Vereecnig~de Staten
alhier, sijn tachtigaten geboortedrg
vieren
D~e Beer CHasax is een Poog krach.
tige :.kloeke grijeaard, vriendelijk en
dienatvaardig voor een ieder. In
myl Ijarenlang verblijf op Curageo
ale consul heref hij meermalen goe-
1: dienlaten bewezen san hanrdel en
echeeptaart voor onze Kolonie. D~eo
algemeen geac~hten taohtig~jarige sal
bet EQarg~an 5000 seker niet aan
groosebel.angeteling oatbreken.RBeeds
nuu sendea wlj den feesteling once
op~;reebte gelu kwesechen,
De eeren Lgon V. LEYBA, IMO$I\
DY a. MADURO, C. FENBOHN JR.e a
H..B 9 DE VRIEs hebben sich in com.
misaie- vereenig en een gproep gfe.
sonden saanan die h~rboatldelijk
in sanraking komen met dean eer
CHENEY en1 steeds van eiin goede
dieueten geneoten. Deze oproep apreekt
van een plan on ate o ecns er
vast: to stellen dal~tum .Mn. CHENEY
een album ann te bieden, met toe-
passelijke decoratie en inscriptis, be-
vattende een versameling foto's van
Curagoo, alemede de handteekening
der vrienden eo vereerder 8, die in
de oakosten bijdroegen,
Hr. M. de Koningin,
Ofl~cieel is 3 deser mededeeling
gedaPan, dat onJe geliefde Koningin
in haire stelig verwlacheng van spoe-
dig weder aoeder to worden werd
teleargesteld .
Aldue een kabelgfram ult Den Has5.
Met droetheld sa~l dit bericht over-
al sijo vernomen. _Bidden w1) God,
dat on~e gei~erbledigde Voretin in
gesondheid en kracht nog vele ja-
ren voor one land ~geerpaard blijve,
en hare zoete hoop no ~eens er-
vudmoge sien van o e on
to mogen bes8it~ten.
De I,,rinses Jusana" '
heeft bet op haar fatsoen getrokken,
datt men zoo vaak lacht met haar
werkeloosheid... en sal gaan varea.
Morgen sal die groote gebeurtenie
plants hebben. Het plan beetaat om /
san (ik stuk door te stoomen tot
Artabdl en dan weer D~inedag; hier te.
ra to sijo.
aen zegt, dat er een sootje visch
op ije moet gehaald worden.
KBoninklijk Beslidit.

Bij KC. B. is aan den militairen apo-
theker der le klasee-titulair van de


landmacht In -WestInjdill Tn. J. C.
Bure, met verlot in Nederland, en
aan..den officier van gesondheid der
2e kfasse vanhet Ned. Indische I ger
J. H.M. ELus8, gedetacheerd bi] de
1 nd ch i de kolol CurGo vr
Io vmaleeo ntot e aanimen o ver-
d. verelerselen van ridder vanr dc3 e
klaced der Kroonorde van ~Pruisen;
hub dor lijoeKM esteit den rDu t
gee hoaken.
n: r. Lens.

Volgbte 1Yet Yaderland sal Dr.. TH.
LENs,' leatatelijk chef van deo ge.
neeskunds eD dienst en eerate chirurg
van bet tfot-Elisabeth-G~asthnie op
Curageo, sich inl den H~aag vestigen
prak reorea~d .geineeshae~r.


I De Aute.
De eigenaar van het Hotel Amert.
oanro bledt sijo auto te hour rann
in bet Boletin Comercial. Wie hald no
durven droomen, dat men zoo spoe-
dig hier op Ouraqao ook een auto
oOf krvei gluebruik van de auto
sal gemankt worden ?
Een hoofdbeswaar van het Publiek;
schijnt wel te wezen de Curagaonaar-
chauffelor. Men vindt het minder v~er-

roe nu, door een vrienldelijk aan-
one raart ee in staate gest~eldu he
ma en en opsettelijk den charufeur
cwarop den prof ger d 8nst ekorte
dale, emrneHling enr vaart sk tode
verklaring at to legged, dat de chauf.
furn z innt mhdneo aer goed meester
den alouden het drg jammed vn.
tel Americanzo geen a pahie on -
mootteden beut Pu bli~enk In deze (a a
g ide nue bjr geel ver
voor de hpaardeo ia en deze due niet
oeen tear gesehk ever or dddel auo r

gl o erdt t e ato nu jaist niet
iederen dagf gehourd, het is al ge-
lukki ,ueda pmoen, zo n g,a er een

0. Status mluller.
.Volgens telegrapIhisch bericht, dato
25 January art den Hang alhier he.
den ontrangfen, heeft de Adminiistra-
tour van financi~o zija outelag in.
gediend.
RegCeuval op Ouraqaoc.
gedurende de mnand Dqe. 1911.
Fort Amaterdam 10.5 m.M.
Westpunt 22.4
Plantage Siberie 52.9 "
K lein St a. .Martha 37 4 "
Ho0ff Allao 41.1 "
Cas6 Chikito 10.5;
G~r~oo St. Jorie 57.5 "
Klein St. Jofis 50.
Santa Rosa 17.5 2
-Beekenburg 9.2 ,,
Noordkaut 22.5 ,
Markthericht
van den
Curacaoschen Harndelsbond.
Van ~ Jnuard 1919*
AARDNOTEN (Pindae)pyerKG......... 0.22
ZOUT per mat van 180 K.G......... f 0.80
oD VIDIVI per ~K,G................... ,, 0.06
ARNJPF lilLLEN~ perK 1 tkw., 0
U IDEN per K.G............... ,, 01.60
R TNVEEN N e p........ ,0 1.20
SCHAP NrV~EK.Ni """"'""""" @
BEENDEREN per K.G3.......,,,~~ """ 0.02
RECINU8--ZAAD per K.GS............... ,, 0.05
8TROOHOEDEN (hipijapa) :
KwPaliteit No, 1.......e dosta, 4 -
,r ,, 1 ( ebl iter ,, 42
.. ,, a ,, ......... ,, 4.75
,,, a ,, ........,, o9so
,, ,, 5 (f1) -
,, r, 7 ,, ....., 1
n n, 8 ,, :,, (OLA1) ,,12.50
r, ,, o ,, ,,,(ol :o
,, 11 ., a"1.8.50
.. 1 ,, ,, (oiLB ,,17-
** .... ,.. ,,16.-
STR'60HOEDEN (latai) :
Kwaliteit X per dorsijp ......... i -
't XXXX..
KLEINE BTROOHOED N (hhipil~o a)
io kwal. overeenkomende mtk .N.1
van ougeveer 25 eMi. van kmin da tot rnd
van ongereer so ex. v~n krruin tot rand
per dos t 4.50
R~atten on Mnisieo,
Gedurende de laetete 8 dagen
werden in het flecalatit aangebracht .
Ig door oliddel van petroleum ver*
S95 ratten
15 muisen*
Belangrgjke Teleitrammen.


Rome 16; Berichteon it Tri olil
imelden dat de Italiaasnsche troe en
:ernatigen tegens oed lebben gle en-
.men vbereker' dat sekel~e telegrams
men, die van gnot 'overwfinnin I n
vath delthilfa~enkgrovr lideo, no a fn
de Parh 'd tkgp;en; i ge l
li khei b dde f ia n o b derd
10 smoetingerr ware flederlagen ge-
Ririwordt de modedeeling ge-
voegdttda at in de gatveebten, mn de
,i 1 rnee nge 11 ie vli ~tn hb el
jeleden, en dat -e 'turken en Ara*
,6eren voorfdurend sanvallen op de
etfad doep. .
Verecheildene re~imnentenl grenadiers
en ber~eaglierl hebjben groote verlie-
zen aan prereoneel geleden*
Weeoea 16. De verklaring van Ba-
ron Tnashichef, -van de hatholieke
asrtij, dat ItaiiS sich tot een oor.
o~g met Oostentlik voorbereldde,


Rauassichen gast~ doch swee~g bem-
op een paar uitsonderingen na hof-
felijk dood. De samenkomat basechen
den Tsaar. en geiser Wilhelm ce
Potedam, weardoor de betrekkingen
.tueschen beide landen s66veel wer.
ilen verbeterd, dat voor Rusland een
iopeenhoopinga van militaire strijd-
krachten san de Zaid-Westergrens
oiet langer noodig sas, en wear.
door bet in AsiiB grooter vrijbeid
van bewneging verkreeg, -dese ssmen-
komet salt en sit nog steeds dware
in de ma~a: van Marianne, Doch
Rusland's utdiiteitepolitiek eischte zulk
eene toenadering tot Dukeebhland met
al de voordeelige gevol on or van;
z66 werd het Basonot vee gemakkrelij.
ker van de trolebelen in China go.
bjruik t malken, om d88r o. a.
door bet bewerken der onathanke-
liijkbeidsverkla-ring van Mong~oli --
den Moskovitibehent -indloed sanmer.
krelijk to doen -toenemenJ;z66 kon
hij oolk sooder probeet van eenipe
Europeesche mogendheid nit te lo -
ken op de meest krasse wijsee in-
trigeeren in Perzi4, to meer wiji hij
dearbyj optrard als 'n ooart saak.
waarnemer voor John Bull ea due
dezen, den vriend van Frankrijk, nieti
outetenlde. Alleen san den Gouden
Horea, waar hij de openatetlling der
Dardanellen kwam vragen voor de
oorlogenchcepen der Zwarte Zee-vloot,
- alleen d~gr shootte de Rue den
neus, will de Porte aich bij het wersB
staan san dezen elech sterk govoel-
de door bet verset van Gostearjrk.
Doch overigena arbeidde de Rus.
sische diplomatie dit jaar long~ niet
louder sueees, vooral nist bij het
hanteeren van den knoes toegenover
PersiaS.
Ofechoon de Pertsache kriesi herhaal-
`delijk ter sprake werd gebracht, vra.-
gen de herichten der jongste dagen
wa bienee ito e e neand che vn
Persia ale onathankelijkren othat met
eenage belangetelling wneamcht to vol-
Want- ondanks alle echoone ver-
sekeringba van St. Petereborg anl
oan Londen aitggeeven omntrent~de
eerbied gang van Persiaj's onefathan
kelijkheld on de onecheadboarheid
ean gron~dgeble~d, moet men took
sienderoogen blind aij om to dar.
ven oakeonen, dat (i Msb enate
diR bestaan meer on meer dramati.
mele w daiog~et Bt mendhier
heeft. Terwijl iapmere mn vroe~gere
jaren de openlijk san het licht tre.
dende vijandeceha tusechen En ~aed
en Rusland, den Peren veroor oofde,
at near hun belansg Bet me~braebtif
dese beide ~mogendheden tegen elkaree
nit te spelen en de al to groote b-
geerlijkhreid van do eene naar pol.
tdeken tavloed in Pers~ii to temmoni
Door een boroep to doon op do balp

en de beide beambten. Natuarijk
word dit door de BRueateshe regee.
ring geweigerd, terwiji sij dearen-
boven de mt3reekking verlangde der
gendarmerle-wacht, bene~vene een offl.
eleel veron techuld igingetbesoek van
den Persischen eerate-minmster san
den consul-genersal. Weigerde Per-
sil sano dezen in den .vorm van een
ultimatum gesselden twPeevondigen
elseh te vo ~oen dnetst gBua d
drie sann de Kaspische Ze~e geleden
provmmein: Gilon, Taliech en Mdase-
rendan.
Aan deze solematie werd krracht
bijgeset door de uttzending eener
troepenmacht von 4000: man, die
doordrongen tot K~aswin. Eeo twee.
de ultimatum vlA.
Het, hield een drievdigen elech
in: onmiddellijk olit~iteg van Mor.
gan Shuster en siijaL Ametiksanehebe
ambtenaren; de belpit~, dat voor.
taan geen buitenlandere in Persi.
schen dienet s~onden W~Porden eange.
eteld dan na toestemming van Blue.
land on Groot-Brfilatild@,i en ten
slotte de beteljag vean drie mil.
lioen roebela voor de kosten der
Ruseseche expediti; saead Kaswin.
Bet ministerse, sick.1 tgp~oover bet
load niet verantwoorl' aeltendie door
de sanvaarding- vtC desrpemaidelijke
elechen, liet de zask onopgelost, trad
of en werd very~~e door een par-
lem~entaire coma si. D~ese heeft
thans, naar de jeagatsle betichten
melden, alle elechen ran Rushend in-
gewillig~d on ook Morgan Shuaser op-
geole~rd.
le hiermede de krfisig in Perzill be.
sworen ? Het lijkit er oie5` naar i De
Bussische troepen sohen~voorloopig
het Noordelij k gdealty dealandsnog
beset houden, to meer dear elk roo
genblik te Teherani de revolutie kan
aftbaraten, no stalls bet pawlement
onthondeo is, de Bapon~ssch-geziode
partij luidkreels viet~orakraa~t en de
acsie der vooruitstreveo~e parlemen'
ten met geweld 9Padet-tdku t wordt.


Ad~vertenhen* lSt. Th0E8sk'ill,

Donderdag avond 1 Feb. ten
half 8 algemeene vergadering.
De D~irecteur*
P I. VERRIET


sallen met genoegen Abndenings annae
~rlandenr en Aennisse n adangen.
Op ndrEm dagen katnnon wPooreersfoivtes I
nied wlonten afgewrackl.

8-3. i


ixOVOeigd mn 1847,
Getregelde Vracht- en Passagler-D~ienlst onderhouden door 58 ye ahil~
ended Lijnen, m-et 850 Havene in alle Werelddeelen..fjj~j .1. Lijn. I. Aamknkoa to Caraao : van Eu.
ropa en tusachen haenls, den
1sten van elke maand.
~;sf~p er~trek van Caraqao; naar Ve.

Havre en Hamburg deo 213 den
Lijo III. Aadri~~ emt to Cure ao Van Hamo
da 15A v nm ok. Thomas
9' ~~~~~Yrtr~ ek Cnnpon~ t
-Colombia Crran~ear ma Po.
sar, den 15)16
f. Lija; IV Aankoma te Curagno van Cuba,
event. St. ThomasJ, den l5(16 van
- elke maand.
Vertrek van Careago naar Vne-e
a zuels, Trinidad St. Thomas, II*-
~re en f amisurg; den 17 van elke
Passesgiers--vervoor oeast alle
plaateen, wetke diior bovenge-
- acede I(joen wordBEI songe
a -w. 'dean.
Behalve de stoombooteE, vap bovengenoemde lif~haeooeo, do~tes evesestd'
over St. -Thomas direct neFErp-wrne-
z5 dagen volbrengen.
De Paessagiers-achepen der- Bambarg-Amerikae Lip ago. alkr voor,
eien van de~ noodige toepanaloagen voor de ireillghe#a en comfort der1
opvarendon.
Prfes der Passage near Barre of Hiamburg:
I: *tc~ S 1 III Klaes- $ -A. g.
Befour Bi~jeitted 109o afallag op do been- en teragreis.
V oor verdere inlicht~ingen vervoegi men sich tot

EnwAnas, IIENREQUIIz CO.,

AgdleODe.


HAVEN-NIEU WS.

V AN 20 J AN. 3 F EBR.
chlIp Kapitein V a os I vn ('ertrek near

Maracaibo GW G oodman S O Jaanart N.eiv.Yorki Cao Januarl IMaracalbo
Maracaibo ,, 25 1 ,, IM~adrslbo S O ,, (New-York
Phrad~di & Highborn 1 e-naopha N4a yrka
Sal~ia NRE Morris 8 Februarl: New-Yorr O FeraMataea!bo
Merida Ad Johanson Ea2 , M~arseaibo 24 ,, ILa Guayra
Mleridrr 2 14 ,La. Guayre, 26 Maracatbo
Merida ,, 1 ,, Marneatbo FerurL Gnayra
tt*a wrUcrI Ie a 3 mbean~ a IIP A ee m st ml amw-o
Pr.Pr. gendrik H J v ool 28 ,, I!New-York 120 .. Amsterdam
Prins Maurrits P Konings~tab 8 Febir. I'Amsterdam 4 Febr. Newq-York


Venetia a Segebarth 21 I, to Tombs ag ,, *ambnt
Dictator Nicholeon SO ,. Liverpool 20 ,. Rbanilla
cinea thManaot r errao 21 ,, enova st ,,Colon
Sachsenrald IM Mateleh 2B ,, IPto Colombia 290 ,, Habrunrg
Cits di ladiam F Ferraro 8 Febr IColon $ Febr Genova


~u..... Ibl-lr 1M~O~~~~L u


[ on assp~ra >
NIgBOD YM ]ET BE DAN
50 (Troude2 Plecalalles
EN ANDERE PRIZEEN,
GEDESTILEERD D)OOR

gJojg beaarg a S0as LWd PM~L
Leveraciele~ a be olcb
Hoi, (vaun wileavatoolns in~t~f~;
van wiJ~on gOning Ed ati VOIT eD
vanf Koning George V,)
Agent*D voo* Onragae,
tot herorderiat VM Mdndbee
Veeteet, 7,oatilaning ch!
VCisachrgJ.
Algemeone ve gadbrib~q va~ DE.T
der Meatstchapti o I~
February le ar ~II81r o
de e'ot footed or 8 eitm~;
,De Go~eiBhed alhler.
d An de orde:
lo. Verkriesing van een Beetauralid.

So. Vastatelrsfug der B~egrootlaner
lerots. a8o Mr~~~
do. Ronarralng dEero.a~ue
Ouago BJai.199

Hket Bestantr der C. Mij. t.
;B. v. L. V.~ Z. en r.,
11. H. R. DIAPMAN.
Voorzi~tter
G. B. Dvssaz..
Screta~ris,


", Anltwerpen 188i,
,, Ohicago 1893, en
,, 01178080, Eerate Prija Eere
medatil~e, 1 904.
,,Brussel, 1910
O mgeo, Wterkant~ btra*
jGYrOote last onde~irvideadd ran
wilde katten, wordt hierb dj aann
't publiek -bekend~ gemaakt, dat
:op bovengenoemde pl]anftage op
Onbepaalden tijd, 's daag~s on
's3 nachts gejaagd sal wor~den.


De Commissie, die Zich gevormd
had om een gedenketeen op te rich-
ten, ten blijke van dankr en hoog~aeb-
tang san wijlen den menseheavriend

EIAS 8. L MADURO,


tcht bet bihte plichte bae die
gvoelddeni dan te bet i en sa
alejin, ie toot be bwenedhe d Irwe-
gen er an ere wijze heben m de-
In de eerste plaate drukt sij hare
erkentelijkheid aft san de pers, die
tot het welslagen van het door haar
opgevat dleokbeeld beeft bijgedragen
door den stenn, drenlzl sqann hare
Ipogingen beeft verleend, allen san
moedi ende on ter eere van den i
overle en vader der armen en hun
goeden randaman een penningeke to
beatemmen tot de daaratelhiqg I su
een duarsaam blijk van achtmga en
dankbaarheid, die de bevolking den
betreurden overledene toedraagt.
Gok san de vreemdelingen alhier
gevastigd, die vrijwillig hoone samen-
werking hebbeD &Bogaboden, dear.
door van hunne sympathie en boog-
achting een blijk gevende, en san
de Curagaonaares to Panama, Co.
lombia, Venesuala, en op Aruba en
Bonaire woonachtig, die eveneens
door boune bijdragen tot de ver
wezelijking van bet plan der Com.
missie he ben medegewetrks, om den
door de geheele bevolkine gevierden
landg~enoot to eeren, betuige de C~om-
missie hartgroodigen dank.
De Commissie, no haar teak vol.
bracht 18, en sij devoldoeningbeeft
mogen ema~ken den algemeeneun bijval
te ondervindeD. meent ter kenais
van het publiek; te moeten brenges:
dat de noodi e foodsen tot de op-
richting~ van den gedenketeen bijeen-
gebrachit zija
dat sedert den 15e vap de vorige
maand de beatelling dearvan is
geschied-
en dat de dag, waarop de onthal.
ling van den p~denkete~en pleat sl 88
vinden~, bekend ezl 'worden gemanlkt
sullende alsdan bet opgerichte monus
ment aan de families van den ot-
si'::".:orde og. .raeg. e d
gesteld, inhoudende de namen van
allen die tot de verwfeselijking van
het plan hebbep ~bijge~dragen (met
ultsondering van diegenen onder benl,
die verzocht hebbeni dat huann- on.
men niet worden bekend gemaskt),
terwijl tevens in het albumB opge
nomen sunllen wforden de brieven en
verdere beac4heideD, betrekking heb.
Ibealde op de nitroerlog van bet
denkbeeld der Commiesee.

Namene de Corhmeaie
de Voorsitter:
C. Jacono PaRINs,
de Secretaris:
ERNESTO B. JEBURUN*
Curagao 18 JTanuari 1912.


van de andere, is sulks eiode bet
tot stand omen van hot bekende
verdrage: van 31 Augustus 1907 -
waarbRueland ea Gtroot-Britaonoi8
ovr ewamen de overweldig~ing van
Persi& roortaan, gessmentlijkr,,eerlijkr"
on broederlil to ondernemen miet
moeer splo bfk en heeft ook, slods
de Rulssise s~itsche toenadering to
Potedaan tot stand kzwam, de kans
ompnhu tiid e)uTschlandroowaarop
waebtingen bouwde, opge ouden te
beetaan. PersiaS nam annds eent en
tijd vooral einds den val van den
ex.8 ah Maohammed Ali, die zich in
han en der Roeseen een gewilli ~werk.
taig betoonde en dearom a le p)o.
gngen tot bet versekeren eener po-
ftieke wedergeboorte van het rijk
op constitutioneelen grondelag tegen.
werkte sijo toovlucht tot Zweden
en dedmerikaness en hetdie"Yterkend,
dat o~rga~n Shuster, de financieele
randsma~n der regeering to Teherse,
den roep, die hem van de Philip ijnea
vooraf wa~s gegaan, ten vol e ge.
rechtvaardigd beeft. Toen hi' op13
Juni 1.1. dijn ambt sanvaard e, was /
er een nadeelig ealdlo van 250.000
Hollandeehe guldens, lag er in de
echatkiet geen cent en moesten nog
groote schulden betaald worden.
Shuster settfe met groove wilakracht
sija schouders onder de hervorming
van Pers~ill's Anancii~n; wist, gesteund
door de progreesistinche partly in de
Volkever~teg;enwoordiging, (de,,Med.
eli",ook de Rijkaegrooten t~een
ale rditie in I- to nopen tot het
betalea van belasting on hereikte met
een en rander bet result~ant dat, on-
decks den burgferoorlog, die aan
boitengewone oakosten run 750.000
gulden kostte en die de g~ewonehp b
bronnen natnurlijk trager ed
vioelen, de achterstallage schnlden
werden algednan an de schatkist
binnen hear verbaasde wanden thane
een be~tig soldo herbergt van 250
dnisend gulden. Emineo twee jaren
tijde, too versekerde hij onlange aann
een madewerker van den ,,New-York
Heralds son bij Persid's flo~anciSn
g~ebrachrt hebben op gesonde basis en
een begin hebben gemaakt met de
exploitable der rijke bulpbronoen
van bet land, die eleebte wachten
op verbeterde verkeeramiddelen en op
-B lgt voor de hand, dat het
opt~reden van Mo ran buster uset
elechts kwaad bloe sette bij deage"
neo, die onder bet autocratisch re-
glem aleebts van booren-seggen wis-
too, was belasting betalen is, d~och
dat voornamelijkr Rueland de self-
consolidatie van het Pesrzsiche rijk
met leede oogen sanzag. Bids den
val van Alohammed All en het krrach-
tig opleven der constitutioneele be
waging, was de beteekeois van Ru -
land a overheerechende positie eterk
oerminderd; de Amerikaan, die wei
rjd.e sijo instructies to gaan halen ~
hsRussisebe gesantsebap te
heran, dreigde thaos de Ruessecehe
politieke in Perii@ nog meer to ver.
swakksen. Inde irae I De regeering te
Biot Peteraborg was over den loop
der gebearteniseena G66 verstoord, dat
sij een mnvel van den ex-Sjah begun-
as eke, de ituseala naarmeln weas
oiets onbeproofd om ~organ Shuster
tegen to werken. Zil verhinderden,
dP triskbem o ~erdawend by onr Rna
rhermd b m~oing;des oelen aij de I
dea al was a~ Londen om ibPersill
3b 4'a" $rd end m6 eendrn, vel'
ei~~ n rst, onmogelijk to maken;
s trade op met een w~illehear, als
aeoden si) sich in een. overwomnen
lead. Toen krwam hes go~val-8)Oae M
Baltaaneh. De oproerige prmsa van de I
son nasrm, een sanhanger van dea
afgetreden Byah en due een vriend3
van Rosland, had, wegeos sino reVO* 1
Insionnair optreden niet de wapenen ;
in de hand, sija goederen door den
Persiachen mionsterrand geconfisceerd 5
gesien, een meatregel, wearvan de 1
altroermg was opgedragen son den I
floancieelen adviser Shuster.
Aan bet, Russische gesantachap '
was medege~deeld, dat allepretentice--
in bet blisonder die van de RuB- r
salsche Bank on den prins souden I
wrde ge~serbied een mededeellng
wearran het ~e~sn'teehapkennisoams i


soader n~meer. Toes ech~ter vi f gen-
darmen op last van Shoster as pran
son woning w~ilden besetten, kwam
bet tot, een boteing taeechen in al.
leriji door den Roselechen consul-ge.
nerseal altgesoudeo kosakken em .1.
gendarmen wPelke laataten sich to-

ontraimden oFp hnane bourt het ter- I
welo voor vjftig g~endarmen.
Thans begone over eo weer een 1
L~~eih Idkniig e k ida~etbel e 1
goodsrme, t~wee b~eam~bten van bet
i~gd; do errr ver eea dm Ra
son go r~dlegingp on grove beleedi*
gog-e v e g~endarmen. bid een3 p-
PtC, on de, woning vanr cen as n
Gni to driagea; sq eiaobten e te*
plreroopingq van ea monent~genersal


Als gij Uw huis moet laten verven, koop dan de


ve r


om


Vragen.
Te koop in alle verfwmakels en dro isten.


Ci. ItS de KBoningin der Nederlandon
BEKCROOND


to Amstrd~am


1863.


aungaria a

virginia a
Carlota V

F soda c
dwle ar

Mr its c
%erlmaogf ng Q~


Jan

,,
I,,,,

,,
,,


~Boiatre

Vela de Caro
La Gutayra
M IasboMnbratbo


Be vari H Y
& rnaa &
Lvad a
Pirgisa


r,,
,,
,


IBonstre
Maracoabo

B ad


LONGMAN & MARTI VEZ;
IVEW=YORK.I
IFABRIKANTFN VAN VERFWAREN, VERNIS EN OLIEi;

De verf ,,DOMESTICA" 1s gereed voor 't gebruik in blikr-
ken van 1, 7 en 10 pond. Deze verf is machi~naal bereid. en
better en goedkooper dan die met de hand bereid.
Monsters worden gratis verzonden aan koopers, die er


PfoogigtpgpjigiscB Ing'cigla

Soublette et ~Fils,
RoE~I~O'RoTOGRAaN
v9x


Mkeri~r I
LP. 2.. warass~CJ mm


so Ja i n. to M~~ L~ *rtrek~e~n ner sonaire.
as Jan. peartot;n~eho- MSMWIP JULIANA trar b Arabs
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs