Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00084
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 2, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00084
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
~


Dit Blad verachijnt elken Zaterdag. BUREAUX VAN DIT BLAD Es Cou rant ai ta salien toe di 2- a Sa ra. u
Abonnementsprqs voor Curagao, Bonabire, Aruba Supied aonmn t l p rsln
en de Bovenwindsche ellanden per drie melanden adlni
fi. .- et voruthetlin. Hedactie e n A dyninistratie Paa ugarnan foi Curaqao, Bonaire. Aruba, St. Mar-
Voor het Buiteoland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba ii. 10.- pa anja
A~fzonderlijke nummere fl. 0.15. Oud No. E228. Nienw No, 4* onumero sol a. o.15.
Prija der Advertenti~n van 1--7 regels f. 0.50; voor el- II(1 Anuncio di 1 te 7 regel f 0.50 eada regel masr
ken reel meer 731 cts. TVaterkan't, Over mijde. 7fs cs.


YERIYEEBIDERING TH~ ONZEN NATIONALEN RIJEDOIS ?


Uit, boofdstakr N i3 0. der Koloniale Yeralagen der laatete jaren blijkt,
dat de, waarde van den ultvoer ult onse kolonie bedroeg in :

uit : 1910.~ 1909. 1908. 1907. 1906

C~uragao f 925.385 f356.548 if221.569 f482.959 1 !493. 103
Aruba 542.2601 470. 6521 795.509 666.369) 408.747
Bonaire 164.3631 1418.620 141.5301 144.4901 92.592
St. Martin 59.9261 67.4871 65.0431 42 084~ 27.454
St. Eustatiusl 13.8233 14.7931 13.422 121.3771 7.7190
Saba 11.1291 10.8101 8.2111 8.2801 4.330


onze ultvoer in 1910 bijus't DRIEDUB.
BEL~E bedroeg van 't jaar tevoren en
nog TWEE MAAL whis~ dan het hoog-
ste eijfer over de lastetet 7 jaren be.
reikt m. a. W. dat er in 1910 bijua
8 aeaal meer geld ult bet buitenland op
C$araga is binoeogSevloeid -dan het
jaar tevoren~ en stoeemaal meer daan in
de leat~ste 7 jarea ooit het geval is
gepeest.
De soaarde van de rcitgevoerdel goede.
red' van bet eiland Curagao bedroeg
in bt jaar :
&ldl.......... f 925.885
1909........... 356.548
1908........... 221.569
1907............ 432.959
1906............ 493.103
1905........... 460.935
1904............ 349.122
Wij hebben one de moeite getrioost
eene te gaa0n Apluizen, welke facto-
ren tot dien buiten fewonen voornit-
gang voornamelijk iebben bijgredra.
ge~n, door dese posten eene to verge.
lijken met die van vorig jarea. En
zoo k amen wij tot. de cenclusie, dat
nagenoeg alle artikelen een hoo er ei*,
fer thanwijzen dan de twee vori e
jaren. Doch vooral de volgen e
exportartikelen deden de weegschaal
met een geweldig~en ruk naarr boven
slean. Men oordeele .
Uit Curaqao werd sitgevoerd voor
seen waarde van .
san3: (in istol so91 19081 1907 1 tooe
aloe loso?711 14ol 1 1536
div~idivi 2a31053| 33766|67373 13291 27.212
Gef tenv.|1169147~11.4161 18.373| 17082111.052
H-olden I 5t8.7651 8 795( 8.676) 5.762|1 .592
Pindas I 2 770)1 1 |
Totaal ss15891 734117 94428 66135140.892 5
D~eze! 5 artikelen all44n reed brach.

meest drakerige soort a~n 't is dan
ook al lan 49geleden,
Judels wi de siju college er in la.
ten! loopen-- twee oude tooneelrat.
entegen elkaar. Er kwam in het
stuk een bedrijf voor, wearin Bouw.
meester in de gerangents suchte en
Judels voor sijo gevaugeabewaarder
speelde.
D~e groote Louis ontving dan een
,,brief van zijoe moeder" een halved
romance tara rdedvoorlezin no

bri mall o r etigin de ofen
kamer een biertje to gaan gebruiken.
Wel.... het stuk is z66ver gevor.
derd, dat Judels, de gevangenbe-
waatrder, den brief brengt ann den ge*
vangene, Louis Bonwmeester. D~eson
flour verdwijpt. Bou~meester open
dn brief, vindt daarin eleebts een
Juade1 Pelletje, beglijpt welke poets
BueL hem wil spe en en...*
' bij etaart op den brief, sijo ge-
kte a vertreks, een hevige outroering
Iome over hem:
--Florie... Floris... transen beneve-
len mfin oog. Een brief van mijoe
moeder,... lees jij hem voor....
Toen was het Judels beart, doch
ook dese was er de man niet naar
om voor een klein ~eruchtje ver-
Pawr o dwe e. Zon er to haperen


In een vorig; arbikel: de Han~del on-
ser Kolonie in 1910. asiden wij 0. a:
,,De medat belangrijke statistiek
,,voor one to seker wel, die van den
,,tritzoer. Daaruit leeren way, boeveel
,,geld si~t den vreem~de .1s onze kolocnie his
,.nenkou1t.....
,,De waerde van den T74tvoer verte-
,,grenwoordigt de verpneerdering van
,,onten nationalen rij kdom. Hoe
,,grpoter, de ultroer is, des te ster-
,,krer en kraobti er ook' one lcrono-
,,miscdh leven zast~a zj,
Als men de bovenatasode .econo*
mische groadstellingen goei! in 't oog
houdt en ze toepast up de bier ooder.
volgende cijfere en op onze vergelij-
krende mitvoer-statistiek van 't eiland
Curagao, dan moet men tot 't besluit
komen dat' onsi ecobomisch leven
zich bet, vorig jaar tot een nooit 5-
kenden bloei ontwikkeld beeft. e
#stveer van one Bilarid is het afgeloo.
pen jaar met een renzensprong voor-
uiltgegnan. WTij baseeren one mn dit
oordeel on de statistieken van one
Koorntcaal Peprlag. En: ,,tegen eijferB
valt niet te redeneeren."'Te meer we ar
bet bler o~gieeele cijfers geldt, die wij
toch minstens ala julet mogen ver-
ouderatellen Van den anderen kant
thoetenu wij eerli bekennen, dat
wij in dit orelmiesebien de
gehbeele publieke opinie tegen ons
hebben. In bet openbear leven beb
ben ook wij inderdaad mear weinig
opgemerkt van dien buitengewfonen
voorspo~ed n vooruitgang, dikwijle
selfe hoorden wij klachtenl van de
sijde Oniser winkreliers over bet gerin-
ge verkeer. Wij sullen daarom, on
onze bewering to staven, de cijfers
van 't Kol. Veprs. laten spreken, en die
cijfere wijzen onloochenbaar nlt, dat

ONDERHOUDEND ALLERLE[

Took overtroofd.
De ,,Jslwrode" doet het vo gnde
verhiaal mit het leven van den be-
romden tooneelist Louis Bouwmeee-
Van de week heb ik een avond
sitten praten met demand, die de
maetei `ed in dichd et 3eel pelers
hen heeft mee feleed. dDeatooneelwe-
wereld opa chael waar de me schen
andaer deoken on doea, dan in het
gewone bur erbestaan. En ik houd
er van to a sten liniteren naar anee.
dotes over tooneelmeneien, wear.
van er seker honderden in omloo
dijo, maar waiu'van elkle toonee .
kenper een bepaeld deel schijnt to
besitteen, soodati men wpemag dezelf-
de vertellen hoort. Vooral over de
ouderea, ~de Bouwmeesters, Judels,
em., kn bje alt~ld weer nieuwe velr.
halen to hooren kij en. Meeet, loopt
het over de geva~t eid, de tegen.
wdoordl~ ~eid pan t, waarmede
t at r oel )ke e ituaties op
h tooneel so.en
Soo speelden eens Louis Bouwmeee-
Moed ra".'4d Was ael.nl vano d


ten derhalve in 1910 &t 5 ton grouds
me4r in de kolomie dan in de vier vo.
rige jaren 't geval was.- Gaf dat on.
gewfone feit nu geen bijsondere reden
tot verheugenis?-- Tevergeefs hebben
in het overzicht van het lasitste Kol.
Veral. onder: N6 9: Handel en Scheep-
vaa~rt, blads. 19 en 20, gezocht naar
de vermnelding en de verklaring, van
dit mlerkiwaardig; feit. Wij vonden
rivets. Integendee, wij warden gewfel-
dig outniuchterd door de volgende
alinea blads. 20 : ,,(dat) de koop-
,,kracht der vaste bovolking in 1910),
,,vergeleken bij de voorgaande jaren,
.,geen merkba re toenemingo asnwijst."
Nu is het toch seker zonderling sulks
to beweren, terwijl de meerder~e pro-
duktie enl waarde dier 5 exportart~ike-
len just aan onze vaste bevolkin~g,-
nl. ple stage-houders en voor een deel
ale arbeideloon ook ann de mindere
bevolking-- ten goede kwam en due
cok hun koopkracht in dubbele mate
D~och onze verbasingf hereikte! haar
h~ootepunt bij het lezen der volgen-
de alines op dezelfde bladzijde :
,,De uitvoereijfere sijn in 1910 laag
,,gebleven. Een der factored, die daar-
,,op~ van invdeed zijn g~eweest, is het
,,misgewas van de dividivi, wearvan
,,de coget vooral in de westelijke
,,dietricten van Curaqao, ten gevolge
,,van de voortwoekerende zieklt~e on-
,,der dit gewas, sel:rael ultgevallen
,,ie, vergelekren bij volbrgasude jaren."
~De togeneprask- van elk deter sins-
nede met de geeiteerde eijfers is 7oo
verbijeterend, dat wij er g~een woor-
den voor kunnen vinden.,,Deuitvoer-
eijfers sijo in 1910 lang gebleven"
en het blijks in werkeli ukheid dat ze
me4r dan tweemasl sooveel bedragen
als in 46n der laatste jaren. AQle
een der factoren wordt genoemd de
mislukking van den divadivi-ooget.
Twee blads. te voren p. 18 etaat
wonder I 4 Landbouw letterlijk bet
volgende: ,,D~edividivi-ooget was in
1910 (op Curagao) voor bet 2e en
3e district iete gunatiger dan in 1910
(leen 1909). In 4e en 5e district
was hij echter zeer gferingf"..... ,,Op
Aruba was de dividivioogat rede.
lik",,Op Bonaire gaf de dividivi
een buitengewonen ooget: 200.000
K.Gr. meer d~an eenig jaar te voren'.-
Hoe rijmt sich dat rapport met
de volgende cijfore van deuitvoer.
statistiek X blads. 41, wat de ultrvoer
van dividivi betreft
Curacao BOnaire Aruba
KG. KG. KG.
1910 14.606.340 1.056. 601 1297.235
1909 0. 534.887 840. 1891195.425
1908 1.028.449 685.539j247.000

--Dat is goed, mijo vriend. Ik sal
even miju 5ril gaan halen.
En Judels kwam terug; met den
echten brief.

De ond~eugende pers.
De ,,Baster Nachirihten" vertelt de
vTo gnde historische geschiedenis:
Ten oniange mn een der groote
eteden van Beieren de gemeente.
r adzittingo deslober zou ewo i n

,Ike soon wel iwensphn ka re prs
haar opmerksaambeid schenks, voor.
taan In haar randeverelagen den
alotzin wegliet. Onee sittingen ago
amgtij hmeere pdrio ae 46n gla j,
an rentwee, men a eelt een kaar-
tje, men schankt of damt een kwar.
tiertje en soo words het #du unr
als men near buis goat. Den vol.
genden dar e it men niets kwande
vermoedend de krant to lezen en
op eens houdt de lieve levenegesel.
lin je het randeveralag wonder den
neus, wearin etaat:,,de sitting werd
te negen' uuir geeloten," met de woor.
den: ,,En je bent pae om 44n unr
this g~ekomen".
N'atuarlijk vioeien dear onaange.
nasmhreden sit voort. Wat nut heeft
:he nu al de apr averine~t ode sic


zoodat over 1910 de dividivi-oog86
op Curalgao acht maal grooter was,
dan 't jaar te voren en nog; 4 maal
meer dan in 1908.
In mindere mate kan men het-
zelfde ze~ggen van de aloiS- productive,
die vroeger of wel in bet geheel niets
opbracht of f 140 tot f 5i36- en nu in
eens een sprong~ maak~t tot over de
fi l00.000.-- Ook de uitvpoer van de
geiteuvellen, die de vorige~ jaren mear
4408 een weinig boven de 20.000
steeg, spring nu o~peens tot f 169.000;
voor de export van buiden en pin.
das geldt hoewel in m-indere mate
geheel betzelfde. Wij hadden ver-
wacht dat bet Kol. Veral. ook een
toelichting son gebracht hebben om
one to verklaren, waarom die 5
exporter tikelen in het afgeloopen
jaar zoo enorm gfestegen sijo, en
en nu krijgen zoo'n koudwasterstrael:
,,De uitvoercijfere siju in 1910 laag
gebleven.
Of moeten wi' aannemen, dat al
deze cijfers fautief sijo ?- D~at men
zich met een enkel ver ~iesen ktno, wil.
len wij toegeven, doeh sulke in het
oog loopende fouten over degeheele
linie, is toch al te dwaas om te
gelooven. En weartoe sou dan een
KolonAal~ Yeitalagdienen, datde wra -
baak is om alle betrouwbare inici-
te bekomen omtrent den economi-
schen toestand onzer kolonie ?
Als op die wijse een Kl~. Veraag words
samen esteld, souden wij er v66r sijor
dat in bet vervolg een accountant o -
dracht krijgt, om de verachillende
hoofdatukken er van better met elkaar
te doen overeenatemmen.
.,,
E erlij k moeten wij bekennen dat
b dgenlan wanho ig geeocht
hb ben om anitabrn e men
weg en den uitgang te vinden, doch
wij zion er miet ing~elasgd. Ten ein-
de rand, hebben wt] one tot; de Admi.
nistratie vanlfinacies enztat&sIdespetie der
belastingesr gewend, wearvan wij alle
gewenachte mnlichtingen ontrangen,
wearvoor wij to deer plaatee tonzen
opreebten dank betuigen. _
In bet al emeen kunnen wi] eegen,
dat alle a zonderlijke cilfers vo ko.
men juiet aijn, maar daf door de
groepeering ervan in het Eol. Veralag
een total verkeerden mndruk verkre.
gen wordt. Een eetrate oorzaak deer
verwarring in 't K~oloniaal Yeralag van
bet vong ]aar wordt gevormd, door-
dat de StaatX van de vorage jaar-
Sverelagen ol. de waarde van den altge-
voer der eigen prroduktee van het eiland
Curagno in het lantate verelag; door
een verzuim is achterwege ~gebleven.
Deze staat is de volgende:


f 321.678~
Dit eindcijfer van f 321.673 no had
eigenlijk hinde places moeten staan
van bet g~etal: I 925.385 in onze bei-
de eerstfe statistleken in het begin van
dit artikel. Alleen op die wijse son een
~a~tdvere vergelijking gemaakt konoon
worden, vooreeretmetde vorige jarea,
en eveneene met de 5 overa~e' eilan-
den, omdat ook in beide all68o sprael
is van ultroer van eiben produkten of
van Curagan of van overage eilanden.
Z66 en a66 all66a geeft de statistiek
een beeld to' sansebonwen van het
produktievermogen onser kcolonie,
ran de vermeerdering van onsen as-
t~ionaleo rijkdom, m. a. w. of dIt
jaar gunetig of ongustig is geweest,
of wi] v66r- of aebteruit tijn gegna~n
De vraag is on, hoe men nann dit
sooveel grootere eiffer f 9215.385 voor
de nitvoer van Curaga9o over 1910
to gekomnen ?
Di erante saoleidink daartoo g~ar een
versoek van deb Minister van Kolo-
ni~n : ,daf het E.E. wfenleehelijk voor.
,,komt, dat in het vervolg in I Hander
,,en Sheep~aart van Boofdetak N wRor.
,,de vermeld, hoeveel de totae...... oft.
,,voer naar bet buitealand voor do
,, eheele kolonie beeft bedragen on
,,easrna hoeveel leder elland an desr
,,totalen uitzloar heeft bijgedragen."
Objectief gaf dat versoek seker to
kennen, dat bij den ultvoler van de
edgen produkten ran het elland Cara-
gao, ook de doorreat oer eren (atant
Z) moesten gero~i worden. En dear
bijna alle r~odn teo van Bonafre
en Aruba ( hbalve miseeblien meet
en sout) ook eaic Ge1r6ao s near bet
buitenland vereeheept w~orden, be-
hoorde due ookr de altroer van
Bonaire en Aruba er bljgerekend wo~r-
den, soodatf aldne een adde kon ver-
kre~gen wpordea van do wearde van Coa-
ragao ale sciteerhiavesr voor het wrereld.
verkeer.
1Een dergelijke statistiek van de
wearde van alle nit Ourageo nitge-
voerde arItikelen beetnande derbal-
ve lo. nlt de e aen pr~odnken van
Curavao 2o. it de van Bonaire onr


AloE 2022 kg
Alparga~tas 4 coels
Bazim eout ad8 ton
Ezels 107 stake
Geitenv~ellen 22.375 kg
"gt oo oeden 7s167kdosljn
Mleet 2081% v ten
Oud-koper 12.802 kg
Oranleachillen 10.570 kg
Psarden 1 l take
' chpeneo oen 228 5
zont 19.845 BL \
25. 148.86 J
Diversen


f 7.50
1.2005
29.26
1708
27.941

9 150
8.781
7.608
350
1.19
17.esa
489


1.306.5 091 1.084.016


Totaal


1.716.886 1.068. 910 1l.245.284


Hiet vooratel vond algemeen bli- Onderwe kwcamen n sij as eeni.
Val en de voorzitter bracht wonder ge Russ ece ~of~iera; een van hen
groote vroolifkbeid het versoek man meende, dat het krooitije door de
de paer over. matrosen als krii abit wras mee.
Meljer en aijn tante van de genomeD en sprai dearovwer den
luel~ferfbriek* adelborst aan op onhousehe wtSre.
De Ooetenrijkeche seecflier Meijer -,Ub het dr vncreden
heeft onlBnge de sandacht van di I eet dntaen oer overeoh
het Hof te W~eeen op sich ge- D o adlos makenbv ric Metlal on
vest~igd door den ultr ep van antwoordde beleefd, hoe de toodracht
een der Aartehertogen, die sich van de mask was, en dat het goval
weestanatvle een laiearef bdie heeai ? n F~em hin het bve vo aaso
sNiemand lacbh e. IntM e relb D l De e im of lr m a te s h
merks on genoot de algemeone on- drift ea voer it:
derecheiding, omdat men mest, dat Y~-llf wIeb nies tot wfien 12 aldue
hij Merjer was, wiener tante..,... enz* spreeks:,,ik ben don Jalme de Bour-
tDe gencidh ni a a sad.jebr, diae bon n mija tants isr een Ooaes.
gende:ri Areeton
Na de bestorming der Takoefor. -,,En ik," gaf de jon seeof~eier
ten bij de gelegenheid van den Chi. ten antwoaord, ,,ik ben aeadelborst
neeech~en Bokseeropatand, marcheer. iereeibr en antanehet e "l
de een afdeeling; Goeteorijkache m~a- rik
trosen wonder bevel van een adelborst Daarop gaf hij sijo matrosen be-
naar de haven terua. Mden kwam Vel door te mnarcheereo.
langs de brandende C#ineeache bui. De gehiedenia word dr~a an boord
zen en rag een klein Yo eltje in sijo van de veralchilleade vlotea van Ta-
kooi, dat, bijna door de viammen koe bekend, ea ioder laebt eor har-
bereikt wae. ,,Moge we bet redden?" telijkr om, soowel on3 de Stokhold
Troegejn de matrosen en de adelborst van den adelborst als om de san-
gaf syJn toestemming. De matrozen tellerij van desen Bourboo.
pikten met buo bajonetten het kooi- Ook Daar Oosten ik kae hef
tjo op me droegen het vogeltje la Kr~al.~ Advandard heonlr


No.I457


Zaterdag 3


December 918 .


28ste Jaargang


d


IGOE


DI


*CR~L


WHIRE BX LA D


Y00R CU BUA FqA~sH I K ILANDIN

Biermede sijo voor dit jaar alle
examens afgeloopen.

Voor de bezockers van het
Panama-Kanaal.

Vol ens een officieele mededeeling
van den Venezolaanschen consul-ge.
neraal te Panama aan zija regfeering
heeft bet bestuur van de republiek
Ptnama Raan alle stoorubootmnat.
schappijen kiennis gegoven, dat te be.
gimnen met lo. December a.s. elke
vreemdelingS boven de 18 jaar bij san-
komst aan bet Kanaal voortaan een
belastingf zal meetsn betalen vanl twee
dollar, zoo hij ale late klas passagfier,
en van eenL dollar, wanneer hij als 3o
klasse passagier is Aaanekomen.
Zoo begrint dat Kanaal voor de
jonge Republiek r~eeds nu sen goud-
mijntje to worden.
In 11emloriatnt

Op bet graf van den betreurden DR.
G. C J. Ha E ~EV Off v g
zoncihei It T BI bE V K. N. M.8 i
ult de vrijwillig~e bi dragen der gehee
le bomanning van Br. ls. ,,Utrecht ~
een ene udig en waardig monument

Het besatet uit een gemetseld base.
ment, waarop een ge derd wit mar-
meren grafzer~k vani 12 eM. dikte rust
met een in ele d kruisje eveneens
van wit ma mer en daarouder den
naam met de datume van greboorte
en overlijden van dlen betreurden doo-
de. D~e officiereu on matrozen van de
,Utrecht" hebben uog v66r hunl ver-
|trek naarhet Moederlarnd dit gedenk.
teeken willen voltooid zien.

De Fransche Kabel.

C. 13 kunnen niet zeggen, dat wJ
in den laartsten tijd verwend worden,
door onzen kabel. Just nu er voloP
berichten te mieldeo siju over den
Turksch Italinanrschen oorlog eni over
den opstand in China enz. worden de
telegrammeu ous drupagewijze toege.
meten Met voidoe~nding bemarkten
wij dat ook~ ,, El Im;Jarcial" weinii
to vreden is over de wijte, waarop wi
door den franschen kabel bocdien
wordsn. Ale voorbeeld noemt ,,El Im-
parcial" de gebeurtenissen der last-
ete dagen in San IDomingo. TJerwiji
one eiland door een d~irecten kabel
met San Domingo verbonden is,
werd hier van e or Sdn

e bitd1jk~ts da deek~ablb~o t M-ae.
keyI-Bennet den 21 N'ovember van
Halifax vertrok on den kabel van
Ne'w-York naar Cape-HaLitiba to her.
stellen. Een later bericht vau den
240 N~ov. meldde, dat de normal
verbinding met Euiropa lange dezen .
kabel reeds weer in orde was. Wel
licht ten gerolg~e daarvan viel er
eindaeen paar dagen wel ecokleine
verm~eerdering van telegrammeu waar
te e smen.De lark vao lambus .

Op het einde van October stooden
de voornaeamste export-artikeleu on.
zer kolonie als volgt genoteerd op
de market van Hatmburg:

1. Aloe.


mr v re(o plas e6 donp d s
van 6236 M. per 100 K.;., doch de
meeste importeurs verkozen niet te-
gen dien prije buo artikel van de
hand to doen.
De industricelen even wel toonen
zich niet; hereid een boogeren prija
dan 65 M. te betalen.
De importeurs willen dearom maar
liever nog wat wachten, in de hoop,
dat er Reeon nieuwe toevoer van alo
meer b~ik omt. Anders sa~l bet onmo.
gelijk zijo, dieu vastgestelden market.
prija to blijven hanldhaven. Op dien
datum stand de swarte glinsterende
aloB voor 65. -Mhark genoteerd.

a. caret.

Niettegenstande de toevoer vr
root geweest is, word het artike


tochh tegdom rktgoe a oprija ve -
u tezichten -
D~e prije was 23 tot 82% Mark
pe K .G. en er beatant gogron
dehoo dat het art. op die boog-
te sal blijven.

3. Dividivi*

D)e handel in dir artikel bleef slap
zonlder verandering5. In de maand
October werd er to Hamburg 1850
ton (van 1000 K.G.) per zeil- en
stoomachepen aangevoerd. Van het
gen door de dealers werd aauge-
brahtblef 40ladngonverkocht
en gingC in deposito. Wtd to-
booten sanbrachten, gang ougeveer
4000 zakkren eveneeos mn opalag in
atwachting van betere prijzen. In het
begin der mtaand was er eenbete
Visag4 n(ea de beate sDoortOn, doch


inl de laatste dlegen bestood er in
het ge~heel gteen vrnan. Tlot nog toe
is de winter Dog niet sangebrokenl,
on er bestaat wel eenig~e kana, dat
de koopers, zoolang de rivieren nog
Open ma~rwater heb~ben, wel van de
transport-gelegen beid zu llen gebriuik
maken, om een hoeveelheid Van het
airtikel in te slaanr en te veraebepen,
voordat die rivioreni door i]sgeag
r.ordeni afgresloteni. De market is wel
miet ergf gunstig, maar er bestaat
toch let of wat ho~op. Da2 dividivi
van Curagao en onnaire stead ge.
notee~rd togen 'T-l(0% Mairkt.

I 4. Geltenvellen~.

D~e prijzen blijven vasJt zonder ver-
auderinrg tecroi'n 12 .volr goode
vellen van ioHacha en Curagao.


Opaporing van deltstottten.

Naar wij Van beyoeo-de cijde ver-
uemou is dre aaruvragde vian den Hiee

nummer sub 3 Aruba 6,) voor een
.voorloopige vergfunning tot opaporiag
alleen voor phosphaal gewvijzigd on la-
ter op ziiu verzoek vervaugen door
een delin itreve verg~unning en miet
alleen voor phosphaat, maar in 't
algemean voor delfatoffen, Dloor 't oyu.
rok d as Litief t<>
Danikbetulging.

Van de nHeei Jumuvs L. PENHA,
agent van de Comm~er~cial Union Assuran.
ce Co. LtdE. te ILonden, en eveneens van
de HeereurJ.&D JE8URUN alhier agen.
ten van The Mannufacturrers ILife In-
surance Company toToronto Canada,
ontvingen wij een mooie wanrdka.
lender voor het jaar 1912.
Aan allen onzen dank.

itectificatie.

O~nze blijdschap over de verstateke
gift door de familie Maovuo g'eschon-
ken aan het ,E. 8. L. Madaro-Fonds"
was zoo gr 0,, dat wij in ons vorig
nummer bet juiete bedrag abusive.
lijk vertneldden ala 5000 gld. Dit
moet cijn vijfdukzend vijfhonderd
gruiden.
Welkrom-

Met het stoomachip P~hiladelp~hia der
,,Redl D" line "zijo Donderdagmorgen
de Heer H. COHEN HENRIQUEZ
van zijo reis naar Porto-Rico en de
HXeer MAl NUEL PEREZ, COD3ill VaD
San D)omingo weer in onze kolonle
teruggokeerdi.

Kamer van Koophasndel.

Aan de verkiezing voor drie leden
van o Kamer van Koophandel alhier
is door 59 stemgerechtigden deel.
aenomen. D~e uittelg was, dat de
ariedeafeetreden lad~eU herkozeny ej,
G. DE IIASETH CZN, met 55T en J.
P. G. ECKErl met 51 etemmen. Ver-
der warea nog ~2 stemmed uitge-
bracht op de beeren S. Mi. L. Ma.
DUiLo en B. E. vAN uen VEEN ZEP-
PENFELDT en 64n stem op de beeren
8.E. L. ~11ADURO, H. DE LANNOY,
MoHHms CADBOZE JlR, PROSYPERO UAIZ
en M2aNmova CA~PRILE8..
nhet le gekozenen onze geluk-

D~rsadloose verbinding in WestIndie.

Engelsebe bladen weten mee te
deelen, dait de Engfeleche mioleter
voor de poster enbinnenkort mede-
deelingen sal enover onderban.
delingen met Ma1rconi nopene de in.
stelling vau een reeks station vopor*
draadlooze telegrftlte, die de( (riteche)
wereld zullen omspannon. Deoz on-
derhandelingenl sijo soo good ale
Deeerst~e keten-statious sal loopen. e
van Engeland naar New-Zeeland, met

B 8ba, Clo~mb Si gapp Prh,
Adelaide, Sydney eo W~illington. Van
Singapore takt zich can zijketen at'
Daar Bookong. In A4frika komen


twee kretens, de eerate InRd et
kuet van het donkere werelddeel met
stations in Bathurst, Sierra Leone
en St. Helena. Ann de Ooetkust sub
;len de stations ziju Aden, MombassaI
Duirban eon Kaspstad.
G~ok Britseb-Indi8 krijgt sijudread-
looze verbindlingen moet Ziuid-Afrika
en Australilf, n.1. door stations op
Mauritius en op Nelson-eiland.
De verbinding tusechen Engeland
on Canada wordt onderhouden door
het reeds bestaande station te Clace
Hay, terwijl er voor de gemeenechap
met de Britech W~est-Indische eilan-
dlen ook in Montreal een tusseben-
station komt.
En indien bet outworpen plan tot
uievoering koult, sal Engeland het
eenige lead ter wereld siju tot totaael
onathankelijk is van kabelverbindia.
gen voor b~et oleuwe ult alle deelen
Year do wPereld.


Aruba via Curagaco uitgevoerde goede-
ren 30. u~it de d~orroer artikelen (ae-
komstio- van Venezuel a nz.) had dus
wonder eeni afzonderliik hoo~fdstuk
moeten ondergfebracht' worden.
Het groote belang evenwel on de
produktic van bet eiland Culragno elk
jabr te kenuen, spring z66zeer in het
oog, dat wyj onmogieijk kunnen san-
Demen, dat het de bedoeling van den
Minister kan gewceest zijo, die statis-
tiek you~rtaan wegi te laten.
Dochul is nu de oorprong van 'tecijfer
f 025.3185 voor deo totalen uitvoer
van Curagno op een redelijke wijze
T-erklaard, de v-olgendo Staat, voorr
komende op bladz. 20 van het ~ol.
Teraslag kan op Ceen enkele wijze ver-
dedigd wvorden. Volg~ens bet Y~eralag
bedroeg: de totale uitvoer uit de ko-
lonie C~uralao in 1910:


largere kl~assen, waar Z. D). H. Mlgr.
VUYLSTEKZI, de Apost~. Vicaris, zelf
de eerste prijzen ultreikt aan de ge-
lukkigen, die in trouf sc~hoolbezoek,
goed gedrag an vlijt boven allen
hebben uitgemunt,, staat Gi) blij
verbaasd over de @bo en tweestem-
muige lastige en naieve liederen, zooals
deze toonvaste kleutere die! zuirer en
duirlelijk tot uw outwikkeld gaehoor
breogen. Gij getuigt, dat Gij ieder
woorrd verstaat, dat uit die singen-
de keeltjee zoiizangerigg tot UkomC,
en hecht UwF bijzondere goedkeuring
nann de zorgvulldgheid, wvaarmede
hier op vorming van klank en ge.
luid gaFlet moet zijn door de zang-
onderwvijzers oni zoo, guetige resul-
taten te kunnon behalen, ondanks
de voor deze kleinen zoo moeilijke
taal van Heije.
Welk een veredelenden invioed moe-
ten deze scholen hebben op den
volkszang! roept gij enthusiastic
uit
IDe beer JAC. D)E POOL, die even-
ls de heeren R. uE~s ANN en J.
IELLIs'edoor dhube te~tn w rlghoe d
volksonderwije toonde, verzekerdre
one, dat hi3 in de gelegenheid was
op te merken, hoe jongelui van deze
scholeo afkomatig, ondjer hun wrerk in
plaate vani geestelooze en ergerlijke
pesprekken te voeren, van ti d tot
tijd uit hun rijk schoolreportoiret een
lustig of asudoenlijk lied laten op-
klin ken. .
.1)eze mededeeling geeft one satn-
leading, wonder bet opklimmen nirar
de hovenschool, Uw aandurch t te
vestsgen op deo zedelijken invited
van den zaing. En streak koint Gil
daarop met hartelijke instemminf
terag, ale Gi) begeesterd en schier
io verrukking zijt gebracht door de
zeer verdienstelijke mitvoe~riuY van
g~edichtjes van Reng d2e Clereq en D~r. T.
L'. HEIJE, getoonzet door' J. P'. J
WIE~rZ, JOS. HeltjeIUR, Geerliogs ell
Spoe~l sooals ,,k'lein MCoederke", ,, }er-
trouloen op God"', ,,Mioederke alleen",
,, Mlaria-Mleilied"' en Aieratnacht", zoo
liefelijk en eenigr, of zoo breed on
forach door dese g~evargren vogeltjes
gezougeo.
Hier echter, bij de boogste klasseu.
zult Gij, veel meer nog uw bewon-
dering schenken aan de kennrie en
_-i-- i~~..l..h ^ ,Cnlbr.,r ml


f 925.~3So
;542.2i0
164.:383
59.928
13.823
11.129


Ju rac;ao
A ruba
Boai re
St. Martin
St. E~ustatius
Saba


f 1.'716.886
Iu dez sat t du rt de uit
Fvoeur vn e o airisenus9eba afzon-
derlijk opge~geren, daarna als via
Curaga~o naair bet buiteuland ver.
scheept zijude, opnieuw bij den ultt.
voer van Curagao gevoegd en dus fei.
telijk Itweemaal in re~kening gebracht,
lets w-at beelemaal niet door den bou.
gel k~an.
(Unze totaal indlruk van dit K~ol
I'erdsay wat den uitouoer betreft, is dese:
ao. De statistieken even een veel
to gunstig id~e van den economi.
schen toestand ouzer kolonie. 20
D~e toelichtingen van @9, op pag.19
zijn g~ebeel daarmee in tegenspraak.
30. wa~nueer opeens een andere
methode ran samenstelling vau bet
K'. 1. gerolgd wordt, hade daarvan
zeker in het K. V. meldino- moeten
gemiaakt worden, om den I~zer voor
misleidlinu te waarachuw~en.
-scwe --

*, *, *IZ~ P ODCUI


WVij voor one druk ken u echter
niet de hand tot afecheid, wonder
uw oordeel gevrangd te hebben over
de waarde der toegekende diploma's
van guestig afgelegd eindexamen
L~aere School, dat, volgene de me.
dedeeling van der ho~ofden van de
bezochte jougfensacholen, schriftelijk
afgelegd werd en waarvan bet wor-,
waarbi3 bet gebruik van hulpmidde*
len alu atlas, woordenboek, thema-
boek enz, was ultgesloteo, aan een
strenge beoordeeling wIerd onderwor.
pen met inachtnemning van de strik-
ste onpartijdigheid. .
Gij zegt natuurlijk, in overeen-
stemlmig met den ultmuntenden in-
druk, dien onderwijzers en leerlingen
op u gelmaakt hebben, dat gij aan
die certificate hooge waarde to+
kent, waarop wij u de leerlingen,
die or pen kunnen overleggen, zoo
zich de gelegeabeid aanbiedt hen
voort te helpen, ten warmste in uwe
belangstelling aanbevelen.


.griltel llit (16 1101011!8

Het Hof van Justitie.

Mlanndag~ bracht El Boletin Gomercial
het telegraphisch bericht uit het ~Moe'
derland, dat tot lid van het Hof vau
Justitie aelh ier benooemd le de mayor pro'
curador de Amsterdamn.-- Den neam van
den nieulwoo functionaris schijut de
kabel ouderwegf verlorea te hebbeu.
Het k~link~t wel wat vreemd, det
de p roc ureu r-genersal van het
gerechtshof to Amusterdam tot ge-
woon lid van het Hof albier zou be-
noemd ziju.
Zooalsu men weet, worden de tele-
lgrammoen ult Holland eerst in het
f~ransch anageboden en hier voor de
publicatie in het Boelein Com~ercial weer
in het spsaanch vertaa!ld. Zou, mnetdie
Wvetenechal, VOOr O~geD, mni88chieG
hier een sein en vertealfout in het
spel zij 1 ? Zoo wagenl wij de veron.
derstelling of wellicht het bericht
eenvoudig; zou moeten luiden: dat de
Heer M~f~oon, of mieschien MEIJER,
ad vocaat p rocu reu r to Am terd am be-
noemd is tot lid vau cos Hof van
Justitle ?
Hot is maar een g~iesing, orn een
aannemelijke verklaring to vindjen
voor een heel duister telegram.

I~e ,,Utrecht.,,

Hollandsche bladen berichten, dat
Hr. Mis. panteerechip Utrecht, wonder
bevel van den kapt. ter zee, de Boo ,
begin Janurari 1910 de terugr'eis naar ATe-
der~land eal aanvaarden, naeen driejanig
verbliji in WVest-Indi8.
Een ander boricht meldde, dat de
Zeelanld, die de Ulrecht kout vervan-
gen, deo In. December uit flolland
zou vertrekk~en. Indien de datume
deer beide berichten just sijo, son-
den deze beide oorlogsbodeme zeker
bijula veertien dagen gezamelijk in
onze haven vertoeven. Tot nu was
de gewoonlte, dat reeds twee dagen
arraenadn vatrerde nieuwe boot,

K. WT. I. R1

Bet jaar~veralagf van Nat~ura Arlis
Margasra to Amsterdam vermeldt met
voidloening, dat een groot aantal ge-
schenk~en, vo~oral ult Oost en West-
IndiP werdien toegezooden,, en dat de

noegd vahtItebeos ur Ha aode d
bl ijit stjgden.K I ~ erderb ', e gezag( i
voerders ~er E.WTP;. beliveren e
mnet niet genoegf to waar eeren en
ateeds toenemende belain steling, om

dte bwae kken et toopische vrem

oam licet t-e it arbr rede n @ t
kionden worden tentoongesteld.

Lep~ra Li n riname.

In Suriname bedroeg op 31 Dlecem'
ber 1910 't taantal melaatachen, ver-
pleegd :
a. in de gouverne~ments-iurichting
Gr.oot Ohatillon 1S personen.
b. in de particuliere protestantache
inrichtinrg Bethesda 42 personen.


c. in de katholieke Gerardus-Mt-
-jella-iwnrchtinlg 128 personen.
In den loop van dat jaar w~erden
verschillende nieuwe geneeumiddeleo
op deze lijders toegepast.
-Doeb, aldus zegt het Kol. Verelag
dier kolomie: ,,8ucces met eensge behande.
ling is niet verkreges.

Examens*

De v~ri~ge we~ek Zaterdag legdeo
mnet gunestig gevolg v~oor de commie-
sie het examenaRf vcOorakte!boekhoudel,
de Beer H. J. YOOREN, VOOr skte
Enrgelch de fleer Ai. LAMrPE.
Maandag elaagden voor akte 8paansch
de Heeren NAMIAS DE CASJTRO, AN-
TomN PIJPERs, on de Eerw. frater GE.
noNf us (VAN IERLAND) van het St.
Thomas College.
Aan allen onse gelakwenachen.


Als men, lags den kortsten wreg, Onw"eLb e culu~r, w
zich een denkbeeld wil vormen van ke in levendigre antwoorden tot a
de tatlrijkbeid der Katholieke bevol- komt in een Hollandsch, dat slechts
kinog in onze beide stadagedeelten bij uitzo~ndering uw scherp geboor
Overzijde en Pietermani, dan is een en fijo taalgevoel kwfetat en nooit
vluchtig bezoek sau onze R. K'. volks- eondedoon de iopem~erg vadn deer"
scholen voor jongens aldaar die uesde be ae flout naiedeknd to her
van Sit. VTincentius en van St. Jozef-- tel bean 'ot udbe, h
voldoende. Miaar voel~t Gij lets, waar- is Daen wod e t rz e
derLezeri,voovolksonerwhaijvolk s-'bandeld in een leesles. G~ij begint
velihtng vlkbscavng? ij met randuit to erkenneo dat G;ij
Gij in staat uit gegevens, wier be- Izl nu neeid entulj-
knoptheid door moethodische ko!uze |el io uw .o~neid d etul
san de volledigheid geen albreuk hid aflerleecehuet, ineiet zsoal ij
doet, een oordeel to vormeo over dat bier hoort litkmu l i
het gehalte eener school ale iurich. ) da belik horeknca aked
tingf van outlerwisa eo aan to voelen: I ~egeik reeshp, ~ek
de oproedende k~racht van dit on- koapen geven van den inhoud, van
derwije ? de beteekemse der wroordeo en hun
Dan zoudt Gij, al waart Gij behept zinverwanteo, van den dienst, die ze
de tedetmee ieresteo jonodoeT- sele edd-uenijl jionadeel verri itdee
derwije, genoten hebben, zoo Gij, met uitroep van hijval.
one, eeu voormiddag hadt kunneo flij de rekrenkuude er worden ult-
wijde n ann bet bijwfonen der open. eenloopende vraagstukken uit het
bare! lesen pr~ij~suitdeteliner, waarmedeP, hood opgelost moet die lastige
elijk ieder jaar, W~oensdag en IDon. Frater telkeus het naadje van de
eIdag de groote vacantie der volke- kous hebben en g~dij~ weet ten elotte
scholen is ingeluid. niet ann w~elke lgc Gij de prls
Al dadelijk bij het biocentreden zou mioet to~ekennreni, san dio! der metho.
uff3 onewjsleedgme nc de der onderwfijzers of aau die der
ui ch og eagn sa put Mfeen ort gezonde koppe nvan de knappe re
den, door het frissche, o~pwekkende, kenaars.
yroolijk interieur der lokalen. Gok de aardrijkakunde gaait veel
Hlij krijgt een peroel van medelij. verd~er al Gij vermroedet en-- dit
den voor uw elgen jeugd, die gij is ten slotte uw onwaenkelba~re inee.
voor zoo'n groot deel most door. ning~- de rubrieken ,,bianreolaud" en
brengen in hole, naakte, naarg~ees. ,,buitenland'' vant een deaglede len
tige localiteiten, aan welk~er onge. deze leerlingen oite g eljb Rce
zellige, tralostelooze lee -heid Grij, in mat zetteni op bet bord der geo-
weerw~il van de vriende ijke pedago. grap ne.U td b
gische kracht uwer onderwijzers, ei- Als man van Uw fij ver eug
geolijki nooit gehee i lt gewend ge. Gi) u, bij bet examen in natuurken-
reakt. Want, niet a leen van den mea, over den stevigen g~roodelagdie
ouderwijzer, mear evenzeer van het hier blijkt gelegal te zijn tot recht
inwendige eener school moet, aan. begrip van de levende en levenloo.
trekkingskracht uitgaan tot bet ze natuur en de verachijoselen der
K~ind, om zijn laorgdurigep vrijheids Istof. En als gij ten slotte verneent,
b rmkDoin ozoo agDietj moge, at i trekkefjtbiioe was hui azijef

hier bet vergulden der bitter pil de vrucht is vau een twfeejarig on.
plicht van menschlievendheid. derwija in die taal, dan stent Gil
Daarenboven zindelijke, goed on. geheel en al in met den lof, welken
derhouden localen met oo deelkun. Z. D. Hl. Mlgr. M1. G. VUYL8TEKE
dige wFandrersiering, k weekend ourge den E~erwaarden Fraters als kundi.
merkt liefde tot reinheid en orde, ge bezielde en bezielende~ onderwij-
en goeden smaak, ei enscharppen Zers toezwanit in een eenvoudig en
van groot maatechsappe ijk belang, bartelijk slotwoord, da~t u nlog die.
Eno als G~i) dearbij, waarde Lee. orP overtuigh, dan alles wat Giij
zer, er toevallig aan denkt, dat deze hier gesien en gehoort hebt, dat de
scholen kosteloos bezocht wforden Kierk niet alleen trouwe zone, maar
door booderden van knapen e n och. rourall verlichie trouw'e zoune wil
tans het subsiidie van Gouvernements. kweeken.
wFe e, hier in de tropjen. waar alles Gij verlant bet echoolgebouw, zon.
du bel zooveel kost als in Neder- der to vermoeden dat het midday
land, bij lang~e na niet gelijk is aan schot dadelijk zal valley, zoo~ aan.
dat, in bet Mloederland aan parti genaam is u de tijd voorbij gegasu
culiere scholan van Rijkewege ver- etn, als eerlijk man neemtgaiju t oort
street, dan moet Gij, al ware Uw al de lasteraars vau bet Roomsch
geest met frtsoech notiklerik~liamel bijzonder oiderwfija voor be~krompen
dik bekiorst, er-kenneu, dat hie~, het lieden to bouden, die naief meeneu
,,7aat dle kleinen tot Mayj omenn~ een dat er shleen matl licht kan vallen
Llangrijpende verwezeanlijking viodt. door ramnen die op bet Oosten ult.
Maarr misschien stores nieuwe ver- area, of ale Chanteeler meeneD, dat de
resemngen dergfelijke bespiegelingen. zo n Met kan opgaan, ale my niet
W'ans big het krorte besook san de gekraoid hebbe~n.

den er dus door de beide regeering
usiet meer geme~ld. Dat de zsaken voor
Italie er weinig rooskleurig uitzien
blijkrt lo. uit onze herichten onder Bui
tenlanld omtrent de cholera, die er on-
der de troepen heeracht:
2o. d at het legerspoedig in Tri.oa
sal verater t worden.
So. ult bet plan va~n Italie om
mee sijo vioot de kust vanl Turkile
ano te vallen eni de ing~ang order I, tr
donellen Le forceeren. Datis nature.
lijk een bewife van swakte in Tripoli.
Doch de m'ogendheden hlebben te
gen dit plan ge rotesteerd en Ita-
lie beeft on verk aarrd van dat plan
at te zien.
De oorlog sal nog long duren. De
finar~cien van Itakie, die toch al niet
schit erend ij ullen or niet~ beer
op wotrden.~~"~ De oo rlog host bsrt Innl r
dagels)'ka 2ji mrillioeu lire. Oak bet
eerste enthusiasme voor dlen norlog
is sanmerkelijk: bekoeld, wonder leading
der socialisten worden or re~eds mc-
tingen tegfen den oorlo~g gehouden.
Die toind zaait, oogst storm.
Marokke. Dauitsebland hee~f op ver.
zook van Franukrijk zijn oorlogabo
daem Berlin e~n Eiberr van Agadi~r te-
ruggeroepen.
Ilow~. B~et websoot~werp over d
mrilit is met 53 tegen 34 stemmnen
saangenomen. ,

SURINAM)E,
De Gouverneur van Surinarme
Eenl der Weste-Indiscebebaden wist
mede te deelenudiat dene~ul 1Goat
Asbeck, voor vijf jarpo benoemd son

Blij informatie vanHet Yaderlnd is
het volgende gebleken :
D~e becoeming. tot Gouverneur van
Suriname geenchedt niet voor een be
voren vastgestelden i termijo; mear
de tijd van verbliji aidaar wordt
eenigazine bepeald door het tijdetip,
waarop recht op pensioen wordt ver,
k regen.
De normale reeling nu is, dat
dit na zes jaren het geval ie. Ten op-
sichte van de dtrie laantete Gouver-
neure van Surioname, de beeren Lely,
Idenburg an li'nd is ashtewsten gn
ste van hen dearran agwkn
door dat het Koo. Beelluit der be.
noeming de bepaling, beratte dat sij
na drie laren reebt op peneioen sou-
den hebben*
Een dergelijkee afwko an dn
beetaanden regel on;.ef e a-
sien van barop VLAlY Apbeek alet
plaats gehad, soodat mag wordeo
lanagenomen dat de nienwe Gouver-
neur in normal ometandigheden see
iaren in de Wtest sal blijven en niet
viff jaren sooals de ,,West" meldde.


Ilit (18 nabadige liepubl 1 *

Venesselr.
De regeering beeft bet san de le-
gaties van Duitechland on Engeland
toekromend bedrag van 894.854 bol.
nithetaald, sijude db vier .lasate e
(9-12) termijnen van het loopende
semester van de 87o diplomatieke
schuld, emissie 1895.
Eveneene de som van 44.324 bol.
sijde afbetaling der interest van
de3fo natiOnal e chuld volgene di-
plomatieke overeenkomet.
De regeering van Venezuela beeft
80 fo van de takromaten der doua-
nekzantoren La G~uaylra en Puerto-
Cabello g~edurende de maand Octo-
her, sijude 564.580 bol. ter beechik.
king; gesteld. van de legaeties der
volgende landen ol. san
Belgi5: 201.582 bol.
Fran kri k : 71.351 ,
Vr. 8taten: 60 7 ,
8 anje' 52 827 "
ao~llad: 14.56pu --
ZwKeden enNoorw : 4.6868 ,,

D~e Latin Diai van Santo Iio-
mingo beat ultvoetig~e bijaouder'
p PresiegtreRamean Cmoee Seme
met G~enersal PERaz, obef van sijn


militair kabinet, meakte de Pess-
dent 's avonds een rijtoer stooale ge-
woonli] doch word ~dep avond van
den 38November in de nabijheld
van de wooing van een der amen:
sweerdere door eeno broep jongel~ieden
older aaovoeringZ van general Louis
Tejere to een bioderlsag gelokt en
aangevallen. Tejera self onwving
twee schoten van Peres bij sijo po-
ging om den President to verdedi-
gen, Doch ookt dese laatst~e word
doodelijk gewond .en: toen in seen
buis bluoen gedragen. Ook hier no
even de sanvallers he't niet op, doe
bleven vo~ortg~aan met varea, waer-
op de gewoode' deareases in het
gebouw~ der Amerikaansche legatie
I werd overgebraebt, en krort, dearop
etierf.
D~en 80 Nov. was het congree al
bijeen geroopenr, om een voorloopi


Son esspasas~ras ables.rrt~ Y In ra
son es que en I lauventud las mran s
so debilitan i causa del sexo, son deli-
e~adam el est&m~ n0 diir a Cantia
ROrmal do alimrrnt Iz ntrici6n e
IBuy teie6Mte. De ahi que hayan tan.
tas~ JOivenr anbmse~a y tantas se60g'asIB IULI b[ ge'

obra come Un Ve~rdadero "sallva-idas"
de las jovenres. Es el riralsmnt que trane
forma A las niasr en sesDorites lasC
EXIJASE LA LEGITIMA


*A a ed.4 de la as08 GO Sh@ Crea & g
onanarem~aarin. P.Inomru. Teams was'-'.4.
ag, ....m..........I--v *Ini sa lrws
hasta que el Dr.AW Cl~are me nol l
EmbUlo doSc esoo canao ppreprade qad6

pop ro ido e......rk" au --
Diretm40 dl C-let* <1. AM~l acade,


to overtanigen, dat Dnitechland geon
echending: oozer neutralitait op bet
oog beeft, ja, dat, bet, stells not ei.
genbela g, noolt, tot salk een kracht-
meatrrege son mogen overgaan, h~aa
len stj vele en seer siteenloo oeit
anr some komische gerntt~~ate I
motieven san. Maar ook enk e~,
welke nardee -overwreging en latseml.
ming ten volle ward asll
Zoo onder andereo, gfeone do
,,Deuteehe Wochensettung" mn hear
nammer van 17 Beptember in hef
Hecht stelt.
Geen~ verstandige Dalteher, segt
het blad, kran san een neutraeetelts.
achcending van Nederland deaken.
One land toch bleds san Daitech.
land den eenigaten way,~ weasrlage
het tich in oorlogetzjd vanlevena.
voorrand kan voorsiee, sooleag ten.
mriaete Engeland nies, ondanks de
proteeten van de Ver. Staten on
van andere landen, welkre hua sak~en
via Bolland met Duitechland willen
doen, de Bolladactshe havens block.
kzeert.
Op betselfde oogenblik eebter, wear-
op de Daiteche troopen onse I~~~
eon oereebcrijdeo, souden FEeq
en Frankrijk tot solk een bl kadee
gerecbtigd Eija.
En Nederland son sieh dearenho.
ven san de tSjde van Dalteebland's
vijanden moeten eeharen.
Bleobtse seer heraeo3loose, hoofden
kunoen dearom. volgtens genoead
blad, san dergelijke mogeliJkbeld la
ernet geloof elaan.


Bt~itelllla.Rd*


TIRIPOLI.
De~ wreedhedea der Itallases


gen plate~vervanger san te wijsen.
De Ver. Staten, Engeland en ItI-
Ifa sullen soo dra mo erlijk o rlo .
bodeme naar 8. Domin oso ea M
om to voorkomen. dat-t si 7 r
dese gebeartenis atij t~reks, om n
dese ometanddigh ln San Domingo
nann to vallen. O ~ vroeden
worden bevestipd d t dranmoo d
ult heat teen de Ver. Staten please
Tood om to voorkromem, at de
krense van deo Ilienwen president
me de teu vA Beika ko g
sciede aenvnme ng-
Genersal Ramon Odeeree was in
1867 te Moea op Ban Doming~o g
boren, on de soon van MdanuelA.
Cgcceres, vice-presidentt der republiek.
De vermoorde was in 18998 de an-
stoker van de revolutie, die hem ge-
leidelijkr voornit bracht, eerst tot
Minteter van Oorlog en Maerine, later
tot civil en military gouverneur van
Bantingo, nog later t~ot Vice-preeident
en minister van blonenlandeehe sa-
ken ender bet Presidenteehap van
IMorales L. wien hij ovolgde toen
dese bet bestuar nee lede.
Vol ens de wet had Caceree eeret
la Jo lio 1914 als president beho**
ven at te treden.
atati '
In Port-au-Prince is ee nDukteehe
vereeniging tot stand gekomen, met
het doel een school voor ongene
en meisjee op to riebten. Iaar de
-bridra on rulm toevloeien, hoo t
m de i drbichg mete Apr 1e9o
derwije sal door lou tche leeraare
ge ~even worden. Tot de verplichte
valiken behooren ook Engelch'en
Fr~ansch.

]jorichte8 nit liet 10040018d.


onderwijs.

De Os(ur. Ot. bericht, dat in Janus-
r:i a. e. ann de Hendrikachool een 9e
klaswort bjgeoeg~d ten g~erieve
Sdier leerlingen, die nog; te jong sijo
om de school to verlaten, en wier
ouders het wenechelijk aebten dat
het door hun kinderen gieleerde de-
gelijk words herhaald en uitgebreid.
Kiolonistle Reserve.

De kapt. der int. van bet O. Ind.
lege~r E. C. BRU88aE is van sijo de-
tacheering te Curagao bij de kol.
reserve to Nijmegen teruggekeerd en
is hem in afwachtinlg van sijo ver.
trek oaar Oost-Indill verlof verleend.

Inspectlerels.
,Morgen (Zondag) ocht~end onge.
veer ten 9 unr kan de Utrecht met
den Gtouverneur en verder reisge-
aelseba~p in onae haven wordun rte*
rugverwaebt.
C'onsul-
Bij kone. Besluit is aan 8. DE JoNou
RiCdRavo, consul-g~enersal van Ecua.
dor in Vsnezuels~, ve~rgulnning ver.
leeo d too het aaunaemen sijoer be.
nomigtot rdder va li sr
ved eten vand Spanjva m ie
B~ij Kt. 8. is de Hear G. CESVET
tooegelaten en erk~end ale consul--e-
nersal van de Republiek flaits to
Amsterdam.

Jhr. Dr. H. M. van Weede,

De aezanteehapesecretanris ae klas
Jan. 15n. B. If1 .vdN WEEDEN, echrij.
ver van het rapport over onsce ha.
ven. Is tl delijkr worksanm gesteld bij
de Neder andsehe legatie to Berlijo.
De MHansmitling.
WNij ziin het volkomen eens met
onse college El Imparetal, die utter.
mate outstemrd is over dien ma-4 ~
reel door de Posterij genomen bil
het vertrek van de MerSda naar Ma*
raeaibo op eergiteren. Eeret ten 7
unr 's evendse vertrok de,Meridr ult
onze heaven, ewj de mail voor
Marneaibo beta reeds tea ll our
uoormiddlags werd geoloten. Waartoe
soo 'n haeat ? Hetergat was echter,
dat juisf na het eluiting; van die
mail, de brieveo, uit, Maracaibo dien
morgen sarn ekomen, werden rond*
gedeeld, soo at de kooplieden niet
meer to de gelegenheid waren die
brieven to beantwoorden en to ver-
senden. Terecht merks onze collega
op, dat base kroo handel veel ineer
belang; beeft bij de correspondents
van Mareseabo dan bij die van
Europa of die van New-Yolrk zel
soodat ook van de zijde der Posters]
wel eenige medowerking mag ver.
wacht worden om de belan fen van
onzen handel niet be beea eeleD*
T(ereriten.
El Imrparefa2 bevestigt een dergelijk
bericht in een ouser vodige numlmere
door de mededeelinlg van den iobond
van een artikel uit re The Port-of-Spain
Gaamete van Trinidad, die een lange
lijob geef 0 van de verechillende toe-
ritetn-booten, die in het komend
eelsootn de Antillen sullen bezoeken.
~Eeen deser hootene heeqt Ouroaga is arfs
rFeisplas opgenomen, waarachijolijk om-
~dat die schepen een te groot~e bon-
nlemaat hebben voor onsen nauweo
haveamonad.
En too krijgt Curagao al meer en
meer een sleebten nasm en de mooiste
schepen gaan onze haven -voorbij
B et jaar is bijoa ten einde, sooder
dat er met de werksaambeden ter
verbetering; onser haven see begin
is gemaakt. Bet duart laug.
Goede Nieuws

Men herianert zichn, dat hot
in den lanisten tijd reeds twee
meal gebeurd is, dat de boo-
ten der K.W I.M. de lading
van New-York voor Curagao
betmd dn ete onmeen meeedene
Truchten~booten derzselfde My.
naar Demerara versonden, na


overlading van daar door~ de
g~ewone booten hier binnenge-
bracht werden. Naar aanleiding
daarvan deden wij in ons num-
mervan28 Oct, den voslag
,.41.18g die gr~ooe toe*Uloed va~n

.ez 'ou het crucht t
YU ork~ red~eniert, jdlifkc so
dE~ tdaat te brenger tosalchen
New- York eaz OuraGaQorn
Hooe~s rcangnasm is b ons
~to kunnen melden da~t ook w~er-
kelijk dit vooratel is m~gewil.
ligd. De agent in New-York
die blijkbaar door overmacht
gedoslen to aen, voor 11-
ragno' 800O~aangenamen -en


ziadeeligenl mantregel sijn toe-
vlwcht nam, heeft alles in het
werk gsteld om den handel
van ons eiland ter will te zijn.
Volgens telegraphisch bericht
eergisteren alhier door den HReer
H P. DE: VRIES OBlYSTal~l6, Z81
het 88. Afarow~ine, een der
vruchtenschepen der K.W.I M.
den Sden at.s. m~et lading voor
Ouragao van New-York vertrek.
ken en 16en deer hier aanko-
me
'Tegelijk kwatr. die stellige be-
loft~e dat overladiag te Deme-
rara in het vervolg niet meer
zal~ plaats vinden.
,an den Weer D: VRIFES OD'
zes hulde voor siju ijverige be-
moelngen!
OIometeel Berichten.
Bij kens onrtvan n ericht van
Zijoe Excellentie e iitrvn
Kolonian is aan den beer L. GT. BER-
GEN, G Ouvernemen te-gen ee k uad ig
op. Rnnatre, thane met verlot in Ne-
derland, buiten bezwaar van den
Lande drie maanden verlofaverlen-
ging verleeod.
-.Ann den kommies late klasse
der belastingen albier, K(. W. vaN
EPsj is tot heretel van gezoudbeid,
eene meand verlof verleend
-Aan den heer A. C. VEarMEULEN,
ooderways late klasse albier, is tot
heratel van gezoodheid, eene maand
verlAave Led. S. C. EuaN, kweeke
linge bi] her openbaar ouderwris op
Araba, is tot herstel van g~esond-
heid, veertien dagen verlof verleeod.
M1arktbericht
van den
'Curaesoschenr Handelsbond.
Yant 1 Decemrber 1911
ZOo~ pr vat van 180 me .....I o.so
DIVIDZ VIpe ,g............ .. ,, .06%
ORArNJESCHIL;LEN per KG.1 stkw. ,, 0.70
Idt. per KG.2es kw. ,, 0.60
mrEN Ve EK.G........ ,.. ............ ,, 0.60
WOI pr K.0 .....,,, 0 1
sea LP NVELLEEN per k ,, 0.40
BEE)TDEREN per K.G3.,,.............. ,, 0.02
RE 08~-Z~AA per K.G............. ,, 0.05
K~a iei DNo i......pt] )dostyn ,, 3.623
.. ,, ( bleekt) ,, ,.., 48,, 3.75
.. n n .... .. .6
a 0 ......... n 8--
]j " 5.,, (Q) i, --9
,, .. ,, ,, ......... ;,,o.-

,, ., ,, (oLa) l,,.a so
,, ,, 1 ,, ,, .,,...... ,,1a.so
,, o (L ) ,,1
'31 ,, ,, (OLA) ,, s.-


__


_


STROO0HOES6N (lE~a3) :
gray-teit I per dosfn
"t XL ,, ,,


......f--
...... ,, -
........ ,, -


KLEINE 8TROOHOEDEN (hipljapa)
in kdald. overeenkomende met kwal. No. i
ran ongereer 25i eM. van kruindat tof rcl
van ongereer 80 eM. van kraln tot rnd
~per dost i.4-
Rattfen en Huisen '
G~edurende de laatete 8 dagen
warden in het fleealast aangebracht
eno door middel van petroleum ver-
delgd
62 ratten
85 maisen.
Klabelintenws*
Itdlie. Het vaste personeel van het
Bof van Arbitrage in den Haag
beeft een dringende opdracht g~ekre.
en, ar men g~ist, ultgasude van
eVer. Staten, om een k orte ea-
mena sioe wte enaw ro van Ie vr
ste' aOjrea oorlog" verkrlaard is
om '9oo oeade met sekerheid be we-
ten to komen, of Italie de voor.
waardlen ~eeehonden beeft, door hear
0 ngvlr an de Vr me tei


rich, de e Dutlkhben hetze dee
dultache Kapitalisten, die bet, lan
g~erormd he~bbeo om dwars door
Nicaragua langie den weg van de
San-Guan-rivier on van bet Meer van
Nicaragua een nieuw kanaal te gra
ven, in concurrentle met hot Pana-
me kanaal,-- kraObtg oUderatelOb.
TrpOll. Bet valb Italle -niet mee
met den oorlog. Het is moeflij te
aebterhalen, wab er van de berice ten
wear .ie betreffende de overwpinningen
do~or de Tulrken behould en van da we-
derioneming van Tripohi door hen.
zloowel van de sljde vano Turkije ale
veo Italie wordt, een etren e cen.
sunr teegepast- on in de o elieele
berichten er dapper op los gelogen.
Italse beeft no de contrble op hear
eigen bierichten onmogelijkr glemaakt
door alle oo rl peorrespon den ten
der .Turopeesehe deblade n ut Tri.
poll wpeg to jagen. e~derlaese wor-


Neaelan in ersr ?Een correspondent van den BerE*
De gedeeltelijke mobilisatie onser Lok. Ass. to Tripoli, een Dalteober
troepen, of jazeter, de langea de D~uit- dear woonachtig, die eenr dagbookr
echbe gre~nzen please gehard bebbende eedert het aep~n van den oorlog
regi~mentsmanoeavree lo~ngs .de tree- heeft bijgehou en, dealt dearnit felten
sen, dehieren dearn e~voerde. voor- mode, voor welker waerheld bi) ver-
eichtig~e, ka~lme en al easins prijeene- klandt in ;te eteen:
weaardige voorsorgesmeatregeleo on- Een Arabier hselt meet sijo krleinea
zer regeering, seker ook in verband oe in de oasee water nlt de bron.
met de mobilisatie in B~elgiB, hadden De Italisaeo omen ea grijpen hem
de Duitechers geprikkeld. In de Dult- beet. Hi) wil sija' oa attepannon on
sche dag~bladen kwam die gerankt. bem mee to nemen. Dit achi'ot den
held tot ulting. In hna opoasting lesoldsten to lang to dnren: h j w~ordt,
one optreden eene dongagronde uil-met, ba'onettenr doodgestokren.
ting van seanwsehtige apanning;i een Drle b inde bedelsara wooden alkeer
lichtaionig; toegereD 88D deD eicht- Vast, terw~iji de voorate toasted lange
barea Invioed on den dru veanFrank. den mourvoorteloops. Een troop
rijkt op onze regeern'g on toelijker- Bereaglieri komb den hookr om. De
ti]d eene niet to rechevaardige, for- volgende mlounlt sija de drie ouge-
meele uittartine van onsen Durtachen lakktigen dood..
buurman, ~die t toeh soo goed met D~rie krinderen vinrchten use de onee
one meent. naar het graf van een b f~, ana
Eo om0 die goede gesindheid ten den read Van hot palmbr. Eenl
ioinse opalehte to staven, om one 'mlitaire poet opent sea se~etor op


Louis Hel'tilal


Parkweg 18 Nijmegen

Postzegels & Briefkaarten.A. Nijland-Almelo

Cgwgthe) Nederl gg
Fabriek van WPitte Groederen
Levering direct aan P'artikulferen
( n~" dezelfde prijzee ale in Ned er.ua
Tafelgoederen, Ban~ddoekten Thee.
doeken, Baddoeken, Lakdoken,
Bedlakens, Bloopen, Broderies ens.
LINGERIEFABRIEK

met electrische drijfkraebt.


r ohttheeft doothetdegehoe respne
geestdrift geweks. In tw~ee dagen
tijds is er onemadig meer tot stand
gebracht, dan door de revoledioc
new~e propaganda in tientallen van
jaren 18 gredaan.
,YueanShikrai is de held van den
dag. Er is gen twiffel san, dat hil
de man is, die de beele beweg~ing ;
leidt. Orachoon sija benoeminlg 'tot
premier nog niet bekend gemaskt
18, beataat er alle reden te geloo-
ven, dat die beooeming eleebts een
kweette is van een pear dagen. Dat
Yuan Shikal wReldra de a gheele
zmij dud Iitrde sab no ingy va
Chao-fn r n o de olineet no att v
kamp tot mmlester van binnenland-
she aken
a DeD9e pep t word tot no toe altij d
bekleed door de sansienlijkste Mand-
ejoes. De benoqming legs bet beetuar
van de stad Pekiog en haar omge.
ving geheel enal in de handen van
Chao en geeft hem absolute con-
trb1e over justitie en politie door
bet g~eheele rik. Met sija eleon pni-
oister van blonenlandeehe ta en en
d~ igeo trdenpen sal Yuan feitelijk
,Door bemiddeling; vap si n saark)
g;e~ilatigden,"~ soo besrlait becorres
oendent, ,,is Yean than in onder-
aendeling met bet, deadworktelijk re-
dolutionsi emnthen i is,nkme ve
am estie doo de troo teeh va
Advertentien,
1 DE BES-iTBE 3
BBKBOOND MdET MdEE DAN
50 (Eoudeja baedailles
EN ANDERE PRIJEEN.
G)EDESTILEERD DOOR

JoeB~lg. rOWSti8sS Ltd.I Pe0f4
Leveranciers van het Engelscebe
Hof, (va moij~ gon~id6 4 V deoraf
van K~oning -George V ) *
Agenten roor Ourageo,
die LA jOY. &e Co.


BESPAAR UWF GELD.


(


De verf ,,DOMESTICA" iis gereed voor 't gebruik in blik-
ken van 1, 7 en 10 pend. Deze verf is ma'chinaatl bereid en
better en goedkooper dan die met de hand bereid.
Monsters worden gratis verzonden aan koopers, die er
orm vrgenl.
Te koop in alle verfwi~nkels en drogisten. 2Hamburg-Amerika-Linie.
E ST- 7 NET II11 *

ende~~ij Li nen, met 850 Havene Iad ale eeldel

Bsm'ur it".";""' at smona Ti
nided, `Venezuela, Carsacto n
~ vice vera;
i~~~Aankomat to CaraCao den lton.
van -iedere meand,
Vertrekr tan Carraqao; den 2den.
s'~. van federe mealnd.
L~a III. lIen 7den. va~n ledere meand, van
~~ Hamburg over Haiti naar Cata*
Cao, enesuels, Trinidad, St.
i Thomas, *awre an Hamburg;
i:: Vertre van Ctaraao :den 16na.

nIVj. Den 20n. van iedere meand, van
B~bugAntwoerpen nPaar ,jf
11081"I-~ Curaao, cotamu~e
Colon- anema on Gen oe.
sika.
qsankoprst ibto~atanso: dean l~s
vn aiedepe mappd.
Vraebt words 4agepqmen poor
Salle Europeesehe avenst, sop ook
Ne- voor -Columibbia, Co~ldi ens.
28888Ri*FS-veoFOer aLTr adll
dlnateen, welkse door bovengenoerirde I13jpea worden 8Bsageddasi.
Behalve de stoombooten van bove e 4 4ode b ineo, dpea wasisel
ook sdemrhoPa sagiebcepe dar MWrollih vapij ~e'~e,eh aa & er
zg d4g~en volbrengeo.'
De Pesagers-agh~epen der IBlaspbuag-Amerika Life rjao :alle voor.
zien van de noodige toepassingen vqqr 40 sap3tatteid eai ofoPlo ~.ideor
a varendon.
frji8 der Panasge anaru Harr of Hpaquirg~:
Refou ldr agne: 10P s flag op de been- en hQerogrels.'
Voor verdere, talichtingenr revoegre men slehltot* :

EDW qj, :d~rigj~ E & CO.,

Agestea
er y
q&~l~~~ :ggs kag


neaa


- C


5b Nov

6 Dec.

11 Dec.
86 Nov
8 Dec.
10 ,


ii


Behoesners.Aanormat aNc IIO.8el~sooners. Vrsrer


Jorubert v'n de lo0 free. weleke h j
per 2~ f er 8t aent Pa.
lan hebbes molten afstaant Jaur~s
wtldb r o~J bert in let volle
Rooa sijher~~ free. laten to droeg
hitcomme"d .9ua niet over soo-
dat de Libert4 feitelijk sondf)r com-
mandntc was soon de rampl plaate
had. Tobuiechen wordt er op gewe.
sen .dat a~urap hir" e ewoonte
kes a aeenop de
Fi$~ ~ c rorfog8Pien .zwfang is.

OHIINA.


be Ibeho0d8 corresponrrdent, van de
r~*at.'--iqg toPkn,. E. Ol, geeft
sann stin blad sun oordeel weer over
d~on hiidgieiid glibri~feit toe~stan in
China*
J~nreete edicte Iln enqm der
b~ sers ilitge~ardig4 de cor-
a q adet, ,kenmarks bet nvan
libt ~e~ 4ii iinbbo0atf~ilh en loft
ann China een .etaikt hoperkbe mo-
narchie. Greprest doorD deberii

,d je A ezZ ob r
I~eer en het revolutrionire pfr enod-
U~~2 Y8~g vanC ianat van de
it8ili rl millb, CR ands 1644
a ~late mech situdeasde, over in
de hhaae v~ny 6 ingedchrevolk

adt tf~ kimri decre
SQC~ en chj vregenwho rdgeri v H
sranaemen der se t boneele wetten
van et ed, in iir~~van gh~d no

ga I to bi l toe al
,M rdese mae db de ndeeeng i
re 5 eonen tds' s ~ia nr-
reM~$w am ac i 'de )so. de e
g. ,-do gagedering, Ijbli eIev

leng tverrgen vpot korean huntot in
~ odiet tbede teldeo i Uen bedr
beonmese la.ijk ide0 Syoagstle oried
e den, tlu~onie b!nnet belepogama
on denape wm de vo enome nt~de


ar kleinea, wearvan de oudete 8
Op den wfeg near; Garka~rass rijden
twee vrouwen op kameelen. In het
Italiaansch words haar taegeroepen
te blijven steaam mear slj verstrans
het bevel niet e6: dideo ver~der: si
wo'rden an dedieren al eachoteo. Eco
audere vrouw words dqepehtoo
op den weg naar Boemelianaz, omdas
zij ziCh den elaier niet van hat -
zicht wild ~late~n- rnthen, Mised a n
geloorden de soldatefn. wel, dat hbet
een verkrleede anan was.
Een- koopman, van de markt te-
rugkeerend, werd sangehorrden en
d uik iln~l 1 eennPt~ant va
hauli ngeknoopt a t wedo hm ~
InSakra word een weigesselde a-
mile dran fwini peronog b cts elij-
fledenmiddag drook see twel.
jarige- knaap bij een bro~n. Ploteei
ling klinkt een echot en met een gil
sakt de jo gn ineen ..,
Wijitaken de droev~i~ o sommi g
W1 oth ude ges p ng. en
to r, a ou~r age 1eenvadie limen e
deze man, on de eor ndent* vae
T- ZJso~ hij dlia deC ,&tem~y 6f di
Tripoa p tw er mded eingea Gi'"
litts dit alles. oatkendeT
Ook voor Ttali8 self is hret drin
gnd aoodig; dat in 'dese poedi g
adoende klaarheid worde gbaet

ben 1e oirenib v e b
d egrched vbo r v rda es


bea M~k de adei wri ta e
opOs 'n spel. wlge
be nag aoo Ua p
jfelsm vedw~eron denat de teten o

h~ d pese v asare rl as da -
waat~rvan hqogetaig oLis geweest
lo hedt el tl motef dAe cihtt
120 vaermsorkate den nsaeengeopp~ele
hoopen ljen van wouqam onaa kan
dro, dt ie hjne gtl eet ar
vermowiS~edeljkd war ke h~etr ete id-
D cotrrIn Wrplidestnste eassu sint e
vaegrn Malta da sljaz~ blado,' diae Shij
bd eftm terzgeoadeo, ae protest e-
leneelem rdo oneh pkd:
re.Dee corr.~g waasi sel gotuige va
hdese onstde toone~elen onr fainam
ear poosvan. h Ongereie 400 gwon.
wij end inben kidreaere doodgtnerecho
gieo helainnonderdechodg waren. ll
ED0 bemie o adnentee op 668DB
ve Za gner ms Tripoll. De -
weldaen warken ea rguerdn een ne-
siechpogo, diehjnet ofeterd enf laere
wereederij dan hn manchappen. Beta
lee crri ede alieeerd.Kiike. Eq. te een
Tripolidle aeei ajn sijobld, dat de
cholaperan sic n dine sad (steed mer
ltbreid, trgezn des al 't oogenbl de
asn to voork pomen, ldat qe Ba
tairen troepen, sruentt Den Iinfebl
had li otetsd volgne den co rreeo.
denet in oae buiteen std, ineen o
streek, hdier Bokradi gpenoem word.
De ti d, earn e eondheid. opBnn
toestadn vann het ger uitmntend Rs
noemdb kFonl I woden o iee 'ware
wr. NI~tant Tbepn sljn sappne. Be
komen, isgmay manager gsereij.
brwei derin solaen no tijgben, gstd,
mlSeeral ee n viersat serkDg kuee
Idtbead, endotho Ad'tsb oen aanvul-
lilt van hiaten n, det RieledZere.

Eent in etanshe bf ea i eD$


maakt ten elotte melding va~n root
wate% brkdat, in rTipohson ~a
beerveo, so at seker no'odlot~tig
sal iirorden, wanneer de blekende B~oe.
m lanhabmnnh6 oom wnelkerd bes
rbeeten wPordt, In rasdc n dr Tur.
koo moebten allen

PR~ANERI~~TI.K.
Corrupted*
Jaur Instr b~srl~etee den omm
gep d, beeft nitgew~aese, dat Jau-
man tijdoby afw egbid,tj h m
ten beetf ove ler rago. a eeraop-
Polgende of~cer was k p tela Jou-
bert, echter met' verloI f esg
Berarom had JourB~ oslh moeten
dioe verrrge oo~r edn la tlia t


Souablette


HO PPROTOGRAFTPE
myN


M. He Losin'gin der Nederlana~en
BEK~ROOND


o t Amsterdam


W


81 68


Antwerpen 1885, al e ldesadei TBE RBEN v dngeIN


Inee 1 eEerste Pr sen~ere- dqB le ee f58ritka
Brussel, 1910 etIn gaarne op sich ged ondeo en

nudragno, NGaterkant, Otra-i M~erouw M~. Ma3NUIL--CALLBBE
to CUTRAQAO.


,,


Als gij Uw huis moet laten verven, koop dan de


vert


VAN VERFWAREN,


FAB3RIKANTFN


VERNIS EN


OLIE.


Schip Kagpitein


V e~rtrek I


Acankomat I


Van


Maraca o
La walarra
New York
Ma~racalbo
La Onafra Q
New-York
Amsterdam
New-York -


New-York

La auayra
NewYork
MCaracaibo

A msterdam


G8W Goodman
a naighborn
aa Morri
A. Johandon

J C Metne
iQ-1) ieman
Corneck
F 78 r
aC &hrock


Maeraca~bo
Memtrbo


Merida
Prins W~inew V
Pr.der Neded.
OrujcaTngeassa '


Nov

De .
,,
Nov
,
Nov
Dec.
(,,


Liv~erpool

Col6n


80 nov.
a s" "


Yurcatan 1
Cited di fhea I
'igai


POs N ve
4',,
46 4 ,,


Po Cello
'Hambarg


Barcelona

Araba
83 Domingo

Veo d
Bonstre
d Com e


La Preibria B

LaPdy C
Vtrgrala H
Mmbia C

Yaml de assaan


Nof*
,s

,,


Maracalbo
Band
Bio Bacha
Vels de Coro

Araba


Betr. del Mar


a
Jr atre it


Nov


"
Dec.


lzoneasmarson tar n, M.~l M UR 50H T ver~a weesrden van as nov. Eslladon.


Adverteert stfeeds
IN DBI

Amig~oe di Curagao


filotographiscle 18ictlilig.


et Fils>


t VA~N
LONYGMAN & MARTINEZ
NVEW.TYORK.~


HAVEN-NIEUWTS.

V ANI 25 NOY. -- 9 DEC.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs