Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00085
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 16, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00085
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
------ --------- ------------------- - -----~---------~---------- __ __1___ __~_ ~~ ___~ __


Dit lad eracijn elkn Zaerda. E C~ourant aki tat sali toer dia Sabra.
AbonnementspriJs voor Curacgao, Hlonfire, Amb UEU ANDT BA oprj iaoneett i -p rsln
en de Bovenwmndsche eilanden per drie maandcell pag&i p~adilanti.
Y. r. bet tvao uilbetal rD" fi.t 10.- .c O Re ell Agigggiggitk'gti l'; nlugf'arno foit.Curs@ us to .11eAr ba, St. Mlar.
Afzouderlijke nummers fl. 0.1,. Oudc No. 2'23. Nieuw No. 4. I~rn numero sol f8. .15i.
P'rija der Advertentiban van 1--7 regSels f. Ir.50; voor rl- Anluncio di 1 te 7 regel f05 cada regel man
ken reel meer 7% ets. R ~~z~~iel'IRI, (1Trel*Zi (1 7%-e cts.


~ ----------------- -- ~ --~ -- ------- -- --- -------- ------_-


~Alle NIEUWE abon.

He$ni Yoor 191%, on[.
~Vangen ledurende
~deze m~aand de cou-

ranta~ GRATIS 2 sr
-- - --

Ile reis vanl den Herer II. J. ('o
HEN HENInUQUE Isaa~r Pue~rto-Rico in
hiet belang~ onzer volksindus~trie is
een b~eslist sulcc~s g~eweest. Wio op
dat punt wantrouwvend is, salj mis.
achien reeds vrij sp~eedio- doo~r af.
doende bewijzen kunlnenr overtunigd
worden, van hoeveel gewichlt in le
nasafte toekomet dese onde~rzoekingrs.
toch t voor on ze stiroohioeden-n ijv~er.
hieid sal1 zijl.
Werkelijk bet ka~n niet grenocw ge.
zega~ wordcs, dutle indu~st~rie mage
al mret den dagr in b~loei en oruvang
t~oeuemen, zij is nog ste~ed als een
hulpbehoevend kind, df at goed gco
voeFd, on nogf ann de hlandI geleid
mnoet worden, dat wonder steue en
toezicht on zorgSroslle ver~pleging zich
zelf niet kant redden.
Z66b en niet andler~s is faitelijk- de
tog nwoordigo toestand~ van dezen
akvan nijverheidl, die desondan~ks
reeds de spil is geworden onzer volks.
welvaaort, die machtige schutsengiel,
die in deze dagen houger en grebrek
buiten de woning van zoo m1enig
arm g~ezin verwijderd houdt.

Afgezien van de inwendage gevNren,
die eenerzijds door eigien onbedreven-
held otn gebrek; san steun on mede-
working voortdlu renrd haar blijven
bedreigen, syjn er twee aodere vijan-
den, die van buiten of~ onze hoeden-
industrie belagSen*
Wi) beachouwen het ale een onbe-
twistbaar gevaar zooniet voor bet
voortbestaanke dan to h voor de
vrije pon wik being en boei onzer in-
dutsrile, eeratens dat de grondstof*
h v ehma eriaa~ voor onze stroo-
hoelden al eenl uit den vreemde kan
wor de bero ken, en tweedens, dat
d ikeoeden jn aaloofdzaauk exlpold^-


ONDERHOUDEND ALLERLI.E

Restaura nts in Berlijn.
Onlange overleed in Herlijn eenmann,
wiens levenswerk mn geheel B~erlijn eD
ve rendaarbu iten po Aulair geworden is.

en hij was de stichter van de groo-
te Aschinger-onderneming, die teg~en-
woordig geheel Berlijn omvat.
Komt een vreemdeingf aan op een
der vele stations van Berlijn en be-
treedt bij de stad, dan trekt, dade
lijk eeni van de blauwf-witte ruiten-
facqades der Aschingfer-res tau ran ts
zi~o aandacht. Hij kan er voor zes
center een lekker glaasje bier drin-
ken en is 't een arme stacker, dan
kan hij voor miemendal eten nit de
broodbakjea, die steeds welgevuld op
tatel staan. In de middaguren on
's avonds na 't, sluiten der winkels
en kautoren is in de Aschingers haast
gee plaateje meer te krijgen.
ketarme nasistertje, nI bongeri.
g~e win ej frouw, de kAntoorbedien-
de en de arbeider, de sakenman en
de leeglooper, en deartusechen in ook
memige hooge boed en deftige swarte
rok verdringt zich om do wit ge-
echuurde rEfels en 't buffet met hon.
derden belegde broodjes.
Voor wemnige centen vmndt hier een
ieder lets voor den bongfer of den
doret, ja memg~ student met kleine
beurs beeft zich hier sann 't brood.
bake ,,sat" gegeten en de kellner
sag bet swijgend aan, boe de hoop
broodjee verdween ale sneouw roor
de son. Zeggen moobt hij niete. Aschia.


toch ei enlOpdeelijk maar lnO een zijden
Mret een koudle, gcovoellooze hard-
vochtigheid eischt dle mode verzadi-
~Toff Zij heerscht inr onze dagen
"met meer macht en grorot~er indood
dan kouingfen en keizers- HRPr wil
on voorechrift is oet! on wordt op.
gevolga met meer gedweeheidl en be-
rusting dan groddelijke en meneche-
lijke watten. D~e mode vrsagt niet,
wfelk artikel or op de market in voor-
raadf is. Zij decreteert, wat, handel
en industrie op de market to leve-
ren bebben. Tegenwoordig beslist de
made niet alleen over vorm en mor-
del, mear scrhrijft ook de grond-
stof voor, waaruit het artikel ver
vaardigfd moet ziju, 9eeft haar be
sliesende stem over kleur on nuan-
ce. Bii haar on bij hnar arlleen be-
rust de leiding on het geAng op bet
gebied van 's menschenl kleeding.
En nu eon vrang~. Blijit one2 stroo.
hoeden-industrie voeling horuden met
de rlechen der mode, en is zij in
stEaat san haar veranderlijke eischen
steeds teretond te voldoenr
Sedert de oprichting van den ,,Ou-
ragaoschesn Hand(elsbrond" is onze indue-
trie een aanmerkelijk~en stap voor-
ultg~egnan op den weg der outwiki-
keling. De buitenlandsobe handelaare
bebben nu een officieel erkend li
chaam, waarme~de zij kunnen onder-
handelen, en alle gewfouehte inlich-
tingen ktionen ultwisselen. Onze Han-
de~Lsba~d is de tea~~cheInpet~ reoon gewOr-
den tusechen de market in bet Buiten-
land en de Curaqaosche boedearlecht
oters.
Tegenwoor~dig behoeft bet niet meer
te gebeuren, dat hier de vlechtsters
onfet~end blijven. omtreet de models
len der boeden, die voor het loopend
of volgend sarizoen wForden gedragen,
of dat er hoeden gevkw~hten wordlen
die Lliet verkoopbaar zijn, omdat zi)
niet aan de voorsebriften der mode
beantwoorden. Nog veel to weigig
word do wararde en het nut van
dien Handelsbond in onze kolonie
gewaardeerd. D~aar bestant bij som-
migen selfe wantrouwfen, een soort
van antagonisme t~usechen onze hoe-
denexporteurs en dien Bond. Dat
moet niet ziin. Daar is ook geen
enkele reden voor.
Is echter onze volksiodustrie ge-
noegzaam bij mnachte aan de nuk-
ken der mode te voldoen?
Daarover in one volgend summer.


die kippen, die zijo toch echt, niet
waar ?"
Vader: ,Geen sprake.,. Mijn kok
weet van oude krsaien- dank sij
de saus-- heerlijke kippenbotltjee to
inakeun, evdenals aat katten hazen

je bekrend zal ziju, oiete nienwe, daar
dit op groote achael bij mlijudfljobte
collega's kwel gebeurt...... ae de hal
zen wat krap zijo. P
Zoon: ,,En nu de wijo......?
Vader: ,,Ja, mijo jongen, dan zou
ik nog wel een paar uren kunnen
praten, als ik je daaromtrent wilde
inlichten..... Maar... dat leer je gauw
genoeg in de praktijk."
Zoou: ,,Vader, u is een meester in
het ,,vak", dat boor ik wel, maar
nu 64n vraag nog: komen bier nooit
eene keurmeesters van voedingemid-
delen ?"
V~ader* ,Hoe kom je er san jon-
gen... die blijven natuarlijk weg ait
overdreven vrees van vergiftigd to
worden "
Zoon (eeirigazine ongerust). ,, a
one eten dan a
Vader: ,,Voor ous wordt natuar-
lijk apart gekook~t."
Gast (ten prooi san hevige buik-
Vijtlen, gooit den kellner een valachen
louis toe, krijgt echte france terug,
en holt het ,,Restaurant" uit, mom-
pelend in zich self): ,,D~ien knoeier
moet men met gelijke munt betalen.
Ik heb tot sijn straf nog 18 fr.
verdiend do.. het diner. Ale ik on mor.
gen nog maar levend ben..


V~ooral dit laatste moge eenigazins
als eei p tsradox klinken, aain de
lwaarheid is er van is niet to ont-
Zoowl voor' de sansrchaffing van
de grondst~of, als voor lien verkool
van het~ bewrerkte artikiel mooten wij
steeds rekening bouden met on blij
venl wl] greheel en al arfhankelijk van
het buiterland. To onze kolonie
groeit de pazlmb~oom (~crlu.ldovica pal.
matna) miet on kan or selfs nliet in
cultuur gebracht worden, ul.de palm.
soort, die het beate viechtstroo, het
ftoqui~ll- of k~ypijapa-stroo levert, dat
ws] voor onze stroohoeden noodig
hebben. G)ok Guriname is daartoe,
zek~er voorloopig nog niet in staat.
Het is teer waarachijolijk, zoo niet
seker, dat deze palm daar in het
wild voorkomt en or bestaatgegralnde
hoop, dat zij dd6r in menigtee kan
Recultiveerd worden, doch de veel
boogere locsnetandaa.~rd in onze sus-
terkolonie mnakt het twijfElaRchtir,
of de cultuar en de oogat daarr vol-
docude loonendl zal b>liiven bli den-
zelftlen p~rijn, d~ie wij hiier voo~r het
stroo van Maramnibo betalen. Hj
den tegfen wo ord igren staat van
emaken herust fei telijk bet wl
en wee, sterker noo, hterust het
voortbestaan onzer indusatrie in han_
den van do na~burigfe republiek Vene-
Zulela, tot nu toe het eenige land,
van waa8r op) de evoediyate en ge-
ma~lkklijkste wijee het h~este viecht
stran in onzeiS kolonice hinnonkout.
D)och wie het verleden kent deer
republiek, en woet met welk een wil-
lekeur en h oe despotisch dB~r in
vroegSer tijd t~egonover onze kolonie
is opgetreden, beseft onmiddelijk, dat
de welvaart deer industries niet san
een veilige schutse is toevert~rouwd.
Het is voor niemand een ge~heim,
dat i n de Z~id -A merika a nsche Re.
publieken de politieke rust gemeen.
lijk van betrekk~eliik korten duar is,
dat de zetel van een president dear
meestal op een Rrmeulenden vulkaan
eagrondvest is. E~n wannieer due van
d~aa of m1orgien, betzij dan vroeS-
of laat, de revolutiekoorts daar de
gemoederen aaugrijpt, is het uit met
alle geregfelde orde van zaken, ligt
de handel st~il. valt or aan geen
oogert van vieebtstroo meer te den.
ken en is nok de ult~voer g~rooten.
deels storpgrezet. Dan ligt dus dien-
tongerolgre onze industries workieloos
ult gebrek aan viechtmate~riaal, en
het senige middel van bestaan voor

giers socialI govoel wilde bet zoo.
In ziju jo~ugd, die hij in armoode
doorbracht inr een klein dorpje in
Schwfab n, hadllairi~k ajeo~nene i t

had hij 't niet vergeten
oGa rne averktelde del beecheiden man,
op zak in Rerliju wakmm. hecd?
daatr giearbeid on gSespaard had en
hoe hij dan met zijn beacheiden spaar.
duitje zijo eerate Aschinger-lokaal
oipende in de Rosenthalerstrasse.
~Heden zijo er in Herlijo meer dan
40 Asch ingrers-restauran ts. D~aarbij
heeft Aschingier nog in zijn laatate
levensjaren een monumentaa-l gsebouw
gezet, betr wijuretstaurant Rhe~ingold.
Dit lokaal is zoo rijk en kunstvol
g~ebouwd, dat bet wTedijvert met alle
instellingen in de groote wereldsteden.
Hlet reusachtige hotel FiirFstenhof,
eveneene eigendom van de fa. Ae~chin,
gar, is een der mooiste hotels van
Berlin. Vijf banketbakkerijen, ver
schillende wijorestaurants, een eigen
slagerij met ca. 50 man personnel,
een eigen bakkerij en brouwerij be
hooren bij de onderneming, die in
't geheel nan meer dan 3000 per
soneu werk vereehaft I
Asching~er beeft voor ziju perso.
neel allerlei sociale instellingfen in 't
leven gieroepen.
Ziin laatste wenach was: ,,Als een.
voudig man ben ik naar Berlijo ge-
komen, als eenvoudig man wil ikor
ook weer uitgaan, zoekt voor mij
de eenvoudigate doodkist~, die g~j
in Berlijn kunt vinden".
Toee hij sija lsastae urenl voelde


honi Jerleni buisgezinuen o~p o~ns el-
landoln hooPft uitgedirrnd. Mfen de~nke
zich ;Iaar eenis goed in. Alan verge-
to nliet, da~t volor die fallen geen
enkel andere kostwinningi overblijft,
menhue inl het ougS, da~t eoo'n
ramp~l onrs kanI flttrefhu inl een' jaar '
zooals nui van re~gen;Sebrek en mis-
oopSst, wranneer onth~ering en e~llende
tochi r~eeds met to (,verzien eni uog
mindefir to lenigSen va!lt.
Hert behroeft geen verder bectoog,
het unafh ta~lkelijk vo~orthestaanl on
zer hloedenandusdu trie, de we~lynriit van
onl Volk Cischt dri~l~ngend dut deze
nijverheid los en, vrii woordet van dien
k;nellendon~r hnvn Hat~scle af-
hanrkelijkhetid van can naburig land.
1)it gern~ar is neg van~r veel gro,-
teren olllvang, danr op- den eatrsten
blik schanjlt, wa~nt warnneer do toe-
voe\r~r van! do grandsto ophoodtlt~ is
hot, Iiwt~ allreen nit meot, de welvaalrt
van ;1I1 volk, comda~~t tle vieebit-
sters iutr week~elo oh11ui l gLedloromd zijl,
manL;r monr~iddce~lijk lre~igt eil ien mouw
Ali~delrwil vrloop~t onze inur!s
tr~ie. D~e exp~ort hcandt op. Aunll de
gerege~ld inkomlenld; ordlers uit het
buiteiinala kani niet meer voldatau
wordlen. Ire kooplus vanr Amerikia en
EIuropa\ wenden huni blikken naar
anrde~re landen, naarr onlze conIcur'
renten. Mlisschico iullen zij er beter
hedienld word~en. O)n7e industries
wordt geweldda~dig gestuit en terug.
giezet op' ~" \ron we r o~ntwikkeing,
en zal zich later siechl-ts me~eizaaru
ult cdon Ptant van achtern~itgang en
vervaul kunneun ophieffen*
***
I~et tweede gevaar voor onize
vlechtindustrie s3chuilt hierin, dat
onze hoedenindustrie werkt roor
export naar bet buitenlaind.
D~e eigeolijke verkoop onzer hoe-
den ligt, ver buiten de g~reateni owner
kiolouie. WVil een exportartikel zich
op den dour kunnen handbhaveu, dan
moet het eerstenj Kouniurrenz~t-fiihig
zijo, rnoet in staat zijo aan zware
concurrentie het hoofd te bieden. On-
ze stroohoeden voltooien de ultrus-
ting, de kleeding van den mensch, en
daarom --dit is een tweede inconve-
nient -- valt dit uitvoeractikel on-
der het dominium vani de mod~e.
Kiunnen wvij ann d~e concurrentic


mien verachillend o~n afwijkend boven-
dieni in k~leur rrn groidstof dingen
o~m den voerranri. Oik de lander
van produktie! zijai vele. O)nze groot~-
ste afne~mer is \rmerika;. H~et is zeer
wtaairsehijnlijk, da:t in heit Westen der
\'er. Statlrcen (e uragn~osche hoeden
nog vrij wel o nbekewrl zulllen zij o, mair
evens zeketrln dat d me ledingingC met
anderet p1c~rodeanten lanar voor ons
zoo goed als fafesloten of onmo-
gSelijk is.
TLnnFs de heaven van San Francis-
co e. a. voerti Chinra on JTapan ziin
hoeden v-an rijet~stroo. Peru on Chi-
li van toquilla-stro~o, de Philippijnen
en onze N~ederl. Ocast-IndiF; zijo bam-
boehoeden in,
V~rereleken hij dlien'ove~rweldigendren
stroomn zinks onze uiitvoer in het
niieti. Statistieken allepn van bam-
boehoedon nitl dexe heide lastate
landlen stAan taer one~ hoschikking.
In 1907-0O8 voerden de Phillippij-
nren in d~e Ver. Staten in 42.4981 en
bet; volgernd? jWar 19309--?1 steeR
dit metall r~eeds tot 170;.93~8 stuks
bamboehoeden. Dozex oilandoen hebben
ale Amerik~aanahs kolonie, bij deze
export de Paynle-bill in hun voor-
deel, die? hen wrijstelline: van invoer-
voerrechtenr verzekert. Van onze Oost~-
IndiB (Jacva) werdeFn naar de Ver.
St. in 190~7-018 uitz~eroed 2.792.268
ltulksl on 1909i-10( w'As dit getal
reeds bijua verdubbeld on aasuge-
groFeid tOt 4.424.~700 stuke bamn-
boehneden. Alli6An door de goedkoope
arbeidaloonen was Java tegen sijo
modledinger opgewafssen. Gaze gehee-
le ultroer zoowe~l na~ar Aimerika als
Europa beliep het afgeloopen laar
nieti meer dan 70.000 doziju hoeden.
G~ok de voorrdeelen der opening van
bet Panama-kanaal zullen voor
onsze vlechtindustrie zeer twijfe-
lachtigf zijo. In het Oosten de market
vrijwrel afgesloten door bovengenoem-
de lainden. zal de strijd voor one
in het; Westen op de mark~t va n New-
Y'ork door de nieuwe modedingfing
dier zelfde landen nog awaarder en
moelelijker worden.
***
Ten slotte behocort one exportar.
tikel tot het dominkium~r der mode
Wie den toestand onzer volksin.
dustrie o-rondig kent on van den


bet boofi bileden? Hot is er verre vau anderen kant denkt aan de nukken
af, dat onrze industries het monopo- en girillen onzer bed~endnagsehe wis-
lie zou hebben in de stroohoeden- pelturige, tyranndeke mode, beneft
fabrikatie. A~llerlei soorten en vor- ook, dat bet leven onzer industries

naderen, riep hij zijn familieleden bij Iborden der gasten.. manr vermeogd
zich en gaf hun de volgfende ver- met een beetje saus, wearvan het
manma: ,,Kinderen, toen mlao moe- recept sedert 100 jaar in ooze fa-
1e n~ierf,efluisterde 13j mil metoge- dmile nis, allow abde vi bh. Deb li
vlijtig on eerlijk. 1)it is o~ok de latat- ben Mis i hebbe gfe k ude Am -
ste mensch van uw- stervenden vader." riekan nhez kreeft geg ten, door o -
Restaurants in Parijs. kokeh me ee ndwei1sbgodtflkotol van
Het ,,.11aandblc/lad lgene de VCervarlse~in sas waarran be reet.. mufiomdt
gen".~ schrijft het volgende: w~eet je nu al..." (Dle gakt is intus.
TVij willeu onderstaande schildering schen eenigfszine bleek gewforden.)
van een P-arijach ,,eethuis", aan een Zoon: ,Maar de ossenhaas dan ?"
Fransch blad outleend, onzen lezers ..Geen sprake van ossen leesch,
niet onthouden ter wille der cuirio- Ziebier, mijn zoon, (hij haalt een
siteit; het spreekt van zelf dat wear- groote vettce rat uit een aebterzak...)
heid en fantasie in dit ,,fine~" me- dat is mijn material voor ~e ,,fi-
nu natuurlijk dooreengrestrengeld zijn. lets de boeuf", en nergens set je die
(Het tooneelverbeeldt een goedkoop zoo malseh. (De gest~ is bierbij lijk.
Parijech restaurant in een der kleine bleek o-eworden.)
zijstraten der groote boulevards. Het Ja, zie jel maar iemand kan ze
is er stampvol. Een der gastenluis- ook z66 krijgen-- 't zijn geen ge-
tert bet volgende gespreki at tuP- wone huieratten-- en ik heb mij ver.
schen den kastelein en ziju zoon, ge zekerd van de beate en vetste riool-
houden in een zijvertrek, met zeer ratten die Parije oplevert."
dunnren wan~d.) Zoon (vehrbaad): ,,Maar de truffele,
Zoon (aankomende jongeling):,,Va- de truffels, die waren toch echt ?"
der nu ik van school alga en in uw Vader* Hoe kom je er bij? Ik heb
z~ak kom, moet u mij toch eens beslag gelegd op bet fljuste vilt dat
zegg~eo, hoe u een zoo prachtig diner van oude ,cha eaux baute forme,,
voor tw~ee france kunt geven: soep, afkometig i. D t vertoont 40 door
visch, viceesch, ~govogelte, dessert eo Ikleur bn doo~r zachtheid op de tong .
% flesch wiju...... hoe kan dat be- preeies dezelfde uiterlijke eigenschap.
staan ?7" pen van truffele, en verder weet je
Vader: ,,Ja, miju jongen...... da's jougen, de smaak. .... ja die doet 't
mijo gebeim, natuurlijk -- maar 't. 'em voornamelijk, die kout door de
spreekt van zelf, dat jij als mijn op- saus, waarvau hbe recept...... Pnfia
volger, alles moet wreten. Luieter dan dan weet je no voldoende.
goe~d...,..." (D~e gast spitat zijo ooren.) Zoon (in een sprakelooze verbazing,
,,egiunt aPen5v"P w met de soe : vleesch. vol bewfondering stamelend): ,,O, Va-
extrct an l d retantes ae der, wat is a toeb geniaal,... Maar


No.


rJ459


Zaterdag


18 Decem ber 918.1 .


28ste .Faa rgang I c


AMIGOE


DI


CURACAO


WVI:EEK EL A D


7008


D1E CURA CAOS CHE EILAN DIN

Vri denkers, en de pers, die hua
ten dienate staat~, trachten nog maar
trouw het publiek wija te me ken,
dat bet kinderlijk-vrome geloof tot
bijgeloof leidt. Dese bewerin en wor-
den echter herhaatldelijk door de
werkelijkbeid gelogeostratft. Het is
voor miemand een geheim, dat het
bijgeloof bet sterket bloeit, niet in
de overwegend geloovige streken,
maar to de zetelp aateen der moder-
ne verlichting al. in de groote eteden.
Berlijo staat bekend als een kweek*
plaate van allerhande bijgeloovge
ebruiken. Er zijn daar mlet mm de
aan 84.607 aterrenkijketers, kaart-
legaters, wearseggers en waarzeg'
eters, toovenaars en toovenareseen,
die van het bijgeloof hun voornaam-
ste beroep make. D~aaraast zijn OF
nog seer velen, die de swarte kunet
beoefenen
In Parija beetaan er veracheidene
dagbladen, die aan de advertenties
van sulke liedeo jaarlijke twee A
d-ihnderidduizen fankce rdienen

Ten diari se en ambtenandodde p 1 i
ripzenaare jaarlijka 78 million france
wordt betaald aan de beeren wear-
ze gers e t~err obwichelanric, sn.oEno
wikkeld, pleerd De anti--elericale
,Petit Alew 'e van Bjrussel seget in dit

verHdmet meeh m is tegenwoordig
d< mmer (plus b~te) en bijgelooniger
dan ooit. Men heeft de goden ge.
ran~gachikt" wonder de ~assen, de en-
krelvoudige selfetandig eden en de
oorepronkelijke cellen; en men buigh
each over een baktje koffi dl, men
lasrt tafele dansen, men p oograt
pheert geeeden ends~epo, e elduee .
versen mi de an ere wer~ n I
dervrangt at estorvenen, men wi
vantie en ode ,M at in b 1 t 5 0

franace aan wearseggere en sterre-
kselkers, die door bovenaardeehe mid-
d ln de di e te on re gestolen
En dan durven sulke hieden noK
srprekren van domperige clericalent!
Het Parijache blad LeMatln heeft
wel sucebs met deste pri evraag ge-
had. Liethebaters om e prge te
winnen waren er althane io over-
Ploed. I
D~e wnijheid, die bij dese ge egen'
be~id,,.seIkadigd is, so bet orakel
van Delphi bepaald jaloerech ge-
meakt hebben. .
Voor bet meerendeal versekerden de
Fransche clairvoyanten en ko~ffiedik
krijkst~er, dat de Gioconds nog viet
voor bet Louvre verloren ms. Mnae.
Henry de toovenaree van Mont Ven-
tour segt: ,,8e schilderij is ver wer,
de dief ie hier, t
Zekere M1me. de Sitea geet een di .
voerag signalement van den mis a-
diger ale see man die nueiging beeft
de reetauratie tot ruines the ma en
en de amnbitie omrfrde sted~en met

Inetid herkt tgr ote o gn mit i lo(
n uillan, strik haatr, een rossigaeD
bar en een kin met, een sterke
vouw of rim Il in bet midden. Bij
behoort tot de oppositie. Hij het
twee medeplichtingen, see artiest van
eleebten roep en een dienaar, met
shor stem '
dMme. Lofid iges spreekst ook van
drie manner, twee kleine on een groo.
te, de derde, de eenige Franschman
van de rie, beeff} het schilderij loe-
gemaakt. lre Giooonda bevindt xich
io de buurt van bet Hotel de Ville.
D~e dieven bebben gehandeld voor
rekening van een rijk amateur, die
woont ten oosten van P'arije en el-
ken dog homt kij~ken naar siju scha~t.
RMe. de Mosaard ,,siet" de G~ioconoda
in Duitechland.' Om se terug to krij-
pen moet, men te werk gaan met
geheimminnigheid en discretie". Mme
4.cddhis beeft den indruk, dat, de Gio-
conda van self terug sal keeren in
het, Louvre, maar eehade sal heb-
Iben geleden.' Mrne. Poncey echrijft den
diefetal toe aan politieke mach~ina-
ties, wararmee een staategeheim ge
moeid is, dat nookt bekend sal
worden. n
De dames kunrnen niet allen gehijk
;hebben, segt de ,,Tele~graaph" tereebts.


Berklatest tit (18 Kolonie*

Komen en Qa.

3Leateleden zondag~morgen si n
met bet 8.S. Oranje Nassar In
onze kolonie van bgn ver~lof nit bet
Mfoederland ter~g ekeerd de Eerw*
PP, SiT, vAN DE PAVERT, Directeur
der St. Joces~elegellen -Verceniging
van Otrabands en Fa. HMNDjItS,
.Pastoor van Westpad. eMet he
kwamen ale nienweingen mad de
d rw. rfPER MPAA, brer ve


wend met dringend verzoek om hulp,
ooder verwijzing near het rapport
van de commessie van den gFrooteu
landbouw reeds in 1909 nitge~braebtf.
Orkaan.

Volg~ene een t~eleg~ram deset week
geubliceerd door het Boletin Oomrer.
eil eeft er den 12en deer een he-
trideo sau g iod okp STor alse
schede is veroarsaurke en waarbij
twee dooden tol betremren waren.
l~oor bes Gouvernement alhier is
eveneenseen telegramn ontvangen van
den Gesaghebber van 86. Martin, dat
bij dien orkaain de groote dam van
de sout annen ib doorgebroseli.
Van deandere Bovenwindeehe ei-
landen is tot nu g~een enkel ambte-
lijk bericht over eventneele achade
in ekolnoen.

Eten date Reachiedents.

()p den 1sten Ap~ril 11. is het 88.
Pris esredeJ kendrik van de K.W.I.M .
in het kanaal in aanveridg wes

li i e b t pak van het d Juh
p zvoae~ med one~si fopor r
sbuld wed ton an adt~gso
etohkmsck p wetenk Then a l
seLch de d orpd A~wns Frenak '1~He.
drik1.8t to dra n elimitterd to op
16.49 po str ing OD la Ohilli n,
berekend t gen 8 p. st. per ton (v -;
gens de Yechant Bdip Z~g Ac meet
4 e Priea Erederik Hendri~k 2056.70
Reg ton.)
*. R* O*

De Landmacht In
Buriname en our~ago.

Ult het YeorZloopig Versiag van de
Begrooting van Kolonitin blijkt. dat
voor de onkoeten der landmacht

inS 8riname is ul grodrken een be-

,Bieronder is begrepen f 121.765
voor den geneeskundig~en dienst en
i gb250 vo ra er le in mand teken
amen f 210.015.
Voor de ookoerten der landmach?'
in Curag~ao is uitgetrokken onlgereer
f 200.000, due per man ongereer
f l000. Hieronderis begrepeof2 0.785
voor den genecekundiaeo dienet on
f 16.700 voor verpl ging van zieken
in betl hoe itaal to ~uragno, Gee s-
mlen i 87.4 5i. ---
Naar sanleiding hiervan word ge.
vraagd, hoeveel zieken In de laatate
jaren gemiddeld per fear la Suri.
nam en Cura so verpleegd siju,
wtrarom de landmacht in BurinAme
sooveel dnurder is dan in Gerargno
en wearom de koeten van den ge.
neeekundigen ~dienet en van het hos.
pitaal in Surnasme sooveel duurder
Is dan in Curagao.

on~leeele Berletten.

Bij Koninklijk Beeluit; van den
18den' October 1911 No. 58 is de
beer E. B. L. MdADURO erkend on
toegelaten als Consul van Ooeten-
rs~k-Hongarije op Coragao.
BAn den onderwijaer 3o klaese J. A.
LAMPE, hoofd der openb2are acthool
to Windwardaide op Saba, theae
met verlof op Araba, la tot hteratel
van gezondheid, twee maandon ver
lofeverlenging; verleend.
Aan Merronw D. Gawl8r~ar-Vas.
M~EER, onderwuj er~ee Be -IlPPaspp
de openbare so ool te~t Relallh
is tot herstel. van gesoodhbeld, see
mraanden verlof verleend.
Gedurende de alwess ~held van deo
beer C3. 8. Goasiaa J Et~., fs de heer
C. J. D)EBROT 41 delijkr belast met de
functiian van ~wij tmeester van de 3e
wi k van de stradedistrict alhier.
I)e beer C. GtonomA, hbet tegen al-
timo deer aferedend lid der echool.
commisele van Ouragao, le ale soo-
dianig herbenoemd.
De -heer Rt. Pa. D)~mA, did. militair
apotheker, is aan den Gieneeskun.
dig~en Read toe~gettoegd, test elode
behulpsasm to sqnd bij het afoemen
van een exameD VOor hulpa tfheker.


Aan den krommles 2de' k'agee der
belasrtin en to SlteEagbaal op Bonaire,
W. J. Aurnpme, to tot verder her.
stel van gesond hld, eeoe maaneld
verlofeverlenging verleend.
BAn d~en mar~chausebe der eerate
klase~e B. A. F. WYlTrMaroar, ie tot
herettl valonseoodheid, esenmaand
De beeren W. H. BUNEAcPrER, C.
H. D. V~x ROMONDT~ en Bf. T. ROUT.
MadN slja benoeand el'o oeadewijser
vierde krlasee blj het; opeobaar on.
derwije in de ~toleole ura so, e
werksaam e~t~eld repeeteve I~ ti)
delijk asn bet boofd der uechool to
Ko~olbaali en' Prinsenkwrartier, en to
K~letabast op St. Mairtin N'. G.
De b00f EcONEL CONr~ans 18 be.
noemd tot onderwfjser derde klaeeae
bij het openbear onderwhoij in de
trolonle Curagao enu tijdeljL~k wrk-
sa~mb Iet aiinde pebnre school


BERONA en ELECTAd van de Congre.
gatie van Rtoosendeal, beatead voor
het onderwije in onse koionie. Aau
dezen allen onze hartelijke welkomet-
groet.
-- Vandaarg vertrek ken met de
Gouvts. paketechoener Dreadnolght
naar de Bovenwindsche eilanden de
Eerw. Pater N. DE G)ROECN, bencemd
pastoor van het eiland Saba en Pa-
ter L. vaN HiEGELBOM, t00 ?88600?
sangewfezen van Pt. Enetatine.
Met dezelfde scheepsgelegenheid
worden togen bet einde des ]aare de
Eerw. Pater M. D~ntaaus tot dus-
verre Pastoor van Saba en de Eerw.
Pater JEAN PAUL L)ELGEUR, PL8tOor
van St. Eustatius, op, one eiland te-
rugverwacht.
-- Met 't SS. Oranmje NVasrau is Mdaan.
dag via NJew-York om gesondheidere.
denen naar bet Moederland vertrok
ken de Eerw. Pater J. 1M. VAN WEE.
RELT, vr00e OF 28tOor van de paro.
chie van Pietermani en lanatselijk
kia loan to Kralendijk Bonarire.
Narulim 1s8 jar van vruchtbaren
apostolischen arbeid gaat Pastoor
VAN WEERELT i0 GOD taChter klil-
meat nienwfe krachten opdoen voor
siju verzwaktegeseondhei De over-
groote belangetelling in dA laatete
dagen bem betoond, moet hem de over-
tui ing geschooken hlebbes met hoe-
veel leedwezen men beeft sien vrer-
trekk~en en dat de beate wenschen
sijrier parochiarnen hem vergezellen
voor: slUo spoedig heretel.
Met deeelfde boot vertrok na
een 14 dange verbliff in onze kolo-
nie naa~r Ciju] nieuwe standpleate
Ha'iti als agent der. K.W.I.M. de
Eleer BooM komend van Buriname,
an die gedurende een~B e tr tijdene
'tvrblj 1 Hnlan oeere BP. DtE
schap der KC.W.I.M. op one eiand
heeft weargenomen.
Ook de Beer C. M. Gonemaa J.
P. EzN. maakt deze reis naar Haiti


mAoogG1 str. Uer Mn. L. 8.kRdOen
LIN CO)UQUICRQUE, afgebredeo Gouver-
nemen ts-secretaris van de icolonie
Surinam eu voqe oR feena la

NJijverheid in den flas syjn reis via
New-York naar flolland voort. Maasn-
dog was de Beer R. COUQUERQUE met
families de gast van den Heer Gouver-
neur, die met sija adjudant bij het
vertrek zija gast uitgelead deed.
D~iasdagmor en om half sea
kwam bler zeer sicht voor den mond
der haven het 89 Parow van de annpa-
gates fansatlantiqk, waarmede de Heer
ELEAZAR MADDURo de reis van Eu*
ropa had modegemaakt en die door
de stoomabarkae der Utrcht van
boord afgehaald in ouse haven w~erd
aan wal gezet. De Peroze sette dear-
Da terstond de reis verder voort.
Met de Italiaansche boot Olltid
de Torino, die deo 21 deer maand
hier verwacht wordt, sal de Eerw.
P~ater R. J. C.; WAHLEN, Redakteur
van one blad, weer in onze kolo-
nie terugkeereth
-- Met bet 88. Chracas der Red D
Line vertreks vandeag Z;.0.H. Mg~r.
SdANOBsz, biesshop van Maracaibo,
die vergezeld vtan sign Secretasrie en
8 seminarirrten, eenlge dagen op
one eiland vertoefde en geteren de
gast was van den Aposto iechen Vi-
Caria Mg~r. d. G). VUTJLSTEKE.

Oureluk.

Ko~rt v66r de Oranje Nasseawu Mdaan
dagmiddag onze haven son verla.
ten, had er nog een treurig Ongeluk
pleats. Een mdtorboot door de Oran.
je N~assrau vaul Holland voor Flatti
meegebracht, ep die reeds te Amster-
dam geproe att~omd had, werd door
den 8en machibiet KOPPE nOsr OODS
beproefd, om. sekerbeid te liebbea
dat bij an~okoPnet in Ha'iti allea in
orde son sijnl .Na de ontatcoking
wierp hij achteloos de lucifer weg,
weardoor eebter de vl-sm sloeg In
een kan met benzine, waoruit hij
reservoir van den motor gevuld had.
De vioeistof outplofte en verbran,
de sijo g~esicht; en hale. Volgene ver*
klaring van den dokter sijo de oo.
en kiougeedeerd gebleven. De ouge'
k ige i his~r achtergelaten, en
onder ~beandblingf van Dr. DE HA.


BETB MijLLER gesteld*dBerichten uit' WTestdist ect meld n
wReek ecoige reges ultjea g~evallen sijn.
Ook van Araba kregen wii een
der elijk gunstig bedebtf. Alleen -n de
etad is hotht was den r n betreft,
heel grearfd~s gesteld, H i nog
eoo god a iets grevallen. De re-
genbakklen dijP nog steeds leeg.

[Me.


ner ti dj de ultgyaven weer hervatten
sal. ifwenschen den Eleer BaLas
dat de ometandigheden hem mogen
begunetigen om dat voornemen ten
uitvoer te breng~en.

Nienwe Landrand.

De vorige week D~inedsa beeft er
verkiesing plaate geha d voor een
nienwen landrand op Aruba. Met
algemeene stemmten is de Bleer CHa-
Baya CROES 818 zoodanig gekozen.
Die volkomen ecogesi~ndheld en
overeenstemoming bij rese kense pleit
seker voor de groote bekwaambeden
van den gekozene, die dan ook wer-
kelijk ree a vroeger als ambtenaar
van het Openbaar IMinisterie gefoond
beeft een onpartijdig oor eel, een
hed~eren blik en een goed hart te
besitten en die de belangeu van zin
eiland voo0r alles met kracht weet
to verdedigen. Aan den Beer C. GROES
onse gelakwenschen met het ver-
trouwen stjuer medeburgers.

Dankbetuiging.

Ontrangen van den Heer Jos. M'
L. Ma~nuo, Consul van Guatemala
alhier, een brochure: La ~booedasd y et
Se~zor ~io. EsBtrada Cabrerar 1911.
Eveneene van den fleer Enwix SE* -
aNIO, Agent van de! Hamburg-Ame-
rica-lijn: Nieuwe vaarplannon van de
H. A. lijo, en een ex. van Hambsrrg
Amt. gazetterrrrrrr.
Van het Gtouvernement onbvingen
wij het H~oloniaal Yer~alag van 1910.
Aan allen onzen dank.

Afacheldovoorstalling.

Yandang over acht dagen sal door
de Hieeren officieren van de Utreet
en met medewerking ook vain de
offieieren der ILandmacht een af-
sebeidevoorstelling worden gegeven,
Zrooals men weet, vertrekt de Utrecht

omt g hde 1er b~atevari enS M
tair 1'ehazis. Is het reeds iets geheel
buitengewoone een voorstellio g, ge-
nfiireuit it ads woir t s eeree rn
vernamen, belooft ook de uit~voering
self buiteng~ewoon belan rijk, en iete
geheel extra's to wo enu. Ann de
voorbereiding van dezen kunstavond
is de grootst, mogetlijke sorg be-
steed, soodat dese vooretelli P
een boog artistiek peil sal aa,
en dien arvond voor onze koloate
lets geheel nienwea ten hoore sak~pe-
bracht worden. Waar miaschien de
neam van Mouain Rouge bij sopnmi-
gen minder gunatige herinneringen
zon wakker roepen, kan de beellste
verzekering; gegeven worden, dat on"
der dat, opmecht voor een drlje
vrees geen g~evuar bestant.j e er
en goeden naam, die de Heeren offl-
eteren heb~ben op to houden, mo e
overigene wearborg gne o
voor de bezoekersr. Met verwyinzig
naar achterstaande advertentlemes
&,rograrm bevelenr wij dese .vooattel-
ginde bela st~eling van het
kunetminnend pa lek.

oud-Bekende*

Aan de I'echaische Hoogeechool
to Luik hieeft met goed gevolg bet
examhen aifgelegd voor e ee~tro-t~eeb-
niech ingem~eur de laitenant tet* sa
2ae kl. A. J. W. vaN Assoor, en
verkreeg daarbij het praedienaet:
,,aven: distinctionr."
Atards.

Wif ontvingen ~een aidmuk van bet,
fljo geroelde, stemmia evol gedieht
van onteD betreurden ~urageochen
dichter J. 8. CORsEN, met de. am.
setting; in het 8peansch van den
dichter self en de vertalingen in het
Engelech van de hand van den i teer
G. PmE~Do en in het Hollandech van
Pater P. J. PoEIs5.
Ann den sender onsen beleefden
dank.

Nieuwe coPsul.

De Heer E. B. L. MADTTRO is be.


noemd totconsul van OosteorijkHon-
a e opone eiland en bi) kOipklijk
s t eds als soodanig erkind on
toegelaten. -- Onse gelu~lwengehen,
Kfolenetation.

Volg~ene de PmZof~61~rtBaof. Gaetan
Trim ad sal er met bet oo~g op de
speedopenin van het PanamEI
kanaa p een der Franache Antillen
M~dartlimque of Gu~adeloupe ean ro
leastation worden opgericht. Om bet
noodige kaBpitaall blervoor to virden
sal er leenlag wtorden aango~egaan
van 600~.000 dollars.

Stenar voor den LanrdbonW*


De kaebel heeft ons een veertien da'
gen yeleden het bericht gebracht, dat
de euwe M3ilitiewet door de Tweede
Kamer met 53 tegen 34 stemmen is
san gnomen.deb-
B 8d bij de beeinidiging vao Ce b
rin d la g Heer 8kedk Mn het~ol
van verechillende sijden gelukge-
wenscht.
De Kamer beeft de behandeling
van de Militiewet, wearmede 17 Octo-
her beonnen werd, dus in vier we.
ken a sedan; er waren voor noo-
dig 16 dagv~ergaderingen en 6 avond.
vergaderin~gen; de algemeene beachou-
wingen namen 5 dagvergaderingen
en 1% avondvergederinng m ela.
MoeteD WO Bu ID een paarrels
zeggeD, WarFOp, in de groote lijnen
de wetswijzi ing neerkomt, dan is
het hierop: t ane bedreagt het jaar.
Ifjkeeb contingent 17.500 man, waar.
onder 5200 viermaauders, de dienet-
tijd 8 jear met, 3 herbalin ~oefe.
ningen; voortaan sal bet jaarqkaech
contingent 23.000 man bed ragen,
sijn de viermaanders afgeechaft (soo*
dat voor allen die tot de onbereden
korpsen behooren de dienettrijd 8%
meand bedrangt; voor de vrij'wil.
ligers bij de adminisitratieteroepen kan
die meer siju, mear dan rRs men
van de herbalmngs-oefemingen af).
duart de dienettijd 6 jaar met 2
herbalin soefeningen Er komen due
meer so daten, maar voor leder
words de die'net mmnder bezwarend.

Dat de behandeling deer wet nog
betrekkelijk Plug 15 afgeloopen, is to
dhat t aie deo ze tingv ermo n va
den president, graaf Van Blandt,
die simeatl kordater en krachtiger
optrad, en van sijo leaateverva6-.
gr in de avondverga eringen, den
~eer Van. Nispen, nit, Nijme eD, die
me n si an dve r Ie sa e r c t r

sijde, wselke, waar bet iete kon, zich
bekortte of sweegr; Normaal is sulk

ne tegeado sadi 4edenm hda tjo
wildeE aidoen en klaar komen'
geen andere kens. '
Ook den yrijain nigen partijeo
treft, was haar optreden bij het de-
bat aangast, en blaam. De beeren
Thomeon en arehant mog~en vask
het woord gereoerd hebben, san op-
settelijk lann raten maeakten sij
sich niet 1140~~J^B bedbelig-
te houden en een speak in bet wiel
to steken, was hun Freemd. Boven-
dieD Damen hun gen~etverwasnten piet
dan selden bet woord. Alles te za.
men beeftt deze oppositie on eerlijke
wijze meegewerkt om de beandeling
der wet tot een goed en apoedig
eindre te brengen.
BEetselfde kan van de sociaalde.
mocraten Diet gezegd worden. Hier
wrerd lederen dog -de toeleg duide-
lifkter om, soover bet van hen afhing,
het tot strand komen der wet to
beletten.
Ze waren tegen de wet on achtten
ze verderfelijk. Dat s deartegeo
opkwamen, dat slij insichten
ontronwden en hun overtuiging ver-
dedigden, was hun goetf recht.
Maar dearvoor waren de uren- en
arenlange redevoeringen van den
beer Ter L~aan, dearvoor was de
opsettelijk-kreakende, bedoeld-bele~e-
dlgende redevoerlDg van den beer
Days nog op een der laatste degen
-~ia naeig 'wet,.
St) ilden trekkren, tijd winnen,
den togenstander tot verweer prik.
kelen an soo beletten dat tbans de
zaak werd- afgedaan. Bet is hun niet'
gelukt.
Indien hun toele5 niet geolasgd is,
is sulkse mede te -anken aan den
minister van Oorlog, sija stof mees-
ter als weinigen1, bovendien goed en
vaardig spreker, rustig, gevat, -
een kerel
Een ander minister van Oorlog,
even deskandig, son door de so-
eialistisehe sanvallen alliebt in de
war sijo gebracht, van sijn stuk
gerass, --- Colijo bleef banse i bet
eobat,
Hes was n amermeerderheid
die hem dde minister sood
met overtaiging voor sijul tsak eo
won zee.


T~reft de vrijaiDnigen partijen, -
wRat hetdebat abanant,--geen blaam,
dear togenover etaat, dat hoo hou.
bik j dede temminbid oeo rdetear-
ming de hoogate bevreemding wekte.
Te veel en to dikwijle vo gden de
v "io~inigen, op een enkele uitson-
d na na, de socialisten. Bijna ge.
regelJ stemden sij oe~ den minie;
t er o lieten ook op i terrein, dat
Smet poHfelek niete ae makten maoest
hebbeo, deaantithese worken.
Dat blag op 8el naloopen der
scialisten is een a enkelijkr iets.
Tenslj men nu reed sijo volgsaam.
bietd wilde tooneo tegen de stembus
The 1918 en dea beer Troelebra be.
wilfaen,das hi}op bes kan rekenlea.


Mdet bet nummer dter vori e week
heeft het blad: Iris 8ijo ver ere uit- Eeni co der vooroanimate plant.
fsr b~aneks. De mo elifkbeid is 5gehou ers vea one eiland hebben
Snie psgeoa 8ast e reatu twc de~ dKgs pr fre a~l to


Lje mosuwer Militiewet Origeloof art bijgelcols

Gouden Miedaille*

D~oor de cSocidge Aicadimique d' Hie.
2oire Internationale to Parija sijn de
Heerea 8. M. L. Maavao, consul van
Cuba J. P. G. ECKEER, coDsul van Pe.
ru en B. J. DEL~VALLIA 000111 VaD
Denemarken vereerd met de gouders
medaille dier verebuiging.
Once geluk wenechen.

Hof van Justinie.

Mr. H. DE CAAY FORTIMAN advo-
cast en proucureur Le A~mster~dam is
het aieuw benoemd lid vlh Hof van
Justitie alhier.


Bit~~~~~~ d aui Bpbikn


In plaate van den vermoorden
president CB~ceres van Sarn D~omingo
is door het Congree den 80 Nov.
tot vororloopig president gokozen
ErLADIO VICTlORIA, een geheel anderen
pereoon als men oorsprookelijk ver,
wacht had.
Hiet blijit een rnradsel, dat dit be.
richt eeret door de blaiden van Tri.
nidad en Venezuela hier is bekend
geoden, terwiji toch onze kolonie
aret' door een kabel mlet San D~o.
minsgo verbonden is,


_t_ ui t- llahtl i ,


que cada fresco de Aceite
-de Higado de Bacalso que
compare Ileve la marca del
, Hombre con el Bacalao a


Ella representa la legit
ma y la mqjor preparacson
Sde Acente de Hagado de-
Bacalao que se conoce per
el nomnbre do!

que contiene el mejor y m~is puro Aceite'
de Higado de Bacalao de tal manera
emulsionado con los laipofosfitos de cal
y de soda y ghicerma que hace de los
CIuntro ingreclient~es la formal mis elicaz
para combatir las enfermedades del
pecho y los pulmones.

M'e as grato declararr que harbtndo estade~
6astante enfermo y debilitado per md~S de on a~o,
y cuando ya lasr fuerzas so me habtan agotade
apesar de los medicamentos quel tomaba, an am-igo
-ecl Sr. Luis Siloa-me recomecndd lar Emulsida de
Scott. Tomd seis frascos de esta magnificar pre
paracida y quesdd completaments c~rado, gosando
abora delam qior salad, Amerruay dnimo, perlo crl
recomniendo siempre d mis armigos la Emurlsidn de
Scott.** Alfonso Rod~rtgmas, Valencia, Venessla.

L **~-..


Havenndeuws.
Desen morgen is de vruchtenboot
Marewyne, van de K.W.I.M. komen.
de van New-York, met een groote
lading aoederen voor bet eeret
in onse baven bionengekomeD. BHg
schip roantkt een degelijkenl indlruk.
Overteden.

dG~i eren PoverleedE & hier pOfselidBE
el enaar van de plantage St. Pa-
tr ek en van de v eeechb~al sann de
Overs jde
Algemeon KLiearccht
De Tweede Kamer beeft met 72 te-
gen 7 stemmen verwforpen he't voor.
stel-Troelstra (adree aan de Konin-
gin) en vervolgens seet 42--37 bet le.
deel Vail eesmotie Gfoeman Borgesisu,
waario de Kamer sic~h voor Alge-
meen Riesrecht ~nEvnredig V r~te.
9het tweede dee dier motie, war-
in on een beperkte Grroadwetsher.
slening gevrsagd werd.
(Het ~Vaderland)
Kabelateuws '
China. De revolutie nadert steeds
meetr hear einddoel. D~e vander van
den k~eizer, Prine Chuan, de Regent
van bet rijk, beeft reeds ontsalag ge-
nomen. Zeer w~aarachijntij k sal de
leider van den opetand Joeau Mbi
Kai san bet board van een consti-
tutioneele monarchie komen to staan.
Voorloopag iso en wapenetiletand
gesloten tot 21 Januari. Er worden
nu tueechen beide partijen oodferbao-
delingen gevoerd. -DLaar worden veel
daden van g5eweld, roof, en wreed.
heid gemeld, bedrevan door de re-
volutilonairen o.a. te Siaofu, wear
8000 manchoes sijo ougebracht.
Gok nann de vreemdelingen beeft
men sijo haab aekoeld, van wie ~r
800 souden g obod aijn. Men vreest
eveDOODs Voor het lot van 22 mie-
eio nariesen.
Gok troepen van bandieten make
van do wanorde $ebruik om in ver,
achillende provincete ongestraft te
moorden en te plunderen.
Tarkly. oor de Reg~eering is
een deereet uitgersardipgd, waerbil
alle Itallanen van het Turkeeb grond-
gebied verbannen worden. Door de
bemoeingen van Duitechland is even-
wel verkregen, dat to Smyrna het de-
creet niet sal wrordeo uitgevoerd. Voor
alle vaerterkle~ pleataen bhijft,het decreet
echter van kracht. --Turkije last
sieb door de tegenwoordige moeie-
liikheden geen' vrees aannia u. Voor*
ai geetened~ door de~ ze rheld in
dit geval de groote Mogenldheden
Ooeteoabk,u ui tchlan d en Eng~eland
op sdaandto hebben, heeft. Tur'
kije en eechi van Rueland formeel
afgewesen, am sijn oorlogseehepen
de Dardanellen to laten passeeereo,
omdat de vrije opening van dezen
doorgang den vrede van Europa in
gevaar son breogen.
Portugal. De opatand der Monar-
chieten brsidt eich uit. Zelfe van de
trouw der marine en bet leger
schijnt de regeering nliet meer zeker,
Een samenswerma aan boord VBD
den kruisel Ban Paolo werd nog in
tijds ontdeks
Doch het geft genoe s~aam te den-
ken, dat de positie der regeering
met den dag swakker wordt. In het
beele land beereebt groove op win-

Bageland. De8 koning on koningin
van Enqeland stin met een groot-
schen Imaterr als keizer en keizerin
van lodiB gekroond. D~e voretelijke
personen hebbeu reeds den terug.
tocht sanvaard.
M~arkthericht
Svan den
Ouracaoschen Handelsbond.
Van 16 December 1911.
ZOUT pr rat van 180 K.G......... i 0.80
DIVIDI PI per K,GC........................ ,, 0.06%
ORANJ 8CHILLEN per KKG. st w. ,, 0. 0
HUIDEN pr K.G)...er ......... ,,, 0.60
GtEITENV ILEN per K.G......~...... ,, 1.20
WOL Dr c.O......................~........ ,, 0.12
801AP ENELLEN se tak......... ,, o a
REI 1JZAAD er r K.G ....LC..... ,, 0.05
BTROOHOEDEN (hipljapa) :


gekleed in de uniform der swarte'
buzaren, de holloge binneutrad.
Even aarzelt de rijkakaneelier. 1)an
gast bij voort:
De regeering heeft sich door geen
invloed, van bmnuen noeh van bui.
teD, laten arrbrengen van het pro-
gram, dat sij zich van den san.
vang of had gesteld. Alle praat, in
de laaltdteov sa e bt genn haru
ljk eid, moet voor de feiten wijkeo.
De keizer beeft in alle phasen van
de onderhandelingen de stipte door-
setting geilischt van bet reeds in
Mei vastg~estelde program.
Hij deed dat in bet heldere be.
wustzijo, dat elk o treden van een
groove mogendheid denoodlotevrang
van oorlog en vrede kan opwerpen,
en in het vaste besluit on voor de
eer vua bet land ten alle tijde met

vs zdea dizer veteid n .a la aen
tijd heel bet volk in al sayn lagen
vastbesloten was om al zips~ levens-
belangen on eer tegEen een leder te
verdedigen. D~uidelijk deed v. Beth.
m~ann Hollweg daarna uitkomen,
dat de Duit~sebe regeering niet is
geweken. Tegen de gewrankte rede
van Lloyd George is sanstonds door
de regeering geprotesteerd, al kan
niet ontkend worden, dat die rede
voor een vriendschappelijke verhon-
ding met Engeland Diet bevorder
lijk was geweest.
Wat voorts Zuid-Marokko betreft,
de regeering, die dit wil hebben,
meet vastbeeloten zln een oorlog
toe beqinnen. D~it nu is Zuid-Marok-
ko miet waard. Zeker, Marokko is
een mooi land, maar.men kan dan
evengoed of nog better een Euro.
peesch land veroveren. V66r alles
echter moet, Duitschland sJterk blij
ven op bet vasteland en daarom
is het goed gazien van de reg~eering,
dat sij de Marokko-kweetie niet op
de spite gedreven beert.
Hlet feit, dat wlJ met Frankrijk
;en opzichte van 2nlke een belrong
ijke aangfelegenheid tot vreedzalme
ov~ereenstemming siju gekomen, moet
opseer hoogen prija wordenl gesteld
)POg kdae ands ouln van dit~ ver
verhouding tot, Frankrijk worden op.
rebouwd on het bi~enge ook meer
ilaarbeid in onze verhouding too
Ene land.
One gezag ale groote mogendheid,
dat niet hran d iden, dat een ver-
dra dat door one was ondertee l
ren zonder onze g~oodkeurnq3 zou
wocrden verarnderd, .bebben w~ij met "
volkomen succes doen gelden. Het b
e- de s~aek vae tde Rtijedagf bet b
voor en tegen van de politiek te e
overwegen, welke one tot dit, ver d
drag bieeft g;ebracht. Wij verwach--
;en geen lof, maar wij yreezen ook "
geen afkeuring.
De rijkedag sweeg.
Gieen bravo's weerkrlonken, geen
applause. Een koud swijgen beenrechte,
n de saal. Slechts tcenmanl was ge.
durende de rede de geestdrift out. s
viamd, bet was op~ bet oogeablik, e
wdarop de kaneelierunltriep: ,, itch. I
and as sterk, on ook bet swaard ~
ie trekkenr, ale het voor sijn eer r
noodig is." dc
Thans nam de C3entrumleider, z
Freiherr v. Hertling bet woord. i
Sedert 1904, soo sprak dese, vormt 7
de Marokko-politiekr geen roemri'k ?
blad in de D~uiteche geschiedenia. De
togenwoordige onderhandelingen met [
Frankrijk zijn met een groelend mis,
he en onder het volr gevolgd. Bet
mi hagen veranderde In levendige
woede toen die ministerrede van ge- '
ne zijde van het Kanaal tot one
kwam. Thaos is Marokko een van
Fran krij k athban kelij ke staat. De hand-
having van den vrede in to dour
gekoe t, wanneer dit elechts kan ge-
schieden op koete'n van onze we-
reld positie. (Geestdriftig applaue.)
D~e conservatief Ileydebrandl ver.
klaalrde, dat door bet verdragS de
politieke vrienden niet bevredigd siu.
Deze hadden gehoopt, dat meer on
iete beters son to~n to bereikeD 6,
weest en kunnen nde opvatting nlet
deelen, dat de elniting van het ver.
drag voor Danitechland en Frank.
rijkr een etap beteekent op den weg
van dunrsame toenadering tusechen
beide volkeren. Wat den vrede ver-


sekert zijn niet overeenkometen, maar
is het ~oede Daiteche sweard. W~if
bebben aen wil, van dit swaard op
bet gegeven oo enblik gebruik to
maken. (G~roote wIeteging.)
Betref~eode de rede van Lloyd
G~eorg~e saide Eleydebrand: Wij hoor-
den dear een ~taea1 d'ie men aile een
vernedering, een uitdaging van het
Duiteche volk moet kenecheteen.
2;ulke tatelredevoeringen verkiest
het Daitsche volk niet to hooren.
(Btormachtige toejuichingen en hand.
geklap.)
Levendig ook werd denational-libe.
real Baseermann te~egejuicht, dico.m.
selde: Toen de ,,Panther" voor A.
gadir verecheen, going een kreet van
Frengde op in geheel Duitechland.
Toen spoedig deaarna dre redevoe.
ring -vaD den Engelechen minister
bekend werd, meakte de Frengde
plaate voor toenemende verontway.
diging: Toen het berloht, kw7am,


San Domingo.


De i Marokko-Kweatie in den Dult- (
schen RijksdagC.

Het Biemarekia~ansch optreden van
den IUnitschen r jkskaneelier bt] den c
dezeunp ao d ead eu jbi osati van
in _beel hpt nationalistische ka p;,
de plotselinge onverwachte regee- ~
ringedaad van v. Bethmann H ollwea f
maake bi deDuitchepatriotten
weer de hoop levendi dat een krach- I
tige~ staathunde, in ertijd door den
ijzeren krrDselier [000 eoo'D fOrRcebe
vastheradenheid gevoerd, thsana we- t
dersm met groote beslistheid den k,
boofdtoon zou aangevenl in het Eu- ~
ro bsc Concert.
..lc eenl brnuak-optreden alleen l
stempelt iemand neg fliet tot een l
Bismarck, sooarls het D~uiteche voklk
tot zijo groote oantuchterinig on- i
dervonden beeft~; wije en koel staates- t
manebeleid, de groove factor, waar- E
door de geniale diplomat Duitech-
land tot wereldmorgendheid wist to
make, beeft v. Bethmanu Hollweg r
getoond niet te besitten. i
Vandaar die ijokoude Ientraoangst
van zijo groote rede over hot Ma- ~
rokko-ver rag, in den Rijkedag ge- ~
houden, vandaar ook die stomach ll
tige h aivalebetuigingen. toen pa-t
frlotieche sprekers de houding@ der l
regeering gispten en den lof zongen
van het machti e G~ermanje....
De rijkakanse ier dan sprak over
de Marokko-geschiedents, koud, sa- ,
kelijk, doeb met nu en dan senuw-
achtige trilhiog to sin stem-
De voorgeszchiedenle van het ver-
drag, bet senden van eeh sc~hip naar
Agadir-- een meatregel ter beacher-
ming van leven en eigendomn der
Duitechere, een meatregel, die het
gevolg was van het reebt en deo
wvil om die beacherming te verleenen-,
de verklaring dat Duitechland nie-
mand bedreigde, dat alles werd door
de leden swijgend aangehoord, een
stilte, alleen een paar male afge-
broken door een ironisch gelaeb.
Daarna echter steeg de belang-
stelling en er wer~d selfe een goed-
keurend gemomupel gehoord, toen de
kaneelier met Dadlruk verklaarde, dat
do bewering der Al-D~uitsehe bladen,
die het deden voorkomen, alsof de
regeeering oorsprookelijk grondgebled
in Maro zko heeft willen verkrijgen ,
oonuiet in*
Iaarbyi getuigh bet n~iet van va-
derelandelielde de zask thane zoo
voor to -stellen, aleof D~uitechland
was tartaggeweken.
Ook v. Lio dequiet, wiens attreden
soo'D beweglqg heeft V6FOOrzaskt
kreeg syjn deel van 's kanseliers mie-
noegen.
*Von Lindepuist, aldus v. Beth-
mann Hollweg, heeft van den anl-
vang at sleebts afronding van bes
Dulteehe gebled en grenlsbepalingS ge.
wenseht. Eenige dagen geleden ver,
klaarde hij de verkreg~en vergoedin.
gen niet ambtelijk in den ~Rijkedag
to kanneo verdedigen. Dat was een
alBVatting van deo ;toestand. Nie-
mand beefavan hem verlangd, dat
hij de verantwoordelijkheid van de
overeenkomet, op sich son nemen.
Die verantwoordelijkbeid rust op
den rijkakaeoelier.
De rajkedag was een en al oor,
slechts een oogenblik afgeleid door
de komet, van den kroooprine, die,


aet wij geen territorial besittingen ]
senechten, volgde in Duitechland I
,ngetwilfeld een groote ontnuchte- (
lieg en ontgoochelingf. Wij vinden l
,et resultant van Agadir miet ver-
;wikkelijk. De wrok van Frankrfik
;al door het verdrag niet wor*
len we enaomen. Hiet buitenland I
;an sic l`bewust sijo, dat; wij de
rationale eer weten te verded gen.
Waanoer wij er toe komen eoze
met de wapdhen to verdedl en, sal
ret buitealand een 'vereenigd` I)ujtteeb
and vinden.
En hiermed~e was de historische
:itting5 ten' einde, een sitting, bijna
!enig in de parlementaire geschiede-
mes van Duitechland, een batting,
waarin zich selfe de sterket regee-
,ingegeziode partijen Frijwel van le.
]ere bijvalautingo onthielden, een
sitting eindelijk, die eerfafspiegaling
s geweest van was het Duitsche
volk denkt en meet ombrent bet
Marokko-verdra.
Verechillende b5aden meldden, dar
de kroonprine bij dese debattfen bet.
haaldelijk teekenen van inetemming,
goed of afkeuring f.
Zoo vertelt de ,, 's. Wessf.", dat
de troonoprolger ver over' de ba.
lustrade gebogen de verechillende
redevoeringen nvolgde. En toes von
Heydebrand eneescherpe en pijn.
lijkre woorden a rakr over 't aftre.
den van von Iindequiet, son de
kroonprine een kreer of wat met sijn
hoofd gekulks hebben ten teeken
van inetemmin ~. Terwijl hij later,
toen you Hey ebranod sprak over
de vijanden van Duitechland, siju
breeder A~ugust Wilhelm op sjn
SCbOuder klopte.
Ook de manl van de,,K'dla. Volkes6g.o
meldt, dat de kroonpriore telkens
groed- en afkreuringen gaf, rooral on-
der de redevoeringen van Hertling
en Beydebrand.
Nadat den volgenden dag nogr een
tweetal sprekers het woord hadden
gevoerd, wonder wie de vrijzionige
Lr. Wiener, die met nadruk protesteer,
de tegen de betongiagen, Welke de
kroonprins danrge to voren in deo
Rijkedag had gehouden, kwam de
rijkakanselier weer aan bet woord.
Hij nam een sterker standpunt in
dan den vorigen dag. ~ij verdedig.
de niet, maar viel san. st hi ge-
vreesd had, soo sei hij, was geen
critiek, maar dat er een man zou
opataan in den Rijkredag, die hem
een beterea weg zon sanwijen dan
Jaij zelf gegnaan was. De eemige spre.
kier, die hiervoor in asnmerking
kwam, was de nationaal-libersal Bas.
serman, wfiens rede' hij dearop in
een goed en kalm betoog nit elkaar
healdle. Dat men de regeering ver-
weften had, dat zil de verantwoor.
ding van Triporr is roeg, omdat T1rb
plso een gerolg was van Aai,
et~reed bile met bettigheld ~~da de


Italianen auderen gevolgd waren,
dan had nies Duitechland be Aga.
dir, near Frankrrijk te Fes het voor-
beeld g~egeven.
De rijkeaknseller werd bij dit laug.
esam en nadrukkeli k betoog son
hftlig, dat hfj_ met de vuist op de
tatel sloeg. Eliij werd nog bettigier,
toeo hij ach tegenB den conservat~ief
von Heydebran~d woodde, die hem
beachuldlgd had een vernedering van
Duitechland weg te moffelen, door
Lloyd George's redevoering een ta-
felrede to noemen. Telkrens word de
rijkskaneelier no door bravo-igerep
onderbroken, mear hij bleef even
hartetoebselijk von Ilehdebrand sijo
verwtiten so bet Igesic 0 werpen. Er-
heersebte geweldige epanmong mn den
Ri eds n.
Beel auid ging de rijkekanseller
verder, to spreken over het geval
Cartwright. Hij had de Enrgelsebee
regeb~rinp gewezen op de s. i. gerlecht.
vaardipd oatetemming on verbitte-
ring, aie het artikel sit de Naee
Frese Presse in Duitechland gewekt
had en hij had self den wReseh use-
fesproken van een oodersoekt. Hqi
Tas het ansntwoord der Engelsebe re
geermng voor, volgens betwrelk de ge-
sadt verklaard hald, dit artikrel noolt
geinepireerd on nlooit dergelijke ut.
latingen gedaan te hebben tegen dea
schri]ver ervan. Daarmee was de
eank voor hem afgedson. Ult de
seal klooken no van alle ktanton
protesten, maar von Bethmaan Holl-
weg verklaarde met, kracht, dat de
tsak voor den Ri kedag ook afge-
dean moest sijo, daar dese een ver-
antwoordelijk lichaam was.
De spreker had de stemmlog in de
saal no in handen. Elij maakte sicht.
baar sterken indrak. Toen richtte
hij zich weer tot von Heydebrand
en diene oorlogasuchtipe woordeo
(diede krooqprins, toegfe]mecht heeft.)
B beseholdlgde hem see verklezzogs.
ree gehouden to hebben; Men kron
eterk genoeg spo, om miet noodi
te hebben het swfaard in dee mon2
to voeren.
Daarop sprak hij nog over de
krachten. die hem teaweierktten. Tea
deelde was hij er dankboar voor,
ook al waren slj togen hem gericht,
dear sij uit vaderlandeliefde voort-
sproteo, maar ten deele was het
verklesinge-agritastie. Hij beeloot met
de opmerking;, dat dit een compro.
mateeren van het patriotieme wpas.
Latsmano (economische vereem-
gmng) sprak het eeret, na den rijkre-
kanehleler. Hij zei dat het een bitter,
maiar leerrijk oogenblik was g~reweet,
toen gisteren san bet, elot van de
rede van den rijksklaneelier alle bar-
g~erlijke partligen swea a n sleebte
de uttrerte kinkersy de bravo Iriep.
Sedert 1904 vergingr bet de Dust.
Rche Marokko- oib~iek in vergelijking
met; de Fran ce seer sleebt. De on.


dosljn ,, 37
.'.... ', 4.a2%
......... ,, 8.- j
...... .,, 60
(OLb)' ", e.50
......... "11.-
......,... ,,1o-
(0LA) ,121.
(Old) ,,14.--"
......... ,,18.50
(OLA) ,, 1i-
;gg ,l *--
......... ,,18.-
......... I -
..--- n--


Kwanlteit No 1....1 kg r
,,o ,, a ,I,
,, ,, 8 ,, ),

,, ,) 8 ,, ,,
.~ ~ 0 r,',

~~ 1 ,,


I, r1.. n


KLEINE 8TROOTIOEDEN (hiPijar~o )
in kwal. overeenkomende met ka~.3
van ougoveer 25 eM. van knain ati tot rand
van onsleveer s0o e. van~r$ ino rnd
per dos. i .4--

INe p Noped~ade aim n ei a sy nuN-
tritivaa e aceite de higadlo de ba-
calso dependent en absolutfo de lae
grasse que entran en la co~mposf-
exbn natural del aceite. Estae gra-
ec.deon d diede n aiidae co


BESPA AR U W GELD,

Als gij Uw huis moet laten verven, koop dan de vert

VAN
LONG AN & MA RTINE~Z
1%@%= lYORK. .


-- -


A. NIJLAND Almelo Ned~elriand.
FABRIEK VAN WITTE GOEDEREN.

(Leveren rechtstreeles aan particulieren)
NedelOahil(180% PijZOIL


~aIlasgogen. i Fija mast. 1000 stones echt
Bonto per dosijn f 1.55 S8ervetton per dosqln f 5.80 Ifop88 Shirtig.


8told. met lageweven Bijp. Vialgerdoekjes*. 906 eM. breed per stak van
naesm per doslja f 9.65 45S bij 45 eMd. p. dos. f 2.88 SO yards i 8.50


Hambur;-rgAm~k-LneriaL.
Ge ilede Vracht- en Passagler-Dienst onderhouden door 58 persehil.
ended Llnen, mes *850 Havene in alley Werelddeelen.
DI'ENST-W 8EST- INDI~s
Lijo I. Doen an. van ledere measd, van
~~~ Baspbuirg near Bt. TPhomase Trf.
.. nilddd, Pennessel, Cairca o
AakoCS atB to Caravo den 1ten.
van iseree meanid,
Vertrok van Caracao; den 2glen.
van dere teenan.
cija HI. IleD 7en. van ledere speand, e
~'~drti~ -3~en~ CHusbao enn r~la, n PJPdd, St.
'hmas, Harre en BhmbuI~~I~~I~
Vertrek van Cfaragalo: deni n,
9, van fellere mPasld ;
Lijo IV. Den 260. van ietlere maand, van
Bomburg-ABtiwer~pen agar Al~
Coln- asmrna n A prlie: :
Aanokomat to Captacao: den 10n.
-~ve Vnere' Pspa d.
cieEstoq ~ibe as~s, & dok
VOor CO)Bl$, Co~lon eas.
disatean, w~elke door bovengenoeade lijaea w# -agda~
B~ehalve do stoombooten vanbvngnoiei as ensuedea
ook andere Passagi~erachope~n er M~~p astch 1,- hePed sea die
over St. Thomas direet, erErp o Ml iio ongereer
zgb Asi volbrengen.
De aPIei chqpae der Hambrp~mrike lilj slja alle voar*
siena van 6~noodige teepassingen voor de eeblde omfijort dir
oprareaden.
Prijs der Paesagei naar Harre of Hamoburg:
7 thrs: S 110; III Klasr: $50-A. G.
Befour BCestes:i 1096 afulag op de been- en t~eragrets.
Voor verdere inlicheingen vervoege men schb tot
'~ Enwrane, HaPNnawas & Co.,
ADVERTEERT STEECDS:,,AMIGOE DI CUR ACA"

het me~est gelezn Ilollandsch Blad

in 0850 910Slie.


150 bl) 240 eMr. f 22 8510 i 2 M f 26.50 bl20e.f518
184 ,, sto ,, 24 8so o b 50. asdc.0 ,, soo ,,. as.8o
OEWONE EN ROLSLOOPEN IN OBOOTE KICEUSE.


J'arges ea Eleereg bletflagellep.
bTALE en MOD~lrXIPN ran bovrenstaande sanblemag on at case fabrt.
kaeten worden gearne op sicht gtgoaden en bestellingen ~nagenomen door
Blevronw M. MAsNUEL-CALLIBeR

IIAVENS-NIETIWS.

~VANC 9 ]DEC. 23 D>EC.
seaslp I Kapitsein Aankomest van Verrekan

karl as Morl e INeor r 8 e. Muaw #i
aracas Faret )16 ,, NewP-Yqrk 16 ,, Gaysp
Cuarma 19 ,, La naaarra so ,, ee-York
Majda Johp~uon 6 Marseatbo 11 ,, La I~~

1% Wilke IVJ PC vid treal127 ,, New-York ,apaga
Pr.Fr. HenidrikL J v Borden 2.8 ,, msterdalm St, Nwyork
98an8el Cake 5J Bonet 16S Dec. C~olda 108 Poe
adarir W, Dirr 1 e Rork bl
astristr amith is ,, ~iveool la ,.rrap
Ortt& di foriao A Poggi 191 ,, Ghova 6

schoene~ kMit rs. ~ Asb rasil Sohioers.n '~~~ Vewe ousr


te tijddnnnqolbj ae v mm prk"
echrijven hoe wij one hadden te ge-.
dr~age (Bijval trechemba) e
reehtakweetle. Volgens onse meen ag,
e-hij abad de kkdeotmot de -,
omdat a~Earaan matgaven en ver-
plichtingen togenbover de masteehap-
eljen, hondeters der concessies, ver.
bonden waren. De wet op bet ,,Sbeuts.
gebset", die de stasternacht .ann
denkezeroverdreagt, t ere
niHe debradi (conservatiet) .net De
rik (1nele kerade oni crrieuk g?
op eea beelait van e6- geheele Eit-
g";,,,,f mi **ri, ** e ,georit"
ring of door die van ee Daniteehe
regeering; voor nifgemnarkt to k'u-
nen b adeA Rld Bi & alc In ao-
frmelg nittarting, doch va'n een
wezen kfle belemmeria van one volke-
nrm van ne hRnDMeDie va
te ste~len. (Mtear good i bij~a conseer
vatievenl.)
Eea gvrsarltikte geest.
Zonder al to veel overqrijving ran
men tan ~dese Bijke~dag~i~ansg~ als
van ren historieche sitting spre~ken.
Histo eh l zooverre dan, dat so
mineeein het begin wesen sal van
een nienwe period in de Dukteehe
,,histoire eangemporaine", do man.
vang ian een nieinwie bladsi~jde vani
het beektt~~~~~~ttttt~~~~~ der nieuwe politieke ge-
wchiedeois.
W arpt er j is t dese~ sibttin van 'dn
Rijkedag soo bijas emiverdeeld 8n
soo sponteens een stemm~ing tot l. I
tilog gekompen, die van grooteso in-
lijn .. "" ichtn von her, ae ( e '
roe +n sefaat m h nden hebben ~h


bepalag~en -voorsou ex Do ag r-
ten wrdb gooeds oiurd de g
meene inseinng'ni~j verfir *
blif dvh be feit, dat b-ja_ al

ecete en een beitid, die geon
tw mogelijk latest omtrent de
hddie wonder de par iu en
menm me wi hgteo oaeht bee-
is ,. h etcv.y ,- t d. rige
dea, g gohetvaron 45,43t se~if steh
heel van de volksopinie vervreem t-


Advertentien*1 DE rEr"I'E ] k
BEEROOND MET MBEEB DAN J
50 (Toudeg Aedailles
on bxassa raLUZaN.
GEJDESTILEERD DOOR ,

Jobs. DcOpar a S0IS Ltd. Perthy
LIeverailceler van het. Engelsebe
Hof, (van we'len Koomgn Vict~oria,
van wijien Koning Eduard VIIen
van Koning aeorge V.)
Agentea voor pCarage,
** ..ANOYr. 6 .Ce ~


-

-Soublett~e et Fals,
HO1PPHOTOG aRAPEN


-Drakker a


pronta emule eaci\ diel receite per
loa fluidoe del ~es~ma o- y hae~n
que anu absorel6n por a membr-ana
mucosra ee leve A feeto coname fa'
Hiidd icnr mb6 apides quela~de
ninguna gray;BE


FABRIKANTFN


VAN VERF~WAREN,


VERNIS EN OLIE.


TEATER RNA AR.Cabaret-Artistique-Moulin Rouge.

EATEREDAG~ 28 DEO~. 1911.
des avonds ten 8 unr.

Uitvoering door. H. Hi O~fficieren van landl- en zeemacht
ten bate van het ,,1MILITAIR -TBHUIS".

PR.OGIRA MM A.

1. Strijkorkest,
2. ,,De Werksta~king der Smeden"
-dramatische. voog-dracht. Frangois Coppde,
(het tooneel verbreeldt een rechtzaal.)
3. Rhapsodie` jngroise. Franz List, Solo piano.
4. Engelsche eri Fransche Cabaret Chansons.
5. Komische en Satyrische voordrachten

6. ,,In het ateier- van Phil May," Engelan 'sS enhof.
caricaturist."


De verf ,,DOMESTICA" is gereed voor 't grebruik in blik-
ken van 1, 7 en 10 pond. Deze verf is machinaal bereid en
beter en goedkooper dan clie met de hand her~eid.
Monsters worden gratis verzonden aan klooijers, die er


om v op in alle verfwm~kels


en drogisten.


7. ,,De Rieis door 4e West".-


Komische voordracht.


8.
9.


Strijikorkest .
Engelsche en .Dtitsche chansons.
Parodie op inentinl humoristin.


(1.. ariouts Imitation Act.
12. Strijkorkest.
13. Hedendangsc~he beschouwingen van een Marker
btoer en bee~rin.
14. Finale.


PLAATSEN TZE KRIJGEN BIJ:

, La Casa Rosada" Heeren-
straat, en de ~


PRJZEN. DER PLAA;TSEN.


P, So 6 pl,
Palco 4 pl
Asiente~ de luneta
Entrada general
Galeria


f 12 .
f 8.-
f 1.25
f 1.-
f 0.50


LINGERIEFABRIEK.
WI1 vervaardipen eene witgebraide sorteering Daspeq, Sperea- ea Bladers
L~ljtoederen, Bed anneas ens., van de eenvoludigat~e tot de Agnte soorten, fR.
Fltteluitend pjrhbas kwaliteltn.
SPECCIALE6 INBICRITING VQOR GOEDEREN OP MAAT.
SONDER ISENIGre PRIJSTEBR~OOING.


I


,Botica CentraP!',


Overzijde.


9 Dec.
11 ,
11 .

18 ,,


Gasapt

Valade Coro
Bonakre
31sraeabo

brbe


Maria D

Zaabel D Drrna~

Lada~oia C

Iarrd a


frdel M47 V

Wrino~ia B
H B ~ir
&
Miir D
ReiPBf 1
Jcdkd~ab B


Dec.
,,
,,
r,,
r,,


AL M. de SEoanlr agar NederlanQen
SEROO" toN


to Amsterdam


1 868,


Anfwerpen 1ses,

C ~o Earaten JienEere-
ol.i.a..... -94


' Dec Ish' EoOseb


,, Brusslel,


1910.
Warterkant.


-P AUZE.O,-


IPto Blcoo
Rio Raohn
,0qr0s
M
Amrba'


Otra-
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs