Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00070
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 17, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00070
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
__ .I -I--__~I.. __~~_ --~---- -- ____~_
---~ I- -----------~-


13it Blad verseliijnt elken Zaterdag-r Dl~REAllV IAM RITl I AR Es8 Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementsprie voonr Curagao, lnionire, Amauuau n .. ""S prijs di abonnemenit ta fi. 2,-- pa trefl luns
en de Bovenwindsche eilanden Per d~rie manudr n.palpaiani
fi. .- et oorithtalng.R edgct~eti 011 4l11~1111118tP~il Pa lu arnan foi C:urat;ao, Bonaire. Aruba, St. Mlar-
Voor bet Buiteuland per jaar fl. 10)-- tin (P'. H.), St. Eustatius i Raba ti. 10.- pa anja
Afzoniderlijke numnmers fl. 01.1:. OH< NO. $22, Ntieulvr No, 4* I'I number sol fi. 0.15j.
P~rija der Advertentiin van 1--7 regels f. (,.50, voor rl- A2nuncio di 1 to 7 regrel f 0.50 cada regel mas
kenl rc'gel meter '7% cts. i CTN R~eief l 811 (I)v er'Z i ( le* 7~ et~s.


tingf dier nerclte~ leden eveumin in het
bealang vanlwl un1oderway~s.
D~oor do ongesteldhleid, lustelos-
hieid, of verstrooing, door verzuim
of afwezigheid der geholwde onderwiji-
teres moet bet onderw~ija noodzakie-
lijk lijden, dowhr teens zal 't; uttermate
tooelelijk zijn voor biet hoofd der
school, voor den insprcteur van~ het
ond~erwijs en voor de a~uders d~er leer-
lingen dit to co~ntrolewene, on het
slot vanuhet liedlje zal zip, dat uie-
Inanid de klachte~n bli de bo4voefde
autoriteiten zal breonen oni de ver-
anltwvoordtf elijkLrheid van het~ onteHlaR
opI stch Zral nemen.
Nigr heel onlatugs beecft zichl pre
eiesl dezelfde ge~schiednisi afgespteld-
.Bij de behandehlngr der IRegrootmg
in den Kiol. Rlandc heef t men kulnnerl
liooren, hoe algcll~en die klachteir n a-
ran over bet onderw~ijs op do open-
t~are scholen in onze k~olonie. E~n uit
het; Yoortoo~ig Veralau lrn uit det O~pen-
liare bebande~ling blecek zonne~klaar,
alat lilt ieenl v'age klachteo wren
zonder eenigen grand, maar wel de-
gielijk steundeni op, t")zondere faiten.
I~och men schrikte er voor terug na-
men en zaken noetuen. Mlen spaarde
de personen, ten koste van bet wonder
W'3j. TDe klachtenr zullen nu blijven
vooirtduren. Hiet ondlerwije sal nog
meer achteruit gaaln-
I~at blijft er ailzoo over vaHn de
1100ggeroemde groadsytelhuga van het I
liberahasme : DHt een der voornaam.
.e "o~rgan dejr I~t*ePer'inl is dor haha:lr.
tigary shee twe Ond@1n met el-
kander in boteinwi komoln: de aurti-
culier~e belangCen an dezen of Feness
person i. c een onderwi zer of on
derwfi zeres en het al emeen belain<-
onzer' kolonie i. c. 1et ouderwi' ,
flaar heeft het B~estuur elechts d
keue de beharti 'iu van het I ge
Ineenl belang rosno dj t~e ka ge-
van het particu ier belang van de.
pe oog ao eniseo eraolgenen phersoon. )~oor dit phin-
vige kwestie feitelijk reeds opgelost-

Men moet niet meenen, dat onze
kolonie met deze verordening zoowcat
,,hsaatje de voorste" is gewees~t. Het
is volatrekt niiet iets nieuwfs. In bijna
alle groote gremeenten in het Mloeder-
la od is een dergelijke verordening
reeds ingevoerd. En wat meer zegt,
op meer dan i#&ne onderwijeers-ver.
gadering is volle instemming on te_
yredenheid met deze wet betaigd.
Ofechoon door de selling in onze
vorige linen principieel de zaak voor
ons is afgedaan, wFillen wij noR even
terugkomen Iop enrkele bezwaren van
Argues in zijo latatet nummer, die de
schade, die de particulier belangen
der geh-uwde of te huwven ouderwijze-
res en ook het onderwije in ouze ko-
lonie zouden lijden, in den breede
heeft oitgemeten.-
ZITou het werkelijk in de toekiomst
bezwaarlijk; worden tengyevolg~e dezer ve-
or'dening onderwFijzeressen betzij uit
hiet Mloederluad of van onze kolonie
to vinden voor onze opeobare scho-
len ? Wij kunnen bet niet gelooven.
Ja, w~ij zouden eerder tot bet to en
deo~l kunnen beslui ten. D~aar deze
verordening reeds op vele plaatsen
in hlet Mloede~rland toopassing vindt en
geleidelijk ook op andere wordt inge-
voerd, staat onze kolonie wonder dit
opzicht voor d ergelIij ke sollicitan-
ten Diet in elechtere condit~ie, matar
is de verhouding a pari. En1 zouden
wij dan niet een stap verder kun-
nen gaan, en de volgende rede-
neerine opzetten ? Als wonder bet
betrek Ielijo; gering getal onder-
wijzeresen in onze kolonie, zulk een
b~etrekkelijk groot percentage hier
het g~eluk had een levensgezel te
vinden, zou dat mi~schien in de toe-
komat voor sommigen niet just een
prikkel kunnen agjo, een planting als
onderwfijzeres mn onze kolonie te zoe-
ken ?
Wat de ondlerwijzereasen, in onze ko-
lontie gebor~en, betreft, geeft het feit dat
oniange viff dames tegelijk hun di-
ploma behaalden, en de normaal-les-
een thans geregeld gegeven worden,


voldoende g~rond on te verwanhten,
dat het mranbod uit onze kolonie per-
der toeuemen dan verminderen zall.
Ar:gus bestempelt in zijn artikel tot
twfeemaal dese verordlening ails een
hruweZ:ljkuer~bo2.-
Als hiier goenl sprake is van een lap.
spus cCalam~i, zoudeCn wif] tesch minstens
als een geheel onijuister opvastingf vn
d~it ontwerp willen signalcw~ren. Ner-
giens in dit notwotrp w-ordt aan de on-
drwirmjzereR't huwolijk verbodenu,maar
w ~lom in geval van bnwreliik,. de fiic-
tie van onderwijzeres to blijven wa-ir-
neroen. Wat nat~uurliik geheell iets an.
diers is. Wij b~c~h)niwan deze veror-
de~ningr Iroo weinig in het; nadleal der
ondlerwijeeressen. dat~ wij vealeer go -
neigd~ zijn, ze als w~inet, voor haar
be boeken. In hot algetuleen geldt de
regrel, dat de last en de p~licht rust op
deon man, om to zorgen voor hoet on-
deprhoud van srijn vrouwr, ook al zou
zij v66r haar hiuwelijk in hiaar eigen
ooderhoud vooreien hebben.
WYordt zij nu, underwFijzeres zijud~e,
geplaatst voor de ko~uze van1 een hu.
w~elijk sas te gTaan, dan sal just de-
ze verordeningr baar noodzakkelijk
tot de overwfeging meneten breng~en,
op welke wPijee! zij haar toekomat bet
best k~an verzekieren, betzij door een
huwelijk, hetzij doir eenvoudig on.
derwij~ee to blijven. WVellicht kan het
meni~geen van een onberadjen stap en
een lichtzionig howelijk zouder toe-
komst athouder
Daanr do kanectli-' or ten~L h1UTlijk
voor de dames van den netten stand
oak in onze kolonie niet boven~mate
root ziju, kan een eventueel buwe-
lijk eener onderwijeeres, voor een an-
dere de gelegenheid openen om in
een onafbankelijke, redelijk~ bezoldig-
de betrekking biy het openbaar on-
derwijs een minder zorgelijke toe-
komst tegemoet tof g~aan.
Alles bij elkaar genomen kunnen
wij niet anders dan toejuichien, en
ten volle instemmon met de Mlem~orie
vacn Antwooard van do!n G;ouverneur op
bet Yoor~loop~ig Vertslag :

,,Ondergeteekende heeft met genoe-
,,~en in~ het voorloopig verR1lag ge-
,,zien, dat eenige leden van onrdeel
,,waren, dat de voorgestelde veror-
,,deomng mn een noodzakelijke rege-
,,hiug voorziet. .
,,Bet system om -zonals sommi.
,,g~e leden dit~ vooaratellen giehuwle
,,vrouwelijke ambtenaren dan eerst
,,den dienst to doen verlaten, wan.
,,neer blijkt, dat de dienet ten ge-
,,volgre van het huwfelijk lijdt, acht
,,hij verkeerd.
,,Door de zwan~gerechapen het moe-
,,der worden van een~gehuwde vrou-
,,welijke ambtenaar, In het bijeouder
,,ran een gebuwfde onderwfijzeres, mloet
,,dle dienet noodzakelijk lijden*
,,Is or niet bepaald, dat de trou-
,,welijke ambtenaar, die buwt, eervol
,,uit haar betrekking wordt outela-
,,~en, dan sal bet niet mogrelijk zija
,,flaar later, enkel om hanrCzwanLer-
,,sichap of om het feit, dat zij moeder
,,is geworden, outelagi to verleenen.
,,Daartoe esl niet worden overge-
,,gaan, dan nadat de toestand wer-
,,kelijk onhoudbaar is geworden: niet
,,dan nadat de dieust, in het bijzon-
,,der hot onderwijs, er reeds b~elang-
.,rijk door sal hebben geledeni."
~-

BLADVUL~ING

WCat is de vronw?
Ale de man het boofd der families
is, wat is de vrouwf ? Dit is zeer ver-
achillendl. Die vlijtige vrouw is de
band, de verkwistende de alles ver-
terende maag de verstandige is het
cog --de leergfierige het oor de bab-
belzieke de mond de goedige het
hart en de twistzieke de gal. D~e
vrouw echter, die goed is, eacht, ze.
dig, verstandtig, vriendelijk is
meer dan hoofd, hand, oog, oor,
mond en bart zulk een vrouw is de
eiel der famille.


kracht een meter rooruit, ton bet
iuegeaacit zie---s Iie. do.-- ee
vernuftige inrichiting de ploeg, die,
gelet op de zwaar~te, zceer m~oeilijk
zou verbeurd kunnen worden, ziah-
zelf stelt daar waar zij zijn moet.
Een man neemt op den ploeg- plants
en bestunrt hern gelrnakkelijk~ in ziju
loop over de heide.
D~e loromoblelen zijni op ee~n af-
stand van 400 meter van e~lkaar
gSeplaatst. D~ie afsitand wordt door
dlen p'loegi afgelegd inl ougerr' eer 5
minute. Men moet dus stevigi loo-
pen omn hem bij to houden. Schok-
kend en stootend~ gaat het vooruit,
de man aan het stuur hoodt hem
ini de goede richting, bet blinikende
metal snijdt diep door de a-arde,
die mleterb~reed opengeuchleardl blijft
liggren. Alles gaat muee, boomstron-
ken noch zware steenen kunnen de
vaart stuiten, hoe beuvelachitig on
ongelijk be~t terrein zij, de stoom-
ploeg drukt zijn scharen diep in den
bodem en bedelvend wat aan de op-
wtrylakte lag, brengt hij het ver-
borgene boven en verandlert zoo het
ganische aspect der heidle.
Suel gaat bet, is reeds **e~zegd-;
per dag wordt 34; H.A. oragezet,
maar in den somer 4 tot 5 H.A.
daage. D~e k~osten zijo circa f 410 per
H.A. Het terrein, dat hier ooder den
ploeg is, is 60 tot 70 H.A. groot,
terwiji in de nabijheid een terrein
ligtl van 15 H.A-.. dat eveneens met
dlen wt~oomploog zal wo~rden ouerezet.
De ploeg, hier gebruikt, is, soo-
als bl~eek, een twfeescharige. Mlen be-
zigt ook wel, en hier op de heide
is or een, ploegeu met i440 schaar.
1)eze se~tten tslkiens een terreinstrook
omn van 50 c.MU. broedte, maar de
diepte is sooveel -grooter, n.1. 70
c.M., waarbij nog komt een extra-
a-rub~be van 15 c.M1., totaal dus 85
c.M. Miet dezen ploeg wFordt per dag
niet meer dau 2 H.A. bewerkt. D~e
locomobielen gebruiken per dag 2000
K.G. kolen en 10 kub. M. water.
Evenals de kolen moet, ook bet wa-
ter uit Arnhem, een unr ver, worden
aangeroerd. Al die onkoetien zi n in
het genoemde bedrag van f 4~ per
H.A. begrepen.
Het ploegen door middel van den
stoomploegf is bij de Nederl. Heide-
maataschapp ij nog niet langk~ in ge-
bruik. Al sedert jaren eftzij de
heiden, waarvan hear de ontgfinning
werd opgedragen, geploeg~d met oesen.
Daarmede! gaat zib noe steeds
voort, op dit oogen Llik poegt eij,
in Brabant en in Limburg, met 12
sqan ossen, ieder van 6 stuks, ter-
wayl ook nog met een span van 6
pa~arden geploegd wcordt. Doeh ter-
R'i1 de stoomploeg dagelijks van 3H
tot 5 H~.A. omzett, brlengto een s a~n
ossen bet nie~t ver er dad do M Ft.
daage. In 207 H.poeg e de Iland
schappij 152 H1., waarvan de
helftj met denl stoomploeg. De ploe-
gen, waarran ziJ er thaus twee in
gebruik beeft, ti30 miet haar eagen-
dom, maar gaebuurd van de fa. Otto
hieyer te Stembheim in Wtestfalen,
door wier personnel zij worden be-
diend. De locomobielen, die verbeaend
breede raderen hebben, verplastsen
zich gem~akkelijk langs de we en
naar de te bewerken terremnen; bet
t ansport, uitgfen me~n ov rr brgg
!et gewch is L50 gG) lrr
dus wemoig bezwaren op.
De leider der excursie, de beer
Van Lookhuisen, adjunct--directeur
der Ned. Heidemaestchappi gaf, na-
dat men den ploeg in wer ing had
g~ezieu, nog eemige explicaties. Ale
regel wror en de terreinen niet dieper
aomgepoloegd dan 40 cM., de koeten
zrj dn f 40 per H.A. maar daar
waar banken to den bodem bitten,
wordt 70 cMd. die~pigeploegd, wat f 70
per H.A. kiost;. Dt terrein ish eahemd
om met denuen- en eiken oneh to
worden beplant.


1488 3


Zaterdag


IT Juni IOI 1I.


28ste Jaar~gang


AMICOE


DI


CURACAO


WIH I K EL A D


7008


DI3 CURA C)A oS CK:EC I LA N IaxE


De gilllWde OodetWijZeCS.


D~e voorgeste~lde Verosd~enintg. hou~den.
de regeling van de positie van vro~suwlijke
amlblenaren, die in het huwoeliXfk teden
beeft tot onze allergrootste verwon-
deringf bij eeniget leden van denr Ko.
lonialen Ran~d to~genkannting~ ontrooet.
Zooals onize levers inr haL fourloopig
Verelao- inihet varia nummer onzer
COUrlnal gezien) he~~bbn, wauren tegen-
over enratige- leden, die rneenlenn dat
des~e nieu we verorrdelnfin ,,in cen nood-
zaketlijke reeling voorziet!", aaur~en-
togeni audereo, die zich me~t de strokl-
king van he~t ountwerp, niet koulden
veremuigen. Zij achctten, can e~erst de
tijd grkomien, dat die gechowrde onder.
wijzeres den dlienet meoet verlater,
wan)Ueer hiet~ blijkt, da~t inn gevo~lg~e
van haar howelijjk de dienst or wonder
lijdt.,,
Rondwfeg gezegdr, hatdden wij een
dergelijk argu ment tegen stel nooit verwacht. Heb cretuigt
niet van vooruitzi- ende blik, n~ch
van beleid.
L'artl de gouverner c'st priBvoir. Het is
altijd better het kwaad te votorko-
men, dan naderhand voor elk at
zonderlijk geval middelen to moeten
heramen olm de kzwade g~evolgen weg
to nemen. B~ovendien evn algernetene
wet verplicht een ieder, en men knan
er to voren rekening mnede houden,
te~rwiji eeni bea~chikkingr in een derge-
lijk geval g~emaakt voor eent parti.
cuhier pereoon min of mneer. een ha-
telijk karakter drnagt, den betrok-
k~en person in opsprank brengt,
de feiteo, die aanleidngr hebben gke-
geven tot het ontalag, san die sprak
makende gemeente in handen speelt.
Met deze feiten, bedoelen wij natuur^
lijk niet, dat die ouderwijzeres op bet
punt staat moeder to worden of reeds
geworden is, maar wel de nadeelige
gerolgen dearvan op bet onderwvija
en de leerlingen. Afgezien nog~ van
de ougepaste opmnerkinfgen der kinde-
ren, weartoe haar toestand misschien
sannleiding kan geven, is zil onmoge-
lijk in staat in die dagen het onder-
richt met die toewijding te geven,
die het vereischt. Da#ar zal een tijd
aanbreken, dat zij dat onderwijs zal
moeten taken of voor eenige wveken
onderbreken, en een ander haai
plaats sal moeten vervang~en, op
koeten van het gouvernement.
Dlaarna words af3 voor de keus ge-
plaatet sich geheel to wijden of wel
aau de verzorguag van hear krind,-
dat is haarfplicht ala moeder,- or wel
nann hear heroep,-- dat is haar plicht
als onderwijeeres.-- Doch in beide g'e-
valleo moet 44u van beiden duaer on-
dei lijden, en meestal zal zoowel bet
een ale 't ander de undeeligre gevol.
gen ervan andrervinden.
Wat sal men in dezen ged ach ten ang
dier arndere, leden van den Kol. ~aad
zien gebeur~en ?
Ingeval deKol. Raad ou beeliasen,
dat een gehuwde coderwvijzer~es alleen
dan zou kuonen outelagen worden,
wanneer tengevolg~e van haar huwe-
lijk bet ouderwije er wonder zoui lijden,
dan sal, sooale de Giouvernieur in zijo
Mlemo~rie van Antwoorld terecht voorziet
tot dat onteslag niet wordeni over-
ge@ aan, ,,dan nadat de toestand wer-
ke ijk onhoudbaar is geworden en het
onderwija er annmerkelijk door zal
g;eleden hebben",- due dan is even-
min de mogelijkbeid uitgesloten, dat
er termenl hunnen bestaan, dit ent-
elag ongeoraag~d en alsl niet-eervor te ver.
leenen.
Juiet de vrees, om sulks to voor-
komen, zou die pereoon tot een wan-
hopige, tot een onzedelijke daad, die
verband boudt met haar moeder-
echap, kunnen verleiden.
M~en houde hier wel in het oog, dat
bij dese verordeningf ultdrukkelijk
bepaald is, dat deze wet geen terug-
werkende kracht heeft, zoodat de per-
sonen, reeds nu gehuwd, van de toe-
passing; deser wet in geen geval lets
to duchten hebben.
Doch dit genoemde gevaar verder
geheel ter li~de gesteld, is do opvat-


I>e 8toolntatoeg.


Nu er dezer dagenI speakrte van was,
en het vooretel go~duan wo~rd, am in
onzen k~olonirr o. a. ol, Ambla on el-
ders mect een stoomploeg den groud
to beweprken, w-illen wij hier een na-
dere hosHchrilving govlen van de wij-
2Fe vanl we'rken en een h~osten-be-
re~keningS vanl zol'n stoormploegr. Voor
peni paiir jaaLr geleden hield de Ne-
derlandsyche Hceriematucchappij een
excursion naar clen st~oouwploeg der
maatsebappij,, anni het werk op, de
heie hj Vijlnd nder Arnhem.
I~itgenc~odigdc waren 0. a, de leden
der aidereling Arnhem, W'ageningen
en Zutlphen, waa~rvan velen nan (19
uitococdigfing gerolg had~den gegeven.
(oak en~kele learare~n der H. Hoogere
Lannd,- Tuiip- en B~oschbouwFschool,
to Waengn aren san wezig.
henevenr; pee ainntal studenten dier
school. 1~~)e hla\ngstellingr was zeer
groot, ruim 70 personen name sann
de excursie dfeel.~ Ruim, 1 unr kwam
men bijeen san den hoofdio~agag
van bet landgioed Ronabeek. Over
het landgoed wandelde men naar
de beide wonder geleidivan den di-
recteur en adjunct-directeur der flei-
demaatachappij en va n de heer G.
A. Kuik, rentmeester der gemsente
Arnhem.
In het bosch was ou:drr do hocuke-
boomen een Deensche roleggfe, be-
Ispannen met twee paarden, in wer-
king te zien. Dit w~ertujfg dient voor
het omwerken van den basehgfrond-
en vervangft het afplaggfen met de
schop. Bet is veel better voor den
bodem, die better open kout en lain-
ger open blijft en daarbyj veel goed-
kooper. De kosten loopen van f 20
tot ~f 30 per H. A. E1lder~s kon men
zich op terrein, een jaar tevoren met
deze roleg bewoerkt, overtuigren dat
de bodem better los was gebleven en
deardoor, 0. a. meer outrankelijk
voor hemelwater. De beer Kuijk maak-
to op-merkzaatm op de veranderingen
gredurende delaatste jarei, geleidde de
ex~curaisten langes de kweekergen, en
ten slotte over pas beplante bosch-
groruden naar deb~eide waar de stoom-
ploeg aan den arbeid was.
De ploeg is een ijzeren gev-aarte
van ruim 8 meter l3engte, wegende
total 4800 K~.G. Hij rust op twfee
zeer breede wiielen, die ruim een
meter van elkander staan en bestaat
Ivoorts uit een samenstel van sterke
:ijzeren balken, waacraan een aautal
slcharen on raderen ziju bevestigd,
die! alle hunl bij aon dere be teek enis
hebben. De ploeg rust nriet verti-
knlal o~ de drasgas, maar is atan
beide z jden naar boven gericht, zoo-
dat, als de eene kant op den groud
rust, de andere opstaat. A4an iedere
zijde der dreagas vindt men nu
twee groote ploegaRcharen, schuin
voor elkander de ploel een dubbele voor enijdt.
Vlak v66r de o-roote scharen is een
kleinere berestigdl, die dient om de
vegetatielaag ~af to steken, terwiji een
er nsaast gep~lantat radr de om to
wrerpen strook alsnijdt. Aldus, ter-
wijl het rad een strook heide af-
sinijdt ter br~eedte van de voor, en
de kleine schaar die strook als 't
ware afschilt, wordt door de eigen-
lijke ploegschaar de groud ter diepte
van 40 cM. en breedte vanl 50 c.l.
omgestort. Ena dear er twfee ploe .
scharen sijo, volgt daarnit, dat de
groud telkens ter breedte van 460
meter wordt ougezet.
Het heele toestel is berestigfd aan
een kabel, geepannen t~usschen twee
locomoblelen. ieder van 40 P. K.
Door op- en afwinden van den ka.
bel wordtJ het gevaarte been en
weergetrokken, en om dat to kunnon
doen, was een dubbel stel ploeg.
scharen, met wat daarbij behoort,
noodig. Telkens wanneer een voor
is gemaakt, gast die sijde die nu
dienst~ deed, near boven en de an.
dere kout in functie. De locomo-
bielen verplasteen zich door eigen


naar sauleiding van het b~ook van
IL. G. Tassart, dlat vehtel over pe-
troleum ba udelt.
Aanvankelijk word aang~enomen,
dat de petroleum, evenals d~e steen-
kolen, van plantaardigSen ooreprong
is, en wel voornamelijk afkomnstig is
ult rivieren.
Deze opvatting word echter over-
vieugeld door die van audere on-
derzoekers, welke het oultstaan zoch-
ten te verklaren uit dierlijke stoffen,
mret name ult de outledingen van
vetten ran ontzaglijke lag~en giesto~r-
ven voorwrereldlijke dieren: visschen,
Ychaaldieren, wFeekdieren, infusori n
enz.
Bet geloof aan den dierlijken oor-
sprong vood een sterken steun in
de proeven van Eng~ler, dlie een pro-
duct, op Pensylvanische petroleum
gelijkend, bij een tem~peratuur van
400 gr. uittraan distilleerde.
Bet ligt voor de hand, dat hij be-
streden werd met de opmerking, dat
zulke temperatures b~ezwaarlijk aan
to nemen wren in bepaelde petro-
leum-houdende lagren, b.v, in die
van Obio, welke Mlorry onderzoebt.
Deze geleerde nam echter aan, dat
de petroleum was outstaan ten ge-
volge van rottingf van organische
stoffen en moerassen, door betzelf-
de process wfaardoor deatr, als de
lucht geen toeganig beeft, moeras-
gas outstaat. De andere in 't moeras.
slijk achltergebleven koolwaterstoffen
zouden zich dan door opd roging
en drukking verhard hebben tot het
tegenwoordlige petroleumboudende
leigesteente.
Sedert Alexr. van Humboldt zijB
or echter gelearden geweest, die de
petroleum ontataan dachten uit che-
mische processen in de aard korst,
zonder tusscheokomet van bet leven.
Hfoogst belangwfekkend zijn in dit
opzicht de proeven van Sabatier,
, ed eel telij k in samenwerking met
Senderens.
Deze geleerlen hebb~en de woerking
bestudeerd van flju verdeelde meta-
len (IjEOF, o~balt envorlake)


In Berliju, de Stadt d~er Intelligenz,
in B~russel, dat er g~root op g~aat,
als Petit Patrie de lichtsted naar de
kroon to steken, beeft men in ernst
voorgesteld bij de nurumeringr der bui-
zen in de straten 't berucht getal No.
13 eenvoudig weg te laten of over to
slaan, o n an de bijgeloovige vrees-
van somumige huurders, die in derge-
lijke hmizen weigreren te wonen, t~e
gemoet te komen.
NJog een ander staaltje.
In den laststen Oudejaarsuacht zao-
men een der meest beroeude tooneei
speelatera vau Iarij op zoek naar den
eeraten den beaten militatir, die zij no
klokelag- 12 op straat zo0u ontmoe
ten, om hem een k~us at te bedelen.
Want dat most haar voor het heele
jaar geluk aanbrenigen. Wat een
dwvaaebeid !
Lees de grrrro-ote liberal bladen en

vrt auie in r vide n ata ree t ad
kiaartlegsters enr tuttti q~uanti.
..)att is kw~eeken, en bevorderen van
bijgeloof e.d.- door hen, die zoo gaaer.
nie prookien met; verlichting- en be-
schavingr en geen gelegenheid laten
voorbijgaan on te schaimpen op het
d anne tggfeloof der ,,duislerea middle.

Palscal heeft het reeds in zijo tijd
gevoeld en begrepen: Les: i~ner/dullles
80ont les plu~s ()~ErIdule de tous.
Het modernie heidendom friacht de
oude sp~rouk der D~uitschers weer
tot een nieuw leven op:
,,IWo depr IThglaube Haush'err) int, hat
der Aber~gnlabe sichi uc~hon die Hinterthliire
geof'net."
Mlen doe~t beter voortaan die ,d~Uis.
ter Mirddeeclenwen met rust te ltten.
Prof D~r. Scato U;. de Vries, een

det Invritt te Im glen as e paau
leographie, een kenner der middea
eeniwen zooal~s weinigen, die zich een
werteld ermaardbheid verwierf door
zijo facsimnile-uit aarf van den Bre.
via~rium Grlimani, dat onovertrol.
fen meesterstak der middelecuwen
decl het boi aaa ~i ~j n
urale Iede: o Wi nof rektivn
,duai~tere neLiddeleeuwenll' 6epeft zichlzelf
een brevet van onkunde orudat hij
.olijken geeft, dat die middelecuwen
voor hlem dai'ster erble~ven zija, wiji hi.
niet tot de kenni er van is doorgrel
d r~onien.


BICA VUIdelI N* ~:

Lastig gorl.

,,Nu neemu ik poeder voor mijn
hoofdpijo, pillen voor mijnleverkwaal
en capeules voor de jicht.
IAlaar 440 diag b "ij iki niet; hoe
weten nu die medicijnen, waaor ze in
miju lijf precids wezen me~eten, ale
ik ze heb ingeslikt?als katalysatoren en slRaagden er l
daardoor in tal van koolwaterstof-
fen synthetisch te bereideni. Langrs
dezen weg verkregen zij 20 kub.
c 11. van een g~eel-fluoresceerend vocht,
den reuk; van het soortelijk ~gewicht
van Amerikoansche petroleum be-
zittend, w~aarmee ook de samnenstel-
ling overeenkwvam. Op soortgeijke


Ilit het varigi nummer onzei cou-
rant herionect men zich, dat oeaa
O)ud-G~ouverno~ur JaH. DE JONG VALN
B~ & i,. r~eed voor de tweedy maal
verzoebt. opi de voordracht geplatats
to worden voor Lid van de Algfe-
rneenle Hekenkamer. U~it de telegram-
mnen weten we intusechen reeds, dat;
wceer een ander benoemd is.
In een der Hollandsche bladen
vonden wij het volgende, dat wij to
nardig vonden, o~m het niet aen on-
ze lezers miede te deelen :

Twaalf Am~bachten..

,Voor de va~cature Rekenkamer is
o d voo~rdracht geplaatst, iemand


Oud-officier bij de Koo. Marine.
Gu~- bu rgemees ter.
Ou~d-schoolo pziener.
Oud~-gou verneur.

I)e~ze beer is dus viermeal emeritue,
Z~ou die man nu eens in Rekenka-
inerawle ~ naant strekeon, watdhij
aan het land kost ?"'Vani eeni andereuo Oud-Gouverneur,--
valn Surinamue,- den HTeer IDr. C. LE-
rLv, liep 't hardniek kig gerucht, dat hij
de aangewcezen opvolgfer was van
de afgetredlen BurgeFmea~ster valn d~en
1)e volbloed liberal ,,Nieuwe Cou-
ra~nti, dus een geesloerwant van
I)r. TLely, schreef naar sauleilingr van
dit gerucht:
,,Hiervoor nu (dat al. L~ely Bur-
gemeetePn.r zAl worden)I1 moge de hemnel
ons bewaren i
I)e heer Lely is een hemionelijk man
een ,,charmeur", een energlek man,
huj hereft een vriendelijken lach;hliijweet
tnet menachen om te gaan alles
wat men wil.
M~aar er zijn wseinifg bewindshaleden,
dfio nog tijdens hun leven en bloei
zooveel van de door hen in uitvoe-
ringf gebrachte en doorgezette plan-
nen als misrekemongen on mislukkm-
gen heb'oen xien uitkomen ale hij
De Veleerpont, de Lawaspoor, de'~
bacove-cultuar, de Scheventagache
visschershaven omr no van de On.
grevallen-wet nog to zwijgen I
Niets is zoo geschikt om twijfel to
wekken Han de pnractische beteeke
nie vanbet heginsel der ministericele
verantwoordeliJkbeid als de politieke
carridre. die den beer bely tot nogf
in de lantatte jaren beschoren wae.
O~p de booget ougew~enachte ge-
meentelijke politiek die, met name
in ver~band met de aieuw~e verkeere-
wegen en de aankoopen van pan-
den, under leidting van den wethou-
der Lely werd gevolgd, hadden wij

een rechtopstaanden cylinder, wear
van wonder near boven een heete
luchtstroom van 70--80 gr. wordt
doorg-evoerd, welke ieder melkdeeltje
op zich zell droogt on er alle waterbe-
standdeeleni ann outtrekt. Daarvoor
krijght men in plants vani een melk.
nevel een droog melkpDoeder. Dit
wordt verzametld en wonder verdere


zeer er~ns~t i begonnen to twijfelen
msu het welslagen hooner pogingren,
besloten zij voorloopig bet woerk to
staken, en g~aven ook hun orders
in doze richting. Het wras toen drie
dagen voor bet tijdstip waarop de
bron geopend werd. Een der opzich-
ters echter stoorde zich niet aan de
g~eg~even instructies, en boorde nog r
47 voet dieper, toen plotselingen
geweldigfe drukking van opgesotn
hTegfelijkertijd zagen de arbeiders,
dat stukjes steen en brokies aards
tot op honderden meters hioogte in
de luebt geslingerd w-erden, on on-
muiddellijk daairna steeg ran dikke
straal petroleum door 't 20) r;\. wvijde
boo~rgat omboof.
Hlij het boren van deze bron be-
reik~te mnen de oliehoudlende zandla-
gen op een diepte van ~ug~eveer
20)00 v-oet, en dlaarondeur liggen de
kalklagonl, wn~rinn de petroleum out-
staat door een diuti:it~ie-proces van
orgtniscthe, waarsc~ijulijk dlierlijke,
overblijfselen, t~t. stanld gLebrACht
door de hitte van her inwMendig~e
der aarde. 1)e ontza~ggSelijkc h~oeveel.
heid olie vani ren eukele brion, als
de hier b~eschirevene en vanii de an-
der~e, die op esciled punten
de~r wvereld worden arn n~t rfeffgeng-
ven eenigszins een' denkbeeld vanl de
bu itengewfoon groote hoeveelbeid
dierlijke stoffen, die in voorhistori-
sche tijden achtergebleven zija en
begraven ifggen in de aardlagnen, die
nui de grrondveston v-ormen der olie.
districten.
De oorsp~rong dier petroleum.

De petroleum blijft nog altijd een
der raadselachtige stoffen. IDe eene
hypothese omtreat haar bestaan
wvordt door de audere opgevolgd,
maar bet blijven by~pothesen.
la ,,Het A~lbumu der Natuur" tref-l
fen wij een overzicht daarvan san
van de hand van Rt. S. Tjaden Jod'-
derman, en outleend san een be-
echouwing~ in de ,,Revue Scientiflque"


ONDERHOUDEND ALLERLEI


De grootste ollebronl.

De ,Scientific American"? geeft eene
besch ijvino- van de in Mlaart i1.
outdekte wonderbaarli ke oliebron',
die de grootste is in (aliforniB, en
misechien de overvioedigate van al-
le tot nu toe op de wereld~ beken-
de bronaen.
Glenoemde petroleumbron bevindt
zich te L~akeviouwF, in het M~aricopa-
veld, op 40 mijlen ten Zuid-Oosten
van Bakersfield. Zij begon te spui-
ten op 13i Maart 1.1., en met uit-
zondering van 440 dag, waiarodp de
brown gedurende achti uren door
zand verstopt bleef, vloeide de pe.
troleum onafgebroken tot deni 31en
Mlaart, met een opbrengst van 42.000
vaten olie per catmaal. Sedert dat tijd-
stip bedroeor de dagelij ksche opbrengst
f 42000 B 4$.000 vaten. D~e straal olie
is zoo krachtig, dat hij in den vorm
van een kolom tot op 80 M1. bo-
den to der' krasnloods st~ijgt, die
zelf 28SI hoogf is. Het is natuur-
lijk onmogeli ki gebleken dezen straal
op de gebrui elijke wi1jze (eD in let-
teprlijken zin) ouder dak te brengren;
van dear dat de oliestraal in de
open lucht omboog spuit terwsiji de
neder~plassende petroleum een uitrge-
strekten vijver rondom den straal
vormt vanl meerdere honderden voet
len te aan beide zijden van de loods.
Tolgene berekeningen van beyoeg-
de vaklieden gelooft men, datde
bron voropgnog verscheidene
meaudenp me ezelfde kraicht zal
blijven spuiten. Zij is boogetwaar-
schfunlijk ~de overyloedigate van alle
broonen, en overtreft verre de be-
roemde bron van B~eaumont in Te-
xas
Het boren zelf van de bron going
met een eigenaardig toeval gepaarrd.
MIen had reeds geruirnea tijd vruch-
teloos gearbeid, en deanr de Direc-
teureP ~er betrokken maatachappij


OP~TX IGEI~NIG ? (dus, alsa datt is uitgiemaAkt Red.Am.,L) bet meet to verkiezen is. Doch al
~,,kan ande Heer Goddenl, of luiedeekete ziju voorloopigf nog
,,de oorzaalk mocht zija carllet heliet-ex- niet aan de orde. Eerst moet nu
,,ploiteeren, een zekere termiin wor~deN ge- door de Regreering een termija ge-
lie verrooe blnnrrsellog n ,steld, na h~ef rerstrijkien waar,.anl de Re- steld worden. E~n dan verwaIchten wij
onc koloner roo r dbel I spatio ] ,geerialgzou~ kunlnenlovergaan toleigeninbg.": van dien He~er G~odden c. a. een
nen van Santa Barbara, het wraas van O)p het oogenblik verkeeren wij positive lan;d of een verklaring,
geheimzinoig heid dartdeze questionin bru- in hec stadium, dat het ouderzoek waaruit sal b~lijken, of hij al of niet
lante"' omb~ult, de wFederzijdeche belan- van' den ingrenieur Deve~Jms op San- tot ontgtoning zal ove!rgaan. D~aar-
gen die er mede op bet spel staan, dlit ta Barbara is afgeloopen. 1113 gaan op blijven mi3 geduldig wachten,
alles is ou~rzaak geweest van allerlei nu blunenkort weer een belangrijke alvorens verder op deze zaak in te
gassmo- en mievatting, vani be- staph, verder. D~e Heer DI;Even ver- gaan.
weringen en supposiities zouder ta.l, treket. in het begin der volgrende
van een mengrelmoes van \vaar- ad arNwY ko vn-- -
beid en dichting. In1 dieu chaoidaaruit met Prof. GRUTTERINK~ de
eeig~e klaurbeid to brengen, wvas het phosphaatmijoen van Florida te lbe- sijge100f in de XXste Eenw.
eenig doel, dat ons het artikel san. z~oeken en dan op Curacgao 2let
ta Barbar~a in het voorlaatste num.- laastte onderzoek op Santa Barb;Lra
mner van den Aig~ioe in de pen gaf in te stellen your het opmaken van
V'an verschillende ook beyoegde zij- het definitief rapport. Niet alleen dombeid en achterlijk-
dlen mochteJ wij over dat artikel Dan eerst kunneri wij sanuemueu' ed arokvrfjd ele rf
bewijzen van instemmingr, w~oordeo dat daearde~eegrint volB rme vam aerid~alsmeo ecrn ongeloo den een
Siteeljett er em k a~a aille o ridi e n ep de hoo*t d a z Ia~i ook la f viaor n t bdem, walaep hin e
sche~ en speculative beachouwingeI niU eu t stadui 01 dt xaan dn Heer boogmerlich antieen X %eeu datelfde on-
den pas zouden afanijden, neenl, wij 'ju ktdin l a a ~ e rui wogeriher opu datzoo ls d s omgn-
xijo niet zoo naief gewreest een d~er- GODDEN~ eenL ekere.t terus)ija kanl) ge- zooi ganee p a be eren allee Rmiifnd
gelijke illusiie te k~oester~en. O)m de steld worlden. duo ise~re mideluwern" ongesoor d
zask niet nogr meer te vertroebelen, En" wanacerhij v 36r het verstrij ,kouire voocrlcItwoek\ereu. ojecr
hebben wij met opzet vermeden in kien van dien termijn tot de voort- iehieor meken tate vnmoen
Idie richt~ingi koers te zettenr. Het settingr der exploitatie besluit, dan biei eloo vn recentenr datum valen
slo va ou arike:,,ondr tijelItt rle -tdlu l i tuhe n get v r z, de h oogste waardigrheidshekkleeders
zou een eventueele on ei~lning onozeenicvren edale uit Par13s, a rilleBlumi1~re.
schienl selfs langgerekte procedulces ten met het vage b~egrip van ,,geregellde Het wordt ons9 medegedeeld door
gerolge he'oben, iets waar well nie- voortz~etting der onltginnlng" een overteen- het Hanldelsbladt :
mnand naar verlangen zal," nnfkomst aan te gIaan, maale dan is zjesd esvnpeietFlirs
reeds meer dan duidelijki te keonen, er nog tijd on gSelegenheid m over- va aijd"" naa ~tir BrLus Ideed ichll EsllhIrift
dat dit iets meer dan een v66trgp vioed, dat begSrip nader te omlijnea YL.j Ira;ro" e kleine nioeilijkheid your. ij
voel was. Onze C~ollega Argus6 heft eU aan bepaalde strenge VOOrweVar~- ,,.iuLa de o~nbijttaftel In denl reta~turati~-
hret oorbaar geacht, just die rich- dlen te badeln. Dchc~ wvaartoe! noodig wag~en bleken dlertion pelrsoonen taan te 9it-
tingr van outeig~eningr in te sitoren al~Us op- de zaak vooruit to loopen t en or dL in~ atuarlijk miet,or Iuootst
en in bet vaarwfater van allerlei Pn de spoedigre hervat~ting der ont- de'\er in uden presidentieeledn treinc ll n Edcien
junridiische beechouwvi ngen en verolu- ganni ngr nogr meer te v'ertragen of in de, journI~lain(tenr. de~ vertegenwl~oo~t ligerl van
d~erstellingen te gaan spelevaren. ~SvaaPrte bir~e en Idooer det nu reeds een otfliu Ile~rtal ,Ie lltn,1;%,,wratl it $

g <)o ena ipe on aada gr ioe dl i allerlei jur~idische uitvluebtenl~ ? ,,mai""nm omen ti to erer
geen enkiele! bewetegreden hem op die Onus roor eren oogenlblik op bet En dat, iastr grootechl op yrij-
excurrate to vergezellen. Al zijn be standpunt plaatsend van ArgusB, zou- greesterij En dat wraren geen ach-
schouwingen hanigen inl de lucht om- den wij hnt van roeer belong en nut terlijke Rretonsche b~oeren, maar
daet hij van de verondersttlling uit- geacht hebben, het begrrip outteigening hooge en atllerhoogate arnb~tenaren
gaat, dat outeigening: onvermijde- noider te bepalen. Want welke out- van de neutrale, van allen g~de-
lijk is. Dit nu outkennen wij beslist. leigrening wordt hier bedoeld, of wel dienet gespeende Fransche Itepubliek;
Als men de geschiedenis v'an de ke v-erdient in het helaugr onzer K~o- En dat wcaren marinnn, die in hun
Curav:aosche Mlijawet in de Tweede lonie de voorkeurl particulier zoowel als in hun ambte-
en E~erste Kamer der Staten G~ene. Unteigening van den grondl door lijk leven geougelegenheid late roor
raal van at 1905 tot 1909i nagnatt, bet Gouvernem11ent? of w~el dat ecn bijgraan om to toonuen, dat zij met
dan is er niets wat tot een derge- der beide eigenar1eni self onteigening lsupre'me minrachtingr op elk gods-
lijke verouderstelling aanleidiaggerft. aanvraagt vaun deni anderen volgens dienstig geloof neerzien; dat zij veel
10 de woorden van Mlinister Iden- a rt.~ 2. van de (O teigenings-Veror- te hoog staan om zich met de ,,bij-
burggesproken den238sten Iebr.1909 deningl In Qat geval wordt iouvan g~reloovig~hedenl van den groddlleast
in de 2e Kamer kout dit ten dui- beiden eigent~ar en verbindt Zich te- en ean overgreleverde Kerkleer op to
deli kste uit: gelijk te outgrionen. Het Gouver- houden,
i dienen eerst te weten wat er nement behioeft dan geen schadeloos 't is en blijit steeds de oudle his-
,waar is van den beweerden rijkdom selling te betalen, maar de par- torie D~e mensch is geloovif on
van Santa Barbara on van de be- tij, die den anderen outeigfent. godiedienetio van nature. Verwferpt
,,we~erde mogelijkheid, om die miju o)f nogi ee~n derde greval is mogre- hij moedwillig hot bemn door het
,met vrucht to kunnen exploiteereo. lijk. In p laats van dien grond~ zou natuurlijk verstand en de goddelij.
,Voor dat wij dat wTeten, kunnen jhet pachtrechkt, dat op dien groud ke Openbaring voorgehouden g~eloof,
wij geen beschikkingenn nemen, en rust, kunnen onteigend worden, Idan wrreekt zich zijn mtenschelijke na-
,daarom is het ookr ten eenemale woaarna de partijen weer vrij tegen- tuur en wijziendezoogenaamnde water r
onmogelijk, on toe te zeggei, dat over elkander komnen te staan en ke geesten" een gemakkielijke prool
,de exploit~atie zal wrorden hervat eventueel tot boedelecheiding zou worden van een wanstrritig en be-
,binnen een bepaalden termijn. lete kunnen overgegraan worden. in den lachelijk hijgeloof.
,anders wordt bet., wanneer het on- laatsten tijd is er in Holland op deze Dat is de nemesis !
,derzoek van de deskiundigen in het wijze wel nas het tiendrecht een ein- Geen wonder inderdaand, dat teen.
,daglicht stelt, dat op Santa Barba- de gekomen; woordig planeetlezers en oude dames,
,ra zulkie o-roote sebatten verborgetn Ook hierover zullen de juristen Idie met koffiedik en het ei w~erken,
,liggen en dat inderdaad met zoo- wel weer in den breeder kunnen die- i66 uitnemende zaken doen in
veel winet is te exploiteeren. Dan puteeren of zulks mog~elijk is, of wvat F~rankrijK en ook wel elders !


wijze verkregen zij een stof met al bereiding verpakt.
de eigensebappen van petrolenum van Het poeder van volle melk is een
Bakoe of van Gahets~che petroleum. witte, droge stofvormige mass, die
H-ierop steuoned verklaart Sa'oa- gemakkelijk ini koud water opgelost
tier nu bet outstaan der petroleumn kan w~orden en waarbij men ook,
door met 1)aubrde en Berthelot aan oadat zij een pear dagen geetaan
to nemen, dat zich in de nardkorst heeft, geen bestuksel kan bespeareu*
grroote hoeveelheden metalen der al- Deze oplossing amaakt preciee ale
kaliiun en alkalische aarde bevinden, verache, ongekookte koemelk en kan
ten deele vrlj, ten deele aan kool ge. evenals dlese gekookt worden. Ws]
bonded. Tevens zal or steligf ook heblben due verechet melk mn drogren
ijzer, cobalt, en nikkel aanwezigf siju. toestand. Een kilogram van dit
Dringt nu water tot deze massa's melkpoeder geeft 10 liter melk. De
door, dan zal er waterstof en acety waarde deer uitvinding apringt deR
leen geboren worden en de verhou- te meer in het oog, ale men elechts
ding waaria deze met ijzer, cobalt en denkt aan de proviandeering van
mikkel in aaurnking komen, zoomede leger en vloot.
de beerachende hitte sullen hiepaleo, Het poeder van schrale of dunne
welk so~ort van petroleum gvovrmal melk is nog gemakkelijker op te
wordlt. loses~, daar bet minder vethoud~end
Tegen de hygpothese van Sabatier is. Het is in Ameriket zoo genocht,
pleiten twee o~mstandigheden.. dat de fabrieken aan de sanvreaag
Vooreerst is het onbea rijpelijk, dat nauwelijks kunnon voldoen.
het ijzer, cobalt~ of nikkie? in de aard- Op dese manier kan men ook an
korst als katalysatoren gelijke dien dere vloelbar~e voedingsetaffen dro-
sten kunnen doen als de met groote! gen en bewaren, b.v. eieren.
zorg hereide fiju verdeelde metalen, Hlet expoeder krijgt men dan ale
met wsier hulp de petroleums ziju na. een gele, en een weinig korrelige
gebootst. En voorts missen deze s tof, welke in wanter gemakkelijk tot
Iunstrunatige petroleums de g~roo- een brei kan worden geroerd en dan
te optische act iviteit, die de natuur- als versche eieren kan egenuttigd
like petroleums bezitten. worden. LMen beeft van eenige maan-
Melken lere al poeer en oudf eip~oeder reeds geklutate eie-
*ren gemaskt en tevens door verbin-
Een nienw middel ia eenigen tijd dinf met mlelkpoeder soepen hereid,
geloden ultgfevouden om melk lan. wel e volgene de bewering der be-
g~en tijd te bewaren, tender aan be. riders in miete verachillen van de
dlerf onderberig to wordlen. sipijzen, die met vereche eieren ge.
E~eret wordt de melk wat gecon. kookt warea. D~aar dit eipoeder, en
centreerd en vervolgens koud door good goaloten bussen bewaard, bij-
middel van sameageperste lucht in na noolt bederit, is deze manier wel
toestellen in een heel fljnen regent of do beste om eieren laugena tijd son-
nevel van melketofjes verdeeld. Deze der gevaar voor bederlt t beware.
,,atokregen van melk" gant dan inCR CO

El quimico que la analiza, el
medlCO que la receta y el enfermo

que la toma,--todos distinguen y
&8n COmprobado que laEMULSON DESCO,

es la mejor en pureza, en perfec-

CI~n y en resultados.

NO se conoce preparacion

alguna que goce de la popula-
nidad de la Emulsibn de Scott,

que haya resistido tantos expers-
IRORIOS y que sea la favorite de

IOS meaicos y ae los enfermos.

L~a Emulsion de Scott purifica

y OrTIQUeCO &Sangre. En su com-

posiciOR HO elltr& el Oflcohol T

substancia irritante alguna.

"~Acer~ca de lar Emulsid'n de Scott, con agrado
con~im arm opinidan que antes di, y hey declaro que
la con'sidero como an excelente medicamento contra
todas las afecciones bronco-palmonares de march
crdnica, y como tdnico reconstituyente pcla ra a per-
sonas ddhbiles y propensas d' esa clase de enforms.
dades." Dr. Avelardo Rueda, Buenos Aires, R. A.
EXIJA&E BIEMPRK
SEMlULSIONI DE SCO~ TT I..ITIMA


ineermulen gelege~nbeid~ de aandacht
to vestigen. Thans heeft hij Den
Haea tot aatn den raud va~n een
nieuwe binnenhaveni gebracht, wrailr-
in de burgerij werd uitgenoodigd -
ondanks alle deskundige w~aarachu.
wingen, evenals die welke in 1899
door bet geroep va~n Lely Btenedic-
tus wo~rden overschreenwpd tonneU
gouds to storten alsof het zand was.
En nu zouden we den beer L~ely
nog tot burgemneester krijgen oo6k,
,,dit moge minister Hieemakerk ver.
hoeden I"


Ilticteln1 Ililt (10 110101110

-- Van lijn Iherichtgever to Philipaburg,
St. Martin N. G;., outving,,de Vrijmroedige"
hrt volgendle Hchlrijvenl:
30 Meti 1911 *

h (edurocnl de islaeat .Ii Apilt~ cmde e r to
w~eest, ten gevo~lge waatrvanl de verdlal-
p~ing van hlet water inr de zoultmeren groo-
telijksn toe~nam. Rieeds ;riju de dlammlen dui,
dlelijk zichthaatr. D~e bergen en; dale~n, die
rtn~rr nI'le n e 1erl en ino oo tfr c
te seizoen Rche~en Htellig voorbil to ziju'
Samlentreffendet met die annkomalt alhier
< p 1! dezeer iter Z.Im.W.gr iVrr' sr E
dering In~ het w~eder. Een p~aar flinkea re-
g~enbuten hebben den d~orstige~ grand ge-
drelnkt. Nu haerkrijgfen de hosse~henl van lie .
il't le, huat rteHrblnkg led, en r *ll
cartnkwater voorzien.
Door zijue grm~eenteleden word dle Bie
Chop met alle blijkenl van e~erbled, hoog
aht d lose toc negergnhleldn n \'an nam enr
d1e krerk beg~eleld. Na de gebrulkelilke gods.
dienat-orfening heeft ron lid eener blertoe
samneuges~t~elde Commiesse heml in de Pas-
torie een indrukwekkend adr~es voorgyele
zen. Onmiddelijk daarna zongen de! katho-
lieke schoolkinderenl, die op dr ntoep der
kre'rk opgestedl wauretn, hlenl eetn welkomat-
lied toP. Tal van perwonenl, vooral oule
kenmisn n, str~o iduen nna nePa ori otoe
lijk hunnem gelukwRenachen aanu to bleden.
H. hn >ol den terpolgnt a 1 m ."
D~e indrunk, dien Mlgr. VUYLRHTEKE Op de
ingazetenen alhler herft gemnaakt, kan niet
gunstigalr dln. Nieta, volatrek~t urletn, dat
nu^"l' Iloog'2'n'fhl c oilg xefvre f
in1 siju omglfaug met de hevolking. Over.
al, waar hij op dit elland v-roeger la gCe-
weeet, werd hem eenehIartelijke ontrsanst
hrereld. Undatnks de hoogec kerkelijkp be-
trekki~ng, die de p~relaa t bekleedlt, heeft
hl) zich hier als em eenvoudtg; useuneh
wonder mijne g~emeentenaren gSedra~gen, het-
ntande ontr klin satf us pPl] han r
gremaakrt. Zelts tu zijne houding togfenover
eline par~ochianenr w\as hij, uitgarzonderdl
al wast betrokking ha~d met de vele plech-
I !,ntfo~n i e lj mtunhts ve mottet lv r;
oud-Pastoor, die nogmlaaln Izijue trouwe
kudde was kiomen bezoekien.
Oak; to Simlpsonabani en vooral te MR-
tiit n](ata FIrnal at eeltg rh liSaint
Al die ketrkelijke pleebhtighedncl, inl ver-
haRnd met de bisechoppalijke! betdiening Se-
ho~uden, worden door tal van belanlgste~l
i den ev 0 2iaaid.s Bde todeng vad
het. H. Vormael, Red. Amigoe] wvaren
verscheidene Protestanten1 tegenwoordlig,
o.a. de Hoo~gedlelge:~strenge heer Grecagheb-
be'ngeanvij eil nd neth tje t an l.ne
herinneringenl van ziin bezoek nan dit et-
lanrd medenemnen. Na esne aflwezigheld' v~n
atcht jabren was 't xeker eene oubeachril-
velijkez vol ienng voow IIr wdod aot
schijnlijk zatl hliJ over een paar dagen het
eilandl moeten verlaten. Voorspoedige reis
en behrouden asnnkomet op Curacguo wor-
dgen Iem eC. ziju eerwaarden secretanrts
--Ala een ~gevolg van de scheidingf van-
Kerk en Staat in F'rankrijk zullen de toe
lagen aan de twee gemeenten to Marigot'
wra es ll iSeloken r2t x'r eue overs anai
daLt a~an elke dier g~emeenten voor d~en tijd
van acht jar~en een steedls atfnemend be-
dragdzalrw rden tieg ttaan.onehva.
dig~held van die schelding wil Ik niet tre-
den, maar iernoad, die ooggfetuig~e Is ge-
weest vanl de vieringf van den oognttidl,
Prtsteaet~e keraekofb t pl au~han1 I
van dlen blnschoppelijken intocht te Mauri-
giot, kan ulet tot het besluit komnen, dat
die inltrekking van Regeeringswvege der tot
Kdadieti utzen ch a tellen mawdatroo
maar eeningaszins heeft doen makken.
Deer' dagen werd de Hooge~delgestrenge
Heer ;ou1ver'neurT der Kolonie alhier ver-
wacht. Toeberoidaselenl van verschil enden
vruisderdntlg etnaakpcrticul exa woni f
ten eludle hoet Gfouver'nement~tusu ter be-
achikkingK van den Landvolgd en~ dens
Ke itel/rp te ho ken. pe 1Enire ctPI $vt~l'


hun1 wclkomnttled. D~e spanning wverd hne
langfer hoe grrooter'. D~e openbare helang. -
ntenlings Rteeg tot us)e CelsiuA sootn men
vernaml, datt op Sti. EustatiusH een our-
loschl "eud ibe rtei @i Delit24stcn
b~oot uilt dat elland hier ter reed~e sann
utst hlet bertcht, dat de Heer Gouverneur
ien od Pe (Cot wa ind bezeukr ltia te

Tot aatnvulling van dit bed cht nolg het
trok an r inl de ndevitsclanboot nol vi
van Curaqao, kwarnn den 27lsten te Ban-
ches op santo Domlingo uan.
IZaderdag ddu 29~stn Rtomdes hed chp
I ad e int- maH blunen. Eerdt Vrijdage
daarna was er gelegenhldd om met de
Perime van de Quebee-line over sint-Croix
naar Sint-KittH to vertrekken, waar men
Zndag a an vs eatpte. En Rolago vr f-
EustatiuR, waar nogu denselfden atvond ten
7 unrF de piechtige antvangs~t plant vond.
Woeundag den 10 Mei dleden hier 48 king
aee shunr aest df. Cmu udu, tewa


Woenedage te voren gegoten huis, het
eerste gegoten huis in Nedelsand.
De uiteslag is workelijk verrassend
geweest. Gok deze mieuwe vorm van
bouwfen sal volop kans bieden op
architectonis~che en artistieke vak- -
beoefeningf.
Het gebieel staat er zeer kloek en
getuigt van soliditeit. De verkregen
womodg beachikt over een doelma-
tfge ruimteverdeeling.
Daar deze bouwmnethode voorloo-
pig wellicht alleen op arbeiderewo-
ningen sal wvorden toegepast, en ook
belaugrijker goodkooper uitvalt dan
de tot nu toe gevolgde bouwwijze,
zal missehien bier een practische weg
liggFen, om de inl vele plan~tsen drin-
gende woninghkwestie tot en een g'oe.
de oplossing te helped brengen.
Zeker is het, dat de geslaagde
prOefnemiug On hulZen te glieteB VSD
groote beteekenis is voor de bouw-
techniek .
Nie11We gtlanOlagen in Mexico*
Een Californislch syndicaat beeft zich
ouder de~n naram ,,Commerc~ial Com-
pany" met een kapitaal van
$ 150,000, gevormd met het doel
binoen kort op groote schael uit.
gebreide guanolagen op de 1'7 ei.
landen der Campech-krust van Mlexi.
co te exploiteeren, welke lagen wan.
neer men den prije van een too
guana op $ 30 stelt, een waarde
vertegen woo rd igeu van minstene
S 150 mill. De maatschappij heeft
voor 10 jaar van de Mexicaansche
regeering de concessie voor dese ex-
ploitatie verkregen. V'oor elke ton
guano, welke zij ter market breogt,
moet zij 75 cents saa de regeering
betalen, terwiji zij de eilanden aan
g~een enk~elen vreemden staat of land
mag verpachten. De guano zal di-
rect naar Europa, en voornamelijk
Dsar Hamburg veracheept worden..
Volg~ens de ondlerzoekingen van in.
g~enieurs moeten de lagen minstens
50 milhioen tonnen guano bevatten.
D~e grootste laag bevindt zich op
bet el~land Trian fulue en is op som.
miae plaateen 20 voet dik, terwijl
millioenen zeevogels daart nog steeds
meer guano ophoopen. Ook op de
eilanden Arcas en Arenas worden
zeer groote hoeveelheden van deze
mitetekende mestator gevooden.


Uit de oabuiffl Reub i *

Colombia-Panama '
D~oor den Amerikaanschen ofe-
vaardigde RAYNEY, lid van dee-
mocratisobe partij, is voor een tijd
geleden een felle campagne begon.
nen teen ROOSEVELT, den ex- pre.
sident, near asnleiding van dens
reds over de inbezitnemingf der
landengte van Panamb. Het doel
der campague was, RoosevELT ver.


kindleren het H. Vo,~rmsel wourd toegedliend-
Met dezelfde goulet sette hlet gezelsehlap
Zaterdfagmorg~ens tel 7 \unr de reis voort
nHHar dalla, w~aatr m~en nlog oor den mllt
dlag tenl 11 uur aan de Laddc~lrba aan
watl gingb. Matandlag d.al.v. dien~de Ilg~r.
eerst in de Rott~oml saa so kintleren en
den volgenden WoenelldaK in W7ind-ardl-
side, een parochie 1.000 volet hooker ge-
legen, aan 150) kindleren hlet H1 Vormsel
toe. BUf dese gelegenhleid~ zeg~ende Mgr. He
nieuwve school in, doo~r P-astoor Mi. G; DntH-
HUsudge~ll(l ou\ ( Heerlert~tl Ir n mg gr-
Vrijdag mlorgenl denl 19en Mlei ha~d let
vertreok van daba ~lan~ts, \veer inlet de-
seude Koulet, Tegen den mIdcdag sette
men te ~Sint Mlartin voet aanI w\al. DInsl-
dag' werden to PhilipHburK 50 k. en Woens-
dlag up Simps~fonsihay 23 kindteren gervormnd.
op1 fIernlelvaaredtl g 2o M~ei hield M~gr.
VUYLSBTEKE eH WANtr zegetocllt bil~llen MR-
tigot, de hloofdplaatM van het~ Fransc~he
gedeelte van Sint Malrtin.
Op zseer grootenl afatand kwam de be-
volkilng lu gr~oepen Z. D). H. to! gemuoet.
Trionsph~tbogen standen ]langs den w~ei,
warden selfsr meegredragen, bloemen en bon-
q~uette~n worden in hett rijtuigi gieworpen.
Jlet toeetemm~ing van den~t blHHchIop rau
G~uadeloupe, waarouder dleze partochir ckr-
kelijk reasorteert. dliendle onze AposRt. Vic~a^
i-is ol htie~r het Yormsefil toor man 218 kin-
Den late Juni ver~trok Mg~r. met een
kein banrkje ve r na5rSir t ThemaH i a


zond on w-el M~aaudagmorgen denr 12 Ju-
ni "Ip Curacgno terugb~rachlt.
Str~oohoeden-industrie *
Alle belaughlebben~deo, met name
natuurlijk de hoedendechtsters, ra-
den wij san a.s. Dinsdag 's namid-
dage ten 4 uur precies eens to
game zien en luisteren op den vlecht.
cursus to Pietermanii, alwaar de
Heer H. J. COREN HENRIQUEZ eoDige
belangbrijke inlichitingen en mnededee-
lingen sal verstrekken met bLetrek-
lung tot de hoedenindustrie on ook
een nieuwfe, hioogat praktische en
ec~onomische method zal leeren om
de hioedea to swavelen. leder be-
langstellenle is welkom. Entrt~e wordt
miet gebeven.
Consulaat van Colombia.
1)e consul van Colombia brengt
ter keinois van alle eigenaare van
ha ken.Hdoaltazj utedar a van eeu

dan in de havens van Colombia
zullen worden toegelatenl, wanneer
die schepen door den Consul van
(lolombia to Curaq~ao ziullen uitge-
klaardl rijnazouder die uitklanog
sullen El] In de wateren van Co-
lombia als contrabandisten achter-
volga en opgebrac t wor en.
81echt afgeloopen '
Hiet is er Zondagavond bij een
vechtpartij op Rust erg ruw toege-
giaan. Van een der vechterebazen
wr~ld den neus afgeaneden. Hij bracht
het stompje van zijn neus, gooed in
ziju sak opgeborgfen, mee naar het
H~ospitaal, maar hij sal voor ziju
geheele leven wel geschondenl blijvenr.
Hr, Ms. Utrecht

Zondag morgen is de Ut2recht eer
van ziju reis naar Suriname, Mar.
tinique en de Bovenwindsche eilan.
den in onet haven terug~gekeerd. Op
ziju techt near Martinique viel een
der matrozen nit den mast in see,
en alle pogingfen om den drenke
ling terugr te vinden, sijo tevergeefs
g~bleven
De ,,PrinlseS JllIiBE."
Onze bootje beeft het er eindelijk
toch eens op g~ewangd. Na bijua 14 ~
dagren zich achtrerf in de haven to
hebben schuilgehouden, is de Julia.
DS ,r8iteren morgen naar Aruba ge.
stoomd, maar even voorbij Plantlers.
rust reeds is zij, sonals sommigen
g921ien hebben, een half uur dwars
bliiven liggen om nit te rusten.
Eenige deskundigen van de Utr~echt
maken de reis mede.
Eenlwfeest van Venezuela.
Met de Speansche boot Legazpi saan.
gkomen vertejefden gaisteren o~p lone
eiland, de ex-president vanCom
bia Genersal RAaioN GONZALEz VA-
LENCIA ver ezeld van zijn families en
neg 5 and re ledien van het Colom-
tiaansch gezantelcha ,allen op weg
user Caracas, on aar officieel de
Rtepubliek Colombia te vertegenwoor-
digen biJ het Eenwfeest der Onathan.
kelj k heid.


Naar verluidt zouden er ook op ons
eiland planneo in voorbereiding siju
ter v eri dran bovengfenoemd eeab

NarR HOllatlt.
Via New-York zijo Manadag~mid-
dagf per Prins Willema 1 near bet Moe.
derland vertrokken de HIeer W. T. N.
VON HOMBRACHT oud-commasndant
vanr het aarnizoen, de Heer T. J. C.
BUY8 mi itair apotheker, Dr. J. P.
EVERT82 Hz. en de Heer P. S. VAN
TEECKELENBURo, opzichter bij bet
Depart. van O. W., allen met hun
geain,
K. W. I. d.
Nu reeds 640 der vruebtenhooten der
K.W.I.M., die de reie van Suriname
naar Amerika maken, uit de vaart
eenomen en to New.York is opge-
egd, ona er groot govaar beetant,


dat de cultuar en dearmee ook de
export der bacove zal gestjaskt wor-
den, is de Regeering van bet ~Moeder-
land in onderhandelingr getreden met
de K.W..RI.Mom toch dewekelijkache
vaart op New-York te behouden.
Het missed vani deze wekelijksehe
dienst zou in Suriname gevoeld wor.
dout. Het is dus to hopen, dat men
er in sal slagen, dat deze vaart voor
de kolonie uiet verloren ganit.
Twee dezerr booted, de Mlar~ozun)'e ln
de Slar)ramlacea ziju voorzien van Mar.
coni-toestellen,
Ricintls-011e.
Eeniget tijden geleden maakte het
tijdschrift ,,Journal d'agricultur~e tropi-
cale' er op merkzaam op, dat, vol-
gens de lantarte onderzoekingen, de
olie, geperst ult de ricinus-zaden
(karp~atta), bijzonder g~eschikt is
voor machine-olle, vooral voor het
smeren van die onderdeelen der ma-
chinen, die ann een hooge tempe
ratunt 1.10 blootg~esteld.
Ook bij groote bitte outleed t de-
Ze oile illet, 19 000 uitstokend saleer-
middl vn th hoeft slechts ineklei e
den dan de gewfone ~minerale alie.
Koloniale ]Rand.
A. s. Maandag avond komt in
openbare be~hande-linor de ontwfer -
verordenin~g omtreat de vr~ouwelij e
Amblenaren.. Tevens zal er dan
een nieuwe verkiezing moeten plaat-
see om to voorzieni in de vacatu.
re van den H~eer Am. WI. ~TATrus
MUL)ILERI, dear zoowel de Heter Dr.
C. A. ZEPPENrFELDT de late Candi-
daeat, als de Hieer J. J. D)EIROT de
2de canld. de vorige week gekozen
voor diezelfde vacature, bedadkt
hebben. en niet voor een beuoeming
in aaumerking wenschen to komeon.
Waar is Castro ?
Veertion dagen geleden deelden wij
twee telegrammen mede, waaruit
bleek, dat Castro, de ex-president
van Venezuela ult Teneriffe naar
Cadiz vertrokken was en plannen

na e(ua) omvenar te skn. H A sci
werkelijk, dat dit plan reeds in ult-
voering is. Want in Cadtiz is men
zijo a oor kwfijt
Het geruebt liep gisteren, dat Cas-
tro in~cog~nito met de Speansche boot
Legazpi hier zo~u aangfekomen zi n.
1Met alle zekerheid word verte d,
dat op verzoek van de Amerikaan.
sche Regerering door onze justitie
bet. geheele stoomschip ounderzocht
is, on to waten to komen of Cas.
tro zich aan boord beyond.
Voor de waarbeld van dit bericht
kunnen wij niet instaan. Wi) deelen
alleen het bericht made, zooals wij
bet vernomen hebben.
OffCicieele berichten.
Aan den beer M. A. Sm'~oTMAN
onderwijzer alhier, is tot herstel van
gezondbeidl eene maand verlof ver.
leend.
De mar~chausab68der late klasse
E. G. GRESSMANNii la bevorderd tot
brigadier en de mariichauseb& der
2de klasse J. DIJKMh~AN tOt maRrllRuB-
e46 der 1ste klasse; de fuselier K'.de
NIES is tijdelijk als mar~chau se## der
2de kla-sse bij de brigade gedeta.
clieerd.
De beer G. B. 1)USSEL, ouderwfj-
ser 2 de klasse aan de Hendrikschool
alhier, in bet bezit der akte-landbouw
kunde, is tijdelijk belast met de waar-
neming van de betrekking vau land-
bouwkundigfe.
D~e tijdelijk ale merechause46 der
2de klasse bij de brigade gedeta-
cheerde fuseliere J. vAN VEEN eD
E. F. TAPPER, zijn naar bet gar-
nizoen teruggezonden.
I)e heer J. IMORGANI GaIFFITH,
gouvernemeDOs geD808kundige op
S5t. Eustatius, is eervol ontheven
van de tijdelijke waarneming der
functien van gouvernement geneea-
kuadige op Saba-
I~e her A N'.BAREND, geneesheer
van Suriname, is tijdelijk belast met
de function van gouvernements-he-
neeskundige~~e, op Saba. STL stj
delij; aangfesteld tot onderwijzeree
3de klasse aan de W'ilhelmina school
alhier.
De infanterist late klasse J. Mi. C.


TIMP en de fuseller J. de GOEDE,
ziju tijdelijk als mar~chausse der 2de
kzlasse bij de brigade gedetacheerd.
Het gegOtett htl 8 te Sandpoort.
N\aar men m~ededeelde, was twee
dagen'nar de g~ieting bet verharding.
sproces dler gegoten massa reeds
soover gevorderd, dat men in staat
was enkele der ijzeren glietvormen
weg to nemen. De aldue 'blootgeleg.
de opperylakte bleek volkomen gaaf
en glad. De leaders aan het; bedrijf
ha den bepeald om Donderdag 11
Mei aee aanygag te maken met de
ontmantelingf van het geheel. Men
was inmiddels gereed gekomen met
h~et leggen va~n het dak, dat even.
seen bestaat uit Segeeoten platen
van betzelfde meagsl.
Op dien dagf beeft de voliedige ent.
manteling plants gehad van bet


antwoordelijk te stellen, v~oor de
afecheiding van Panana van de Re-
publiek Colombia, Zooals de bladen
ult de hoofdstad Bogot& nu, op ge
zag van een kabelbericht, melden,
is het vooratel van den Senator
RAINEY &&DgeDOmen en die verant
woordelijkhead van ROOSEVELT i0
deze vastgesteld.
Een groot aanldeel in dese daad
vran eerberatel ten oprichte van Co.
lombia komt ook toe ann het Ame
rikaansche d gblad The W~orld, het
organ, door de democraten voor
deze comI",pagne~:i"i~ e"~dbru3 Uik ZRiCit.

directeur van Thce W~Torl beweerd,
dart CHARLEs P. TAFT, L)OUGtLAB RO-
marsoN en WYILuIxNMELSON OROMWELLI
met J. PIERPONT MORGAN, Voor de
som van 4 million dollars de con-
trile Verkregon hadden over bet Pa.
nama-kanaal en dat door bet toe-
doen van THEODOOR TAFT, tOenmaals
nog Secretaris van hot Departement
van Oorlog, en broader van CHARLES
P. TAFT, bewerkt was, dst 's kanaal
aan de Ver. St. verkocht werd voor
een bedrag van 35 m~illioen dollars.
W~egens dit artikel was door de Re-
geering der Ver. St. een aanklacht te.
gen PULITZER ingediend, maar nu is
kort geledon door 't Hoog Gereebts-
Bof der Ver. St. in deze zank ten
gunste van PULITZER VODDIB g'0WO*
zen.
Chill en Venezutela'
Naar wij in Zuid Amerikaansche
bladen lezen, heeft de regeering van
Chili besloten het exnequatur in to
trekken van den Consul-genersal van
Venezuelat, den heer Tito V. Lisoni,.
wegene zekere uitdruk kingen omtrent
de Chileesche kanselaril, door ge
noemden consulairen ambtenaar ge-
besi fd in een brief, welken hij san
de agfbladen richt en waar hij de
redecen blootlegt;, waarom Chihi niet
ultgenoodigd is op bet eeuwfeest van
Venezuela, dat ee~rlang to Caracas
sal worden gevierd. La Malanaa be-
a reekt dit incident en verklaart dat
C ili zich niet moet laten vertegen-
woordigen op zekere buitenlandsche
feesten.
Te Quito is men benieuwd naar
de redenen, die Venezuela kan heb-
ben gehadl om Chill niet ult to noo-
digen, want, zegt El E'cuatoriano, af.
g~emen van drijfveeren, die wij eer-
biedigen, bestaat de ometandigheid
dat een Chileen degene was die des-
tijde den eersten vrajbijdekreet to
Caracas geslaakt beeft.
C. C.
Ratten en Maklien'
Ged urende de laatete 14 dagen
werden in het flcalant aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd
191 ratten
$2 muiren,

1- II1.1 -L- - i. ;; :ii--i ~.TL.L


in dese beide gEevallen is er stri d
met de naar &~herman genoem e
anti-trustwet.
Nu is de grrootate Amerik~annehe
trust, de S~tand ard Oil Company,
schuldig; verklaurd soowel prinexpicel
als door met do wet strijdende prak-
tijken te hebben etel naar de
vernietiging van d vrije marks en
is daorom hare ontbinding bevolen.
Alleen is in de nitvoering bet von-
nis vqan den la~geren reebter versacht;
de termijo voor de ontbinding is
van eene meaand tot een half jaar
verlengd en de filialen van de Stan-
dard Oil Compa~ny sullen met in-
achtneming van sekrere beperkingen
hunne saken mogen voortsetten. De
regeer~Pain beeft met dit vonnis een
leiddrd in handon gekregen a~m
met; vrucht tegen de trusts op te
treden. Op de ontb~indn van de
petroleumtrust sal nu welpoedig
die van andere truset volgen, to de,
eerate pleats die van de ta'oaketrust.


A DVE RTE N T IE.


Photogtpis]c15he 181'ichting.

Souablette et Fils,

RO PPHOTO GR APECN
VAN


E pthcas H Rmmtge n d Juni w ~prt, Ne d at Pe~ No bledrk
odenwald H. Rose 14 ,, olombia 15 ,, Hambers
Letampi A Cormellas (16 ,, t Colbn 16 Baretona
ILo~gisan Vincent 17 ,, .Lverpool 17, ,, to Arur
Cittd diMilano Ferraro 21 ,s finova 19, od

Schooners. Aankomat. van Behoeneras vertwl~`~ok ea


DeskkeriL e


15 Junt Is Hr. Ms. norlogabodem Upgggyg? hier weer teragglekeerd komewnde
ran Maretnique.
16 Juni le one interkolontaal bootle pgjpgggg JULIANA napr Aruba ver-
trokkren. Tegen den avond van 17 Juni kanneta we bet wre~blierterag~ verwachen.
e *,r ,.i. ,,, ,, ,


n. M. rle Konintin der Nederlanldess
BEKROOND
to Amsterdam I863,
,, An werpen 85,
,, Ohicago 1893, en:
,, Ouragao, Eerate Prija Eare-
medarille, 1904.
,, Brusse 1 10*
011ragaO, Naterkant Otra-
handa.
AdVerti86Y st8848
'IN lie


IAmigo (11 Git n.


S UBILINAMIE.

Yaws-expetite In Sunriname.

Het verloop der behandeling* der Yaws-
woo gnstig De stemin adebudatiini
ten en doktoren kon niet better siju. Met 1
opgewoektheldd word gewerkt en de p -
tiijnten waren afteret, dankbaar, nu ze
te no le v rtcni@, de eo weh eiln
loose behandeling hun brengt. Tot nu toe
sijn galukklg geon onaan eame neven-
workingen van Satlvarean [ C06] tot ulting
PErownaren ruim honderd kindetfen lif.
dend :'aan de stekte. leder verwachtte
gorote moellijkbeden van achreeuwende
kinderien en nog- harder hailende meeders. i
metar iekrbialneet) to n Ze k n ee
met larchende oo en te kijlken, terwijl het
heilbrengend mi~dethen inde aderen viood.
't Wa~s- een genot de stamperts zoo rustig
Den a de la tot dagen der expeditle be.
vestigden de goede verwachtingen, die in
de eerilte dagen geweks waren
Bi) de inspectie van alle patti~nten ble. ,

b treabap orrde k m kel t
Daat eebter seer velen vooral van de
kinderan, behalve mran yaws, ook nann an-
chyloe om, ec ea,nmdalari d. d. lijden
hen natourlijki niet genase, sullen, naar we
vernemen, aille van yaws genesenen naar
b haeal I e naramants> wn rdern op
handeling- naar mbn plantages terug te
keeren. De eerate 100 worden heden al-
hler verwacht.
De vibpleegden waren overgeluk~ki'g over

ge t~eem na~dht et aod n kanee7
door fiambop-verlichi een feestelljk aan-
slen. If de grootate loode waren allen
Ze% 7 swnao heb c~~sen kene
rig uloat dansten op de voor een Eu.
to oor was eentonige musiek der
m r beeedict een rer a re
te, 4oe d C~ met sign sai verecheen en
een h punrtle toefde.
Toenr om 10W .uur de laatate musiekto.
non vgteren en allen uiteengingen kon
gseg worden dat het laastte feeet Inde
Yaws- changgood geoleagdwa
Dr. Itoh is met de doktoren en overi-
ge st tnin~ de stad ternggekeerd,
wear met musiek blj den cannlegatel-
ger wea ontrangen door de reeds te-
rugge re PadpatreP. Zoo eindigde daese
expedi ,w hPai~asaltate'n reedr anu net
anders dan achitterend kunnen genoema
worden.
Ale men weet, dat dese Inrichiting sann
bet G vernement jar ~ks 0.00 d.
ste laren steedrrrrras ultbreldde, terwijl er nu
alle roomissicht beatant, dat dese Inrich'
#sta geheel kan optedocks wrorden, dan
P4g~ pt men wel, dat dit Malvarsan wer.
LelLvoor burinaeme een Salva-arsenicum,
een hellaanbrengend genecomiddel to.


Baitenlnlad.


8 Hamburg;-Amerika-Linie


Gevstidmi 1847,

Gere~gelde Vraebt- en~ Passagler-Dienst onderhouden door 58 verechil-
leade Lilnen, met 350 Havene m alle Werelddeele~n.

DIENST-- WEST- IkDIE 3

..... eLija I. Den So~. van iedere maand, van
: .* --. -Bamberg near St,. Thosdae, 'Tai.
~in idad, Veneuea~, Chmfraco
a6 vice vereas; C t
s Ankomet to Cracao den Ic.
-ti fan led8re meand*
'. Ljn II.enm den.r Cr mas;dh'd

v~an iedere maanod;
Liju IV.en 200n. van tedere mentid, vanl
Hambuig-Antwr pet n waFtr 8

0 1 m-7 ian Cnz traCao~e lit

D ank meeett m ao:de 1n.

Sat enroM=*d a af top no Ir 8
T *gr, Cumb r ~an, alle
pleat weie oorboe~gncmdeflne~'n w a anag edtrtatA me
ook nder Pasagireehpen er astcappij, de is~e haven ann, di

zienvana e dig toeassnge tor de sekearhel ~aen mortne der
opvrenim Euoeeh aes o
prid~er, Paesgen d~rbnas H yre. f Hambuwrg:n abeso
Befoure Bqete 0f~o acfel ag o der been- en terug rek. n VBOl
oor verdere Paeinlichtinen Veroeg mene sich tos
o~erSt.Thaes i~e~ nar Enwoanv~ne, Hannivs &sr Cn o., es


GEDES~TILEEER DOOR

m iBa. %o aSons itd. Pert
Leveranciere van het Egdelsebe
Hof, (van wiilen K~oningin Victoria,
-a wijle Koning Eduard VII en
van K~oning George V.)
Aceaten woor courage,
so LANNO;Y* a Co. ,

OOOKHTAILIS TEBA~RPEUTIOOM

gDosyelepa adon conniene an :
y s~onstituyentee del seceite de' hbi
gdo do baealso, porqupe ~carecen de
Ta grasa, que en l~a parte del acelte
que outre y alimenta- so compost-
eb otiene muhe Sameat auaon I
de en ~oc maiones calsar pjerjuicios
consideab es d&d loe e8pcr la

ri~ablementfe conrtienen -y~otrass eb-
stscan seedtione,' !comro el anlfato


V00R D)E IIUISMOEER

Wiilt g~ij in uw hui~s ongelukrken voorkomnen, zoo raden wij ~J1,aran
GEBRIKTui ~aUT~IslD

:,;9;Ta' T19l~~,~i'33~b


sae hoop b O. .

.ook het heele artikel. ~Ioewel een
algemeene stemnming, die weatrachijn-
liik op verwerping son si'n nitge-
loopen, nog vermeden wer staat
de zeask voor het groadwetsontwerp
toebh rijwel hopeloos.
De zitting is echter ploteeling ge-
sloten, wearachijolijk een gevolg van
de heftige annvallenl, die sommige
afgevaardigden in de laatste verga-
ringen teen de regeeiing hebben
gericht.
Eeo gevolg due van de oppositie
der liberales on sociaal-democraten,
die soo gearne de k~athtoliele meer-
derheid van Elsas-Lothanage~n po-
litiek dood souden willeian mkeu.
Voor deo bevolkinr der voormarli-
ge nFraneebe provinies, dier sich -
dak zij de vrijwel gematigde ger-
mSnisreering in den mieuwen, on-
vermijdelijken toeetatnd hebben lee-
reD echikken, is bet te hophn, dat
de groud wot haar beslag krijgt en
haar Rijkeland niet lang~er als een
wingewest deel behoeft ult to ma-
kndesvas en machtiges Duitschen
D~e bewoners wani~open geluk kag
nog; niet. Zoo schrijft de ,,Lohringe'
Yo/kestimrme" san bet slot van een va.
derlandslievend artikel. ,, dse ien
sal deze loop dergebeurtceniseen een
druk op den Rijkedag uitoefenlen en
bem aansporen de staatsrege ing
voor E~lsas-Lotheringen enlergiek ter
band te nemen.
Mocht dat gelukken en one volk
een gmr net geg eoe wel tt, deie

gen welzijn ale ten zeg~en van bet ge.
heele Daitsebe rijk verder to arbel'
dlen. En in dezen sin, soo beeluit
het blad, roepen wij:
,,DTer La~ndesausschzase~ ist tot! Es le-
be der Landfag !'i

A1~RITImlA.E *
De strid tegenl de trusts.

Bet boogate gerechtshof van de
Vereceigde Stat~en beeft, oianlgs de
beslissio van den lageren rechter
die zich richtte te~gan do~ trusts, be-
vestigd. De beshlesing;, die nu ge-
nomen is, kan aides-wordon samen.
gevat, dat eene gemeenachap van
handel of bedriji, betrlj men die
noemt trust, cartel, syqdleast, mo-
no olie of hoe ook, op zich self nog
niet in stri'd is met de wet, maar
dit wordt in twee gevallen. 1.wan-
neer sijl er van den beginne at er
van aitgant~ de vrie mededingfing to
verstikkeni wa~nner dne harre~gapllibe
"samen tellinP'u ba easnuoten el b
de nitwerking mooten hbee
yrije markt to verniesigen, en 2.
wanneer sij haar op sich self ~geoor-
loofd doel om sooveel mogelijk VBB
de vrije markt te verovereo, met
onwettige middef en tracht te berijken.


24 JUNIX.


Schip K 1apitein


IApnkoms f


Vertrer (


Van l


near


Marrrcai-
Maracaibo


Merida
Mcrd.
Pr. Willem I
Pr P r~edrik
Prios Maurits


W. Gioodm~n
aI.m Bho-n
8. 8 Morris
A.. Johanson

A. R. P~boer
J. P.vd Borden
H J v. d. boot


10 Juani
"5 ,
24 ,,
11 ,,

11 ,,

18 ,,
24 ,,


~New York

New-York
Mara~calbo

Ameterdam
New-York
Ama~tetrdam


Junt

,,
,,
,,
,,
I,.


AJlarassibes
La Onaym

NJeweYork
Amsterdam
New.aYork


'Blo Bacha ~
8JuandPE
Vel d Coro
Mlraealboi i
Vela d Coro
Porto Rico
Bonstre
Vela d Coro
Aruba
Barbadoe .
Rio Hacha


Alrpba
'BonlJe
Qe4 Coro
'Porto Rledc~o
h.farac..tbbo
Ma~rgig.(bo


Maria H T
Gaviota H
PlumadeOro V
Frieda 8
Amadora V
Clemenrcia H
Minra n
Medarda V
Jutan Lris H
Prsweih's H
Cor, de Maria


Just
1,,
,,
I,
,,
I,,
I,,
,,


m1Tan Lais H
:~~iaB
dlards.
1Aarora H
Amadore V
Meda H
Meteor 8
JunLas H
JViol &
Victor a H


Jnl
,,
,,
r,,
,,
I,,
,.
,,
,,


so (fouder


46edal les


De


Goauermet-0ett.

G~rliler vah den3 IRand,

]?, J. ygy,


,VAN

lOMaqigAaI$@*#@.
gPS~ray.Yepga


Dit is de eenige .petrolie, welke .gedurande de laatsite 37
jitar geen enkele rarnp veroo'rtankt er~'C'r~rC'C~r Geen ~gevaar voor
ontploffing, geen rook, geen stank. 'o oen v ilg.


HAVE~-~NIEUU~S.


VrAN~ *O JUJNI -


DE 6ABR'$ IISXY

(DE BESTE)


VAhN DEN
Te behandelen onderwer :

lugekomen stukken*

Ontwerp-verordenieg, hon
de nde regel-;~a van--do positie
van vrou'wel e as~btenarep,
die in het howelijkr tr~edes; en '~~;e~
Verkiezing vaaW candi44,ten
ter voordraebt voor de veral-I
11#$ der 0.404440~ vpablyse 'We-
gena het oo enamen :van
,#ener Bbl. . ipsB :ulfer,


~DUITSJCILANlNe

Het was ial871,khort nadenFranach.
D nitechen oortoa ,a e Pruis rh

mrereshad over den afstand van,,Ochi, kom, sprak op bet laeftat
de Duitiacher, nadat de Franschman
de hused aardighided n de smaak
sjoer lan genooten om het seeret ge-
presea had ,laat ze dan hiervan
eeps wat van mrrken" en tegeli kertijd
troki hiS een haar nit man ~nevel.
De Franachman srei niete, doch borg
h to r Invad a~n ai ~ potfni
cler een kalje.ukt Parij. Ret bevat-
to een a aa'er, die. twee h~earj be
worrkteSsin nlkla wen d reg

e ne was het Duiteche rijt gegraveerd
en op bet andere Elsas-Lotheringen.
En dea~seder-laet, veel 3C~end op-
achrift: ,,Gij budt het elechts vast
naa n 4ohaar f
Al rti ja~re n tadvrloope neded
sta'altje van Franeeh eareasme ver
o~ld b~otg ise~d jenurjb rra L
~pfoincis.
En die woode is weer opienw
o aogeret~ea, dn 'in Daitschland denvorr ad is get~edeseepopda
soMe th okoi pFrurik z


akibfN. Esrein en een gqroot ideel: der
Bijkepartif blekren n~iets to w~illen prija-
geven van hune p~rmespleel verzet te-
and th os!iJ di ht Rij s
oqgf to vormen, waartoe het ver.
leenan van drie stainmenin den Bond
raadd vora no bidoead r ,
en onder beswaar saengeomen
vkrnLaml i e e a fto~ g d reo
amo~"~ er ha eee o~upm mr w r

dat be Can rm zE8 8temmeD meO?
in de Earste Kamer soa hebben ge.
Irregen. De geheale linkeraijde atemde
togen on his Pooratl viie, derea a


6 1,


Agestea
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs