Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00080
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 14, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00080
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

lDit Bl1ad verschijut elken Zaterdag. BLRADA Y AN RIT AR ES Cornt a kdi ta sa-leib toe da Rl ,- a ra. ln
Aibonnementeprijs voor Curaqao, B~onaire, Aruba na wa .. awS rj iaonmn ai.2-p rsln
en de Hovenwindsche eilanden per drie mealnder pag padilanti.
fl. 2.-- met vooruitet~aliung. RerlZct~ie ell1 At llillltr t Rie I'pagugap~nan foi Curaqao, Bonaire. Aruba, St~. Alar-
Voor bet Buiteuland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Eiustatius i Saba ti. 1).-- pa anja
Afzonderlijke nuummers fl. 0.15. Ond No. 2'23. Nienw No. 4-* 1.o numero sol: fl. O.L5.
Prija der Advertentialn van 1--7 reg~els f. 0).50) voor e~l- Aluncio di 1 to 7 regel f 0.50) cada regel mau
ken regel meer 7% cts. T11'810 el-1119t Cv OI'Zl ji6* 7% cts.


In het volgfend dchrijven, dat wij Uc ettl' lb kdie
van deze Commissie ontvingren, en 8 6 1S 8'
wFaarsau wij een eereplaats inruimen
in ous blad. geeft zij reckenschap van
hiaar wrerkzrnambeid. In den laateten tijd maakt men
in Holland sterk propaganda voor
G;eachte Redactie : het aanfokkeni van geit~en als een
goede brou. van inkometen vooral
IDe commissie, grerormd mnet hot roor den minder bemiddeldenr lAnd-
doel ini een gep:asten vorm hulde bouwer.
to brengSen aan de nagedachtenis ,,De ge ttis de koe van dea arme~." Voor
van wijlen den Hooer Eur~As S. L. MA- CuPraCRO is dat eigreolijk nists niieuwst.
DURO, is zoo vrij UEd. hierbij te Bioe vP~r men het dAar echter re~eds
verzoeken in uw ge~erde courant to in hiet verbeteren van het geitenras
willen berichten: gebracht beeft, blijkt hieruit. O~ver
lo. dat bij haar tot lo. October 1.1. bet al emeen levert de gewfone geit
aan bijdraern voor gameld doel wfas in o t~land zelden meer dar '2 L,.
ingekomen een bedrag van ougeveer melk per dag. D~oor veredelingS en
twee d~uizend g~ulden, k~russing beeft men hlet evenwe~l nu
reeds zoover gebracht, dat de geiten!
20. dat d,or haur in een oFp e3 van bet nieuwfe verbeterde rasI 4 ent
deer ten k~n~otor van den Her selfs tot 6 IL. melk per dag produ:ee-
J. JEsURUlN gehouden vergadering ren. Er is nog iets anders. Wij5
is g~esticht Fen W-ELDnADnIGHEIDS-FONDS, voOD en in een uittrekeel van een
dat tot naam za~l dr~agen ,,E~lias S. L. artikel in het: ,,Zeitschrift d7es Ye~r.
Maduro-fonds".' bande7s KIRhenisch- Westfedlischer Tier-
8o. dat zij gemecod beeft de vor- schutz-Yereine, g~etiteld: ,, De Geil als
mmog vanr een Bestuur van genoemd Trekdier", eenige b~ijzooderhedlen, die
fonds aan de familio van den overlede- zeker voor onze kolonie, waar de
ne to moet~en overlaten, die daarvoor geitetn in zulk een groote menigte
voor de eerate maal aangewezen voorkomen, g~ebeel nieuwf zijn.
heeft de W~elEerwaarde Heeren D. I. D~e hond is roor het trekken van
QUERIDO,, a. w. TER MAAT en 1. H. J. larsten door ziju lichaamsbouwr min-
Boca.SR der geschikt dan de geit, en toch
40. dat op, verzook vain de WIeduwe w'ordt in H-olland de bokkenwagfen
van den Hear ELIrAs S. L. MqADURO nog: bijna uiteluitend a~ls kinder-
zes vanr de zeven leden der voormelde speelgood beschouwfd, terwiji van dr
comlmissie zich zeer gaarne hebben bruikbaarheid der gfeit als trekdier
hereid verklaard aan de famille te voor andere doeleinden nog weinig
zurllen upgeven de nnaen van hon, wordt geprofiteerdq
(zonder vermelding van het bedrag), Anders is dit bij onze costelijk~e
van wie zij bijdragen hadden out. nab3uren in do bunrt ran Hannover,
Pangen, terwriji bij den Heer J. JERU:- in Lekste, waar reeds sedert een
HnN, Penningmeester van gemelde ruim tiental ]aren de gext voor bet
commissie, bezwaar bestood om aan trekken van klemne vrachtwagens ge-
bedoeld verzook to voldoen, .bruikt wordt, en uitatekend voldoet.
~. tlatHier brengt zij 's morgens de melk
5.dtde Ptichtingf van yoormeld van de boerderij aar de gebruikers,
fonds in een oorkonde zal wordeo de groenteboer brengt met een gei.
vermeld, die aan de families va~n tenspan zijue producten naar de
wijlen den Heer ELIAH S. Il. MIADURO market, en op nog tal van wi1jzen
zal wfordenr afgestaan. doet zij dienat, waar anders een hit,
Hoogacht~end, ezel of hand gebruik t zou uto~e.
ten worden.
I~e commissie voornoemd, Een sterke geit trek~t op vlakke
MI. DEI; TEAO fiAGUNA. POOrZitter. wegen 500O tot 1000 pond, waarbij
komt datzijvlugger loopt dan de
D.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ot I.t QURD.Sceard Z1O ider kost, niet alleen voor

Den armenLo gegevren, is Gode geleend.' sansechaffing, maar ook voor onder-
'ifoge de Allerhoogste den over- lioud; en aangezien zij spoedig aft.
floed zijoer zegeningen schenk~en aan gegroeid is, kan zij reeds op lb al-
deze daad van pi~teit en naiastealiefde. rigen leeftijd voor het trekked wor.
Sden afgericht.
Yoor dit doel zijo de manlijke
dieren door hua krachtiger lichaama-


allas zijn zoovelen factoren in de he-
dendangrsche maatschappij, die er toe
leiden en samenwverken, om greroelens
van hoo~gere orde te verdringen, om
ultin~gen van edelmoedigheid on naas.
tenliefde, van opoff'eringf on weldadig-
heid bet, zwijgren op to! legged.
Wa~ar in het algremeen g~esproken
dit Jeevaar wonder twijfel bestaat,
vaitlet des te meer to waardeeren'
dat in onze Cura(;aosche samenle'
ving, werR reeds de strijd om het
bestaan in menig opzicht zoo swaar
gestredon wordt, nrog zooveel edele
en hoogere gevoelens tot ulting ko.
men.
Curada~o weet ziju groote en ver-
dienset ijk mannon to eeren. Curavao
blijft een gevoeligf en medelijdend
hart toonen voor de minder-bedeel.
den der fortuin. In onze kolonie bloeit
de edele deugd der liefdadigheid. Gok
wonder dit opzicht kunnen wij dus,
G~odlof, spr~eken van : COuragaro voor~uit!
Wij zijui inr de laatste maanden
gotuigen geweest van den nobelen
wedstrijd in one midden, om den al.
gemeen betreurden menscheavriend
den grooten philantroop EuLAs S. L.
M ADURO, h01888 08 vrOeg 880 de Zij
non outrukt, to eeron on zijo nage-
duchtenis bulde te brengen. Meon her-
innert zich de commissie, die tot dat I
doel werd in het leven geroepen.
Van alle zijden ontving zij tastbare 1
b~ewijzen van instemminug met haar
loffelijk stroven. Met het begin de.
ter maandl was de tank d~ezer com-
Ilnisic afgedaanr eniegtle zij nan de
fammei van den overledene de resul-
tasen harer workxaamnheld over. Een
naaizienlijk somi go~lds, gehleel mt vrij~
willige blidragien Yaamg~erloed word
haar t~er hand geste~ld.
Veel is er in al dicn tijd gegist,
veel planneu sijo er voorgesteld, on
den vorm dier buldet ter vereeuwiging
der nagiedachtenis van den weldoe.
ner van den Curaqaos~chen n~oodllijden.
den eveumenisch, nader to o~rnlijnen.

Wij wisteln reeds, datt in dleze fami.
lie de nobele geest van Dowi EIIAS
voortleeft.
Ongeveer een meandl na di ens
dood brachten wFij hulde aan dtue
achtenswaardige famille, die ult pii;
teit voor den betreurden overledene,
sija schlitterend voorbeeld van naas.
tenliefde navolgde en ale traditie
wilde voortzettenr. D~at w~as bij gele.
genhleid dat siju Weduwe en kinde.
.ren ter g~edacht~euis van hun echtgSe.
Snoot en vader een somu van 150O gld.

te vernielen, die zij bouwfden om de
torpedo-boat vernielers te veroielen,
die wij bouwden om hun torpedo.
booten te vernielen?
Goeie genade, vrouw I hailde de
beer Bildad. Ben je van zins om me-
Maar ik zou zoo ~graag weten !
zei mevrouw Bildad, wanneer 't
andere land een vernieler bouwt
van de vernielers, dio wij bouwden
om de vernielers te vernielen, die
zij bouwdlen, om de to rped obo ot-
vernielers, te vernielen, die wij bouw.
den om hun torpedobooten to vr. r
Inielen, dan sullen wij vernieler~s moe,
Iten bouwen met het doel de ver.
noielere te verulelen, die zij bonwden,
on de vernielers to vernielen, die
moeton dienen om de vernielers te
vernielen, die wij bouwden, om hun
vernielers van de vernielers to ver.
nielen, die wij moeten bouwen on
de vernielers van de vernielers -
Maar de heer Bildad had de bui-
tendeur al dichtgekwakt en stood
om een rijtuig te schreeuwen, dat
hem naar zijo societeit moest breng~en.
De mannen siun toch soo raar,
peinede mevrouw Bildad. Eerst ne.
men ze 't one kwalijk, omdat we
geeo belangf stellen in opoubare za.
ken, en wanneer we probeeren, in.
lichtingen van se te krijgton, dan
worded ze gek,
Het wade been.
In Amerika beeft een bekend chi.
rurg, een dame, die een gewood been


bes temde n, om ood er de katholieke ar-
men van ons eilanid te worden ver-
deeldi en~ tegelijkr de toezegg~ing deed,
om in do eerstrolgende jaren op den
19 April, denl geboortedagf van deo
dlieph~etratrden doodle, een zeker be.
drag voor h~etzelfde doel beschikb~aar
to stellen.
Opnlieuwr vernamen wij deer dagfen,
welk een gsoed hart deze famille den
misd~eelden toedraagft. Gelijk men
weet, is de FIRaM 11ADUnRO eyellaar
en exploiteur van de Curag~asche
waterleidin~g. Juist m deze dagren nu
de regent uitbllijven en deoschaar chie
most door deze firm ten gevol e
van een defect, san de machines ged .
renlde eeon paar wekien de ver koo
van gedlistileerd water gestaatkt wvor-
c'len. (;elukkigi kon de exploitatie van
liet gewone putwater door die leid3ing
bhijven voo~rtgaan. D~och t~erwiji voor
rle stoomsebepenu ce prije er~vaur be-
paald is op 5 gSlds. per too, word
het hrier voor de Lbevolkmng tegeni 2
ct~s. per blik (van 5~ galo~os) of 2,50
gld. per vat ten verkoop nangfebo-
den. -- ledereen weet welk een kostbaur
bezit een goed g~evulden reg~eabak is
bij langdurage droogte. Terwijl 't re-
genwater tiner mn de stad op 't oogen-
blik niet wonder de 10 cents per blik
verkochtf word, stelde deze famille,
eigenares van een groote~n retgenbak
op Pietermuaa, dese week dit water
tegien F centsi per b~lik beachikba-ar.
%ells Van;dcrnoveC k I~t ama U'tlMI oe
700 blik water you~r dezen lagen
prijs verkocht, 1)at teekent genoeg
hoe! deze weldaad gewat~ardeerd wrery
en boe hoog de nood reeds geklom-
men is '
1)t? geest va~n D)ON EuL.As blijft
voort leven ina zijna Wed uwe en k inderen.
D~e hierboveng~enoemide C'ommissie
van bet hnideblijk heft dienzelfden
geest in zichi opgienomen, eu zich in
haar oordeel ook door dien geest
laten leiden. E~n zoo beeft sij een eig~en
vorm uitgedacht on de nagedachte-
n18 VaD I)OD IrrAs te vereeuwigen,
doch een vorm, zoo el~el en waardig,
zoo beacheiden en verheven, da~t zij
daarmede een monument heeft ge-
sticht ,,aere~ perennius.", duurzamer en
onverganikelijker dan brons, cien muo-
numuent van eerbied en dankbaarheid
in do harten der armen. de meest
waardige bulde overeenkometig den
geest en bet hart van hem, w-iens
geest ook een geest was van web
doen, wieis hart leed met de lijdendea.

had, het scheenbeen van een mian in.
gezet.
Ofechoon g~eheel genezen, veroor,
zaskthbet beeu de damezteer veel last.
Wil zij bijvoorbeeld eon modema.
g~aziju in, dan trekt 't bedoelde been
haarr naa-r een kofflehuis. Komt zij in
de straat militaire muziek tegen,
onmiddellijk stapt het, been in de
mast mede. Wil de dame 's avonds
vroeg naar bed, het been is viet in
bed te krijgen, hetJ wil maar near de
societeit. Gaatt zij op reis, dan eleept
bet been zijo eigenares naar een
rook-coup8.
Bet is dus zijo nieuwe bezitater
niet zeer ouderd~anigf en de geconsul.
teerde genecebeer meent dat 't komt,
omdlat de dame reeds bedaagd is, en
niet bijeonder elegant meer Is.
Amuerika~ansch !
W'eer iete eebt Amerikaansch wordt
uit het land van den dollar gemeld:
Een der grootste Amerikaansche
warenhuizen, der WNanawakar Sto.
res beeft kortg~eleden voor het ge.
mak der klanteo, ook wvel volor re.
clame, op bet dak van het towen.
buis een station voor drandloose te.
legra~e opgericht. Kortgfeleden begaf
zich een millionnair uit Philadelphia,
mr. Athlec Burpec, san boord van
de Olympio en toen de stoomboot
het anker lichtte, had de dollarko.
ningf bet denkbeeld het warenbuis
to bewijzen, dat de draadlooze te-
leg~rade van de Wanawaker Stores
een nuttel~oo epeelgood goed wee. ,


wonder een locomotief geraakt, zoo.
dateen rad even wonder de knie op zii
been stond. Toen men hem to hu lp
kwam zei hij heel kalm, ,,Als u de
locomotief terug knot duwen, heb
ik misschien nog eenige dagen te
leven." De passagiers trachten te
vergeefs, de locomotief in bewfeging
te brengen. Spoedig dearna beg~on
er beete stoom in de nabijheid te
komen. Toen de hitte onvrerdrageijk
werd, riep de veefokker een der pas-
sagiers bij zich en zeide:,,H~ier friend,
ik zie dat u een torog aan beeft, en
ik wil uw zenuwen eens op de proef
stellen. Neemt u dit mes en soijdt
u het been bij de knie af. We zullen
dezen veryloekten stoom eens toonen,
dat er nog leven in den ouden kerel
steekt. D~e geestelijke begon de voor
hem ongewone operate. Bet mes
was stomp en de epleren van deu
ouden veefokker wfaren taai. Toen
deze bijoa flauw viel, bood een dame
hem cognac aan. Me~l. Kittrick zeide:
,,Ik heb sedert vi f jalren gecon sterk~e
dranken met de happen aarngerankt,
maar vandaagf wil ik een paar drup.
pele nemeD. HOud niet op met zagen
pastoor, of ik go dood." Toen de
aantate pees was doorgesueden, zakite
de pastoor flauw in elkaar. De dap-
p~ere Mlc. Kittrick werd in bet hos.
pitaal van St. Louis gebracht, waar
hij eenige uren later stierf.
~Een geschiedents v-an de telefoon.
Zooals men weet, is de Amerikaan
Graham Bell de eigeolijke uitvinder


Reede meermalen hadden wij in den
lantaten tijd gelegeabeid wonder onze :
,,Berichte~n slit de Kolontie", een of aude-
re mededeeling te doen, onder bet
kopje : ,,GZuragao Yoorn2it",
IMet opzet kozenr wij dat opechrift,
om bet volle licht er op to laten val-
len, dat tegenwoordig de geestkracht,
op ~Curagao ook ouder particulieren
llgsmeer be~i n t te outwaken,
dat men hoe langer zoo meer in
wijder kring tot bet besef komt, day
om vooruit to komen in de wereld,
geheel nieuwe wegfen mooten ingesla.
gen, dat de nieuwste resultateo, en de
moderne vindingen van den men-
schelijken g~eest op het gebied van
handel en laudbouwr van industries
en verkeer ook in orize kolonie moe.
ten ingevoerd en toegepast, om met
onzen tijd mede to gaan. Manuen,
die voor den modernen vooruitganjg,
een open oogf hebben en de energfie
tevens, om die toepassingen op ons
eigen bodem over to planten, ver.
dienen onxe bulde en aaumoediginS,
sij rin voorbeelden ter navolg~ing.
Aebewonere van een nietig plekje
roads -- dat dear bijua onvin baar
verecholen ligt to midden der uitgSe.
strekte waterylakte der Caratbische
Zee, var verwijderd van de groote
centra der beschaving, waar de mo.
derne cultuur sinds jaren reeds boog.
tij viert, -zijuwrij in skefte conditir,
moeten wij natuurlijkerwijae min of
meer achterlijk sijn, omdart wij weinig
in de gelegenheid zijn, dloor eigen aan,
schouwing ons op de hioogtet to stel.
len. In zooverre dus v-erdienlt't als een
stap-vooruit aangemerkt, dat wvij
one van onze achterlijkbeid bewust
wordeni, maar nog meer, zoo men utit
dien dom mel ou tweaRkt, zich aaIgo rdlt
omn aan dien wedloop naa.r vooruit.
ga~ng on outwvikkelingp on mloderne
beschaving modle to dloen,

Edoch, nieuwe tijden, nieuwe zeden!
Hoevelen denkeni some niet met wee.
moed terug ann ,,0ien goedea ouden
Want ook de nieuwe tiid heeft z~iju
schadownijden.
De moderne handelegeest, de suclt
om anderen op sijde to striven, de
gestadige inspauning omn aan awfare
concurrentie bet boofd to bieden, de
boogopgevoerde elechen van den te.
genwoordigen levensetandeard, dlat

U E AHO D ND ALL RERLENDO

Vronlwelijke logical.
-- Ik zie uit de krant, dat het
Marinedepartement vier of vijf groo
te oorlogsachepen en een pear tor-
pedoboot-vermlelers noodig beeft,
merkte de beer Bildad o~p, terwiji
hij van siju avondblad opzsa.
Wat is een torpedoboot-vernie-
ler ? yroeg mevrouw Bildad, terwijl
we opkeek van haar breiwork.
-- WNel, ee~n torpedoboot-vernieler
is een vernieler van torpedobooten,
seide de beer Hildad, ,,dacht je some
dat 't een nieuw aoort soijboonenmo-
len was ?
- Ze bouwen dus torpedobooten
en dan bouwen ze vernielers om die
te vernielen, h& man ?
Je komt er soo langzamerhand
achter, knorde mijaheer Bildad.
Eo ale wij een torpedoboot-
vernieler bouwen, dan gant seker een
andere natie weer een vernieler van
torpedoboot-vernielers bouwen?
Ja, soo lets is 't. En maar
wab drommel bedoel je nu eigen-
lijk ? voeg: mijaheer Bildad verbaasd.
Dan s~ullen wij dus een paar
vernielers varn vermielers van torpe-
doboot-vernielers moeteu bouwen ?
-- K~ijk eens hier, ~Marie, ik -
Dan sal 't andere land dus
vernielers moeten bouwen om de
vernielers te vernielen, die wij bouw.
den om de torpedoboot vernielers


Hij verzocht telegrafisc~h om onmid-
dellijke toezending van veracheidene
toiletartikelen, o.a. sokkeni en een
tandenborstel. Hoofdzeak was on.
middellijke allevering, de kosten van
transport telden niet~. Bet schip was
reeds in volle zee. Maar de eig~enaar
van bet warenhuis was geprikkeld
inl zijn eerzucht, bij sng~ in de zask
denkelijk een prachtig middel van
reclame, en 5 minute nadat het
telegram was afgezoniden, had men
zich reeds teleg~ratiseb in betrekking
gesteld met den vlieger Sopwith, die
zich or mee belastte het pakje aan
boord van het stoomschiqp to bren-
gen. Om4 uur steeg hij op met
een passagier, die als getuige dienst
deed, en duizenden nieuwegierigen
volgden den vlieger die over de stad
heen naar see vloog. Bij bereikte
spoedig de stoomboot, vioog- er in
kring~en ombeen en liet een wit pak-
je op bet dek varllen. Een oogen-
blik volgde de vlieger bet schip, toen
wrendde hij zich, met een sierlijken
boog naar de kust en landde spoe-
dig dearop op de vllegplants. De
millionnair beeft dus siju sokken en
talndenboratel gekregen, maar hij
sal ze duur moglen betalen t
IJzeren menuwen.
Een rijk veehandelaar ult Missouri,
de heer Me. Kiittrick, beeft ter ge.
legenheid van een spoorwegongeluk
hij St. Louis getoond zenowen van
buiteng-ewone sterkte te bezitten.
Mc. K~ittrick ffas bij bet ongeluk


N o.


1450


Zaterdag


14Octolber


IS I .


28 ~ste~r Jargn


WH: EX 3LA D 700


DI


CURACA


DEE CURAQAOS CHE EILANDINIng'OzondeH stukkHen


Curagao, den 11dern ct ber, 1 1.1
Aan den Wetled. G~eb. H~eer Red.
van de ,,Amigoe di Curageo ,I
Alhier,
W7eled. Geub. Heer.
D~aar hot mogelijk is, dart UJ ook een
Ci rcul ai e, onderteekend door deo
President on den Secretaris van bet
,, LIAS S. L. ADURO FND" ter
hlandl is gesteld, als bericht mran de
p~inatselijk-e perp, ben ik zoo vrij U
billijkberdshalve plaateruimte in Uw
veelgelezen blad voor nevenegnan-
den brief te vragen.
Mloebten er eenige onkosten byj
bet publiceeren van mipo brief ver-
bonden sujn, ben ik steeds bereid om
die te vergoeden.
U bij voorbaat mnijo beaten dank
zeggende n or aw welwillendheid,
bli'jf ik,
Eliet de meeste hroogachting,

J~coB JESURUN.
D~e Pennin meester.


Spe id ze th Eene, demt hmdin
wijls naar den dienet in de Rooamache
kerk, wvaar hij vol atandacht de cere-
monie volgde.............
EHIENs bjeeluit de waardeerende be-
schouwing over zijn vriend aldus:
,,Met Jozef Isra~le is van one land
feitelijk de meest beroemde man
heengegnan. Er w~as in de wereld
geen Hollander meer bekend dan
Jiozef Isal~ils. Het penseel spreekt
eene meer algemeen verstaanb~are
taal dani de klank van het woord,
die gebondeo is sanr taal of dialect.
H~et gebied der waetenschap is be-
perkter dan dat van de Kunst.
Maar wa~t is room tegenover goed
beidr en deze lantste eigenschap be.
sat dese man, zooals geeD auder.
Ret voortdurend mien van schoon
;heid roudt de menschelijke ziel at
Itot geleidelijke goedbeid, tot liefde.
|Dit sentiment openbaarde zich in
een soort VePgeVIn~fsgeE)ine thOOg*
heid, welke hem inl zich self deed
rijzen, gSeestelijk, hem, den lichame-
lijk kleinen man, boven zijue omge-
'ving, en aerbied wierptoede i
ch amelij k grooteren, di~e em uder .i
de. Zoo is g~oodheid, welke v-oort-
komut uit innerlijk~e sielel outerin ,
ult innerli ke boog~heid, die men a
leen bij de diepere intellecten aan.
treft, en die daarvao bet noodma-
keli~ H anvulsel is. D~e Andere goed
hel is alleen ewakbeid van gemoed.
Het ~gemoed bij bem was eereen, en
moeilijk verzamelden zich wolken
in de blauwe tevredenheid van sijo
hart. Hij is daardoor een gelukkige
greweest, een zeldzaam gelukkag
men ech."'


k a~ar een andere wTereld": Zdi de
,Voor hoelang? v'oor een maand?"
,Neen".
,,Voor eeni juar dan ?"
NJeen".
,,V000 110elang dan ?"
",Voor altijd, voor eeuwfig.'s
"En~i wat hebt ge gedean. Sire, om
a voor zoo'u groote reis voor te
bereiden?~"
,Niets".
",Wit niets!" riep de nar uit.,,Hoe,
~e gaat eeni eeuwig~heid in en ge
~ebt er u alet op voorbereid! Neen,
rezien. Hier is mija sta~f. U kout
hij toe, want dan ik!" "
O, san hoe menigeen zou deze nar
thans zijar staf kunnen overgeven,
omdat ze even dwEaas doen. als de.
ze koulog!
Jozet Israels


de to persen stroohoed ge rukt H
typische van deze pers is g~elegen in
het bovengedeelte er van. To deze
zwaar gegoten kop der pers is aan '
de bioueozijdle een groote holtie, die
echlter luclt,-en wvatetrdicht woordt af-
gesloten dooer eenr vorm van gutta-
percha~, dtie de g~edaante van elken
willek eurigen hoed kani aaninemen.
IDoor een contra-gewficht opgehou-
den, dea~lt dit bovengedeelte (de kop)
der per wnder eenige inspanning
en word, even gamakk~elljk een kwa~rt
slag: omgedra~aid en vastgesloter op
bet onderstak. 1)e holte in den kop
der pers, door die gutta-percha be-
kleeding afgesloten, w~ordlt nu door
een ee,voudig worklendl, befboomn vol.
wa-ter gepompt,? en ook die zelf~le bef-
boomr p~er~t het w~at~er met een dru;-
king van bbo tot 30) atmospheeren
in diezelfde ruimte, dwingt~ dus dien
gutta-perchs w~aud zich mit te zet-
ten en precies zich heen to aluiten
over den strooboed, die togelijker
tijd door den ijzeren vorm verwfarmd
wordt. D~ie g~eweldige druk van (ge
wToonlijk) 15? atmospheeren, dat is
15 K~.O. op elke vierkante c.M.I op-
perylakte van den stroohoed, perst
elke oneffe~nhid) nit dein stroohoed
eni reedls na 1%~ minnut is het ge-
heele werke afgeloopen en kan w~eer
eenr andere hoed van hetzelfdle fat-
soen be~handeld worden. D.e hoedl ziet
er zoo keur~ig-fijn nit, soo grlad,
ook de ougfeboorde rand, dat men
ter nanwTerbr~oo kan gelooven nog
denzelidlen hoed coor oogren te heb-
ben.
1)e hoed krijgt een g~eheel ander
aauzien. 1)2 m~letamorphose vooral
bij de grovre, maaur met meer zorg
af rewerkte, hoeden van 45i tot 90 cts.
is zoo verrassend, dat deze soort
doo~rn deze eenvoudrigr e bewerkingr ze-
ker bet dublyele in waarde stijgt.
I)eze machine is due geen stooL-
pers is. WSel wordt de strooboed ver-
warmdl. De e;igenlijke wrerking van
de pers is ultsluit-endl hydraulisch d.i.
Vlieerr met vier pass~agiers: Bus.
son te 13eeheny 10 Maa~rt 1911, 87
K;.MI 2;1 M '
Ars afT;n -RECOHDT.
Vlieger all~een :Fourny to Buc, 1
Sept. 1911, legde zoender to dalen een
afstand at van 720 K.M.
Vlieg~er mnet cen passagiepr: L~evel to
Chalrtres, ,30 .Juli l911, een afstand
van 2411 Ki.M. 75)0 M.
1 liceger met twfee passagiers : ieu-
port to Chillons, 9 Mlaart 1],
irl. van 110 K~.31
VliPger met dJrie passagFiers: Busson
te Bsthonuy, 10 Maa~rt 1911, van

V'lieger met vier pafssagiers : Bus-
son te 86gtheny, 10 Ma~art 1911,
van 25? K.MI.7401\1
De wiljze hofuur.


V'litg-Itecords.
1)e Auto"' geeft ecu ovetrzichit van
doP tl'ans bestannde v'lingreenrds,
waaraan we het volgenude ouitleenei:
IT'T: RRECORDS.


Vlieger. alloon: F~ourny~ te Huec, 1
Sept. 1911, bleef in den luebt 11 uur
1 m. 29 a. achtereen.
f-lieper en eeni paswagier: Amerigo
inr 1)uitsebland, 11 e.1 0,ed-
renlde 3 uur. 19, m. 30%6 5-
VIieger en twee passag~iers: Gr. Wlhi-
to in de -er. Staten. 30 O)ct. 1910.
2 u. 51l m.
Vliipger en drie passagiers: Busson
(0 Br~theny, 10) Maurc 1911, 81 min*

Vliegelr en vier paISsagrieTrs: Itueson 1
tF! H~thency, 10 Maart1911l, 17 min.

H(OOGTE;-HECORDS I)
Vlieger Hlleen: Garros to P~ramb,
4 Sept 1911, sleeg tot 4 K.J1. 25i0 i.
hoog~te.
Vlieger en een palssagier : de M~on-
talent te Bro~oklands, 10 Aug~. 1911,
tot 2 K.M-. 230~ \f. hfOoon
Vliegfer en twee passaegiers: Br~g-
net te D~oornik, 17 Aug. 1911, tot
900 1.
G;ROOT.STE SNELBEID PER UCH.
Vlieger alleen : Nieuport te ChA-
lons, 21 Juni 1911, vloog 133 K.~.

Vlieg~er met een patssagfier: Nieuport
te C'hlous, 6 Mlaart 1911, legde per
uur 103 Ki.M. 211 M1. afstand af.
Vlieger met twee passagiers : Nieu.
port te Chilone, 9 Mliaart 1911, per
unr 102 Kc.M. 855.


van de telefoon. MIaar wat mien mii1-
der w-eet zijo Je omustan digheden'
ondelr we ke ~ra~hamazdjn uitvinding
Grabam bad zijpn toestel ge~lxpo ,
seerd op de 100O-jaarsche tentoon
stelliog van Phiiladetlphia, waAR nie.
mand zich verwa8ardigde! acht er OP
te slean.
G;edurende wek-en zag men den
armen uitvinder, treurig en eenzaam
bij de k,1ieine tafel zitteni, waarop
zija toestelletje w-as geplnatslt, dat
beotemd waB om 't gespro'ken woord
ov-er enorne uaftanden to doen
hooren,
Zelf de jurvieden giingen de wTon-
derbare uitvindino' onve~rschillip
voorbij. Jlaar op, rekeren dag ont.
vingF de tentoonstelincy een ke~izer-
lik bezoek: D~om Pedrbo, keizer van
Brazili;:, die zijn vrouw ThIe res ia
vergezelde, kwam. De keizer hlerken.
de Grahaml dien hij nekend had.
toee hij in een, proot B3raIziliaa~sch
college natuurk adige les gaf.
D)e keizer trad op hem toe, drukte
hem de hand en wierp een blik op
het toestel en Graham baaette zicili
hem ve~rkltringen to geven aainl
gaande zijo instrument. En terwili\
bly zich naar deo ,,overbrengSer'
boog, bracht de keizer bet oor
san den outranger.
-- Grabam, wel... uw instrument
spreekt.
-Zeker, Sire, en bet zal spreken
van Philadelphia tot IHuenos-Aires
en nog verder.
De bezoekers kwamen toeloopen;
men wTeusebte Girabam gelu k; de
blades spraken den volgenden dag
er over.... de telefoon had de wereld
vero verd.


bouw natuurlijk meer creachikt dan outmoet men fioms met opgekochte Stel u ee~n kachel of kookfornuis' zij geschiedt door de drukking van
de vrouwe3lijke, en het is saa te be- stroohoeden. Ovreral langs~ de stra- voor, zooals men geb ru ik;t on 't het water. Zijo naam sal dus voor-
\elen on eerstgenoe~md e3 zoodra se ten ziet men de! maisies en vrouwen veevoeder te kook~en. D~an hebt ge taan zijo: De hydraullische stroohoeden.
eem ~e weken andt zijo, te castree- oip d~en drempel of bitineoshuis b~ezig een v-oorstelling van 't; ooderstel d~ezer pers vanl de viechtlcursua vtan P~ieterusaai.
ren. Zij kunneu GA 0G jaar dienst met vlechten. pers. In plsata van de kookpot Het woil ons voorkomen, dat den
doen, om dan altijd no~r eeue zeke- Tol weinigS ook is er nog du saan- wtordt, hier biet gegotenu ijzeren model Heer HENRIQUEz voor diI nieuwf sue-
re waarde als slachtdier te blijven dachit op gevestigrd, boe dit jaar, of varm van den hoed op het ci~s iets meer dan een sinpel word
h ude sinids de alandelsbDond is opgericht ,de your gezet. Spreek nu uiet voor- van lof toekomt. Deze sanwinst en
F'aear bet nu raststaat, dat d~imr, p~rijzen der hoed-en aanzienlijk ge- barigf vanu een onpraktische inrich Ihet suceis er nu reeds mee verkregen
wraar de geit als trekdier is inge. strgen ziju., VPergelijkt men de weke- ting hier voor onze tropen, want is aan zijo rusteloos work~enden en
voerdl, de bondlekar bijna geheel ver lijkeache Mlarkl~Therichtenvan deni laatsten de gehleele machine is van binnen zoekenden greest te darken. Alle ver-
dweenison aa m. asmlge. idmtde a ei van m net ashe~st bek~leed, eoodait geen noe- overingen, die enze volksindustrie be.
ster roor den minderen, man een der d rit jAar, dan ziet menl het groote mernnswaaurdige wrarmte Inaar buiten Ihaald heeft, zijui ooder xiju init~atief
meest nuttice buisidieren is, dair is v~erschil. AIlle uummers~f vanl de laag- uitatrairlt. en zijo leiding, doo~r zijn Hanmnoedi.
het woerkelijk \an ~,eluffum oor oelmtip e:1z(-,~- I to~enoensteldle va.n de! hekendte houteu ballen heeft zich vul~g omeltku or doemainge eiur gt~ ~to oiui -h ovlg dier b >ogere of vormen. 1)ie b~ollen zou men de van nijverhre d ingew~erkt, zichi tech-
ras te brengen, prijzen is natuurlijk. dat de viech- positieve vontn kunneu noemen. Het isI nisch ouitwikkeld tot hij de deskun.
Sisters better betaald worden, eo niet aHls een brouteni hoed van boven opl dige, de vraagbalak is gewvorden voor
-- m~eer met zoo'n hougerloon worden gezien. De bol paet in den hoed. deze industrie. Hij heeft getoond
lafgyecheept crelijk vroeger, Mlaar die Dec modellen voor deze pers zou took doo~r zijo orgianiseerend talent
ST~OOH EDE~-SI)~STI E, ibetere MIark t rijz en van dlen Hanldels- mnen de nega~rtieve vorm kunnleu noe- er de leider van te kuuoen zijo. H-et
bondE beteek~enen ook, dat het Ilurt-mn e senizre odvni wrdn vriei eoe,
ceaosch fabrikiaat een gew~ildl artikell binnenl in gezien. Hier PAst, de bo~ed dat ooze industrie nau goede han-
W'erkelijk, w~ij aan vooruit. TLan) GeFint te w-orden op, de buitelnrlad- lin den bol. deni en aant een g~oede leiding is toe-
oen tijd g-ino' hept een slakklengangep- s che ma~rkt, m~.a.w~. dat mern in .4meri- D~eze mo~dellen zija blalnk gepolifete vertrouwdt. Wij zijoi overtuigd d
te. Nu g~aaE et met sprongfen, al ka~ en in E'uropa ous pr~odJuk t noodig: g egoten 13 zLeren vormne, waar\'anud Heer tlsilflENIE Stlar tOt n
z no het nlogr wel green reuzensprolul~tngen heeft, enl zoekt en wvaardee~crt. Da;-t er no reeds 15, in vooraad zign, die grrotc~eren bluel sal weten op te v -
f 2n~t he m die en rs dtelrede nen 2vre rrhi selAzio unstdi e en ver lijbnle nd s ina enour C r~o voe b ~n s ic1 reni. E~celsi or!.t ,V o vT!

tolP~e r n, o rp atru ~rffO, ann t ommogenoorJ elm. die v-erkregeni dae-ro on l 0 a gede o eerd handels
0I 75, tot f 0.90 en m~eer voor een boed. .resultateu tevreden zijn, toch moeten mrerk riagen. 'b
to dneent beta nrtal fiju lechttr fjan ins, k n P in tot ao dg e Isaruuzro'oma ijzerent modl brlen beg yg g ,
sea, nu over het g~ebeele eilanld ver- niet zeggen, dat onze industries voil- reikit het een boogen w~armtegfraad.
a reidl beginnes reeds ~- ruchten af doende en onwrikbAar gegrondvest InI dezen verwa-raden vorm nu wo dt


bij de onderwijsverordeningffrau l878
verrast. Van dezen leerplicht werd
hen alleen g~ezegd, dat sij gestraft
zouden wordent, zoo zij huone kinde.
ren oiet ter school zouden, on toch
er was geen school in de nabijheid.
V'reezende voor straf en gehoor
saam man de wet, zonden die onnoo-
zelen hunne kinderen in de stad op
kost bij caen familielid, selfs een verre,
hij een bekende, selfs bij een onbe-
kende."
In dien selfden tija, zoo gaat de
schrij ver voort,we~rd deg~oudmndustrie
in het leveng eZroepenu3waardoor een
trek ontatond naar de stad en van
daar naar de goudvelden en van
den anderen kaut dedplantages en
g'roudjus ontvolkt wer en.
,,Niiet lettende op dezen toestard--
zoo heet het dan verder- ging bet
Government ertoe over, domein-
groud u pa~ch t it, to geven ter
uitoefening van den klemoealand bouw,
doch bet vergat.b daarbij niet een
hioog pachtgeld van f 10,.-- per H.A.
te vragen en wel reeds van bet le
jaar af. flit pachtgeld is vaak sanlei-

vnohee 08st klinel a dhowr

unetblo sacmt onen terrr8e adij
pacht ~eld niet hadden of hebben be-
saild, zoodat zij thaus met wrok in
lhun hart roudloopen en wel worke-
o .t initrekken van pacht zies wij
nog he en g beuren In aie dstric.
ten, doch bet meest 0. i. sasu et
Pad van Wanica. W~ij bebben inder-
dijd reeds een g~eval dnrarvan behan-
deld.
Trots dit alles is toch niet te out-
kennen, dat het Bestuur veel doet
voor den kleineo landbouw, maar
tot een blijvend resultaat koint het
oiet, want het is machitelooe.
Het lamenteeren met oksoender rel
den door de beyo lkog an en zal
geene verandering bdrenhgenh in den
buidkigen t~oestan dob bet ann-
pak en we ."


is, reedse up eigen beenen kauzl staan,
geenc~ steun of voorlichtingr meer
unoodig heef t, Het tegenw~2oolrdligo
systeemn van leiding, eni instructie,
\'an populariseerinig moet eerst nog
verecheidene jaren doorwrerkenl, voor-
aleer die industries a-an zich zelven
kann worden, overgelaten. Eigreolijk
zlzij nornit sann haar lot mnogren


te we~rpenl al zijo de resultatenl na.
tourlijk uoo- niec overall eve~n root.
Het stadsp deelte van zelf spanlt oi-
dler d-it o zicht de kroon
Ziet men de statistieieen in van
den laatsten tijd, dan valt niet meer
te ontkennen, welk ee n lle~reerste
plaats de produkten onzer volks-ii-
dpustrie innemen onder de uitroer-


i
,


In een der bladen van Suriname
lazen wvij eenigen tijd geleden een azr.
tikel onder boveneta~nd opsebrift,
waazrin de schrijrer zich de vrang
stelt, of de kleine landbouw in Su.
riname wel de noodige bescherming,
voorlichting en steun ge'niet
1)e,,allereerste kleine landbouwvers
zijn ge~mancipeerden, die na of wonder
het 10-ja~rigi staatstoeeient, door vlijt
en spaarzaambheid een stuk land
kochten om voor zich en de hunnen
den kost te wFinnen en een appeltj
voor den dorst to bewaron. Daarom
legden zij zich met de borst toe op de
outg~inninlg on behouwinlg van hiun
groud, wa~arbij as] miet. ve~rgten ca.
cao en koffie alts stapelproducton to
verbouwen in navolging van de
Xoor contract verbondlen wa~rea.
D~eze eerstelingien werkten gSeregfelt
doch zouder dwrang, voorlichting yen
beacherming, want zij hadden het
geregeld wer~keo op de plantages
greleerd. Zonder* deze mensche~-n met
wipze voorlichting en verstandige fi-
oancieele hulp byj to staan, liet men
hen aan hun 100, over, van hou trek-
keedo, wa~t te trokken niel anider den
naunm va~n ,,akker geld". Mlen dacht
er toen niet aan, die me~nse en en
huin narkomelingen do~or wrije wet.
ben aan het wee o op hune
groudjes to houdeii; de disitrictbe.
stureln trokiken hen niet aantl, m11aar
hiielden ben op bekwarmon en eer-
biedigen afHtand, zoodat, hun zed~e.
lijk peil van lieve~rledie is gaaiu da
ien en zij vervreemddlen van hiet
Kolou. beetaur. Alleen de MIoravische
nroedlers en de R. K priesters be-
zochten die useoscheni in homrie eco
zaulmbeid;; en liet is anni k~ere maninen te dank~en, dlat die
k~leine landbouwrers niet tot dlen una
tuurstuat sijn teragge;-keerd. ~
In dien toestand werdeni die ver-
la~teni kleine laudlbouwpers dolor den
Splote~eling ingevoerdenl ,, Leerplicht '


artikelen. overge lately wordlen, tender g~root ja
Nu reeds beptnat er alle boop, dat /zeker gernor te loopen wee r te v~er-
de nitr-oer van stroohoeden, dit jaar v allen en arebteruit tol gaan.
bet dunbbele van het vorige jaaer zal Wi1j zijui no zoodtr gevorderd, dat
bedrargen. en ten naastenbij] ren be- wij zonder dwanlen ktunnen getuigen
drnra vau f40000 o al ver fPtegenw:.c~Io r. op den goeden weg en in de goede
dipen, richiting naar hnet~ ekere doell to gaRn.
c.nze industries gaat rooruit en lIaar iF1 D1 leiding. WCij hebber n nu
brengt alom welvaart. MIeer dan eenl Ilcandeebonid. Cuiracan is een cen-
ooit blijkt dat in deze dagen. Draar trum geworden van~ hoedenindustrie
beersebt over bet geheele eiland Xeo Maar Diet eerder mogaen wi1j runten
brek san water. In den loop van vooraleerouseilanid cok ge o wreldma~rkt
hiet ja2ar h~eeft het muaar zeer weinig geworden is r-oor biet artikel stroo-
of Diet geregend.. Het grerolg is ge-- hoeden.
wee~st, dat nu in de stad verrewer,
de meeste regenhakken leco- zipn, en Cunrlayo v-onuclT ! !
in de buitendistr~icten vele putten
droog staan. G>ok de maisooget was ** *
dit jaar zoo good als overal mis- Een nieuw~e stap tot vecrbete rin D
lukt. Dit alles bij elkaar trenomen en rooruitgane voor ons fablrikaat
zou in andere jaren beslist hongfer is de sanschaffing ran een boeden- I
en gebrek bebben m7eegebracht. I ers vrOor denr TFleeb teursusP van
lo'cch boort men wNi~ lagenn ov-er Pietermani.
niet zeo-aen, dat er nui wonder de b~e sulces geweest voor den Heer HT. J.
volking g~ebrek geleden w-ordt. H-et COHEN HENRT QUEZ. Wa;t de bezoekers
is een feit, dat deze g~elukkige ver- daar D~iosdafr houdincr alleen aan de stroohoeden- trof ieders v-er achting.
industry e to danken is. Na 1lano zoeken, na veel correspon.
Tegewo~ordig is 't eco ieder er over' ( lentie is eens, dat niemnand, die hoedon kan derlijk in gJeslaagrd een deiugrdelijke
viechten,gebrek meerbehoeft tellijden. machine voor de viecht~school te ver. 1
.11a men in den namiddso langs ~el krijg1en, die gezien marnA worden, eu
boofdwe Sen, die naar de stad voeren, zeker de menst interess nte aanwinst j
ojp wTandehing is, kan men biina geeni is voor deze leersetoo .
enkel o-roopje v-an buitenrlui tegaen- W'at eerst met veel moeite en
komen, waarr-an er Diet Pen of meer- tijdlverlies met strijkijkers eni dan nog
deren eenige pakkcen of hosjes viecht- Zeer onvolmsakt kion v~'!ieirkrg wor-
stroo buiswaarts drageo. dat ziJ den, ziet men nu onberispcelijk met een
bij hua bezoek aan de stad ehat- / nkele bandbewegingl in deze pers 10
ben ingekiocht. Niet bij dozijnen al- mninder dan tweve minute p~laats
leen. maar somes volgehladen karrenl grijpei.


In vroegere t~ijden hie~ldetn konin- In het katholieke tijdschrift: Van
gol enr orart~en miet solden sooge- Onzen Tiiyd schrijft F. Erene ,,een
na;umde narrren, die door hun vroo paar persoonlijke hersoneringen" over
like toeren en grappige gezeg~den, Jozef ~Iesr~di, den wereldberoemden
het hof moesten verluatigen. Ze droe- I sraalitiachen schilder, die onlangs
g~en dus eigenlijk alleen den naam overleed:
van uarroun (gekken), wan~t in w~er ,,Alhoewel zich g~eheel Jood ge-
kelijkbeid waren ze dikwijle lang oiet voelende, was Israible togenover d~n
dom. katholieken godedienet vol eerbied
K~oningf N. gaf aan zijn bofoar een en bewoodering. Hij verstood de
narrenstal. Hij most dien zoolang kunst voor ziebzelven sijo Joden'
dragen, to~tdat bij iemand vond, die~dom to abstraheeren en zich to be-
een nog g~rooter nar was, dan hij. geven op be~t terrein van bet alge'
Dan mocht hij Raa dlezen deO staf meen menschelijke. Voor de root'
overdragen. held van bet Pausdom had bij een
E~enige jar~en later lag* de koning grooten eerbied en met zijne vrouw I
op zij o sterfbed, en zeide tot zijo en zijn zoon Isaaco, die toen nog een.
hofoar, die hem bezocht, dat hij hem kind w~as, verkreeg blj eens een parti-
gingI verlaten culiere audientie bij P ine IX, die zI30
,,a waar is de reis been?" yroeg hadop htbodvnbtkn
de nar. legde.

Ouragao, den 10den Octobier, 1911

Aats de Weled. Geb. Beeren,
den Voodritter en Secretaris van het
,,EI~As 8. L;. ModUno Foxes,"
Alhier,
W~eled. Geb. Heeren
Ofechoon ik de noodzakelijkbeid
niet, indie om in de publicatie sub.
c. te vermelden, soo son ik tech
.gaarne sien, daf bij vermelding
van sub. -c. er werd bijgevoe d:
,omdat b ij verschillende contri u.
ti n beeft ontrangen met de uit.
dlrtlkklijke bepgling don' nasm der
g~eters M~et to verarreldeo;."
Ook de Hleer J. Hi. PERRET rjEN.
"TrL?"s,"Aeinddvan rde ilfd Coaj.
den 8den October j.1. verklaard dat:
,,Dese persooes wenachen hunlne
narmen nies to laten publiceeren," en
was hij g~esegd beef t, beeft hij ook
onderteekend, want het geteekende
deal van sijn lijet is ooder mrijo be-
resting en ten allen tijde door het
Be~tuar~ en htet publiek te D~esich-
t To miin a ijt had ik bet todruk
en kOD f mY6 kasntoor Diet verl8*
teD, fOen de longen met de circu
laire, ter -teekeni~ng bij mil kwam,
daarom~o was ik soo vrij door den
agea beleefd te versoeken of de
oo~rsitter oif de Beeretaris even blj
m kon san ko men. 's B3leekr, dit
oobolden deartee verhinoderd wa-
ren, reden waarom ik U.E.G. schrit-
teljkaedel eai mljo beswear
tot pulceigdrdrcelaire be-
etant.
Meede-d meeste boogachting,
i~I Lw. D.
JacloB JE8URUN.
De Penningmeester
SConsul*
Een kaebdli am desei week' door
bet Boleth Omsereict alepu bliceerd,
meldt, dat de Bleer RJ. E. L. MADUnO
benoemd tot consulair agent van
Frankrrijk, on van de regeering van
van hes Moed~erlaad; lef qeqgstetr
ontrangen beeft. '
And -den nienwen thase offleiel
idl ltset~e~ `tredetaden consul onze ge-
lukwenache~p 1
v : O IPm: ~n

Dese weeksyinalhier twee zeer beken.
de stadg8tlooteth 6verleden. De Heer
J. S. Coneas.~e ets eer verdienstelijk
amateus, die isb der tiid den Heer
UtdBMa Oaprol ie: sle )Kaelmeeester
an 2Yet Int eketo ( l~der btedelijke
slrjtitt r 'i, en aj~p~ p~' o ~ianist was
tran Ide eddsi rvF. eraB gameen-
to, overleled Zondagmorgen op i7
lalg~ets th)eftild.
Dei Fleer P HE. MdaAL, in leven
Pkpaldent vatirle Curapaeache-P1~~AA~~AAA nephant.
AfeatschaSpptf ,,Banrta' Babara", bereik.
to den leeftijd van 70 jaren en out-
ellep ~bleami~tfivoid. ~
Onder sbeer 06ele biljken van deel.
nemfng word hsn s toffelijk graf.
wearts gedragen.
bAn de resp. families betulgen wij
onze b'artelIjke deelneming.
DeI niePJwe Taun*
Metalsi dese week soover gevor.
derdt, dat de 2 wagons thane gelost,
ult~ge~part en ertmonteerd et~aen in
de redese up'e he Concordisplein.
'Ala~.de Belgiano de wpagons niet
achter aan de K~lip, maar eenivou.
dig son den Handelsekade gelost had,
son heel veel moeite en werk, on-
koeren en tijdverlies dijn nit~gespea~d
geworden. ,
Geriddent.
Dese week: bracht hes Bol~th omae~r.
oairl de tijding, dat door Genersal
J. V. Gtouzz, President van Venezue-
la de Beeren JoENs MonsawTo, Hlaiti's
'cotisfiT to deer steicde, ChaistaL~ Gk-
amnts eartjjda particulier seeretaris
Van A~kn,yoeakn taeb prepientr 1
van .f~I~B ddiode 2 jael ialthei


woon~achtig. on IIENRI E~INIO)R Ver*
eerd stja pjiet' de doridereehiding van
de Buote van Bq~vas.. .
Ann allen onsed Y'gelokwe~Lashen I
en*da. -
Verledeo Es~terdag sljo deoge
danam ATo~ IExgo MAdN e ag
VOOr hear examen ale Klre ~loge,
afgele d voor den fleer *. I; J
VAVN ~EIUWEN, schoolopdiener.: EU
djo blaedern on bestiead voor d
R~~. Eit. bljsodernjo~e hobool to Ba*
vaneta, .eld~alrs. .
ODre gelukweneehen
- at4 hru
Reeds 4 ~at was er op de 3Begrtoo
tig terrl kke ee8n bedrag van
8000-e6 Yoonar ionaoplant.
Eodint idk l men toch scene be.
glianes e cultuarl ter hand to err


E3qWim CO que la analiza, el
m1 CO que la receta y el eferano'

que & tOIR&,--tOCOS 6distinguOR y
han comprobado que la


EMULSION DE SCOTT

OS &a RjoSr en pureza, en perfec-
ci~n y en resultados.

NO se conoce preparaci6n

algnaque gOCe: de la popula-
ridad de la Emulsi~n de Scott,

que haya resistide tantos experi-
ElentOs y que sea la fa~vorita de

108 medicos y de los enfermos.

La Emulsion de Scott purifica

y enraquece la sangre. En so com-
posacion no entra el alcohol ni"'Acamr de &r Emakr~n de Scd, ao yrr
confirno la opinida que antes dt y hey declare qu
Irr cnietoggy ggggy un axcggt mo mdicate4 o~
toldas Ias ah6eiones 6r~onco-palm~onresrc do erche~
agc4r y 7 COMOidaeo recorfoundit pae Cce p @*
sonas ddbiles y propensas df esa clase de rrRhSmw
dardes." Dr. Aoelardo Raeda,) Btenos Aires R. A.
W.ITASE StWLAPRFE
.4 IEWUK.MONY BE~ BYYOOTT I-.ErITIMA


------u ------ --- -- --


legenheid is gesteld binnen een bec
hoorlijken termijn schrif telij k sijn
betwaren teen de sanvrang in te
brengen. Verleend zijude, kan sij te
allen tijde gewijsigd of ingetrokken.
D~e korting. sal de helft van de in-
komstoon nies overechrijden.
D~e kortingen worden verleend, ge.
wijzigd eu ingetrokken in N'ederland
door den Mim. van Koloni~n, in Ned.-
Indiia door den Gouv. Gen. en in
Surname en Ouragao door de Gou.
verneure der kolonitin."
Markthericht
valden
Ouracatoschen Hacndelsbond.
Van 18 Octobetr 1911
zOUT per vat van 130 KZ.G......... i 0.80

HUVIDENI per KGC........................ 0.60
GEITNVE8CLLLEN per E;. ......... ,, 1.20

BEENDREN per K.G................ 0.80

RECINUS-ZAAD per K.G............... ,, 0.05
STROOHOEDEiN (hipliapa) :
li'wauteit No, 16. I it ...r dostin ,, 3.gs
,.1 '''';" -;" ,,c 8 a~.

8 , g 6--
4 "zzz
,, 1, 7 ,, ''......... ,' 8-
,, ,, 8 ,, o A -
,, 1 ,','......... L.so
,, ,, 12 ,, o A -
n 18 .. .......,,15.-
", 14 ** 'oa, ----
dTH'bOHOEijEN (latal) ?
Kwaliteit I per dosyjn ......... --
,t XLx ,, ....,
KLEINE 8 ROOHOEDENe (hip japs)
in wal. overeentomende met kwal. No. I
van ongeveer 25 eM. van krain at tot rand
-van onge~veer so cM. van krai totran
per dos f 4-

Kabelnienws *
Warokke.-- De oaderhandelingen
tusechen Frankrijk en Duitechland
zijno ogr niet afgewikkreld. Elke drg
words hiet elode verwaebt. Gisteeren
luidde het bericht, dat het eerate
gedeelte v-an' de overeenrtomet nog
voorloopig sal geheith grehouden wor
den, tot ook bet tweede gedeelte
definitief is vas~tgesiteld.
Trl ali. Die kw~eeie ueaechen Italia
en aorkife; over 'fripoll sl verder
wel in der miorne goretgeld wvorden*
De wapenatilstand ;is al ges10ten-


I


_ I__Y1 _~_i


UitVoer g~ed~urnde het 2de Kwaartal Ivil van:

St St~. 1Zustat~itl8.

sataten.....................~..;.........4550 k ............................. I os0,
Brandhout...................~......... 1 M ............................ ,, 8,50
bivereen,.... .....................~...... 81 conlia......;.............: ..... ,, 293,
Ezels.....,..................t.."....~...... ak snks. .....;,,..,........... ,, '1,

Joamaol.................. 1........ 647 vage........ .......... ,, 1881
Katoen. ges.)................,...........209,k.g........,..,.................. 185
Kaltoemand............................ 5764 k.g........,... ................... ,,75,
Pompoenen......;.....~................ 79 stakte...,......, .............. ,, 17,
Elanderen..........,....... ............... 8o stuks........... ....;.........., 1175,
Bum........ ................ ..,........... 48 L...............................; ,;00,
schapen...... ...........,.............. As stake..........,................ ,, 25,
Yelled (seiten)... .......~............ 51 kg..............................., 7 ,Mo
gYK ar 6 ... ...............L.....3 1000 at 7s.1. .,..,.......1 1. ~, 1Q,
I a ,184,8o


en s~al be~t wel 'in besit houden ook.
In Turkife neem, men een vjandge
houding sann tegenover Ita iii. t
ministerie heeft babJloten, alle. ta-
liaansche industriegle, flonesoeele in-
Rfelmu~e ea h ook die vdDn OnDerw
op Trseh grondgebie te etn,
en alle itabiannache stoomeehepen
butt to maken.
Ratten on aInizen *

Ge~durende de lantatfe 8 dag~en
warden in het fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd
114 ratten-
37 muisea.
Brievenbus.
8.-- Uw stak komf one voor den Amb
goe minder ge~echik~t voor. H1et spijt
ons U to, moeton teleuratellen.
Correspondent te'Aruba. *
D~ese week geen ruimte voor Uw
correspondentie wegene pleategRje-

toti de volgende week.


gast ,a aiburi D Bet.*.s, a


~n. De bevolking is seer optiimis-
tisch gestemd anagnande de resul
taten; men verwacht dat deze cul-
tUar sek2er sal hiunneo concurreeren
met die te Mlontserrat.
Reed s is men begonnen met het
schoonmaken van gouverne men ts-
grondeo, genaamd ,,Point Blanchle",
greneeud aan de oostcijde der haven.
wear ongeveer 20 mo r en la nds
voor dit doel kunoen w~orden be-
nuttaigd. 't Ligt inl 't r-oornemen om
7000 boompjeP te planten.
Mag; men de berichtell geloovep,
dan vrsaat de koorts nogi vele of-
fers to St. Martin. Gevallen met
doodelijken afloop komen voor wonder
jong en oud. Dank san de goede
zorgen van den ijverigen dokter G.
HOPKINGB en de belashgloose toewiji-
dia drd kz 1 ra 1in ne eopia l
De~ laatete waken is orf regen
gevallen, soodat men begonnen is
met sanplanten van katoeo.
De ,,Dreadnoug:ht".
Dese paketschoener sal a.s. M~aRD.
day mid dag 16 October, via Bo-
narre near de Bovenwmndeche eilan-
sue. vertrekken. Maileluiting ten half

De ,Aeolns".
I~nderdaq morgen kwam dese Eo.
geleche krmleer 11e. kl. in onze ha.
ven binnen, komende van La Gua ~ra.
Gisteren morgen ward door den ~on-
verrieur' ann den Commandant on
de officieren een lunch aangeboden
en door dezen met een afternoon-
thea san boord beantwoord.
On veer 5 unr verliet het schip
onze aven. Doch even buitengdants

set ddl osar eooz bhan rourgro i
den..
NA een half unr opornthood -kon
de boot, na den teragkleer dier aloep,
weer vertrokken.
Naar bet seggen, was een der le-
den van .de bemanning ann wal ach-
te~rgebtven en weer san boord te.
ruggiebracht,
Het schip is no naar Oartagena
vertrok ken.
: Studleress'
Blijkener de ofiacieele berichten sal
de fleer H. J. COHEN HENRIQUE E ich
voor1 6 wekren near Puerto-Rico be.
geven, om cich in 'bet belang onser
hoedeolodustirie Itldaer van verachil-
leade~ Ranagelegenheden daarmede in
verb~and, op te hoogte to sbtelle.
Voorspoedige reis en veel sueeks.


debt tot het Ministerie van Baltea.
landeche Zasken van Veaetuels. D~e
Minister van Finandl~n beet darogE
~geantwtoord, dat dese Ma~B~stacSlui
IIkelke andere corpomia of~ a
du, die eenr vordering beelt togen
de RegeeriDgva VeB9es0$0018 Si~b t
voegen hee t naar bet deereet van
het NaEtionaal Congres van dea 4~
Juli 11. -. Heb is maar deTreagl,o
Engeland met dat antwRoord $ne
gen sal Demen.
--De Preeldent van Voeneselahef
besloten het lager onderwlja van hat
land op een meer wetenseba heiken
liberalen en degelijken tro 6lag te
gaan orgamieeertn en eaarom 1s bi
besluit van dese week vastgg~esd
dab alle kleine school je, dae ovr
al in Caracas en in de voornas
ate steden verspreld syjn, op te hot
ten en to vervangen door go4erte
menteacholen mn groote, rmime, ly-
gleniach iogerichte gebouwen ente
vene on ter gelegener tijd ookr 't san-
tal der ionchtnsa van oaderwPija
in al de andere p sateen geleadelq~k
en naar behoefte to vermeerderen on
ult te brtidfen, soodat de daneo~gen-
h~eid, om anderwija te on wvas ae
langzamerhand tot in aie abre on
van het land. sal betssan.


de tropisch knet van Mexico. Even-
min bestaat er eenige twijfel meer,
dat de beroomde streek Yuelta abajo
,oy uba niet meer die Bi'ne oatabaf '
nerrrrfeere van vroeger. nd
daar is doodgewooMn itg~eput, even
seer als die velden uitgepult ralken,
die lange jaren aebtereen door eern
intense cultuar van korean of mais
sijo bewerks gewforden.
BcTa men met die gronden moet
doen om ze hen wroeere wearde en
produktievermog~en terag to geven,
Is nog onopgelost. Heb beate schtint
wel, ze eemige jaren ach~tereen break
te' laten higgeo. Ik voor mij geloof
niet, dat ze nog ooit weer dia natnun-
tende soot tabak sulled kunnen
voorabreD en, die atj 25 jaar lang
op de were dmarkt ge racht hebbeo
-~dert 5 jaar is de kwaliteit der Cu-
ba-tabak enel achternit gegaan en
he een vooral sinds 3 of 4 ]8aar bi]-
son er is opgevallen.
Venessela. .

DeEn elsebe spoo dw~gmastachap-
van as lijg tuechen Puerto Ca-
loen Valencia.heeft eich door be-
mniddehong van den Britseben gesant
to Caracas met een reclamatie ge.


Iun den Voogdijrand op Curaqao
ziia'o herbenoemd de beeren W. TER
Adker, tot Voorsitter, J. B. PERRET
GEN L~ en J. SUTHIERLAND, tot leden
en Rf FOBBss SCHOTORGo~H, tob Be-
cretbris.
Aana den beer B. ,Bpe mommies
late klas~~~e~~~~la op Cu-
ragwqo, thanii rizi~~ a is or sljn
veriseek, we~gens ph he ikt"
heid, eervol oatelaghidt 's a ~ienot
verleepa.
Aanr de br~igadier bij .de brigade
madd~ihaseabbcr~~ athier,`i 1&. J. WarrER.
Rori,iI'~S 9laBS 40 vrdr el~lR van ge-
condhedi eenae sman-?d vetrlofeverleo.
pgin. ver eend.
Aaa den beer L. W7. via Ers, on.
der wisier late klaese aan de Eleu.
drikechrool alhier is tot heratel van
gesondheid, 1,4 dsaen verlof verleend.
Aan den heer R. J. C. HENRIQUEz
Postdirecteur op Curagno, )8 twee
meanden verlof vterleend, om sich
near Pto. Rico to begeven, ten einde
zich aldaar op de boopte he etellen
van de hoedenindustrie in bet al-
gemeen on in hiet bijonder van de
dear gev~olg5de werkwfs~e alet Latti
of Javai; van de beste wijze, wpaar-
op rlechtstr~oo voor hoeden kan wor-
den verkregen; en, soo mogelijkr, van
de wafd.ise, wanrop de palmeoorten
voor hoedenet~roo dear worden ver-


Illueeknltoerirp. I e Heer JoaN BvesA A4N, -eenI Ame -
De Militaire Kapel sal morgen rikaan, die godorende ~vereecbeide jaren I
am 6unr een musebkuitroerirng eheel Lab luseh Amerika, Cuba en
geven in heb Paeiffoen ,Wilbelmina e ndere ei &Dden, hereisd beeft, op
op Moleoplein Otrabanda. oa odersoek near solide ondernemingen,
,,Q Wrir A'pb u"r" om er het geld der M1asteehappj,
n 4 rank der outes door hem vertegenwoordigd, in to
Bloren (oodg midaC ten4steken, dese beer is oan oordeel dat
unr sal e'r in de salen van het St. op) en uanr Mexico we eema-r a
'Chqus Colege eer en vor-al wordenr voor de goede soorten
stella plearte hebben van ,,de Wraak taak ma n /l og o
dera utee" atalaitend toe anke. er ek2 a ltai~nso
Iff _v r laesrsen ri bgeoler. m at at do a ncrn tijd habi~o~p
KIohlanklijk B~eslul. gemerkt, dat debate Havana s
DLe Stasta Courfmelds: gaenin kLwa it~ei ah2 sian.
1,Indlen see kolooisal landedienaar lieden wren deo fljst van dea we
of gewesen koloniaal landedienaar maar sil stasa togenwoordig ver
nal~atig is in de Ieregelde voldoe- beneden de gewoone soorten van ge.
ning Van de item door den reobter middelden pri 8l, die la M~exico ver,
opgelegde uitkeering tot onderhood vaardifd wdor 'en.
aan agneJ1 eebtgenoote of tot ender- ,,Daar kan rzles de minute twij.
houd en oproeding signer k~inderen, fel meer bestaan, dat Mexico het land -
kan op de inkomaten, die hij van sal w~orden,. vanweanr men de beae e
landow ge geniet, korting worden so~orten sigaren sal kd' ga. De ech.
ver ee d. to rockers, die emen o ea- tabak wRe-
De keortingr wor~ds niet verleend al- ten te codersebeidea, rooken jgen
vorene: de l'andedienaar of gewesen Babana-SigrerP nmeer, sinds sq de
landedienaar, op wiece inkometend de garenr geeavtoureerd hebben,' ge
krordang wo~rk gerraagd, la de ge* meakst van tabak, gekrweeksf langs


Saba.


f 1196l,7'5
S15,50


n 875,
Stoes,


n, 28,
i. 8,47,2


Aa~rdappelen....................... i
s~eitteln....................................
af nien.l~...~....?..............
Kantwo i" .1.""11'.....'..'.'. .'.'..'.'.. .
Katoen (onges.)..................
Paarden...... ...--
~Randeren.......... ...................-
8bhapen ...,......,.............~.......
ejalotten.............................
Usen.......... ................. ..........
Varkene...................... ........


11185
1
7
801
17s

2
9065
6


Ic.g .............................
L..k~................,............
atake.... ....................... .
..le.............,.............

atg..,...........,...............
atake ,.........................
stake .......................---

sn~itenlan1d .

ITAIE*

dl Et rdt
De altbarating van den Ena wo d
meger hen mr een bron van erestge
om ~igend e t een.
dDe adnelhe d van dedn la tsroo
die in den oeinen seh rd thn nas
bi] kon wkiroen geec at, wodo at e
op drie klme ere pe d at
te Betrm da meer dan vi hoan
en ea kome ine heeft e
sanzeoelijke ho gte.
Wij selden aed welk een schade
de stroom van lara veroorsankte.
De witgloeiende mass vernielt da-
w ajl del lachtige ewijn garbde

eoli neod aro d den Etpaezijo b j
na door den strooor bed~eks en d
prverseem s ftasscen` a ngum omsa
oboR~dasso totaal afgeoneden
Maar dan bonder~d nienwf gpende
kraters, qpotwen dichte wo ken van
swarten rook nit, irdarrdoor van den
zoonnejchija bijna nietec mieer te be-
spenrrwe te. Donde'rende onsplof~ngen
volgap elkaar enel op, een regen
van seeh valt overall never.
Prol;essor. )qswa~ti, .do directeur
oa bet derva km, verk rardd
seleme~gra~8ke insftrumenten bewijst
dab de volkaan zeer hettig werkt'
Meg: weeet, dat, ale' de larastroom
de rrf er Alcantara bereikt, zieb een
dam fia ~uneso, in web~ geral de
eterd iraeacavilla van overstroomin-
gen t4 lijdeaesal hebbeD.
midlle heeft de Puisis he rge
rmg reolang reeds e oerk s ann de
p~~em n an d Polen-Pl-
tans m";;"~teci rden de deen g i

ria~ genomen*
Betis, alsof in bets Pooleche ras
de geeet adog newerks van sijo groom
te natota helden,a i an se Ioa
ryaskL Tasi en krrachtsg ale d
breastraik die lange de a lle w pe

ales op. Ondanks een stelselmati e
onderdrakrking on r-oortdurende ac -
teroitze~ttig, wint het nog steeds in
aanotal soowfel als in welvaart:
En die anti-Poolache regeering'"
meatregelen sijn wear~ljk miet ge-
ring I
Niet minder dan drie- 6 vierbon-
derd Daniteche dorpen sija in het
Oosete ontetaun,doordat de regee-
ring san Danit~ache boerengesmnnen
de noodigle middelen en onderateu-
aing vereehafte, sleh in de Pool-
sche geweeten neder se setten om
soo een togfenwicht te vormen met.
de aloude bevolking.
Moeiten nog koeten hebben de
Prdelsehe autoriteiten ontzien, om
hun germaniseerloge-idenal verwesen-
IIjkt to sien, een idenal dat reeds
750 million mark aan den staat
beeft Reoet.fD,
Die Tolonisatie--poitieie gin _g -
peard met achtermtzetfing der Ia-
tholieken, want soo redeneerden de
beeren te Berijo; de Polen sijo
katholiek, en w~anneer we no neg
eedrd re ka ha~oliee ~eileg n ind~ k
toch niet verbeteren. De redeneering
ts eebtedBoiet ops want do onderson.
emi~rena Dn eeme ka etikdea de
v66r alles Daitscher blifft, ook in
PoleD.
Niette~genetaa e het feit eebter,
dat er workelijk een aantal ~bloelende
Daiteche dorpen in de Oost~mark
slja ontataan, sij de verwaebte po.
litleke gerolgen total altgebleven.
Ee n to tel~euratellia voor de
'.':ie~h *F '*C'mg isobehde vr


vioed in tie eaeden. ]Eertijds waren
baa denh d uelh an asdr bee a
echter steedd meer on meer door de
de Polen sica verdrongea.

& e mtbSboisichel telde in
1885 nog 55 Daiteche handwterke-
baseo, een getal dat in 1905 to
18 geolookenl was.
En dst e noetgataande nog hon-
d rd a~edea Pde nen ar ha~ush o
to verdienrent


. doR soo p oed sijnsa dsne aiB
eche schoolpolidiek. Bedert de latatet
teertai jaren toch le op de echolea
geso woord Pooleeh meer geleerd.


VTERL~aOOFD
EN
St. Martin N. G., den .4dea Oct. 1911.
EEiNIGE KENNIBGEVINOQ.A. Nijland-Allielo

(Tweathe) Nederland.
F'abriekr van Witte Goederen

laywjn Id trat an Part ~ulere

Tafel oderen, Handdooken, Thee.
doe -e, Baddoekren, 25akdoekee,
Bedlakena, Bloopen, Broderles -eas.
LINGERI-FABRI EIL

met electrische drijfkracht.
In dese-sidealia vrereardigen ,wij
allerlei DA;MES, 8ESEN en KIN-
DER li f toederen, .benevene BED.
LIN1'~iE3 van de ~eevoudigate s to
de ~inste soorten.
BTALEN van al oase tabrikraten
worden gaarne op sicha geseqees pa
beatellingen aangenomren door
Mevnonw Me!MANUeL-4ALIBER
to CU3RAQAO.


di dend helden sie dan okokkory

special voor de werhl dn van be-
lang waren, dat met de politiek in
het algemeen.
Dit verandert thnse meer en meer;
een nienwe beweging is sedert eeni-
ge jarea onder de werklieden out-
stfaan, we~arran het doel is een
krachtige politieke organisatie te
kr gpen.
n ~daarmsee beeft hes socia~listi-
sche element sijn intrede gedaan in
bet Lagerhuis. De manyoerders der
socialietieche partij hebben niete
onbeproefd gelaten om hun beginse-
len in de nietzwe fractie van het
tnrde-amionisme te doen segevieren
,n dne mtdeerhte odi znz is h a at
vloed bij de besturen der werkilie.
den-eyn icaten at seer groot.
Dit verklaart ook de felheid en
het karakter van de stakingsbewe-
~Sng. Streerden de arbeiders naar
lotsverbeteringd en wegraiming van
min e san king ee s anm ti ~ rp ean
gandamiddel voor de eoetalistiche
part~ij. .
Die socialistieche bewegin ba eeft
inhusechleu deooo a vano bendEog r
een root gevaar, dat voordurend
den binsiolandechen vrede bedreigt.
'Doch nog een andere les val ut ni
die socialistiscebestakinlgebeweging
te trekiken: in de onetrale vakver-
eent ingen vinds h~et ijoelalliame een
vrue tbaren boden voor de oowik-
keling sijner verderfelijke ideien en
het sy~n alleen de christelijke
organislaties, die met succes een
dom kuunen opwerpe~n tgnd
steeds wassenden rooden Fl eddie
ook de Engeleehe arbelderswereld
dreigt to overweldigen.


~ADVE RTE NJTI[ES.


Pl010gl'&phisdle Iario~illi.


_ __ __ __ I______ =i~


_"""" -_ --- -

HAVEN-NIEUWS
VAN 7 OCT. 21 OC~T
Schip ( Kapitein (XP Aalols ani .Vertrek ~~ naas

Pildelphia a Ilgh orn 10Ozt. INB knya Oct be Yor
Zna ,, 19 ,, Maracaibo19 New-York
caracas Furst to New-Tork 19 ,a (anarra ~
medarl A. Johanson 1 Praeb i a ar
HP-I-endfrik J. v~d. HordeP I ,, ew-Yor 13 Amsterdam
Phams Maurits B J v d Goot 14 Amaterdain ,r New-York
Pr. winem II ICv Baaren 22 New.York SAplsterdam

Merkburg C ~to OA It b 1 a atta
Calabria R Hollash 11 ,, Hambor I 1Pto Col mbia
St denat IlchHr sm ,, Lrpoolo ~alv tton
M are l Cavo R h a enplat ,,nri I3 Thomas 18 H mil g


.... .Lijo I. !Den So. vea ledere meand, van
." a .BambartlP R ear 8t,. Thosage, T
,, ad~dad, enpsuels, `.Agaggo
rAans k to Caraqao den 1tea.
** .. -van ledere mesand
gertrekr vaa. CMcrao; &en 2dea.
van ledere meand.
9::c:. Li Ill. 1)en 7ide. van lederelmeago .Van
Hamburg: over Balti aaa~rrCL
# 9, Trenesnelsl, Tii
Thmas, Ha~rr en Ha~mqU ;
Vertrek vt lrCan 4: deon la.
"van ..iedere., mas ;i
~ijo IV. IDenr 20. van leere~-Xassag4,vane
'Hamlblllg--Answepe~n apaer Bt.
whBomas, c.,ravageo4,. ',4abis,
GOolon-Pseama en-dCestranrlAse-
riJka.
Aankomet to Cauracao: den.10s.
- van ledere. maand.
Vnaebt words.aangenomen .voor
alle Europeesehe Howaleas,~ soo ook
-,. voor Golombia, Colon. ens.
... ."Peasarrlere-vervoer near alle
planteen; wpelke door bovengenoemde lijoen wordeo asangedaan.
Bebplve ode sttoombooten varn bovengenoemdet rijeen,: doen sseestea
ook andere Psesaglerachepen der Mastachappij, dete, haven, awayl die
over St. Thomas direct naar Borropa varsen, en. de reie, in.,QpghypPer
vS5 dag~en volbt~egeen.
De Paeesehpnder Ba~aburg-Ametikae ~iAa tlju .,laile Voor.
are en 86iebo n~eoo dige toepassiog~en voor de sekearheid en. Prija der Passage near Barre of Hamburg:
I Etae: $ IO ~III Klas: $ 0--A. G.
Befourr Bifeten: 10qo r~afeleg op de been- en teragrele.
Voor vrerdere inlich~tingen vervoege men sich tot

Bow~qaDrs BHe~asurqu iS Co.,

Ag~entea .$OR.3E IIUISM\OEDERS
Wilt gij in aw huis ongelukken voorkome~n, zoo raden wij. U san
GERUE aJgtZA~i ~ LTI.TD

VAN
Dit is de 'eenige petaolie,: welkre gedureade dd' lantste 37
jaar geen enkele ramp ;veroorzaakt heeft ...Geets gevrsaa voor
ontplOtfing, getB ook, green stank. Volkomen vedlig.
1 Te troop bD C. WRIICML Mbl. MOE


so;e ,eara zoee., zel, dat de
bloei gerankte, verstaan d' meeste
Duitsche ambachtebasen en koop-
liedejn geen woord Poolech meer,
zoodat ze ter will van hun bedrijf
Poolseh preoneel in dienst moeten
nemen. been wonder derbalve, dat
het Dukteehe element ookr in de ste-
den, in de vierdrukking komst.
Met, die economisehe antwlikkeling
van bets Polendom gadiit hand asn
hand ziind politiek outwa ken.
In 184werden 203.000 etemmen
op Pooleebe candidaten nteit racht,
in 1907 bilts ~een h~alf :miloen.
Geprikkeld door de Prnie ~ihe re.
geerfgHlageatregelen ago de Polen
enhte beekrt i god vere and~od
met zijo1 Poolechen beroepti enoot
leefde bheeft het driven der A Dait-
,schere die `harmomle verstoord.
De regeering east slah echter door
het uitblijven van, eenig noemens-
weardig series niet afechrsicken en
set m 0 germani seeri gses jad on.
bocven ree~ds opmerk;ten, de Polen
sijn tani eo in hon steeds groeiende
en blioeiende taal besitten as] -een wa-
pen, dahen aset mtoed ab yertrou-

ENGELAN;D*

De groote staking, die eepige we.
ken geleden als een geweldigo on.
weer atu over Enga~ne was Iolone.
broken, heeft plotaeling de oogen
van bet Engeleche v olk geopend
voor een gevaar, waervan men v66r
die Ioproerage bew aig nauwelijke
bet bestaan vermoe had. Dat ge-
vaar is bet socialiame.
oeEen ~~~patwintig aar gleden kon met
voll gerat#Iwor ~en' ge ed, dat
de meerderbeid der .Engel ce ar-
beidere niet socialistriach was en ook
thens is dat nog of dbhett geval;
onbetwfistbaar is echter, dBfde roo-

Dgervny heh5Tn estk nen e n
duidelyk bewije geleverd. Dese wa-
litsoi mp hiebA da van de ien
lijk e vegw or ended er tra ee
beiderspartij waren dan ook geheel
verrest door de enelheid en den
omvang der beweg;ing, evenals tron-
we'luon ens onisor leidbera ean de
arbeiderspartij heeft, self verklaard,
dat de beweging ~oowell buiten ale
togen sij partly hbeet plantst go.
Die t'eisen veen be denlken. Zij
wijsen er op, 6e de Engeleche ar.
beiders~organisaties san den voor-
avond staan van een verandering,
maar een verandering, die ben in
imeer of minder tijd tot een mach-
tig woerktuig in handen der socia-
listen maskt.
Wel is wear vormen de socialie-
ten gelakkig5, nog eleebt eeen min-
derheid, mnaar die minderhteid is zoo
goed gedisciplineerd, dat sij een
voortdurend gevaar oplevert voor
de eigeoijike werklieden-partij, die
.meer en meer near bet rolode vaan-
del words gedreven. Oorsprookelijk
warea de trade-unions loater vak-
vereenigingen; de vertegenwoordi-
gers, iare sij naar parlement afraar.


Souablette


HOFPPIOTOGRAPEN
YPs,


Geregelde Vracht-
lende Lijnen, mes 850


H. al. (le K~onngin der weaecrlanden ~
8EKROOND


I8t8.


to Amste~rdam


Antwerpen 1885,
ChicaLgo 19, en
Ouragto,~ Eerste Prija Eere
medalle, 1904.
Brussel, 1910


HiTater-kant


Otrl-


Cura so
handa.


Maracaibo
Gu anta
.Mara~eabo

I aloo
r. Do~mingo
:8ea be


Oct*
n
r
,


M arpaita C
.J. woo~Yd 1

~a Fre~ia I

BiodU B


Araba
~Barbadoe
'Bonre

Newt-York
A rb


rrtiroadele H
Estr dl Mar V

asscll a
Virginia D
an;i an


Oct.
,,

,, '
r


Dathetr r


-r
r
r'
i'


Oc~t. ie bet S._S. FiR`~J~SPS'JUtlA'NArnaa~ d~ubs verfrolrSren Bn II Oof.
Ver~doarte~lQee~eercI N;-~--S~S~e~ir~t`a~i~-r`-~7~1~X)00 rP de msand Oo~ober retval~


BREEDE STR~AAT, WILLEMSTPAD, NVO.$ a
Onderg~eteekenden bren ~n hierbij
ter krennis van h gel~erd- clientele
in 't bijzooder on f n bet gseaete
publiek in 't algemeen, dat saj hun
tandh~eelkundig atelier paar de Ilast-
ete eischen der moderne wetenscebp
bebben in ~ericht en verplanate naear
hat buis No. 23 van dezelfde streatr:

Curr~ago, den 25sten Sept. 1911.
NOUEL &' CORREA.


Bekendmakmng.


De verkoop van ZILVER EN,
G OUDEN en JUWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter
& atZ en Beleenbank van 2
rt1910 tjm 31 Augustus
1910, wonder No. 142'7 tm
N. 9668 C, sal~ ptaats' hebben op
Donrderdag den 10 Octobetr
a.s. en volgende Donderdagen.
Belanghebbenden worden ver-
zocht der verkoop te voorkolenel
door de atnnznivering d~er ver-
schuldi~gde interesten.

Curaqao, 16 Oct 1911.
De Voorzitter,

A. JEBJU`RUN.


aburg~-A~~merikia-Liie


Gee~Qd *841

en Passagles-Dieost onderhouden door SA vereebil.
Havens in arlle Werelddeelen.


et Fils,


i .D~IE~NS -WEST-]1~-INRDI~E s
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs