Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00075
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 12, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00075
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

D~it Blad verschijnt elken Zaterdag. LREA IX UAM RIT RIAR E~s Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonuementapri~e voor Cureano, Bona~ire, Aruba na n a Su prijs di abonnement ta fl. 2,--pa tres luna
en de Bovenwindsche eilanden per dlrie maanden aR padilanti.
fi. 2.- met vooruithetaling. RZeilatie ell iAgfgypls~aigg pg Ppa lugaprnan foi Curagao, B~onaire. Aruba, St. Mlar-
Voor bet Buitenland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa anja
Afzonderlijke summers fl. 0.15. O114 NO* 229. NIlluW NO, 4* Uno numero sol fl. 0.15.
Prija der Advertentio~n van 1--7 regels f. 0.50; voor el- Anuncio di 1 to '7 regel f 0.50 cada regel masJ
k;en regel meer 7% cts. 7;~titerliR11tz Ove~~~erm (IO 7%ts.


onmiabare kennias. Maar het volle,
eigeolijke leven zocht hij in de kiloos.
tercel; hij was te Berlijui alsi kluisenaar
to de woestiju. Spoedig genoot hij
len roemvan buiteogewone knapheid.
()p een international prijsgraag
werd de eereprija zijn deel. Hij was
nog student, toen niemand minder
dan M~ormmeen voorspelde: ,, WFat rechtesxtudie betrefSt, cal2 de H90ste eeuwr mas i.
.schie~n de eenw vaun Ferr~ini h~eeten" I Do
VOOrn88mste universiteiten van Ita.
liii betwistten wonder elkaar het
voorrechlt, dezen geleerde wonder
~lrare professoren te tellen. Ach-
tereenvolgens nam hij een leer-
stoel in to MIessina, Bologna en
Padua; overall gold hij als ,. fa-
cile princeps de erkende meester
in sain vak. Hij schireef tal van
grondige verhandelinge n over het
Komeansche recht, die wonder het
liet beate worden gerekend~, dat onze
tijd op dit gebied te voorachiju
bracht. Te Pavia vooral leeft ago
room nog onverminderd voort, zoo'
wel wonder de studenteo, die hem bij
overleveringf hooren prijzen ale on-
overtroffen docent, als ouder de
professor, die eerbiedig oze tegei rulk
een reus van geleerdheidomn..
blaar het liefste boek van Ferrant
was en bleef altsid de H1. Schrift.
Blj kende H~aar nagenoeg geheel
van buiten; om Haar diepen sin
nogn beter te verstaani, had hs) zich
vier Oosttereche talen eigen gemlakt.
B1) verdeelde sija leven ouvoor.
waardelijk tueschen de studeerhamer
en de kerk, waar hij dagelijks uren-
lang in het oebed veralond~en lag,
tussehen ziju ierbare studenten en
do armen, die on strijd hem ver-
eerden als een nooit falende toeviucht
in den nood-
Van dezen hoogleeraar, met zijn
engelachtigen levenewanrdel, zijn ou-
natputtelijke naastenlielde, ziju emi-
nente wetenschap, ziju Kloelende wel-
sprekendheid, mag gerust dat oude,
dood~eeovoudige, maar allesseggaen-
do grIa fachrif t worden herhaald :
.,, Hene dixit, bene scripsit, bene
vixit. Van siju woorden, sion ge-
schiften en zijo leven vult miets an-
ders dan goe to zeggen. Blifft alleen
nogf de vraag te ondereoeken naar
den heroi'eken grand zijuer deugden
en naar de echtheid der wondereu,
die op sayn voorspraak heb~ben pleats
gehad.
Over beide punten ziju reeds on-
w~raakbare getuig~en in verhoior geno-
men. Onder auderen de oud-minister
Orlando, een gewezen leerling van
Ferrini en w~aarlijk g(!en clericaal;
de tegenwoordige rector-magnificus
der boogeschool van Pavia, profes-
sor Polacco, en de eveneene daar
aangestelde professor Tamassia, die
hua voormaligen ambtgenoot zeer
intiem hebben g~ekend. Als zulke be-
oefenaare der wetenschap, met hun

dichte schotten sijn, dikwijls meer
dekken, meer stutten en meerdere
bulpwerkt~uigen; er most meer ge-
ventileerd, meer gekookt en gestookt
worden; daar moesten promenade-
dekken aanwezig zijo, meer reddings-
booten, etc. etc., in het kort, alles
onderging een uitbreidinf.
Er kwamen stoomachepen met B60,
twee, of drie dekken, waarvarn som.
mige met een verhoogd midden-,
voor- of achterechip. Als zoodanig
onderecheidt men : le. het B&n-dek.
schip, tot aanl het dek toe water.
dicht afgewerkt, waarop zich al wat
dienetigf is voor de verschillende
scheepebedeelten bevindt, de getting.
bak uitgezonderd, die voor-onderin
wordt aangetroffen en ook wel een
klein roefje achterin voor kapitein
en stuurlieden. Boven over het mid-
den bevindt zich de loopbrug, van-
wear de commando's gegeven wFor-
den.
Een ander t pe is het apardek-achip,
dat drie door opende dek ken beeft,
en tot aanl bet bovenate dek water-
dicht is afgewerkt. Veelal wordt dit
type man etroffen bij groote vracht.
schepen; eat iseen1 eterk sobip. Som-


Met goedkeuringr van het Congres
is door de Regeering van Venezuela
een contract gesloten voor den tijd
van 50 jarar met de ,,C~omparini An6-
niman de Norvegaccion fluvrial7 r ostanerla ~e
V)enezuela" ter oprichting van een
Stoomboot-m~atsebappij voor den
geheelen O~rinoco, en ltio-Njegro, en
alle vertakkingren en sijrivieren deer
beide stroomen, voor het Mleer van
Mlaracaibo, daalronder begrepen de
exploitatie, ontwrikkeling en koloni-
satie van het Federal Territorium
Amazonas. Het togenwoordig kapi-
taal van 6i million bolivar sal daar-
too gebracht wordoen op 50 million
bol. verdeeld in 50.000 anndeelen elk
van 1000 bol. Inschrijringen worden
verwfacht binnen 60 dagen te rekenen
van den 10 Juli. Wauneer bet gehee-
le kapitaal niet zou wTorden volge-
teekend, wordt de waarde der reeds
gestorte sandeelen gerestitueerd
Daar schijot w;Il voldoende waar-
borg to bestnaan oor bet welslagfe n
deer ouderneming in de groote rijk-
dommo~n van het territorium Ama-
zonas, die elechts op outginning
wachten, in't wetenschappelij konder-
zoek en de tsttistische gegevens om*
trent den voortdurenden stijgenden
bloei van handel, landbouw en uriver-
beid in dit uitgoestrekte gebied, en den
naam en 't vrerleden van den Directeur
die togenwfoordig atan 't hoofdl der cn-
derneming staat, G~eneraal DELGADO
CHALH~AUD. De bedoeling deer onder-
neming is op deserate plants niet met
vreemd, doch met eigen Venezo-
laansch kapitaal te werken, opdat
de winsten niet naar bet buitenland
verbuizen en den vreemdeling te goe-
de komen, maar ten profijte blijven
van den landzaat.
Reeds onderhoudt deze stoomboot-
M~atstchappij met een voorbeeldage
Orde en reg~elmaat een geregelde ver-
binding lags de kusten, op de rivie-
ren en meeren van Venezuela, waar-
bij haar reeds een talrijke root ten
di~enate staat van schepen van aller-
lei typen en heautwPoordend san de
verschillende toestanden on behoeften.
D~e kustyloot, die oen geregelde
vaart onderhoudt laugs de hkust
tusschen Ciudad Bolivar en ~Maracai.
be bestaat ulit de stoomachepen
Guyanar, VGenlezuela en Manlzanares, wel.
ke niet alleen reeds druk bezochte
havensteden bezoeken, maar zelfe
kleinere havens zooals Tucaeas, Hi.
g~uerote, Pfiritu, Rio-Caribe en Cris.
tobal Colon aandoen, van waaruit
a~llerlei venezolaansche voortbreng.
selen naar eigen en vreemde market
wvorden uit~gevoerd. D~it deel der stoo m.
vaartverbinding leverde, vtolgens het
veralag der maastchiappij, in het 2e
semester van 1910 een winst op
van 11'7, 720 bolivar.
De stoomachepen Delta en MLaracaibo

pen beet het bovenste dek:,,tentdek",
naar de zonnetent die or overheen
kan gesp~annn worden.
Om aan laadvermogen te winuen,
vermeerderde men den diepgaug. Dit
bracht evenwel het nadeel mede, dat
zware stortzeeirn overkwamen, die
zich een wegf baanden door de ma.
chine-lant~aarn en beneden alles op
stelten zetten.
Toen -outstood weder een geheel
vronieuw tpe, het raisedquarterdeck of
verhogd achterdekschip. Hierbij
werd dlue het achterachip verhoogyd,
welke meerdere ruimte voor ladilg
beschikbaar kwam, wonder dat de
diepgang noemnenswaardig werd ver.
groot. Het sobip kreeg door den
meerderen last achbter rooter diep.
gang aldear, bet werd zoogenaamd
stuurlastig, maar dit kon veilig ge.
doogd wforden tengevolge van de
verhooging die het chip daar had
oudergaan; en waar bet voorechip
door de outstane belling achter,
omboog werd gehevenr, kregen de
golden minder gelegenbeid zich op
het dek te wverpen. Het doel werd
dus alleezine bereikt,
No 1891 volgde nog bet turretdeck


zolrfen voor de vaart tusehen Ciudad
Bohr~ar en Trinidad. In het afJeloo-
pen jaar 1910 vervoerden zij naar
dit Enogeleche eiland bijna 4 miliioen
KGC. venezolaansche produkten, die
een waarde verteg~elrwoordig~den van
bijua 22 million bolivar, waarbij de
ze Rtoomlijn een winst maakte van
25r2.773 boliv.
De vioot, die den Orinoco tot sann
Apure bevaart, bestaat uit de stoo-
mers Alianza, Araluca, AplUre,( Amparan,
Mlaspacrro, Boyacri en Ptrerto Nutrias en
de liebters Avila en La Verdad. Hun
aanodeel in de winst bedroeg in bet
2e halfjaar van 1910 de som van
221.238 boliv.
In den laataten tijd beeft de Com-
oag~nie hier nog biigev~oegfd de
Scheepvaartlijo op bet iteer van Ma-
racaih~o bestaande ult de stoomboo.
ten Progr~eso, Mara en Penix, de eleep-
boot Tdchcira en de stoomeloep Villa.
m~izar. Tot nog toe bestaat er over
den geringen tijd, dat deze leatate
verbindingC is tot stand gekomen, nog
geen officieel veralag; der baten, die
zij heoft opgeleverd. Maarbet is al.
gemeen bekend, welke belangrijke
dienaten reed deze liju aan den han-
del en bet publiek beeft bewezen.
Deze Stoomvaartmaatsebappij wil
nu nog grootere uitbreiding geven
aan baar vloot en is al begonnen
met de reparatie van de boot Pro-
pr~eso. Met dat doel beeft men ult bet
buitenland een bek~wamen scheepe-
bouw-ingenieur laten uitkomen.Al
les wijet er op dat deze Maatachap
pii wonder een goede directie enad
ministratie staat en reer veel tot
outwikkelingf en den bloei en tot de
outginning der rijkdommen van den
bodem van Veuezuela sal bijdragen.
Waaralchijulijk zal dae estoomboot-
onderneming ook belast worden met
de immigratie van gezonde, sterke en
ordelijke werkkrachten naar 't Terri-
torium Almazconas, waaraan daar tot
nu toe nog groot gebrek is.
Deze Compagnie heeft de vorige week
een contract gealoten met de Bstitero
National .(scheepswerf) te Puerto Ca-
bello voor de vervaardiging van een
koopvaardijeebip, dat de eerete boot
van dien aard zal sijn, die op vene.
zolaansch groudgebled sal gemaakt
worden. Deze bopt zal de Nueva Miara
beeten en volgene contract voor
180.000 bolivares moeten gebouwd
worden.
Juist de vorige week is te Puerto
Cobella met gunstig gevolg ook bet
twfeede stukr van het drllvend dok;
te water gelaten. Zooals men weet,
zijo tegenwoordig een groot aantal
Curaqaosch timmerlieden en emeden
enz. san dat dok en de werf te Puerto
Cabello werkzaam. Beiden zi'n eagen-
dom van 't Gouvernement. och het
techniech boofd-personeel is Ameri-
kaansch.


_ of verhoogd opperdekachip over de
halve breedte. (zooals de bekende
erteboot met de 141 masten heeft.)
Dit schip biedt bet voordeel, dat
het zeer veel lading kan bergen, en
toch door de groote ruimte aan
weerszijden der soogenasmde trunk
of turret, veel material bespeart.
Nog outstood het ago. deepframe-
type of het schip met ware epanten.
Dit chip heeft sleebts 44n dek. Het
is echter v~eel hooker dan het be
sproken 44ndekchip, en me, er
daarom niet bij worden mng eeld.
Bij afwezigheid van tusschendekken
is bet tot berging van veel lading
in staat, en bezit door bet verlies
aan sterk te, betwelk een dek ver-
schaft, zeer ware spanten (ribben).
Eindelijk is er nog bet driedek-type,
een z~eer sterk schip, dat wel is wear
meerdere dekken beeft; voor de ae.
eagiers, maar waarvan de 3 be oel-
de dekken de voornaamete, tot den
romp behoorende dekken zila. Beeft
een schip meer van sulke dekken,
dan spreekt men van een voidekachilp.
Tot bea van deze belde type's be-
hooren de hedendaagache groote
mail stoo mscebepen.


Cre00f en Wetenschan

Een booge;t merkwaardig process
van Zaligverklaring staat denkelijk
voor de deur. Rij de aartebisechop-
pelijke rechtbank te Milaan is bet
reed s in vollen gan D~aar wordt
nameli k officieel on erzoek gedsan
na~are~ heroi'eke deugden on de faam
van belligheid, die ~zou toekomnen
san CONTARDO ERHINI, VGdP eOnige
jarea overleden als professor in het
Romeinsche recht aan de hoogfeschool
van Pavria.
Die eask is aanhangig gemaakt
door een zijner voormalige ambtge-
nooten, ILuigi O~liva, nu professor
sann de universiteit van Modena en
een~ er~soonlij k vriend van Paus Plus
X.eH. Vader stelt dan ook leven-
dig belaug in dit process.
Aan de Fransche pelgrime, die 27
Mei 1909 in 's Pausen togenwvoordigS-
beid toegelaten wferden, verklaarde
Z~. H. bet als Zijo oprechten wench,
dat die Kierk binnenkort een umiver-
siteitaprofessor de eer der altaren zou
kunnen waardig keuren.
Uit de vromie Middelecuwfen, toes
ook bet Hooger Onderwijs geheel
van den godedienet doortrokken was,
Psijo mC~r dergfelijke voorbeelden be.
k~end.
De zalige Albertus 1Magnus, Sint
Thomas van Aquino, de H. Anto.
nlus van Padua en zooveel anderen
nog hebben als sterren der weten.
schap ultgeblonken en sobitterden
niet minder door de beiligheid van
hun leven. 1Maar het humanisme, dat
feitelijk een herleving was van het
heidendom, bracht in de overwegende
practijk een tweeapalt tueschen ge-
loof en wetenschap, di o og altoos
alet volkomen werd gedempt. Aan
voraten der wetensehap heeft het
sindedien niet outbroken. Maar zij
waren doorgaans meer van zich zelf
vervuld dan van God, on heerachende
over bet gebied der wetenachap be.
grepen zij niet of althans niet ge-
noeg, dat de mensech nooit booger
kan stijgen dan wanneer hij God
op volmnakte wijze dient: ,,DUeo
servare regnare est."
Professor Ferrini muntte uit door
geloof en wetenschap beide; maar een
geloof, dat leeft door de liefde en
en Heiligen maakt. Op 20 jarigen
leeftijd vol de hij san de universiteit
to Berlijo -et onderwija van den be.
roeuden Teodor LMommsen, terecht
gebuldigd als g~rootmeester in de
kennis van het Romeinslche Recht.
De Zonge vreemdeling most zeer
beecheiden leven van de schrale in.
komaten sijoer studiebeure en vond
gastvrijbeid in het Dominicaneu
klooster, wear hij den kloosterregel
zoo stipt mogellj k volgde Voor
hem was de bedorven ,,8tadt der In.
telligene" elechts een kweekplants van

FeUilletOn *IIL
De annweuding van de stoomma-
chine veroorzankte in het slcheep-
vaarthedrijf een geheelen ommekeer,
De eene enelverbindingf na de ande-
re kwam tot stand. Het goederen_
en vooral bet passagiereverkeer be.
gon steeds beduidender in ouvang
to worden. W~aar vroeger velen zich i
afkeerig hadden getoond van een
verre zeereis en dearom ook geen
betrekking ID Overseesche gewesteD
verlangden, lieten sij zich than niet
meer weerhouden en sanvaardden zij
den tocht blijmoedig En door den
grooteren omvan ,de't passagiers.
verkeer en ook etgoe erentrane. I
port verkreg~en, dit laatste door toe.
name van het santal handelshuizen,
ontatond dra de behoefte sann nieu.
were of vergroot~e types. Waent de
eene behoefte word uit de andere
geboren.
Dear meeatenP bV. meer water,


G0mpaoia fluvial J GOcastarIn de Openingerede van don Kolo.
nialen Rand op den 9 Mei II. sprak
0. a. onze Gouverneulr M\r. Tu.I. A.
NUIJE1Ns bet volgende :
,,0)fechoon de Comlpallia flvial y
,,costanera de Venezzuela grooten afbreuk
,,deed oan onzen handel, doordat
,,vele reizigers, die vroeger van Mla
,,racaibo v-ia Curag~ao, naar Puerto
,,Cabello en Caraeas gingen,-- en dan
,,tijdens hun verblijf bier goede klan.
,,ten waren voor onze winkele-- nu
,,met de knetbooten van de eene
plantsts van Venezuela naar de an.
,,dere gaanl, zonder Curagao aan te
,,doen, was toch~ de invoerbandel in
,,bet afgfeloopen jaar vrij levendig."
Voc r velen in onze kolonie is van
deze Stoomvaart-maatachappij uiet
veel meer dan alleen de naam bekend.
Dearom oordeelden wij het van
g~root beleag voor onzen handel en
scheepvaart en wien verder er in be-
lang stelt, eenigfe nadere wetenswaar.
dige bijzonderheden outrea t deze
scheepvaartonderneming, die in kor.
ten tijd reeds zulk een reusachtige

tijds krijgt dit schip een verhoog~d
midden- en voorechip, waar de &qui
pagie een onderkomen vindt.
Weranders i eanngdeck of
stormldekschip,. Hier verheft zich op
ongeveer 2% M. boven het hoofd
dek, een tweede dek, maar van lich-
ter constructie. Tasechen deze dek-
ken verblijven de passagiers, en is
er ook gelegenbeid tot stalhung van
vee; verder bevinden zich daar de
volkelogiesen, de kombuizen, de toe"
gangen naar machinekamer en stook-
planst, waterclosets, linonnkamer,
badkamer, etc. D~it schip is wtater-
dicht tot op 460 na het bovenate
dek, zoodat de lading die zich daar-
onder bevindt, geen gevaar loopt.
Aau dit type ongeveer gelijk is
het shadedeck of` schadswd~ekschip ge-
naemd naar de blinden in de st]-
den, die geopend kunnen worden
tot sauvoer van friesche luebt.
Een tweedy type, dat san het
schaduwdeksebip b~ijua gelijk is, is
het shedlter- of bergingedeksehip. Bet
eenige onderecheid ligt in het lichte
dek, dat zich boven bet hoolddek
verheft, en lichter is dan bij het
achaduwdekeebip. Bi) al dese 8 eche-


heeft, mede te dee.


critischen geest, een gfunstigi getuige-
nis afleggen, moet de buitengewone
deugd van Ferrini wel outwijfelbaar
zijn. Wa~t~ de wonderen betreft, daar-
omtrent is nog g~eon uitapraiak ge-
dsaan. Maar bij roorbast zou men op
dezen heiligen professor bet woord
van St. BernarduR kuonen toepasser:
,,Primcum et maxnlimumL1 m~il'raclumr, qulod
ipse feact, iyps el~rat"; hij zelf was hlet eer-
ete on groo~tste wonder, dat hij kan
hiebben verricht."
Of wvas deze hoogrle~eraar, to midden
eener twijfelzieke o~mgeving, door
ziju kinderlijk geloof, ziju brauidende
godevrucht, zijo volmaakte afgfestor-
venheid van de wereld, zijn onbegrens-
de liefdadigrheid nist een levend won-
der ? E~n bleeF deze groote geest, op
het toppount van geleerden-roem, aiet
eenvoudigr on nederrg als de kleinen,
aan wie bet Goderijk toebehoort ?
D~aarom mogen wij met vertrouwen
den uitslag van het voorloopifg pro-
ces to Mlilaan afwachten. Mcgen wij
het nog beleven, dalt ook do acade-
mische wereld, in onzen tijd nog Al
te zeer van het bovennatuurlijke ver-
wijderd, een modern toonbeeld en
haar bijzooderen schiutspatroon krij-
grein den gelukzalige Contardo Fer-
rini !
Op zijn gezaghebbend voetapoor,
wonder zijo bemeler re beecherming,
vinde zij eindelijk die terugweg naar
.,CGod, d en H~epr der s ~tonsebappen!"


vlucht genlomen
len.


(De Tild)


Rouses' IT9


144 I


Zaterdag


IS A4ugustus IS I I.


28fste Jaargrang


A MIC E


DI


CUR AC

raarkte, is volgens later berichten,
nadat eeni deel der lading door lich-
ters was overgenomen, worer viot ge-
raak~t.
Vechtpartij.

Het schijut Zondagfavond in en
der steegSjes van de Punda ruw te zijn
toegegran. De polite werd met krui-
ken on flesschen gebombardeerd, zoo-
dat Commandant, APPEL OM ze
schrik san te jagen van zijn revol.
ver most gebruik make. Het is to
open, dat zulke tooneelen zich
niet meer herbalen. EIet beate is ze
te voorkomen en dergelijke aujetten
die toch van alle toegevendheid steeds
misbruik maken, wat minder vrijbeid
te even voor het inrichten hiunner
bachanalien en danspartijen.

Cur. Weerbaarheids-corps.

Maandagarvonld tenl 8 unr beerseb-
te er een ongewone bedlrijvigheid
san deni Waterkant van Otrabanda.
Voorafgegaanr door de muiziek van
het garnizoeln trok het Curagaosch
Weerbaarheidaeorps wonder aancoe.
ring van de be~ide officieren de Heeren
C~. N. WINrKEL en Rt. S, DE LANNOY
ult bet Riffort, om een militaire
march to gaan ondernemen. ZLangs
de B~reedestraat, Roode Weg, Mor.
genster, Bleiu en Heintje Koolwerd
in opgewmekte stemming de tochit ge-
maakt en over Morgenster eni ver-
der denzelfd~en weg kwam men ten
half elf weer in het Rtiffort terug,
wraar de troep onthonden werd.
H~et is een gezonde wandeling on
;staalt de spieren en houdt het leven
er in, want : ,,Rust roest."
Onze Jantjes,
In eenl artikiel in ,,The ntaval and
Military~ Record" van 12 Juli jl. gie-
titeld: ,, Intern7ationala Feetmlnl", en ge-
schreven naar aanleiding van de
revue van Spithead, komnt 0.a, hiet
navolgende voor:
,,Zonder twijfel waren sij. die beti
netste voorkomen hadden, zoowel
wat betreft de suit der kleedingf, als
cle wijze waarop, die godragen werd
de Hollanders. IDe onderofficieren,
met aware gouden galons op de
rnouwen en andere ondlerscheidinigs.
teekenen, vielen zeer op, en de korte
jas', die zij droegen (cen kleeding_
stuk, dat voor de onderonderoffi-
.cleren onzer eigen vloot werd afge.
,schaft) verleende een bijz~ouder net
|voorkomen.
De manschappen, gekleed in see.
maneuniform, draenei, evenals ande.
re zeelieden van hpt vasteland, bet
baadje, dat kort grleden n~ok; bet
groo t-ten ue onzer matrozen was,
maar dat nu eveneous is afgSeschaft,
en hoewel bet zeker ce~nige moelto
kost, dit kleedingSstak, in to ruimte op Peen oorlogeschip, in
goeden sitant te houdlen, hlebben
manschappen, die hierin gekleed
zin, een voorkomeni, dat de serge
kiel of de serge trui niet kan ver-
leenen.
Het voorko~men der Hollanders
werd verder nog dea~rdoor verhoogd,
dat de matrozenkrraag aan de voor-
zijde met wit is afgezet, wat een
bijzonder goeden indruke maakt. Som-
mige der vertegenwroordigde naties,
waren wat 138 t~ rkekulees, b t a
gaepaard to gatan mwet~ een minder
strongg in acht genomen discipline;
Ihet maakte inderdaadl den indruk,
Sdat de best gekleede! unanlschapppen
behoorden totJ de lAndlen, die de
bhoov to discipline in hun zeemacht
an aven lott :
,,D~e indruk, gewekt bij hen, die
zich er cup toelegden, het karakter,
gedragv en hioudmng van de bemain-
ningen der vreemde oorlogeschepen
na te gaan, die alle aan wal verte-
genwFoordigrd wa rea, was hoogst
gunstig.
Allen schenen zich er op toe te
leggen, een goeden indruk te ma
ken, en zich zoo te geragerFlrP n al tolt

te staat de enelheid. Een booge
enelheld vraagrt m eerd ere sterkte
voor de scheepsdeelen, die sann de
gevolgen dearvanl zijn blootpesteld.
Deze ziju het onderechip v66rin, de
bodem van hiet middenschip en het


achtierachip onderia. Dit geldt met
name voor de passagrieraschepen. die
zich snel moeten voorthewfegen. Ver-
Sschillende redecenl als~ de eischen
van bet verkeer, de concurrentie en
vooreke de sehsp~Z~ :~pronksucht spelen in
ske e eelhideen voorname rol.
Deze laatste factor is ook beslissend
voor de sierlijkbei .
Deze word t nist alleen gevormd
door een behioolijkIe proportie van
de afmetingen, maar evenzeer werkt
de gebeele bovenbouw daartoe krach-
tig mede. Van veel invioed op de
sierlijkheid, is de zoogenaamde ..weeg'
of oploop van bet dek van uit het
midden gerekenrd naar vooren achter.
Hierdoor krijbgt het chip direct een
vlug~ aanzlen.
N~ergens komb dit z66 tot zijo
recht als bij het raderechip, dlat wel
het eierlijkete la van alle schepen.


Koloniale Rand.

Het schrijven, door den Heer Gou.
verneur aan den K~olonialen Rrand
gericht, waarvan wij in ons vorig
nummer melding maakten, is van
den volgenden inhoud :
19 Juli 1911
Trbevorderingr van deo goeden
gang der zaken veroorloof it wij
de vrijhoid het volgende to brengen
Wonder de anndacht .van den Rol7.
Itaad. Het is een parlemenitair ge-
bruik in Nuederland (en in alle be-
schaafde landen, voor roover ik
weet), dat bij de opeubare behan-
deling van wetsootwerpen in de bei-
cle K~a mers der Staten Generaatl,
geen argumenteul tegren een outwyerp
w~orden aaugevoerd, die niet reeds
bij de behande~ling van het outwerp
in de Afdeeling ziju toi herde ge-
bracht en in het verslag opgenomen.
De ~grondlen, waaraao dat grebruik
zijn outstaatn to danken bee~ft, lig-
gen voor de hand. De Mlinister moet,
on zich te kunnen verdedigen, we-
ten op wat voor grouden men zija
outwerp zal bestrijdlen, wat voor
argumenten er tegfen zullenr worden
aangevoerd. O)nmogrelijk is het voor
bem ze alle to voorzien, en even
onmogelijk, on ze, o~nvoorzien, al-
tijd in eens, behoorlijk te kunnen
we erl eg'e n. H eeft dit ge~bruik dus
ziy reden ran bestaan ini de par-
lementen, waar de Mlinisters zelf hun
wieteontwFerpen verderligen, veel meer
dient bet to gelden hier io de! K. R.,
waar het geen gewooute is, dat de
(;ouverneur bij de openbare behan-
delingf der door hem ingediende ont-
wrerpen tegfenwoordigi is.
-\Vel kan hiij oen gedelegreerde zen
den om de zittingen 13j te wonei,
dochl dan is deze, die de ontwer~en
in den regarl zelf niet beeft sa men-
gesteld, niog in een veel ongunstiger
conditie dan de Miniisters, te wier
opzichte men hiet \-olg~en van het
aanrgegeren gebruik; nood'zakeli k
achct. Bovendlien kan het, zoo er bil
de behandeling in de aideehugren
weinig; of nie~ts tegfen een ontw~rp
wordt sangeroerd, zeer goed gebeu-
reo, daHt er geen gedelegeerde naar
de openbare sitting wordlt greZOnden,
terwrill het misschien later zou blxi-
ken, dat dit wel menache~lijk ware
geweejt. Op ground van dit alles zou
ik bet seer op prijs sitellenl, zoo de
I.K.. ook voortaan deu regel, die
ini Nederland geldt, hier zou woillen
volgren. Het Hetstuur zal er door in
die gelegenheaid wo~rden gesteld, om
ontwrerpen worden aangovoeril, zoo
nood-igr behoorlijk te weerleggen.
.Het zal dan geen strijd zijo, waar-
in feitelijk alechts i040 der partijen
zich kan doeu hoorea. D~e gulden
regel: atudi etl alteram ,parteml, die roor
ieder onbeyooroordeeld man of col'
lege goldt als een eisch der billijk-
he~id crn als de eenigfe wFaarborg dat
er mett kennis van zaken kan wor-
den gec:ortleeld, zal dan ook in de
K 1I1. zijui toopossing vinden-
1)e Gocur-. van CuraCao.
NIJYENS.

K. W. I. M-

1)e stoomboot ,,Prins WVillem V"
die hier eerst W~oensdagmorgen van
Suriname binueo kwamn, is reeds dien-
zel iden midling weer ver trok ken .
A~lleen op deze wcijze ka~n de boot
den verloren tijd weer inhale.
I)aar hieerscht bier zelfd schaarsch-
te aan sommige leve~nsmidalelen, daar
doolr de booten der K. W. I. M. we.
gerns staking der zeehieden, ook een
deel der lading te Amsterdam moest
worden achtergelaten. Voor koo lui
en particulieren, die op clie la ing
wachten, is het~ eene heele teleurstel-
ling, en ook mogelijke abande is niet
uitgesloten
L~lie Prins WCillem I", die bij ie
m nding der Suriname river bj
B~raama~punt aan den ground vast.


eer van hun land kon strekken, en,
volgSena de meeuing van ieder. die
tot oordeelen beyoegd was, werd
dit doel door de gasten onzer na-
tie gebeel berei kt, zoodat luieter
wor~d bijgezet aan de belagngwekken-
de gebourtenie waaraan zi3 kwamnen
deln~eo n en esde eerstery ottreevue
mer ijer om wer .
I[let Vaderland]
Garnizoenl.
Bij Kon,. besluit is de 2e luit.
der inf. van het leger inNederlandsch-
InidiB W. F. VAN DER~l HOFF, thaDB
met verlof inl Europa, voor den tijdj"
vatn drliP jare rledetacheard bjd
landmacht in et-Indiia.
Den 21 Juli a.s. vertrekt met
het nieuwne stoomachip Oraxnje NarssanL
Svan den R~on. W. I. Ma~ildlienst naar
W es t-l ud ii, met beatemming voor
SC~uraCgao, een de~tachmtlent suppletie-
troepen, sterk 23 soldaten. Als com-
mandant is aangewezen de 2eluit.
der inf. O). 1. leger W. C. VAN DUI-
NESN, die voor drie jaren wordt ge.
detacheerd bij de landmacht in Su
riname.
Gered.
Donderdagr namiddag viel een vrouw,
van wie men zegt;, dat ze dik wayls
misbruik maakt van st~erken drandk,
bij het wateracheppen in den grolo-
ten regfenbak van het huis van
den Heer R. TI. op den berg van
O~trabanda. Gelu~kklg wren er ter-
stood verschlillende personen bij de
hand, aan mien het met veel mnoeite
ge6lukt~e, de vrouw nogf levend to
redden. Z~ij was tevens outnuchterd.
Het is jammer voor bet drinkwa-
ter, dat hiermede verloren gast. Men
is teratand begfionnen den regeabak
leeg te maken'
Zelfmoord.
: le brigadier W. die! van St. Masrl
St~in naar Curagao was overgfepleatet
:en met vrouw en kinderen zich ann
boordl van de Dr~eadnoughtl beyondl,
beeft in de nabijbeid van Bonaire
met een stuk glaN zich dlen halsader
doorgea~neden. Tolen men hem zocht
en vond, was hi3 reeds overleden.
1)p Honaire werd het lijk ter aarde
bueateld. De ongelukkig~e wveduwe en
kinderen setten met betzelfde Eebhip
venl binnenkwam.
Burgertneester.
Onder do benoemlingen in het MCloe-
derland tro~k deser dsaen bij het
doorbladeren der laatet ontvangen
Couranton vooral onze sandacht
die van een aud-bekende den Heer
M. ,T. Sr~lAHORsT, ODzen VrOegeren
directeur van Openh~are Werken, tot
burgermeester van Idalarderadeel, see
gemeente ult een 8 tal dorpen be-
staande met; bijua 6000 inwoners,
gelegen nabij L;eenwarden.
Katoenoogat op St. Earstathts.
Den 1 Aug. is de katoenvloot
van St;. Eustatius uitgevaren d. i.
4 Statisansche zeilsloepen met het
restant van dlen katoenooget nl.I
65 balen In het b 1e heft de
oo gt 1 10n -1911geo eleve dt I6

bKar neu na rde or ege wo digldg
f 1,65i per KG van bijua f 28.000,-
lIeze katoen is via St. Kitte naar
Engeland verzounden. Nu zijn er nog
eeni e balen gevlekte katoen over,
die Tater vereonden worden. Het is
een pralchtig; succc~s, waarvan asudren
Heer v. GnRors, gazaghebber v. St.
Eust~atius het grootste aandeel toe-
komt. Op deze gegevene durven we
gerust voorspellen, dat het eiland
e~en schoone toekromat te g~emoet
gant.
Danbkbetaigingl.
Untrangen van de Heeren EDWIN
S~ENIOR eD J. MADURO Jr. Dieuwe
itineraria. O)nzen oprechten dank
hiervoor.

Eu hiet is inderdaad to bejammeren,
dat het in veel opzichten bij het
schroefechip ten achter staat, waar
on het ook steeds meer lot de seld-


zaamheden gast behooren.
Aan ziju raderwork loopt het licht
averij op, de groote breedte doet
;het wel is waar vast op bet wa-
ter liggen, maar heeft weder tot na-
deel, dat bet schip voor veel brug-
gen en sluisen te breed is. Ook magf
Iet niet diep varen, weg~ens den te
grooten weerstand dien de raderen
van het water souden ondervinden.
Van het hergen van veel lading kan
dus geen sprake sijo, zoodat bet
p assagi ere ver voer wel sijo boofdbe-
stemmmn ta. Matar de meeste, en
vooral ae groote schepen moeten
unast hun levende lading, evenzeer
veel doodgewicht medevoeren, wat
g~rooteD diepgang vereischt, ook in
verband met het wonder water hou-
den der schroeven.


zoozeer roeping voelt het publiek in
H~olland met juistheid outreat on.
ze kolonie v-oor te lichten, de lezere
van de N~ieuwe Rtotterd. Ct;. dan
tevens van onze ,,Kantteekeningen'.
in den Amaigoe dli Ouragao van 10 Job
zal op de hoogte stellei.
-

keichten sht de K~olonie


Z. H. Pans Pins X.

Zeer alarmueerende berichten bracht
de telegraaf deze week; omtrea~t den
gezondheidstoestand van Z. Hr. den
P'aus. H~et eerste bericht van 6 Aqug.
luidde. dat de gezoudbeid van Z. H~.
reden gaf tot bezorgrheid; danis
daarea, Was de toestand veel ver-
beterd, zoodat de vrees giewreken
was. D~e telegrammen van denr 9 en
10den luidden echter weer booget
ongunstig. Ten gevolgfe van ulitput-
tingS en verzwakking, veroorzaakt
door voortdurend lijden, en de ge-
weldige hitte, die op heb~ oogenblik
in Romne heeracht, geraakte de Pauls
in een soort van bezwoiming. De
doktoren vreesden, dat het gestel
van den Paus er door zou geknakt
w~orden. D~onderdag werd den Paus
met caffalue ingespoten om de ver-
zwakte werkiing van het hart, op
to wFekken. Aloebt een nieuwe san-
val van Jichlt optreden, dan kon de
toestand gevaarlijk; worden, daar
Z. H. uiterst~ zwak is.

Zilveren Peest

A. s. 1)ins ag 5 ~ugrus us vier' de
Iearw. Fr. RbnuLenUS HEflrwuse zijo
zilverea feest als lid van de C~ongre-
o-atie van Tilburg. Fr, ~rrrnocns
seen c.-oed~e bekende op C~uragao.
V Il is "het Hijzooder (,nderwijs Hau
hem ver licht. Daarvoor heeft bij
re ds aren larg met hart en ziel
reet a gebeele toewfijdingf, met al zijn
t~aeoten gewerkt~. Sinds 19 Novem
her 1890 reeds verblijft hij onafgrebro-
kenl in onze kolonie. Niettegreostnaan,
Sde in de eerste jaren vooral door
tendie en lessen aiju g~ezondheid veel
s~eleden had, is hij met Gods hulp die
m eiolijke jaren gelukkio* to bov-en
m eko men *
eNa eerst in Tilburgf in verschillen.
de scholen als onderwrijzer te zijn
werkzaam gewTeest, heeft; hij hier nog
achtereenvolgaens do akten Spaansch,
Engelsch, wilsundle en boekhouden
Rhaald. De St. Vincentius- en St.
Jozef -scholen, die ooder zijo leiding
stooden, nasm. Sinds het vertrek van P'ater
Zwijeen, is Fr. Radulphus nu D~irec.
tour van het St. Thomas-Collegre,
is sedert 18933 reeds lid van de
Gouvernements- examen- commissie,
en eveneens van het jaars 19081 tf
inspecteur van het R. K~. bijzoucder
onderwfijs in onze kolonie.
Hij mag met voldoenino- op den
afgelegden wegr terugziel oge
Fr. Radulpbus nog lange pren voor.
11et onderw~ijs in onze kolonie ge-
spaard blijven.

Chr. Gijaen'


in ie t. lua~ts be nesthui iA e n
langdurig, pijulijk, maar geduldig lij
ddeue Heer CHrIST~aAN ( I.ZEIN, die te.
gel jk met de Heeren MI.AAENI et V.
re Uos den 7 So a. 1886i als de
e rate o'nderwvijzer~s pvoor bet R~. K.
Bij z OnderwMijzers op c~uragan:~ aan.
kwam. Bij gaf eerst op Otrabanda
en daarna op Pietermaai osder~wijs.
Alet dankbaarbeid zarl zich de Mlis.
sie zijner herinneren. als een dio me.
de den oaroudalag gelegdl beeft van
bet Kath.bija. Onderwijesvoor de jon-
C~ns inde tad. In Maasrt 1897
etaro hij neaar bet Mloederland we.
gens ziekte. Zoowel in d patra
chie van PietermA~ ula van o)r zi
bandla werden lj diens en oor z]
zielrusft opgedragen.


Bespeke w~ u eus et ut- bestanddeelen, kan bet chip herleid ment", of biet mnoment van de le-
Byeeprneken wcij nurei eens onn dte Ip el pst- vende kracht, die als het wvare over
w'ept otfeen sch3 een schi met~ wor benatot ei ddeohooleobpa .e pit ge. de ganosche opperyluakte van bet li-
name van een groot passaglecrsechip, sc ie t om kenmis to nmen van de liet an verenel uleuig working d
vordert veel arbeid on beleid. Op workingend waaraun het ic cihp is w'eet and bedte Ditn~nc momerknt ob

dteerk, eerfated paa amecohneor hbel deo st~le bjue~id.er Gethaiv abl reenen, en evenzeer het buiginge-
vanric'htiorr ziin. Ten twfeede moet denkt men zich dan het schip, ge- moment, is noodlzakelijk om de af
van~ l~ore d choue a t / laatst inl twre e tandem, midden op metingen van het materiatul to kun-
er rekening o ngo nme9 I d f e bepalen, die het in staat stel-
dre ddte vanabruhavens, Hetm dr ea dousk tmidden van t ree I nve. le naan alle werkingen weerstand te
ree va oemgig vome d l fs ad de tre gllrifk u biefden.
qastie an ovebrwean alv mchioeds word~ gteld er dweeese epleOrt Nu is het om de ontzaglijk om.
an de voor- of nadeelen, die de ver. en hare boogte up 1|20 daarvan. slachitige berekening, dat deze slechts
schillende t pes sankleveu. On zoo la beidle gevallen is het chip ge. zelden toegepast wordt.De ing~enieur
min mogelij~k te falen, worden dlaar- neigdl tot middendoorbreken, maar komt spoediger ter beatemde plaat-
om steeds bestaande scheepsmodel in tog~enovergesteldde richting. Het se, door de tabellen te raadplegren,
len tot leiddread genomen.. buigingsmoment toch is d8d&r het die, opgemaskt naar voorbeelden
Reeds vrij epoedig verkrijgt meni grootst. Bezit nu bet schip genoeg- uit de praktijk, het wgrk' zeer ver-
hierdoor de vermoedelijke zwaearte zame sterkte om niet door te bre. eenvoudig~en.
van den romp, bet vermogen en de ken, dan zeer zeker, wanneer het Deze tabellen staan bekend ouder
swaaerte van machines en ketels. zich niet in zulk eene positive be. den naam van ,,Regets en regelingen
Eere~t later volgen nauwkeuriger be. vindt,. voor sales schepenz" en worden ver.
rekeningen vooral van de seewaar. 1) eerstand~ekne bet agnu, die het chip strokt door de Assu ran tie- ma t-
digheid. aaarns wforden de hood. aan de wokne idhnto chappijeo ,,Lloydls", ,,British Corpo-
aimetingen vastgesteld. van bet weerstandsvermogen van ration of 8hippying". ,,B~ureau Yer-itas .
Tot verkrij tog van de juiste af- hot materitaal, dat voortkomt uit en do,,Ge~nnanischer. Lloyd .
meting~envan deverechillendlescheeps. zija zoogfenasmde ,,treagheldsmo. In een nauw yerband met de sterk-


Am aterd am .


Jos. Fameas.


Stheepab~ouwomeester


In de N. Rott. Gort. Mlaileditie! van
21 Juli komt o~n Particulie~re Corres-
pondentie voor uit Curatgao, wonder dlen
titel van OND;IERW~IJSPOJITIEK. .
Dreze correspondent tie, gred ateerd
den 28 Juni, is dus just acht dagen
verzonden v66ir de heruchte zitting i
van den K~ol. Raad van den 5i Juli,
wearin bet w~etje op de gehuw~de
ouderwijeeressen werd a~fgestemd.
Wie deze corresp. Fergelijkrt met
de redlevoeringen in die zittingr ge-
sprok~en, behoeft niet meer te vragien
van w~elk~en boogr d~eze pill is afge-
schoten. Vooral in bet eerste ge
deelte is bet, als ziet men het schui-
felen en krookelen, bet beurtelingrs
schuil o-aan en voor den dagv komen
van een elang lang den grroud, die
den toeschouw~er misleidt. Het is
een geschrijf vol tegenspraak met
zich zelf of met onverdachte partij-
genooten van deo schrijr-er.
Een enkel roorbeeld: V-an ,,de Em1-
maschoo~l, waar kosteloos gewoln
lager onderwijs verstrekt wordt,"
hieet het hier:
D.leze school voldoet bij voort-
,,dring g~oed, naar genoegSe~ &n
,van het publink do van het be-
stuur."
Vreemd Juist gisteren avond
kou men in de Curagaosche Colr'anti le-
zen van een vergadering der YTereeni-
ginlg tot bevord~ering rLan het Onderw ics
(dat is de fereeniging gehoren uit het
v-roegere VTicoria-fonds later het
C7rane-fonds genoemd) waar alleen
beslist vrsyzinnige partijgenooten en
verklaarde vrienden van het O)pen-
baren Onderwijs aan het w-oord wTa-
ren. D~aar look het oordeei: ?,, et
lagyer ~ondlterwil( s (men denke ~ier ,,op ~e
Emmal-achool") fa ten eenemale 0BY01-
doende, ten gevolge r~an gebr~ek an r
gesch~ikte en breyoegde wer~kkrachtenl. "(!!??)
In deze correspondentie mnoet ook
dat ontwferp op de grebuw-de on-
der w'ijz2eressen en het opheffen der
normaallessen, dienst doen on
de levers in den waan te bren-
gen, dat hier eyetemnatisch op
achterstelling van het openbaar
onderwija bij het bijzonder wocrdt
aanagestuu rd. Toch is er nog een
merkbaar verachil. Voor lezErs in het
mooderland, weinia of Diet bekend
met onze toestan ~en, behoeft men
nog minder conscientious met de
wearbeid on te sprmngen. Zevralt toch
buiten hun controile. En men beeft
hovendien het fortuintje, dat erke
verdachtmaking tegen alles, wat ka-
tholiek is, bij de N. Rtott. Ct. en haar
lezers altijd boogat waelkom is.
Wil men nog better wete n waarom
hier door den Gouv. die normnaallessen
werden opgeheven~, dan zal deze cor-
respondent U mnlichtei:
,,NJauwelijke na, of missehien zelfs
,,v66r de stilzwl gende goedkeuring
,,der voorgfestelde wijzigfing (dat is
,,de opheffing der normaallessen
Red. Amigoe) door den K~ol. Ratd
,,vernam men, DAT ER EEN R. K.
,,KW~\EEKS~CHOOL VOOR N~DE;c\RWIZERR 1
,.OPGERIcHT WERD.:' ( 1) k
En zulke daze en onmogelij e
kletaprastjee, worded de wereld in-
gestuurd on bet bestuur verdacht
t a en eD e aa en nw d 1 3 i n8
ongeveebr in aart bi vnu blestaate
opgferic t, maa to ubsat
nog miet en kan ook niet bestaau,
omdat er zelfs geen plan af voor
nemenhof gedac~hte er aan ooit be

aj obete slot van het artikel kout
de sap nog meer uit den mouw
,dat er in den laatetent tijd verwij.
"e Fro en zi'u dat de Gouver-
tnveur nohbwijfilen door partijdigrheid

sat ij eno~d tsellen, dat die corres
pon ent, die met de wvala sidd o
zulk een intiemen voet ]e, dz
laatste insinuatie in een volgende
corresp. door voorbeelden zal ~aar
maken. Het a reekt natuarlijk v~an
zelf, dat dezel de correspondent die

van de eene kolonie naar de andere,
en uit het verdrag volgdle niet, dat
aan schepen van elk van beide lan.
fleD tOe~ef8tSRT zou worden, de vaart
te onderhoudeo tasschen de ver-
schillende afzonderlijke havens, die
tot die landen horhoore,.
Ju het, Lagerbuis vroeg bet lid
Ashley of MIinister G;rey7 berust in
de beslissingi va~n Nederlandsch
Guyalna, dat, het, scheepvaartverd rag
tueschen N'ederland en Eng~eland
(bepalende dat aan schep~en van
beide naties wederkeerig zal wcorden
toegestaan zich in verbinding te
stellen met aile haRvens, aan een van
beide partijenl behoore~nde), ntiet van
toepass~in is op de kolonii~n van
beide~ lan< el.
Mlac K~innon Wood antwoordde,
dat bij de ratificatie van het verdrag
ultdrukkelijk door beide partijen
verklaard was dathbet ri Iton o
In later verdragen was daarin geen
veranderingf gebracht en nooit was
van eon gewijzigde gezindheid blijk
gregoven.
Het vonnis vanl het gerchitshof
van Nederlandsche G~uyna is dan
ook volkomeni juiet.

AM ER.IKIA*

I~osch brand en.

In MichigSan en Ou)ttario hebben
versebrik kelij ke boschbranden -ewood
die reed verschillende stedeou en dor.
pent vernielden, en tal van menschen
het leven koetten. Volgens berichten
wase het van North Bay tot Porcu.
pine over een uitgfestrektheid van
200 mijlen Bc4n viammenzee, die
bossehen, korenvelden en allits wat
op h'aar weg komlt vernielden. ~e
lucht zag grauw en dlonker van de
dlikke rookkolorumen, die ten hiemel
s tege n. Overarl Zagf men mannren .
vrouwlen en kindlreren vol schr~i k
vlinchton naar rivrieren o~n mneret;
dear bij het water dachten zij een
veiligre schuilplaate to vinden.
Y'ele anrne ~ewfoners van P'orcupine
en van P'ottsville hebb~en een onder.
komen gezocht in Clolden City. Miaar
ook deae stad bleef niet gespaard;
de voorsteden werden geheel vernield
en de bewoners hebben met de tal,
rij ke vluch tel ingen anigstige uren
doorgSestaan, want mien vr~eesde dat
ook bet, cenltrum der stad~ door de
vrlammen zon verwoest worden. D~aar
verscheidene winkels en pakhnizen
in asch gielegd w-erdlen, zijn de levens.
middeleni seer schaarseb.
O)ok Cochrane is, geheel in vlam.
men opfegna~lU. D~e arme bewroners
siju zouder eenig voedlsel en moe-
ten in spoorwregwagens overnachten.
Voor de vluchtelingfen was het
moeilijk een ultweg naar de bewoo~nde
wereld te vinden, want alle bruggrfen
zijo vernield on de weg'en oubogaan.
baar geworden.
Alle bosechen laugs de spoorlijn
van het Temiscamiug-meer tot On.
tario, de stad Cochrane en vele
kleinere steden zooals Pottsville en
Porcupine, zijn met den ground ge.
lijk gemaakt. Te Cochrane, een
plasate van 3000 inwoners, is slechts
&En gebouw overeind gebleven.
D)e geweldige droogte heeft or veel
toe bijedrageu, dat het vuur zich
zoo one kon verb~reiden.
Uit de laatste berichten blijkt,
dat het aantal dooden drie a vier.
honderd bedrtangt, maar de vluchte.
lingen uit de verwoeste steden ver.
tellen, dat bet getal ougekomenen
nog niet te schatten is,
Vo~oral in Tawas City beerschtp
een groote paniek toen de vlammen
de stad aantastten. Vele vrouwven
on kinderen vielen in de stra~ten be.
wusteloos neer. Anderen vluchitten
kerken en openbare gebouwen binnen,
maar ook daar waren ze niet veilif,
w~ant weldra stonden ook deze schuil
plaatsen in brand. Yele personen
konden zich reddeo door op schepen
te vluchten.
E~en der g~eredden, de tooneelspeel.
ster Dora D~iamood, vertelde aan een
journalist, dat het schouwepel van
de brandende stad ontzettend was.
M~aonen, vrouwven en kinderen die


wilden vluchten, vielen dood op de
straten neer. Zinnelooze ouders wier-
pen hunne kinderen in het water
van het Huron-meer on ze uit do
vlammen to redden. Acht steden
langs het Huron-meer zijo total
vernield.
De schade is natuurlijk nog nliet
te schatten, want de vlammen woe-
den nog altlid over een afstand van
bonderd~enkiometers. Gok bet aan-
tal slachtoffers is niet to overzien,
alleen te Porcupine zijo, gelijk wij
boven reeds zeiden, drie ti vierhoa-
derd menschen omgekomen. Yele
vrouwen en kinderen, die reeds gered
waren zijo gestikt door de geweldige
hitte.
- L~atere berichten brengen nog meer
vreeselijke bijzonderheden omtreat de
boschbranden bij Porcupine. ~e
bonderde vluchtelingen, die nit die


YE USEque cada frasco de Aceite
de Wigado de Bacalao que

compare Ileve la marca del
"Hombre con el Bacalao at
Cuestas.

Ella represent la legiti-

( ~ma y la mejor preparacion
de Aceite de Higado de
Bacalao que se conoce por
eI DOmbre de

que contiene el mejor y mis puro Aceite
de Higado de Bacalao de tal manera
emulsionado con los hipofosfitos de cal

y de soda y glicerina que hace de los
cuatro ingreclientes la forma mis eficaz
para COmbatir las enfermedades del
peCho y los pulmones.

"Me es grato declarar que hablendo estado
bastante enfermo y debilitado per mi's de an an'o,
y cuando ya las fuerzas se me harbian agotado
apesar de los medicamentos que tomaha, an amigo
--el Sr. Luis Silvar-me recomend6 la Emulsidn de
Scott. Tomd seis frasrcos de esta malgnifica pre-
paracidan y quedd' completamente cu-rado, gozando
ahora de la mejor salud, fue~r ay dnimo, per lo cual
recomiendo siempre d' mis amigos la Emulsidn de
Scott. Alfonso Rodrigues, Valencia, Venezuela.


buurt komen, vertellen van do tal-
looze lijken, welke zij voorbijkw~a-
men aan den kaut der bosebwegren.
Valen van hen zijn gehoel van streak
en geobsedeerd door de herinneringf
san de verechrikkelijke dluchit, op
de hielen achtervolgrcl door de snel
zich uitbreidende vlammen. terwiil
een razende storm van golven van
't meer opzweepten. E'en ooowe~tuiige
uit P'orcupine zag twee en twintig
personen, die zich aan een hioutviot
vastkleaden, voor zijri oogren in den
storm omkomen. Honderden bleven
gedurenude lange uren tot aan den
hals in het water, met iedere eolf
trachtende eenigee adembare luchit op
to! vangen, steeds bedreigfd met ver.
stikking door de heat~e lucht. Hlet
meerendeel van ben1 ontkwalm den
doodl niet. D~e stadl 11athesa bronudde
geheel af, de 2300 inwonerf dluchtten
orri be I ere' mAnar meer dan ;oo
E~en ander coggetuige verhaalt,
dat relen per boot of te vouete ~o Go-
den C~ity- a~sankwamen, afsebuw elijk
vermin k t of versch roeid; i 6n1 zelfs
k wam or anin, w\ien beidle armen
koold w~aren; velen wParen volslagen
blind geworden door de hitte Een
dokter en ziju Aide ziju aldaar voort-
durend bezig met bet verzorgSen der
gewesondei.
Van, de 250) Italiansnche w~erklie-
<100, welke in die mijn P'igr, to I)o~e,
inrkten, b~ereikten RleChts 40 GoC~ldfn
Yerkeerdle men tot niu toe in e
xico in spanning, w~ie tot definitief
president zour gek~ozeni worden, ~eze
quaestle is deer dageni vrijwe~l opge.
lost. lIe drie p~olitieke p~ersooolijk.
bedlen ndl. dio nia dleni val van 1
g~en eral Diaz het lneest op, den
vo~orgrond t'adlen, to w~ele: dle la
Itarra, tijdelijk president; F'ranciso
L. Madero, dle overw\\innenlde, inuur-
gen te n-nauu oerd~er, enr gt~eneral lio I~
na~rdo IHey\es de mee~cst iderje
mann in het leger dex~e lrie perso-
no~n Zij" tot rte(1 acc~oord~ ge~komn. I 1
lIon 10n. J~uni hieeft tuuschen~ henr
n lange conferetntie pluats enl
op bet kasteel Chlapultepec, ten eindte
de politieke vraagstukken, w~elke op
bet oogienbilk bet land in heroe-
ring brengen, to besprekeni, en mien
is tot een allen be\-redigende en
voor heot laud ontegensegfgelijk ge. ?
lukkige oplossing gSekomen.
Van het resultant is een1 officisele
nota meetgredeell uaun de p~ers, h~e.
richtendfe, dant g~enera l royes, van
af dat oogeobliki, in het belaugf van
het land en ter bevordering van een
duurzamen vrede en vani d-e rusti.
go niitaefening der~I hetrkregon vrijhe-
den, afzag1 van zijul candlidatuar
voor bet presid~entschap en zijo aan-
hangere zou radeiu, orn evenals hiij
zelf, die van Mladero te steunen. Te-
vens verklaren zich de la Barra en
Reyves ber~eid omn, indieo bet lanld M~a-
dero tot president verkiest, onder
hen respectievelijk de portereuilles
van Buiteulandsche Zaken en )or.
10 te aanvaarden.
Deze overeenkotust tusschen de
drie voormannen geeft, wa-ar borg,
dat bij de a.s. verkiezingen alle ern.
stige agitaltie zal ver~meden worden,
en doet hopen, dat MIexico daarna
een langren tijd van vrede en voor.
spoed zal tegemoet gaan.
G~ok de verdere toestand in het
land schijnt op bet oogrenblik be.
vredigend te ziju. D~e gezant van
Miexico te Brussel outving van zijn
regreering oen telegram, waarin gie.
zegd wordt, dat de revolutionnaire
troepen vrry wel uiteen ziju en men
spoedlig met hen sal hebben afge-
daan. De finaneseele en oeconomische
toestand is zeer bevredigend, ge-
tuige de toename der schatkistreser-
ve: siade het optreden van de voor-
loopige regeeringi, zoo meldt Cerba-
ebal Sons, de tijdelijke Miinister van
Buitenlandsche Za~ken, is die reserve
van 02 million plasters tot 6,3 mil-
lioen g~estegen.

H A IT*

De ILondensche correspondent
van de Lokln-Anlzeiger1 zendt het vol.


gende telegram aan dit btlad, dat
omn siju fantastischen inhoud het
weergeven waard is,
Hij schrijit: Eien seer merk waardig
bericht uit Ha'iti bereikte heden over
New-Y'ork Londen. De vroegere Ita.
liaansche kruiser thabriPa, die consul


gelooven. Vooral als wFij gelijktijdig
hooren, dat Canstro inda!rdsad aan
de Westkust van Yene~zuela geland
is. Dnaar komt nog bij, dat er tele.
grafisch miets van de schipbreuk g~e.
meld is.
President Simon moet seer gewpich.
tige gra~nde~n giehad hebben om de
schip~breuk van de Umbria gebeim
te hiouden. lsechter nu spoeclig
aan de Venezolaansche kusten een ge
heimzinnige oorlogescbip zich mocht
ophouden on Cast~ro's terugikeer in
het vaderland mee to vieren, don
lioeft men zich daarover miet to
verwo~nderen.
Zeer vermakelijk is het verbaal'
dat de? kapitemn van de Allemta~nini
van do achipbreuk van de Umllbr~ia
in Newf-York heeft gedaan. De zwvarte
president va~n de republiek had het
schip met zilyn eagen naam verdoopt'
D~e kruiser beet nu president Simon
en wfordt in officieele berichten de
IDreadnought ran Haiti gCenoeund..
Tot viering van zign inhivring in
de vioot, die voor bet overig~e deel '
uit oude koleasehepen en sleepbooten
bestaat, noodigde president Simon
zijo dapperste generaals uit, die, ge.
volgfd door het geheele legier van
1000 min of meer in uniform ge.
stoken mannen, precies op ti3d aan
boord van de Umlbria verschenen.
Ook het pereoonlijk jacht van den
president begeleidde de vloot~. De ka-
nounen van Port-au-Prince dooder-
den en het volk schreeuwfde,,hoera",
teen de Dreaduought van Hatiti
haar eerste tocht wonder den nieuwen
admiral van de loot begon. Dieze
admiral was vroeger kapitein ep
een vruebtenschip geweest. Een zij.
ner hoofdsuperieuren had voor kor-
ten tij d een melkfabriek bestuurd.
Mlen had bijna 30 mijlen afgelegde
toen de D~readuougfht van Bla'ti
ploteelingf t~egen iets stootte on een
lek kreeg. E~r drong water in de
machinekamer en het schip strandde
spoedig daarop op een zandbank.
Een w~ilde paniek brakl er in het
legfer uit. Het jacht van president
Simon deed de moeilijkete manoeuvres
om in de nabijheid van de Dread-
noughit to komen en het reddings-
werk; te beginnen.


een zandbank, als niemand haar in-
tusechen wreggehaald beeft.
Yolgene een bericht van Herald~'s
T`elegraafbureau ult Port-au-Prince
moet een s.a. van de Hamburg-Ame-
rika-hiju gisteren, met het bescha-
digde Bati'ianusche oorlogeschip Pre-
sident sim~on op sleeptouw, in de ha-
ven van Port-au-Prince sangekomen
ziju.

ITAIlE.

\V~erkelijk; weerzinwekkend en len-
genatchtig is het geschetter in de li-
berale pers over de glorie en den
vooruitgang van bet ItaliiB der last-
ste halve eenwr
's Is wear, Rome bouwft voor
taillioenen prachtpaleizen en monu
menten, die de kunstenaars en min-
nears der .,Eeuwige stad" wegene
hun verfoeilijken wansmaak doen
knarsetanden, maar het arme volk
zucht in ellende en emeekt aan de
kloosterpoort on een stukjt? brood;
zij balen woonhzuizen neer, en setten
er pronkg~ebouwen voor in de pleats,
mear de kleine burger, do werkman,
kan goen geschikte w~oning vinden,
tenzij voor boogen prijs.
Terwiji in alle landen het volke-
onder~wija steeds hoogrer opbloeit.
en de regeering ijverig scholen bouwt
on vereenigin en steunt, die worken
voor de t-o keontwikkelingf, bele.
ven we thans in Italii6 nog het treu-
rige feit, dat 50 pCt., let wel, viff.
tig percent, due de helft der be-
volkin (in Rome 42 pCt., in Cala-
bri@ 6 pCt.) bij de ineebrijving
voor de militie tot de analphabe-
ten moeten gerekend w~orden.
Jaarlijks trekken zooale scit geen
ander land ter woereld, vele duizend~en
pachtboeren en woerklieden nit ItaliiB
naar Noord- en Zuidi-America om-
dat ze this het noodzakelijk stak
brood niet kunnen verdienen noch
de ontzettend hooge belastingen be-
talen. Op politiek gebied dat last-
ste ministerie is het elf de binnen
10 jaren is het evenals met de
rechtsipraak een echte knoeiwinkel
waarover men slechts lichen zou,
were het niet zoo diep treurig.
Teekenachtig voor den toestand
is zeker ook dat bijna op den dagf
zelf van bet national feet een so
cialist ernstig voor het ministerechap
in saamerking kwam. Nog geen
twaalf jaar geleden, toen koning
Humbert door een oproerling ver*
raderlijk was vermoord, riep dezelf-
de B3issolati in het Parlement:
,, Weg met den K~oning"I Ean u
wordt hij door Victor Emmanuel
III officieel gerandpleegd roor de
vorming van een~ nieuw ministerie.
M~ogelijk komt zija nasm nog in de
,Stsatacourant, als behoorende
tot de uitverkoren rsadslieden der
Kiroon.


Vormreis.
in den looXP van de volgende week
zal blgr.. G.YUlJLSTEKE, VePge-
zeld door zijn secretary P-at~er 1). A.
EUTWENs per zeilschip de vorm- en vi-
sitatiereis ondernemen naar Aruba.


SURINAME.
Dmraalooze telegratie.
Naar wn] vernemen, beyond zich
onlangfe te deer stede een vertegen'
woordigfer van de Amerikaansche
United Wireless Company in verband
met plannen om hier een station
voor drsadlooze telegrafie op te
richten. D~oor bemiddelingP van een
onzer voornsaamste koo bieden, den
heer Adolf F. Curiel, is door bedoel-
ofe vertefe~nwodordiFe ter zake euer
(Mlr. Rollin Couquerque) en den
wnd. Administrateur van Financiin.
One Bestuur sal de tsak wonder de
aandachtf der R~egeeringS brengen. In-
tueschen, v-ernemen wij, is teleg~rn.
fisch aan den Minister verzochit geen
verbinteniesen ter sake met anderen
ann to gaan, alvoren kennis valn de
Amerikaansche roorstellen genom~en
te hebben.
't Plan is de kolonie via 1)eme-
rara met het buitenland to verbin-

I~c t~stresh verbi i ga me ['an
ramaribo.
(S.)
G~ouverneur van Surrinmle.
Berichten uit onze Zusterkolonie
melden dat de nieuwPe G;ouverneur
nARON VAN ABBECK den 15 Sedptem.
ber a.s. per SS. Prins nauri de reis
van Amsterdam naar Surionme zal
snov~aarden-


--- -


VENEZUELI.

Da. C~ntros F'. OtuYArrI, welbe.
kend als de ge vol mach tigd e van
Venezuela met de Hollandlsche en
Fr~ansche regeeringen in de bestaan.
de geschillen,- is door President
J. V. GOMERI becoemd tot juridisch
Consultor san bet Minlister~ie van
Ni'verheid en O~penbare W1erken te
Claracas


Ileticltill Ilit 1101 lOO(10tlad.

Het Hand els- en Scheep vaartrterdrag
tunschen ElgelandL en Nedlerlanl.

Strekt het handele- en scebepvaart-
verdrag tueschen Groot-Brittannii
en Nederland, waarbij bepaald is,
dat aan de schepen van beide lan-
den wederkeerigf sal wordenl toege.
staan, alle havens, behoorende tot
elk van beide landed, san te doen,
aich cok ult over de kolonii~o, die
heide landen besitten ?
Met betrekkingf tot deze vrang is
deer dagen een belangrijke besliasing
gevallen. Bet Surinaasmch 9erecht~s.
hof heeft deze vraag al. in ontken-
nenden zin beantwoord.
Eenige jaren gelede n 0. word door
bet gouvernement van Su ri name
san de firma Sprostone Ltd. in
Britech-Glu~yana, verlof gageven een
Rtoombootdienst to onderhouden van
Geor~getown, in Britech-Guyana, naar
Paramaribo en andere havens van
Suriname.
De dienet is sedert dien gFeregeld
onderhouden, zeer ten gerieve van
heide koloni~n.
W~aarachijnlijk om eigen scheep.
vaiart tot ontwikkeling te brengen
heeft het~ government van Suri.
name verleden jaar bet verlof inge.
trokken en een kennisgevingf san
de Engelche firmia gezouden, dat
de dienst most worden stop g~ezet.
De firm stoorde zich hier echter
niet aan en liet haar stoombooten
even geregeld als vroeger varen,
totdat de kapitein van Mndier
achepen voor het g~erechtshof te
Paramaribo wverdl gedagfvaard, ouder


aanklacht, dat hiij handel had ge.
dreven 'tueschen havens in Suriname
wonder de toes tem mi ng van bet
gou vernement.
Die kapitein werd veroordeeld tot
f 100 boete, subsidiair 7 dagen
hechtenis.
Bij zijn uitapraak zeide de heer
L. L. Beak ern igh van Loeven in
antwoord op de verdedigfing van
de firms Sprostons, die beweerde,
dat hel verhinderen van baar dienet
een schending zou zrio van het
handele- en scb eepv aartverd rag
tusschen Groot-BrittannilJ en Ne.
derland, dat zulk een verdediging
niet sanvaard kon worden. Ofechoon
de bet~reffenlde bepaling luidt, dat
s~chepen, varende tueschen Giroot-
BrittanniiB en Nederland, toegelaten
zullen worden in al de havens van
elk van beide landen, strekt sij zieb
elet ult over do schepen, varende


G~rosstiick in Berlija san de regee- Nua twee our was het gelukt den
ring van Harti verkoebt had, is niet president en eiju staf op to neene.
ver van Port.au.Prince lek geworden Daarbij had het jacht echiter de
en is sann ziju lot overgfelaten. Elet boeg~spriet verbrijzeld. Het oug~eval
Hamburg-AF~merika stoomschip Alle- had d e ougeving van den president
manaliahef dit bericht naar New- muet zoo'n groote vrees vervuld, dat
York gebracht en wonder twiffel to hij nan het smeeken gehoor gafen
goeder trouw. Als men zich echter naar Port-au.Prince terugkbeerde.
herionert, dat het indertijd beette, Mlet bloedend bart liet Simon zija
dat president Simon van Hai'ti soldaten in bet lekkeDde chip ach.
eleebts een stroopop was en datt dle ter, beloofde echter spoedig hulp te
vroegere president van Venezuela dt- s turen. Toen kwam de Allemtannia
workelijke kooper van de Umbllria waes, voorbij, nam bet; beele leger aan
dan kan men de in New-York uit- boord en bracht het naar Port-au.
gestrooide verbalou van desebhipbreuk Prince. De Dreadnought van Hai'ti
met den kruiser toch niet heelemanl light echter op het oogenblik nog op
Met het doel, in een gepant~n votef
bulde .t t~o bgen san dio nerge-
dach tenis van den Ouragaoshche
philan troop, den alom gresbte~n
en betrourden Rleer

Ehast rS. L. .iadM**r
heek sie op O'errageo ee1 COM'IT3
gevorrnd, bestaanide i de dosavoJ.
gende Heeren :
M. de Leno Laguna, Yooritter.
J. Je~suran, Penrningm~eester.
D. J. Querlido, S~ecretaris,
Pa~ter A. W. ter Meat, J. Weber;~
A. D. Caipriles on J. B. ~Petret Obe-
til, leden.
T'ot lo. October a. a. setllen poor
meld doel door bovengenoeade
Heez~e~n giket -danftbaarin owevangst
genomenu wrde~n,


spaque a jeerm r. r- klooster-
,Srijdel vmo een h711t e~ieal
.van eerlifke wapens verhoogt iemand
in de oogen van sufnen t gene~trever.
n M @ do h n gpboru ile doel
leugeno- in 1lastertaal en wie niet te.
ritgdeinst voot* bet ontketenen der
laee ar ften, bi ve~rt een eerk
ale rechfop aar id ~ver ruwa
de sandacht be ropenq op bet ge.
vaari ke deer ophitain n.
,, eevoeringen, ale dese wij~n dlen
weg n~ de oproedge benden, welke
deop tkrs al in tre en geest lange
,Redevoeringen als die vdn M.
V n der Velde inet den raad van
to do~en aelijk inJ Poi'Cugal en bes
voorbeed~to volgen van 18571, duiden
rechistreejks het doel san.
,,M e menodie oh teipgr Iten
tieke ~iek ;dierageingen naar
de lettear sal volgen?--
,,Moet men bij het volk ddh~e ge-
dahevretea ndat de st igaheied
lijk le vqoOr het jeanbaggl da ~de
bevelen- der leaders nitvoert, B'erwijl
die leaders self straffeloos dit fanha-
gel mogen opruien ?
zo'fet ope bar dwe~et s~:ou. te
SkorksM -- en overiallot an geli k
hebbena."InIn MaaErs


BEKROOND MET MEER DAN
50 (oticer) 1\edailles
181( A~NDERE: PIIJ~ilN.
GcEDESTILEERD DOOR

hi.oa. 0qisfa.; #Ofth
Leveranciers van het Fogelscebe
Hof, (van wi'len K~oningin Victoria,
van wijlen Koning Eduard VII en
'an Koning George V )
A~genton voor ouaragno,


,, amburg-Amerika ne


GOVeseig i m 18f.

Geregelde Yraebt- en Passagler-Dienst onderhonden door 58 vereobit.
lende Lijaen, met 850 Havens mn aie Werelddeeles.

DIENS T- W'E ST- INDIE s

45 ~ '' ;L ..ia, I. Den Sn. van ledere mend, van


Q'Lvan leere and
Vertrekr Qran Crawe; den #dea.
van liedere~ mesads

~';Bam, greverrH~a kiti~g ner
.r .rl~t~uses, Ha~14 18 ied
Ij: I'i~ ~ ~ Vertrek van C~taseq~loao's
van l edere magad; `
~~ Fija IV. Den 20n.~ -van ieders2 meand, ara

.0 lo sclmr Coun tnreaE~Lr
~~P~C ~ Aaatbmet to Careesaot den 10a.,
'va: i":,rand. vee
S-alle Europeese aobea ssooook
--voorr otlomb~iopoetodnseas.
.Passagers-errvo~'~er esaar :.ale
pl ateen Ieke doo bo egaede IIje wde eagedaer
aBahal e de stoo bor aencesn woaeaomt enFe an.srls
ook andere Pass~agiersehepen der IMatreehappij, -ba esesaveuen, dle
over St. Thomas direct near Europa varen, en de rele;;in 'oaleree
zg da en volbreng~en.
Deassagiers-sehepen der Haroberg-Amenmika Zign slija -alle oor-
zieD VAB de DOOdige toepassingern voor de sekerheld on comfort >der
opvarenden.
IPrs der Passage n-ea H yei of Hamburg:
$ B4o 10fe gafel dM- bee b
eour .le~so 106atlg op ehe en reugteie.
Voor verdere inlicht~ingen veryonge ~men'aich ~tob
Enwanne, `ElNREQUESe 8 CO.,

agdBeO t.


LOT~t2Il3 M51;~AR T~YIN H
1TE'W YORK.I
(OPGERICHT IN HET JAArR 1852.)~
Fabrikranten en enfo~rteurs van verfwfaren in nlitie f SOqriten
in poeder- en in' olie; Verhissen, niet inbjtnd I: [oorlhout
en ijzer; Verf voor ~vloeren, die in 46n neeht; daroog~ srija; W~it-
te lak voor batdknipen; Verf in vernis eom: de ooe iamen
der kostb~are houtsoorten na te Vlaken; Ve'rf 'in Je'rnis V~ioor
rijtuigen' Olian om te glansen, etc.
MOD~Sters worden op aanvrage a gratis verzonden. 3


Ad viter t rt steeds
IN DIC

Amig08 -di Curkg80.


scIiip _jltspite k1alpans| a ,|Vrte nanx*

Mdaracaibo GI.W.G~oodman 5 Augget. New-York 5 August. MarPacaibo
Maracaibo, 10 ,, Maraeaibo 10 ,, ew-York
PA~adej hisH ighborn 10 ,, New-norkr 109 La QeG a
Inuma S~ S. Mobrris ,, 19NwYar a ,, 51aeca be
Merida A.. Johanson 2 ,, M earanaibo 't La& awayra
M1ars~ 9, 1 I aer Mtlanaibo
Pr. W~ilksn V ML. A. de Boer 9 ,,' Amjt~erdam 9 ,, ew-Y rka
Pr. der Nederl. J. C. Me~tne 13 ,,New-York 14 msterlam
Otracy Nassau 0I. D. Nieman 19 ,, Ameterdam 0 ,New-YorkPatagonia M. 1)(alehow 5 August. Hamburg 6 Aug. Hanbtsg
angeb~dian Manning 12 U ,Lverpool 12 ta. MdartaL
O~toawal R Rdee. 9 ,, ambalrg 10 ,,I Pto Colombia
Niaterwald H. Brock 15 ,, Colombia 1 Hamnbnrg
dAtonrio Lopes Autich 16 ,, Colbn 1 Barcelona


'1-1- ----- -- l Us


9. L.' Mdscj .


Heel-ho, ~libershie e6 sozcialistieche
kampe3 rBlg~iia is mnaandendleap in
dienda School et
Onzq; lesere,moeten dan weten dat
een der. voorname punten in 't, nieuwe
vooretii I was, da, bet, vriie onderwija


eentlms aden kreet san: dat is
de on ~pang van het openbaar
onder jel .
yrghol~d, geaikntese eneroedersemap is
een me'lerirte, mite de ra~thohieken
ori mC~i qa bhide~~ I~Se r wet -in het
Pa at 4ija o~ r tooneeleo afgee~peeld
die eed. schande sljo voor een be-
achaaf~e natie, Mearssest, durf heb'
ben, aBJdear ale verdedi er van het
ontw i~op te treden. le socialist
IInbik .ie met geb loe n enguop
de heS In Bet, aieagesicht.. Een an"
dere ageiall Angestepns elinerde
mn sq voe een college de we bo'e-
hen n ad bet *oa sar eeno6
le per esn ~no fatsoen en paTrleme1-
taire rmen tol~B~o~~: ~eebutte n gl vr
ade a erMi de nietiwemwet
krrit on sewplipe. Iisan is a
leen hadatabhh van ..hets bef*
tigaete ntielericalineaan het woord.
Zoo b tii- B~iief wear dae ond
bur eeterBals, de eloe als ~at
docrjifet ieaen o, een e~roo~e
we~t aping -clericale vurstan e-
bl4~ te pati leered o d o no e.
tend~ es? Wdfiafati Vn het Brus. -
aelehb pleb. Zelfe de~brresp. der No.
Rott. Q gosels db desetbr de donakeid
van d$ antirstlericallafm e n wifat Ag
bet 'lea up oo'n tacti~ek b3
't e eep nwet v irten d'e :
wi 1dear to Broa~ selt 1


weten sij zoo goed als niete af. '
,,Eo words de priester hen ye
achilderd ale iete schadelijks als ,, a
vermine noir, (worel b on4
IeIsheld ~gemakkeli'k_ over is haat."
,,Ern soo is het goed be v~erklare a
day ig eene releete opperylakki ~
katiek dei ofnwe xe ~p~,Callatpi yet
Pwlare....a no..$arr Ite tm.. .... ij

a...a e ..... a w r se ob-
tgfhlee ajm dets,e da e ogl rekkig
wevno"'ktr~e ~ ed% gesceneoh
Zoo doen de maonnn, ie het ,,den-
aend deal" ded Mors meamhe nma
peebt meemrea toe hebben.
Wil aneen 1%drt~e p we e w jze
hot Hand. Ir. Ass. vertelde hoe de
liberalea in dAsen~erpen bot schoolwete-
oaltrwerp bestreden hebber.
,,Te. oonlelea, segs het Ant~wer-

PCaldtc foda wari de g
meenate longenaee eene dieast
sullen does.

,,Bel18gischen Onderysijserebond ', -
wrienale eden toef ofm on we ;
pa~js hken doeszu sarhefere o
eola steviesc 0ena ,~~~iea so

,Wilt ge no een staaltje ervan
hsbeloe sulke menechen het volk
ophitae an on an B~e op don-

M. O~nadde de~p ults: in workegiljbeid
le bet senig doel der wet, alle jaren
20 milhoes in de kas der kloosteer8
$4 doen V~loeae, WaarV&Da minsteDS
10 millioen sailen dienen voor de
ilsaelekie kiespropiaganda. Bet cleri.
oa~sema wakebt, overigene sleebts op
do alm~ishht. Man het geld om sljoe
overhereeblasr la bonwea....
M. Siteven Piernn veirtelde dat het
outwoerp een brutale overweldiging
van het onderwj j l door de gees.
tdi kholed, dio eedrb drie jaa een
brzoakrl instalks waarvan 9i ge. ~


aevens geoenteralleeer~td w~erden ite
iwoea do ieijkheid, die or toe ge
rs~ae ~If a doe weraldlijkre sch6
meeste sells do ktatholieke, van
hanaew broodlrraning t boreov~en......
,,et is nIesa:~een brotaalgelo-
I'ke hef is e~f~e en opo t
wikkelde volk opiagen~ tolgen price-
stesr on Mtoosterlingen:
,,Daet heteg~epaket to B~areelona, hes
listsb gepakrt to Lesa~bon, wearom
riea bes ales pakk~en to 8qlg~ soo
M~efameea dese personen, di ee. n
fIIl mear bet alle'wor v fihten
vsa t~Peetd or~ganisatfe, die het
boo petrool verechafte om kterken
on kIoosters la brand teostekren ea,


voor een rmeand


of lne


aB~nkbptulging.p


Wederom heeft de groote me~n-
schenvriend DR. H. FERGUSON
ee n mouwe bloem gevoegd bij
den krans, die zijne slapen ver-
8diert, n krns g vdochdten edn
wienhijmet de hulp des Heeren
d~e onscha~tbare weldalad heeft
bewezen, het stoffelijk licht op-
nienw to aanschouwen.
Den lof to verkondigen van
een Arts als DI. FERGCUSON,
wiens naam eene welverdiende
vermaardheid heeft verworven
niet alleen op' dit eilanld, maar
ook in de nab ge landen, door
~ije t~e ur~dig e eder er
or h n il mt nbliudheied n~
geslalgen, sal zeker wel overbo-
dig zijnz.M~aar, wanneer menhbet
licht der oogen missend, slechts
in dichte duisternis heeft rond-
~etast on daarna opmieuw
bet vo~orrechi mag genieten,
dank zij de zorg van Un. FER-
ousoN, hen die men bem~int te
krunnen aanschouwen, dan rijst
in den boezem een gevoel van
dankrbaaruheiid op, die uiting
zoekt, een aandrang om de ge-
noten weldaad kenbaar to ma-
ken.
Deze aandrang noopt mi.1mlyn
dank to brengen a~an DR. F~ER-
GUnsoN voorr de moelelijke opera
tie, die hij belangeloon; en liefde.
rijk aan mij heeft verricht en
die mij het gezicht teruggege-
'ven
MOge de goede God Zijn zegen
rijkelijk over hem uitatorten en
hm ng dheerl dbnens arel usz
heid.
Oprechten dank betuig ik ook
aan de Eerw. Zusters van het
St. Elizabeths-GaE~sthuis, voor de
teedere verpleging en net on-
uit~puttehijk geduld gedurende
rman verblijf in dese zoo0 nutti.
Md. EXETEEN DE JO'NGH.


bet~ prctg eee
I4 gggyggg

va~n de Plantage~
SCHIERPENHtEU VEL.
to bevrag~en bij
P. AP. EUW~EN8


Otrabanda,


Wa~Eterkasnt 4.


n. M. He Koningin der Nederlanden
BEKCROOND


to Amsterdam a


I863,


,, Antwerpen 1885,
,, Ohicago 1893, en
,, Ouragao, Eerste Prija Eere
medaille, 1904
,,Brussel, 1910. *
Curacao, WCaterkant~ Otra-
han a


Emu~tlsion de Scott.
cnseEsas pa~PraCi ones,' que se diCen
acontener ha orincip ios active~s del
aceie d hfa ode bacalso, sne.
peelalmeneate peligronsq para las
eniatures, para los anios paera las
n6venesJ y sofioras, quienes por asP
Itaturaleza delicada y tempr~amen-
do especial no pneden resistir sie
;ra ndes quebrantoo pare so salud
,os efectos deleterios del alcohol, del
isestrienina y otras substanels
n rgeces


de L.ANNOY* to Cao.


H~AVEN-~N IEUWS. TN

6 .AUGUS'IITUS -19 AUI~GUSTUS.


TAN
. '


BI P n Bc

Yeladecore
Pto~ Hc
Boa ate
Pto Cabello
84~ba


Mdarsenibo
Vela e Coro
no H~acha
Rior Hacha


5 Aulgustes

to ,,
,,


11


Victoria H
.Vrgrm H .
Rtg a g

ha norgn a
Corde Maria C


5 uLgust


'8,,

14 615


~otr~vBrnchr.
Acd a
vairgin a
.bSit H
Pr. 6th y rr
oa


MaC


arirn gigan- 12 ~ dcto.
goi C l M qrabe


*Dae e atomboot graat h'eden midday n~aar Sta. Marta vi Pto. a~b 110*
Gleserea 11 Aug. Yortok EI. L 06rlo abodem UTR 5094 sar oan re rPanwcanr
: 1: le Ag. weer words terrasverwacht.


TE ITfUR;


Photograhische Inrichrting.
Souablette et Eils,
HO PPRO TOGRAPEICN .
VAIN


BEL6IE
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs