Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00081
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 21, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00081
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
__ __ __


!)it B~lad verachijnt elken Zaterdag.R AIT MECornaktaslterdaSba
Ab onnementsprijs voor Curatgao, Hlonaire, Arabai BIREU VA DI BLA I=f shuprijsT di abonnemen tae fl. 2,- a trs u
en de Bovenwindshe eilanden per drie maanden :pa~gf padilanti.
11. 2.-- met vooruithetalingr. Iterac( e0$1 011 /L(~:iIIIIIt~.' tste Pa~ lugar~nan foi Curagao, Bonaire. Aruba, St. Mlar-
Voor het Buitenland per jaar ff. 10.-- tin (P). H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa anja
Afzonderlijke num~mers fl. 0).15. Ot]( NO. c223, NIb'ilW NO~ 3. 4* Iu numero sol fl. 0.15.
P~rijF der Advertentie~n van 1--7 regels f. 0.50; voor el- AInuncio di 1 te 7 regel f 0.50o cada regel mau
k~en regel meer 71% cts. T;7ater~lra nt,, Overmij

hebben in cen k~rachltigae en hard-
ne~kkige poging aml bet, alcoholiame
terugS todrioaen vas het door haar
veroverd g~ebred.
D~e ma-cht van hiet alcoholiame is
een (,hertwistbaar feit.. Het zou
onzerzijdH niet~ verstandig zijo, de
betee~kenisi van dit ernastignr feit te
w~illen verminderen, al konden we
het ook a~l dloen, door enthousiaste
verklaringecn en ont~ijdlige overwin-
oingaproclatmaties. Hlet ogeheim mu l
de macht van het alcohioliame is
gelegen~ in die menachelijke ziel: de
nijpende zsorg, die vergetelheid zoekt,
bet uitputtenrde lijden, dat lenigring
vrlaagt, de k~reet van het gewreten,
dat met wfil verdoo~ven, de koude en
de warmte, de ver~moeienie on de
awvakheid, die meni wil outriuchten,
en bove~In alles het kleurloloze een-
tonigePleven, dat orm v~irregde roaagt,
hiet, leven zoender o-eloof, zonider lIef-
elie zoude~r boop, clhat zoekt naar '
verheffing~; dat alles is te viuden,
mrear we measchen vinden, de kra~cht
van al dexe meeiten schijnit wel meer
intenis te wordenr met de toeuemning
van e bechavng n de verfijning
van het leven, de ultbreidingf van
den horizont van1 den mensch.
Voor al deze kwalen biedt de al-
cobol zich anna ls het eenilge ge-
neesmidd 3l. Zij brent~ krancht, vreugde
en verheffing to bet leven, dat schijint
to mooten ondergan~n in den strijd.
Zij geeftl de verge~tei!eid, de rust cn
de troo~st van hen, die tevergeefs
er naar zochten.
Hiet is waar, dat al deze gave
namnaak zijn, zij bed riegren als de
appelen van Sodom en het water
van de IJoode Zee. thie kraNcht stort
ineen, die vreugrde ootzenuwt, die
vreugfde mat af, die verheffing mis-
lukt. Die vergetelbeid bereidt den
ondergangf voor. D~ie rust verspilt de
kracht. D~ie troost is miet meer dan
een duiveelegri ns. \e;d ueuk-

gen, die dreigen ouder te ten djat even goed atls w'ij. laar 613
die weet, dat het ware, wezen~lijiee
miet wordt v-erkregen dan in Zwa.


plants"' ook "rkej ee jdergellken
oranje-gele AngTlo's die er groeide ?
In goene deele. Het bevreemit, on
zelfs dat de Correspondent zev6ru den
11 October nog niet had opgfemerkt.
Dos. D~oseh kende ze wel ter dege.
Op bladz. 50 en 57 van het Ilde deel
zegt hij : ,, Het westelijk gedleelte,
vaa asn II oarelaa g~evooden

,,dige, dorre vlakte, waarmn de cac-
,,tus...... nauwelijkasgroelenwmil, maar
,,mn den regentijd is bet een uitge-
,,strekt gyroen grasveld met ontel are
gele bloemenL versierd." Het is dus o;-
tegenzeggelijk, dat die naam heel toe-
passelijk was. Bovendien had bl] ook
Dnog dit in zipn voordeel, dat die
naamn tegelijk de herinnering aan
ons vorst~elij k Olranjehuis levendig
bleld.
Doch dat alles was geenezins vol-
doende, dat die plaate ook oficieel
voortaan dien naam zou drag~en en
aldus ini documented, uitgaaude van
't Bestuur, z66 zou genoemd worden.
Dat kwamt all&6u aan den Gouve'-
neur too, en dat gebeurde bij g~elegen-
heid van dat bezook van den lanid-
voog~d aan bet eilandl ,,v66r 1820
inl1830 veranderde.
Nu is het teer good mogelijk,dat
ook de Gouverneur zich de Anglo's
of een opmerking dienaangasude
herinnerde. Dat lijkt zelfe zeer waar.
schijnlijk in verband met het volgfen-
de, wat ik genoteerd vond in een ma.
ouscript wonder mijn berustio~gr van
de hand van den Eerw. Pastoor H.
J. de Vries, die reeds in Junli 1853
als kapelaan op Aruba kfam : ,,~e
,,naam van Oranjestad kreeg zlij bij
,,gel~egenheid, dat een hollandech sdee.
officerie, die ziju oog vestigde op de
,,zoovele oranj'e-bloemen, waar de
,,groud mel! bedekt was, zeide :
,,,,W'aarom noemt go deze pleats in-
,,in etede van Paarode~ani, mlet Oran*


gebruik van gedistilleerd van 9 liter
per boofd der bevolking hier tie lan-
de gedaald is tot pl. m. 5,5' ILiter.
E~n bij vergelijkiing bij audere landen
meaklt Nederland een uitnemend
figuur.
YServolg~cusl werdl Minister Talma
benoenmd tot Voorzitter van het
C~ongres.
Trer aanvaard'ingS van het voor-
sitterachap hield d minister de vol-
gende sichoone oni psy~)chologiischo
r'ede :
D~ames en H~eeren,
Mlijn taak als president van did
Conng~res aanvaarpecnde, moet ik al.
lereerst den Hoogfeerwa~arden H-eer
Deken van Hereford, resident 1
van het o~rm t tC mt. bed n
ken. dat ijmanen heefto il en voan
stellen mil tot prsde te b ne
men en un nle to dank~en voor de
wi! e, wearop gij zil bvoorsteldhe t
wi en ugva~ en. h ein zeer dane-

to d agnen tot elet eel la ene vn d
Conrs Toen ik vl bshikk tl
ha ovr mijn tijd rjerb ese ing e
mijne krachten on mijn vrijga ue
geteld in den diest t i het I e
err~voudia soldatate n bet 14~e dea
zic ar db heft vorde ger' g
zic geb rmi cob lisme ork bschor
bet ale een voorrecht, als een boo f
er, odm te md reo voorlziitten in een
rale a e officiogen van dit lefr
re verr chti ren san dt 01~e e
tegenwfoordlig te zijir bij d~e voorbe.
reiding van een nienwren veldtochit.
~Men zoiu kunnuen zeggen, dat het
onjuist is dit congress toe vergelijken
met een krijgaraad.
Eris missebien gee~n work, ~at
meer wezenl~ijk een vredewrerk is,
dan de poging; otn den invloed van.
deze verder~felijk~e marcht in to per-
ken. E~n toch, leder die de zaak
ernatigf ouderzoc t hee t, wetet we .
dat het doel niet ztal kunnen worden
bereikt, dan indien de geestelijke en
stoffelijke mnachten zich vereenigd


10SSE GREP U m i ALB' M DI1 E N,;. D "fod:4 t "Wistories:S:M "Ie shj
van Aruba vaardig gewforden. WVij
maken ons ev-enwel ietwat ongerust
Onze Correspondent van Aruba overdeze onverwachtigfe bovlieging.
zond ouis bet volgiende bericht : In ous summer van 7 October zegt
Arub~a 11 Octoberi de Correspondent: .,Onze hoofdplasts
,,heet Oranjestal.-- Waarom die z66g~e.
In het numnnser van 7i Oct. was de Ite- ,,noemd wordt,is moeletilijte zeg~en,
< tla e z 0 vrietlt el ijk ans s 1ig chi s o is e ,, t 0 ti d e l t M o 1 mb r

blijven beweren, dat hlet mnoeilijk te zeggen zeg't de Ibrief- chrijver, dat ,, 0ranje.
of Ilever ult te makenl is, waa-rPom~ die ,~tad aldus genoemnd wordt, omdat
p~lastR oo genoelndowor~dtk He werk v gij vroeger en hanns nog dicht bezet
vens hereft delezilng daarva~n onei ov-ertuigd, ,,is met yerba anglo, wfier ,bloempjes
dat deze Heer niet historisch nanwfkeu~ig. oranje-geel van kleur squD."
is, Daarbij bestaat er hier nog eene andere Terwiji dus eerst de briefs teller
menin goever he on taan rkan den n tnl' maar niet kon vertuloeden of gissen,
gezag ontleent aan de Arublaannschre volke- waarom Or~anjest~ad dien nasm ver,
overlevering: Daarom blijft het moeilijk te diende, is die na-amsaficiding nu weer
beeliseen, welke lezing de wlare is Volgens eon ultgfemaakte zaak, waasrte~gen
dela tsoexuwodtijde rp atseclra acs .,ge oiets valt ha to breng~en. Daarom
voor het godeelte wat niet bebouw~d is,woddepievnD ...Boc,
dicht bezet. is mect ycerba Ang~lo, w~ier als niet historisch-nauwvkeurig, buitten
b~loempjes oranje-g~eel van kleur sljn. mededingSingf gesteld.
he knato{@lr edeuen orneerilR ufmaz ev nd E~erst was op die Playa nerg~ens een
van de lezing van Ds. BOBCH. Onder de spoor van oranje-geel te ontdekken,
vele CommlandeurH, die aan die baai ge- no is op eens Oranjestad, langs vel.
woond on g~ereg~eerd hebben, was er Mn, den ,,genwee dicht bezel met oran je.
Jaer ank o~nasd eenreeke etyranam er kleurige bloempjes der anglo's.-
ten lantate toe dien Commandeur op zija ~icht begrijpelijk, dat ons vertrou.
peard to banden en in see tejagen, wear wen in deopmerkilngagave, soowel als
zeknatnurljk dbeatdediin de golvendrijnbom in betgezeagfals historicuelvan onsen
timmandeurs-bani gsas noemen. correspondent desig geschokt is, en
Ala or demand wonder de talrijkeAbonne's W13 dus al siju verdere beweringen
lets teg~en deze traditle beeft in te brengen, met omzichtigheid en all#4n wonder
ari be ens easgenaam ziju meerdere ver- control wenschen to Raovalrden.
Door wrijving kromt licht. Vjvo ouhbbn enekle
redlen, on de waarheiderliefde van Of\**
Later zond one de C'olrrspondent G,. 8.~ Bosch, woaar hf ale tijdgenloot ge-
nog bet volgende : bearteniesen ena zaken ulit zijn eigen ouage-
Arub~a 13 October. vin~g bespreeki, in twfijfel te brekken.
O)ver een dergelijk geval loopt hier
De ;Cmmande 'sbaa untlwnnethnr uiteluitend de k weatie. Hi) verhaalt,
di ~Commatndeur heelt t'ewater g~elaten, hoe bij vau den toenmahglen Com-
De Commandeure hebben daar noolt mandeur self vernam, wonder welke
gewoond, maar resideorden op Ponton, ten OEDstandigheden Oranljestad d~ien naam
Noenkl uldn~ern ooh e vra len erknhoo gekr'egen had.
to vindon sun. Doch aluit dit no ult, dat die


b


in de 193e eeuwf is die strijd gewfeest
een positieve bewreging.
Mr.r Heemakerk, preslident van bet
Haagfsche Con~gr~es van 1893, de ver-
eerde vader van onzen ee re-pres i-
dent, den Mainster van Hmnieniolan-
sche Zaken, heeft het zoo juist saaw
geduid, toen bl] als de leuze voor
deze bews gingf aaugaf. de liefde en
de zorg voor bet volk. t la dan ook
Diet te verwonderen, dat de strijd
tegen den alcohol a-ltiid sojn steun
heeft gezocht in een bewfeging, die
de verheffing van het, volk bed~oel*
de. De outwikkeling van de bygicl-
nische werkzaambeid vano de gou-
vernementen, van meniR bijzonder
genootschap, heeft heur~telings behoof-
te gevoeld caau den str~ijd tog~ren den
alcohol en zich als g~ewaardeerden
bondgenoot in dlen strijd docu
geldenl.
De! arbeidersbewe~ging, die haar
merkl op onzen eeuwf drukt, heeft
aan de alcoholbeweging overtuigdR
en volbardende strijders toegevoerd,
die dearvoor medebrengen alle ec-
thousiasme, dat de hoop op de socia-
le outwikkeling hun Inboezemt, en
al de ijver, die bij hen gedek t
\vordt, door de over uiging, a
ledere vooruitgfaug in gevaar wordt
geb racht, indien dit volk io de
machtG zu arjut van het alcoholiamde.
e losdens die r~ust p de
~ielde van Hem, die de groote
menigte zag en met outfermingf be
wogen wverd over haar, om at ai
was als schapen die geen herd hb
bene heeft onophouddelijkrni twe8
werk, en ze wakker grehouden, om-
dat zij outdekte, dat het alcohol*
lime een der gevaarlijkste tegen-
standers is van den invioed van het
~Evaugelie.


ren, oniophoudealijken ton toegrewijden
arbeid, zal zich otr nirt over verbal.
zen, dat de verleidingr altijd w;eer
opuieniw onoverwvinnelijk blijkt, die
dat alles, zij bet als een schijnbeeld,
aanb~iedt voor enkelen stuivers.
Wlij hebbeni to doen met den groo.
ten lengenaar. Hiji vindt stenu in
alles, wat het leven vano den mensch
somber on vaal moaskt. Al wvat den
mensch dloet lijden, aI wat aan zijo
intellectueele versitandelijke en ,rees-
telijke energfie, ernatigSe inspannino.
vraagt, w1ordt de bondgeno~ot vag
den alcohol,, zoodra de mensch niet
kent de brounen, die hem in waar.
beid kunnon verachaffen, hbetgeen hij
in den alcohol tevergeefs zou zoe.
ken. E1en onverbiddelijke strijd is er
noodigf tegeu een dergelijk~e mancht;
de ware oorlogf, met de geduebte
wa~penen van hot verstand, de zedle.
like kracht en den o-odedienst. Ik
bedoel niet hrierbij de working vail
den Staat uit to eluiten. Mlet goed
recht vragen wrij van den Staat, de
bescherming; van de jeugdl, van de
g~ebeele oemeensichap, tegen de over-
b eer~sch i ng rcn het nlecholia me.
Met goed recht vragSen wij van de
K~oloniale Mlogendheden cani krachtig
optreden in hat belong van de in,
landsche volken, t~egenover welke
,wij zoo g~roote veran tw-ordelij kbeid
hebben. Maar voor alles is bet~ de
intellectueele, zedelijke en godedien-
sti e actie, die in d3en strijd beslist.
Ret schip, dat door denu storm
w~ordt bedreigd' kan een kostbare be
scherming vinden inr de olie, die de
grolven voor een oogrenblik doet be-
daren; de beate bescherming is het"
die daarin wrordt sevonden, dat het
degelijk is gebouwdl, goed uit~gerust
en hsemand door bekwame, onver-


.
I


saagdet zeCleledeI
Zoodra de striljd tegen bet alco- eniticogrs veret u enl datze g oe.
holistaezo een niet eve bewegmg zou ts kunneu leeren. Men zou kunnen
wornde zin, uege adhdaaad wTlIch zeggen, dat het een weinig gevaarr-
voor 'eitj ne e nle a lijk is. E~en proga~aandist loopt ge-
.izebaed enanrjed 4 vaar ougeduldigf te worden over den
vropzenbaend end e aaugijen e era ijver van den ander, die een afwij
een machtige persoonlijkheld. Mlaar knemejgvosate ee

,.jslcl Lat s ue ntuulike"" omatootelijk vast, dat de Comman.
.l9 est uat is el cnatuurlk d---~d dteur~s van Aruba oorspro kelijk min
de dienstreiien van den Gocuverneur dteursbasigewoo lnd hbbn, d us inm~
owar de eilanden bij middel ranl het de unrtba vanou het tenwoodeige
frega't vanoorlog~, alhier gestation- Saoe ut. Wij bero tepenondaroord
neerd, pleegden te gesch-ieden, dan is weliswaar ok eoepe trdiis, maar al-
het verband en de samenhang tus- 1460maa op uke di a ee ue
schen dezebeden geeeen ofii~al hel datum sijn, dan de aangehaalde~ van
ganw gevonden. Dte offericng maake oozen correspondent, en die boven
defaodvo daluthuteteoper mg fflcejee iien bevestied worzden door een o~ffl
goedkeuring aan. Bet reeds vermelde manuscript
***van Pastoor de Vries zeg~t:,,Op de
O~p gelijke wijze spreekt zich onzel ,,Commanncdeursbani, een plaats 3 unr
C'orrespt. tegfen in zake de Comm~an- ,,afstand ten Oosten van de Playa
deurabasni. Deo 11 O~ctocb. heet het gelegen, stood maar 64n (steenen)
n border de ,vele Commandeurs ..uis: dat van den Commandeur; in
reerdj daar aan de baai gew~oond enc:fn e. de wilderois vindt men nog de ge-
regerdhebben", enz. en reeds n,,metselde g;raven, boewel vervallen
13~ Octob. beet bet lijurecht dear-) von hem en zijo families "
mede in strijd: D~iis. G. B. BOSCH, die reeds vo~or
,, De Commandeurs hobbeo daar nooit bijua een eeuw geleden de tradities
gepwoond." Zoo lichtvaiardig~ it den mond der Arubianen te boek
'moet men geen geschiedenis schrij. stelde, zegt dl. II bl. 26:,,Vrooger
ven. De fout va~n den briefschrijver ,wmoonde de commander met zija
schuilt~ hierin, dat hij zich uiteslui- ,,mede-mnenschen aan de nog naar
tend baseert op volksoverlevering~en. ,,hemz genoemd woordendle Commnandeurs.
Ho~eveel wvaarde die hebben, zoolang ,,baai. )e~ze ligt een paar unr ooste-
Xif niet door opiciele documenten beves- ,1lijker ......Het eenige kenteeken, dat
tigd wIorden, blijkt uit die beide cor. ,,eenmaal aan der~zelver oever de hoofd.
respondenties. Wat de eene zegaman ,,eetel d~es eilndts gestaan had, vond
bewfeert, ontkent de andere vlakweg,,,i neng ai ladrsan
missehien is'tw~el dezelfde pereoon, die ,,dei roa enge metsIelkede r ...gafpas
ziju eigenl meenagi van twee dagen ,,sen, welke volgens het opsehrijit
te voren herroept. Zulke legendaire~ ,,van namen en Jaartal bleken om-
verbaaltjes uit den volkomend kau ,,rn e ew u ozj.
men als een curiositeit eenvoudig Het volgende document sal w9el
voor kennisgeving aannemen. lets voor goed allen twayjfel wegnemen.
dergelijks b.v. is het bewereo, als zou In hret Kioloniaal archief van Clu-
Curageo zijo naam outlecuen saan mrao komt in deel Prdotoclen van
het feit (P) dat or op deo Priester. L127 ouder No. 112 een bei~edigde
berg (i&Go der drie Giebroeders) ten jverklaring voor van den Heer Pav.
Western dier hlaven in den ouden tijd Los9 PmrzNI directeur van de berg-
een priester legend verbrand zou wo~vrken (mijuen) van Arniba, van
zijn: van daar cur-a asa(d)o = gebrac. WOUITEH DRONKER eD ISAAC VAN DER
d~enL pastoor En toch is zeer waar. WOESITIJNE, K'apitein en bootsmanl
schijolijk dat feit, en louder eenigen va~n de bark; Elisab~eth en Mlartha, waar-
twfijfel ook die naamafleiding een in zij verbal doen, hoe op Aruba
pur~e flotte. Hiistorisob stant bet on- buu bark door twtee Spanoasceh


1"9 o. 1451 I


Zaterdag 21 October IS I.


38ste Jaargatng


IGQE


DI


CURACA


WHIE X LAD 700 D IG CURA DAOSCHE I:ILAN DIHN


Be6 Int61'88t 08881 COnglBS

Inl de Hofstadl iH 12 Sept. 11. bet
13d~e inter~nationaal congres tegen
hiet alcoholisrue gehoudlen '
Tlen C'ongresse waren n.1. behalve
Nederland, hoveudien de volgfende
Staten officieel do~r Rtegeer~ings af.
g~evaardigdenl vertegfen woordigi:
1)uitschland, Vereenigide Statenl van
A meri ka, Engela~nd, Oasten rijk ,
Gariekenlnur d, Noalerwegen, Portugatl,
Roemense3, Servie~, Zwitse~rland, Zwe-
den, C7ruguay, terwiji die Heilige
Stoel vertegenwoordigd is dioor Z. 1).
H. den Btleschop van HLaarlem, M~gr'
Callier, en de synodle der Ned erl.
H-ervortnde K~erki door dsa. Kniot-
tenbel t.
De voorzitter van hiet O)rganisa-
tie--comiti, jhr. mr. Ruys de H~eeren-
brouck, heette in de I ransche taal
de sanwezigen hartelijk weilkom in
deze zaal, ter beschikking van het
Congress gesteld door de directie van 1
het Kurhaus (Scheveningen). welke
bij, onder appplaus der congfressis
ten, dank: zeide voor de gastvrij-
heid, welk~e zij bet; Cong~res g~eduren-
de deze week bewijst. H~ij steldle dear-
op het C~ongrles enzeereerw. heer
L~eigh, dieken -van Her~efo rd, voor,
die vervolgens als voorzitter van bet
Permanent Comiti4 een toesprank
bleld in de Fransche taal.
Als president van het Permanlent
Comit6 bracht bij allereeret dank
voor de goede aontangst welke het
Congres h~ier geniet van de zijde
van H. Mli. de Kouinginr en Haar
Regeering.
D~e MI/inister van B~inneulandsche
Zaken, Mlr. HEEMSKEnx~, opende het
Internationaal Congres met eene re-
de, waarin hij coustateerde dat, se.
der~t 18 jaren, toen zijo vader als
voorzitter van htot Comith van out.
vaugst, het congress toesprak, hlet

Indien de regeering~en of de finau-
clere g~een middelen outdekken omu
een einde to muaken aan die verza-
melw~oede! van edel mnetaarl bij de
Oosterlingen, dan zullen de mijn-
workers b~lijven worken en het goud
zal langvs de roarkten der beschaaf
deu volken ougemerkt, maar zeker
worden verwerkt, mnaar de overgroo.
te hoeveelheid zal langs den stroom
van den wcereldlhandel zijn weg naar
het Oosten vinden. Het sail een tijd
lang verblijf hiouden in de kelders
der b~anken oni wat er van sal wor-
den \erwerkt tot weeldeartikelen in
Egrypte, Voor-IndiB, Chfina en enke.
le under oostersche landono terecht
komen. Eu wanneer het eenmaal
dasr is, dan zal bet onttrokken wor-
d~eni trau het oog on het gebruik der
mouschen. En alle arrbeid der good.
gra\vers en alle kostbare! machine-
ri~en der goodmijnen zullen voor de
menschelijkbeid geen relite meer af
werpen. W~aar bijft dus Al bet goud ?
W ij kuntinen hitierop, ln t woorden :
IHe schatten der Incai's, de rijk.
do~mmen der Montezuma's, de million.
non vain CaliforniiG en AustraliB eu
Klondyke, die opbrengstop van de
taHlrijke goodminiien vanl Zuid-Afrika,
het ligt alles begra~ven in de onder-
nasrds~che greldkerkhovenr der (Oaster-
hingeni. ~et~ is verloreni voor de we-
reld, even onberroepelij k als het
grond van sebatschopen, ame gestrand
zijn en in he~t nand Jder zee sonr
weggernk t.
(Hand~elabelangen.)


Volgens inededeeling van de oura.
paosche Courlant heeft de 1Minister van
kolonibn bepaald, dat voortaan in
het Militair Tehuis geen sterkien drank
meer mag worden verkocht.
Blet gebouw mag slechts zijri een
drankvrij vereenigringalokaal voor de
milit~aireu vanr TLand- en Zeemacht.
Wij juiichen dexen mnantregel van
harte toe en hopen, datlleze er hoe sal
bijdragen on het misbruik make
vanl sterken dranlk d~oor onze mili-
tairen teen te o-asu..
In verband hiermede vestiget wij
de aandacht op een artikel van ,,De!
Nedlerlander", dat wijet op hetgeon in
andere landen ter bejtrijding van het
alcoholiame in het leger wordt ge-
danru, en daerna aldus vervolgt :
De alcohol moet uit de cantines.
Bij den bouw der nieuwe kazernes
voor de Koloniale Reserve te Nijme-
gen door het Depnrtement van Kolo-
niiin, is een afzolnderlijk lokaal met
eigen ingan~g ingericht tot canine
voor geheeloathouders. Ofechoon wij
niet beoordeelen kunnon of die meat-
regel doelsal treffen, juichen wij hem
als proef toe, maar souden nog liever
zien als de alcohol gebeel nit de ka
zernes geweerd word.
Wanneer wij het verbod van alco-
holieche dranken in de cautinee vra-
g~en dan is het o.a. ook, omdat
wij het o~nzedelijk vinden om jouge
menachen, die wonder de wapenen ko-
men om geoefend to wo~rden, san
te wijzen tot bet schenken en ver-

Paardenbasi als losplaate van vee
steeds meer en meer gewaardeerd
werd, en dat enkele kooplieden
vooral laraelieten in haar nabijheid
hun vast verblijtplants koze~n. D~e
CoRmmandeursbaai verloor aidue al-
longe~ steeds meer van hambheteekenia.
Reeds in 1762 best~ood er bij de
bewindhebbers der West Ind. Comp.
een plan om bs] Paardenbaai een
batterij san to leggen, om door een
kruievuur de echeepjee aldaar in de
basi liggend teen de kapers to kun
non beechermen. D~och de booge kos-
ten maakte dit plan onuitvoerbaar.
Door de natbreidiug van den handel
zsag de C~ommandeur in 't latatse
kwart der XVIIIe eenw zich gedwon-
gen, ziju residlentie meer naar de oieu.
we basi, en wel op de boogte van het
tegenwoordige Ponton te verleggen.
Deze plaats, ter hslver wege onge.
veer van Oranjestad on de begfenwoor-
nige buurt de Noord op een hoogte ge-
legan, bood het voord~eel togelijk bet
Overzicht zuidwaarts over de Paar.


denhani en ten Noorden in de rich-
ting van de verblijfpleat~e der In
di~neo te vergemakkelijken.
In 1796 of 1797 echter liet Giou-
verneur Lauffer man de Paardenbasi
een fort aanleggeo met 4 etukken ge.
schut en van toen of nam met bet
a utale b wooners ddr atoen de a

Commandeur Borchard Speght (sinds
1 792) of sijo zoon Pieter Speght van
Ponton naar de Paardebasi sy~n resi.
dentie overbracht.
iMet dese biisooderheden hope wij,
de weetgieri ieid van den Corres-
pondent en der lezers van Aruba om
trent de geeebiedenis van hun gre-
boortegrood voorloopig voidoende
bevredigd to hebben.
Deaniettemin houde de Redaktle sich
voor meAr inlichtingen of outdekkin
Igen outrentdese kw~eetie sanbevoleu.


Heilige Koe hadden molten afleggen.
Aan het station Gwa~llor werdlen
zij op kairren greladen, geblinddockt
en naar de plaats gebracht, waar
zij worken moesten. Onlder leading
van den ouden man, dile het gebeim
kende, opendeD zij den toegaug tot
de schatkamer, terwijl de ,Miharajah'
zich overtuigde van de sauwezigheid
van den schat. D~e metselaars werden
toen weer op karren geladeo, g-
bhioddockt, naar bet station gebracht
en vervolgeus naar Henares. LHe sol.
daten, die de mneteelaars begfelead eo
bewaakt hidden, worden naar een
binneuplaats gevoerd en dtlar gefu-
silleerd, zoodat het ghebem van de
bergplauts opmieuw verzekerdl was.
Mlen zoude ge~negan zijn am dit ge-
tuigenis voor eeni sp~rookje t! ver-
klaren, mnaar de mnunt-c rurnissie
twijielde niet~ sAn do waarheid. Waot
bij haanr werd ook aaugfifte gedaan
van bclwaairplant~st e vain klinere
schatt~en, die tuPsehenl 20 en 80) Iail.
lioen gulden beliepen en die bij on.
derzoek werk~elijk bli ken to bestaan.
Ilit wvaren d~ shabtlton van k~leinrere
ver~stenl, die! nonlit een schlijul van1 ie
mancht hebbpn beze ten, waaH~iro ver
eenwerll~an de beersehers van Gwfa-
lior konlden besch~ikken. IHe E~ngelscebe
regSeering~ hetdti bij de oultdekiking,. de
kleiner~e vorilten go~dwongen~ om hun
,schattren in te! rmilen tog~en Indi~sche
schu~ldbewijzenl, unaHr deC Indlische
vorsten hioudeni oni cenmaal Iliet van
papieren geld on hret heeft, dao ook
niet long gedurld, of hlet pap~ier was l
weer toenvr gou3 ioagewiss~eld.: dat
weer wferd toevertrouwd Han gfebei-
me bergpllautsen, waar het voorgoed
voor' het gebruik you~r de wereld ver.
loreni is. Eo zooals de vorsten mnet
hun geld doen, zoo0 d~oc? ook de! koop-
lieden. 110hus van een Indiscli
koopmani is zeer sobter gaJmeubeki en
zijn levenl is deter eenvou ag. Wt de
verdient, ward voor een groot d
ove f~e~rd asntir rno ntegeved n o

HII I eeft klei bedrg b ee
>ank stRAn, man~ dt betraagg i
vergelijking van zijo ver org~endse I
niethneer, dan de gou rskerve dert Ii
disce e lan endn verged okng Ie tee
onmetel jke on ergiron sce scle u
in iet lan .d t ot
Nelt a len de vorse e een deloe
op ise en de lanare oot den lijder
assn deemanie va gereld opzamelen.
Wanueer men al diegeneo niet mee.
recent, die nauw~elijks genoegr ver,
dienen om niet van houger ~to ster.
ven, dan blijven or in Voor-Indii
altijd now wel 1000 million bewoners
over, die in stant zijn om ints over
to leggen en dexe o verve~rd ietite
wrordt geregeldl in den gtrond in den
vormn van edel metal verstopt. De
bewoners vanI het Hemnelsehe Rijk
meeone op dezelfdle wijze heir geld
bet best te kunruen be waren. China
met zijn 400 million Chinieezen is
een even groote slokop als Engelseb.
Indlii. E~n vermnoe-lelijk zarl de dwaze
gewooute om zijo geld] to verstop en
ook nog in andere ~lalndn ~gevogd
worden. Nog oalontgs wee~d moldinlg
gemIatskt v.an ecan grooten chat in
Spaal;nsche gamlenl muniiton, dile de
Franschen ini 11arackka, hathilen ~e-
vonden.

volgende sau to! merkenl: 10. IDo wijze
wanocp die Pieter Boe~r is ter dood
gebrachit blijftin bet duister, terwijl
Dfis. RosclH toch anders gewoon is
diles tot selfs de kleinst-minatiouse
voorvalletjes mee te deelen. 2e. Slas~t
1)is osen de pl ank geheel miis,
ala hij bewfeart dat deze P. IBoer
als cetrat Comm~andeur in 1740 naaFr
ArUba ging. T'erwiji het toch vast.
staat, dat ze er al v66r 1879 bekend
waren. 3e. Er is gaeen enkele Com-
mandeur bekend, die den naam Pieter
(de) Boer of Jahrlmanl dropg. Al ie
voorganngers va~n Nieuwkerk hebben
we al opgenoemdl. Zijn opvolaers
wcaren Laucraen Croes, Janl van der Biest
(21maal), G~illes Poppe>, Hermanl v. d. Biest
en J~acobus Pellicorne~ Polrrier en inr 1792
Borchard~ Spe~ght, dien de mneeste tijd.
genooten van1 Dfis. Bosca nog~good
gekend haddeu. Hij zooveel onnaluw.
keurigheid verliest ook de rest van
het verbaal voolr ons veel van zijn
geloof ward igheid .


T1en slotteng dI)~Ce oploss9in vanu een
lantaite meeielijkheid.l: W~;nAa;a kan
deR meeoinl op Aruba, dat de Com
mandeurs nergene anders dan op
Ponton zouden gewoond hebben, ziju
outsttaan danken? 't Volgende zaldui-
delijk ma~ken, wNaardoor onze Corres-
pondent of liever siju zegslieden zieb
opr een dwaals oo0r listen brouge~n.
in de eerste helft der XVIlle. eeu\v
wooden op Aruba e dre
blanken (Europeanen) a"~, e':l"'n de Cm-
mandeurs on de enkele personen die
in dienst stondeo der West Ind'
Compagnoie. E~erst in de 2e. heft
werd bet toogestanti tan een paar
blacken er stch to vestigen. Dit
bleek echter miet in het vojordeel
der Comp. to syjn. Z~oo at in den
beginne slechts zelden die gunst
werd verleend. D~och de handel nam
er toe vooral op de overgelegen
knet. D~it had ten gerolge dat de


lid van dit congree is ten minste outzaglijk g~roote som: 150 millioen mer deelde veracheiden voorbeelden
rprin eiuo propagnndist. gruiden. Wa~'nneer men dit cijfer ech- van begraven scihatt~e mecle.
Slaar orrj zijt hier ter wille van de ter v-ergelijkt mnet de bovengenoemnde E~en katoenplanter, dian mein miet
lieftle en zorcy over hcot vo~lk. Grij Icijfers der jaarlijksche g~oudlproductie, voor rijk hield, stierf en men vond
wFilt I: doe0 voor~lichten, weten,l dan moetde-rrag~oprijzen,waair blijft in ziju schatkamer 80.000 Engel.
ten einde dRarna better te k~unnen al dlatgoud?--Eco deel van bet goeud sche souvereineo. Het is een bedrag
hrandelen. In de krijgarraden? het vindt zijn weg naar de goodsmede van bijua een miillioeu Nlederlandsch.
spreekt van self, is men ook niet al- rijen, waar bet tot luxe voorwerpen E~en auder kocht een eigenldom voor
tijdl renstemmi~r; dan toch zoudeni ver-erkit wordt onl verdwijnt aldus f 0300.000 pn betaaldo met geld, dat
ze OverbOdigry zijD maar men ,rraat uit de hlandalswereld. Het is niet in zijo tuini lag beerraven. Met muil-
dlAar niet vechten, dat~ benaart nen Iprecies na to giaan, hoe grroot deze exels wverd het gsld nit den tuin
v-oor den vijand. Hier is dlit het- hoeveelbeid is, maar zekier is het, naar de plaatfl vau beatealming ge-
zelfde. E~n indien bet noodig zou mo. dat dit elechts een klein gedeelte reden.
genP1 zijo, zult G;ij mij veroorloven van de wFereldprorductie is. W'aar lie malierr orn op~ to potted in
omu I' te herinneren, datwi hier blijft atl bet rrudere? D~e gewone Eg~ypte is zoo algemeen, dfat zij een
bijeen zijn in krijg~srnad on niet~ op voorateling is, dat hiervan munten factor vau belang is ter beantwoor-
hort slagrrld. reelagfen worden, of dat het in sta- Iding; der vrcaag, waar al bet geld
vzn in de kelders der banken be. blijft.
-- -- aard wrordt am bij geleg~enbeid tot Nogr meer goud wordt sau de we-
muoten reslnien to wrorden. 1)eze reldmark~t onttrokken door de dwa
W ARl BLIJFT AL llET GOliD ?j voorstellno. is~ niet onjuijt, maar ze verzamelwoede van de bewooers
wanar blijven dau al die munten? En van Voor-IndiiB. D~it land met ziju
wFaar blijv'en de staven, woaar greon 230 millio~en inwvoners ip b~ij uitstek
I)e H;oudlproductie van de mijnen memnunt vafn de Trransvaal in de mnaandl 1)e vrPA~, waarP al het goud blijit, gebruik~en worden van vader op
Augus11tus~ ran dit jaar overtrof de da~t Zuid-Afrika, A4ustratliF, CaliforniB~ zoon overgeleverdl on hiertoe be-
op~hrengsrt van alle vor~ijin mnaandeu. ei Alaska ieder jaar aa~n de markt hoort ook het gebruik van edele
Iu.n raugtus, wrde de hoeveelbeid van brenren. is a~l meermalen gesteld, metalenl te verzaruelen. G;edurende
713.407' ons goodd uit die miijn rn te zorider da~t men een roldoeud a\nt- de laatste20 jaren is een groote chat
v-oorschijn pebrachit, vertegenwoor- w noord wist te o'even. H~et is wraar- zilver, ter waarde van 750O million
dlirende een waarde van 14.757'i.853 dant de docllars. In 1910 bedr~oom de pro kten zeer o-root zijii. Orn ~een voor- wFisselld. De hoegro~t~heid van dezen
dluctie van ,o-oud over de Feheele beeld te noema.n, bedraagt de grood- schat is voor enikele jaren aan het
wverrld C' !3:t mill. dat is een toena- reserve valn de bannk van Fnrankrijk lichit gekomen bij die oniderzoekingren
me van E 1:: mill. vergeleken mnet ongrereer 150)0 million guideni. Maa~r van de muntcommoissie, die de E~n-
1909if. Het aandeel van de TransP- al deze voorraden tezamen even gelche regeearing hacd ing~esteld om
vaa-l ann de wrereld-productle is na nioo- oeen oplossingr van die vrnag, het Iiusutwezen in Voor-ludiia tore-
het jaar 1895 bedroeg bet anndeel is, die sedert de onltdekkingi vani ker Indliir, voo~r det mnuntcoimmis sie
van de TIransvaal aan do total het goodlanrd CaliforniiB in 18-18 in afgaelegd, is toeotertijd meermalen
productive 21 pet.. in 19305 27 pet. toenemenrde mate over die wereld dce aandacht gevestigd en het is ze-
en in 1910 al 34 pet., zoodait tegen- n it~ de weoordig mneer dan een dlerde dleel A ani een feest~bsoket, onlaugs te ,,Het is bekend", verkliaarde hiij,
der wereldproductie op reke~ning val l oonden n de G~uildhaill ~~o-eouen, ,,hoeveel moeite de overleden Ma.
de Transvaal ku.I etA heeft Lorrd Cromer eeue re levoerino- harajah Soindai heeft yednauo n q
strali~R cis de oudprodluctie daare~n- geho~uden, waainl hij rle aandircht het fort van Gwavloir van de En.
tegan ran E 11\i mill. in 1000 to~t van zijue dischgenooten vestigde op gelsehen teruig te krijgeni, maar er
L 18l mill. in 1910 gedaald. /Ie neiging~ der Egypteoaren tot bet zio tea~r w~einigen, die de drijfveer
Aan dea wereld-productic! wordt, v erzamelen van geldf. Hij sprak oe orzijne bemoeingen vermoodden.
als vol~gt deel genomen: In 1910 lhet gr~ootsche workr der Eng~elseche L)eze w~as geenl undetre dayl een ver.
produceerde A\frika t 30 mill., de inigenieurs te Apsoeanl inl Egypte, borxen schat van 700 minllioen san
Y'ereenig~de Staten I: 19,2 il. u- wnaa zij eeni danm door deo Niji hieb- ropijen, die to gSeheime bergrplaatsen
sitraliiP 131 m ilRusland] c;.8 ben nangaelegarr te reg ~juleer~ing vano va n bet fort lagen.c D~e roodgerokte
miill. Alexico t4.X mijll., D)ost-lIndliP le jaarlijk~sobe Nijio\-erstruroomig. E~ngSelshe child wachteni hebben hier
t 2.4 mill., Zuidl-Amerika E 2.3 mill., Egypts'f is thus in staat omi ieder .30 jaar over heen g~ewandeld, zouder
('hina rn Canada elkd latt 2inae mill. juaryou eenl bedrag van 3570 mil- te vermoeden, welk een schat under
Hiet in delasete ae vrlioen ka;toen tol verbouwen!. lIeze hoe- hunl vooten opgrestapeld lagv. Voor.
de geheele wereld gepe~rod~uceerde goud veelheidl wordt door E~ngelantd ge~. dat de Englelsche Riegeering het fo't
wrordt op V 70,0 mill. greschat. D~aur- kocht en met goud betaald. 10eu teruggarf, wareni allouL gestorveo, die
mede is de tegrenw~oordige wvereld groot gedeeltP van dat gioud, dat den toegaug tot de gehelme berg.
goudvoorraad tot circa f:10( 300 nil mneer 11lan een 3erdle van de gtehee. pleats wasten, meltuitzobudorindl w
lien gesctegren. 11aoneer de goudp~ro- le wrerelprdu~l~ ctii is, verlarat Egyvp i40 man, diea~r dlrog bejaord nt l
ductie met dezelfdestijgende bewe~gingz to niet mneer. Azie; en bet, tijk va~n en wzens einde dus brnow niet I
als in de laatste tion laren voortge- de oude Farro's zijn de landell, van te langen tijd was te wac ten. ln-
zet wordt, kan men sannremen, dat wa~r oude lege~nden tot ons sijn ge. dies deze voor de teruggave tier ,
de wereldvoorraad to 19)40 verdub- komnen over' oU et elijke schllitteI:, zou de schat, voor den eigenaar
held zal ziin. die deAr wverden opgezameld en vei- verloren zijn, en missed Henhbo dr eeu.
E'n toch ondanks die ontzug-gelijk- lig in schatktamern verborg~en Men 1)) n oz v rt de 8 1 1 laeits was
scho vermeerderingf van den Gronldis F;eneigel on overdle ver en Ik voe orden zio nineidevltrek on. Hcullas w
voorraad, w-as er gredureade de finau- / achen co walnneer men van zuiivo dbn Doueid Maharaah s sich
tieele crisis van ee~n drietal jaren gele- een opzamelmanie in onzeni t 3d ver- vda r, de kehirauze getld o n 6
den in de T ereemigde Staten van telt, dit miet voor ernst op t one- Ike soo hek et fortteru tei 6
Noord-Amerika giroote behoefte aan men. E~r is echter geblekteretdat bet t r en iei 6 hijg Ieh oei a e Eu. t
goud. Naar chatting is toen voor een wel degelijk ernst is. Is ni is hie toige oe g eubaren den I
bedrag van ongereer 150, million la -tr te loochh eoe datd bel nrr~ a mishre,., eringoc zl n schat~8e to
gulden san goudc van Europa ce rle \-an ht doo d de i ars binnn verlmiezeo Ten teindelik ncat lae
naar de overzijde van den Oceasu Egyp e ktomt doo dee~nnrierhiaeu oondelink enbe or ]an den
gezoodeo. 1)e Amerikaansche finan den groud w~ordt~ begraven. Wat met ladeh h tli eru beveosn, weden
ciers klopten bij hun Eng~elsche col. zooveel moeite uit die goundmijnen laaraja wadl s teu sie sol~wedten
lega's aan on in het gebrek aan wvordt te voorsehijri gehnlld, wordt e,t nog For ebied n n Gwaslbr ad.
goud to voorzien, maar de F ngel. door de G~osterlinge~n weer aan e den bet rolatbed meseaar uw~it Beares
sche fnanciere moesten Franikrajk te schoot dler anrde toevetrtrouw ~, en Ide hral den den eteda vni g~euheim
hiul roepen on zooveel goud bijeen dverliest aldus feitelijk al zijn~l w~ aar- h be ad r epe a e
te rengen. H-et schijnt dan ook een de oor de menschheid. L Cro- I ou ing in cen ep v d

kepersebepen de JonLge Balthosar. en G)ok staut het hlistorischl vaset, ,,dootr Fisgaewauns avan, edps eied t
dr co~lebra~verd in beslsaggenomeni. da~Ft v66r 211suest JAME~ivder nog ,,kruten evoornd aanderdeingzetenen
Aa d t oc m ntra 1 2 ontle e- minste ins u n d- e re com m an eurs in .,k m i o t del ne (1 ldo 149.) e o
nen wl3 volgende bijzonderbeden. Detze funcliegeweest zijo, rrl. JOHINSEs isox.V / secl uih htlen .e a[ l~d te iel aade
twvee lantst getuigen herestigen dautr TE~IST.1EL, en Jo~sEH1 ES FLA(.CIUS of Olen he0 e Iirmi at ulr elt bet r
onder eede: ,,dat sij op ordre v-an STacr'ros en dant reedsl vanl VoCr l679 aan na~z n ehealdeu~ waoetu nis van
,,denr Ed: Heere Directeur naa~r Ambila dr p(,st van1 comm~ndeur op, Aruba boeus 0 n!hal~ tz bl~tijk dtook but
,.sijndie gesonden, on den d~irecteuir bezet was. GoLlluvt zorgdez voor ~be zd en van h
..va debergerkn deHee PAU ** vivres (levenasmidd elen) aan het
,,as Piz met de materialeo en Id
,,deslaen vn d Ed Com: vn lestaan er nu ook eenig~e hristori- eiI~ar is echt~er een feit, dart, sleebts
,.tlaar aff to hau~len, eni de noodigfe sche gegevens, die sprekien van een awe pvlsehlnsenna.
,,nvi~res roor het gemelde Ib\land nolshandlelingS of van een1 geweldadi- l1Fe on door 0fs. Balor (p. 8) wod t a
,, aan te b renge den dat .terw i Ilrn cd 9 an e n e v ov r C m meegedleeldl dat zeker koren op den
zij181 daar walcyrlea, oo .den .0 ui runaner tolenr is van onzen Correspondent.
,.adaa siu gkonencoo deCowa istoris9ch is allAbin het~ vculgende G;aarne ouon~en wij3 hem de volrl~ee,
,, duu rah n cebtwee Spaanse cap~ers" beken aigo vn oo e i ofdak
enz. eniz. en na verschillende code~re 10.g da n12 eSpasb a ir mede t oor de en n hofz
bijzonderheden te hiebbeo veriaald per BAurnlasalc CautoN dikw~ijls op 1)e onmiddelijke voorgalnger van
v-erklaarde een der getuigen vererr Ar a st, slaven rn weP noofde~ On op Nieuw~kerk was I~PieterBoer of de oer,
alj volgt : ,,dat de Spaanse capi- ,,,,n die r str optchten ook denr vice- laij werd (altijdl volgens l)fis. losca)
,,tells d ten C~ommnandeutr hebben gre commander om halsa liet b~~regreo- als eraote(?r) Cormmandelr omstreeks
,.dwnongen de brieven v-an de Ed:; 20. dat in 1750 drie Mlinasehle l'40 oaar A. gezooden. Ilij behan-
,,Heere G~ouverneur vau C:uracgan, die slvn(a in lvnakmt
,.: ,;,,I~ljpslven (dt zjr elve afontgr van delde de CaRraibische Indianen uiter.


~UL~U#II laua, rtr;vr GeorgSe d'Bsnalnc aan de Westkust mate hard en dwong henl tot zwa.
,,tine~ laeten havee ana haliede on- i van Aifrika) het eigendoni van den ren arbeid. Volgens de overlevering
,,gnee ovr t gven geijkookiscommandeur I)ANIEL NIEUWKEHK wildle hij IleD Zelf8 dwfingen bij het
,.geschied, enz. enz. (17310 tot na 1 750) in opst and kwa- Inaken der h o~en die cactus op don
Cit dit stuk volgt dus xonneklaar, .loe .u ;iaM te dsel !enia
~ln red 1 fti-~ di lst oficenla~, waarschijnlijki ;nagelokt~ door botnrga edae.eeni-
de at\ redin F Cnmlltdie prne~ at ro clee dergelij ken opst~and van hun stum- nen vluchtten daarom naar de kuet
den danmvanommandeur daavendrogr genoo~ten op de p~lantage Hato (Cu- van Venezuela. Om zich te wreken
endat hede Ci~ommndeur hdea i requo) een meand to voren kwramen ze met eeni treep in hua ca-
naj lidtz ht rneer a oodr de hand Zij vermooraden NIEUW~KEiK'S ZUS. noas naan de Commanddeurabasi terug.
aan te nemen, dat~ die basii aldus tcr met haar kindl on twfee slavin. I~e Commlrandenr lRaa zijn gewfeer
eo-eoemd wrerd, ecovoudig omdalt dkr n'en, stalen clki een geweer uit bet en pistolen en wachtte de aanvallers
de Cotlmmndeur verb~lijf hield, ter counnand~eurshuis benevens de san- al. BiJ de bestorminig van zijn buis
ooderscheiding van de Paardeboai, wezige proviste en vluchtten inl de weigerde het eene geweer na bet
wear de pAardenl gelost werden, en bosschen. IDoeb zij wverden door Nj. andere, omdat ze vastgeiroest waren,
van de aundere vestigingasplaats in de en zija writers (soldaten) doodge. zoodat de Indiaone ti] ta den om
buurt vanu de KToord, waar de In. schoten en verbrand. sach van hem meester te make.
dianen woonden. No\ weet Dris. G; 13. l~ios n it ,,Zij beroofden hem op de gruw.
Hoewfel de naam van dieu ('omman. mondelijke overleveringj van dezen zaamste wijze van bet levee, en
deur in dat stuk van 1727? uie~t ge. NIEUsWKEHK te zegge : ,,Van beta keerden daarna in buo canoes naar
noemd wvordt, kan deze t~ewFeeSt zijo dan WI~LL 31 JANBSE, J,,dachtenie deroemn rust vanumenschen- Dit is feitelijk bet eenrige wearop
ie, zooarls eveneens uit officieele be- ,,1ielde en hulpvaardigbeid. Van hem de Correspt. zich mnet eeorgen grood
sc elden blijkt, van 1714 tot 1739 ,,wordt verheiald, dat hij in tijde zou kunneo beroepen.
commandeur wass. j,,van gebrek; Bsn levenlsonderhoud W~ij hebben op dit verbaal echter betHay coms que por los poligr osqe presea.
ten merecen mis cuidado del que generalmente
so les dA. Una de 611as as el hacer tomarr alcohol
Ailas criaturas.
Extraio parcel decir que haya quin d6
alcohol i una criatura, pero sucede muchas rece
que uno~ mism oes engaiiado .per *los anuncies
de clertas preparaciones que con nombres de
"T6n~icos,""Extfractos,"" VillnosJyotro~ssole
atribuyen electos medi~cinales, y que en realidad
s61o son perjudiciales, mis a~n para las criaturas
per &a fuertes desis do alcohol que contienea.
PTrs 0r RiilOS RO tav ndatl WniSOrque ailo contiene el verdadero sacite do higade
cle sacalso con los hipofosfitos, comisinados c'dat
ficamente sin user para 611o an sole gota altcohol6 substancia nociva alguna.
Para el Requitisma, Linfatismo, Caterro, Tos
Anemia y como t~nico y reconstituyrnte 1
gico, no hay nada que supere A la

EMUI..BION BE~ BCOO
preparacdb de seltoe rconstitureate ble
anitiesrtos yr mayr 6til para===A=M=> el Eden....
y l .rtin adrlr tome embinian is ~cmiss
dwert Gene la papanimafat mr prlnr
it 4 mismo He n an mPim."~ DR. WMAF K
DRIGUEZ, Dirctor Smaharie dl Estade de
au~r Troeu,~c


koopen van sterken drank in de can-
tines (op assers cautines).
G~ewoon fjk wordth door ben, die
tegen bet verbod sijn, anngevoerd
dat bet verbruik gerlog is. Het is
een feit, dat er veracheldene canti-
nes sija, waarin door soldaten en
korporaale selden een borrel ge
drooken word t. Bet aantal liters
jeaever in die eantines vereehooken,
k omt due op rekdening der hander.

Dog vev ch aarone bindn,sidie gen
eanrtin ten drank gebruiken,
oe aa dus hiner sorr die gemid.


mige cautines beetant debepaling,.
dat san an persoon bletr meer dan
geschostten worden, on wel om bet
miasruik tegen te gann't
Ledereen begpraipt, att een control
uiteret maoeilijk is en er bovendieD
tal van middelen zijn om de bena-
ling weardeloos te maken. Waarom
niet liever de koe flink bij de ho-
rene gepeakt en het geheele verbod
altgovaardigd.
Bovendieu souden wvij w~encheo,
dat met meer kracht tee ade dPUB*
kenslceb inl het leger en wfordleD
opg~etr ren. Jareu geleden kouden
feiten, wonder den inlvioed van ster,
roafedran kdpegd T nsaerarerm g
alleen miabruik van sterken drank
gestraft worden, ale drookenachap
is %ecootateerd
an vrang no eena: wanneer is le"
mand drooken, of wanneetr treedb
dronkenschap in ? Het antwoord
seb@Iit khbldgem~akkelijk, manr is irlnwr J ,z g e
geraien van dronkensebap, onge-
straftt moeten blijven
Eiodelijk zouden we wensrehen, dat
door de ondieroffleieren self met
kracht, word opgetreden tegen diege-
new wonder hen, die misrbruik van
erterken, dreak make
_
B00 Chten init de Koleole,


Geologle

--Bi) de sanvaarding' van het hoog.
leersarsambs san de Rifkts-Univer.
siteit be G3roniagn hield dtr. J. 8
BONNIEMA een recover ,De beo~efe.
niir der geolog~isebe wet useba pn
lang-~eder~land en sijoe koloniiap-141)j Koo. beelait as de beer H.
J. Hlosur' benoemd tot vice-consul
der Nederlanden to St. D~omingo
bitatn beswfaar van 's lands schat'
De k to,.-ter see WY. Houwlwo
thatas a delijk worktsam in dle di1
readie der marine to Amsterdamn, is
betemerd tot commandant van Br.
Ms. panteereehip ,,Z;eelanod dat 1
D~ec. e.k. .naar West-fodill sal ver.
trekrker.
De off. van ges. le kl.' der ma.
rine W. A. 8FRTH is beetemld om
eplastat be wordeo see boarrd Van
tlr. Ms. panteerde~kee~ip Zaeealad, dat
1 December near WestI diiavertrektt.
D~e lult.. ter see 2e krlase J. H.
as Vars MalEro~bea,' e J. B. i.
B~oox, met prticallere gleg~enheid
ult West-~~~~aaaaaaa~~~~~~lo gere atrieerd, wKor.
den respectle~tell k 18 en 26 Octo.
ber a~e. gephastet san boord van
Bfr. Me. wee techip te Willemsoord.

Medcorseek.

De Heeren J. A. 8NlDInee Jr. kapt.
der artillerie van het Nederl. leger,
Soo L. MADUno, to H~avan aen Jos
M. L. At ADLRO, consul Van GUate-
mala op dit, eiland sijn door den
Presiden t van Veneseuls begfif tigd
met de Bosete van Simnon Bolivar
4e. laes. Oaste gelukwensehen.

Opapording van Delifkto8'en.


Op bet versoek van den Heer H.
dP De CVm n 31 e ada usF~er ya
vergunning voor drie jaren to het
doea van opep~porlaet vah ddfat~of-
fen op twree tetrreinen vaan 54en 18

ane is bhn s or do Bott a e~
vo n eo jr~yr vas iat n
vijf cents per 11.A. en met inaebt.
noming van de wRestelijke bspalingen
der~ Oursagnoshe MiloweG eso.

OulrsQagemeh Moor-tram.

Veracbhilende kteeren hebben or de.
se grepk reeds prooritaten met, de
aleowe; motor-tramwergens plan't~e
gebad.
De aleewe~ we on make .eno de.
goelijkealodrak. kte wagea bled please


Colombia, Peru en Bolvivia.
Deze drie Republieken siju sinds eeni-
Peru s vrnwaridlg ed i c
lombia.- hili echijnt de stokebrand
to sijo en soowfel Colombia ale Bolivia
tegen Peru op te hitseo. In La Paz
de hoofdatad van Bolivia, liep he{
volk to boop voor het le~gatiege.
enuw van Peru, en mierp er met.
De reden voor al dese geechillen
ledoorsprookelijk betwixt g~roudge-
In beel Colombia krijgt een oorloge-
suchtige g~eest de overhand.
In het gebeele land wordt ean
inachriivang geopend oma art vrij
withige| biridragen eenl kleinen krm-
ser en modern geschut in Daitech
land te beatellen en aan` de Re
geers ug ann te bieden. In alle
ra rniscensplaatserh worden boven
dien op regeeringsbevel vrijwilla~e
oee ba heulgeoh en oger cto do
ten ent *
ECUADOR.
In dese week sijo er meer bijson-
derheden bekend geworden over ge-
beurteeniseen in den lantaten t~ijd in
Quito, de hoofdst~ad deer republiek
en 11Augustue is dear het le-
ger tegen den President Genersal
E~ov Arriao in opstaad gkomen.
Bij werd vervallen verklaard van bet
beetuar.
Door de gezanten van Chill en
Brazilie werdl de oud-president, die
sich vooral met synt soon OLMEDO
bijsonder geheat had gemaakt, in
beacherming genome en naar het


1----- - r --


gePe~i~ in~ het ,,Wilhelminepsrk".


I


I


legatieg~ebonw van Chili in veiighbeid
gbracht. Inegalijka beecherarde ook
de gezant van Golombia de eebtge-
noose ea verdere faminelodea. Maen
had alle moeite, on Alfaro oan so
loon tea de woode van het v kt

vran e g angebie or pau~el
Ook in Planama wreigerde men hem
toe te la en. In plate van Alfaro
is nu ESTRADA t00 President ver-
kozen.De Minister vano Boiteol. Xaken
beeft, evenals het vodige jaar, ook
than weder een Onutfb~alt san de
Tweede Kasmer doen tooekomen.
Deaaraan words o. a. bet volgende
outlecod omtrent de sweetie tas-
schen Venameala en Ho~sed:
Werd in bet vorig O~ranjobookt ver.
meld, dat Venessela's antwoord op
het outwer -pro~toeol, desenjrsI san.
geboden, e ken dag kron worden ver.
wacht, sedert dieh is de stand der
onderhandelingen in ongansidgen sla
gewijzigd. d
stgel over deVak bi-b w a e
Oranj boek nadat een breedr~oe-
rig ov-ersiebt is ge~gevenr vail de tea.
ee en beide Reg~eeringen govoerde dn.
derhlandelingen en corree ~adenticis
- de volgende van de si e der Ne-
derlandeehe~ Begeering gegerea:
In de maand Dscemb~er 1908 wor
de bevolking: vanl Carscea in een
gedruktfen, met ooderteekeaden, op.
roep san~geapoord eich he verzame-
len om te protest~eeren tegen de go.
welddaden van 'Nederland- (gedoel


*
I $It 788 IB- OB Sit[8kl88fi8 Sch0908 10 @8
980 godreate to mated Sept.1811.


',L- -INQ ErEREI~LAARD.) *' 'yrz*~]E'tranrA~AR~D

Aantal. I nhoutd der sellahepen. ~Inhoud dersetoomachepenl A antal. Ihoboud der sellachoen. lehooddestoognekepe

schL astoom-( bruto netto bruto netto sest- stoom- bruto netto bruto net~to
i"h~"" M8' Mes. M8s. Ma. slchepen. echepen~ Mso 1 Mg. I q


1 * r ii !I I I_


"I "
Niet opgenomen sija de schepen, die binnenkomen van de kustvaart en van de visscherij.


vqor 30 personen. Er is alle kanw.
deit de mienwe lijn in den loop der
volgende week voor het publiek sal
wvor~den geopenl.

scheepsbonw.

Z)ese week is er van de scheeps.
werf sann de ei'de van Otrabanda
weer een prachtige bark to water
gelaten en ,,La Btrena" gedoopt, ge.
zbouw mor rkno vee te Bm7
voor de vaart op Coro.

onficleele Berichten.

BljIn m tva lennikennaisgen n ane den
Berln ho 1. MILEx, eHo dd derABe -
sPROOK, klerk ens. op Bonaire, thans met
verlot In NQederland, tot verder herstel
v&R geROndheld 508 maanden Verlofaver-
lenging verleend.
dAn den kommles 2e klasse der belas-
tingen te Blagbani op Bonaire, W. J.
KAMuPaule, as tot heretel van nesondheid,
eene maand verlof verleend; dekommies
2e klasse der bel~atinge te Kralendijk op
Bonadih, P. A. H. H~nis g~edurende
den Perloftijd van K'amphale, geddetacheerd
naab deSleheai angeHrend den ver-


Batten en Huinz~en.
Gedurende de laatete 8 dagen
warden in het fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd
100 ratten
58 muisen.
Ult de Amerikaan~sche
Aultomoblel-Industrie.

lInd betd 1 8figiini~e ag zen
naar schatting 27.000 automobie.
len af. .
80o 401 denk de ma lae d p
soorten te vervaardogyen. Uit de be-
meeht dejblijkt dag e enradae
voortdurend levendig blijfc. D~e maat.
schappij had nog nooit zooveel or-
daer Voor Onnalldellijke allevering in
hrare boeken.

Het ,,paassageren"' van Janmaat.

la. 't vorig jaar bij Kolff &i Clo.
te Batavia vers~cebene Maleisch Woor-
denbook, samengesteld door Halke.
ma stant op pag.- 437 telezen :


belast met de function van havenmeester ,,Passasieves, pS~igi kac pesist. -1)~it
en loods te Kralendist. woord vinds men door onwetenden
Heb door den Glezaghebber van St. Mar- wel eens geschreven pear het oogen-
ti ,l d an de b dear ve E. .A. BROaf echijullijk groadwoord: passagier, due:

16t I at 14 phfn verlengd, tot verder p~c8giro Nie 88* zrerhRan ie
Het door den Gfesaghebber van Saba ve spelling, son dan beduid worden
sann den heer E. R Srmuloxe, G;riflier enz. de harideliog van iemand tot debe
op Saba, verleend verlof voor een maand,
tot cherstel van gesondheid, is door den mann~ing van een chip behoorende,
foug~ernear goedgekeurd. want~ VaD Oeo passagier segt~ men toch
flop door den Gfeeaghebber van Saiba n Iiet dathijgaaspyassagieren- dienaatr
son den heer A. N. BAnaxoD wd. gouvta Wal gacrt OM 900 Verset~je to nemen.
16 a~kndi lorot herstel eangeso dheid, Eeeratens is de handelende person
is m~t een week verlengd. De beer J. How- dn ge asge.ma lwr
(1~n CfGarrrlP, goa~ts. genecekundige op dit zoo, ten andere herinnert de
st. (Custatius is tijdelijkr overgeplaate naar wandeling ann wal toch in de verate
Sabai, en evens belast met do warneming Verte niet man een passa ier
tqan geneeekundigen dienet op St. Eastal- D e pscsagier san boord is immera
Het rann den kommies le klasse der be. lemand die juist riiets met dea wal
latigen op st. Eustattius, T. G3. HEYMGraa, to make~n beeft. fet wood is inder-
tot hrerstel van gesondheid voor een jaarj dada afgeleid van: pesstir dat strand
verleend verlof naar de \'ereenig~de staten beteekend, en een schepeling die een
vas dmrika, 1a met se an en ve lndu versetje ann bet strand neemb, is
openbare lagere school to Windwardside aan bet peataires, op sijo Hollandech
op 8/ba, is eene ma~and verlof verleend, gvormd, en dear beeft de welwil-
ten einde anch op Curacqao to onderwer- I oede g~l~eerdheid van gemankt: pas-
pen An een examen her verkirijgang van ,, 9re
de a eto voor de Engelsehe taal. sgee
A as den kommies le Mascse der belas-
tont r erder artel van re aodh l, cle Kbeataw.
manCia verlofeverlenging verleend.


larokke. De onderhasndelingen tus.
echen Frankrijk en Duitechland wor.
den g~erekt. M1en beweert, dat se eerst
deo 8 bovemnber sullen geelindigd


Mustekenlveering.


D~e' Militaire Kapel sal morgen-


stand van dn Congo.
Tpripoll Het geruebt van den wa-
peue ~laetnd is weertenges~~proken.
'Inorkvj orl sam zo6 ao eg inge 1 k
Men verwacht. dat de oorlog5 niet
zoo beol speedig sal g~eiindigd siju.
Itla nchk igeseen u rsij r~eede
aloe Italiaunsuth epm fed3 rwearbi e
berwiszere itdl d reetje garen v rt
Smyrna en Salonika te sullen bom.
bardeeten, indien de Italiae ro
lan ~er in Turkije wHorden lanstet gog
voe en. In Smyrna verkeeren de r ee
duisend Italiaane die daar wouen, in
groot gevaar.
Itali4 ondervinds ~roote verliezen
in Tripoli door nae telijke nanva'-
len en door seiekt e oder de troepen
teogovolge van de cholera.
Om pressie nit to .oefenen op Tur.
kije sal Italie drie eilauden besetten
in den Griekeehen Arebipel.
China. Er is weer een nieuwe re.
publiek altgeroep~en en wel, waar
men het allerminste verwachten son.
In Wuchan in China is de repu.
bliekr geproclameerd met H wangl-
aching tot. President. Er words to
Biankord hevig gevochten tuessebeo
keizerlijkre en revolatrioonnire troe.
pen met groote verliezen ann weers.
Eljden. De Europeesche mogendheden
zendon oorlogsaechpen ter beseber-
ming van landgenlootes en besittin*
geo*


Markltberleht


van den


Oursemnoslesb~ Wei~adelsbond

cVan b0 .Ocober. 1911.

ZO Ipr vat ne-0180.6.......... 0.so
ORANJEBO1ICE IAper g0 re r. 0.7
id. p~er KG.e ks w. ,, 0.80
Hg'I[I]cEl NY ~ gENK.9. .. .... .... 0.20
woLE~VI~~~ P~e...................... 0.12
80HAP ~RELLEN nr stakt......... ,, 0.40
BEEN EBN Per g.e................ ,, O 5
BTRBODROEDEN (hrpiapa)''"" "
KwLkeit~ei No, 1............per dostjn ,, 8.50
,. ,,1(gebleekt) ,, ,, 8.62%

a , ".... ,, e~asy
.. 4 ,, s .... ,6.-
a (. ,25 ,
.. 7 .',' ,' ......... "~ e.so
.. .. 8 ,, (ona) ',', e.
11 ,, ,, ........) ,',18.20
,, ,, L ) ,, -
16 ... .... ,,' 8-
8TR ROb~lEN E (lata)1~ :
Kwel eit XX per dosijn ......... i --
,, XXX -
KL E STROOHOEDEN (hipija ;)
van orrever o~di.m kmui kw tot ro*
per dos. f 2.75
van onsgeveer 80 chf. van kruin tot raud
per dos i 4-


Me ~
Maad lj


September

meanden


100

802


2C48


10,885

88,209


9,621

81,492


178,812

1,658,465


118,444

1,084,415


98

799


81

246


8,285

91,672


7,628

84,815


180,588

1,648,622


114,661

1,025.848


Tot Ia


902


218


98,537


1,837 277


91,118


1,147,859


227


99,957


892


91,988


1,824,210


1~


,189,806


Uit de oabarige lepnb~ieken.


het prachtig gelegen


van d Plantage
SCHIERPEN HE UVEL
to bvragen 13
P. A. EUW~CENS
Otrabanda. WPaterkant 4.


Ph010grtphiSCh8 18tlchting.


*r *

GeV68tigd iR 1847,

Geregelde VFraht- en Passagier-Dienst onderhouden door 5S8 versohil.
lende Li nonf, met 350 Havens to alle Werelddeeletl.
DIENSST-W~EST- INDIE~ s
.. Life I. Den So. van ledere ra~and, van
Bamburg naar Bt. Thomnas,Tri.
I., rAankomet te Curacao den 1ten.
van isdere mlaand,
Vertrek von Caraq~ao; deo dden.
.van iedere maand.
.Lijll III. 1)eo 7den. van ledere meand, van
Hamburg over Batti naar Cara--
Cao, Veneauela, Trinidad, St.
Thomas, Harre on Hamburg;
Vertrek van Calraeo : den 1`6n.
van ledere meand ;
1jo lV. D~en 20n. van iedere 'mnand, van
-Hamburg-Antwferpen' near St.
~Thomas, Ctaraao, Columbia,
Co0loD-Yanama on 0886788 at-me*
rika.
Aankiomet to Caracao: den 10n.
- van iedere meand\.
Vracht words sangenomen voor
alle Eur~opeearche-Bavenso, soo ook
-- - oor Columbia, Colon ens.

****eln wel'ke door bovengenoemde lifoen Pore aaederanisa a
Behalve de stoombooten van bovtengenoemde -li nen, doen eventisee
ook andere PassagierchepeD der Maatachappyj, dese haven many die
orer St. T omas direct naar Europa varea, en de reis in ongoveer
De a erges-schepen der Hambarg-Amerika Lij a ijo a~ll voor.
zida Van de. noodige toepassaiogen voor de sekerbeid eo comfort der
Pri's der Passage near Harre of Hamburg:
y f' s: $ 110; III Klas: $860A1. G.
Retour Bi estenr: 10fo earlag op de been- en terogrels.
Voor verdere inlichtingen vervoege men sich tot
EDWARDB, BENRIQUEs & CO.,

Ag3enteoiV00R DE IIUISMOEI)ERS
Wilt gij in uw huis on elukken voorkomen, zoo raden wij U nann
GEBUI TA LTIJD
,,LU~CZ; .~DA-~~l1A.N'TE"lj
VAN

Longmana 11EartinePS.


Dit is de eenige petrolie, welke gedure l~~-de laatste 37
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft, Gen gevaar voor
ontploffing, geen rook, geen stank. VoLkemen vealig.


1 DE BE9"A"E ]
BEKROOND METP MEE;R DAN
50 (frouden gedaill:s
EN ANDERE PRIJSEJN,

GtEOESJTILEERD DOOR H
John. Dewar & Seos Ltd.; Perth.
Leveranciere van bet, E elsehe
Hof, (van w jlen Kouni in Vi toria
wa i'len Konio Ed a~rd VII en
van Koning G~eorge V)
Agesteavroor Oougrop,
de LANNOY. & C~o.Ad verteert ste ed a
IN DE

A migoe (11 Cutiaga o


Som hun een flinke nederlang to bo-
srorg~en. Maar was b~lijks nu? Dat
de regeering feitelijk niets wist om.
Itrent de kracht en gle etellingen der
konlingagedoden*
Zeer tierreced over de labstte ge
rumebten beeft 'e nu Al eida, het
I hood der berachte Carbonarie, naar
,de grensen gesoadpa om de sterkte
er n posit~ies detr ropyaliayp na te gnan,
Almeida heeft reeds eem~ge mede-
.rdeelingen ann sijae regeeriF g~edaan
en dearnit blijkt, .dat in de nabij-
held van Orease 400b0 9 5000 roys.
listen geconcentreerd warea. De mo-
nllarchistieche trosepen.,tpstarpn uit in-
fanterie, cavalerie en artillerie. Xil
,beachikiken over 40 d'euka~,e geehut,
meeetendeels enelvour-'kandanen en
ookr over luchteChqpen, die voortdo.
read over de repubtlfkeinsebe kam-
pen, vooral over Ch~aires kruisen. D~e
republikeinsche soldaten en 'de inwo-
verkeeren, nattu~rljk vojgens Al-
meida voortdurend vol angst, dat
bommen ult de luchteehepen sullen
geworpen worden.
De voornaasmte oor~saak van bet
aiseter der inonarchisbeb~ice actie is,
dat sij op bet oogeablik te weinig
geld hebben. D~e kronin resinden
wachten echter Itionen yn ree dagen
een half mlillioen pond sterling uk
Brasili aen Engeland.
Almeida gal verder .ale aijo mee-
ning to kennen, dat , royalisten bmnneo een wreek te ver-
weebtecn is, buiteogewone pmstan.
digheden natuarlijk bgitengeoloten.
D~e royalisten rekenen er vast op*
bt ooe kk va debe aval sy -
len overloopen. D~ese meaning is
echter valech, siegs Almeida. Op bet
oo enblik liglgen 22000 man repu-
bli~einache troepen langs de g~rena.
b~e nsieuwe regeering sal, soo heet
bet, alles doen om eeD OOrlOg
teaseben noord- en said-Portugal to
verhinderen. Zonder tawnfel szal bet
grootate gedeelte van de bovolking
mt 't Noorden, de aijde der royalisten
kiezen, doch daar dese lieden elcht
$ewapend szijo, sollen sij volgens
de verwachting der regeering epoe-
dig geslagen zlo.
set geheele land rat DB YOI Rgst
en san in to wachten op de ko-ADVERTEN11TIE S.
Dankbeusiiag-ig

Yoor de seer vele bhJkien van b~e-
langstellingy en deollemmng, onder-
Poaden bU de ziekte en het overhj.
dea van onze onvergetehyjken echt-
genoot, vader en breeder, dlen heer

J. .. Cost
besmg~en wyj hiermede onzen opree~-
ten dank. .
Clt~o ~o October 21911
Families Corsen.


HAVEN-NIEUWS.

V AN 14 OCT. 28 OCT.

Schip | Kapitein Aankoo~ses van Vertrehr ] nass

Zusj 8 8 ,uMorhri I 6Oe. I ea-or b7l oe Iar ~~bo
carpea9 I Frat 1o ,, New.York ilS ,, La enarra
caraeas ,, 4 La anayrra s ,, New-York
MIarac~ai~bo GW G~oodman 28 New-York S, Maracalfbo
Merida Johanson 15 Maraealbo 16 ,, La Guanra
Merida 18 ,, La Gunaynra 19 Maraeaib~o~
Merida ,, 25 Maracalbo 25 ,, Martracabo
Merida ., 29 ,, Maracatbo 80 La Guayra
Pritrs Maurits P Koningetein 14 ,, msterdam 15 New-Tork
Pr. Wilem Ill C v are~n 22 ,, New-York 28 A Lmserdam
Pir der Nederl. JO Mletue 28 msterdam 9 ,I INew-York
Calvo Bchrd 16 Oct Ipool~ 8 Oef 98arce o
Sachsenwald- M Matrich 20 6 22 Pto.'Colombi 22-SA. Bank
Almer'can cook 24 ~, I verpool l 6baolla.

,U--I~~--t... --l~


Driakker t
B.3 L. 8BoeMWU1ea.


woerd on de maritime demonstratie
in do onesolaanacehe wateren). In
denj av~oad van den 8n December
viel het granw een depot van den
heer ThidieSn- ama, doch werd door
twee politisie-g~nento siteengejaagd. ~
Dero volgenden oebtend werd de apo-
theekt van genoemden beer vernield
en leeggeplunderd, tender dat de
pre~et van plitie, die met eenieg
ageaten ill d oomiddelli ke nabl.
held was, iets deed om su ka te ver.
hinderen; nog twee andere hem toe.
behoorende eenccrsalen onderginge0
betselfde lot,.
De bewlerlog der Yenesolaanache
Begesering, dat de Overheid niet bij
machte was om de -plundering te
verbeeden, is ten eeneomale onaan-
nompiljk; hoe emakkelijk bet grauw
te bedwing~en was, wanocer de po.
litie sulka. weneebte, is dieselfde da.
g~en geblekren, toen getracht werd
eenige andere huisen te Carease aann
to fallen.
Dat de Nederlandeehe Be~geeriog
nie8- van den banvanrg at voor de
reekimatie des beeren 'hielen is op.
gekompen, Winds sign eenv'ondigie ver.
rlarfing hieria, dat~dr. Paul, de eerate
Venegiolaanache agents, den beer Thie.
len in opdracht squer Regeeriog nit.
drokklelijkt versoebtf, dese as n. geo
held ondershaads, wonder dia. ~8
tieke~ toaechenkromate, to regelen en
dit, verso~ek ook san de Nederland-
sche Regeering overbracht. Inder-
dead werden sanvankreli~jk door Ve-
nesolaansebe Rege~eringeperso#~nen on.
derhradein~gen met dev4ertegenwloor.
diers vee m gaomedrene ble ge
heeft dule alet, het reebt, bet, voor
to eslpeen- sood~sle hrersfjds in een
eeolbjeek geschiedf als were het
berreemdend dat ooor has eerst in
het NQederlandeeh ontwerp-protocol
van 1910 weldingg words gemsaakt
van de oinderwepell~ke reelamastie.
Bet vooratel om miet, eleebts het,
bed~ra der achadeloosetellin, waar.
op do hear Thielen reebt heeft, door
echoideroeelters to doen vastatellen,
maar ook on san arbitrag~e te on.
de Trag, of een schade.
lo lingvereeholdigd le, word
d aejd godaan, ten reinde blijk te

lijkrbeid word voorgesteld een Z~uid-
A~merikaana~lch staateman ale echeida.
rkt di 1ores net, word man.
vaard is dan ookt een ernesige te-
learatedlling geweeet; vertrouwd moet
evernwel worden, dat de Regeoering
der leu~ ek alP1oor salinsien dat
erbi... ."*0ade,,' oie g
rades m.
D~e raad, door de Venerolaensebe
Begerlag; Ilgven, dat de heer Thie-
len sich to d Reebltbank son wen.
den, verachii t in een wonderlijk
licht ..door d psn in de presi-
dentieele boodeolp die bi) voor.
beat de reelaatesie van 'onsea land-
genroot ongegrond noems en de Re-
eerag van le verantwroordelijk.
terR ask wrij verkliaart Dat de
beer Thielen nra dese verklaring be-
doelden Baad sonu oprolgen sal ook
door de Begeering der Republiekself
w~el nies verwacht worden.
Dat, het handrelshuis dee heereo
Thbielen Venesolaanseb son tSjo, is
ognist, avenseer dat nies de noo.
diebeecheideo sooden sijo : :: &:
ledtot staring van het bedag
atnak raija ook arm de Ned sit d
sche Begeersag overgelegd on op een
oadersook~ deiarra la bet desersijds
Sdjfer va Ba. 400.000


voor een maand


langer NOU~IEL &h OOBREl~A


BREEDE STRAAT, WILLIEM8TAD, NO.$ 2
Ondergeteekenden brent en hierb'3
ter kenmse van hun gei~er e clientble
in 't bijonder en van het gfeachte
publiekr m 't algemeen, dat sil hun
tandhe a and r Ea eer nea I ed Iat-
hebben in ericht en verplatate naar
het buis No. 28 van deselfde streat:

Curagn8o, den 25eten Sept. 1911.
NOUEL &t CORREA.;


Bekendmakmng.


De verkroop van IZ;ILVEREN,
G OUDEN en JUJWEELEN
VOORWEREPEN, beleend ter
SIpaar+ en Beleenbalnk van 2
Maart1910 tim 31 Augustus
1910, wonder No. 1427 O tm
N. 96680, zal pleats hebben op
Donderdae den 26 October
a.s. en volgende DouderdagFen.
Belanghebbe~nden worden ver.
zocht dyer verkoop te voorksomen
door de aatnsuivering der ver-
schuldigde interested.

OurEaqao 28 Oct 1911.
De Voorzitte~r,

-. JESURUN


Souablette


OPP~r OTOGRAIE N
VdN


~INGIEZOND)EN HEDIEDEECIANGBN.

Las~ propiedade salimenticias y nu-
tritivae del aceite de higado de ba.
cealo dependent en absolute de lee
grasas que entran on la complost.
CI6n natural del aceite. EIstae gqra
sea son digeridas y asimiladaes con
much m~s facilida~d que las otras,
debido & la presencia en el aceite de
bacalso de clertoo compuestos ledi
vados del higado, que_ prmitenl la
pronta, emuledficacibn del aceite por
Ioe fluidos del est6magro- y ha~cen
que su absorei6n por la membrarna
mucosa so 11eve d efeeto con ade fa
eilidad y con m~a rapids que lade
ninguna otra grlas.A.. jl)8RU-Almlll1

(Twenthe) Nederland.
Fasbriek van Witte Goedere
Levering direct san Paertikltnlemen
(tsen dezelfde prijsen ails in Neder.ua
Tafelgoedereo, Handdoeken, Thee-
doek~en, Baddoekren, Zakdoeken,
Bedlakena, 81oopen, Broderies ens.
LINGEiEARIEFABIE
met electrische drijfkracht.
In dez ideelinp vevadje"
allerleie7)AaMES, REREN opKI7N
D)ER lijf oederen, benevene BED.
LINNENL van de eenvoudigate tos
de Tjo teE oortenaloz abiae
worden gaarne op sicht gesonden on
bea3telhiogen aangenomen door
Mlerrouw Md. Marnse--CaLU~BER
to CURA lAO.


EI. M. de K~oningin der Nederlanrdea,
BEKROOND


to Amsterdam
,, Antwerpen


I 8t3.
1885,


Ch icago 1893, en
Ourag~ao, Eerste Prija E ere
medail~le, 1904.
Brussel, 1910


Ouragao
b td .


;vaterkant O tra-


Fletoria B
Carcase Jsefa
7 intll D
arikiro an
hrart B


Vele de Core
Maeraqalbo
.Barbrse*
Bat the
Barakena


.. .
,'


',,


Vnainia
Victotria H
vies. I
Hugur aB


an.
MaracaIbo
Barabons
liaradbo
Plo Bico
~a
TeledoCoro


Met was roor beeef de Portagee-
bseb ag~si~ operad bleek foea bet
bieette d& rspMeplie alets van
do monarchisten to vreesen had,
ddrartdor saterlak volromren op de
hoote~ wards van do sterktte der
togee tandage, s ann ared was


Te koop bt] O. WIN~EiBlr ENP BONENW.


TE~~ ;H


Elcric Tadalud I ife Inid in


et Fals,


FRANK&RI.IIK.

De ondergang der I~bertd is de
Sweede groote estastrofe van geij-
ken sard~, die de Fransehe marine
la vier jaar tijds treft. De Lbae.g
had 20n m~illione guldeo gekoet~.
lar Maart 1907 vioog de (rdea la
de laebt, werarby" 105 seeliedeo bet
leven verloren; de JmeQ had 17%~ mill
golden askoet. Aan ander e chepen
giagpes rn de leatste t~ien jaar door
o kdo voor de Franeche oorloge
+bt e vroo'i 900 b
aLr sevwe, in 1 5d de k r eo
Ip Ptese aeiprt i 904 b tae
4 ~ ea da oadamesche boot ,.544
la 1907 de kralaer Jsaes Bart. Te
samen mes de idea ee de I~berMPra..ehe 1


_PORtTQBOALC
on Amess der eseecring.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs