Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00086
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 23, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00086
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text_ ~ _I~ ~_


ii t Bad verachijot elken Zaterd ag. BIRAX VNDTBA :Es Courant ski to sali toer .dia Sabra.
Aibonnementeprge -voor Curtagao, Bsonaire, Aruba BUEU A DTBA u prija di aebonnemenlt to fl. 2,- pa tres luna
en de Bovenwindsche eilanden per drie me~andonpA ailni
fi. .-tInB6 voruthealig. R di ,0te o A yni ist~tiePa~garan oi uraaoBonaire. Aruba, St. Mar-
oor e stenandperjaa fl 10- tn (. H), t. usttius i Baba fl. 10.-- pa anja

ken~~~~~~~~~~rge ree er7%cs aedi lt v r ij e %es


---- ------.- ---------~--------~


QAlle NIEUWU~E abon.

rtg8r YOOr 1912, Ont=
tvangenx 'gedurende
d ~emae meand de cous
~rant GIRATIS.J-a

Een pleehtige stilte heersebt in de
natuar, alsof hare polselag stilstant,
in verwachtmga van 't groote oogeth
blik !
Bionen Bethlehems moren dooft
't eetle lierht na 't atndere utt; alles
woards doodach-en et~il. Het groote
Romemsebhe were~ldrijk, die vereenf-
gmgaler volkeren van Europi,
As~ii en 'Afrikta 'onder 46n beerscher,
slalmerde. Blapend lagen de volke-
ren ender de viengelen vran d'Bn Ro-
meinachen adelaar, en toch, bet'h'ell
det w er~eld ( ging alet ult van dien
Bhtiet op: deu treg echreed een
arme man san de si de van sijin
Iantdler. Nu etl dan a likt hij v61
sorg near haar 'die hif be~geei'rt,
en een t3rk van stillen weemoed
ver~toonat, -ieh. ag- siitsr geleatr. Ei)
'siile arin, bitter arm, Hunl armoeds
is d8:e reden, we~arom men ze oVeral
tero jest, wean ct aoki pe
Rad o~e ~staan raij z6ulten. p ec
een stal~ bledt hun ond rdak. D
'pleats der aede; is gevondeno. Die
stal nordt' de ig de He~ll d
der w retld we ane n
D~aar 'valt een echittereode glans
iron den hemel op de aarde, e6D
'ktee t an vrengde weergalmnt door
de: lucht. Engelen sing~en als boden
Gode~ bet beerlijke lied tran Grods
heer en mnenachenyrede. \rret is een
lied Bad job~el en yvrengde, dat van
at td~epn htemel klinktt tot de arn e
'werefd en hastr boodechapt : ,, Eere
slij Gfod in den b~oop en Frede de'n
menIrseberm op a~rde.l Voor lde arme
verechrikte herders strAat de eagel
met sija. verberen boo~dchap, ,,Vreejt
nies~, wan't zie, ik verkondi~ u een
groot~e vreugde, beden is de e~iland
-~O -Qg ;-
'F off


onbekommerd bij de wisselvarllighe-
den der mode.
Last de oogst van toqualashw~o on-
mogelijk, sijo gewtorden, do heaven van
.Marnesibo voor altvoer afg~eeloten,
de eischen der mode gewijsigd, bet sal
oos weini~ daren, onee industrie
blijft voort etaan en geregeldl door.
werkeu, wij b~eschikken over Wadoree
grondatoften auder viechtstroo, werar.
mede onze worketers met, evieneel
vaardig~heid hun meesterstacjies van
vichtwerk kunnen totlstand brengen.
Onze volkeindustrle moet nog meer
vooruit, sij moet van alle matrktoo
this, van seeaen klaar, voor ~elke
task berekend, tot, elke opdracht in
staat sijo. Dan eerst bee~ft sij nietis
meer to duchtenr. D~at moat, het ideaal
sijn, waarnaar door allan in eetldrach.
tig: eamenwerken moee gestreeld wor.
den. Zoo sullen wij den weg; banen
om `wereldmarkt to worden voor do
stroo hoeden- nijverheid, soo sealles
wij de nrogen der handelaare in de.
zen tak tot one trekken. Dan eeret
sullen ook w~ij onse elseen kuneen
gaan etellen san onze afoemera.


DB KIRSTE00M.

Ook in onse krolonie is de kterat.
boom mn de lsatete iaren was meer
'bekend geworden.
A.1gemeen bekend mag; het heeten,
dat het middelpant der kniselijke
Kerstmisvierinrg in Daitechlanrd de-
Keretboom as. Niet oeaasgenrasm
sal bet den loser sijo late naders to
vernemen over den oorepro nl dle
geechiedenis van dit no as n attac-
land algemeen verspreid rebuik.
Ovrer bet onteftaan van oen Kerat-
boom heerschen, sooals gtewoonlijk
in derg~elijkre kwreeties het geval is,
veracheidene meeningen. Eene dear.
van is, dat het gebroik van den
Kerstboom son Vootrkom~en van de
oudsc Germaansche Joelfeeeten. Dit
feet (Jul-jol: vroolijk) wosrd einde
December of begin Januarl gevierd,
om van de goden s~onneshijth to ver-
werven gedurende do wantermoaanden,
want soo dan de son ,,til stood ,
son de narde door overylood van
eneenw en ije moeten vergean~I, Ge-
darende de lastate dagen van dit

Neen kind, allee is op, en het
invalidegeld van vader krqigen wij
niet voor deo eersten der .volgende
maand.
Ja, liet vrader boorea, wig heb.
beu een prettig; feeest. Honger, ro
miete to eten I Als ji no van mid-
dag nog een pear -fgnre en son
man hunt brengen souden wq) ten-
minate nog wabbrood mnhais bebben.
SEvader de ktindeten ran
wronw D~mer, bier boven, gerni d .
wijls in do week wonder lgold se
de winkels, en vronkw B~Phereft.Wlt
dan als dfj geld ge tregeoe etC
ik ook gaan...... drrkae
-Nike dearranNA Inebrl vkalet
Grtetjee, rBre PO6 L ol md a iever
bLee wlk wil onFe hudeai hebber
In stilte had Brietj het stakje
b od, dat voor hear ealve besatmd
was, neg baar %ein susje b~e
eoeno e~E~n n am sil ween pmo
mand en maskte sleh gereed om weg
.e gaan.
rietje, je. hebt niete egcateel
riep de goede moeder. Moet ye ~met
een leege mangp do sflbtras Ga~ean
-- Last Inhar, moeee, rliet~~je
tot de on~tatelde moeder, ik kan wel
waebten totdat vader en he wat
hebben. Zalk ii bij bfn a o.irt
men togelij w~et aro ebege ,
als ite was geld g~ebood eb
--Dat kunt ge doea, en ook een
flesch melk.
-Zooveet sal ee wel nist k'rijgen,
broadbe do man san bet venster.
-'~t Zal neg wel loeloopen, vader
het Koretkindle sal one seker alet


bij tientAllcen voor, dah melejesl, die
sichi op een viechteursPus bekwamen
in fljn viechtwferk, thuris huiten het
boeziend oogv der meestoees wonder den
drangI Po~rall van hangerig~e buis.
genooten in banstigen sped allerlei
kno~eiwerk aff~k ker~en. Op die wijse
.word t die tweede natuur, die vaar.
digheid in accureat viechten nooit
vqrkr,eg~en. Tot op denl dag van he.
'den' is goed versorgd viechten noeb
reel n~och algemeen, soodati~ngros.
zen and gaenag hier BOg Diet VOlgeBs
de eischen der mode gewerkt words.
En dd8r moet bet beenl, z66ver moe.
ten wij bet eien to brengen.
Er is nog iete anders
K~unneo onxe vleebtsters man atle
elisehen der mode voldloen ?
In ons vonig a~rtkel hebben wij er
reeds o~pgewezen, dat de bedendaug.
sche mode zegginga5chap lRas gelden
ook over klour on grandstof der hoe.
den. van een wiselt~urige made kan
men alles ver~wee tel. Dtearom is
het voletrekt nies onmogeli k, dat
er wellicht een tijd annlbree t, dat
lonze moniste boeden van hpipt
jalpa of topillastroo goen beko-
rino- meer hebben voor hen die in
de wereld der mode den toon aange-
ven. Mden kan dat boogat onredelijk
,en lichtainqig vinden. Maar men stel.
le op den voorgroud, dat de mode
m net athankelijkt is van onee mdushrse,
maar wB1 ougekeerd' hand ~onse in-
dutltrie. at van de mode. Een .ander
vleebtmateriaal kan dus missechlen
vroeg of laat meer i~n den sareak, of
to trek komen. Dlaarmede krijgt on-
ze nijverheid een knak, want on oo'o
ommeke~er syjn wij met voor ereid,
omdat onze hoedenindustrie to 46n-
seidig is. to veel in 44n richting sich
ontwikkeld beeft. Dat is een boofd-
fout in ouse volkindustrie, die nood-
sakelijk verbetering beho~eft. Onse
viechtkunst is niet arlsijdig, niet al-
gEemeen, nie~t veracheideo g~enoeg, om
geen g~eva~ar to loopen overvieageld
of genegeerdl to worden.
Onze kraecht moet sij o ersekad~en-
heidl. Wanueer onze vlechtsters tech-
niseb -zoo universeel ontwikkeld en
genefend siju. dat sij niet enkel VAn
lipsyjapa of topuila, maar evenseer van
latalP of fam~i en ook~ van bamboe finage-
viochten hoeden kunnen afleveren-
stant onze industrie veel vasteer, son,
der levensg~evaar bij politieke verwik-
kielingen bij onzen nabour, rustig en

Voor den eeraten~ keer in haar le.
ven bad sij niets te geven, en daarom
bedroeft haar dit des to smartelijkrer,
Grietje, segt sij tot bet oudete.
warm de mlelk op die nog in de
kast staat; en suij dat brood, was
wij nog beb~ben, voor julie. Ik heb
andere nike on vandang to geven;
vader en ikr sullen nog: wat weeb.
ten. En terw~ijl s~i. weder hare han.
den in het achuimende weecheop
steektf ontvliedt sann 't gek welde i
mloederhart ee0 eucht, soo weevol
en soo kommervol dat Glrietje met
deelnemenden blikr tot haar opsiet
en halfluid vrsangt: Was is or dan
gebeurd Moetie, dat vader en n soo
ontatead aijt?
Och, je weet toch Grietje, out.
woordde moeder, dat gisteren ao. ln
heer Schmidt bier was om to sten
was er noodsaktelijk san de woning
verbeterd moee6 worden, en omdat
it doo~r den eneouw den langfen weg
niet won gaan, en do tram. 15 cents
kost, dacht ik, dat hij het geld voor
de hunt wel kon meenemen. En de
kolen heb ik gisteren cokr nog be.
teald, want ik moeeode heel seker,
dat mevronw Bulman mi) bet geld
voor de waech van de wori@ge week
son geVenI. En soeb Ik-oeles meerj
Movronw Bulman was van morgen
ultgegaan sender gield klaar teleggen,
on no moes ik mear slen, dart ik
nog voor vaD sVOnd het wallen
gods voor mijoheer Halback klaar
krjom met de feestdagen nog wat
eten in hais to hebben.
Hebben i dan heelemaal nike
meer? yroeg dietje met oogen vol
onltateltenia.


geboren, Die is Christus, he Beer,
in deo stam van David."
1)at was de eerate heilige avoud
en de eerste heilige nacht.
~Feet hoti~derd mratell 114@ff men ze
sedert geev erd, en such elast het
hAi~t van "tmenschdom nlog even
blijd~e ale toenr in het unr der ge-
boorte van de oneindige liefde op
aarde.
Lielde en vrede. EU] werd lang
verwoobti, de eenwipe liefde G~ods.
Toen kwam de volheid der tijdeD.
De bemel dealde vol outferming neer
op de narde. De aarde kon niet
opklimmen ten ~hemel. Het aardeehe
kon eleebts dan in het hemeleche
wordenwederg~eboreo, wanneer hBet
hemeleebe in 't aardeehe geboren
werd.
rSerst molest de hemel in de wereld
kdmen, dan kon de wereld in den
hemel komen.
De shi kind geboren Verlosser werd
Koning der wereld door do macht
WI nr armoede en Sijoer liefde. G~e-
jSlj de len teboo p kwam het over
de aarde. D~e narrde voelde den
'adem der liefde. Eerst verbaatsd,
twiffelend, dan blif, vertrouwee~d, en
ten lastate gelukkigf eo salig. zeiden
cle menseben tot elkander :,.Deliefde
tsner 7eodes erecheone, Gods heilige
atrle lifl.
Zoo kwam sij' tot one, een sterre
e~etretseen suchte, milde slchemering,
e9ep viafp da3Jnn eeg--P9esonp~- mt
terend, reinigend vanr.
Moo) gaat say nog heden door de
wereld, ook in 't moderne mensch.
dom. i schittecrt ult millioenen
kmnderoogen, st) gloeft in dukaenden
g~elukkkpe harteo, Zif echittert sit
de kaarsen ean de kribbe, nit de
lichtjes van den Kerstboomn. Z
kiinkt aft alle K~eretliederen, ult alle
Kerstklakken, gelijk Engeleoxnag ult
den booge. Kteretmie wil sijn het
groote feet der liefde. Itoodom de
kribb~e word alles vereenigdl in die
lield~e, die ult Gtod is geborea, die
heiligf is, gelijkz God selve.
De liefde Gode heeft one verlost,
de liefdle tot God en de menschen
alleen is one heil.
't le dia, .ielde, die arm en rijk.
hdoo en Inag: onvat~, waaruit do
vtede van 't menechdom gebo~ren
wcerd.
In haar your moet; alle selfuebt
verbranden, in herr gloee? wordt de

op dit Eesegd werd kon men mer-
ken, dat bet meiaje gewoonD was
meeldertije te spelen over herR jon.
gere zueter. En klein Marietje, geen
a utwoord kunnende geven, steek t
schuldbewuet en heronw voeleld een
ving~erhe in del mood. .Opgewek t
greep het grootere meisje naar het
handje van bet kind, en met de
woordon : -* Looven we nou hard
near b uis, dan krijgen wij onze soep I
-liepen sij unar een nabijgfelegoen
stgeep die, in oude, enge buiaen, arm.
satige woningqen, veel arrmoode eD
allende, veel outevredenbeid, mear
toch ook menig edel hart, bereid tot
lieldedievetf, Terborgb.
Ri1 een and, dulater huis blijven
beided stean en gaan de donkere
buiegatng io, waerran de vioer vol
aaten is en vele togels los xife. Er
heant een dikke vansig~e luebt in
die halve duieternie.
De kinderen merken er nietsE van,
aff sijo het g3ewoon, en worden sil
er onwel van,- dan kenoen sij de
oorsaak toch nies. Haastig ktlaute
ren sij de stelle, donkere trappen
op. die elechts hier en dear flauw
verlicht wforden door een ruit die in
e~enedeur geset is. Op de vierde
verdleplagS tasten sij near eene deur.
De kleinen worden bff has blo.
nenkomen to een dikken waterdamp
geholld, want moeder stant gebogen
over een sterk wrasemenlde waeebknip
en op de linen die in het vrrd
geesannen syjn hangs-overaEl w~aeb-
good to drogen. He kleine heard
straalt~ inollnleo door de
grootere Rarm~te edroogworden
to bespoedfigen. Op deo Ploor spelen


ring 5osmeed, waordoor allen, die
van goeden will tijn, 66n hart en
46ne zie~l wordlen. Haar adem gant
opuieuw over do koude wegreld en
bren~gf go~lud en gIenlde con regan in
butten en poHloisen.
Da3t is dle beteekinis rcan den heer-
lij~ken Kerstonncht, tePnarin togelijker ,
tljd bet dubbel liebt strtault van
Giod~ rear on den vrcede der measchen.
-- -- --i----
II.
Eer me~al valstatatede, dati ~onze
stroohoeden, ale oudgdeel der klee.
ding en weeldelart~ikef:d~oor de voor-
sebrif s n der mode beheerscht wor-
den, is het voor oneo indlustrie een
leven~sr wfeetie, zich tot die hoogte op
to worken, dat si} ten allen tijde in
staat -is, sulke hoedeo to! vervaard'i-
gnale door de mtdle ge~iiecht wor-
Het in een verblijdend vereebiju~sel,
dat wij oerder ditl ousiebt in den
la t aten tij 3 reeds. beel veelsia
vooruit gegpaan. Be fin~ere late klae.
ee hoeden, die meestil op beetelling
en volg7ens opgesov~o mod3el on af.
metingen peviochteda worden, beant.
waoordlen vanseslf saidie sooafchrit.
ten. Ooks de ewone, doch rineti meer
sorg vervaardigde ho~eden.-- de soor.
ten, die in de wekelijkeehe prijelijet
van den Ou~racoschen Handeldbond ge.
noteerd steran houden evenzeer met
die eisroben rekening. ~Een feit is bet
dat vooral in de leatate twee jaren
vieel degelijker en finer work wordt
ingeleverd dan vroeger, en dat de
oprichting der vieobteursuseen over
het geheele elland onsce industrie een
geregelden nieuvfen toevoer van be.
kwamel viechtetere v~ersekert.
T-och denke men niet, det wij nu
aernet kannen sijn en reeds de hoog.
ste volkcimenheid bereikt is.
Het viechteD, VOlge~e opgegreven
moast en model, vooral met meer zorg
en nanwkeurigfheid en ronder fouten
is bij one volk nog op verre na geen
tweede natuar geworden, het geldt
nog to veel als een3 dwangneM&Pategel
wanirean men sich niet dan noode
coderwerpt. ne gevallen komen nog

twee kleinere kinderen, die de bin.
nenkoreneden juichead begroeten.
Voor het veneter sit in een rol.
stoel een ougelakkige man, wiene
beide krukken tegeen den mour
steaan Met grootre vaardigheid
haot~eert hij een soijmes, terwijl tal-
rijke kunetig geoneden 6guren van
beuken- en lindenhout, die op de
veneterbank etaan, de getuigeni e iju
van sijo vlijt~.
Seders de bekw~ame beeldhouwer in
een in aanbouw sijud bUis de heide
beenen gekw~etet werden, is hij. tot dit
werk veroordeeld, dat hem bij orwie-
seling, near gel~ag hij een afoemer
vindt, een klemne verdienat~e geeft.
Een Rangtvolle blik, wearnit be-
sorgdheid straalt, gant van moe-
dere oogen over de krinderen, als
vader in krwaden laim roept: Waar
bliff je soo lang, Grietje ?1 't Is al
StaBilawijlgendeal ulegs G~riet e de sc~hool-
taseb onder' de bank, die lange den
munr et~aat, en a18 sij dit g~edean
heeft, antwfoords eij sachtjee: WU j
moesten nog eens de koorliederen
herbalen, die wfj in de kerk singen
s ulleo.
Een sebachter Tragende blik glijds
no over de tafel en de haard, wear
alets op steat, daf eten sankondigf.
In overeenatemming: met de' ge-
dachte van Gjrietje begint au bet
ksleine dikke broereje: Edja wil
soep eteo l Moetje, soep eten t
Eent blik vol vertwiffeling gaslt ft
de oogen van de surgroll~e moeder
over bet kletiie gecelseba dat dd-
delijke teakeneo van afweetting geeft
on roadom de tatel etant,


I


Pdoor de fielderglasieude spiegel.
rui~t vide een rijk voorsi~enen speel.
Soedwinkel staat `een' klei etj,
faeen ;arroedig~, veelgelaph lede
to staredi na-fr al bet moois wat
bare oogjeB. treft. Door de bettoo.
yvetlefde alstabllink 'is hare begeear.
lijkkited soo gehoeid. dat bear1 ouder
sueuje tale do echool koohearde met
de boeken older den arinl, on.
aremerktrl na~eas h-earF komt steam
VFerw~onderd siet het srelelje op de
kleine neer sen vraage op vroolijken
t Iom sbpon: -- Bten ij dear, Matietje?3 Hoe
Mbr~ietje -greep met beide haldjes /
n aar hear busters 'hand, en haar
ssacht oarnetj 6 dearop drakkend
anfmwoordde a f: Moetie is vandang
bone en heekt sooveel to waeechel;
on yvader eelt ook .den heeled tnlor-
gpen seceboldeo. In hole- was het alet
pr~etf g, daerom ben Ik wegg~eloo-
peng en n kijk ik naar dese moote
Ala abiederi wiet, dat jein die~
dirbkkte, }e~rdrlij k,-est~raten wearb.
s'on ice veiel angst hebben. Nietwear
Marlefje ? e bent ongehoorsaam,
door hlbr t~ond to d walen wonder
moederrs modeweten.
A~an dea toon on do mealer, aear.


No. 1 0 0


Zaterdag 28 December ID II.


a~ste ;anlrgang


50E


DI


CURACAO


WHIIKE E LAD


7008


DE: CURACAOS CHE IEILAN DIN


Ke~rstvrendeseerste schrik bekomaen was, zeide sij
op kalmen toon:
--EI1duard, wees toch niet zoo op-
gewfondso, bedaar toch wat II 't la
techl nog: oiet zeker, da~t bet kind
wat mnisduan beeft.
--Ja, ja, moeder neemt nateuurlijk
bare engel wonder hare bescherming!
Nike miednan W7at heeft dan een
ag&ent met haar te make?
D~e jonrgen, die in 't volle bewnst-
zijo van het gewiebt sijoer tijding
en met een lichten trek van leed.
vermaak op ziju gezicht, voor de
kamer stand, wist natuurlijk nietp.
Nog eenmaal verzekerde hij:
--En toch beeft de agent; h;aar
meegenomen, ik heb 't zelf gezien.
---Itaarna selot hij de! deur, en
aprnon huppelend de trappen af.
Met sidderende handen verrichtte
vroniw Schafer tnu haar work. Dat
most godaran worden, want or moest
brood sijo voor de feestdagen.
TkIerwijl zij de klhaargemaakt stu -
de, zeide zij: --Ik sal eens op het
politiebureau gasn booren, of 't waar
is wat die jongenn is komen vertellen.
--Probeer dat miet,! Ik wfil niet
als vader van een Blechte meid te
b~ook sMann. 'tIs al scthande genoeg
als de politie naar ous zoekt. Ale
ze gestolen beeft dan wil ik se niet
meer ouder miju oogen hebbent Al
ben ik ook nog zoo0 arm, grioot ga
ik or op, dat sk altijd eerlijk was!
Bah, ik verafechuw ieder m isd rij f
tege'n de rechtvaardigheid.
Daar ruiechten lic to treden op de
trap. De deur word open Semlaskt
en met een gezicht, door de koude
boogfrood gekleurd, versebeen Grietje,
met brood, boter on een groote
flesch met melk in de mand.
In opgewekte vroolijke etemming


leg~de zij noK cenige! grocote g~eld-
stukken op tafel en zeidle toeni met
luide stem:
-DLenk eens vader, denkl eene moe-
der, alles beb ik al verkcacht! Mieer
dan vier guldeo heb ik gc!beurd! Nu
gSa ik negf eens, buitenl is bet nog
heel licht!
HaaStieS wilde zij bij va~der een
.kleinren voorraad inpokrken, toeemoe
der bar~n bij een armo greep, en va-
der haar toornigi toesnauwfde:
--Afblijven van mijn spulledf slech'
te meid! Je snat niet meer uidl En
.breng jr zo~n eng~eld weer dua~r, wvear
je het gebeur~d bebt!
--Mlaar vader, wat wilh U toch ?
vroegS de kleine bedreumeld en niet
wetend, wat die stugheid beduidde.
Nu yrceg de moeeder, baar ernatig
inl 't gezic t kijkendl: K~ind, is dat
gold eerlijk verdiendt? ZegS 't mij.
--Maar moeder, u spreekt ook al
zoo. wondlerlijk' Want meent u

toH derojrdoe moeder met aandrang:
--Kind, is dat eerlijk verdfiend geld?
Zcag bet toch.
-MaajBr Zeer zerker, moete lief i Hoe
zou 't aiet zoo an kbbals
tegelijk verkocht. a? 0 het gingzoo
wonder toe, E~n eerst had ik too'n
rangst. ..
-Geloof toch dat gebabbel niet,
Anao -onderbrak baar vader.
--Maar, waarom dan miet? Ltaat
ze maar eensl alles vertellen, ~dua r~d ....
Zegf mij eens, kind, waarom die po.
litiesea(3t je sangehouden beeft?
3aar, hoe weetJ U dat nu al?
en een doonker rood kwarn op Grie.
tJea wangen, k
-DIaar sie je hiet wade geweten
al, begon de vader weer to brommen.
Tranena kwamen uit de oog~en van
bet kind. Het vluchtte sann moe-


't Zal eeni vrooijk feet zijn! Zon-
der geld! Broodeloos!
Vrouwf Schiifer beantw~oorddle deze
klachten teer w~ijeelijk met een diep
stilzw~ijgen. D~e drie kleine speelden op
den vloer aan vaiders va~eten wear
zij met de afgovallen spaantjes figu-
ren te samen legden, en die, zooals
kinderen gewo~o z130, ter~stand weer
uit elkan or wierpen.
Eindelijk baaldle die viijtige vrouw
het laatste stuk uilt het zeepsop,
snel bracht zij waRt order in de ka.
mer en nam het reeds gEdroogde
goed van de lijues on iiet klaar to
maken voor bet st~rajken. Toen zij
den eeraten hieeten bout ult de kachel
haaldle zeide zij met ozl ik
eens. Eduard, ski strijk btng m
vier uur ben ik zeker klaar er mee'
en b~ij mnijobeer Halb;ach krijgr ik al.
tijd te3rstoodl miju1 geld, dan hebben
Wi) genicetg voor al de! feestdagen
bal t v onieuwh hdu e 1 zdetelee z

mT~e ee choof jmed eermolstau nie;
tegien de d~eur geklopt, die op bet
zelfde oogeablik openvloogS. Een
stevigre hailfwas jongen stood voor
den ingave en riep met een gewich.
ti e bheldere stemn de kamner in;
-i Oje vro Sch~r, Grlietje is
door een politicagent gepakt.....
Als een bom viel deze jobstijding
op de beicle harten, die weder een
weinig wel to Inoede gestead waren
Moeder was a rakieloos van sebhrik,
vader knarste n zijne on mac iige
woede op zijoe tan en
-- Laat ze maar eens thuis ko-
men! Die blaag! Ik ela ze doodl De
kruk sla ik in tweeian or opl Koo ik
maar eeos loopedl Gok dat nceg, met
de politie in saaraking, siste hij
op ewfonden.
~adat vronw Sch~fer van bare


ders boozem, angsrtiga bescherminlg
zoekend en schreiend vroeg bet: -
iMaar waa~rom is rader zoo boos?
Vertel ales wat er gebeurd is,
Grietje; zei moeder, strak in hiare
ougen ziende. ~Met roerende open.
bartige blikken zag Grietje in tooe
ders oogen.
--Gebeurd is er usets, dan ik u on
vertel. Ik stand met mijne beeldjee
op de Keizerstraat bij een poort,
omndat dear niet zooveel kindereo
stooden met hnune koopwaren. Toen
kwamn er een agent en die vroeg
me unar mijo patent. Toen zei ik,
dart beeft vader tbuis. En dat ge-
loofdie hij oiet en eei, dat ik mee
most naar het bureau. Ik scheade
me zoo, dat ik met hem mee most
%aan. Maar op bet bureau was mijn-
teer de commissarie, die daar boven
in het buis van Kaufmann w~ooot.
Die kende tee dadelijk aod
vroeg, wearom ik die to edje op
dat btet onc zob al ht ing ,mot~ee
going bij van het eene kantoor in bet
audere so vroeg of de bieeren lets
koopetn wilder, en alle beeren waren
zoo goed en kochten wat en gaven
nog iets meer ale ze zeiden. En de
commissaris sel, dat hij met de
feestdagentenen bij vader sou komen.
D~at mrocht niet gebeuren, dat een
oud krijgsknmeread in nood wae.
-Ena is dit alles waar, Grietje? yroeg
moeder nog eens uitvorsebend.
.-Wpel seker, moeke, wearom sou
ik liegen?
--Nou, dan is 't goed! flier is een
boterham, en go dan in G~ode naam
nog maarr eens je geluk probeeren
(Sl1ot volgt!)


in dien steek; laten? D~ag vader, day
moeder een liedje op) de lippen sprong
ilrt kinid van de trappen. 1)e man
an~r het venster kon maar niet too
be~caren komen. Hij sueed zoo suel
ttn zoo fewteldig, dat hem eeni bijna
ailrewerkte figuur in de hand stuk
TYoor deo duiv-el...ook; dait nog!
.la het K~ers~tkindje, Zal ons niet
verge~ted. 't Zou w'at zijn, als ws]
voor m~ooie woo~rden waLt krijgen
kanldern, da-n wren wii gauwn rijk!......
Hm! Aen poede troostl Hlet Kierut.
kindie Als mien houger beeftr.....
In o iets il huliH.. ... 2oo bromde P
dle onerelukkig~e voort in 21300 o~pge-
wcond~en heid.
\'rouw- Sch~iter zag naar haren
mlanl met een grezicht, waatrop duide.
lijk zichtbaar was, dat haarr die tari
nijt. Rangenaam toeklonk.
1 Iezondrig je tnietbi m nliefl '~

I~komn ra til bt zau slandaq~ o
zono niet gesJtell zlin,h aelke iiien had
gullden voor de wfaseh aereel. 1ar die
-- Allemaall goed enoo wel. l dat
inev~ounw weet toe 11dkos Monr
eenle buishoudingi a en dest wlascr
awel, vertrokken is Zij en kide ron op
vrouwr kan met maoJe lieldadige (
det ving~ers7 zu -en. aht-l wi~anngeel-
rerlijk~eF iense en zlld o ebt, woer
ie uiks vau hen ~doot he odeme
Eduart je doet Zi geet bet
vrouwv ouirecht aan, Zij hef e
oiet met k waad opzet vergeten.
lIenik toch eena zoo'nuiong 1Vrouwtje,
J~at voor deo eersten keer met haar .
k~indje caur orootmoede~r reist, heeft
!iar~I @oofd vol muet alle mogelijke

zor wij e sil' Zij had het toh
iiunenstuen,'t is nou al acht da-
ruu~ ~ a nal ~~l, wFij bebben 't aiet I


in g~roote hoeveelbeid anag'evoerd, redenen- Ileb tnuijn oom lrd, en Pdat Fd selfienu dog ( Handelinlgen p. 789) asi
tege elkn prjsvan llerm grot-op laatsthedoelde beachikking;. g.
to en kleur van het dlonk~erste tot Deze beschikkingen mLoeten zijul mlet ,Een d~ebat als de gearchte spreker
het holdte, scherpste gr~oen. In de redenen omklleed, omdart de concessionaris, '1l voeren is ook totmai niet voor-
twee laatst~e wfeken echter is de Ha~n- a redenen kenne boxoet, in he ene 1 bered v e aalndi egah
voe zo goo, dn et hctsmenl, of om aan zljn verplichtingen lf aan to afg~evaardigde neecmt, wordt niets
dagelijks de gansche market daar- de gestelde eischen alsnog te kunnen vol- in het Vo~r~loopiao Verelag behtrndeld.
mnede bedekt is, maar ook; de aan- dioen; inl het ander geval ten elinde het Aed ectnsrkrwlnga
grenzede srten al vrkoplat. don i ren m$see enin e teen babete t bhetqu \rnr wat inl het Voorloopig Yerelag on
senmoeen ient den.Bi)armrebehoud, dat de Randl van Bestuur mroet de Memorie van Antwoord stant,
gezinoen krijgen de kind~ereu den wvorden gehoord, omldat de helangen vanl Zal hlit roituPch ah lunt Diet lhunone
ibcom reeds in den vroegenl morgen, deu concessionlaris tlet aleen, maar ook verw.thiltel th dat rlu hier gPgoveuBe
Sbij de raikeren geschiedt dit gewoou die vaul het a Ieen door de vurn~a>7ede ulnwrsm~eeel mr
lij eest a dn aoodvandenIstn roelijki gewaarborgd sullen zijn heIe do ern! is asnnge~ald.
K~erstdag. Vooral in de geloovige, Omltrent hlet twfeedeg~enoemd~ onderw~erp Het zal voor den iise uiteret
godedien~stige grezinoenl, zoow\el pro- is in die c~r~aemoschet vorar~~chriftellnil mets bzwaarllijk iilU hieropI inl tl giAan.
testanten als kastholieken, g;oat hot bepaaldl; doch het Rpringt van self in het
dani recht aangenuaam toe. Vani Uit ooit dat vokrs blriftetnkals d r\ooor eachre-
een nuweljks erlihte amerwor.Terwviji laatstgenoemd onderwerp~ is ge- lilB Ilt(61000
den de lyndereo en genoodigd~en dan regeld h~ij atrt. 6i der Curagnaosche MIljn- aei~el ut eKln
ia een raik verlicht vertrek; getaten, wet, is de vraag geretzen of er g~een voor-
waar de ove~rvioedigr versierde? Kerst. sch~lft dlen ute worden ge nbenkradelite Herkel~ke Kunsat.
boom str~aalt in een zee van licht. laypotheekren anlltpekenlulg meet wordenl. Wie! in de? laastte weken een be-
Doch v66r de geschenkenl worden gehouden in dle ge~vallen, wandnl de con- m~ek bracht, ann de parochiekerk
ultgedleeld, me~et eerst een K~erstlied ceasei van rechtswegie is velrvallen1. De! van de H. Annarkerk van Ot~raban-
gezongeon worden. E~n daa-raa~n is in t~vsti enile ttean v ooding ran die -r d a estn io adcthb
1)utshlad ee gero. enog s]de voorgestelde ar~tikelon 261, 262 en 283. Ihell zienl gcltrokkenclr gevoeld tot de
het deze dr~ie alom bekende to noe- Verder is or van de gelegenhleid gebrulk schilderingen van1 deni nienwen krule
men: ,,Stille Niacht, heiligSe Nacht"; g~emaakt olul eeniger verh~etering~enl tma te weg, gemnaskt door een b~ekwamenl
het popuaire: ,,0 Tarinenh~aum1 en brengen. kunstachilder ult lIt ugge (nelgP
,,O D liebes Jesukind". I)ikwijla w~illemert~ad, den Jan1. D~ecember 1911 naarR doe oorsprookelijke schilderijen
bli ft de Kiersthoom staan t~ot tann D~e Hiouvereur van c:uraqa~o, van F'iirich. Zonder vrees voor te-
Uniekoninigen. FgFensprook moffen we gerust bewe.
Mlinder gezellig, dunkt me, doch NilYEVS. ren, dart schilaer~stakken als deze,
misschlen rijker en schooner en in zoo, inuig-pious van vooratellingf,
eielren nogi weinig in zwang (iLo ..,, too istorisch getrouwd, zoo frisch
Amnerikan m eer) is de Kerstboom, ,0adelIlee in nienwe Keedi. en levendlig van kleur,euk eurig van
opgesierd en stralend in electriscrhe afwecrkingr hun wederga~ tot nu toe
aloeilampjes. Gok hier, ale elders, Bjet oolendrH deignin onze kolonie niet vinden.
heet et odrnieeen ervera-van de Tweedie Kamrer trok onze! nan.rl Elk figuur is met hooge ideale op
ken hun Raatrekkelijkheid niet ver- ch (p 38 he voedeat vatting als naar bet levend model
hogd. Dno c wadnjt rerere is nee vel woord van dlen Hearr us WAAL MIA. gepenseald~, vol nitarukking, elk voor
gezsirneni verdwot mer ean hne et TaEFI.Pr Minister van Ko)ni~lon80 an zich1 8ee karakter typeerend. Niet
odedsifenstg kar paktter vakn het H den Heer ~u.isn, nafeva~rdligde voor alleen wonder godedienet~ig oogpunt,
Kerstf eest o pl aata ~, t o makw e neds vo r et district Z;aal~rnd lm in de mor ge~t n doch evenzeer als kru netwerk is deze
minute ofe meernluruhige werfeeldshea sittine van den 23n. November: kruisweg oen sandachtige beechou-
feesendiegewonlik vrgeeld aa~ logoverwsard. A fgezien van de
ran kostbare, gewoon lij k weinig ,,Mlijniheer dle Voorxitter I D~e g~achte groede~ kerkelijke traditie, dat in elk
stihtede aalsidn. en t] r v nafgevaardigfde nit Zaandam beeft de katholiek kerkgehouw een vooratel-
ovrertuigd, dat on opbouwend en vraag bij niji doen rijzen, waairvoor, ling van 's Heeren lijdensweg op zijn
zedeo-versterkenid te worken ook 't Voorloopig Versling eigeolijk dient. plate is en bet amoublement vol.
bet Kierstfeest vobr alles behoort; to Ik meen, dat tot dusverre de usance tnook van bet Go~dshuis, zija de 14
zij o een gode vruch t-ade~mend familie. g egobllenl heft, dat de bezwaren en states teveos het gebedenboek in
feest. de vragen, die Kamerleden tot den kleureo, bet aanschouwelijk evange
Miinister wenachen te richten, zouden lischi onderricht voor het geloovige
worden op~genomen in het Voorloop~ig volk; dieneu zij als een machtig bulp-
MTJ T E O UD ID : tYDD flk~, Veralag, waarop dan een au twoord m~itddl bij liet overwegon van het
1Rid V.EATIO TABLNG.vol~en moest ind Meoivn lijden en sterven vin den Uodmensch,
Antwoord. Alleen voor zoover dit waaruit dechriaten krachten troops
sartwoo~rd onvoldniende is, kan er put bij eigen lijden en zielesmart; voe.
Er is eco verordening ten den Gou- aanleiding zijo om in het openhaiar ren zij, selfe van gebeel poansad
verneur verechenen tot aanrvulling van debat nader op de Zaak in to gaan. punt beachouwd, ook den tasarmste enstd
de Mlijuverordening (P. Bl. 1911. No. De geachte afgevaardigde Rt~oort misdeelde on mist outwikkelde tot
6 en 7). Wegens plantaegebrek bepa- zich absolunt niet aanr betgeen in een booger kunstgevoel.
leu wij ous tot de volgervie ~Memorie het Voorloopig Verslag is gevenagd, De parochianen van de kathedraal
van Toelichting, waarvan die verorde-l maar brengt bier art~ikelen ter spra- mcagen sich ge~lukkig rekenen zulk
ning vergezeld gaat ke, die in het Voorloopig Veralag een kunstachat to besitten.
uiet zijo aangeroerd, en hij zaldaar- Zonals men weet, wserd door een
Memlorie van Telcuchting. on voor lief moeeen nremen, dat ik cornmissie vani Heeren, bij de ver-
Het. komt. wenscheltjk voor de Mi)nver- daarop) slechits beksnopt~ aut woord-. heffing van Mgar. M. G., VUYLB3TEKE
orderning ectr tude Ilen kltea- [k kan op die manier miet vooruit tot Apostolisch Vicaris van Curacqao,
hinet oprf~~de verzokvn d len cnessliotrnari weton welke art'ikelen hier ter spra- een aanzienlijk bedral gecollecteerd
g~eheel Intrekken en het van re~chtswege ke sullen komen en ik zou verplicht on san Z.D.H. aange odzn.
vervalllen eener concesale. ziju het geheele reusachtige dossier, Deze somn gelds rlu werd voor de
In de iMijuverordd Ing zljnbdeed enate les dat nan deze b-egrooting ten grarnd- nanschafftin van dezen kruieweg
ulleth Ker c~d,e ma tozl de v en sng nart I lag heeft gTele~gen, mede! to bronlgen. nau~geezen. Geen betere beatemming
alinea :I en 6i; art. 3 alinea 2 en art. .5 I)iti is van den Minuiste r et~ te ver- koni ann dit geschenik gegevensi.
alinea 4 der CuraCvaosclie Mlsinwet, zonals gen, en dan zou ook de dfiscussie rin Zondagavoud word door Mr
de conalderans trouwenu reeds an;nageet. het honlderd loop~en. Ik zsl alleen be YUYLsTEKE volgrenB het kerkelijk ce
Onr cnes ern sa gv odk tiet inrdtlen. spreken die punlten, diet in het Voor- remonicel d~ee kruisweg ing~ecegend,
Eeratge~noemd onderwerp, geregeld blj loopig Verslea zijn naugevoer1l en nardat, Z.D).H. in korte toespraak de
byi art 7 der Cur~agaosel ~ Mijuwet beet~ mi) VOOr bet OVer~ige hepajllen LOf Igeschledenis van de! devotie van den
nadere regeling; uoodig, dear het aanbe- enkele korte opmnerkinlgenl. kruisweg besproken en de geloovi-
elnhgi aardig schi~ntda li oone I t Geheel in denzelfdeo geest intterrIum- gen voor de sanbieding~ van dit ge-
vervallenlverklaring als die, waarblj de p~eerde de Voor~zitt~er denze~lfas~n spre- schenki t13n hlartelijken dank ge
vervallenverklaring Is ultgeeproken, met ker la de arvotdve~rga:dering: vsii dren- braebt had.


feeCst, bet we~k 12) dagen dcuurde, plaat- talrijke fadmilie eni zij deelde san.
?Ite menr 0. a. ook voor de buizen haar kiinderen en diens~tbode~n zeer
iUnoumen, mLet lic~ht v-ersierd. In phiaute vrligevig gescheuken uit. Dit deed
vani lilt betidensch getbruik zou mett zi) opF de volgenide wijze: Op den hei-
Ilr verbrteidinga v;ru het Cihristendom ligenr av-ood richtte zij in haar ver
iie Ierstbroomr gekozen zijii. t-re~kken zoovele boom pjesi odp,~ als
Andierten echter ineeuen. dant Je ~zij persocen in buis haid, da si
W \~ei b~uachts;bau m" zin coutstaa n met een gnchycenk gelukkigS wilde! ma.
we~i te danken hebben anni de z.gr ken. Aau de versiering, hoogrte en
welksafe ,Tabula F~ortunw-r" der rolgorde van cleze boompjes, kon
R~onincrin. Iieze n.1. richtten op- dlen ied~er aiausitands erkieoneo, welk voor
la;nistel daao- des iars een tafrl ainn. bem bested was, Zoodr~a de gSe-
beladen me lle'rlei lekkerniienl en schenken verdeeld en onder de boomnp-
?risierdl met tairijke4 laurier- en o~lijf- jes gelegdl waren, stak die vrouw
rollkenr. In plaai-ts van dtue laatsjte talrijke lichtjes 1-aan en hare kin.
oudenj.[ de (;errinanen den homeltr gLroe- d cereal en dienrstbodenl kwaimen op
ilenuboo o'lll~))[ l ekozenl hebbeno. de! ri) af binneii, bekeken de geschen-
it (1i der o~nwraursehinijnlijke leziin- ken en dan nam ieder leni voor hiem
enrr is wel, d~at 11artio Luther decn beatenden boomn en de daarooder
Ioirstloom zou ultgevonden hebben. ligg~en~e gSeachenken. liet loatst kiwa-
1I 't -clcndle wi ze wordt djit ve~r- m~en de knechts eni de meiden in de
1,:..id n o. oor doe viiet Ka:tholclie- beats e orde biunne, bekwamen allen
;,n! Alexa-nder Trille in zijoi verdien- hun geschenken en nameni deze me-
,tellik werk~: I,D~ir- (;estichte de~r lIeut- de."! Hiier~an voegt de schrijver nog
-clwnt Wei~hn~c~ht"' (p' 273) en do~or toe: ,,ie lijk ndeo ook~i dexe
t;ler. !1 lieda K~leinsichmidt, MIinoriet, plecht~ighedlen wel uchter~ege blijve0. i
in ar eihuac~htsihaum"i' (ILin Hoe Goethe, d~ie den KCerstboom
quaralscr 194 p.31).in de Duiiteche literature bracht,
()p' zekeren aroud van Kierstm~~i~es ees et Kierstfeest vierde, w~ordt
trok det Henrrarmer"' eenzaami door ons verh~anld dloor Frau K~ilmer, bij
iiet \teldl terwrijl de hehrlete hem~el w~ier vader G;oethe omtreot 1770 1
awit tal~looze steirren bezaiaid wasI~. verble~ef. ,,G~oethle en mnijo vader",
I icl a drouo dant beeld inl zijo ziel. zoo verbaa~lt de schrijfster, ,,dreven
To a hllil tclhuis kwailrn ws zijn rter bun babicadighe~id zoo ver, dat zij
st~ u wrk Ieen groo~ten groenen tlen- op Kierstruisavond een Kerstboomn op-
nertak/ at te' snijlenl on dezen in een stelden voor Jo~li ('t wirndhondje van
;,lanwe. te~ plaa~tstn. ian heeht~te hij Ideni huisheer, e~n Goethe'slievelings
;;r t:airijke lichten sau en plautate beest). Zij behingen dlen b~oom met
Irg lichtf annl alle zijdenl van dlen allerlei zoetigfheden,trokken denhbond
tark. Iliardoocr wrilde hij aan zijn kin- een roodwollen hemdje aan en leid
Iltoren Prn vonrstallingS geven varn deri den hem op> twee pooteu naar het
nu hte Icl i jken, siterrenr~ijken hemel, tafeltje, dat rijkelijk voor hem be-
wa-~lrnlit eenp dP (;od~SZoon op aatrde zet was, terwijl wij g~enoegen moes.
nodla~rr~~ alde.. Aldus vecrhaalt mnen- ook; ten nemen met een pakje bruinie pe.
no1 neeL Jik wijlS den p~rotestantschrin perkoeken, dat miunbeer Pate ult
kinero bi ht gdsdentondlerricht.. Neurenberg ons gezondenl had. Jruli
dlorb als o'eschit' dkundigr verhani1 wraa een zoo onverstandigi, ja ik mnag.
\.iiat hert ven verdediger. He~kend zeggen een zol, onebristelijk schep- .
I11 (le childerii vani A.~ Schw~erdge- sell dat hij niet hiet minste respect
b~ur~th: .,KePrstaiis in L~uthiers buis". tooude voor de kribbe, die wonder
.:ir o.:l. l~uther, zijo Cathnrine eni vijf onzeni boom was uitgesteld, mnaar
kindec~ren roorstelt, stnande rondomn alles berook en besnoof en mnet ~een
reenr zwa~re rjeike tafel, waa~ropp eenl hap bet Christuskindje van suiker
\rsrie~rde en erlichte boom staat. uit; de kribbe trok en op~knaibbelde.
1)ochI al is nu de oorsprong vynI Hierover lachte vader en Gtoethe buid,
der K~erstbooml onbekendi, zeker is doeb wij baretten in tranea uit. G'e-
lAt he~t verste historische berichlt lukkig waren de H. Mloeder .CiarIA, de
dua~rr vanl dat~eert vau denjarel803~. Ii. J~ozef, de as9 en het ezeltje van
Holt 1Handelt over een J~erstboomn te bout, anders souden ook zij ver-
st~;t~hransbr die echter nog g=eene slouden ziju gewordenr."
lclu bron beeft, wFel echter versierd is LangzamIerhan d verbreidde zich de
meit appelen, noten en papierenl bloe- I Kerstboom in de verschi~llende stre-
mren. \Van licht wordt eerst meldinlg ken van Duitechlandl, vooral in de
iweinankt outreot het iniar 1757., eerste twintig~ jaren der vorige eenv.
\.roeger werrdeo ~r dikwijls meerdere Zoo wFerd bij bijv. to Iantzig in
bo"ompjes opgericht in 440 buliss en 1815 ingfevoerd door eenige P~ruisi-
werl zooveelI, als er personien wtaren, sche officiereo. D'e echtgrenoote van
lit ;an rlr hnisvrouw- geschenkenjLlodewijk I, Ka~roline voerde hem
onwltingen. .omtreot 1830 te Mliinichen in bij de
t Schijnt daot in die eerste helft adelIjjke families, beambten en wel-
e-~r Isde eeuw~ de godlsdiensutige oefe- grestelde burgers. Surelle verbreiding
uninevn niet zelden verwaa~rloosd vond de Kieretbvoom bij de P'rotes
swan door to grrolte buiselij k;e tanten, die ook vroeger dan cle Ka-
vrlengrle. De nrotestantsebe profe~s- tholieken het geven van gecschenken
jor Kaerel K~ieliweS van WTittenberg~ er mnede verbondteu. Ini de la~atste
screefPt~ ini 1717, o a. over' de K~ert- h~elft de~r vorig? eeuw werd bet. ge-
misvier~ing het volgendre: ,,Als het b~ruik h~e langer boe algem~eener en
o~verreiken der geschenken dan toch verdrong audere feestenr, zooalsJ in
rot Zkel f s~telijkhleden gepaa"rr'ljt Rtijnland den St. Nicolandogu en
eT zera 1 A lea dH in .d ik nog be~t in Zwitserlandl de Nieuwrjuraravier~ing. *
berste, dnt t'lit g~eschiedt, zooals eenr Tjegenwoordigu vindt men in elk hms
\rrounw die op, een hioeve leefde, ge- zoow~el bij de armsten als bij de rij
'iln o te doen. Daar z~lI met ken den K~erstboom. Vooral in de
~ltwoo Prf < em o:t z~eer eerbaar dele~f~l steden geeft datt eenr drukte van be.
iadl lhad zij cok zeer achtenswaar- laiug. Re~eds in de laatste dagen vau
dlige zo~nen eni dochlters en een zeer November wo~rden de nuen boom pjes
qlue cada frasco de Aceite
de Higado de Bacalao que
compare Here la marca del
QHOlr re COB el Iraealan i
CUA~tas.)
EMa arepresenta lalegiti-

(~m yla m Zjor preparacaon
de Aceite de Higado de
Bmmalao que se conoce per
el nOIlbr de

que contione el major yam puro Aceite'
do Hao cle Bacalao emulsionadco COR 10 Eipofosfitos y de oda y glicerina que bac de los
Ctastro ingredientes la forma nm efican
para COmbatir las enfor~mededes del
pco los pulmmae

MIe as grate declare que As~tendo estade
~ancte enformo y deblits'tdo per sadS de an aA
y coanado ya las feaarses s me habian agotedo
a rpear de los medicammatos que tomar~a, anr assire
---l Sr. Lais Sikoa--me reconsendd la Emutlsie cde
Scott. Tomd sets frascos de esta marsao~ffice pre
paracida y quadd capomltnents cotrudo, goserade
shora AsI la rseqor sales( felcwrarsesdaime, per lo seat
sweeonatndo siempre df wais mamgo la E4ncrdside de
Sott." A~orso Rocigues Valncia, r~ Veese


- -- r-


besoek brachten sann het R. K.
W~eesbuis, en ook de workpleataen
der ambachteehool in oog~eneehouw
amen en ten afeeheid door het
musiekeorps der weeejonge68 met
eoige musieketukijee vereerd warden.
Curagan be~efts op den Heer BERL84n
en f~amilie det> beaten indrukgemsaakt*


eervrol on~eboven van de verdere wear.
neming der funrctitio van havenmees.
ter en loode to Kralendijkr op Bo.
naire.
De beer Hl. J VoonaP ondrrwjlj
ser 8e klasse, is benoeand t~of on-
derwpijer as khna bi het openbear
onderwoije in de kolo ie Carageo.
De beer B. Q. V. D. VEEN eEPP~eN*
PELDT,. la becoemd tk~-ot l e
do en woerksam ese ter
ve nemen te-Beeretarse.
1 ILLEM FLORENCE to dijdely jk be
Ir me ade waanrm n evan den
to Kralendfjk op Bonaire.
Aaen den late Luitenant blj de
abedelijke achutterij 8 E. L. x611vaon
is op sijo versoek eervol ontelag
verleend ale adjudant, van den Gou-
verneur, wonder dankbetaiging voor
de door bem ale soodanig bewnesen
dienaten; en de Sde Laitenant bij
de etedelijke echutterii J. L. PaiNxaA Jr.
fe benoead tot adjudanlt van deo
Gouverneur.


DUIT80SIILAND.

De Dultsche kel~ae n de

katholleke missionariesen*

De keizer beeft, naar santilding
van de ooderdrakkfing van den Dajo.
kadej-opatand_ op Ponaepe, den over.
ate der Capacijtnen-misele aldmar pi
ter Ignatm~e onpport, den BMdc
Aqdelaar 4e klae gebooken onr ps
ter Gebhard Bidld van desefde mia.
sie de kLoninktlijkoe kroonorde 4e ktlas.
De beide Caponijnen bebben dese
onderecheldlog ten seerate verdiend,
segs de Kokr. Ydkellsg De oflciereo
en maetchappen,, die ann de oadem.
drakking van derea oet~and hebbea
deelgenromen, sullen dr offervsand
dig en den doord veraebhtende mon.
of ea niet soo licht vergeten.

PRANERIJK.


Hot vanl Justite.

Naar wij vernemen sal bet nien we
lid van etHof van Just~itie de
Bleer MR. B. DE GAAY FORTMAN,
met de eerste vertrekkende boot in
de meand Maart ult Amsterdam de
rela near onze kolonie annvnarrden.

Gtepromoveerd.

Blijkens door de farminie ontrangeD
telegracphiech bericht is de Hleer C~an.
LES DrE LA TBY ELLIs Dinedag tann
de U~niversiteit to Amsterdam na
verdedi ing van Stellingen gepro.
moveerd tot Meester in de rechtea.
Ann de familie van den nienwen
retchteg~eleerde onze hatrtelijke geluk.
wenechen.

Schipbreuk.

Een bekende bijianrder, g~enarmd
Oawaraps, vroeger het eigendom van
den Heer L. 11ELDEWIER VIGNON, en
in de vaalrt toesJchen onze haven on
Westpunt, en later anln ee~n Vene-
solaan verkoebt, is volgene berich*
ten anrngebracht nit Puerto-Cabello
de il yn bd vathuig op courrde
Opbet oogeablik van het ouge-
lak wren er twee p~eronen aan
boord, van wien uogS uiet, uset se"
krer ei ekbookend to of ay g~elred sija

Examer.

Deeweek heeft de H-eer Aurno.
Nv vL5x LEEUIWEN albier met pun.
sti p~gevolg sijul examne n afeleg atll
buoheker. I)o Bleer A, vb 11
out Pog sijn deskundig on tlen icht
van den hler Rica. P. I)ANIA, Wage.
nemen~d militair a atheker alhier.
Onzee'gelukwense en.

Neerlandla.

va-et 1 nv rwac te Aruba-u bmmAmr
Nederlandsch Yerbond" sal dese muaand
verachi non. Aon elk der benedtenwind-
sche ei anden is nu een afzonderlijk
nommer gewijd gecweest. D~e drie bo.
venwledeche edlanden sullen later to
sae ow r oIeeb umrt in woord en

1r. Ms~. ,,zeela~nd"*

Bet; vertroek ult Hollbod van Hr.
Me. teeland, h et: pant~e~elrdekebp be-
stemd om de Utlrechrt of te loosen, dat
ooi'IIFreprok611)k bepahid wa op 2 ire
member, is eenige dagen ui gesteld
en son pl~aake lebbet iden 1 0. De-
ceember, soodlat de Kei~End, herekend
tegen -6 17 dagen seis, den 28c. D~e
rnember ougeree~r hier kan eankomen.
Hfet sal due dit jaar, met soo'n
groote matrosen-bevolking in once
haven, wel een levend ge Oude-jaare-
avond en Nienwjan sag; geven.

HIambarg-Anerika ljn.

Wi) trerwijaea belangetellenden near
de! ae~btertcatande advertentie van de
Flambseg-Am#~Je~r- ikah, wna ri o dese
week een ee verandering~en in bet
vaarplan olr linen, die onze haven
aandoen, squn enanebracht.

Aeellmatisaste van blanken Inr de
tropen*

Bij de vele stemmeo, die in den
leaatetn tijd over dit onderverp sijn
o seanr, beeft decb een oieuwe ge-
vo~.
le men over het algemeen over-
bulgcd van de onlwanrachijolijkbeid
van bet acelimableeeren en de in,
standhonding: van het blanke rae
in troplache landen, in het jongste
Inommer van de Vrosen wnasden 1)g
blijkt Mejuffronw ALBERTINE LGNs,
(ee sater van D~r. P. C. P LuxEN,
Chf an den militakren genecekun.
digen dienet in onse ko onie) een
andere meening: to sijo toegdedaa.
Om die meening: to staven haalt
si) verechillende voorbeelden aan o.a.
dat van onse eigen kolonie Cur9ago.
Me~Bljuffronw A. Lyes echrijffedsaryan:
,,Ionik voor eepig~e jaren ge.
,,dredeeen aebstal maaindea op


,,Ours so verblijf moebt houden,
,,viel eit, mi) op, hoe dear een kraeb.
,,tige blonde bevolkin~ leeft, weaar,
,van de meeste fami ses sich reed
,in de 18e en in het beptin van de
,,19e eenwf op dit eilean resteigd
,,babbenr. Ret, sij physier ~ink out-
, wkkelnek aennahe hmeees grod

,,aij)rl e geginnea vermen. Ook hes
,,d blaatn a tlr kij ae cht Ut
,bfofbar u1 amed ible ifrsl
,,bter evendoi~ ale op bet elland ~sa*
,,be, doo~r trdpen1-lulood0 godegen a~
,,reerd wa.

Theter Naar*

OpoleuwR verstigen wlf de sas ducht
van bes knestminaeud pub ekl op


;de afeacheide-vooratelling: van dezen
avond in het ,,Theater Naar," to ge-
ven door de H. II. Ofi~eieren van
Zee- en Landmacht. ARngekondigd
818e Clalardi-arlatigase-Motdin rotge zal
dese uitvoeringf ietP gebeel bijztonders,
iete g~heel oieuwvs zijn voor Curaqao.
la de achterstaande advertentie
vindt men het volledig program.
Voordracht-avend.

Op bet, onverwachte werden de le-
den van bet Algemeen Nederlandsch
terbond dese week verrast door de
arankodigiu. 1)n de avodor rh-
Beer KAREsL SIUL ER, ade borst lae

venzaalo er Clbe eut e Ge k 0 r.
neur met adjudant behoorden tot de
aanwezigen. Op het program stoodeo
de volgende numrmers:
1. Ben hearinner~ing door Karel Muller.
s. Gree Amserioain ,J.van Miaurik;.
8. De Baaqf Edgar Allan Poe.
8. Lentereest WKarolenkto.
5. M~ietje 's~bruiloft Karel Muller.
6. Een episode zlit der RussiachZ Japat.
eaches oorlog door Karel Muller.
Desmen evn hderbe 1 ilmorietik
hierin muntte de Heer K. MULLER
oP hi zondere wijae ult Het typee'
ren der verschillenlde karakters in
stem to~ gebmalr, ino uditrk ~in van

berasyli k.s ro in tdo eoiendebuk ,
MUtLLR zich een uit~etek~end stylist.
gauf hij one eenl nitbeelding der ka-
rakters soo naar bet valle leven en
de niatuur geteekend.
Wi) durven den Beer K. MULLER
soowel als novellist ale voor bet
bOnden .van voordracht~enr en toe.
kromat voorspellen. De spreker vold
een dlankbanr gehoor en oogate tel.

nnlte m n M I bet welbekenlde: .,Het dinper van ona~e"
door Jesurs vaN MAUmRI, dat on
de kod~dige setten en grappige t~oo
neeltjes bt] het pubiek te~lkens een
hia t lij kenn Icn terialh weeg bach t.

A7g. Ned. Verbond ale ook den Heer
K. MULLER oprecht dankbaar voor
desen gezehligen avool.
Het Benedendtstrlet.
Opgeschrikt door den alarmkreet,
het eeret uangeheven door E18ol in
een artikel : M~iseric~ordia van de vo-
rige week sijo ook andere plantse-
ijeblade n Met wonder reden ern-
btgongerust geworden over den
rerigen toeet8Znd p0p~-oora- ~gop bre
Bientee in het Benedendistrict. ~No al-
leescius betrouwhare inliebtingen te
bebben ingewounren kunnen wi] than
pelukkig mededeeleo, dat de toeetand
loewel natuarljk nog; niet normal
toch reeds gernatetellend en in
de lantate dagen veel verbeterd is.
De saakr is, dat in een eleebt reen-

Id rbuetnanisetri~ pied e 6 jd dolen
gevoelen, ddbr wel het meeste, waar
de buttenb~ewoners geen eigen stakgje
gr~ond he~bbo en ook niets op de
plants ~ea k n~es verdienen.
Hion tl sulk een toeetand lang aan,
dae is het bijna regel, ooki op Bo-
oaire, en vroeger jarea ookr op Am-
ba, dat de zoo g~evreesde samobut
(echeurbuikr) ultbreekb.
Weinig of eleebt eten, brak of vuil j
drinkwater en vooral gebrek sana
plantaardig voedeel 'ijn er de oor-
zsak van. Gelptkkgi l door de regens,
die boewtel nopl net overvicedfg, in
de laasate we'ren goevellen dijo, de
toeet~and anaumerkelijk verbeterd. Wel
bestant er gevaar, soo de regene niet
aanhonden, en in geval de coget
oiets meebt opleveren, dat die siekte
in den kmpo van het volgend jaar
weer opnienw~ sal opdniken, en is bet
to wenachen, dat dan door workver-
schafliag of andererine hetf gevear
besworen of beter nog voorkomen
worde. G~elukrkig datr er dit jaar
in de buttendistricten r~edeijk veel
met het .vieebteo van grove boe
den verdiend wordt*
'To verechillende gesinnen, voora*
iii de paroebie van Barber sijo, wel
gene ge~brek san ander werk, ook de
mannon begoonlen met hoedeavlceh*


ten, wrat danr sij de, etijidng der htoe-
denapisoen, de floancieele toestand op
Seroe Bidatoe, wear het (grootate g -
deelte der bevolklog owet viso land'
bouw of veeteelt leeft, tegenoRoardig
gunetigear maakef dan liet vroeg~er

Een offleteel rapport van den dia.
trietmeester van bet 4e. en be. distries
wl 1d tekelldovan 22 Dee. one wel-
bd e ten overvloee vo~lomen het
dersonsktpue den dletri tee r og

waerran twee a eds blina geheel
hereteld eo de helde andere ann de
beterhand sijo, en dat alle door den
Idokter behandelde govellien van seer
Itchbten gr~and warear. Van een on-
bekende slekte, wearran in die be.
rlshteo wee meldiog gmaakt, la ten
s~ene~omle sgeen sprae geweest


Argus. .

H-et plsatselijk blad Argcts beeft
Iuder d~ien na;um~ dtuet week opgehou-
dlen te besta:an. en is nu in gro(,ter
formaat ooder d~en n~am van Oura.
gaoschre Koerfer verechenen.
Ann de notieve ultgevers de Hoo.-
ren GEBR8., JONCKHBEBa onze geluk-
wensrhen.

Rtegeural op Ouragno.
gedurende de maand O)te. 1911


Fort Amsterdam
\Vest put a '
P~lantage Siberse
Kilein Stat. Manrtha
Hollffi Abao
Unas Chikito
rr r~oot St. Jor in
~lein St. Joris
Sianta Rosa
lIeekeoburg
Noordkant


42
137.6
36.9
97.6
44.
102.5

101.9
46.9
57.


m.M
,,


,,
.,,
,,
,,
,,


Ilit lijetje is wel its stAnlt een door.
cirsrlrin beways te leveren hoe ou~gelijk
veri eld de regecn over het eiland ge-
alln s.Zond~r't mea Wlestp~urn,

dle aije t. rle Jo i eo S nd ~e pla t
selL vr hodbens beea 1 v ttjlaigr

glnonalj. Oan n goede jaren ann
ael Bl.fseto~n ser etmais zeer
kele p~laat~ee het beter gesteld-
Ncanwe Adundant*
In plants van den hBer H. E3 L.
MADUao, die ontlagap beeft gevrangd,
is do~or den Heer Gouverneur be-
noemnd tot siju nldjudant de Heer
Jouuvs LOPEZ PIENHA JR., "e Alait.. hii
de Ste~leli ke S~chutters).
One~ gu uwenechlen,

Hiavellnnienw.

HElcl schijob, in dlen lantaten tijd
r~egel to wocrden, da~t de Hollandsichle
boot., komonde van tluisi, 3 & 4
dn*6 tW lelnt ha~t sukam f~
terd ag had m11oeten brinane v allen ,
kwam eerat Donderd aavood hall
9 voor onze haven. -e reden fe
ateeds dezelfde, dah, an sich daar in
de swRarte republiek meer geregelde
toeetandeoagerord hebben, metdui-
senden colks eg j de vraebten
van Ame3rjikawo e aangebracht.
Voor on~e handeltars levert eebter
het telkene een nienwe telearatldlia.
Ale die toest~and nog lang bli t
vooreduren~sullen vriucht~esebhePta
van de K.W I.M. Culragao wRel rest in
hoo vaarplan moote~n opnemen.
~Welkom.

--Giaterenmorgea is de Eerw. Pa. i
ter WABLECN, komende van ItaliBi
met de autth de Torino in once kro.
eT omtterag;gekeerd.- Eco cartel ijk b

Semi-~Arts.

De! Beer W. H. TVINKEL, heeft dese
wKeer nann de Univeresteit te Arnater-
dam met gunstig gevol ijea-
men voor eemi-arts ag g.
Onze gelukwenlsehen.

Dankrbetulging.

Wij betulges orisen daoo voor de
outrangst; van de Akmayaqra(S a de
Ourolpao. die door squn 14en jurgansr
duidelijk bewijsen get dat hij
praktisoh is en allenge onmiabaar
ereworden. Ultg~evers or van lijn de
Gebr. JONCKEEER~C slhier.

Z~aquite,

Woenedagavood ten 5 unr branch
de Heer Giouverneur MR. Ts. J. A.
NUYEcNs een bescek ann het Melasrt-
sebeo-Hole Zaoq~Uit, waar siju E. Exc.
door den Directeur en de Ea~rw. Moe-
der werd ontvangen ent overall r~oad-
geleld. E. Exe. aederbleld skly min.
saam met de arme lijders on gal
hij yertrekr een rolime gitf om de sle.
ken to noahalen.

Hamburgl-Amerika-lon*

De HAeer F. Nansaw~, So leinten-
dent v d ,,Hambarg;-Amerik Lio"
to 86. Thomas (het Centraal SjtatiOD
der H. A. lijn voor West India)
kwam Vrljdag~ op one ellland san.
opeene rondlrel rla sde met, de
FBci, abo eak ok waerr~a da
pno, Trinidad en St. Thomas. Hij

Ilijnoebtro w e enh doc erage vr
w e eH N hleeo a
famille~in de Club ,,urea o" door
eenige vrienden eeth avon teeeti aan.
bo"den dat seer druk besoebt, was.
dag maakte de Beer Nehleen eo
familie een sautotoebt near de Card
oeaebast ea namen den terept~oebt
over Snwok arlwaar saj een


m


S:
tr
d
O


OfBleeele bedlhebt.*


bl)A be opeber ond dijroe A-. Met basrkruit~schanrdet*
aod eid teen man velo erle G~isteren is in de Fransche Kame
gin verleend. de behandeling begonaon van hei;
De beer M r. C. 8l. GfoarslrA, lid s-8. ,, bookrmtf-schandeall"
van bet, Hof van Jusrtitle in de Hef baskrait, wsseara de saak
kolonie Curagno, is benoead -tot haar usam oateleent, is het, bertch*
Reebter-Commissaris, belast met in- to ,,pondrFe B". wearraeo de sefota,-
structie van strafsaken bli gemeld branding in 1907 de Jane e~a n ea.
Hof. ktele maandea .ese de i~berf4 in de
B. G., M~arruN, is op sija versoeklactht deed rtqP. Tw~eest~aate~ls.

Advert enti en ,


1 DEt BEST ]
BEKROOND METP MEER DAN
50 (troudeq; Meddilles-
E6N AND)ERE PRIWSEN.
GEDESTILEERD DOOR

JOh8. DO%& a 4 0So Ltd.' Pertl.
Leveranciere van het Engelsehe
flnof, (van wilen" Koningin Victoria,
vnwijlen oning Eduard VII en
van Koning George V.)
Agenton roor ourragso,
de LANNOY. &~ C'o

Ph010graphische Intichting *


V00R DE RUISM0OEDER1S
Wilt gij in uw huis ongelukken ;voorko~men, zoo raden wij U sann
GEBRUIET.. ALTIJD
,,ILUMJ"JA A~l'
VAN


WEgTATY ORg.

Dit. is de eenige petrolie, welke gedure'nde de lantste 37
jaki geen enkele ramp- veroorzaakt heeft. Geen gevaar voor
a ~poatplofn, geen rook, geen stank. Volkomen veilig.


:$~ii Hamburg-Atmenka&; m~e


~C-- -- -c ~ ----~--~------ '

HAVEN-NIEU WS.

VAN3 16 DE~C. -- 30 D)EC.
Schilp K apitein IAsunkromptl va etr ei

Mlaraca~ibo G ctW oodm~nan 28 ec. (Newf-York 418 ec. Maraoalbo
Ma~racrai~bo 81 ,, Mhalaabo 8 New-York
~dria I Johatnson I 'MaraClb tatr F nQ r
Merrida 27 ,, Lauay~ra 29 ,,Mllars~bo
Pr. wine. IV PCV vliersr17 ., New-Yorkr .6 ;a,, A~msterdam
Pr.Fr. Headrik IJPvd~re 28, msftedam ad ,, New-~York
'r. willeml V J. r. parents 81 ,,New.York. 1 Jan. Amsterdam
Mianuel Calvo J~ Bonet, 16 Dec. Col~a 18 Dec.
raioiio J ri~r 1 e ~Prk 17 ,, nsa Pt oobe
3raecia - C ylon LuckLner 15 ,, Stone Tom 17 ,, o Haimbes
Barrister 8 mith 15 Lverpool 15i ,. o8vreton
Crd4 dftitao A Poggs 22 ,, Geovar SJ ,, Glet
Wilias C ~ Lierorof so1 ,, veonI~h~e. .A~~-~ L


~At)VERTEERT~a STEEJ~I)8,scAMIGOE DI CUR ACAO0"

}let"mee686 gelesbRn 1101188480% B18

18' Onzle Kio3lonie.


B. L. Bp0)AEMB. 8


brieken, die~ie Pont de. Buis enr die
van Mloulin Blane, beide in het de-
partemnenk, Finisth gelegeen, lezver-
den liet breakra~it ase hes leger eo
sann de marine met diens verstande,
dat de fab~iek van M orilin Blanc
het schietkatoen hereidt, en drt
doer 'de andere. het, soogenasmde
poudge B wRordt verwerkt. Eokele
dages na de, ramp van de J~heratJ
legde de beer Maissin, hoofdinge-
nieur en dirrecteur a van de fazrsek
te Pont de Buie, de volgende seD-
satiozieele verk-laring at ino den allges
meenon read van het department
Finistiire, wearvan hij lid le: ,I*
dien $e regearing rekenmng had g~e-
houden met mqn ~herhaalde san-
krlachien tegen de mastoeri weaarop
onder~min voorganger bet buekrui~t
vervaiadih werd on ale ieder sija
plichtsha gedaan, dan weare de I~ibertd
niet in de lachu gespr~ongen".
D lou, die in de Kamer de be.
achul 'gnge~n van Miaissin lirecie~ier-
de, te, dat tegen de eebuldigen
Dena chi ~ Badow Lrdem inp g Id.
de v 4nderafteling, dat or sabotage
son r~n gepleegd en verklaarde, dat
dedi ~tie ier ru fariehn waren
Cheiod nam bet. woord otn to be-
tooges dait hem, `ale gswezen onder-
secretarie vae oorlogy~ onete te verwij-
ten wip en dat bij sjn, plicht had
gedy. *
RUSeLAND.
Corru ptie,

Het department van M1arine
heeft 1eer eens geprobeerd den czaar
en de volkovertegentoordig fugg om
den tlij to' )eiden. Van drie :pan~teer.
s~ch kei in Nikolajef was gbsegd dat
n~ d#~ deteen en va ndb e
ecebe nog nliet eens vervaardigd sijo.
Eers~t "thanie sijo Engelsele mnge-
nieure jn 8t.pAPetersburg sangekeIoute
om ili do techriech commisoie: de
outw ajen voor dese echepen to vier
Zaoo, staat het ook '~nb~~ief vb
pnt~ee~~pn de n S Pete a urg
Er werd vastgesteld dat het bowen
van dese echepen nog volebreks niet
soover is' gevorderd, dat ze va:
stepel kumnen loopen, maar dat
bet nog w~el meer dan een jaar
sal daren voor ze gereed sijo.

ITALIC I
-u oe I~~sralmemeners den oorlow.

De Ourriere deao 6ira -meldt, dat
siah negenhouderd. g~eestelijken voor
.den dienet in Tripolis al-aslmoese.
niers madden anageboden, eit wie de
regeerin~g er 86 mtk~oosr. 2ij slja op
het gevechteterrein overall soo' ver-
telt de correspondent,, rijden to paard
n a eoetken oo el b 8pstalen en die
Tijdene den strijd reelfslfjo rij al-
tijd to paard, en rijo daardoor op l
weg nsar de gewooden in de loopgra.
ven eteeds blotg~eeel sn %08 viin
b ber galoppee~d een nalmn9ernter
e ratelkens lawse de loopgraven. Hier
w~ooden soldant te troosten, en voor
syjn vervoer zorg te dragen, rm
dearop naar zijo eersten pout terug
1:* k-eeren,-es bes beseoek ~ide-ge
wondenson stervenden voort, te set-
ten. Oveara wase gedurende den lan-
gen duur van den etrijd deze on. L
vermoeide gsetelijke o slen.
Omvoordene Spe'llk eden* ,
De strijd, de laatete dag~e in den
Itaiaanach-Turk~edyggt oorlog g~estrs
den, is een s~trijd tolgen de elemen- i
ten, zoo als Turken soowel alsts. l
liane~n tot Imln echade oddervinden I
Eco dage In la neerplaseende re.
gen had de a ders soo good ale
altgedroogde waterlooplen doen swrel-
lea tot etoortbeken en rivieren, wel- ,
kre in hunn woeste toomeloose vaart
alle s w g~poelden, was hen in de, n
Gok d~e Wadi Medejoei~n, wfearaan G
Tripolin ~I~g, wfa gesollen toteeD
kokgendea; stroom. De Turken, die (
den toestand van het land door en ~


door kenoes, achijnen no beproofd
I bld at, dst)d her vnielpede wte
temrmasa- op de Italiaaneehe ver,
achanaingen son stortea, om de
alleel met dood en ver woesting to
dreinen* -
V~olgees bedebtfaP niteltshaansche :
bron sort die hgeratirlf~ke' Turkrsche s
Lrtah optrde de ~~i-ree
ter, dalt. de redende wtatermassa's c
sieh met gewPeld door de stad een l
Iat, ~e.I a bte tienken. De over*
stroomiqgen slja een eodiek ver-

manear's daarbij- thans nies den gle-
wKonep we door de oude beddingen
. vo g, iooh dslh midden door do
*te ** doorkebt. beseo, the Ug$~


bet& vermoeden voor damagi~nd, dat
hier een opzettelijk inlgrqipea heeft
plaate g~ehad.
Hnet son tech al te dweaaq ija te
ver~ouderatellen, dat do bewoqers van
Tripolia'u bestad soddolaig ,ouden
*verwearlooad hebben dat dot eerste
de beefy seware stortbui baar zou
voetlr oilider water looped.
Italiaansch~e bladyn be wer eebter,
dat de Tirrken ipea eveel I VAD
beb. wg~er hebben s de I Clianes.
.Inutanchen is later et w weer
gevallen, al vloeide dok tonnog
van Eidj M~earis naarhs be.oeten een
W&FOr Omahrtheeki near z@*
De Italinaneche -soldhten hebben
gedurende da overstroomings met le
venagovaar aoo~rli'np gerd.
Er doet zich niete! voor, fat op
~efts odorneming v~an (se tenjigtocht
van den vijawnd nwi) jtelecht op bet
Westalijke front sija 8i~wolse echo-
ten on arbeiders sl~~unr. Ver-
nehdbedte Arabieren, iie sici in een
b~Uis, dat op korten alfstan van de
10 p ~~ear up eddea, nrl o ie li 2
dseerr- en kaubtlecho~tean faa ulti ver
dreven.

vadatenli terwiji hott ~d~r~de ook
oomogelijk ~~was levenemiadd n, ens.
ann droal Verkeo ners beric ht tepo det $1e Tur.
ken ;vegeeeld wordes~, dd~or 5100 ge
trouwe Arobleren eg voprtrtegda de
regen ddo'r de 'iolatrderirme rengds.
lie begroqb, onl~at ~do be-
glotn. Dit' --- o~o 'sgt ~ed t anch
nadmbeljkbediebtre: I hien
ertoe bijdrag~en, de at ijd rachten
der. Arabieren te, q alnip er t. Mlis.
sekfen. W~nub de vaiijadn a mt de
noodige( mastragelenesent son 'n ver-
solo~periost to yourkn~leeO*


Strijkorkest.
,,De Werkstaking der Smeden'
dramatische. voordracht. Frangois Coppee,
(het tooneel verbeeldt een rec~htzaal.)
Rhapsodie Hongroise. Franz List, Solo piano.
Engelsche en Fransche Cabaret Chansons.
Komische en Satyrische voordrachten


Souablette


HOFPPOTOGRAPEN
vaN


--van J. H. Sjpeenhof.
6.,,In het atelier van Phil May Engeland's grootste
caricaturist.'


7. ,,De Reis door de West".-


Komische voordracht.


8.
9.
10.
11.


PAUZE.IC, -

Strijkorkest,
Engelsche en Duitsche chansons.
Parodie op international humoristen.
Various Imitation Act.


H~n. M. H oiginae;~r Ndrlad.e I


12. Stry~korkest.
13. H~edendangsche beschouwingen van een Marker
boer en boeran.
14. Finale.


te Amsterdam


1813,


Antwerpen 1885,
Ohioag 1893 en
Ourageo, Serste Prija Eere-
medaille, 1904.


P T'ZEN DER PLAATSEN.


PLAATSEN TB KRIJGEN BIJ:

,,La Casa Rosada" I-eerea*
str~aat, en de'


Palco 6 pl.
Palco 4 pl. *
Asiento de luneta
Entrada general
Ga~leria


f 12.-
f 8.
f 1.25
f 1.-
f 0.50


,,Brussel,- 1910
uragao, v~aterkant
Ihandla. .


O tra-


,Botica Central",


Overzjde.


Gereagelde Vracht-
ende Llineh, met 850


To koop bt) C. WINKEL EN ZONEN.


1


Di 88st tnSSCllOR Ifrp3-Wbst-latie-Yeaeznela- lambla.

~t~r~i i" r Lijo I. Awarkomat to Cralraco: van Eu.
gpef ea~.lr~~ l dwens, dea

iggag14, afrinid; t T'b see
Barre en ~flamburgl den,$j Aeo
Ljon Ill. Aadrmrset to 0aragreo vn Ha~m.
burg-Antwere en rd Be. Thomas
den IIPra~in st meand. !
Vertrek vaen paurageo naear Ptfo.
., Coleasbia, Cartageone on P ho. Co-
A ear, den 15110,
Liju IV Aankomast e Curagao van Cuba,
levenlt. 81.- Thomas, den Fil@ vQ ae
lik'e meand.
cuela, Tr~indad 8t Thousaey~r)
vaarosendLemdrg;*deo 17 vantelke
Passag oers-rervoeor taptb~i a~Le
planteesy welke Adri b age
goemde iiaen wPo~rdeo~ sange.
Behalve do shoambooten van bqyenbageobd .It sea, o
sook andere I'peeaglereebepen deir M'aatecheppi), desehven; d
ov~er 8t. 'pFi b4ietoma lrPt ar Europe vateq, pa d) ree ta l gf
IS dagest volbreageao. a pmrgboEi
- De Pa eir~eschepen e aibr-mrk.Lt iu~leto
sie vn oodigeopsinn ore vilghadoncofort der
opverendeo,
BF4II.der Passage paar R8ayre of gaspburg4
l8a7 I). 110f III KlasI $ MAr. 10,.
Befourr Bifettes: 104/, alsag op do bieco* on terugrpele.
Voor v~erdere Inidctingen vervoege menl slh tot
EDWanu, HammovIEs A~ CO.,


Isrla aer.
Sto Domingo
Araba
P Osbello
drCom

Arabs
But o


M~aracaib
1Bonaire
B io Bacha


Peo Rico
Mareemibe


Pertee 5asa
Aless his R
Asserie 8
a116k~a.IattU d. M l


Dee-
,,
..
*,

..

..


Dec.
r,,
I,,
,,

.,


Aglents~,


o gato t Y

Gavieta H
L~na hrords


twaraet-Artistrillie Moulin Rouge.

ZAT1ERD&IAG~ 28 DEIC.C 19~11

des avonds ten 8 unr.

Uitvoering door H. H. Officieren van land- en zeemacht
ten bate van het ,,MILITAIR TIEHUIS' .

.EIO' RL.5 1 1V lA.


et Fils,


G8vig I n 184

en Passagltr-D~ienat ouderhouden door 58 1Peroeell-
Havene in a~lle Werelddeolenr.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs