Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00073
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 29, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00073
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 2 MBs ) ( PDF )


Full Text__~~ ~~~~ [I___~ I_ _i7


Dlit Blad verechijut elken Zaterdag. DelDWAll VUAM RIT' DI A Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Aboonemen~tsprije voor Curag~ao, Bona~ire, Arubar u:u anu.ua Su prijs di atbonuement ta fl. 2,-pa0tres luna
en de Bovenwindsche eilanden per drie merandenu pagA pad ilan ti.
fl. 2.- met vooruitbetaling. EcrO(1110t el 011 Ad~lklllsst* tie Pa lugarnan foi Curaqao, Bonaire. Aruba, St. Mar-
Voor bet Buitealand per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Euastaius i Saba fl. 10.- pa anja
Afroaderlijke nummers fl. 0.15. Oud No. 2'28. Nieuw No* 4* CUn numero sol fi. o.1G.
PPrja der Advertentiba van 1--7 regels~ f. 0.50; voor pl- Anuncio di 1 te 7 regel f 0.,50 cadar regel manl
ken regel meer 7X cts. TY 7 ~ra erElt C11,OV OP'ElJ (10* 7% ete.


De Cur. Court. vau 21 Juli beratte
het onderstaand artikel -
De invoer van bay-rum is hier
niet onbelangrijk. D~e wearde ervan
bedroeg volgens het Koloniale Ver-
slag in 1908 f 8610 en in 1909
f 59.56.
Zou de plaatselijke ctonsumptie van
dit artikel, gevoegd bij de moge-
lijkheid van ultvoer naar beetaande
d~bouchbs in dese bunrt, g~een le-
venevatbaarheid kunnen vertekeren
aan een nieuwen tak van industrie,
die aan onze noodlijdende koloole
niet anders dan ten goede zou kun-
nen komen? Deze vrang rees bij one
op wonder bet lezen van een, in het
te C~aracas ultg~egeven ,,Boletin deli
Ministerio de Relaciones Exteriores"
opgenomen verelag dd. 20 Aprilfl.
van den Consul van Venezuela te
St. Thomas
Aan dit veralag outleenen wij de
volgende gegevens:
,,Pimenta Acrie" is de botanIeche
nasm van de plant, die in hlet En-
eflech ,,Bay-bush" genoemd wordt
.w .basistruik, welkte neamte
danken is san de omatandigheld,
dat de plant slechts op plaat~een ge
dijt, die gelegen zijn dicht blj zee
o~f bil soutwatpr, zrooals riviermon.
den, stranden enz.
Van de bladeren van Bay-bush
verkrijgt men een aromatische olie,
in het En~gelech .,Bay-oil" in het
Spasuach,,Aceite de Malagneta"ge
noemd, en dese olie wordt, met al-
cohol vermengd, tot baywpater ver-
werk t.
Op St. Thomas wordt de plant
Diet aang~ek-:eekt en op bet naburi.
Ire, ten oosten van St. Thomas ge-
legen en eveneens tot de groep der
D~eensche Antillen behoorende eiland
St. Jan, sleebts in geringe hoeveel-
heid. Op groote schaal geschiedt de
cultuur op Porto-Rico.
Van laastagenoemd eiland import
teert St. Thomas jaarlijke ongereer
6000 flesseben Bgy-oil, waarran de
pra3.50 doll. er~ flesch bedraagt.
e alcohol, lebi de fatbnieage
van ywaer erunt wor t, kom
ult beyultseblan Inaten van 100
Liter, bedragende de jaarlijksche in.
voer ongereer 3000 vaten. Deze al.
00601le zseer goed koop, op St. Tho-
man onderhevle man 647o invoerreebt.
Een andere be asting drukt niet op
de fabricage van baywater.
De productle beloopt twintig Mt
derts auizend kisten van een a cja
fessce o terwiji de prue :2150 doll.r
kist is. Tegen woord ig word et
baywater bet meest naar Panama
ultgevoerd.
De kisten, fleseehen, kurken, eti-
quettes, enz. worden oit New-York


ei~'~UU eUVIFLC vanI e o- II
tom Housre verleend, werd ons te ken.
nen gegoeven, dat de certificateni der
ma ~rk twaa rd e, zuooas zeu under de
ausp~ici~u van de K~amer van Koop.
hiandel en! Industrie te Curaga~io w~e'-
den uitgegeven, door deze autori.
teiten zoudlen ontrangen w-orden
als een vriendschappelijke inededee-
ing, maar dat men diraruit~ niet
most afleideni, dat dit zo~u betee.
kenen, dat het Custo~m House er
door gelead moest worden. D~e aan-
dacht van dit Departement werd
dea-rna gevestigd~ op biet feit, dat
de bestaaude trarctaten tudsshen de
Vereenigude Staten en Nrederland be-
palen, dot de certificaten vani een
officieel erkende Kamer van Kioop-
hiandel moeten erkend worden 018
,,woldoendE betrop"' en bieraan schonk
men bijzondere aandacht.


1)it hlet jaarvcerslag ranl de Katmer van
Koopha~ndlel en Nijverhleid alhtrer bleek mtj.
dat door II alles in het werki is gesteld, om
de moeilijkheden, die er blj den invoe r an
CuravCaosche stroohloeden te ~ew~-York wa-
renn ontataan, ult den wNeg te helpen rui'
Daar dlese zaatk youlr Curagao ran zoo'n
root belaung is, ja het hoeden-export voor
de arme bevolking: bepaald een levena-
"a orti nabhe i~ noe ni mil gedr ngen
rechlten dank te betuigen, en U de verzek~e
ring5 to geven, dat hleel de bevolking U
daarroor In booge mate erkrenteljkr to.
De Gouverneur van Cursetan
NUIJENS.
Aann de Nederl. Kasmer van Koophandel
to New-YTo~rk.


,,1)e rechten zullen bepaald wiordocn
,,volgens de actueele markltwfaarde of
.,,rrossiersprijs op den tijd van den
.,uitvoer naar de Vereenigde Sitaten
,,op de voornaamste mat-rk ten van
,,bet land, van warar de uitvoer gSe.
,,schiedt; dat zulke actneele mnarkit
,,waardle moet ge-houde~n worden de
,,prije te ziin waarvoor zulke warren
,,vll voor den verkoop worden asn.
,,geboden san alle koopers op ge-
,,noemd~e mark tenl in de gewone
,, roo~thsadel-hoeveelheden en voor
n,,en prije, die de vervaardligfer of
,,eigenaar zou ontvangen hebben en
.,wilde ontvangen voor zulke koop.
,,wear, wanocer ze in de~n grewonen
,,loop van den handel en in de
,,gewoue groothandel-hoeveelbeden
,,verkoebt wordt, daarbij ingeslo.
,,ten de waarde van alle eartone,


Rayo ua K Ip, 74,40In dank ontvingen wij deze week
't 8e jaarveralag van de Nederland-
sche Kamere van Koophandel te New
York loopend tot 30 April 1911.
Dat dese K. v. K. voor den koop-
handel onzer Kolonie van gr~oot
belang: en een kracht~ige steun kan
sijo, spreekt reeds van self, als men
weet, walke drukke hiandelerelaties
C3uraqao met de Vereenligde Staten
onderhoudt, Dast sij ook~ workelijk
voor ons eeni bulp in den nood is
gew~eet, dearvoor is dit laarveralag
bet eebitterenrd bewlje. Hlet 'oevat
0.a. blead. 25i een uitvoerig releaa"
der bemoeiingen door dese K;. v. K.
88DgeWend in het belang onzer
etroobhoeden -ind us trie tljdene de
moelelijkbeden gerezen tusechen de
donranen in New-York en one
exporteurs. Hoewel er reeds veel
van bekrend is, pleanten wij hier-
ooder de v~ertalug van dit relate,
ter betere weardeering: van de
gewichtige diensten door d~ee K.v.KR.
man onsen handelsetand en onre
stroohoo~den -industrie in het b~ijzon-
der en san onze kolonie in het al-
gameen beweze :
Cara080I~80h tr00hoodlle-I1dlaitstrie.
Tot onsen spijt hebben wij een
ernatige stagnatie te vermelden in
den natuoer van dit product van
het eiland Curactno near de Veree-
dle Staten, te w1Jten san het feit
dat verachillende sendlingen van de-
ze hoedetn, gedurende biet afgeloopen
jpar door de D~onane to Newf-York
werden in beslag genomnen en ge-
bouden, tot dat de m~ak grouldag
ondertocht ~aF.
De mioeilijkheid outstood hierdoo~r,
dart verachillende expo~rteurs vian de-
so hoeden de pewoonte ha~dden, ze
to betitelen als ,,Curagao Panamca-hoe.
den" eni dat juiist ini een tijdl,dat
men ontdekt hand, dat zendingen van
de eebto hoeden ult Panrama vee~ te
laae waren aningageven. E~en onder.
zoek werd ingresteld met het gevolg,
dat deze zeank in de handen gesteld
werd van een specialen agent van
het ,Treasury, Departmenl."
'e anderzoek toonde ann dat de
Cureanoeche handelaare oiet goed
op e hoogte wren van de eigen.
like beteekenis van bet wFoord:
markt oarde, sooals die door de ta.
refwet bedoeld word, en beyond dat
sij over bet alg~emeen sulke pr~ijzen
invulden op de consulaire facturen,
al8 Dien san de vlechters uithetn~al.
do, het geen ten gevolgEe had, dat
de donane verse'h llende sendlingen
inhield, de factuur-wearde verhoog.
de en een geldboete oplegde. D~e

Feudlleton*


D~e eebepe bonw is een achloone,
maar moet ijke wetenacha Schoon
is hij om sij o bouwmet ode, sijn
wijse van bewerking der benoodig.
de materialen en moeilijk om do
diepgaande en omvangri~ke studied.
Het is met bem gegaan ale met al.
le taken van wetensebap; van 't
nietige sandkorrel Is hi' gewaeesen
tot een meebtigen eik. Hier vorm.
den handel en nijverheid de ground,
wear~uit hi) o echoot, en workten de
verderingen der natuarwetenecharp,
ale hot sep, dat do wortel esterkt
en de takken welig ultdrijft.
Ale industrie is de scheepsbouw
voor bet dagelijkach leven van over.
weg~end belang. Ten nauwete ver.
want aan het verkeer to water,
vormsf bl dearmede een onatc~kheL.


zask werd een onderwarp vanr uilt.,,kisten, mandnen, d~oozen, zatkken,
gebrei de correspondentie tussehernon- ,,vaten, tonoen, okshoofden, tfes-
ze Kamner en de Kamer van K~oop- ..schen, kruikeni, demi-johns on arlle
handel en Industrie to Curaqao. Er j,,alle under~ verpakking~en etcl,
werd een conferentie geboudeni tus terwiji wij verder i lichaam to
schen oozu Kamer en do autorrstei- Cur~agao vroegen ori een gedetailleer-
ten van het Custom House te Jew- de b~eachrijving te g,)ven van de ver-
York waarin men de middelen on de achillende phasen varn de industrie
wegen besprak, waardoor zulke feiteu om ze de autor~iteiten van het Cus
in de toekomet zouden kunneni ver tomir House voor te leggen, met
moden worden. bet doel ze te helpen bil het, ver-
Het werd duidelijk, datv het Cus~tomn Zamelen vanl de noodige! gegev~ens,
flouse weinig bewife had voor zija betreffendle dlit attit~el.
beschikking aangaande de bretrek. Deze Kamar verschafte ons een
kelijke waarde van de verachillendel nitgebreid rapport voorvan copie
g~raden va~n bewerking van dlit arr. hieratchlte (Hijige l.)
t~ikel, en bet bleek dat er Kroot Gok hebben wij hien aanberolen
gwicht gebecht werd aan een brief Pen~r lijet op to mak1en van dle ver.
indoor de donane van een (lura- schillenrde shorten, betgeen hiet Cus.
g;aoschen handelaar ontvangeni was, tom H-ouse zou helpeni, on dlen in,
die de sandacht van h~et Cusatomm voer van verachillende partijen door
Ho~use trok op een te lage noteering te late en ambtstualve kennis te
vani zekere beaending, welke brief uemen van hiet versehil in kwaliteit
later bleek vslech to zijn. inl verband muet de anglegevenl waar.
Tezelfdertijd was er een str~evenl ma~rkbaar om de informative be~~tref. dedeelen, dat onze~ and woerd opge.
fende de marktwaardle, sooalsi die volgd etn p 1 Decimber 1910 werd
door de othecicele certificaten, hier- er een vergadering gohonden van
voor door de Kamer van Koophan- alle exporteurs da~zer hoeden to Wil.
del en Industrie to Curacqao uitge lemstad, waarmn dr! handels-kwali.
geven, werden volgehoudlen, to wan- teiten werden vastr steld. Wij voe.
trouwoo. E~en cole van den vorm gen hierbijl een vrtaai~ lde copyie van
van dit certificaat ie bij dit rapport] et rapport dcexer ,rrgadlering, zcoo.
ger oegd [Bijlage 1) ]. Gok de ver- ale het vers~eken in : Amnigor di Ce.
klaingvan de waarde, zooals die ragalo van 3~ iltcembler.
door denU Amerikaanschenl consul to Verder gave a den mons~ch tt
Wllemrstad (Curn:so) was grtLegeen. ]eunen, dati <-1. wa*~Ike.3k of \emaul
word niet beachouwd lsi overtnigend in den maandc berich~ten! zoudenl ge-
bewiamaar men gaf to kenuen dat ofcel rteinpubliceerd wre bea;t tendet de
de chtter door geen under bewija ficel ntrit/ an de marik t_
kon geleid worden dan zijo eigen waarde der veriseliendte soorten, on n
opinie,g:ebaseerd opinlformaties,die deardoor ook ann de buitenlwerell
b~lijkbaar aiet konden wvorden b~ekend to toonen, bet bestaani can eeni root
gemaakt. bandelmarkt en de prijzen, die op
D~e Kaner vesti det duarrop de asnn- deze market gangbaar warel.
dacht van do Kamer van K~oop- Z.onlY bovengSemeld rapport ann
bandel to C~uragaHo op se~ctie 18 van toont, Fer~d ook; deze raad opge-
sectie 28 van de Tariefwet van 19)09, / olgd on le~idde tot, lie va~rmin,
die bepealt, wvat in gnuoemlde wet van den .,Curaga~osc~he Hanldelubond?'?
verstuaan ordtl ouder mlarktwaardne", die dle publice~ering van dese market.
\vat de grondsloa vorint waa;rop herichten ini handeo sal nemen.
de beinsting moet betaald wor~deni, Op de audlientie door de boven-
en waariin men leest: elarLnoemd auritor~iteit n ~ri L~~I


intussehoutjtiic w~erden verechillende
ze~ndingetn aan~g~houden en de zoak
had geon verderen voortmang, bet-
sieen der Kamer nauspoorie om bet
cusatomn House lot activiteit aan te
zetten, omn asu dle handelsbetrekkin-
gen tusseue de~ Vereenigde Staten
o~n ~TCurag aoeenl schade te doen.
Iiulcinijk werdeno deze bemoeiingen
Hang~enomnen, miet bet gevolg dat
sommige zenrdinien tegen den oor.
sprooke1; clijk ~annegeven prija door.
gelaten werden; terwiji auderen, die
war'en nangegeven als van dezelfde
kwfaliteit en beachr~ijving, hoogfer ge.
taxeerd en behoot werden.
Tot op heden is het nog niet dui-
delijk, waarom men voor sommig~e
partijcrn blijk~baar een verschil mask.
te, doch de zalak wFordt onderzocht en
wrij vertrouwfen, d-at ze spoedig sal
wvorden opgehelderd.
110! Kamer betreurt het te moeten
c~onstateer'en, dtt de Castom House.
a~utoritciteu blijkbFaar de activiteit
van onz7e organizatie in deze caak
niet op hear juiste waarde geechat
hebb~en, de~ar bet ons eenig doel was,
deze autoriteitolu to helpen in 't ver-
krijgen van de gegfevens in verband
met deze zask, onl zoo de handels-
betrek kingen tuesshen de Vereenig-
de Staten en de Kolonie Curagao
to bevorderen, doch dat er van
onzen kant geen enkele poging: is
gedaau omn de importers to helped
hac H;ouvernement to herooven van
rlie rechtvaardig verech uldiagd ziju.
Doch ale wij to oordeelen hebben
naar bet gemie van beleefdheid, dat
wvij van den kant van het Custom
House ondervoulden hebben. dan zjn
wij bevriesd dat onze pogingen ver-
keerd zijo uitgelegod.
Van den anderen kant was het
ons aaugenasm te vernemen, dat
onz~e bmoeuingen mn Gouvernements-
kringen van de Kolonie CuraCao ge'
wtaardeer~d werden, zooals bleek it
een brief, door one outvangen van
deni G3ouverneur van genoemde Ko.
lonie, gedateerl 21 Jlanuari 1911.
waarvan cope brerachter (Bijlage G)
BlT,.IAGE .
GOUVERNEMENTi' YAN CURACAO


Nio 219


Wrillemstad 20 Jan. 19,11.


vestigd, en waarop een koperen den fabrikant in staat stelden het
buid wfordt vastgespljkerd, tot af. lijser tot elken vorm uit terollen ot
wending van do schadelijke gevo-l-te emeden.
gen, voortkiomeudeunithbet aagroeien Echter bleef men gedurendelasngen
van seegewfassen, die het staal wfef Itijd tegen het gebruik van ijzer niet
vreten. onbeyooroordeeld. Hoewel dit me-
On de veelvuldige gebreken, die taal onmiskenbare voordeelen boven
het. hout bezat, als : trekked, scheu. het houten schip beat, als: groo-
renl, krimp~en, vuur en spint, vond tere sterkte, geen gevaar van op.
de gedachte ve~rbreidmng, 13zer in. drogen, enellere goeleenheid om te
stede van bout to &ebruiken. bouwen, monder gewilcht, grootere
Hoewel 440 boutsoart, bet djatihout, veiligheid. groote~re leadrunnte, etc.
v~an dese gebreken vrij was, had was ook bet ijser niet vrij van ge-
deze soort tot nadeel, dat bet in brekren.
elechts kleine hoeveelbeden verkrijg- Naest bet euvel van weg~vreten,
baar was, tengfevolge van de eleebte tengevolg~e van sangroeiing van see.
apoorwegverbindingen in de streken easn ekehtdabjnde
wear bet wordt aangetroffen. Voor g sop deke usheid daer kompassen
het ijzer was dus de vervulling van ~Een ander gustebre wa et grotpere
een belangrijke rol weggelegd. soortgelijke gewficht. Hoewel het ijse-
WVijl de fabricage van ijzeren ren schip in zijo geheel minder weegt
scheepsbestanddeelen geheel bijzon- dan het bouteo schip, makeni de
dere werktuigen vordert, en dese welnige deelen waarust de romp be.
oiet voorbanden warea, behoorde staat, in vergelijking met den hou-
de bouwf van een ijzeren schi!p steeds ten rompdt at st; voo~r den bouw
tot de onmogelijkbieden. 1)it werd niet in demate handelbaar zijo;
pas mogelijk toen de stoomwals. en talrijk siode schepen die, niet-
machines, de stoombamers In de togensit~aand de Ipernodustrie enel
w~orktplaast hun intrede deden, en in: omrang toenam, in atwijking


delijk duo, zonder welks medewer. Een andere houtsoort, die in den
king bandel en nijverbeid tot still. e cheepabouwyveelvuldiggebruikt werd.
stand souden gebracht worden. was het grenenhout, datt ceer hare.
Er is echter nog een reden, die achtig en wonder water even dour-
onze belangstelling in deze industries zaam is als eikenhout. Het teak-
elechts verhoogen kan. Evenals in bout neemt zelfe nog in onze dagen
vroeg-er eeuwen, is hij nogr heden een voorname plaate in. Bij voor.
ten la~ge een nationale tak van in. keur wo~rdt dit hout gebruikt voor
dustrie en lang niet een der minste. dekdeelen bijopdtrenaede
Al dese redenen, alamede de reusen. schepen, die ele tloepen varn tea-
worken, gedurende de laatste decen. hout medevoeren.
niA door den scheepsbouw gewfrocht, Voor kleinere vaartuigen, als iach.
geven one sanleiding een reeks van ten en sloopen, vindt het vureu out
artikeleD san dit onderwerp te wij. eon ruise toepassing, terwiji bet
den. Wij ho en hierdoor de onsul. mahoniehou~t uiteluitend gebruikt
vere vooratel angen, die velen bezit. wordt bij luxewerk, ale gieken, mo-
ten, door zuiverder begrrippen to ver. torbooten, etc.
vanrgen: hun een better insicht to Voor de schepen, beatemnd voor
schecken in at betgeen met den het vervoer van psaeagiers en goe.
echeepabouw in verband staat. deren, heeft hst hout ale materlaal
Tot ometreeks het jaar 1820 was voor den romp, o~ an ultzonde-
hiout het material, dat voor den rinig na, difinitief a gedaan. Slechts
bouw van den scheepsromp werd schepen, die voort urend in sleebt
beetead. Nu sij n er wonder dPe hout- water varen, zooale bijv. r de schepen
soorten vele, die deartoe bijzonder der Gouvernements Marine bebben
g~eechikt siju. Met name is dit gevall vanal 1 M. boven de geladen wa-
bij eikenhout, dat sterk en, onder terlijul tot ann de kiel een houten
water gedompeld, sann weinig: of geen buid, die door middel van koperen
alijtaeLB oaderhevig le. bouten san den stalen romp to be-


N~o. 1488


Zaterdag 29 Juli IS I .


28ste Jaargang


AMIGBE


DI


CURACAO


wslKEE LAD VOOn DE CURAFAOSCH E ILANDIEN


stea IntI~ veze s ,b t hre
steal mt kote bees e ii
se met m a ig samen trek bare
kracht, het hrooge? rekbare staal etc.
In zijo eerste stadium bleek bet
staol trjonbetronwbaar. De En-
gelsicle A mrulidtit aen de engelsoe2
ceen proab en nemen ild t ani-o
ieid en buigz~aabeid be eer san
veran bring onderhevig waren. Som-
mige bouwer~s le den sich van no
t ltoe op de f bricatie van sacht
e aal,toret een klemn percentage ann
koo so, on van hooge rekbare maar
matig Aamenttrekbare krecht. De be.
reiding geschiedde volgens bet Sie.
mens-Martiu-proces. In 1877 werd
het materiean d'oor de Assurantie
,, loyds' beproefd en de eisrchen waar.
sann bet most beantwroorden vast-
g~es el. lan nut a beon de fabri-
catie snel od fe oemen en binaen
weinigye m an en wase het staal reed
nit be rekken van Groot-Britannii#
te berke.


be 13l zuiveranmearob~evat~ eog1r3
13j 00 swavel, phosp or, koper en
zink. D)ie koolstof maakt het ijze~r
hard on broos. Naar ie~lang van de.
ze la~atste qlualiteiten onderacheidt,
rne otdbjzr ois rz oaigrls ft
g~loeibitte en bij hameren hicht acheurt
en breekt; koud broosijzer dat groo.
to hoeveel~heden swavel en phosphor
bReat on niet geschikit is on ge.
lascht to worden (d.i. gesmeed te
worden op ander ijzer); rauw brooa
ijzer dat zoo bet goed doorgelascht
is, van eene goede kwaliteit is; bet
fagoni i zer, waareaan door herhsald
omsme ten de koolstof negenoeg
onttrokken is. Do~or syjn groiote
tranibeid laat het zich tot mo~eilijk-
ste vormen setten en is just dnarom
voor den scheepshouw biponder ge.
sechikt.
Het niet-hardbare ijzer an blijft
emeed ij aer; het hardrbare behoort
tot de staalsoorten. Dit harden ~e.
schiedt; in lagen van kool poe ~r
waarna't ini koud water wordt gewor-
pen. N~aar gelang van de kwaliteit van
het ijzer ouderecheid t men zacht


v~en euite methode is het Besse.
mer prices. Hier wFordlt bet grauwe
piekijzer in kroezen g~elead, waar bet
ruwe! ijzerbad door ingeblAzen wind
wordt ontkoold. Deze wind is de
daiopkringsluche rdi toor nauwed b
van -1atmodfeer in de kroetzen
wordt geblazen. Dleze lucht nu bor-
relt door de gresmolten massa~ op en
verbrandt hierndoor de koolatof. Door
.dese bewerking word het ijzer zg.
,,gaar" en is dan geschikt on In
vormnen to worden gegoren.
Bij het Thoulas-pr~oces volgt men
geheele dezelfde wijze van bereiding,
. et senigbe versebil met bet voor-
gased process is hierin gelegen, dat
bij het Thomas-proces de kroes
voor~zien wvords van een basische
voering tot afecheiding der phosphor.
Wordt hot ijzer volgens het Sie-
mens-Martin-proces bereid, dan
wordtt afval van smeedijzer in de
brij ~estort. D~eze seent de kool.
stof, ile uit het ijcer word t verdreven,
op. Bet ijzer is nu tot smeedbaar
lizer gevormd.
Nog is dit smeedbaasr ijaer niet


ingevoerd en ziju onderworpen oaan
6F;e invoerrecht.
Daar dere industries cle eenige is,
de op St. Thomas bestant, ziijn de
fabrikauten aldaar buive~rig inlich-
tingen daaromtreat te verschaftfeni
ult vrees voor concurrentie.
D~e beantw-oording van de vrnag,
of het hier, evenals op St. TIhomas
al dau niet mogeijk eal zijn, mnet
Bay-oil van Porto-Rico en IDuit
schen alcohol een product to berei
den, dat in qualiteit de bekende
bay- rum evenaart, laten ws)j aan
meer beyoegden over.
N~oor V*AS Amigoe di Oluropa~o".
Het bovenstaand iei )il~ we
voor uitruering vatbaar, te m~eei
wijl reeds hier op Curag~a, dour
emmigordboticari ebayrum inervk r
lit it niet die van San ThomaE
k~an even aren. Waarin die foot
built, weten wij niet, Is het 't ~e
be m van bet faricant dat m

bay aztere af bta v-0' ouor de veir
vaar iging van bay-ruw noo ig
ri trit D uitmcbl nddb rokle w 1dca
Het is zeer g~oed mogel jk,kd~ oo i
dbeze industi cllcotor vodmabingdj v
aear die. e-iih a df boura f
noem e gegevens vanb e ~rc. Cs
raos da rtoeo k-2nod t jdr-aen Ci
venwfindsche Eilanden tot bet wel
ala mer hery nu kunen mehlople .g
,The FlroraL of the D~utch We~st Indiar
Islands St. Eusatius, Sabar andc St. Mlar
tin, dra gt deze plast behalve den ge
noemde~n wetensephappelijken naam Pi
mcenta aeris K~OSTEL Ooki nlog dien van
Amnotnis car-yoph7yllata. Watt van grool
belang: kan zijo, is dat deze planl
ook op alle drie der Boveuiw. eilan
den in het wild voorkomt en deaa
wonder den naam van Cilnanamon trpe
en ook Bay-berr~y bekend is. Op dit
eilanden wordt de struik gevonden
op hoogten tot meer dan 300 Mle
tepr op St. Eustatius op deo top
van de Quill 500 M1. h~oog op Sa
ba tusechen de Bottom en Mary
point, op Boobyhill, op Greathill,
MIaeti cgu t; op St.Mliartin op 11illd rum t
bill. Zoo zou bet zeer goed moge
lijk zijn, die plant aidaar in culture
to brengen evenals op Porto-Rtico.
Naar sanleiding van hetgeen D~r.
BoorNmen zegt, dat hij op dece ei.
landed de bay-bush all46u op boog~ten
van m84r dan 300 M. gevonden hieeft,
schijnt de bewfering van den Veneso.
loasnschen consul to St. Thomas, als
zou dere struik s~ijn naam danken
aan bet feit, dat ze all46n aan bet
strand, lange baaien (bay) pevon.
den wordt, wel eenigazine twij feluch.
tig. Dasarom wagen wij de veron-
deratelling of deze neam van bay-
bush niet afgeleid kan zijo van het
Spaansch baya, dat bes beteekent
ook de engreleche nasm bacy-bei.ry
lit daarwel letwat voor. Bovendien
e tal van de eilanden, waas de
struik in cultuar is, is Spaansch en
kan wellicht verbasterd in het En.
gelseh siju overgegnan.
--- ~

LdN BO F- i ~T C HI 1,
Sa a verala g 19 tO
VLECH TCURSUS.

Die hoofdc:ursussen in 't fljn vlech.
ten van strooboeden werden gedu.
rende 1910 voortgezet en wel go.
geven op dezelfde plaatsen als het
vorige jaar nl. O)trabanda en Pie-
termaai.
lo. CrURsC OTHAEBANDA.
Gedurende het tijd\-ak 1 Januiri
tot 31 Decembher 1910 waoren 50
leerlingen voor den cursus ingesebr~-
ven. 25 hiervan bezochten den cur-
sus geregeld.
Gedurende het bovengencemd tija-
vaki zijul door dezen curseu verkocht.


denindustrie, nl. de inrichting en
de r~esult~aten van de beide vlecht-
cursuesen to P'ietermani en to Otra-
banda. Als SJpreker die twee volgene
huin resultaten en hun inrichtingr met
elkikader verg~elijkt, dan moet hlij he-
laii bekenn~en dat die van PJieter~mani
verre de mneerdere is van die! van
Oiraban~dH. Als hier vant naijver of
eigenbelsan sprake kon zijii, zou
Sp~rek~er dile v~an Otrbirabana lie~ver de
merer<1eremien, omatlatandIezelu~atete
door bet~ A-postol. Vicariaat cwel vrij
lokaa~l tenl gebruike is algestaan,
Maa~r eere wien eere~ toeko:iit: de
curesu van Pietermanii stanlt veel
h o oger. 1)e fei ten vermeld in bet
jaarveralag zelven bewijeen d.t?. Aan
de cursus van O~trabanda warer! gedu-
relnde 1910 ingfeschreven 50O leerlin-
gen waaervan slechts 2~5 den Ioursue
g~eregeld bezochten. Op L'iete~rmani
was de enrsus dat jaar met t'S leer-
lingen bego n en enl in het gecheele
jrear worden er 44 ingeschroven~ ter-
wayl er 32 de cursus verlieten, waar-
oedl~a21 met goeden ultalarg. N~u de
r su t~en.
O~p Otrabanda werden or, den
cursus gedurende 1910 verkoeblt 149
hoeden voor fl. 840, op, Pieterlmani
d aareuntegen 479 hoeden you~r een
waalrde van 159,2 gld.
Rekent men hier nog bij, dat door
deze cursue nog voor cen w-aarde
van fi 1335 san oud-viechtaterls san
work woerd verechaft, dian vult die
superioriteit nog meer in het voor-
deel van Pietermani.
Wie beide cursuseen bezocht heeft,
valt dit verachil nog veel moo~r op.
O~p O)trabanda bitten in twee loka-
len geheel van elkanoder geacheiden
een asutal meisjes te vleebtenr; sij
zij zouden bet evengoed this kunnaen
dcen, d~aar wordt gecen Ies gemeven.
D~e hoofdvlechtster moet self geen
hoeden bitten viechten, st) moet enk~el
toezien op bet viechten van andieren.
Wat op Otrabanda ann agreed.
schappen, son strijkijzers, bollein ens.
in voorrand 18, ktan miet in verge.
lijking komdrn, met bet geen o~p P.
to zien is, oo~k niet wat de noltheid
en vereiering van het lokaal betreft.
P~ietermeal heeft selfs nog voor
een wearde van ft 73 anumonseters
van boeden nnar bet buiteoland g~e-
zondeu, en uit de 10 b/o winst op
de gemankte hoeden self het stroo
gekocht, nlieuwe ballen, houtekolol,
en awavel sanrgeachaft en deartit de
kosten bestredhen van verechillende
andere ultgaven. Ulit alles blijkt dus
de superiorioriteit van Pietermani
boven O)trabanda. De verklaring
biervoor io alleen to vindon in de
betere organisatie van P. en dat
die cursus ook een goede deskundige
leiding beeft. Alle fe~iten due pleiten
er voor omli ook de cursue van
O)lrabandse op de wijze van Pieter
meaal i te richten en noR better ze
bren~en1 wonder het onmid elijkr too.
sucht on leidingr van den Heer HEN.
nRQUEz.
De Landbouw-Mly. heeft van den
beginne van de opleving deer indue.
Onie ook dese zaak t~en harte geno-
mien. Doch alleged id dese industries
bovea de macht van de My. ultge-
groeid, omdat nu tegfenwoordig am
ze goed to behartigen en te leiden
er een dege~lijke technieche kennie
nooodig is, die niet led'ereen besit.
(Jit alles blijkt, dat Aan den Heer
IHENRIQUEZ, die de leiding varn de
CUrsusB van Pietermani speciaal op
sach genomen be~ft, dese z~ak nitoe-
mend is toevertronwd. In bet belang
van den bloei en ook van de tech.
.nieche outwaikkeling deer industrie
is het dlus gewrenscht dat antn den
Heer HEINRIQUE~Z de opperate leading
vanl al de beetaande curesueen in onze
kolonie of althans meer direct van
die in de stad worde opgedragen,
mits de Heer HENRIQUEZ deartoe
hereid is en het Gouvernemtent den
Eleer HENREQUBZ darBtoe in de gele.
genheid stelt.


149 hioeden tot een totaal: bedrag worden gesteld met, meer ka~ns op
vanfl.840- Dt edrag~, verminl- suces to cnculrreccen met a~ndere
derdl met 10 fo sijud~e fi. 84.--, werd producten..
nan die viechtstelrsf uitgfekeerd. Op verzo k oner Maatchapij
10. Consu~s PIETERMAAI. *wr phr otno irdr
(; Gedurende bet tijdvak 1 Januari bijaonder e- cholen in de Buitendis.
t~ot 31 D~ecemnber 19)10 hebbeni 44 tricten van Corngao, Dl. rp de scho.
SmeisijPs den vlech teu rsnu bezocht, len te Ba~rber, Sta. Rosa, Sta. Maria
waarvau 32 den cursus hebben ver- en WVillebrordus, in overlig met het
laten, warou1~derP 21 met goedenl Apostolisch Vicarisa~t, ouderwija
uitslea. Twee zijn reeds in betrek. gegeven in bet hoedenviechten. niet
infr ;,l hcoordvlechtster~s aatn de zoo zeer' ter benefening van bet tijn.
Ro< omsch Katholieke meisnjesseholenl vlechten, als wel ter vorming van
in de Buitendistricteu. flinke vlechteters der gewone hoede~n.
1)e cursus weed geopend met 28 1)ank zij de persoonlijk bemoeilo.
leerlingen an werd tamlelijk greregeld gSen van den Insepecteur van heti
I bezocht; de gemiddelde ophfomlst was R. K;. onderwijs in de Kolonie, den j
15 it 20 leerlingen. Z. E,. Heer fr. Rodulfus HermuR,
rSlechts een 153 tal meisjes w~oouden daanrtoe aangezoebt op de eerste al.
rde lessen trouw bij. G)ok gedurende gemeene vergadlerngp van leden der
dit jaur wer'd aan1 meer gevorder- Maatschippij In 1910, waarbij voor.
s de leerlingen toegestaan de hoeden, melde Inspecteulr sanwessg was, Is
top deni cursus begoonen, verder] bet onderricht op uitoenemende wijze
thiss at te maken. gesinagd.
Veel werk werd gedurende dit jaar Op elke school wordt san de
Door tusschenkorust va 't Bestuurs- yrouwflijke leerlingen van het 4e. en
lid, den Heer H. J. C. Henriquez, aan 5e. leerjriar l~es gegeven, telkons 1in
oudf-leerlingen, zoowvel ale san be- groep~es vani ;- D~e cursussen tellen
,kende goede vlechtsters verschaft. ~35 tot 530 leeringen eni werden met
41~79 hoeden vertegenwvo ordigende ijver gievolgd. Elke groeples duurt
Seen bedragS van11.1592.27%~ werden 1% uur. Elk kind k~rijgrt ruinstens 2
gedurende het jaar geviochten. lessen per week. De uitkomsten zija
Aanvragen om hoedenl wareo ge z eer beviedigrend. De EE. Zusters on.
durende dit jaar zoo groot, dat er der~wijzeressen der scholen hounden
. geen gevolg konu wor~den ge~geven toezicht over hlet, onderwilja en zor-
san alle beatellingen. gen dat steeds het viechtooderwijs
Voor een bedrag van fl. 1385;r. ougestoord kanplaate hebben. Thanos
werd sau oud-leerlingren en andere wordlt, onderwii~ja in het viechlten ge.
Sgoede viechtsters werk verschaft. even aan ale oo~genaamde! ar.
n De cursus beeft gedurende! dit jaar menscholen op Curagao. Op de open.
Sooki ge~trachtt bet viechiten van gro- bare armense olen to Curagno en
.ve boeden meer alg~emeen te ma- Bonaire was op verzoek onzer Mast.
.ken, Decze pogingen werden met de schappij reeds vrpeger met bet vlecht.
bleste resultaten bekroond en ten onderwije begonner,. Het vlechtouder.
t bew-ijze biervau wfordt opgerfmerkt, wija wordt nu opnu alle armenschollen
t dat terw'ijl vroeger gedurende lan- ontmiddellijk bekostigd door bet G~ou.
.gen tijd slechts de minderwaardi-l vernemenrt. Onze .11aatchappij ont-
r ge ho~eden van fl. 2.25cT a fl. 3.50 per brok het aan de noodige fondsen
e dozijo werden gevlochten, thane door rnt het verder te kunneu bekostiaen.
e( tusschenkomnst van dlen cursus reeds Z~e smsaakt evenwel de voldoening
Ivoor een bedrag fl3,s.-~a 301-a oe- oak hiermede weder sau een gLoe~e
.den van at fi. 6j. tot en met~ fl. 12.- zaak den stoot !e bebben giegeven.
,per doziju, voor rekeuing van alhier( welke zeer veel kan bijdragen tot
. evestigde handelubuizen werden op- de ontwikkeling en! verheffing der
.gekocht. armue bevolking van onze ellanden.
,Verechillende kooplieden kochten De0 vlechitcursus St. Eustatius kon
deze hoedlen ook op. in bet najaar van l910 worden op-
Het vleebten va~n better k waliteit geheven. 1)e resdultaeten waren naar
hoeden is vrilj algemleen g~ewordenr. wenlsch.
IDoor den cursus zijn vele monsters Naar aanleiding van herhaaldelijk
vain hoeden op manvragen nraar bet bij het Hestuur der Mastechappi)
buiteuliand verzouden. Eienige wen- ingetkomen aanvragen verzochten
ken, sangegeven in het werk van onderget. aan bet Bestuar der Kolo-
D~r. Rivet: ,,lDe stroohoecden-Indus- nie ook ee~n Vlechteursus op Aruba
trie in Ecuador oni Peru"' vertaald to willen subsidiei~ren.
door deni ZE. Heer pr. EIuwens en Daartoe werd san het Kouloniaal
alhier in de ,,Amigoe di Curagao" Bfestuur eene opgave verstrekt van
in eene serie artikelen opgenomen, l~eerlingen, die aidaar VOOr een Cur-
w~erden ook op den curstis met zeer sus in sanmerking souideni willen en
goede resultaiten in toepassing ge-j kunnen komen, terwvlji tevens de
bracht. od-onderwijzlares van deni viecht-
De in de mnand Mlei ondernomenrcursus to Saba en St. Eustatius
reis niaar Mlaracaibo van de hoofd- I vooir en b~enoeming te Aruba werd
viechtster. Me.Isabel Crefte, hooftl sanbevolen.
ook niet weinig bijgedrage~n to~t, hot 't Is ons u~nderwiji Rnaugenaam te
instead breogen van eenigpe verb~e. kunnen veruleolden, dat than oop
teringen in dezen tak vanr nijverheiid t Ae rubi een vlechteursuis is in 't
voor wat betreft het in voitrt bren. leveni pgemepen, die zich reeds in
gen van hoeden, het copmaken duarr- ) roo.te beholngatelligng ma verhengen.
van, strijken enz. IHe Mon;-tschappij zorgt ook In de
Gedlurende dit jaar virlen1 de~n voorzieuing van desco cursus van
cursus twee bekroningen ten deele en g oodl vieeb-tstroo, zooveel mogelijk in
wel op de Brusselsebe Trentoonsftte- hiiar hereik is.
ling en op de Nationarle Tentoonstel-
me~ your Huiisvlijt to Scrheveningen.r, t--
I)ait er een groote voorniitgang v
valt op' te ruerken in oln~ let-?r hoeden- pg ri
industrne is o ntege nzeglij k oIn teu
bewfijee daarvan diene, dat, terwiji
in de vorige jaren ooze hoeden, niet-
tegoenetaande zij toenret veel lagrer
prijzen werden verrkocht, geen groo. NAar nauleid~ing~ \'la n hvenat:mand
ten aifzet haddeno, waar tegnoer vrag en de vorieleseu notuleaan
staat, dat in bet jaar 1910 geon de Alg. vergadering op Wouenedag 7
gevolg kon worden gegeven aan alle le cember 1910 mtaakta Pater Eu-
OrderB, ZOOmel VOOr fl)De ii18 VOOP TENR op de laudbouw~-vergadering
grove kwaliteiten. van 16 Juli de volgende opmnerkinfen.
Alhoewel onze industries reeds een Vooreerat wat de kwestate van het
grooteie vlucht~ genomien bee!ft, rul. certificaal betreft, nit to reiken ann
len, wat het technisch go~deelte be. volleerde viechttsters.
treft, nog belang~rijke verheteringSen O divooranevreeig
moete~n wrorden aangrebracht en eerst is dit certificate miet erg gunstig op.
dan zullen wij in die Rcelegenheidl genlomen en dit onderwetrp tot deze


vergaderinga ulitgeFsteld. Spreker was I
van oor~deal, dat wij in ebln
onzer Hloedenindustrie noodzakelijk
tot de instellin~g van zulk een certt.
ticaat fallen moo~tcen komecn.
Wat lochl is het doel van onze
vlechtrieursue op PJietermn-ani eni el-
ders ? Hoet aantal goedle viechtsters
ult te blreidenl o~n het z6b groo0t to
maken! dat wij allenge man alle san- i
vragren anner hoodm~R( Zullent ku~nnon
voldo~eniet .t u h~ij lInge na

liet Hysteem mnoet due ziju b~innen
deo hort~sten tijdl hclt gr~ootst magelijk
,aantal bekwans~le viechtuters to vormeu.
Tot nu toe ('o it hiet even~ilijk nog: eon
slakker:gang~tje. Zoowel op P'ieter-
maai, mnfaar you~~ral op~ Ot r rr bnda zij u
or een ;\antal maFisjen, a-tl de Cursus
slecht on o~ngcregeld bezoekt. lIaar is i
nog te weipig :iunim.
Welnu~ d anrimno meet anrrgewAk-
kerd woirdeni. D~aartoe kanr dat certs-
ticaat in ha-~t Tl mate nredow~~erke;n,
mits dre zas-k good~i naugLe pakt oI ge- /
regeld wror lt.-- d E .
C3p do~ nr:! T., n don tlmer .
COHEN IIENHRIQUEZ binnien walken tiid
een ifveri~ge Lce ste vanl ren car-
sus berc~hoiie. d knn wordenl vo~ldoen-
de voor 't vak bekwfaam to sijl, aut-
wooradot dcow no: 3 of 4 manudiren.
lInnarom zo~u de z.Ank aldius moeten
gerege)ld worrden. ~An die mtaisjee, dia
oni deni cursus: ijverfigr hzocht, en
pre~'CCve' nvan'ukwV~uamblei l to hebben
afgelegat door het verva~ardigen van
eenige btoellon wonder fouton, w-ordt
een officieed clrbiticaat, ultgetreikt van
wegfe de, dircntici van den cursus van
Pietern~aai, omdat alleen deze geacht
kan wtordeu, t~chnisch voldoencle op
de boogte to zoxin. am elke hoed naar
lbear wolrkelijke wFaarde to beoorde!-
ln.
D~it ce~rtificant wo~rdle g(kregven san
degoenen, die geone~uf stroohoerlen van
+ 930 et s., coclrrct eo dlegelijkr af-
grewFerk t. vlerv;aardigd hebben op
den viec~htents us. l~iemeisjes aan wie
zoo'n ea~rtific;ant is uitgereikt, knunnon
van deni cursus onbelangen worden,
met do te~ezegging,, dat van wfege de
direct~ie aan hea\r op de eerste plarnts
de vervarardign gr vanl dergelijke hoe.
den zal worden opgarag~en, naar
gelnag de beatellingeirn t bet b~uiter.
land bmanenkomen. Zoodat zif verse.
kerd zi~jn va"n geregetld work te heb.
ben en de cursus en de opk~oopers dat
dergelijkee hoeden alleen door bekzoa~e
viechltstrs zulleni gemrrakt worden.
Voor beiden dus een waarborg.
Het denkbeeld van Sproker wur,
dat all44~n uit dese vlechtsters (d. i.
due degenel, die in stanrtzijn ee hood
van 90cts. good~ en correct orf to wer.
ken) d~egenen nit to kiezen, mret tar~let
en aanileg en ijver oiin oo~k de ~fljne
soort hoeden vani c5 gd. eni hoog~r
per atukte leeren viechten. Ennasop de
cursus volhcelnde berwijzen, van be-
kwauambleid te hebbencr afgelegd z~u
hun een nieuw certificant, d~aaraau
b~eautwfoordendrt, k unn nrl~r ii gereik;t
wordeni.
Het Aysteem mnoet dusnit ij,
allen wonder unidrerheild to willen vor.
men, tot, fijrlalechtsters~, matar alleen l
degenea, asie or liethebberij rn aanrleg
voor bezitten, anrlers zal het ger~olg
ziju:
10. da9t die cursuis overhulern wo~rds
met een menigrte meinjee, dlie 't toch
nooit xoo ver zollen brengenll, omdalit
zij cren sanle~g misseal.
2o. dat veelemeisjes dleiin oel zrollen
verliezen, deni cursus heel ougereg~eld
waan bijw~onen eni up den dluur hiet
hatntal no g arooter make, van hen
die gewoonlijk fo~utief en sleebt soor
werkasfteveren
I)e kweetie is voor onze inidustrie
van bet grootst~e grewicht. .Op d ie
wijze ingericht zal bet onie industrie
in het buitenland niog een beteren
naamo bezo nrg o.
Het is te hiopen, dat do mak~ iro de-
sen geest epoedig zalopgelost wooden
D~ezelfdle Sp~reker hbehndelde nog
een ander punot betreffenlde de hoe


daarmede van hout werde~n gebouwd. de audere. Bij het verlaten deer
~Maar de nieuwe gedachte om ljzer boogovoen heet het grauw piekijzer
te gebruiken, was to bekoorlijk, on en wordt gegroten tot broodvormi.
d voornemen ooit prija te geveri. ge gietelingen. Aloet er smecn aar
Het wegvreten door de zee~gewassen ijzer van gemaakt wordlen, dan
verhtnd rde amren arnel ogalj m ddtealedet o et h\ s lg" at oe

,ants coroughedf fouling" (v~erf te- worden en waadria dit ruwe IJzer e-
gen 't aangroeien) en door de ini- durende 7 (1 8 uren in grloeien en
voering van den staalmagvneet en staat wFordt gehouden, on deairna
van 't zg. standaardkompas, dat door walsen (Kulk een wvals bestaat
hoog werd geplantat, buniteu den in. unit emaige naast elkaatr liggfende
vioed VRD bet ijzer, waardcor die sto. rollen) of hasmers voor het gebruik
ren de invioed van 16atstgsenoenld to wefordeo klarlrgemaakt. O)f wel het
metal tot een minimum wFerd to- ijzer wordlt gCepuddeld". ni) dese
ru ebracht. methiode word b;~et ijzel bij stuk.
mechter bet ijzer tot zijo vol. ken van 150 -300 K.G. in een vlam.
maakaten staat, die van staal op oven geworpen en1 opmieuw gesmol.
te voeren, most nog bet laatste ten. Het roosteropperylak is soo.
nadeel, sij'u groot specifiek gewichlt danig ingericht, dat het meer lucht
overwfomen worden. doorlaat, dan noodig is en de aas-
Als het ijzer ult de mijcen wrord tt son de kooletof niet enkel ult rij.
gedolven, bevindt 't zich in ziju oer- ven mlaar hlet ijzer tevens oxydee.
toestand eD is 't vermengd met al.l ren. Men noenit dit ,,droogpuddelen".
lerlei ousuivere bestanddealen al: Gedurende dit process wordt met een
swaVel, ph~osphor, mangaan, koper, baakvormige stang in de brij g;e.
calcium, aluminium etc. Zijn eerete roer~d, tot zij dik is, waarna ht
bewerking5 ondergaat het dan in ijzer in hallen wordtt verzameld en
de hoogovens die gestookt worden ~op ndezelfde wijze arls bij bet ,,fris-
met een leag ljser en steenkool om sce" geihtedt, tot platen on ee.


A materdam.

(Mabda.)


JorJ. FRINGB.
Beheepabouwnseester,

PA NAM A*
V'ersterking en bezetting van het
Pantnlamkanaal.

In deu mteet volstrek ten zin be-
hoort het Panama-kaonaal tot de
strategische invioedesteelr der Ver.
Staten van N. Amerika, en vandaar
dat de regeeriog deer repubiek re
dacht is op doelmatige versterking
en blij ven e besetting van dozen
zeeweg. De volkerechtelijke vraag, ~f
en met welk recht de N. Amzeri.
kaansche Unie de versterking van
dit kasnaal op, sich heeft to nemen,
laten we hier butten bes~preking.dFeit
is, dat sich de Ver. Staten, door
een verdraa met de republiek Pa-
nama In 1 03, miet alleen de san.
Ine ltr08keig d bet be 8sti ke ,
maar tevene een strook land sann
weerseijde ter breedte van 8 kil. Dit
recht kan haar feitelijk niet worded
betwist, soolang de Umie de onsij.
digheid van het kanaal waarborg~t,
en alleen tot sluiting over aat voor
bet geral vreemde mogen beden het
ourlogaterrein naar hbe kanaal moch.
ten willen verplasaten, ofwel de
Unie self in een oorlog moebt wor-
den gewikkeld. Bet versterkingeont-
werp komt in 't kort op 't volkgen.
de neer a sea deo Atlantiechen aent
wtorden bij Colon, san weeresijde van


Berichten sit de Ilolonie.


NB. W~egene grooten toevioed van
couple betreffen e de Stroohoeden-
Industrie, most tot onzen spijt het
slota rtikel over D.G VAN D)EN
HEUVEL tot het volgendr nummer
blijven ligglei.

gr M GV4sek.

l *gr *1 *. Vultl

Mlaandag morgen is onze Aposto.
lische Vicariis Mg/r. IM. Gr. Vovean-
KE van ZijD Pais DerO Honiaire te-
ruggeketer~d. lg~r. maakte de tcrrm-
reis per Priscilla.

,.Prisclla" ent ,,Dreadnourght".

Toen de Priscilla vori e week reeds
8i o~ie na de oew Eil
oetrokko was, kam deo De doughrt
Zaterdagmorgen onae haven binnen.
Zooals men weet is deee laatste
isydelsjk door bet Gouvernement voor
de reizen naar de H2ovenw. E~il. in
dienet gSenomnen. D~e Dreadnoulght is
daarna oomiddelijk naar Ronaire
vertro kken, waar de passagi ere*
mail enr lading werd overge~nomen om
daarmede de reis naar de IHavenw*
eilanden voort to zetteD
De Dreadnlought is wvel iets kleiner'
dan de Pr-iscilla, mRar heeft ee~n b~e
there kajuit on is better ingferichlt voor
het vprvoer van passagiers.

SS. ,,Oranje Nassan".

Het nieuwe SS. Ormaje-N~assau,
bouwd voor rekening van de K.W.I..
door de Maatachappij de Schleldle to
Vliasingen, dat den 7 Juli ziju
eerate reis zou aanvaardeni kon we
gene de staking der zeelieden niet
van Viesissgen vertrekken. D~e di-
tum van vertrek naar Amsterdam
kan nog niet worded uitgesteld. Het
sal nu eerst 14 dagen later 21 Ju-
li naar de West vertrekken*

Mulbceknitvoering.

Naar wij vernemen, sal1 de mu.
ziek ultvoer~ing bij gelegenheid van
den verjabrcdag der K~oningin-Moe-
der op W~oensedg 2 Augustue and
de Oversijde gegeven worden door
de Marine-krapel van Hr. Ms. 07trecrt.

Aardbeving.
Vofga het ii. C. bad er in den
v roegen morgen even v66r 3 unt
van Maandagr 23 Juli een aardbe-
ving bler op Curagao plaata, die
vele personen ult hun slaap deed
opechr~ikken.
Heel hevig is het niet geweest'
Want maar betrekkelijk weinmg per-
sonen hebben er maar lets van b-
merk t. Tot nu toe beeft de tele-
g~raaf nog niet gemeld of op
andere pleateen in de buurtschap
de schok heviger geweest 18.

Peat te Caracas.

D~e berichten omtreat do pest; te
Carasas blijvenl ongunstig; luiden.
Vele personen, vooral uit de lasg-
ste klassen sterven or ann. G1een
personen ult Venezuela worden bier
wonder quarantaine toe elaten, die
gfen b~ewije kunnen over eggene dat
c1 reed rtdrt 1z0 dagfen ult :s-

Regen.

Woenedeamorgen oug~eveer ten drie
unr viel er in de stad een zware
regenbut, die evenwel nist bijeond~r
lang sanhield, vergezeld van1 eem
licht onweer. Niet overall in de bui,
ten districten was men zoo geluk.
kig. Zooals wij vernamen bleef bet
westelijk van Zego gebeel droog.

Br. Ms~. Utrecht.

Onze oorlog~ebodeml, die MCaandag-
mor en near Bonaire vert~rok tlt
het louden van echietoeteningen, is


reeds Woensdagoamiddag van dalr
tetrugg~ekeerd.

Alg. Neder1. Verbond.

Hiedenavond ten kwart over 8 wor-

dia ads VB ad, Grb pA neeran c
Antillen, bijeengeroepen ter Alge-
meene Vergadering io de bovenzaal
der Club ,de Gezeigheiod.
In dezelfde bijeenkomet sal de
Wel. Ed. Geetr. Hieer KAREL MULER
aldelborst sau boord van Br. Ie.
Utrecht eenige Voordrachten voor de
leden houden*

]Lepra.


88thicl en uit bit Moederlati.
Guatgerd~ae wetsqoutwer~enl.

Iliji het u~iteengaHan van de Twreede~


ordenuing tot bet anragnanr vano eeni
alge~meone ge~ldlooningr ten Ilaste va;n
der kolonie SCurinamt,;
goalknrin vanlr ee otit me;~t met
dehNnaml. Vennrootsebap,,Ko~ln.W~e~st
-Ibdci~schc Malie r ecgellcl liet,


uil traorn viriarn Pn veiri t van.n. r


ste 'ram nior aa)ib nua
vastrhoing va rns wo er t,Sn~~lr rrl enin.
(HP o er I! ;


,nion 1910ett (voo ko turen gn
verplei cntg r~tin ht miitarH1 hospiltaal
VsuLerhooging der begootinge" vn cle
horraeto nct? van hotr I'e. varn Kolo r
mtenii be treffinen d~de v rbtierin vnt. d
Anivn basi. (Zie uns ep Bijlad) d
telnnzj o tt dpe alon de.,,
,,r~l~t a ae anl d e~mlt l

110radsh 000vinged hen ourse lnumo
vanh ,La Gazette~ dpe 11ollne", ooder
bofrald clti van jhr.e ui.z vaen Heil
sgem. In bcan inleieud ~arikletdeo
heer vniite Heretey ouit#eenr we de
rdenein zrijin v u oor due ustgav de.
voonamt is eldersDe u minea rmaeik ;
gelkn wenchehjkbelde on. voorrdi
Nederlandshe borelangen enj Neeland
cheet godachit, ope hto k enu in ~een
utaale dite vkbutuon rez
ae lgemeen bekkendis, e n inod aardo
hetr meidde l rmoudt gezenu tso wor-
tede ino klr ingen vten r piersonen de tr
mreen auders it son kune hereikehij
in udite umer zaerd dr. Kyed
Ine ertalten vor een dergelsijkbld
hoeleft gelet, verder betou deer

uietgave uitgeenl ,rivrlg utl
ehreetblaaanrekkelijk anino dat12 ,,
dootur e~enerige irllu rtesis opel eluish
terd on doo zuij ve rdr uterlit kee
oeden indrruk mktrchijot t~ Lo. .I
Woeuedagens ena Zaterndage. end

-aHeict KoloniaalMue m nltiren Haalem
heeft de volgende prijsmag nitg e,
schreven voosr hont Jaaor 112 J,,B.

(te r t Kolonie." Rsre
-le De 7n Ju'iCll a.s ertek met
een tomcp n den Kou'~1. W. i VlrE-I'

25N soldatlr~en. A~ler comant salsterdam, beouend is tot CommissA.
ris der Konin fin voor de province
Noord-Hollan~l in plaats van den
Heer Mu. vAN TIENHOVEN, die
teen 1 Aug. ontelag gevraaga heeft.

H. M1. de Koningi.

Ieze week bracht, H. MI. ~ouingin
verg~ezeld van Z. K;. 11. Prins Hen.
drik ern bezoek aanu de koninklijke
familie to Brussel.


den kanaalmond, zes forte gebouwd op 800,000 sak van 60 kg. geechat
om de in- en nitvaart to beheer- wKas) en veel overvioedig~er zijn sal
s~chen. Van grooter belong is ech- dan alle see vorige oogeten. Met de
terr de versterking der weatknet~, verecheping der koffie sal in Octo-
mett oog op mogelijke vijaude- ber een begin worden gemaakt,
lijkbed~ren van Japansche cijde. Daar terwijl dese tot ougeveer Maartl911
wil mien de vier, voor den ingang sal aanhouden. t Grootete deal der
vanr het kanaul liggende eilandjee, ( lt het Caractas-disarict gei~xporteer.
Flamengo, Culebra, Noos en Perico, de koffle Raac naar Hamburg, ter-
vanl gepanteerde baltterijen \-oorzien, wiji het Iarseaibo-district in hoofd
die tegren het zwaarate scheepage- zask naar de Ver. Staten uitvoert.
scebut b~eatand ziju. Volgene de meeting van diverse
Het geschut is berekend u~p dertig ) oedingelichte peronen be Caracas
c.M, en 35.4 c.Ml. kanonneu. Io een overvioe ige koffle-ooget de
Bij den uit~gang self worden opbelangrijkete factor voor de alge-
het vasteland drie kusthatterijeu en meene welvaart van Venezuela.
bij de sluisen van Miraflores en Pe-
droMiguel bizondere batterijen op-(AN.Epd)
~esteld. Gok in het bin~enland zal
tet kanaa~l door blokhuizen en for- Een duur series.
tenl zoodanist beachermJ worden, dat
blijvende bewaking lange het heele Een reeks jaren geleden eride een
tralject rnogielij: is. D~e Ingebruikne- longe tooneelspeler van syjn moeder
muing van het karnanl ievastgfesteld een mool theeservies van Metesener
op 1 Januari 1915, voor welk tijd- peleiat den haneae 5n .0Wa
stip opok de verat~erkingen klaar moe- maari zcateide hij der bij alleen ee
ten ai30. nraziehje ~,ale e
R h bild l lk d rkil


UA t *dad de 12 aiLes
)u~rte memia que nument6
*n una Bronquitis Pulmonar.
de medicamentos sin cons
hasta que el Dr. Andr6s (
Emalid~a de Scott, con ca:
competaments restableeda~
*61. to fraces. Hoy me ene
porque no dejo do tomarl
Director del Colegio de Ai


* J J rlalc~


todhisdeu so he "len ",de zwer"

me gevanden en dsarmee een vaccine
verk regen, dat bij de behandeling
van leprozeni is toegepast. Majoor
Rost heeftl ondervinding opgedaanr
met 10) palnt~iat. Twee huaner zijn
hersteld, twcee sijo aoo zeer ver~be
terd, dat er van die ziekte allteen
nog maaer o~nbeteekenlende o~verblijf.

kptea i 1lam heeft h< gat be
moodigende uitkomsten gekregen.

Staatarechit van Curacao.

WiS Ontriagen met de mail Van gi8-
teren een hoog~st belaugrijk weten-
schappelijk werk. Het Is getiteld:
Ontataan en Ontwikkleling van
het staatgrecht van Curacao door
Mr. Dr. H. WI. (I. BORDErIJK. Oit
ever van dit werk is: MARHTIN I's
IrJuoFF to 's Hagfe:
Wij bopen speed~tig nog: nader~31 (o
dit werk terug te komen.

Regenval op Curaqao
gedurende! de mearndl Met ~


(
I


a


__


_____


ITIMA


s me present6 ras
Shasta desrrollars
Tomb uns artieded
epgir alivio abano,
Clro* me recet6 la
yo prepardo qrued
,despuis do tomar
uentro san y*obust
a." Maria Jimimes,
quil*, Bolivia.


(
I


F'ort Amsterdam
Plantagfe Knip
Klein St~a. Malrtha
Siberie
Hoffl Ab a
Cai Chik t
G~root St. loris
Klein St. Jorie
Santa Rosa
Beekenbu ~
Noordkanrt


241.7

26.9
25i.5

2;3.5
33.
3,.
38.
30.5
29c. '


m.M.
,,
, I
,,
"

,,
,,


Openbaar Onderwijs.
1Maandagavond ziju eenige ouders
en verzorgers van leerlingen, bene-
vene eeu eaatal ouiderwijzers, in een
der lakalen van de ILoge De ver~ge-
noeging bijeengekomen, omn middelen
te heramen tot verbetering, van het
openbean onderwijs.
Naar wi) vernemen Is uiit de ain
wezigen een commissie benoemd on
een request to outwerpen, waarb ij
de noodig geachte verbeteringen nian
het kolomiaal bestuur in overweging
zal1 worden gegeven. (O~ur Goer).
*,*
Aau den beer H(. J. NvMIN, on.
derwijaer late! klasee in de kolonie
Curagao, is een jaar verlof naar ~e-
derland verleen r.
Markthericht
van d~en
culracaosc3hen Alandelsbond.

Van 9 JuNl 1911*


ZrOUT per vat van 130 K.Gr......... f
DIVIDIVII per K,G........................ ,.
ORANJESCHILLEN per ILG.1dtkkw. ,,
HUIDEN per K.G....................... ,
GEITENVE-LLEN per K.Gf............,,
WOL per K.G)............................. ,,
ScE i~VLLEN Kper stuk......... ,,
RECINO8-ZAADp per K. f........1..... ,,
8T.ROOHO)EDEN (hipllapa)Xrl :
Kwarliteit No, 1...........,per dzj ,
,, ,, 1 (gebleekt),,,, ,,
", ,, 2 ,, ,,......... ',,,

)) a ,,,, ........,,

,, ,, ,,i ......... ,,
,, ,, t ., ,, (OLA) ,,
)I ,, ** (01 1 ',' .

,I ,, 14 ,,Gil;

,, ,, 1 ,, ,, ....... ,,]

STROiOHOEDjEN (latata) :
Kwa~litei X per dosqun ......... f
xx " """' I
**X ** ------


0.80
0.706
0.6
1.20
0.12

0.05
3.-
3.12%

4.50

5.50
6.50
so
7.50
to.50
9.-
L.---
15._
18i.-


len koopen. D~e acteur cEtte Sith OOD
prulk op, grimeerde sich als grije-
aard on g;~In eamet zijn kostbaar ser-
vies naar enrijken bankier. No
beit naR t surifdbeke en ilheiren
45.000 f r. voor ge en." De eige-
naar stelde toen voor: ,,Geet mij er
liever een jaarlijksche lij rente van
400d0 br. voor." ,.Goed antwfoord-
de de aron.
Na 5 jRar boorde de barOD, dB$
de manmet de hyjreate nop steeds
sich aaumeldde. H1] outbood ~erhalve
den man en zeide tot hem :,,Hoor
eens, waarde, a beeft een seer kraeh-
tig gestel.atu Hoe oud is u eigelik?"
De acerrukte zlin pruik aen
antwoordde: ,,Bijna 28 jaarr." Roth-
achild vond de grap soo goed, dat
bij verder bet~aade. B3et beroomde
services moet nu reed 8 0.000 tr.
gekost hebben.

Vergifftig4.

Madame de Stael was in onmin
aerankt met burgg~reat de Choiseul,
~ie beleedigende praaties over haar
bad ui tges trooid. Op zekeren dag
ontmoetten dij elkander in een ge-
zeisdhapm wealrk ijr niet kro en ver
bebben n in langen tijpd net meer
gezie, mijoheer de Choisedl, begon
Yadame de Stael. ,,Ach neen, me.
yrouw ik ben ziek geweeet," was hot
antwoord.,,Toch ze er nieternati ?"
,Bij den dood ar, Mevrouw, Ik had
bloedvergiftiging.'' ,,Dan had u seker
op) uw tong gebeten" viel Mevrouwp
de Stael scherp in. D~iebijtendescherts
viel al9 een dooderelag op den burg-
graaf, die ale een lasteraalr on
kwaadetoker bekend etond. De ler
was hard, mear welverdiend.


I~e G#aapaoseilanden.

V'oor den westelijken ingang van

Itliln p eilecr, I~ T~elel Ithuod oof
de e.St~aten van N. Amerika
voor 85 millineo gulden van Ecua-
dor zijo overgenomoen. IUeze, overi-
gens thane vo~or de Unie van 't g root~-
she belang als dt voornaamete stra-
t ginche basis voor de flankdekking
ra bet 'a namra-kaniaal san de
zde van deni Grooten O~coen. Even-
ae Cuba en Portorico ten Oosten
li en de Gralapagos-eilandeo op
eon saftand van orugeveer 1750 ki-
loetrrt nWesten Aanrrde Atlantieche
loetjer b hercen de Ver. Staten alle
z ij de boeheerse etuachen de ntillen.
driede toegangede daarentegfen lig(
nn ~a rt n bechermd, en dearom
1i mn cook op deze eilanden een
wai me tation opri ch ten. De G~a-
mearma e-s elan een opperylakte
apagn 43 vierk. kil. en schijnen
doo buu gezoud klimaat en rijken
a erelta zeer geschlikt tot ontgin-
oo Tot nog toe waren dese ei-
Ining. een schier geheel veronacht-
zatned be it van E~cuador, met een
8va ki slechlts' '0 0 klu -
beuingioen, seetutobouw a vishr
lan~d- eo abuw
KeIoi~oo at van Venesuela,

Io Vnezela wordt voor dit jaar
Ina YuenFezuo a ede kioffle-o gt
~eenat bulbeu~ krti period ino dn
vre erwa t. eo d. w. z. het ,zetten"
groe der boosenl, had een bevredigend
vadenlo b oceef eeft met vertrouwen
verloop sen me dat de ditjarige ooget
ogeonstatrwemaal zoo groot sal
oug ae veer van verleden jaar (welke


1.50--


KCLEINE STROOHOEDEN (hiptJapa>
in Iwatl. overeenkomende met kwal. No. 1
van onrgereer 25 cM1. van krruin at tot raod
per dos. la6
Oilicleele Ber~tichten.
Bij Gouvernemente-beachikkingf is,
met inachtneming der daaromtrent
overigone bestaande voorachriften,
bepaald, dat op deo 2den Augustus
a. s., de verjaardag van Hare MH-
jeteit de KoningnMeero e
volend wize alworden gievierd:
10. Bij zoneopgang fallen, op het volrl
len van een kanonschot van bet
fort Nassau, de vlag~gen op de
openbare gebouwen, de forten op
dit eilaud en opde Uouvernement r
vaartuigen worden geheechen, ter-
wiji zijl met zonsondergang op
een ge~j adhot fallen wordeon
2o. Dee middage sal er van heb
Waterfort een salunt van drie en
dertia echoten gedaaul worden
Bo. Om unr 30 minuaten des voo~r-
middage sal er op de,,De Ruy-
terkade" parade gehouden
worden;
40. Van 7 uur 30 minuten tot 9 uur
dee namiddage scal san den We-
terkaut (Oversijde) door de Miil-
taire Ka el eene musiekuitvow
ring worden gegeven;
50. De tenue van deno dag sal siju de
groote,


Kap~ittin
en majoor
ren vanr den


Beauchamp Williams
Rost, twee offleie.
Engelech-ladischen go.


EMUL310N 0E SCOTT


son campafieras inseparable. Y la ra.
Z~ es que en la juventud las muyeres
se debilitan d caus~a del sexo, son deli-
caclas, el est~mago no digiere la cantidad
normal de alimentos la nutricibn es
muy deficiente. De ahi que hayan tan-
tas jovenes anemacas y tantas ses~oras
et~tileSI

Obra como un verdadero "salva-vidas"
de las jovenes. Es el alimento que trans-
forma a las nanasa en senioratas y que las
mantiene fuertes, robtsta, mrosdas y


88888.L


EXIJASE: LA LEG

~A1QfC~ffE~ Steekt ge dbZ l'amp dafirt, voosicich- den correspondent van het ,,Berl.* IINGEZONDEN ItEDEDEEL~INGEN ''
t ig dan als 't u belieft, wanit de Tageehl." nog verseklerd, dat ook El aceite de Higado de Bacalso as
Ult o choolja f~iilii~;ee we petroleumi 146et $aar 60 centimes Rueland, Oostenrijk en Spkarn e, of- inaustlituible como alimento-- come
one de to~~~~t~i -e va (80 cet)~ de' literT school dese linden goen kerken in ureotiyeepdroode la
den m ermet -aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ri esels. Eco -sighart Mdak dat is dasi ook P ortugal besitten, besidten hebben sangre, de los eteidosde los ervo
De e kreeg een vrachtje sout op Igeen koet voor den werkmant: Daar h et optreden van de genoemde mo.
den rn n marchearde daarrr mee is geon remannhem~e an d gendhedenl to onderatenoon. y~ de los huesos--y el modo m~s ra.
door water, wearbij hij tot de Een pijp tabak? Ze kost er paar ,,Het spreekt vanself" zoo merks clonal de administrarlo, segun lo ha
ewic~hti Iioutdek.se4 12.50 f* (6 gulden 25 de;Ikilot de rednetie van het Berlij neche blad pro~bado lat experiencia d e m~s de 30
in k eel;Eiio I klen rsbejU~ea half op, ,dat, soolang dit conflict niet afios y segun la op~inion universal
de an irpg(, part( vol, kuprat ge er kri' v rbt 5 eentl lis bigelegd, van de erkenning der de los m~dicos, es la EMULSION DE
spoee voe alle ag .soo De soulker koat or a gBdeskilo. IPortug~ieec~he republiek door de 7 SCOTT, que eat8 compuesta del acei
verbof dat hij er ookr aanntoods Eeo leder slet: 't is voor ,oit, de mogendhedeo geen sprakre kan ijo." to msus puro y de otros ingredien.
dprvan nam, met het ~egtend~e ~boat~ is or te g~eefl Geeft het voorloopig behind toe- lto las aumentan considerablemen-
noodot lggEn~ ale er de loosen mear naar wearaan nies to twijfelen valt, te que ficaceia nutritiva del aceite.
En dae k ascelod drfe. wards, aithZ de ubbtitSS$1a i at ko. dan kan sij het outwerp gerust in
m so ebOIoo~r e~ o6 8oued gA I k R~an er wel een pared~"dije sii'rn, < ll5 thale manhd rnn wan het au-
het daa ~m n aief v den sh aitm Mas~t tbh' dlilen v@@rB naill o. lingen] van oureebtraordige wetear. *-n~~~rrran
der."sihiYi.~ Bd~psqi O~ saiytpt Lsto a tikele vrij te stellen en sieage u.MOM f M
Weln es ible~ie lietdekapiaid e r l fois gz'd da we. gers door die hatelijke bepalingen I
wearhela er hi, dbes an ook in de adt .Y01 Tota ear '6 aCcitmlmete kwellen. Met bet dloel, in een gepeaten- vorm
litik wewelin bs do eer. .e- Ave t b~reigen san d! name
HO d~O Fr ilk da" ht voi~~e'ta I k ifi a er 't 194141 thwije Advertentien. dachtenirs van den Curagnosch en
sich soot~sn~ ig Fes wist ad's. philantroop, dlen alow genchten to
teleo,8o k ~~p~ca natourlijk de anadaebt PORT1OJE~ Alg. Ne$. Verborti en betwanrden Reer,

d e k b f4B a tr r anag e a a soangsapeachl. Gr00J): Nedeed. Aldillel. Elicase rS. L. 4Ha~dero ',,
men al Fgi so g e 8 eli k men we~ek, traidi met f; Ju- hieeft zich op Curagno een OIOMITT"'
roo koiai irrgd kieorensiea.a; he deeree e tr H q dede k~htei- Algemeene vergadering op Za- gevormd, bestaande nit do na~vol. ,r,
En og het da 8 a dog~f door~el ,dy natyn~gq dad rier terdag 29 Juli 1911 des avonds gende Heeren : .
een n ots snce waren oode our in. wer. om 8.15 unt mn de bovenzaal van M.d eoLgna Yosse ia
no ook n$vjad~r F9bgk kng. DIBatlbM dforati, agB elds de Club ,De Gezelligheid". '~eeo~fua Po'tt
Spa he rot on unat, roe tde cary na a~t van ket Beainer J. Jesurun, Penningmeester.
men n gzI~-~asid8tea ass 'rbn g)''ei Qrost ~,; 1 Catii inale Voordrachten door den D. J. Querido, Acretaris.
SkanA~ oieto ve tropn dtd b. atrdvrang olp bet A9jegIc geaet. Weledelgestr. Heer Pater A. I. t~T er Mas~t, J. Weeber,
hebn erwoorv digeerk thao want de voor oopage regeeringineeft A. D. Caprile~s on J. B. Pdraet Gen,
8 1 n anijn lehee to il@ noo. ofd nPru~lbsacn qtem Tt l.n.October a. a. sullen voorA
Dah e in haldrid midlerE & er~efi en go edienetige v feni- Namens flet Bestuar gmeld doel door bo vengenoemde
dat hij a hsod san .ellp g~iagea; ader bsSi epalinget van Reemen giften dankbaarin outrangst
$n, s "Cr gnoad w' n de Secretaris genomen worden.
bi erl ,FFt Fralij D odr~paepf w~ji it $ei-C. S. GORSIRAJPEz. A
has 0 sa hovendh laher sa~akgelas lE~ e b 1 )ui ebe,

goiadk b alp e a eeo sbaao Mm~e a eeg ~el, [ DE BEf3STE IH mu g

Eon alleen de5;,C'ro t, de g-~lagg E8libe a Bm verd~er ldelijh 88 ERON E ME A
Be Pa h re re tt tene de h vertn a 6ach, da of~ca 50 Goudeo 1\edailles .g
sel a ne -eenvoor bet eine ezer maand e~a'liste EN ANDERE PRI.ISEN. e et
moord~j op eeI; ifersonen, PWilrdlye h~eek ~ pfoe dat de GEDESJTILEERD D)OOR G v~i
de. pael a em reemde kerken on hear eagendom-
sqt deIQBCble n, d~m its k d Dgeee t 81kp iQ bn O D.v BOaf 0So Ltd.; P0ftb Ge~reg~elde Yracht- en Passagler- qk
ean e on bhpib die krerken sullen a oiten en op de Lever anciere van het Engelsebe ln eL~ e ,m t 8 0 R v n n al
Bob is ~eek otvrlendelijke deald de stores de viaggen der verachillende gof, (van wij'len Koningin Victoria,
dea;,garo eirShen otrede nog, lel ntoaietnsllnhicewa.vn wiipen opning Eduard VII en DIENST-- WE
in ePrlli brdiingen en in door son8 de Portoageesobe autoritel' van K~oning George V )
ge ~~~~begin is van een on de to C~g tot dese gebonwethAetndo uaap ,-"--, ,Lj .
kkL ~e~rndent varn dii Ve or~ hebben beyoegde personen de LAltNOY. de C** "
Tie"to Tet melds, dat spen -
lasrFS diploma lee kringen ined F "
liphope ogtwe rn!Spsole te~ar s~
ep2 Alasa re en eelep astaid vM ij
de Masrsrklra~n e kweat~ie ceer erni- .
et% maath. *'Y~t Lilt, II
Ret p~ieanche optred~n is vodf
FrankrijkL dea ook een leelijke~ streep 0
door da.rnianing;. Alles gfinv nu zoo
goed, selfe D~uitechland seheeurs io '
slasp g~ewfPTed. .
-Ea astlsoo plotseling een vrc~nidel iLijulIV
keper o~p de hrust, die ar~l doslopende .
hoode awear wakker meakht. *-*
Green wonder due, dust men Partija
no n t den treare verboakl: wat vo~ot-
Frankrijk good is, ive bet nog nie
voor Ppanj Ue.&ar in Mladrid denict 3 .i
men nie s an ~deo zakt met eponeen.
A age ~h8 n HAV~EN-NIEUWS.
dat m altsijd hooket pear het. ."
00e~lS, dat bet Sea vsrgoeding TTAN 22 JULI 5 AUGUSTUS. plaateen, welke door bovengenoemde li
se chrleke voor slp verlpree ko- B~ehalve de stoombooten van bovpen
lo~aaal besit, ,kort, ea boqdig;. go ook andere Passagiereebepen der da;
stCh oamijddelijk speester to., makren Alhi Kapitain Aankomsq1 van Vertrekr naar ovear st. Thomas d ilrect neaa EroF
was Noord Morokk~o. A dagn v olluengeu.
Enp dese go;V~aarlijke rand Vio3d) De Passa~giers~-schepen der oamberl
weerklank n e nadionalen tr~ote 8ainL. 8. Morris 9-2 Jun Me NWYrrd Joll aLrat-atro sien van de noodige toepassinge o~oc
vanser el Sanaasla.caracas Faeat 3 7 ,, New-Yorkr I a Gay~ra opvtarenden.
Ootrsank va, ~al die lpigewondeo- caraca 1 Auus La enarra. August. Pew.Yok ~Prije der Passage near Havre of Ha
held is eebter F~reakrijk, d at door Muarapalo B.'i.Goodman 5 NewR-York 5-Jl MLa~ Qracab IB~t Klas:la $ 0;Il Klas: $ 60**A. G~.
sia ;optreden in Marotkko de Spa Merida A. Johanson 34Jull M i~cUon Ddrcsb I2 Jls Reo Bgene 10fo afadwg op de ber
bet~~~ ~ ~ Mweb oreeS evl er.~iidav 2. As vst.r Maracaibo 86 An ast arnsbo
hebFrosbevor o oleo Pin Iilml PC~~dGral 2 Ju Amsterdam 8Jl NeYokVoor verdere inliebeinggen verroege r
Maar dat moebt natuarlijk oiet Prins Mauritsl H.J.v.d.Goot 80 ,, New.York 81, Amsterdam
on dearom Batet tbhans de ,sout- en orange Nassatr e. D. Nieman 5 Auut Amsterdam 6 Auut NVew-York
i E139uR
aposesepol~nidek" ~dispat~ _oen, on EDW
afe nregeerag to Madrid tot terag-
heer t;effbewe.
Met dat .1l is de Msosukk-ssed *** **- *--


wee in een gersarlijk stadium ge. D.;~g o Casell 21 Jull Gdnova JallCotldbof
rBeltf* Ida lnnn 0 Lverpool O Cartagena
En Nederlaiid _mag van geluk APidals M aeo 6Ags.Habr u.abr
agr"4~eken 4, by bij de conferenaotie rc D. Casella 2 6 8,, Coln6na68 ,,nova
ysi A asfeboles I noONGMANN &
ht,,ve~reered qa ,plte
Mbignaten in hef Marok nneeh wes- nEa W YO
penglest alb to oefene0* dehoeners. Aaaokoest. vanL Schooeuers. TVertrek anarB
Was sooden wie goetoken sifa i (OPGERICH3T IN HE
ve ns bLIsma a sodrusem aa.a san u. air raogtisr .Ints sat.Bpov. Fabrikanten en exporteurs van
& am~~p di ero Is Ft~lris naF mar a fayS Ma tbo mntar H ,, o CbMaracaibo in poeder en in olie; Verni~ssn, n
,silo'ir pamt feeb la lekkerkre li & osH g4,rob Ie en ijeer; Verf voor vloereo, die ii
ee Iij-act) si paradc~~lerrnib, AlnArc 27 Bar baonte it a 24 ,, V~3 ab Oo te lak voor badkntbipen, Vert >in ve
me odaa r even wa e anersots a at Yslbo aPluma de(oy, Maraea bo der kostbare houtsoorften :na te m
a.om lead tle Parlis sies vesL- una 8 ,q~efbf rijtuigen; Oliafn om te glaensen,
di aen ine bondoodel H=,',e~i 8' bosr Monsters worden op sanvrage


de teenk C; on. os~t~etr r star 75 st Jan vertrok de UTRECHTI anar 8oson'ate n keerde so 3unl in onre hae~n tensg i .
france de 1000 kilo.


M~A RTIN1 E 2
RKt~
T J4AA f858.
verfWardn in aHtilpdeisoorton
iet inbijtende re vor boait
n 66n in~sisht' 4 @dog zifn Wiit-
eris om d@ ano~iok Vsandy
nakreri; Verf in veripti voor
Cc.
gratis verzonden, 3

Drorakr~ t
a; a Agagt~


Ph010lisbe She II~
Soublette t Fils
HO)PPROTOGRAD Nr


7


SM. de Koningin der Nedcerlandeaa

BEKCROOND


Almsterd~m


1868,


Ahnitwerpen is ,16
ouraYo, sensfe rils a9Be
medallie, 1904.
Brusel~, 1910.


Ouragao,
Inda.


WJaterkiant, Otra-


asdt ooderhourdeo door 58 venssehil
Berelddeaten.


Den Sn. '94th thasa#, gd
n amdmra near 8. T a ee,
vice voerea
Aankomeat Ce ti assee des lt**.
van isdtere meand,
Vertrlek vaer CaCatapo deas dea.
vran ledere meand,
L. Iten 7denJ. van liedere erasd, van
Hambar ovebr Haiti~rb~d nea rrr Care.
hpt~eo, Vaeneuas 'Ne Lamldeds
Vert~rek ae~ Caravao s den 1~85
Denl 20. van ledere "Innpam e va
H arm burg-Anatwerpen near S~t.
Tho~mas Crassop. Solumbia,
Co~lon-P'anlama en Centraal-Ame.
riknl.
Aankiomat te Caractco: deb 10o.
van ledere amndHo.
Vracht wordt as ngenometl vook

Passagl~ere-vervoer rraar alle
ijuea wordeD aoSgedaanr.
genoemde lfen, dloeP assalmos
sgnedEtechappij, des hs~aven ana die
8 varen, en de reis in ongereer
g-Amerrika Lijo slj alle voor-
,r de" sekerheli~ en comfort (o~r
mba trg :
en- en tesrogrels.
men sich tot,


~DB, BENRIQUES & CO.,
Agentell.


Ldv~rteent s~tfudSntig~oe (li Arape.Amerika-Linie.


rdm in184


sT-ININE stI ')iS1~ TTtcl~ y/l -rJrre (~r,cTi % ABII :OE .
3
I -
B~JR I~UBACAO


REZIROiv ING.
B Let Ljvoegael tot de Nederlandes. a
8 rtroct. Xas Zondag 11 en Maan-
d 1 di 191,no. 185, i6~~it
dan d ra n "ii Hlo%7igg ij
toegek d de Algemeene en n.
teFrnti al lgafonateling: in ~19;0
to Brut I on nde Curagnosaeke
commirkie noqr dese tentoonstelljpy
wordt ye e~tzqebt te melfden 'dait
de vol ;AdPigagnogen van bike ;
noi Eur~aen~ li dkabl7e go
aenme ~ing~jaijp g ekomen:
K B~eEi li. PHOTOGRpAPHIE.
15. So letLgtp-e mile, de wilierr-
abr squP, medaille.
KL~Besp 42. ~UTTIGE IN8ECTIEN EN
U8S YO L'IBREN(IELEMN R dE
42. P11tel tI e commrissie voor de
k oof ~regaor (St. Eustatine)
eeZoile, eFprelding
KL~besir 41. LANDBOUWPRODUCTEN.
upTOTP VOEDING BESTEMLD'
45. Pl ke _coomnrse illera d
ee oile veelding.
46. Jpes ~ereds I~oe atat Enets.
47. W na ibbs, op Sint Eusta.
ti sitenmedal le.
40. G.li .'M.*feilliger, ap sE~ Eu-
so. e ino.den usedei f.Ent
to goodeo medaille.
52. TlbFuanr onSint Eusta-
55. N, eonot, a Iveren /sedaill.
6;7 Plaeteeljtfkecommissie voor de
k~olonie Cpaa, te Willemuetad,
5e.. J W. F. aJjCud,; pp-fgpaire,
ESCgi., IiT.PENT8OOMEN EN FBUPP,
60.BePstisateee comroisele voor de
;dooloosei tCeeomaeess nlkrrrB
KhA88nnE 68. TUIGEN, TOrrrEBTLLN EN
1o. ansfeiie aos o e ie vor de
(ilasandlo: ~Aralba), :ilveren ~me:
daale.
98. ameftik coammei Iour -de
r (iornsi~Orgit Steleatin), bron.
mt~n ed le.
Kosree~ $8- VERcDUReiAARDB LBvEN8~.
MIIDDELEN, RLEBaCa, .VIBCa,
geopEJesN _EN~ PRUIrT*


Sl.(rted.rAi Schetborg--R~mer op On.
r~aesan, servelle .sermelding;.
KLrUaE 68 .0Taxxmo~ VAN MIssaNIP
Groole r; (Geameionschappdgk). :
83.C J. A.d Aresi'ds paes.


Plank e6Siberie' p OuraLGo.

s~w Soclkl~aa 14 EN


as.~ j~ranioe ema ,woor rde

B aeSMIODE Ku~lblaJNa .8 aON 81.
ATOMWWRdEN EN GARWNB,


.eeratroe. (terebdt'ng.


Araba), ~ilvereu medaille.

111. M ofrouw H. Buoaam~er op
:as. o earvene veirwelndjg.
~iB1Yhridi e6 w Prem op Io-


F~,4LME1 88., E LENDE_@DIUJ*E LPR
vani was~ a narranoro T'P *?


Dames 0i~ Exi B, op Bonal.
Kleti~Lleppa 9S~,. Jqrsecpwawar.
anke commel Ioo a"
broarean. te reIltg


Op bladz. 2 en 3 van de Memorie van Antwoord op-let Yo~or-
loopig Verslag der Commiss~e van Rapporteurs sit de Twee-
de Kamer betr~effende het wetsontwerp tot definitive vast-
stelling vran de kolbniale hpitsh'pelie bgro~,bting van Cu--
ragao voor het dienstjaar 1'911,'h~'t'I e it'i oid~~er ~ Eetbbkii d te
dedeeling gedaan van zijn voornemen om noppns het plan
tot verbetering van de Sint-Annabaai het advies mn te winnen
van t'wee bij uitstek deskundigen op' di't geied he tefla'inde
en hij heeft daaraan de t'oedegging ver~b~oniden, oth, wainde~r
dit advies mocht leiden t~?t'httbesluit om maan liet pinitit
veering te geven, de benoodigde gelden bij suppletoire be-
groot~ig aan te vrag;en.
Het onderwerpelijk voorstel strekt ter voldoening aan deze
toezegging.
Blijkens bsladz. 2 van de Memorie van Toelichting, -welke
voormeld wetsontwerp vergezelde, is, tengevolge vasi ver-
zanding anti de oostzijde en aangroeiing va~n 'deh k~olfaalbo
dem aan de westzijde, de zttidelijkie irroad Oan de Sint annma-
baai zoodanig vernau~wd, dgt de minimum-atsta~nd ~dei-5-viathis-
lijnen, welke in 1889 nog 60 M. bjedroeg~, tOt '45~'@1. t~spn-
derd is te~rwiji die~ rij:ftts .zelve een zeer blochbtig veloop ver-
toonen. Bovendien is m heft/Schottegat tegenover de nobret~selfk
uitmonding- van de genoemde basi een .onderzeesch rif gele-
gen, dat zeer lastig is voor grootere schepen, welke, byl ge-
bruik aan ruimte in de eigggljke haven, m het Schottegat
moeten draajep.
Het plan tot verbetering van de Sint-Annabasi .gsvat het
brengen viit den ministitum-atstand der 5-vaamslijnen op ~65
Md. do~or weg-baiiggeien 'get verzandini en zooveel noodig ver-
brijzelen der koraalrotsen oridier water met s t~itagelatine,
zoomnede opruimiig van ~hqt rif.
biqpeKns dit pln beeft de enderpeteekende .de vootichiting
gev~raagd van de'e hee'ren )r .IC.rAIM, opt-~~Ministei vatr -8

vraatg voorgeleg'd bf: hIet adabt'edjgen Vtast de verbeferiagen
eventueel zou ~passen in het kader van de plannen van .het
cons~i-tien L&ZR-LEBEBRS VERSwike~.;dash9tt~t-tist ,##., -O
verneur van'Ouraqao ve~ne :aanvrasge ,.heeft ,~~eSigepdien ter k
kotnig van eene concessie voor den aanleg en-a 88'xploithile
van llvenwerken op C~uraqao meiiit be~:t oobg Opl de-ofthl~~jin
van /fet Panama-kanaal. In' het -bevestigdtfd'gent~ zdudeln,in-
dien de concessi~e. largr mocht ,worden verleend, de door het
gouverneseqnt aannte bre~ngent ve~~etes'injghh tuenie gelden
als eene Igedeelf kj~e iaitv69d~lig va'lde' in de' con~esse-eran-
vrage begrepen werkzaamheden en die d~~ir'!~o~r h t S '6tat
ment gedane ~ifigaten .in mindering, ebrachtl kunnen wor-
den van een even~tueel te verleenen sals~i.
In het door de .deskunpdige~n iiirteba'chlt rao, dart ter
kenisnrnng ande leden' ter gnfie vanre~t' 51 et wor-dt
ndn elgd j edt de beyond vraguseerie~e eE GRR*e de'fl
tot de slotsom zijn gekdomeit, da~t het voorg~inoina~n werk~ rtut-
tgis o zich~ zelf en aanbeveling verdient reeds op gt~tnd
nar deopegedw~oostige toestanden en vethetdirigen,;d ,#ke-
scheid~en van `nienvye! lhddlewggen, 'die' d~a'ir~i wijaiging ten
goede mochten brengen. Zij achten de to~tstndk~ting ran de
aalpereen vrdete ongn eenr ta e dbee go-ede r htinitg,
De enderg~eteekende slit zich geheel, hierbij san, zoo Ioek
18j nd tddemelr an de deskunandigaat be ~e~'rit vp
te trekken, zoodat g0et in eigen beheier -zit slrjn~ tait to voeren.
De Irota koevoornmkii n wopd a st~
aslt,'dairvoor 'op de 3oodo~pig va~testekie :begwootitagvan
Curacao voor 1911 ogder g~rtikel 41 een bedrag van f63rdG
nit trokken, nadere gegevens aisigaandae de' osttth' An''tbt
V~biieieieieieieie-jibeir vain idts. staken het mogelijk dit bedrag tot rcid
1 50.000 terag: te bierenge.''Da~arvan szal ~ dit jaar te hoogate
f 11.000 kunnen wor~den veilwet-kt. Vgtrder ,is neqdicig de san-
schaffing van eeir zandzatiger, welke .zoowrel d~oot, cy gets tieti
'als door grootte better dan de aanwezige baggerana~chase ge
Slchikt is in weelig water te werken., Juist op dqp~;Sliffyn
viaar de. verzda'difig bet~ sterkst optreedt, kan .;ten ,ggy e
'van woetige s.ee met de vort'halied tha~Ihine, (w~eth lle
bij reistig water te gebruiken is, silecihts oIPp. e&Wkee~~~eee~~:th f8gh van
he a we src affe dzuc~iger zal, dus niet alleen san de
.voorgenomaen verbreedisg van tvaratrwider t~en lgoedeldo-
nen, alaar varn blijjvend not zijn; met cde 'vooaie
14n zon sradn 'over; eetnig jta~rea wider voor eene hsk
;zanding staan. aam:6~~i0
De kostren van deeen szandzuiger wordt gernatnd'6pf60. :r
~isairtrair voor dit jaat' f31.000~ noodig is.
In verband met d2fe go~renstaandestyin in het geboden wetsoatwerpen de op d~e lod Abede I~~~lPtmg b:' ij` de
6niderartikeleta 38bis (aanschailing van een ~ttr.l$ r) 6@n41


(~vetbetering van de 'Sint~-Annabai)rtitgotar~ammo~g
ten gebracht op regj~ectievelijkr 'f 20.000';etolf 1 1.000.
Het tweede ontwerp heeft de stt'fgd phoofdPs~ta KE


,?rX~~~egagig .got k~~aide hailshdelijke begrooting
ItS 0iP~ B00[ L0t dieastjaaT 1911

"--' ggqgy~Tpdsboofestak dqr stantbsberooting voor
iiAtlli st sa* 1811.

-g~ofg~igljlge i#3oodscla.ap. I


.B'Z.dTage,4le Tygge amer der Stasten-Generaal.

iMBi~3JNEWICgREN .

4cj ,Biecb at~ 1i harnetyens ter overweging aan twee ont-
we an van tet :
t0. tpt v,erhooging vi de koloniale huishondelijke begroo-
tigVan fCsru4ado neelpr et dienst aar 1911 ;
Ifo*ot vt 168f vn het X de hoofdstak der Stnatsbe-
agrogig mypr gt pC~s ar 1911.
Dje~ toelichtengqe 'iemy rie (ep bijlage), die de wetsontwer-
pen 6 Z vrelt:~ec~~i. ;9 iS Onden waarop sij rusten.
,BP -Juerm ~, Biijne E~ren, bevelen Wij U in Godes hei-
lige ,besehr .
!Het .1,O, dlqn 9 n~i j911.
~~T IERP VAN WET.
No. 2.

_IJIJ ~i., N, iIJ DE GRATE ODs, KONINGIN DER
NW jRLATT'~~i'j-Ii9. IEtri AN ORANJE-NASSAU, EJNZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze sullenn zien of hooren lezen, saluunt! doen

Alzoo Wij in ovrerwveging ~genomaen hebben,:dat Ide wood-
zakielijkbead is gebleken tot verhoogmng van de kolonliale
bMahoudeMjk~e ;bEegroogag~ van .Csrc~c~aacq, qqrht,4tepstjaar
1 l i, aiefinitief :vastgesteld by 4e wet van dten 4len F~ebr-uan
1911 (Staaltsbad no. 75);
Zoo is het, dat Wij, den Roatd van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-6eueraal, hebben goedgevoiideri
en verstaan, gelijk ,We go;edvmnden en verstaan byj deze :
EENI0 -AIRT IKEL.

De voor memories geraamlde .onderartik~elen- 38 bis en 41 van
artikel 66n der kolomiale iA poudelijkie ~gr oting van
CMarrCnO vou~r het dienstjaar 1911 .wooden .gebracht op res-
pectievelijk f 20,000 en f~f 11.()00.
VTde adeoe~gmb~etreed e -nv h eilan~ %racr o ..g ra hn ope
f 135 309, het total van dat elland curracao op f 5j12.949 en
bet eiadcijfer der begrooting 9pp f1.036.997.
.Lasten en bevelen, dat deze m het Staalsblad zal worden
~eplaatst, en dat alle Ministeriegle Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambteqaren, wie zulks aangaat, san de nanw-
keung~e uitveering de hand zu~len houden.


ONSTWVERP ~VAN WVET.


No. 3.


WIJ W~ILHELMNA, BIJDoE GRATIE Goos, KONINGIN DER
NEDERLANDN, PRIN;SES VAN OPtAEJE-NASSAU, E$NZ., ENZ., INZ

Allen, die rdeze zullen zien of ~hooren lezen, salunt! doen te

Alsoo Wij in overweging : gepomen hebben, dat de nood
zalr eIijjkheid is g'eblekreft Pan !eerie verflog~giigg vgn 'het X~de
hoofdstak der b~egroo9ting van tStlantsuitgaven. voor hetf g~ensth
'aar 1911, vastgesteld bij~ de wet van 14 Fiebruatri l91st (Stais-
: G~~to. 76;)
is )et, ,.at Hij, AnRand van .State gehoosrd, en met
gemeen ,overieg ~der .S~tatlen- Z faggoael, .h~ebbpn goodgevondle n
en verstagfn, gelijk Wij goedvinsden *en, verstaan ~i) deze:
(1980~ Q RT IKE L.
AeRkel 22. -(Bijdragfe sasn .de, koly 'it, jld Pl 44len yan Cu-
ragno) van .het XIde hooftistak der oo~rdbtingu ivan.;t~aatstilt-
gaven voor het dienstjaar 1911 wordt verhoog~d met f31.000
m crrtaftgi :etrgg h -tp- a9t063. "
Lasid~n b;e etelblidat deze in het .STeals~f zal worden
-geplapetst on dat a~e Mlinisteriae~le De~partediienten, Autoritei-
te,991es'n .Ambtesia.Ipn, w~ie :z'l s a:aangaat, aan de
r84Whenuige, aftin ig. dle lyind iullt oida.
Geg~even
De8 Allinste1~orr canKOloni~n.


Jpterdycs Sp Api Jn~.


No. a.u -4"


.2ate Jaggn


MemPove van teelichting.Tedo los nifies debenad t~ioma y la Eul


rin cle Scott legitima para pocler dear*r
tella~rse fEdimente y pagh tener IIue808
- fuertes,canrnes macizas y la energia que
require la eclad para los ejercicios y
Ostudies diaries. Un cerebro 'bienr
'nutnido hace an hombre mntehigente, y
an cuerpo bien desarrollado y sanro hace
an hombre fuerte, y ambas cosas pueden
COB~eguare Con el u80 continuatio ce &i

quse s el aimento-medicina mds e&*
g~o & me Of y genuin& de tOdas las -
Omu 810n~es do aceite de higado do


*rt~H q 1U on dos clnc bm dam1.
m~an,p a l Emulsiln de Scott obti:rialedo steps
.. ....Indo terapbutico que La swpupe raes
mcucho al obtenido on las mismas conditions corr
stra preparion..~ similare. La innluenac que
done sobre el desarrollo de los niaos he elde
siempre tn ripida que convncido dlo sus lcts
tL I La he espleade coan cionflanz 1.ata on ..1. pee.
pion hiios. DR. RAFAEL, FREITEZ PINEDA,
Baruisiete Venessels.


dei. Staiatsbegrooting voor hetzelfde dienstjaar wonder art. i22
uitgetrokken bijdrage aan de koloniale geldmiddelen voor Cu-
ragao, met de som der hiervoren genoemde bedraggen van
f 20.000 en f 11.000 te verhoogen.

'De Miniister van Kolonien,
DE WAAL MALEFIJT.


.7Yoot 'san de Redlactie. Vdb d /
'Oggreede HRaher OpvRcRntt g@ is dit I
wetsontwer nie~t sneer la behandeling
gekomen. He edkenurin8 er van Rtan dus
nwoerden6.6r bet ~egin van October -verwvacht
hae gedureams de jaedse -960 en de tlr eerf t l fadeanr3 n 110.


__1_11 ___~~~_ ___~_ _


Iranldmacht

drieB jren ged ta aerdd ]i edlao
anacht ino W~et-lodia, de 2de init.
dler lofalnteie W. C.: VMrn Ovsxax
van het leger in Ned. Indi@, tlhana
g; la suite van de koloolale reserve.
-Bij KSB. is met, ingang van don
eeraten dag der maand volgende
op die wearkn het beelple la aL.
achrift in de Kolonie Curageo sal sija
ontran en:d lo oia veraek eer

ult het ambt van gtriller i aet
Hof van Jst~itie: aidaar; So. be-
noemd tot griffl~er bf bet Bof van
J~ustitie in dle Koloob e G A. F. Bell-
mandi hooldcommie ter Goeueroe.
ments-geelretarie aidaar.
Emuilsion de Scott.
E as plreparaciones, que ee dieen
coitene ho a rindespboomlantivooe del
alef teh~ao delbclo o s
t iameneot p eigrosaee para las
en waurs, para los am~os pare las
la eneB seeir e,a quienee per an
do uaezs ial no uedy fmperamen-
doepeeiln p edn res etr sin
jandes quebrantos par al on alad
a Ib fectoo -deleterlos d~el alcohol, del
in estrienmna y otrars enbetancia
n8rgecas'
Como ee ha p~reteqadido por alg
nos industrales recomendar el nouC
ade bdol~tfP.o me. un sustit~uto de.
ace~ d h~C5o de baesalo, de i.
mos advert r' por -el blen de l~os mis-
mos entermos, que el acelse de pe,
troleo ee una substaneiat mineral)
que ai se usa inter~namente es ex
pelida ,fntegra por las evecac~aoiess
Intestinjales, caneanrdo g la larga
:nflamacibn de Ilae tase ~dfsEigbfras*
Carece por lo tainto depers la pie*
dad eeenelal de todo alimento, la
de ser asimilatble~ volverse pare
de loe tepjdos org oleoe y n~o pa~ede
til remotathbeate compararse oon el
aceite .de higado de baesalso, en a~
propiedad d urryfiblcro
organismos detblee lo han hecho tan
neceeari y tan, juestdmense sprecia.
do 9a fo'el 'mondo. -


Advertentsetl,.

G~leterenm onedge wij lt tretwi g


Jacob~ Ior~bes Schetborgh.
'to New-York, hi deo o de domvr
42 Jakren aro a
.~Utt aller peasp,
H. Foeasas 80solraones.
Ottragao 9' -Jull 1911*
~Besoeken van AO'IabekiBsa ksnsea
alet worded aigewobt. ,r


A. Aan hoedenetroo werd ingevoerdl in:


101.503.
44.453.
7.807.
68.111.
37.499.


of 213.555 KG.
of 187.846 ,,

of 155.484 ,,
of 44.667 ,,
of. 67.466 ..
of 43.351l ,,


1906
1907
1908
1909
19o
as kw.
4e kw,


1.708.442 stake.= 142.370 doe.
1008.768 ,, = 91564 ,,
185.805 ,, = 15.442 ,,
1.824.341 ,, = 152.038 ,,
1.248. 872 ,, = 103.656 ,,


ter waarde van


= 9.778
=44.977
=28.901


,, ,,f 10).516
,, ,, ,,f 18.519."
,, ,,, f 8.464.


357.3386
539.714
346.812


** Opmerking verdient dat, wear in het
8e krwartaal 1910, was do hoeveelheid san-
gant, ratm 41%/ meer aan stroo werd In-
gevoerd dan in het leon 2e tawartaal gesa.
mentljk. dit percentage, was de waarde van
het artikel betreft, rutm 65%J bedraagt.
"""."mag dat be k etroo Ikh 8elwr
falDo woetrai'h 1bete hoe ng~heid
teerd. Daarentegen mootin hette kwartmal
oenachterui ang In de maenden worden


B. Ann hoeden word nilgevoerd in :
ter waarde van


11, late kw.


f1.0 2


*n s t jaen jware r chbvn a n te2


C. Vergelijking tneschen de wearde van het ingevoerde stroo
en vee ~~de tg eoede b dea


uitgevoerd r 890
,,I741
tl f
,, f 554


aan hoeden.


elk f 100. aan stroo ingeroerd werd in 1906
,, f 100. ,, , ,1907
,, r oo ,, ,, ,, ,, 98
", f " 1910
"~) i) " ""


VOOr
,,
,,
"
"


,, ,,


voer werd deardoor zoo goed als onmoge-
lijki gemankrt.
se. De eleebte verhoudin ~van de tota.
le wearde der hoeden In 1 09ultgeroerd,
tot bet ingeroerd bedrag meeft worden to -
geschreven san de minder weardage hoedal
nigheid van hdt stroo. D~it sal vermoede-
Iljk ook wel van toopasseing sljn voior het
jasr 1906. De marktwearde in Europa kan
ook van indeed htMerop sijn geweest.


lei. Bet groote verechil in de wearde van
den nitroer in dese jaren vergeleken met de
overige, moet hierin worden gesoebt dat er
in 1907 en 1908, bij een hooger marktprlie
in Eunropa van hoeden wonder prijaverhoo.
ginig, veel stroo utt Columdbia werd betrok-
ken, wserdoor de hoedanisheid van de nit-
g~evoerde hoeden veel beter was. In 1909
word~in Colamblo een aitroerrecht van
f2.50 opelkreKG. etroo Ingesteld. De alt-


Londen 26. Heden hadden be-
laugrijke bespreking~en plaate mebt
betrekkki tot de aangelegenheden
DLe. eerfsat mirretier Aequith had
een onderhoud in de Foreign pOLe a
met Sir Edwmard Grey. D~e omatan.
d igheld dat annr die hij eealk omet
deel h'ebben genomen Sir Frandis
BerFtie, Bripech gez~at to Pacrija ton
Paul Cambon, .fracechb gezan0 to t
Londen, toont san dat de fransch-
ePe lsche e tenite od @lek kraebt blijfft.

Lorld: der Admiralitoit, heeft ook
heden zich naar de Fobreign QOe be-
geven, en had aidaarl eenige urea
eeni ooderhotd met SiKr Eidward
Grey.
Kotring G~eorgle heeft vanr het bil-
wonen d~er wedreunen to C:oodw9ood
aekezien ten gevolge van den po~li.
areeonkgeaniannenri .taetnd en de
.Londen 27. In1 sijue redtevoering
in het Huis der gemeente over de
quaestie aan Marokko, heeft de eer,
ese mtoister Asquith -to kenneu ge-
geven daHt de bestaande stand van
sakren bij de repeeriug eemlge angst.
valligheid ver~orzaskte. Detosetand
als ie' no is grewairden,':is moeilijk,
soo bioneokort een oploseing v'iet
bereilst woardt, om de meeilijkbeden
welke gevreesd worden, ditf den weg
to ruimen.
'o De ber Asquith verklaarde dat
Engeland geen deel heeit gengmen
in de onderhandelingien, welk(e tune
echen Frankrijk en Dbuitsehland ge,
Yvoerd worden; doch soo deze on-
derhlandelingen- B3altakkeoi sal,En-
gelanld in de noodsakreijk~heid wo-
zen tusseben beide t~e komeit ~als
daarrtoe beyoegd door zijne ppeide
ale enderteekenaar van de akt~e:an
Algeeirae, wellicht ookr wegymli de
verpliebting~en welke het tog~enover
Frankrijkr had saingogrban,, orbreen-
hometig; bet, verdrang ;van 1994 en
ookr we~gests sljn~e plicht om de ver-
d~edilio ssjuerbehirogen be virdiekeea
Verde I~a de Minister to keene
dat de blgatldegging van de ~orore.
ken van bet togenwoordlig incident

oeehaliIo~ndi me ~lle e re
Bruesel a7o La sOh~~que, ze:
't~e$'ard ges~ Wlelh ta a et
itvano eeno m~ene inte na lna e

quee stler t'. (Ourd~ Obu r.

sp. Mr. Ge Wolf.
Bl) better pe~ae gaan ooser cou.
rants..gewrdrF oas bet treprars bricht.
dat de Edel Achtb~are leer 1Ca. A. G
W~o@,j 11& dan bheet Hof van Jltat~ite
in dese kolonie, deson naobt plotee.
Eng~ op den hulse Planet s qis vlede1.


D. KE~cten van vracht cos. per st~oomsehip nit Mdaresibjo.
Tracht op *Ik~e 100 KGB................ ................--- --- *--------------****....................15.4
Beebt ten behoeve ran hot Hospitaal op elke 100 KG..:.;....:......i.............t.-----
Sl ouwerloon ten bate van ket Couvernement opelke 100 KO......... ...........f .
Beebten sann segels op de stak~ken betslekkirng hebbeade op de veracheping:
I zeel ...... .... ...........................to.47 ~~
Sag . '"'''...1 ....C.''''''''' ..'''''.............................................ro. "
se~gels op de cogno seementen.......................................... *******************....0.95
i s.oes
E. Kosten van vracht ens. per soilsehip.
Dle rachtopnelkel100 KG.bedraagt fl.72 plae dd berboven vermelde kosten.
Demct pe eolanchip wRerd dit, jaar verdubbeld. In 1909) werd mear f 2.71%
per 10 B el.
Dese keurige s~tatistiekt opgemaakt en one welwillend asfgr~etstn door den
Heer H. J. Con HEN ElBfges, geeft aanleiding tot nog een audere con
elaste, al. dese dat, de algemeene stabletiek, albler bij de dounel~ gehou.
dea, niet, g~iiehee beCwtrouaarr is, voor soover betreft de weardle vanl dne' it-
geroerde hoeden.
In 1909 nwas we itgvoerde hoeveelheid hoedeo 34.189 .doziju ter
wearde van I 250.398 en iD 1910 70.227 dozijo ter w~aarde ran
f 207.049.
E~eae seer belangrijke verminderingF in w~earde valh hier te constateeren.
Bij ee n itroer to 1910 van ruim t~weemaal de hoeveelheid van 1909
bedrangb de aitgevoerde wearde f 44.644 minder, hetgeen moeilijk is
aan to nemen, daar de wearde der hoeden in 1910 niet is achterultge.
gaan, eerder 'teegenomen*
Gok van 86n poet~pakklettendisast word nebmirnikmankt ter verseq-
dio van hoeden. S~tsfathebbiseh hiervane geeir agntee rening gebonden.
aog een ander towija: '
Voor het eerete kwartaal van dit, janr 1911 wRordeo- ni evoerd
32.638 dos. hoeden tert~egenoordigfeod een wfaarde van I111.0 2a, dus
gemiddeld ongereer I 8.3 per desiijo, mn. a. w. dusl weinlig boven! den prije
van de mneest, ordinaire hoeden.
Na is bet toch sekler, en ook bet elders3 genoemd verelag der ZLbd-My.
se h4, dat bet, vieebhten van boederi vuinbeter kwaliteit pry algemeen
is'eio~ea'n" ia at de hoeden op do cursus van Pieteermeal on Otra.
b an godoerbten een gemiddelde wetarde ~vertegenwoordigen van 3gld.
Ean anoiforme waarde Van on'gereer 8 gid.' per doi echijob du s ae re.
gel roor de wRearde to wo~rdedn aagegeven.~ ~
IIt dit- alee mogen we wel tot hes beeloit komen, dat do rworde was
de segemeerde heedes gedurende het eerate waertaal van dit jear en seker
ookr van het vog jaar, saniealijk' hooger is, dan de offieleele statistle.
kren angoven. elere belionwbare nevene omtreet do weaprdcmle silo
dus alleen de Console der 8tated, weeh~an de hoeden sija aitgeroerd .
one kn~een venrchaiien.
Tot, good begriip van bes boverietaanrde nog een opmerking.
Beta voletrekst elet oose bedoeling onse ashtenaren er eeri verse ij
van to maken, deb one~ nitvoerostaetaisek soo w8Cnig saneprank mD kkem. atlstlekren omtreat den ltUi~oer worden o gmeaklt ni de opga
Yea 4 doodee belang abenen, en da rj de ex eartmeuws a

moert obe n atotm be oofw empenrevan deb dor oer oheii dri
de n swet nijwelh dt vooral alada Februarlvain dit jaar een stren.
gere contr61e op den altroer wrordt alagenefenad on dat, er een ommies
a ali~ belast met, ho; 4oesieb t dearo ol. alat het c~ontroleerish vari
de a~ee Enrteours. En soolang deson voen us I telde, tot on gFerolg.
do s~eteem len~ voortgaan, b'teh~oor een )law, are statiet~iek onar
wslity takthe~ tot de onm~ogeli'jkbedeu. In bet 1 >lang vaq onsce hoe.
den- oasrie is hbet daeromn to sousebieo,' dat d~eseo van hrun kabt sulfen
modewfersea~ om s~ooveel magelijk jutid~e -on *oaldge pers van de altge.
voorde art~ikele nop ti4 gree,


De Marrokko-Kivestie:.

D~e telegrammen deze week alhier
gepubliceerd door het Boletin aomer.
cial, toonen san dat de toestand in
Europa so lal g~espannen is:
Londen 23.- Het ka~binet beeft
de diplomatieke bedri~vig~heid van
den Du;it~schen Keizer besproken. Sir
Edwasrd Grey wendt poging~en ann,
om niet enrkel de bondling van FrAn.
krijk former te maken, mear neent
a cffemelijk estayPpn our Rosined
over to halen omr zich b~ij Frankrijk
archt sertand (e b renoa n d
noisceh as unlb op de Westelijk~
De ,,Foreign Offleet" schijut vastbe
soeln th vrkre a fr rde r~itecu

is igeep ngeli < at zij dr! we l~irl'
Paraja 24.-- Er beereebt groot o1-
g~eduld in Frankrijki on men gelooft
dat het reeds tijd wordt, dat fluitech
Anarrl te k~eunen geef t tot wfelk uiter-
Hte het graa n wil.
De r~edevoeriory vanl degn Britschen
kanselier heeft veel bijgedrage~n oln
Frankrijk moed in to boesemen en
het een ferme houding' te doen antn-

1Men neent bet alg~emeen als zeker
aan d~at Frankrijk nimmier toestemn-
men sal, zich van eeli gedeelte van
sijn koloniutal gebied te outdoen,
~ijI sulks een awa~ard~ere vernednering
zal wezen dan het onheil van een

"elejn or. lae keim mh~ft dbe flo-
set o te verkorten unm op Woens
dag naar Berlijo te kee~ren.
Parts 24.-, De redevoering van
b~od Georsgerkitsh i n eir
op aimrejze iz hu
ding Vanl FFnnkrijk starker gemaskt:
De pers erkeor eclpariglijk da~t de
woorden van Lloyd G~eorre aantoo
nen dat de f ranschl-engeseche enitente
.werkelijk een bondgenoot echap is,
wearop D~uitechland wel acht moet
alaa0*
Londeo 25 H~eden heef t de Brit
s3che gezant to Parijap, Sir F'rancis
Bertie, op bet department van Bui-
tenlandrsehe saken een lanlg ouder.
bond Rehad over de fransch-duiteche
qua~estie, met Sr *' ward Grey, en
de beeren Asquit~h, chef vanhbet ka-
bi et e~efd kneelibr ilHg Gecorr *
meentea a de beer Wood~ to ken-
nen dat' e Dukeebe besetting van
Agadir eenh ernistigen stand van za-
ken in het leven riep, en de secre-
taris van bet EIbre~ign Opoe liet er
~edopole dat~de regeerloggeoge.
le~genhedzumee oraan e
mogendhededi, die de akte van Al"
Eelsh dde aondertee ned, hare

Ber~inj 25--- Keiser Wilhelmzat
a.e. Vrijdag van zijo pleizertoebt
nearl de Noordeltjke seeea van Eu.
ropa terug: siju; bi sal aledan met
den kanselier von Bethman Hollwpeg
een coniferentie hebbein, wrearachijo.
lijk ook met den minister van Bui,
toolandsche sa~ken von K~iderien
oWaelhdter bij s~nle dan thtte 8 f
beimsionigc! van de sanetaande hou-
din van Duitechland in sake Ma.
ro ko eeni ~esins opgehelderd wor.
d n
De beer Jules Camboo' had op
Dienw eeD )8Bg Onderhood met den
heer Kinderlin Waeebter, doch bet
grootate gehbeim wordt bewaard over
bet daarbl] behandelde.
Londen 26 De maritiemne divi.
.i ede be Il van Vice admiral
8ie Jon Ver ce, die *~eee na
N o~ohwn Vo vertrekiptje ft b
vel on van an to Gromarty to blij.
v totVridg am dan naar Portal.
ven th trmg ag keereomu tra o .
Mena okdalt o -
nvan~B oK nan -vo e mes ep
enontvangen *om sleh tot vertrek
ereed te houden, soodra deartoe
stmoebt wdordeo g geso.
H~eden namidds hed et geruebt
de ronde dat, in evolgende maand
een conferentie der .Mdog~ndheden, dd
ann ~de cpnrfereadie vyo rl~eas de
hadein ed~tte~~~eP~omn, e oin a woN C
din er pekig' van` dbl Marok-


kaansehe quisestCie. ~
Ult Berh in wfordt, gemeld dat de
onderhd lege eschorstq si n; dat


v66r eenige dag~en hodeo, een

d it .Do eeT l a Ze.


son squl de teragroeping van de
fransche trospena a~t Mappkko, eeh.
ter~ uet astronlderlog vani do n~oodl
go trosie1 vdor dod polidle, als be-
gPold:,iJ do akte vaa .AJ eolras;
deartn]yrheid vcrootdea .~terna*
tionalen hanodel eti do sekerhield dat
Marrokkro net sal worden besehouwd
alo eenre trransche kolonie.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs