Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00079
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 7, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00079
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

Oit lad erahijn elen Zterd.g.RE AY A IT R s Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Ab Lonnementsprije vo~or C'uracqao, H(onalire, Aruba n uprjdiboemttaf.2-atr un
on de Hovenwfindsche oilanden per dlrie meandon pa A padilanti.
fi. 2.-- met vooruithetaling. (R t 1 (Ii li t*R e PA Iugarnau foi Curagao, Bonaire. Aruba, St. M~ar-
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Eustatius i SabaL fi. 10.- pa anja
Afoonderlijke nummers fl. 0.15i. Oud Yo. 22'3. Nieuw No. 4* Uno numero sol l. 0.15.
P-rijs der Advertentil n van 1-7r regels f. 0).50; voor el- Anuncio di 1 to 7 regel f 0.5i0 cada regel mas
k~en regel meer 7% ets. Ri~a e~ lKH11#, (>TrePZ'i do.le 7%X Cts.


Verordening betreffende vergunning
tot opsporing van delfstoffen.

D)E GOU~VERNEUIR van Curaqao,
In overweging geanomen hebbende:
dat het wen schelij k io definitive
gunstige beechikkingen mcgelijk te
maken op een vaiftal door den beer
J. W. van Aalet gedane anavragen
om vergunning tot mijnbouwkundi-
we opspormgfen near de in artikel
1 der Curagaosche M~ijnwfet enoem-
de delfetoffen;
Heeft, na verkregen goodkeurine
van den Kolonialen Rand en gelet
op de tweede sinsuede van art. 50
van het regeeringsreglement deer
kolonie, vastgesteld ooderstaande
verordening:
Art. 1.
D~oor den Gouveroeur kanr aan den
beer J. WT. van Aalat, ingenetene
van N ederl and, met inachtneming
van de bepalingen deer verorde-
ning on van die der Mayn~erorde-
ning, voor soover dese nog van toe-
paseng kunnen zijo,vergunnigen wor-
den verleend tot het doen van mijo-
bouwkundige opeporingen naear de
in art. 1 der ~uragnoache mijnwet
genoemde delfatoffen op de volgende
terremnen:
lo. het schiereiland Beekenburg,
gelegen in bet tweede district van
het eiland Curagno, groot ongfereer
ven borderd H. A.;
2o. het op, bet eiland Curagno e
legen kust~gebergte, voor zoover a
is gouveroementegdsond, san de
Westzgde begrened door eene Noord.
Zmidhin gaande over bet fo~rt St.
Mlichiel en san de Ooetsijde door
eene Noord-Zuidlijn getrokken over
Plan terernet. Deze lastate Noord-
Zuidlijoen ziin verder gedacht tozijn
getrokken over de punten aangege
ven door de stippena gemerkt on er-
echeidenlijk 36 en 48 op de kaart
naar de teekeuing van R. F. van
Raders, vervaardigd en uitg~even
te Amsterdam bij Seyffardt' oeek.
handel, groot ongeveer een bonderd
vqjf en twmntig H.A.;
3o. den op Bonaire gelegen gou-
vernementegrood, begrened: Zmidooe-
telijk en Zuidelijk door de g~reozen
der plantages Robivia, Columbia en
Tolo (Carpat), Westelijk door eene
Noord-Zutdhijn getrokken over de
kerk van Rincon, Noordelijk en Noor-
doostelijk door de see, groot ouge.
veer acht bonderd H. A.;
40. het op het eiland Aruba gele-
gnterrein, saaege even d oor. een
brine begrenzing menen de roode
lijn, als geechetet op bejgnande
kaart, met citzonderioa eebter van
bet sann de saidweetzij e van voor.
meld terrein gelegen gedeelte, wear-

denbasi, vond ik, dat het zeer weinig
of geen ooderecheid maakte, met
welk gevoelen de Kapitein, die hon-
derd malen hier ten anker kwam,
geheel en al overeenstemnde. Er bleef
dus geen audere reden over, wear-
on hare mededing~ter, de Paarden-
basi, de eer der ewoning verkreeg,
dan de. soo even vermelde, meerdere
geechiktheid tot het lossen en laden
van paarden en van derselver balve
broe era, de muilezels en sanverwan-
ten, de etels. Dese reden is alleezins
gegrond, wegene de meerdere ruimte
dier baai, en den op sommigedgedeel.
ten zacht oplcopenden gron Dik.
wijls heb ik mij overtuig~d, dat er op
de ga~neche wereld geen betere gele-
genheid en gemakkeli kerwz
bestaat om paardea te Lo~besend
hier. Er komt een vaartuig, zoo vol
geladten met pearden als een sla-
venhaalder met negers; de belang.
hebbende, die bet vaartus~ met san.
komen, plantat een paard san dat
gedeelte der basi, wear de ground
cacht oploorpende is; nu werpen twee
mannon mlet spieren zoo sterkz, ale
ik mi) verbeeld, dat Hiercules gehad


Gorzaak on Gevolg *

In D~en Hangf werd devorigfe
manod de dertiende zitting geopend
van bet Internationaal Instituat
voor de Statistiek.
1)oor Z. Kt. H.Prn Hedi,
eerevoorzitter van het congree, die
die openingearede niteprak, werd in
de voigendde bewoordingen het doel
van de Statistiek weergegeven:
,)e tatistiek, welker gebied een
,,voortdurend klimmend sant al on-
,,der werpen omvat;, onderzook t en
,,werpt licht over do nartionale ei-
,,genaardigSheden ended international
,,verboudingen, ontaluiiert zoowel de
,,krachten der volkeren als hiun be-
,,hoeften, terwijl zij een stevig~n
.,grondslag vormt voor die onitwik-
,,keling on den vooruitgang~, uit
,,haar putten regfeering en wetgever
,,hun kostbaarate inlichtingeni."
D~e belauerij kheid der statistiek
voor onze? dagen wordlt hiier in juie.
to trekkena weergageven, maar dui-
dlelijker kou cok niet wordlen gS~ezed,
dlat hot dlocl van dt! statistiek nliet
ligt in de statist~iek xelf, jin het op-
snuffelen en rangeechikken van eemi-
ge ciffers, mlaar dat de statistiek er
nlechts is omt de ycevlo~!~lgvekkingen;1 dat
sij als basis most dlieuen voor prark-,
tische wetensehap.
In dien g~teest beschouwd kuinnen
d~ute vets~ dorre cijfrrs zeer lecrsnaam
1)it nu is volkomen toepasselijk
op de bier volgende cijfers dlio ran
gSeheel bijxondere anaodacht verdienen:
in het Dunitschie tijdschrPift ,,Die
UmIaschau" lezen wij eemige melledeelin-
g~en door PaR)I. GUviLurrrrgedlaan in
een voordracht in den 1)uitechen Mo. -
nistenbond te Berlijo over in D~uitsch-
land tueschen de jaren 18'81 en
19301 voorgekomen k~inder-zelfmoor-
den. Miet minder dan 1152~ scholie.
ren hebben in die 20 jaren zelimoord
Gepleegd, waarondler 812 leerlingen
van lagere schiolen. G)ok de l~aatste
10 jaren doen zich weer gevallen
van selfmoord bij kinrderen voor en
wFel in stijgende ma~te, n adat er eerst
een aanmerkelijke dealing te con-
stateeren geweest~ was.
Voor zoover kanr worden nage.
gaan, werdlen de kindereo tot die
wanhoopedaad gebracht door : vrees
voor straf, niet slagen voor cen exa.
men. minder intellectueele vermogfens
om bet overladen leerprogramn te
kunnen verwferken, soms zelfs speel.
den liefdeshistories een hoofdrol.
Na een klacht over te weinig kin-
derbeecherming, zegt de professor
het volgende :
,,Maar ook de school diraagt voor
,,een goed deel de schuld. Het ont-
,, breek t den kinderen aan licht,
,,1ucht, vrijheid en ontwikkelingemo.
,,gelijkbeid. Heb schoolatelsel beeft
,,flasco gemaakt, en ook de kerkvAN

A RU BA .


Naar aanleiding van den aankef d~er
C~orrespondentie nit Aruba in dit nummner,
willen my voor daarostrent eenige histo~i-
sche ophelderingen gevel.
Wsyj entleenen1 deze~ aan Domind G;. B.
OBoca, Oud-Pr'edika~nt van Ouragno.
ITot beter' begrip van het volgende dliene'
dat deze schrsper', ,,al~s tijlillip jager,
m1et her corps Utrech~tece studenten, aft
liefde voor vaderland en wor~s t (n 1815)
naar Prankriyk: was geir'okken" en op &1
jarie leefbiyd in Januari 1810 van TezLel
near Ouragao witzeilde en hier als pre-
dikant, eeret van de Prottestantsche, la.
ter sedertl1825 van de Vereenigd Lutherache
en Protestantache Gemeente tol 1888 woerk-
zaatm was. Aleermnalen bezocht Dns.Bosch
hret eiland Aruba. Heigeen hif verhallt,zsyn
dus voorvallen en herinne~ringen tussehe~n
dejaren 18~40--1880,


,,met haar bloot uiterlijke vormen
,.heeft Raan de nopvod ingr slec hte
,,diensten bewfezen."
One dunkt, dat ook de verbeterin-
gftn, dlie Gurlitt zou willen maken,
een grPoot fiasco soudeni lijden. B~e-
schermingf van bet kinrd, straf voor
kinrdermishandeling~, hervorminf van
het opvoedingfswezen, dat alles zijn
elechts halve mastragelen, daar zij
het hart onrberredigd laten.
,,Ook de kerk met haar bloot ui-
,,terlijke vormen heeft aan de op-
.,voedingr slechte diensten bewezen",
beweert deze professor, die self to-
taal g~odediensatloos is en van die leer
der Kerk oiet het flanwete begrip
heeft. Want had hij de elementaire
kenrois van dlen catechismus slechts in
zich opgenomen en was hiij dieper in het
kinderhart doorgedronge~n, dan zon
hij hobben meueten wveten, dat de K~erk
zich volstrekt niet hepealt tot bloot
uiterlijke vormen, maar dat door hiaar
leer en voorschriften on door h~aar
genlademiddelen, van de Kerk eenzede-
lij ke en boven natnu rlij ke kracht uit
eaat, om dat. kinderhart op den juis-
ten wrg to! leiden. Had dezoleeraar dile
bovougererncde cijferein buu vollen
om~rang onderzocht on nageplozen,
da-n zou hIj hebben kuinten op~ner-
ken dat just de nterk g'odediensti-
go kringfen, (wvaar het geloof en de
praktijk van den godedienet in eere
bleef, waar naast outwikkeling van
dlen geest ook door een christelijk
go~ d edin tigec opvoedling een dio
in bet jengdige kiniderhart dringend
zed~lel i kbhei dSge v oel on kracht tot
eelibedwFang opl de~u levensweg wor~dt
modegeg~ereu,) dlat ddAr bret aandeel
in dlese zelfmoordecijfere just het
geringste is.
D~e kerk; eou, volgens dezen profes-
sor, nann de opvoeding~ slechte dieo-
sten bewezeni hebbeu.
1)och zeker is bet en onloochen-
baar, datt eenwenlang het ondler
wija ~en ook de zedelij~ke opvoedine
der jenigd uitaluitend ouder de vei
lige schutlse gestaran hleeft der Kerrk
en van den G:odedienst en nooit in die
1laUgee reekeen van jaren beeft muen ge-
hiourd van dergelijket misdadeni on-
der personen van ieugdigfen leeftijd.
Juiest sinds mnen bij het ood~erwijs
en de oproeding; de godsdienist heeft
u itgeschak ld, is de verwilderi ng fek o
men. In 1909 k wameu to Parils on.
der 23.8924 persou~en, die voor mis-
daden werden gerangen gezet, 9.723
meisjes voor beneden de 20 jaar
en in 't geheel 14 313 personen be-
neden den leoftijd van 30 jaar. Wijst
dat Iiiet op een schrikbarend verbal,
orp een verband tllschen1 corzaak
en g~evolg. Sinds 25i jaar is d~dr het
leekenond~erwijar, waar eerst de
godsdienet word buitengesloten, doch
dat allengs tot een positief aan den
godedienest vijandigf onderwvije is al.
gedaald,- reel enoverheersebeadge.
worden.
Reeds laug ligt de tijd achter


deure) baai ten anker te komen. Blet
eenige kenteeken. dat eenmaal sau
derzelver over de hoofdzetel des ei.
lands gestaan had, vond ik in eenige
nobij elkander staaude roudgemet.
selde en met kalk bepleisterde graf.
plaatsen, welke volgens het opschrift
van narmen en jarartal, Nleken ot.
trent i5#n eeuw oud te si n..,... Twee
majestueusche manesanie je-boomen
ba den hun lange, breede altijd
groene takken in den vCorml Van
een soonescherm, over dzl g .
trokken, om alzoo deze overblijfeels
van bet Arubisansche voorgealebt
togen wind en weer te beschutten.... ...
In de Commandeurabaai syjnde,
overt~uigde it mij, dat dezelve g~un.
stiger en aang~enamer gelegeln was
dan de Paardenbasi. Haar ground
is van vruchtbare aarde, en zacht
o loopend tegen bet man kreupelbout
ri ke gebergte, dat voor den Noord.
Ooetelijken wind ecoig~e beschutting
peef 6. Zi) ligft nader bij Curagao en
ae bocht van Coro en 2 uur verechil
zegt up dit punt meer dan men ge.
looven zou; en wat anagfaat de voor.
gegevene m~eerdere diepte der Paar.


onII, totln vani liberale zijde de ver-
zekperingr word gegrvenl, dalt men
sleebtsu scholen had te bouwen on
de govangfeniesen te ontrolken. Ken.
nis wasR niet slechts maucht, zil
zoni nok alezedlelijke voordeelen
saan de menschbeid brengfen. G;een
gSeloof, g~een dogSma vooral, maar
kennis. wetenscharp, geleerdhleid, vrij
vani nie kerkelijke ,,kluisters", was
hiet i4Gne uoodige, on de beschaving
to dlienren. do wrereld g~elukkig to ma-
k;en.
En1 mlen bouwde vele scholen. Men
perfectionneerde het ouderwijs. Mlen
stelde her nork zoovteal mnogelijk on-
der 't here~ik van de kinderen ult
de le~ffe des volks.
OpI xich-zelf beschoiiwd was dit een
verdirrlt-elijk werk, ciat ook van
den kalnt der geloovigen met ijver
en wel13 petrsoonlijke offervaardigheid
wFerdl unde~rnomen. Het aanabrengen
van kecnnis, dr, onitw~ikke~ling van
bet verstaind, do bevordering van
het ouderwijs komen aan individu
en geneeanschap zeer ten goede.
Manar walt fiasco maakte, is de toe-
lewS van hen die meendeao, dat ouder-
wijealid~snvoldoende z;ou siju, om de
mienschheid te verhe~ffen, en dat de
school niet elechts de gevangrenissen
zon doen verdiwijoen, miaar ook de
Kierkr overbodlig malken De verspr~ei-
ding der kennis, welke, zonder mleer, de
beschaving en zedelijkheid zou oproe-
ren tot een onimmer gekend p~eil,
heef t alle voorspre::el opoigel i n ha-
ren naarn gedaan, onvervuld gela-
ten.
Sinds jaren is nu de ontgooche-
ling reeds g~ekomten, en ook de voor,
sstaders van het liberaliame, de mo.
dernen en balf gleloovigen zien zich
ge~dwougfen tot de erkenning, dat de
oude meening niet longer houdbalr
is. AnRn iets auoders onr anu iets hoo.
gSers nog, dan san outwikkeling der
herseus, heeft de Maattschappij be.
hoefte. W~ij moeten terugf naar dat
andere, dat de godsdienst is. O~uder,
wije8 ook inl z11ijn oogreren vor~m
geeft evenumi bevredigring, als lou
ter stoffelijke wetlvaart. D~e same,
Slevingf kan de religie niet missen;
en zoo hoorden wij onlangfs een man
op en top modern, als prof. A~ny
MiaNs, optredende voor een Studen,
teuvereeniginf te Leidea, de ve~rkla.
ring afleggeno dlat, waunoer de gods.
idienet wordt verwfaarloosd, dit zich
w~reekt.
Hiij zeide nog meer eni constateer
de als volgt demisrekening, waar
aan het liberaliame zich heeft achul
dig gemnaakt:
,, De oude liberalen meenden, dat de
kennis, de ontwikkeling bet beil zou.
den brengen, dat het historisch ma.
terialiame van den welstand ver-
w~acht.
Typisch is, dat in bet pro fram der
liberal Unie ov~er de geeste ijke zijde
des levene cehandeld wordt wonder
de paragrnaa Volksontwoikkeling, en dat


er niet meer over giezegd wordt, dan
dat men bij voorziemoag in de-gees-
telijke behoeften uinar vereenvoudi-
ging moet stroven, ter wijl over meer
on better kennris met voorliefde en
breeder wrordt g~esproken. Alsof ken-
nis menschen van kairakter en ze-
delijke persoonlijkbeidf kan maken I
Spr. betougt, dat een enquate in
Amaterdam noo- oniangs beeft ge.
tornd3, dat de reuultatien van het on.
derwijs niet wa~ren, zronals men hoop-
to, doeb scu daaruit niet willen con.
cludeeren tort meer leeren, omdat dit
maar oen betrekkelijke waarde beeft.
H-et kout er mnaar opy san, dat de
mensch zedelijk en gieestelijke frisch.
heid en kracht beeft voor de moei.
lijkheden de~s levenR Wij moeten te.
rugf to t den gSod sdjien s vooral de m eer
intellectueeleln, die heel wat kwmaad
doen, door zich ver to! houden vau
al wat met ietl godfidienstige leven
samenhangt~.,
Spreker besluit met er op to wij-
zen, dat, iedere beachav~ing vele ele-
mentern des doo~ds ilo zich bevat,
door verfijoing on verweekelijking in
de hand to werken, waardoor on-
dergaHng in plaate vanyvoornitgaug
wordt bewerkit. De godsdienet in den
breedereo, dieperen zin des wtoord
moet one de frischbeid en zedelijke
kracht doeu behouden, buiten we ke:
geen maatslchappij heil heeft be ver.
wa'chtenl."

Is dit oiet in eemigsazans aderea
rorm herbalen, wat de heroeude
F~ransche schrijver, 11runeti~re, zeide,
toen hij sprak vanl het failliet der
wetenschap? Men moet~ die woordeo
goed verstaan. N\iet de wetenschap
als z66danigf beeft failliet geslagfen,
maar wel de _poging, on baar vj-
andig5 to stellen tegenover bet ge.
loof, omn door middel van haar bet
geloof te vernietigen on dearbij toch
san bet menschdom de hoogate goe.
deren to verzekeren.
Van het mislukken dier poging
wordt men thans ook in het kamp
der modernen al meer en meer over-
tuigd.C~ I)e voordracht van prof. EERD.
.MIANs geeft daarvau een nieuw be.
wijs. En hij staat in zijoe opvat-
tingen allerminst alleen,
D~e bekentenis van den booggeleerg
deni spreker, dat het mntellect all&&
ontoereikend is, om de friscbheid en
zedelijke kracht to schenken, buiten
welke geen maatschappii heil heeft
te verwachten, en dat ~et just de
intellectueelen ziju, die naar den
godedienest terug moeten, is op zich
self reeds merkwaardig genoeg. Zi)
teekent een keer to meer de onmacht
dergenen, die in naam der weten-
schap zich afkeerden van, of, uis* ~
ter nog, zich keerden tog~enGo.


Het woerk ~oor Dns. Bosch geschr~even van Paardenbaai en Grannjestadl......
keet: ,,Reizen in West-Indie" in 8 din. Her D~e beaming; Paar~denbaai bestood
we~rk is legencwoor~dig zeer zeldzaaml. Wif reeds een gansche eeuw, v66r zirh
anoeten echter gr~oote stakken sit Zynl ver. Isterveling~en aan dezelver oevers had-
haal overalaanl, die tronw~ens mlet het eigen. den neergezet; zij w~erd san dezelve
lijk vel~rhaul weinig verband hroudenl. Want g egeven, wegfens de gemakkelijke wij-
de achrikaer is erg langd.radig rn houdit er ze, waarop men aidaar de! paarden,-
van telkrens ellenlangye iepiodes tunschen welkie men van de S aansche en In-
oi~jn eigenlijk verhaal in te elechten. diaansche kusten ver reeg, en mees,
tal weder naar de groote en met
a 300.00,0 (thaas ge~mancipeerde) sl-
(dl i. 11. 2 Wa i ml e ven bevolkte En eleche bezitting Ja-
M~aug~elb ut b d I dd marica vervoerde -- kon lossen en la-
langswe k egrei e as toryg, den. Vroeger woonde de comman-
voors bet 7 wij gezeil hebben, zich deur (de vroegere naamn voor ge.
waar de aelattoet -o ivr zaghebber, Red. Am. diCur.) met zijo
nieto z veeindigfen zou, zoo zij medemenschen aan de nog naar hem
neve op eenigen afetand zich nogl eens goedwordende Kommanndeurabaai
dreside vn het, wat~er verhf6 (was~ tegenwoordig Savonlet ligt. Red.
tuur n ijwiepenhetroer naar Am. di C'ur.) Deze ligt een paar unr
ae~ne ord, zo de seeman zeggen, eno Oostelijker, enu wordt g~evormd door
welk~er none in de Planjardenbai, sa eenl monding der landt~ong die langs
oe erde Grnesadli t deo zoo even voorbij gezeilden zuid-
Narde lof~felij(ke gewoonte d~es wal loo~pt, en dio, zoo sij met hare
reinbeschrijvers, om de namen der banion en inhammen aan de kuet
plastsen, welke wij bazochten, te van het voormalig Spaansch-Ameri-
outleden, gevoel ik de verplichting, ka lag, millioeneu waard zou wezen.
om mij eenigie oogenblikken bezig te Ik ben eens door den sterken stroom
houden met den unamsoor~sprong v erplicht geweest, in dese (komman-


No.


14L49


Zaterdag 7 October


ISII.


28ste JaarIgang


AE MX~LIC O E R


DI


CUR AC AO


D E CU RA DA O 0I E I LA ND I N


bij] te kennieni gev~u : ILuat heit er
s.v.p. Feen wezen VanI de! Indiaanch
kust~. -
Voo~r niourwsgirigealn, d]ie are
van) alles den prijs willed weten, voeg
ik er bij, dat de pwaarden hier vril
wat go~edkooper dan in Ne~cderland c
ziju. Ik heb eensu it eten rooten pas
aangrekomen paardonihoo~p, tw~ee ta-
inelijk groote eo schooune beeater.
jong eni zonider geb~reke~n gexoebt en
gekochtl voor 40 gld. ieder; rin niet
op paarldenlko operewijae,~ as langlC din-
gTen en hiandklappea, manr dadelijk
gegoven odp bet vragn. ir
Vo~r mij zelve~n, voeg~ ik or t~ot her-
ionnring bij, dat ik deze paarden
.koebt van Doni ~ETEBAN I~()ElA, een
inboorling van Guilipuscoa to Spanje,
die na op de vast kustgfewoond te
hebbenr, ziceh ten tijde der revolutie'
van dear ana~r Alruba had begoven,
waar hij tot heden toe gebleven
iR.-......... .
Doch dit zij genoeg gezegd, t~er
op~helderi ng van den naamsoor-
sprong der Paardenbanai-

Om treat dien van Or~aniestadc k~an
ik korter ziju, dewijl dezelve vtn la.


op de aan de Aruba-Phospaat
M~astachappij behoorende gebouwen,
workplasteen, opslargpleateen, sp~oor.
wegen enz. ziju opgericht en aan.
gelegd,; voor zoover dit door den
Govreur noodig en billijk wordt
ceoordeeld, groot ougeveer seven
honderd en vijftig H. A\.;
50. het op bet eiland Aruba gele-
gon terrein, dat san de Nuoordaijde
grenet sann de Zuidgrens van de
Aruba Goud ~Maastchappij Conces-
eie, san de Zuidzijde aan de Noord-
grens van het terrein sub 40. om-
echreven en aan de Oost- en W~est.
zijde aan de zee, groot ougeveer drie
duizend H. A.
Art. 2.
D~e vergunning sal worden verleeud
voor den sijd van drie ju~ren, ingaunu-
de met de dagtfeeking der definitie-
ve vergunning.
Art. 3.
D~oet de beer Van Aatlat zijn recht
op concessie tot ont~ginning van de
ontdekte ddelfsfe nk ge deot tanhzal

dha at i co~ceseleer entontg unine
achtneming van de bepalingenr van
de Mijuverordening voor zoover de.
se van toe assing s~' iju en voo~rts,
voor wat rftde terreinen sub
lo., 2o., 3o., en 50. van art.1be*
dw end onder de navalgende voor.
lo. van de gedurende een boek-
jaar behaalde wmnst wordt aan de
koloniale kas ultgekeerd: 25%0, soo-
long het daardoor van de w~inst
over lijven e de ager > 13 t dan
of gelijk wordt aan 12r0 van het
gestorte~ kapitaal; wordt volgens de-
ze regeheog het van de winst over-
bhijvende deel meer dan 1270 van
het gestorte kapitaal, dan kout dit
meerdere aan de kiolomiale kas, tot-
dat de uitkeering sann de koloniale
kas 30(Jo van de winst is gewor-
den en blijft op dat percentagee vast-
~est~eld, soolang het daardoor van
~e wmeat overbhijvlude deel lager
blijft dan of gelijk word saan 20%
van het gestorte kapit~aal; wordt
volgena deze regehong hot van de
winst overblijvende deel meer dan
207o van het gestorte kapitaa~l, dan
kout dit meerdere van de kolonia-
le kas, totdat de uitkeerinrg aan de
kolomiale krae 357~o van de winlst is
geworden en blijft op dat percenta-
ge vastgesteld, soolang bet, daar-
door van de winst overblijvende
deel lager blifft dan of g~elijk wor-
den son 30fo van het gestorte kia-
itaal; wordt volgeos dese regehog
etvan de wlast overbhijvvendeeel
mneer dan 30fe vau het gestorte k8-
ritaal, dan komit dit meerdere aan
de koloniale kas, totdat de uit-
keeping san de kolonialle kad,
45fo van de wmnst is gewforden en
blijft op dat percentage vast~gesteld,
zoolang bet daarduor van de winst
overbhi~vende deel lager blijft dan
of gelijk wordt aan 407o vao het
gestorte kapitaal; word\t vulgens
deze reeling bet van de winst over-
blijvende deel meer dan 40%~ van
het gestorte kapitaal, dan kromt dit
meerdere san de koloniale kas, zoo-
lang totdat de uitkeering: aatn de
koloniale kas 50 fovan de winst
is geworden en blift op dat percen-
tage vastgesteld.
2o. wonder de gedurende een boek-
jaar behaalde wmnst sal worden ver-
etaran het voordeelig saido, weaar-
mede de winst-- en verliearekingC van
de mantachappij of vennootchap,
die houder is van de concessie, wfordt
al~geloten.
o.de winet- en verliesrekening
wordt goedgeechreven voor alle in-
kometen, welke door den houder der
concessie, uit welken hoof de ook, in


Andere led~en evenwel voerdetn hier-
cegenover aan, Jatt FTrije invoer,
wonder eene beperkende bep~aing,
dlen clatndestienen uitvoer wel degre-
lijk; in Zonder groote belenimering en be-
modeliikingC van het vreemdelingen-
verk~eer en van deni uitvoer van an-
dere artikelen dan wapens kan do
controrle on, deFn uitrorer niet znoo
doeltreffend oitlgeoefend w nordpn, dat
ni 0 telkens kleine pa~rtijen watpens
clt;nd estienr zoudeo kunnien iv-orden
uii tge oerd~.
I~e ledlen hi~r annl et, woor~d, daar-
in bijgevalllen d~oor meerdere leden,
achtt~en echter eene b~epalingr, dat
alle ingwci~o erde ivapens~ in Gouver.
nemnents bergpha~itsen of entrepote
rnoe~ten w1ordenl opgreslugo~n en dfaar-
niit niet kunuren iordfeo uitgSeslagen u
da~in met v'erguningii~L van d~el Gou.
vernieur, vnl:cendee om den u itvoer
van wtapeus teen toe gr5aan eI )urno. 1

gie st e< iclt e lsreden betoogdlen te.
guen bet arI'ument,; dant \crije invoer
c(100 clanldestionen uitroer vanr kleire

pHatre, or t,11 e iir~ ha2nd 9 zcu\~
clendehot vrb vanllt tden uitvaer
\'atn wap~o 00%. iet ink Heulk Ien b-

perkteni geest beorti~~f to3 we rden uit-
oelegdrc, dart duarnlonder~l zou vallen
Ele litroer vanenkela~1 jach~ltg~ew~eren
ein ke l revolverseFn x. H nls in ziens zou
rne~n door dlie hoperk te u ltrieggin
an~n dlat H~ealuit~ to geven ,,prlue roy'l
listo que le roi"~ zijII; anar irmmers in
in d~e tated en land~ei ze~lf, t' wier
biehioeve atKnnlj eli "
liet evenis ge~roepen det vrije) in

li]jke wa~1pons~, geenr ourlogosiva pens
zij le, anb~ele~mmrnrd is t eegeSlaten.
Htet hierI b~esproke l K~ouinklijkl Hr-

\wordt, Zonlder r teenigeln twijfel alt~en
op$ oollp-rkgswapons on1 n))'o~:r:logsmm-
natic.
Y'ele3 Ilfden zouden~1 de dloor .,,an
de~re !teden"' trnadevol~le healing in
de ver~ordening: zelve w~erscheln to zien
opgenomnen o~n gav\enl hct Destluu"
wlpanrgen van het oultwerpy in dien
sangeduIULdenI 1in in ovellrweing. Ver-
schleidene hunlne~r achitten hcot in hot
alge m ep n we n schIlelij k, dat ooreetl
margelijk alle unrderivnci1er ie vani Penig
beIlang bij ev)Ceroreing cn niest bij be-
sluit :reregreldf wordrn.
Enkiele lod~en konlden zich met het
Bestuur-voo~rstel otn dcn ini- cn door.
voer en den opRlag vanr wvnpens bij
lbesluit~ te regaelen wel vereenigren on
haddlen daarrom gieen bed~enkiug to-
gen hrt ingrediend ontwerp.
lorscheid~ene leader wanren vanl our-
deel, dst. het; hoslait nm trentt dern in-
vowr enz,. van b-uskruit ens., in wa~lks
geest bet~ Bestuar zich vo~orstelt dt n
outreat dlen invoor enz. van wap~ens
te redieelpran, toe eng con te st~raf is.
In bet bijzon~der relevelerde dex.e gSroep
leden de bapar~ling vanr eerstbedoeld
besluit, dlat ocki vor yourwerk, in
hoe klein een partij ook ing~evoerd,
eene verguaning voor den invoer ver-
eischt wo voerend~ schip, de~s Zondags~rr annUkomt
en ver~treklt, hIge tIn~l Zeor dik~ijls
voor~kome~, den inved groo~te
mnoeite en l~ast ve~rn~orza:\ kt, ja, sous
zelfe er toe kanr Iileide, da;t het ruiir'
werk weder mlett hetzrflie schip, moet
w-ordeo terugg~evoord-
Ill


i'eror~dening tol carstffelliig Pener~ geldlelgke
vergoec~lng rloor humburlcl can ~
nlcarechaussee en:. erz.

Algamrien had mien grecone bedlen-
kingr tegan het ourtwerp. Alleenl werd
doocr verscheidene ledenl betoniga. dat


het betrek kelijk bookjaar genoten
ziju.
420. de winst- en verliesrekening
mag niet belast wvorden met:
a. aflossingen op sandeelen.
b. eventueele alachrijvingen op de
concesale;
c. rente en aflossing van geld
leeningen, welker voorwaarden van
uitg~ifte niet door deni Gou verneu r
zija goedgekeurd;
d. tantiemes en andere van de
grootte van de winst afhankelijk
gestelde uitkeeringen, tenzij met
schriftelij ke goedkreuring van den
Gouverneur. .
oo. de winst- en verliearekemog
mag worden belast met eene af-
schrijvmng groot 15fo van de waar-
die van goederen van duurzaam out,
welke afachri3ving ult den aard der
zaak ophoudt, zoodra ,bet grebeele
voor die goedecen uitgegeven be.
drag is algeschreven.
60 h letdn dkeonloj0 an heg s e -
uitvoerrecht wordt beschouwd als
een deel van bet in dit jaar to be-


rv r a t reshldfdblif oo b o
geen winist gemaakt wo~rdt.
T~o. de Gouverneur is beyoea~d in-
zage to doen nemen van de booeken
en verdere bescheideao on zicth van
de juistheid der op~gegeven winst te
vergewissen.
en voor wat betreft het terrein r
sub 40. van art. 1 bedoeld, wonder
de navolgende voorwnarden:
10. dat aan het einde varl leder
kwfartaal door deo co~ncessionaris
als concessierecht anni de koloniale
kras word t ulitgekieerd % g~edeelte
van die suivere ophreupat der lad~in-
gen phosMphorzure kalk eerst~e en
tweede klasse;
20. dat tot de eerste klasse wordt
gerekend aile phosphorzure kalk
boudende materie, bevattende miu-
stens 70"10 ,,tribasic phospate of
lime" eni hoogstens 4%r fo ,, )xid ~f
iron" en ,,alumina en tot de tweede
klasse alle andere phosp~horzure ka!k
houdende matenie;
30. dalt als suivere opbreugst wo~rdt
beschouwdl de opbreogdt der ladingen
volgens de verkooprekeningen,! ver-
minderd met bet betaalde uitvoer-
recht en extra uitvoerrecht btedueld
in artikel 16 der Mlijnproduktenver.
ordenine 1908, en met de k;osten
van ontginnia versebeping eni ad-
ministratie, welke lantate kosten
worden bepaald:
a. wat eerste kluase phosph:aat be-
treft op f 5.-- den kubieken meter
voor de eerate 12000 (twaalf doi-
zend) kubiske meter; f. 4.- deni ku^
bieken meter voor de vo~lgende 6000
(ses drrizend) kubieke meters; f. 3.50
den kubieken meter voor de daurop-
volgende 6000 (zes dluizend) kubie^
kie meters; f. .3. deni kubieken me"
ter voor de derde 6000 (zes duizeod)
kubieke meters; en f 2,50 voor de
overige in een jaar veracheepte ku-
bieke moeters phosphorzure kalk;
b, wat de tweede klasse phosphaat
betreft op f. 2.-deni kubieken
meter;
wonder bepalinig, dat, zoo bij het
einda van een boekjaar blijken miocht,
dat de grezamenlijke bedrageni in
dat jaar in mindering gebracht vin
de opbrengst der verkooprekeningen
voor kosten van ouitginning, ver.
scheping en aidministratie meer be
loopen dan het total varn de on.
Ikosten van den concessionaris over
dat jaar, to dien opzichte de con.
cessionarris aan de koloniale kas
twee derde van dit verschiil zal uit-
keeren.
40. bij bet berek~enen der laatst-
genoemde onkosten zal niet~ meer
dan f. 4000.- 's jaars op de reke.
ning; van de goederea \-an duarzatm


nut mogien wTorden orfgeschreven.
50. de G~ouverneur is beyvoegfd in-
zage te doen Demen van de boeken
en verdere beschoeidea om zich ven
de juistheid dler lpg~eger-eo opbrengst
en der kosten to vergjewfisen.
Art. 4

is de outdekte dielfsto f, weatrop
de heer Aalst zijn recht op cones. n
sie doet gelden, goud~, dan zail hPn
voor de terreineu, vermeld- in ar-
tikel 1. sub. ao. en Go. concessie
tot ontginning wrorden verleend o~n.
der de voorwaardeni, die in art~. 3
zijo aangegeven voor de terreinel,
bedoeld in art. 1 sub lo., So., 3o.,5. r,,
Voor andere dant de Hanged-uide
delfaito~ffoo, die er op de in art. 1
vermoelde terreinen wtorden oultdekt~,
sal, zoo de beer Van Aa~lst daarop
sijir reebt op cotncessle doet gelldeu,
concessie tot outginniuo- worden ver.
lernd ouder tie voloravear~den in de
mij nvetrordeningS anugog~even.
Art. 5T.
D)eze verorrdening treedtt in wer-
kngl tplic~ edIay tle~r ntaifte van
planat~t is.
MEMORIES VAN TOELICHTINC.
Over eeni an;nvr~aag van deni ilar
Valn Anlst mocht deconderreteekendce
reeds 8met diel a~lo it ien It~:t \-;
slHo van het Ciomit6-G~eneraall oe-
bouden ter be~handeling van dlezer-
zijdsch schrijven, ad1 O)ctobEr
1910 No, 2964 muoebt onder eteer-
kendle de voidtoenino- hebben to ver.
nemnen, dat de Rai~d zichi zeer wel
kont vereenigen muet de iuzichlte3 van
waardenl te stellen bij een eventnelele
concessie tot ontginniing van phos-

SVoor dte and~ere sranvragopn om
vergunningr geldleo dejzelfde voorwenr-
den, behalve voor het terrein sub
4 vanl ar~t. Idrer ontwTe~, v~orptverordnino.
Voor dat~ terreini zijri dr roor-
waardlen dezelfl~e als die ivelke f e-
steld zijn ini het concessie-cointrncte
met fl! Ar'uba Phosphanlt .11atach Ip-
..-: dU n vodecalfr \-i, d
kloni le g-vor ge yure
Dat. onder etee~kende reeds nol een
ooutwe '-Feroni ningd vor teit.virdd
ziJ gr. daii, dtat i
der Cluragaosche Mlijwet youirachrijit"
dat ook bet opaporingerecht wordt
ve we en overeelnk mstig rtegelent Li

len, terwtijl lid 6 vat? datzrelfde art~i
kel deze voorech~rift~en nadernit~erkt.
W'aar de J1 ijulverordelrino dioor de
bijaouder~e voorwaarden dezer Ran.
ve~~nan ten dozxe gcoen tOPp:LSsing
lkan vindeu, komnt hiet noodra~kelijk
voor, dat deze bijzondere aanvra
g'en doo~r een speciale verorldening
worden ger eeert1
IL


Yerordlening tot wyaiziging vanl Art. 98
der Alg. VFerordZ. ow,~rent d~en il-
enL ultruoer vacn wrapens.
Het Afdealingsonolderzoek hee~ft ann-
loiding gregeven tot de volgenle be-
schouwvinge~n en opmnerkin~en.
Eenige leden betwistten de nood-
Za kelij kbhed van hiet in hot leven
roopen van bijzoindere bepalingren
out~ren t den in- enr docorroer eo den
opHAla van wapens. H~uns inzienastoch
was de n ood zakelij kheid dlaaHr v an
nog niet geblev~en en bestalat or niet
veel kanns, dirt die ooit zal blijk~er.
Dat, de vrije invoer claudestienen
uitvoer in de hand zal werken, kon-
denr zij niet toegeven. D~e Adrminis-
trabie kaLn immerse den uitvoer altijd
controleeren.


hpt, inl bet helang van den politie-
dieurst, aanIbevelingswaardigi is, datt
de Commandant in de nabijheid van
do hooftlwacht zal wonen.
iGoder madedeeling van het boven.
standice acht de Commissie van Re-
porteurs, in overleg van den Voor.
titter der Afdeelingen, de openbare
beha~ndeling van het oultwerp ge-
noegzsnam voorbereid,
Aldusi vastgesteldl op Curagao, den
2n. October 1911.
1)e Ra~pporteurs,
H. P,. usF Vanes1~.


AlI1I1A 20 Sept.
ORANJESBTAD.
OnIZe hoo0f1lphats hleet Oravijestadl.
I~aaratuu die zoo genoemd wordt~,
is m tilijtk to ggifen,) want Oranade is

viian slltad wor t greloochend door
liet vei le dorpelijke, datl haa~r ontsiert.
Itnal wast niet is, kan nog wor-
ison cin nlarn van stadi te ver-
ciene):d, is eertl a nnan ism
twrrig to( tnlrijkte str~ate~n die in den
regen~tijd tnanwelijks begyaanbaar wa-
ren, tlegelijk to verboterrn. Reeda is
orde~t gego~venr on l b~ et dwergfhout,
(1; r o o~e~n >are egn van wet
ntsltueistr'ict outsier~t. to snoeien
of to' kapp~enr (eenl unnci buitenkansje
\',ci' or dangee, die arl datt hout cadleau
krijgt). ()ok dlurren we hopen, dat
1rll~~l flin ii e op'ii f z I
.~rcen agen b men rvan 1 vtil
duat izichl gedur~ende drie jaren in de
ruinderet st~raten bleert opgrehoopt,-
maawr dantr blijft er ncg iets over,
wealrvoor ik de a~andacht; vmnag van
al dlegenen die hiet vetrhlelpen kunnen.
Sinds 30 IDec. 1908 is hier eene
ko~ur afgekc-oudigdc, vastgesteld in de
openhanre zitting van don Rnad van
olteop 21 TJuli en b~ekrachtigd
bij G;ou vcrnement s-heschik king op
18 Dc~c. vani hetztelflle jaar, waarblJ
t1~ili~ l IIn hoet~ neden
ahp t en an ve bet eil b eAurubA
\vor ~n ingevoe~r .b 1 ui
N 1t vbn t ie ~epalni~ek ui
den lunant ne:dlr veej er eenegar
to!estrekikende vergfunningf, door den
Gezaghebber af to g~even.
Art. 2. Vee, dat~ in strijd met de
beplinenvan art. 1 of met die
waa~r~onder vergunningr is afgeg~e-
ven, op pub~lieke gronden weidende
of loR20,loopen in de stratenz van de Oran-
jestad g~evonden word-t, zal van we-
g~e het hood van politie en den die.
trictmeester van bet district, alwaar
het vee gevoodiien wordt, opgeaan-
gen en nanrr de schutstal worden
g'ebracht.
Art. 15. Hij die door kenneijk; ver-
zuim, nalatigheid of achteloosheid
in welk; opsicht ook, oorzaak is,
dat zijn vee of vee, dat onder zija
behee~r lsata, geschut, wordt, kan
oniverminderd de schutsg~elden, v-er-
ocordeeld wo~rden tot g~eldhoete van
tenr minute 1 oulden en ten hoogate
10 guldenl.
Tenr slotte belailt het laatate art.,
dat varkens, die bianeni de grenzen
vani de O)raujesta~d ziju opg~evAngen,
zullen wordenn afgemaakt.
Wilnnteer men. bewust van deze
afdoende bepalilgen,, eeni wande-
ilng maskt door onze straten
waars men bijua valt over de varkens,
warar sen ruiterl telkenis wordt aan-
geblaft door honden zonlder belastin~g.
penning/, waltr de geiteu U letterlijk


heeft, een peard over boord, met een tusebhen lichte en swa~re cavallerie.
gemak kelij kbeid, alsof het een kat paardon, en met een gebrand mairk.
ware; men ziet het beest met de poo- teeken van derzelver eigenaar yoour.
ten recht ultgestrekt in de boogte, mien ziju; dat ze van verschillende
ale wilde het zich aan de lucht vast- natuar en uitw-endig karakter zijn,
houden, in het water fallen, daar hetwelk dearaan toe te schrijven is,
eemige oogeablikken ploffen, en ver- dat men er weinig zorg voor draagt,
volgene het boofd boven stekien, al e n ze mnar inhet wild laat roudloopen
rond kijkende, wearheen het zich be. en zich vermenigvuldigecn; dat ze dien
geven moet; het ziet nu zijn natuur. pats of schnif, wfelke de paarden op
genoot san land staan en zfent~, Curagao gaanu, niet dan met veel
wonder sich een oog~enblik to beden- moeite en nog zeer gebrekkig: leeren
ken, regelreebt op denselven aan, kunneo, merar dat solumigen buunrer
schudt aan wal stappende, de oat- een natuarlijken triepel of drieslag
tigheid een weinig af, gaat bij het gaan; dat ze vroceer aatn meerdere
andere peard staan en begiat, zon- vrijbeid gewoon, later, hoewvel mak
der eenige ontateltenis over het zoo ziinde, see koppige ge~aardheid blijven
even doorgestane ougeval te laten behouden, en uon pen bluiduitalag
blijken, san de struiken te eten, die zijo blootgesteld, ale zij in la~den
nit de porii~odes klipachtigen oevers komen, drooger dan die, in welke
groelen. Intueschen is er een ?de, zij pleag~den te gralzen. Aun de p;aar.
3de, 4depeard op gelijke wijze in het Iden echter, welke van de meer bene.
water geworpen, voor welke het tel. denwvaarts liggende Indin~ausche kust
kens gemakkelijker wordt, door dent (G~oagiri-kuat, Rted. Amigfoe) wordeo
eteeds in getal toenemenden pearden nanagebralcht, merkt mnen deze eigen
hoop, de plants te herkennen waar schappen van kolppigheid en vat.
e1) wezen moeten; en eer ik twee si- baarheid voor buidzliekte (schurit)
garen heb ultgerookt, staat een la. Miet, up, dewiji zij dagelijks met de
ding van 30 of 40 paarden boog en Indianen omgaan, door en door
not ann den wal, mak zijn en aan alle soort van
Voor liethebbere van pearden, die kost gewennen. Hieruit ziet men al-
gsaare willen weten, hoe dese bees, wfeer, wat de oproeding doet I Als
ten er op andere pleateen uitzien, daarom iemand op Curagao ano sijn
voeg ik er bij, dat ze over bet alge. vrienden op Aruba last g~eeft, otn
manP van mniddelmatige g~rootte, een perard toe koopen, sal hi] or altijd


schleidene Grrandes een root gast-
muaal. MIer Z~At vol eer on vroolijk-
heid nan tafel," at; zoo smalkelijk als
mnen op Aruba eten kol, dro~nk zoo

kion rcinedebrengen.l1 B~if sulk een gele-
g~elheid wo~rrden er, gcelijk overbekeld
is, toastena godlronken on conditilin in-
g~esteld............
Wij Nederlnderer ziju koct, ails wij
met een klopp~eur hart~, oBa een
grooten maaltijd, eene condcitie moe-
tenr insitelleni..... De (;ouverneur van
Curagaio, die als het er op aan kw~am
on lange coniditiiin in to stellen,
voor een NedePrlander zulks anders
zeer goPod doen ko was op bet
gustmnal te Aruba te dien opzichte
kort, en stelde under anderen in :
,, Hetwelevar~en derPaar~denbacai!"- Hier-
door ourtntand, in de door den goe-
den wvijn verle~vendigle deukbeelden
der' aanzittenden, eenigec verwarrIing;
men wist niet, of deze conditie saw
op de basi met derzelver vaartai-
gen, of op de stad met hare inwo-
ners. Deze duisterheid was niet zoo-
zeer veroorxankt door de kortheid
der!l conditie, als wel da~ardoor, dat
de stad tot bedeni tcne geei naam


tie t~e kennen, dat, daar hiet dorp of
de stad, aun de Paardenbasi gele-
gSen, alapnag zooder naamr was, en
wepgenH desszelfs t~oenemnende gTroo~t-
held w~el verd~iende een naam te dra-
gen, het; den inwoneren van Aruba
saingenaarnl zoude wezen, zoo bet
Zlijner Ixcelientie btehageu mocht~ebij
dleze plechtige gelegenhleid, san de
stalf ecn nasm te geven. Bet was
eenr netelig oogenblik in het leven
van den G;ouvernieur, waasruit dese
zich echter spoedig wist; to redden.
Niet tot de Roomnsehe kerk behooren-
de, zoo speeldefn hemo nok geen na-
mnen van Heiligen voor den geest.
Als cPen rechtschapen Nederlandier
duch hij] nan onzen getirbiedi den
Koninlg on zou mieschien gezegd oeb-
bou: Willemalad maar zoo heette
raecls4 n:1ar (PrinR) Willem III, de
stad~ op Ciuracgao,-- of Nassau I mear
zoo wonrdt het fort gennamd, dat
aildaar de stad on haven bestrijkt.
E~r volgfde derhalve het woord: Oran-
jesltad I Nauwelijks was bet door alle
aanwezenden verstaaun, of mnen hoor-
de een driemaal herhaaldho~ezee l en
het geroep van :,,Lang leave de Granje.
stadl Zyj groeie en bloeie /" (p. 38).


there dagteekening is en wel eer 1820 droeg.
veranderde in 1830. Eens deed de D~e komnmandeur des eilands, van
Gouverneur van Curaqao een inspec- w~ien zelven ik deze bijzouderheden
tiserei near Aruba, en gaf aldaar heb, tiook hierop de stoute schoe-
ann do hoofdambtenaren on ver nne rann, en gaf sann Zijue Excellen-DE LA


OR lOs nmi~os delgados, pilidos y enzclen-
qes son verdaderamente mara~villosos.
Todos los nihios cleben tomar la E~mul.
810n de Scott legatima para po er clesar.l
rOllrseS fiCilmente y palta tenolr Iluesos
kuertes, carnes nuacizas y la ener~gia que
require la edad para los ejercicios y
Studios diaries. Un cerebro bien
nutrado hace un hombre mntehgsente, y.,
uR CuerpO bien desarrollacle y .sano hace
on hombre fuerte, y ambas cosas pueden
eoOseguirs6 COR el USO ContinuacIO Ce &a


EMULSION DE SCOTT


que es el a unento-m dicma mias ener-
glCO y la mejor y genumna cle todas las
OIRRISIORCs de aceite die nigado de


"Siempre que las condicione~s r!lkicas to recla*
man, use la Emulsi6n de Scant obe:-~ni-mdo siempre
un resultade terapauticu iio~ -~ r uperado on
S much al obtenido en las misml. .. !icicones con
Sotrca preparaciones similares. i.. infiluenlcia que
tiene sobre el desarro!!.o de I, lcs nhs h~a sido
siempre tan r~pida que convencl~o d*: sua <-fectos
t a he empicado can confianza brulr ta on a pro-
pios hijos."' DR. RAFAEL FRF!~1..'; PiN~EDA,
Barq~uisimeto, Venezuela.
U~itvorer gedurende het~ 2de kwar;1t aall 1911 vtan:

'Et. PI~Za Ftia N G


het giras voor de voeten wegvreten,
dan venagft mren zich toch ge~Brgerd
af :,,maar waartoe dienen dan die
afdoende bepalingen, door zeer wei-
nigfen gekend en door absoluut nie-
mand geo~bserveerd ?
Ind~erdsard w~aneer sau deze be-
palingfen de hand werd g~ehouden,
zou veel van heb ,,dorpelijke" van
bet ouzindelijke, v~an het walgelijk-
smerige uit ones stadedistrict ver-
dwijnleo en wij zouden het aandur-
ven, wonder vreej door vreemdelin-
gen te worden uitgelachen, one~ Playa
te gaan noemen: ,,De Or~anj'estad,


Berichte lit de K010810 '

D~e wratnk deor Kabourters.

Maanodagavond, voor genoodigden
Woensdagf- en \ ri dagavond vour
orstptu inek zijr de Hnle anekdnudia c
veh Iet~ t. Thomas-College van het
B~lijspel: ,,D)e worruak der kabouters -
Wij gelooven niets te vceel zeggen
met tr bewereu, dat1 tot biedeu olP
Cluraq~ao niog Iimmner een tooneel
atuk vanu dergelijke goe~de stre~kklu,
wilde n aard t01 eznu ke diure

peel i als hiet bovengenoeinde~u blij-

speij grelooven, dlat sells dle root.
Hte zwartakijker en pessimnist Iier een u
wch vioolijken en tegelijk leerzL-
menr avoud beleefd bieeft. Mlasse iten
verdenk~t men one to overdrijven.
MZen vra eeenvoudig welken bezoeker
mren wil, en zal on erym r en, ait
we3 volkomeni weairhead spreken. T'en
over~vioedle willed wij het volgende
hier aan toe voege n. flet stuk is
oorsprookelijk in het Hollandsch ge-
schreven door PJater Servatius, een
C:upucdju. Het B~~uk werd yourl het
~en~t to 15reda opgeroerdi denr 1i,
1,18, 20, 21, 'L23, 24 eu 25~ Ja-
uuari vau hiet vorige jarar. Viji dui-
zend menschen hebben toeu achter-
convoclgens de vooratellingen bijge"
woondl. Ilet 800008 Was ceniVcudlg
overbluff'endL. Een Lijdschrift uitalui.
tend gewijd aan hec toone~el, ge~ti.
teld de ,,ITooneelwoereld oordeelde! ala
volgt:
,,...... Hlier ter stede (Ilredla) beb ik
verucheidene kinderoperettlen bijge-
woond, vertolkt door kinrderen uit de
zeeer gego~ede klasae, in een eerate loca-
liteit, terwiji g~een kolte~n g~espaard
wareu, maar toch heb ik bl] die ope-
~ettenr niet half zooveel genoten als
bij ,,D~e WrankLder rabrouters.S~chiit-
terendl is het vetrloop g~eweeet van ie
acht achtereenvolgence opvoerlugen
van dlit blijspel. Acht avoodlena~ch-
tereen werdi de zaall bestoradl en
nan velen moest teen pluatje wor-
den geweigerd. Uren te voren stand
het pubbiel opeengepakt voor den
ingang~, bedeleudi onueen toegange.
bewija. ~ij dunkt verdere saubervelug
is overbodig 1
Het is au3 dau ookr een hooget
sanilgenam~e p~licht, van dit blijapel
telemoge ge ~nec tdut de inr
steedesetijgest, hi vealch lendeto
nleelenl foug~ scidrcg end
ko nL zoo inelodieus zijui. dart ze ILa g
,,naivn. t U1~ttil a
geheel was superietur. Zeer v~ak was
hlet mij, allsof ik een teer, rljk-gekleurd
ton leveud Liebig-tarfereeltje voor me
zag -a'novaat fr~ijll~-Bd Ik ,kdau
de eerwaarde leidler eiju vereeniging
ooit tut grouter succea sal voeren,
dan h13 thrne behaurldtheief met siti'
,Wrankrl der ak t~on ters ,, ie
K~uuat ann 'e volkl a onvolpre-
seau wijze bry~ngtp tit ateur-Ibe indeut
d moct 0 1 p'atj d n b t d
iedereu vo ksevrien t warm sau te

eieb~ bo de! armse der acutle l

eo ihet lantst moog nblik f uteu er
statmt o tetwistbarar annLI de spitc dler
K~inder-blijapelen. "
Zondier een en kel woord te ver.
audeltrenl, soudlen wij hest bovensatau-
de geheel en al kuuuen toepasetn
hie~r op de uitsoering deze week ge-
geven door d2 jongens van de ,,Union
C~hikitoed ci ~tn Joeb~."' euu
Met~ een kileineu variant odn


wij hret woor~d kuunen herbalen, wlt
wiJ de volige week over een andere
sarngelegfenheidl eIfjden. Opy Unragno ~
heekt men de gewooute alles was
uit denr vreemnde kou~t, uibbundig to
prijzen. O~ver eig5eu produkben toont
me n met tsitijcl evenuveel weardee-
Pliug. Gokl op wart het t~ooneel be-
treft, is dit van toepassing. Zoodra
uset een vreemdl tooneelgezelechap op
C~uragaeo sijn voorstellingen geeft, is
de tooloop acltijd groot, de lofprij-
zing bovenmate, de prestaties tran-
seendentural enz. enz. enz. Men over
tulCge sich nu ook door eagen saen
achouwing, wat door eifgen b'uderen
des lands karn worden voortgebrachit;
zulk een bezook is teens eenr blijk vrn
werardeering. Hfier words de ver-
wezeolijkingr van het woord cautbaar
voor oogen getooverd, dat ook vau
het tooneel een opvoedeade kracht


en beschavende invlooed kan aftgaan.
TIegelijk zal men sytopath~io gevoe-
len voor bet social werk der volks-
ontwikkeling en vllksverederling, dat
hier onder deze jougfens d~er Union
chikiloe wordt tot stand gebracht.
ZoUd~ag-, Woensdag-, en V~rijdag-
avondt A. s. ten 8 uur wo0rdt de
WrianXk der Kaboucters" opnieuwn opge-
voerd. E~n dano nogS iets extIrr! Zo~uda;g
15' Dtch~,~. zarl rer en mnidday vooratel-
li!g p~lan~ts vin!don uitaluitendl voor
kinderen1.
'relefoon.
Ve~rschillende klachten krwamnen one
telr ior~e o~ver den elechleni stant.
\vaarin zich in den laataten tijar telefoonleiding Ouitenr de st~ad bev-indt.
Zeer waarschijulijk betreft~ het iier
de leiding van vroegere abonriis, ~no
der liutr odesn ce zell wel hun k~lach
O)p somm"ine pleatsen zijni enlkele
h utoli eaer eor aa let grl( at t

zo od at zij relk oogenb~li k kuuuenl
door~brekenI. OpI een andier~e p~lants
ten onsten vanr de stadt scthijut dalt
reeds gebenrd~t, wan-t daar !haugt er
gensR de! lraad tot op + 2 M1. hlolr'-
to dwars over dlen wveg, zoodat een
rijtouig~ eleri elnImdredrijde r do ~
iedrc~en, mee~r dan duidelijk, dat its
de duitrii Inon teringavonrd,d rvnd
n~i~r~ k~a wordeni opgemtlrkt, de voor-
bligangers no~i grootr ( noeluk~ken
zija b lootgtestehJ'
'regengespccr lroken.
lIncer dlrgenr ver~spreiddle zichl allhier
hotf gerarrcht, da u Pnaa ;
hlevige nardb~evingf oni glweldtige over.
stroomring~en haMddon plauts gehad,
wdaarbij (Ie workrn ann ho~t K'a-
nsIul you~r cln Sr~oot dteel vefrniehi
PIn ook1 1tal vnM mens~cheolevensl to
be~trlremen walren. (ie~lukkigf is dit g~-
ruebt, vo~lgens det Boletin conserc'( ial ,
geheel valseh enr ree~ds togenlgesp~ro'
ken.
Currr~ava, V'ooruit !!!
Siude rveniie Jag~en is op, d~ stfoo(-
horeden viechticu rss to P'ietermani
epin grooten ijeer~en Htoombocedelpers
in wt3=*'ingt el n-si met verrlasecng
eni schitterenrd suceks. Alle? hoeden
kmruen zoo moooi nit de p~ers te voor.
schijo, dat meni ze nauwelijks her.
kennon kan. Alle hoeden stijgen door
deze behandeling aanz~ienlijk in prijs-
Meei- willen we or voorloopig miet
vain zeggen. Wiij r~aden allen d~ring~end
aan dloch vooral zij, die! met de
hoedenindustrie in betrekking stnaa,
in dit geval op, de eerate planLts de
koopini en expyorteuret vanl de :u-
rRoaosehei stroohoeden, om A. s.
I)inscdag morgenl tenl 10) uur in het
lokaal te P'ietermnaai d~eze pe'S in
averking te gaano zieu.
Voor het overige verwijzeni wij
naar achterstaande advertentie.
Divide vi.
De marktbericht~en van Hamburg
van dlen 9 September breegen nog
niet de geh~oote verbeterin~g ten op-
zichte van da dividivi-prijzen.
Nogv geregeld blijven pgrooteladin-
g~en van dit arti kel aan k omen,
wear van volgens de gewoon te een
g~root gedeelto in de deposit~o'sJ wordt
I~fslfe 'n sf htn va b tr
i lz n. ten he ft chtr I o' dat in den loop der voPelgende tfee
mesanden e een r eati z 1 itrlen a

Alargarita, CumanB ent Puerto Cs
bello geprijsd tegan 7 a 8% rurk.;
van Mlaracaibo in zakken tegeo 8 a
8% urk.; van ,Maracacibo, los ver.
schee ~t, tegen 7j% 6 7% mrk.; van
Rio aucha, los verecheept, tegen 7%
urk. van Curacgao, los versebeept,
tot 10% i uwe Consul.

l~ienkHeer E~LIAS 1 .6 J'NP Ni dood
tot cosu~ vaau dit r jk voo on
eiland. Ouze hrteij kegelukfenschen.
li~olonriale Reserve.
Te Nijmegen inl Holland is de
nlieuwe! Prins Hend rik-Kauzel~rngereed
gekomen. Zonder over~drijvinig kau
mlen zegg~en, dat dese uieuwe~kazer-


ntremeten hun weder~gade ini geheel
Europa uie~t vindea, hoe ver, hoe
breed ook bet militarieme in de
leaden der groote Ml~ogendheden ook
mogen zijo doorgedrongen. Zooals de
Co~mmandant der Kiol. Reserve, de
luitenan t-generaal van het O. I. leger,
J. van de Belt getuigde is al-
leen de kazerne to Ch~lons (Frank-
rijk) e der weinige Europaeeche
kazernes, die zoo 'n degelijken en
voornamen indruk maakt op djen
bezoeker als de Prius Hiendrik-Ka.
serne gelegen op bet Mloleaveld te
Nijmegen.
Hatvennienows.
Zondag middag kwam in onze
haven blunen het aroote mnast I
zeilschip ,,Gyps8um1 En press" met; seen
lading van 1100 too steenukoleu,
beatemd voor de stoombooten van
de ,,Be~ .0" line, voor order van de


Heeren RivaA FENBI)HN g~CO. Bet
schip heeft een lengte van & 25i0
voet on komt v in South Amboy
SN. J. Naar wij verne~men, vertrekt
bet weer in den loop van de vol-
gende week.
W~oenedag morgfen ten 11 uur
.liep onze haven bianeu de Frausehe
o~orloo-asboot IIIe kl. gestationneer~d
Sin West-TodiiB d' Estries, die r~eed~s
rueermalen onze heaven bezocht. Bet
schip~ beeft een lengte van !,5 11. on
een wPaterverplaetsing van 2400 Rt.T.
met machines van 85000 I. P. K. en
pen bemanuningf van 25i3 koppen. Ilnt
werd ini 1897 tc\ watrr gelaten.. 1)n~r
J,.ze boot reeds Qini clit jaur hier hril-
no~n kwanm! eleven die gewone salunit-
schocten van oe~rszijden achterweve. P
[In denr loop vauu dc~r n midd ag b~rachten
de( Fransilche consul1 de fleer R. EI. l.
IAuic W~en1 lter lie fliG ~ouveru r,

clant, afgSehntald door de stoonubaLr.
I tu, e box ek; anai~ b~omdl vn (lrn

gebrikeijkceremo~niel ontrangen.
naftico o ver dF ramp11 (1er Libel? ~rtil we
dloor den C:otltusnudantl van~L de? d' E ':

voor ecn diner, dloor den (;Touve -
netur iaungebo de"'
-D)eze morgea is hot Engelechle


mnen. 1.)e volg~ende week zal or dus wearr
wat meuwms tol zien zij!. 11i y open
clat het in wferking stelleni volkomed
naar~l weunch zal slagt~,en o wij inl olls
volgenld nummer onzt i ndrul;kken van l
oneLI eera'Lte tochtje kunnen meedetelel.
Kerkeltjke berichlten.

Vlgens outrangen berichlt is 'atcr
I Ilh ENDIiH, door de geneeskundige
rommrissie in den Haag goecalgekourd'
Iln zal in grezelecha, vAnl Pater Sr.
VA2N DEG IAYERT den 27i O)ctober ii.'
meot hlet stootuschip- Plrints W~illel i'
vaarden'
Ofticisele Her~ichlten.
Ann den kommies late klasse de~r
helastingenu alhie~r, K;. WI. vax EPs,
is tot verder hierstel van gerondheid
14 dagen verlofsverlengingf verleend.
Aan .Mej. N. J. CU. Kinurr, Holdd ~
der W'ilbelminatschool alhier, is tot
heratel van gezondheid, 14 dageni
verlof verleend.
D~an kbetal gi ng.
lur dank onltvangen van denl Heer
EIbwlis SE~oa, Agent van de Hatm1
buro Amerika ll~ een ge~ilustrreerd
reis, bookje: To the Afediterranlean,1 Egypt
andE the Rile, on de kaart vau ~uro
pa ter veFrdu~Pideijkng van de se4-
tochten voor toeristeo in de zomner-
en wintermanden met de booten der
H ambu rg-A merik a-lija n
Normaalschool.
Daar verschillende leerlingen der
normceallessen, na het eindigfen van
;den driejarigen cursus, door omatan-
digheden buiten hun sc~huld, nog
m~et klaar blijken to zijni voior het
examen, dat in November a.s. wordt
afgenomen, heeft. de Gouverneurbe-
pawald, dat de normaallessen nog
zullen wforden o'egfeven tot Mleia. s.

Haiti-Holland.
Tot zaskg~elastigde van de Rtepu-
bliebke He 2 ter Brussel on deni B ag
Ay, en aldaar reeds op zijo poet
arndgekomen .
alarine*
IDe luitenant ter see 2e. kl. T'. AK.
KERMAbN Ult 88et IndiiG per parti.
Iculiere gelegenheid in Nederlanid te-
i gge e wordt op non-ac ti vi -

--OO 2 pt inDt O~ter zea sg.A.

brenen den seedienet met pension
vel en
Kabelnienw~.
Italie. Vorige week Vrijdag beeft
IltaliB aan Tur~kije den oorlogS ver,
k~laard. De aanleidingf hiertoe is, dat
oudanks de talrijke vertoogfen Tur.
k ije steeds geweigerd beeft eoueinde te
makena aan de ougeregeldbeden to


Tri oli san de Afr'ikaansche kuet.
Ita 4B heeft wegeus d~e nabijheid v~n
Tripoli enr hot~ grootste belang bij,
dat de toestandlen dear hiervormd
worden eu daar meer beachavin .
komt. Een ex ped itie van 25.00
man Italiauns te troepen zou dee
weeki to Tripoli aan lanid wordeo
gezet. Dinadag is Tripolie door het
Italiaanuseh eskader ge~bombarda~erd,
wair bij de forten vernield wovrden,
alleen bettfurkache garuizoen was in
de stad achtergebleven. D~ebevolking.
was to voren reeds w~eggevlucht.
Ook de stad Prevesa aan de Afri-
kaausche kust is reed beschoten.
Het Italiaansche oorlogaschip, Ma. 11
co Paolo beeft het turksch t~raus.
porteebip Sabah opgebrachit met een
g;root aantal soldaten, 5000 gewe-
ren, amunctitie, enr 200 pearden aan
boord.


'etit llell n .................. ........ 3~ k;~ ............ ..... ........ .
Ktoe geniv........... .................. 18790k ..P1 \ ........ I..........
,ite, R onges....................... 15079 k.g.......,.. ...... .. ......
Katonzad.........................."i94" kp .g..............................
Itoenznda. .................. .........T,9~ l;f.......~............. .......
Paarneni n .... ......... .... .. ... 30 2 k.... ...... . k..g... ...
Runderen....... ....... ........... ........ 31 stuks.............. I.tt.. ..
schapden ............... ............... 20 Rtak........................ .
Sigaren ............................ a7j1 dlozijn................. ...~...
T 2ariden................... .......... 19 v' kvan100kg(,( L~c............
Zout............ ......... ....21320)~,8 I.LL ................... ...~.


i va,
,. 1 O3
. 60,
,,I )ns o


ItaliG is tot de7 vrede bereidl op
voorwaarde vaul volledige afetand f 5 per II.A. 's inrs. 111 ontwo~rp
van reheel Ti~rioli anu ItaliB tegen is een trurht vanI doe workzaambei1~~il
"d6 1 der Surinlarne-o mmissie.
ve o ifich and keut mea de hou-
ding van Ito iP af ran rijk blijft
ouzidig. Ottkiieel iR hier door deni j enbrgeBpbik
G~ouvern-eur bebcend gremaakt dat Ne- td ab eRpbllen
sran )onizini~ blijften dadtkteve
zijdigheid hebben in alcht te nemein. Venezuela.
Holland. EIen vreeselijkie storm heeft
de varige wreek op de Hiollanidsche TIi decreet v-an dleo 2~ Septem.
en Helgische kUet gewoed. 120) vis- her iH door Ge~nernl .T. \'. (losts:7
schersbooten ziju vergaan, 2410 per- president vaRn \`enezueln hetr natio-
BODOD zijn verdrankeo, reeds w~are n Daai l Ongres, (1at vo~lgPDS Tegral
120 lijken op bet strand a~nge- alleen in de muaand Meti telk-en iare
sp~oeld. bijeen komt, nu <>puienw in can bui-
111uiot e a oisoeendemitra-re~r lu- tengb ma zi tinpgo bijeeln eo~ e n I el
berate len- Blsp unt voor besprektinr st~a etalleen

Suriname. dgrels enude goeodukeurina van betoCon-
In de Sftaatucocr~ant is versL~ebene Frenige znake sn~ ran rr a~,dmiist~ratinn aard
een geroepingr voor in vast~en dienst, in bet b~elang van d~en eco!nomischie
dan wel tijdelijkr voorddo duar vau en finantieele v-ooruitgangy en outw~ik-
ten minste nr~f jarea. hiet amh~t vanr keling: der Republiek.
g~ouvernemoents- secretaria der kolo- MieSschien b~renet hetl \,1u~llgende b
nie Surinaime, op eene bezoldiging richtb uit dle (umeosch~ro e Courarntl ran
naar reden van f 9000 s' j~rirs. gristeren avond hieromtreat meer
Voor die betrekkinrg komen in de licht:
eerate plants inl aaumerking zij die Het is oneu ter oore ge~komen, dat
deo g~rand van doctor in de reobts- de conlcesisi, die tot dufiv-er gei~x-
of in dle Staatswetenschap bezittenl ploiteerd we~rd door der Comrpaniai Pu.
e nadministratieve ervaring berbben vial~ y cbloitaur, ov.ergeg~aan is in
1)eze week: brLcht de tele r aaf handen vani ee n Eng~elsehe mlaatschap
't beriebc, dat al~~aar reeds tot gou- p'ij die tevens andere rconcessiol n inl
vernemente-secre~taris is benoernd Venezuela gekregveu hereft, w~aaron-
de Hear MLr. rL J. RrETBr~na, t~t, der die tot verbeteringy vant dt hav-en
nu too griffier van de Provinciale van M~ra~caibo onI toiTr eploitatie
Staten van Utrecht. van de wouden vanl \eu. CGuTana.
--Ingediend is een outworp vau w~et D~e bijreewoop~ing~: vanr het l en. Con-
tot ,,kwijtscheldiagf rtn de uistatan. great tot teenL buliteng~ewone zitting.
de ordering der kolonie Sjuriname wor~dt daa~rmede in~ verband~ ()ebracht
wegens verleende uourachotten voor an zooals w bebben bloaren ver-
de uitoefening van de bacove-cultuur tellen ook met~t de abhadliting vaul
en van de daarop verschenen rente". het 30 cj' add1itionalF~ rebt \ar
De trekking van het outive~rp is. hiet, laatste b~etrcft, hiopen~ wTij dal
de op de platntages rustende schuld bet beric~ht mneer zal bliljkent to zijui
to doen omzet~ten in see tijdelljke dani een ger'ucht.
grondrente, bedragenlde i460 derdr
gedeelte van de netto-opbrengst decr ---
onderneming met een minimum vau'

Bu~ itenlland.

PORTURAL*
President anuel eAraa

Aangesien er hier en daar nogf sar-
getrofen worden, die de presidents'
kense van Manue~l de Arriaga met
een seer~e voidoeniog begroet heb'
bn, ind meeie dat e~ineo mem

Pmant'4i:d richting moebten zien'
atnwayhier eem~ge feiten volgen,
die we gshikw ij temben pnpoe:
~oen D'Arriaga~i bjhet tot at and
komen vian den nieuwen regeerinlgs-
vorm tot reetor der umiverexteit vaa
n smba ~b omdi das eas rim t

delaag~ sie, inbeg ijo~db r
Gebeim iran de Onbevlekrte Ontran-
genis dei Allerh. Maag~d Masria; en
aat nog, wel te sudden van een xa;
stitnut, dat reeds eenige eenwfen gre"
leden, leayg voordat Paus Pius IX ~
tlet dogmar der Onbeviekte Ontran-
oeis alkondgde, pleebti gesworen
VoriPe~ eh j bij deze gele n
nai d obsonesreini tPi v bt n i
Bragansh~ had ~omver gewope e,, st]
ook de raouverymteit van Goa moest
doen veadwijoein
Eenigei maanden geleden verdedig'
deabih sa een openbare verg~adering,
in tegengoordigh~eid van verecheidene
hmitais is der vo rloopige rege ern
teeken rpoest oprachten voor Babu*
omdat dae Eva tot ongehoorsaam-
beid j 8a God verleid en aidne de
men dc~h~j van bet, bovennatuar-
lijkre beirijd- had.
Arriaga leert en verkondigt, dat
Adam's eondeval de gewichtigate
gebeartCepie der wRereldgeschiedents is
en den warmatese dank verdient van
de geheeile menechbeid, omdat diG'
de eerewi oorlogeldaad tegen God is
p~ad~; ed s;eide hij nog op

,,Deertids worden de groadelagen

opn::dgenbt gl of boea o
rde en ap re~E~hp l w i d no

ciale begansel, dat alle geeeag van
God home, en dat de mdenech' Heb
dearomgCeh~oorzaambeid verseoldigd
Deze kleine- bloomplesting moge vol'
rt~aan om den nderfiwe president, vot-
doende te karakteriseeren. Was de
Katholieken in Portugal te verwach.
ten hebben van s'ulk een ordiosiren
godelneteJaa is 16 b ie r con.
stitueerende nationale vergadering
eveneene eene rede, die sleeobt een
aaneenscha~k lg bra d god lasten o
'9 ngn tgtai God ntgebreakt
hadm peerde i o. a. dat een p~er-
soonliljke en almachtigeF God, die de
w wr otl 9lhts de hmeuregeer
van de monstrtlos~teit van dn
EeRWie D ader ult den joo ac en
en sh~itelijken B M wl son wien
~reaknemingsn to sdct wordesod
het b dn sagech recht, van hem
een .. ...makn ,dBler gbar kte mai-
61ad niet willen bevuilen.)

PR~ANKRLIK. .
De Vlootechouw'
Toolon was begin September in
volle vreugde; een dichte menigte
stroomde near de kaden, militaire
musiek weerklook overall, een schit.
tereade dag maakrte ,de viooteehouw
tot een grootech feett*
Naar b~anenI Permag sulk een Floot*
schoaw va negentig ourlogseeheen
seer real toft .vreratrking me t,
eome wat veralappende, patrsetrisme.
Naar botton was de revae als be-
togng van Frankrijkr'smacht niet,
to~~g~ senhaten. .
Vo ritliet dan ookr prest-
dent, lire on den afloop der
rervue, sbi~ over het achouwepel uilt


daet, i had bijgerioond. In een scheij.


ve aark mt de mnse ma8, oernd
ha~esede o i eden o dee hroogtse
van htear ea ..teooneo' Brarl deed
vlcervolen s malthen dat de teell-

Bdw~eeg nei hend detailed, eenue-
He voraspa ~j st ,e eebtrbij doie
viooterove sijo. dereeoeroes" Hi en
dev~ee enbigme do omibae feest-
nisce n~efe, wrearranr d n wooren
a soo sija In okleed, dat sea ~l
vlootr vale del alteggingorien vabbr
s8~ign8, WaV d ore


herderlijke tri~edvpa deng ov n
pgehoorseam eid voor saan p ~eam te
hjkre verordepniagOD waarbij' tegehi-
kertijd] goede raa lgevingen worden
gegeven. De 'bischoppen verzenden
te elijkertijd de vlugachritten van de
vo keveteemigmy voor bet katholie-
ke Italit, waaran middelenl ter voor.
koming van de siektfe worden aann.
gegeven.
De gevallen, dat de uparochiale
:Bi,:eestelijkheid de eenige p is, siju
De liberale pers siet zich dan ook
gedwongen 'asn de geestelij k eid
hulde te brengen voor hear -optreden.

ADVE~RTE NTI ES.

118Hnion Chikitoe

SAN HOSE
zsl a.s. Zondag 8 October een
voorastelling even van:

Yel-1anra d8 Kabouter.
(De Wraak der Kahouters.)

KAARTIES VERKZRIJGFBAR BIJ :
al, e. DEs POOL--Alparga~teria
SOtrabaaDaS
JoLNs D~NxA--Lunda.
CaRLos BORDEBLEE-- PieterlDBai,
an bij de ledeo der Vereeniging.
Pleataen in de ~t~e seal f 0.5.

AANVANG TEN 8 Ul~lt.
Tenhaelf8 wordt de mal geopend.VAN

BREEDE STRAlAT, WVILLCM8TAD, ,Y0. 28

teO de 8feteekehden brebn n hiebij
in 't bijsonder e6~ van het genebts

ane uicen de I r ade ed I ut a

b his N. e2h a decd sr~aa
Culragao, den 25sten Sept. 1911.
NOURA & CORREA.


Bekendmaking.


De versoop van ZILVER EN,
GOUDEN en JUW~EELEN
VOORWPERPEN, beleend ter
p a~ren Beleenbcank; van 2
Maart1910. tim 31 Au ustus
1910, wonder No. 1427 tm
N. 9668 O, sal plaatts hebben op,
Donderdag deni 12 Octob~er
a,.s. en volgende Donderdagen.
Bela~nghebbenden worden ver-
voeb t der! verkoop to voorkomen
door de aanzuivermng der ver-
schuldigde interest~en.
oura~ao,, oo mi~.
De Voormitter,
A. JESURUN. .A. 1 lad Al elo


(Twenthe) Nederland.
Febriek van Witte Goederea
Levering direct aarn P'artikulieren
(t~negen dezelfd prijzen als in Neder.
Tafelgoederen, Handdocken, Thee-
doeken, Baddoe~ken, Zakdoeken,
8pdlakens, Bloopen, Broderies enz*
LINGERIEFABRIEK
metr electrisebe driffkracht.
In dese aideelina vervaardigen wI)
allerlei DAMES, BEEREN en K(IN-
DER' lijfgoederen, benevens BEDI.
LIKNENS van de eenvoudigate tos
de flinete soorten. .
STALEN van al Onse fabrikaten
worden gaisrne op ziebt gesonden en
beatellin'gen sangenomen door
MeVrollw U. LMANDEL--CALLIBER


H. M., de K ~nigng dr Negosrlauden

te Am~sterdam I8b8,
,,Antwerpen 1885,
Ohicag 1898, en
,, Ourag~ao, Earate Prija Eere
medatile, 1904.
,, Brussel, 1910
Odragno, Wiaterk~ant. Otra-
han a.
1 DM~L BEB"I'E 3
BEKROOND METI MEIER DAN
50 Goudeg tyledailles
EN AdNDERE PRIZEEBN.
GED)ESTIIE;ERD DOO0R

Joha. BOar a S085Ltd.; Pefth.
Leveranciers van het E nelsehe
Flof, (van w ilen Koninglin ~t~ ri;,
van wijlen Rontag Eduar~d 1il on
van Konizig Gteorge V )
Agenten voor onwagero,
de LANNOY. &r C'e*


H.AHamburg- Amenika-Liel

GLnle ide~Bt~ Vcraobs els Peasagler--Diens~t ooderbonden do 568 rereobhil

DI ENST--WEST~- IN DrIE~ s
~.:'.~:: iir I~rLin I. Den No. vain iedere manasd', vahl
""4 amburg near 8t. Thomas T~Irt-
r~ ~ nidad, eneappy~tl, Chrracaob etyt
.Sod~kml ri Aa to CtrardCaedeidTten.:
van iedere upso;dB ndL1
Vertrek van raode d.
yan iqdere maanbn
Lija I;II. Dea9 'den. vanr i 3~~maeT
: a; .Pndeu le, Trr~oaead ', St
hom as, .Vr en Eg bu a
.Vertre van on1l~ f ,
vean isdere maan .,
LijaIVf. IDen 200. oVn ledtere mnaand, via
Ilamburg-AntwRerpe n at 5t.


AndkLomet t~to :~e den 100~.

Vrct moJrdt a .~genomren voo@
alle Europesebece HLavens, soo ook
.. voor Columbia, Colon enlls
Passador.e--E~vervoer near arile
jljiita4n, w~elke doorr bovengenorpmdre Iliaim worpdea, sang~edgan.
Bhehlve de st~oombooten van: borangenemde~ h!ine, Adben evesi~dsfe
ook andere Passagierechepen der Meatechrapp-U, dese haven~ 488,h die
over St. Thomas dlir~ect naer Europrr vaten, en der rets in ongerebr
i5 dagen volbrengen. .
De Pssagieres-~achpen der Bamb~urg-Ame~ri~kfa. hL n sZijn .Ejll(Voor,
sien van de nodg toeptrssingpn voor de dekerhe en comfa~t I td86
opvarenden.
Prija der Passage n8ar Barre of flamburg:
I Klas: $ 110; Ill Klas: $ 80--A, G.
Refour~ B~jten: 10o/ are~lag op de 'been- en terugrets.
Voor verde~re 'inlichtilngen: vervoege men sich tob

Enwines, I8~aynavas & Co.,

Agenten.


(OPGERICHT IN HET J~AA. 185'2.)1
Fabrikanten en exporteurs van verfwitrett in 4114-14 rtedi
mn poeder. en in olie; Vernissen, miet inb~r~tende .vert voor hout
en ifzer; TVerf V~or vioeren -die in 44nn ant dry g;zijn; Wit-
te lak voor badknipen; Vrerf in vernis 'em de ~maooie v~atmnm
der kostbiare houtsoorten na te makiep;TVi~ Fin verals voor
rijtuigen; Olian om te glansen, etc.
Monsters worden op annvrage grates verzondeh. 3


HAVEN-~NIEUW~S.
VAN 30 SEPT. -- 14 OCT.


I


____


scho- anket.L mra (8oones IVersre mr


DakloorstJ
'8. 'Bb'l4$r.III


Al aanatoode kin worden opgemerkt,
dat minister Deleae4rb de sobepper
der Fransche marine-politliek, suc-
cas heeft ingeoogsot megsijo vioot,.
Met verklaarbare brotqi zeide Dlel-
cass4 dan ook in een: korte toe.
sprank*
De Franache marine kent sidebts
&Bo wil, nl. elken dag vooruit te
paan in kan~aie em g ei; ij
Geeft elesh~ts 4ue b at ge.
re agt oordl eomp~ doe e
krijk.
Die woorden werken ale bustrait
op de lcF onow eqpare, geestilrift
In het butteala~nd rr&e err met
naeme in Dui~tsclnr bltn Toulon g-elibud'iir chaurvi.

Buitegeebo~Ron scl~ti OdeB~'d,,Deut-
Wi w n n"o ," S~zegB dit
blad, dattt ds. h~eit:r Dqhaus4 .oor
enkleia gerach no dr~~C is, als
ettegen D~iBltch gab~F# ~
Hlij doet dnt~iqn ,5 ijt@ pipder ivoor
siju Engeleche vrienden en zij iuit-
latinges te; 'toiirS~gl6PbBgiS jop enw u
rageooald. Cl4 ltd asie
ipofe i' e an la

~elaghel jike gitlptin at rd iTt-
sche vlpat sulfen -~id v eant-
woorden, want a~iia AudeQ we
den eebijn op one laden, dat ire to
veel wieardp henbt ds~e woor-
den vari den' Fi~n iie fier Mis-
schien teh d~rca$ b c dw

geestdriftig4 rabidM IfZ ni al.
tijd- voldoende siijpitF dee
Gok het ,Bert ekt ht
optreden van deq~beer_ eeswiene
weadiga 2o ~Ie pas her-
opende on r han I er a a8de
door souden kuJli q ierviarden.
-0p de rhede v:t ~son Ingen
dfrie Franschie eeka it hZ et geheeel
90oorlogihst bhey E~ succursale


ee n

'er w~~geihi rt~epe f '
centmes Da an nea~dioge al I nd

Nar an de Kills.~d~o volkdg Tuit

riebn ovenetr den oobeeldige wija

8 b .g c er dem. Tse o~~4 52 w ml
lienus hraeis adioeesti door, onder vi
dikvn dend kae-nszeelk voor 3
ratiss ta en adj alj egetl~jke

bl.De g iartkabiesho va n Casena ~
en Se bisho van Lvorn hnezlea u
Bop ele word see. d ~ oe
De jouglene guetelifken veralate he
siheinare ome als zioekenviierpljege
dienst te doen.I ereehilendec~ dij d
cersen chijven. de ~bieschoppean


Sobl tte


noFPHotoon~raw
BAN


achiP KgPLitein I Aankrens l


V ertreki


van


near


Ataracaibo
MAdracaibo
Philade~bsa

Afdada
Qafeida
hais w~ilne I
*Pr. Fr aen &


3. WG oodman
B Iligh orna. n s3 boer
B.d .41 o en


Sqpt.
Oct.
,,
,,
,,
,,
Oct.


New-York
Maracaibo
N'ew-Yort
La, Guayra
Marsalabo
Amaterdam
Ne rSonl


Maracbibo
New-York
La Gunsyra
New-York

Maraecsibo
La Guayra
New-York


Hambnrg
Pto. Rico
Colds
Liver on
PtoI~~ olmi
I mbu mb


C. lnbarth
Pro gt
F Ferrro
wmiame
a a am


Oct.
,,
1,,
,,
,,


8 ~Oct.
7 ,
5 ,,
7 ,,
,,


Hamburg
'ri'rthdad
GBPnova
ESanta Marta~
.aot h rg


Venetia
D'Estrdes
Cite di Milano


l~cia n
La Pida
Reargio H
vasis a

or M.H.ri C
Iot he acA.


nio Haro
Bonstre
ar~acaibo
Maraearlbo
Ri Hacb


Priacdles n
Haargari a 8
ca a
Meda LHrl C
noo~ Cin a


oct
,,


N Y-ork
Masracaibo
ranba

Vela~deCore
Hbarroei


d.
,,
,,
,,


n* M. UTRECHIT is soet. t~erltroken nearu salaatbr ~
sheen ver~3~B~strei ha S. PRIMSES~ JULIANA noru A~am


Plaetegraphische Intichting.


et Fit8,


Ter kennis van Heeren.koop-
lieden en belangstellenden mi de
hoedenindustrie wordt ~hierbij
gebracht, dat de door iet Gou-
vernement dler IKolonie ontvan-
g~en hoedenpers in het lokaal
van den Vltchtcdrs~us op PiB-
termaal is opgesteld, en- dat
op a. s. Dinsdag, den 10n -de-
zer, van af10 a. m. tot 12 u.m.
geleg~enheid zal bestaan om de
pers in working te zien.
Curagao, den 4n October 1911.
H. J. COI;EN HE;NRIQUEZ.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs