Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00072
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 22, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00072
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
__


I)it Blad verschijnt elken Zaterdag. DIR "AU IlY dA RIT IAR E~s Clourant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementsprija voor Curraqao, Bona:ire, Aruba uuann .n n u prijs di abonnement ta fl. 2,- pa tres luna
en de Rovenwindsche eilanden per dried maanden p~ag padilanti.
11. 2.-- met vooruithetalinlg. Ile( a~cti 011 rA lllllrlr EP iiO a llc ~ i ugarnLan foi Curaqao, Bonaire. Aruba, St. Mlar-
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St.. E1ustatius iSaba fl. 10.- pa anja
Afzonderlijke nummers fl. 0.1;5. I8041 NO, C223, NiCe W NO. 4* l'i nuimero sol fl. 0.15j.
Plrija der Advertentilen van 1--7 regelsg f. 0).50; voor el. -r .. Anncio di 1 te 7i regel f 0.50 cada regel mas
ken regel meer 7%~ cts. T7T a R e~ ia~l Tz OTTropgg~ (Je .01 ets.


PrlII em GiallolI

lu IA ll DlfUlit, C1. C J. Wll~ 1181 HBlU L, d.


op epn achltermiddagr even was k-
men bezoekeli, krew~t ik dangs daar-
na een artne vrouwo bij mij. er snik-
kend miij epn verwijt van makend,
dat ik haar niet gewan~rschuwd had
dat de! dokter vau borord te Riocon
geweest was: 7ij hardt den dokter wil.
100 laten zionr, hloe mo>i ze genezen
was en ze wilde hemu bedanken. I
Eeri andere dfie doo~darm w~as,
bracht mnij eeni kommetje met 4 eie. !
rea voor den dokter, want iets an-
ders ha~d ze niet, orn haar dank.
baarbeid to toonen. Toen de dokter
reeds eco tijd w~eer naar Curarao l
terugf was, kwa~m or een vrouw,
\vaaraanr Dr. v. d1. Heuvel zeer veel
zorg besteed had, bij mij, of bet niet
te vrijpostig: en wefl genorloofd was, i
indien ze een brief aanr den dakter ~
schreef on hem te bedankien voor
ha~re genezing. Ik antwoordde haar
na tnu alij k da~t dien dok~ter dlit zeer I
anlngenaa; m zou zijo, het t;ells attent i
zou vin~en, mnaar zij stond er op, dat
iki don br1ief zou lezen en goedkeuren. i
Werkelijk ik stand verw-onderdl over
de eenvoudige edele gervoeleus van in. !
nigen dank opdal;t papiernoeergepend.
[)en laatsten dag van zijui praktijk op
Itonatire in Aprl vanl het vorig jaar '
kwam D~r. vr. d. Heuvel Zaterdage '
avond bij me ten afacheid, zijo plan
avas den volgenden Zondagf beel vroeg
op' to staan de eerste H. Mis bij
te w\onlen en dan naar die P'laya te '
g:aan, waa~r hii nlog veel wotrk had, '
om eriise afacheidsv-isites te mak~en !
eo d~e llantaste p ttienten to behande
len aivo~rens dlien vound naar Curar.l
(::1o terugl to keeren.
1)ie~n Zondlagmorgen zou ten ge. ~
r~ieve van da wachters der maisvel-
Ie, eed s ono 4 nur inl den mor. '
giend~ondl de eerste H-. Mlis plants 7
hlebben. leder auder zou natuurlijk ~
donor dati vroego morgenuar ziin
a~fgeschrikt. 1)r. '. u. If EUVEL ePG ]
ter vondl dit just bijzouider vano pas..
No'l de! II. .11is zonl hij dan terstond; s
\veg'i denl naa~r Kralendijk. M\aar men '
had eniidokter in de kerk gemene on
terstoodl na de H1. Mlis was het reedsl
overal bekendl. De earste patient )
\vas een kind met c~enl a~ces ann de ;
kee~l. Eni nog was hij hiermiede niet
klaar toen men mij k wam waarachu-
wen voor een vrouw die er gevararlijk I
naan toe was, en waartn~ee de vroed-
vrouw g~een raad wist. E~n ofbehoon
het rijtuig reeds klaar stond, Dlr.
v. EUVL i~ er ~ieen en OOD
unr lter k~reeg ikeen briefje van '
ziju hand onm watten on jodoform.
,raas te sturen, en dat hett een heel
ernatig g~eral was. En eerst weer
een uur later kwrar hij terug dood-
vermoeid, maar met een gezicht straw.
lend v-an blijdschap. D~ie vrouw was
b~evallen van een twfeeeling. Het eer- '
ste kindje had hij zelf ult voor- '
zorg moeten doopen, on bij had or ziju
eigen naam G)ERARDA 880 go even.
MIiddelerwfijl stooden nog 1 5
zieken te wachten, die hij nog af-
hielp en voor zijo vertrek had hij
geen rust of hij most eerst nog even
die kraamv-rouw beze eken on te zien
of wel alles in or de was. In plants
van 6 uur reed hij eerst teen 11
uur naar K~ra-lendijk.
1)en av-ond van zija overlijden
kwam er reeds een draradloos tele.
gram van condoleaoce, ouderteekend
s d in Co ma la d ao t v U torec
van ddeelemaiR men~tlbet overl jdE~n
VEL; SeeD, Op Bonaire heeft men
nooit zulk; een edelen, menachlie-
vendeni dokter gekend. Dr. v. D
BEUVEL's naam zal daar in g~eze-
gend aandenken blijven.
( Wordt vervolgd.)BIADVUIIING.
Wreinig dingen maken den men sch
zoo wreedl en selfsuchtigf als niets-
doen en ijdelbeid.


bij daar g-elijk zooveel andere jon-
gelleden zijn geloof zo~u verliezen of
een losbol zou worden, liet hun g~een
rust.
GERARD overwon dien tegenstand,
wist die vrees te ma~tigen. Zijo leven
aan de universeiteit te Gtroningren als
moedisch student is een anafgebro
ken bewija geweest, dat hij in alles
een man uit 64n stuk was. Niet al,
leen was bij trouw bezoeker der col.
legres, maar hij wist nogr tijd to vin.
den. on de kathol. studenten-Ver,
eeniging Alberhesu Magnlus, waarvan de
studied en bespreking van wet~enschap
pelijke kwfeeties van godedieustig
standpunt beschiouwd, het hoofd-
doel was, met zulk een toew~ijding te
steuneni, dat hij er de ziel van werd-
D~e laatette twee jaren aan de uni-
ve~rsiteit wasR hij van die vereenigfing
de ab, acti8 (SecretariA) eD drtar-
na President. Gonderwiji wist hij zelfs
nog t~ijd uit to woekeren omn de
goe~de pers to steunen en kleine po-
pulaire artikeltjes van zijn hand in
een dagrblad to plaatsen. Van dien
tijd cok dagteekent reeds aiju sym-
pathie en ijver~en voor de schoone
naak der drankbestrijding. iij het
doorbladeren van het ,, A nnlar1i un r
der R. K'otholieke rStudEenten" ~van 1907
vouden wij het jaarverslagr van de bo-
vengfenoeade Vereeniging te Gronin-
gen. E~en der godedienatigr weten-
schappelijk verbandelingou van'tjaar-
to va~ren wonder zijn leiding als pr~-
. op, h..ude~n, hadt tot onderiverp : her
goed recki~ en het not vanl godedienstig-
woetenachappehyl~ke verhancdelingen voorlee-
ken: De~ korte inhoud~ dier rede was:
,,Het K~atholicisme street naar
volksontfikkelingS, ook in zarke godls-
dienstkennis. Vrees voor workelijke
ultkomaten de~r wetenschlap behlooft
een goedl ond-erlegrd kat~holiek niet
to kennocu. Wel kunnen er schiinlbae
conflicten outstuan dfoor een verkeX~cerd
begrip <'f van clen juisten inihoud
dler openbar~ingS taat derr wetenschap.. E~enrzijds valt
niet to ontkenue~u, dat soms onbe.
voegdean door hruu apodiktische ult-
spraken den valchen indruk vesti
own, alsof er strijd tursschen jiloof
en wetenschap be~staat. Mlaar a~n-
derzijdls word took van we tenscha p-
pelijke zijdle gezoindigd, en vaak lou-
ter hypothlhese alls valststaand r~esul-
taat verko~ndigdc." Deze stellingf kten
merkt zijor leven. Alles wat v. v,. HEU-
vanr deed, deed hij goed. Z~ijn ken-
nis van geloofszaken was grondif,
in zijn daden bracht hiij de beginse-
len van zijn geloof steeds en overall
in toepassing, hij was immer een
trouw enr ijverig katholiek. D~aarom
ook kwam ziju geloof gelouterd uit
die vuurproef van het studenten-
leven te voorschiju.
Ilij was een hoogst wetenechappe-
lijk man. Z~iio kennis bleef niet aan
de opperylakte zweven. Ale student
reeds maakte hij zich gewoon ook de
uren van den nacht aan de studied op
te offeren.
Den 26 April 1907 slaagde v. u.
HrEUVEL voor ziju arta-examen en
werd hij te gelijk benoemd tot oftic.
van g~ezondheid 2e kl. bij de Konink-
lijke Nederl. Marine, waartoe hij zich
een pear jaar te voren verbond~en
had, na een proefreis ale semi-arts
sann boord van Hr. M2s.,.Friesland"
naar Spitsbergen. Tegel met ziju
benoeming kreeg v. D. .zqn ann.
stelling san het Mari~ne Hospitaal
te Willellsoord, Waar bl] teVeD8 gele-
genbeid vond en verlof onoving zijo
studies voort te zetten on den grad
van ,,doctor mediciumF" te be~halen.
Den 1 December 1908 promove~er-
de hij to Groningen op een acade.
misch proefechrift: ,,De ziekie van Sto-
kes-Aidamsu en eena geval van aangeboren
hart-blok Teekeut 't miet ziju een.
youd, syno afkeer van praalzacht en
uiterlijk vertoou, dat hij wonder zijo
collega's to deer stede dat proef.
schrift niet eens had bekend ge.
mnaakt ? En toch bet mocht g~emlen
worden. HTij promoveerde ,,cum laule '
en run promoter Professor K. F.
WE~NcKEBACH Wa8 er VOl ]0! OVer en
randde hem san, het proefechrift


vertutaldl in een der Un~itcheo vnk-
tijdschiriften te plaat~sen, wair 't ze.
ker de aanndacht zou trekked.
Edoch reeds 11 ~dagen na zijo pro-
muotie tot; dokter in de geneeskunde
\verd hiij geplaastt aan boord ran
14r. s. Utecht, die .31. January:
1909 onze haven binrenvoer. )p
Cu nrar~ao wrerd zij n proefach rif t in
hietl Duitsclh vertaald, zijn p~lan was
sijn ai.s. verbliji in Holland ten nut-
te te make, om bet nog v-erJer up
the daite bij te werken orn ,dan den
\vensch \an ziju p rofesYsor to v-ol-
doen. Het heeft miet zoo mogen ziju.
**
Hlet arbeideveld van een marine-
dorkter san~ boord van een uorlogfs.
chip nonze West-Indii; beweegt
zich dowg in dagB ult steeds in blet.
zelfde k einep kringetje. Het leven is
eentOuio'r en leidt er tOE: een le.
von van routine en Relur to worden
()ok de trop~enuatuur woerkt mede de
oeestkrachlt en de werklulst van man-
Iien met den bested aanleg niit to
doov-en Dr. v. i). HEUVELr, 81 8 OO*
di-dat ,revaar doorschouwepul
zocht reeds naar middelen dat of
vaar to keeren. cGok hier wonder le
drukkende, loome afmattende tro.
penzron bleef ziju hart, aan de stu.
die en wvetensebalp verpandlcl 1)aar-
voor waren de late avondurea be-
sterud. De grenzen van bet kleine
enge kriogetje zijocer beoperkte prak-
tijk san-l boordl webt~i hil steed~s uit
te broidea'r mu ook; ;:..dero. zie~k to)e.
va~llen dsar~in to betrtlekken
H-et St. IlElabe~thsgarr sthuis tot C:u-
ruga~to kendle hemn als ren trouwe
be~zoeker. Ini bet o-rioote Mlilitaire_
Hospital to Pa;ra narib~o met zi n
40)0 tot 50 pat~ientsrr bracht I~j.
zoio doc dlienst aan board hrt hle i
eleebts veroorloof~e? gehele m~or
owns door. Hoet was teen voor~komeri
zi ner wenschen, toeu D~r. E
KloCaH lusp~ctollr r*anl (1en G;eteos-
kunndigarcn dienst in Surioname hieat
verzoclt~ orn san de expedlitie naar
P'ost-Croningen deel to nemen, oni
de 350) Ylys-lijders melt Salv\arsan
to behalndelen
En wie wceek of hij daar rie 0 1
kiremen breeft opged~an van dexiel
te, die hem zoo jong ten gSrave slee >te?
Itij het bezoek der eilanden dloor
onizen oorlogSsbodem, had hid volo
gelegrenheid ziju onuitputtelijke liefd
ypop zri@ lijdenrleD OVelmensch to
toonen. St. Eaostatius, bijna altijd
zouder eigen dokter, kiende en wair-
deerde hemn Mfet volgeladen sloe
pen k wa menl de zieken bij de Utrech
laugsaij en namen ziju geheelen mor
gen in besia f
Op Saba lip hij tot tweemnoal o
eeo dng naar bet 800 voet ha P
glege Bothono een ogm ei
i ng eeeeskuo ombulpnteabrmdeerzie)ke
Bonaire vooral, waarr hij een mraand
lang de praktijk voor den plast
sli ke guek odig mar m
almen zij namuniet ergwaarn. uo
groot was to Kralendijk de toeloo
reeds in den vroegen morgfen, daP
bij meer dan eens eerst too 10 uur of
half eli kon gasu catbijten. OFschoon
de dukter daar vperpliebt is slechts
440s per week een bezoek to bren-
g~en san het ver afgelegen Rincon,
kwam hij in dien tijd er meestal
twee, eens sells drie maal. Van na.
bij heb ik daar zijo werken gadege-
slagen. Dikwijls most ik hem blinra
dwingen enkele nagekomen zieken
te 18teD Wachten, Om e008t~ wat uit
te rusted on wat voedsel to gebrui-
ken. Ik geloof niet, dat hij daar van
440 enkelen zieke geldl voor zion mo-
dische hulp gevraagd beeft, van veleU
weet ik ste lig dat hij het weigerde
aan to nemen, a~n sommigen zag ik
zelf dat hij nogf geld toe gaf voor ver-
eterkende middelen of on de reis near
Cu raqao te be koetigen, ten einde
daar verder in het hospitaal door
hem behandeld to worden. Toen hij
reeds vertrokken was, st~uurde hij
gratie van Curaqao mij nog eeniae
artikelen, op Bonaire uset te verkria
gen, voor een mieke. Eens nadat hai
mint, bij gelegenheid dat; het oorlog-
schip te Bonaire voor anker lag,


Manadagavoud ten 8 unr had in
de bovenzaal van de ,,Club de Gezel2.
ligheid" de gewfone jaarlijkschle ver.
gadlerinlg plants der OuraGasche 11aat-
schappyj ter bevordering van Landb~rtow,
Y~eetedtl, ZouoitLenning, ent Vinscherij. De
opkomat der led~en was sle ~owoom
lijk zeer matig. Gok de HEGH. Gou.
Verneur Mr. TuI. J. A. NUYENS met
adjudant deni \V.E.G.H. E. C. BERUs8E
wvoonide de Vergadering bij. Na roor.
lezig der notulen der vorige bijeen-
komat, die wij in een extra~bij-
blad als jaarverelag van 1910)
afdrukken, werd overgegaan tot
verkiezing van een nienw~ lid
vano het bestuar in plants vanl den
Heer HERMI. STBTIys MUrLLEH, dle
van de oprichting5 der My12. deel
van het bestuur had uitge
maakt en immer een trouwf en work-
zaam bestunrelid geweest woas, doch
ou bedankit had; zelfs de pogSingen
door het bestuur sangewfend orn hem
te behouden, hadden den heer H.
M1ULLEn niet vau beeluit kunnen ver-
audleren. Na een woord van dank van
den Yoorzitter, den Beer H. 8. R.
CHAPMAN2, aan denl Heer MUrLLER
voor alles wat hij in het balang der
Mly in die jaren verricht had, werd
overge aan tot verkiezmng van een
useuwf id. Het beetuur had self e
calndidlaten willen voorstellenl,oe
heal wel gaarne dat een plaanter de
ledige plaate son willen linemen.
Met groote meerderheid van stem
men word de Heer Juuro LOPEZ
PENHA gekozen die na een woord
van dank voor het in hem gestelde
v-ertrouwen, plants nam aan de be-
Ituurstafel.
De beide leden van het Bestuar,
die aan de beurt pan attreding wa-
en, de Heeren CaPar suNe G. 8. DeA.
3et werden met op Ada na alge-
nicene stemmen herkozen,
Flet eerste punt van de Ag~enda
uidde: het annechaff'en van fok-
dieren tot verbeteringf van den vee-
stapel. Ulit de mededeelin ~en van
Voormart~er en de g;evoerde diecussies
b~leeki duidelijk dat' de fokgeiten, hier in,
gevoerdl ult Teneriffe aan de verwach-
tingen hebben beautwoord. Een veel
better rae, swaarder en grooter, vooral
van waarde als melkgeit, is gekweekt.
Welval et EDietthe OnkeDnen, datde
ingevoerde fokbeesten na senage jaren
gaan km noen en sterven, maar de
afetammehlngen blijken volkomen tel
g~en het khimaat bestand.
Hetzelfde gunet~ig resultaat valt
to constateeren van de pogingen
sangewend tot verbetering der run-
deren. Daarom zall zoo mogeli k noe
een tweede stier van Frieec -Ho-:
steinsch ras w~orden aangesebaft.
Het doel hiermede beoogd, is voor-
namelijk verbetering van het ras
als mlelk ee ohmdat blermede de beete
w~insten r eaen zijo, dear de voor.
uitzicbten om ook bet rasdte eredelen
dat wFij onm gelijk okunen zijn, o-
reeren met hotg oedkuunenlecur.e
dat van Venezu la biooer chrtvnee
voerd e od ne
Wat het~ achapersterf sd
k use moeielijkerp ornas eeftisk dee
hier ale do I oornamelijk moe
s ano, verbeteerngp da bto d~e
vor d cnupi vo mt
Lout bet schea~ap pie ti/n a mek gp~
Bet En eleche shapna hee~
tedveel vanhbet once en sal hier om
imaat en oet 'roote Verechil van
kunnenf kliatising seer bezwaarlijk
van dit ras om de enrooodite mien a
moeten afsien. ecoa
Volgens de onderzoekio en door de
iy. ingesteld, sal het caba oor-
sprookelijk uit Afrika afkomaptig en
reeds in Barbados ingevoerd, dat een
zAoogenasmd harig, geen woldra end,
schaap is, voor one klimaat ao de
beate resultaten leveren. Bet vleeach
is smakelijk, de buid is beter en voor.
deelIiger te verkoop~en, omdat dese
meer overeenkomst: beeft met het gi
tevel. ei


In still weemoedige state word
Zaterdag midldag 15 Juli het lijk
grafwaarts ged ragfen van Dr. G;E-
Haurn C:. J. VAN DEN HEUVEL, Offi-
cier van Gaezondheid. late kl. alb van
Hr. Ms8. pantserdeksetup Utrecht,
arlhier g~estationneerd. .
D~e Heer Gouverneur dier Koloie
Mr. TH. I. A. NUYENS met adjudnnf,
Ziju H-oogEd. Gest~r. Heer Wl. TI.
DE Ij00Y, Comman~danlt der Uitrecht,
met denr geheelen staf van Officieren,
voor zoover as] miet door wacht-
dienet verhi nderd waren, Z1.H.E.G.
Heer C. F. vAN HJAAK, Commandant
uset aile offlicieren der ILandmacht, een
af deeli ngder beman ning van de Utrechlt,
der soldaten van 't garnizoen, allen
in groot tenue, de leden der rechter'
like macht, alle Heeren Doktoren on-
zer estd, de Hloog~Eerw. Pater Vi-
endls A. W. TER MAAT, met nog
eenipgegeestelijken, vele andlere par.
ticubieren volgden de lijkbaar. Zij
allen waren vrienden van doen overlede-
ne. Hlet mag vreemd, ja overd~raiving
beeten, dat een jonge dokter van
het oorlog~schip van nauwelijks 833
jararound, dieeerst ruim 2 jaar geleden
voor het eerst op, ous elland k warn-
wiens werkkring er too leidde, zoo
weinig zich to bewegfen en bekend to
xijo in onze Curac;. Maatschappyj zich
in xulk een uitgebreide belangstelling
fon vereering kon verheugen. No0g zel.
detn of nooit heb-ben ws]j in znlke
hartelijke en innigie woordeni van
vereer~in~g en bewondetring over ie-
mand hooren spr eken gelijk overdezers
overledene. E~n toch hiet geldt; hier
nliet: De mlortibus nlil n~isi bene. Hlier
siprak de dieste overtuigangieiiininge
vriendschap. Gf. v. i,. HEUrVEL bad
ele~chts vriendlen. WCie i44ns met hern
in naaraking was geweest, gevoel-
de terstood hier met een sytn'
pathiek en beminiuelijk mensch te
dloeo te hebben, en stelde er een
eer in, h~em ouder syjn vriendeni to
mo fen rekenen.
A leen mie lan~ger met bem ouging,
bemerkte allengs wat een schat van
oede hoedam hbeden, welke een kun-
de en wetense ap ander dien hemin-
nelijken eenvoud verborgenlag. Want
Dr. v. D. HEUYEL, bleld miet van
proal of vertoon, ging niet groot
op zijn kennis. -Wmerktehjk or is een
root man uit ous midden beenge-
gaan, wiener genais door niemand kan
worden aangevuld, wiener jonge leven
zoo enorm veel vroor de toektomet
nog belc~ofde.

GERARD CAREL JOSEPH VAN DEN
HEUVEL werd geb. den 28 Juni l878
te Udenbout big Tilb~urg, waar zij o va.
der notaris was. Zijo ouders waren
katholieken van deo echten stempel,
zooale men ze in Noord-Blrabant
vindt, die het als een duren plicht be-
schouwden hun soon naast een dlegelij.
ke wetenschappeijke ook een go~ede
godedienetige opvoeding to even. In
het eerst meende de jonge GEnARo eenI.
gen aaudrang in siju binneaste to
ontdekken van een roeping tot pries
ter, en met dat id~e mreakte bij gSe-
durende 2 jaar de lagere studies
san het Klein Seminarie to St. Mi-
chiel-Gestel, maar weldra bespeurde
hij, dat zijo levesudoel in een gebeel
audere richting lag. Zija ouders
wenschten niets liever dan hem voor
notarie op te leiden, maar hoogere
idealen beechouwden hij ale sojn le-
venedoel. Bet beeft hem moeit~e, veel
moeite gekost den tegeostand van
sijn families te overwmnnen om sjn
studies ann een der universiteiten te
mogen beginnen, omn voor medisch
dokter te etudeeren, want de vrees dat


1488 ~


Zaterdtag 22 Julli ID I I.


28ste .Iaargang


IGQE


DI


CURACAO


WEE$K ELAD 7008


DB: CU RA CA OS CHE ICI LA N I NCOR~ KRESPONDErNTIE

Bonaire.
Dinedag minddg ten half drie k wam
die Prinees Juliana met Z.D.H. MoulaH
M~ G. VUYLSTEK~E ann boord ver.
gezeld van Pater IM. VAN DEiN ELZEN
te Ronaire voor dlen wal. Het; was
~let allereerste bezoek van den Apost.
V'ic~aris aan dat eiland. De bewoners
hladden dese gelegfenheid sangegre-
pen om den kerkvoogd hun eers
@lied en hulde to betuigfen. Tuschen
de landin rsplaats bij het fort tot
Ran de k rk stooden op den weE
vijf eerebogen, en was er over
Begroet door ean eenvoudige toe-
a raak van een jongetje der school.
voor~af angcn door bruidjes en bege-
leid doo een oa gpakte menigte
van mnenschen deed Mgr, zijo intre-
Sin de f ete~lijk versierde kelrk,
easr de e. es Pastoor Gi. WYILLEMSB
nt 't grb ikelijke ceremonies~ lMr.
otiEne gen ru r Mgr eehre
onktviooedvn wrdank tr tot deparre-
c lanen van St. B3eroardlls-kerk
sprakr en den hisecho pelijken zegfen
g~af. Dien avond oaf phet opgetogen
volk ultingS man ziju feestvreugde
door bet afeteken van vuurwerk enz.
VrijdawV 14 Juli diende Mgr. het
H. ormsel toe, des morgens aan
.eR, inl het gehecel a~ 640 personen.
SZ~ondlag middaga vertrok .1gr. naar
Ilincon, waar reeds drie dagen lang
alles in de welar was gewfeest om
langs den weo- rn het kerkp lein ver-
sieriubgen aan to brengen. Reeds bij
Onineam, op een kiwartier aletand van
Rtincon stoodl een eerewvacht van
ruiters zoowfel be paard asisperesel
d~e komst van MCgr. at to wachten.
Twee manoen hielden de paarden
b~ij den teug~el en zoo g~ing bet stap.
voets tot aan de! kerk. Hier was
op het plein voor de kterk een all@G
gPmaakpt van groen en vlaggen. De
hinderen zongen een welkom, een der
meisjee s rak een welkometgrcoet en
door brpuidjee voorafgegnan trad
Mg1 de kerki binnen. Dinsdag ziju
deaa 320 personeo gevormd en
Woeuedag is door Z.D).M. het altaar
van de kerk St. L~udovicus Bertran-
Deze week zou Mgr. weer naar Cu-
ragao teru keeren.
-- Bij do voortgezette boringen
naar water beeft men ~Masnda~g 17


Op devrraag van een der sanwezi. n~ogr de opmerkring, dat in be~t 3e goodimog~elijk zal maken, or al de.
gen, of ook verbetering; van hiet schia. I district deze pita's in de traukeeren ze voordeeleu beter dan het nu mo-
pea~ras in nog een andere richting lmet massa's sterven, nog v-oor ze gelijk is, van te exploiteeren. Spreker
l.als toolEchaap niet gewfenscht is, volgroeid zijo. belooflde bij gelegenheidl het voor-
aqntoorddedeV oorzitter met instem- D~ezaak isdus wel1 van belang. Zouz er naamste over de wabistruik uit het
ming v~an vele planters, dal in dlie nu goen method bestaan on voor werk van D~r. CUreshoff in de,,Amigoe
richting vroeger reeds proeven geno- onze kolonie oen betere trankeer to di Curacgao" to zullen afdrukken.
men waren, maar dat het beate wol. vinden'? Spreker dachit van w~l. Alls D)atzelfde idbe van prijevragenl paste
sebaap hier degenereert, bovendien mnen in Hlolland de levende ombeinia. Spreker ook toe op nog andere on.
voor ons klimaat en onseiland,overal gen ziet van esch en meidoorn enz. dlerwerpen in verband met onze Iland-
bezet met doorngewassen, niet op, en~z., die ondoordringbaar zijo, nietjes Ibouw b.v-. over de sisalcultuur, over
zijo plasts is, daar bet ziju woloveral aan beide zijden recht~eknipt rn Igrondbewerk~ing on maiscultuur. Ten
verliest. rrij goede resultateni had: de meer dani manshoogfte opg~egrroeid, Islotte gaf Patter Euw-ens noag eenige ~
Heer HI. JOUBERT ook verkregen met dan zon mnen dat het ideal kunnen rvenken omtrent de hoedlen-industrie.
een schaap uit Halti hier ingevoerd. noemen voor een afsluiting onzer Al1 deze puniten hier uit to wrerten
Ten opzichte der p~aardenf~okkeryij maleveld~en. Eno toch dat lijkt vol zou te veel platats vrageu. Wij bewa-
neemt het bestuur noo steeds een strekt niet onoeik atuurlijkc ren ze~ dus voor een volgende keer,
gereserveerde houding aan. Vooreerst moet meni niet gaan eischen, dat bin- Mlet een wouord van dank aan den
is or veelgeldd medecremoeid, w~ararover neri een jaar tijds reeds zulk een anf- Heer Gouvernour en de aanwrezigeu
bet Bestuur heland ook dit jaar nog sluiting aau alle vereischteni vol- besloot de Voorzitter de vergaderm~.
niet voor dit doel zal kunnen be- doet.
schikken. Verder is deze zaak voor Hoe moet men dat nu analeg~gen? -
Curaqao eigeolijk van minder belang, D~aar is hier op onze eilanden een
omdat de paarden hier betrek~kelijk d toornstruik, die zelfs bij cle felstel 0n K loni I beleid
geringe wvaarde fiebb~en. A-lleeni voor droogte nliet aterft. 1)alt is (1e wab~i-1S 11
lur~e paardlen zou men midschiten goe- strulik. Professor' WENT' heeft hem ir2 eg t
de prijzen kunnen bedingen. wrel als een wraardllooze do~ornst~ruik
Voor zoover thans de kennis van giebrandmarkt. .\1aar n)ok een Pro Buitenland verdedigd.
deze zanik reikt, oordeelt het lIestunr, Ifessor kan zic~h wel eens v-ergissen.
dat miet de kruisingr van een goede Juist nu in deze dagen ziet~ men ainn
merrie van de kust, die een koop- re wab~li een sterk welriekend, helgee~l
waarde van 150 gld. vertegenw~oor- bollig rechltopstaaud bloesompje D~e Iuitschie Rijksdagr had in de
digt, met een hengst van het Engelsch opl een s~teeltje, dlat nai verloop zitting 19)09]10 den Itijkskanselier
backney-ras de beate resultat en zul- van eeniigou tijdl zich ontwikkelt tot; verzocht oin giegevens over de vmtag,
len kunnen verwacht worden. Y'oor [een kleine peulvrucht, die bij volko- onder we~lke voorwaarden en in rel-
1urr~aao lijkt bet meest geschikt epn men~ rijpheid bruinlzwart wordt en ken omnvang aan eene kolonie dir~ek'
warmbloedig paard van een lichten wraarini eeniie boonrtjess van dezelfdle te bselastingien kunnen w-orden opge-
slag.r kleur liggen besloten. Spreker's idde legd, ter dekking der kosteni, van
w+zou ou zijoals volgt: lo. D~ie voliomen militaiire expedities binnien haar ge.
a rijpe peulen in te zameclen. (Op Bo- bied,
Bij rondvraag verzocht het lid Pep noire en vooral op Rtincon ziju ze met H-et kiolollnial bestaur heeft iian
ter P. A. EUWErs, di~ el ookls v-er- de v'iPet te krijgien). 20,. Vetrvolgens dat verzoek voldaatn en het resul-
slago'ever van den Amiigoe dli Curagro kort \.oor hiet beginj van den regenltijrl t nat ran zijn onderrzoekl hij denr Hijks-
de vergadering bijw-oonde 't woord aan d-e binoenzijde v-an de he ldag ingediendf in den vorm rener
on eenige vooorstellen te doen. staander trank~eer die boontjes te!- nota, waarin verschillenlde koloniale
H~it de mededeelingen van den kens" twe~e of meer togeinover Rl- bestalurstolsels worden geschetst, o.a.
Yoorzitter en het Verslao -was go.- kander op, ofstand tot oIfstanid to vanl SpanjeI Portugal Nedlerland,
bleken, dat het Bestuur n'egens tre- pla;~u'nts Io. Wanuueer dfe struikjes,l IelgiB., de V'ereeuig~de Staten, Itali
brek ~aa geld, oiet alle planuen kan die ziic ult die boontjes ontwik- en Eng~eland.
nitvoeren, gelijk bet zou wrillen, k'len ougejveer de hoogSte va-n cPen Pulor. G~. Ki. Arms, hoogRleerlar
Z1ou het uiet mogelijk zijo, dat het voet he~reikt hebbe~n, befint mnen aan de U~nive~rsiteit~ te Jena kont
H~estuur zich nog op een andere ma. de tak~jes in elkander te fleebten, des- nui in die Kr~,euzze!itung~ tejgen den in-
nier verdienstelijk kon makien, wonder noode 'L:n elkandefr vast te bindonPI. hloud vanl die nrota op, voor zoo-
veel geld uit te geven en tochi in hlet Men" d~ingt ze! te groeien zooa-ls mepn reel Nederlandl betreft. Hlij verwijt
belang van den ogeheelen landbouiv. het verkiest.. 40. Ini de eer~ste tw~ee of den samnensteller, dant zijn underrzoek
stand onzer kolonie' ? drie jarea of langer onderhoudtl men niet objectief is greweest. Niet alleen
Daar zijo veel zaken in verband neg de oude trankeer nan dfen buiitpn- ziju de feiten niet altijdl juist rnedle-
met deni laudbouw onzer kolonie, die k an t*,c-,ott a t de n ieu we ann IIde bi n nel- gedleeld, roaur ook is do wze,
no- F#por verbetering vatbaar ziju. zijde een voldoende hoog~rte en dlichzt- waanrop danrnit conclusies 7aijn ge-
Van hieuwfe prakitische ide~es, die h'eid hereikt heeft. GTo Al te veel wild trokken, nie~t onpartijaig.
voor uitvoering geschikt zijo, hoort uitschietende takken, w-aar men geen Zoo kom-t de hoogleeraawr or b. v
men niet veel. Mlissehien zijo er in raad merle w~ee, snijdt mren af.-- tegren op, dat de nota hiet voorstelt
anze kolonie planters of andecea, die .1a verloop varn eenig~e jar~en sal alsof de val der O. I. Compagniie en
een gezond denkbeeld bebben, maar zulk een trankeer, alleen; door hemn de daardoor veroorzaakte overbe-.
er niet mee voor den dao- kunnen goed rechtaf te kniipprrn of de uit lasting van de Rtepubliek op hiet
of durren komen. Zoo 'n giled plan sprinigende takk~en doo~r de trankeer eindle der 18dte eeuw het gerolg warea
blijfte luimeren, of het gaat verloren. heen te leiden,, een leveand, ondoor- van kolonialeoorlogsEko~t osten.ewmar-
Spreker was van o'evoelen, wannteer dring~bare afuluitingi vormlen, war br~eid is - zegt de hioogl~eeraar zeer
elk jaar het Bestuur eens eon prijs- zelfs de brutaalste geiten respokt juIst dat de HIolland~ersJ van d~ien
vraag zou uitechrijven outreat som.i voor zullen hebbeu,. He Hieer 1)US~SEL1 tijd in hunne koloni~n \oortreffelijk
mjige naageleoenheden, wvaarover wii vond' het idee zoo belangrrijki, dart hiij gSerochten, mnaar ze slecht bestuard I
het ware en ~et juiste noo- niet tt' reeds terstond torezede in den proe~f. hebben. Hlet banlkroet der ().I. Com-
pak~ken hebben, dan zou bet Bestuur tuin bet, yourstel uit to voeren. pagmoe wasl dan ook green ger-olg
op een makkellijke en goedkoope mna. Een' der bestuureleden wsvan ,van krijgSstochten, maars van ,,ll~iss-
nier de beate gedachten van erraren meening, dat zulk een t~rankeer lags wcirtfschaft", dochl toen haar passief
planters of schrandere koppen kun- den grond open g-aten zlou behondlenl,, door de R~epubliek w-erd overgreno-
non achterhalen. Niet ieder heefe lust waar'langrs de geltton z~ouden kuninrn men, stood als zuiver actief daar
of tijd ter vergadering te komen, binoendrinlgen. Spreker antivoo~rdde tegenover het bezit van het gewel-
weinigen durren vrijmoed ig he~t hierop, dat dit gemakkel ijk; te ver. dige door haar verw~orvan overzee-
woor~d te voeren, omn buo gedachten he~lpen was. 1 ooreerst kanr mou z~elf s cho gebled,, dat in vervolg vanl tijd
te ontwikkelen en uiteen te zetten, de takiken leideu waarbreen men wril, niet ophieldl een der rijNste bronnen
doch als zoo demand this eeoige dUs ook oln de open gaiten of to slui- van doe welvaart dler ~ederlauders
waanden lang rustig ziju id~es op ten, maar ten tweede zon nenn altija] te zijui.ddek
het paper zou kunnen zetten, zou. nogeen prikkeldroadlar! gsr den groodl Nog ronjoister is, d at de e i ngder
den er relen eerder toe overgaan. kunnen beentrekken. Zulk~ een tran- chronlische: deficitten van Indlei, ver'
Als voorbeeld voor een stof yorkeer bledt nogT een auder~l youlrdeel, c~orza;-kt door den Atjeh-oorloK
ee~n dergelijkI;e prijevraag noenude: Spreke3r was vani oordeel, dolt wea1r wordt~ uang~eroerd als een aanwFijzin,
spreker : wcelke is de beute soortl ran t~ranr- sc!hijulijk na ee~nige J area, zllk een dat koloniale oorlogrskosten door
keer of oneheining roor de hofjes of maL~is. ombeiningr v-an wabl-struike nl zoo I t Mloe~erland mnoeten worden gedek .
relden en lichtte dit niog als voulgt dicht opeengepakt zou iegireeid zijo, Pu'ov. A\Nrrow beroept 1 ic >. te'
toe. Daar bestaan in onze kolonie dat bi) g1edunrd zou meetern wordeo. weerleggingr hier~van, op het bekende
talrijke soorten van trankieereu, doch En: ou is er geen better hout on be~toog vanl mr. (:. Th. van D~eventer
er s gen nkee, ie nde ieer p.carbon of houtskool te branden dan over de ,,eereschuld," die Njederland
zicht deugdelijk is, zelfs de beste van juist de takken en voorall de tronken saan InidiiP heeft ten gvlevn
prikkeldraad niet. Voo~r eerst omdat van den wabistruik. Gok gewoon ale hetgeen de batige saldo's het MLoe-
z.e vrij kostbaar zijo, doch de bouten brandhout kan het uitst~ekend die. derland bebbePn opg'e verndd In de
of ijzeren palen, wraarlangs het ijzer nen. Zoo wvordt zoo' nafeluiting nog rjaren 1883.-1-4 heeft i Indiietto
draad loopt, verrotten of verroesten rendabel. D~aar is misschien n~og eenr 82~3 million gulden in de schatkist
in den groud. D~e cadoesjes-trankee- ander voordeal in het vooruitzicht. van het Mloederlioid gebr lht. Trekt
ren wordeo in den drogen tijrd dor I)ie wab~i b~ehoort tot de acaciat's. Imen daurvan de voor deging der
bet losloopend vee kiaal gevreten. Op No1 is hert mogrelijk dat onze wabi 0). Indische schiuld gebruikt bedra-
Bonaire is het wrel bet treurigst ge. r'en acartcial mcr~ranltha of misschien gen :If, dan is het odverse ot Ineer
steld. Op afatanden worden twee ca. de" acacia Fah~lreiana is. DeHeer dan toereikend~ orn ed as ~en van
doeejes of dato's of jato's tegrenoverr 1)uss~l maakte de op~merk~ingI, dat den :itjeh--oorlog K td le dmalend
elkander in den ground gezet en dle tus. beide hetzelide zlin. Spreker durfde indirn die Inst op be f ode I n d
schenruimte wordt met anoeisel van 'lit zoo stellig niet v-erklloren, aange.. wale gSelegdl. U~. In~di; heef r eel meer
doornstruiken canagevuld en vast. Zion IDr. I. Hjoldinght 't zelf voorloopig in de Nederlandsche s aate as ge'
gestampt. De onderate lugen rot- nog niet durfde vastatellen, bracht, dan het, er utt ontvan en
ten weg en elk jaar moet zoo'o D)och in geval de meening van den bleeft. Dle beer Vas I ~VENTTEN( so a
ombeining nagenceg geheel ver.- Heer D,. de juiste blijkt, dani is dit bet, over de genoem e jlaren ..ere-
nieuwd worden. Een mass greld andere voordeal des to meer ver. k~end, op 649 million gule Votor-
pn vel ti gaaut er mee verlorea. zekerd. In zijn root worik ,,Sehet. zoover na 18703 ko ornal ectu


W~nt nog" ongelukkiger is, men begriot senl van3 de nutltige Inducrhe placntsl en f geer~~ne, z~ lJIt~;~ruKvl
dear,vrooral op Rincon, eerst met 1)R. M1. GRESHOFF~I (de verledenjaor prodluctieve ultgaven, o. a. voor
zoo~'n trank~eer in orde te bLreumen, o~verleden directeur van 't Ko~loniaall irrigaitiew\erkenr, spoorwt~eu een ena'
wanneer de eerste regens reeds ge- Munseumn to Marlel) een afbeelding vens, uk~gaven die voot ie lonwige,
valley zijo, orn inge~al de regen dat van de takk~en, doormen, bladeren, inl tegonstelhogr met k~ tra ui se -
jaar misschbien eens zou uitblijven, bloosems en penlen van die Acrc~ia laInd gerolgrde g~ebruik niet ui lenin.
g~een nutteloos werk verricht te heb. Farnesiana bladz. 141. eni, zeide Spre. gen, maar uit de gewonle inokms en
ben. Doch zoo gaat just de beste ker, ik heb met geen mogelijkheid /bestrcden worden. kt
tijd voor het planten verlore~n. Hlier eenig verschiil mett onze wvabi kuinneo I~e nota spreek~t lok van ad'ene-
op Curaqao, vooral romdom de stuk- outdekken. Nu zegt Dr. Greshoff van riende onterredenheid in nd tellen
jes groud in het 2e. en 3le. district bij de acaria frnesialna, dat die bloesemne bew-eert, dat ov~er ifrl ped uet ee
de stad, heeft men teg~enwoordigr de girondstof leveren voor de fijne vormingren door Ledrada hiet e
e en nder soort trankeer van de odeurs, ,,tleurs d~e ccassie'' co ,,pomadEe dacht kan worden, 0 H1d
pitas met die zware, vleeschige bla- decaeale". Ook bevat het hout eeni geld voor ontbreekt. ,,~o Ho an
deren. Als ze eenmaal goed opgrescho gfomeoort, die, behalve de kleur eu niet reeds sedert de ze ueti r k re
ten ziju, sluiten ze wvel goed af, geen de verontreing~ende stoffen, alle ei- zich met ernastig 1 bvrm d b er
geit zal er wTel door of over kunneo. geoschappen beeft van de Arabische in zijo beerlijk koloniaalnt lbed e-
Naar zij bebben een groot incon- gom; de bast beat looistof en ver- zig. houdt roept prot .ton hier.
venient. Zij nemen verbazend veel der geeft de plant nog veel meer bl]j uit. Of moet meuitierbuit Kon-
plaats in, en ale de bloemetengel voordeelen van minder belaug. cludeeren, dat bet d uiso e bl oo .
uitschiet sterven ze af, en er kout In ieder geval voldoeode am te miaal Bestuar onbekend is ge even
een orroote ga sing in de omheining,: Ioogen hop~en, dat dese struik b,.v. met de niouwfere outwik litf der
Die icer J. re~Jax maakt bier b1) oor beggen geoultiveerdl, bet seer Hollandsche kolonia e polte o


IDe hoogFleeraar beschouw~t d~enin- lne x m aeus
houd derp nota~ als een nieuw b~ewijs,
dat mnen in D~uitechland noghr altijd
niet afgfeleerd liceft, Nederlandsch-
India5 en het daar gevolgde koloniaal Hoever meni het reeds gebracht
beleid to bezien door de bril van heeft ul Holland met het bhinden-
den Max Havelaar, con d;at men or onderricht, wPord t wel het sterket
(speciaal de steller der notta) gSeen geteekendl door hot feit, dat nog niet
flauw begrip heeflt van d~e vluicht lang geleden de geheel blinde candi-
die Insulinde sedert geniomen heeft. dant MI. Jooker geslasgd is bij 't exa-
Al is de w~ensch der D~uiteche Rle- men ter ve~rkrijgingf van die akte ILr.
geering verklarLIbaar, onu door de gSer O)nderwija. D~eze oudleerling van
lez~ingl die "ij ini de nota- greeft van h;et Instituut tot O)nderwija van
de Ne~derlaindsche fianucieele ve~rhou Illinden to Amnsterdcamu, heeft vroeger
dingf tusechen het Mloederland en de reeds op 21-jarigfen leeftijd na 1%
Koloniino, het kapitaral niet at te jaar studie de akte Engelsch M. O.
schrikken, zichi in do koloniale on. behaald. D~it was een kira-ng stukje,
derniemingeu te steken, voor des We- Idoch hiermede was de energ~ioke bhin-
tenxchap helliet biet doel dr rnuddeleo do? niet tevreden; hij wvenachte nog
niet,aildus besluit degeuleerdes ~chrijver. overtuigendler bewijzen te geven van
10 audere gevallen dan wi~:l ??!! (ReJ. hett kunnon der bhoden. H1j vond
Amisigoe. ) Ilij ontzegt san de mede- in de dames Corver en den beer J.
declingeni ini de nota RaaFingaade Ne-l van der Weij, leermeesters, die met
*derland, weteuschappelijke! waalrde, oduld eo t~oewijding homl in 1% jaar
en wejst er muet~ klemn op, ciat het ~tijd waisten te bek wam~en voor de
vaulche licht, bletwvelk op, diu wl)ze akte La~ger Onderwijs, en zoo is de
ini een van het Iunitsche .,Iteichakolo- heer Jonker de eerste blinde ouder.
man,,lt" ui- aair iae) stuk, word Se-l wijzer inl Holland in de vakken L,.
worpen op, hett kiolouinatl hbetuur OC. Iitr getuigt v~a het kunneu, maar
vant een bevriendenr Stant~, rnoeilijk ook van bet doorzettingasvermogen
tor~ vergr~ootingf van de symlpute/atre van ezen bluide, want naast sijn
we~lke Duitschlandl lu he t buitealalnd studie moest, hij de noodige studie-
g'eniet. kan b~ijdrage1n, indliln *~iaar- booketn (en dlat ziju er vele voor
tegeni inr naam der wele~rnoichap niet dese tkt~e) eerst nog so Braille-blin-
tijrdig protests wordlt nanngc~etekend. J censchrift overbrengen. Gelukkigf wa.
(lle Vaerlad.) ren er vriendelijke dames, die each
(Ilf ~ntr~~lacl ) ook met het copiceren van die boe-
ken belasten. Zain vrije oogenblikken
-- Ibesteedde de beer Jonker mntusechen
omn de r~edac-tie te voeren van een
De Goddes $(1 ggg gg g(havy door hom~i uitgagfeven blad op blin-
den gebied, het mRAndblad ,,Luxin
aan pgg .e Paaaganad TenebriR,') (Licht in I)ist~ernis.)
*Naar auutledingiu van dit inderdaad
verrassend examen, is nog vermel-
denswaard, dat de examencomumis-
Mlen wecet, dlat bij de uit~graving sie te Amsterdarm den heer Jonker
van he Panaman-kanalln onger-eer voor de keuze heeft gesteld hem iAt
45i.000 vilenschlen vani allerlei naitio- nietl te examiineer~en in lezen en tee~-
unrliteit; en godsdienst werk vinldon. kenen due voor die vakken g~een
Ilet Amenrikansc~lh G-ouvernement, eijfer op 't rapport te brengen, dan
dat~ noonit v-ijand~igdc atj eve el voor beide vakken een mi~fer
loynarl tegenaover den godedlcniens up- voor anyoldoen ld in tol vullen. In
treeat. bereep te~recht, da~t ookl het laatste~ grerl zon die volledig~e
voor de godsdienstige belangecn dier akte van bekwaamnbeid kunnen wor-
duklienden dliende gezorgd to wor~den. dePn uitgereikt, mits de examinan-
lIovendlien wie tege~nover G~od zijn dus voor alle overige vakken een
plichit volbrengrt, van hem m~agr nog voldoend cijfe~r zou behalen.
mlet meer gl~roud verwaRcht, wordcen, dat Dle beer Jonker koos het latatet
hij5 oo~k de staatswvetten zail eerbie. etn behaatlde eenl reeks keurige cijfers,
dige ensij plchtn tgenverzij \vard~oor hern de akte van bek waam-
rueesiter Zal nakomepn. heid kon worden nitgereikt.
Als gev\oly, deze~r overw~ecingSen be. Het schriftelijk werk~ werd door
sloot de A~merika~ansche Rego~ering dlen blinded examinand~us met hehulp
zel vor ij woklede i deKa eener schrigfmachine vervaards d, ter.
nasl-zaime kerken to b~onwevn. O)f- wijl de examen-commissie haa zorg
sch~oon heftl ternt ;5 jar geledern is9, gedragfen, dat de examen-opgaven
dat mt din keken-buw bgo. In 1raille-schr ft konden worden
.,,,1~\r..~ l~~ rrrrL ~rllc~rlrr~r verstr~ekt.


non w oYr ee ~lltl aYL wer~-i ee g~
te vordlering~en geanankt.
Volgens de ofticise~le cijiers, ver-
strekt dloor. het (canacl-Recordi, xiin er
op h~et oogenbliik reeds 39 ker~ken
in de streek, grIen~zend manr dl! bei-
de zijdcln VanI het kanualll. lliervan l
zij 7 at olike,1~3 ep~iscopnle, 3
rnethodisten, 7 11aptisten3, 1 Adlven-
tisten en R dlie green aruna dlragen.
Van die 39) kerkgebouwenr ziju er
SG; ini het Unclit van de Kanuaiil-Con-
missie en alleni, met uitzondering
can twee, zijii gebouwd op, le ter-
reineni, die het eigendomur zin van
bet A~merika~ansell Gouvernement.
1)e diensten in die 8 kerkien, zouder
benaming, worde~n gshouden door
vaste bedienaars of leekensprekers
en de bijeenkiomatien in do karken
van dexe soort omvatten feitelijk
alle mogelijke christelijke sekten en
anderenl, die zich bij g~een kerkgfe-
nootchan, behben sangesloten.
IBehalve de grioote steun door het
Gouvernementl verschaft tot vetr-
spreiding der obristelijke leer in de
knanaa-zrine, heeftI de Comiss-ie-- nog
15kpel~eaans in haa~r gercgrelden
d ienst.
Dasar zijn gieesteiliken in de hospi-
talen to Ancon on C'olon en ook die
de buizen bezoek~en, zoodat de ooo
telijke behioeften van zieken e~n ster-
venden.
Van deni beginne of h~eeft 3e Corn
missie alles in, het werk gesteld on
het bouwen van kerken aan toe moe-
digen in het belanng der bevordering
van moraliteit eni goede ordle in de
kanaal-ziime.
, Het heeft lead verschatft voor kerk-
bouw, de boulwmaterialenu verkrijgi-
baar gesteldl tegeni kostprijs eni oak
nog op andere wyjze huilp verleend
om vereenigingen op te rrchteu. In
ipoawoord he is eenw~erk geweest, dat
uitatekendl geslaag~d en vanr hoofe
wearde geb~lek~en is voor de! beacha-
vm~g der zeden en tot bestrijiigg i
van ondeugd en goddeloosheui. d~ie
eemg~e 3arlen geledlen in de? streek vai
liet Panama-Kanaal do overhand
hadden.BIADVUII*ING

,,IenL zegt'.' 1)eze twpee woorden doo-
den evengoed duizenden als pest,
oorlog of chiolera het ooit be ben
kuanen doen.
Ouida .

~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~4L11114~~~~~~~~~


1,A LEGITIM~~JcS


Juli~ arDeen era op 29 voet diep-
Bet is helass seer brak en ge
heel onbrulkbaar. Er wordt on op
een andere pleats, dicht bij Deen-
tersr gebaoo l.*


30tkilte8 lilt le g010810.

K. W1. I. M* .

WKegellabbo dag tijdverlies ten ge*
vo~lge der staking der seelleden in New.
2or antegoene he overdbre gn van
Haiti; is de Prinae Wtlr I in plants
van den 17 deer volgemr: het it~ine-
rarium eeret den 20sten D~onderdag-
middag in onae havenl binnen ge.
omen.

Hoog Besock.

Drcorrespon den t van L~a Orus
meldt, dat den 3 Jull Maandaa het
Amerikaansch slagcrchip Hie. k l. de
gep3~anteerde kruiser Nortih- Oaroline, een
ehp met 4 echoorateenen, 158 M.
lang, 22 11. breed, 7.6M,diepgang,
met. 14.5i00 ton waterCverpleataing,
28.000 I. P. Kr., met een beman'
ning van 8209 pers. aan boord, ko-
mend van La Gus;eara, wear het
Amerika bij ',Venezuelas Eenwfeest
had vertegenwfoordig~d, een krort be-
eoek aan Araba' beeft gebracht,
sleebte 4 personen girigen aan wal:
Mr. kapt. FauxK PAERERB militair
atach .rSPCT r OaO en
santechap, de soon van Mr. KNOX
minister van Oorlog der V. St.
Irepra.
ES Sybio een tg# OfCtest PeraChij.
nond third bevat het volgeode over
de lepraL: Meenendl dat het r-olgenle
van not kas sijo VOor onze onge-
lukkige landgsenoo~ten 14nippen wij
bet volgende~ beri'ch0 dit een but-
tenlandechen coll a*
Binnen bet ti deverlooD van 14
meandea is een lepra lij er pit het
lazaret te Blooolulu op de Hawail
eilanden volkomen genesep. D~e be-
handeling bestood in degrP~obtet m~-
gelijk afkroeling der aannetaste plast-
een door middle van Mbiode car.
bone d. 1. kooElsor.
TAL as t-oe was dese methode
'dear n~og nies toagepasrt. A ndere
patoien ton, die cp hot oogenblik op
dese wijte behanrdeld worden -ann


De patfeoo6 die na 14 maanden
veblPin be lazrt m e cr
ti least intsel n we a rdm be cow
ifch olrapel~ ee~o oda ao
swel be k ~niese e bhetm bats i
logiseb odezl gek so me
beet kloeneeo aan 1 sen da d eese
person melas-tach was geweest.
Br IMs Utrecht"
Naar wt] verdemen sal one oor.
logabodem a.e. Maanday wReer naar
Bonaire vertrekkien, om dear achiet-
oefeningen to honden en dear onge.
veer 10 6 12 degyen verblijven.
-- Seer pea-rachijolijk sal de UCtrecht
dea 7 Attgustuis een reis naar C'olon-
Panama ondernemen.
Op~eabaar Onderw(ja.
Ann den onderw jser B. V~AN DE VRE
DIE i, as ~doori de geneeskunds *
commesele la de H~tas te si 3ge -
gk ud, vrlof vrl ed jnaa d ok
noie'Crdr so toru gen knear o*
S~elfmaoort.

Gisteren morgen beeft sich in bet
Riffort een longen van +t 18 jaar out]
met een se eermbes den hals afgeane-
dea.- Toes men hem vond, was hij
reeds doo~dgeblood. Wat de reden
deer wandaad wes is~ onbekend
Oaiciele Beichten.
Blijk'ens entra genl kenniegeving
van den Miniei t'an Kolomien so
san den Beer'PC 4. '0.L~an, offl.

cir a F rodbi'i lae i e,


verlof in NVed r~and, tot verder her-
atel Va gezondhdd ekse manadeni
verlofeverlen ing verleeod.
D~e tijdelile aqrdebauage der 2d6
kl 0%~ cuba,1 AMzLhhn
le~ definitIef benoead tot mereghrlue-
ede der 2de krlassle blj de brigade ma.
94~ehauedee in dese krolonle.
De Beer J. F. K. PERREii~ GcNTI,
geemployeerde ten paErkette vanl den
Procurear-genersal le oviergepleastes
oaar de gouversemente-setiretarie,
.eo do beer G. M. N. HA1asN, m.
ploeere er gotlvernementes ore-
. tire nasr bet parket van den Pro
oreare nta al,
Bl) Foulvernementa-beachikk~ing is
een qa nesie v ljf dage ,


roorkollnep van sevallen vsan colera.


---~


land, slja de folgende biisonderhe-
den omtreat desce pereoonlijkbeid, die
ide hoogate macht in de F~ranche
Republiek bekleeds, van meer actua.
Ifteit.
WC~ie is president Falibreet
-nu Arenmeneese~d o
6 Noveab r d4 Fte Alf~sT h%
dereet ot-et-Garonoe peao,
go en.Dit departments hjbiood
tot de Fransche wijuetreken en ook
Fallibree doet in sooverre s~ija bakter
mat eere san. Immerse, v6b n~L
presidium behioorde hefet stea od
tos de Frasecbe wi oboeren, slj hot
kor da bt fto roer hier i

g~enomen worden. Reeds in 1876
eebtser wierp hii sleh op de politiekr
e6 verktreeg hij een setel in de Ka.
mer van Afgovaards den, welke blj
tot '1890 behield, al wanneer hit
near den Senant over iag. In do
Kamer sloot Fallibre~e sch-~r san b
de linkeragjde, lets, was to de da ~n
van den president, mearecehalkac
Mahon, beteeklbode, dat, b1) anti- Mo
narchael en anta-elerional gesiad wpas-
Faellibres soude evenw~el op de re.
publiekeinsehe ladder hooger stiimen'
hij zon minister worden. In 1882
woas bij Minieter van Binnenlandeehe
Zaken, van 1883-1885 Ministver va
Onderwije on Shoone 10anaten* -
in 1889 Minister van O aebare ~er.
ken; van 18800 189 2 Mnister
van Joetit~te eD 50g91130 aarder.
Ale Minister van Oaderwi on 8bekoo-
ab~ KUnate in hef k nbiet,4alse
F~erP worktfe Fallibree mede has af-
seba fag van het ~oedienatooders
wijaT op de volkeec iool, terwqril h1)
ale Masiiter van Openbar-Be Woke
de g~roote wRereldtentoonstelllag van
.1889 met haar Eiffel-toren beleedde.
Heb kabinet-Freycinet, mweria Fal*
likres ale Minister van Joaftibe -p


RIatten en Maist~en.

Gedurende de laeatste 18 dagen
wRerden to bet fleealast aanageblracht
ep door middel van petroleum ver'
S118 ratten
a 2 mulsen*


B8fidite8 Sit liet leetlerland '

MarIsne *

Een teleg~ram in het B. C. melds
dat. de kept.-ter--see G. P. VAN HE-
anxea CoOLNBRANDJER bevorderd is
tot Schout-bij nacht en comman-
dant der marine to Blellevoeftueli.


Btuitenlan d.

RUSLAND.
Het geechiledde, faren geleden, op
een bal, dait de Turkeche grootvizier
gal.
To~rwiji de feestvreugde in vollen
gang wee, kwam de Buesieche gdezant
bi uen udi glan vole ml dide en

lijkr to kenuen gaven: een vertegen-
woordiger van het groote en mach.
Se8 Czarenrijk behoeft het met de
ettguette zoo nauw niet te nemel.
tun Ide noodig a merkin an naa
der genoodigdeD den gasetheer op
het ongepaste gedrag van den ge.
zant opmserksaurm usaatkte, antwolor.
de dese: .,Och, was son bet 1 Al
emert usd mddersnzj
8ce e, E ropna sit im rsatao h sieo
daet wa een lijm Wherp antwoord
maar de opmerking was reai.
Wan~t. en de buitenlandache Bn de
bianeulalndsche polidf'ek va~n het~ Cza.
rea rij k heeft er de bewijzen voor
#elever~d. Gok nu recgr. ZrOo b v. ie
erg~erlijke corruptie.
Eenien ijd gIeleden is eec onder.
zoek Ingesed nrtar den toestcand
van bet Russieche spoorwezen en in
het bijeouder near tde g~roote Sibe
riache-lijn.
Wat dar~bij adnnhet licht geko.
men is, verklaart duidelijk dat Rus.
land in den Rusasciach-aprtnchen
oorlog moest achterraken bi iju
handigen toen~eetander. Midden in dn
trid, zo oenveelilj odne uuReische

heel in beslag wer; genomen voor
oorloge mat eri aal, ens., gelastte de
spoorwfeginspecte ur,; dat tot nader
order geen goederea voor particu-
lieren mochten vervoerd worden.
O)vert~reders van dit, verbod souden
voor deo krijgeraad gebracht wor-
den. En om versekerd to aren van
leen nauwlettend toesicht op bet na.
komen der bepahiut, werd te Krass-
nojara~k een conte61e-bureau opge
rlebt, b~estaande uit senige boogere
spoorwegbeambten; e-'n assistenten,
Tot soovTer marbbheerde de zaak
prachtig.....op pdapier, wRel to veretnan.
Want toen de treinen met oor. I
logebehooften aankLwamen werden
se Aenvoudig op een sijapoor gere-
den en warden goeileren van pattin
enlieren onder den menam ,,kruit,
ambulance-benoodighedlen" ', ens.
dood ewoon doorgestaurd naear Ir-
koetk en verder. .
k t alegi ianet bia adak e.r Wel
usen van legrer-auborateiten: W~aar.
om komt, de amhnitle nog niet?
Waar blijven de benloodigheden voor
bet Roode Kruis? -
De heeren beambten stoorden sich
intusschen weinigt las at die tele-
graftsche ultbranders, die natuarlijk
me allerlei uitvluehten beant~woord
Ee hadde'n wel wat, anders te doep,
dan voor vervoer van regfeeringesa
DeIaar~ kome b.v. $en kooprrea, so-
kere meneer Sch. uikt Irkoetek rr hot i
contr81ebureau. Aanstoods kitapt, t
bij der, stationeebef san met de
yrag:
,,Wan neer k~not a mlj 90) w rr
gone varkenedleeech near Irkoe sl
senlden?"
,,Binnen een pear unr."
,,Mool soo, wat kLoet bet?" ~
,,Nu, 200 roebel *per waggon, dan
words alles aanstoode trog verson-
den." i
,,Da worrds due~ aloesch," vindt
de koopman, ,,kast het aiet was
goedkooper?"
!,,m,'r zegs dr chef, ,,'t is een
gevaarlijk werk, mear, onidat a het
Is, siedaar ~dan, 150 roebels per
waon." ,
,.etsehler. .~.."
D~e koopinan bettsalt en de wag-
gone met varkrenadleeseh worden ver.
seg, eld ne Af:~tg~eondeo met den ge-
lin soo going bettiniet eens, earm
adeasnk estrengste bevelen van


~I_


Stp ral T&B 18 88nltge 188? 8 shepen to Caragao godarende de maand Juni l191.


INGOERLLA~ARD. I II'ramma~rr- .LtS*~

Aantal. Inhoud der se~llchepen. ohoood derstoomachepenl Aantbl, ~)Inhead der selalaehpen. IL~ned der stoomalchepen~

sell- atoomn brato netto lbrUto n ettoo sIell- stbporn-l bruto net~to brato ne~t6t
scopen.J echepen.l Ma* Ma. Ms. Ms8. a Ichepen.l schepenl M8. M sd. M8. gs.


I
i r +


Niet opgenomen zijn de schepen, die binnenkomen van de kustvaart en van de visscherij


Met het nummer van gisteren be.
gon one booggeSachte perebroeder
,,El linpwr~ar etal" 38 eten jaarg5ang*
Wiij weasebten den wakkeren mede-
abrijder voor de belangen onzer ko-
lomie een Inrng en voorspoedig leven

Oltvoer in het rate krwartaal zgzz,

CURAgAO.


*A ACIT 09

de Bacalao es uno de los ag~en-
teS LerapeutiCOS IRaivloS V ,
los enefCIOs que con es se OD-
tienen en las enferrnedades que
causan perdida de carnes no

pu ORn ser super&d OS.ae ast

AneR a Br C uis, QebltlIRO,
Gen*a y *fecoe *
LA EMULSIONV DKE B~OlT


CO~ileRO ei Bleio y b
pwoe Aceite de HI~gade
de &acalao de Nore
y lO admanistra on la

animilable para todes
98etoimagor. No CroR
tiene aCflcof 6 8u~u
cia damina~ alguna.


IA


-I


l. 111.032
8.100


7.80
2 490
809
1.aso
a 141.4oo


8ltro~ohoeden 82.688dos.
Dividiv1 108 ton
as t venle tn 4.8 g

jeech 587.850 kg.
Alpargatae 356 dos.
the 32 ton
Diversen
Totant


A RUBA.


Alog 29.967 .kg.
Dividivi %715U ton
Gouid 7.% k~g
a blp.s. Ralk 5.87 z ken
Geitenvellen 8.417 kg
Behapenvellen 1.402 kg
G~esou~ten visch l.041 4os
Diversen
Totaal


18.892
7.545

4.100
561
2.082
a.888
a so.oos


.SONaIR.


16.788
2 671
8.960
1.148

506
lo6
105

6 81.878


Dividivl 279 ton
Geltenvellen 2.226 kg
Boutekool O9.020 akken
ifrastliehout 41.255kg
Broboeden 56 dt
Behapen 171 staks
racndhout 1.ose9 kg
Caret(sebildpald) 18 kg
Diversen


TJotaat


SAINT-MARTI* .


Katoon g~eolv. 12.600 kg
,,ongeseuty. 1.150 kg
Zontomd .9.1 H
Phardesn 8 stoke
Randeren 7 stare
8Chapen as stake
D~iereen 31 dt
Vi~F~teTotaa ;F. ~


8 15.750
498

800


45
a as.eso


boogerhand kreeg bet ccontr81e-bt-
reau sells sit de di to-g~elpeonweb
telegramnmeo ale: 10~ tragigo~e
meel itedenr nan) I koe~tek enden.
Vijf wfaggotte bektdit onmiddeijk
naar Irkoetsk, En sanstoods wer-
den do orders .\itgevoerd, otehoom
eDe verd eosn wame beher e I'"
De geringstbe kler~k vain het~h~a-
reau rookte tabak van' 15 roeb41
bet pond, en de statione-autoritel-
teno verloren 's avonds ano de speel.
tafel bedragen van 5000 tot 10.000
roebel o~f het, soo niete was, D~och
wak m:ealden sij om soo'o verlies,
Iebrri akp uwerde bno h e akken d e
t~too, op9ajtea geopert.
Tot in het hartje van Rualand
omen dergelijke ongelooflijke staal.
tijes van coiruptie voor.
Zoo, hebb~en mn Moskon het hood
derr e te~delijke regeering general
Reinbott on stin waardige adjudant
kolonel Korothi in de voormraligg
Russiache hoofdetad een wear af.
persisigebewpind gevoerd en andanks
dat wared er nog tal van blades,
die' hets, na de veroordeeling; der hee.
ren, nop VOOr hen opnamen. .
Det'ge jke feit~en bewi'sen, dat de
binneolandeehe toestand van bet rijk
nog seer, seer veel te wenachen over. 1
last. De Rusasiche pers, die al die
schandalen breedvoerig bee reeks,
meent, dart de oorsaak aan de Ena
eleche staatakerk to wijten, isdear.
velen van hearr priestersr, de pope.
een levenewijze leiden en een voor-
beeld geyen, die derelijkse wantoe-
standen in bet leven roepen en doee
goedpraten. .
Er valt nog heel was te schmieren
in Ruslanl.
FIR AN ERIJK *
Naar sanleiding van het bezoek
van President Fallibre nann Bol.


B T.r EnsvrJams.


K teengpsuly.. 7.851 kg
owessiv soo kg
Yame 10.545 kg
Rpaderen~ 20 stare
RIn 119 Lter
Girtsavellen 120 kg
Totaal


fl 15.197


401
900


d 19.197


BaBa.


AardappeleR 12.210 kg
Kantwerk 886 colit
Katoen onges 3829
Iimon ap 85.0 tae
Uten 8.780 tg
Witn -o L
Dlvereaen
TIotaal


1.44o
9.Too
185
21
41s
59
3 5.889


184,660

/1,078,424


Ma~and Junl

VariSe meanden


Totaal


86

520


82

157


82

156


8,179

60, 870


7,553

55,912


184,815

1,065i,208


115,720

662,424


9,288

5i8,274


8,5i64

54,021


116,681

669,569


88

518


68,465 i


606


189


67,512


62,5i85


1,268,084


188


69,049


1,250,018


7718, 144


786,200


601
y. de los huesos--y el mode sabara
clonal de admminstrarlo, segun lo be
probado la experienei~a e mss de 40
afios y so un la opinion univeeral
de los m dcos, es la~ EMULSILON DEI
SCOTT, que eat& compuesta del seei
te m~is puro y de otros in redien-
to las anmentjan ennasidralarn.Inrnn-
fto que ficacela nutritiva del aceite.

Met het doel, in een gppeaten vorm
bulde to bmagen san d onaige.
da~chtenirs van den Oursagosehe~n
philantde lroop, d om geae ten
en :betrearden eear

~Elias rS. L. Jladuros

beeit zich op Cunragno een OMIT~
g3eProud, bestaande nit d o avol.
gende Heeren .
M. de Leno Lagfuna, Yoonitter.
J. Jesurun~, Penningmetester.
D). J. Qiteri'do, ~Secuetar~is,
Pater A. W. ter Mast, J. Week~er,
A. D. Caepriles on J. H. Perres Gren
til, leden.
Tlot lo. October a. 4. zalen roor
Remeld doel door bovengenoem~de
feemn giften dabnkbaarin ontreanst
getnomen worden.


POX P OP&LI *
-- --
Como adm~ira'dorn~an dioke ta
g-randi, noble i puro, i obedeciendo
na espontageo grTito di coerason pa
Tml&ifestat publicamense deseonan ar
diente di toer hand~e, mna en particu-
lar di pobernan, pa traha na, perpe-
toa mnemoria di es ilustre i noble
Agurla conoei bo i ie simpa~tico

cShon Land Jadure,
nos to formal un comisidn pa camnas
mocolects placa na Zfoer eas, A An di
hiba na cabo es project di latmants
un liedram co nemoraticztn pa en
pet am ce generaco veiie
ra, grand~eza di es B~lntropo, pa koe
sea aespe~td es lugar oenda es ami-
g~oe ~di pobernan a nace, biba i mooni.
Dia brernes 14 di Julio nos lo doe.
na principio na, es trabso, coemin-
sando nsa Plazaa Conrcordia i si.gui
despues pa Monteverdle; i a~sina na
toer cammna, sperando koe Bxito lo
corona nos deseo.
Nos tA spera koe ricoenan tarabe
lo jude contribui como cornpuDjeoTO-
i admirador~nan di es noble Agur~.
C. J. Prins, Er~nesto B. Jesurunn,
J. Camilo Palm Johan Bakhais
Ernesto Pardo John Evert~s.


INGEaMONDEN It~EDEDEELINOB &b
El iacatte de fligaado de Baealso sas
insustituible como aimento-- come
un reconstituyente poderoso de -la
sangre, de los tejrdos, de los ns v uss


DEW g'SP ~g
[ DE $ESTE ]
BEKROONIF MET MEER DAN
50 (Toudclr2 tyedailles
EN AND)ERE PRIJEEN.
GCEDESTILEERD DOOR

1Jolh. B)8War L S085 Ltd.; Pert

Leveranciers van het En elsehe
Han w ~n iKoni Edur V1 "ea
van Komag George V
Agenten voor oluragao,
de LANNOY. &b C'o.


Hamburg-Amenkl~-a-lam


,~eVeStigi Il 1847,

GeL gelde Vracht- en PassagiraEc~-~Dienst onderhouden door 58 vereebil-
lende quijen, met 850 Havens i aslie Wereladeelen.

D IiENST-- WtTEST--CINDIE s
-1 Lijo Z Den Sn. van lederle maand, vin
Hamburg er t Thomas, Tri-
nidad, VBeneeuela, Curacao on
vice verea;
Attnkomest to Cla~Crano dn Iten.
Ver~trek van Caraqao; den 2d~ezi.
va~n iedere maand.
Rambulrg over asiti saar ICtar-
I C~jn TIT. I,e v..... vn ,dr mansd, ss.
omas, Harre) en Hagnburg;
~Vertrek vran Caravao : en 16p.
van~ lede re mand;
SLijn IV. D~en 20n. van ledere mrand, van
Hambal!-rg-Aritwrpen naar St.
Thoma~s, Cara~cto, Columbla,
Coloon-,tPanarryp en Ceptragl-Ame.
rika.
Aank~omat, toCltraca: deg 10r.
van iadere meaead.
SVracht worudt peag~eeonea voor
alle Europeelache Havens, soo ook
voor Columbia, Coles ens.
PeasagC~iers-vervoer near alle
plaateen, welke door bovengenoemde Lijoen worded asugedEana.
Behave do eteombootes~ )an bovengenoendee lijaen, does easpread
ook audere Passagierechepen der Masteehappij, dese haven asn, die
over St. Thomase direct naar Europa asres, ecl de rais4n eaigereer
IS dag~en volbtrengen.
De Passagi~ers-achepen .der flatbu rg-A merik a Lijay djo alle voor.
zien van de noodige toepassin6ges voor de sekerheld en comfort der'
opaednPrijs der Passage near Harre of flamburg :
I 111as: $6 110; ~II Klas: $ 60-A) G.
m....tuo my~tfs- e-, lost, -9felg -,e~~ been- en teruC1rets.
Voor; Vaerdr initcht~iagen vetPi-4k men sich tot


.I


.


I Als gij Uw an< mt i~-ntoverven, hoopldan de vert


M~olteterrt Paralga rnn o.4 Msl
Brsd OD. CeLla al 21 nobuga r
a~C~~re 'agf I Libfepa~~. ,,. 2ibii~bfitb
Barnedoian, Manning so Liverpool s Cartagena


~iies krnari-t` Anom. vap aPshoesC r~p. (


Asak sj
as td..r~is WOWr.


trad, kwam ten val tengevolge van
sija aenti-al~etie alat~msep vae web
op_ de Vereeniag~en (1892).
In 1899 vo de ~il~ibree, -die In.
tasachen van de ~S~er gaar dlen
Senant verhuled was, Lotubjet als
president van dit, wetgevend li-
chaam op. In dese hoedanig~held
peresideprde hij de ittfine vtan
de Haute Cour" in de reebtege-
ding~en wergois hoogverrand tegen
D~rod~de e. s,;ppsrn ag elkre van
Op 17 8a 19 6 ver~koo% he ~n-
gree to Vers~illee Fal~libres tot 8sten
president der repurblfek oln Als soo-
dnig Arad hi' op 18 Februari d.o.v.
in funiiie. PdfArers was b~ij dese pre- I
aidentakense de candidate van de
radieal'etn, radi8ceal--3)ces:etalt en s~o-
cialisten van diverse pluimage, ter-
wijl Paunl D~oomer degematig~de'ele-
menten on sije hand had.
Onnoiodi :jE-het heeteD, Om hier
nog eens wre it to meten alles,
wsf ~in en ~ het pr edin va
Falrr in sunrankrijl pplras~ee vn
heeft. Age men w~eet~, dt gedurenre de
jaren van sijn presidium Falibres
als mtnint rpidentein ter sijde
stooden: auis r 8arrien en fl~6.
.mencess (19B0), Briand (1909 en
1910), Aonie (1911L dan weet pen
leder, ment e-po itiekr ook mea~r
een w ig vertrouwd is, dat gedu-
rende (le periode-Fallikes het -brn.
taalate :'an ~-cicaliagne niet, va de
luchit eas. -"
De president der Franshe republiek
wordt lqji aqerderheid ran steemr men
door do leen van Benanst en Kamer,
zknocong ses em ersameslt vedawni ~, g:
va jsage, ;tri~j!_ 'lten rqe-
MInIetesgs (4ne meand v66r iete
einde 5an de sevenjarige perio~de
worddet' opy0P ge nde erk i
veal van afooperriien of bedanken van i
`en Dre~Mdent kam bhet Congree on-
middellk bije ~n.
tia Dr dent hee bet tehr an ink
van gr~tire, het op ebbovel over I~i
ger a rploo, b ipedns j a
foseplechtrnao fIecro
in overgenae61mminb y den Senant,
der Kve M drgen met vreede
mogendheden to onderhanldeleo en
so to ratjeeeren hot reebt, om
vreemde amabassadenrea en g~ementen
to ontrangea; bovendieno besit bi
de oneehendbaarheid, alleen in geva
van boogrerrged altgeso ndqp.
Zonder toes~teoupipg dler Kamnes
evenwel krani hij geen oorlog ver-
klarea.
De civiele Hifst van den president
bedraage 1. 200.000 franes. Sijue .
ambtswoningen si n: het ,,lya~ie" to
Pat~ en het bu itenverbijf to Ram-
bopi let.
BtFraneche voil is op uiterlijk
vertoon belust. Vandiear dan ook,
dat de president, t ~n alle repu-
blikreineehbe ide'e5p in, h~clikt over
eeBn milit~air hmse, ult 5 adjiadanten
beaeteaade, een secretarisat metrt een
eerprefect sann bes boofd, een par-
ticalier secretarfaat~, een mriljtaken
commglandan van het ,,ElysM", een
introdnet~eur van hoit diplomact~ie~e
ktorps, teveos chef van bet protokol.
De president h'eeft, in te~oefensting
met, de leden van sijqhuse geen sta.
tie-costume. Alleen als rtooltmeester
van de Onle van het X'aoen vau
eer draagt hij bet groo ~rnis dier
orde tqrwij ook vreemde orden hem
kimaeo a phonken worden.Zeden~bedert.

Blda Bareelona, soo echrijff mep
sit ajspe aan bet, H,, v. A."~ met
dan Beer Pore~l al de Gear w
bader hdbkiideopsicht markeijk
versleebterd. .
Eoo's gouvernear is hier een mach.
tie persoonijkgolid, hij heeft soo.
wab over -alles ij rsh on verma
derhakes real ten god, en, helaan,
ook ten kwade. De beer Portels on,
vtan Canalejas, is een
ou~ wri' ,, dal in sekzer opcicht
I bt;C~ M~~t~~ar d


onsedelijk~heid hier immer driester
aan dlep d~Cge -
In Pele cinema s worden, aan boo~-
g ink mprje, nac~tsi~ IE % t4


Esl, bserwl I do aebhoaige prent.
sLaar-teo, in 4f baitiealan8 als ,,B~ar.
celoosesebe wekrar'' bekentd, onverho-
len worden teegtopeasetelde in wpinkels
en kiseke. Bei le en eabrbre liedeo
dea ook to moachth (wr~~?odn en
op een troe proteetn~geting word
geogtdriti rberloten eneenn
Teltooit aeondto
begnae. ouljk dat
giron -Qak~t eeh greep ci~arlden, met
knappels newaspend, no en daneens
neaar seeH ioaem, wear een valle film
.s anagekondleld, on fly worlt, le


Souablette


HOPPHOTOGRAPEN ~
VAN


,ai. 1C. de K~oningin aer Neaerlanrden
BEK~ROOND


I8t3,


te Amsterdam o


,,Antwerpen 1885,
,, hicago 1893, en
O, ur sio, Eerste Prija Eare

,Brussel, 1910.


WgTaterkant,


Otra,


Curacao
handa-


bewaste summer wijeelijk achterwe-
.ge geLats.
De vinnige ,El Correo CatalA" gant
dong sann di dgn gouverneur t~e liji
en hewfijfet met,duldelijke geyevens
desee medeplichtigheid. Ook werd
het blad dpor PortelaSpeds 4-maal
,angekin~agd"; 'tb ais eggQP, dat
kl~e nog voorhanden sijudes nonmere
door de politeb worden in be lg ge-
nomaln, dech sulks; belet my dt
bet dappeiFr 1]sjo pthl~lingen spoort
se den Besant werd Cagazlejae
gqn Feerdgr de verr gauode
onsed k eid en el inson rheid
to Maed d, ,SPBar~egioa g Seviga. En
imat; kankwoorde li'et liedranderre re-
geerintgebsgofd ? S~at as geeir sank
van pobbrib. mear van opvyptdio .
last Ie ~b ~egis pf ifet naar ze ede
loose toon Jvoorebeldln gagn en
het bedert ral v~p pf gph~o en.


Adveti ,
'ann ie ler Qe irzea van
d~elenerlng gat de
ziekte en het; oe va~ den
Officier pa ggagndygi~ de 1lste
kla~ss> i de -rorirdt.~ Ijrine
DOK~TER

6..8. yAM IIC HE EL,
bettiig ik.. ookr nam~ sallel die i
aan ~boord :Mr. Ms. ,, echt~ die-
nen en naatlens de ib liekk~gen
van ,den overledene Sij Qezen
hartitlijk danic.
De Igapit;ei~n ter see
Comnmandt. Hri Ms. ,,Utrecht"
'. TH. DE BOQY.

BEVTALLEN \J
VAN EEN ZOON

gesqlt it Fa


Mevr. J. E. vAN DER MDEULEN S~


CuratCao 14 JnU 1911.


29 J'ULL.


SphLip KaHpitein


Analomate


van


near


Ver~trek


H. Highborn
8. 83. Morris

A. hoanson


H. J. v. d. G~oot


1 'idadelphia

caracas
Macrida

Prime Maries


La Guay~ra

Mareaiabo
New-uM m
New-York


New York

Mara~callbo
Ne msyr

Atliaterdam


EDWAnes, HEARIQUES 40 CO.,

Agpfn to


FABRIKANTFN; VAN VERFWAREN,


VERSIJIS BN OLIE:


Bons~tre
BAralina
Is. Brd.
alo Bacha
Vel a~ He ro
Macraeatbo


r,,
,,
t,
,,


G. v, 3.Brandbol j
VYictoria H
SL Preferida
ftLu ~is R l
PrcHa R
Clqra c
Planems da~oor
'Milga R; I--


Afet~eor a
Pleara de Oro V '
Prieda &
'1*c. It
on H


Juli
,
,,
,,


De verf ,,DOMEST~ICA"~ is gereed voor 't geraiknii ip blaik
kett van 1., 7 en 10 pond. Deze vert is iphinal bereid en
bet r n goedkoloper Ihan die met de hannrt j-eid.
M\on ters worden gratis verzoaden saan kooper~s, die et


: I


I I


OI#~ vTrgen.
STe k op in lalle verfwinkels :en drogisten.


2


Photographische Inrichting *


eRt Fills,


Advertee-rt stt~eels

. D

Anugoe di Cura(Jao.


IIVE-~ITT~T S


'VANI 4- J~ULI -


VANV
LIONGMrRANY di, MAti~RTINE5Z
NEW.YORI.


aeabe
a
__

Jaatsvesslag 19tO

SISALCULTrUUR *


Dit jaar beef onze ~Maastchappij
voor bet eerstl geoogast van d(on ei.
eal aanpleat op haar Proefveld te
Plantererust. HtProefveld is seer
gunetig g~elegeoa, g~renet met ee~n der
sijden nann den grooten weg, die door
bet derde district naar het vierde en
vijfde distries v~oert on ligt op g~e.
middelde bodlemboogte. Kunatma.
tige besproeirogswerken of waterkee.
rmngen syno opsettelijk~e weggelatecn.
H~ij den annleg; van bet Prookveld
toch liet het Bestaur der Marst.
Achappij zich leiden door de gedach.
te: ,,Het onderzoek usar de moge.
lijkbeid en het aantoonen daarvau.
een culteuur voor Curaqao en Bonaire
te vioden, welke geen booqe elechen
san den bodem stelt, noch door
kunstmatigae bevioei'ingswerken meet
wordenr gesteundJ en een gesebikt ult.
voerproduct kan leveren, we~arnaar
op de wereldmarkt steeds wrasF is."
Iit oog van het Beetuar der asat-
sebappij was daartoe gevallen ob de
sisal, de drogagrondsvezel plant bli
uitnemendheid. Met woord en dand
is de Curagaosche Laudbouwr-Maat.
achappij voortgegaan doen Rial sann
plant te bevorderen en-het mag
gazeeed-met schitterend resultsant,
In den begione heeft de M~astechap
pr] geen krachtigen steun van Gou
vernementswege knonen ontvangen.
want bet Bestuar der Kolonie scheen
to twijfelen aan het goede resultant
van sisalcultnur op onse Bedenwind.
Pebe eilarnden. Eerst sedert de last
ste jaren heeft het Gouvernement sch
mnet kracht, gan sisalcultour gewijd
en t~hAns io er een door het Gonu.
vernement geoubsidi~erde Partientliere
Nederlandsche Mlaabsehappij opgre
riceb, d~ie nitgestrek te terremnen op
de plantage ,,Mon Pleasant" in bet
Be. district met eisal gaat bpeplan
ten. Omtreat dlen eerateasisaclocgfet
van ons Proefveld, ook den eeatues
eisc~loograt op Cura so, kunnen wij
bet volgzende med ceelen. D~e oogst,
ontvezeling en verkoop van vezel
hadden plaatae oder leidirg 78 den
Landbouwkundige, den heer
Venanors, die rleh seer Foor dese
exploitatie intereseeerde. Bet le
etuar der 1Mastachappij kan dan ook
niet, nalaten hier openlijk harea bes
ten dank to betaigen sann den heer
VE R8LUYe d oorZijae vele bemoeilogen.
Werd in 1904 op bet Proef vel d
beg~onoen met den saen lant vn 3-
0.8 BI. A. eisal, geleidehj~k werd dere
annplant nitgebreid- tot het getheele
terrein van ongereer 1,5 B.A. opper
viak te.
Hiiervan is het oudste gedeelte
1.35 H. A. g~root. Een klein plekje
dearin is ingenomnen door Johnsoo
gras, soodat er ftoor esplF~ 1~ H. A.
overb~lijft. Van desen ouderen esn
plast sijn ook nog twee gedeelten
beset met, neg onvoldoende uitg~e.
groeide planten, soodat de ooSat
sich uitatrekt over lets meer dan 1
H. A.
Reeds in 1909) was er eene hoe.
veelbeid ooget baar blad in het
oudete gedeelte van den aanplant.
doch eeret in October 1910 werd
met de exploitatie beuoopen. Teuela-
de den resel te beriesde word eene
handmachine (defibreor D~uebemin)
op bet terrein eo een geoefend ar-
beider metwet sijot sZoontje ann bet
werk gset. et leebts een pear
oODeriTFrkingen werd bet voortgenet.
tot san her, elod van Februari 1911
toen de voorrand op was.
In die 17 weke~n werd bereid
820,95 K.O." wearvoor ann ar-
beideloon betaakl werd 17%ot. per
K.G. In dit stukloon is allies lobe-
grepen: arenijden der rijpe bladeren,
uitsehieten der slechte bladeren, be-
reiden, uittpoelen, bleeken en dro-
gen van de vezels, fuleveren ann bes


Zijn geheime agenten bewerkent
een opaeand in de varetendommen
van Noord- en Midden-Italig, in Mo.
dena, Parma en Toseane.
De opstandelio en sloten zich bij
Pillmont sani, te' welwillend toe-
stemde, alsof hc~ etediendtbewees ter-
wiji het self de geheele beweging had
doen ontstaan.
D~at was het derde bedirijf. Toen
bleven ntog N'apels en-de Kerkelijke
Staten, die het saidelijk Italie r-ao
het roofsiek Piemost eebeidden. En
opealijk durfde Gavour toen denl
P'ane nog niet beoorlogen.
Maar eijoe elowvheld wist reand
In sijo naam door beloften geprik
keld, met wva as en geld gestennd,
doet Gardiba di ploteelirg een inval
in Sicilia, dat tot, het koninkrijk Na-~
pels behroort, drijft de verbluft~e ko-
oinlklijke troepe siteen, verovert de
hoofdstad Pa ntmo en slast, het be-
leg voor Gra~ta, waar koning Frans
II en sija getrouwen een wPijktplaate
hebben gezoebt.
D~e Franeebe oo~rlogeehepen, die
too beacheroring: van Ga~8ta in do
Miiddellandeehe Zee kruisen, vertrek.
ken op boog bevel sit de It~alican-
e~che wateren en de vesting wordt, tot
overgave gedwongen.
En openbear voor de wereld ver
loocheaot Cavour sijo werkktuig Ga-
ribaldi en waseht voor de oog~en
vo.n het toesiend Europa, sija ban-
den in onschuld.
Bleef nog de beslissende, me6 zoo
veel surg voorbereide elag. Het mas-
ker alwerpend en onder voorskendsel,
dat de Paus weigaert to ont: drngs hij gj enersall Cialdini op. de
Pauselijke! Staeten binnen te varllen.
itij Gastel~dairdo bieds general La
moricibre met, de paneelijkesonaven
een larrtaten heldhafltgen wegderstanod
tsgen de meer dae tiendubbele over-
marche. Pausa Pius IX behield onder
de beechermingf der Franache troepenl
no alleen Rome, sijo boofdstad.
Umbits .ea de darken~ waren hem
door P~igmont ctotuomen. Toen, op
17 Maedrt 1861 riep bet, parlement,
Van':1ai Rloee dat, ineni tig aiet
betetten'B, ,vasti nit tot~diioofd-
stad vad~'lf tal~ia. ort dearoV ging
-Cavour voor dea oppersten Rehter
rekenacharp van sIgn eeburkeebtige
geweldenarijen afleggeo.
Eeret 10 jaar later kfwam 1set ein.
de van bet, outsettend treaorpel*
Frankrijk door D~ukeeblaoo vereala
ge~n, roept sijo leger nit, Rome terag.
D~e Piemonteesebe roofbendea be-
schieten de stad, nemen R~ome en de
Paus begint zijo vageraneo~scha die
nu sedert 40 jaren voortduart, tot-
dat bei God sal behagen in Te grip
pn. Zoo is de geschiedenie van
italie's eenheid, door aile vijandan
van P~aus en Recht toegejuiebt.
''thoch de geheele katrholieke woereld
blifft mest den Paus cich verzetten te-
gen soo buitensporigpe ougeree~htig-
heid en buichdelchtig bedrog.


ONRHOUDEND ALLERLEl

Ult de kindecrk~amr.

Aan een intietn diner vae gehnw.r
de lieden vertelde men elkaar overs
enl~weer die alitijd settig~e verbaten
ult, de kinderkamner.
D~it was ~het aardigate:
-,,... Ik vood one soontje van se-
ven jaar met syjn sommenlrehritt byj
het kronquesnhok go boorde kem csch.
tjes teglen sija kOnijnen spreken. Toeal
sk seberper laisterde, hoorde sk hem
allerlei ~etallen uitapreksen:
...,,8~ X 739' ...,,148 X 256' ...
'Emdelijl keerde hg sich van htet
-hok af. 9ii keek teleargesteld. Toea
.sag5 hj mij staan, on sprak ve~rwij
tend :
-,0 et verteden, dat konijnea
soo snel vermenigvoidigen; maar de
mijoe geve~n selfs geso answoord!"


ADMINISTRATIVE VTAN ~FiINANCIEN.

Opbrenpgt van de middelen en inkomsten over het eerste kwartaal 1911, verg~eleken met de ramning over dat tijdvak.


SIAB ~L

Rad~og1,S Opbrengst

375 458


BONAIRE.


Raip3,955 I ~ros8,012
2,881 1,476


I- .


magazine ol ,,Cas Chiquito," Bij Ihet rijpende blad, voornamelijk der
ontvezeling mn het groot niet doel- tophelft. D~e nog oonrpe bladeren
matige machines, enz. worden de blijven gewoonlijk van de ziekte ver-
kosten van ontvezeling annmerke- schoond. De oorzask moet naar de
lijk minder. meenuag van den Landbouwkundi~e
De gemiddelde wekelijkeehe op- naar alle waarsebijnlijkheid przocht
brengst bedroeg ougeveer 48 K.G, ;worden io groove hitte, soodat be-
weasrmede de arbeider due ft 8.40 pealde bestraidingamiddelen voorals-
weekloon mankte. oog miet san te geven ~zijn. Slechts
O~it loss is voor C;uragao wel seer kan men zich naer zlno oordeel
boog (hoogete weekloon opCuragao trnlwreu van balangrijke schade,
voor laudbonwarberders is fl 3.60) door to soDrgen dat men steeds tij-
maar het werk is swaar, soodat dig afoogoet, om in de maanden van
hat moeilijk gelukt leerlingarbeiders hat optreden der siekte (Juli-1Sep-
te lokken. temper) zoo wounlg magelijk blad~ereo
Van de verkregen vezel word 1.25 san desebeechadjaging loot tesrtellen.
K.G;. afgeschrev-en wegeeos Indroging, In blet eerste stadium der ziekte
12.2 K. G. werd miskleurag door bemerk t men geen nadeeligen in-
vochtig weer en moest goedkoop vioed dop ade veel, wel als dr plek-
verkocht worden. ken verrodkj.dni evzl
In November 1910 wRerd een baal dealr plantsehijk .cok bruio. echlter
met 102.4 K. G. vezel op bestelling nist onbruikboar; bij ultb~reiding d~r
van den beer Hi. R., Eyskes to Hoorn ziekte tot grootere brvitie viekken
giezonden voor fl S franco Amster- is het met meer magelijk de vezel uit
dam. Dezer dage~n word 22.3 K.G bet blad loe te knig#en, trouwrens die
vesel naar Soerabays gezonden' voorl bruine vezel is trij wel wfeardeloos.
de dea~r in Juli 19311 te hooden ve*
selten tooantelling. ** Na het oplnaken van het veralag
Als doorloopenlde arnemner trad op doch voor het in drukr verachijuen is nog
de touweslagery ,,Ie Ruyter" alhier* 160,4 K(, resel ingetoogat kunnen worden.
die tot nog toe 858 K. G. vezel Totaarl is alsoo 981 35 K G;. Yezel vanan
kocht tegen 25 ete. per K. G. Er II a. ado erK6ee bong ni cijver zag
word tou va pee oee hoda-met de ooget kan w~orden doorgegnan.
nigheid met vervaarrdig wearvoor Iermeldenewaard is, dat de latatt ver-
geregeld afset is bi) de veehoardere kregen vezel reel langfer is dan die van
alhier, flet Pisaltouw 4 80 cts per Ide enng ttl a .og tit Om bM~r~ div
K. G. verdringt op .dit gebied het d~nen vesl. ult~ den esten now hdie v~
eveneens hier bereide pitatouw A 70l selen meer dan 1.20 M, terwvijl er op ge*
cts per K. G. door stin belangrijk let moeat worden, dat geen v-esel van
Sgrooterr sterkte en betere aweersta~nd minder dan l M. I ketwerdu in~ele ds;
Legn werinvoeen.Horn,cm die van 'den eeraten ooget 100) Ki.
Vermeldenswaard is nlogr, dat de beeft g~ekocht, vroeg drser dagen hem
opbrengst, per plant kon worden be tege~n ugustus 50t) K1; to willen leveren*
rervend door telling van bet aantal franco boort'SH wtnhe boK Io 1 t~
ofgeoogete planted: 800 stake, op na 3meanden.Ret'Hceatuar heeftg~emeend
bet oog~enblik dat 660 KA)~. vesel op dese condities niet in te moeten gatan.
wams berreid; er was dus 0.8'15 K. G. Wel sijn de prijzen ~I edhald, mlear niet
vezel per plant gewomnen. Dit eijfer 8nj pi me. Bove dien leet ae herys
reag evenwetl mlet als laarlijkeche Ru~ytelr"le alhr, dihder moeslijkeden te
oIpbreng~st worded gteno~men; het,, make 25 t. per KGi betAsh, Tevene
. is daervoor te hoog: mimners, sonals wordt door dese Inverfog de locale In'
,bovengemeld, beyond zich nan 200 dustrte nog gebacatr
A 800nO planten ook nolz oogat van c~(Ioords vervuo7gd.)
-1909: brenget men dit in rekelning
dpt~r 'iestrlygt-:er ~theirglb iaeno laar.
lijkeehe ophrengst van 0.6 K. G. ve'
sel per plant. (Bladen van minder STATEN ROOF
Sdan 1 M. lengte w1erden niet geoogat.) ,.
l Gemiddeld~ werden er 16 p~lanten
per A. ge~plant. P'er H. A. kunnen
.due 1600 planten worden geteeld.
Alan opbrengst levert 1 Hi. A. dn" Ho~t is nogr niet lany g~eleden, dat
gemidel eroogetjaar 1600X0.6j talia het, golden feest herdacht.
K.Gi,=9360 .G.vzl ebtoo- nij ehi.i eorpsce
brengst near 2;5 cts per K. G. be- nitgebreidbeid, die eot thane besit.
draagt dus fl 240 per H. A. Italie beeft gejobeld en in groot,
.Hiiervan gaat olf voor ontvesrelinge- sche feestelijkbeden dat feit gevierd.
loon etc., zooals hoven is Rsngege- Oark In ouse kolonie beeft de pers
ven 17% cts per K. G. of fl 168,per aidUe den lot varrdut jobild bezonlge?:
H~. A. Rest dus nan ophrnengt per ,, .e viering van het vijftiggariag
HI. A. fl 72. Dat dit evenwfel nog -ubileum van de Italianosehe een,
-geen suivere opbrengst'is spreekt van- heid beeft dan ook, niet etnkel in
self,jimmers hiervanr gaan afuitgaven Italie, maar over de geheele wereld,
sVoor arfachraivin~g vanu aanleg~koster, groote Ingenomnenheid verwekti. Bet
!koeten van bewforking;, ale schoon- is ee ees t van beschaving Rno
houden, verwijderen van uitloopers, verlichting; eene ooderdrukte na.
eD5. Iueo bewerkingekost~en, welke tie, is in hast genout gesteld van
-elke .jaar terugkomen zlin echter vrijheid; eene bevolkinge, nan banden
veel goringer, dan zulks het geval is gebo~ude-n, heeft tich kunnlen out.
bjeene intensieve culture E ast wikkelen; een lan~d, wonder vele vor.
wjreeds opmerkten en dat van sten verdeeld en dat, op alg~emeen
zeer veel belaulg Is de ontrezelins~s- policiek en international gebled
koeten in bet groot sullen 8snanmer- nriet telde, is een der groote magend-
hrelijk g~ernger sijo. Neems meen rlu beden van Europa gewerden. ~e
verder in, annmerking, dat de ver- g~eschiedenie kent weinige voorbeel.
kroopowaarde van die best! grondren3 den van een sooo bel sugrijke g~e.
op Curagao selden meer dan een beurtenie
maxim"un prije van vifftig gulden Daarom is het gewpeest~ dah van
per l. A. berdrange, dan kan van alle sijden denr kleinzoon van den
die fl 72: boven anagiehaald nog heel vadpr des VadbrlandH gelukwenlschen
wat of en sal toch nog de sisal ij toegekomnlr. Cavour wars de
cultuar rendabel blijv!en. Volg~ens de groegesdi e ehidvn
meening van ouder~geteekenden be- Italie beet bewer~kt. Enl sijn neam
dragen de bedrijfskosten, vooral in wordt in het land in eere! gehou.
't groot betrekkelijk weinig, soodat denl. In Novemnber 1874, twealf ja-
hij de bedendurasehe grondprijzen rea na sin dood, is sqn standbeetd
de s'ielealetuar een der baecultu. to Turi'nl rijue geboortescld, de
r~es v(Oor itroer op Curagno sal hoofdstud' van het koningrCijk SBr.
blijken, althans was betleft den dinie, outhold gewardlen.'._
grooten landbouw.
In 191,0 deed sleh to geringe mate
eene siekte fa sommige sisalplanten Voor~ den Kat~hollek la en blijf t
voor, sich uitende in plekaegewijze dit jubelfeest van Italie's eenheid
geel worden, later verdrogen van.' elechts de herinnering snan den meest,,


sebandelijken statenroof, die ooit
beeft plants gehad.
Voor bet g~eweten van den Katho-
liek blijft het oureebtmatig zich toe-
eig~eneo van een luttel bedrag, even
goed ale van dukzenden guides, of
van een geheel koninkrijk diefstsl en
ronof, voor Goddelijke en mensebe-
lijke wetten een misdrijf en verho-
den. Voor den Katholiek kan nooit
of te riimmer ;,hetdcoel de middefenhRei-
ligen", enl dearom kan dese dead
vanr het geivelrrdiad en onwettig in
bezit oemen der Kerkelijke Staten,
op de m~eet rechtmatige wijae
verkregen en door een duizendjariX
rocht matig besi t besrtendigod, ge.
sanctioneerd worden.

WTie was Cavour de grondle~gger
van ho~t moderoe Itali ?
hIn het liberal .,KI~andeldlad" echrijft
,,Niet altijd was ha] k~eskeurig in de
keuze mijner mIddelen. Z;estican jaren
langr, was hij aamenesuocerder gewfeest,
io bet diepete greheim, bij nacht ort
o~ntijdl, Ont VIng bi3 de leiders van de
geheime verv~enigingen, om se read to
geven, en benichten van ben to ont"

I)e politiek van Cavour was gcenish
le staiatkunde, die tegen goes nriddel op-
~zog. Wat dle dichters en philosofoo
geduicht en gaewenacht hard en, moest
liil volbrengen; dearbij moest hij
vank arndere wegen inslaasn dan hlun
lief was. Ilot woord van Carlo Al-
herto minachtead, wist hij door viere*
yi on belozftecn de bulp van .Napoleoo
III te verkrijgen onll zijo bedoetingens
ult te voeren en Frankrijk tot een
norlog met Oostenrijk te brengen,
om de Noord-Italiaanche landten
van de Oosteurijksehe heeracharpp
to bevrijden. D(ch tevene most hj
voorkomen, dat nit den bondgenoot
een overbeergeber werd. Daarvoor
most bij het Piemonteeeche leger
krachtig maken, vrijwilligers ult alle
dee~len des lrnds aannuemen, overall de
betvolkingen fot opdanan br~engen, onr tich
zelf verzekeren van den steow der
democraten en re~publlikeineri."

Vijftig jaren ciin voorbij~gevioges
sedert de ro~ofder Kerke~lijke! stateJI
door hot driemannechap ~ivour, ~Mbi-
iiGalribaldi voltrofi ne werd dr'
Romle tot hoordstad van hlet 44ne
Itaig verklford. ,,D~e geschie~denia
der mensebbeid we~et maalr woa8g
drama's san te wijeen wear, dioor
eene reeks van soo brutale achaammbe'
loozee nonrandingRen van het RechP,
cloor zoo gemaskerde en gemcpijge
haichelarij de boosheidl zegaepmRlde
ale bi de~e berooving; va en V~aP.
R~et eerate Hedrijf van het heili9
schennend Irama speelt te Plombic-
ree op 21. Juni 1958, waar mn een g~e-
beim onderhood tusechen dea Pi@-
monteenachen minister Cavour en
kelter Napoleon III bpeloten werd,
dat Pie~mont, door Frankrijk go
stclnd, den oorlog son verklaren
ann Otrcteurijk,
lIe ridderlijke, 28-jarige keizer
Frans Joseph, moest door een serie
van uttdagendo, politieke handgre

g5eheim keode, giedwongen worden,
self dleo krijge ann de belagere van
Veneti# en at ner Lombardijache Stal I
ten, te verk aren.
En dit son de eerste stap sijo op
weg; near de vorming VBD het ##e,
groote Ita~ia.
D~e verblinde keizer der Fran~schen
vermoedde niet, dalt hty toen dear
to Plombidres den eeraten steen leg~de l
voor de groothead van Pruisen, dat
hem en sy~n geolacht een dosqua jaren
later son verpiette~ren.
Het tweedy Bedrijf g~eeft, ons Mk--
gecnts en 801lferino, den afstand van ~
JLombardije en den vrede van Villa
franca.
MJaar Cavour, die in sijo eersuchtige
verweeb tingeD Eith mear half terreden
etelde, waakte met bitteren wrok
in het hart.


OURAQAnO,


BT. tARTIN.


STl. ECUSTATIUS.


ABtUBA.


O pbrengst
2,469
1,928


Belastingen 96,500 89,668
Tokrometen van 2446 4,441
o n d e r e c h e i d e n a a r d .)a~ s~ m n p r n s


NYo. 1488


Zaterdag SS Juli II.


28ste .Isargang


RIJB~AD


VAN DE AMIGOE nI CUR~ACAO


Raming Obegt
1,600 I prns1,500
465 251


Raming Opbreogert
5,975 8,531
18,789 5,580
r- .~ ;e


1)


I


I


: -- .-~. :r
:
' I"
I

r

r


~I
rr


r
1
:- I
-
--- -- --


~'
: if '-'
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs