Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00069
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 13, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00069
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


OPENINJGSREDE

van den H.E.G. Heer Gouverneur


f*. * $ 5* $qil$*M~ijue Heeren:
Ten t eeeere e waar eer ik e voor-
recht hier wederomn in Uw midden
to mogen verschijoen, om, ingevol.
ge art. 77 van het Regeeringere le-
ment, Uwe vergfadering voor bet
kOmen e zi ting]aar to opeene.
iD meDig opticht gaf hot afgeloo-
pen sittingjaar reden tot dankbaar- i
heid *
De geroudheildstoeatand was gui-
sti op alle eilandern.
Oer den geeet der bevolking viel
elechts te roemel.
Al betreure awij bet, dat de on.
derhandelin en, die er tusschen de
Nederlandsc e Regeering o n die van
Venezuela sij agevoer nog niet
bet gwenschte gevolg hebben ge-
had, too kan toeb met voldoentag
worden geconstateerd, dat de ver-
houding tueschen ores kolonie en
de naburg rer nbliek steeds vriend-
Behappelijk is geweest, even als zij
dit was met alle one omringfende
ataten.
Ofsehoon het, on do steeds hoo-
a re elscebe, de er sn bethe odr

was,`i dit opsicht, nan aller wen.
schen to voldoen, wo~rd er toch orn-
etagefefd om be od ri
seds baee n b ter tee mo~neewi
Tot dat doel sal er ook binneu.
kOrt Gen wijeiging in de Ondetffijs.
vOFr renlog wor en voorgfestel en
getracht worden de hinderpalen uit
den weg te ruimen, die de ontwik.
kelina van het volksonderwija tegen.
bouden.
Oraechoon de Compania flavial y co~s.
tanera de Venezuela grooten afbreuk
deed sann onzen handel, doordat ve-
le reizigerB, die vroeger van Mara-
caibo, via Curagao, naar Puerto
Cabello en Caracas gingen en
dan tijdens hun verblijf hier goede
klanten wren voor onze winkels -
nu, met de kustbooten van de eene
pleats van Venezuela naar de au-
dere gaan, wonder Curacgao aan te
doen, was toch do0 invoerhandel in
bet afgeloopen jaar vrij levendig.
Het grootere verkeer met Colum-
bla en Haiti, van welke landen nu
meer reizigers hier hun inkoopen
komen doen, diende eenigazins als
vergoedinp; VOor bet v'erlies, door
het wegblijven der Venezuelaansche
klanten geleden.
De doorvoerhandel handhaaide
cich, voor wat Venezuela en Colum.
blebtefo de vroeger hereikte
hoogte, enbbereit~dde such -wat een ver-
blijdlend verschijusel mag beeten,-
niet onbelangfrijk ult met de repu-
bliek Sto. Domm o.
P~et santal zei schepen nam met
enkele too.
G)ok de invoer van kolen voor
de kolendepots was in 1910 groo-
ter, dan in het jaar, dat er aan
VOOrafg;ing,
Yoor de hoedenindustrie, die voor ~
onze bevolking van zoo veel gewie t 1
is, was bet afgfeloopen jaar van i
grOOt belang.
Ofechoon de ultvoer van de ge.
wone, grove hoe en, eenigen bl]
werd belemmerd door de moeilijs-
heden, die de douanen to New-York,
bij de taxatie dearvan maakten,
werd er in Europa een veel groo-
ter debiet gevonden voor de flynere
S trO Ohoeden, son wat van nog
meer belan is voor die gewone,
niet koebbare hioeden, die met sorg
sljn gemaakt en afg~ewerks.
IDit I~atste feit doet hopen, dat, j
WaDneer bet onderwije in htviech-
ten flink wordt voortgenet, de hoe-
denindustriel voor een groot deel
der bevolkipg betere winet, sal kun.,
DOB atWOF OB
Voor den landbouw was het jaar


*1 111. 19r( I.rF*l


Dit Blad verschijnt elken Zaterdag. llDWAll V AM RIT LAR Etts Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementeprije voor Curagao, B~onaire, Aruba Sun.u w n .. n uprijR di abonnemenlt ta fl. 2,- pa tresi laua
on de Bovenwindsche eilanden per drie maanden pn& padilanti.
fl. 2.- met voorubtbetaing. RE edgetie 811 Ac gazli gigSt~ pgl Pa ppaugfapnan foi Curagao, Bonaire. Aruba, St. Mlar-
Voor bet Buitenland perf jaar fl. 10.- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa anja
Afeonderlijke nummere fl .15i. Oud No. 228. Nieuw No. 4* run numero sol fi. 0.1~.
Prija der Advertentibn van 1--7 regels f. 0.50; voor pl- Anuncio di 1 te 7 regel f 0.50 cada regerl man
ken regel meer 7%1 cts. RirIR1. O ~tr~iltver z,1 de. Is ts.


Hendrikaschool met t8 en "1p de Wilherlmina-
schlool me7Ft 2 Icrlecngen .
Dwr ciJfers zijn nog niet oulrruthavenrld rn
bret is v'olatrekt mert. met Zekrhetidrr tr zeg-
genl, dat aan de bijxoudepre sc-hool der y-our-
Iteur~~I( werae g ve, omatat hert antltrIvija or
bPterl is dann op de openbare.
Tal vanl redenen kuinnon t~t, die verranide-
r~ing Itrhrbbe geleid,.
Wart bu~t fFll brtrftf van die o~vergaing
va.n hrt kind van een plredik~ant nlaar dr
katholieke hclool, iis morlljk dt redel ori
vani op, to yTeven, of zon het mni~sshien
maogelijk; zljn, da~t dt c~oalitie rgeest ook
(? ?. i I~ted, A. det C1.)
Der bertl de frIien Hpr~eekt \canr~ eeneinderr
goiode ver~hollting~ tucss~ehen hert perl'onal,~
doch dlaarran wee~t hact HesterII nlet.
En ivat betlreft de opmeri1king onltren~t der
intellectueele ontwtllkkling~ vanl \olw~assr-
non, dir vroege, te openlbare schooln hebben
heznchit, zeer szeker mina niet i ut het uog
wocrdopn vetrloren, boeveal un 5 her ~roeken
dler nchool d1oor elgen'I Studitl word~c galeerdl.
Het Keachtte lid ac~ht de traktrrmenten te
laag~ eit hat drrtd sprrker genoog~en eenel per-
tinente op~inie to Iiooren.
In dr Raad in ziju geheetl van die mee'lning
dan zarl het Berstaur dat Satarnc hij teen
votlgend Voorloo~pig YePrlag ver~neenrl.
.11aar spr~tleker wil in overwPegilg gereu
dor tinancicele zijdle #oed in het coog te
houden Door hetni werdl n~agegan aan
waelke takiken vanl diernrst dr sitijgtg detr
ultgtlven van 19001 tcot thranil vanl t
f 700.1000 op 1 mllivllon dusa mett r 4( ,
is toe te schrijven.l
Hij vond dataraan hert ondlerwija vioor
ten belangfrljk deel debeat. De uitgav~n ste-
gen in dat tijdsv~erloop van f 6800(1- opl
t110.000.- dus met S 70Q.
W~el is dat deelH toe te Rchrijven Itan de
meerdlere .qubsidii ~n voo~lr M hijzotrler on-
, derwnijs (die sitegan1 van~ f 14.500c olp
' f 28.0 t erusar no~ he cier der hrotw i in-
roornamelljk dloordiat aatn saarr1issen op
de andtere eilaunden dan Currtaran zoovrel
meer wordt ~etaaldl.

echijnen.
Tn zlju repltok velr~~rhed de Htear de
Vries niiet, dat hiij mert ouitntelteniu dlie
stilging der ultgaiven van het Onderwifelj
vernomcn h1Ad, maarB mleendle zich nu rnog
meer ongerust te mlotten nlaken. Wn'trl
w\anlneer, andlanks erlu dnte uatsta te fren~
z.ooveel mleer aa~n let. Openhaa~r Older-
w-ijs Is ten kioste g~elepd, tochl de klach.-
tenl overl dant un]derwi~jR zijn O~itoegnom1en
en de r~esultaten sleebhter geworden zljn,
daLn is dat zekier een ourusthbarend nv mpt toom
en dlan moet er stellig ergens letd ha-
peren Patrticullere feiten tot staving k(,n
Jpreker evenwell ulet opnioemnen,i miisseblen..
zoo zeidle hij, ztju de oudere leden vann den
Rtand hl rvau au Ir opr 1lt hot e 1a o
lang geen pe'tilrnente feiten wa:ren opger-
neemd. dlochl alleen inaar1 algemeene klach]-
tenl werden Rehoordl, het v-oor he~t Be~tuur.
niet ruogelijk wa-ss daar'naar te luisterren.

Vervolgens was het woord aan
de~n gemachtigde den H-eer ZELLE. die
den Heer DE VRIEs de v~olgende toe-
lichting gaf omtrent de havenkwestle
eni de kuetverlichting :

Inl het rstadiumz wa-arini da ondlerhandle
ling~en zich op, bet oogenh~lik bovindofn, kan
bet volgendle rereds nu w\ord~n mle~agdrrld.
Er zijn twT-ee verschllle ndl e ontw~erpenu ter
verbetering v-an dlen havenrnond opge-maakt.
Het eerate-wvaarbij geen r'ekeningf gehlou-
den is muet dr toename v-an het scheep-
v-aartrerkeer in onze hav-en ten gevolffr van
de op~enfngS van het PanamB-kan ualtl -, be-
oogt de togenwnoordigeg breedte van de
vaargieul in den hav-eninand vann 45, At.
,to br~engien oD 1Si$ M\, met een dliep~te van
9J M Het tweed~te plan,-waarnbi j wrel reke-
ning is gehouden miet het Panamaka-
naal,- 88trekt am dtle arg u nt 5bren
Beide dexe planlnen ziju san den Miinisterr
v Kol opgezoud~en, die b~eide ter fine van
adv~ies lu harden heeftt gesteld van Pro-
fessor J. Kilras te Delft rn vaHn den Hoofdl-
inspecteur van den Wa'rterstaat Het ligt
verder in dle bedoetling, om de ultvoeringf
van dlat plau, betwtelk der goedkleur~fug zal
wfegdragen, bij afzonderlijk w~etuontwrerp to
regelen
Alles doet verwachten, dat nog in de
"e helft van bet loopenden jaiar reeds
met het woerk kasn begonnon w-orden.
Com~s rde tustrerlichtin1 ri treft zijub~
lende kapiteine vanl de 1tooluvaartllijen
dile onze haven aazndoen. van oordeel dat
\-oor een ruurtoren op Westp~unt een licht
muet een optisc~he Orcht vatn 13 zetenlullen
voldloende 1is
folg~ens mlredledeling van dcn ing~enieur.
verbondlen aan het Departemlent \an MiA-
rine, zal voor dat tailrag vanl 300 gidl ren
vatstlicht met verdulateringen, lenzen, veer~l-
uurwe~rk, eni lich~tbron ran 2 pitr; petrolleumu
lamlp, van 400 normllaalkaarsern stert'llt
verkrijg~baar zjun en is voor zulk licht
geen permaneulte bew-akingp ervorderd,,
w-anuer de person b~elasrt mnet het rullen,
aausteken, blusc~hen en sc~hoonboudenl der
lamp, in de nabijheid woont,


1 ---iI


minder gunatig dan het jaar 1909-.
De oogat was op vele plaataen
schraall, en door de sterfte In de di-
Vldlviboomnen, die hier in de bene-
dendistrleten nog voortduurt, was
ook de opbrengfst van dit product
"opCuragao gering.
Op B~onaire dearentegen was er
dit jaar meer dividivi dan men er
ooit g~ehad beeft.
Zeer voordeelig was dit jaar ook
your de katoencoltour op St. Eu-
statius, die belangfrijk word ultge.
breid.
Voor de aloF~cultuur op Amuba was
dit jaar middelmatig.
Ofsehoon het met den verkoop
van zout op C3uragno nu en dain
wat ber going, dan langen tijd
het geval was greweest, kan men
toch -hier voor dit product nog gSeen
vast market linden.
ocor h op ~onairegfewonneo zout
had men een geregotlde afzet. Op St.
illartin leden de zoutpannen groo-
to schade door de ontzettende re-
pens, die er in de maand S pteruep -
her 1910 gevallen ziju.
1Met den sys tem a tliche n aanleg
van dammon werd in het afgeloopen
jaar g'eregfeld voort egaan
. e large prija der phosphaten in
liet algfemeen, en de gerng~e azet
van de 2de klasse phosphant, maak-
ten, dat 1910 voor de Aruba Phos-
phaat Maatschapp~iS nog geen voordee-
lip jaar mocht heeten.
Het door den Mlijoing~enieur Day. -F
Es~ op de plantage Santa Barbara
fogesteld ondersoek werd met ijver
doorgczet en sal spoedig ziju aFge.
loopen.
Voor verderc! werkzaamheden, die
er, met hiet oog op een eventueele
,on teigening der phosphastmijnen
'noodig zijo, zal binnenkort naar
hier komen Prof. G~rutterink ult
D~elft.
Naar aanleiding van bet door
den blujngemieur uitgfebracht rap-
port, wearin de resultaten van zi~n
onderzoek op de verschillende eilan.
den ziju re aanrragen ingekomoen om ver-
gunning to erlangen tot bet opsp~o-
ren van delistoffen.
D~ergelijke vergu nnin gen werd~n
verleend voor twee terreinen op Cu.
rag~ao, voor twee terreinen op ALru
be en voor een terrein op Bronaire.
Op de plantage Fontein op Ho-
naire, wvier eigenaars op ground ran
art. 10 der onleags ingevoerde Cu-
rag~aoache Mijnwet, vrijelijk over de
in hun ground gevonden delfetoffen
mogen beachikrkeu, wordt reeds een
onderzoek ingesteld naar de sanwe-
zigpheid van uitvoerbare phospbaat.
De Arba Goudmnlatachappiil sette dit
jaar met vrucht haar arbeid voort,
en verschafte geregfeld saa 200 ;1
300 man wverk.
aEast bet bestaan e station voor
dreandlooze telegrafle op Curagao
werd oniangs een dergelijk station
ceopend rp Blonaire, terwijl eerst-
daage met de installatie van dat
voor Aruba zal worden Haange.
vangen.
De inrichting tot bet distilleereD
van water van de firm S. E:. L,.
MIAveno& SoNs kwam onlangs
klaar en schi~nt wrel geslaragd te
mogen beeten.
endn loop van het jaar werd
door de heeren LEEZER en EVERTg
een concessie gevraagd, die hen in
staat most stellen de grootsche
p annen te verwezenlijken, die Eil]
outworpen hadden tot verbetering
van den haveumond en tot aanileg
van belangrijke havenwerken in bet
Schottegat.
Orachoon het niet onwaarachijnlijk
is, dat de verwezenlijking van dat
plan sal afatuiten op bet fait, dat
sommige der door ben gestelde
voorwearden, voor bet Bestnur on.
sannemielijk sijo, is bet toch te ver-
wachten d it onze haven s~poed g
za~ war le ve rb eterd, en datf or
hier, met het oog op de openog
van het Panamakanaal belan rijke
werkeD zulleD Worden anagelega on
san een groo ter echeepmaartver eer de


noodige faciliteiten te kunnen bieden.
D~at zulks voor de toekomst oi-
zer kolonie van groot beclanog kan
zijo,~ behoeft geen betoOg.
Ikeiudlig, Mijoe Heeren, met de
betuiging mijuer erkentelijkheid voor
do welwillende modewerkiner die il<
in het afgeloopen zittingjtaar van
Ui mocht ondervinden, en miet deD
wensch dat het niieuwe zittingfjaar
truchtbaar moge zijn voor het wel.
syln onzer koloDie.
Daartoe schenke de Gxoede G:od
zijn onmiabaren zegeD.
lu verklaar de vergatdering vall
den ro omia en atad voor ~et ien-
we~ sittingfjaar geopend,

ONZE~I BEG00TNG


I010l-iitlell BRand aBij de openbare! beharndeling Van
de Be rootingf in den Kol. Raadf in
de avond-zitting vtan Zat~enrdg 6 Mel
wvaren 8 ledeni tog~enwoordigr. Alfwe-
zig waren de Voor~zitter MYl. S. L
MIAD)URO, H. V.. n, EEN ZEPPENFELDT
ArmH.W.Y~STATII'H I~LLoveH.M~. PEN-
so, e n r. .T. P. J.VERTBZ HZN, De
drie A, IANI). wn. Admu~il. v. Financien,
W. A. J1. T. ZELL~rE, D~irecteur vaen O.
W. en IDr. P. J. vian LREEMIEN, Ad.
viseur in visschieryi-zaken, wartn me
de togenwoordig en wFerden door
clen Onder-voorzitter den H~er A.
.C;. TATIUS MUnLE L uwelkong~eheeten.
Onder de vooroaamate ingekomen
sulen noemen wij hier a can l e
outelag aanvrage van den hee'RALH.
IV. STATIUS MULLJER als lid va~n den
Raad. Na de opening der algemleene
beran~dela eo door den Onder-
Voorzitter vroeg allereerst het woord
de heer H-1 P. D)E VRIES, die de vllgen-
de rede hield :

Jl uleer li Voor ltter.
Niet sonder zeker~en schroomn waagn ik let
als eeriste spreker hieden avondt hiet woord
te vr~agen. Ml~j komt voor, dat bij de Al-
6? ~neene beachouwing ov er onzxe Hegs c~tlig
we-derom hladl kunnen zegg~en hoe ernstig
de Rand er op moet bliv\enl aaudringen
tlat de Rtljigmg der uitgaven nie~t blijve
is-oortigaan. Edn om zoo Preemder zou zulrs
tun mon mt de k tukn, darn v enl j
.te geven zekere buitengew-one ultsgaven,-
die wellicht tot eene verbetering van den
eonotniscen tnoeestand bnn n onz, Konotnie0
lectueel p~eil zouden leidenl,- niet renkel om
dier w~ille van dea zulnigheld te s~chluien,
In de eerntc! plants dan zou ik; w\illen ver-
kla.ren 1k meen ook namlens mnijule gench-
te Iluedeleden,- dart de Rand groote instem-
mng1n betuigft mlet hetgreen van Rcegeering~-
wegge ~daan kan worden tot verb~etering
van onze haven. Waar ik eener~zljall steels
getneendc heb te moetea w'aarachuwien togen
overdreven verw~aebtingen ten opzilihte van
de voordeelen, die Curav~ao zal kunnen
plukkeu vanl den nieuwetn verkeer~swleg via
P-anamna,mIag lkniet nalaten eruitarnkI1~ kelijk
op to wviJzen, dat zoo wij die \oordlee-
11n net ini hnen vn net 3 een-in zIn
tijd dat hlet kanaal zal wvordlen geo~pend.
En dit sal w~aarachijulijk v66r 191~ ziju.
Dit wat~ de urgentie van de zaakl betreft,
en wverkelijk, het deanraanl verbondien be-
lang is groot, als men bed~enkt da;t nog
Rlechts enkele jaren ons acheidlen van een
feit, dat een ominekeer in het weremvl\erkeer
teweeg mnoet brengen en w-ant da~t is ze-
ker waar w-aarop de reeders ran alle
landen zich reeds thans voorbereidon
En dan, Mijnheer de Voorzitter, zou Ik ~r
den nadruk op willen leggen, dat ho~t lu. i
vrrtekolem oilte o lijn tt etn I et al
Hiermede hleb ik in het bijzonder die even-
tueele~ verbreeding van dlen hanvenmond up
het oog. Ben ik goedf ingelich!t, dan ligt het
in het voornemnen dler Regeering de b~reedte
op 65 M~eter te brengen on hoewel ik( toe-
geef. dat dasardoor eene belangrlike v-erbe-
tering zou worden sangebrachlt, kolntht Ir
mi) voor, dat bet belang vau Curagao elecht,
dat wi1J moeten kunnen zeggfen, niet allec:n
dat die invaart mluder gevaarlijk iH ge-
wortien dan w-eleer, maar dat wij het luide
mnoeten kunnen verkondigen dat de invaa~t
In alle opziobten overvelliff le. Duidelijki; l~
Ihet, nok voor den leek, dat eene verbree
ding tot op 80 M6eter In verhouding' veel
meer sal hosten dan die op 651l\feter, maar


Alijnhocer die Voorzitter, laat ons g~een w-erk
doen dol.t Fsleebts ten dleale lbevrrdigft. W~er-
kelijk -our 1haveniverkenn on bellchtmgf on-
zer kusten is in onze KiolonIe nooit to veel
ultgegeven on ik durf hower-crn dat geener-
lei uitgav~e zoo tenl volle veratntwoord' Is
als die daarvoor te bestenmmen bedlriagen,
Vlan belichtfng sprake ik o~n zondler in
oudefrderelenl to w'illen aidaltlen, zcu Ik met
grooten ernst wtllen r~eleveerrn, van hoe
root gew~icht tene Illtatckende brelichting
van dfeze eiltlndon is. Als; ik- het oor het
zeggen hadt zon ik ertn belichte~ln egi wil-
lel sc~helppen com de schepencl to dwn-lgen
dien weg to heraren. Ik; zou k!rachltie lIeb-
tenl op Bonaire, K~lein CuIragno, Willem.
stad, WesCtpunt vanl CuIIragan en OosRt- en
Westpunt Fan Ar'ubaf willenl plaatnen om
dlen zeemann te kunlnen zeggen : Hier hebt
gil tenl alien tijale v-etrknningr, hier vinlt
gij betr~ouwhanre lichiten, hiter. to midden
van Ilet o~f Rcebrekkig hellehlte kusiten, hreb-
tenl een zervalrendte naltie rn ten
%eevar~enle Koloni e o vo~or Ktearge
dat gij veiligfkuint navigeeren.
Enr Mljuhleer det Yoo~rzitter, iik zru geon
"l'h~t IPleatsen dait f 3000. kost on 's
nachtsd zonder h~ewaking~u kan b~lijvei.
Wat t,,ch meet het doel ziin vanl het
Bestullr, inatenCI wij Peenize Hans op success
willen blentenui a 5. 1. moet van Regee-
I'ilCS'seRr zo~rgi gedrage~n worden, dat de
havten wa;t b~reedtle van den ingangf en
dlieptr van1 baal on Schottega~t, dalt be-
lichtingi van onze Zuidkust IietH tr w-en-
sellcn overrlaatt. Het particular initiatjef
zl tlan wel zorgenl dat 1e InOodigeC re-
e~lanle wordlt gemlaakt on dlat ultbreiding
vanl het verke~er met gSrootere faciliteiten
vooll r laen en losnsen gelijkenl tried hou~t.
En ik stel or prijN o) hier to verkrlaren
clat ik, gegrond op geg'ertens mij van bo-
vroegde zijde vrra~chaft, magf zeggen dat
hlet p~a~t~iculier iutftatief het afet aan energie
e~n onderernmingageeest zal onthreken.
111)nheper de Voormitte~r, ik srak stranks
van de verh~efing va~n hort intellectueeel peil
in ouze ol~oir nt iknoent zins gebezigd! heb, omdant iki den verstan-
dlelijke oultw'ikkellug van hlet bleter g~edeel-
to onzer b~evolkingi lunK chat. Hlet te-
eilndle~oeir ( 1 nlee zin e n ordl w la
modce wcrdlt te keunnon gegeven dat hij
acohterlijk, v-acsthoudpnl, niet miet di~n tijd
rneegaande is. En1 alH sk, zooatls in dlen
latatentr tijal veelal bet gev-al is gen\~est,
o~ver bet openh~aar onde~rwi-s hloor klag~n,
dan vr~caagikmHja8f, zlende en waardee~e~nde
de mannnen die rroeger dat onderwijn hieb-
ben genoten of zl] geon to hlooge! eischen
st~ellen aan dast und~erwijs. Maur op deze
zaak. die ieder \-rijzinnig Nedlerlanlder zoo
Ina uann het hart lig~t, ing~aand~e, bleeks mij
dlat het aantal leerllingen ol, de O. S. ge-
stadig afneemllt, dat gaevallen zljn voorge-
komen, dat kinderen die de O). S. bezoch-
ten, dleze hlebben ver~laten oml op de bankien
vain fr~ater-schocol of zusterschool plaash te
nnr l itd. mnij 1~e oo lkg omen, at n
elilandt dat beg~onnen was met det oplenbare
school, tharns eene kaRtholieker schooll be-
zoekt.
w~o rdal vt nec I ll 11er j t onfr. nt
,,atan de op~enbare ticholen saumlerk~elijk
,,dua~lt, m~eent~ ond~ergKeteekend~e te luet~en
,,betw~ijfelen. Die klachlt is reeds zoo d'ik-
ertlu zmener bi IietH nleer van Iet es
derwiljs overblijv-en," dlan zou Ik, met
gelijkie, wellicht sup~erieure logical one
Hollandsuch sjpreekw-o ord dur~ren toepnasen:
is ee VI koje ;n t~l. )onntde zijdoe el 'tou e
wijzers .11ijnheer de Voorzitter. Ik ben het
niet eens met deg~enen, die van gebr~ek
aan toewsijdinga hebben ~esprokenl, eenroudig
omdaet ik niet in sitant benl hierov-er te
oordeelen. Wetl wreet ik dlat de verstand-
houdini eni daardosor allicht dle samen,
w-erking tussehen enkele leden v-an het tot
het O. O. behloorend plersoneel te w-enschlen
ov-erlaat .
Ook Is voulgens mnine niening de bezol-
diging Bn vanl chlool-opziener du van het
anderwrijzend per~soneel telaagP.De betrei.
king vaun onerw-ijzer irs In eeumaal geen
tlecur e hrluit clie@1 1 ter- oI e I-zen
w-ie w-ij, t~en opzichte vann ons nageslacht,
die gro~otste verplichlten he~~bben, Het on,
derwilje op, Cuieagao, w~ij hoorden het nog
op, 27 Aipril v-an hlet ~.n~hoofd der Hen.
dlrikschool den He~er Kess~ler, hleeft met
g~rooteremnoeilljkbeden te kiampen dan elders
o~n Iki zou oa~k hlier, evenalls ItJ hectgeen
12 zegdle van Ilavouvereerbetring durren
bew-eren, dat het aan hlet ouderwcija be.
steedie geldl zijne rente ruimsehoots sal
opbrlengen.

Hierop heatntwoor~rdd allelteerst de? goe~lel-
geerde die Heer. LAND de beachouwilngeu
van den Heer' de fries omltrent het Onderwlis;
dte gemachtig~de Iueent de opmerkingP te moe-
ten muaken, dat de gedachtenwilsseling, die
sinds het v-orlge jaar omntrent dit punt ge-
roer~d wordt tusschlen dlen Kolonialon Raad
en het Bestuur,ailleenrIesultaten kanopleve.
ren, wranneer bepaatlde feiten worden get-
noemd of bepaalde voorstellen w-ordeu
g~edaan.
Ala felt, ten bet~ooge, dat er lets hapert
aan het openbatar onderwnijs, noemt de Hieer
de Vries wonder meer het verlaten door sen~i.
ge kinderen van do opeobare school voor de
bijezondere school.
Inderdand 18 dit in 1910 gebeurd op de


14t8


N o.


Zaterdag


18 M~ei IO I I.


28ste Jaargang


WRIKE LAD 7002


D3E CU RA qA oS CK E ILANDIN

Vol g~eetdrift voerden de jongpBene
tooneel stu kjt: ,Enlastig verhoor",
wnaarbij de toeho~orders tegelijk sich
konrden overtuigen, op hioe hoog peil
11et onderwijs op dese school staat.
IEen WOOird van delirk, recht ult het
hanrt. geweld, van fr. M AXENTIUe aan
tie leerlingen~l en de oulderwlizers
vanl bijstandi aloot het offcieel ge-
ctltelte van hletl feest.
1)e! gocrote kindervriend Plater L.
.jANSEN, 1)astoor van Pietermlani had
voor' t~l:r ittkint le versuaperingen
gvezocrgdc, zoodatt de slchooljeugd ook
(ie verdlere urenu van dn~t mo fen
Op de nRngensa~ulate wijze door-
branch~t.

Opening van denl Kolonialen Rand

Jlet hot ePbruikelijk ct e remonuicel
word D~insdag morgenu de Koloniale
lI(a~l dc-r dlen G;ouverne~ur geopend,
nadat voorlH het varige zittingsHjaar
aloor d~en Onlder-Voorzitter namens
Z. 11. E. ooder dankbetuiging
Rtan de lellen, wa~s gesloten. D~e com-
missie Van outvaug~s bestoad ult de
R-etoren C1 S. (;ORSIRA J.P~.Ez, Eu1-
WIN' 8ENIOR en J. ~SUTHERLA~ND. jie
E~del ~r~oot Achlthafre Hieer Slr. .I.
B. ORSIRA, onder--voorzitter van
deliInd 84Van Bestuur en de leden
I)R. H. FEROUrsoN eni hM. of. C. HEN-
IUQUE~z WOO~DieD VeneeeDs deze sitting
bij. D~ienselfden avond vereenigfde de
Gouvervenr de leden van den Read
van Bestuar, van den Kolonialen
nand, de drie gvedelegeerden bij de
behandeling der begrooting aanr een
diner ten gouveroeneluetshuize, Waar-
san bovendien ook de! gezaghebber
van Aruba en de Heer WYALKER, di-
rEcteur van de Aruba-Phospheat Mly.
ale genoodigden deelnamen.

De nienwe Kantonrechter

lie heer H- I. Th. BOOMGAOART,
too dusverre G~riffier bij hiet hof van
Justitie is door den Giouverneur man.
gewezen, om den Heer M1.S. LANSHERO,
die de vorige week overleed~, als kau.
tourechlter op tot volgen. Eerst dan
waenneer door Hi. M1. de Koningin
den beer Boomngaart als Griffier ont-
slag verleendt is, kiau de benoemingr vanl
kantoulrechter definitief pleats heb-Schipbrenk

D~e Buletin Comlercial: pubrliceerde de-
ze week bett bericht, door den kapi-
teinr Van :e gOillet MIedartle meege-
bracht, dlat hij op sijui lantate reis
vano Maracaibo naar hier op de
kust van Zastirida, westelijk van
Cor~o, een gezonken valartulg; nog
met de zeslen op antmoet had.
Hij vcermoedde, d at het de ,,Maria.
M~agdalena,, was, die twee dagen
VrOeger hIaratalbo ver~laten had met
beatemminrg uaar La Guayra. La.
there berichten hebben inder~daad dit
vermoeden bevestigd. De geheele la-
ding: is mede verloren gogaan. D~e gou-

Oldenburg wdl iuvoereir. Team]j men
bet eene wyil doenl en het andere
nriet laten. Wat rjoor sommigen als
dlen Stteen der Wijzen op belastinggfe-
bied wordt aangepresen.
Dat men de onverbeterlijke oude
vrijers door een extra-belastiug tot
een hu welij k zal kunnen dwingen,
behoeft echter niemand to verwach.-
ten.

G~oedkoope Onrtdekkingeretsr.

Vorige merand beeft men to Genua
de documenten govonden, die ultma-
ken hoevetl de ontdekking van Ame-
rika door Christoff'el Colombus beeft
gekoet: 't Is workelijk niet duur ge-
weest.
Cristooffel Colombus self beeft ale
leider van de expeditie eene wedde
van 1800 lire per jaar genoten; zoek
nu nog eens menschen die voor
125 fr. per maand Amerika souden
ontdek ken.
)e! twee echeepnk apiteine ouder
ziju havel kregen 900 lire per jaar.
De matrozen 12)6 lire per maand.


D~e bemanningvan Colombus' vioot
koettbe in 't g~eheele 14,0~00 lire. Dea
levesnemliddelen, brood, wiju, groen-
ten, vicesch, gevogelte, kostten 6
lire per maand en per boofd, total
2900 lire.
Toen Chrietoffel Colombus terug-
gekeerd was, echonk men hem eene
som van 28,000 lire, denkelijk om
zijoe voorechotten te ve goeden.
Deze som vertegenwoordigt de kos-
ten der expeditie, die dourde van 3
Augustus 1492 tot 4 Maart 1493.
Voegt men dearbij de 14,000 lire
voor de uitr~usting der schepen, dan
vindt men dat, een der grootste ont*
dekkingen wesarop die mensehheld
trotseb is, 36,000 fr. heeft gekoet.
't is voor niete I
D~e cijfers komen nit de booken
van de g~ebro~eders Pioson, reeders
van Paloe, door wier toedoen Co.
lombus sijae expeditie kron indebhten,


in1 zLijnAnIvI.oord Rann den' Hteer F'orbes
b gon Heigr L I ulnilr tr colnstta manel.c dt
blet begin dler rede valn den Heer Forbes,
waRarin grezegd wordt, dat 't Hea~tur niooit
emriget atcht heft genlag~en op de: klazhten
al~l 1 antbrho~te-hou leI let ~linde dle II'e.
thliek tegenover hlet betoog vanl hlet gachlte
lid, manar hij wil tochi op tweepunten de
usndachlt vestigen, primuo op het gevaar-
lijke van generaliseeretl en aecundo op de
rl"o ilijuslte~m n~rrn bea rf, ted r ne pt
ke~ert,


\-eetl RIneer ge IIa os g~
p'elijk, dalr blet Bestuar deztn manurtremel
zooj lartik li Sntherland v~oor te lezenl: een cipier
d~r gevange~nissen 1500: -- gld. in
planted vat lichtien ver eesM vrder

Llet varige jarar. S100 allgemenan stem~-
nenL werd dezte verhoogine' aangenO.
neu. -

Bij art. 7 a een hypothteek-be-
i vaarder 6j00. -- (. stehle d~ezelfde


da~t, waLar blet verIs~chijnsell zichl heetft you~cr-
sqtlarrnlt he Iit noandignn ;Io1UUdt, t*6'-
nlagenoegf of gebeetl rijp1 z1Ij. Zullk hLeeft
zicht hier reeds~ be~vestigd, zooals iki ult een
giusteren v-an dlen Heet~r Laudboulwkundige
diu r.ti \ui I thoe\r -lku nrin vi it on
gerus~t to maIkenl, denk ik;-- door ietn eerder 1
de bladleren uit te bllClden. ls het ve'-
senijnsrel rlreigt zichl your1 t' d~oenL, kaU Ui-
terlijki veel v-erholp~en w-ordlen;: hce hert b'-
flt gul t lm~usdat we~ met vcr~trouw`en
det tacomal~lt tegemrloet kurnnenl gna~n. Al-
\-crensM to eindlgen, wil ik niog eeni kort


ONDERHOUDEND ALLERLEl

Een malldarijnu onder de vreenadle
dunivels.

Zijne Exscellerrtie~ Hoe Kijoeel Ftiiang
had twaalf jaar geleden zoonis I103
zich ultdlrukte, hot ongeluk, in bail-
lingsebap to wvorden gezondeo u~nder :
,,de duivels van den oceann" Hij
werd namelijk, als keizerlijk commiis-
FleriP van C~hina op een diplo~matieke
missie afgevaardigd. Rij zijo terug-
komat schreeef hij een merkwesanr-
dig boekje over Europeesche zeden
en zoud enkele exemplaren aan de
prinsen eo voornaamete mandarij-
nen v-an Perking. Tengaevolge van de
vlucht van hot Chiineesche Hlof uit
Peking in 1900 viel een exemrplaar
van dit wferk, een Europeaan inhaa-
den en deze maakte er een F'rnsuche
bewferking van.
Op maerkwaardige wijze toont dit
workje, boe een Chinees het Westen
ziet.
Het eeni ~e wat Hoe Kjoeei Fang
in Europa a steden bewfonderdle was
de reinheid der straten en de pracht
der hotels. D~e booge buizen vervul.
den hem met ontzettino- ,,e zj
zoo boog, schreef hij, a imad
een eind san zija leven kon maken,
door zich van het dak te werpen.
Deze booge gSebouw~en zijn noodlot-
ting voor de weldadige eesten van
wind en water. De duive s van den
Oceaan elaan, geen acht Op cle in-
vloeden van do aarde en de geesten
der lucht, ofachoon onze vermaard.
ste letterkundigen en wijzen bet be-
staan van die inv10eden erkennen.
Het gevolg is, dat de bairbaren in-
plants var? een pagode op te richten
am zich te beechermen, bun geld in
het water gooien v'oor draineerin.
gen en dijken. Hun onkunde ishun
eenige verontauchuldiging.
D~e ,duivels van de oceaani" hebben
alle regelen van rang en outzag 't
onderateboven gek~eerd. Ik had ver-
Pomen, dat hun vrouwen meer ge~erd


Votrr her lichtl va~n dlen 10)rPIn van KileI~in verdsag gevenl vanl det werkznaamhedenl van sprek~er peen amendment r-oor, die
('uravac i bestaat liet pllln liet op dtezelfle dr Alrstee Sisal Cultuar Alantschapp~ l, d!" post tot 120C). ylith tcP verh100*
stektere renen ls er ien va soa n aarigenvanaezn inaneennon ge. ier sterude alltfin de Heer
pen 0pso 0cas r atasre vr emts- C iiurtten 1 itt; I l~engekol LANS4HE: Ia tegan
Het tevecrkrijgien rffec-t zalda~nxlijn. dat upy inen, da~t p~~c\roeve zullel \n wo~rde g~eno~mr n Genouderdc aaen art. 11. DomeLinbe.
cen hocogte ranl 4t_,I Al o\en zrcepeil lIet Ineut ile Jisal ntourteni die gekweektk womenlr heer vroeg
lichtt neg up' 1 zeemlijlrn Zal kunnrln getziten inl det planLtentuinlen te Trinidad, iBurina.
wordenij replie c=ai defIrd Visi[ el fnlet] 1 cl se psin le t itt Ylca 1, sle Hr J. C'. B. Forlbes het wvioor :
zijni volldoenine to kensir i u\r over d lan heeIcepi Ik hebt het wotordl gevrangd ulet an op 1
nonva h t f llesau ornltrontl cde. verbe- Reet~ds zijul opi de kwetllekheade ouget- te koutenr togen~l de \ourgesteldc verhoo. -
rering~ derI ha~ve~n, tOchi bleef (lok waltlc de reer 1~9H.000) platntjes, waatrracn een hloe- going van dexe p~ost; atls we crl om ~lto ljeu
tbrlichltingK betiret, aaudlcringenr, mnii inl ili rt elhlrd vo~ldoende ontw-ikkeldl is, oni opi op de nad~eeleni veHrbonden aan bet. doocr
opzch mmlr oo msplnttemiigei ht veldl tto wornlcl nitge~zet, terwlvjl hier het Beatuar g~~v~c~.~rtelrol system i het 4e
zich~ l litelat leidenl, maan \r wl degelijk; rleke- in de Goll(;cnvrrlrnmnts-pmelr~rftulllu re hoe tlen ('l;et diHsrict situkkenf~ grand van1I slets lt
kee~rrweg vanii Coinclt. )nu ril~l nd meet v-eldl towodo ntupan. .einenr I jewl n ezen1 Handt meerrnl~tIale oer
**wft Pen licht mt een opltisrlbe lraicht afk~onistip eni de Myis nadrane odn zonder dlat~ het H~entnulr daarop
an .4 e~tjln net. dt s alee vl- ingme Yuntn o 1)inrar, chlt b~erlt geslugenll zoo hleb ik; techl g~-
done u ne u t tan o olw e te began~rltonl 200 H. A. ;rijni reedsl~ mneiend niet to kunuenn nalateni h!cedn aLvond
Oak,1 e~en lichrt ztnder hewa\.king lee deC~ behoor'lU)lijk omhlleind en1 eenl ~lanl vo~or don dauro:l~verI to xlprekenI olunat ik de over.
Ileer Vresthe ovelonleongenr- annleg vani de sJisal-alnl~nlant is naarr Ne- tulig~ing~ hub, datL upI een~l snk~l gr.oud van
lij vide drland Kestaunrd. Biiunenko,~t\rt verwncht 1 21 Y H. A. w~aarva;n nog ceen gedea~lte
hoct lichlt b~ij W\estp~unt. kwie d y audr w\iensl Iitllein de belanll~lting~ sChaIur moelt wordent~l gerI(L~-'eterveerd zelfs

hert nilenlupingsverschil rigenliliji zijii grandtl zal woitrden iemaakt. grondl %iju meestatHil W meer L kaal du~r, Z(Oo.
\.nd~ il eenl mlisr\erstawlll Wi oros Fopenl wij .11r dep Yours. dat det \our Cu1- dart daaropi van l't uitcPfenonL Vanlandbouw )11
behbent~ vanl Iln beginue die Zuak11 allus faC~ao zoo b~elangrijkl e .si.alkwes~tie waarn- gteon sipeakei ka~ zlju. I)e hluurdtersH die zich l
appen\-;t. aIrlsf herr blestur~i~ pree hlewa- vcarl det tevenavourdc~ltige Ilandbouw\\kundlige mlet zullke lap~jes grond~ te~rrede1 mloeton
king~ \ocur Westp~unt nloodig o~urdelelt. mnll- %ovee~tl mlet HIueds'L XodaanLI heefrt. de vanl stellenr ziju ml. i. quiet gehlolpen~ in to~gen-
datt diie ,uurturen~l ko)lut tol staanI inl de haar verwa~ch~te r~eiultaten1 liebe l deacl, om in hunll underlloudl onI dat van
Ilh~ijlwrid \anI een~ halVarlkingseen'r.t.ltrunt, warfln- r1n mora~lL Itlate wij denl Inoed nliet zakI- lannI btonsl talrlijki Kedu~ to` Ihluln voorl-
dol~or durs vokX bct houwren~ vanl cen licht- ken'l hij dlen muinsten~ togendagi; goen en~lke- Zien1 ziju zij verplic~ht zichl tot die p,~lntag.fe.
wrachtersw-onino- kon wrofrde uifgespnard~ 10 groot ,te undernming gaatt inl dlen ann- eijielnaars to wendenl, tenleinlde een good
lIet waclrhterl 1,~cn am us van1 ult 21ijn eigen vaing \-an ren Irtele dakllje, Htuki g~'roud te bekomenP I ; wordt hlun dat
pa;r'ticuliere'l woning~ unaar den toren~l outl toegestaatn, datn helbbenl zi) zichl daarm~lede
vor elap ozoge n anvrdrHielrna Werden d~e algemleen~e Belraud Ineer verp~lichtting up, den halsa gehal~ald,
v ljitt zlijnz igen ~s bei tj1 uttleezichtr op, slugyingen gesloteu, en glrlf len over aangt~"eme s' rtaL el~ "plan pe----tgenanar
t~ot behanideling der artikelen. wvelisw~aar hebbhen zij geenl golld daarvo~or
Dasarna wFas hret w'COod sanI denl I d.8ut te gven, melar zijn dlaarentegen ver-
Heer C!. S. Goulsina. JPlz., diie det vol- L I-g ia i ne -n zu uto e ttattee f o<
gende rede hieldl: ver~lt~~eme anrn het u~estnlur~irst oorstel o den Zi vewl fewznbtge eerrna~len
~istr~ictmltetest vanl het 2de! en 3de district ghut a ebnd ekee ushn
AIr. dle \Yoorzitter. AnngELezienl ik de laat- in zijui omvangrIijki werk~ to la~ten bijutual1 yuned~eult rljdn Ienle l mich vergrjpen ann de n
ste~ vergadoclring: der aide~elingeno niet heb~ doorII~'I ee chrij\ex- eig~:endonunent1 -L van adecsn. Dat de dief-
kunnlen bijw-onenl, zoo w\il iki hij deze ge~- Iteeds vroeger biij Ibehandeclingy van die b~e- stallen in hort 4le oni .io district in den lIast-
legenheid de ~;siaucwswru;~I~ nowl ev,n be- I Ioot~ing \tallDODl had sp~r~eker bwe~ecrd, dlat stenl tijd toenemuen, vooral att betrteft hot
splreken~. det we'rkkringy van dien dliatrictm~eester \-el Inemenr van kleinlvee, valt Zeer zeker niet
Enikele~ ledenl van deni I~laml lltIebben ml(,- to nitgeb~reid w\as vo~or ecu petrsoon en dlat tgnt poe;gtied nhtag
geouns ij ttlIe psilnisitisclt e ideerin \-irk~on- hiij op, denI d~ul ekr %PHul o nood e lo en Jaar epleneugde diefa op det lan~-
dlig over Imen op1 dle sisalplantjes roor- htebben!, zoodlat datn tech die post zou stij- t Wca"in hiet .,e district en hret-
ka~rnendc versachijusel enl guarneI wee~f ii. al1S g~en. Worketic.ijk is nu die? yo~,~~cluroenn rees I olaltngs op, de p~lantag~e ,,Rfir'n
degnediehetmeet mt d cutua teultekoennu en 00Gd mer raat,'t vijfde? district is geschied, waarr niet
Ittltniaen eet, neg, etmige! inlichtingenl. miissehlienl zal later blijkenr, tlat niog meer nlinder. dann achlttioni geitenl Kevld jl zj
Vooropy stel ik, day~ \.our de Ecr-ste Sisnl petrsonlel noodig zijn, orni assistentie te ver- grue.
Culltuar .1aatschappU,? die mect subsuilc van~ ]teleene. D~estijdsb hee~ft de v-ertegcunwoorde iger In e mmoievn ntoo"zet e
hett Goulvernemlent w.erkt, Kgeon meec~ite to vanl deni Gocuvernieur wel gezeadi, dat deGuener ranoetlg ezj dat
Igrantt zalI wezten outn nut te mkn~il~l, ofil~ he tunetionariis \'anl nrdellel was dat 10)r hlj et hlit inl vetle gerallcn o-ow~enschlt zonr zijn
ve~rschijnsel te w\ijtenl Is iaan cran infecctiin- w-rk; b~est of kou, trrwijl hett nul diiudelijk you(Itr de landhouw gr Kiotere pecrceelen uitt
zirkte daLn wel aani rren audi~eire our- blijk~t datt hij dlat niet mneer Ikan; hiij hefef toIvn, mar dnarvoor gee~n volaoenle
zaaki. Rlteeds zilyn unar Prlinida~d enl Nedert'l- luH zijuP kra'ichltenl overChat(IL, en1 alleen cloor tran te hahikigteleben rt
Ilandl levendo p~lanltjes enl mater l~iL~~iaulupZiu utengwoetoewjldngbetlut het 1 el e,~clk n nhei estecld goode
alohol ge~stuurd,, terw\ij I het inl dec be1tlwt- n togi kunneni volhouen. Unrous meanu't Ile I~xn t. ni Son d a 2eeel~~ grsal hight
ling~ ligr ct der Maatachappij oakl Ito LUerlijul sp~reke'' tr dt rjplituingr in: drie dlistr~i tenl al RItenrr e~au t hand l~en. clI z Ii
ree unlder~zoek te 1latenl doenr. le~en dle toetgewenschlte cplossingp kan blrengen Nuer grhete)r dit. Bestur dewnceiked
Het is mijl bek~endl, dat one~ landbl~couw. NItletegenl vrac~ht de BestuurH-Com~rliInisatis I coft ingrxiron on genego~n is in decn be-
knudiger ml~t~~ ateral to Pallramarih~c heeftt htl- det Ileer Laud in, daut vro~~eger toenl dl~oof 1 eriei l to' bre~n-
ten rlndlI~erzuen eo dat aidaar goenlCO' 1 spo en herot~uur er bij gemeglzd waLs: ,,dait hlet staanjtrl 'feltoesanirt eear, da~t or In het
\-an infec~tie opy de p~lantjes zijn ou~tdekt dlian dlitrictuiuesterl te stade zou komenl, alss i 1o okeiki ia es ghne
Trrouwocns vanl detn aanlvangl at de~e!de ij leuxl rucn shrijvire l kon wvorden toweroegdl." zal~ ~Cklij we den.l gPte ln
mi1j usiede, dtat wi.j hier niet mnet eeni infect~ie Ilet hecstuar b~lijft zich zelf dus konaekwent Ikini Id runsl he~t k'ol. Bestaur. la
diek~tc tr doen h~ebben. W'ij Ilebbenr dua Iloor thanll een to~elage vroor deni schlrij- oewigee ora slechits stuk-
naar1 alle w\aarsc~hijnlijkheldf hIer hetzelfde I erl \oor. te rstellen. Ov~erigensl it: het Be- l'e~bion i va ltmnere dartln 5a n
verschijnriel voor one, als zichi inl andlere situur' niet zoo gelleel afk~eer~ig va enn Ituur alt tonrel stan, hiedo zu m. 1. i
iulanden beeft \-oorgedlaan en zichl altijdl vet.- splitsin~ ilu awer distric~ten, vooral onidat 1e ulhrlt w-ordn en dlenl armen
stoont ueat, raldrjt clcostr i Ioel l- iff, ziclinstdTelv rlt~e ui r~~~eaq dluein tfl ~ i x a ae tt xon
hlet kilimlaat gunstiger is. Ik verinleen ult nloodig mnaken. D~och luist ornldat dit zoo- lij ki en ee orlijk he ann kunn~en vind oen.
.-.~,~.k ld.~ l.,,.,,.,.. ... k.... Lnten Ic hect b r~~lij- 11kelerikhsanInnI ice


In do: eeraIte plaa;te dlan kan nlet atan
ledelrllern enrooItpereceiw\orden intgaereen.
Hru tetdis twend, datt~llet troo a i~tct l l,
ho~ofthedriljf be e~fent. Velen zijnl visac~her .
loss~e wcr~klir~ede inl de stad of elders. Z j
1>epllanlt l ton ikwals mlet behulp> vatn hun ge
zin hun gronndl met mais of te~elenr rank
CTrbil enm ever oprenb. v. 4 11. groul,
danl zoudlten ze de gehetrele opperylatkt niet
k~unnen cultiveeren.
D~e htecr Forbee hleeft dan n~ok nierl op
het n~og do algeleg~en gr~ouden inl hect 4e
rn Ge district, waarop de holurders wel al-
li~n van I~lanbouw\ zoudlen mootentt leven
Pu rlentt, dat 'twanueerl'danldic~hthlijl" t
p~lantages~ k~lemle preluwre sgg-
wetrkit.
31naHr oudelr~ dergelijke! o~llrnatandgheden
is or geen1 kw~estle valn, dlat hlet Bestuar
gradeitln ultgeeft.
De( distraictutoeste~rs hebbencll par'ltinencet~ nl-
st~uc~ties. Zij han)3denl Iij hun a1 dvieS opuaan-
die h~elangen~l derr plan Itlg~ehoruders.
Ern dan hrt gemniH :ltn g~oetleni grand, l
dalt d~oor be II le~stow zeer' wc.rdlt gevtell.
NogS onI1Rlaus hij de ulitgifte v in de wr!oe-
ge~r igsangekochtylle plntagl;Le Phyil had let
dlomemrjbuwtaurl nietn liver' genlani dan per-
Ietelen van mlins~tenls 4 II.A. ulttgaven~. Maalr
erl waren('lf11 ta l lrlY'~l ~l 01an auvrgn nom t te
vtlen to laur to~ stellenl ziju melerdlterr telrrel-
nenl vanI 2 HA. afgeSt*tannl.
Tegen ldat lanltrite w~s intu~ssellen in canu
w\einig b~ezwaa~r, da~ar do( gr~ondenl i#n cou-
plex vo~rmen.
D~e bezwar~en van~ deni Hee~r Fo~rbes Rdoen
8ich meer bij versprcid tleachepn det plan.
tages Il3i~nel u'ronde~l g 'koelen.>vrb-
tere gr~ondot n w\enncht, is gebleken~t nit drn
aankloopI detr planltagjes Mlahoemarlu en F'lip,
rort% respondenttc Iiet uset het oederlandt ulitulakel.
WorIdt vervolgd

Eerw. fr, Maxentius.

IDinsdne~ 9 .\ei herdachlt die Iearw
finter laSAENT`Ins (A. Haven~s) den
dag~, wH:IUro hij vOiur 25r jA'enl ge-
leden in de C~ongregatie van de fra.
ters vau Tilb~urg trad. Van die9 25
jaren PrO ht de jublanse er
door in onize kolonie. D~e laastste 8
j 1r~en bestuart fr. MAlxENTIr~ s als
hoofdl de jonigelas-school to P~ieter,
maal, Wie hen daar in syjnwr
kurig beeft leeren kenune, eni de leer.
lingenu, die in die jareni zijo onder.
wlj a e~not~en, weten welk; een~ dege.
lij On e \vijzer en taktrol padia.
goog bl] is.
Nadat 's mlorgene in de ksapl van
het St. TIhomal-s college de H. Mlie
door den Hloog E~erw. Pater Provi-
caris A. TER rAlAAT voor dieal jt~ib-
lari us WSOpgedragen,1 Werdt liet fe081
verder in o (i chool te P'ietermaai
voortgezet.. Tiell i unr had de! pled i
tig outvrangst vwin ellairs,
Omnugll tfocr zijui ord~ebroeders en
de pater~s van deSt. Rozenkrans-
kerk, in de versierde~ bijzond~ere school
door die leerling~en plants.
Her waarnemend boofd fr. G~rERE-
HERNIUs heette hemi daar uit naamt der
scholieren wvelkom, wyaarua ook een
der leerlingen uit niantu van allen den
feesteling huldigde en dank brachit.

zer toe Hamburg scherteend over de
verrassjingen sprak, die de nienw~e
bela sti ng-ount werpen zud en b~renren,
en dnarbij een belasting op ,,unng-
genellen"~, op ,,Hagestolze" (oudte
vrijers) beloofde. D~at denkbeeld beeft
indertijd tot heel wvat b~eprek i ng
aanleidingf gagfeven. Miaar thans is
bet, wel niiet in het Duitsche Rijk,
maar in een der bondsstateni, in al.
len erust in behandeling gtenomen,
en Zal bet waa~rachijolijk worden in.
grevoerd.
In het groothertogdom Okhns~bur~g
beeft de financisele commisale u~tt
den L~anddaig ee~n vooratelaangeno-
men,' wnarbi3 Ibepaald word, dat
van o ngfeh nw\de personen in den
leeftijd vanr 30 tot~ 50 juren, mlet
inkomuen van 4200 Mark en daarr
boven, een toelage van 10 6/o op de
inkometenbelasting sal wordon ge-
heven.
lu dezen varm wordt de belasting
van welgestelden, die miet voor een
eigen g~ezin te zorgen hebben, niet
overmatig geachit.
Toch is in Oldenburg een kr~asse
opposite togen die belasting merk.
baar. Uit de meet verechillende our-


zaken, zoo wordt uiteengezet, kunnen
menschen zich van een huwelijk ont-
houden; daar zulleD er older agn,
die deze belasting best kunnen be-
talen; maar an ereo, die zorgeo
voor behoeftigre ouders of bloedver'
wanten en stc~h daarom niet to deu
echt begoven, zullen er zwaar door
worden getroffen.
De fluancleele commissie set uit
een, dat de belasting ook geen stral
is, wijl de gietroffene n met gehowd
sij n, maar een toeelag voor ben,
die minder k~osten en meer mkomen
hebben d-an het grootste deel der
belastingbetalendeo. Daarentegen-
over wvordt gevenagd,~ of een ont-
lasting van groote geabunen miet be-
ter zou ziju dan een belasting der
ougebuwden. Deze indirecte belasting
der jonggezellen zal? naar men neet,
meer navol ring; vinden, dan de di-
recte blast ag, die de Lan~ddag in


weItllrie dani hunl mann on, maai~r I llervreemdst.~t Zij ve~rlaten hun zit-
nooit~ had ik; gedacht, dat dexe dwaH- plaatsen paarr hij par1. De mlanl grijpt
ling zoo algemeen en zoo diep was. de vroiuw, die misschien de vrouw
Zoo maakt, op een smal voetpaci, van iemrand auders is, om bet mid-
een man altijd bean voor hiet min- del. Daun begirren zij to gilijden, to
<}erwaarrdtigfe schepsel. Ecou ma~n laat drarnienl, te springen, zi) gaaen terug
zijn vroUuw nast zich loiopeni on en wo~cer voor~nit, groeten en buigen.
niemand lacht er om. Het~ gebeurt Het is dwRaa, buitensponig, belache-
ze~lfs w~el, da~t hij pakjes voor haari lijk en onlfatsoenlijk, en t och schijot
druAat, louder dat muen deni spot met. het hunr outoaglijki te vermaken.
h~em drijit. E1n dat is niet alles Een audere verwooderlijke gewoonte
lie mannen wachten san tafel tot is hun manier am elkaar aan to
die vrouwen zijo gezeten, gaan dan spreken on afseheidl te nemeu. Zi)
naast haar zitten en bewijzen haar zetton hun lipped op de wangren
allerlei beleefdheden. Ik; heb zelfe hunner verwfanten en maken een
gezion, da~t een man ziin vronw~hij oeluid als proefden zij rtistwijn.
mAaltijden bediende v66r ziju eigen Hun dichtlers want die hebben
vaderll zij hebben liederen geman~kt op
In de hotels grebruikien olannent en dit vreeamde g~ebruik.'
vrouw~en buu maaltijden tezamen De mlandarija eindigt aldus:
in het openhaar. Vrouwren dieoen in ,,De barbaren zijn erg achterlijk
winkels en reizen alleen. TIeneinde eni het kost hun eenigen tijd om te
het middel smal te doen schijnen, kunneo denken en voelen alR wl),
dragen zij wonder baar goedl een soort veronderateld, dat hart en hoofd
van ijzeren kooi. Daaruit onuttaan ben daartoe in staat stellen. Wat
ernstio-e mievormuingen. Enr deze lie. zij ,,vooruitgean" noemen is een
den, die niets wreten van alles wvat leeg en dikwijls gevaarlijk ding. Zie
goed en mool is, lachen om onze bijv. naar hun gievangeniestelsel.
gouden lelrria. (Hiermede mnisvormeni Hun gevangeniesen ziin plaataen van
de Chineeze-vrouwFen opl kunstmatige vermaak voor boosdoeners, die zorg-
wijzen baar vaeten.) vuldlig wordie n o~pgept. Mlen freest
D~e voeten der ,,duivels van den s~lechts 440 ding: dat de g~evangenen
oceaan zijo gewveldig grloot. Dit niet geriefelijk geherbergd, gekleed
toont, dat hunl ras minder fijo en en gevoed worden. Indien dit stel-
zuiver is dan het onze. H~e meeste sel werd teegepast in het H~emeleche
mannen dragen bet haar kort, en rijk, zouden onze roovers w~edijveren
schereo het niet oven hun voor- in bet began van de grootste mis-
hootfd af. D~ienteogevolge zien zij er daden teneinde in de gevangenis to
ult. als onz~e grevianeneuen eni bede- komen en zou onu rijk omver ewor-
laars. Als booldbedekking gebruiken, pen wiorden. Ret schijut dat de
zij een soort van kioketr, somtijds duivels van den ocesen er een kwand-
met veeren er in. Het is een bui aardig genot in scheppen, alles pre-
tengewoon leelijk dinlg. D~e mouren Icies bet tegenovergestielde van onze
van hun kleeren valley niet over pebruiken to doen. Zil die lezen wat
hun handen, en dearotu stoppen zij Ik ges~chreven heb, sullen mi] nauwe-
deze in sakken van witte vellen (gla- lijks kunoen gelooven, maar sk heb
cMen handschoenen). D~eze sombere volkomen de waarhefd verteld.
rouwkleur kiezen de domme barba- Blatnooguwe.
ren voor al hun feesten en piech. 9
tigheden. Bet maaklt een zeer on- Het is een jaar of wat geleden,
aangenamen indruk en trekt elechts nog voordat bet beroemde ,,Steuer-
geesten van allerlei soort aan. buch" van de toenmali e Duitsche
D~e vermakten der barbaren sijo regeering bekend word, ~at de krei-Gl'**"n~C~

&s un alimento potleroso del mths sh valor
nh~titiVo en el tratasniento de la


TISIS 0 TuI)CFculosis Pulm0Dar.
&a Cura de esta enfermedad es solamente cuesti6n
de nutrici~n, y la EMUL.SION DE SCOTT imparte
al cuerpo el mI~ximo de nutricibap con el minimo de
esfuerzo para el aparato digest~ivo. Comunca Alo
tejidos orgbicos as grado m~ximo de eficiencia,
transforma el cuerpo de dibil y extenuado en fuerte
yr robusto y to coloca en la condici~n mis ventajosa
para resistir la invsi~n de las bacteria 6 microbios,
que es precisamente en lo que consiste la cura de
laTH ecuoS18
LA UNICA EMULSION RECOMENDADA
POR TODOS LOS MEDICOS


- I I --


Ratten en Mntizen.

G~r e ur dhetdescallaat taal eb dr c
eni doolr uniddel van pe~troleumi i ver-

5~ ratt en
30 muize~n.

Brievenbus.
forrespondenrt op Aruba~D. I:T belrang-
rijk ingezooden~ stak over de Aloi;-culi.
tuur outrangenr. Te zamen met een
beechiuwvine onzerzijdte plaatsean wij
het stlluk ii ons vmigendc numnmer.


Ui1 (e o 01rige Republieken

Venezuela.
Door den P'resid~ent J. VCNE
(iOMEZ 18 gOetgeVOndedl, dA~t dOOT
de Bank van Ve~nezuela Pan bedrog
van fre 14.611.14 zal worden ter
hand gesteld~ aan den Dijrecteur-Gfe
nersal der P'osterijen,, o~ltArln arm,
voor transitorechten van de V'ene.


zolaansche briev-enmalen gedureude
het jaar 1910 te voldoen ~-aa Span-
je frs -i.772~.90; aan de Vereenig~de
Staten frs 3.01 4~.0i nau : an ngetlanud
frs 2.5,38.07;~ aan Trrinidad frs
3.78~3.1.0.- Ter gelegener tijd val
evetnee~ns dezelftle schuld ov-er betzelf.
de jaar n~a!! de postadministraties
van IBegi;;, Italie, F~rankrijk en Ne-
derland w-orden afbetaald~.

FRANIIIJK.

-HJ-oe sober ook. of joist de~ardoor
is teer teekenend, between de Parijache
corr. der ?,,. Rt. C~t."' over den buidil
gen 1 2 nenlandec a toestand v-an
Fra I3i chir
,,D~e van den bak op den tak leven-
de, steeds bedreigde rregeringen re.
g~eere n met mnet verren, breeden blik,
reg~eriien et met voorzorgf en on-
part~ijdigheid. Zie regeeren \-oor bun
oogenblikk;elijk be~staanr, buu hande-
Img'eni zija er op gSericht,? om zich te


Stai81 v88 iR- eB Silgekillfi8e Sehepil1 Curtaol gedlfrede dS 183386 April 1911.IN1~GERLA AB.D. 'UITGEKL, AARD.

Aantal. I nlhond der sellschepen. pnhoud dear stoomar~chepen Anotal. Inhoucl der zeilsche~en. JInhoud dler stoomschepen

zeil- s toom- bruto netto bruto netto sI ell- stoom- bruto netto bruto netto
schepenl schepen ga. M"a ga Ma, I 8 1 schepen.l schepen. pa I ,Z


I I i ,,


Niet opg~enomen zijn de schepen, die binnenkomen van de kustvaart en van de visscherij.


let voer ouder Yenezolaansche vlag.
Men weet nu ook dat de hemannin~g
gelukkig gered is.
Benoeming
Tot opolger van wFijlen den Hieer
E.t S. PL. MADUlto is door den Gou.
verneur benoemd tot iMajoor-Com.
mandant van de rustende Schutte.
rij de Beer H. H-. R. CHIAPMA~N Lt
tot duev-erre karpitain bij dlat corps.
Diefstal*
la een buis, staande in de ko.
raal van Mevrouwr de Wed. Rt. op
den berg van Otrabandla mite men
dezer~ dagenl een ige meubelen, die
d~aa warea opgeborgSen. D~en volgSen.
deo muorgen onth~rak er UOg meer. T~e-
vens merkte me-n eenige afgestreken
lucifers, die de dief bij zijn werk
achijohaar g~ebruikt had. 1)en vol.
genden nachlt hield -men tuet eem~e
Per~sonlen de wacht. Tecgcn 2 unr
a nachts rag men lich~t in het hnis.
Vlug wordJ de politie gewaarsebuwd
enl de dief op heeterdand betrapt.
Het is een zekere S. van Schar-
loo, dlie reeds 3 vonnieson wegrens
diefstal achter den rug bieenf. Mia
echion is bij ook wel de bedrijver
van de, undere diefatallen, die in
den laateten tijd u~p O)trabanuda e-
pleegd ziji.
Hiambulrg-Ameriksa-lijn.
Wjmaken er beloauheb ben don
opmerkzaam, dat op dexe lijo de pas.
sage-prije naar Eur~opa ver~laagfd iv:
de Iste klas van $ 112,50 tot
$ 10. en de lIle. klasse van
$ 60. Lot $ 50i. M~eni zrie verder
de achterst anode advertentie.
Dankbetaiging'
Ontvangfen van bet agen tc h ap
van d~e H ambur i-Amlcrika-ijn 2 ex.
H. A. Gaizette; ~iste der Mrichsten
Abtahrten auf den Hilupt-liu~ien; een.
reclamle- en eeni wereldkaart m~et de
Scheepraartlijuen~ dierzelfden M\aat
schappij.
Iris en Rimas.
Nae laig~e afwfezighreid is Iris, hes
weekbladf door deni Heer D). DAltiO
ScALAN uitgagfeven, otis opnrieuiw ko.
muen bezoekenr. Hij was;1 na~uwelijks
rueer to herkennen, zoozeer was hiij
tjene .iu alwezigheid gegSroeid en
(Onzen dank on hurtelijke geluk-
wousch met deze verbetering; en voor-

sp~ .denzelfden schrijver oultvingen a
myj ree bundeltje gedichten Himars. He
Hear D). )Am[o S-ALAs toorr zich een
yruchtbaar schrijver niet alleenr,
inaar een houg begeesterd dichter
mett een fijo beanaarde hier, waanrop
onze kolonie trotech mag zijo. Het
boekje? is door des dichters vriend
1). DE ,MAltCHENA Jr. VaU e00 Waer-
deerende mnlelding; voorzien, waarin
hij de vro~eger verechenen geschriften
van den Heer SALAB O BOut en elk8
verdienateni in bet lic st stelt. On-
zen oprechten dank.
Verdwenen ,
SJinds den eeraten .Mei reeds is een
oppassend buisvader V. W. van Sleroe
Fortuna (parochieSanta Maria) apoo-
loos verdwfenen. Tot nogf toe zijn alle
nasporingen to vergeefs geweest. In
den leateten t~i d leed ;V. WT. aan
zwaarmoedigfheir en had oak nu en
dan aanvallen van epilepsie. IMen
vreest, dat hern een oIngeluk overko.
men is. S3ommigen vermoeden, dat
hwj rn toe ve tokeoa aij.Ahderienhbe.
struikgewas hiebben zien rouddwalen.
Builenpest*
Zooals blij ktunitambtelijke berrichten,
zijo te Ctar~cas weer gerallen van pest
geconstat~eerd. Dientengevolge zijn de
quarentaine--voorachriften opnieuw
van kracht verklaard. Om die reden
ging deze week het S. S, Car~hcas, al.
vorene onze haven biunen to! loo on
eerst user de Car~casbasi, on sa r
aa~n het quarentaine-setation sijo pas.
tiagiers at te zetten. D~egenen, wonder
ben, die te Puerto-Cabello aan boord
gekomen on nieb Le Caraeas warou
geweeet, werden den volgfendeo dag
""t de sunra t ine on 0 egn. n


legea dt ij n anei ti
dagen niet in de hoofdstad van Ve-

g5en geiseoleerd to het quarantaine--
station.
Bet vtolgende is hieromtrent door
den Gouverneur vastgesteld:
lo. dat passagiers, komende van
La Gtuayra, Pto. Cabello en La Vela
de Coro alleen dan tolt bet vrije
verkeer op Curageo zullen wordeD
toegelaten, wanneer asJ eene ver-
klarinp van den Nederlandschen
Consu~ aldaar overleggen, waaruit
blijkt, dat dji in de latatse tien da-
ge n aet to Caracas sija geweest;
ao. dat bagaege door passaglere3
van La Guatra anagebracht sal
worden alitgerookt;
So. dat schopeD, die goedurende
den nacht te La Guayra verbleven,
eene verklaring moeten overle gen
van den Nederlandechen Conesal.


daear, dat zij voordien waren van
rattenachermen of niet aan de ka-
de ~gemeerd gelegren waren;
4o. dat,, indien hiet vaartuig to
l~a G uaira lading bee~ft ingenomen,
bet geheel of gSedeeltelijk outsmet
wordt, AlvorCona die ladling to losseir
of over te schlepen~; en
50o. dt.~~ jinirrn de leading vani La
C;U~ifa VcoP rldPESt' be~tendCll is (llief
nist reolot o~f ove~f~8irgeschee wo~rat).
ter' hetoordea~~cling~ VrI (1n Stn nlsge
Deeeheer, san het vaartuigf kau Ver
gund worden, zouider voorafgaan-
de outernlctting to lossen to laden,
mnet dlienl v(ersltande, dat bet aled~an
us zonsoudcergangf naa~r het Sch~t-
togat meett verbale~n,

Protestantatche Gemeente.
\r\ oenadagavond is inl dr P'rotes.
tantsche kerk alluer voor 't c~erat-
en wel door ciS. VAN DESN BRIINK -
in t~ Papi~imentach gespreekt en zijo
or' pSAllmen in 't Spaansch gezongeI.
liet gehoor w!\s tairijk: en heetond
uok ust und~eredeukendon.r l ()mn do
twee weken zal er naar wij hoo-
ren Woenedagavoud eenie kansel-
rede in de landstaaol orden gehouden.
( Vrijmoedige).
I~nitenant I,. Schutte.
Maan~udagmorgen is Luitenant I.
Sena l'l' I met zija fa mli lie, wegfens
h~e~iadigfing~ zijner detach~eering, met
hlet RSS. Prinsu Willeml V naar N~eder-
land vertrokken. I~oor de karpel van
't garnizoen werd ter eere van dien ver-
trekkenide ten afsebeid verechillendie
musie~ko7urmmer ultgevoerd.
Examen.
Voor de examnen-comimissie, be.
staande uit de Heeren W. C:. J. VAN
LE~EUWYEN. schoolopziener,, als~ pre-
sidenlt, enr C. K;. K~EHLElt, W.D. 100fi
der Hendrik-sehiool, Majuffrouw N.
.J. I:. KamaJr, hoofd der Wtilhielmina-
school, de Heerent F. HErM~zEs, di
recteur een 1r. MER~KX,3 0000 Wfi Zef

C. S. Go(l(SIltA d.t.EzD., en .110CriB
IC Pl'uriel, oi deerrg ng edron aor i
f tOUW U. ()TAMlENDI) ht ~schrif telijk
en man eing exmen~e \oor de- En-

neuis hor et ter perse g~aan onzer
couranit giewerd ons het b~erichit, dat
hiet examen met een gunatigen ult-
plog bekro~ond werd.
De ,,Drandloose" op Amb~a.
Zeer waarachijnlijk sal majoor H. I
Timshjermans, chef van het drand.
loos kiuesttation op C'urayao, zich
nog in den loop der volg~endce week
oaar Aruba beg~even, onm ok dskr
de windmolen, do mast met anten-
na's eo de verdere toestellen der
drandlooze telegrraphie to gaan oP
richten, zoodlat we magen verwach-
ten, dat over een maand ook Aru-
ha aan hiet telegraphisch verkeer sal
sangfesloten zijo,
Reis van Mgr. H. G. Vuylsteke.
Bericht en van St. Thomas out.
vangen melden datC Z. [r. H. Zater-
terdagel den 30 April op St. Tho-
mas is aaugekomen en den 5i Mei
naar St. Kiftt en St. Eustatius
ziju reis zou vervolgen.
Arab~a Gond-Maatschappij.
Naar wlj vernemen beeft deze Mij.
den 30 April concessie aangevran~d

ao brb tra wrotorrdrlgreo coen ce se
terreinen ge egfen), ter grootte van
929.62 H. A., en waarop reeds tal
van sporen van ertelagen govon.
den ziju.
OfScieele 1Berichten,
D~e beer H. H. Rt. CHAPMAN, Ka-
pitain bij de rustendestedelijke echut.
terij op C~uratgno is benoemd tot
Majoor-Commandant der rustende
stedelijke en landelijke schutterij. Aan
den beer JT. JANBE, lid van de com.
missie van sanslagr voor de Gtroud.


belasting op Curaqao, voor bet ge
deetlte! van het stadedistrict, omrat-
tende de eerste tot en met de vierde
woijk, is op ziju verzoek eervol ort-
slag als zoodanig verleeud, oud~erl
dlankbetuiging roor de door bemi
bewefzen dienisten. In de commilssie
is berloemd, tot~ lidl bet plant svtr.
vangenld lidl, de beer S. 11. L1. 11>.
Dult~O rH t00 ll1,tSlVeff~rrlgendc lilI

cornlnim~isse voor bret gedee~lle vanl hort
earste ojf stadedlistr~ict. omvatttenidol
de 5~de tot en met. de 8ste wijk zijn
benioemd: tot 111l ttevens plaatsver-
vfangendl voorzitter, hrat lid lie heerr
IL S. de LANS(or, too lid het p~laats-
vervange~nd lid, do hee~r 1'. I. \hsr.
Uvs. eni tot plantevsrvangendl lid dfe
her-~i ,. I. (.. I':v :lcresz An;n dl'n b olr
A. ( det 9EH nu, ostdireCtCeur opI (:u.
raglcno, i oP zij n verzroek wmensr
phy'sieke! ougsc~hikithedc eervol oult.
HAR~L Ullt I;~ilds cdielllsVPIPhi
In die phatl u vani den~ beer'l fl. 11.
Il. ( HAPMXAN, 18 ill d c00mrmi m~i P ftc
bect, doen der inrdeeling b~ij de~ rus-
tende schiutter~ij tin hert un:dear~ceken
van en beshessenl op die redenec n van
vrijstelling enJ uitwluiting van da~t
korps voor het jaar 191 1 hoen:,omid
de k pi tai n b dat ko~rpsA. )
(:8AP~ll ES. 1)C IleP1' I'. M.1 IJANSHIERG,
pr'aktizijr, bij het Ho~f va~n Jlustitie
inl rdze ko~lonie is b~ecoeudl tot, wijk-
inreester Van det 2dc w~ijk; inl hot Sta~lH-
cdistrict alhier '
1larkthe richt
vani deni
(Juralcanschlen Handls~lbo nld.


V/an 7 A4pril 1911.
ZoorT IHer vat van 1:-1n hr.......... t 0.so
D)IV~IDIVI per KG(........~............... ,. i,.06t;
ORHANJESCH~ILL~EN per KG(. 1stkw. ., ().70)
IIlUID) E Nd per K.G;..p... .... ....... .. ,, (r $
(iEITENVELLE~ peri K.Gi............ .. L.20
WO er li.l......,.... .........,........ ,, O,20
SCA' ENu IvE iapbTer stuk......... ", (.)
IlI:CI~YI'.--Z.AAD per li. C ...1...... ,,' o on)
STROOHOEDEN (Ilipijapa~) .
Kwalitedt N, I.,.. ,6er d zijii ,, :~

...........
............ o ,
a1 ,,. ........ -I.
,, ,, 1 1 )..... ~.

n o
,,..........t. --


11 ,, -, ...... ,,
1" "

KTLEN TOOH OEDEN ( hipijapa)p~er dox. f 2.50
N. B. D~eze w~eek vallen er balang
rijke veranderingen in het Mlarkthericht
op to merken. D~e dividivi is meb. e t.
per KGr. verlaugd. De wtol vann 19 in
eens tot 20 cts. stroohoeden No. 1 ende kleinercl soort
ondergingen wijaigfingen.

Verjaardag van Prinsea Jurliana.

Door den H.E.G. Heer Gouvcerneur
van Cura nao is op 't door den :30sten
April 1I. aan Hare Laesteit tle 0~-
aimgin verzouden telegram, lun~leude:
Koninginr der Nederlandrr
H~er Loo.

Koolonie Cur~agno biedteerbiedig Uwoe Mak-
jesteit en Zijner Kioninkhyjke Hoogheid Prins
der Nederlandenl hare opr~chtfe gelukzoe~-
achen ann met den verfaardayg t~ru n Har
Koninkliyke H~oogheid Prineedl Judiana.
Nzrijelrs.

Op den volgendeo dag bet voilgen-
de telegramu is ontrange :

Gouverneur OuLa~ro.o
Kiuolonie Curag~ao onzenI oprechtlen danlk '
Wi~le lmnina.


SCOTT~ & BOWNE.


Qulmices,


Nueva York


124,640

4141,640


30

9'7


11,901

38,209


10,518

35,400


121,607

419,638


Meand April

Yorige mead


Totaal


106

308


11,123

32,650


199,832

672,017


110

305


193,806

680, 5 51


12,075

35,267


127 |


50,110


871,849


415 3


45,918


874.357


341,245


4-14


126


47,342


413,773


539,280

led adnIn Nederland, in de quaestie van Adeftris
het fort bij Vlissiogenl, vindt men .
Duritselanods indeed, segf Gaudin: Bekendmlaking.
Belg~ie ea Zwiteerland werden mee-
geereept in de Dauitaiche ,,Einkrei- De verraoop van ZILVEREN,,
unagapolit ".s G~OUDEN en JUWEELER
senator do ar~pareelle betoogt, YOORWERPEN, beleend ter

tow o e v as~it tieand e br 99 tm 2 emru
keep dopardI on~het sanvaards 1910, wonder iNo. 1940 B tim
de oer~~bfderl Av a wil de N. 1426 O, sal plaats hebben op
Perisee 0. Spr. vrangs 'odr~g den 8sten Mdei a~s.
hoe het .PE;de tor' ~-nntens is ge- vogne odrdgn
steld en segt, dat otr~~ n Duitch.e vle Dnedae.
land verbonrdieo ao torgen Engeland. Belanghebbenden worden ver-
Boe efast hot mnet het Fransch- z oobt den verkroop tovoorkromen
Russiache bondgenootiechap nla de door de aannuivering d~er ver-
ontmoeting to Potedam ? schuldigde interested
Dukteebland keept sii kr~acht1 getoon~d ArlS1
bij d ~kweeie was hief ,fort bli Ytasinese. Ouragno, 4Arl11.
Spr. oadersoeks de mogelijkheid van D orit
een aenval op Frankrrij k door eooitr,
1)uitchlrand over Bel jech groad ~e- A.~ JESURUN.
bied. Men vreeet to rlifoe lee to
a~n ding on dat is, dat to Antwer.
aln Eglache dj an aenland ge P ARS~~S R
k weetie van het fort bi Vlia iDgeB.
Duitecbland beeft an8n ~UNrop ver. (DE BESTE)
krlaard, dat de Vle e nehe kwa ete BEKEBOOND MUET YBER DAN
Dailtechland beeft nieta godsan dan 5 Todr elils
h~et swfi in de veheal gelegd en EN ANDERBE PRIJBEN.
Or 1 ~ ro~Cg Het, door- GEDESTILEERD DOOR
aa g e~kb~$~ ve:: ,,t-I John. Dewar a Seas itdts. Pret.
onsketenen. In !ops B eeft men Leeaces vnbtEnesh
behCIlve de ee v EltLLfsa ota Lereer nbe Eelhe
riageh, hek~ s r ako of, (van w jleo Keoolniogi Vetforlas
het, ~ ~~ ooer h Dl ngetl- van wijlen hoping Eduard VII en
ebet conli H kis Eeleot van Koolog George V.)
e a;- cofit ah '"f'An a esenevredet Agentmen voor emrglo,
te spreken. SeU#YJ-IAYE-N-NIEUWS.achts A~cpttaa Anakom at( rn Vesrtre J near

caraces Eawas a Met La Baarra 0 Mel New.York
racibo II.R homrscio 1 Nea aPo
PhileAL Jgry 18 ,,New-YSork 18, La Guaypra
A. M~ 16,, Maracalbo 11 anracabo
2,14, Mareatabo 15 ., La Gusps
A'm V sk s17 Lam toyi xe o to i
'aiquara A. Claussen 7 ,New-Yorkr 7 ,,Amsterdam
Pr. w9ines I 49 v~ 4.6er 20 New York Amsterdam
Mo e Mel Metabnll
Manasel calvo J. Bonet 1 8 ,, Golba, Basselona


aSoleners. )Anakoomt. van I8eboeener. Iverirqk near

Medards V 6 Met IMrvaeaibo Minria H 6 Met Maracaib~o
PHnade~ro V1 6 Msar nbo A orii V rk rcb
Hunttgaria a 7 ,, Bonaire ].Blackwoo4 9 ,, Sr on
Joran Lsis H 10 ,, MrstoBa da F 9 are
Afttr"e 1 ,,. R~~~Ch hm de oro ,,1 V dldeCoro
;Varra H 12l ,, Ilaracalbo Prisci a 11 ,, Barbados
Cor de Mria C 19 ,, Mara~cal o Perlade Oa 8.,, Istar Domfe g
Medeor H 1'8 Maracathe Gacela a 'areto
Clara C ,i sto Hacha*Dese boot to tot nq toe nog obs goemdrveerd.',,REUNION SABN HOSE"

LEE S BI BI OTIE~SEIL S
deranmet een ruime kense is vre
~a r ~votd( n (w ~i


verdeeC in A ~N eit,'~ LIshedpi, %~~eft~
Wetensh~ pe n hunsten. E. Hagiogra 'ie. F. CosienZi:

H3et bestuar blijft sich bei'veren om steeds aan den
smaak sioowel als aan periefelij ~eid de cer9tsefie a**T ~

~dn ahb nert sich. biJ de Heeren A~drmiststn~u, d
dBeerj r.O. DE POOL,. 6-88etE8;t 'OeBZ~d'~ % Nb n 4 N
thecaris den I~eer JoSd~ A~. DLLImBi~J 91 ten~ ~No. 7, a i
Ws~el san de 'Bib~iohtr~iee;~ "eve(onoinI : 17 alQ F
Rekrnlvan: ds BY~rr op.

en br~ir livn v aneo. 8. M in*Zea a apnef z
I~Paand mBet VOQrm~B~ agvan 90 etel of wel v --
snaanden legn roorutntttahn3~ vnag 50 cts.
.Bif hot nle n v eji lopeadtant o ouwd ald door
Mg'alan en be aianmf O ~por8 beoow W~or


l aendegeldem Vaeh e- a Pa 8 rerD enat _d h~opden doror 58 Ipelrahil .

DIENST-W IEST-I NDIE s

,- .. Lija I. Den Sn. van ledere mseand, van
Pi, vere ntdad, Vfenessela, Caracoao on
Aankomet to Caur~aoa den Item,
van ledere meanrd,
Vert~rekr van Calreqao; den 2den.
van iedere meand.-
Ljlin, III Ien Tdeo. van ledere mea~d, van
cao,~ Veneauela, Trialded, Stt.
homasJ, EIVtyre n ~flmbo #;
at@e momeL aa Cator e a.
Lija IV. Den 20o. van ledete mead, van
Hambar~g-Antworpen aaar Bef.
om-T, Caanao n at nm~ia i

Aankocl to Carneslo : den 10a.
SVrachit wod eegenomen roor


pleateen, welke door bovenrgenoeade Hijnea or one sangedeen.
Behalve de ecoombooten van bovengenoemnde 11 ene doen seensue
ookr eadere Passagierechepen der Mbatsteehpplj, dese heeave san SL
over S~t. Thoqmeg biec naar Europa varea, on de reio la oa~gereer
z5 dagen volbrengeno.
.De Peea iermseehepen der Hambarg-Amerikea L sjo all de rs r-
sign van ne oodige toopasriag~en troor de sekerhela on caoalat. %r
io varenden.
Priie der Passage naar Havre d ofHmbarg:
ReorB~~rI Kl2as: $ 1;III Klas: $ 50--A. G
............= o. a~lrlg op do been- en terag lrat.
Voor verdere idlchtlogen vervoege men sleb tot,

EDWARDB, BENRIQUES d: CO.,

Agoents,


to Amasterdam 186r
,, A.Iswr~pen 1:88fs
,, hicatgo 18%98, en.
,, Our ab, Eprst~e Pt~ifs ierg.
,, Buja, 1910.
Ouraqao, Waterktant. Otry
handa.IE'~ ~aO


sekendanaksag.
Het publiek w~ordt herinnerd man
Art. 2 der Yerordening van 21 OCtos
ber 1901~ e a29 Januari 1902' (P. .
WE NoW r) Jilth@.
lederweaod meet voopcioe~p sua :
Jo. een halsbaLnd met. elin ibetlikn
plast, wearop vermeld staat d
naam desr eigenaaza;
Bo. een door, denl Proccrrurewiener~a l
to bepales, merkkseter, die jariar-
hykjs in do massad Mof dooreson
aee e n rdssej n br aad j
Poditie, woards yeslagen df wel ia
die plast, bfl in 4 se fro~~ader'~/ j
penalag, die san dilen halphadndi
moet orp~den vabstgehrecht, op Wr-
togy.F~ een door, cpa- optigq
~gar red qu~ltandle, waaruzlt
bhijksti~ do in art. 1 bed~oeld"
balasatingr is. betaacld.
In bet belang eenergoede Contrb'k
eo her degpemoetkomringaan klachiten,
ast bet mglaan der markletter in de
pleat van den hal~sbands die ples
doet broken, a de mar ltfs niet
dan ib & PYO BADb~e h~~~aa~a e a
%ikel, bedoalde penning worden ge-
*; nieoongen syn .ten parkBette.
Pe~g~wr togen betabg an
rij cea e.
CurrGsao, de a 20s April 1911,
'De' P~~rocursu enersal
J.B oria


- --


_L ~L


BEAAR W

:. Al j% I moetittn v ~eni koop dan, de


: I~
D~1C~~ ~


veseeren1 van een oogenblikkelijre
rust. WaDBOOF iBVlOedrijlke, de meer.
derheid beindloedeade parlementairen
eebij de reeein asnodltigen a
een sefs parjdig~en mn
in bet' belanrg san hun bpa .
streek, dan geeft so te gemakke
hikl toe, selfs ten nadeele van een an-
dee ormn ve mi tsetiee of o

dese lapte en partildig~heid in de
hoogate rangen beeracht, deash se
vanself near lagere antoriteiten at
en heeracht eveneene in de admmi-
stratie.
Die beeft den buidigen toeet~aud, de
haidige geeetee-stemming in het land
geechapes, die hierop neerkromt r wil
men lets gedaan knigen, wil men
sy ehteo verdedigenr, do autoritei'
tenanadacht doen schenken sann
reebtmatige elechen on blelanlgen, ver-
w~aebt dan niese van -kalm beleerd
vragen. Gij sult eenIvoaldig met een
pear phrase~ afgeschkpt worden;
want van kalgae, belee de menschen
hbbo ch snton atefr en e& re r-
niS van htln rest to vreezen.
Vereenigt a drue l soo groot mo-
uw dd5hed n Tbered,a c s mn u
nies awf sin ISef. Begist met, te wel-
geren co phLunig te be n hen
d en een o ebear egbouwR te mo-

ben, soolang se Met oeeven. Dr i
naar Paria of sooge to Part a
naar eed mramaitetf% Iof~ naai (le
mer of near hef Elyage opi~ J kkea.
In 44n word, past de meest rutfe
eigmrechting toe, op goo go It~
haal,~ dat t~nesecen omet van le-
e4n pohiek 'een 'delichtc, gevaar-
ke~Q dez on worii~n.... Dan zsl de
regeerbag van ds a s rngb e
a ehenken onrn st' go' redhrt th*-
k f'~prtement van de Aulbe, oP
hot, oogenblik in- opo~atd; helst meer
de hee Moni aare dhrei $k
doen gevoeln dat, workjL de go
heele boel korteC on 14st n
worden on ze deendoos r
sallen opmrlak en on m,; 3lohfir:j
un palete een besoek sullen l5ang
br ngen en het sal seljer sijq si
. Die brave gesios8.vaders, die to P&*
rgle wildeo manifesteeren, bebbs b
veel to vreedsaam anagelegq bbn
klaage steeds oeri NiGetig tr-
tal kinderea, men wB'aopj ~BAllw
tarijkre gedonen saumoedi~gen" ,me
doet voorfdulrend vooratellen over
voordeelen aan wadery van t~almaFe
gesiuenmear men komfi noolf tot
f~etse de workelijke thieet~and bf, idat
ongefortoneerde menachpep met ges

alies ale hourders sang~enomen wor-
den, dat so in commtp administr~-
thes bijne als grevaran ke, verdachte
arm estakkers ge~er .nwadn,.
Een oud-ktapitein Maine igt no de
dielle gedachte gehl~ad een bond an
hoblden van talrijke g~eslanen te vor-
men. Bi)' wil vooral godaan trrijgen,
datde staategunaten al tabaes-biu-
reaux, but~rppoeten en aodere kleine
dipgen; wearvoor geen enkele speela*
le keenaie wereieebt, woirdt, en die than
near politieke begonstiging ~ann de
het, getronwas voor een mnitekrie
stemml~eode: arlezineniteleen' 'aits lat
peaten wor onl om re onder han kies.
Enjrtele te vetrdee~len, dat sallke isli-
no beetaaPe a) n san de hoofden
van talrija8l 'Sdn"~ g~giten sullen
wog tesebelden on redefijke
elechen. Men lotst~erde dies nagr hen.
Ze beelotes to manifeateeren. 4!aar
se wilden bet, kalm, eerbiedig


sonder gewfelddedig versed teg~en de
politie......Natanllj signn se ites

als beeft, een d aegtis van den bond


ka inl Aels e hij sog or dea n


mee _inteepn nar b
ofdi vana d on hee o~is aze b e

266 e het thaos in Frankrijk ge
atead. '

--gp an~ tolereel is den 6 April
Sden Ejapeem mer oit bsngd

EuE a~t dear woerd gtsg, 'is ook
voor onsa verbisoader'B ag, om-
dat het bewl jetb welke de hugmll eg

ae bt V31inssihe fory in Frank.
w~~ac se een terpellatfe aan do
ordo van sekererr beer Gedau *

dan~ jBosU~dae, eZa n i gewdor
latioed la-~i~~~cid ihtereebT.


Photographisbch EIsrktiag.
SOUbletat e OkFil8
HO PPaoroTOGRAP;E N


MAN


Konlpgraggq Jgeanisrias
BEKBOOMD~


HI. M. de


Canti-


vestl


L_ _
1
1


'F E~~KP N\ VAN VERFWAREN,


I De .vaf ,, acA'!c~l is gereq41 voqr 't ibil
ken vaI 15 7rlr enl 10. pood. Deze voe~isr~t isrmachin al eeida ess
betd t oedkiopper dan die met de hband~re~dred
m Mans rNwoden gggy~ veagarlp kqogefs~, ai. 4,r~


on dr~ogisteak


2 .


in alle verfwinkrels


4Y~dertee steedslr B

r~~~~I iga djBL~c


Te bevragen mnilitaire
li wC~aterrort.


V`AN


NEWPYiORK~.


V~BRN~IS axw OL~JIB~
rU
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs