Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00082
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 28, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00082
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
--~---------- ----------~--------------~- ---- I_


DitBla veachjntelkn Zterag.Q R MAJ g @ s C~ourantE aki ta sali toerr dlia sab~ra.
A2bonnementsprijs voor Curaqao, Ho n ai re, Amb a n w s*Sprj iaoneetta02-a rsl
en de Hovenwindsache eilanden per drie ma~nudenl pA padilanti.
ft. 2.-- met voornithetaling. Re duaCtic eii (~lillllis~r t rai p' aluga man foi Curagao, [onanire. Amlbalt. St.Ala
Voor het Buitenulnd per jaar fi. 1).-- tin (P. H.), St. ESustatiusa i aHa~;l rt. 10. -- Int anja;
Afzondlerlijke nummers fi. 0.15. Oil4 No.228., Nienw No. 4* Ino numero sol f1.0.15.
PrijH der Ad-vertenti ~n van 1-7r rebels f. 0).50; voor el-. Ainuncio di 1 to 7 regel f .0cadare- m
k~en regel meer 7% cts. Wiat erl~ llat, Ov r ij e Ts~2 e 7li ts.


Reeds het feit, dat hot ()ongresl in
bu~itengewone sittingi door Generaal
J. V. GOME~iZ te 0808088s is bijeeng~e-
roepen, wettigt bet vermoeden, dat
geheel bijzondere beweegredenen daar.
toe geleid hebben enr zeer belangrij
ke punted ter besprek~ing te~r tafel
cullen gebracht w~orden. Te oordee_
len naar den inhoud van de ,,Bood-
schap" van den President, diewmij hiier.
onder in vertaling, althans voor hot
allergrootate gedeelte, laten volgen,
schijnt dit ook ~erkieijk bet geval
to zij'n. D~e naudachtige lezing van
dit document heeft opJ one den in.
drukr gemaakt, dat Veuezuela aan
den vooravond staat van een mieuw
tijdperk van voorspoed on opbloei.
Wel is waar, staan al de voorge
stelde planned niog elechts op
paper. En wij wleten bij ondervinding
hoe groot daar de afstand is tus-
schen een vooratel en de uitvoering
ervan. Doch het verdient, do opmerk-
eaambeidl dat ditmaal de P'resident
in zijo Boodschap ook de vinger legt op
de wonde, wat tot nu too bij on~ze us-
buren zoo zeldz~aam pleegde te g'e.
schieden*
Bij spoort de redenien op van de
achterlijkbeid van het land oudanks
den ousebatharen rijkdom zijner na-
tionrliik e hnipbronnonu, en goeft de
middelen sann, die tot opbloei kun-
nen leiden.
Onze kolonie heeft er bet g;roots~e
belong bij den loop der aanstaande
geheartenisren, die in dezo republiek
welliebt het ultvlueisel zulleni zip van
dit C'ongres, met bijzondere nauw-
lettendbeid gade te slaan1. Onze han-
del, scheepvaart en inidustrie sulleu,
wauneer deze planned werkelijkheid
worden, zonder eenigen twijfel er deo
teruaslag, betzij ten goede hetzij ten
kwaae, van ondervindeD, En het is
seank overeenkometig de verander~ing
van het getij de bakens to verzetten.
In die Boodsebap op WVoeuedag; 18
October in het Congres voorgelezen,
geeft de President als reden voor
deze buitengA\wone samenkomast satn:
de drang van ziju vaderlandeliefde.
D~e vrede, die sinds 1903l in Veue.
zuela beersebt, moet nu vruchtbaar
gemaakt worden door den bloei en
voorspoed van bet land to b~evorde.
ren. Deze la alleen mogelijk door de
nijverheid nog~ hooger te outwvikke-


1nWeotschdaj 011 Techoliek '


Perpetuum Mlobile.

Met bovenetaauden naam wordt
een vraagstukr sangeduid, betwelk
eenwen laug den menachelijken geest
heeft besig; gehouden, zond-er ooit
tot een oplossing to ziju g~ebracht,
boeveel verouft en volbarrdingsver
mogen ook tentoong~espreid ziju bij
de pogingen om het to verwczelijken.
Ofechoon bij den tegenwoordigen
stand der natuurweteuechappen de
constructie van een perpetlcum~ mobile
ale onuitvoerbaarr moet worden be.
echouwd, komt 't toch meermalen
voor, dat iemand tijd en geld ver-
spilt aan het zoeken naar de ver-
workrelijking van dit denkbeeld. Niet
selden tract soo iemaind dan ande.
ren financieel in sijo san~k te betrek-
ken, wat noodzakelijkerwijs op te-
leuratellingen moet metloopen. H-oe
prachtig ook de beschrij ving en de wer-
king der ultvinding mog~e schijoen,
bij de practische uitvoering ervin
komt men onvermijdelijk too de
conclusie dat het resultuat van alle
beatede moeite nihil is.
Wat beoogt men met de vervaar-
diging van een perpetzlumr mobile en
wearom kan dit doel nooit worden
bereikt?
Op de eerate vrang is zeer een,
voudig een antwoord te geven, on
de tweede to beanswoordon is even-


verkocht, en het getatl opingen~ vanu
17'. lilsehe's woB~rken ~loot ii 't fa-
belachtigec.
Gfeen wTonder, da~t ztellspofso
flarnac~k, de herorerud-ep1l oteta ?n t sche
theolonIg te Berljrl, ZichI inl]F de vergadr-
r ag van D~uitsche raalgeleerden~r, t vc,
rig jaar te Razelg~ehoudeu? gebrongenl
zag to bek~ennen .,,war ik sionismlt
den moudt van jonge studentsp over
bet K~atholicisrue krijg to ous
gaat alle grenzen to boven. Ie mlees~ti
dwaze, ergrerlijkst~e, heleedigende dinr-
gen worden oal het nat uanrlijkste
karakter der Kantholieke K~erk voor
g~esteld."
Tegen deze grove onkunder inl ka-
tholiek~e Zaken hieeft o~ulangs reen
niet-Kaltholieke, mnaar onpanrtijdigS
geleerde, dr. F. oer-ster. dr-
zelfde paedagfoog, wciens ge~srhriftenl
over pe~dagSogie met geijke warmte
in D~uiteschland en Nederlandt gepre-
zen warden, zijo stemn verhev\en.
1)r. Foerster was ze~lf ~rle jaren
niet alleen een slaaf van de! oakun-
de, die hij thaus bestrijdt, maar
ook een verbitterde vijaud r-an blet
K~atholicisme. Voor de grootheid.
wFaarheid en het godd~elijke der K~erk
bleef hij blind, maar wFijd had hiij toen
de oogen geopend voor enkele mis-
bruiken en sw~akbeden, die de men-
schen en het menschelijk element in
de Ker~k aankleven. De studied ev~en-
wel van de roornaamste eth~ische~
Tragen der menscheijke maatschap.,
pij evenals de thieoretische en prac-
tische studied over de karakterror-
ming v-ertoonden hem allengs de
hoogere beteekentsf van het K~athlo.
licisme voor de beschaving. D~e schel-
len vielen hem \-an de oogen en toeu
de bjuittche studenten een paar jaar
gSeledlen w~erden opgehitat tegven dec
Skatholieke corporaties aan D~uitsche
hoogescholen, kon hij d~eze ourecht-
vaardige bewegingf met lqijdelijk aan-
zien. ,,Bij mle gelegenheld getuirgt
hij zelf heeft de fundament~eele on-
bekendheid met datgene, wTat menl
bestreed, op zulk een pijoliike wijize
miju aandacht~ getrokken, dat ik
niet langer stilz~ijgend t.oezieu,
maar bet w-oord richten wTilde tot
de ernatige elementen in doe studenr-
tenwereld."
Oak hoogSleeraren, die zich niet~
zelden san averechtsche oordeelvel-
lingen over bet iathioicisme schul.
dig maken, en journalisten, d~ie slag
op slap in hun behandelingvankIet
dagelijk-schl nieuwrs blijk; gev-en, zelfe

noemt men het; arbeidsvermogen dat
de steenkool door ziju braudbaar-
heid bezit: scheikundig; arbeidsver.-
mogfen.
Wtaar een rivier een water~al rormt,
kan men bet water, inplaata van hejt
vrij te laten neerstorten, door een
turbine voeren en deze arbeid latcen
verrichten. D~ezen ar~beid dauken wer
aan de pleats, waar het waFter 7ichi
beyond, ul. de hoogfte, en nocruen
daarom dexen v-orm : arbeidsve~rtuo.
gen va(n pleate van het wat~er.
Wil en een paal in den ground
slaan, dan gebruike men hiervoor
een heiblok, dat men ranal een as~
kere hoogte laat vallen. D~oor de
verkregen bew~egingr kan het blok ar.
beid verlichten, want bij het neer~ko-
men opden paral oefeat bet hierop,
de kract uit, die noodig is omu den
weerstand te overwviunen, wFelke de
ground aan het indrijven van den
paal biedt. Omdat de vallende bewe~-
ging van 't blok one den noodigen
arbeid levert zegft men: bet beibok
bezit arbeidesvermogen lran belreging.
D~e vrnaag is nu of wij arbeiders-
verMOgen kunneu v~ootbr~engenl of dat
wij slec~hts gebr~uik k-ulnenL maken ranl
den grooten voor~rand arbeiderermogen
in de natuur. Inderdaad all~Co dit
laatste is bet g~eval en dus is niok biet
zoeken naar een roortbr~enger vran ar-
beidersvermogen, een perpetuum-~ m~obuie,
vruchteloos, daar den mensch geen
scheppende kracht is geschooken-
Tot hiertoe dus werdenn de voornaamu-
ste vormen van arbeidlser mogen op.
gesomd en ten slotte vermeld dat


len, den arbeid to steunon, door uit
den vreemnde karpitaal en inwoners
naar het land to lokken, door den
rente-standaard te verlagen, door
den groud~ in cultuur to brengfen.
en de ultgestrekte woeste! landatreket'
te kioloniseeren, dleo geczondheids.
toestand der bevolkingn to verbete'
ren. de havenplraatsen en de steden
finantieel to helpen on anin de fami.
lies vrede en welvaart onl rust to be'
zorgen.
D~e President hoopt. dat hiij het
middel mage goweest sijui in de hand
der Goddelijke Voorzienigheid, d~at er
on voor altijd een einde is gekomen
aan de langfe reeks van burgero~or-
logen. Tusschen breeders, hetzif drn
liberalen of democraten kunnen en
magen er geen overwinnaars noch
overwomaenen ziju, omdst alien, zo-
neo zijude van hetzelfde vaderland,
hetzelfde recht; hebben op gelijke voor-
rechteo
De President heeft een nieuw econo-
misch-sociaal plan ultgewoerkt, waar-
bij hij on 't uit te voeren en tot
stand te brengeu, een beroep doet
op den invioedl en de medewerking
der Congresleden.
Het land beeft behoefte aan meer
kapi taal, aan werk krachten san
meer keunis en ondervinding, on de
nijverheid des lands tot ontwikkeling
to brengen, en juiet dit alles is in
het land zelf niet aanwezig, moet
duad uit hat, buituatlard ko~men, des
genegen is on one to helpen. Wij zelf
b~ebben voldoeude natuurlijke rijk.
dommeo, maar weinige worden gei~x-
ploiteerd; wij hebben een vruichtbaren
bodem, maar voor een deel nist in
cultuur gebracht; onmetelijke laud-
streken, doch nog woest on braak
liggend. Ouze! industries mist de nood.
zake~lijke hulpmiddelen on tot volle
outwikkeling en wasdom to komen.
Onze erteen en metalen liggo~n be-
dolven in den ground, omdat er geen
kapitaal is, ze Ran de op~perylakte
to brengen. Op onze citgestrekte
grasyla~kten treft men elechts bier en
daar een kudde vee, omdat wij nog
geen work hebben kunneu maken van
veredeling en kruisJing met sndere
rassen, een der eerste vereischt~en
voor goede veeteelt. O)nze laudbouw
vranft boo~gnoodlig am o~prichting f
vanrsuiker-centrales en- omo intensieve
outwikkelingf van audere cultures.
Wij zijni beit in sta~at onze eigen l!-
venemiddelen zelf te verbouwen, doch
tengevrolge vanl de g~ebrekkige out-

wel, zooals sal blijken, een nauw-
ikeurige best~udeeringf van allerlei na-
tuurverachijuselen noodig.
De naam ,,perpe8tuumL mobile", dat
is ,,eouwigd~urende beweging" geeft
elechts ten halv'e de beteekenis woer
van het v rAa gatu k,, dat daarmee
steeds wordtt aangEeduid De bedoe-
iling is niet xoozeer een woerk tuig te
makien, betwelk zichi eeuwigf heweegt,
als wel een machine to vervaardigen,
dat geechikt is onu uit zich zelf, dus
zonlder eenige inlmenginlg van butitena af,
voortdurend arbeid to verrichten.
De uitdrukk-ing ,,arbeid verr~ichter"
moet in een seer algemeene beteeke-
nis worden opgevat, wearop, tot
goed begrip van bet volgende, eerst
wat uader moet worden ingegaan,
Mlen kan in 't algemeen zeggen,
dat er arbeid wordt verricht, wan-
neer door 't uitoefenen van sen
kracht een last wordt verplaastt of
een weerstand wordt over women.
Dit zsl duidelijk wordeo door ee-
nige voor~beelden, betrekking hebben,
de soowelal op arbei door mahrensverihen
als op diei d o or m a hi e ns v err eb
Wanueer iemand met behulp van
een kratrol een kist ophijacht, ver-
richt hij arbeid, omdat bij door met
een zekere kracht san het touw to
trekken, den last die er sann hang~,
verplantet.
Een timmerman, welke een plank
afachaaft, verricht arbeid, want hij
moet een kracht uitoefenen om de
weerstand to overwinnen welke de
schaaf bij nevidde beweging over bet hou0


wikkeling van onae landbouw en in '
dustrie, bestallen wij op butteolanid-
sche mark ten een menigte artikelen,
die wij van uitsteoknde` kwaliteit self
zou kunnen voortbJreng~en.
()m onze Repulbliek tot dien hoo~gen
graad van voorepoed op to voeren,
moeten wij beginnen met groote na.
tionale bankinetelingen op te rich.
teop glijke voorwaarden zooals a
dieinanere beschaafde landen be.
staan, doch waarvan de oprichting
voorloopig nog door onze tegenwvoor.
digfe wetgeving belemmerd wordt.
Zulke banken belasten zich met de
fiscale operaties van hot Gfouverne.
ment,lev~er~en credit tegen 50/ inte.
rest 's jaars, en geven ann industries
len geld ter leen tegen 8%b, nemnen op
zich sommige werken van Binnen.
lasndsche Zaken, die van onbetwist-
baar out en belang sijo, ten uitvoer
te brengen.
Dit Congfres in buitengewous zit-
ting bijeengeroep~en beeft dus vooral
tot task onze tegenwoordige w7etge.
ving te herzien en ze in overeenetern,
ming te brengfen met andere landed
on verder om kennis en een bedlissing
to nemnen, outrent~ de outwferpen van
economischen en administratieven
aard, wearvan oven gesproken is,
Het patriotism, in plaats van be-
ducht to zijn voo~r dergelijke nuttige
econo mische bervo rmi ngen moet, vol-
gens des President a meeting, veeleer
welwinvadr Jaarts.,anover gest~emd
zijo, omd~at op die wijze minder be.
middelde industricelen overvioedigSen
steun tegen billijken interest zullen
verkrijgren, terwijl dle gsroot kapita-
listen wel is wvaar geen ruimere win-
sten zullen maken met hun geld to
beleggen, dearl tegfenover veel groo-
teren waarborrg voor hun kapitalen
verwerven, omdat bet een zekere wet
der economic is, dat lager interest de
waarde der eigendommen doet toe'
nemen.
MI~en mleene Iliet, dat deze nieuwe
~instellingen bestrijding zullen vinden
.van de sijde van de niijverheid des
lands, integrendeel zij zal daarin just
de zoo laug verwachte bescher~ming
vi nden;de reeds hestaan de instellingen ,
die reeds sooveel goede dienaten aan
den stat~~ en aan deindustrieb~ewezen
hebben, zullen nu een uitgfestrekt veld
vindlen on hun h~apit~alen tel beleggen,
de bankbiljetten sullen gemakkerlij-
ker circulatie vinden in het gehe~ele
land endoor de wetgaewrarborgd zijn;
in elken staat van de republiek eal

Een amid kan een gloeiend stuk
ijzer door bameren een ander vorm
g~even. D~aartoe moet hij arbeid ver.
richten, want ijzer kan niet als deeg
gemakkelijk gekneed worden, inte-
gendeel verzet het door zijo vastheid
zich s~t3rk teg~en veranderingR van
gedasute. Bij bet smeden most due
door de met den hamer nitgfenefende
kracht de weerstand van bet ijzer
tegen varmverandering worden over-
wounen en due arbeid worden ver-
richt.
D~e door muenschen geleverde ar-
beid kan ook door machines worden
voortgebracht: een stoomlier kan
fasten ophijechen, een schaafbank
hout schaven, een stoonihamer ijzer
smeden. Maar deze werktuigen ver,
richten dien arbeid niet van self,
daarvoor is nog iete anders noodig.
Heeft iemiand b.v. all44n see schaaf.
bank in siju workpl]aata staan, dan
kani bi) daarmee niets uitrichtea, hij
moet immers een machine bebben,
welke die scheafbank in beweging
brengt. Koopt hij nu een electro-
motor, welke hij dearaan verbindt,
dan is dit op sichaelf 66k niet vol.
doende; alleen wanneer bij die motor
san het electrische kabelnet aansluit
idul ml.a.w. een electrischen stroom
!door sijo motor last g~aan, sal hij
iden gewenschten arbeid met zju
:schaaftbank kunnen verrichten. D~e
electrische stroom is dus eigrenlijk
degene, die hierbij den arbeid verricht.
Wanneer een voorwerp, door den
toestand waarin het verkeert, in
ratat is arbeidte verrichten, dan drukt


er een succursaal wordlen opgericht.
die instellingen fallen geen grooter
over~ic~ht genieten dan~ dlergelijke
banken in Rndere landfen, en 7.oo Zal
Veneznela zich vast ton zeker ~aau.
sluiten o~n dea-l nemen ;ani de finan,
cieele bewegingf, die riiimschoots ge.
luk en vrede aan die naties belooft
met den steun vano regeeringen die
hun zwa~re verplichitingen nakomen,
De President hoopt de verwfezeilij.
king dier plaunen te eleven en roept
de ledeni van het Congr~es op om voor
dien grooten bloei van Venezuela den
g~roudelaga teleggen. Wanuneer ze la.
ter hun nijverheid tot bloei sullen
gekomen zien, C~aracas vrij van
schuld, het Orinoco-ge~bied syjn on-
berekenbare schatten eeudend over
de wereld, de bevolking verdubbeld,
de buisgezionen grelukkig eo elkben
Venesolaan sterkc door zijn recht en
geadeld door het verv~ullen van zijo
p.1icht, dan kunnen wIj rustig neer-
zitten en de voldoening smaken het
vertrouwen der volk;erea niet be.
schaamd to hebben.


Onkllille or un who


Verregaand is some de onwetend.
lield in sommige kringen ten opsich-
te van het Katholicisme.
D~at dit geenl overdirijving is, be.
grijpt een ieder, die aan onze hooge.
scholen, in de wetenechappelijke we.
reld, de litteratuar of de journalistiek
eenigermate thllis is. M1en spreekt,
schrijit, oord eel t maar raak of,
juister, niet rank over Rome, ook
al heelt men nooit eten Roomsichen
Catechismus opengeslagen, of al kent
men kwalijk de eerste beginselen der
Roomache wijsbegeerte, moraal, keri-
gebruiken enz. Daarentegen worden
dle g~eschriften, w~elks tegen allen
geop-enbaa`rden godsdienst, met na
me tegen het Katholicisme gericht
zijo, dadelijk als echt wfetenschap.
pelijke producteni geprezen en op
groote schaal verspreid. Hoe over-
dreven wrerd de lantste jaren in be-
paalde kringen gedweept met Con-
inclus, isuddha en Miahomned, hoe
zijri de worken der TIithinSer school,
boe de niieuwe Evangreli~n vau
Strauss, Renan en de nog latere ra-
t ionalistitn gei~xpfloiteerdl. Van Hiic-
kel's ,,W!eltrfitthsel" worden 10.000
exemplareu alleen ii ibuitechland

men dit kortheidebalve aldus uite
bet voorwerp bez~it arbeidevermogen.
Uit het bovenstaande voorbeeld
bleek reeds, dat een electrische stroom
arbeidevermogeni bezit.
Arbeidsvermogen kan evenw~el ook
in andere vormen voorkom~en, wear.
van nu de voornaameten in 't kort
suillen worden aang~egven.
Voor het verrichten van allerlei
arbeid, vocr het voortbewegfen van
schepen en treinen wordt op groote
schaal geb~ruikt g~em~aakt van stoom.
machines. H~ierbij wordlt stoom van
hooge temperatuur in de machine
toegelaten, deze brengt daarin de
beweging van bet werktuig tot stand
en daarna leat men den stoom
weer outenappen. Nu blijkt door
eenvoudige meting met een thermo.
meter, dat dle outsoappende stoom
een veel lager temnperatuar heeft dan,
de stoom, welke men in de machi.
nes beeft gevoerd. Het is dus du i
delijk dat de warmte van deni stoom
eig~enlijk one de arbeid beett geleverd,
welke one door toedoen van het
worktuig ten dienate staat, W~armte
is dus ook een vorm van arbeide.
vermogen .
On stoom voort to brengen is
een stoomketel noodigf, wearin kolen
moeten worden gestookt. Het ar.
beidsvermogen van den stoom (de
warmte) is due weer afkometig van
de steenkolen, die door hun geschikit-
heid on to verbranden ons dit ar-
beidevermogeon kunnen leveren. Daar
een verbranding tot de scheikundi-
go verachijoselen wordt gerekend,


1462


Zaterdag 283 October


IS I .


28s~te Jaalrganlg


WII E LA D 7008


DI


CURACAO


DE CU RA qAOS CHE EILANDEN__


824 1937.578


1-


TW~~ERPEN -
pen R. Ton
1 1936.437


II


Hamburg son worden gelost. Deze
feiten spreken boekdeelen voor den
uitnemnenden na;am, welken Rotater'
dam wonder de eigenaarre van sche-
ne tads a m d eijk hbni 1 pl ~
sen bereiken en vaak is blunen een
unr na do aankomet vanr het schip
de loosing van de lading in vollen
gang. Het is geen ongewoon genicht
om de drijvende gr~aa-elevators te
zien volgen mn bet zog van een bin-
nenkomende greanboot, hon naast
de stoomboot te zien vastmaken
soodlra dese op haar ligplaate is
en hun lange buieen, (welke het
grean met een vaart van 200 ton
mn het our ad nuigendl n kd luiken
g~raanboot met 3300 ton use de
Gostzee, werd vastgemaakt te 6.30
's morgeos en vertrok opo,ieuw
naar zee to 4.30 dienselfden namid-
d ~b;nadat baar geheele landing door
mdlvan de elevator gelost wee.
Ook wat betbreft de havenrechten
bezit Rotterdam kenlnelijke voor-
die aboen ehea rnsastgel aen con-
b.v. een boot van 4000 ton in de
Hollandsehe haven ougeveer 70
pond sterling hebben te b~etalea; to
Antwer en souden baar uitgaven
under dit hoofd komen op 120 pd.
st. terwijl te Hamburg bet ver-
schuldigde niet minder dan 150 A 170
pet. son bedralgen. E~en gr~aaboot
van den genoemden inhoud kan er
oprekenlen door de grean-elevators
blnonen 48 unr geheel gelost te at n
terwijl schepen van 7000 ton zlen
laneh etan 31idagen d 8 haven
een hchrip met 7586 too graano sau
verdeeld over 18 ruimuen en was,
volkomen ledig mn 22 werkiureo, een
rcrd was op deG an hE Pator--
trotseb te zijo ,,


lovre el Uiloc va la jjoj,

Memorte van autwoora*
Yerordening tot wayzxiging vanz art. 98
der Algemeene Ver~ordening Invoer,. Cit.
voer en Dooreoer 1908 ( P. B. 1908 No.S&).
Met genloegen beeft oudergeteekende ge-
zien dat verachillende leden van den land
met hem van oordeel sun, dat de -vife
invoer van wapenen, den elandestrinen
uievoer erran in de hand kan werken.
'glee btwekmeli k gem d ei k soul het
bijv. niet sija om-- gesteld de mnvoet van
aaprenen drsn see gelen p anon e
to vervoern on se Yea.. dear utt clandes-
tenr nabrr en under natbur~lge republieken
De sterkere control, die er, btj trijen In-
voer van wapenen noodig son sojn, om
alnuit rge erl no be rge gran hato
voelden- het wrife Freemdelingenvei~keer
ook niet welnig belemmeren en bemoot-

IlPe~o ddn dotrre k t~ rd wn Inen dent'
den sitgeoefenq, om de goede verse and-
houdng It de nabor ag re owb~li kenn die
niet in de wangsehaal to stalleD. De ben,
d ren lnd wo den tepast en dd eg $
selfsl niet enkele faohtgeweren en revolvers
sullen mogen worden ultgovoerd, meent
ondergeteekende to mooten mededeelen, dat
b volartrek nietninh d bedoeooln oitin
entt ge DHe MOoek nimumer is geschied.
O dat de ktand son kunnon denr hoe
on ergeteekiende dese asn elegenheid blj
besidlt denkt te regelen, legh hij hierbij
*Bet oon -ert e ende voor, dat,
wear art. 98 der Algemeene verordening
I. U~. en D. 1908 [P. B. 1908 No. as] den

zonder uitsondering: geleerd, dat bij
elke omsettlog vian arbeidevermo-
g~en men in den mieuwen vorm ass.
der arbeidevermogfen krijgt dan in
den oorepronkelijken vorm sanwe.
sig was. Het door de central ge.
leverde electr~ische arbeidevermogen
bedrangt minder dan between in de
steenkolen sanwedga was. Bi) erke om-
setting van arbefdsvermogen treden
verliezen op (door lekkag~re, door
wri~vmg oens) welke men wel kan
trachten te verkleinen, mear. die
men szoodt ken opheffen. .
Daarmee is het zoeken near een
pspearpeuss mo)Mei Veroordeeld. tiOO 18
in stlrid met, de wetlten der natuar,


dat eenr werktuig ten eenwigen daege
arbeid zrou leveren sit michr szelf. Het
sonl dan noodzakelijkr ten eenwigen
dege arbeidevermrlgen san de na
tour mooten outleenen, rsells meer dan
bet one kan leveren. Het strijdt met
onze ervaring: to veroddhlratellen, dat
wij, door aan een m mhie een be
perk te hoeveelheld arbeideoeroo ~n
pektmee teov deeleoB~ dearv~odr een on te'
perte oeveleid arbei avermogens
eeuwen achtereen, souden terug trij-
gen.lat
Nu blijft nog een la atte punt ter
besprekmog over; she dmen van het
veriob ten VAn sktusd ablfet, kan
men dan een wer tipl same etel.
len, dat steeds ult subh zelf in be.
weg~ing blijfty Last men beti feit
buiten beechow~in, dat een derge.
like constructle bitr weinir not
son hebben, omdathbet ergCens deast.
baar. voor to maken is, dan moot
ookt hier weer psoegd worden, dat


Gou~verneur reeds de beyoegdheid geeft, otn
denelnvern vn uwalp en bijobealait te
palingfen betreffende den doorvoer en den
opalag van wapenen bl) basluit kunnen
Te eidn ade uee l 11hell ult etn om7
bij het invoe~ren vau kleine hoeveelbeden
vuurwerk outstaat uit de verplichting om
er vergunumng voor to vragen, stelt on-
Imueeeede el.h lio at1 B1 van e
eenigazinsr to doen wijzigen, soo dat bijv.
het invoeren van 12% Kilogram yourwerk,
wonder vergunning, mogelijk wordt.
Willemetad, den 21n. October 1911.
De Gouverneur van curaqao,
NBENRw.


Onderdrukking ?


Wij voor ans kunonn zeer good de
afkeurende bes~insing billijken, in de
2e3 K3 mer op den 20tln SJeptember ge-~
valen enopmebt anh el e
spraken vooratel der socialistische
kamerfractie. Geenezins echter vol t
daaruit, dat desocialisten niet 't ree ti
hadden om hun k~ieered~ittelech~en in
de Kamer ter sprake te brengen.
D~at, reebt soudeo wlJ met gaarne
willen betwisten en dat recht san
to tasten, zon den unnm van dom-
perstaktiek verdiianen~.
11aflr de saken 266 voor to seller,
alsof dat recht Woenadag werd Aann-
.ge ast, is miseeidend,
13j ve~stiffen or dsarom de anndacht
op, dat het Parlemnent bij de let
ter alleen van het .,Reglement van
Orde" oiet leven kari
I)Rar is bovendien noodig, datl het
in een goeden geest wordt toege-
pasF, en geen misbruik ervan ge
maskt wordt. En evenmin ale onze
Conetitutie in de Giroadwet alleen
ligt opgesloten, soo kunnen ook
voorte de zede, het gebruik 10 een
Parlement ODIDcgelijk g@BliBE WOP-
den. D~eze sal integendeel met nalw-
gezetheld meeten .gerandpleegd wKor-
den en het is po~litieke immoralitleit
hear niet te achten, maar met; voe-
ten te treden.
N~u stand de tsak 266, dat de so-
eialisten hun kiesrecht-eirnchen, waar-
van ze zoo vervuld squn, volgena
recht on re~gel *over cenige weken bij
de algjemeene begarooting;edbebat en
ter sprake kondon brengen. Niemand
son er senigen aanstoot san genoo
men bebben, at~e de heeren dan' naar
hartelt hover beto gif~ste g ch en
sproken, selfe niet wanneer sil dear-
door op de gewone wfijae una oneven-
Spleate fla de ,, Handelogen'
v rset bil )9k e, g ze bet vr
yreagen der roode broeduer, nood.
sakei ik was, dat le hun elech Iam
de a Igemee ne-k ieerech t-k wetie te
stellen ten tide en ter plastee, waar
het hun eleebtse belieft.
[)aD YF88gt men Diet in bet aO
eialistische kamp, wat billijk is ten
hoonen sanzien. Zij video ee~nvoU
di~ as1 bIik bles shbu n rer te
verte niet~, dat bet gbruik, opa geon
Adree van Antwfoord to sendeoj, word
op zif gezet~, om boo eleebts gele,
genheid to geven to reggen, wats ij
over eenige weken weer ze g~en sou.
den, geen recht dus, dat e parle.
onentaire gebruiken werden verbro.
ken om hun toch elected Ielege~n.
held to geven tot unr ver noelen
van den~ t ijd", soo a heat in libera-
len mood heette.dit denkbeeld niet velrwerealljkt kan
w~orden. Al behoeft soo'n machine
geen arbend te leveren welke den
menach nuittig is, soci ondervindpn
de onderdeelen er van1 bij lyun be-
weging~en Wrqvlngs- en andere weep-
standon, waervan bet-overwinnoen a~r-
beid koet. ok hier kan die arbeid
miet uit oiets outstaan, eit alch sel.
ven ken dus oojk het werlruig niet
in beweging blijven.
Ten lotte ook ngdtpatsh
bezweaar: elk bewegingemechanism
is sann slijtage onderbevig~, de bew~e.
gier van roe~rt dus na langer
of orter tijd tot vernietiging.
Waar bet problem van het per,
petsnum mobile eenwen achtereen ale


eenr der belaugrijkste vrangetukiken
gold, is het seker opmerkelijkr, dat
juiet door den g~rooten vp~orphganbe
dermencheijk wetenedia d
ultvoerbaarbe~id er vanu gleken is.
Hoe verder de kennie o~r natullr.
verechijoeelen voorteebrijdt, hoe tal-
rijker d~e wegen, die one openetaaen
om dete ten natte yaln de sponpck-
heid san to wfendon, Doeb fetevna
worden wij ftoit d erkeqnin5 (ge-
bracht, dat, wif slete vermo ea tot
stand to brengen, was strij t togen
de wetter, wearaan allee in de
grootsebe schpping opdsrworpen le,

J. 044. DEcUee, Wh., Ing,


o~rkelte msen z u "iede broc ur
van dr. Foerster met vrucht lezen.
Mdinetens sullen sij er ulit leereo, met
iu t Itijd va rdig oordeel was voor-
,Men kan zeg: dr. Foerster een
radicaal t genstander sijn van de
sciaaldecoocroant,r maategfen amoee

gschaard be bebben, niettegenstaan-
demen een helder overzicht had
ovr den omvag der social ellende
nuwvkeurig bekend was met bet we-
zen der moderne arbeidersbeweg~ing
enad l sem je sc ried a besthso
d Da zefdee mag oat kf~eld ook

g~ecisc t worden. Mlen beeft wraarlijk :
geen recht, sich voorstander van
watenachappelijke kritiek te noemen'
wanneer men mn deze moeilijke kwes-
tie zich reeds op een standpunt I
plaatst, voordat men de sociale,
Spayeb ologische en paed agogoische
hoofdvragen be~studeerd beeft, waar-
mee alle instellingen der Kerk ver-
band bouden, eer men hare klas
eieke schriivers en apologeten gele.
zen beeft. en eer men over 't alge-
meen den aard en de beteekenia harer
theorie en pra~kt~ijk nauwkeurig
poogde te begrijpen. Er beersch~t
wonder onze outwikkelden levendige
belangsetelling voor de godediensstage
g~ebrmken van de bewoners der Fi-
du bi-eilan den of van Tibet. Ten
opzichte van de Katholieke Kerk
evenwel is de onwetendheid selfs bij
ernstige lieden rouduit hemelter-
gend -en dat tegenover een stich'
ting, die miet zoo maar van van -
daag of gisteren is en door een
sekte of een!- pear sekten of waan-
wijzen in eland wordt gehouden,
mear die als de moeder geldt van
geheel onze beechaving en die niet
alleen gedurende vele eeu wen de
grootate, manlijkste zielen in geest-
drift bracht, maar nog heden ander
alle volkeren, talrijke manaon en
vrouwfen, rijk san leveneervaring'
tot hare oprechte belijders telt en
nog inl onze dagen door haar gees-
stelijke Orderl in het vaderland en
in den vreemde wonderen van opoffe
ring schept, wearom sqi opealijlc
of heimelijk door allen, die dearbi-
tenetaan, benijd W~`crdt.

D~e L~usitasniI". bet reusach~tige
stoomechip van ,,Cunard Line", bet
weer een record e~elagen in 't over-
steken van den Oceaan,
Maandag~middag 28 Augustus ver-
trok het schip van Liverpool naar
New-York, waar bet Zaterdagmor-
geD 88Dk wam. D~es avonde om 6
unr vertrok bet weer en no kwam
bet Zlaterda morgen om 9 unr weer
dte Li er oo terug Het hdu dleo
elf dagen gedaan.
Mdet alle man en macht trok men
nu ann het werk om bet schip te
loseen en weer te laden soodat bet
Meanadagmorgen 11 Sept. weer naar
New-York vertrekken kon met bil-
na 2000 passagiers. D~aar kiwam bet
Zaterdag weer san, soodat bet schip
due driemeal binnen drie- weken den
Oceaan had overgestoken. Een tot
duever nog nooit vertoond stukje
van vlugheid.


de menseben sleebts gebruik kun-
non maken3 van den grooten voor.
read arbeidevermogen, in de nature
aanwezig, doch dit niet self kunnen
voortbrengen. Dat dit inderdaad
zoo ise sal an door eenige voor-
beeldenl worden verdaidelijkt.
Een eerate bron van arbeidever-
mro en in de natuar is g5el ~en in
do weging van de lucht, de wind.
Dit arbeidevermogen van beweging
der luchtdeelt ea kan men zieb ten
outte makren door het opetsellen van
een windmolen of windmotor, welke
door de verkregen beweging zelf
weer in stant is arbeid te verrieb-
ten van den meeet siteenloopenden
aard. Dese arbeid wordt one due
feitelijk door de natuur geschonken


en koat one niete, behalve de on.
derbondskosten van den windinolen.
De reden, dat evenwel een zoo goed-
koope arbeidsleverancier bet~rekkelijk
weinig; in gebrik is, is dese: roor
een regernitg bedrijf is een coo sterk
zsmreranderke beweegkracht als de wind
isin de meeste laden totaet on-
gshikt. (In onze kolonie deareo-
aee is door den geregelden Pas-
saatwind van dese beweegkracht ult-
stekend partij te trekken en nog
veel meer dan tot nu het eval is .
Nog minder dan de winZ besit de
sonnewalrmte geeebiktheld am di-
reet voor arbe delivering ebruikt
to worden. Een enkele manl is wRel
eens een constractie nitgevoerd, warar-
bij door middel van spiegele de soo-
newarmte op een stoomketel woerd
geedncentreerd, doch tot een veel-
raIdgIe tdoepoea'ingq le t nooMt ge*


houdsmast blina~ verdubbelde, Van
1900 tot 1908 daar~ente fen zien wij
't aantal echepen met+~ 452 toenemen,
terwijl de inhoo~dsmaat, na groote eebom-
In le latot twe jr k mt op
weer een heele ommrekeer. Heb santal
echepengant mmet 70 achteruit, terwpig
to laiheadsmaat: in 2 jaar tljds verdali-
belt, Dat toont dus san dat onze
heaven jear op jaar door steedsa groo.
there schepen bezocht wordt.
Of nog duidelijker op een andere
wijze vtoor~gesteld. D~e gemiddelde in-
boudsmrrat per schip was :

In 1880 524 Ms
In 19001 2 uS
In 191() bijnal1500 MS

Deze cijfers bewijzen onometootelijk'
hoe driagend noodzakelijk de spoe-
dige verbreeding: valn onze haven-
mond is. Vooral als men! bove~ndien
weet, dat, t~engevolge van verqan-
ding aan de oostzijde en sang~roeulng
van den koraalbodem sann de west-
sijde, de monrd (seez~ijde) van on-
ze haven in de lantate jaren zoo.
dani is vernauwd, dat de mimimum-
bre dto met 5 vadmeliep~te, die in
1889 nog .60 Me@te~r bedroeg, nu reeds
tot 45 meter vertnmderd is, miette-
geDtrnande de bagg~ermachine no
jaarli ks 3 & 4000 Ms" zand en sli i
nit die havenmo13nd opbaggert.
De toeu~emingf onzer scheepvaart
geeft dus alle reden tot verheugemis.
Ooze prachtige haven word t dus
steeds meer en meer een middelpunt
van bet roote werleldverkreer.
Toch heb en wij nog reden te over,
om ons klein, heel klein eni nietig
to gevoelen. Daarom willen wij dese
eerste sprokkeling eindigen met een
scherp contrast door de scheep-
vaartheweging in onze haven eens
te vergeliiJken met die van de drie
grootate seehavens van bet Euro.
peesch Vrasteland, met H amhu rg,
Autwerpen en de Nieuwe Waterweg
(Rotterdam), de drie vinnigsta con-
currenteo, die bi) voortduring er op
oit squ, elkander voorb~ij te strevel.
G~emiddeld kwarnenper maand te :


bruto inhoud
in MS
2.376.651
2. 177.058.
1 176.7144
1.576.986
1.231.715 1
952.562
644.038


schepen


1910:
1909
1908
1907
1900
1890
1880


15588
1619
1657
1576
1204
1208
1a229


Dit lijetje is bijzonder leerzaam.
Het overtuigt one, dat van 1880
u~p 1900 due in 20 jaar tijds bet
santal schep~en vrijwel stationair
bleef, maar dat de gezamelijke in.

HAIBUJR. AN'
schepen R. Ton schel
in 1 151319 1.093.00 57


ROT TERDA M.
echepen R. Too
848991.313


in 1910


meat due met 1`2X2.83= + 34 moe.
ten vermenigrvulgig;en;
Was het vree mdelinagen verkeer i n i
onze haven betreft, zoo werden met
dese scheme :
asng~ebracht: meegfenomen :


Men houde wel in het; oogS, dat in
bovengenoemd lijetje bet-eaotal sche.
penhword obp~geg en, d pri tas. d
fer voo Curgoaeo he jaarlsiksch sas
tal n teert. Eveneene is van de eer-
ste do i~nhod-mnat in Reg. Ton (A
2.83 Ms), van onze haven ir iMS voor-
peteld. Om de vergelijking vol-
'kmeo quiver te maken, souden wij
van dese 3 Europeesch~e havens het


sa8pass.
4718
5788


51~passagielrs.
4688
5082 ,


In 10
1908
1906


aanotal schrepen met 12 en die toooen- -- e

De Haen vn Roferda An gedelte ~volgt hier vertaald:
6 8VOD VRl 0 I' Rl* )e g~elegenheld om te loosen is to
Rotterdam, vergeleksen met die te
Antwerpen en Hamburg, z66 uitmuD-
Eeo der oournasmete Engeleche tend dat er reeders sqju, die een
tijdeebriften op scheepvaartgebied meerdere vracht van 3 pence per
,,Trhe Ryzen" heeft meermalen ge- ton vragen als hun sebepen moe.
schrreven over d~e Rott~erdalmsebe ha- ten lossen in de Belgische haven;
ven. Een der lantate nummers bevat en van meer beteekemes rs nog, dat
een beochouwing over de enelle beban- onlang~s 9 peace per ton ineer
dealing welke san goederen, die in moest betaald worden voor een
Rotterdam worde n anngevoerd, ten s~toomboot ult de Zwarte- Zee, alleen
deel valt. omdast men wenschte, dat dese to

komen, omdaB bler de ~ezwaren der mogen kan bij de verbranding warm-
verandgrlijkbe'id vogr in veel sterker be worden outwikkeld, weike man den
mate gelden dan bij den wind. stoom words mdegeedeeld. De warm-
Veel brelaugrijker is evenwel het te van den stoom word~t m de
geb uik van een derde broD VeD sr BtnOmmachine omgenet in arbeide-
beidbvermogen in de natuar, die van vermog~en van 'bewegma~, dit laatste
het water ter pleatele waar sich doet de dynamo rouddreaten, welke
.watervsllen vormen. Zrooals in bet, one ten slotta electrischen stroom
varige artikel werd sanageduid, vaert (levert. Oak hier darken wif dus bet
men het water, inpleate van bet verkregen arbelderermogen aon dea
vrij te laten vallen, door een buis voorread hiervan, welke in de na-
near een turbine, annf ;den voet van knur is opgehoopt in bet echeikun-
den waterval opgesteld. Diti work- dig arbeidsvermogen der steenkolen.
tuig komt door bet neerstroomende Boudt men met stoken op, dan
water in anelle ronDdrasiende bewe- brengt de stoomketel geen stoom
ging en bet arbeidevermopmen van meer voort. de stoommachine eD
pleatta van het water is eldus om- dearmee ook de dynamo sakan Atil,
pezet in arbeidevermogen van bewe- en met de levernag van electrisch
ging der turbine. Dit laatete wordt arbeidseremogenl is bet nit.
Ineestarl gebruikt tot bet driven Uit bet voorgeande blijkt geooeg.
van eenl d.oamo, weardoor nuweer saasm dat, op woelke wijze ook ar-
het arbel v~ermogen van. beweging beid words verricht, dese ten slatte
words omgezes in electrinch arbeide- to danken is san den in de nature
vermonen. Z~oonle bekend is. ken annwezigen voorrrand arbeiesvermo.
een electrische attoom door kabels g~en, en dat alle manchines, welke wi)
over groote afe~tenden worden voort. g pebruiken eleebts becogxen het om.
geleid en het Ran den waterval out- szetten van arbeidevermogen to en
trokken arbeidevermogen over een anderen vorm, wearvan wif party
g~root, gebied worden verdeeld, ten- knneon trekrkep. No kran de wrasg
einde natfip te worden angewPeed g~esteld woerde: krijab men some
voor bet drijven van fabrieken of bij die oms~ettlog m66r arbeidever.
voor verlichting. mog~en In den menwu~en vorm, dan
Maar ook dear, wear geen w~ater- oorsprookrellllk in de natour eanwe.
vallen &ija, treft men electrisebe cen. zig waset Leverf b.v. een centrale
tralen san. Waaraan outleeene dese m44r electriscth arbeidevermogen, dan
dan han electriach arbeidervermogen, de verbruikte steenkolen beesaten ?
dat si oor hun kabelnet roabdsen. Was dit loderdand bet geval, dBD
den ?~i, eteenkool (dne weer een na- son men arbeiderrermogen hebben
tuProduc~t) is hier de arbeideleve. tsoodgebrachtt, doch de practiir leert
raneer.Door het in de s~teeokool bet tegenovergestelde. Nauw renrige
sranwesige sobeikanndig e abelderer. met ipeP op vserloel geobld hebboo


Wi) hebben eenige dageno laog met
genoegen bitten gree uin~eo in bet
longste Koloniaal V~s~relg over bet
jaar 1910. dat one de vorige week
door de Algemeene Lansdedddkenyj in
den Basg werd toegezon en. Voor
de meeste mensehen eio eqjfers en
statistieken een droge en vervelende,
een miet door de worstelen lectuar.
. och wanueer men achtler de betee-
kienis dier cijfers zoeks door to driu*
gen en een beestje de kunst van
-i n11name ij er ait redtae 1Pzra
dan beginnen sq te leven en teepre-
ken, dan tooveren zij U het werke-
kelijk beeld van den economiscthen
toestand onzer kolonie holder voor
den geest. Als resultant deer
lezing bieden wRij onze eerste spro~k.
kelinlg san op bet gebied der scih~eep.
varcart onzer haven in bet afgeloopen

Ja durende het jaar 1910 werd de
haven Van Curagao bezocht door
1588 echepen, metende to sAmen
2.376i.651 ~Ma bruto. Onder dit getal
behooren 319 stoombooten met een
bruto-iaboud van 2.241.726 M8.
en 1269 zeilerchepen met een bruto
inhoud van bijua 135.000 MS.
WNij willen dese eiffers eens verge.
lijken met die der 8 onmiddelijk voor.
afgaande aren, en ook met 3 jaren
die wat langer geleden sija :


S1431 11.036.0001 563- 1894.886 1
Ifay cosas que por los peigros que prrsee-
tan merecen mis cuidado del que gen~eralmente
se es a.Una de illas as el hacer tomar alcohol
bi as criaturas.
Extratio parece decir que haya q~uies d6
alcohol d ana criatura, penroucede muchas rees
que uno nusmo es engana do por ios anuncios
de clertas preparaciones que con nombes~ de
aTbnicos," "Extractos," "Vinos" y owes or le
atribuyen efectos medicinales, y que on realidad
able son perjudiciales, mirs i'm para las ciriatuara
per las fuertes dosis do alcohol que contienen.
Para los niiros no hay nada meior que la


EMULSION DE SCOTT

que able contione el verdadero arceite do higade
de bacalao can los hipofosfites, combinados cienti.
ficamente sin usar para 4llo ana sola gotar de
alcolAol 6 substancia nociva alguna.
Para el Requitismo, Linfatismo, Cn~atro Tos,
Anemia y come, t~nico y reconstituyento en6r,
gico, no hay nada que supere A la

EMlUI.BIOn" BE ~btOOTTOEn at concepto la Emulside de Scott ar ea
prepaurbac do eleto* rconstitauates ies
*, 'mraifiestosya u r~tilparacamitirelflietatisse
y la escrdfulaS as come tamb~lr la considero
desprovista de los incenasiats uma poligrose
que tiencn las preparaiones elabtcadic qru son
el mismo fin so la-et- DR JUAN nRO
DRIGUEZ, Dirctor senuitr dIelEt~ade do
Masks Tolace, Mnica


B0fidite8 Ilit de g010Die.

Hoog bezoek*
Gisteren morgen bezoebrt de Heer
Gouverneur, vergezeld van ziju mi-
litairen adjudant den Heer H. P.
PIEPER en den Heer W A. J. T. ZELLE,
di~recteur vanl Openbare Werkeo, de
g~ebou wen van het Kranksionigen
Geeticht iMonteeristo en werd door
de Directie onovangen on overall
roodgeleid
Kerkeliuke Berichten*
Gisteren 27 October siju met het
898. Oranje Noscz a de-)K W. I. M
van Amseerda sern r okken de Eerw.
PP. P. F. VAN DE I'AVERT, F. F.
BENDlRIK8 die VaD him verlof naar
de kolonie t eugkeer~en me dheent k
Peters. P'. J. TER hlAAT (broeder
van den Br. E. P'ater Vicaris) en
P. A. SARISen 3 Ejerw. Zuetere van
Raooendaal voor bet Bijz. Onderwija.
D~e stoomuwals.
Naast het eachtasylI der daikloozen
v66r het, R. K. Kerkhot aan den
Rode n eg, Oversijde, is men besig
een houlten gebouw op een gemet.
aelde fundeering op to trekked.
Het is beatemd am Als berg lbats
te dienen voor de stoomwta die
onze hoofdatraten volgene bet sye-
teemt M~acadam sal verharden. Deze
machines! 21l een gewicht hebben van
10 ton. Het echijnt due wel dat de.
ze stoomnwnis biunenkort kan ver.
wacht worden.
Nu het werkvolk van Openb. W5er.
ken daar toch in de unhi~heid man
den arbeid is, souden wij in overwe.
gangR willen geven. dat gebonw der
dlakloozen soo wel varn bianen als
van buiten eens een gioede schoon.
muank beu rt to ;yeven, DeH moren sit.
ten van ounder tot boven volgeladeo
met nesten van Htof Fan spinneweb.
ben, het zict er ult, of er nog noolt,
zoolang bet bestant, een stof- of wit.
k wast aan het work gezet is.-
Wij loopen anders gevaar, onze
spreekwfoordelijkre Hollandsche windelijk.
held oneer nann to doren.

Overleden,
Tot de meer behend'e pereoonlij k
beden, die in de lan'tse acht dagen
ov rledeenrsitDrbehHosen Di de
viee Zaterdsp overleed op de
v rigaen Gr~oot s3a ta M artha,,P
De eer CButo IMoN Boox, die
die 2 Miaart. 1831 0n Bonaire ge-
bbrone~,- A .eeil:~~~d Isg 4t6abed aft
bier II. Dinedag overleed, enl door
een buitengewoon talrijke scare
vrieoden begeleid den volgendon dag
gratwearts werd ~gedragen. Ann bei-
de families betuigen wlj onze op-
rechte deeloiewinbg.

Frrasc~he KHabel.
Met de Hollanld~che boot PIns )z
der Nedrerlanlden vertreks eeretdange
van bler de fleer F;. AnitouK, D~irec.
teur van deD Franachen kabel op dit
eilead.
Motortrain.

In de Ilseatte dagen hebben de bei*
de motorwagene van de nieuwe tram-
lijo geproefetoomd. En near wij ver-
namen, met succ~ls. Manadag zou-
den de drie chauffeure door een com.
missie getixaminderd worden, soo-
dat er alle kans is, dat de offlceiele
openl i de eerete dagen van de
komn week kan verwacht wordlen.
Op ee~niqe punten zouden rplj dacht widlen vestigen.
,,o.B dat pl bspealde uren so shi-
ppto an vertr~ek worden vaetge.
steld, soodatt een ieder met seker-
held to voren or op kap rekenent
vewana fe or to aspler omdat e"
me bijconderen indrukr reed is be.
kend gemanekZe, dat or een accurant
loopendae klkin elken wageo sal
opgehangen worden. Waarvoor son
die anders meoeteo dienen7
So, Dat er op bepealde punten
van den wep haltes wordeo gemeakt,
-en dat, op Itese punteo a~leen de tram
sal ophouden om passagiers op to
'nemen. Men mdet een publieke tram


o~t, besehokwen als een h~uarrijtuig,
dest men naar yerkieping penige mi.
p spp Fap latep waeliteo.
So. flet tarief sal aijo 10 cts per ~rii,
spear or is as reeds anagekondigd,
dat de explofteur bet reebt beeft,
ift trie oeene vro n tol aco
glog, roodra dese tram voldoende
popu~laritelt verkpegen beeft, nliet
asrg stc si ~ rl ae wadch ver-
weging wile agebyn. O~ kder 1(1 t
hircbllende secte tooverkdeelen. Doat

paason, ea dan bij de remise of
wachelokaal op Pietermani de grene
lija trekkren. eat is billijk, dat wie
pen grooteren afetend afle 6, daar
cok sP a46 vo betaalt. Pen son
dan -een dubbed tarlet kunene invoe-
sea, al, van 18% ob. Voor bet gateele


de ~hooldstad schijnt tegen bet be-
staande beetuar partif te kiezen.
. Er madden dear oproreren plate.
Bet ministerie is afgetreden.
Laateleden Zondag beeft er op-
haienw feen -revige storm gewoed to
het Kanaral en de Noordsee.

rjC Muster Philomena.

Blj het ter perse gaa~n onser cou-
rant, gewerd one het bericht, dat de
~Erw. ~uter PmILOMENA il dehn h -
Eiesbeths-geethuis is overleden. Zij
bracht bijoa 60 j sar in onze Missie
door.
Btatten en ma][isen
Gedurende de laatete 8 dagen
werden in het fleelast aangebr~acht
en door midddelvan petroleum ver.
delgd
76 Ftte
41 muiten.Ilit teo abilrige Republieken.

Colombia.

qoieoede ijfrs oorhe M. .
ton olg eO derj fMkoeonrd g mana ,
bedreage het santal lowoners van
de republiek Colombia tegenwoordig
4.148s.632.

Teatrsaela.

Beriehten ult Venessela melden,
dat er in den avond van 18 Octo.
her ten 7 sur een hevige schok
van nardbering is weargenomen in
her oosrteli k ~gedeelte van Veneeuela,
beginnend bij Onmarid, verder door,
loopend tot aan Aragua, Maturin,
en het bion ealand van den Staat
Guayana. Van persoonlijke ouge.
luk ken of matericele achade is nog
olete bekend geworden.
De eigenaare vn ktod~isplants.
ges sijo r~g no imn nopjo dat de
~orig week stood dese to ara. ,
cae ggenoteerd voor 22% peso per
gointal*
eig Ioo bet Mlidstei 5 .n Fi n

kmers van de dtitonale ee 5lder
-- Eveneens le door datzelfde Mi.
nisterie de som van 312.756 boliT.
ter beachikk~ing eo ter verdeeling go.
steld van de volgende landenl: Bel.
gia, Frankrijk, Mexteo, de Vereenigde
Stasten, Spanje, Bolland, Zweden en
NoorwRepn.


Volgn het veralag van deni
Bieer E. ~L. REihEs, den directeur van
den export van bevroren viceeech
ult Venerzuela, is er tot nu reeds
een hoeveelbeid van 9130 runderen
'anbevroren vleesch tot een waarde
van 1.074 493 boliv. ult~gevoerd, en
heeft dearmede Venezuela voor da
artikrel zich een pleats veroverd op
de- Europeesebe market.
D~e vorige week is het 3de stak
va et stalen dok van Puerto Ca.
bello to water gelaten.
Ale eerste mantreg~el tot verbe-
tering van het oaderwIls in Venezue-
18, is door den Minister van open-
baar onderwijs bij circulaire aan al
le inrichtmngen van onderwija zoowel
van jongens ale van maesiese gelast,
dat voortaan den Z~aterdag door de
kinderen moet gebruthf wordenl
voor soogen aam e scho ol wan de-
Imgen, beteij mn de vriie Inchbt
in op het open veld, betzij naar
de openbare planteoenen of Maiseume,
anlet sooale dat in andere beschaafde
landen gebruilkelijk is.
-- In de sitting van het Congree op
Maalndag 11. kwam bet weteroorstel
treat de Bankinsteainrges ter tatel
H~et entwerp, beetaande ult 45 ar-
ticulieren, werd artikelawijae in behan-
deling genomen, waarbig alleen de art.
14 en 24 een kleine wilsiging onder-
gingen,


]tuitenlaxid.


FRANIFTlJK..
De ramp to Toulon.
Naar eanleiding van de ramp te
Toulon, geeft de ,,Gil Blas" een in-
tereesante persbonabeechrij ving van
Jaurds, den commandant der ,,Li-
bert4", een artikel, dat tevens een
eig~enaardig licht wer t op de vtiend-
esplitiek van de rrtanche repu-
bliek Volgene geqoemd blad zou
coJaude heel~f onbekwaam squn, het
gooepem n er ee o rlo e hibp te
alechts san den any oed van zien
droeder,ddek bek~ende socialistenle-
De ,Gil Blea bewfeert, dat ook
inket osteallng me znbr er gaea
prene sch p Id scule,doh dwe Ir
eagenaarda humanisme. IZoo duldde
h nit dat iju matrosen volgene
salo meen hg onwetardigee werksaam-
heden, ale bet reini en van metaal-
deelen en het wasee en van het dek,
deden. Hiij liet de ,,Libert&~ g~eheel
trerymilen, jumet, sooals hij het met


traject van Punda tot achter Scharloo
en van 7% ete voor een der eindpun-
ten sit tot aan de remise van Pie-
termani of ougekeerd.
W~ij thebben soo'n voorgevoelen,
dat de publieke opiniet het blerso
geheel met one eens sal zijo.
TWates, water, water.
Naar w~ij vernemnen, kan bianen
enkele dagen weer de geregelde le.
vering van gedestilleerd water ver.
waebt worden door de waterleidiDg.
Nog nooit willicht is het gemia
van dat water z66zeer gevoeld ale
juiet in de laastte dagen, no de
droogte maar rannhoudt, en de pr a
van het drinkwater steeds stijgen e
blijft.
onme musilngenteurs.
~Met de Duiteche stoomb~oot Bach.
sentoard sijo Donderdagmorgen Prof.
J. A. GRUTJTErRINKC en G. DUYFJES
via St. Thomas en H~vre nlaar het
Moederland teraggekeerd. Met de
Hollandsche boot was reeds vooraf
een lading van 47 kisten met meer
dan 1000 boormonetere van de St.
B arbara-phosphaat-lag~en naar D~elft
verzoaden. Omdat dear ann de Tech.
nische Boogeschool een groot san.
tarl assistenten en een late klas La.
boratorium voor de chemische ana.
lyse deer phosphantmonsters ter
beachikking stant, sal dit ondersoek
dd~r vingger eD accurate krunnen
P.1aata vinden dan tulkrs hier moge.
lijk was. E~erstl nA dese analyseering
sal bet volledig rapport over de St.
Barbara mijnen kunnen worden op.
gemnake, en inrgediend. Dan kan de
St. Barbara-kwestle verder alle in-
etarnties doorloopen, die 6f wel tot
voortsetting der ontginning door
Mr. GODDEN Zhf tot outeigeomng door
bet Gouvernement sullen leiden. Wat
de uitalag dier onderhandelingen sal
squn, is vooralenog: met g~een seker-
held te bepalen. Inverband hiermede
verdient nog de saendmebt, betg~een.
in bet pas verachenen Koloniaal veraag
over 1910 in bijlage R dearover de
mijningenieur G. D~UYF1JES Eegt, dat
hoewel bet waarachijolijk was, dat
saa hem (Duyfjes) ,,het instellen van
een ondersoek op de plantage banta
Barbarra son worden opgedrargen, bet
toch nog geonezine teker was, dat
dit, ondertoels son doorg~aan, aange-
;Ties er is de eerate malandon van 1910
onderhrandelingen gen~oerdE roerden over een
snogelefke aeek'Tcikkg tasseehen partyes."
Wi] kunnen no weer opnianw be-
ginaen met : heeE gedul~dig dea loop der
gebeartenirese af te teachten.
Genecoreerdt

Goor Genersal J. V. GOM~z pre.
sidenot van Venezuela zijo vereerd met
dier; 3e. klasse van de Buste van
Bolivar de Heeren Mon~al E. OvmtEL
en M~olsas H., CoHEN HENaRIQUE, eD
met de Qe. kl. JEDABa A. DE: LIMA JB*
bAe nal dest Heeren once grelukweo-

Regenva op Oyra~ge.
g~edurende de meand Bept. 1911


son annyceren, worden zoowel de
kooplui als de arme bevolking hierin
dansg teleurgesteld. Meer dan 3000
stake vrachtrroederen v~oor CUraC"O
beateadS, wer~iep door -deze boot te
New-York aebt~ergelaten wegens de
buitengfewone groote ladiog, die bet
VOOr R8Iti 111008 IDOOD8IleD eD later
door de Ageoten der My. met een der
bananen-booten voor S~uriname naar
Demerarrn versondon, om aldaar door
de passeerende Prins der NYederlanden
fO worden op eladen. Heb is te ho-
pen, dat dese boot dezen morgen die
lading: beeft meegfebracht.
No de revolutie inl Haiti g~eiindigdl eo
de kofflooget verecheept is, koman
de bestellingen valy daar te New-
York bij menigte mn. Maar te be.
treuren is bet, dat Curaqao daar.
o. W. . ebethen Odik a sech
deposit, want sooale ons ter oore
k wam, hebben verscebedene kooplie-
den, alhier soni bust leveranciers in
New-York laten weten, voorloopig
geen lading; meer voor Curagao met
d estoombooten der R. W. I. M. to
verzenden. Nu zegot onze entllega El
Imp2arcial in zijn nummer van g~isteren.
avond wel vernomen te bebben, dat
de Agenten in New-YPork hebben laten
weteo, dat sulke ouregelmaitigheden
in het` vervolg: tietyineer etullen vo~or-
komen. Doch bet bilift de vrnag of:
dergelijke otestandighteden Met op'
nieuwp kunnlen samentreffen, en ook
of onse kooplieden zich wederom aann
die onsekerheid en die risico sullen
willen blootetellen.
Als die g~roote toevioed van lading
nog lang -blijft aan)Iouden, zou bet
dan miet mogelij k sij o, dat bet
vruchtenschip,: dat to New-York ren
teniert, tsidelijk in de vaart te bree-
gen laeechenl New-York en Curaqao?
Ben Komeet. .

In den morgen van den 25e Oct.
was de komeet Brooke voor 't eerst
voor ons goed ziebtbaar. Zij koult
ongeveer kwart over 4 uur op, een wei.
nig ten Noorden van het Oostpunt,
en vertoont een vrij langen staart,
die naar bet N -W, la bet sterren.
beeld ,de Leenw" is gericht; Tegen
5 umr is alleen de kern nog ged
sichtbaar, wijl da opktomende tooge.
rand de start epoedig verawakt.
Gisteren ten 4.40 's eaorgrens h -
sij den volgenden qtanod :
Hoogte boven de~n-horizon 6%o.
Rechte klimmiun 1870.
(in het sterre beel ,, de Mang~d.")
Noordelijke declinptie .8o,
Schliobare lengte van den
SiiQ- -- r-. -16'.
gDe kernd d et a ch aien als eene
Ite ea de ehd gr ot e k
dn hderhi ltb dE kern bet
teakt scherpeomee en isllet 11
gOO'n wans gebuld.'
Indien dese stanaptter werkelijk
die kometlBo ka" is, dan breef
sal wearachij lijk. 11 Nov. in het
.eihelium abaan. '
In 1889 la dese komeet 5i-deelig
gesien : de komeet met 4 .kleine
begeleiders ; dese laatete sijn in
19E08 niet meer werargeno~men.

K~abelateulws *
Marokke. No weer komen berichten
dat de onderhandeling~en met Frank-
rejk oD Unitechland net v66r 7 No.
vember sullen gelliindigd sijo. Tot nog
toe wordt door belde partijeo alles
strike gebeim gehonden. Ref schijnt
wel soowat zeker, dat buiterchland een
groot deel van den Congo sal krij.
gen, en daarvoor san Fra~nkrijk een
klein deel van het noorden van Ka-
merun aan Frankrri'ks sal afataan.
Ookr sal de grenese eiding van To.
go tneachen de beide parbijen g~e-
regeld worden.
Chiga. De opstandelingen, die de
repubiek in Hanko~w hebben nitge.
rPenoepeon schij nen sich tot no toe to
kunnn hadhaveo. In dese pleat*
sija 800 aanhangwcs van de dynas-
tie der' ManchuT- :omgebracht. De
troepen der regeeridg h jden tel~kens de
nederlasg. De revo utionairen waren
reeds voornemens naar de boofdsatd
P'eking op to rukkea'
Amnerika en Japan gann sich nu
ook met dese aeag legenheid be.


moelen. De eerate am~ syn eigen on.
derdanen to beachermmng to nemen'
Japan om de sank van het regee.
rende voratenbuis to verdedigen.
Mriil. Bet goast' Itli0 aite voor
dao wind nDemoorrlop ee he oe g
vloot,' van Tu~rkife hoodt sich nog
eteede achterat vereeholen. E~i) iade
tDardanellen nog iet Peaserd bMe
red lht Ie ljet vn aechol rar

20m00 amannin geo cdh id ge rob
De Italiaanache vloot beeft de stard
Ben had obrded waerbi)
niee dan 000 ~dd~dooden en gewonden
fiele n.
Portugal. De reachie tegen bet, re.
publikemsroh behind hotldt eaan Ook


~Fort Amaterdam 3
'Westpunt
Plantag~e Biberle
Blein S~ta. Martha
Boffi Abso
G~ss Chikito
Root St. Jorie
Klein St. Jorie
Santa Rosa
1Beekenburg
Noord kant
Plantage 8nip


7.3
4.1
37.
8.2
6.7
3.
1.6.
0.
1.3
10.
15i.4


m.M.
,,
,
r,
1,
-'.
,


oniiieole Berichten "

Aasn den Heer It. J. Ba~uson JR.
d Imenanet fi,~e pme a eenv ehet
wichti e redenen een maso verlof
neaar uragao~ verleend*

Napport .Thr. H. w. van Weede.

D~eae beer, Nederl. gezantaschapsee-
cretarie to Washington, die in Fe-
bruari van rlit .jaar een 14 dagen
alhier doorbracht, beeft een rapport
over dat bezoer sana onse haven use.
gebracht, dat door den bliolater van
Buitealandsch asken wearldig werd
beyonden am to bet Oraniebook to wor-
dea opgenomen. Heb is werkelijk een
degelijkr, praktiach stak, dat stellig
een golden indruk sal maken, en
Veel sal bijdragea tot verbetering
vran onxe haven'
D~unrte der Lievenamiddelea
IVit alle laden vano Europe oe.
men ~kloagliederen over destligende
adotp der eerate lievenabmi~d een. Ed

n th els reedmk bd15p I8 c
perN kand i e lngsamerband
seer ochaarach is geworden op one
elland, jagen de koiaoplui den prije
er Van kuna~et'asati in de hoogte.
JUiet no ra hoop was dat
het 88. Al~asr Wie 1I van de
KC. W. T. M. dese week een grooten
ooorrsad matsmeal salt NewP-'Tork

Elecrisel bismdiediluoll Igeimitlgill

NOUELB~ & OORREA O
BREEDE STRAAT, WILLEMSTrAD, No.a3
Ondergeteekrenden breat~en hierbyj
ter keonms van hou geiser le chienthle
In 'th bionder en van het genchte
publiek In 't algemeen, dat sij hun
tandheelknodig atelier naar de leat.
ete eischen der mioderne wetenechap
bebben in ertebt en verplaatst naar
het huais o. 23 van dezelfde srtratst:

Curagnao, den 25sten Sept. 1911.
NOUEL & CORREA.


BekendmP1aking.


De vc~rkoo~Pan I REN
G1OUDEN enELN
VOORWERPEN, beledhld ter
en 1BZfiebanak van 2

1910, ondEer No. 1-487 tm
N. 96680, sal plaats hebben op
Donderdag dena 28 October
a~s. en vo gendte Dondaridagen.
Belanghebbend~tif Wordn ver-
zocht den verkoop-teroodromen
door de aama~ivering der ver-
schuldigde i~ntereatbs.

Ouragao, 28l Oct 1911.
De Vdtzitr,

A. JE8UeUN3.
iL-C ~~~~r _ItC
sistoownNI MET j$(A~ LAN

50 QGotdeg 1\fedar3lles
BN ANODERM pI MSEN.
GEDESTILEERD DOOR

feg BOIaf & $@BS Ltd.4 Pertl.

Bof, erane wilen oonin ia Vcria,
van wijlen Konin~g Eduard VII en
van K~oning G~eorge V )
Agenton voor ouragho'
de LANNOY. as Ob*


het prachtig gelegen


van de Pl~antagfe
80HE~ERPEN HEUJVE IT
to bevTragen bij
P. A. EUWEN8
Otrabanda. ~Wate~rkant 4.Adverteert s~teeds
IN De

.mgo . tla


4 DANKBETUIGI~NG. 44-

De Commissie voor 't huldeblijar ter nagedachtenis va~n den Heer


've ee U Ll 1n 10 e.
Gere~gelde Vracht- en Pa~ssgier-Dienet onderhouden door 58 oeerchil-
lende Lijoen, met 350 Havens in alle Werelddeelen.
DIENST-WPIEST-IN~1DIE s
Lijn I. Den 3n. van iedere mneand, van
~s~-, Bamburp naar S~t. Thomas, Tri -
. nidad, Penezuels, Caracao en
~J~ vicee verse;
Aalnkomet te Cat~aiaoden 1ten.
van iedere meand,
van iedere maand.
Lijn III. 1)en 7Iden. van ledere~ meand, van
Hamburg; over Balti naar Citra-
ot~ Venesuels, Trinidad, St.
omas, H3arre en Hiambu a;
;jk Vertrek van Calraao :den I en.
r van iedere menrd ;
Lijn IV. Den 20n. van ledere maand, van
Hamburg-Anitwerpen naar 8t.
Thlons- na~mtr e ntr allmAem

dakmet te es~rc os den 10n.
Vr co wod aa enomen o'ooo

'Paseap~re-vrle n .r anle
Iplasteemlnelke door bovengenoemde lijaea worden anagedaan.
Behalve de stoombooten van bovengenoemde li nen, doen aevensest
ook andere Passagierechepen der Masteehapij, dese haven san, die
over St. Thomas direct naar Europa varen, en de reis in ougereer
15 dagent volbrengen.
De Pserisgiers-sehepen der Bambarrg-Amefka L n sj alle voor.
:';:.;:s... noodige toepassin~en voor desrekereie comfort der
Priis der Passeage naar Bavre offlamburg:
I Bis: $ 110; III Kl~as: $ 30-A. 8.
Rbeour Bilieste~n: 107. afulag op de been- en teragreis.
Voor verdere inlichtingen servoege men sich tot

Enwnasg HPENRQUEE gC CO.,

de......


_____
---`-LC~-I---~C-----~------~~-


HAVEN-NIE ~.

-VAN 21 OCT. 4 N OV.


Cruacas Faret SA Oct. Isa Gaaya 95Oct New-York
Mauracaibo GW Go~odman SS New-Tork 8 Maraosibo
Maracairibo ,, S Nov Maraealbo 2 Nov New-YPork
Ph~ade Ma a Bightborn 2 New-Tork 2 La QGuare
Phade hi~ia ,,7 ,, avra 8 ,New-Tonk
Merida A.Joano O t aracalbo MLa nayr
~crid" 1 No La Guayra 8 NoA Manracago
Pr wnenZCv Baaren 24 Oct. New-York 2 Oct Amsterdam-
r. der Nedert J C Metas 28 Oct Amsterdam 29,, New-Yo~rk
r. W~illem I AR Nyboor 5 Nov New.Yorkr 0~ Nov. Amaterdam
ac~hawalds M Maotrich SA Oct. Pto. Clma Oct. aamberg
Ubanian Hari~son 27 .. Liverpool 8 Brunswlek *
Patgoia M. MalchowP 1 Nov. Ramburg Nov Hambarg


e sn d geria y_ aemi ads cne

bacalso doe ertos compne~~~~~~~eeeeeeeeeste~ led
vados del higado, que prmitenl la
pronta emulaitceacin 'del aceite per
ao fludoe ae i t6m ~--em h0n

eiida 3 yon me eleidt qnoeL
Sningnna otra greas
ftA 1 18Bti-AIIR010Fabriek ean Witte Goaederan

I fevel dfdrec aer Eato uleern

Ta~fe geeren, Bansddoeken, Thee.
doe on, Ba doeken, Zakrdockeea,
Bedlakena, Bloopen, Broderles ens.
Lry ]GERIEFABRI EK
met electrische daijfkracht~.

Io ae~ otdein ,-rv~edps dI)
~DEN Iloederee ame~~ B D.
de ljae eoorten
wordon ganarasop sidlt, gesondea an
bsetellingen setigenomen door~
Mev~rreas M. Mxtanoe-CaLIuase
to CURIt~AOAO
Drakkesrt .
~e x looicr''


INGEaONDENT 1W~EDltPD'HBUIN(;GBN.
Las pro ledades alimientlfela y na.
tritivas del aceite de higdo .de ba.
calso dependon eo absoluto' de lae
grasse qule _entran en la complost.
el6a natrfura del soeeke. Estae p I~


din is re ,orali cmbmands rd ,aen,
die wegens sijo afsichtelijk vuil van
butte en het dogedierte binnen
in het chip in de g~eheele vioot
beracht was. Bet kosttee sn opvol-
ger op de ,,Gailde" heel wat moei.
to, den kruiser weer van alle smet
to suiveren.
De dises ine aan boor lsat ijd lbrdI b
Julbeh ndel te ainshn over ,apa
slch~!eadtsmet zedenpree kem n en Id. ~b
straffen, wearbij dan de loonaftrek
den matrozen weer ten goede koms,
daar dese gelden voor de bestnraf.
ten op een spaarbank worden alt.
seet. Teogevolge van dese metho-
ae van den commandant son- de
verwaarosn der besetting; van de
,,Libert@", sooale genoemd blad be-
weert, van dien aard sijn, dat men
er sich g~een begrip van kran ver.
men. Ten lotte berinnert de ,,Gile
Blast" er san, dat bii de vlootrevue
voor Toulon de ,,Lib~ert&P' bijua met
de ,,Democratie" in boteina is ge-
komen, dear sij een verkeeerj staur-
manoeuvre zou hebben uitgovoerd,
ter 1i Jantr bsel bovten op de com-
man o-brug stond.

Tripoli.

,FAr han vian een n eer* ind
,,ra 1f. rt. lterrein nor eati
stri d tssechen Italieen Turkqe, vol.
gen. Wat, de bodemgesteldheid be~treft
vorms het eigeolijke Tripoli, dat een
opperylakte heeft oeveer soo
groot als bet D~ia' e ISajk,
maeat met slehebt 660.000 inwoners, ,
een gp teel vahnode leeonb'b a r ra
overgang paardeo aiddellandecehesee.
In geologniisch opsicht is Tripoli van
heel andere gesteldlheid dan de A~tlae-
landen Mlarockko, Alg~lers ea Totts.
Tripoli onderecebeds stch van b~es
jongere gebied van de Middelland*
eche Zee, deci~dat ;er vullkasnche e
waareehijolijkz ookr deiemRsfche e
so ijndeelen dn etd o ~o ma.hmi
sche beerechappij in de eerate eeuwoo
na Chrfatus, was Tr pli een vlan de
d dr I5eldg bohmoeeelhed n
grean en olilven, die het voortbracht.
De invallen der Arabieren warnn
noodlotti voor bet land. Tripoh
werd een erucht seerooveren~est,, dat,
pas de Turken in de eerste helft der
vo rt een voorde I p adeg.
oSd1eiedlrk 188 us uth bbt ln d, h
wijls economiech trachteen te verheffen.
Vooral in de lastate tientallen van
jaren is de voornitgang or onm
kenbaar. MYaar elechts een siterse
klein gedeelte van het land is voor
den landbonfw ontgonoen. De tegeo-
woordig~e outgrinong van den bo-
dem be salt sich tot een smralle
m dkad Iam n, kdosr wa bo wd
landatrekren van elkaar gescheiden,
op elkaaer volen, verder tot de soo-
geneamde Dayebel (den berg~achti
gen rand, die op bet 70 KM., breede
viakke kustland aasaluit) met tuin-
8bow tnendj eehillende oneen
vlakke knabland lijn alet gerst of
tarwe bebouwld.. Volgene Endaerche
consulaire verealagen, levert het

eetoi een~s~~a rt. wDoe o-
miet meer voidoende voor de beto b
ten van het land self. De dardels,
met name die welke sann de I netl
groelen, sijo niet geechikt voor aft.
De regentijd duart fgewoonlij~k Van
October tot Maart. Ind veie
maanden is regen er seer eehaalrach. 1
In de somermaandon Juni, Juli en a
Augnatus valt or selfe in het g~eheel :
geen regen. Het werechreeide land 1
vertoonf sleh dan als een woestenij P
aan het oog van den reicsme r. De I
regen, die in den winter vale, is ge.
loooniji vo doe ye v or betm 814**
450m. M. in een 'aar), maar de ;
echommeling~en in de hoeveelbeid re-


gn sljo dikwija seer sterk. Op een s
laer oet een voortreffelijken ooget A
volgt d la miegewasff en boxiger. r
nood. Zjooeode kan de vsetealJt
sleh ookr nies good outrwikkelen, bij
~brok san altooe brolkbatre weides.

'deo huel iknbi vpe netTme d voal
kngueenoed~oetig mo bet roei ,
at~d Ti olie daebesit, e eme ode
kom een ellig maar stepllg voor vebe *
terng vathaa is geo. Der hueat, slEh
daueti helehade m beb bcehpvenlan- q
ebad wo Tripol f, onit de e kle allde ~
htrvea wieltet do onie enavl
Lmno wellaht mar tlgpha o Pre


of langer


VOor een maatnd


ELIAS SL
'


BESPA AR UW GELI).

Als gij Uw huis moet laten verven, koop dan de


vert


zegt hierbij hartelijk datnkr aan al~len, dier voor genoemd
huldeblijk hebben bijgedragen.


Zlij beveelt het door haar gestichte

,,E~LI AS S. ]L. M~ADURO-FONDS,,)

waarvan het doot de famlie sangewezen Be~stuar gaamrne
bereid is verdere bijdragen in ontvangst to nemen,
ten seerste aan in de belangstelling van 't pubiek~.

Ouragao, den 95sten Octob~er 1911.
De Commissie voornoemd,
M. DE L~ao lacwnr, orie.


FABRIKANTFN


VAN VERFWAREN,


VERNIS EN


OLIE~.


De verf ,,DOMESTICA'' is gereed voor 't gebrnik in blik-
ken van 1, 7 eni 10 pond. Deze- vert is mnnerda:inl.W en
better en goedkooper dan die met de hand bereid.
Monsters worden gratis verzonden aan koopers, die er


om


.vragen,
Te koop in alle verfwinkels


en drogisten.


D. I. Qo~cIuDo,


Secretaris.


Nederlandern


H. M. de I~oulagkn der


BEKROOND


to Ams~terdam


at3s.


,, Antwerpen 18
,, AOChicag 1898, en
,, Ourageo, Earate Prijs Eert
unedatle, 1904.


,,Brussel,
On ~a~ o
hand .


1910
Vaterka nt


Otra-


tar on


Asre o~b
SW allago


Arbab

Araba


inctoriq V


Margrita C
o t3~'
H~-aset~le 'H
lessI Lain. a
Perls de Osau


oct.
,,
"
,,
,,
Nov.


oes
'
**
"
"


raio ara


a ints a
Idrk ag


* ir Pto. Cabelo.


TEHUUR


MA~DURO


LONG #iaN &~ 19118TIN Ez
NE~W.YORKI.


PhotographiSCll8 18tkilting.

`SOublette et Fals,
HOFPPROTO.GR AP N
v.,
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs