Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00071
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 8, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00071
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
_ ___ 1__ ~ __ ~ ~I __ I_


r)it Blad verechijnt elken Zaterdag, DIlDE AU lVAM REF 01 AR E~s Courant aki ta sali toer dia Sabra..
Abonnementeprijs voor Curag~ao, Honalire, Aruba nhu a ua Su prija' di abonnement ta fl. 2,-- pa ties lunsr
on de IRovenwfindsche eilanrden per dlrie maanden ~pa A padilanti.
ft. 2 -- met vooruithetalinrg. IRetact.ie ell 1Ag~llliggitratle Pas lugrnan foi Curagao, Bonaire. Aruba, S9t. Mar-
Voor het Buitenlland per jaar ti. 10-- tin (P. 8.), St. Eastatius i Saba fl. 10.-- pa anja
Afzonderlijke nummers fl. 0.15. Oud No. 228. Nieuw No. 4* lnuo umero sol it. .15.
P'rijc: der Advertentiibn van 1--7 regels f. 0!.50: voor pl- 7 Anuncio di 1 te 7 reget f 0.50) eada reel mas
kenl regel meer 7).j ets. 7; RiePRI~li t., (Vi (~ e 7k: ete.


naren, die in het huwfelijk treden;
Heeft, na verkregen goodkieuring van den
Kolonialen Rantd~ vanagesteld otlderettan-
de verordening;:
Art. 1.
(ehuwdne vrou en mmoden Mlet tot amb-
In het huwelijkr tredend, words de
yrouw-elijke ambtenaar met togangC van
den dag van haar huwelf]Lk eenvol ult
deadennat utalagen8rechlt op pensioen kan
doen gelden en de Gouvernear g~een ter-
men vindt, om haar dat te verleeaen
kratchtens de bestaande verordelntgen,
wod hlaa te ag~egvern, wat st) voor
peneoenheef blg ra~ge .
De regels, gesteld in hot late en 2de Itd
van art. 1, linden ulteondering:
a. wvanneer de vronw den vlty on veer-
tig~arigen leeftijd beeft verruld;
b. hoanneer dlt d or odmn Bo vrur,duk
het ambt als een bijbetrekktang kan
worden waarg~enomen bl] een met re-
denen omkleed beekilt wordtbeg~aiid.
swaelbesluit, nal boede alb h., k~r
een bepaelde categorie van Rmhteneven
worden genomen.
Art. 8.
D~eze verordening 18 niet van toepec~e
09, de vronwelijk~e ambtenarren, le N1
bt oawerkinftrdend avann ghhep~ n .
kingtraden een howelt)k eangaan,
Wordt dat huwelijk outbondon, da te
de verordening ook voor haar gelded.
Art. 4.
Dese verordening treedt in welrking op
den dag harer afkondiging.
Memorte van Testichtin(g

SHet bkom ro wrgte nde I ,r
de positle sal sijn van vrxouwel ke mb-
tenaren, die In bes kniweltsk tredets,
Dat blj hierbil meer spectaarl de oader.
WilcErfOBBO Op bet oog beeft, behoelt geon
betoog, daar er tot nog toe geen 8adere
12in elike ambtenaren In dienet der Mo-
Ret felt, dat er van het betake~lt)Lk
klein ttantal onderwtjsereseen nlet la~ng *Ee
leden wfeer eene is gehwd en eene ande
is ge~ngageerd, doet hem in het belaig~
van het onderwlis een regeltng noods r-
kelljk achten.
De motieven, die dearvoor pletten, alp
tondroe Iklauseny in 1H ee n le 1i~
moeder voor hear to~ k al onllerwl 6ree
zal hebben, ens, ens, ens, stfa to bekehd,
er longbij etil testaan.
U'illemutad, den 24n. F'ebruartl91~.
De Gouvernear van Curagao
NDY1EN18.

delswearde betitten, tengevolge van
haar geschiktheid voor de textiel-
industrie.
D~ie vesels zouden een seer eigen.
aardi e ei ensebap besittea.
Zij bran on eleebts blj seer boo-
ge temperotuur, en sijo op dit punt
to verkiezen boven wol, k ~i~ k emI.
Tot bet vullen van beden on
peluwen beeft de stof reeds poede
dienaten bewezen, dear sij de ~cict-
beid en caebthleid van erol Beett,
terwijl de suiverheid en do at er
held van dierlijke beetanddeelea e~
stof voor bet vervaardi en van bed-
becoodigdheden s~eer geec Ikt meaklt.
Een mengeel vaen dese veels met
wol geeft een uitatekend soort g's-
ren, dat alle kleureB 88Dneemt.Ookr
kan het gebruikt worden tot bet
maken van touw, bindganen, mat-
ten en dekene; ook voor bet fe-
briceeren van spe~lr en het verpak.
ken van vru bten en eidren is heBt
teer genech en aetkmvinder as iso.
voor kabels.
de;daDe plant rei op kalkateeabo-
dem; oor erking van eb~be err
vlood hebben zich ma~esa's sand'ver.
sameld, weaardoor de plant been
dringt, soodati de vezels met isand.
bestanddeatlen vermengd syna en tot
7 meter hoog worden. Het schijuit
dat de lanten in enarme methigte
voorhan en sij.
Bet boofdbe~swar bij het winnen
der vezelse best ant blermn, da~t men
groote hoeveelh~eden van den see-
bodem moet halen, totdart men epn
naar verhouding gering: quantrimr
yeaels verkrijgth, dear dese tusechen
sandlagen groelen.


Sbloc. voor zoover aanwezig, allen
gestemd hebbhen togen bet artikel
b~etreffende de homo-sexualiteit; dat
er ledlen dier Unie g~eweest ziju, dlie
gestemd hebbea voo~r bet artik~el be
treffende het nien w-malthusianisme.
dat~ hij die strrmming ov-er hot amnen
tclment betraeffendoa den totalisator
de leden dler Kiamer niet naarrechts
en links verdeeld waren; men vood
onder de voor- en tegenstemmers
alle g~roepen, behoudens misechien
de! sociaal-democraten. Men sal --
uitgfenomen het artikel bet~reffende
homosexrualiteit tevergeefs een ar-
tikel zoeken, waartegen de leden der
Liberal Unie stemden. Ilsarente
gien hebben leden dier Unoie gestead
voor het artikel omtrent de poruo-
graphie, voor het artikel dus, dat
een eind zal maken aan deni naant
dien wij in het buitenland hebben.
en son den walgfelijken toestand oP
dat gebied. Alle leden der Liberale
(Joie, voor zoover aanwezig, heb-
ben zich verklaard et ging zon-
der boordelijke stemming voor bet
artikel outreat de uitatalling van
taken prikkelend voor de zinnelijk-
heid der jeu gd. Er is 440 lid ge-
weest voor Exet amendernent van den
heer Sinoeck Henk~emans, zooals bet
door mij is overgenomeni, het ver-
leidngreartikel. Zij zijn allou geweest
voor bet bo rd eel verbod oor de
art~ikelen betreffende de souteneurs
den vrou wen handel, den abort
provocatus, het spel. Niemand maak-
b~~te~zwaa% tewen n en inhould van
betreft het voorstel van den heer
van Yunren, was men verdeeld.
Nu yraag ik: gast het nu aan ouui
dan te verklaren, dat er in het
weteontwerp meer kwaads dan goeds
voorkomt en togen het wetsontwerp
te stemmen ondainks al bet goede
dat er in welegen is?
a en zou kunnen zeggfen: er is een
punt io de wret dat ous voorkout
to zijo een root bezwaar, dat wij
de~arover niet beenikunnen. Itat kan
een standpunt zijn, maar dat is
iiet do gSedAchtenigang in dit geval
geweest. De gedachtenga~ng is ge-
w~eest: er sit meer kwaade dan goods
in. Men heeft een weegachaal gesteld.
maar haart niet zuiver laten balan-
ceereni Anders had men die verkla-
ring niet afgelegfd.

work warea. Toen gorlukte het hem
niet weer vrij to komnen. Zoodra
hij tegfen do netten aankwam, be
gon bij er aun to trekken. Ite too.
wen gingen stuk, maar de hiatr werd
boe langer boe meer verward in bet
kluwen van draden.
Het touwwerk verwarde zich in
de kieuwen en hield ondanks le
kracht van bet dier goed vast. eco
lange, vreeselijke strijdl werd echt~er
gestoreden, voor de chippers den
haai meester waren greworden.
Veracheidene keeren gelukite het
slechts met de grootste moeite om
aan de vreeselijke kaken en bet ge-
weldige zwiepen met den tart te ont.
komen. Eenige male most bet dier
g~eharpoeneerd wordenl, eer de dood
intrad. Toeo werd het geweldige li.
chaamn naar den wal gealee 0P~. Reeds
eenige jaren geleden werS wonder
dergfelijke omstandigheden, bij L~os
Angeloe in CaliforniiS door visechers
en gro hai gevian dde vo
die basi was elechts 22 voet lang,
due nog 10 voet korter dan
het onlangs gevangen monster. Het
op~gestEoepte lichaam van deeen laat-
een der grootste Amerikaansche mu-
sea gekocht e~n tentoongesteld wor-
den.
D~e g~rootsrte waterval.
Tw~ee Amerikanen .hebben een tocht
ondernomen naar de groote water-
vallen van de Hamilton rivier in
Labrador. Sedert, 1852 waren deze
watervallen bekend. Gok de India-
nen kenden ze, mear spraken er niet
grang over, want sij geloorden, dat


KOLP~ILE AAI.

Woensdagavonad wanren bij de sit.
ting vHn tlen Kiolon ialen Rand te.
genwfo:rdig 8 ledrn naumelijk: de OD-
dervcouraitter A. (;. SrTATrus MULLER
en de H~eereni Z. v. v. 1EEN ZEPPEN.
FELDT, I'. R. LassualiaI, On. H. A.
DE AM~R~Enes, SUTTERLABND, H. P.
DE VurEs. L'. 8. GSORPlkA J. P. EZN
en J. (1. 8. F~ORH~EB., fWeZig waren
de Voorzitter li.S. L. M1ADURO.
en DuH J. P. Eve:MrsZ HZN, die sich
in Eiuropa b~evindenr, en de H~eeren
H. Mi. PENSO, en EDWIN SENIOR die
verhindaerd wa~ren met kenniageving.
Met een hort woord wfenschte
de Ondervoorzitlter de beide af.
w~ezge teden de Heeren MlADURO en
EveInsz een volle~dig heretel hun-
ner gezondheitl rn spoedige terug-
Icer oind oiie hloie.
To e ingekomuen stukken behoor'
den een missive van den G~ouver*
neur tot Aaanvulling van de Beg~roo*
ting van 1912. Dlit vooratel betref-
fend artr. ?12 en luidend art. 142
bia Reute van de voorachotten out.
vangen uit 's Rijks schat~kist IMemorie'
werd na afloop der setting wonder dia'
cussie met algemneene stemmen aange*
omen. -
Eveneens had opbet einde der
zitting de verkiezing plaats on to
voorzien in de bestaande vacature
van ean lid van d~e Rand. Bi' de
dtm min(1 v rkr ~en al AB T0 -
LER Stj tentO Oil ,MR A. G. WYoLF
2 st. en als 2e Candidant C. A. Jo-
PI`ES~l~s~mmen enH. H. R. CAPA
3 stemmen, toodat Du MijLLER 818
Tste en C. A. JONrES 818 2e Candidant
verkozten op de voor rac t ge-
p easa ziP*
A4lanu kwam in behandeling de
ontwerp-verordening op de gebuwde
onderwijzeressen. Opdat onze losers
nog lot~r de g~evoer e discussie kun-
van 1nee kuaneon eodoerdealen Il
ten wi ier bet outwverp met de
Beheelen er over gewissej lu zjn
gehe vo gen.
DEI GOITVERNhEUR ran Curaq~ao,
In overwfeging genomlen hebbende, dat
lIet wenachelijk is regelen to stellen om.-
tre~nt de positie vanl vrouwelijkie ambte.

E~r moet nu 6.75 fre per ton be-
taald worden. Een bedrag dat trou-
wens nogr veel hoogaer dan het maxi.
mum, vast~gesteld bij de Overeenkiomet
van L~onden in 1883.

Electrische bakers.

I8 lat t a de ebr ikeli k
aani uipdaa e an het eas wae rd oe
vunreche en, tonnen en bakens, heeft
de A meri kaansche in enieur Dion
een electrische verlich ing van het
vaarwater voorg~eslagen en wel door
middel van esn stroomgeleidendeo
kabel met daaraan bevestigde gloei-
lampen,-- alles wonder water.
Al dadelijk g~eeft dit stelsel bet
voordeel dat, in oorlogetijd~, de on-
derzeeverlichting naar believe kan
ultgedoofd of aangestoken w~orden.
Verplaatst zich bet vasrwater, dan
kan de verlichting zich gemakke.
lijk daarnaar voegen. Weer en wind
zjn o0 de abkel van niot den ge-
aen de .helderheid van de dampen
togen de vuilmakende working van
bet water, on de veiligheid van den
kabel tegen ankers e.d. voidoende
verzekerd worden, dan beeft dese
ultvinding souder twiifel een toe.
komat, wearbij dan de houding van
de vissehen togenover bet nieuwe
ding moet worden afg~ewacht.
Weefsels van seegras.
Vol ens een bericht van de Lon-
dense e Kamer van Koophandel ult
AustraliiB wordt gemeld, -dat de ve-
sols van een diepzeeplant, berend
wonder den naam van ,,Posidonia
Australia" een seer belaugrijke han-


O)p mieesterlijke wijze heeft Minis.
ter Regout in de Earste Kamoer de
inkonsokwentie gehekefld van de vrij.
zinnige~ Tweede KarnePrecdenr, die in
togenatellingf met de ledenr detr Ier-
Hte Kiamer togien de wet tothe. -
strijding cler zedeloosheid stemden
ander voorwendsel, dati het goede
in de wet verre door het kwaad
wor~d overtroffen
Volgens de Hadlz~i~ngen, sprak Mi.
niste~r KRgout aldus:
D~eze wet, die thanks voor ons ligt,
beaichouw ik to ziju een wet, van in.
grijpend belang; het is een wet, die
diep ingrijpt in onie zeden. IMaar
wil nu een dergelijkte wet een goede
uitvoer~ing krijgen, dan moet zij ook
stenuen op de volksovertuiging en
daarom betreur ik, dat de geheele
fractie der Unie-liberalen in die Twee-
de Kamer teen dit wet~sontwerp
beeft gestemd, zich daoarmtrent ui-
tende bij monde van den heer van
Hamel.
Ik betreur dit, omdiat ik meen,
dat de L~iberale Unie-leden daarvoor
geen goedle grouden hidden, pas.
Rende op de velrklaring, die zij zelf
hebben gegSeven. Wat zeide de beer
Van Hamel?
,,Mede namens alle mijnre politic.
,,ke vrienden hieb ik de eer af te leg-
,,gen de volgfende verklaring:
,,we srr werp bpelna n vor mP
,,die on esympat lek zijn, meenen wt]
,,uochthans ---een meening bij bet
,,debat ontwakkeld dat in ande~e
' bepalinrgen de grenzen, die de straif.
,,wetgever ~ ~ ~ 1 au inigipn heft t
wselen verve en nden ov r cheedene
,,en de nauwgaezetheid waarmede die
wetgever si n voorachriftenl heeft te
,,geven, nist is betracht, soo at van
,,dit togrijpen meer kwaads to duch.
,ten, dan goeds to verwachten is."
Wat die nauwgezetheid betreft,
dearomtrent heb ik het mijie reeds
g~ezegrd, maar bier wordt beweerd,
dlat in dit wetsootworp de leden,
allen bijeen, nal groep vinden, dat
er van dit ontwerp meer ktwaads to
duchten, dan g~oeds is te wachtei.
Ik heb de,,Handelingeu" nog eens
gereadpleegd eni wat bleek mij toer?
D~at de ledeo der Liberale U~nie en


0 LREN RHO 0 ND AL EDE

De grootnte slluenr.
Her Noord-Oarstzee-kasnanl (te sl.
woor kig gewoonij de dat N d' l~
hem- anual enoem d e oor i
zee met de ojaitzee verbindt) zal bij
de verbrr e sig uarmen mn w e

P use a-kaa~ag zo ode zij ooak al
worden de sche en steeds rooter
lg jaren lang kunnen die en. 1)e
a metin en van die nieuwe sluizen
zullen a 'n 330 M. lang, 14 diep en
45 breed: aan bet Panama-kanaal
fallen die maten 305, 12 en 33.5i M
hed ra en
De grootdte hani.der wereld.
De grootete hasi, die tot nu toe
bekenA is, is kort aeleden in de San
Pedro-bani in Ca ifornie gevangen.
eep geweldlia 0beesto eeetne tmin .
lengte van 32 voet. De lichaamsom.
Pang, vlak achter de groote rugvin,
bedrea t meer dan 3 meter. De vree.
eelijke bek van bet dier beeft een
breedte van ongieveer % M.; geopend
beeft do bek een spanwijdte van
meer dan een meter hoog.
In bet,,W'ide World MaJgazine", dat
een verbaal geeft van de vangst van
)tmonster, komt een fotographie van
dlen basi voor, wearop men ziet,
hoe twee kinderen op den onder.
kaak gemakkelijk kunnen sitten,
wonder bet verhemelte sau to raken.
De hani was g~evangen, doordat
hij verward gerankte in de netten,
waarmee twee viecobers sann et


I)aaroml heeft nuij dubbel genoe,
gen geana~ln, dAt nordere leden der
nlnerzijde voor de atg~estemdl beb.
beni. Ik ioemn specitr l in dler rap
Sporteursl, den beer IDrucker, en een
lid, tlat 1100 clnr Mirrister nelet tuwen-
detmenltenu en, betrijd3ir l ng k mo~ei.
lijki heceft, gemtrkt, tnuar steeds go. 1
leerdrr heeft ophou~rwflndeecritiek, den
heer ~imuburg. H~et ziju beide jurist.
ten, Ilie ook weten waet in ecen WTet
bouek vani Strafrechit al dlan niet
stinan kan. (Oak noemn ik oudter de
aindere le~den der linkecrzijde-, die hun
steu n an het wetsontwertp gaven,
nog een man vanr gtezag, den beer
Marlchant.
H~et was mij heiligfe ernet, toen ik
aanr de oversijde van biet Binnenrhof
betoogde, dlat ik or allerhoogaten
prijjR op ste~l, dat deee wet tot stand
zou komeni ook met medewerking
van de liulkerzijde., Ik ben er ook
ano niet op gesteld, dat men zal zei-
geu: de rechterzijde bestrijdt de on.
zedelij kheid, de linkerzijde wril van
zoodanigfe bestrijdingf niet wreten.
i)alarin zon miasshien oen politiete
fortuintje to vioden ziiu, mnaar daar-
op ben ik niet gesterd; ik be~s er op
gesteld to kunnien zeggenL, dat deza
wet instemmniug vindt bij de mieer-
derheid van het Nederlandlsche volk,
dat zij rust op volksovertuiging.
I lit is mijn wenech en daarom blijf
ik hop'en, dat io deze Kamer, zoo
het Ikan uset al ~lemeene stemmed,
vervwetson~twe~lrp too wet, worded ver-BIADVUILING *


Vronwenwij hei .

Dre vronw~ is nicet rechtvaairdiF je
gens dn man, ~ilneer zij geen
archt slaat op zijoe beh oef te aan
Beympatlietin zijn striijd iret di ws
voort urend bezfig met haar eigeu
strijd, haar eigen beproevingen,
haar eigen verlangen naar sym-
pathie en zil vergest, dat dikw~ijls
geen eenzdaemheid zoo g~root is als
~ie van de ste ken.


leder, die de watervalien gezien had,
biunen een jaar zou sterven. Op bun
strooptoch ten mask ten zij altijJ
groote omwegen. Twee Engeleche
exped ities poogden tever~f veefsde
watervalllen to bereiken. a vel
moeite en teg semped hebben de
Amerikanen D~e ano en Wasehburn ze
eindelijk bereikt.
De watervallen liggeni 480 kilo-
meter van de Hamiliton-bocht af.
Omn dezen afstand in canoa's orf to
leggen, hadden de reizigers ties we-
ken noo~dig. Zij stelden vast, dat de
watervallen 250 voet breed ent 1300
voet hoog zijo. De bruisende stroom
loopt mijlen ver door diepe spelon-
ken en eiodigt ten slotte in een ho-
kend meer. Op dertig kilometer af-
stand werd het geweld van den wat-
terval gehoord. De geheele outrek
ia door de waterstof van de mas-
se's water steede in bet halfdoniker
gebuld.
Verlaging vanl de Sueckanaarl-gelden.
10 de volgende conferentie van
vertegenwoordigers van Engeland en
zijoe Kolonii~n (Imperial Conference)
zal door Alustralii# de noodzakelijk.
beid betoog~d worden van verdere
verlaging der kanaalgelden van bet
Suezkanaal. Na jareulrang anndrin.
,aen is bet den reederijen eindelijk
~elukt, de directeuren van bet Suez-
kanaal te bewegen een vermindering
van rechten ad 50 centimes per ton
toe te staan. Deze vermindering is
inigegsaa in Januari jl. In verband
met bet feit, dat l910 aug 10.000.000
frs. meer opleverde dan 1909, meet
men deze verlaging nog te g~ering
to mogen achten.


148 L~


Zaterdag 8 Juli IS I .


No.


28ste .Far ~gang


WE: KELAD3 7008


DI


CURACAO


DI3 CURAqAOS80HE ILANDIN

Verstag der Rapporteurs. Wuar al~gemneen terecht geklasgrd de \femrorie van Toelichting aang?-
Hiet Afdeelin~groudlerxoekiomntrent de ~er- w-ordt over het dalen van peil van 't haalde feiten op het oogfeablik der
orderingg, houdende regeling ran de positic openblar' Onde~.rwl8 eul zich bi) uit- mndiening nlet mneer juifst wvaren;
van vroruwelijke arnbtenaren, die in 't hu- zo~nderingr vrouuelijk~e sollicicanten het Restaur heft~ Diet, noodig geacht
wellijktreden, heeft aanleidinggtegoven tot in, het moe~derland sanmelden voor Izich tola~ten verteganwoord~igenbij
de volgende beachouwinllgen enr o)Iputlikm- de bretrekkinr van iaudetrwijzeres al- Ide behandleling, obeuhoon wretende
"Ifinigie ledlen verkla~arden zich be~~reid met- hier, daar is het zekier gzewangd, aan Idat er opposJitie wezen zou.
de to workenu tot het instandbreng~e n van de! b-uenceingr van trouwelijk~e can- I;k katn mnij niiet out~veiozen, dat
tleze verordlening, dlie un~ar hunne meeniingf tidatea de voorwaarde! to verbinden, ikin dat alles~ eene miskenning~ van
in teene noodzakielijkie regreling \-orziet. als door het ontwerp grewild. Wij ziju den R~aad zir.
A~nderen dauarentegfen kionden zich mlet
\erecIIenrignmet der strekkiing vanl het onlt- immrers aalugewezen op E~uropeesche Ve~rrueende stomH het Kiol. H~estuur,
wrri,. Zlj achlten, dlat ee3rst danl tija sal lkrachten. Dle CuragaosYche ouiderwi1j- d at, waar elders dEzelfdle kwestie be.
xijui, dat d~e in het hruwelijk getreden zeres~ neemt haar teak naar behoo- s prokenl wordt, da~t, nu in bescharA~de
vro n e4 iike am~btenarerl lekn den tnoet ren waar, maar 't zou niet wenische. laudene, waaur bet verbod a to vrou.
tengervolge van het hiuwelijk lijdt. lijk zijui, 't onderwijs gehel] aanL( al- w elijke atubtena~ren om to huwven be-
hier opgeleide ouderwijzeressenn over stuaa, men 't, uit de wet~ wil lichtenu, 't
Nadat de algemeene beruaadslagin- te laten...... IDoor bare beperkte op- lontwverp, dlat bet verbodl hier moet
gen geopend warea, vroeg bet Persede leidinlg, is zij niet inr staat greweest linlvoren, zoo maar, zondler tegen.
HIeer C. S. ILansberg, geheel eu al be- die kunde en e~rvarringr op te doen, s tand zou worden aangaenomen ? E~er-
geesterd door de feministische stre- die een Europeesche verkrrijgen krau. biedigende hiet gevoelen van ben, die
vingen in bet buitenland, bet wcoord. Naast de Europeesche is zij voor- van wege partijetreven of uit prnoci-
?t~ijheerde Vorziter:zeker een nitatek~ende kracht. pe met 't outwe~rp moede zullen gaant,
Mijneer e Vorziter: at het Bestuur dit ook ingezien bioop ik bij ben, die! 't met mij eens
Het outwferp dat in behandelingf heeft, blijkt, dat b~ij herbaling Euro- zijn, den noodigeuu steno to vinden
g~ebracht wor t, bestaat elechtsl uit peesche k~rachten aangezoebt zijal in maljU strPven, omn bet outwerp to
4 artikeclen en strekt tot regeling zich bij het openhaar onder~wijs te doen vatllen. M4iju~ geachrt rue3delid
van de positie v an de vrouw-elijke verbinden e~n toen is mlet gesch~roomd ILansberg beeft zl]u meening r~eeds
ambtenaren, die in het huwelijk tre- de hulp van gehuw'den in te roepen. g6ezegd. Het g-eldt hier het o)pen-
den. Dat ontwerp heeft meer special Da"t de toestand van do onde~rwig baar Onderwigs, dat op C~uravcao miet
de onderwijzeressen up bet oop, zeres, die moeder moet worden, En] als in Nederlanrd, tog~enover hlet bij
dear er tot nog toe geen andere' de kindere a snleiding kan gfeven tob zonder onderwijs in het algetneen
vroilwelijke aalbtenaren in den dienet ongepaste opmerkilgrenl, .i ver ge- staat, doch uitaluitend tegenover het
der kolonie zijn. Het feit, dat er zoebt. D~ie toestand zie~n zij dagelijks, Katholiek ooderwijs. flet ope~ubaar
van het betrekkielijki klein aa~utal ook bijanderevrouwenl.Die toestand onderri~s is de ceniga toevluctht voor
ouderwijzeressen niet lang geleden is nu eenmaal Diet te verbergen ei Ihen, die van het Kastholiek ondlerwija
weer eene cehuwd is en een andere van zelf raAkt het kind dnaraanl ge- m uet gediend zijn, zig mnogen Pro tes-
gelingageera is deed den Grourer- woon, tant (vr:]zmnoif of orthodox), Isra-
neur in bet belang van het onder. Gedurende dien toestandl kan de liet of wel vr~iponigr Katholiek zijn.
wrija eene regeling noodzakelijk ach. onderwijzeres, wonder bezwvaar, ver- Elk afbreuk aan het Opeunaar OUn
ten. vangen worden. Dit geschiedt nu derwis~ ,edaan,! ko~mt hier het Ka-
lIe motieven, die volgens Z.H.E.G, tronwFens ook b~ij het verleeeue van tholiek ouderwijs ten groede.
daarvoor pleiten ,als het mogelijke verlof aan de ooderwfijze~rs en andc~re le reeds het opdoken~e van de open.
aroote sc oolverzuim, de mindere amhtenaren. bare school roor onvermogendeo, die
pclangstelling, die een jeugdige moe Bij vo~orbaat vast to stellen, dat bet Giouvernement had aanu de Over-
der roor baar task ale ooderwij3ze een getrouwd~e onderwijzeres, w~egens izijde der haven, waar biet zielental
res zal hebbeu enz. enz. zija o : be. mogelijk schoolverzuimn, baar betrek- grooter is daun an deze zijd e, eene
k~end, on er lang bij still te staan." B ing niet naarr behooreni kan waar- groote fout greweest, de afroering r
Waar dit outwerp een nieuwf begin. nemen, z66 zelfa datt zij d~en dienist van de post voor de normaalschool
sel in onze wetgeving wvil neerlg. moet verlaten, graat niet op; ook van de Begrrooting 1912 moet ook
gen, ware een ultgobreide! toelich- niet, dat, bij een jeugadige mnoeder als een miasstp wordfen beschlouwd.
ting wel gewfenscht. Eene verdedi- dle belaugstellinga voor haar taak Het eerate orndat voc~r oiidetrn, die
or der gronden, waarin de sapn. minder s~al ziju...... aan de Overzijde wonen, het lastig POn
i ang tot bet indienen van het out. Ziin wvij ingrelicht, dan wais inrder- kiostbaar is, homet k~indatere anH de.
werp ia gevooden, zoekt~ men tever, tijd de algemeene klacht~ in Ned. ze zijde der haven nuarr school te
gee~fs in de vergezellende Mlemorie. Indie, dat de uitgezondeoi onderwij- sturen, bet tweede omdat de beschik-
Uit bet voorloopig verslag blijkt, zeressen, spoedig na haar naankornet. bare krachiten voor het openbnar on-
dat niet alle leden van den Raad huwden en daarna het onderw~ija derwijs door opdocking decr normal- nl
'de meening van den Gouver~neur vaarwel zeiden. E1en gevolgr dasrvan school muindler wordlen, terwijl men
toegedaan wvarea. Integendeel... te- is, dalt zij zich tha~ns moeten ver- t hans reeds op, Curagao met moelte
genover de eenige leden, die zich be. bindleo orn gehuwdl of ougehuwd geschikle kra~chten krijgCen kan,om
reid verklaarden mede te werken tot gedurende vijf ju~ren bij het onider- in de richting van het neutral on-
bet instandbren on" van de verorde. wayR to blij veo. Verlaten zii den diie net derwvijs to werken. Beerking van
ning, stooden e nderen, die uit- binneun dien! tijd, dani most xij alle het ambt van onllerwijzeres tot on-
drukkelijk lieten uitkomen, dat zij uitgaven, verbonden san halre uit- geh~uwde vrouwten zal de keuze nog
zich rliet vereenigdeno met de strek- "endingr, restitueereu. 1)/ide dunkt moelelijker ruak~en en het opeobaar
king van het outwferp. Tot degzemij, ziet; menl het belang ran het onderwija kunuen benadeeleo, waa~r-
lastaten behoor ik, en met mij, ook onderwija beter in! tegen door ons t~hans met ijver moet
-eshe~n wneenorden gewraakit. M\isechien Iis dat
vercheden unere. Darna hield de Heer C. S. Gorsira and~erwils, zonals oniangs~, door dlen
dWA~r ee be eing ten g nste van JP~z. de volgende rede, die klonk als gemachtigde van den Gouverneur in
in oa hanesjhafde lan den vrand een oorlogsverklaring, een type van dezen Rand wferd gezegd, niet slecht
in onverdraagza sunde id en verd acht te nomn ik wil dit nriet tegenspre-
wereld meer en meer veld wint en making, een rede, die als een model ken k e~em adthe pnar
er een sterk~e bew eing beetaat, om zou krunneo dieces voor he~ kuen, an'rija heer at bioder onderwjn ~a
de vrouwelijke h ~ft der natien tel starre, onverzoenlijke liberalismne. de gdelijkheid nog verre overtreft,
emancipeeren, en voorzoover dat in gK
eeoe georendesamnlero~ mge-maarr ik; kan daarom nog niet mnede-
eerkeis vgodnd e smeko voar mg Mlijoheer de Voorzit~ter, werkten, om eene verordening to ma-
m~i.gee wetIn et lveegeropeoken, die iniinrs ioziensr het ope ibaar
modo die has bhjemer ne rpla De vrouw kout voor hiare rech- onderwfija dchradea sal. ,Mag bij bet
te behouden. die zij zich in de maat- ten op, wie? zal dat du~rren ontken, bijzonder undlerwijes de dosis van
schapl] eroerd eef~eo aaro nenr Iennds, die mien toe wvildienen, beperkt
haba unnne kieneft e waro s neNiet ik, M. de V. en n~iet allee~n in vordenu, mag men, zooals een booge
a rank rreven. in onze liberal geledereo, doch ook autorit~eit zich hiier beeft uitgelaten,
.In het groote conservatieve En~l in die van de meest streniggeloovi Ide dosis h~ij de meerderhieid der leer-
geland zies wij thans in bet parle- pee. Zulkis bleeki mij reeds, toen ik linen k~lein maken, om to voorko-
ment ingediend een ,,Education CGirls Idestijds een jongmeosch nog, 3aireu unn, diat zij allen geleerden zullen
Hill "' ter voorkoming van het out. g eleden in het buitenland pen ortho- wordten, bij het openbaar onder wijs
esla van gehuwfde onderwijzeressen. doxe inricht~ing van oud -rwiis be. most men allen zorrder onderrecheld
E~n dit, Mijnheer de Voorzicter, socht en het boofd dier inrichting,1 in de gelegeabeid stellen de ho>ogate
ter afechaffing van de bestaande een dame op grevorderen leeft~ija, mnij ma~te van outwaikkeliug te hereiken
wet, die het ontelagu van die onder- ongevraagd verklaarde het beheer on deartor zal men in de eerste plants
wijzeressen voorsebrijft... D~e onder- van haar inistitunt simmer in han- eene ruirne kenze byi het naaatellen
vindin heeft dus geleerd, dat de be- den van een mian te zullen stellen. van het onderwijzend personeel mnoe-
staande regeling niet wenschelijk is. Voor bet eerst maakte iki toen ken- ten hebben.
omdat zij de gehuwde vrouw zouder nis met bet streveni der vrouw, on Waar bet K~oo. Bestuur, zooals
noodzaak, in de uitoefeningf harer selfstandig op te creden Rn heb ik hier algemeen bekend, blJ alle ge-
rechtea belemmert... Elders zien sedert er b~ehtagen in geschept d~e buwdre vrouwen, die ee~ne Nederland-
wL voorstellen aariangig op de vorde~ringen van het zwakke ge- sche ak~te als ooderwijzaeres hebben,
b noeming van vrouwfen in stalats- slacht in zijoe pogingen, om naarst ~aangreklopt heaft met verzoek, on
betrek;ki gen. deo man eene positive in die maat- als je b~lieft toch scene betrekking
Overal due een streven, am de s chappij te verwerven, gade te slaan. bij het open~ubhe v derj ba t
vrouw te geven, wat haart to~ekomt. Ik ben tot de conclusie gekomlen dat nemen. vind il< Ke lo enie zoo kot be
Past dat streven volkomenl in den het dwvaasheid is hlet streven van B(estuar der r;,'," veordni ko-
geeet van onzen tijd en is het vol- de vrouw: tegen te gaan, ik; vind daarop een uout dPyreonwenu van
vom e wett gsnodd zrn srueltsk dA alihentteon trt letlae i k dlnhe ton erwilj ei te sluiteni. Ik beb
krachten is, met dea tedmeer kraicht meg teabaarber bttjaxIle betrekkingeo. ales reden liooren opn onmenr:met na
moeten wij one s d bgis E a he j n d~o bar~e 1uelj oe voilg emodaarva
hechten, waar bet ons bijna miet tot nu toe zoo weinig w~or t ge- sc apl en a~s peokf zegta mendt
mogelijk is Europeesche oade~rwipes- elecht, bebbeu ,vemn k etetovrdu .wnchidteee
re~saee bij het ooderwiie alhier ver- r~echt uset selfe at einiee ini ter Rhoerum )k "t.:Ie, a
t wi~l~e n r tlt nile gefforl s ~;eo


boode is kijode isipn ztc e sjerH om de willet var de
bond ente hkrei i van onze ondler- kr poe e kleine mantachappij be- nijzigiug, die het lichea door masn.
wijzeressee miet in het belangu van kleedlt de vrouwf in het maahachap- gerschal onder~tn on ver chi it.Ik
liet ouderwije zou ti~n, kunneu way pelijk leven green3 rol, voor haar is tores nrd ot, so do dat ik aan de I
niet dteg vu.uVea ed ebnSenwivzrej cehuv er betre king Vn 3oldCt (1 voi h en ee Ilzoe1 uwrtik ln dtocb

zoover het one bekend is, beeft het stuur eene verordlening to moeten trekkingen to dinlgen en ik wil 't doen
onewj da bouu itene ot~'pn i de poli et Is tedereo restrictie. Ik mag
o d r ie a r ab o u t i toder. vro eij e rtbte proen eie r I ovt srn rerit2 geo en: Gij moo gt naar
Dato de voreterde r geliog in deniof dus als uitaluitend op het die betrekkringen dingeu, gijknt
het Moederland niet algemeen is, vrouwfelijk ouderwyjzeodu .ersoneel ze z.e ad rijgeu, betr hueijk street.
Enaar elechts in enkele gemeenten bij het openbaar lon erwi]s moet I it, t "a gij im. i. onzeelijk bredt

br ret i- a npe eod, ma; 3 Ik aed3 darmy ve ht~, dat men mo rdte el 5ttelosokzteverindthenia en
bet out van dit beginsel alleen van Ide schooleommiusee en den School is buitendien to strij d be hteer-
zekere zijde ingemien wordt. opziener zou hebben geranidpleegd, (ste gebod van ;od ohns i de esc ep
Oak het feit, dat eenige jaren go- ik had verwacht, dat see dergelijki ping gegeven.,,God sc 18p bden se a
ledenj, eene getrouwde vrouw uit het ontwferp behoorlijk zou zi n toege- naar st]u beeld, ~aar bet beel Ghode
MUoederland werd ult ezonden, om licht, wetter met zoo een verre- schiep Hij bem: man envro wd she

,?,".o w~~P;7'or'd Mu thaseganod.a ne zo~jt edat Go aeI ivl~ n verut db aarrdne ea ns


derwerplt ze." 't Is al treuirig genoeg,
dAt, mooals del~n tateo nder~zopkinqen
hebberi bewezen, hiet anoltalI .,kani-aie-
ten" met den dag toe nemen, ter-
w~ill de ,,wil--nieten" wonder allerlei
voirmen opdoemen: ik zal niet me-
de werken orn daarnaast eele cate-
gorie van ,,mea-nietenl" te scho~ppen.
(En op dat iede~reen toch maar
duidelijk en zeker zou wfeten, wie die
, mag-mietonl waren, ,le de de Hleer
C;ORSIRLA up) dat woor een geheel
bijzouderen nadruk, terwiji Z Ed.
zich t~egrelijkert~ijal haleregeo
keerde nuar den veralaggever van
den Amigoe di Ocuragaro, achter zich
aanl de~ perjstfel greztton
:lA ls nuwgbezet verdaegever willen
wij htot mian de vergetelheild outruk-
ken, dat de spreker hiervaii n mveel
sucras b~eleefdie, datt iemandic uit het
pub~liek met een lachend~ ggr~inlirnik
zijn vol loeningib er ov~r ti Irnoen
garf. )
Heeft de vrouw gedlures dee hare
zwa~ngerschap, rust noodig, is zij in
dien toes~tandr minder gschikt on
onde~rwije te gSevent, men miiake wets-
bepahognenl, the~ hRar, nwIt. warph'l'jorg
van blet behloud ba~re~r bertrelk ing,
in stfaat rtellen dlie rust; to~ nomen.
Mlen beffe- de norm~anishlellr n met
op, menr zorge! da~t er vo~l.lIn:vie eu
gesc~hikt; e ollrwcr~ijzrc H~~~r zsen a om
in te VAllenl, evenalls hotl rmet ande
re mota en geeu r~t, inl undere
ta~I;kken van irlnst. IHe ml:lrnelijke
arablenal~rren catzieni aich ttoeb met
B&In of twee~ jaren, buiteulandschh ver.
lof te nerme~n wegene zenuwachtig-
held, slapeloosheid of andere ings.
beelde ziekteni, wnarom zou men aan
de vrouwvelijke ambtenaren dat ver.
lof weigeren wegens zwangerachap?
Dcch niiet alle vrouwen bebben gvedul-
rende halre awalngerscha rs odg
en dan zie ik geen enkeP bezwaar ornrs noi
de zwangere vrouw de school te la-
ten bezoakeni. Sl~chts bij, die kin.
derloos in on bij wien Gfods gebod :
,,vermenigfvuldig" miet in goede .nair.
de is grerallen, kian beweren, dat het
zien van eene vrouw in gezegendlen
stand nadeehig werken kau op kinde-
ren. Noch mij noch eenig vader is dit
in onze buishiouding opgevallenr en
wij hebbeni ons nooit in do noodza-
kelijkrheid gezien onze vrouw, als sij in
zwatngerschap verkeert, aan de oo-
gen van onze kinderen to onttrek.
ken. En wauarm zou dit wel op
school het geval~ moeten zijn? PIk
yraag mij af, MC. dl. V. of zij die,
geen vader of moeder kunnen of wil-
len ziju, wier belangen bij dit on-
derwferp zoo luttel agjo, of asj de
beharn eling maar miet hiever moe.
ten overlaten aan hen, die wel Va.
der of moeder zijui kunoe~n en willen
en daarbij zoo goodl als de eenige
ge'interesseerden zijn.
Ten~ slotte moet ik hiier mededee-
len, dart ik er absoluut tcogen ben,
dat bet ontalag van walken ambte-
naar dau ook, afhankelijk van deo
wil van i&&n enkelen person zal
worden gemaakt. De in het Regee-
ringfsreglement aan den Gouverneur
toegekende beyoegdheid. om ambte-
nureni to benoemen eni to ontelaan
zonder voorafgaande consultatie van
eenig college, --neergesteld in een tijd
toen telegrnaf en stoomvnart de
verhinding m~et het~ lined~erlanrd uog
niet tot enkele ureu of dulgen harden
t~eruggebracht~,-- is altijd oog ann de
goodkeuring der Hooge Regeering
n }Nedlerland onderworpen; eene be-
paling zooals men thans wil o ne-
men in het outwerp, zou aan e ken
Gouverneur de onbeperkte beyoegd'
held even, om, gedekt door de wet,
ou eens m~et danr weer wel1een vrouwe.
like ambtenaar, die in bet, huwelijk
treedt, to outdllnun. Zulks kian m. i.
tot misbruiken aauleiding even en
kan ik mlij daarmede in principle
niet vereenigen.
Ik geloof 01. J. V., dat ik de re.
deuen utteengezet heb, waarom ik
amgel etzaontwerp in ::ijn geheel

I~e Heer B. v. d. Veen Seppenfeldt:

Ik wench te verklaren waarom
ik Ao, chbet~teinLerrp hal tecemineu
waarmede ik nai1j tenl volle kan ver.
eenigren, dat de getrouwde vrouw in
het gezio behoort en buitenshiuis
gec n workmeamhedeo muoet hebben


zemdeirk dat betmezijudaarmede lijdt

werp in 't belang van ein dienst, wab
voor mij nu hoofdzaak is, in een
noocdzak iijtke regbelin jtoorziet.ie
personeu tot ambtenarea. Het kart
ook geen personen tot ainbtenaren
aanstellso, van wie bet to varen wst
of waaroutreat; de zeer groote weaar-
schi alijkheid bestaat, dat zij ber-
h~asdeijk voor een niet al to kar.
ten tijd buiten staa~t zullen zijo buu
betrekking ak Jr tne nwas di ze te

hierna de He~er EP. de Vries eijo ge-
voelen outrent het outworp uiteen:
Mijnheer de Voorzitter I
Ik zal mijn stem niet kunnen uit.
brenfediten hoetkeovan 111 ontwe p


veered. Wellicht sal ik dan teven eeni-
gSe van de arlrumenten door den
vorige~n spreker vo~or het outw~erp
aangevourd kunoen; ontzenuwen.
Het Grouvernement s tel t voor
yrouwelijke ambtenaren, die in het
how1elijk -troden eea vol uit hare be.
trekking te outslaau cen noemt met
name de ouderwijeeressen, omdat
deze tot, op 't oogenblik de eenige
amibtena~ren van het vro~uwelijk ge-
slacht in de Kolonie ziju.
O)nmiddelijk dr~ingt zich de vraag
op~, oIf dar zidd zoll blijven en of niet
den k aar is, dat in de tookomet
vrouwen oo~k andere H;ouvernements-
betrekkingen zulleni bek leeden, dlie
ook door ee~n ge~howde vrouw of
moeder uitsHtekend kunnieu worden
waargrenomen. Marr~ hier~van geheel
afgrezien, heeft hiet ouitwetrp lets on-
aanagenaams voor usij. D~e bepaling,
dat bet G~ouveronement eene onder-
wijzeres met ontela~g, al is bet ook
eerlvol-- becdreig~t, arlleen omdat zij de
ingoving van haar hart volgende, inr
bet hruwelijk treedt, is, van een zui-
ver menachelijk standpunt bezien,
minstens genomen hiardl to noemen.
Ena nu we~et, ik wel, dat het algemeen
belang in dit geval, het openbaar
ouderwris moetl gunH boven tiet indi-
vidueel belangl, dat van de ouderwij.
zeres, maar sk meen dart het ook
steeds het streven van 't G~ouverne-
ruent moet ziju oml zoo min mogelijki
in teg~raipen in 't particulier leven van
syjn ambtenaren en, dlat 't Giouverne.
iment, feitelijk eerst dan het recht
verkri gt om een amnbtensar uit
zijn dienst te outalaan als g~ebleken
is, dat hiij of as] voor de b-etrekking;
ongeachikt is gewordoln of die slechens
gebrekk ag kan vervullen.
Een man~lijk ambtensor, een on.
derwijzer b. v. die ziekelijk is en die,
na een jaar of legner, tot heratel
van g~ezondheld in Nederland te ziju
goeweest, brer ter~ugkeert en weder-
om begint to sukkelen, wordt niet
zooder slag of stoot outelagen en
de onderwijzeres, die in het buwe-
lijk treedt en daairdoor de mogelijk.
held schept om door de meest na
tuarlijke, vruchtbaarste siekte, die
he~t inenschtionl keot, verhinderd to
wordlen om gediurende eenigen tijd
ha~ren plicht to doen, die onder-
wijzeress zou meni willed outalaan op
het oogienblik, dat de mogfelijkhead
-- miet de zekef~heitd outstant dat
zij te eeniger tijd ongesteld sal wor-
den.
E~n nu is het wel hleel humanen g~e
dacht, alR men van de vrouwv als
hiuisvrouw eni ale moeder spreekt,
mear mil dunkt, dat de wetgever
uitatuitend; to maken beeft mbb tiqu
an nbtenar eaIL, C!Oan orn et overdreven
uit to drukken, dat bet geen Grou.
vernementezaak is of zijo ambtena-
ren, de t-rouwelijkp, dan huwfen en
keoeinderen krijen. Tot mijo leedweren
kenne we ier een gevallenl van
gebuwde onderwfijzeressen, die tevene
moeder zijn, anders waren dan de
praktijk to toets~en geweest in hoe
verr~e dit nadeehig op bet underwije
had gewerkt~. Heb ik het goed, dau
sy~n er thaos drie gehuwde ooderwij-
zeressen wverkzaam en het zou alleeJ-
zins interessant gewecest zijo van den
Heer gedelegeerde, (wanneer deze sich
in ons mnidden had bey'onden), te heb.
ben mogen vernemen of de pr~estaties
van ldese vrouwelijkte almbtenaren er
op zi a achteruitl geg~as siuds haar
howe ijk.
Dre Hieer Zeppedfelat r~epliceerde:
E~en enkele! vr8ag.
Hoe zahet g~taa, vroag i in,
dien een getrouwde onderwijzeree
van Cuiragao, waar baar man in
dienet is, naarr een der audere ei-
landen der kolonie overgeplatate
wordt. Een goede orde der maat-
schap aj eissebt dat aldes te deeren
geregel wordt ~t, woord mij sear.
om biet lai an hleat tijd ge oegoom
in dienest to blijven.
Hier tegen brach ten ach tereen
volgens de Heer Lansberg en dear.
na die Heer Gors~ira in dat de ver-
houdiogvoor d g huwde oader ijte-

wfijzeres. In zulk; een buitengewoon
geval heeft de gebuwde ouderwvijze-
res to! gaan, omn bij wAeigering na-
tourlijk do kans re beloopenr out-


hsnu utieewt e de Heer Slather-
land Ki n stern volg~enderwijze:
1)e door de vorig~e sprelrers sanr-
t~ver~ inr ~nlu a ch bben mi ne
toeniewoordigr ontwerp een r gelinga
bevat, welk in bet a gemeen blang
is. Ik kan toch niet coegeven dat
bet opeubaar ouderwyes w~ear centges-
zmsa genchaad son kunnen wordeni.
Integendeel, geloof ik, dat dat on.
derwija anomerkelijk gebaat wordt
hw et dittantw rp, odt to~t straeokkink

Dimmers treedt do! onderwijzeres mn
bet bowelijk dan sal haar sanda~cht
asuboudend verdeeld sii'n tuenchen
hare buisho~udio eon de sc ool, waar-
door beide nadeel zullen lijden. Hare
oua hankel rkh d wordmt uientlin bet
YE SEque cada fresco de Aceite
de H'Igao de Bacalao que
*, compare lieve la marca del
"Hombre con el Bacalao 6
CHOetS.BL.

Ella represents la legiti-

( ma yla mejor preparacion
de Aceite de Higado de
Bacalao que se conoce por
el DOmbre de

que COtilene el moeior y mas puro Aceite
de Higado de Bacalao de tal manera
emulsionado con los hipofosfitos de cal

y de soda y glicerina que hace de los
CUatrO 1Hgredlente8 &a fOrlR& IR& OflCRz
para COmbatir las enfermedades del
pecho y los pulmones.

"'Me es grato declarar que leablendo estade
6astante enfermo y debilitado per mds de an oalo,
y cuando ya las fUerZas se me htabiarn agotado
apesarr de los medicarmentos que tomabra, an amigo
--el Sr. Luis Silea--me recomendd la Emulsidn de
Scott. Tomd' seis fr~ascos de estar malgnifica pre-
paracidn y quedd' completaments curado, gozando
PAora de la major salad, fuerzas y dnimo, per to coal
recromiendo siempre d mis amigos la Emulsidn de
Scott." Alfonso Rodrigues, Valencia, Venessela.


N.B. W~egens gebrek man plaate
ruimte moesten tal van berichten
deze week achterwege blijven.1


Benichtel 1111 bt 0046thlad.

Waar is Castro 7
Uit de daghlade n ut het rMoeder.
land blijkt, dat reeds in betl~astat
vanU Mei allerlei geruchteno om-
treat de reis en bet verdwfijoen van
Castro de rode dedlen.
Zoo meldden het gerochten selfe,
|dat hij getracht had ziin intrede in
Caracas to doea, maar dat de Ve-
nesolaaneche ~autoriteiten, de hulp


yrijheid om in het buwelijk te treden.
Alleen wordt haar verboden on naast
de school een echtgFenoot to hebben.
Zij hefY~t to kiezen tussehen hiet hu-
welijk on de school. Haere keuze
blijft oobelemmerd, hare onathan-
kelijkbeid blijft sij volkomen behou-
den en hare vrijheid blijft onbeperkt
bij bet doen van die keuze. -

Hierteg~en, brarcht de Heer ~Lan~sberg
in, dat de getrouwfde onderwyjzeres
hare beide plichten even goed z~ou
kunnen volbrengen, zonder een van
beide te schaden.
Met velophef bracht de Heer
IIANRBERGi Pe~n citnFt Daar VOP~ W nit
het nummer van Ar:gue van dien-
selfden avond, die het gouvernemnent
in deze zaak van mnkonsekwentle
b~etiebtte door een ouderwijzer aani de
O~penb. school onlaugfs te benoemen
tot waarnemecnd landbouwkundige,
die reeds conservator vanr het school.
museum en ook nceg secretaries van
de Ldbouw My is. Het komt
ouls z~ee vwreem voor, d~t~ de fle~er
LJANHKn:Runo et beeft opgener~kt, dat
deze~ vergelijking gebe~el mannkt gaa~t'
Wist de Heer L. dan miet, dart deze
onderwfij zer al die betrek ki ngen slech ts
bwie~ nde schemiur~el k tl eoom

sab die vhouderlwijzer i a t-
van bet onderwijs) doc- betrekirg
miakkel jk gemaakt heeft, door hiem
eeu vnjle woning te geven op Cas
Ohsqluato, dat is midden in dienr proef.
tuin; dat vo~or die betrekkinig aan
dezen ouderw~izer niet de eiechen
gesteld wor~d~o gelijk aan den vorige
landhouwkundige die een sarlaris van
-E 4000 fl. genioot, te~rwiji deze titu
Idi w1LIV0 del chts -et -1 600) f
eieb dus juist gelijk als van zeer
vele underw~ijzerse, die buiten de! school.
uren eveneens pr~ivHAtlemenI geven.

see ob~t bget ex g n ken 1 For d
hlouding~ vils hret tog~ienwoordig~ lIe.
stuar.
Ik wit sauremenl, zeider sp~reker, d~t
bet, tegenwoolrdig Restuar wo~rkelijk
hert O~penbalr. ouderw~ija in blesche~r.
mingi wil nemuen, maiar dit stial
voor myi vast, dait door deser ver.
ordeningr bet Op~enbaar (onderwija sal
ten wonder gebracht worden,
Bet gevolg sal zijul, dat soodra
een onderwijzeres trouws, or geen
audere in haar plants sal zijn, en
dat de kinderen zullen overloopen
naaer het nijzouder Gonderwijs.
Desartoe wilde spreker noo~it muee.
worken.
Waarop de Heer Sartherland repli-
eteerde :
Ik kan mijo geacht medelid Ilans-
berg niet volgen in eijne bewering
als zonde dir ontwoerp het openlbaar
onderwpij in een elechter positie
etellen dn het patrticulier onderwijs.
- Integfendeel zie ik in dit ontwerp
een streven on bet openbaar on-
derwi's declachtig te maken sau de
voor eeleo, waarvan bet particulier
onderwijs on reeds geniet, doordien
syjne ooderwijzeresseeu geestel ij ken
aiin, die niet in bet huwelijk treden.
oIk trenroobkede nreesnet deeln du edli
onderwijzeressen zoude be~moeilijken,
d ar ik niet sannemeni kan, dat trij
b to in dienet treden van de onder.
wijzeres bet idee van trouwen op
den voorgrond stant, eerder neemn ik
aan dat zij het oog beeft iop een
traktemnent, wnervan zij fatsoonlijk
eni onathankelijk kan bestaan. Geef
haar eenr klein traktement en sple-
grele haar voor dat zij niet mi4r
noodig beeft~, omdat zij toch heel
spoedig in hoet huwcelijk sal kununea
treden en dan dus op de bulp van
baar echtgenoot sal kunoen rekenen,
dan ben~ ik er zeker van, dat zij zal
aanovoeren dat sij door haar studied
in de gelegenhead diet to wordeo
gesteld om zelf hear koat te ver-
dienen. D~aarom geloof ik, dat haar
geenzins wordt te kort gedaan, in-
dien hear als voorwaarde tot het
behoud van haar onufhiankelijke
positie ~gesteld wordt, dat zij v66r
bet bere k en van een sekeren ou-
derdomn niet mag buwen. Zij blijft
immere volkomen onafhankelijk in
hare keuse.


Hiermedle waren de Algemeene De-
randelalgingen geeloten.
Bi) de artikelegewijze behandeling
vroeg niemand der leden meer het
woord. Dit was ook niet meer to
verwachten. Toch verlarngde de Heer
LANSHEtOI hoofdelijke stemming voor
elk artikel, klaarblijkelijk met geen
auldere bedoeling., dan om bet dui-
kelen deer wet soo imlpoeant mo.
gelijk to maken.
Alle artikelen afsonderlijk en de
g5eheele wet in sijo geheel warden
telkens door dezeltde beeren met 5
togen en 8 afgesteadl. Teges stem-
den: de O~ndervoorzittetr A. G. STA.
Twa U MUILLER, E. S. IIANB8ERO, :.
8. GOnRIRA, 8. i". DE: VIIEs en J.
(:. B. F~EoRBEs.
Yoor de Heerea DR, B~. A. DE CAS-
seame, B. v. D. VIEEN ZEPPENFELDT
ea J. SUTHEtLA~ND,


Semi-Arts.
81ijkens telegfraphisch bericht is de
Heer W. H. WINKEL dezer dagenlte
Amsterdam geala~agd voor bet exaH-
men vaLn Semi-Arts.
Waardeerinlg.
Naar wij vernemren hebben met de
Isatste D~uiteche boot de Hear on ie-
vrouw tDr. E~rns~ als blijk van tevreden-
hieidl oni dankhanrhlleid vanl H. K. FI .
dlen IliertogS en Hertogin van Socllrs.s
wR'O-Honsas8T IN-G;LUCKSBURlllee nmoosie
srilver~en schaal met hun familiewon-
pen or in ouivangen, en ook eetn por'-
tret van Z. H. Prins Friedrich om-
lijet, metP begarrleidend Rchrijveni vso
deo Ilertog, terwijl hievrouwf Eirns
vtin Ile Hertcinu en see~r huirtelijken
brief moriving, waariu Hare~ H~oog-
held op~ bi~zoud"er wijze dank betuig-
die ;oucr de uitnemetndet zorgeStn nau
Haar roon tijdrns zij n ziekie b~estead.
Ge ecoreerd.
Docor Z.Ml. deo Kioningf van H~elgSii

HelgiB en latstrolijk ook President
der Commnissie inl o~nze Kiolonie, be.
last mect de iinzend~ingen ait Curacvao
voor de Brusealsethe tentoonsteling,
beriinjmc rdt ridder in
Postpakkett~endienst.
Hij koninklijk lIesluit van 6 Febr
1911 is or meuw tir~ief vcoor ders
>~ost akkettenl-diendt tuechen Ne-
drtrlandc en d~e kolonie Surina~me en
(11'uraeao enl vice-verrsa vast-esteld.
Volgens berichlten uiit hiei MCoe
derlanil, 1i 1 g~olfe odr e lsui
rrn Koloniian, dit Konrinikl. Hleel. van
Ii Febr. 11. op den 1 Juni in jerking
gere dtoni~.
I'rcnr gteieve onrze~r lezerd la tenl wij
dlit tarief (reeds niitvoerig~er mode-
~edt~t in 1r r Imno vai Ig Ap~ril)
Voo~r postpiakkettenl verzonden ult
<'urgan~t~ naa~r Nederland of naar Sn-
7138810 wor~dt betua;l1 f OI,t voo :ccr e~n

0.0 oor n an1to Ki

Scheepvaart.
G~istereo middagf k wam de Utr~echt
weer terug in onze haven na ruim
10 dag~en verbliji bij B~onaire tot
het houden van schietoefeningen.
Dezen mlorgen ten half negen I
ulur kwam de Priscila reeds terug
Van zijnl reis naarI de tlovenwind- I
sche eilandea. Eena vlugge reis, arls.
men wveet, dat h~et gisteren juiet14
dagen was, dat de Priscilla naanr St.
liartin enz. vertrokken was, en noo.
bovendlien op zijn heenreis met zwaar,
wveer to kam~penl had.
A. s. Dinedagfmorgen zal de inter-
koloniale stoomboat P-iries Juliana
1700? eOD I001 mlakelll DArRoP 80081.
Van die gelegenheid zal de Aposto-
lische VicaRise Iligr. Ml. VUYLSTE*
k' gebruik make~n or de visitatie-
en vormreis naar dat eiland te on-
dernemon.
Garnizoen.

id on. Best. is de d~etacheering
voor en taid van drie jaren bl) de
la~nd machtI, in West-Indlii; van d3n
In. lunit. der infanterie van het le.
ger in Nederlandsch-IndiB~ E. C. Itrusse
w~elke tweemaal mret een jaar en zes
EDaanrdeD werd verlengad, niader ver-
lengd met eeni maand en alzoo be-
paald opK zes jarenl en een maaud.
-- Bs] K B. is voor den tijd van
drie jaren goedetacheard bij de land-
maecht mn Wetst-Indle de 2e. luit.. der
infanterie J. G). A. van der Upwich
van het leger in Nederlandsch-Indle
t~bans A la suite van de iolonialle
neserve.

B hamburger
Mlarktherichten '
Zooveel mogelijk zullen wij voor-
taan tenl gerieve van onzen hatndel
van eenigre Curagaosche ex ortarti.
kelen elke muaand de mar tprijzen
van Hamburg opgeven:
Dividivi: Lie marktprijeen van de
dividivi stasn seer ouguostig. Zelfs
gaan de prijzen nog bijua elken deag
acht~eruit. D~e reden hiervan is de


enorme manyoer van dividivi op de
Hamburger market. Ee~nige ladingen
door Ireilschepen angeftbraebt, ijo ver.
kocht; nog eenage ladlingreni meer, die ~
sarngiboden worden, konden niet ver-
kocht w~orden. Ook de stoomboo.
ten voerden seer veel dividivi san,
terwijl de sanvrang naar bet. Arti-
kel zeer beperkt is. D)ientengevolge
willen de koopers liever nog wat
w~achten, in de meening, dat zij la-
ter bet artikel nog wel goedkooper
sullen kunnen inaslan. D~e oogast is
in alle landen van produktie brui-
teouenasm overdloedig= en de kwa.
liteit best, zoodat er een groote voor-
read is en bet voorloopig niet to
b~ezien stant, dat de prijzen sullen
stijgen.
Op bet iende der maand Mlei eton-
den de prijzen vau dividivi voor Hasm.
burg genoteerds


Offcieele berichten.
De tijdelijk ale mafrachauseee der
tweede klasse bij dle bri ade gode-
tacbeerde fuselier K, DE I1ES, i1 OP
ziju verzook naar het aernizoen to.
ruggezouden en de fuse ier F. Sain~
is tijdelijk ale mnarchaueses der
tweede iilasee bij de brigade gedeta.
cheerd.
Aan den beer G. J. EYBER8, Leer-
sar bij de Protestanteche Geneente
op Aruba, is veertion dlagen verlot
verleend.
1)e heer J. Mlono~aN GiurvivaT, gou-
vernemen tageneeskund ige op St. Eu.
Rtatius, is, zoolang D~r. A. N. Ba.
REND, aOUVts.geDOGe~kundige van Ba.
ba op St. Martin sal moeten blij.
ven, tijdelijk overge laatet near
Saba en taidelijk ~be aet met de
wa arnemmo van den geneesk undagen
dienpth ep Gt.NEus atuE 2 r.e

nant bij het Curagaosche Weerbaar-
heidskorps alhier is becoead tot
1ste Luitenan t-Commandant san
dat korpe; en de beer R. S. DE
LANNov, 2de Luitenant-kwacrtier-
meester bij dat korp~s bevorderd tot
late Luitenant-kwartiermeester.

Koloniale Postspearbank.
logeracrnhten geplden in de Maand
Mlaart 1911.
Willemstad f 6,661,31
2e district 88.25
3e ,, 18.~-
4e ,, 8.-
5e ,, 320.55
Oranjestad Aruba 1 1456.08
8e district ,, 6.-
Kralendijk Honaire : 835,84
Riocon ,, 17,75
P-hilipabur~g, St. Mart. NG. 646.88
Oranjestad, St. Eust. 244.54
Bottom, Saba 602.--
Windwardside

Samen: i 10,900, 15


Afkomatig
van Curaqao eo Bonaire. Mi. 7--10% '
,, Sabandl~a ., 8- 8%
,,id late kwfal. ,, 9- 9% '
,, Coro ,, 7- sM
,, P'uerto Cabello ,, 'ic,- 9
", Maracaiba (p.neilach ) 8- 8
,, ,. er toomb. 8 9
,, Riio atl: a (p. zeilech.) '7j- 8%
,, ,, (stoo msch) 7%-- 9
,, ,, late k wal. 9- 9%
leeze dagen kwfam te Hamburg nog
cea groote lading aan van Puerto
('olumbia, die niet verkocht kon
\vorden en die most opgeslagen wor-
den.

Aloe* 1)e prijzen voor aloi blijveD
vast en als workelijk de to verwseh.
ten oogst klein sal zijo, dan is het
zeker dat de prijzen zullen stijgen.
In de meandl Mei werd genoteerd
70or denazwarte sedlitternf tli
fljuere soorteni wellicht nog meer.
Zeubding van alo6 inr consignatie ver-
zoct.

Haiden: Hoog~e enl vaste prijzen
80--80% mlark mtor goede! en zonde huidlen van Rtio Hacha en
]uragao0.
Caret I Levendige en vaste prijzen
met neigingf tot stijging. G~enoteerd
23--31 mark per M K.G. voor Ca-
ret van Venezuela Zendingen in
consignatie gewenacht.
Kop~r- Prijzen wonder verandering
voor rc od koper 104C mark
", geel kroper 7i2 mark.
;Vleg- ongelulkken,

Mlen kan in den last~steni tijd geen
dagblad nitb bet Mloederland lezen zon-
der or een of anider ongeluk van
vliegeniers, meestal met, doodelijken
afloop, te out~moeten. Hiet volgende
baast ougeloofelijke bericht brengt
een gebeel nieuwen factor ale oorzask
deer vlieg~rampen.
Te Greous Is eon Franschman,
Mar~C Quartin geheetengRearresteerd,
die zich voordeed als chef-mecanicien
van de Bl~riotfabriek.
Dea~r zijn wijze van doen achter-
docht wekte bij de politie, vroeg
deze aan de Bl~riotfa~briek on in-
lichtingfen over dezen persoon en
toen bleekr, dat dese miet met Quar.
tinr in relative stood, werd hij gear-r
res tee rd.
R1) de ondervragfing bekende
Quartin, dat hij het aanbod van
een der mede~dingende aeroplaneta-
briekenr had sangenomen, on den
motor van Vidart's Diperdussin-
machine onklaar to masken, opdat
deze vliegenier Dlet verder aan deon
wed strijd zou kunnen deeloemen.
Quartin wiordtb voorloopig in arrest
gehouden.


Na deze zittinig sal het wel voor
niemand meer een geheim siju, dat
de govoelens, die dezen avond tot
ultingrkwamer, volicenide bevestigring
geven der loopende geruchten,
dat ditmaal de godsdienst als mo-
tief wo rd t anauegre ven poor een
campagnle vant coppositie togen het
tog~enwo~ordig lIest~ur.
Al1s een bijzonderheid verneldenr wij
bier 000, dt E ma ili io
nummler \.an gristeveni I\oodit tij ri
bespreking van d~eee zititing vanr den
Kol. Rtaad het volgen~de zegt: ,,Het
~is le betr~eurenl datla dez ext sitting de mceer.
d~erheidE van decn Rnaad TEGEN een wet
stemrde, die: voil als hoogst passend en
r~echtvoatrdig beseh~oowen."~ Het is alge.
meen bekend, dat de Heer H. M~. Penso
redacteur is vAn E~l pcircial on
tevens lid vani den Kol.Rand, dch
die wegens ziekte verbinderd was
de zitting bij te woneD. Gok de Heer
gy. S. L. %adnro, Vororzitter van
deni Read, verklaarde $eheel spon-
cann in een gesprek twee dagetn
vi,6r ziju vertrek naar Eu:ropa op
len avood, dart de behande~ling eno i
dit outwerp weg~ens gebrek san
quorumn geen voortgyangf kon hebben,
in de zaal van den Kocl. Rland in
tegenwoordigheid van een ander
kd dui den Raad, sauI one preoome

steemde be andere af wezge leden
de Heerenl Eurwrn S3ENuIGH PD Cf.
~veHrrsZ is onsH do meenin otetrent
dezxe wet total onbeken l.


---~- -----.


ARURA*

Sindsl 26i JIuni b~esi tten we eten
M~ar~conitoestel dat ns, volgens~ de
ulINtrk inzadtT~lt met <1
G;roote Werel~."
IEn ind~erdanr i is duezt telegratrische
verb~indinlg voor ons riltand vanu on-
herkenanrunt. He,~ dikwijls: ge.

atls de barken Iliet tege~n denr strco~om
op kinown, wij Pene Tolle wveek van ,
tnile communicaitie verstoken blijven.
floe menigarapl kout het voor dat
men een ~hericht wil senden naar
Curagan waarop men a oedig ant-
woord wenscht, Bn 'tb ijft toeu mlt'
zondering ale dat antwoord bionen
do week aankomut. W~e zouden hier
al lang dood en begraven kui-
nen ciin, voor er iemuad op Cura-
tgo iets van wrot. 186 allee is ver^
,beterd en verdwenen door onze Miar-
conie. t)aaromU ouzen oprechten dank
aani oazen Gtouverneur, aan wiens
.doorzetting wij deze ultatekende ver,
betering te danken hebben. Een
woord van dank ook aan den Ser-
geault-majoor TIMMERMAdNS en ZijD
ijverigen college, die nan al wat hter
wRerkt een voorbeeld stelden van
vlijt om klaar te komeni me oze
verlbinding mnet Curaqao oni beui-
ten anrd.


Berioltill 1111 (e Kol00lie.


Advocaat-Generaal.

.Naar wij met zekerheid vernemnen
is gisteren de! H-eer E S. (:. DE VEER
AuAHAMsZ benoend tot waarnemend
Advoenrat-G~eneratal bij het Hof van
dustitie.

Aanvtl~ling der Begrooting.

Volgens een relegraphisch be~richt
ult den Haag, gepubliceerd in het
Boletin Gcmlercial verwa~chte, men, dat
de Beg rooting van Curagan voor 191 1
nou aangevuld worded met een poet
tot verbetering onzer haven.
Een ander telegram meldde, dlat
begrooting voor Suriname zou wor
den aang~evuld 'met een bedrag van
100.000 gld. voor het Mlilitair boa'
pituial in ~Paramaribo*
Naar Patria.

Met de Prines der Nederlandlen ver-


trokk~en deer dagen via Newf-York
naar Holland de Heer A. Land (mnet
schtgenoote), na bijona twee jarenl as
waarnemuend aldminilstrateur vau fl.
nanchini in deze kolonie to sijol work.
zaarrm g~ewe~et,
Gok de H~eer W. VERBLUYs sinds
einde 1904 wearnernend landbouw.
kundige voor Curagao die onlange
zijo ontelag indliende, vertrekt per
sefegelegenbeid .
D~e Heer ;M. A. SCHOTMAN, einds
vele jaren ouderwijzer 51e klas bij
het Opeub. Onderwiys op ons eiland
is deer da ~en yer Duitlecheboot naar
het Moeder and teruggekeerdl.
D~e heer S. J VISSEP, waarnemend
procureur-G1enernal van Suriname,
die on sijo dooirreis van Paramari-
bo near New-York onze kolonie be.
zoebt en onweveer teen manud hier
vertoefde, sal deer dagen wederom
sIjo reia verder voortsetten.


Trerugbetaald:


9,1L54,35

van Franktrijk (P?) hadden logeroe- iliglche Randsohras geseinld werd, in CMI
pen. Zsqodra de ex-president. voet een nog piet naestad in
sana s tl..ioti "e'tten, son hij door Zuid-Amer'ikae~ensamenko plasts tot b
de 1 a neceatoriteiten gedwong~en hebben van afgevaardiigde nit de V
snhit fit to @ebapieD n tonear fijfr stateni Venesuelta, -Colunpb E-
En~t to keeare. Itletgeepi eqador, flewu en Boliva, Zgeben
wij ten ulo~ toder.T4 need v Yr. opdracht to confereeren er een lg
beo lec to weergeven. plan, om dese vijf republ en tot' der
Vee werd nog elddt Mn statebonod to vereenigeonder Bevo
Cast aslet Aiveral ad rond~a den adhl;m ,,Groot-Columbs Aan teelt,
swo na mear ok pgi~e weer etdit eg ares fa to de ver ilede Maant
gere gt, det. hij ke~irs weer op state o'dg womaig tchtbas eid our
wae .~ ren-r prn bbr Pa eb o, dde pa e heid can a Ae
de ,, ina Victreg na l~en eiaS s re _trie m~er e ~iao~ chj A
g ad hren rge at en een bleq Ltekken; Deso et emin as tit niet ldn
Col ala Ila~irib8~~ aein~ jte a uilr. Ingi~de Y meeig Van
hier etden ex-presdent van Ve- de 81t n is agien dr devor m
ezt4& doenf tb~ $8fen. genostae~ enteqte t fiien g oede 1912
,D vr kl n~i e~led igf sylten seen ~o i~gena ver- 13
Dedise.onleatht olfst, tor mear, iDijipj fR o (f d d ear. ding
aen a ThI~cea ra wk Woerld van den van vq4r de 'VeJRs~~~e Sa va t.
16n Jjni : groot belang sijn. '
eDtln m~a (Heii Jnn 1 5 Gooiuk HI
o 3rvoere e It@ vbing, is hir(i,4g y B. v
o~~i sh a b
sijoe ernzija san wael gekomen Assnerikra.
enwen door President Simon Dereria .
Nont reepi Preed officieek beticht .
dat ritEOUdo, de: oud--P~iai Vnalener eenr beri~tt tut shm.
dbentrd, vo e [ord krr- n
el la~iP D-is~eo voor heb Bithatweveiesin;ng a9L atacan-
hG vremrt didatuar oovoorweardeljj steu.
no our re- as non.Bonerge~ sal ~icde on-

ib oderd tp ern93ern 4at s~taggigheden toelaten, dat mhem,
s w '84ord eith Hetr vian 10ashv615,-g]' leendrrichiiki deD
het wcbras.d e aal.ns v rhee a necyn qij L~. Met
De esded nkmt a m e idn hld~
he~' odese bae hee~ft li- gt, hierin opgealoten. dateos-
haa~ p Qda ntedsaijai ..t 6 .d", fE B Oftag, waarm hij dach
het v ,~~eir ap ~. a.do or~ iin C Sa,~?~op~ ephagan An- phils
Fraa t r&eerd is'i, no v goed
ven W as~~n8 ~~~~~~~ rd .hhfven en ha% hi presi.
di d;a fd eti didaei- do la (1 l overitt a~8r kentt. Ej
sookest:va sh~ip se--vate- ditte P
te. r9det ,boeegelatene~ b neeit

dst i d. -- ia it@ gevojJ

8ange
dat alaith@ ort gimldta d et M. A
hen dea Conerisul~ Groatuck


permissie geweigerd beeft aan boord half acht algemeene vergade- T
to homlap, esa men aegt dat Ceastro r ag~. yme
mean toon8 i, al words dit sit Beez
Poret-so-Pnae of~eleet odtlkent. De Ditrecteur, eno,
see dit faB is an bet eaD P. VIARRIEt.,; l
as c~vernespe wel besehollwd wor-
ileo~a ~als easor door. bet Depa" ---
tementf van Marine, onf togen hetselve
.als shd~i~ ~ddeaatehan eldrblot
d~a wb ords; wahrachijolijk ge- x-
acht dat het achip, door cich ooder
Hb asedi~ Be'lri to stellen, sijoe

T(*$ department van Stant, in
o~if~erie e bet departemen~t van
Marine healt abastregelen genomen, *
ol~igh ad- i Anerikaanahe scheopen
",7'rb t!"~'d (3nnl Crstn"o:P, :1
van den ktapitela een .volledige ver- -e
kitailng t v~igdge va de gehenn-
ilj.P."w.'ag:W 'H~~n~njnv~itis. "'M H A~VE -E N -N
var kooepln van Hes cb~i
debarM (VDnet eeend aid.. V AN & JU~I -
Moebt d ,folh Grost~ackt" of ecoig
ander rdhf de VenesoliuaDb~lie Wrr- Slchp Kapitlto IAankpy tt
teron baonewaere e n een vijandellike
vern mnb diene b adeligg ale sreer B
rd~sbe~ks~cachoeli, ea diehnprereen- depvrsas os,4 utL
komatig to wrkrl gaan. Ag~sarb (tYW Goodman 18 fw
...~ 1'.hdadelphia R. fieghborn 18, Niew


. L. V. Z. en V.,
HC. H. R. CHAPMAN.
Voorzitter.
G. B. DUSSEL*
Secretaris.
In~~~gg JlePo ccm

hlet doel, in een g~epasten Form
to bre gn san de nagC-
Itenis van den Curagaoschen o
notro~op, dlen alom geachten
on betreurden H~eer

lia~s r. L. .Waduro
Ssieb op Curagao een COMITA
,rmd, ~bestaa~nde uit do navol.
leEeeren
de Leno Laguna, Yoorsitter.
Jesurun, Penningmeester.
J. Querido, ISecretaris.
Iter A. W. ter MassE, J. WVeeber,
.D. Capriles on J. B. Perive Gen-
, leden.
,t lo. October sa. 4. ullen voor
eld doel door bovengenoemde
~en giffen dankbaarin ontranigst
,me~n wnorden.


1_ _ _~ I


van de Plantage

,,A OrdNEIjT" -
dagelifks Q tar des moorgetts to
bekomen ten huise vanr
J. H'. S. VAN jDER L~kIC DE kWOBOROW.

Soutble~tt et fPits,
HOPPRONGRAPkB
V "


het 'gaht~ ee~ -


van de Plimfage

80HER'ENHE U VE e
to beurragn bij
P. A. EUWENS
Otrabanda, Waterka~nt 4. .
1 DE B~STE ]
BE~lIOONID RIYT .YEBR. DALN
50 (Troudea 39edailles
EN ANDJERE PRIJSEN.
GEDESTILEERD DOORt

John. D6Y&T % S0BS Ltd.; P~tth'.
Levetaieb fbr@L vakh hed 'Etligelk~a
Hof, (van wi'len Koningin Vlctoria,
van wijlen -onling Eduard VII en
'van Koning Gtgorge V )
Agenten ofoor ulria~gio,
Advefteert steeds
IN De

Amigot!e di Graeno.


I _~ _
-- --


.oo bat d Jli ~ Iverpool JHll BSH mi'C'
FMess 14 n of 15 orL
M. Mattt*Ih 11 br 1I t. Coldmba
Ros~eekepnp~ta 15 Hamburg 0 Bambuiig


Neriw voRIna.
(OPGERI~C~rIIT iET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporiters van verfwaren in allerlei. seorten
in poeder en in olie; Verisisen, niet inbijeend e reff 'iici of tret
en ijzer; Verf voor v~iarehs die in 44ti nacht droog agih, Wit-
Ite laki iobr b~aduiaipen; Verf ip vernis o de moose viaminrren
der kostbare houttsoorten asto maken; Vearf in vertas toopr
fijtuie;licB) bm100 628 ( ReS, e8 0*
Monsters~ worden byr annVrage gratiik Verzondon. 3


'18;~~~~ .t CYPb~


il 8080%6 Ma880%appi
evordering van Ivandboiw,
reeteelt, goartwinnting en
Visechrij.
emeenc7e Vesrqfadering: van Leden
Curagab elie Masta~chappij tot
rderiog van Lin dbouw, Vee-
Zout inninp en Visseberij op
Idag 17 Juf ae.e avoode 8
in de bovenzaal der Societelt
GOedellig eld", alhier.
n.Farljeh Vews ag oBe 9b
w ense periodieke aftrediog en
een B~eesourelid wRegene outsalg.

.Aeubiediog B rooting voor
ein Rekenlge verantwoor-
over 1910.
rMededeelinrgen en Voorstellen.


Guragao 7 Juli
et Bestaur d'er


1911.
C. Mij.


RamurgAm *iie

aeert g il 1 TaGeregelde Yracht- en Passagier~-Dienet onderhouden door 58 v~erechil.
lender Lifeen, met 350 Havens in alle Werelddeelea.

DIENST-WEST- INDIE: s

***skLlja I. Den So. van ledere masctd; van
Ilambargp naee S~t. Thomas, Tri-
,L o ead ersenezuela, Carsweasd
'" Aankomet toe Caracao den '1ten.
van iedere cmeand,
Vertrek van Clarseao; deon2den.
1 van iedere maand.
v.-tLijn III. IDen 7idea:; van ledere meaad, ran
Hamburg over Haiti nahr Cara-
'- mas, Ha en Ba~oiiue;
Verte evan Caravao: den 16.

Iija IV. D~en 200. van ledere meassd, Vlan
.m urg-A w fepen nlarmMt
Colon-Panalrma en Aentreal-tam
raka.
-.-Aankomet to Calracao: den 100.
- ~~van ed r rdnand.pn m nr a
alle Europeesche CBavens, soo'ook
-. voor Golumbia, Colon eas.
.... 'Paesapeiere-verveer est 'aHe
planteen, welke door bovenegODoemde lijoen worded eangedaen.
Behalve de stoomboofen van bovengenoemrde lidnen, doen evnshiCdb
ook andere Pasaagieereeeper- der Masteebappif, dete haven san, diel
orpgr St. Thorpae direct .naar EuropR varen, on de role in ongereer
z5'da eni volbresgen. Bmugmrk ~i ia al or
De P assa fee-schego der Eabr~eiaId iaml or
zien van ls ibodige~ toepassingen voor do sekterhe .~ enl comfort der
opvarenden.
Prii der Passage naat* Havre of Hamburg:
I ghas: $ 110;, HI Kla: $ 60-A. G.
Refourr Bitjettes: 104fo afalag op de been- en terag reis.


Voor verdere folichtingen vervoege men sleh tot


'EDWARDB, BENRIQUIEZ & CO.,

Ages~tea.


V;OOr ojBn


manapd of langer


Vertrek


anar


van


La Guayra
Mdaraeabo

3Jo -York


-Tork


Noi -York
I~a Guayra
Malraealb6
Maracar~bo

bm teardain


He. as. de &ealakin der treso~rtedue
'RC"~RO;4i
te Amjsterd~Eth I864,
,, Antwerpera 1886,
Chic~s~o~ 1389, Ori
", medadle, 1904. ~~~B iiele

,, Brhussel, 1910,
Ouralao WJaterksait Otral
hanaa.


-----------Merida
~Algida
Ilt 3e sabadge Republiten a. Msir~rd
Pr mr eder


phichebedebhten in Cara.
eas engin t id, des de -


in oa~alasgd wee, de vries achalpe- 4.It didilano
lijke r erbonding tassehep Venesnela Sclach rwrad
eo Clillit id h~ersie91, betg~een ten Syris
goces bed, dat ctdji, wheenpaq sijod~~a~, aldear een kele- Rfo;is a
tt .Ch if, Edat die Senator .

ca wtSlb IverC/~ia a
een so edigg aF cone a
--Berlebrteman witr anad4bal~m lo me n %
den dat meR6dRa de liasaEHE VSE 8 ~a
dear met veel 'ver ,nthusiasm$ DrradroqhtB
worktsaam was ddeda van
hot mronrrmest, det de ra-ijt~
graemear dba~r onnd, sann ene
seal se~~r~ller ue bj hl


-:k Dea Ga. Ja oa~, oase us de


~ull
d

I~
,1
1,
I,
,,
tr


1
5
1
2
n


,,


,,


A. Johanson


JH. e.v Baren
J. n. Me


'J~
,r
,t
(I
,,
,,
,t
rt
,r
1)


dJi
r,
,r
,r
rr
rr
Y
,t


Arab
sonata
Botna i
iboo a~


coran
Pt*" .~C
use. )lncha
BIo Hache

Bw. ,,


aPir~ a
Pwea~is p~rtlma
a go a
Aeora 8


L) 1;1II.1I-.


aItrl is a, b. oa~grlachiP UTRECHT wPbderom hier teraggeleaird


TEHUUK


:EUW~S.

1~5 J ULI.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs